Jaarverslag 2011 - Rom D

rom.d.nl

Jaarverslag 2011 - Rom D

iAARVERSLAG ROM-D GROEP 2011- RLADZUOE 4

4’;” ROM-D

A VERSLAG VAN DE DIRECTIE ALGEMEEN

Helder is dat een intensievere betrokkenheid van de reglo bij de

ALGEMEEN

HOE WERKT DE ROM-D?

inbreng van projecten in de ROM-D in de komende jaren sterk

Het jaar 2011 was voor de ROM-D opnieuw een moeilijk jaar.

stimulerend zal kunnen werken op het te bereiken resultaat, ook

al zal tilt in de huidige economisch slechte omstandigheden astig

Ruim 2 jaar na de noodzakelijk gebleken aanpassing van de

(juridische) structuur heeft de ROM-D (zowel intern alsook qua

blijven.

externe omgeving), veel te lijden gehad onder zwaar weer.

Succesvol bleken wel de gesprekken met betrokken partijen over

-

de inbreng van een tweetal projecten waarvoor omvangrijke FES

De economische crisis die geheel Europa, vooral vanaf de tweede

middelen konden worden zeker gesteld: ‘t Plaatje (Sliedrecht) en

heift van 2011, in haar greep hield, had ook vat op de ROM-D.

is

Frankenpad/Grotenoord (Hendrik-Ido-Ambacht). Het

in aannemelijk dat tie feitelijke inbreng van deze projecten het

Met name met een zeer beperkte in verkoop van gronden het plan

DK Ill (verkoopvolume ruim € 0,9 mm.) als gevoig.

--

eerste halfjaar 2013 zal kunnen worden gerealiseerd. Hiermee is

_4•

Dezelfde crisis was mede debet aan het magere resultaat als het

in totaal ca. C 8,5 mm. aan FES-middelen en provinciale subsidies

gemoeid. Positief was dat

ROM-D,

de zwakke financiële en vooral zwakke

iquiditeitspositie van de als gevoig van het terug

gaat om de inbreng van nieuwe projecten van de groslijst van de

ROM-D. Hoewel over diverse projecten van de groslijst met

schroeven van een faciliteit van BNG Bank (van € 21 mm. naar

betrokken gemeenten werd gesproken, bleek de negatieve impact

€ 10 mm.) in 2011 kon worden omgebogen naar een stabielere

van de crisis op de business cases, de financiële slagkracht van en

de politieke realiteit binnen de gemeenten, alsook de financiële

situatie. Dit dankzij het kunnen afsluiten van een nieuw

.z:’.

financieringsarrangement met BNG Bank, waarbij maximaal ca.

slagkracht van de ROM-D zelf, niet hetjuiste klimaat voor groei

van de orderportefeuille.

€ 19,7 mln. voor het plan Dordtse Ku 3 (DK III) kan worden

opgenomen.

Zie vergroot schema onder kopje “Governance

Over de inbreng van tie projecten Dordtse Ku 4 (Dordrecht),

JURIDISCHE STRUCTUUR ROM-D

Langeweg-Zuidwende (Hendrik-Ido-Ambacht), Groote Lindt

Tevens konden, na een intensief proces gestuurd door de regio,

(Zwijndrecht), werd met betrokken gemeenten overleg gevoerd

met de provincie heldere afspraken worden gemaakt m.b.t. de

voorgenomen storting van C 10 mln. aan kapitaal in ROM-D

maar kon nog niet worden afgerond met een

overdrachtsdocument.

• De Drechtsteden zijn individueel, samen met de

Provincie, aandeelhouder van ROM-D Holding.

(Deze vennootschap dient er toe om belangen te

Capital in 2012.

bundelen.)

Gesprekken over de voorziene inbreng van tie projecten Oosteind

Tot slot verwacht het Drechtstedenbestuur begin 2013 middemen

(Papendrecht), sportvelden (Sliedrecht) en Maasterras

ten bedrage van € 1,9 mm. aan de ROM-D beschikbaar te stellen

ten behoeve van het Genie- en Citadelterrein.

(Dordrecht) zijn om uiteenlopende redenen niet op gang

gekomen.

• ROM-D Holding i samen met BNG-Gebieds

ontwikkeling en OBR (Rotterdam), aandeelhouder

van ROM-D Beheer.

ROM-D beheer is het ‘bedrijf’ ROM-D. Op dit

bedrijf wordt toezicht gehouden door een Raad

van Commissarissen.

• ROM-D Beheer is beherend vennoot van ROM-D

CV waarin de projecten van ROM-D zijn

ondergebracht. Hierin participeren ook de

Drechtsteden individueel, BNG

Gebiedsontwikkeling en OBR als vennoot.

Vccr dentificatedoelejnden

bij d d. Behorend controleverkiaring 23

Similar magazines