17.09.2013 Views

Archiefinventaris gemeente Winsum 1932-1989 - Gemeentewinkel ...

Archiefinventaris gemeente Winsum 1932-1989 - Gemeentewinkel ...

Archiefinventaris gemeente Winsum 1932-1989 - Gemeentewinkel ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN

VAN DE GEMEENTE WINSUM

(1882) 19321989 (1992)

De vier archiefblokken worden één

F.J. Oosterhuis

1992, 2008

1


Winsum, mei 1970.

De invulling van Obergum is in volle gang.

De plannen voor een nieuw zw embad en sporttereinen in Winsum-w est, en het bestemmingsplan

Ripperda staan alleen nog maar op papier.

2


Inhoudsopgave Blz.

Gemeente Winsum 10

Geschiedenis van de gemeente 10

Geschiedenis van het archief 14

Verantwoording van de bewerking en handleiding voor gebruikers 15

Openbaarheid van de archieven 19

Technische Dienst EEWAA 20

Geschiedenis van de technische dienst 20

Dienstgebouwen 24

Geschiedenis van het archief 26

Verantwoording van de bewerking 27

Reinigingsdienst EEW 28

Geschiedenis van de reinigingsdienst 28

Geschiedenis van het archief 28

Verantwoording van de bewerking 28

INVENTARIS

1 Stukken van algemene aard 32

1.1 Agenda's voor raadsvergaderingen 32

1.2 Presentielijsten van de raad 32

1.3 Notulen van raadsvergaderingen 32

1.4 Agenda's en stukken voor raadsvergaderingen 32

1.5 Notulen van besloten radsvergaderingen 33

1.6 Agenda's en notulen van de vergaderingen van burgemeester en

wethouders

33

2 Stukken van bijzondere aard 33

2.1 Stukken betreffende de administratieve organisatie 33

2.1.1 De organisatie 33

2.1.2 Kenmerken en grondgebied 34

2.1.3 Vervanging van het ene gezag door het andere 35

2.1.4 Betrekking tot andere lichamen 35

2.1.4.1 Samenwerking 35

2.1.4.1.1 Ontwikkeling van de gemeente 35

2.1.4.1.2 Financiën en Automatisering 36

2.1.4.1.3 Personeel 36

2.1.4.1.4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 37

2.1.4.1.5 Gezondheid 37

2.1.4.1.6 Veiligheid 38

2.1.4.1.7 Economische aangelegenheden 39

2.1.4.1.8 Arbeid en Welzijn 39

2.1.4.1.9 Onderwijs, Cultuur en Recreatie 40

3


2.1.4.2 Financiële verhouding Rijk-Gemeente 41

2.1.4.3 (Administratief) beroep en (administratieve) rechtspraak 41

2.1.5 Eigendom en bezit 42

2.1.5.1 Aankopen 42

2.1.5.1.1 Algemeen 42

2.1.5.1.2 Grond 42

2.1.5.1.3 Onroerend goed 43

2.1.5.2 Verkopen 43

2.1.5.2.1 Algemeen 43

2.1.5.2.2 Grond 44

2.1.5.2.3 Onroerend goed 45

2.1.5.2.4 Groen 45

2.1.5.3 Ruiling 46

2.1.5.4 Schenking 46

2.1.5.5 (Ver)huur en (ver)pachting 46

2.1.5.6 Overige zakelijke rechten en verplichtingen 46

2.1.5.7 Eigendommen t.b.v.de publieke dienst 47

2.1.5.8 Beheer van eigendommen 47

2.1.5.9 Verzekeringen 48

2.1.6 Financiën 49

2.1.6.1 Beheer en organisatie van de financiën 49

2.1.6.2 Beleggingen 49

2.1.6.3 Begrotingen 49

2.1.6.3.1 Begrotingen met bijlagen 50

2.1.6.3.2 Begrotingen, Memories van Toelichting 51

2.1.6.3.3 Begrotingswijzigingen 52

2.1.6.3.4 Behandeling van begrotingen 53

2.1.6.4 Secretarieregisters en grootboeken 53

2.1.6.5 Gemeenterekeningen en staten 57

2.1.7 Benodigdheden en hulpmiddelen voor de uitoefening van de dienst 59

2.1.7.1 Archief en registratuur 59

2.1.7.2 Materieel 59

2.1.7.3 Automatisering 59

2.1.8 Publiciteit, Voorlichting en Representatie 60

2.1.9 Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen 60

2.1.9.1 Gemeenteraad 60

2.1.9.2 College van burgemeester en wethouders 61

2.1.10 Functionarissen 62

2.1.10.1 Burgemeester 62

2.1.10.2 Secretaris 62

2.1.10.3 Comptabele ambtenaar 63

2.1.11 Tak van dienst 63

2.1.12 Bevoegdheden 63

2.1.13 Toezicht van hoger gezag 63

2.2 Stukken betreffende het personeel 64

2.2.1 Verhouding tussen het personeel en het orgaan 64

2.2.2 Rechten van het personeel 64

4


2.2.3 Personele bezetting en structuur 66

3 Stukken betreffende de taakuitoefening 67

3.1 Kadaster, Onteigening, Belastingen en rechten 67

3.1.1 Kadaster 67

3.1.2 Onteigening 68

3.1.3 Belastingen en rechten 68

3.2 Openbare orde 71

3.2.1 Algemene Politie (plaatselijke) Verordening 71

3.2.2 Maatregelen ten opzichte van bepaalde personen of groepen 71

3.2.3 Aangelegenheden betreffende de openbare orde 72

3.2.4 Openbare zedelijkheid 72

3.2.4.1 Regeling van het alcoholgebruik 72

3.3 Bevolkingsaangelegenheden 73

3.3.1 Bevolking 73

3.3.2 Verkiezing voor vertegenwoordigende licheman, niet zijnde van

plaatselijk belang

75

3.3.3 Naamgeving van straten en wegen en huisnummering 75

3.3.4 Burgerlijke stand 75

3.4 Openbare gezondheid 76

3.4.1 Organisatie van de gezondheidszorg 76

3.4.2 Toezicht op producten 76

3.4.3 Bestrijding van besmettelijke ziekten 77

3.4.4 Aangelegenheden betreffende lijken 77

3.4.4.1 Algemeen 77

3.4.4.2 Algemene begraafplaats 77

3.4.4.3 Bijzondere begraafplaatsen 78

3.4.4.4 Mortuarium 78

3.4.5 Milieuhygiëne 78

3.4.5.1 Algemeen 78

3.4.5.2 Inzameling afvalstoffen 79

3.4.5.3 Hinderwetvergunningen 79

3.4.5.4 Geluidhinder 80

3.4.5.5 Bodemonderzoek 81

3.4.5.6 Riolering 81

3.4.6 Drinkwatervoorziening 84

3.5 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 84

3.5.1 Ruimtelijke ordening 84

3.5.2 Ruimtelijke ordening Ripperda 86

3.5.3 Uitbreidingsplan in hoofdzaak 86

3.5.4 Bestemmingsplannen 87

3.5.4.1 Buitengebied 87

3.5.4.2 Lombok (terrein vm.steenfabriek Strating) 87

3.5.4.3 Obergum-Noord 87

3.5.4.4 Obergum-West 87

3.5.4.5 Potmaar 87

3.5.4.6 Ripperda 88

3.5.4.7 Winsum Kom 88

5


3.5.4.8 Winsum Obergum 88

3.5.4.9 Zufa-terrein (Zuivelfabriek) 89

3.5.4.10 Overige bestemmingsplannen 89

3.5.5 Volkshuisvesting 90

3.5.6 Bouwrijp maken en exploitatie van gronden 90

3.5.6.1 Bouwrijp maken 90

3.5.6.1.1 Borgweg (zuidoost) 90

3.5.6.1.2 Hoofdstraat-Wierdaweg-Geert Reindersstraat 90

3.5.6.1.3 Obergum-Noord 90

3.5.6.1.4 Potmaar 91

3.5.6.1.5 Ripperda (bestekken Grontmij) 91

3.5.6.1.6 Winsum-Zuiderpark 94

3.5.6.2 Exploitatie van gronden 94

3.5.6.2.1 Obergum-Noord 94

3.5.6.2.2 Obergum-West 94

3.5.6.2.3 Potmaar 95

3.5.6.2.4 Ripperda 95

3.5.6.2.5 Schouwerzijlsterweg 95

3.5.6.2.6 Winsum -Zufa-terrein 95

3.5.7 Woningbeheer 95

3.5.8 Bouweisen 97

3.5.9 Bouw, verbouw en verbetering 97

3.5.10 Onbewoonbaarverklaring, sloop e.d. 98

3.5.11 Dorpsvernieuwing 98

3.5.11.1 Algemeen 98

3.5.11.2 Kom Winsum 99

3.5.12 Woonwagens en woonschepen 100

3.6 Openbare veiligheid 100

3.6.1 Bescherming bevolking tegen oorlogsgeweld 100

3.6.2 Bescherming bevolking tegen ongevallen en rampen 100

3.6.3 Brandbestrijding 101

3.6.3.1 Organisatie 101

3.6.3.2 Middelen 101

3.6.3.3 Personeel 102

3.7 Waterstaat 102

3.8 Verkeer en vervoer 103

3.8.1 Aanleg en zorg voor (water) wegen 103

3.8.1.1 Algemeen 103

3.8.1.2 Obergum 104

3.8.1.3 Winsum en Bellingeweer 104

3.8.1.4 Ripperda en Potmaar 105

3.8.1.5 Buiten de bebouwde kom 106

3.8.2 Aanleg en zorg voor bijkomende werken aan wegen 107

3.8.2.1 Voet- en fietspaden 108

3.8.2.2 Bruggen 109

3.8.3 Verkeersmaatregelen 110

3.8.4 Openbaar vervoer 110

6


3.8.5 Verkeersveiligheid 111

3.8.6 Posterijen en telecommunicatie 112

3.9 Economische aangelegenheden 112

3.9.1 Land- en tuinbouw 113

3.9.2 Ruilverkaveling 113

3.9.2.1 Delt-Oudeweer 113

3.9.2.2 De Marne 113

3.9.2.3 Sauwerd 113

3.9.3 Industrie en handel 114

3.9.4 Marktwezen 115

3.9.5 Kredietwezen 115

3.9.6 Energie aangelegenheden 115

3.9.6.1 Electriciteit 116

3.9.6.2 Gas 116

3.10 Arbeid 117

3.10.1 Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid 117

3.10.2 Overige arbeidsaangelegenheden 117

3.11 Maatschappelijke zorg 117

3.11.1 Maatschappelijk werk 117

3.11.2 Sociale aangelegenheden 118

3.11.3 Welzijnsaangelegenheden 118

3.11.4 Zorg voor groepen van de bevolking 119

3.11.4.1 Algemeen 119

3.11.4.2 Jeugd 119

3.11.4.3 Ouderen 119

3.11.4.4 Bejaardentehuis Winkheem 120

3.11.4.5 Verpleeghuis De Twaalf Hoven 120

3.11.4.6 Gehandicapten 121

3.11.4.7 Armen 121

3.11.4.8 Kunstenaars 121

3.11.4.9 Evacués en Asielzoekers 121

3.11.5 Uitvoering sociale verzekeringswetten 122

3.12 Onderwijs 123

3.12.1 Organisatie van het onderwijs 123

3.12.2 Kleuteronderwijs 124

3.12.3 Lager- en basisonderwijs 125

3.12.3.1 Organisatie 125

3.12.3.2 Borgschool 126

3.12.3.3 Negen Wieken 126

3.12.3.4 Oude school 126

3.12.3.5 Parkschool 127

3.12.3.6 Tiggeldobbe 127

3.12.3.7 Schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs 128

3.12.4 Voortgezet onderwijs 128

3.12.5 Onderwijzend personeel 129

3.12.6 Leerlingen 130

3.13 Cultuur, Sport, Recreatie, Toerisme en Natuurschoon 130

7


3.13.1 Kunst en cultuur 130

3.13.1.1 Bibliotheek 132

3.13.2 Sport 132

3.13.2.1 Algemeen 132

3.13.2.2 Sportpark Schilligeham aan de Wierdaweg 133

3.13.2.3 Sportvelden Schouwerzijlsterweg 134

3.13.2.4 Gymzalen 134

3.13.2.5 Sporthal "Ripperdahal" 134

3.13.2.6 IJsbaan 134

3.13.2.7 Zwembad 135

3.13.3 Recreatie en toerisme 135

3.13.3.1 Algemeen 135

3.13.3.2 Dwarshelling aan het Winsumerdiep 137

3.13.3.3 Jachthaven en camping Wierdezoom 137

3.13.4 Viering van bevrijding, verjaardag van de Koningin, herdenkingen e.d. 137

3.13.5 Onderscheidingen 137

3.13.6 Monumenten 138

3.13.7 Natuurschoon 139

3.14 Militaire zaken 140

3.15 Justitie en Politie 141

3.16 Ontwikkelingssamenwerking 141

4 Documentatie 142

5 Gedeponeerde archieven 144

5.1 Kommissie Verkoopregulerende bepalingen 144

5.2 Distributiedienst, kring Winsum 144

5.3 Plaatselijke kommissie van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag 144

5.4 Winsumer burgerwacht 145

5.5 Vleeskeuringsdienst Hunsingo 145

5.6 Keuringsdienst voor vee en vlees voor de gemeenten Winsum, Adorp,

Baflo, Eenrum en Ezinge

145

5.7 Bouwvereniging Winsum-Obergum 145

5.8 Gemeentelijk woningbedrijf 146

5.9 Woonruimtekommissie 147

5.10 Kring Groningen 2 Bescherming Bevolking 147

5.11 Stichting Dorpskern Winsum-Obergum 147

5.12 Burgerlijk armbestuur/ Sociale zorg 147

5.13 Schoolartsendienst groep Winsum 148

5.14 Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport 149

5.15 Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door

landarbeiders te Winsum-Obergum

149

5.16 Vereniging Winsumer IJsbaan 150

5.17 Vereniging Bad- en Zweminrichting Winsum-Obergum 150

5.18 Muziekschool Noord-Groningen 151

5.19 Reüniekommissie 140 jaar openbaar onderwijs Winsum 151

5.20 Wederkerig Ondersteuningsfonds wijlen burgemeester E.Wierda, afdeling

Gezondheidszorg

151

8


5.21 Maatschappij tot het exploiteren van onroerende goederen Winsum nv 151

5.22 NV Maatschappij tot het exploiteren van onroerende goederen Stationsweg 152

5.23 Personeelsvereniging Winsum 152

5.24 Ambtenaar van de Burgerlijke stand 152

5.25 Technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum, Adorp en Aduard 153

5.26 Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge en Winsum 159

6 Bijlagen 163

6.1 Personeelsdossiers 163

6.2 Hinderwetverguningen 175

6.3 Bouwvergunningen 182

Frankeerstempels

9


GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE WINSUM

Winsum is een van de oudste dorpen van Noord-Groningen. Reeds in het jaar 1057 verkreeg

Winsum markt- en muntrecht, bewijs dat het toen reeds een plaats van betekenis was. Oorspronkelijk

lag ter weerszijden van het Winsumerdiep een terp, waarop een nederzetting was gevestigd.

Aan de noordzijde was dit het dorp Obergum, terwijl Winsum op de zuidelijke oever was

gesitueerd. Winsum bestaat dus uit de dubbeldorpen Winsum en Obergum, gescheiden door het

Winsumerdiep, doch met elkaar verbonden door enkele bruggen,waarvan De Boog, in het centrum

de bekendste is.

Het buitengebied van de gemeente Winsum is een van de oudste en best bewaard gebleven

cultuurlandschappen van ons land. Genoemd moet hier worden het natuurhistorische Reitdiepdal,

in welk gebied talrijke wierden en meanders zorgvuldig worden geconserveerd. De gemeente

Winsum kent de volgende wierden: Tijum, Bellingeweer, Winsum, Obergum, Ranum en Maarhuizen.

In 1811 werd onder het Franse keizerrijk (Napoleon) een indeling gemaakt, waardoor Winsum een

commune werd. Het huidige Winsum bestaat in feite uit de drie tot één dorp vergroeide

wierdedorpen Winsum, Bellingeweer en Obergum. Deze drie dorpen hebben elk een historische

kern, die een bijzondere charme en schoonheid bezit.

Het verloop van de bevolking van de gemeente geeft het volgende beeld

jaar inwonertal jaar inwonertal

1932 2694 1965 3179

1935 2761 1970 3631

1940 2955 1975 4445

1945 3161 1980 5638

1950 3265 1985 6393

1955 3257 1989 6581

1960 3029

Ook de oorlogsjaren zijn uiteraard niet aan de gemeente Winsum voorbijgegaan.

In Winsum waren 16 joden woonachtig. De joodse synagoge en de joodse begraafplaats

herinneren nog aan deze gemeenschap.

In 1942 is het gemeentehuis aan de Hoofdstraat W 70 aangekocht van notaris jhr. mr. C. de

Ranitz. De verkoopovereenkomst is min of meer door de bezettingsautoriteiten opgedrongen. Dhr.

de Ranitz was eerder geneigd tot verhuur van het pand gedurende 10 jaar dan tot verkoop over te

gaan.

Vanaf de dertiger jaren zijn de dorpen aan elkaar gebouwd, dat bijna explosief zijn vervolg vond na

de Tweede Wereldoorlog, waarbij een aantal nieuwe bestemmingsplannen zijn ontstaan, deels

gelegen aan de oostzijde van de spoorlijn Groningen-Roodeschool, die door de kom van Winsum

loopt. Het dorp wordt aan de westzijde begrensd door de provinciale weg Groningen-Winsum-

Lauwersoog en het daarachter liggende Reitdiepdal. Winsum vervult door haar centrale ligging op

het hogeland een centrumfunctie ten behoeve van het omliggende gebied, hetgeen tot uitdrukking

komt in het voorzieningen- en winkelapparaat, dat regionaal gericht is. De historische ontwikkeling

van Winsum heeft een vrij dichte bebouwing veroorzaakt, die op vrij ongelukkige wijze doorsneden

is door een aantal verkeerswegen, spoorlijn en een waterweg:

- noord-zuidverbinding ten behoeve van het provinciaal wegennet.

10


- oost-westverbinding ten behoeve van het provinciaal wegennet.

- noord-zuidverbinding ten behoeve van de Nederlandse Spoorwegen.

- oost-westverbinding te weten het Winsumerdiep.

In 1961 heeft de gemeente zich beraden over de vraag in welke richting de gemeente kon

uitbreiden. Men zag hiervoor twee mogelijkheden:

1. uitbreiding ten westen van de provinciale weg

2. uitbreiding ten oosten van de spoorlijn.

De voorkeur van de gemeente ging uit naar uitbreiding in westelijke richting, maar de provincie

wilde hieraan niet meewerken vanwege de aanwezigheid van het natuurlandschap Reitdiepdal.

Tevens stelde de provincie dat bij een uitbreiding in westelijke richting de provinciale weg de

toekomstige kern Winsum zou doorsnijden en dat het tevens praktisch onaanvaardbaar was, mede

vanwege de hoge kosten, te komen tot een omlegging van de provinciale weg in westelijke

richting.

Mogelijkheid 2 werd nader onderzocht en resulteerde later in het experimentele bestemmingsplan

Ripperda.

Het gemeentebestuur droeg in 1968 het Raadgevend Bureau Twijnstra uit Deventer op

uitgangspunten en een programma van eisen te formuleren voor het inrichten van een woongebied.

In het bestemmingsplan Ripperda is, waar het maar enigszins mogelijk was, de

hoedanigheid van het terrein intact gelaten. In andere gevallen werd slechts in zoverre

"omgebogen" dat het oorspronkelijke karakter herkenbaar bleef. Zo zijn sloten in het weiland hier

en daar als sierwatertjes gehandhaafd, en elders zijn ze getransformeerd tot verdiepte voetpaden

die de oude loop blijven volgen.

Hetzelfde geldt voor het aanwezige groen en een oude hereboerderij, de borg Ripperda, met een

fraaie boomgaard.

11


In de periode 1963-1973 ontwikkelde zich in de gemeente een gedwongen autochtoon forensisme.

Dit vond zijn oorzaak in de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstakken

landbouw/visserij en industrie.

In deze periode zijn ca.195 banen, exclusief de agrarische sector uit de gemeente verdwenen.

Ondanks enige positieve ontwikkelingen, zoals de vestiging van een provinciaal verzorgingstehuis,

zette dit proces van inkrimping zich in de jaren zeventig en tachtig verder door. Enige voorbeelden

hiervan zijn:

- opheffing schoolartsendienst groep Winsum, verplaatst naar de gemeente

Bedum per 1 januari 1973.

- sluiting zuivelfabriek DOMO per 1 januari 1975.

- sluiting van het ontvangstkantoor der Rijksbelastingen per 1 januari 1976.

De uitbreidingsplannen Obergum-Noord en Ripperda betekenden weliswaar een stimulans voor de

bedrijfstak bouwnijverheid en installatiebedrijven, maar de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid

was van tijdelijke aard. Het gemeentelijk beleid heeft zich in de zeventiger jaren door middel van

woningbouwprogramma's voornamelijk gericht op de opvang van migranten uit de provincie

Groningen en was niet in eerste instantie gericht op bevordering van de lokale werkgelegenheid.

Afgezien van de grote woningnood werd deze prioriteitstelling mede ingegeven door de destijds

zeer lage werkloosheidscijfers en het ontbreken van faciliteiten om aan eventuele wensen van het

bedrijfsleven tegemoet te kunnen komen. Zo ging de vestiging van een regionaal steunpunt van de

busonderneming GADO aan Winsum voorbij, doordat het gemeentebestuur hiervoor destijds geen

ruimte beschikbaar kon stellen.

De stagnerende afzet van bouwmaterialen in de jaren 1978-1980 bracht de twee nog resterende

steenfabrieken in moeilijkheden. Dit resulteerde kort daarop in sluiting van deze fabrieken.

Dit alles is voor het bestuur aanleiding geweest zich intensief met de werkgelegenheid in te laten.

Voorzover het in haar macht ligt wil zij dat de huidige werkgelegenheid wordt gewaarborgd en

mogelijk op bescheiden schaal wordt uitgebreid. In de tachtiger jaren is het bedrijventerrein

"Lombok" ontwikkeld.

In 1987 is het rapport "Winsum in de markt" tot stand gekomen. Het betreft een onderzoek van de

vakgroep Stedelijke en Regionale Planning van de Rijksuniversiteit Groningen naar het wonen en

de winkelvoorzieningen in de gemeente Winsum. Winsum kan worden beschouwd als de

belangrijkste stedelijke kern in de regio ten noorden van de stad Groningen. Er gaat dus toch iets

boven Groningen! Naast uitbreidingen in ruimtelijke zin heeft dit geresulteerd in een verdere

ontwikkeling van Winsum tot een plaats met een belangrijk regionaal verzorgende functie,

waarvoor zowel het wonen als de aanwezige voorzieningen belangrijke elementen zijn.

Belangrijkste motief om Winsum te bezoeken is de geringe afstand ten opzichte van de plaats van

herkomst. Andere motieven zijn gezelligheid, grote keuzemogelijkheden en bekendheid. Winsum

kent vooral een centrumfunctie als winkelplaats.

Naast de charme van het verleden biedt Winsum ook het aantrekkelijke van het heden. Winsum

kan zich gelukkig prijzen met een groot aantal voorzieningen:

- een sporthal

- verwarmd openlucht zwembad

- 2 openbare basisscholen en 3 bijzondere basisscholen

- Chr.school voor MAVO onderwijs en een Chr.school voor algemeen vormend en

voorbereidend beroepsonderwijs

- sportveldencomplex

- trimbaan

- bibliotheek

- sociaal cultureel centrum "De Breede"

12


- bejaardencentrum Winkheem

- geriatrisch verpleeghuis De Twaalf Hoven

- een gevarieerd sociaal cultureel leven voor jong en oud.

- een actieve middenstand

- goede trein- en busverbindingen met de stad Groningen.

Winsum kent een "normale" openbare bibliotheek, maar ook de zeer unieke kinderboekenbibliotheek,

die in beheer is bij de Stichting Kinderboek Cultuurbezit te Winsum. De kinderboeken

worden gratis uitgeleend aan belangstellenden.

Op het grondgebied van de gemeente bevindt zich een twaalftal terreinen die als archeologisch

kunnen worden aangemerkt. Het betreft in het Reitdiepdal een drietal karakteristiek langs de nog

goed herkenbare meanderende stroombaan gelegen middeleeuwse verhoogde woonplaatsen.

Winsum moet men bezoeken als wandelaar, waarbij men kan genieten van de oude, smalle

straatjes met huizen van rode baksteen en de sfeer kan proeven van het grote oud-Groningse

dorp. De Hervormde kerk van Winsum (plm. 12e eeuw met 17e eeuwse toren) heeft een

opvallend hoog kerkdak. De korenmolen "De Ster" en de korenmolen "De Vriendschap" behoren

tot de oudste uit de provincie Groningen.

Winsum en water zijn nauw met elkaar verbonden. Voor watersporters kent Winsum ongekende

mogelijkheden. Het schilderachtige haventje bij het "Jeneverbruggetje" ligt op geringe loopafstand

van het centrum.

In 1983 verscheen de nota "Vaar Wel", waarin werd gepleit voor de ontwikkeling van

waterrecreatie in het marenland van Noord Groningen. In 1986 was het plan grotendeels

uitgevoerd en beschikt de gemeente behalve over een uniek en daarom beschermd dorpsgezicht,

ook over een aantal voorzieningen voor vaarrecreatie. In hetzelfde jaar is de camping Wierdezoom

geopend. De camping ligt pal aan het Winsumerdiep zodat jachten en kanovaarders hier op

doorreis kunnen afmeren en overnachten. En kanovaarders zijn er 's zomers in groten getale. De

Groninger maren zijn eigenlijk hele oude natuurlijk gevormde geulen waar je met kleine bootjes en

kano's uitstekend kunt varen.

Ze zijn erg bochtig en de oeverhoogte varieert enorm, zodat het peddelen erg afwisselend wordt.

Het toerisme in en nabij Winsum is in de tachtiger jaren nogal toegenomen. Gelukkig is er geen

sprake van "massatoerisme" en daar zitten de Winsumers eigenlijk ook niet op te wachten.

Gedeputeerde staten van de provincie Groningen stuurden in 1972 een model voor indeling in

gewesten naar de gemeentebesturen. Het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Winsum heeft de raad d.d. 15 augustus 1972 o.a. voorgesteld alsvolgt te besluiten:

- er moet gestreefd worden naar herindeling van gemeenten

- te zijner tijd, na herindeling van gemeenten, gewestvorming nastreven.

De gemeenteraad heeft conform besloten.

Vanaf 1978 zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een herindeling van gemeenten in de

provincie Groningen. In 1989 heeft dat zijn beslag gekregen. De gemeenten Adorp, Baflo, Ezinge

en Winsum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Winsum. De inwoners van de

heringedeelde gemeenten waren niet blij met de "liquidatie" van hun oude gemeente. Alhoewel de

grenzen nu verlegd zijn, zijn de dorpen die de nieuwe gemeente Winsum nu rijk is een bezoek

meer dan waard!

13


GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF

De archieven van de gemeente vangen aan in het jaar 1808 en het archief van de ambtenaar van

de burgerlijke stand in het jaar 1811. De archieven werden tot 1931 chronologisch geordend en

zijn in de zeventiger jaren door dhr. O.A.M.W. Hartong enigszins ontsloten door middel van een

magazijnlijst. Vanaf 1931 is de zaaksgewijze ordening ingevoerd.

Archiefvorming

De vorming van de dossiers vond grotendeels plaats door de ambtenaren zelf. Het archief was

verspreid over het gemeentehuis en dit kwam de kwaliteit niet ten goede. Gelukkig is men gaan

inzien, dat het ordenen, vormen, saneren c.a. van archieven een vakgebied is, waar vakkrachten

voor nodig zijn.

Archiefruimten en archiefbewaarplaats

De gemeente heeft de archieven gedurende lange tijd slecht beheerd. Rapportages van inspectiebezoeken

laten niets te wensen over.

In 1949 werd gerapporteerd, dat de kelders, waar het archief geborgen was, veel te vochtig waren

en dat ze daarom ontruimd hadden moeten worden. In 1972 werd aan dit rapport gerefereerd met

de tekst "De situatie is thans na 23 jaar besprekingen over verbetering onveranderd slecht, ja zelfs

verslechterd".

Tevens werden de plaatsen aangegeven, waar archiefbescheiden werden aangetroffen:

- kamer afdeling Burgerlijke stand.

- voormalige badkamer op eerste verdieping.

- op zolder: statisch archief van voor 1920 (25 meter). Een gedeelte (181 dozen!) van het

archief uit de periode 1930-1960 moest de pijltjes opvangen, welke afweken bij het

gooien naar een schietschijf.

- op een voormalige slaapkamer op zolder.

- in de aangewezen archiefbewaarplaats. (cap. 20 meter)

In 1972 werd voorgesteld een " prefabricated" archiefbewaarplaats aan te schaffen. De

"buitenkluis" is in 1973 achter het gemeentehuis geplaatst en had een capaciteit van 196 meter.

Maar ook deze oplossing bleek niet bevredigend te zijn. De klimaatbeheersing was al 15 jaar een

groot probleem. In het verslag van de inspectie van 1987 werd een vochtigheidspercentage van

80% genoemd. (normaal 50-55% bij een temperatuur van 16-18 C).

Met allerlei kunstgrepen is getracht de situatie zo goed mogelijk te beheersen maar een echte

oplossing wordt gezien in nieuwbouw (incl. archiefbewaarplaats) na de gemeentelijke herindeling.

(noot: aangezien deze inventaris in 2009 in (herziene) uitgave is uitgebracht is het goed te melden

dat het archief nu in de goed geconditioneerde archiefbewaarplaats te Winsum is opgeborgen.

Notulenboek Bouwvereniging Winsum-Obergum 1909-1964

Vermeldenswaard is dat we in februari 2008 een mail ontvingen van de commissie historisch bezit

Fortis (dhr. G. Mastenbroek), dat in de archieven van spaarbanken, die zijn opgegaan in de Fortis

Bank het Notulenboek van de Bouwvereniging Winsum-Obergum over de periode 1909 tot en met

1964 was gevonden. Het tweedelige notulenboek is opgenomen in het gedeponeerd archief van

de Bouwvereniging, die ook in deze inventaris is beschreven. Een mooie aanvulling die dit archief

completeert.

14


VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING EN HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

De minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 28 december 1949 de "Algemene regels

voor de verzorging van de gemeentearchieven na 1813".(de zgn. 10 regels) toegezonden.

Een van de regels luidt: "Bij een goede verzorging van de archieven mag een volledige inventaris

der archiefbescheiden niet ontbreken".

De Archiefwet 1962 heeft dit formeel vastgelegd in artikel 2, lid 1. "De overheidsorganen zijn

verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede en geordende staat te bewaren.

Hiermee is de formele basis voor het opstellen van een beschrijvende inventaris gegeven.

Verantwoording cesuur inventaris

Zaken welke (ver) voor 1932 aanvangen en in 1932 of later eindigen zijn volledig opgenomen in

deze inventaris. Losse stukken van voor het jaar 1932 zijn door de inventarisator gevoegd bij het

archief over de periode 1808-1931. Zaken welke kort voor de herindeling van de gemeenten per 1

januari 1990 zijn opgestart en welke hun beslag krijgen in de nieuwe gemeente Winsum zijn

opgenomen in het dynamisch archief van de nieuwe gemeente. Het oudste stuk, dat in deze

inventaris is vermeld dateert uit 1882. Dit stuk en ook andere oude stukken, die op zich thuishoren

in het statisch archief 1808-1931 zijn in deze inventaris opgenomen omdat zij deel hebben

uitgemaakt van dossierbestanden, welke volgens het stelsel van zaaksgewijze ordening zijn

geordend.

Algemeen

In 1994 is de inventarisatie van het archief van de gemeente Winsum, (1708)1808-1931 (1949),

afgerond.

Met ingang van 1932 is begonnen met de zaaksgewijze ordening. Op grond van dit gegeven is

1932 gekozen als begindatum voor deze inventaris.

Het archief van de gemeente over de periode 1932-1989 bestond uit vier blokken, die niet

afzonderlijk als afgesloten konden worden beschouwd. De tijdstippen overlappen elkaar dan ook.

Globaal waren de volgende blokken te onderscheiden :

blok 1: Periode 1932-ongeveer 1970/1973. Afgesloten dossiers gedurende die periode. Dit deel

moest volledig worden bewerkt. (30 meter).

blok 2: Periode 1970-1973. De toenmalige archiefambtenaar heeft op advies van het bureau

ODRP in verband met een herstructurering van het archief het toen "dynamisch archief" afgevoerd,

zonder het voorgaande expliciet af te sluiten. (21 meter).

blok 3: Periode 1972-1986. Dit deel bevatte de afgevoerde dossiers uit het dynamisch archief dat

na herstructurering is opgestart. In dit blok waren de dossiers gesaneerd afgevoerd op

nummervolgorde. (8 meter).

blok 4: Periode 1985-1989. Dit deel betrof het "oud-dynamisch" archief van de gemeente tot en

met 1989. De dossiers stonden voorgeselecteerd in de kasten. (14 meter).

Samen met de stukken van algemene aard en de serie bouwvergunningen bedroeg de omvang

van het geïnventariseerde archief 100 meter. Tijdens de inventarisatie, tot 1992, is ongeveer 40 m

archief vernietigd.

15


De gebruiker van deze inventaris kan aan de hand van de inhoudsopgave bepalen welk deel van

het archief hij/zij wil bestuderen.

Het inventarisschema, zoals opgenomen in de inhoudsopgave komt in grote lijnen overeen met de

opbouw van de Basis Archief Code.

Incompleetheid van dossiers

Het kwam tijdens de inventarisatie tot 1992 regelmatig voor dat afgesloten dossiers incompleet

waren. Bij het naspeuren is nog wel het een en ander boven water gekomen, maar niet alles. Het

betrof vaak rapporten over een bepaald taakgebied van de gemeente. Hier wreekt zich dus de in

Winsum (meest)gehanteerde decentrale opzet van het archief. Doordat de archiefblokken niet

afzonderlijk als afgesloten konden worden beschouwd, stukken betreffende beleidsvoorbereiding

bijvoorbeeld in blok 1 en betreffende de beleidsbepaling en -uitvoering in blok 3, en het vanwege

de overlapping van vele jaren ook niet mogelijk was de blokken afzonderlijk te beschrijven, heeft

de inventarisator ervoor gekozen het archief na bewerking om te zetten in een blok. Dit komt de

bruikbaarheid en raadpleegbaarheid van het archief ten goede.

Selectie en vernietiging

Periodieke selectie op vernietiging van archiefbescheiden, die daarvoor op grond van de "Lijst van

voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en

intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850" zoals vastgesteld door de minister van

Cultuur, Volksgezondheid en Cultuur in 1983, in aanmerking kwamen, heeft daarna jaarlijks

plaatsgevonden. Incidentele vernietiging van archiefbescheiden heeft in 1974 plaatsgevonden. Het

betrof bijlagen van de gemeenterekening, waarvoor in de genoemde lijst een vernietigingstermijn

van 40 jaren is vastgesteld en belastingkohieren uit de periode 1921-1963.

Krantenartikelen in mappen

In sommige gevallen is ervoor gekozen om documentatie van beperkte omvang (kopie krantenknipsel(s))

bij de archiefbescheiden geordend te houden. Dit in verband met het feit, dat

afzonderlijke ordening zal leiden tot verwijzingen. In het belang van de onderzoeker is het beter,

dat documentatie van beperkte omvang bij de bescheiden is gevoegd.

Gemeentewapen

In het beschreven archief trof ik de aanvraag en toekenning van het gemeentewapen aan. (K.B.21

mei 1889). Dhr. O.A.M.W. Hartong heeft in 1976 een magazijnlijst/compacte beschrijvende

inventaris ontworpen. In deze lijst is niets terug te vinden over het gemeentewapen. Als de stukken

van 1889 overeenkomstig het herkomstbeginsel werden teruggeplaatst op de juiste plaats dan zou

de (aangebrachte) orde in deze archiefbestanden worden verstoord. Daarom heb ik er voor

gekozen deze stukken op te nemen in deze inventaris. Een oorzaak voor deze ordening heb ik niet

kunnen vinden.

925 jaar Winsum

De commissie "925 jaar Winsum" heeft in 1981 de rechtsvorm "Stichting Commissie 925 jaar

Winsum" aangenomen. De inventarisator heeft ervoor gekozen de stukken van de commissie en

die van de stichting bij elkaar geordend te houden. De correspondentie van de gemeente met de

stichting is gevoegd bij de stukken van de stichting, omdat hier sprake is van een zeer beperkte

bemoeienis van de gemeente met deze stichting.

Straatnaamgeving

De gemeenteraad besluit tot straatnaamgeving. In twee gevallen heeft het college van burgemeester

en wethouders een straatnaamcommissie ingesteld en wel voor de straatnaamgeving

van het bestemmingsplan Ripperda, fase 1 en 3. De commissie heeft vele straatnamen

16


voorgesteld, waaruit de gemeente bij fase 2 nog kon putten. De commissie is weer geactiveerd bij

fase 3. Vandaar dat de inventarisator i.v.m. de beperkte advisering van de commissie, ervoor heb

gekozen de stukken betreffende de commissie op te nemen bij de stukken inzake besluitvorming

straatnaamgeving, teneinde de zaak bij elkaar geordend te houden.

Bovenstaande geldt ook voor de straatnaamgeving voor de wijk Potmaar, waarvoor een werkgroep

"straatnaamgeving Potmaar" werkzaamheden heeft verricht. In het belang van de gebruikers is

gekozen voor ordening op een plaats.

Gemeenschappelijke regelingen

Stukken betreffende het aangaan van en deelname aan gemeenschappelijke regelingen heeft de

inventarisator ondergebracht bij hoofdstuk 2.1.4.1 ongeacht de taak, waarvoor de regeling is

getroffen.

Belastingen en rechten

Eveneens voor de door de gemeente geheven belastingen en rechten zijn door de inventarisator

bijenkap gebracht onder hoofdstuk 3.1.3.

Gemeentelijke eigendommen

Dossiers inzake gemeentelijke eigendommen waren het meest perceelsgewijs geordend,

waardoor aankoop/verhuur/verkoop in een map voorkwamen. Vaak stond de "reden" erbij vermeld,

bv. ter uitvoering van een bestemmingsplan. De aan- en verkopen zijn gesplitst in aparte mappen

en chronologisch geordend.

Ten aanzien van het verlenen van het zakelijk recht van opstal aan sportverenigingen kan worden

opgemerkt, dat de betreffende stukken zijn ondergebracht bij stukken over de exploitatie van

sportvelden.

Commissie of instelling

Een commissie of instelling is een orgaan dat een zelfstandige administratie heeft gevoerd en

notulen heeft nagelaten. De inventarisator heeft stukken van commissies, die bij wet of bij notariële

akte totstandgekomen zijn en gedurende langere tijd hebben gefunctioneerd, opgenomen als

zelfstandig geïnventariseerde archiefbestanden.

Technische dienst en Reinigingsdienst

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1990 stonden ook de archieven van de

technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum, Adorp en Aduard (T.D. EEWAA) en de

Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge, Winsum (EEW) in de archiefbewaarplaats van de gemeente.

Aangezien de technische dienst en de reinigingsdienst veelal de deelnemende gemeenten

adviseerden over de meer technische zaken, heeft de inventarisator er voor gekozen de stukken

van de technische dienst én de reinigingsdienst in het gemeentearchief onder te brengen. Tijdens

de inventarisatie kwam het veelvuldig voor dat stukken van de technische dienst daardoor weer de

zaak completeerden. De bestuursarchieven van de technische dienst en reinigingsdienst zijn als

gedeponeerd archief in deze inventaris opgenomen. Voor beide diensten zijn afzonderlijke

inleidingen geschreven.

(Straf)Verordeningen

In zijn algemeenheid zijn (straf)verordeningen afgesloten omdat op grond van de Wet Algemene

Regelen Gemeentelijke Indeling (wet ARGI) verordeningen van de gemeente met het hoogste

aantal inwoners op de plaats komen van de (straf)verordeningen van de overige binnen dezelfde

cluster betrokken gemeenten.

17


Wierda-Stichting

Stukken met betrekking tot de "Wierda-Stichting" kwamen zowel voor in het gemeentearchief als in

dat van de stichting zelf. De inventarisator heeft ervoor gekozen alle stukken de stichting

betreffende te voegen bij het archief van de stichting. De stichting is door dhr. E. Wierda, oud burgemeester,

bij uiterste wil in het leven geroepen. De bemoeienis van de gemeente met de stichting

is, dat de raad bestuursleden benoemt.

Uitbreidings- en bestemmingsplannen

Bij het doornemen van de uitbreidings- en bestemmingsplannen bleek, dat de plannen zelf als

"werkexemplaar" op de betreffende afdeling lagen. In de dossiers was niet één bestemmingsplan

opgenomen. Na actie op de afdeling beschikt het archief nu over een vrijwel compleet pakket

bestemmingsplannen.

Bouw- en woonrijp maken bestemmingsplannen

Mappen met stukken inzake het bouwrijp maken van gronden in bestemmingsplannen bevatten

ook stukken met betrekking tot de verdere inrichting van het gebied, zoals het in gebruik geven van

gronden, nadat percelen zijn bebouwd c.a. (aanleg parkeerplaatsen, plaatsing afrasteringen).

Stukken betreffende het Tijdelijk Politiekostenbesluit 1946 en de daarmee samenhangende

opgaven terzake van de politie zijn gevoegd bij de stukken betreffende de financiële verhouding

tussen rijk en gemeente, omdat in artikel 22 van het Financiële Verhoudingsbesluit over 1939

deze opgaven worden bedoeld.

Hinderwet- en Bouwvergunningen:

De serie bouwvergunningen van de gemeente en die van de technische dienst EEWAA zijn

geïntegreerd, zodat er één bestand is ontstaan. Alle bouwvergunningen zijn geïnventariseerd en

de bouwvergunningenlijst is als bijlage toegevoegd aan deze inventaris.

Hetzelfde geldt voor de (lijst met) Hinderwetvergunningen.

Verklaring van de kolommen van de bouwvergunningenlijst

nr. Huisnummer, zoals die nu bekend is.

+ Toevoegingen aan de huisnummering b.v. a,b, of I, II

meer Als er een bouwplan voor meer huizen is. De stukken zijn vóór het eerste

huisnummer geplaatst. Bv. 13-19 is vóór 13 geplaatst.

Bij bouwplannen voor meer straten is niet op adres opgeborgen, maar op

complexnummer dat in de kolom Opmerkingen is geschreven.

S nr. Kadastrale gegevens: sectie en nummer.

Datum jjmmdd, of jj00jj als het dossier over meerdere jaren gaat

Bij opmerkingen zijn allerlei opmerkzame gegevens geplaatst. Bv. beroep, verwijzing, naam van de

woning, complexnummer, e.d..

De bouwcomplexen “K 1-5” zijn onduidelijke bouwbescheiden die voor verschillende straten in

Obergum gelden. Deze stukken bevatten ondermeer de zogenaamde K-woningen van het 1000woningenplan.

Helaas zijn er van die stukken geen vergunningen en duidelijke situatietekeningen,

zodat er geen duidelijkheid is waar en wanneer welk type woning is gebouwd.

Onbewoonbaarverklaringen

De serie bouwvergunningen bevat soms ook, naast de correspondentiedossiers,

onbewoonbaarverklaringen omdat het vaak voorkomt dat die panden later toch werden

gerenoveerd. De correspondentiedossiers bevatten veel panden die later gesloopt zijn waardoor

de huisnummering dermate veranderd is dat het vaak niet meer te herleiden is om de stukken op

het huidige adres te ordenen. Voor de volledigheid is het raadzaam beide dossiers te raadplegen.

18


Kunst, Cultuur, Sport en Recreatie

In Hoofdstuk 14 is een onderscheid gemaakt tussen "Kunst en Cultuur", "Sport" en "Toerisme en

Recreatie". Hierbij moet worden opgemerkt dat de inventarisator het onderdeel "Sport" ziet als

vrijetijdsbesteding voor inwoners van de gemeente. De andere genoemde onderdelen hebben

zowel betrekking op de inwoners van de gemeente alsook op de toeristen, die de gemeente

bezoeken.

OPENBAARHEID VAN DE ARCHIEVEN

De overbrenging van de registers van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand naar de

archiefbewaarplaats geschiedt na respectievelijk 100 (geboorteakten), 75 (huwelijkse- en

echtscheidingsakten) en 50 (overlijdensakten) jaar. Dit op grond van artikel 17a, lid 2 van het

Burgerlijk Wetboek deel I, boek I.

Stukken betreffende de bevolkingsregisters aangelegd vanaf eind jaren 30, de zogenaamde

persoonskaarten, zijn volgens artikel 136 en 137 van de Wet GBA (Gemeentelijke

Basisadministratie persoonsgegevens) niet openbaar.

Verder zijn er enkele dossiers bij akte van overbrenging beperkingen van openbaarheid gesteld tot

75 jaar. Vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (ter bescherming van de privacy

van nog levende personen).

Voor de overige stukken geldt de Archiefwet 1995 en zijn derhalve openbaar na 20 jaar, mits ze

zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Winsum

TOT SLOT

Deze inventaris is in eerste instantie in 1992 opgemaakt als werkstuk in het kader van de studie

"Voortgezette Vorming Archiefbeheer". Dhr. drs. J. Dijkstra, provinciaal inspecteur der archieven in

de provincie Groningen, heeft mij toen tijdens de studietijd als mentor begeleid.

In de jaren na 1992 is de inventaris verder aangevuld, doordat er door interne verhuizingen etc.

steeds meer documenten boven water kwamen, die in deze inventaris thuishoorden. Dat heeft de

inventarisator doen besluiten de hele inventaris te herzien. Verder zijn ook de taakdossiers van de

technische- en reinigingsdienst bij het gemeentelijk archief gevoegd.

Het product is nu de complete inventaris van het gemeentearchief van de gemeente Winsum.

Mijn collega Peter Kalma die de lay-out van deze inventaris heeft verzorgd en de hinderwet- en

bouwvergunningenserie heeft uitgediept dank ik voor het vele werk.

Ik dank ook collega Laura da Rocha voor het verrichten van hand- en spandiensten.

19


GESCHIEDENIS VAN DE TECHNISCHE DIENST

Vanaf het ontstaan tot de opheffing van de technische dienst EEW(AA) hebben zes

overeenkomsten c.q. gemeenschappelijke regelingen gegolden in dit gebied.

De verschillende gemeenschappelijke regelingen voor technische diensten

1. Overeenkomst tusschen de gemeenten Eenrum, Ezinge en Winsum, tot gemeenschappelijke

regeling van het technisch-hygiënisch toezicht op de uitvoering van de Woningwet en de op grond

van deze wet vastgestelde verordeningen, alsmede tot gemeenschappelijke regeling van het

technisch beheer der gemeentewerken.(raadsbesluiten april/mei 1943, goedkeuringsbesluit C.d.K.

d.d.17 mei 1943; inwerkingtreding 1 dag na bekendmaking in Nederlandse Staatscourant).

2. Idem als boven. (raadsbesluiten juni/september 1947, goedkeuringsbesluit C.d.K. d.d.19 maart

1948; inwerkingtreding 1 januari 1947).

3. Regeling tussen de gemeenten Adorp, Aduard en Hoogkerk inzake het technisch-hygiënisch

toezicht op de uitvoering van de Woningwet en de op grond van deze wet vastgestelde

verordeningen en van het technisch beheer der gemeentewerken. (raadsbesluiten van mei/juni

1947, goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 22 augustus 1947).Opheffing: 1 januari 1970 i.v.m. annexatie

van de gemeente Hoogkerk door gem. Groningen).

4. Gemeenschappelijke regeling voor de Technische Dienst van de gemeenten Eenrum, Ezinge en

Winsum (EEW) (raadsbesluiten juni 1969, goedkeuringsbesluit G.S. d.d.29 september 1970;

inwerkingtreding 1 januari 1969).

5. Gemeenschappelijke regeling inzake het bouw-en woningtoezicht en het technisch beheer in de

gemeenten Adorp en Aduard. (raadsbesluiten april/mei 1970; goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 30 juni

1970; inwerkingtreding regeling per 1 januari 1970; opheffing per 1 april 1978, goedkeuringsbesluit

G.S. d.d.4 juli 1978).

De gemeenteraden van de gemeenten van de gemeenten Adorp en Aduard hebben in december

1977 besloten de gemeenschappelijke regeling Adorp-Aduard te verlengen tot 1 april 1978 of

zoveel korter als mogelijk zal blijken om tot een andere samenwerking te komen.

In januari 1978 schreven G.S. dat gebleken was dat de bestuurscommissie van de EEW van

mening was dat de gemeente Adorp wél op 1 januari 1978 kon toetreden tot de

gemeenschappelijke regeling EEW, doch de gemeente Aduard niet. G.S. konden hiermee niet

instemmen. Aan de besluiten van de genoemde gemeenten werd goedkeuring onthouden.

6. Gemeenschappelijke regeling voor de Technische Dienst der gemeenten Eenrum, Ezinge,

Winsum, Adorp en Aduard. (EEWAA) (raadsbesluiten april/mei/augustus 1978,

goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 19 december 1978; inwerkingtreding 1 april 1978), opgeheven per 1

januari 1991 als gevolg van gemeentelijke herindeling per 1 januari 1990).

20


De taken van de technische dienst waren door de jaren heen de volgende

Toezicht op uitvoering van plannen op gebied van gemeentewerken in de ruimste zin

des woords.

Aanschaf, beheer voertuigen en ander groot materieel t.b.v. vervoers-, onderhouds-, en

andere werkzaamheden en beschikbaar stellen van personeel voor bediening en

verzorging.

Taken vanuit de Woningwet

Beheer van bij de dienst in gebruik zijnde goederen

Beheer van het personeel van de dienst

Geven van technische adviezen en bijstand m.b.t. uitvoering Woningwet, wet RO en

andere wetten.

Zoals in elke organisatie wel eens gebeurd moet er zo af en toe door de directie worden

doorgepakt richting personeel.

Zo heeft de directeur van de EEW in september 1964 de wegwerkers in de gemeente Ezinge een

pittige brief gestuurd, waarin hij ze oproept een positieve bijdrage te leveren in het werk en tot

betere arbeidsverhoudingen te geraken.

“Ik vertik het om nog langer voortdurend voor allerlei onbelangrijke ruzietjes en plagerijen onderling

lastig te worden gevallen. Dit houdt natuurlijk niet in, dat ik voortaan voor personeelsproblemen

niet toegankelijk ben, integendeel komt u gerust langs, maar laat uw negatieve gedachten varen”,

schreef de directeur.

In 1971, 1974, 1977, 1980 en 1982 zijn rapporten verschenen over de structuur van de

(buiten)dienst.

In 1971 werd door de VNG als ideale situatie onderstaand organisatieschema geadviseerd (zo

blijkt uit een brief van de directeur E.E.W.van 17 juli 1972):

Administratie

Grondbedrijf

Bedrijfsburo

Gem. ontwikkeling

* Ruimtelijke Ordening

* Grondzaken

* Bouw- en Woningtoezicht

Bestuur

Directeur

Onderhoud

* Wegen, sloten, bermen

* Plantsoenen

* Gebouwen

* Gemeentereiniging

Projecten

* Kapitaal werken

* Nieuwbouw

De directeur stelde voor de Administratie niet op te splitsen in Grondbedrijf en Bedrijfsauto.

Het rapport van 1974 is een uitermate technisch stuk. Een notitie van de gemeentesecretarie

meldt:

“De steller van het rapport geeft onder het punt probleemstelling een zeer beknopte beschouwing

over een bepaald onderdeel van de economische cyclus. Deze beschouwing is als onderdeel van

het rapport misschien wel aardig, maar zal pas opgang kunnen doen als de gemeentelijke wijze

van boekhouden (kameraalstijl) zal zijn omgezet naar het zogenaamd “Nieuw economisch model”.

Voor wat betreft de voorgestelde organisatiestructuren valt door vrijwel het gehele boekwerk een

teneur te bespeuren, dat het niet goed gaat zoals gemeentewerken nu draait. Het is moeilijk om

aan te tonen waar de oorzaak van het niet goed gaan ligt. In de totaalbeschouwing van de steller

wordt daarop onvoldoende ingegaan.

21


In een normale gemeente is het zo, dat gemeenwerken als een secretarieafdeling wordt gezien.

Juist het feit, dat in Winsum, Ezinge en Eenrum “gemeentewerken” wordt gedaan

vanuit een gemeenschappelijke regeling, welke in feite geheel los staat van het dagelijkse

gemeentebestuur, wordt het soms wel eens moeilijk werken.”

Het rapport van de VNG 1977 vermeldt:

Dat we hier wél voorstellen doen voor een andere structuur heeft andere oorzaken:

Onderbezetting administratie, zowel kwalitatief als kwantitatief m.b.t. exploitatieopzetten en

kadaster

Onderbezetting bouw- en woningtoezicht (0,5 fte)

Onderbezetting weg- en waterbouwkunde, nieuwbouw (0,5 fte)

De daarbij behorende structuur:

Huidige situatie:

Nieuw

W. en W.

Aangegeven variant:

W. en W.

Nieuw

Onderhoud

Directie

Rayons

Directie

Administratie

Administratie

Adj. Dir. Bouwkunde

Nieuw

Onderhoud

Rayons

Vac. Adm.

Adm.

Onderhoud Renovatie B &WT

Bouwkunde

Nieuw

*Financiële

administratie:

begroting, rekening,

kredietbewaking,

exploitatie-opzetten.

*Personeelszaken

*Archivering

*Intene Zaken

Renovatie B&WT

Het onderzoek in 1980 van drs. H. Schaddenhorst en ing. J. Werlich handelt over de meest

wenselijke structuur van de buitendienst wanneer het personeel ook deel zou gaan uitmaken van

de technische dienst EEWAA.

Voorstel nieuwe organisatiestructuur:

Buitendienst verdelen in twee sectoren (plantsoenen, wegen en riolering etc. én reiniging +

bouwkundig onderhoud).

Coördinatieteam benoemen en belasten met leiding van de buitendienst.

Voor elke sector een chef benoemen

Binnen sector plantsoenen, wegen en riolering etc.een rayonindeling te maken.

Uitvoeren van variabele werkzaamheden door zogenaamde mobiele ploegen of “vliegende

brigades”.

De twee timmerlieden en schilders onder te brengen in een bouwkundige groep

Het bijbehorend organisatieschema:

22


leidinggevende

Rayon I

leidinggevende

Rayon II

chef sector plantsoenen,

wegen, rioleringen, c.a.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

leidinggevende

Rayon III

chef sector reinging

en bouwkundig

onderhoud

Winsum Aduard Mobiele Mobiele

Adorp Eenrum Ezinge Winsum

ploeg 1 ploeg 2

voorman voorman voorman voorman voorman voorman voorman voorman 4 reiniging 2 Timmermannen

4 algemene 4 algemene 1 algemene 1 algemene

3 algemene 4 algemene 4 algemene

8 plantsoenmann

2 schilders

dienst

dienst

dienst

dienst

dienst

dienst

dienst

en

1 plantsoen

1 plantsoen 1 plantsoen inkl. plantsoen

man

mannen mannen

mannen

In 1982 weer een notitie over de herstructurering van de buitendienst.

Daarin is verwoord dat het bestuur van de EEWAA zich met de voorgestelde structuren, zoals

genoemd in het rapport van de VNG van 1980, niet in alle opzichten kon verenigen.

Met name is het idee van mobiele ploegen op dood spoor gezet. Door allerlei oorzaken, waaronder

bezuinigingsmaatregelen van de regering die ook Winsum niet voorbij zijn gegaan, was het

noodzakelijk te komen tot een heroriëntatie van het functioneren van de buitendienst van de

gemeente Winsum.

Voorgesteld werd de structuur van de buitendienst voorlopig als proef te veranderen in een

structuur van wijkindelingen.

Een en ander is in 1985 geëvalueerd. In de praktijk is gebleken, dat alle genoemde voordelen van

1982 zijn uitgekomen. De medewerkers hebben aangegeven, dat zij de verantwoordelijkheid voor

een bepaald gebied als zeer positief hebben ervaren en hun werkplezier heeft vergroot. Door deze

positieve invloeden is ook de individuele arbeidsprestatie verhoogd, waarbij het eigen onderkomen

voor elke wijkploeg ook een rol heeft gespeeld.

Uiteindelijk wordt in de evaluatie voorgesteld te werken met 3 wijkploegen en 1 vaste buitenwijkse

ploeg. Het betreft eigenlijk een omgekeerde situatie van het systeem van mobiele ploeg in de

afgelopen paar jaren.

De directeur heeft in november 1985 een notitie geschreven met daarin zijn visie met betrekking

tot heden en toekomst van de technische dienst EEWAA.

Hij hoopte met deze notitie te bereiken dat een min of meer gezamenlijk optreden van (directie)

technische dienst en bestuur zou leiden tot een optimalisering van de huidige dienst en tevens tot

de basis voor de toekomstige dienst (of afdeling of iets dergelijks).

Hij was van mening dat het op korte termijn ingrijpend veranderen van de huidige opbouw niet

noodzakelijk was.

De werkzaamheden van de Technische Dienst EEWAA werden ten gevolge van de gemeentelijke

herindeling in de provincie Groningen overbodig en zijn feitelijk per 1 januari 1990 gestaakt.

De verschillende, bij de herindeling van de aan de TD EEWAA deelnemende gemeenten

betrokken inpassingscommissies hebben aanbiedingen geformuleerd voor het EEWAA-personeel.

Alle geplaatste personeelsleden zijn minimaal aangesteld op de voor hen bij de TD EEWAA

geldende salarisschaal.

De gemeenschappelijke regeling technische dienst EEWAA is per 1 januari 1991 opgeheven.

DIENSTGEBOUWEN VAN DE EEWAA

23


Algemeen

De gemeentearchitect deed zijn werk op het gemeentehuis Hoofdstraat W 4.

In 1942 is, mede doordat de gemeenschappelijke regeling E.E.W. tot stand kwam, het pand

Hoofdstraat W 70 aangekocht van notaris de Ranitz. De gemeenschappelijke regeling bepaalde

dat de gemeentearchitect de beschikking moest hebben over een werkruimte, welke de gemeente

Winsum moest verstrekken.

Uit verslagen van de beheerscommissie

12 juni 1956

Ampel wordt van gedachten gewisseld over de huisvesting van de dienst zelf (noot: Hoofdstraat W

70).

B. en W. van Winsum staan voor de vraag, of het gemeentehuis zal en kan worden verbouwd,

zodanig, dat het nog plaats biedt voor de dienst van gemeentewerken. Dit zal op korte termijn

worden onderzocht en beslist. Mocht er voor de dienst geen plaats meer blijven, dan zal deze

zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ondergebracht in de bovenverdieping van het

oude gemeentehuis (noot: Hoofdstraat W-4), nadat de Rijksbelastingadministratie naar beneden is

getrokken. Uit de stukken is niet gebleken, dat ooit van deze optie gebruik is gemaakt.

20 december 1962

Hierna wordt ampel van gedachten gewisseld over de huisvesting van de dienst in het

gemeentehuis, welke beslist onvoldoende is. De voorzitter meent, dat in het kader van de

aanhangige verbouwing van het gemeentehuis wellicht een oplossing kan worden gevonden. Dit

zal nader door hem in overleg met de architect worden bekeken, waarna zo nodig een nadere

bespreking in een volgende commissievergadering kan volgen.

25 augustus 1964

De heer Enter (wethouder Winsum) wil nog graag een punt aan de agenda zien toegevoegd en

wel de aankoop van leegstaande gebouw van de C.B.T.B. ten behoeve van de dienst (noot: G.

Reindersstraat 5, Winsum). De thans in gebruik zijnde ruimten in het gemeentehuis zijn door de

groei van de dienst nl. niet meer toereikend.

Er wordt gediscussieerd over hoogte van huren. Het verslag wordt vervolgd met:

De heer Beins (gemeentesecretaris Winsum) deelt mede dat de gemeente Winsum de vertrekken

van de dienst niet nodig heeft. De situatie op de bovenverdieping is echter zodanig dat uitbreiding

van de werkruimte voor de dienst niet mogelijk is zonder een grote verbouwing, waarmede hoge

kosten zijn gemoeid. Er is reeds een plan gemaakt doch b. en w. van Winsum zijn van mening dat

de aankoop van de school een betere en voordeliger oplossing is. Hij doet een voorstel voor

verdeling van de exploitatiekosten.

De heer Scheffer (burgemeester Ezinge) vindt het aanbod van de gemeente Winsum genereus.

De heer van Calcar (wethouder Ezinge) vraagt of ook nog vertimmeringen plaats moeten hebben.

De heer Lanting (directeur gemeentewerken) antwoordt dat dit in hoofdzaak betreft het vlak maken

van de amphitheatersgewijze lopende vloer in het lokaal. Verder zullen de ramen onderhanden

moeten worden genomen. In beginsel is Ezinge akkoord met het plan.

24 september 1968

De heer Prenger (wethouder Eenrum) vraagt of er geen andere mogelijkheid is in Winsum om de

dienst onder te brengen.bv. de voormalige Chr. Landbouwschool (noot: G. Reindersstraat 5,

Winsum). Verder merkt hij op, dat men verschillende gemeentehuizen heeft bezocht, en dan valt

het steeds weer op dat de dienst hier in Winsum wel bijzonder slecht gehuisvest is. Als bv.het

secretariepersoneel zo gehuisvest was, zou hier al lang wat aan gedaan zijn.

De voorzitter antwoordt dat de Landbouwschool niet meer beschikbaar is, aangezien de school dit

gebouw zelf in gebruik heeft, terwijl het voor de onderlinge communicatie zeer plezierig is dat de

dienst in hetzelfde gebouw is gehuisvest als de andere gemeentelijke diensten, temeer daar ook

24


de conciërge hier gehuisvest is. Als wij een ander gebouw gaan betrekken, dan zullen er

vermoedelijk heel andere bedragen voor huur etc. uit de bus komen.

Besloten wordt dat de gemeente Winsum een nader door cijfers gemotiveerd voorstel zal doen

voor het verhogen van de huur incl. schoonhouden, verlichting,verwarming en meubilair. Er zal

echter getracht worden een oplossing te vinden, opdat de dienst beter gehuisvest zal worden dan

nu het geval is.

4 oktober 1968

De heer Prenger (wethouder Eenrum)voelt er in dit verband veel voor, om dan maar uit te zien

naar een ander gebouw.

Na ampele overwegingen wordt besloten de huur voor 1969 vast te stellen, waarbij de voorzitter

stelt, dat er de komende jaren dan wel forse verhogingen moeten volgen om zodoende te komen

tot een billijke vergoeding voor het gebruik van het gebouw.

N.a.v. het bovenstaande, stelt de heer Aukes (burgemeester Ezinge) voor om op korte termijn een

onderzoek in te stellen nar de mogelijkheid en wenselijkheid voor het betrekken van een ander

gebouw, opdat het personeel van de dienst beter gehuisvest zal worden. Aldus wordt besloten.

Ingebruikname van het gebouw Geert Reindersstraat 5 te Winsum op 18 januari 1973.

Het pand is in 1972 gekocht van de Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond.

De voorzitter van de beheerscommissie, de heer Kleemans (burgemeester Winsum) zei in zijn

toespraak ter gelegenheid van de ingebruikname:

“Na vier jaar gemeenschappelijke regeling E.E.W. een eigen onderkomen, waarin een modern

bedrijf als de T.D. is, de ruimte heeft om zich te ontplooien. Het is niet eenvoudig geweest het

pand te verkrijgen. Daar zijn heel wat onderhandelingen aan vooraf gegaan. Maar gelukkig is nu

zover. Een langgekoesterde wens ging in vervulling.

Dank werd uitgesproken aan de gemeente Winsum, “die de E.E.W”.4 jaar heeft gehuisvest en die

ook nu weer als milde huisbaas optreedt en niet al de gemaakte kosten in de huur verdisconteert.

Voor wat de dienst presteert is het geen dure dienst. De opdrachten zijn vele en de problemen

groot.

De technische dienst is ondergebracht in een oude school. Dat vind ik symbolisch. Want de T.D.

zal niet stil mogen blijven staan bij wat eens geleerd is, maar zal zich aan moeten passen, tijdig en

regelmatig moeten bijtanken om de ontwikkelingen bij te blijven.

Ik wens de E.E.W. een goede toekomst toe in dit gebouw”.

Overname voormalige Parkschool, Schilligehamsterwg 5 te Winsum op 25 april 1980.

De TD EEWAA heeft de Parkschool aangekocht van de gemeente voor f 402.850,= en om het

gebouw geschikt te maken voor de dienst is er voor f 511.060,= verbouwd.

De dienst heeft dit gebouw gebruikt tot aan de herindeling per 1 januari 1990.

De nieuwe gemeente Winsum heeft het gebouw teruggekocht van de TD EEWAA op 13 november

1990 voor een bedrag van f 1,= + de verplichting de geldlening van de TD EEWAA voor de

aankoop van het gebouw in 1980 over te nemen.

Het gebouw is gesloopt in 1996, na de nieuwbouw aan het gemeentehuis.

25


GESCHIEDENIS VAN HET EEWAA-ARCHIEF

Omvang van het archief

Aan het begin van de inventarisatie was de omvang van het archief van de technische dienst zo’n

150 meter.

Het bestuursarchief (de zogenaamde stukken van algemene aard), de te bewaren financiële

stukken en de stukken met betrekking tot personele aangelegenheden zijn geïnventariseerd. De

omvang van het beschreven archief na inventarisatie is 3 meter.

Deze constatering kan een schrikreactie teweeg brengen, die op zich niet nodig is. Er is géén 98 %

vernietigd! En dat heeft te maken met de functie van de technische dienst.

De dienst adviseerde de deelnemende gemeenten over allerlei technische aspecten en

vraagstukken rond bouw- en woningtoezicht.

Aangezien het adviezen betrof, waarop de gemeentebesturen vervolgens een besluit namen, zijn

de stukken na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1990 samengevoegd met de

gemeentearchieven van de voormalige gemeenten Adorp, Ezinge en Winsum. Daarmee werden

die archieven weer gecompleteerd. Bijkomend voordeel is, dat er nu op één plaats gezocht kan

worden naar bepaalde dossiers.

Stukken, betrekking hebbend op de gemeenten Aduard en Eenrum zijn vóór de herindeling

verplaatst naar de nieuwe gemeenten Zuidhorn en De Marne.

Uitvoering van de archieftaken

Voor de uitvoering van de archieftaken werd niet geïnvesteerd in vakkkrachten.

In 1978 en 1979 werd in het kader van de”Interim-maatregel jeugdige werklozen” het project

“bijwerken archief”uitgezet.

Juist doordat medewerkers zélf stukken in mappen deden, maakte dat er geen eenduidige

ordening was in de opbouw van het archief.

In een verslag van een personeelsbijeenkomst in1988 is te lezen dat het archief geheel aan de

werkcodering wordt aangepast. Daarin wordt ook gesteld dat het belangrijk is dat ieder zijn archief

bijhoudt.

In een andere notitie van 1988 staat vermeld dat er 6 archieven(*) in gebruik zijn bij de dienst:

Algemeen en secretariaat (administratie)

Bouw- en woningtoezicht

Bouwkunde en ruimtelijke ordening

Onderhoud wegen en plantsoenen

Nieuwbouw weg-en waterbouw

Onderhoud openbare gebouwen

((*) noot inventarisator: het betrof een onderverdeling van taken en geen zes

“zelfstandige”archieven).

Het archief was ingedeeld in U-, G- en K-nummers.(U=normaal beheer,G=gewone dienstnummers

en K=kapitaaldienstnummers). Vervolgens bestond er nog een onderverdeling van de rubrieken.

Voor dit archiefsysteem is gekozen om eenzelfde systeem te hanteren bij de projectadministratie,

dat ook werkt met U-,G- en K-nummers.

In 1989 werd gemeld dat het systeem prima voldeed. Tevens hanteerde men een termijnbewaking

bij dit systeem.

Al eerder is aangegeven dat de medewerkers werden opgeroepen “hun archief” bij te houden. Zo

is het ook gebeurd; iedereen kon zijn eigen stukken vinden ongeacht er wel of geen

omschrijvingen op de mappen waren vermeld.

26


Maar voor een buitenstaander, zoals de inventarisator, was er qua logica van opbouw van de

dossiers geen chocola van te maken. Stukken waren geordend volgens het “ordner”-systeem (alle

oude correspondentie onderin, het meest recente bovenin) en op de helft van het dossier werd de

zaak omgekeerd en begon men vaak de stukken weer chronologisch op te bergen. Daardoor

ontbrak de gehele structuur van het dossier. Gebruik was ook dat dossiers zó lang onder eigen

beheer werden gehouden totdat het project letterlijk “dood” was; dat werd dan ook vermeld op de

mappen (“dood archief”).

Het kwam regelmatig voor, dat stukken over een bepaalde taak in dozen over een andere taak

werden aangetroffen. Een voorbeeld, die hier genoemd kan worden is, dat de inventarisator op

gegeven moment stukken over de riolering in Adorp in een archiefdoos vond met als opschrift

“Nederlands Hervormde kerk Garnwerd”. Wat de achterliggende gedachte is geweest heeft de

inventarisator tot op heden niet kunnen achterhalen.

De stukken over de hele periode van het bestaan van de technische dienst EEW(AA). zijn

opgenomen in deze inventaris. Reden hiervoor is, dat het hier alleen om het bestuursarchief gaat

en de omvang zeer beperkt is.

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING

Algemeen

Uit dit archief is zo’n 80% vernietigd.

Dat komt overeen met de norm, die de rijksoverheid in het algemeen hanteert.

Veelal betrof het dubbelen, die ook in de gemeentearchieven in de dossiers waren opgenomen.

Wel werd vaak het origineel exemplaar bij de dienst gevonden. Oorzaak hiervan is

hoogstwaarschijnlijk dat de ambtenaren van de technische dienst de (originele) stukken

meekregen van de gemeentehuizen voor advies. De gevonden originelen zijn vervolgens

opgenomen in de dossiers van het gemeentearchief.

Regelmatig kwam het voor dat een bepaald deel van de zaak in het gemeentearchief was

opgeborgen en het andere deel in de dossiers van de technische dienst. Door samenvoeging is nu

weer de complete zaak te raadplegen.

Ordening van het archief

Aangezien alle stukken binnen het EEWAA-archief overheidstaken betreffen en de inventarisator

de stukken heeft ondergebracht bij de gemeentearchieven, is de U-G-K- rubricering (ordening

volgens de hoofdstukindeling van de begroting), die de inventarisator trouwens lang niet overal

aantrof, losgelaten en is gekozen het bestuursarchief volgens de geest van de Basis Archief Code

(BAC) te inventariseren. Daardoor is de opbouw van de inventaris gelijk aan die van de

gemeentearchieven. Dat komt de leesbaarheid voor de gebruiker ten goede.

Personeelsdossiers zijn toegevoegd aan het gemeentearchief van Winsum.

27


GESCHIEDENIS VAN DE REINIGINGSDIENST

De E.E.W.-gemeenten (Eenrum, Ezinge en Winsum) kenden óók een gemeenschappelijke

regeling reinigingsdienst (per 1 januari 1992 opgeheven). De inventaris van het archief van de

reinigingsdienst is ook deze inventaris opgenomen.

Rond 1 januari 1960 is de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Eenrum, Ezinge en

Winsum betreffende de oprichting en instandhouding van een gemeenschappelijke

reinigingsdienst in werking getreden.

Taken van de dienst waren:

Ledigen van zinkputten, riolen en wat daarmee samenhangt.

Afhalen van huis- en tuinafval, faecaliën, ledigen van beerputten enz.

Afhalen van bedrijfsafval.

Verzorging van terreinen en gebouwen t.b.v. de dienst in te richten en op te richten.

Verzorging van de t.b.v. de dienst gekochte en aan te kopen materialen.

Alle andere zaken, die door de gemeenteraden aan de dienst worden opgedragen.

Het beheer van de dienst werd opgedragen aan de kommissie van beheer voor de

gemeenschappelijke dienst voor bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken der gemeenten

Eenrum, Ezinge en Winsum.

Per 1 januari 1990 is de regeling aangepast aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en

ontstond het openbaar lichaam “Reinigingsdienst EEW”.

Taken van de dienst waren:

Inzamelen van huis- en bedrijfsafval, ledigen van beerputten/septictanks, riolen,

straatkolken enz.

Aan het openbaar lichaam kunnen worden opgedragen andere taken, die daartoe door de

raden van de deelnemende gemeenten bij eensluidend besluit worden aangewezen.

De dagelijkse leiding werd opgedragen aan de directeur van de technische dienst EEWAA.

In verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1990 ontstond de “Gemeenschappelijke

regeling tussen de gemeente Groningen en de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst

EEW” en werd de overeenkomst van december 1988 met de gemeente Groningen inzake het

inzamelen van afvalstoffen ontbonden.

Deze gemeenschappelijke regeling is door de nieuwe gemeente Winsum opgeheven per 1 januari

1992.

GESCHIEDENIS VAN HET EEW-ARCHIEF

Aangezien de reinigingsdienst ondergebracht was bij de technische dienst, werden de dossiers

van de reinigingsdienst tussen de dossiers van de technische dienst bewaard.

Zoals aan de inventaris te zien betrof het een zeer klein archief.

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING

Personeelsdossiers zijn toegevoegd aan het gemeentearchief van Winsum.

In de vergaderingen van de beheerscommissie van de technische dienst werd zo nu en dan ook

wel eens over zaken rond de reinigingsdienst gesproken. De inventarisator heeft die verslagen niet

apart gekopieerd, dus maken ze deel uit van het archief van de technische dienst.

28


Wegenlegger 1957

30


INVENTARIS

1. Stukken van algemene aard

31


1.1 Agenda's van de raadsvergaderingen

1-6 Agenda's voor de vergaderingen van de raad. 1917-1989 6 banden

1 1917-1950

2 1951-1964

3 1965-1976

4 1977-januari 1983

5 februari 1983-1988

6 1989

1.2 Presentielijsten van raadsvergaderingen

7-9 Presentielijsten van de raad. 1901-1989 3 banden

7 26 juli 1901-20 december 1966

8 27 januari 1967-18 juni 1984

9 20 augustus 1984-28 december 1989

1.3 Notulen van de raadsvergaderingen

10-25 Notulen van de vergaderingen van de raad. 1931-1989 16 banden

10 1931-1935

11 1936-1947

12 1948-1952

13 1953-1958

14 1959-1962

15 1963-1966

16 1967-1970

17 1971-1973

18 1974-1976

19 1977-februari 1979

20 maart 1979-1980

21 1981-1982

22 1983-1984

23 1985-1986

24 1987-1988

25 1989

1.4 Agenda's en stukken voor raadsvergaderingen

26 Agenda's en stukken voor de vergaderingen van

de raad.

27 Klapper op de behandelde onderwerpen in de

vergaderingen van de raad.

1988-1989 1 band

1931-1935 1 omslag

32


28-30 Bijlagen bij de raadsnotulen. 1932-1947 3 banden

28 1932-1935

29 1936-1939

30 1940-1947

1.5 Notulen van besloten raadsvergaderingen

31 Notulen van besloten vergaderingen van de raad. 1977-1978 1 omslag

1.6 Agenda's en notulen van vergaderingen van

burgemeester en wethouders

32-53 Agenda's en notulen van de vergaderingen van

burgemeester en wethouders.

32 1930-1932

33 1933-1935

34 1936-1941

35 juli 1942-april 1946, oktober 1947-oktober 1951

36 mei 1946-oktober 1947

37 november 1951-1955

38 1956-1959

39 1960-1964

40 1965-1972

41 1973-1975

42 1976-1977

43 1978-1979

44 1980

45 1981

46 1982

47 1983

48 1984

49 1985

50 1986

51 1987

52 1988

53 1989

54 Bijlagen van de notulen van burgemeester en

wethouders.

1930-1989 22 banden

1932-1940 1 omslag

2. Stukken van bijzondere aard

2.1 Stukken betreffende de administratieve organisatie

2.1.1 De organisatie

33


55 Stukken betreffende de opdracht tot het houden

van een organisatie-onderzoek bij de secretarie

en de dienst gemeentewerken aan het centraal

adviesbureau voor organisatie, documentatie,

registratuur en personeelsbeheer.

56 Stukken betreffende rapportages van het hoofd

van de afdeling Sociale Zaken aan het college

van burgemeester en wethouders inzake

organisatie en werkverdeling van de afdeling.

57 Stukken betreffende de reorganisatie van de

buitendienst en de afdeling Financiën.

58 Stukken betreffende de laatste vergadering van

de raad en afscheidscadeau in verband met

gemeentelijke herindeling met ingang van 1

januari 1990.

59 Stukken betreffende de afscheidsbijeenkomst van

de gemeente Winsum en de uitgave van een

gedenkboek "Van rustig dorp naar dynamische

centrumgemeente" door de stichting Gedenkboek

Winsum-Obergum.

2.1.2 Kenmerken en grondgebied

60 Stukken betreffende poging tot samenvoeging

van de gemeenten Winsum en Adorp.

61 Stukken betreffende ontwikkelings- en

welvaartspeil op het "Hogeland" van de provincie

Groningen.

62 Stukken betreffende bestuurskundig onderzoek

Noord-Groningen.

63 Stukken betreffende toekenning gemeentewapen,

toestemming voor het gebruik van het

gemeentewapen en de instelling van de

gemeentevlag.

63 Discussienota gemeente Groningen over de suburbane

ontwikkeling in het gebied rond de stad

Groningen.

65 Stukken betreffende indeling in

samenwerkingsgebieden ingevolge Wet

Gemeenschappelijke Regelingen en aansluiting

gemeente Winsum tot de regio Noord-Groningen-

Eemsmond.

1970-1973 1 omslag

1975-1983 1 omslag

1981-1985 1 omslag

1989 2 stukken

1989 1 omslag

1942 1 omslag

1955-1957 1 omslag

1970-1976 1 omslag

(1889)

1972-1989

1 omslag

1974 1 omslag

1983-1986 1 omslag

34


66 Stukken betreffende onderzoek vakgroep

stedelijke en regionale planning van de

Rijksuniversiteit Groningen naar het wonen en de

winkelvoorzieningen in de gemeente Winsum en

rapportage "Winsum in de markt".

1987-1988 1 omslag

2.1.3 Vervanging van het ene gezag door het andere

67 Stukken betreffende uitroepen van de staat van

oorlog en beleg en de overdracht van het gezag.

68 Stukken betreffende richtlijnen ten aanzien van

het openbaar bestuur in bezettingstijd.

2.1.4 Betrekking tot andere lichamen

2.1.4.1 Samenwerking

2.1.4.1.2 Ontwikkeling van de gemeente

69 Stukken betreffende de toetreding als lid van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

70 Stukken betreffende het aangaan van een

gemeenschappelijke regeling met de gemeente

Ezinge inzake de bediening van de brug over het

Reitdiep te Garnwerd en de uitvoering van de

regeling.

71 Stukken betreffende toetreding als lid van het

Instituut voor Bestuurswetenschappen.

72 Stukken betreffende deelname aan de Stichting

Noord-Groningen.

73 Stukken betreffende contact Randgemeenten

Groningen.

74 Stukken betreffende de structuurschets

bestuurlijke indeling en het model voor een

indeling in gewesten in de provincie Groningen.

75 Stukken betreffende deelname aan en opheffing

van de gemeenschappelijke regeling

"Intergemeentelijk Overlegorgaan Groningen

Noord-Drenthe".

76 Stukken betreffende deelname aan en wijziging

van de gemeenschappelijke regeling

Samenwerkingsorgaan Noord-Groningen.

1939-1940 1 omslag

1940-1945 1 omslag

1921 1 omslag

1930-1984 1 omslag

1951 1 omslag

1955-1982 1 omslag

1968-1973 1 omslag

1970-1972 1 omslag

1973-1987 1 omslag

1974-1986 1 omslag

35


(Regioraad Noord-Groningen)

77 Stukken betreffende vaststelling uitgangspunten

inzake intergemeentelijke samenwerking in

Noord-Groningen en Eemsmond.

78 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van de gemeenschappelijke regeling

"Regioraad Noord-Groningen-Eemsmond", met

wijzigingen.

2.1.1.4.1.2 Financiën en Automatisering

79 Stukken betreffende deelname aan de

gemeenschappelijke regeling inzake

kapitaalsvoorziening Unie van Groninger

gemeenten.

80 Stukken betreffende de voorbereiding van de

gemeenschappelijke regeling "Centrum voor

Automatisering Noord-Nederland", de

deelneming, de vertegenwoordiging in het bestuur

en de uittreding uit de regeling.

2.1.4.1.3 Personeel

81 Stukken betreffende toetreding en opheffing

gemeenschappelijke regeling van gemeenten ter

bevordering van gemeentelijke

personeelsaangelegenheden.

82 Stukken betreffende toetreding tot en wijziging

van de gemeenschappelijke regeling Instituut

Ziektekostenverzekering Ambtenaren (IZA) en

samenstelling bestuur.

83 Stukken betreffende toetreding, wijziging en

opheffing gemeenschappelijke regeling

Bestuursschool Groningen en benoeming

bestuursleden.

84 Stukken betreffende toetreding en opheffing van

de gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut

Vorming en Opleiding Bestuurdienst (CIVOB).

2.1.4.1.4 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

1986-1988 1 omslag

(1988) 1989

(1990)

1 omslag

1952-1962 1 omslag

1968-1985 1 omslag

1941-1985 1 omslag

1954-1989 1 pak

1964-1989 1 pak

1977-1989 1 omslag

36


85 Stukken betreffende deelname aan en wijziging

van de gemeenschappelijke regeling

"Woonwagenvoorzieningen provincie Groningen".

86 Stukken betreffende deelname aan

Agglomeratieoverleg Groningen Noord-Drenthe.

87 Stukken betreffende de toetreding tot en de

wijziging van de gemeenschappelijke regeling

bouw- en woningtoezicht Eenrum, Ezinge en

Winsum.(EEW)

88 Stukken betreffende de totstandkoming van de

gemeenschappelijke regeling Technische dienst

Eenrum, Ezinge, Winsum, Adorp en Aduard en de

wijzigingen daarvan.(EEWAA)

89 Stukken betreffende de vertegenwoordiging in het

bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum,

Adorp en Aduard. (EEWAA)

90 Stukken betreffende deelname aan en wijziging

van de gemeenschappelijke regeling voor de

Technische Dienst van de gemeenten Eenrum,

Ezinge, Winsum, Adorp en Aduard.(EEWAA)

2.1.4.1.5 Gezondheid

91 Stukken betreffende de toetreding tot de

gemeenschappelijke regeling met betrekking tot

de instelling van een geneeskundig schooltoezicht

in de gemeenten Veendam, Nieuwolda, Usquert,

Wildervank en Oude Pekela.

92 Stukken betreffende de toetreding, de wijzigingen

en de opheffing van de gemeenschappelijke

regeling voor de schooltandverzorging in de

provincie Groningen.

93 Stukken betreffende deelname aan

gemeenschappelijke regeling reinigingsdienst van

de gemeenten Eenrum, Ezinge en Winsum

(EEW).

94 Stukken betreffende toetreding en (beëindiging)

deelname aan gemeenschappelijke regeling

Vleeskeuringkring Groningen.

1972-1989 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1941-1951 1 omslag

1969-1983 1 omslag

1979-1985 1 omslag

1980-1989 1 omslag

1937-1941 1 omslag

1950-1987 1 omslag

1957-1960 1 omslag

1970-1987 1 omslag

37


95 Stukken betreffende deelname aan

gemeenschappelijke regeling voor de

afvalverwijdering in Noord-Groningen en instelling

openbaar lichaam "Vuilverwerkingsbedrijf Noord-

Groningen".

96 Stukken betreffende het aangaan van een

gemeenschappelijke regeling

schoolgezondheidszorg in de provincie Groningen

en de opheffing van de regeling.

97 Stukken betreffende de deelname aan de

gemeenschappelijke regeling Ambulancevervoer

Groningen en de vertegenwoordiging in het

bestuur.

98 Stukken betreffende het aangaan van een

gemeenschappelijke regeling tot de instelling en

instandhouding van een Basisgezondheidsdienst

voor West- en Noord Groningen en de keuze van

een centrale vestigingsplaats, en benoeming

leden algemeen bestuur.

2.1.4.1.6 Veiligheid

99 Stukken betreffende deelname aan en intrekking

van de gemeenschappelijke regeling inzake

hulpbetoon bij brand tussen de gemeenten Baflo,

Eenrum, Kloosterburen, Leens, Ulrum, Usquert,

Warffum en Winsum.

100 Stukken betreffende de vaststelling en de

intrekking van de gemeenschappelijke regeling tot

wederkerig hulpbetoon bij branden voor de

gemeenten Baflo, Eenrum, Warffum, Usquert,

Uithuizen en Winsum.

101 Stukken betreffende de vaststelling van een

gemeenschappelijke regeling omtrent onderlinge

hulpverlening bij brand.

102 Stukken betreffende de deelname aan de

gemeenschappelijke regeling B-kring Groningen

Bescherming Bevolking.

103 Stukken betreffende de deelname aan de

gemeenschappelijke regeling Bescherming

Bevolking A-kring Groningen West.

1971-1989 1 omslag

1976-1985 1 omslag

1978-1989 1 omslag

1983-1988 1 omslag

1929-1943 1 omslag

1942-1943 1 omslag

1955-1956 1 omslag

1960-1966 1 omslag

1966-1986 1 omslag

38


104 Stukken betreffende de deelneming aan de

gemeenschappelijke regeling

brandweerhulpverleningsdienst Groningen.

105 Stukken betreffende de deelname aan en

wijziging van de gemeenschappelijke regeling

Regionale brandweer (Centraal) Groningen /

Noord-Drenthe en vertegenwoordiging in het

bestuur.

2.1.4.1.7 Economische aangelegenheden

106 Stukken betreffende de toetreding tot en wijziging

van de gemeenschappelijke regeling Gasbedrijf

Hunsingo en de benoeming van bestuursleden,

en de fusie van de gasbedrijven Hunsingo en

Fivelingo.

107 Stukken betreffende de deelname aan en

opheffing van de gemeenschappelijke regeling

Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe en

de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur.

2.1.4.1.8 Arbeid en Welzijn

108 Stukken betreffende de toetreding als lid van het

Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake

Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland.

109 Stukken betreffende de toetreding als

buitengewoon lid van de Groninger Vereniging

voor Sociaal en Cultureel werk.

110 Stukken betreffende deelname aan

gemeenschappelijke regelingen

Werkgemeenschap Hunsingo en benoeming

bestuursleden.

111 Stukken betreffende de deelname aan de

gemeenschappelijke regeling inzake de uitvoering

van de Beeldende Kunstenaars-Regeling (BKR).

112 Stukken betreffende de deelname aan de

gemeenschappelijke regeling inzake de instelling

van regionale adviescommissies Wet

Werkloosheidsvoorziening, de

Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers en de

Rijksgroepsregeling Zelfstandigen.

1971-1974 1 omslag

1975-1989 1 omslag

1960-1989 1 omslag

1967-1987 1 omslag

1946 1 omslag

1947 1 omslag

1955-1979 1 omslag

1974-1987 1 omslag

1978-1989 1 omslag

39


113 Stukken betreffende toetreding tot en deelname

aan de gemeenschappelijke regeling

Werkvoorzieningschap Noord-Groningen en de

wijzigingen daarvan en de vertegenwoordiging in

het bestuur.

114 Stukken betreffende het aangaan van een

gemeenschappelijke regeling met de gemeente

Adorp tot instelling van een regionale

adviescommissie zelfstandigen en de

samenstelling van de commissie.

2.1.4.1.9 Onderwijs, Cultuur en Recreatie

115 Stukken betreffende de vaststelling en

beëindiging van de gemeenschappelijke regeling

omtrent de toelating van kinderen uit de

gemeenten Uithuizermeeden, Usquert, Warffum,

Winsum, Kantens en Stedum tot de openbare

school voor uitgebreid lager onderwijs.

116 Stukken betreffende de deelname aan de

Stichting provinciaal Groninger studiefonds.

117 Stukken betreffende de deelname aan de

gemeenschappelijke regeling inzake de

logopedische dienst en de vertegenwoordiging in

het bestuur.

118 Stukken betreffende de voorbereiding en de

deelname aan de gemeenschappelijke regeling

Instituut voor muzikale vorming Noord Groningen.

119 Stukken betreffende de gemeenschappelijke

regeling "Recreatieschap Reitdiep" , de opheffing

van de regeling en de vertegenwoordiging in het

bestuur.

120 Stukken betreffende de deelname aan en

wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling

inzake de subsidiëring van schooladvies- en

begeleidingswerk provincie Groningen en

vertegenwoordiging in het bestuur.

121 Stukken betreffende de toetreding tot en de

beëindiging van deelname aan de

gemeenschappelijke regeling

Samenwerkingsverband Openluchtrecreatie

Centraal en West Groningen en

vertegenwoordiging in het bestuur.

1978-1989 1 omslag

1986-1988 1 omslag

1939-1950 1 omslag

1951-1988 1 omslag

1954-1986 1 omslag

1965-1976 1 omslag

1967-1987 1 omslag

1973-1989 1 omslag

1975-1986 1 omslag

40


122 Stukken betreffende de voorbereiding en

deelname aan de gemeenschappelijke regeling

Muziekschool Noord-Groningen.

123 Stukken betreffende de toetreding als lid van de

Stichting De Groninger Molen.

2.1.4.2 Financiële verhouding Rijk - Gemeente

124 Stukken betreffende vaststellingsbesluiten

uitkeringsbedragen met betrekking tot financiële

verhouding tussen Rijk en gemeente over de

dienstjaren 1930 tot en met 1989.

125 Stukken betreffende opgaven van uitgaven ter

zake van de politie als bedoeld in artikel 22 van

het Financiële Verhoudingsbesluit over 1939.

126 Stukken betreffende aanvragen om aanvullende

uitkeringen uit het Gemeentefonds voor de

dienstjaren 1960 tot en met 1973.

127 Stukken betreffende financiële verhouding tussen

Rijk en gemeente met betrekking tot de

zogenaamde verfijninguitkeringen.

128 Stukken betreffende het kort geding tegen de

Staat der Nederlanden ten aanzien van de

bijdrage uit het gemeentefonds, specifiek met

betrekking tot de openbare basisschool "De

Negen Wieken".

1981-1986 1 omslag

1987 1 omslag

1932-1989

(1991)

2.1.4.3 (Administratief) beroep en rechtspraak

129 Stukken betreffende subsidieverstrekking aan de

Bond tegen het Vloeken en AROB-procedure

tegen de intrekking van de subsidie.

130 Verordening inzake de behandeling van

bezwaarschriften ingevolge de Wet

Administratieve Rechtspraak Overheids-

Beschikkingen (AROB).

131 Stukken betreffende het verzoek tot uitoefening

van politiedwang door de gemeente met

betrekking tot de exploitatie van een supermarkt

in het pand Hoofdstraat Winsum 42 door Unigro,

en de behandeling van de zaak bij de Raad van

State.

1 pak

1947-1950 1 omslag

1960-1972 1 omslag

1965-1989 1 omslag

1980 1 omslag

1949-1981 1 omslag

1977-1978 1 omslag

1984 1 omslag

41


132 Stukken betreffende rechtsgeding tussen

bouwbedrijf Giezen en de gemeente tot

afwikkeling van de gevolgen, die samenhangen

met de surseance van betaling van de Stichting

Verantwoord Wonen, die in de gemeente 27

premiehuurwoningen bouwde.

-.- zie voor bedrijfsactiviteiten firma Sennema in de

kom van Winsum, hoofdstuk Economische

aangelegenheden.

2.1.5 Eigendom en bezit

2.1.5.1 Aankopen

2.1.5.1.1 Algemeen

133-134 Akten betreffende bewijzen van eigendom, met

retroacta, afschriften.

133 1942-1961, met chronologisch register nrs. 1-25

134 1961-1986, met chronologisch register nrs. 26-

108

2.1.5.1.2 Grond

135-137 Stukken betreffende besluiten tot aankoop van

gronden en paden. (N.B. De stukken zijn

chronologisch geordend en op de

scheidingsstroken is vermeld van wie de gronden

en paden zijn aangekocht)

135 1927-1955

136 1956-1967

137 1968-1989

138 Stukken betreffende aankoop van gronden in

verband met uitvoering van het bestemmingsplan

Ripperda.

139 Stukken betreffende aankoop van gronden ten

behoeve van de verbreding van de Trekweg naar

Onderdendam vanaf de Haven tot de randweg

(Meeden) - Ripperda.

140 Stukken betreffende de aankoop van gronden ten

behoeve van het bestemmingsplan "Rekreatie

Winsum-West" en toekenning

pachtschadevergoedingen.

2.1.5.1.3 Onroerend goed

141 Stukken betreffende besluiten tot aankopen van

woningen.

1987-1989 1 pak

1942-1986 2 dozen

1927-1989 3 pakken

1964-1976 1 pak

1973-1974 1 omslag

1973-1977 1 omslag

1950-1982 1 pak

42


142 Stukken betreffende aankoop woningen ter

uitvoering van het saneringsplan Obergum-West.

143 Retroacta betreffende aankoop woningen ter

uitvoering van het saneringsplan Obergum-West.

144 Stukken betreffende aankoop voormalige

landbouwschool aan de Geert Reindersstraat 5 te

Winsum ten behoeve van huisvesting van de

Technische Dienst EEWAA.

145 Stukken betreffende de aankoop en sloop van de

voormalige zuivelfabriek Winsum met daarbij

behorende panden en grond ten behoeve van het

saneringsplan Dorpscentrum Winsum.

146 Stukken betreffende aankoop straatgedeelte en

gedempt gedeelte Potmaar van het waterschap

Hunsingo.

147 Stukken betreffende de aankoop en de exploitatie

van het gebouw "Rehoboth" aan de

Onderdendamsterweg 9 en verkoop aan

Bouwstichting De Wierden.

2.1.5.2 Verkopen

2.1.5.2.1 Algemeen

148 Serie notariële afschriften van

verkoopovereenkomsten.

149 Akten betreffende verkoopovereenkomsten, en

overige zakelijke rechten en verplichtingen, met

retroacta, afschriften. (N.B. met chronologisch

register)

150 Stukken betreffende vaststelling algemene

voorwaarden behorende bij de verkoop van

bouwterreinen voor woningen.

2.1.5.2.2 Grond

1960-1977

(1980)

1 pak

1896-1966 1 pak

1964-1972 1 omslag

1975-1976 1 omslag

1982-1983 1 omslag

1982-1984 1 omslag

1953-1972 1 omslag

1932-1989 1 doos

1962-1988 1 omslag

151-169 Stukken betreffende verkoop van gronden. 1931-1989 18 pakken en

1 omslag

151 1931-1952

152 1953-1956

43


153 1957-1959

154 1960-1961

155 1962-1963

156 1964-1965

157 1966-1967

158 1968

159 1969-1970

160 1971-1973

161 1974-1977

162 1978-1982

163 1983

164 1984-1985

165 1986-1987

166 1988 I

167 1988 II 1 omslag

168 1989 I

169 1989 II

170 Stukken betreffende verkoop van grond aan de

provincie Groningen t.b.v. verbetering

Winsumerweg, gedeelte Tilburg-Winsum.

171 Stukken betreffende verkoop gronden aan Staat

der Nederlanden ten behoeve van een

telefoongebouw en terugkoop gronden door de

gemeente Winsum.

172 Stukken betreffende onderhandelingen

strekkende tot verkoop gronden aan de

kerkenraad van de gereformeerde kerk Winsum-

Obergum.

173 Stukken betreffende verkoop gronden aan

Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond

ten behoeve van uitbreiding van de Christelijke

Lagere Landbouwschool, Warfstraat 1 te Winsum.

174

Stukken betreffende aan- en verkoop van enige

gedeelten weiland ten oosten van de sportvelden

te Obergum ten behoeve van wegverbetering,

gedeelte Winsum-Ranum.

175 Stukken betreffende verkoop gronden aan de

Bouwstichting De Wierden.

176 Stukken betreffende verkoop gronden gelegen in

het bestemmingsplan Ripperda.

177 Stukken betreffende verkoop gronden aan de

Stichting Verpleegtehuis Ripperda in oprichting

ten behoeve van de bouw van een provinciale

inrichting voor geestelijke gezondheidszorg.

1944-1949 1 omslag

1938-1954 1 omslag

1939-1958 1 omslag

1958-1984 1 omslag

1959-1960 1 omslag

1971-1988 1 omslag

1972-1980 1 pak

1973-1976 1 omslag

44


178 Stukken betreffende verkoop 100 kavels

bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan

Ripperda I, fase 3, aan Bouwfonds Nederlandse

Gemeenten.

179 Stukken betreffende verkoop gronden aan de

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland

en omstreken ten behoeve van een

gereformeerde basisschool.

2.1.5.2.3 Onroerend goed

179 Stukken betreffende verkoop van woningen door

de gemeente.

181 Stukken betreffende bouw en verkoop 18 garages

aan de Tulpstraat en tussen de Binnensingel en

de Anjerstraat aan Bouwstichting De Wierden.

182 Stukken betreffende de verkoop van de

"Parkschool", Schillegehamsterweg 5 aan de

Technische Dienst Eenrum, Ezinge, Winsum,

Adorp en Aduard (EEWAA).

183 Beleidsnota betreffende de verkoop van

woningwetwoningen aan de bewoners.

184 Stukken betreffende verkoop pand Geert

Reindersstraat 5 te Winsum aan vereniging "Het

Groene Kruis".

2.1.5.2.4 Groen

185 Stukken betreffende het in het openbaar verkopen

van bomen in verband met verspreiding van de

iepenziekte.

186 Stukken betreffende verkoop van het grasgewas

en de naweide van een perceel weiland, gelegen

ten oosten van het bestemmingsplan Ripperda.

2.1.5.3 Ruiling

1980-1982 1 omslag

1983-1987 1 omslag

1932-1986 1 pak

1967-1975 1 omslag

1978-1980 1 omslag

1979 1 omslag

1980-1982 1 omslag

1934-1941 1 omslag

1980-1986 1 omslag

187 Akten betreffende ruiling van gronden, afschriften. 1928-1979 1 omslag

188 Stukken betreffende ruiling van gemeentelijke

eigendommen.

189 Stukken betreffende ruiling van gronden aan de

Tammingasingel 15 te Winsum met de heer D.

Oldenhuis.

1940-1987 1 pak

1987 1 omslag

45


2.1.5.4 Schenking

190 Stukken betreffende schenkingen en legaten. 1951-1984 1 omslag

2.1.5.5 (Ver)huur en (ver)pachting

191 Huurboekje van de vaste altoosdurende

beklemming van een stuk land te Winsum sectie

E, nrs. 718 en 721, jaarlijks op midwinter tot vaste

huur doende.

192-193 Stukken betreffende verpachting van gronden aan

particulieren.

192 1930-1956

193 1957-1974

194 Stukken betreffende verpachting land "Kamp" te

Obergum.

195 Stukken betreffende verpachting van gras- en

rietgewas.

196 Stukken betreffende jaarlijkse vaststelling van de

huur voor de woningen aan de

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje).

N.B. Zie voor de bouw van de woningen onder

volkshuisvesting en voor exploitatie van de

woningen: beheer van de eigendommen.

197 Stukken betreffende verpachting landerijen

Ripperda I, Takkebosserlaan, Schaphalsterzijl en

ijsbaan.

198 Stukken betreffende een geschil tussen de heer

L. van Lingen en de gemeente inzake verhuur

strook grond bij perceel Oosterstraat 56 te

Obergum.

1914-1972 1 omslag

1930-1974 2 pakken

1934-1951 1 omslag

1934-1964 1 omslag

1966-1983 1 omslag

1972-1985 1 pak

1984-1985 1 omslag

2.1.5.6 Overige zakelijke rechten en verplichtingen

199 Akten betreffende vestiging van zakelijke rechten,

afschriften.

200 Stukken betreffende overige zakelijke rechten en

verplichtingen.

201 Stukken betreffende de ingebruikgeving van

stroken grond, aan- en verkoop van panden in het

kader van het saneringsplan Obergum-West.

1933-1960 1 omslag

1959-1988 1 omslag

1971-1978 1 omslag

46


202 Stukken betreffende verhuur en ingebruikgeving

van gronden.

203 Stukken betreffende de overdracht van het

tennispark Winsum in sportpark "Schilligeham"

aan de tennisclub Winsum middels vestiging van

het recht van erfpacht, alsmede garantiestelling

voor een af te sluiten geldlening.

204 Stukken betreffende verkoop van de kantine op

sportpark "Schilligeham" alsmede het vestigen

van het recht van opstal en erfpacht ten behoeve

van de voetbalvereniging Hunsingo.

2.1.5.7 Eigendommen t.b.v. de publieke dienst

205 Stukken betreffende installatie van een centrale

verwarming in het gemeentehuis.

206 Stukken betreffende het gebruik en

energievoorziening van het gemeentehuis.

207 Stukken betreffende aankoop en beheer van het

gemeentehuis aan de Hoofdstraat Winsum 70 te

Winsum.

208 Stukken betreffende verbouw (1e fase)

gemeentehuis aan de Hoofdstraat Winsum 70 te

Winsum.

209 Stukken betreffende bouw van een werkplaats

annex opslagloods aan de Schouwerzijlsterweg te

Winsum ten behoeve van gemeentewerken.

210 Stukken betreffende verbouw (2e fase)

gemeentehuis aan de Hoofdstraat Winsum 70 te

Winsum.

2.1.5.8 Beheer van eigendommen

211-222 Stukken betreffende beheer en exploitatie van

gemeentelijke panden.

211 Hoofdstraat Winsum 1 en 3, 1978-1984

212 Hoofdstraat Winsum 4, 1955-1988

213 Hoofdstraat Winsum 50, 1982-1989

214 Kerkpad 2, 4 en 6 (oude kleuterschool en

woning), 1979-1988

1975-1988 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1929-1933 1 omslag

1940-1943 1 omslag

1942-1989 1 pak

1981-1983 1 omslag

1982-1985 1 pak

1983-1985 1 omslag

1955-1989

(1990)

12 omslagen

47


215 Maarhuizen 14, Schaphalsterzijl en bijbehorende

landerijen, 1962-1975

216 Nieuwstraat 9 (Sjoelplein) (voormalige

kleuterschool "Kleuterborg"), 1982-1986

217 Regnerus Praediniusstraat 13a en Postgang

(voormalige kleuterschool "Stiekelspoorn"), 1984-

1986

218 Boerderij "Ripperdaheerd" en bijbehorende

landerijen, 1963-1984

219 Schilligehamsterweg 5a, 1984-1989

220 Schouwerzijlsterweg 9 (voormalig slachthuis),

1987-1988

221 Westerstraat en Nieuwstad, 1982-1984

222 Regnerus Praediniusstraat 2, 1977-1989

223 Stukken betreffende splitsing voormalig tehuis

voor daklozen, plaatselijk bekend Maarhuizen 1A,

in twee woningen.

224 Stukken betreffende het egaliseren van

gemeentegronden ten westen van de Wierdaweg.

225 Stukken betreffende beheer en exploitatie van

gemeentelijke woningen aan de

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje).

N.B. Zie voor de bouw van de woningen onder

volkshuisvesting, en voor verhuur onder: Verhuur.

226 Stukken betreffende kostprijsberekeningen van

gronden in uitbreidingsplannen.

227 Stukken betreffende niet doorgegane

bestemmingen voor de boerderij "Ripperdaheerd".

228 Stukken betreffende het verbeteren van de kap-

en gevelconstructie van het pand Hoofdstraat

Winsum 1 en W 3.

2.1.5.9 Verzekeringen

229 Staat van tegen brandschade verzekerde

objecten.

1947-1950 1 omslag

1953-1955 1 omslag

1955-1983 1 omslag

1958-1964 1 omslag

1972-1980 1 omslag

1981-1983 1 omslag

1936-1942 1 omslag

2.1.6 Financiën

2.1.6.1 Beheer en organisatie van de financiën

230 Reglement controle op rekenplichtige

ambtenaren.

1941-1979 1 omslag

48


231 Stukken betreffende abonnementsovereenkomst

met Verificatiebureau van de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten inzake controle

financiële administratie.

232 Stukken betreffende afsluiten overeenkomst voor

acceptgiroverwerking met Bankgirocentrale bv te

Amsterdam.

233

Voorjaarsnota 1983 en de uitwerking van de

Ombuigingstaakstelling door adviesgroepen.

234 Verordening met betrekking tot de organisatie van

de financiële administratie en van het beheer van

de geldmiddelen.

235 Stukken betreffende deelname aan het "VBAbasispakket"

inzake systeem van begrotingsvergelijking

van het Accountantskantoor VNG.

1947-1988 1 omslag

1980-1987 1 omslag

1983-1984 1 pak

1983 1 omslag

1985-1986 1 omslag

236 Voorjaarsnota 1985 1985 1 omslag

237 Rapporten inzake uitkomsten VB

Accountantskantoor VNG.

2.1.6.2 Beleggingen

238 Stukken betreffende belegging van gelden door

de gemeente.

239 Stukken betreffende effecten en aandelen in de

nv Bank voor Nederlandse Gemeenten, met

retroacta.

2.1.6.3 Begrotingen

1988-1989 1 omslag

(1924)

1935-1985

(1921)

1960-1989

1 omslag

1 omslag

240-281 Begrotingen 1932-1973 42 banden

240 1932

241 1933

242 1934

243 1935

244 1936

245 1937

246 1938

247 1939

248 1940

249 1941

250 1942

251 1943

49


252 1944

253 1945

254 1946

255 1947

256 1948

257 1949

258 1950

259 1951

260 1952

261 1953

262 1954

263 1955

264 1956

265 1957

266 1958

267 1959

268 1960

269 1961

270 1962

271 1963

272 1964

273 1965

274 1966

275 1967

276 1968

277 1969

278 1970

279 1971

280 1972

281 1973

N.B. 1974 ontbreekt

2.1.6.3.1 Begrotingen met bijlagen

282-310 Begrotingen met bijlagen 1975-1989 27 banden en

2 omslagen

282 1975

283 1975, bijlagen

284 1976

285 1976, bijlagen

286 1977

287 1977, bijlagen

288 1978

289 1978, bijlagen

290 1979

291 1979, bijlagen

292 1980

293 1980, bijlagen

294 1981

50


295 1981, bijlagen

296 1982

297 1983

298 1983, bijlagen

299 1984

300 1984, bijlagen

301 1985

302 1985, bijlagen

303 1986

304 1986, bijlagen

305 1987

306 1987, bijlagen

307 1988 1 omslag

308 1988, bijlagen 1 omslag

309 1989

310 1989, bijlagen

2.1.6.3.2 Begrotingen, Memories van toelichting

311-352 Begrotingen, Memories van toelichting. 1932-1974 41 banden

311 1932

312 1933

313 1934

314 1935

315 1936

316 1937

317 1938

318 1939

319 1940

320 1941

321 1942-1943

322 1944-1945

323 1946

324 1947

325 1948

326 1949

327 1950

328 1951

329 1952

330 1953

331 1954

332 1955

333 1956

334 1957

335 1958

336 1959

337 1960

338 1961

51


339 1962

340 1963

341 1964

342 1965

343 1966

344 1967

345 1968

346 1969

347 1970

348 1971

349 1972

350 1973

351 1974

2.1.6.3.3 Begrotingswijzigingen

352-386 Begrotingswijzigingen 1931-1989 35 omslagen

352 1931-1940

353 1941-1945

354 1946-1950

355 1951-1955

356 1956-1958

357 1959-1960

358 1961

359 1962

360 1963

361 1964

362 1965

363 1966

364 1967

365 1968

366 1969

367 1970

368 1971

369 1972

370 1973

371 1974

372 1975

373 1976

374 1977

375 1978

376 1979

377 1980

378 1981

379 1982

380 1983

381 1984

382 1985

52


383 1986

384 1987

385 1988

386 1989

2.1.6.3.4 De behandeling van begrotingen

387-406 Stukken betreffende de behandeling van de

begroting.

387 1933-1945

388 1946-1958

389 1959-1964

390 1965-1968

391 1969-1970

392 1971-1973

393 1974-1976

394 1977

395 1978

396 1979

397 1980

398 1981

399 1982

400 1983

401 1984

402 1985

403 1986

404 1987

405 1988

406 1989

2.1.6.4 Secretarieregisters en grootboeken

1933-1989 19 omslagen

407-429 Grootboeken van inkomsten. 1932-1969 18 banden en

5

kaartsystemen

407 1932

408 1933

409 1934

410 1935

411 1936

412 1937

413 1938

414 1939

415 1940

416 1941

417 1942

418 1943

53


419 1944

420 1945

421 1946

422 1947

423 1948

424 1949

425 1950-1952 1

kaartsysteem

426 1953-1956 1

kaartsysteem

427 1957-1963 1

kaartsysteem

428 1964-1966 1

kaartsysteem

429 1967-1969 1

kaartsysteem

430-444 Registers van inkomsten. 1950-1968 12 banden en

3

kaartsystemen

430 1950

431 1951

432 1952

433 1953

434 1954

435 1955

436 1956

437 1957

438 1958

439 1959

440 1960

441 1961

442 1962-1963 1

kaartsysteem

443 1964-1965 1

kaartsysteem

444 1966-1967 1

kaartsysteem

54


445-468 Grootboeken van uitgaven. 1932-1968 16 banden en

8

kaartsystemen

445 1932

446 1933

447 1934

448 1935

449 1936

450 1937

451 1938

452 1939

453 1940

454 1941

455 1942

456 1943

457 1944

458 1945

459 1946

460 1947

461 1950-1953 1

kaartsysteem

462 1954-1956 1

kaartsysteem

463 1957-1959 1

kaartsysteem

464 1960-1961 1

kaartsysteem

465 1962-1963 1

kaartsysteem

466 1964-1965 1

kaartsysteem

467 1966 1

kaartsysteem

468 1967-1968 1

kaartsysteem

469-498 Registers van afgegeven bevelschriften tot

betaling.

469 1932

470 1933

1932-1961 30 banden

55


471 1934

472 1935

473 1936

474 1937

475 1938

476 1939

477 1940

478 1941

579 1942

480 1943

481 1944

482 1945

483 1946

484 1947

485 1948

486 1949

487 1950

488 1951

489 1952

490 1953

491 1954

492 1955

493 1956

494 1957

495 1958

496 1959

497 1960

498 1961

499-504 Secretarie registers van uitgaven en inkomsten. 1962-1967 6 dozen

499 1962

500 1963

501 1964

502 1965

503 1966

504 1967

505-550 Stukken betreffende grootboeken van inkomsten

en uitgaven.

505 1969

406 1970

507 1971

508 1972

509 1973

510 1974, inkomsten

511 1974, uitgaven

512 1975, inkomsten

513 1975, uitgaven

1969-1989 46 dozen

56


514 1976, inkomsten

515 1976, uitgaven

516 1977, inkomsten

517 1977, uitgaven

518 1978, inkomsten

519 1978, uitgaven

520 1978, uitgaven (vervolg)

521 1979, inkomsten

522 1979, inkomsten (vervolg)

523 1979, uitgaven

524 1979, uitgaven (vervolg)

525 1980, inkomsten

526 1980, inkomsten (vervolg)

527 1980, uitgaven

528 1980, uitgaven (vervolg)

529 1981, inkomsten

530 1981, uitgaven

531 1981, uitgaven (vervolg)

532 1982, inkomsten

533 1982, uitgaven

534 1982, uitgaven (vervolg)

535 1983, inkomsten

536 1983, uitgaven

537 1983, uitgaven (vervolg)

538 1984, inkomsten

539 1984, uitgaven

540 1984, uitgaven (vervolg)

541 1985, inkomsten

542 1985, uitgaven

543 1986

544 1987

545 1988, inkomsten

546 1988, uitgaven

547 1988, uitgaven (vervolg)

548 1989, inkomsten

549 1989, uitgaven

550 1989, uitgaven (vervolg)

2.1.6.5 Gemeenterekeningen

551-611 Gemeenterekeningen en Staten. N.B.

Rekeningen 1932-1934, 1968, 1978, 1983

ontbreken

1932-1989 35 banden en

23 omslagen

551 1932

552 1932, Bijlagen bij de rekening 1 omslag

553 1933

554 1934

555 1935

556 1936

57


557 1937

558 1938

559 1939

560 1940

561 1941

562 1942

563 1943

564 1944

565 1945

566 1946

567 1947

568 1948

569 1949

570 1950

571 1951

572 1952

573 1953

574 1954

575 1955

576 1956

577 1957

578 1958

579 1959

580 1960

581 1961

582 1962

583 1963

584 1964

585 1965

586 1966

587 1967

588 1969

589 1970 1 omslag

590 1971 1 omslag

591 1972

592 1973 1 omslag

593 1974 1 omslag

594 1975 1 omslag

595 1976 1 omslag

596 1977 1 omslag

597 1978, staten 1 omslag

598 1979 1 omslag

599 1980 1 omslag

600 1980, staten 1 omslag

601 1981 1 omslag

602 1981, staten 1 omslag

603 1982 1 omslag

604 1982, staten 1 omslag

605 1983, staten 1 omslag

606 1984 1 omslag

58


607 1985 1 omslag

608 1986 1 omslag

609 1987 1 omslag

610 1988 1 omslag

611 1989 1 omslag

612-618 Stukken betreffende de behandeling van de

gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven.

612 1930-1951

613 1952-1959

614 1960-1964

615 1965-1967

616 1968-1976

617 1977-1983

618 1984-1989

1930-1989 7 pakken

2.1.7 Benodigdheden en hulpmiddelen voor de uitoefening

van de dienst

2.1.7.1 Archief en registratuur

619 Stukken betreffende de inrichting van de

registratuur en de uitvoering van de archieftaken.

620 Reglement voor de zorg voor archiefbescheiden

van de gemeentelijke organen, als bedoeld in

artikel 23 van de Archiefwet 1962 en aanwijzing

van de archiefbewaarplaats.

2.1.7.2 Materieel

621 Stukken betreffende benodigdheden en

hulpmiddelen voor de uitoefening van de dienst

ten behoeve van Sociale Zaken.

622 Stukken betreffende aanschaf en gebruik van een

Francotyp frankeermachine.

2.1.7.3 Automatisering

623 Stukken betreffende de automatisering van de

gemeentelijke administratie.

624 Stukken betreffende de voorbereiding en

besluitvorming ten behoeve van de

automatisering van de nieuwe gemeente Winsum.

1932-1989 1 pak

1969-1970 1 omslag

1983 1 omslag

1965-1984 1 omslag

1983-1988 1 omslag

1989

(1990)

2.1.8 Publiciteit, Voorlichting en Representatie

1 pak

59


625 Stukken betreffende inspraak van de burgers bij

begrotingsbehandelingen, gespreksavonden met

bewoners van de wijk Ripperda en de uitgifte van

een huis aan huis te verspreiden mini-begroting.

626 Stukken betreffende vaststelling verordening

regelende de bevoegdheden en de samenstelling

van wijkcommissies en opschorting instelling

wijkcommissies.

1969-1981 1 omslag

1980-1981 1 omslag

627 Verordening openbaarheid van bestuur. 1980 1 omslag

628 Raamregeling op de inspraak en notitie over

voorlichting, inspraak en medezeggenschap.

629 Stukken betreffende aanschaf van

relatiegeschenken.

630 Stukken betreffende de plaatsing van een drietal

informatiekasten in de gemeente.

631 Stukken betreffende ingebruikneming en

deelname aan het videotex-informatiesysteem

Actuele Groninger Informatie.

1981 1 omslag

1985-1987 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1984-1989

1 omslag

632-638 Informatiebulletins aan de raadsleden. 1979-1983 1 pak en 6

omslagen

632 1979-1980 1 pak

633 1981

634 1982

635 1983

636 1984-1986

637 1987

638 1988-1989

2.1.9 Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende

lichamen

2.1.9.1 Gemeenteraad

639-653 Stukken betreffende de verkiezing en benoeming

van leden van de gemeenteraad.

639 1934

640 1935-1939

641 1939-1945

642 1945-1946

643 1946-1949

644 1949-1953

645 1953-1958

1934-1989 15 omslagen

60


646 1958-1962

647 1962-1966

648 1966-1970

649 1970-1974

650 1974-1978

651 1978-1982

652 1982-1986

653 1986-1989

654 Stukken betreffende de regeling van

presentiegelden en vergoedingen van leden van

de raad.

655 Reglementen van orde voor de gemeenteraad en

de wijzigingen daarop.

656 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de

raad in commissies, organen en instellingen.

657 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging

van de verordening geldelijke voorzieningen

raads- en commissieleden.

658 Stukken betreffende de instelling van commissies

van advies en bijstand en notitie inzake

commissievorming.

1936-1985 1 omslag

1937-1988 1 omslag

1974-1990 1 omslag

1977-1982 1 omslag

1969-1988 1 pak

2.1.9.2 College van burgemeester en wethouders

659 Stukken betreffende benoeming en ontslag van

wethouders.

1923-1986 1 omslag

660 Stukken betreffende wethouder de heer A. Enter. 1947-1982 1 omslag

661 Stukken betreffende wethouder de heer L. Pater. 1947-1980 1 omslag

662 Stukken betreffende wethouder mevrouw A.W. de

Ranitz-Cohen.

663 Stukken betreffende wethouder mevrouw M.

Mulder-Friderichs.

664 Beleidsprogramma's van het college van

burgemeester en wethouders.

665 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging

van de "Uitkerings- en pensioenverordening

wethouders van de gemeente Winsum".

666 Beleidsprogramma van de collegepartijen CDA en

PvdA voor de periode 1982-1986.

1958-1986 1 omslag

1985-1986 1 omslag

1978-1990 1 omslag

1958-1987 1 pak

1982 1 omslag

61


2.1.10 Functionarissen

2.1.10.1 Burgemeester

667-674 Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van burgemeesters

667 J.J.G. Boot, 1930-1937.

668 K. Bosch, 1937-1965 (2 tijdvakken).

669 R.W. Keiser, 1941-1946.

670 J.P. Miedema, 1965-1971.

671 H.C. Kleemans, 1971-1978.

672 H.J.E. Bruins-Slot, 1978-1984.

673 J.J. Spros1984-1988.

674 F.H. von Meijenfeldt, 1989.

675 Stukken betreffende de benoeming van een locoburgemeester.

676 Stukken betreffende

kameraadschapsbijeenkomsten van

burgemeesters in de provincie Groningen naar

het idee van de Commissaris der Koningin in de

provincie Groningen.

677 Stukken betreffende de ambtsketen van de

burgemeester en profielschetsen voor de

benoeming van de burgemeester.

2.1.10.2 Secretaris

678-681 Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van gemeentesecretarissen.

678 A. van Ham, 1914-1944.

679 D.H. Timmer, (1921)1944-1961.

680 P.J. Beins, 1961-1984.

681 J. Wibiër, 1984-1988.

-.- A.J. de Haan, 1989-1992. N.B. De stukken zijn

opgenomen in het archief van de nieuwe

gemeente Winsum.

2.1.10.3 Comptabele ambtenaar

682 Stukken betreffende cumulatie van betrekkingen

van secretaris en ontvanger.

1930-1989 8 omslagen

1920-1989 1 omslag

1942-1943 1 omslag

1977-1984 1 omslag

1914-1988 4 omslagen

1936-1983 1 omslag

62


683 Stukken betreffende aanwijzing van de

gemeenten Eenrum en Winsum als gemeenten,

waar de betrekking van ontvanger door dezelfde

persoon wordt verricht.

2.1.11 Tak van dienst

684 Stukken betreffende de aanwijzing van de

gemeentelijke sociale dienst als tak van dienst en

vaststelling verordening op het beheer en

wijziging van de controleregelen rekenplichtige

ambtenaren.

2.1.12 Bevoegdheden

685 Stukken betreffende overdracht van

bevoegdheden door de raad aan burgemeester

en wethouders en besluit van de raad tot het

behouden van de bevoegdheid tot aanstelling en

ontslag van de directeur van een openbare

basisschool.

686 Stukken betreffende de toepassing van

politiedwang na aanschrijving aan de eigenaren

tot het treffen van voorzieningen aan woningen.

687 Stukken betreffende machtiging college van

burgemeester en wethouders tot het aangaan van

vaste geldleningen.

688 Stukken betreffende het opdragen aan

burgemeester en wethouders tot het toekennen

van geldelijke steun voor het treffen van

voorzieningen aan huurwoningen.

2.1.13 Toezicht van hoger gezag

689 Stukken betreffende het bezoek van Hare

Majesteit Koningin Juliana.

690 Stukken betreffende de bezoeken van de

Commissaris der Koningin.

1945-1954 1 omslag

1964-1965 1 omslag

1958-1988 1 omslag

1971-1976 1 omslag

1985 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1954 1 omslag

1955-1987 1 omslag

2.2 Stukken betreffende het personeel

2.2.1 Verhouding tussen het personeel en het orgaan

691 Stukken betreffende verzoek tot en verlening

ontheffing voor het vaststellen van het

Capitulantenreglement.

1936-1940 1 omslag

63


692 Stukken betreffende niet-jood-verklaringen en

eedsverklaringen gemeentepersoneel.

693 Raadsbesluit tot vaststelling van het

Arbeidsovereenkomstenbesluit voor het personeel

van de vaste kern van de

Luchtbeschermingsdienst.

694 Stukken betreffende werkclassificatie van het

personeel.

695 Rapport betreffende het oriënterend organisatie

onderzoek bij de secretarie en gemeentewerken

door ODRP.

696 Stukken betreffende besprekingen en

verslaglegging tussen personeel en burgemeester

en wethouders.

697 Stukken betreffende vaststelling van de regeling

inzake het laten blijken van diverse vormen van

medeleven aan het personeel.

698 Stukken betreffende toekenning bevoegdheden

door de raad, de burgemeester en het college van

burgemeester en wethouders aan ambtenaren.

699 Stukken betreffende invoering variabele

werktijden.

700 Stukken betreffende het PC-privé project voor het

personeel.

2.2.2 Rechten van het personeel

701-704 Bezoldigingsverordeningen en de wijzigingen

daarvan.

701 1919-1956

702 1957-1971

703 1972-1978

704 1979-1989

705 Stukken betreffende de kortingen op het salaris

van het gemeentepersoneel in verband met de

noodlijdende financiële positie van de gemeente.

706-707 Ambtenarenreglementen en de wijzigingen

daarvan.

706 1933-1965

1940-1945 1 omslag

1941 1 stuk

1953-1969 1 pak

1971 1 band

1980-1988 1 omslag

1981-1985 1 omslag

1983-1989 1 omslag

1985 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1919-1989 4 pakken

1932-1935 1 omslag

1933-1989 2 omslagen

64


707 1973-1989

708 Toelageverordening 1940 en de wijzigingen

daarvan.

709 Kinderbijslagverordeningen en de wijzigingen

daarvan.

710 Verplaatsingskostenverordeningen en de

wijzigingen daarvan.

711 Arbeidsovereenkomstenverordeningen en de

wijzigingen daarvan.

712 Verordeningen houdende een interim-regeling

ziektekosten gemeentepersoneel.

713 Instructies voor het gemeentepersoneel. (1926)

1952-1985

714 Stukken betreffende deelneming in het

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw.

715 Studiekostenverordeningen en de wijziging

daarvan.

1941-1942 1 omslag

1941-1963 1 omslag

1947-1988 1 omslag

1947-1988 1 omslag

1951-1957 1 omslag

1 omslag

1953-1973 1 omslag

1958-1985 1 omslag

716 Spaarverordeningen en de wijziging daarvan. 1961-1985 1 omslag

717 Stukken betreffende regelingen voor vakantie

voor het personeel.

1962-1982 1 omslag

718 Financieringsregelingen huisvesting ambtenaren. 1962-1989 1 omslag

719 Reglement betreffende hoorbepaling

ambtenarenorganisaties.

720 Uitkeringsverordeningen en de wijzigingen

daarvan.

721 Wachtgeldverordeningen en de wijzigingen

daarvan.

722 Verordening regelende het toekennen van een

tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan

enkele groepen van IZA-deelnemers.

723 Stukken betreffende regelingen tot het

verstrekken van toelagen en vergoedingen.

724 Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd

uittreden en de wijziging daarvan.

1973 1 omslag

1973-1988 1 omslag

1973-1988 1 omslag

1973-1988 1 omslag

1976-1988 1 omslag

1980-1981 1 omslag

65


725 Stukken betreffende richtlijnen ten aanzien van

vakantie en verlof.

726 Tijdelijke Verordening WWV-vervangende

uitkering.

727 Verordening rechtspositionele erkenning

alternatieve samenlevingsvormen.

728 Verordening experimentele regeling over de

aanspraak op ouderschapsverlof.

2.2.3 Personele bezetting en structuur

729 Stukken betreffende de voorziening in de

vacature van gemeenteopzichter.

1982-1989 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1989 1 omslag

1989 1 omslag

1935-1937 1 omslag

730 Stukken betreffende werving van personeel. 1961-1989 1 omslag

731 Advies van gemeentesecretaris J. Wibiër aan het

college van burgemeester en wethouders met

betrekking tot de organisatie en werkverdeling

van de buitendienst en de (her)inrichting van de

gemeentelijke opslag / werkplaats aan de

Schouwerzijlsterweg.

-.- Zie voor personeelsdossier ook de bijlage

732-740 Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van secretariepersoneel.

732 Alsema - Bierma

733 Boerma - Dijken

734 Eggenhuizen

735 Ernens - Hopma

736 Huizenga - Kerkhoven

737 Klei - Leppers

738 Marringa - Noord

739 Pater - Smit

740 Steendam - Zwartenkot

741-743 Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van personeel van gemeentewerken.

741 Banninga - Lijnema

742 Niestijl - Stoepker

743 Timmer - Zijlstra

744-750 Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van personeel van de technische dienst

EEW(AA).

1987 1 omslag

9 omslagen

3 omslagen

7 omslagen

66


744 Branbergen - Fokkema

745 Gramsbergen - Haan

746 Kalk - Leugs

747 Meijer - Rijnsburger

748 Schiphuis - Stumpe

749 Timersma

750 Udema - Wijk

751-752 Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van personeel van de reinigingsdienst EEW.

751 Busscher - Tuma

752 Tuuk - Witwers

2 omslagen

3 Stukken betreffende de taakuitoefening

3.1 Kadaster, Onteigening, Belastingen en rechten

3.1.1 Kadaster

753 Register houdende verwijzing van de nummers

der percelen naar de plans en naar de artikelen

van de legger, waarop zij voorkomen, Register

71; kopie.

z.d. 1 omslag

754-744 Kadastrale leggers. z.d. 6 delen en 15

omslagen

754 artikel 1 - 278. 1 deel

755 artikel 279 - 588. 1 deel

756 artikel 589 - 919. 1 deel

757 artikel 920 - 1275. 1 deel

758 artikel 1276 - 1628. 1 deel

759 artikel 1629 - 1748. 1 deel

760 kopie; artikel 1 - 579.

761 kopie; artikel 580 - 1100.

762 kopie; artikel 1101 - 1440.

763 kopie; artikel 1441 - 1730.

764 kopie; artikel 1731 - 1950.

765 kopie; artikel 1951 - 2130.

766 kopie; artikel 2131 - 2330.

767 kopie; artikel 2331 - 2530.

768 kopie; artikel 2531 - 2760.

769 kopie; artikel 2761 - 2940.

770 kopie; artikel 2941 - 3160.

771 kopie; artikel 3161 - 3330.

772 kopie; artikel 3331 - 3500.

773 kopie; artikel 3501 - 3670.

774 kopie; artikel 3671 - 3836.

67


3.1.2 Onteigening

775 Stukken betreffende onteigening percelen in

verband met de verbetering van provinciale

wegen.

3.1.3 Belastingen en rechten

776 Verordening tot heffing van keurlonen en de

wijzigingen daarvan.

777 Verordeningen op de heffing van opcenten op de

hoofdsom van de grondbelasting.

778 Verordeningen op de heffing en invordering van

een belasting wegens het gebruik der wegen bij

de gemeente Winsum in beheer en onderhoud.

779 Verordening op de heffing van opcenten op de

hoofdsom van de gemeentefondsbelasting.

780 Verordeningen tot heffing van opcenten op de

hoofdsom van de personele belasting en de

wijzigingen daarvan.

781 Verordening op de heffing van "staangeld" voor

woonwagens.

782 Verordeningen op de heffing en invordering van

hondenbelasting en de wijzigingen daarvan.

1955-1962 1 omslag

1922-1951 1 omslag

1923-1971 1 omslag

1928-1954 1 omslag

1930 1 omslag

1930-1971 1 omslag

1931-1932 1 omslag

1931-1989 1 omslag

783-785 Legesverordening en de wijziging daarvan. 1931-1989 3 omslagen

783 1931-1946

784 1961-1985

785 1986-1989

786 Stukken betreffende de vaststelling van de

verordening op de heffing van gelden wegens het

gebruik van gemeentelijke lokalen.

787 Verordeningen op de heffing van gelden

ingevolge de Besmettelijke Ziektenwet 1928.

788 Verordeningen regelende de heffing van

verlofsrecht voor de verkoop van

zwakalcoholische drank in het klein.

1932 1 omslag

1932-1950 1 omslag

1932-1951 1 omslag

68


789 Verordeningen regelende de heffing van

vergunningsrecht voor de verkoop van

zwakalcoholische drank in het klein en de

wijzigingen daarvan.

790 Verordening op de heffing en invordering van

gelden voor het gebruik van de veemarkt en de

wijzigingen daarvan.

791 Verordeningen regelende de rechten voor het

gebruik van de algemene begraafplaats te

Winsum en de wijzigingen daarvan.

792 Stukken betreffende instelling van een nieuw

kantoor voor directe belastingen en accijnzen te

Winsum.

793 Verordening op de heffing van schoolgeld voor

het bewaarschoolonderwijs en het voorbereidend

lager onderwijs.

794 Verordeningen op de heffing van schoolgeld voor

het gewoon lager onderwijs en de vaststelling van

de vermenigvuldigingscijfers.

795 Verordening tot heffing en invordering van rechten

wegens het gebruik van de noodslachtplaats te

Winsum.

796 Verordening tot het vaststellen van het

vermenigvuldigheidscijfer voor de

ondernemersbelasting.

797 Verordeningen op de heffing en invordering van

reinigingsrechten en de wijzigingen daarvan.

798 Verordeningen op de heffing van een

vermakelijkheidsbelasting en de wijzigingen

daarvan.

799 Verordeningen op de heffingen van een

straatbelasting en de wijzigingen daarvan.

800 Stukken betreffende beroepschriften tegen

aanslagen gemeentelijke belastingen.

801 Verordeningen op de heffing van een

"vuilnisemmer- en privaatemmerretributie".

1932-1951 1 omslag

1932-1977 1 omslag

1932-1982 1 omslag

1934-1947 1 omslag

1934-1953 1 omslag

1937-1952 1 omslag

1940-1941 1 omslag

1943-1950 1 omslag

1943-1989 1 omslag

1946-1976 1 omslag

1948-1964 1 omslag

1949-1981 1 omslag

1951-1971 1 omslag

69


802 Verordening tot vaststelling van het

vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld voor

het uitgebreid lager onderwijs.

803 Verordening op de heffing en invordering van

gelden wegens het gebruik van het

gymnastiekgebouw.

804 Verordening op de heffing en invordering van een

bijdrage in de kosten van het logopedisch

onderwijs en de wijzigingen daarvan.

805 Verordening op de heffing en invordering van

rechten voor het keuren van slachtdieren en van

vlees in de gemeente Winsum.

806 Verordening op de heffing van besmettelijke

ziektengelden.

807 Verordening op de heffing en invordering van

schoolgeld voor het openbaar kleuteronderwijs en

de wijzigingen daarvan.

808 Verordening op de heffing van rechten voor het

gebruik van het gemeentelijk zwembad te

Winsum en de wijzigingen daarvan.

809 Verordening op de heffing en invordering van een

wegen- en rioolbelasting en de wijzigingen

daarvan.

810 Verordeningen op de Drank- en Horecabelasting

en de wijzigingen daarvan.

811 Raadsbesluiten tot wijziging van

Tarievenverordeningen voor het gebruik van

sportaccommodaties.

812 Verordeningen onroerendgoedbelastingen en de

wijzigingen daarvan.

813 Verordeningen op de heffing en invordering van

begraafrechten en de wijzigingen daarvan.

814 Stukken betreffende vaststelling gemeentelijke

beleidslijnen ten aanzien van heffing en

invordering van belastingen.

1952 1 omslag

1954 1 omslag

1955-1967 1 omslag

1955-1977 1 omslag

1956 1 omslag

1956-1968 1 omslag

1962-1989 1 omslag

1967-1976 1 omslag

1968-1984 1 omslag

1973-1989 1 omslag

1975-1988 1 pak

1981-1989 1 omslag

1981-1987 1 omslag

815 Verordening rechten infectieziekten. 1982 1 omslag

70


816 Verordening op de heffing en invordering van

marktgelden.

817 Raadsbesluiten tot vaststelling van tarieven voor

vaste ligplaatsen ten behoeve van de

vaarrecreatie.

1984-1988 1 omslag

1986-1989 1 omslag

3.2 Openbare orde

3.2.1 Algemene Politie (plaatselijke) Verordening

818 Besluit van het college van burgemeester en

wethouders betreffende de aanwijzing van voor

het publiek toegankelijke plaatsen, waarop het

verboden is zonder noodzaak stil te staan, te

zitten of te liggen.

819-820 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen

van de Algemene Politie (plaatselijke)

Verordening.

819 1934-1981

820 1982-1988

1934 1 stuk

1934-1988 2 omslagen

3.2.2 Maatregelen ten opzichte van bepaalde personen of

groepen van personen

821 Stukken betreffende de vordering van voer- en

vaartuigen en paarden ten behoeve van de Duitse

Weermacht en verbeurdverklaringen van

goederen en de financiële afwikkeling.

822 Stukken betreffende de vordering van goederen,

klokken en gebouwen en het beschikbaar stellen

van arbeidskrachten ten behoeve van de Duitse

Weermacht en de financiële afwikkeling van de

vorderingen.

823 Stukken betreffende de maatregelen tegen

personen van Joodse bloede op last van de

bezettingsautoriteiten en verzoeken om

inlichtingen na de bevrijding.

1940-1950 1 omslag

1940-1950 1 omslag

1941-1947

(1951)

1 omslag

3.2.3 Aangelegenheden betreffende de openbare orde

824 Registers van verloren en gevonden voorwerpen. 1935-1948 1 omslag

825 Beschikking burgemeester betreffende het verbod

tot het gevuld hebben van automaten voor

etenswaren gedurende de nacht.

1940 1 omslag

71


826 Stukken betreffende de handhaving van de

openbare orde in bezettingstijd en de verhouding

tot de Duitse bezetter.

827 Verordening van de Rijkscommissaris voor het

bezette Nederlandse gebied, houdende

uitbreiding van de verplichting tot aanmelding van

personen aan wie huisvesting is verstrekt en de

uitvoering van de Verordening.

828 Stukken betreffende bewakings- en

beveiligingsdiensten distributiekantoor Winsum,

kantoor PTT en gemeentehuis.

829 Stukken betreffende ordeverstoring door

bezoekers van de "Pub 69" in de Hoofdstraat

Obergum.

3.2.4 Openbare zedelijkheid

3.2.4.1 Regeling van het alcoholgebruik

830 Registers van vergunningen voor de verkoop van

sterke drank in het klein.

831 Stukken betreffende de uitvoering van de

Drankwet.

832 Register van verloven voor de verkoop van

alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank

en uitsluitend van alcoholvrije drank.

833 Verordening als bedoeld in de Drankwet 1931 tot

vaststelling van een maximum van de door

burgemeester en wethouders te verlenen

vergunningen in de komdorpen Winsum en

Obergum.

834 Stukken betreffende plaatsing personen op de

zogenaamde "zwarte lijst" in verband met

drankmisbruik.

835 Drank- en Horecaverordening en de wijziging

daarvan.

3.3 Bevolkingsaangelegenheden

3.3.1 Bevolking

836-854 Kopiepersoonskaarten van vertrokken of

overleden personen, alfabetisch op naam.

1940-1945 1 omslag

1942-1944 1 omslag

1943-1960 1 omslag

1982 1 omslag

1882-1965 1 omslag

1894-1968 1 pak

1917-1942 1 omslag

1933-1956 1 omslag

1953-1976 1 omslag

1967-1978 1 omslag

[z.d.-1985] 19 klappers

72


836 A-Bl

837 Bo

838 Br-C

839 D

840 E-Gri

841 Gro-Her

842 Hes-Huit

843 Huiz-Ka

844 Kee-Kro

845 Krü-L

846 M

847 N-Pl

848 Po-R

849 Ro-Sie

850 Si-Sy

851 T-Veldman

852 Veldstra-Vu

853 Wa-Wi

854 Wo-Z

855-856 Kopiepersoonskaarten van vertrokken of

overleden personen, alfabetisch op naam.

855 A-L

856 M-Z

[1985-1989] 2 dozen

857-859 Woningkaarten. [1940]-1989 3 dozen

857 Aconietenhof - Houtzagerij

858 Hyacinthlaan - Wigbolt Ripperdastraat

859 Rozenlaan - Zijlsterweg + "aan boord"

860 Registers van aangevraagde en uitgereikte

buitenlandse paspoorten.

1932-1959 1 pak

861-862 Staten betreffende de loop der bevolking. 1945-1989 2 pakken

861 1945-1967

862 1968-1989

863 Uittreksel uit de kiezerslijst 1939/1940,

bevattende de namen van de kiezers die op 1

januari 1939 woonachtig waren te Winsum en

Obergum.

864 Uittreksel uit het kiezersregister naar de toestand

op 8 mei 1956; namen van kiezers uit Winsum en

Obergum.

z.d. 1 omslag

z.d. 1 omslag

73


865 Verblijfsregisters op grond van het besluit

bevolkingsboekhouding.

866 Stukken betreffende naamsverandering, adoptie

en huwelijk.

1946-1979 1 omslag

1946-1989 1 pak

867-869 Stukken betreffende de algemene volkstellingen. 1947-1981 1 pak en 2

omslagen

867 12e en 13e volkstelling, 1947-1963 1 pak

868 14e volkstelling, 1969-1975

869 15e volkstelling, 1979-1981

870 Staat betreffende aanmelding van vreemdelingen. 1949-1952 1 omslag

871 Stukken betreffende verlies van de Nederlandse

nationaliteit wegens dienstneming bij de Waffen

SS en herkrijging nationaliteit.

872 Registers van afgegeven bewijzen van

Nederlanderschap voor reizen naar België en

Luxemburg.

873 Staten betreffende leeftijdsopbouw van de

bevolking.

874 Staten betreffende leeftijdsopbouw van de

bevolking, bijlagen.

1949-1954 1 omslag

1950-1957 1 omslag

1950-1989 1 omslag

1950-1989 1 omslag

875 Lijsten van emigranten. 1960-1961 1 omslag

876 Contracten met Koninklijke Vermande bv inzake

automatisering bevolkingsregister.

877 Briefwisseling tussen Rijksarchivaris te Groningen

en de gemeente inzake microverfilming

bescheiden bij Rijksarchief betreffende de

bevolking van voor 1900.

878 Raadsbesluit tot aanwijzing van de vergaderzaal

van de Technische Dienst EEWAA aan de

Schouwerzijlsterweg 5 als trouwzaal.

1965-1989 1 omslag

1968 1 omslag

1989 1 omslag

3.3.2 Verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen,

niet zijnde van plaatselijk belang

879 Stukken betreffende de indeling van de gemeente

in stemdistricten en aanwijzing van stemlokalen.

(1920)

1960-1984

1 omslag

74


880 Stukken betreffende de vaststelling van

presentiegelden voor leden van stembureaus bij

verkiezingen.

881-882 Processen verbaal betreffende de verkiezing voor

de leden van Provinciale Staten.

881 574. 1935-1974

882 575. 1978-1987

883-885 Processen verbaal betreffende de verkiezing voor

de leden van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal.

883 1937-1971

884 1972-1982

885 1986-1989

886 Processen verbaal betreffende de verkiezing voor

de leden van het Europees Parlement.

1974-1984 1 omslag

1935-1987 2 omslagen

1937-1989 3 pakken

1979-1989 1 omslag

3.3.3 Naamgeving straten en wegen en huisnummering

887-888 Stukken betreffende naamgeving van straten en

wegen en huisnummering, met retroacta.

887 1928-1983

888 1983-1989

3.3.4 Burgerlijke stand

889 Verordeningen regelende de verdeling van de

werkzaamheden van de verschillende

ambtenaren van de burgerlijke stand, alsmede de

openstelling van het bureau burgerlijke stand voor

het publiek.

890 Stukken betreffende de bezoldiging van de

ambtenaren van de burgerlijke stand.

891 Stukken betreffende de benoeming van de

ambtenaren van de burgerlijke stand.

3.4 Openbare gezondheid

3.4.1 Organisatie van de gezondheidszorg

1928-1989 2 pakken

1933-1973 1 omslag

1932-1980 1 omslag

1933-1988 1 omslag

75


892 Stukken betreffende de opheffing van

Gezondheidscommissies, de rekeningen van

1931 en 1932 van de Gezondheidscommissie

Winsum alsmede betreffende wachtgeld voor

gewezen secretarissen.

893 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag

van gemeentegeneesheren (o.a.voor de

Armenpraktijk).

894 Stukken betreffende de realisatie van een Groene

Kruisgebouw en een Gezondheidscentrum aan de

Broederstraat.

895 Stukken betreffende het besluit van burgemeester

en wethouders inzake de instelling en

samenstelling van een vestigingadviescommissie

ten behoeve van het vestigingbeleid huisartsen.

896 Stukken betreffende de instemming met de

uitvoering van de tandheelkundige

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding door de

basisgezondheidsdiensten in de provincie

Groningen.

3.4.2 Toezicht op producten

897 Verordening op de keuring van waren in de

gemeente Winsum.

898 Verordening op de keuringsdienst van vee en

vlees.

899 Stukken betreffende de werkwijze en het

personeel van de keuringsdienst voor vee en

vlees voor de gemeenten Winsum, Adorp, Baflo,

Eenrum en Ezinge. N.B. Zie ook bij

gemeenschappelijke regelingen.

900 Overeenkomsten met de nv Nederlandse

Thermo- Chemische Fabrieken te Amsterdam

voor de verwerking van kadavers en aanwijzing

verzamelplaats door de keuringsveearts.

1932-1935 1 omslag

1932-1977 1 omslag

1964-1982 1 omslag

1986-1989 1 omslag

1988 1 omslag

1921-1936 1 omslag

1922-1946 1 omslag

1922-1955 1 pak

1926-1963 1 omslag

901 Verordening betreffende het vetgehalte van melk. 1930 1 omslag

902 Verordeningen op de keuringsdienst van

slachtdieren en van vlees.

1954-1987 1 omslag

903 Verordening op de keuring van waren. 1956-1966 1 omslag

76


904 Stukken betreffende de noodslachtplaats te

Winsum en de verordening op de heffing en

invordering van rechten voor het gebruik van de

noodslachtplaats.

1959-1982 1 omslag

905-906 Destructieverordeningen. 1958-1982 2 omslagen

905 1958-1981

906 1982

3.4.3 Bestrijding van besmettelijke ziekten

907 Register van aangiften van lijders aan

besmettelijke ziekten.

908 Registers van aangiften van door besmettelijke

ziekten aangetast of daarvan verdacht vee.

909 Staten van verzonden kennisgevingen ingevolge

de Inentingswet 1939.

910 Stukken betreffende de uitkomsten van

bevolkingsonderzoeken naar tuberculose en

andere ziekten van borstorganen en bloeddruk.

3.4.4 Aangelegenheden betreffende lijken

3.4.4.1 Algemeen

911 Stukken betreffende aanstelling, beëdiging,

ontslag en bezoldiging van gemeentelijke

lijkschouwers.

912 Stukken betreffende verstrooiing as van

overleden personen op landerijen te Winsum.

3.4.4.2 Algemene begraafplaats

913 Stukken betreffende de overname van het

onderhoud van graven op de algemene

begraafplaats te Winsum.

914-916 Vergunningen tot het plaatsen van

gedenktekenen op graven op de algemene

begraafplaats te Winsum.

914 1934-1957

915 1958-1980

916 1981-1989

1920-1962 1 omslag

1937-1968 1 omslag

1940-1948 1 omslag

1948-1982 1 omslag

(1932)

1950-1989

1 omslag

1985-1989 1 omslag

1934-1976 1 omslag

1934-1989 3 omslagen

77


917 Stukken betreffende de begraving, opgraving en

overbrenging van lijken, onderhoud graven

gesneuvelde Engelse militair en civiele personen

op de algemene begraafplaats te Winsum.

918 Stukken betreffende akten van uitgifte eigen

graven op de algemene begraafplaats te Winsum.

919 Stukken betreffende de algemene begraafplaats

aan de Schilligehamsterweg te Winsum.

3.4.4.3 Bijzondere begraafplaatsen

920 Stukken betreffende de overname van het

onderhoud van de Joodse begraafplaats te

Winsum.

921 Stukken betreffende de overname, het beheer en

de exploitatie van de bijzondere begraafplaatsen.

922 Onderhoudsplan voor de begraafplaatsen Ranum

en Maarhuizen, met tekening.

1945-1983 1 omslag

1969-1989 1 omslag

1975-1989 1 omslag

1950-1987 1 omslag

1956-1985 1 omslag

1981, 1983 1 omslag

-.- zie voor restauratie muur bij bijzondere begraafplaats te Bellingeweer, rubriek:

Monumenten.

3.4.4.4 Mortuarium

923 Stukken betreffende het mortuarium/aula aan het

Kerkpad 2 te Winsum.

3.4.5 Milieuhygiëne

3.4.5.1 Algemeen

924 Inventarisatielijst van opslag van gas en olie

binnen de bebouwde kommen van de dorpen

Winsum en Obergum, met bijlagen.

925 Stukken betreffende het gebruik van

onkruidbestrijdingsmiddelen in de plantsoenen.

926 Stukken betreffende de organisatie van de

Milieudag 1978 en 1988.

927 Stukken betreffende bedrijfsverplaatsingen van

Pol en zonen, Winsum en Loonbedrijf Willemsen,

Winsum in verband met milieuhinder voor de

woonomgeving.

1979-1988 1 omslag

1962-1966 1 omslag

1978-1986 1 omslag

1978-1988 1 omslag

1981-1985 1 omslag

78


928 Stukken betreffende de totstandkoming van de

milieunotitie Winsum in samenwerking met de

Rijkspolitie, post Winsum.

929 Stukken betreffende het terugdringen van het

gebruik van tropisch hardhout en de vastlegging

daarvan in een convenant met de Stichting

Pieterpad Milieu Estafette.

3.4.5.2 Inzameling afvalstoffen

930 Stukken betreffende het ophalen van huisvuil en

de aanschaf van uniforme vuilnisemmers.

931 Stukken betreffende de aanschaf van materieel

en de bouw en verkoop van een garage aan de

Schouwerzijlsterweg 2a voor de reinigingsdienst

Eenrum, Ezinge en Winsum (EEW).

932 Stukken betreffende de vaststelling van een

stimuleringsbijdrage inzameling oud papier door

diverse verenigingen.

933 Stukken betreffende de gescheiden inzameling

van oud glas.

934 Stukken betreffende de vaststelling van de

Afvalstoffenverordening.

935 Stukken betreffende de aanschaf van

compostvaten ten behoeve van de Winsumer

bevolking.

936 Stukken betreffende de inzameling van

landbouwplastic.

937 Stukken betreffende de inzameling van

probleemstoffen en klein chemisch afval middels

ecotainers en toekenning structurele bijdrage door

Provinciaal bestuur van Groningen.

938 Stukken betreffende de inzameling van huisvuil

middels minicontainers.

939 Stukken betreffende de inzameling van koel- en

vriesapparatuur en plaatsing container ten

behoeve van inzameling van oude oliefilters.

3.4.5.3 Hinderwetvergunningen

1989 1 omslag

1989-1991 1 omslag

1931-1957 1 omslag

1959-1989 1 omslag

1980-1989 1 omslag

1981-1989 1 omslag

1982-1989 1 omslag

1983-1988 1 omslag

1984-1989 1 omslag

1985-1989 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1988-1989 1 omslag

79


940 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen ingevolge de Hinderwet aan

het waterschap Winsumer-en

Bellingeweerstermeeden voor het oprichten van

een bemalingsinrichting nabij de Oude Ae.

941 Stukken betreffende kennisgevingen ingevolge de

Hinderwet.

942 Stukken betreffende de aanvraag door de

gemeente om een Hinderwetvergunning en de

beschikking van Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen voor het oprichten van een

vuilstortplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8 te

Winsum.

943 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen ingevolge de Hinderwet aan

P. en A. Dijkstra tot het uitbreiden van de

bestaande inrichting (landbouw-en veeteeltbedrijf)

aan Maarhuizen 17.

944 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen ingevolge de Hinderwet aan

het Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe

voor het oprichten van een schakel- en

verdeelinrichting aan de Maarhuizerweg te

Winsum.

945 Vergunning van Gedeputeerde Staten van

Groningen ingevolge de Hinderwet en Wet

Chemische Afvalstoffen voor het oprichten van

een gemeentelijk depot voor het inzamelen van

klein chemisch afval en afgewerkte olie aan de

Schouwerzijlsterweg 9 te Winsum.

946 Register betreffende bedrijfstakgewijze inspectieonderzoeken.

947 Stukken betreffende de afhandeling van

bezwaarschriften tegen de hinderwetvergunning

voor Hoofdstraat Winsum 2-6.

948 Stukken betreffende de opstelling van een

Hinderwet Uitvoerings Programma (HUP).

-.- Hinderwetvergunningen. N.B. zie bijlage

3.4.5.4 Geluidhinder

1939-1940 1 omslag

1947-1957,

1988-1989

1 omslag

1964-1975 1 omslag

1975-1989 1 omslag

1983 1 omslag

1986-1989 1 omslag

1986 1 omslag

1986-1990 1 omslag

1987-1988 1 omslag

80


949 Stukken betreffende de vaststelling van een

verklaring inzake geluidszones langs wegen op

grond van de Wet Geluidhinder.

950 Stukken betreffende de voorbereiding en de

uitvoering van geluidssaneringsprojecten in de

gemeente.

951 Onderzoeksrapporten Isoplan van

geluidssaneringsprojecten in de gemeente.

3.4.5.5 Bodemonderzoek

952 Stukken betreffende de reacties vanuit de

bevolking en de raad inzake de plannen van het

Rijk tot het versneld doen uitvoeren van

proefboringen in zoutkoepels ten behoeve van

opslag van radioactief afval.

953 Stukken betreffende de sanering van

garagebedrijf Dijkema, Wierdaweg 11 te Winsum.

954 Stukken betreffende sanering

bodemverontreiniging op het terrein van de

voormalige reinigingsgarage aan de

Schouwerzijlsterweg te Winsum.

955 Stukken betreffende indicatieve

bodemonderzoeken op terreinen waar

gesubsidieerde woningbouw kan/zal plaats

vinden.

956 Stukken betreffende het indicatief

bodemonderzoek op bedrijfsterrein garagebedrijf

Boersma aan de Hoofdstraat Obergum 36 te

Winsum.

957 Stukken betreffende sanering

bodemverontreiniging op terreinen aan de

Onderdendamsterweg 27 te Winsum.

958 Stukken betreffende het indicatief

bodemonderzoek op bedrijfsterrein Lombok aan

de Trekweg te Winsum.

3.4.5.6 Riolering

959 Tekening van de riolering in de Hoofdstraat

Obergum.

1986 1 omslag

1986-1989 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1976-1979 1 omslag

1982-1986 1 omslag

1984-1988 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1989 1 omslag

1937 1 stuk

81


960 Vergunningen verleend door het waterschap

Hunsingo tot het maken, hebben en onderhouden

van riooluitmondingen voor vuilwaterafvoer in het

Winsumerdiep en het kanaal van Obergum.

961-963 Stukken betreffende het opmaken van een

centraal rioleringsplan voor de dorpen Winsum en

Obergum door ing. bureau Mabeg te Utrecht.

961 Stukken betreffende het opmaken van een

centraal rioleringsplan, 1952-1982

1943-1949 1 omslag

1952-1982 1 omslag en 2

pakken

962 Bestek en voorwaarden, 1955-1957 1 omslag

963 Tekeningen, behorend bij bestek en voorwaarden

964 Stukken betreffende verzoek aan waterschap

Hunsingo inzake wijziging afwateringssloten nabij

de provinciale weg.

965 Vergunningen waterschap Hunsingo tot het lozen

van rioolwater en het maken, hebben en

onderhouden van riooluitmondingen op de

wateren van het waterschap en in het

Omsnijdingskanaal te Obergum.

966 Stukken betreffende de aanleg van een diepriool

langs de Wierdaweg en de C.F. van

Sytzamastraat te Winsum.

967 Stukken betreffende de aansluiting van de

gemeentelijke riolering op de afvalwaterleiding

Hoogkerk-Waddenzee en verlenen vergunning

voor het leggen, hebben en onderhouden van een

buisleiding.

968 Stukken betreffende de waterafvoer van de

vuilstortplaats te Winsum en het storten van vuil

op de stortplaats door de gemeente Eenrum.

969 Stukken betreffende het opmaken van een

centraal rioleringsplan Obergum-Noord door

Grontmij nv en de herberekening van de riolering

in 1986.

970 Vergunning van de Nederlandse Spoorwegen

voor het leggen en hebben van een

rioolpersleiding kruisende de spoorweg Sauwerd-

Roodeschool bij km. 4.470.

971 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de

woonkern Obergum.

1954-1955 1 omslag

1959-1969 1 omslag

1960-1961 1 omslag

1961-1982 1 omslag

1965-1973 1 omslag

1969,1986 1 omslag

1972-1973 1 omslag

1972-1982 1 omslag

82


972 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de

woonkern Obergum. (Bestek no. 3 - 1974)

973 Stukken betreffende de voorbereiding van de

bouw en het verkrijgen van de benodigde

vergunningen voor het inwerking brengen van de

rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de

Schouwerzijlsterweg te Winsum.

974-976 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de

kom van Winsum, met bijlagen.

974 662. fase 1 en 2, 1974-1983

975 663. fase 3, 1975-1985

976 663a, fase 3 (bijlagen)

977 Lozingsverordeningen riolering en de wijzigingen

daarvan.

978 Stukken betreffende de aansluiting van woningen

op de riolering en het kortsluiten van septictanks.

979 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen voor het leggen en laten

liggen van een rioolleiding in de westelijke berm

van de provinciale weg Groningen-Lauwersoog.

980 Stukken betreffende de aanleg van riolering langs

een gedeelte van de Onderdendamsterweg ('t

Streekje).

981 Stukken betreffende de aanleg van riolering op

het bedrijventerrein Lombok.(vm.terrein

steenfabriek Strating)

982 Stukken betreffende de aansluiting van acht

woonschepen met ligplaats aan de

Schouwerzijlsterweg op de riolering.

983 Overeenkomsten inzake vestiging zakelijk recht

ten behoeve van aanleg riolering en stukken

betreffende rioolreconstructie C.F. van

Sytzamastraat.

984 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen ingevolge de Wet

Verontreiniging Oppervlaktewateren, voor het

lozen van met regenwater verdund rioolwater via

een overstort op het Winsumerdiep.

3.4.6 Drinkwatervoorziening

1972 1 omslag

1973-1983 1 omslag

1974-1985 3 pakken

1974-1987 1 omslag

1975-1988 1 omslag

1984 1 stuk

1984-1985 1 omslag

1986-1988 1 omslag

1986-1989 1 omslag

1986-1989 1 omslag

1989 1 omslag

83


985 Stukken betreffende de medewerking tot

oprichting van en toetreding tot de nv

Waterleidingmaatschappij voor de provincie

Groningen en garantstelling voor betaling

geldleningen.

986-988 Vergunningen voor het leggen van buisleidingen

door de nv Waterleidingmaatschappij voor de

provincie Groningen.

986 1933-1957

987 1958-1966

988 1967-1987

989 Stukken betreffende de officiële opening van de

waterleiding in de gemeente Winsum.

990 Staat van eigenaren van percelen, welke hun

perceel al dan niet aangesloten wilden hebben op

het waterleidingnet.

991 Stukken betreffende de aansluiting van

onrendabele en superonrendabele percelen op

het waterleidingnet.

992 Stukken betreffende het protest tegen eventuele

sluiting van het districtskantoor Winsum van de nv

Waterleiding Maatschappij voor de provincie

Groningen (WAPROG) aan de Borgweg 36 in

verband met herziening districtsindeling.

3.5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.5.1 Ruimtelijke ordening

993 Verordening regelende de schadeloosstelling van

de belangen van eigenaren van gebouwde en

ongebouwde eigendommen in verband met de

uitvoering van een uitbreidingsplan voor de

gemeente.

994 Stukken betreffende het onderzoek naar de plaats

voor de verdere uitbreiding van het dorp Winsum.

995 Stukken betreffende het Structuurplan van de

gemeente Winsum.

996 Stukken betreffende de inschakeling van het

bureau Twijnstra ten behoeve van de opzet van

plannen inzake de stedenbouwkundige

ontwikkeling van de gemeente.

1930-1933 1 omslag

1933-1987 3 omslagen

1935 1 omslag

1935-1939 1 omslag

1956-1966 1 omslag

1981 1 omslag

1939-1941 1 omslag

1961-1966 1 omslag

1966-1969 1 omslag

1967-1972 1 omslag

84


997 Stukken betreffende de voorbereiding van de

Programnota met betrekking tot ruimtelijke en

economische ontwikkeling en groei van de

gemeente.

998 Programnota met betrekking tot ruimtelijke en

economische ontwikkeling en groei van de

gemeente.

999 Verslag bijeenkomst inzake de planologische

situatie en ontwikkeling van het centrale gebied

Adorp-Bedum-Groningen-Winsum.

1000 Stukken betreffende de instelling van een

stuurgroep ruimtelijke ordening en verslagen

besprekingen inzake ruimtelijke ordening.

1001 Discussienota over de positie van de gemeente

Winsum in Centraal Groningen met betrekking tot

de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur.

1002 Stukken betreffende de behandeling van het

streekplan provincie Groningen en reacties op

beleidsprogramma's streekplan.

1003 Stukken betreffende de planvorming ten aanzien

van de ontwikkeling van het MAVO-terrein aan de

Buitensingel te Obergum.

1004 Stukken betreffende de planvorming voor de

vestiging van een hotel / restaurant en autobedrijf

aan de Schouwerzijlsterweg en de planologische

inpassing.

1005 Verslagen vergaderingen van de werkgroep

Ruimtelijke Ordening.

1006 Stukken betreffende de aanwijzing van het

"Achteromtracé" voor het opstellen van een

stedenbouwkundig plan in prijsvraagverband

("Burgemeester Spros-prijsvraag") in verband met

de 60 jarige Stichting Provinciaal Groninger

Welstandzorg.

1007 Notitie van college van burgemeester en

wethouders met betrekking tot de gewijzigde Wet

en het Besluit op de Ruimtelijke ordening en de

behandeling in de raad.

1008 Stukken betreffende planschadevergoedingen ex.

artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

1968-1969

(1970)

1 omslag

1969-1970 1 omslag

1973 1 stuk

1973-1986 1 omslag

1975 1 omslag

1977-1983 1 omslag

1981-1989 1 omslag

1985-1989 1 omslag

1986-1989 1 omslag

1987-1988 1 pak

1986 1 omslag

1988-1989 1 omslag

85


3.5.2 Ruimtelijke ordening Ripperda

1009 Stukken betreffende de opdracht voor

experimentele woningbouw, resulterend in het

ontwerp uitbreidingsplan Ripperda I.N.B. het

zogenaamde "blauwe boekje".

1969-1971 1 omslag

1010 Notulen vergaderingen ontwerpteam Ripperda. 1969-1971 1 omslag

1011 Notulen vergaderingen inspraakteam Ripperda. 1970 1 omslag

1012 Stukken betreffende het begeleidingsteam

Ripperda.

1013 Notulen vergaderingen diverse werkteams ter

realisatie van plan Ripperda.

1014 Tekst van de toespraak van de

stedenbouwkundige van Winsum, ir. P. Oom van

5 oktober 1972 betreffende het experimentele

plan Ripperda. N.B. hoogstwaarschijnlijk

uitgesproken op 10 oktober 1972 in de

Heerdstede.

1015 Teksten van de toespraken van burgemeester

H.C. Kleemans en S. Dijkstra (wegenbouwer te

Aduard) op 10 oktober 1972 in de Heerdstede

betreffende het experimentele plan Ripperda,

vóórdat er gebouwd ging worden.

1016 Notitie betreffende de doelstelling van het team

Ripperda in fase II van de ontwikkeling en de

daaraan verbonden taak voor het team, met

reacties.

1017 Notulen vergaderingen bouwteam Ripperda en de

opheffing van het team.

1018 Agenda's en verslagen van vergaderingen van de

commissie Supervisoren ter beoordeling van de

uitwerking van het plan Ripperda.

1019 Notitie bestemmingsplan Ripperda, geschreven

door ing. H. Lanting, directeur technische dienst

EEWAA.

3.5.3 Uitbreidingsplan in hoofdzaak

1970-1975 1 omslag

1971-1975 1 omslag

1972 1 stuk

1972 1 stuk

1972-1973 1 omslag

1973 1 omslag

1974-1975 1 omslag

1982 (1983) 1 omslag

86


1020 Stukken betreffende de vaststelling van

herzieningen van het uitbreidingsplan in

hoofdzaak en in onderdelen met

bebouwingsvoorschriften.

1021-

1023

3.5.4 Bestemmingsplannen

3.5.4.1 Buitengebied

Stukken betreffende de vaststelling van een

bestemmingsplan voor het buitengebied

(landschappelijk waardevolle gebieden) en de

voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan

buitengebied.

1021 Voorbereiding, 1969-1972

1022 Vaststelling en de voorbereiding van een nieuw

bestemmingsplan buitengebied, 1972-1985

1023 Voorbereiding en vaststelling van een

bestemmingsplan buitengebied, 1985-1989

(1990).

3.5.4.2 Lombok (terrein vm.steenfabriek Strating)

1024 Stukken betreffende de voorbereiding en

totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan

Lombok.

3.5.4.3 Obergum-Noord

1025 Stukken betreffende de vaststelling (van een

herziening) van het bestemmingsplan Obergum-

Noord met bebouwingsvoorschriften.

1026 Stukken betreffende vaststelling van het

bestemmingsplan Obergum-Noord.

3.5.4.4 Obergum-West

1027 Stukken betreffende de voorbereiding van een

sanerings- en bestemmingsplan voor Obergum-

West.

1028 Stukken betreffende de vaststelling en herziening

van het bestemmingsplan Obergum-West.

3.5.4.5 Potmaar

1029 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van het bestemmingsplan Ripperda-

Potmaar.

1945-1962 1 omslag

1969-1989

(1990)

2 omslagen

en 1 pak

1 pak

1985-1989 1 omslag

1968-1989 1 pak

1987 1 omslag

1969-1972 1 omslag

1971-1981

(1986)

1 omslag

1979-1987 1 omslag

87


3.5.4.6 Ripperda

1030 Stukken betreffende de voorbereiding en de

vaststelling en herziening van het

bestemmingsplan Ripperda I. N.B.

ongewaarmerkt exemplaar.

1031 Uitwerkingsvoorstel ex.art.11 WRO van het

bestemmingsplan Ripperda I, sporthal.N.B.

ongewaarmerkt exemplaar.

1032 Stukken betreffende voorbereiding en vaststelling

van het uitwerkingsplan Ripperda I, fase 1 en 2.

1033 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan voor het

gebied ten zuidoosten van de 3e fase van het

bestemmingsplan Ripperda I.

1034 Stukken betreffende de voorbereiding van het

ontwerp-uitwerkingsplan Ripperda I, fase 3.

3.5.4.7 Winsum Kom

1035 Stukken betreffende de ontwikkeling van het

komplan Winsum.

1036 Nota "Funktionele indeling van de kom Winsum-

Obergum", met reacties van burgers en

instellingen.

1037 Stukken betreffende vaststelling en intrekking van

het oorspronkelijk bestemmingsplan Winsum

Kom, dorpsplein en de alternatieve inrichting.

1038 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van het bestemmingsplan Winsum

Kom.

1039 Ontwerp bestemmingsplan Winsum Kom, partiële

herziening 1984, Hoofdstraat W 42-46 en stukken

met betrekking tot uitbreiding van de supermarkt.

1040 Bestemmingsplan Winsum Kom; voorschriften en

toelichting, kopie.

1041 Bestemmingsplan Winsum Kom, scheepswerf;

ontwerp.

3.5.4.8 Winsum-Obergum

(1969)1970-

1973

1 omslag

1973 1 omslag

1981-1987 1 omslag

1979-1980 1 omslag

1976-1981 1 omslag

1973-1979 1 omslag

1976 1 omslag

1977-1979 1 omslag

1977-1986 1 omslag

1983-1989 1 omslag

1983 1 omslag

1980 1 omslag

88


1042 Stukken betreffende de vaststelling van het plan

van uitbreiding in hoofdzaak en van het plan van

uitbreiding in onderdelen voor Winsum-Obergum

met bebouwingsvoorschriften.

1043 Stukken betreffende de vaststelling van

herzieningen van het uitbreidingsplan in

onderdelen voor Winsum-Obergum met

bebouwingsvoorschriften.

3.5.4.9 Zufa-terrein (Zuivelfabriek)

1044 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van het bestemmingsplan "Winsum-

Zufaterrein".

3.5.4.10 Overige bestemmingsplannen

1045 Stukken betreffende de voorbereiding voor het

bestemmingsplan De Twaalf Hoven.

1046 Ontwerp bestemmingsplan "Provinciaal instituut

voor de geestelijke gezondheidszorg" te Winsum.

1047 Stukken betreffende de vaststelling van het

bestemmingsplan "Recreatie Winsum-West" en

de wijziging daarvan.

1048 Bestemmingsplan Munsterweg, concept met

tekening.

1049 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van het bestemmingsplan Winsum-

Begraafplaats.

1050 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van het bestemmingsplan

Schouwerzijlsterweg.

1051 Stukken betreffende de opstelling van het

bestemmingsplan Winsum-Winkheem.

1052 Stukken betreffende het wijzigen van de

gebruiksbestemmingen van de percelen tussen

het voormalig diepvriesgebouwtje aan de

Wierdaweg en Hoofdstraat W 39 te Winsum.

1928-1941 1 omslag

1961-1965 1 omslag

1977-1981 1 omslag

1973-1976 1 omslag

1974 1 omslag

1974-1985 1 omslag

1977-1978 1 omslag

1978-1981 1 omslag

1978-1981 1 omslag

1979-1981 1 omslag

1980-1989 1 omslag

89


1053 Stukken betreffende de voorbereiding en

totstandkoming van een ontwerpbestemmingsplan

Winsum-Zuid, alsmede vonnis

in kort geding inzake maken volkstuinen door de

gemeente en protest daartegen van bewoners

Schepperijlaan.

3.5.5 Volkshuisvesting

1054 Regelen omtrent het verlenen van vergunningen

voor het in gebruik nemen van woongelegenheid

ingevolge art. 1 Woonruimtewet 1947.

1055 Stukken betreffende de regionale planning van de

volkshuisvesting door de Regioraad Noord-

Groningen.

1056 Nota "Uithuilen en opnieuw beginnen", onderzoek

naar de beleidsmatige uitvoering van taken op het

gebied van de volkshuisvesting.

1057-

1059

1981-1989 1 omslag

1947 1 omslag

1984-1989 1 pak

1988 1 band

3.5.6 Bouwrijp maken en exploitatie van gronden

3.5.6.1 Bouwrijp maken

3.5.6.1.1 Borgweg (zuidoost)

Stukken betreffende het bouwrijp maken van

gronden in het uitbreidingsplan ten zuidoosten

van de Borgweg te Winsum.

1057 1e gedeelte, 1953-1974.

1058 2e gedeelte, 1960-1963.

1059 3e gedeelte, 1960-1964.

3.5.6.1.2 Hoofdstraat-Wierdaweg-Geert Reindersstraat

1060 Stukken betreffende het bouwrijp maken van

gronden tussen de Hoofdstraat-Wierdaweg-Geert

Reindersstraat en de Schilligehamsterweg.

1061-

1063

3.5.6.1.3 Obergum-Noord

Stukken betreffende het bouwrijp maken van

gronden in het uitbreidingsplan Obergum-Noord,

het treffen van voorzieningen na bebouwing van

de percelen en ingebruikgeving stroken grond.

1061 1950-1958 (1964)

1062 1960-1971

1953-1974 3 pakken

1945-1950 1 pak

1950-1958,

1960-1981

2 pakken

90


1063 Stukken betreffende het treffen van voorzieningen

na bebouwing van de percelen en

ingebruikgeving stroken grond.

3.5.6.1.4 Potmaar

1064 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van

kredieten voor het bouwrijp maken van het

bestemmingsplan Ripperda-Potmaar.

3.5.6.1.5 Ripperda (bestekken Grontmij)

1065 Stukken betreffende de aanleg van riolering en

bestrating in de bestemmingsplan Ripperda fase

3, deel 1 en 2.

1066 Rapporten Grontmij nv betreffende

voorbereidende studie voor de keuze tussen het

gemengde of gescheiden rioleringssysteem in het

uitbreidingsplan Ripperda en de

kostenvergelijking, Grontmij 69/1134.

1067 Rapport Grontmij nv betreffende de bouwkundige

en hydrologische toestand van het

bestemmingsplan Ripperda, fase 3 en Ripperda

IIA te Winsum, Grontmij 69/1134.

1068 Stukken betreffende het rioleringsplan Ripperda I

met toelichting, Grontmij 1134-03. N.B.

rioleringsplan ontbreekt.

1069 Stukken betreffende de aanleg van de randweg

(Meeden) (1e gedeelte) in het bestemmingsplan

Ripperda I, Grontmij 1134-06 (bestek 3-1972).

1070 Nota Grontmij nv betreffende de waterbeheersing

in het bestemmingsplan Ripperda, Grontmij 1134-

07.

1071 Rapport Grontmij nv betreffende de

ontwateringtoestand en bodemkundig en

hydrogeologisch onderzoek in het

bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-08.

1072 Bestek no.3-1972 voor het bouwrijp maken van

terreinen in het bestemmingsplan Ripperda I,

Grontmij 1134-09.

1073 Stukken betreffende de aanleg van

groenvoorzieningen met bijkomende werken in

het bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-

1972-1985 1 pak

1986-1989 1 omslag

1979-1985 1 omslag

1969-1970 1 omslag

1978 1 omslag

1972, 1983 1 omslag

1972-1973 1 omslag

1972 1 omslag

1972-1973 1 omslag

1972 1 omslag

1967-1977 1 omslag

91


10.

1074 Rapport betreffende de tijdelijke onderbemaling

van het bestemmingsplan Ripperda ten gevolge

van aanleg kleidam in de noordelijke bermsloot

van de Munsterweg nabij het Potmaar, Grontmij

1134-13.

1075 Stukken betreffende het bouwrijp maken van

gronden in het bestemmingsplan Ripperda I , 1e

fase, reconstructie van de Trekweg en

aanbrengen damwand nabij de

spoorwegovergang, Grontmij 1134-14.

1076 Aannemingsovereenkomst betreffende het

wijzigen van de riolering, het aanbrengen van een

verharding op de Randweg Ripperda (Meeden)

en de aanleg van een persleiding, Grontmij 1134-

15.

1077 Aannemingsovereenkomst betreffende de aanleg

van de riolering Sporthal-Randweg (Meeden) in

het bestemmingsplan Ripperda I en revisie van de

riolering, Grontmij 1134-16 en 1134-21.

1078 Stukken betreffende het uitvoeren van werken

onder bestek 2/1974 voor het leveren en

bedrijfsvaardig opstellen van de mechanische en

electrische installatie van het rioolgemaal

Randweg (Meeden), Grontmij 1134-17.

1079 Stukken betreffende aanleg van

groenvoorzieningen en het maken van

keerwanden en houten bruggen c.a. in het

groenplan Ripperda I, deel 2, Grontmij 1134-18.

1080 Aannemingsovereenkomst betreffende de aanleg

van bouwwegen in het bestemmingsplan

Ripperda I, Grontmij 1134-19.

1081 Stukken betreffende herziene kostenraming ten

aanzien van aanleg van groenvoorzieningen in

het bestemmingsplan Ripperda I, fase 1, deel 3,

Grontmij 1134-20.

1082 Aannemingsovereenkomst betreffende het

aanleggen van riolering in het bestemmingsplan

Ripperda I, deel I, Grontmij 1134-22.

1973 1 omslag

1973-1974 1 omslag

1972-1973 1 omslag

1974-1976 1 omslag

1974-1976 1 omslag

1972-1977 1 omslag

1974 1 omslag

1974 1 omslag

1974-1975 1 omslag

92


1083 Stukken betreffende de aanleg van drainage in

het bestemmingsplan Ripperda, Grontmij 1134-

23.

1084 Stukken betreffende de aanleg van riolering en

bestrating in het bestemmingsplan Ripperda I,

fase 1 en 2, Grontmij 1134-24.

1085 Stukken betreffende de aanleg van riolering en

verhardingen in het bestemmingsplan Ripperda I,

fase 2, Grontmij 1134-25.

1086 Stukken betreffende het verharden van de

Munsterweg met bijkomende werkzaamheden in

het bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-

26.

1087 Stukken betreffende de aanleg van

riolering,bestrating, waterleiding en electrificatie in

het bestemmingsplan Ripperda I, Boomgaard,

Grontmij 1134-27.

1088 Stukken betreffende het maken van kunstwerken

met bijkomende werkzaamheden in het groenplan

Ripperda I, fase 3, Grontmij 1134-28.

1089 Stukken betreffende het graven van vijvers met

bijbehorende werkzaamheden ten behoeve van

het groenplan fase 3 in het bestemmingsplan

Ripperda I, Grontmij 1134-29.

1090 Stukken betreffende de aanleg van riolering en

verhardingen ten behoeve van het bouwrijp en

woonrijp maken van terreinen in het

bestemmingsplan Ripperda I, fase 2, Grontmij

1134-32.

1091 Stukken betreffende het bouwrijp en woonrijp

maken van terreinen ten behoeve van de bouw

van 28 woningen aan het Hamrik in het

bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-34

en 37.

1092 Stukken betreffende de aanleg van de verlengde

randweg (Meeden) met bijbehorende

(spoor)werkzaamheden in het bestemmingsplan

Ripperda, Grontmij 1134-35.

1093 Stukken betreffende de aanleg en revisie van

riolering, aanleg verhardingen en leidingen

nutsbedrijven in het bestemmingsplan Ripperda I,

deel 3, fase 1, Grontmij 1134-36.

1974 - 1982 1 omslag

1975-1977 1 omslag

1976-1978 1 omslag

1975-1977 1 omslag

1976-1978 1 omslag

1975-1976 1 omslag

1976-1977 1 omslag

1977-1978 1 omslag

1977-1979 1 omslag

1977-1978 1 pak

1979 1 omslag

93


1094 Rapport Grontmij nv betreffende keuze

rioleringssysteem (gemengd of gescheiden) voor

het bestemmingsplan Ripperda I, fase 3 en

Ripperda II-a, Grontmij 1134-36.

1095 Stukken betreffende het aanbrengen van

verhardingen in het bestemmingsplan Ripperda I,

deel 2-west, Grontmij 1134-39.

1096 Aannemingsovereenkomst Grontmij nvvoor het

aanbrengen van verhardingen in het

bestemmingsplan Ripperda I, deel 2, fase 2-oost,

Grontmij 1134-43.

1097 Stuk betreffende voorwaarden voor de aanleg van

huisriolering in het bestemmingsplan Ripperda.

1098 Stukken betreffende het aanbrengen van

verhardingen in het bestemmingsplan Ripperda I,

deel 2, rest fase 2, Grontmij 1134-46.

1099 Stukken betreffende aanleg van een bouwweg

met riolering in bestemmingsplan Ripperda I, deel

3, Grontmij 1134-49.

1100 Stukken betreffende aanleg groenvoorzieningen

in het bestemmingsplan Ripperda I, fase 2,

Grontmij 1134-50. N.B. zonder tekening.

1101 Rapport Grontmij nv betreffende de

waterbeheersing in het bestemmingsplan

Ripperda-Potmaar, met situatietekening riolering,

Grontmij 1134-54.

3.5.6.1.6 Winsum-Zuiderpark

1102 Stukken betreffende het bouwrijp maken van

gronden in het uitbreidingsplan Winsum-

Zuiderpark.

3.5.6.2 Exploitatie van gronden

3.5.6.2.1 Obergum-Noord

1103 Stukken betreffende de exploitatieopzet van het

bestemmingsplan Obergum-Noord.

3.5.6.2.2 Obergum-West

1104 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling exploitatieopzetten van het

saneringsplan Obergum-West.

1978 1 omslag

1978 1 omslag

1979 1 omslag

1979 1 omslag

1980 1 omslag

1980 1 omslag

1980-1981 1 omslag

1984, 1986 1 omslag

1960-1974 1 omslag

1968-1969 1 omslag

1967-1977 1 omslag

94


3.5.6.2.3 Potmaar

1105 Stukken betreffende de exploitatieopzetten van

het bestemmingsplan Ripperda-Potmaar.

1106-

1109

3.5.6.2.4 Ripperda

Stukken betreffende exploitatieopzetten ten

behoeve van het bestemmingsplan Ripperda.

1106 1969-1973

1107 1974-1979

1108 1980-1983

1109 1984-1986

3.5.6.2.5 Schouwerzijlsterweg

1110 Stukken betreffende de exploitatieopzet van het

industrieterrein Schouwerzijlsterweg.

3.5.6.2.6 Winsum-Zufaterrein

1111 Stukken betreffende de vaststelling van

exploitatieopzetten voor het bestemmingsplan

"Winsum-Zufaterrein".

3.5.7 Woningbeheer

1112 Stukken betreffende aanvragen en toekenning

bijdragen ingevolge Besluit bijdragen

wederopbouw publiekrechtelijke lichamen van de

door oorlogsgeweld beschadigde eigendommen.

1113 Verordening betreffende vestiging in en

verhuizing binnen de gemeente.

1114 Staten houdende gegevens met betrekking tot

gebouwde woningen na mei 1945,

woningzoekenden en woningbehoefte.

1115 Stukken betreffende het principebesluit tot het

garanderen van rente en aflossing van

geldleningen, die het Bouwfonds Nederlandse

Gemeenten moet sluiten voor de bouwspaarders.

1116 Stukken betreffende de toewijzing van

bouwvolume.

1986-1989 1 pak

1969-1986 4 omslagen

1979-1980 1 omslag

1977-1989 1 omslag

1940-1956 1 omslag

1945 1 omslag

1947-1970 1 omslag

1947-1957 1 omslag

1950-1966 1 pak

95


1117 Stukken betreffende de voorbereiding en de

uitkomsten van de woningtelling in 1956.

1118 Statistieken en overzichten van de

woningvoorraad, gereed gekomen woningen en

leegstaande woningen.

1119 Verordening tot bevordering van de doorstroming

van huurders van woningen uit de lagere

huurklasse naar woningen van een hogere huur.

1120-

1122

Stukken betreffende de inzending van de

planningslijsten nieuwbouw, verbouw en

verbetering en de toezeggingen van rijkssteun

woningbouw.

1120 1966-1980

1121 1981-1986

1122 1987-1989

1123 Stukken betreffende de aanwijzing van de

Provinciale Groninger Schoonheidscommissie als

deskundig college voor het uitbrengen van advies

bij de toepassing van de voorschriften inzake

welstand in het kader van de Woningwet.

1124 Stukken betreffende de oprichting van de

Stichting "De Hoge Wal", vaststelling en wijziging

van de statuten en fusie met Bouwstichting De

Wierden.

1125 Stukken betreffende de oprichting van

Bouwstichting De Wierden en de

vertegenwoordiging van de gemeente in het

stichtingsbestuur.

1126 Stukken betreffende de overdracht van het

gemeentelijk woningbezit aan Bouwstichting De

Wierden.

1127 Stukken betreffende de jaarlijkse planningslijsten

inzake nieuwbouw van woningen.

1128 Bouwregistratieverordening en de wijziging

daarvan.

1129 Stukken betreffende het opdragen van de

welstandsadvisering aan de Stichting Provinciale

Groningse Welstandszorg, de herstructurering en

de vertegenwoordiging in het bestuur.

3.5.8 Bouweisen

1955-1958 1 omslag

1956-1989 1 pak

1966-1967 1 omslag

1966-1989 3 omslagen

1967 1 omslag

1967-1978 1 omslag

1968-1987 1 omslag

1969-1973 1 omslag

1978-1989 1 omslag

1980-1981 1 omslag

1982-1989 1 omslag

96


1130 Verordening betreffende het beroep, bedoeld in

artikel 7 en 9 van de Woningwet.

1131-

1134

1932 1 omslag

Bouwverordeningen en de wijzigingen daarvan. 1932-1989 3 omslagen

en 1 pak

1131 Bouwverordening 1933, 1932-1960

1132 Bouwverordening 1966, 1965-1969

1133 Bouwverordening 1978, 1975-1989 1 pak

1134 Bijlagen van Bouwverordening 1978.

3.5.9 Bouw, verbouw, verbetering

-.- Bouwvergunningen. N.B. zie bijlage.

1135 Stukken betreffende bouwplannen waarvan de

adressen niet bekend zijn.

1136-

1137

1933-1988 1 omslag

Vergunningen voor het plaatsen van antennes. 1977-1989 2 omslagen

1136 Straatnamen A t/m H 1980-1989

1137 Straatnamen I t/m V 1977-1988

1138-

1140

Vergunningen voor de bouw van transformator-

en gasverdeelstations.

1138 Straatnamen A t/m H 1957-1988

1139 Straatnamen K t/m O 1940-1989

1140 Straatnamen P t/m W 1969-1988

1141 Stukken betreffende de inpassing van

bouwplannen voor bouw van bejaardenwoningen

en een bijzondere lagere school in afwijking van

vastgestelde uitbreidingsplannen.

1142 Stukken betreffende overleg met

bouwondernemingen over woningbouw in het

bestemmingsplan Ripperda.

1143 Stukken betreffende de renovatie van de 12

hofwoningen aan de Onderdendamsterweg 13 tot

en met 24 ('t Hofje) en de overdracht aan

Bouwstichting De Wierden.

1144 Stukken betreffende de realisering van

bejaardenwoningen op het terrein van de

voormalige zuivelfabriek (Zufa-terrein) en de

regeling van het tuinonderhoud.

1940-1989 3 omslagen

1953-1958 1 omslag

1971-1977 1 omslag

1972-1987 1 omslag

1976-1985 1 omslag

97


3.5.10 Onbewoonbaarverklaring, sloop, e.d.

1145 Staten van in aanmerking komende woningen

voor onbewoonbaarverklaring,

onbewoonbaarverklaarde, gesloopte en

leegstaande woningen.

1146-

1148

Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring

en de opheffing van onbewoonbaarverklaring van

woningen.

1952-1975 1 omslag

1952-1983 2 pakken en 1

omslag

1146 Havenstraat - Maarhuizen 1958-1976

1147 Nieuwstad - Winsumermeeden 1952-1983

1148 Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring

en aanwijzing als weekendhuisje van

Schaphalsterzijl 5 te Winsum.

1960-1963 1 omslag

1149 Verordening regelende de stimulering van

krotopruiming en doorstroming.

3.5.11 Dorpsvernieuwing

3.5.11.1 Algemeen

1150 Beredeneerde verslagen en statistieken van

hetgeen met betrekking tot verbetering van de

volkshuisvesting in de gemeente Winsum is

verricht.

1151 Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring,

sloop (Oosterstraat) en nieuwbouw van 12

woningen voor sociaal achterlijken aan de

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje)

te Obergum en de bouw van slaapgelegenheden

en bergingen .

1152 Stukken betreffende de financiering en exploitatie

van 12 woningen voor sociaal achterlijken aan de

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje)

te Obergum.

1153 Saneringsplan voor de bebouwde kom van

Winsum-Obergum.

1154 Stukken betreffende de dorpsvernieuwing in het

rehabilitatiegebied Obergum-Oost, met bijlagen.

1155 Projectverslag betreffende Dorpsvernieuwing

Obergum-Oost.

1970 1 omslag

1931-1940 1 omslag

1924-1926 1 omslag

1928-1955 1 omslag

1949-1967 1 pak

1976-1984 1 pak

1977 1 deel

1156 Verslagen vergaderingen werkgroep Obergum- 1977-1980 1 omslag

98


Oost.

1157 Stukken betreffende de aankoop van een

gedeelte van het voormalige scheepswerfterrein

en bijdrage van het Rijk inzake reconstructie- en

saneringsplan.

1158 Stukken betreffende de dorpsvernieuwing in

Obergum-West.

1159 Stukken betreffende beschikbaarstelling kredieten

en verzoeken om rijkssubsidie inzake de

woonomgevingsplannen Obergum-Oost en

Obergum-West.

1160 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van

een krediet voor de voorbereiding van het

woonomgevingsplan Obergum-Noord.

1161 Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing

en de wijziging daarvan.

1162 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van

gelden ten behoeve van de verbetering van door

de eigenaar bewoonde woningen volgens art. 1.2

van de subsidieverordening stads- en

dorpsvernieuwing (Volumebesluit).

1163 Inspraakverordening stads- en dorps-

vernieuwing.

1164 Stukken betreffende de reconstructie van de

Geert Reindersstraat e.o. in het kader van de

stads- en dorpsvernieuwing.

3.5.11.2 Kom Winsum

1165 Stukken betreffende de voorbereiding en

aanbesteding aanleg riolering en reconstructie

van wegen in het kader van het

dorpsvernieuwingsplan Kom Winsum.

1166 Stukken betreffende het uitvoeren van werken en

afdoening van ingediende bezwaren tegen het

dorpsvernieuwingsplan Kom Winsum en het

kunstwerk "Tiggeljongen" op het dorpsplein.

3.5.12 Woonwagens en woonschepen

1977-1982 1 omslag

1978-1986 1 omslag

1980-1985 1 omslag

1981 1 omslag

1985-1988 1 omslag

1985-1989 1 omslag

1985 1 omslag

(1979)

1987- 1989

1 omslag

1982-1986 1 omslag

1986-1989 1 pak

99


1167 Registers van aangevraagde vergunningen om

een woonwagen of woonschip als woning te

mogen gebruiken.

1168 Stukken betreffende de aanwijzing als

woonschepenhaven van een gedeelte van de

Schouwerzijlsterweg en de voorwaarden en

tarieven voor het hebben van een ligplaats voor

een woonschip.

1919-1968 2 banden

1980-1989 1 omslag

3.6.Openbare veiligheid

3.6.1 Bescherming bevolking tegen oorlogsgeweld

1169 Stukken betreffende de vaststelling van het

Luchtbeschermingsplan en materieel en

instructies voor de Luchtbeschermingsdienst.

1170 Stukken betreffende het vaststellen van

gedragsregels voor de bevolking en de nakoming

daarvan in verband met

luchtbeschermingsoefeningen.

1171 Stukken betreffende het besluit tot samenwerking

met burgemeesters van omliggende gemeenten

tot het ontwerpen, vaststellen, wijzigen en

invoeren van een gemeenschappelijk

luchtbeschermingsplan.

1172 Stukken betreffende de vaststelling van het

gemeentelijk Fallout-beschermingsplan.

1931-1950 1 omslag

1938-1939 1 omslag

1949 1 omslag

1971-1973 1 omslag

3.6.2 Bescherming bevolking tegen ongevallen en rampen

1173 Stukken betreffende de treinramp nabij Winsum

op 25 juli 1980 en het daarop volgende verzoek

tot baanvakbeveiliging.

1174 Stukken betreffende het algemeen raamplan

rampenbestrijding railtransport.

1175 Stukken betreffende de vaststelling van het

gemeentelijk rampenplan op grond van de Wet

Rampenplannen 1981 en Rampenwet 1985.

1176 Stukken betreffende het aanbrengen van

voorzieningen ten behoeve van de waterveiligheid

in de wijk Ripperda op verzoek van de Werkgroep

Waterveiligheid Winsum.

3.6.3 Brandbestrijding

1980-1983 1 pak

1981 1 omslag

1983-1987

1 omslag

1986-1988 1 omslag

100


3.6.3.1 Organisatie

1177 Reglementen voor de Sociëteit van Onderlinge

bijstand in gevallen van brand te Winsum,

alsmede de agenda voor de algemene

vergadering op 9 mei 1934.

1178 Stukken betreffende melding en alarmering van

brand en ongevallen.

1179 Stukken betreffende de plaatsing van

brandkranen en overzichtskaarten van het

hoofdleidingennet brandkranen.

1180 Stukken betreffende de hulpverlening aan

buurgemeenten bij brand.

1181 Organisatieverordening brandweer en Besluit

taken brandweer.

1182 Stukken betreffende de vaststelling van

bezoldigings- en vergoedingsregelingen bij de

gemeentelijke brandweer.

1183 Verordening betreffende het voorkomen,

beperken en bestrijden van brand, het beperken

van brandgevaar, het voorkomen en beperken

van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee

verband houdt.

1184 Stukken betreffende de melding en alarmering

van brand.

(1917) 1934

(1955)

1 omslag

1941-1989 1 omslag

1947-1989 1 omslag

1952-1989 1 omslag

1954-1986 1 omslag

1959-1989 1 omslag

1961-1962 1 omslag

1963-1984 1 omslag

1185 Brandbeveiligingsverordening. 1980-1986 1 omslag

1186 Besluit van het College van burgemeester en

wethouders toestemming het verpleeghuis voor

geestelijk gestoorde bejaarden aan de Meeden 1

te Winsum in gebruik te houden ingevolge de

Brandbeveiligingsverordening.

3.6.3.2 Middelen

1187 Stukken betreffende de aanschaf en de verkoop

van een (auto)brandspuit.

1188 Stukken betreffende de aanschaf van

brandweerkleding en van een reddingsplank.

1189 Stukken betreffende het voornemen tot aanschaf

van een alarminstallatie voor de brandweer.

1987 1 omslag

1949-1987 1 omslag

1950-1969 1 omslag

1952-1956 1 omslag

101


1190 Verbouw brandweergarage bij het gemeentehuis,

Hoofdstraat W 70 te Winsum.

1191 Stukken betreffende de aanschaf van de

brandweerauto.

1192 Besluit tot het aangaan van een

Onderhoudsovereenkomst ten behoeve van

brandblusapparatuur in diverse gemeentelijke

gebouwen.

3.6.3.3 Personeel

1193 Stukken betreffende de benoeming, bevordering

en ontslag van brandweerpersoneel en de

verlening van brandweeronderscheidingen.

1194 Stukken betreffende de vaststelling van de

rechtspositieregeling vrijwilligers bij de

gemeentelijke brandweer.

3.7 Waterstaat

1195 Stukken betreffende het onderzoek naar de

demping van het Omsnijdingskanaal om

Obergum.

1196 Stukken betreffende het verbreden van het

Winsumerdiep in verband met de uitvoering van

het saneringsplan en overname percelen grond

langs het diep door het waterschap Hunsingo.

1197 Vergunningen provincie Groningen en waterschap

Hunsingo voor het verrichten van

waterstaatswerken ten behoeve van

bestemmingsplan Ripperda.

1198 Stukken betreffende de (onder)bemaling en

waterbeheersing in het bestemmingsplan

Ripperda en Ripperda-Potmaar.

1199 Stukken betreffende de ontwatering van het

bestemmingsplan Obergum-Noord.

1200 Stukken betreffende (voorgenomen)

egalisatiewerkzaamheden door derden op

percelen grond ten westen van Groot Wetsinge,

wierde Tijum, terrein Ranum en Maarhuizen en

nabij Schilligeham.

1961 1 omslag

1975-1978 1 omslag

1980-1982 1 omslag

1942-1989 1 omslag

1972-1988 1 omslag

1950-1952 1 omslag

1961-1962 1 omslag

1972-1973 1 omslag

1972-1987 1 omslag

1974-1986 1 pak

1977-1985 1 omslag

102


1201 Vergunning van het waterschap Hunsingo voor

het dempen van een zwetsloot langs het terrein

van de voormalige zuivelfabriek te Winsum.(Zufaterrein).

1202 Stukken betreffende het onderhoud van de

Schilligehamsterweg en de voorgenomen

opheffing van het wegwaterschap

Schilligehamsterweg en de overname van de weg

door de gemeente.

1203 Vergunningen, door de gemeente verleend, voor

het graven en dempen van sloten.

3.8 Verkeer en vervoer

3.8.1 Aanleg en zorg voor (water)wegen

3.8.1.1 Algemeen

1204 Stukken betreffende de onttrekking van wegen

aan het openbaar verkeer.

1205 Stukken betreffende de overdracht van wegen in

eigendom, beheer of onderhoud.

1206 Stukken betreffende de vaststelling van de

grenzen bebouwde kom op grond van de

Wegenwet en de Wegenverkeerswet.

1207 Stukken betreffende de weg- en

stratenverbetering in Winsum.

1208 Stukken betreffende de vaststelling van de legger

der wegen.

1979 1 omslag

1980-1987 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1930-1986 1 omslag

1935-1958 1 omslag

1936-1979 1 omslag

1938-1939 1 omslag

1936-1959 1 omslag

1209 Wegenlegger gemeente Winsum, 1957. 1957 1 deel

1210 Stukken betreffende de gladheidbestrijding op

wegen en de gang van zaken tijdens de barre

winter van januari-februari 1979.

1211 Stukken betreffende het aanbrengen en

reconstrueren van beschoeiingen langs het

Winsumerdiep en overname onderhoud van het

waterschap Hunsingo.

1212 Stukken betreffende het extra onderhoud aan

wegen in verband met winterschade 1979.

1213 Stukken betreffende het onderhoud van wegen

volgens het systeem voor rationeel wegbeheer en

het beschikbaarstellen van kredieten.

1971-1986 1 omslag

1977-1986 1 omslag

1979 1 omslag

1981-1989 1 omslag

103


1214-

1215

Rapporten rationeel wegbeheer. 1983 2 omslagen

1214 Algemeen, Winsum.

1215 Ripperda, Obergum en buiten de kom Winsum.

3.8.1.2 Obergum

1216 Stukken betreffende de verbetering van de

Braaksterlaan.

1217 Stukken betreffende de verbetering en de

verbreding van de Hoofdstraat Obergum en

aanleg parkeerterrein.

1218 Stukken betreffende de verbetering van de

Oosterstraat, Westerstraat, Schoolstraat en

Molenstraat.

1219 Stukken betreffende de verbetering van de

Haven, Tuinbouwstraat, Nieuwstraat, Nieuwstad,

Kerkpad, Lijnbaan en Wierdaweg.

3.8.1.3 Winsum en Bellingeweer

1220 Stukken betreffende het onderhoud, de

verbreding en verbetering van de Munsterweg en

overname onderhoud door de gemeente.

1221 Stukken betreffende de verbetering en verbreding

van de Kerkstraat en aankoop gronden.

1222 Stukken betreffende de verbetering van de

Stationsweg.

1223 Stukken betreffende de aankoop van grond ten

behoeve van de verbetering van een gedeelte van

de Regnerus Praediniusstraat.

1224 Stukken betreffende het onderhoud van de

Bellingeweersterweg, demping van een sloot

langs deze weg en de wijziging van het kruispunt

met de Wierdaweg, Garnwerderweg en Borgweg.

1225 Bestek en tekeningen en opzichterdagboek voor

het werk: aanleg toegangswegen naar de

industrie, het spoorwegemplacement en haven te

Winsum, met financiële verantwoording.

1931 1 omslag

1939-1955 1 omslag

1948-1951 1 omslag

1950-1957 1 omslag

1894-1959 1 omslag

1926-1938 1 omslag

1935-1979 1 omslag

1939 1 omslag

1947-1953 1 omslag

1953 1 omslag

104


1226 Stukken betreffende de aanleg van de Borgweg

en aankoop gronden en stationskoffiehuis.

1227 Stukken betreffende de reconstructie van de

kruising Geert Reindersstraat-Hoofdstraat

Winsum.

1228 Stukken betreffende de aanleg van riolering,

reconstructie van wegen en verbetering

verkeerssituatie te Bellingeweer.

1229 Stukken betreffende de reconstructie van de

driesprong Kerkstraat-Borgweg-Trekweg.

1230 Stukken betreffende de aanpassing van de hoek

Wigbolt Ripperdastraat / Winsumerdiep ten

behoeve van de westelijke inrit van het Sennematerrein,

Hoofdstraat Winsum 2 en 6 te Winsum.

3.8.1.4 Ripperda en Potmaar

1231 Stukken betreffende het bouwrijp maken van het

bestemmingsplan Ripperda I, 1e fase, de

reconstructie van een gedeelte van de Trekweg

naar Onderdendam en de schaderegeling ten

gevolge van de reconstructie.

1232 Stukken betreffende de reconstructie van de

Netlaan en de vervanging van de brug

"Wereldstil" over het Potmaar door een betonnen

brug.

1233 Stukken betreffende de reconstructie van de

Munsterweg in verband met voortgaande bouw

van woningen in de wijk Ripperda.

1234 Stukken betreffende overname eigendom van een

gedeelte van de Meedenerlaan, overname beheer

en onderhoud van de gehele Meedenerlaan en

aankoop grond ten behoeve van aanleg randweg

(Meeden).

3.8.1.5 Buiten de bebouwde kom

1235 Stukken betreffende het onderhoud van opritten

bij de overweg in weg Baflo-Mensingeweer.

1236 Stukken betreffende de aankoop van gronden, het

opstellen van een groenplan en inspraak en

overleg ten behoeve van de reconstructie van de

Garnwerderweg.

1953-1962 1 omslag

1979-1981 1 omslag

1980-1983 1 omslag

1980-1983 1 omslag

1983-1986 1 omslag

1972-1975 1 pak

1975-1984 1 omslag

1975-1976 1 omslag

1977-1984 1 omslag

1932 1 omslag

1932-1985 1 pak

105


1237 Stukken betreffende de verbetering en verbreding

van de Schilligehamsterweg en wijziging

toegangsweg naar de algemene begraafplaats.

1238-

1239

Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering

en subsidiëring van de reconstructie van de

Garnwerderweg te Winsum.

1936-1957 1 omslag

1946-1989 1 pak en 1

omslag

1238 Algemeen 1 pak

1239 Bijlagen

1240 Stukken betreffende de verbetering van het

wegvak Onderdendam-Winsum van de

provinciale weg Groningen-Abelstokstertil.

1241 Stukken betreffende de verbetering van het

wegvak Adorp-Winsum van de provinciale weg

Groningen-Winsum-Lauwersoog.

1242 Stukken betreffende de verbetering van het

wegvak Winsum-Ranum van de provinciale

planweg Groningen-Winsum-Zoutkamp en aanleg

parallelweg vanaf Borgweg tot de

Schilligehamsterweg.

1243 Stukken betreffende het verharden van het

wegvak Ranum-Baflo van de provinciale weg

Winsum-Uithuizen.

1244 Stukken betreffende de overname in beheer en

onderhoud van een gedeelte Meedenerlaan,

Munsterweg, Netlaan, provinciale Trekweg en

weg Winsum-Schaphalsterzijl.

1245 Stukken betreffende de onderhoudsplicht van de

Tinallingerweg, gelegen in de gemeenten Baflo en

Winsum.

1246 Stukken betreffende de aanleg van het gedeelte

Winsum-Mensingeweer van de provinciale weg

Groningen-Winsum-Lauwersoog.

1247 Stukken betreffende de overname van de

eigendom, beheer en onderhoud van een deel

van de trekweg tussen Winsum en Onderdendam.

1248-

1249

Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering

en subsidiëring van de reconstructie van de

Schouwerzijlsterweg in het kader van de

ruilverkaveling De Marne en overname weg

Winsum-Schaphalsterzijl.

1949-1958 1 omslag

1950-1952 1 omslag

1954-1974 1 omslag

1956-1957 1 omslag

1958-1986 1 omslag

1964-1969 1 omslag

1969-1972 1 omslag

1972-1975 1 omslag

1973-1986 1 pak en 1

omslag

106


1248 Algemeen 1 pak

1249 Bijlagen

1250 Stukken betreffende de overname van de Netlaan

van het waterschap Netlaan en brug "Wereldstil"

van het waterschap Hunsingo.

1251 Stukken betreffende de studie wegverbinding

Groningen-Winsum, het project Gericht

Verkeerstoezicht en wijzigen uitwegen op de weg

van Groningen naar Lauwersoog (S2).

1252 Stukken betreffende de studie wegverbinding

Groningen-Winsum, het project Gericht

Verkeerstoezicht en wijzigen uitwegen op de weg

van Groningen naar Lauwersoog (S2).

1253 Verslagen projectgroep "Overleg S2" ten behoeve

van het project Gericht Verkeers Toezicht op de

provinciale weg van Groningen naar Lauwersoog.

1254 Stukken betreffende het toekennen van een

bijdrage voor de verharding van de toegangsweg

naar Trekweg naar Onderdendam 26 en

beschikbaarstelling om niet van de toegangsweg

aan de gemeente, voetgangers en fietsers.

1255 Stukken betreffende het verzoek aan de provincie

het wegvak van het tracé langs het Van

Starkenborghkanaal van de provinciale weg

Groningen-Winsum-Lauwersoog te verbeteren.

1977-1982 1 omslag

1978-1985 1 omslag

1986-1989 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1979-1980 1 omslag

1988-1989 1 omslag

3.8.2 Aanleg en zorg voor bijkomende werken aan wegen

1256 Stukken betreffende de aanleg, onderhoudsplicht

en herstel van dammen en duikers, demping van

sloten en demping van een gracht bij Stationsweg

5 te Winsum.

1257 Stukken betreffende het maken van uitwegen

naar de provinciale weg om Winsum en Obergum

en aanbrengen bermverharding langs de

Wierdaweg en de Onderdendamsterweg.

1258 Stukken betreffende de bescherming van de

bruikbaarheid van de havens te Winsum en

Obergum.

(1896)

1932-1989

1 omslag

1939-1957 1 omslag

1944-1956 1 omslag

1259 Stukken betreffende de beplanting langs wegen. 1947-1957 1 omslag

107


1260-

1261

Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van

openbare verlichting van wegen, straten, pleinen

en paden.

1260 1947-1978

1261 1979-1989

1262 Stukken betreffende de aanleg van een

smalspoorbaan op de noorderberm van de

Munsterweg ten behoeve van Steen- en

Buizenfabrieken voorheen J. Timmer te Winsum.

1263 Stukken betreffende de aanleg en het gebruik van

parkeergelegenheden.

1264 Stukken betreffende de vergoedingsregeling

aanleg inritten.

1265 Stukken betreffende de aanleg van een algemene

invalidenparkeerplaats in de Hoofdstraat-

Obergum.

1266 Stukken betreffende de vergunning tot aanleg van

een betonpad nabij Schilligeham 3 te Winsum.

3.8.2.1 Voet- en fietspaden

1267 Stukken betreffende de aanleg en verbetering van

voetpaden in de gemeente.

1268 Stukken betreffende het verzoek tot aanleg van

een voetpad onder de brug in de provinciale weg

te Winsum (WiePoo-pad).

1269-

1271

Stukken betreffende de aanleg, verfraaiing,

financiering en de officiële opening van de tunnel

voor voetgangers en (brom-, snor-) fietsverkeer

onder de spoorweg Sauwerd-Roodeschool bij km.

4635.

1947-1989 2 pakken

1953-1954 1 omslag

1966-1989 1 omslag

1977-1979 1 omslag

1982-1985 1 omslag

1988 1 omslag

1931-1979

(1981)

1 omslag

1973 1 omslag

1973-1988 1 pak en 2

omslagen

1269 1973-1977 1 pak

1270 Bestektekeningen, 1976

1271 Stukken betreffende de verbetering, verfraaiing en

financiering, met tekeningen, 1977-1988

1272 Vergunning provincie Groningen voor het

aanleggen van een voetpad in de zuidelijke berm

van de provinciale weg Winsum-Onderdendam-

Middelstum-Garrelsweer.

1984 1 omslag

108


1273 Vergunning verleend aan provincie Groningen

voor de aanleg van fietsvoorzieningen nabij

Maarhuizen, Mensingeweer en Zoutkamp.

3.8.2.2 Bruggen

1274 Tekeningen (blauwdrukken) getekend bij

Provinciale Waterstaat te Groningen, behorend bij

bestek 2/1938, betreffende de Maarhuizertil.

1275 Stukken betreffende twee bruggen over het

Omsnijdingskanaal te Obergum.

1276 Stukken betreffende de bouw van twee bruggen

in verband met de wegverbetering wegvak

Winsum-Ranum.

1277 Stukken betreffende de plannen voor de bouw

van een klapbrug over het Winsumerdiep tussen

de Borgweg en de Nieuwstraat (niet doorgegaan).

1278 Stukken betreffende verbreding van de brug te

Schaphalsterzijlen.

1279 Stukken betreffende de aanleg, overname en

vervanging van bruggen en de regeling van het

onderhoud.

1280 Stukken betreffende het verzoek van de Stichting

Waterrecreatie Winsum e.o. om de brug "De

Schaphalsterzijl" beweegbaar te maken.

1281 Besluit waterschap Hunsingo tot verlening

ontheffing voor het aanbrengen, hebben en

onderhouden van een voetgangersbrug over het

Potmaar.

-.- zie voor brug "Wereldstil", de rubrieken: wegen

buiten de bebouwde kom en overdracht van

wegen.

1282-

1284

3.8.3 Verkeersmaatregelen

Stukken betreffende het nemen van

verkeersmaatregelen door de gemeente.

1282 1930-1979

1283 1980-1985

1284 1986-1989

1984 1 omslag

1938 1 omslag

1951-1966 1 omslag

1959 1 omslag

1961-1967 1 omslag

1965-1967 1 omslag

(1941,1966)

1975-1988

1 omslag

1989 1 omslag

1989 1 stuk

1930-1989 3 omslagen

109


1285 Stukken betreffende verkeersmaatregelen door

de provincie voor wegen gelegen binnen de

gemeente.

1286 Vergunning van de provincie Groningen voor het

plaatsen en hebben van verkeersborden in de

bermen van provinciale wegen te Winsum.

1287 Stukken betreffende het plaatsen van

plaatsnaamborden ter aanduiding van het dorp

Obergum en de buurtschappen Ranum,

Maarhuizen en Tijum.

1288 Stukken betreffende het instellen van

verkeersmaatregelen en de herinrichting van de

Hoofdstraat-Obergum.

1289 Nota's betreffende verkeersafwikkeling en -

knelpunten te Winsum.

3.8.4 Openbaar vervoer

1290 Verordening betreffende het beroep, bedoeld in

de artikelen 13, 15, 17 en 18 van het Reglement

Autovervoer Personen.

1291 Vergunningen voor de exploitatie van huurauto's

ingevolge het Reglement Autovervoer Personen.

1292 Stukken betreffende de beveiliging van

onafgesloten overwegen.

1293 Stukken betreffende de aanleg en reconstructie

van spoorwegovergangen te Winsum door de

Nederlandse Spoorwegen NV.

1294 Stukken betreffende de ontwikkelingen rondom de

spoorlijn Groningen-Roodeschool en in het

bijzonder de positie van de gemeente Winsum

daarin.

1295 Stukken betreffende verzoeken van personen en

instanties om aanpassing dienstregeling van de

GADO en aanpassing busroutes door Winsum.

1296-

1297

Stukken betreffende het integratieonderzoek

Openbaar Vervoer Groningen (Integro), de

consequenties daarvan voor de gemeente en de

reacties van en uit de gemeente.

1946-1989 1 omslag

1960 1 omslag

1978-1985 1 omslag

1978-1986 1 omslag

1982-1986 1 omslag

1937 1 omslag

1937 1 omslag

1951-1953 1 omslag

1964-1984 1 pak

1967-1986 1 pak

1978-1986 1 omslag

1983-1989 1 omslag en 1

pak

110


1296 1983-1987 1 omslag

1297 1988-1989 1 pak

1298 Stukken betreffende de reconstructie van het

stationsplein en realisatie van

overstapvoorzieningen in het kader van Integro bij

het NS-station te Winsum.

3.8.5 Verkeersveiligheid

1299 Verordening als bedoeld in artikel 16, 3e lid en

artikel 62 bis, 3e lid slotalinea van het Motor- en

Rijwielreglement.

1300 Stukken betreffende het "Alternatief Verkeersplan

voor de provinciale weg door Winsum" van het

actiecomité "Het verkeer langs de scholen??

Verkeerd!!"

1301 Stukken betreffende het verzoek van de

veiligheidscommissie wijk Ripperda en

planvorming en -uitwerking ter realisatie van

woonerven binnen de wijk.

1302 Stukken betreffende het verzoek van de

buurtbewoners en de planvorming en -uitwerking

voor de verbetering van de verkeersveiligheid in

Obergum-Noord.

1303 Stukken betreffende het verzoek aan

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen ten

aanzien van de provinciale weg langs het Van

Starkenborghkanaal.

1304 Stukken betreffende de verkeersveiligheid nabij

de voetgangersoversteekplaats bij het zwembad

te Winsum.

1305 Stukken betreffende de totstandkoming van

plannen ten behoeve van een betere

verkeersafwikkeling in Winsum en Obergum.

1306 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van het gemeentelijk

verkeersveiligheidsplan.

1307 Stukken betreffende de verkeersveiligheid nabij

de Borgschool aan de Borgweg te Winsum.

1308 Stukken betreffende de deelname aan het

actieplan stimulering verkeersveiligheid (actie -

25%).

1987-1989 1 omslag

1935-1936 1 omslag

1973-1974 1 omslag

1977-1984 1 omslag

1978-1981 1 omslag

1979-1981 1 omslag

1979-1989 1 omslag

1978-1985 1 omslag

1986-1988 1 pak

1987-1988 1 omslag

1987-1989 1 omslag

111


1309 Stukken betreffende de deelname aan de actie

"Waarschuwing Wegvervuiling" van het Regionaal

Orgaan Verkeersveiligheid Groningen.

1310 Stukken betreffende de verkeersveiligheid in de

wijk Potmaar.

3.8.6 Posterijen en telecommunicatie

1311 Stukken betreffende opheffing, instandhouding en

nieuwbouw van het postkantoor te Winsum.

1312 Stukken betreffende de indienststelling en

uitbreiding van de automatische telefooncentrale

te Winsum.

1313 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van

een Centrale Antenne Inrichting en deelname aan

het CAI-project.

1314 Stukken betreffende de aansluiting van woningen

c.a. op de Centrale Antenne Inrichting.

1315 Stukken betreffende het leggen van een TV-

kabel voor het centrale antenne systeem,

kruisende de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool.

1316 Stukken betreffende de Lokale Omroep Winsum

e.o.

3.9 Economische aangelegenheden

3.9.1 Land en tuinbouw

1317 Stukken betreffende de uitvoering van de

Jachtwet.

1318 Stukken betreffende de afgifte van vis- en

hengelakten en de verantwoording aan het

ministerie van Landbouw en Visserij.

1319 Stukken betreffende de gemeentelijke jaarcijfers

inzake het bodemgebruik en de landbouw.

1320 Stukken betreffende de vaststelling van de

bebouwde kom ingevolge de Boswet.

1321 Meetstaten met gegevens over de grootte van de

percelen en het grondgebruik en kaartfragmenten

van de Grondgebruikerskaart.

1987-1989 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1932-1983 1 omslag

1960-1983 1 omslag

1975-1989 1 omslag

1975-1989 1 omslag

1977-1980 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1934-1958 1 omslag

1935-1975 1 omslag

1957-1983 1 omslag

1964-1965 1 omslag

1966 1 omslag

112


1322 Stukken betreffende de aanwijzing van een

gebied waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend

onroerend goed is gelegen, dat duurzaam voor

andere dan landbouwkundige doeleinden wordt

gebruikt op grond van de Wet Agrarisch

Grondverkeer.

1323-

1224

3.9.2 Ruilverkaveling

3.9.2.1 Delt-Oudeweer

Stukken betreffende de voorbereiding en de

totstandkoming van het ruilverkavelingplan "Delt-

Oudeweer".

1323 Algemeen

1324 Bijlagen

1325-

1327

3.9.2.2 De Marne

Stukken betreffende de voorbereiding en de

totstandkoming van het ruilverkavelingplan "De

Marne".

1981-1982 1 omslag

1960-1976 2 pakken

1966-1988 1 pak en 2

dozen

1325 Algemeen 1 pak

1326 Bijlagen I

1327 Bijlagen II

1328-

1330

3.9.2.3 Sauwerd

Stukken betreffende de voorbereiding en

totstandkoming van het ruilverkavelingplan

"Sauwerd".

2 pakken en 1

omslag

1328 1973-1984 1973-1984

1329 1985-1989 1985-1989

1330 Bijlagen, 1985-1989 1985-1989 1 omslag

3.9.3 Industrie en handel

1331 Stukken betreffende de distributie van klompen

onder de inwoners van de gemeente.

1332 Brieven van de Kreiswirtschaftsberater

betreffende de voorgenomen sluiting van

bakkersbedrijven en een advies van de Kamer

van Koophandel en Fabrieken te Groningen.

1942-1945 1 omslag

1943 1 omslag

113


1333 Stukken betreffende de toekomstige ontwikkeling

van Winsum als koopcentrum voor het gebied ten

noorden van Groningen en de situering van de

middenstand in Winsum.

1334 Stukken betreffende de afbraak van de

fabrieksschoorstenen van de steenfabrieken

"Limborg Meijer" en "De Brake".

1335 Stukken betreffende de bedrijfsactiviteiten van de

firma Sennema tussen de Wigbolt Ripperdastraat

en de Hoofdstraat Winsum 2 en W 6 in de kom

van Winsum.

1336 Stukken betreffende het geschil tussen de

gemeente en de heer B.J.H. Sennema in verband

met aanschrijving tot het treffen van

voorzieningen op percelen Wigbolt Ripperdastraat

3 en 5 te Winsum, en de behandeling van de zaak

bij de Raad van State.

1337 Verslagen periodiek overleg tussen gemeente en

Zakenkring Winsum-Obergum.

1338 Stukken betreffende het beleidsvoornemen te

komen tot realisatie van een nijverheidsterrein

aan de Onderdendamsterweg (bestemmingsplan

De Brake).

1339 Stukken betreffende de exploitatie en

voorbereiding van het bestemmingsplan

bedrijventerrein "Temmaar" aan de

Onderdendamsterweg.

1340 Stukken betreffende de ontwikkeling en ontsluiting

van het bedrijventerrein Lombok.(terrein

vm.steenfabriek Strating).

3.9.4 Marktwezen

1341 Veemarktverordeningen en de wijzigingen

daarvan en enige algemene correspondentie

inzake de veemarkt.

1342 Stukken betreffende de instelling en de plaats van

de weekmarkt en de vaststelling van de

Marktverordening.

1343 Stukken betreffende de instelling van een

marktcommissie, de benoeming van leden en

verslagen van vergaderingen.

1966-1970 1 omslag

1969-1976 1 omslag

1977-1986 1 omslag

1986-1989

(1991)

1 omslag

1981-1989 1 omslag

1981-1985 1 omslag

1985 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1923-1982 1 omslag

1960-1989 1 omslag

1960-1989 1 omslag

114


3.9.5 Kredietwezen

1344 Stukken betreffende de deelname aan, de

vertegenwoordiging in en de bijdrageregeling aan

het Borgstellingfonds voor de Middenstand.

1345 Stukken betreffende de deelneming,

bijdrageregeling, vertegenwoordiging en liquidatie

van het Borgstellingfonds voor de Middenstand in

de provincie Groningen.

1346 Stukken betreffende het aangaan van een

samenwerkingsovereenkomst met de Groningse

Kredietbank.

3.9.6 Energie aangelegenheden

1347 Stukken betreffende het graven van turf in de

turfgraverij te Gaarkeuken (gemeente Grijpskerk)

ten behoeve van de ingezetenen van de

gemeente Winsum en een staat van inwoners aan

wie over 1945 turf is verstrekt.

1348 Stukken betreffende de ondernomen activiteiten

om te komen tot energiebesparende maatregelen.

1349 Stukken betreffende de standpuntbepaling in de

raad over het (kern) energievraagstuk.

1350 Stukken betreffende het haalbaarheidsonderzoek

naar de opwekking van energie door middel van

windmolens en biogas.

1351 Stukken betreffende de toetreding tot de

overeenkomst provincie Groningen-Nederlandse

Aardolie Maatschappij (NAM) inzake regeling

vergoeding kosten bodemdaling door

aardgaswinning.

3.9.6.1 Electriciteit

1352 Stukken betreffende het aangaan van een

overeenkomst met de nv Maatschappij tot aanleg

en exploitatie van laagspanningsnetten.

1353 Vergunningen van Gedeputeerde Staten van de

provincie Groningen en het waterschap Hunsingo

tot het leggen van kabels e.d. in provinciale- en

waterschapswegen en waterwegen.

1936-1955 1 omslag

1955-1986 1 omslag

1966-1986 1 omslag

1945-1948 1 omslag

1978-1983 1 omslag

1980-1986 1 omslag

1981-1986 1 omslag

1983-1986 1 omslag

1913-1957 1 omslag

1933-1960 1 omslag

115


1354 Stukken betreffende de aansluiting van

onrendabele gebieden op het electriciteitsnet.

1355 Stukken betreffende de plannen van het

Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe tot

aanleg van de 110 kV- lijn van Vierverlaten naar

Winsum.

1356 Stukken betreffende oplegging van

gedogingsplicht aan particulieren in verband met

de aanleg en instandhouding van drie

ondergrondse 10 kV hoogspanningskabels in de

percelen kadastraal bekend gemeente Winsum,

sectie C, nrs. 50, 51, 52, 54, 59, 72, 73 en 7

3.9.6.2 Gas

1357 Stukken betreffende een algemene vergunning

voor het leggen en hebben van gasleidingen en

overeenkomst met nv Nederlandse Gasunie voor

levering en afname van gas.

1358 Stukken betreffende de aanwijzing van

boorlocaties voor de Nederlandse Aardolie

Maatschappij ten behoeve van proefboringen

naar aardgas.

1359 Stukken betreffende aanlegvergunning voor de

nvNederlandse Gasunie voor het leggen van een

gastransportleiding van Warffum naar Lutjegast

langs het kanaal van Baflo naar Mensingeweer.

1955-1975 1 pak

1966-1970 1 omslag

1971-1972 1 omslag

1967 1 omslag

1976-1979 1 omslag

1985-1986 1 omslag

3.10 Arbeid

3.10.1 Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid

1360 Stukken betreffende cursussen voor jeugdige

werklozen.

1361 Subsidiëring en uitvoering openbare werken in het

kader van de openbare werkenpolitiek ter

bevordering van de werkgelegenheid.

1362 Delegatieovereenkomst uitvoering Gemeentelijke

Sociale Werkvoorzieningsregeling voor wat betreft

buitenobjecten met de gemeente Leens.

1363 Stukken betreffende uitvoering van het project

"Verbetering dorpsgebied Obergum-oost fase 2"

als experimenteel werkgelegenheidsproject voor

jeugdigen.

1932-1939 1 omslag

1949-1958 1 omslag

1964-1967 1 omslag

1980-1985 1 omslag

116


1364 Stukken betreffende de bevordering van

werkgelegenheid te Winsum.

1365 Werkgelegenheidsnota "Winsum voor Werk",

samengesteld door drs. J. van Ravensteijn.

1366 Stukken betreffende de voorbereiding van de

oprichting van een "jeugdfabriek" voor de

vervaardiging van "dobberboten" in

samenwerking met de Provinciale Stichting

Werkgelegenheidsprojecten.

Stukken betreffende de realisering van het

"Dobberbootproject" in samenwerking met de nv

"Recra" te Winsum en het faillisement van de nv

"Recra" (jeugdfabriek).

1367 (1982)1985

1368 1986-1988

1369 Stukken betreffende de afwijzing van deelname

aan het werkgelegenheidsplan "Aan de Slag".

1370 Samenwerkingsovereenkomst inzake opzet

heroriënteringgesprekken langdurig werklozen

tussen Gewestelijk Arbeidsbureau Groningen en

de gemeente.

1980-1981 1 omslag

1982 1 omslag

1980-1985 1 omslag

(1982)

1985-1988

2 omslagen

1988 1 omslag

1988 1 omslag

1371 Nota "Werken doe je in Winsum". 1989 1 omslag

3.10.2 Overige arbeidsaangelegenheden

1372 Verordeningen op grond van de

Winkelsluitingswet.

1373 Stukken betreffende de gemeentelijke

arbeidsbemiddeling.

3.11 Maatschappelijke zorg

3.11.1 Maatschappelijk werk

1374 Stukken betreffende de aanzet om te komen tot

maatschappelijk werk in Winsum.

1375 Stukken betreffende de deelname in de Stichting

Maatschappelijke Dienstverlening Noord

Groningen, vaststelling en wijziging Statuten,

vertegenwoordiging en reorganisatie SMDNG.

1932-1985 1 pak

1933-1941 1 omslag

1962-1967 1 omslag

1968-1989 1 omslag

117


1376 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting

Maatschappelijke Dienstverlening Noord-

Groningen (afd. Algemeen Maatschappelijk werk)

en de gemeente.

3.11.2 Sociale aangelegenheden

1377 Instructie voor de geneeskundige en de

vroedvrouw belast met de armenpraktijk en

standplaatsvergoeding vroedvrouw.

1378 Stukken betreffende de tegemoetkoming in de

aanloopkosten van onder de "bijslagregeling"

vallende emigranten.

1379 Stukken betreffende de algemene hulpdienst

"Stichting De Helpende Hand" te Winsum.

3.11.3 Welzijnsaangelegenheden

1380 Verordening voor de gemeentelijke werkgroep

specifiek welzijn, de samenstelling van de

werkgroep en de verslagen van de

vergaderingen.

1381 Stukken betreffende de vaststelling van de

algemene subsidieverordening specifiek welzijn

en emancipatie en de wijziging daarvan.

1382 Inventarisatierapport werkgroep Specifiek Welzijn

"De boog kan niet altijd gespannen zijn".

1383 Notitie "Subsidiebeleid in grote lijnen", de

instelling en samenstelling van de werkgroep

specifiek welzijn/adviesgroep sociaal cultureel

werk en verslagen van vergaderingen.

1384 Eindrapport van de adviesgroep Sociaal Cultureel

Werk "Wel 't dut, mout 't waiten".

3.11.4 Zorg voor groepen van de bevolking

3.11.4.1 Algemeen

1385 Stukken betreffende de rijkssubsidiëring van het

wederkerig ondersteuningsfonds "wijlen

burgemeester Wierda", afdeling gezinsverzorging

te Winsum.

3.11.4.2 Jeugd

1986-1989 1 omslag

1922-1939 1 omslag

1955-1960 1 omslag

1989 1 omslag

1979-1982 1 omslag

1981-1987 1 omslag

1982 1 omslag

1982-1984 1 omslag

1984 1 omslag

1943-1972 1 omslag

118


1386 Stukken betreffende de plannen tot aanleg van

een kinderspeelplaats en de subsidiëring van de

speeltuinvereniging Winsum.

1387 Stukken betreffende een onderzoek naar de

wenselijkheid van een jeugdaccommodatie te

Winsum.

1388 Stukken betreffende de peuterspeelzaal " 't

Onderdeurtje" en de vereniging overblijfcentrum

voor kinderen te Winsum.

1389 Stukken betreffende de aanleg van

speelvoorzieningen te Winsum.

1390 Stukken betreffende jeugdsoos "De Pluu" en

bejaardensoos aan de Hoofdstraat Winsum 1 en

3 te Winsum.

1391 Rapport inventarisatieonderzoek naar de

leefsituatie van jongeren in de gemeente.

1392 Stukken betreffende de realisatie van

kinderopvang in Noord-Groningen.

3.11.4.3 Ouderen

1393 Stukken betreffende de niet gerealiseerde

plannen voor de bouw van een rusthuis voor

ouden van dagen te Winsum.

1394 Stukken betreffende het tehuis voor ouden van

dagen "Avondrust" (voorheen "het Gesticht") en

de beheerster mw.J. Raangs-Hummel.

1395 Stukken betreffende de niet gerealiseerde

plannen voor de bouw van een bejaardenhuis op

het bouwterrein van "Borgstee".

1396 Stukken betreffende de instelling en

samenstelling van de commissie inzake het

vraagstuk van hulpverlening aan bejaarde

mensen in de gemeente en verslagen

vergaderingen.

1397 Stukken betreffende de instelling en

samenstelling van de indicatiecommissie en

vaststelling van de "Verordening

indicatiecommissie".

1950-1961 1 omslag

1972-1978 1 omslag

1975-1984 1 omslag

1979-1985 1 omslag

1980-1984 1 omslag

1986-1988 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1947-1955 1 omslag

1947-1974 1 omslag

1962 1 omslag

1967-1971 1 omslag

1976-1988 1 omslag

119


1398 Verordening inzake de behandeling van

bezwaarschriften als bedoeld in art. 16 j van de

Wet op de bejaardenoorden.

1399 Notitie bejaardenhuisvestingsbeleid in de

gemeente Winsum.

1400 Vergaderstukken en notulen Platform Ouderen

Beleid.

3.11.4.4 Bejaardentehuis Winkheem

1401 Statuten en samenstelling bestuur Stichting

Bejaardenhuis Winkheem Winsum.

1402-

1405

Stukken betreffende de voorbereiding, de bouw

en de uitbreiding van het bejaardentehuis

Winkheem aan de Borgweg te Winsum, alsmede

de bouw van bejaardenwoningen aan

Bellingeweer.

1402 1955-1967

1403 1962

1404 1963-1964

1405 1970-1989

1406 Stukken betreffende de exploitatie en financiering

van de bouw van het bejaardentehuis Winkheem

te Winsum en bejaardenwoningen.

3.11.4.5 Verpleeghuis De Twaalf Hoven

1407 Stukken betreffende de plannen tot realisatie van

een verpleeghuis voor geestelijke gestoorde

bejaarden aan de Meeden 1 te Winsum.

1408 Stukken betreffende de plannen tot realisatie van

een verpleeghuis voor geestelijke gestoorde

bejaarden te Winsum en de officiële

ingebruikneming van het verpleeghuis "De Twaalf

Hoven", Meeden 1 te Winsum.

1409 Stukken betreffende de aankleding van de

omgeving rondom het verpleeghuis "De Twaalf

Hoven" en personeelshuisvesting.

1410 Statuten van de Stichting psychogeriatrisch

verpleeghuis Ripperda (later "De Twaalf Hoven")

en de vertegenwoordiging in het

stichtingsbestuur.

1985 1 omslag

1987 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1963-1988 1 omslag

1955-1967,

1970-1989

4 omslagen

1965-1987 1 omslag

1960-1974 1 omslag

1975-1979 1 omslag

1975-1981 1 omslag

1975-1984 1 omslag

120


3.11.4.6 Gehandicapten

1411 Stukken betreffende de instelling en

samenstelling van de commissie toegankelijkheid,

de uitgebrachte nota "Toegankelijk Winsum" en

financiering van het project toegankelijkheid voor

gehandicapten en bejaarden.

3.11.4.7 Armen

1412 Lijsten van in de gemeente gevestigde

instellingen van weldadigheid.

1413 Stukken betreffende de uitkering aan

melkveehouders ingevolge de Crisiszuivelwet

1932.

1414 Stukken betreffende de geneeskundige

armenverzorging.

3.11.4.8 Kunstenaars

1415 Stukken betreffende de uitvoering van de

Beeldende Kunstenaarsregeling.

1416 Stukken betreffende het verstrekken van

opdrachten aan kunstenaars ingevolge de

Beeldende Kunstenaars Regeling en

correspondentie inzake de uitleen.

3.11.4.9 Evacués en Asielzoekers

1417 Stukken betreffende de opvang van Rotterdamse

kinderen bij pleegouders te Winsum in verband

met het door oorlogsgeweld getroffen Rotterdam.

1981-1986 1 omslag

1914-1930 1 omslag

1932 1 omslag

1933-1951 1 omslag

1976-1987 1 omslag

1979-1988 1 omslag

1940-1942 1 omslag

1418 Stamkaarten geëvacueerden. 1940-1945 1 pak

1419 Stukken betreffende de opvang van

geëvacueerden uit Zeeland en andere gemeenten

dan in Zeeland.

1420 Staten betreffende kwartiergevers ten behoeve

van de opvang van geëvacueerden.

1421 Stukken betreffende de in Winsum opgezette

hulpactie in verband met de watersnoodramp

1953 in het zuidwesten van Nederland en de

opvang van evacué's.

1422 Stukken betreffende de opvang van een

Vietnamees bootvluchtelingengezin in Winsum.

1943-1947 1 omslag

1945 1 omslag

1953-1955 1 omslag

1979 1 omslag

121


1423 Stukken betreffende de samenwerking met

Humanitas met betrekking tot de opvang van

vluchtelingen, met verslagen.

1424 Stukken betreffende de opvang van asielzoekers

in Winsum.

3.11.5 Uitvoering sociale verzekeringswetten

1425 Stukken betreffende de uitvoering van een aantal

sociale verzekeringswetten.

1426 Stukken betreffende de instelling van diverse

commissies in verband met sociale

(werk)voorziening(sregelingen).

1427 Verordeningen betreffende de Commissie voor de

verlening van bijstand en de samenstelling van de

commissie.

1428 Verordening tot uitvoering van de Algemene

Bijstandswet betreffende de behandeling van

aanvragen om bijstand en de behandeling van

bezwaarschriften.

1988-1989 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1933-1969 1 omslag

1951-1974 1 omslag

1964-1985 1 omslag

1964 1 omslag

1429 Verslagen sociale zaken. 1982-1985 1 omslag

1430 Stukken betreffende de voorstellen tot het

aanstellen van een sociaal rechercheur.

1431 Vaststelling en wijziging van de verordening

bezwaarschriften Algemene Bestandswet.

1432 Stukken betreffende de voorbereiding van

steunverlening aan minima en vaststelling van de

Verordening Sociaal Fonds Winsum.

1433 Vaststelling en wijzigingen verordening

Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk

Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers.

3.12 Onderwijs

3.12.1 Organisatie van het onderwijs

1434 Stukken betreffende de samenstelling van de

commissie tot wering van schoolverzuim te

Winsum, het huishoudelijk reglement en

verslagen van werkzaamheden.

1983-1989 1 omslag

1985-1986 1 omslag

1985-1986 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1901-1953 1 omslag

122


1435 Stukken betreffende de vaststelling van de

verordening tot het verlenen van een

tegemoetkoming in de kosten van

godsdienstonderwijs op de openbare lagere

scholen.

1436 Stukken betreffende de vaststelling van het aantal

uren voor vakonderwijs aan basisscholen.

1437 Stukken betreffende de vakken van onderwijs op

de openbare basisscholen.

1438 Stukken betreffende de samenstelling, de

verslaglegging en het huishoudelijk reglement van

de oudercommissie en de omzetting in een

ouderraad.

1439 Stukken betreffende de instelling, samenstelling

en verslaglegging van de gemeenschappelijke

schoolraad voor het openbaar onderwijs en het

huishoudelijk reglement.

1440 Stukken betreffende de lesroosters voor openbare

basisscholen.

1441 Stukken betreffende het aangaan van een

schoolbegeleidingsovereenkomst en de invoering

van een rechtspositieregeling (B3-reglement) voor

de schoolbegeleidingsdienst.

1442 Verordening regelende het verlenen van een

tegemoetkoming voor het geven van godsdienst-

of vormingsonderwijs aan leerlingen van

openbare scholen voor gewoon lager onderwijs.

1443 Stukken betreffende de instelling en

samenstelling van een voorlopige

medezeggenschapsraad en vaststelling van het

reglement.

1444 Verslagen halfjaarlijks overleg met

schoolbesturen van bijzondere basisscholen.

1445 Overeenkomst met ROGOPO ten behoeve van

de totstandkoming van een regionaal overleg

Groninger Openbaar Primair Onderwijs.

1446 Stukken betreffende de vaststelling van het

spreidingsplan openbare scholen voor

basisonderwijs en de bepaling van het aantal te

vormen basisscholen.

1962 1 omslag

1964-1982 1 omslag

1964-1984 1 omslag

1965-1988 1 omslag

1974-1982 1 omslag

1977-1985 1 omslag

1981-1986 1 omslag

1982-1984 1 omslag

1982-1984 1 omslag

1983-1989 1 omslag

1984-1986 1 omslag

1984 1 omslag

123


1447 Stukken betreffende de instelling en

samenstelling van medezeggenschapsraden op

openbare basisscholen en vaststelling van het

reglement.

1448 Stukken betreffende het uitvoeren van

rijksregelingen met betrekking tot het onderwijs.

1449 Stukken betreffende de organisatie van het

onderwijsteam van de openbare basisschool

"Tiggeldobbe" aan de Zadelmakerij 6 te Winsum.

3.12.2 Kleuteronderwijs

1450 Stukken betreffende de opheffing van de

openbare bewaarschool.

1451 Stukken betreffende de verbouw en het

onderhoud van de gemeentelijke bewaarschool,

Kerkpad te Obergum.

1452 Stukken betreffende de bouw en de uitbreiding

van de openbare kleuterschool De Stiekelspoorn

aan de Regnerus Praediniusstraat 13a te

Winsum.

1453 Stukken betreffende de openbare kleuterschool

De Stiekel Spoorn aan de Regnerus

Praediniusstraat 13a en het doen van

aanschaffingen.

1454 Stukken betreffende de vaststelling van speel- en

werkplannen van kleuterscholen.

1455 Stukken betreffende de openbare kleuterschool

aan het Kerkpad te Winsum.

1456 Stukken betreffende het schoolgebouw voor

bijzonder kleuteronderwijs "Kleuterborg" aan de

Schoolstraat en Nieuwstraat 9 (Sjoelplein) te

Winsum en het doen van aanschaffingen.

1457 Stukken betreffende de vaststelling van speel- en

werkplannen voor het kleuteronderwijs.

1458 Stukken betreffende de bouw en uitbreiding van

een bijzondere kleuterschool, Nieuwstraat 9

(Sjoelplein) te Obergum en het doen van

aanschaffingen.

3.12.3 Lager en basisonderwijs

1985-1989 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1987-1988 1 omslag

1939 1 omslag

1940-1949 1 omslag

1950-1965 1 pak

1971-1975 1 omslag

1956-1966 1 omslag

1956-1973 1 omslag

1957-1982 1 omslag

1958-1983 1 omslag

1962-1980 1 omslag

124


3.12.3.1 Organisatie

1459 Verordening op het openbaar lager onderwijs en

stukken betreffende de organisatie van het

onderwijs op de lagere school te Winsum.

1460 Stukken betreffende de vaststelling van materiële

kosten voor het lager onderwijs.

1461 Stukken betreffende de vaststelling van de

schoolgrenzen.

1462 Stukken betreffende de leermiddelenkredieten

openbare basisscholen.

1463 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van

een krediet voor het aanbrengen van

elektronische beveiliging ten behoeve van de

basisscholen.

1464 Stukken betreffende de vaststelling van

leerplannen en lesroosters voor de openbare

lagere school te Winsum.

1465 Verordening bezoldiging en vergoedingen

personeel school voor buitengewoon lager

onderwijs en vaststelling leerplannen en

lesroosters.

1466 Stukken betreffende de organisatie van het

onderhoud, de schoonmaak en de

energievoorziening van de openbare scholen.

3.12.3.2 Borgschool

1467 Stukken betreffende de voorbereiding en de bouw

van een bijzondere school voor lager onderwijs,

Borgweg 46 te Winsum.

1468 Stukken betreffende de vergoedingen ingevolge

art.72 Lager onderwijswet 1920 ten behoeve van

de bijzondere school voor lager onderwijs aan de

Borgweg 46 te Winsum.

1469 Stukken betreffende de voorbereiding van de

besluitvorming over de verbouw van de

bijzondere lagere school "Borgschool" en

uitbreiding tot basisschool, Borgweg 46 te

Winsum.

(1884)

1948-1952

1 omslag

1952-1974 1 omslag

1975-1985 1 omslag

1982-1989 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1937-1961 1 omslag

1957-1965 1 omslag

1985-1988 1 omslag

1951-1959 1 omslag

1957-1987 1 omslag

1977-1980 1 omslag

125


1470-

1471

Stukken betreffende de verbouw en uitbreiding

van de bijzondere school voor kleuter- en

basisonderwijs "Borgschool", Borgweg 46 te

Winsum.

1470 Algemeen

1471 Bijlagen

3.12.3.3 Negen Wieken

1472 Stukken betreffende de voorbereiding, bouw en

exploitatie van een school voor kleuter- en

basisonderwijs "De Negen Wieken", Het Hooge

Heem 1 te Winsum.

1473 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van

extra kredieten door de raad ten behoeve van het

doen van aanschaffingen voor de school "De

Negen Wieken", Het Hooge Heem 1 te Winsum.

1474 Stukken betreffende de vaststelling van

werkplannen voor de school voor kleuter en

basisonderwijs " De Negen Wieken", Het Hooge

Heem 1 te Winsum.

3.12.3.4 Oude school

1475 Stukken betreffende de inrichting van de

openbare lagere school, Regnerus

Praediniusstraat 2 te Winsum.

1476 Stukken betreffende de oprichting van een

dependance te Winsum aan de Regnerus

Praediniusstraat 2 van de school voor

handenarbeid en de beëindiging van de

subsidiëring.

3.12.3.5 Parkschool

1477 Stukken betreffende de voorbereiding, het bestek,

de bouw en de exploitatie van de school voor

buitengewoon lager onderwijs,

Schilligehamsterweg 5 te Winsum.

1478 Opzichterdagboek voor het werk: bouwen van

een buitengewoon lager onderwijsschool,

Schilligehamsterweg 5 te Winsum.

1479 Stukken betreffende de opheffing en de

heropening van de school voor buitengewoon

lager onderwijs, Schilligehamsterweg 5 te

1980-1989 2 omslagen

1977-1989 1 doos

1980-1985 1 omslag

1985-1989 1 pak

1931-1978 1 omslag

1971-1985 1 omslag

1949-1954 1 pak

1953-1954 1 deel

1962-1963 1 omslag

126


Winsum.

1480 Stukken betreffende de verplaatsing van de

openbare lagere school naar het gebouw van de

school voor buitengewoon lager onderwijs aan de

Schilligehamsterweg 5 (Parkschool), de verbouw

en het doen van aanschaffingen.

3.12.3.6 Tiggeldobbe

1481 Stukken betreffende de voorbereiding en de bouw

van een school voor kleuter- en basisonderwijs

"Tiggeldobbe" aan de Zadelmakerij 6 te Winsum.

1482 Stukken betreffende het proces rond het herstel

van het dak van de "Tiggeldobbe", Zadelmakerij 6

te Winsum.

1483 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van

extra kredieten door de raad ten behoeve van het

doen van aanschaffingen voor de school

"Tiggeldobbe" aan de Zadelmakerij 6 te Winsum.

1484 Stukken betreffende de deelname van de

"Tiggeldobbe"(Zadelmakerij 6, Winsum) aan het

plan voor activering van het innovatieproces

basisschool.

1485 Stukken betreffende de vaststelling van

werkplannen voor basisschool de "Tiggeldobbe",

Zadelmakerij 6 te Winsum.

1486 Stukken betreffende de uitbreiding en exploitatie

van de school voor kleuter en basisonderwijs

"Tiggeldobbe", Zadelmakerij 6 te Winsum, de

aanleg van een tuin rondom de school en de

aanvraag experimentele basisschool.

3.12.3.7 Schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs

1487 Stukken betreffende de oude school van de

Vereniging voor Gereformeerd lager onderwijs,

Schoolstraat 24 en Nieuwstraat 9 (Sjoelplein) te

Obergum.

1488 Stukken betreffende de voorbereiding, de bouw

en de uitbreiding van een bijzondere school voor

kleuter- en basisonderwijs "De Piramiden",

Hamrik 6 te Winsum en het doen van

1964-1979 1 omslag

1974-1983 1 pak

1983-1985 1 omslag

1976-1985 1 omslag

1977-1980 1 omslag

1979-1988 1 omslag

1981-1989 1 pak

1931-1957 1 omslag

1972-1989 1 pak

127


aanschaffingen.

1489 Stukken betreffende de voorbereiding, de bouw

en de uitbreiding van de basisschool voor

gereformeerd vrijgemaakt onderwijs "De Wierde",

Aemckenheerd 2 te Winsum en het doen van

aanschaffingen.

3.12.4 Voortgezet onderwijs

1490 Stukken betreffende de medewerking aan de

oprichting en de bouw van een christelijke lagere

landbouwschool te Winsum en verstrekte

subsidies aan de school.

1491 Stukken betreffende het voortgezet gewoon lager

onderwijs te Winsum.

1492 Stukken betreffende de niet gerealiseerde

plannen tot stichting van een gemeenschappelijke

openbare school voor uitgebreid lager onderwijs.

1493 Stukken betreffende de stichting en bouw van een

bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs,

Buitensingel 8 te Obergum.

1494 Raadsbesluiten tot vaststelling van het bedrag in

verband met exploitatievergoeding bijzondere

school voor uitgebreid lager onderwijs.

1495 Stukken betreffende de realisering van

nieuwbouw voor de christelijke MAVO-school,

Meeden 35 te Winsum en de overeenkomst van

grondruil.

3.12.5 Onderwijzend personeel

1496 Raadsbesluiten tot vaststelling vergoeding

jaarwedden vakonderwijzers bijzondere school

voor uitgebreid lager onderwijs.

1497 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging

van de verplaatsingskostenverordening

onderwijzend personeel.

1498 Stukken betreffende de vaststelling van

vergoedingen voor vakonderwijs aan de

bijzondere school voor basisonderwijs.

1981-1989 1 omslag

1937-1941 1 omslag

1943-1949 1 omslag

1946-1950 1 omslag

1946-1950 1 omslag

1952-1968 1 omslag

1976-1989 1 omslag

1947-1969 1 omslag

1948-1967 1 omslag

1953-1983 1 omslag

128


1499 Stukken betreffende de werving van

onderwijspersoneel.

1500 Verordening tot regeling van de rechtspositie en

de bezoldiging van de vakonderwijzers bij het

openbaar lager onder wijs.

1501 Stukken betreffende de afvloeiingsregeling

onderwijzend personeel verbonden aan de

openbare kleuter- en lagere scholen.

1502 Stukken betreffende deelneming personeel

openbare scholen te Winsum aan

ambtenarenakties.

1503 Stukken betreffende de personeelsformatie, het

sociaal plan en benoemingsprocedures voor

onderwijspersoneel.

1504 Stukken betreffende de formatie van het

personeel op openbare basisscholen.

1505 Verordening betreffende de volgorde van

afvloeiing onderwijzend personeel van de

openbare scholen voor basisonderwijs.

1506 Stukken betreffende de vaststelling van een

sollicitatiecode voor het onderwijspersoneel.

1507-

1521

Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van onderwijspersoneel

1507 Aptroot - Bleker

1508 Boer - Crebas

1509 Daglet - Frik

1510 Geerlings - Gooren

1511 Graaf - Hindriks

1512 Hofman - Hut

1513 Jager - Jonker

1514 Kalk - Kuipers

1515 Laan - Musch

1516 Niehoff - Overbeek

1517 Pen - Postma

1518 Reddingius - Slager

1519 Smallenbroek - Tuininga

1520 Uittien - Wit

1521 Wolferen - Zijl

3.12.6 Leerlingen

1962-1985 1 omslag

1964 1 omslag

1977-1984 1 omslag

1980-1982 1 omslag

1984-1989 1 omslag

1985-1989 1 omslag

1985 1 omslag

1989 1 omslag

15 omslagen

129


1522 Stukken betreffende het verstrekken van

schoeisel, kleding en voeding aan behoeftige

schoolgaande kinderen.

1523 Stukken betreffende de vaststelling van het aantal

leerlingen van Joodsen bloede en opgave van

Volksduitse kinderen op scholen in Winsum.

1524 Stukken betreffende het t.b.c.-onderzoek onder

schoolkinderen.

1525 Stukken betreffende het beperken van snoepen

op scholen.

1933-1948 1 omslag

1941 1 omslag

1942-1948 1 omslag

1967-1970 1 omslag

1526 Verordeningen leerlingenvervoer. 1987-1989 1 omslag

3.13 Cultuur, Sport, Recreatie, Toerisme en Natuurschoon

3.13.1 Kunst en cultuur

-.- Zie voor de plaatsing van het kunstwerk

"Tiggeljongen", rubriek Dorpsvernieuwing Kom

Winsum.

1527 Stukken betreffende tentoonstellingen, die in

Winsum zijn gehouden.

1528 Stukken betreffende de herbouw van een

muziekkoepel aan de Regnerus Praediniusstraat.

1529 Stukken betreffende de subsidiëring en

huisvesting van het verenigingsgebouw "De

Breede", Kerkpad 8.

1950-1983 1 omslag

1951-1955 1 omslag

1953-1981 1 omslag

1530 Stukken betreffende tentoonstelling Wad en Land. 1955 1 omslag

1531 Stukken betreffende het behoud van de in hotel

Bron, Hoofdstraat Winsum 2, aanwezige "grote

zaal" voor het verenigingsleven.

1532 Verordening regelende de subsidiëring van

plaatselijke amateur-muziekgezelschappen en

verlengingen werkingsduur.

1533 Verordening, regelende de samenstelling en

werkwijze van de gemeentelijke kulturele

kommissie en het beschikbaar stellen van een

geldelijke bijdrage.

1961-1962 1 omslag

1962-1977 1 omslag

1964 1 omslag

130


1534 Notulen van vergaderingen van de kulturele

kommissie en de door de kommissie

georganiseerde tentoonstellingen.

1535 Stukken betreffende de totstandkoming en

opheffing van een Culturele Raad in Winsum en

het beheer van de financiën door de gemeente.

1536 Stukken betreffende plannen en ontwerpen voor

een multifunctioneel centrum ("cultuurschuur") te

Winsum (locaties Ripperdahal, Ripperdaheerd en

Lombok (voorheen Munsterweg)).

1537 Stukken betreffende een onderzoek naar de

wenselijkheid van een multifunctioneel centrum te

Winsum door het Provinciaal Opbouworgaan

Groningen.

1538 Stukken betreffende het verkrijgen van een foto

van een schilderij, waarop Wigbolt Ripperda staat

afgebeeld.

1539 Stukken betreffende de vorming van een culturele

commissie en instelling als Stichting Kulturele

Kommissie Winsum.

1540 Stukken betreffende de realisering van een

adequate podiumaccommodatie in samenwerking

met de Stichting Kulturele Kommissie Winsum

door middel van verbouw van het gebouw "De

Breede", Kerkpad 8.

1541-

1542

Stukken betreffende de verbouw van de gymzaal

aan de Schouwerzijlsterweg 7 te Winsum tot

multifunctioneel sociaal-cultureel centrum en de

inrichting van het gebouw ten behoeve van

jeugdsoos "de Pluu".

1964-1971 1 omslag

1972-1977 1 omslag

1974-1982 1 omslag

1975-1976 1 omslag

1976 1 omslag

1978 1 omslag

1984-1989 1 omslag

1541 1985-1986('88) 1985-1986

(1988)

1542 (1985)1987-1989 (1985)

1987-1989

1543 Stukken betreffende aanschaf Carillon en

installatie in de toren van het pand Hoofdstraat

Winsum 4.

1544

Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van personeel van de Stichting Muziekschool

Noord Groningen.

1985-1989 1 pak en 1

omslag

1 pak

1987-1989 1 pak

1 omslag

131


3.13.1.1 Bibliotheek

1545 Stukken betreffende de deelname aan de

Stichting Uitleenbibliotheek Baflo, Eenrum,

Warffum en Winsum, verhuur en uitbreiding van

de bibliotheek en de ontbinding van de Stichting.

1546 Stukken betreffende overeenkomst van

dienstverlening met de Provinciale Bibliotheek

Centrale ten behoeve van de Openbare

Bibliotheek aan de Regnerus Praediniusstraat 2

te Winsum en de vestiging van de artotheek.

1547 Stukken betreffende de samenstelling, werkwijze

en bevoegdheden van de commissie voor de

openbare bibliotheek.

3.13.2 Sport

3.13.2.1 Algemeen

1548 Stukken betreffende de verbetering van het

sportterrein te Winsum, de aanleg van een

oefenveld en gedeelte plantsoen.

1549 Stukken betreffende de exploitatie van

sportvelden.

1550 Reglement voor het gebruik van het gemeentelijk

gymnastiekgebouw te Winsum.

1551 Stukken betreffende de instelling van een

commissie van voorbereiding tot uitbreiding van

de sportvelden op gronden van de gemeente en

onderzoek naar behoefte aan sportvoorzieningen.

1552-

1553

Stukken betreffende de fasegewijze aanpak ter

realisatie van de sport- en recreatieve

voorzieningen aan de westzijde van de

provinciale weg te Winsum, Schilligeham en

Wierdaweg.

1961-1976 1 omslag

1976-1979 1 pak

1977-1989 1 omslag

1948-1952 1 omslag

1952-1984 1 omslag

1954 1 stuk

1970-1976 1 omslag

1973-1980 1 pak en 1

omslag

1552 Algemeen 1 pak

1553 Bijlagen

1554 Stukken betreffende diverse

buitensportvoorzieningen op

sportaccommodaties.

1555 Instructie voor de beheerder en de bedrijfsleider

van de sporthal.

1973-1986 1 pak

1974 1 stuk

132


1556 Stukken betreffende het gebruik van het sportveld

aan de Wierdaweg/Garnwerderweg en sportpark

"Schilligeham" door de Hockeyclub Winsum.

1976-1989 1 omslag

1557 Sportnota gemeente Winsum. 1977-1978 1 omslag

1558 Stukken betreffende de aanleg van twee

springschansen ten behoeve van de

polsstokverspringvereniging Winsum en

omstreken in de wijk Ripperda.

1559 Stukken betreffende de realisatie van een

manege voor de Landelijke Rijvereniging en

Ponyclub "Reitdiepruiters" aan Netlaan 1a.

1560 Stukken betreffende een haalbaarheidsstudie

voor een kunststofgrasveld te Winsum, op

verzoek van de Hockeyclub Winsum.

1561-

1565

3.13.2.2 Sportpark '"Schilligeham" aan de Wierdaweg

Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van

Sportpark '"Schilligeham" aan de Wierdaweg.

1561 Voetbalcomplex, 1972-1976 (1978)

1562 Voetbalcomplex, 1976-1989

1563 Hockey- en korfbalvelden aan de Wierdaweg,

1981-1989

1564 Tennisbanen en de bouw van een kleedgebouw,

1964-1980 (ged.)

1565 Tennisbanen, 1980(ged.)-1989

3.13.2.3 Sportvelden Schouwerzijlsterweg

1566 Stukken betreffende de instelling en rapportage

van de werkgroep onderzoek "eigen"

sportcomplex voor de voetbalverenigingen

Hunsingo en VIBOA. (commissie Lanting).

1567 Stukken betreffende het beheer en exploitatie van

de sportvelden aan de Schouwerzijlsterweg.

3.13.2.4 Gymzalen

1568 Stukken betreffende de bouw van een nieuw

gymnastiekgebouw op een terrein, gelegen ten

zuiden van de sportvelden aan

Schouwerzijlsterweg 7 en verkoop oud

gymnastieklokaal.

1980-1984 1 omslag

1983-1989 1 omslag

1986-1987 1 omslag

1972-1989 4 omslagen

en 1 pak

1 pak

1985-1986 1 omslag

1985-1989 1 omslag

1951-1954 1 omslag

133


1569 Gymzaal aan de Schouwerzijlsterweg 7. 1958-1983 1 omslag

1570 Gymnastiekgebouw aan de Borgweg 44 te

Winsum.

1571 Stukken betreffende de bouw van het

gymnastiekgebouw, Borgweg 44b te Winsum.

3.13.2.5 Sporthal Ripperdahal

1572 Stukken betreffende de bouw en de opening van

de sporthal Ripperdahal, Hamrik 4 te Winsum.

1573 Stukken betreffende de terreinaanleg en de

groenvoorziening rond de sporthal Ripperdahal,

Hamrik 4 te Winsum.

1574 Kantine van sporthal Ripperdahal, Hamrik 4 te

Winsum

1978-1989 1 omslag

1964-1970 1 omslag

1972-1976 1 pak

1973-1976 1 omslag

1975-1989 1 omslag

1575 Sporthal Ripperdahal, Hamrik 4 te Winsum. 1982-1988 1 omslag

3.13.3.6 IJsbaan

1576 Stukken betreffende de aanleg, het beheer en de

exploitatie van de Winsumer ijsbaan.

1577 Stukken betreffende de aanleg, het beheer en de

exploitatie van de Winsumer ijsbaan.

3.13.3.7 Zwembad

1578 Stukken betreffende de bouw en het in gebruik

nemen van een bad-en zweminrichting ten

westen van de Wierdaweg en de overname door

de gemeente.

1579 Stukken betreffende het treffen van voorzieningen

aan de bad- en zweminrichting ten westen van de

Wierdaweg.

1580 Stukken betreffende de personele

aangelegenheden bij het openluchtzwembad "De

Hoge Vier" te Winsum.

1581 Stukken betreffende de realisatie van plannen

voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad

ten westen van de Wierdaweg te Winsum.

1961-1988

(ged.)

1988 (ged.)-

1989

1 pak

1 omslag

1931-1962 1 omslag

1961-1969 1 omslag

1964-1976,

1973-1989

1 omslag

1967-1975 1 pak

134


1582 Stukken betreffende de aanleg van een

zonneweide en parkeerterrein bij het

openluchtzwembad ten westen van de

Wierdaweg te Winsum.

1583 Stukken betreffende de niet gerealiseerde

plannen voor de bouw van een overdekt

zwembad te Winsum (commissie Lanting).

1584 Jaarverslagen van de chefbadmeester van het

openluchtzwembad "De Hoge Vier" te Winsum.

1585 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van

kredieten voor de realisering van diverse

voorzieningen bij het openluchtzwembad "De

Hoge Vier" te Winsum.

1586-

1587

Stukken betreffende de benoeming en ontslag

van zwembadpersoneel.

1586 Akker - Folders

1587 Machacek - Wempe

3.13.3 Recreatie en toerisme

3.13.3.1 Algemeen

1588 Stukken betreffende (voorbereiding)

Vreemdelingen Verkeer in de provincie

Groningen.

1589 Stukken betreffende de aanleg van hertenkampen

te Winsum.

1590 Stukken betreffende het schetsplan "Maarhuizen"

met recreatiesuggestie voor de boerderij met

omliggende landerijen.

1591 Stukken betreffende de aanleg van een

trimparcours tussen de Meeden en de Netlaan.

1592 Stukken betreffende de door de Grontmij

opgestelde notities inzake de mogelijkheden voor

(vaar)recreatieve ontwikkelingen in Adorp, Bedum

en Winsum.

1593 Stukken betreffende de aanleg van vissteigers en

de verkregen rijksbijdragen voor de aanleg.

1594 Stukken betreffende de oprichting van een

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer te

Winsum.

1972-1978 1 omslag

1975-1978 1 omslag

1976-1988 1 omslag

1978-1989 1 omslag

2 omslagen

1938 1 omslag

1966-1986 1 omslag

1969-1971 1 omslag

1978 1 omslag

1979-1983 1 omslag

1979-1984 1 omslag

1982-1984 1 omslag

135


1595 Notitie "Vaar Wel" van de gemeenten Eenrum,

Leens, Oldehove, Ulrum en Winsum over

waterrecreatieve voorzieningen in Noord-

Groningen.

1596 Stukken betreffende de realisatie van een

aanlegsteiger langs de Trekweg naar

Onderdendam ten behoeve van de vaste

ligplaatsen.

1597 Stukken betreffende het voeren van besprekingen

over ligplaatsenbeleid en treffen van

voorzieningen op vaarrecreatief gebied.

1598 Stukken betreffende de totstandkoming en de

benoeming van raadsleden als bestuurslid van de

Stichting Waterrecreatie Winsum e.o.

1599 Stukken betreffende de voorbereiding en

vaststelling van de ligplaatsenregeling.

1600 Stukken betreffende het haalbaarheidsonderzoek

van het Wierdeproject Winsum "2000 jaar terug in

de tijd", met fotoalbum van het bezoek aan Lejre

in Denemarken.

1601 Stukken betreffende de voorbereiding en de

vaststelling van de kampeerverordening.

1602 Stukken betreffende de opzet van een

rondvaartbedrijf nabij camping "Wierdezoom".

3.13.3.2 Dwarshelling aan het Winsumerdiep

1603 Stukken betreffende de ontvangen bijdragen voor

het herstel van de dwarshelling.

1604-

1606

Stukken betreffende het herstel en de exploitatie

van de dwarshelling en de aanleg van diverse

(vaar)recreatieve voorzieningen nabij de

dwarshelling.

1604 1982-1984 1982-1984

1605 (1983)1985-1986(1989) (1983)

1985-1986

(1989)

1983 1 omslag

1984-1986 1 omslag

1984-1987 1 omslag

1984-1989 1 omslag

1985-1986 1 omslag

1985-1987 1 omslag

1986-1987 1 omslag

1987-1989 1 omslag

1982-1986 1 omslag

1982-1989 1 omslag en 2

pakken

1606 1987-1989 1987-1989 1 omslag

3.13.3.3 Jachthaven en Camping "Wierdezoom"

136


1607 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van

recreatieve voorzieningen, ten westen van de

provinciale weg; Financiering.

1608 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van

recreatieve voorzieningen, ten westen van de

provinciale weg; camping Wierdezoom en de

omlegging van de buurweg.

1609 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van

recreatieve voorzieningen, ten westen van de

provinciale weg; jachthaven.

1983-1986 1 omslag

1984-1989 1 omslag

1984-1985

(1987)

1 omslag

3.13.4 Viering van bevrijding, verjaardag van de koningin,

herdenkingen e.d.

1610 Stukken betreffende plechtigheden en

herdenkingen ten aanzien van het Koninklijk Huis.

1611 Stukken betreffende de nationale herdenking en

feesten.

1612 Stukken betreffende voorbereiding

herdenkingsfeest 900 jaar munt-, markt- en

tolrechten Winsum. N.B. Zie ook de inventaris van

het archief van de stichting "900 jaar Winsum".

3.13.5 Onderscheidingen

1613 Koninklijk Besluit van 24 mei 1935, nr. 54 en

overige stukken, waarbij mr. C. de Ranitz met zijn

wettige nakomelingen in de Nederlandse Adel is

verheven.

1614 Stukken betreffende het toekennen van

eretekenen en eervolle onderscheidingen.

3.13.6 Monumenten

1615 Stukken betreffende de voorgenomen afbraak van

de molen van de heer L.G. Wiersema te Winsum.

1616-

1617

Stukken betreffende de aankoop, de restauratie,

het beheer en exploitatie van de molen "De Ster"

te Winsum.

1616 1937-1979.

1617 1980-1989('90)

1934-1988 1 pak

1949-1986 1 omslag

1956-1957 1 omslag

1934-1939 1 omslag

1934-1989 1 pak

1935 1 omslag

1937-1989

(1990)

2 omslagen

137


1618 Stukken betreffende de inventarisatie van terpen

en wierden.

1619 Stukken betreffende de samenstelling van het

comité tot oprichting van een monument te

Winsum en de realisatie van het

oorlogsmonument.

1620 Stukken betreffende de aankoop, de restauratie,

het beheer en de exploitatie van de molen "De

Vriendschap" te Winsum.

1621 Stukken betreffende de restauratie en het

onderhoud van de Nederlands Hervormde Kerk te

Obergum.

1622 Stukken betreffende de lijst van beschermde

monumenten.

1623 Stukken betreffende de restauratie en onderhoud

van de Nederlands Hervormde kerk met toren te

Winsum.

1624-

1626

Stukken betreffende de restauratie en rehabilitatie

van particuliere woningen.

1624 Bellingeweer-Hoofdstraat 1971-1987.

1625 Kerkstraat-G. Reindersstraat 1971-1989('90).

1626 Saaksum-Wierdaweg 1970-1987.

1627 Stukken betreffende de restauratie van een

schilderstuk van J.H. Aikes op de

schoorsteenboezem van de boerderij Maarhuizen

18 te Winsum.

1628 Stukken betreffende de restauratie van de muur

bij de bijzondere begraafplaats te Bellingeweer en

de overname in eigendom.

1629 Stukken betreffende de lijst van beschermde

archeologische monumenten.

1630 Stukken betreffende de aanwijzing van Winsum-

Obergum tot beschermd dorpsgezicht, met

tekeningen.

1631 Stukken betreffende het register van beschermde

archeologische monumenten.

1632 Stukken betreffende plannen tot aanleg van

volkstuinen en ijsbaan op het beschermde

archeologische monument "Wierde Ripperda".

1943-1947 1 omslag

1946-1947 1 omslag

1953-1989 1 omslag

1964-1986 1 omslag

1969-1989 1 pak

1971-1989 1 omslag

1971-1989

(1990)

3 pakken

1974-1975 1 omslag

1974-1986 1 omslag

1975-1981 1 omslag

1975-1986 1 pak

1981 1 omslag

1983-1985 1 omslag

138


1633 Stukken betreffende de gemeentelijke

meerjarenprogramma's monumenten 1987-1991.

1634 Stukken betreffende het register van beschermde

monumenten.

3.13.7 Natuurschoon

1635 Stukken betreffende het beschermd natuurgebied

Maarhuizen.

1636 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking

van de verordening op het vellen van

houtopstanden.

1637 Stukken betreffende het aanbrengen van

groenvoorzieningen met bijkomende werken in

het bestemmingsplan Ripperda.

1638 Stukken betreffende het herstel van de boom

"Zwarte Noot" (Juglans Nigri) bij de boerderij

"Ripperdaheerd" door een specialist in de

boomchirurgie.

1639 Stukken betreffende het bosplan Winsum, onder

de naam "Potmaarbosje".

1640 Stukken betreffende de groenvoorzieningen in de

boomgaard in het bestemmingsplan Ripperda.

1641 Stukken betreffende de indiening voor

subsidiëring van het landschapsbeheersplan

gemeente Winsum bij het Regionaal Coördinatie

College Openbare Werken.

1642 Stukken betreffende het beplantingsplan rond de

Nederlands Hervormde Kerk te Winsum.

1643-

1652

1643 1932

1644 1933

1645 1934

1646 1935

1647 1936

1648 1937

1649 1938

3.14 Militaire zaken

Alfabetisch registers van ingeschrevenen voor de

dienstplicht.

1986-1987 1 omslag

1989 1 omslag

1942-1948 1 omslag

1962-1982 1 omslag

1966-1986 1 pak

1975-1977 1 omslag

1975-1978 1 omslag

1977-1985 1 omslag

1979 1 omslag

1986 1 omslag

1932-1941 10 katernen

139


1650 1939

1651 1940

1652 1941

1653 Inkwartieringslijsten. 1933-1950 1 omslag

1654 Stukken betreffende de vordering van paarden en

hooi ingevolge de Inkwartieringswet.

1655 Stukken betreffende toestand van de gemeente

na de bevrijding en opgave van omgekomen en

vermiste personen.

1656 Stukken betreffende de Winsumer

gerepatrieerden en de aanvragen om

hulpverlening als oorlogsslachtoffer.

1657 Stukken betreffende de zorg voor gerepatrieerden

uit Indonesië en hun verwanten.

1658 Stukken betreffende vermeende aanwezigheid

van fosfor- en brisantbommen.

1659 Stukken betreffende het inrichten van een

gedeelte van het Lauwersmeergebied als militair

oefenterrein en het gebruik van de provinciale

weg Groningen-Winsum-Lauwersoog voor militair

transport.

1660 Stukken betreffende de munitietransporten over

de spoorlijn Groningen-Roodeschool naar de

Eemshaven. N.B. Onder hoofdstuk

"Documentatie" zijn drie plakboeken te vinden,

samengesteld door P. Noord.

1661 Stukken betreffende de standpuntbepaling in de

raad ten aanzien van de plaatsing van

kernwapens in Nederland.

3.15 Justitie en Politie

1662 Registers van opgemaakte en verzonden

processen-verbaal.

1663 Verordening, regelende de eischen van

benoembaarheid en de bezoldiging van de

veldwachters en de wijzigingen daarvan.

1664 Maandrapporten inzake politionele

aangelegenheden, verslag toestand politie en

meldingen buitengewone voorvallen.

1937-1940 1 omslag

1945-1947 1 omslag

1945-1966 1 omslag

1948-1973 1 omslag

1971 1 omslag

1975-1981 1 pak

1981-1982 1 omslag

1981-1984 1 omslag

1932-1953 1 omslag

1935-1943 1 omslag

1942-1987 1 omslag

140


1665 Stukken betreffende de inventarisatie van

opgelegde boetes door de bezetter aan inwoners

van de gemeente.

1666 Lijst van alle in de gemeente Winsum

gearresteerde of huisarrest gekregen N.S.B.-ers

en andere politieke delinquenten. N.B. Niet

openbaar.

1667 Stukken betreffende de bouw van een postbureau

voor het korps Rijkspolitie te Winsum.

1668 Stukken betreffende de benoeming tot

onbezoldigd ambtenaar Rijkspolitie en

waarneming postcommando te Winsum.

1669 Stukken betreffende beleidsplannen korps

Rijkspolitie, groep Bedum betrekking hebbend op

het grondgebied van de gemeente Winsum.

1670 Stukken betreffende beleidsinitiatieven inzake

antivandalismeproject Winsum.

3.16 Ontwikkelingssamenwerking

1671 Stukken betreffende de instelling en

samenstelling van een werkgroep

ontwikkelingssamenwerking en de verrichtte

werkzaamheden.

4 Documentatie

1672 Documentatie betreffende algemene historische

gegevens van de gemeente Winsum.

1673-

1676

1673 1940

1674 1941

1675 1942

1676 1943

Verordeningen voor het bezette Nederlandse

gebied.

1677 Documentatie betreffende 900 jaar Winsum. (900

jaar munt-, markt- en tolrechten).

1678 Brochure "Wonen in Ripperda, wonen in

Winsum".

1945 1 omslag

1945-1946 1 omslag

1966-1977

(1988)

1 pak

1978-1989 1 omslag

1982-1988 1 pak

1984-1987 1 omslag

1975-1988 1 omslag

1937-1984 1 pak

1940-1943 4 banden

1957 1 pak

1975 1 stuk

141


1679 Rapport "Leidingstraten bestemmingsplan

Ripperda" van G.K. van der Wal (H.T.S.-student);

een gezamenlijk experiment betreffende het

leggen van kabels en leidingen in een

bestemmingsplan.

1680 Rapport van de werkgroep bejaardenwerk in de

gemeente Winsum "Enquete onder alle

zelfstandig wonende ouderen in de gemeente

Winsum".

1681 Rapport "Verkeersplan Winsum", een HTS

afstudeeropdracht van de heren Ger van der Wal,

René Meijer en Henk Minnema.

1682 Rapport "Omlegging Winsumerdiep + bijkomende

werken", afstudeeropdracht HTS-Groningen, door

H. Sissingh, W. Vrieling, C. Wolters en T. Roelofs.

1683 Rapport "Verkeersplan Winsum", een

afstudeeropdracht voor de afdeling weg- en

waterbouw van de HTS te Groningen (auteurs

onbekend).

1684 Rapport van de energiewerkgroep "De Drie

Waakvlammen" betreffende kleine

energiebesparende maatregelen voor

gemeentelijke gebouwen in de gemeente

Winsum.

1685 Rapport betreffende onderzoek ten behoeve van

de uitbreiding van het plan Ripperda door drs. J.

van Ravensteijn.

1686 Rapport "Analyse en evaluatie van het

bestemmings- en bouwproces Ripperda" van

student E.M. Meisner.

1687 Plakboeken (3) van P. Noord, met

krantenknipsels en brieven betreffende de

munitietransporten per spoor naar en vanuit de

Eemshaven.

1688 "Lithos", Agora en Kleinbedrijf; transformatie van

de voormalige steen- en buizenfabriek "Timmer

en Weg" aan de Trekweg van Winsum naar

Onderdendam, naar een idee van G.C. Stinissen

met adviezen van ir.C. de Ranitz en ir. A.Th.

Dubbeling.

1689 Notitie betreffende de evaluatie van de

uitgangspunten van het experimentele

bestemmingsplan Ripperda. N.B. schrijver is niet

bekend.

1975 1 omslag

1976 1 omslag

1976 1 omslag

1978 1 omslag

1978 1 omslag

1980 1 omslag

1980 1 omslag

1980 1 omslag

1981-1982 1 doos

1982 1 omslag

1982 1 omslag

142


1690 Stagerapport van dhr. B. Dijkstra te Baflo over de

kern Winsum.

1691 Rapport "Vaarrecreatie in een zeekleilandschap;

een onderzoek naar de mogelijkheden en

beperkingen voor vaarrecreatie in de maren en

kanalen rond Eenrum en omgeving. (D. Molenaar

en H. v.d. Pal).

1692 Rapport "Starten en doorstromen", een

samenvatting van het onderzoek verhuisketens

gemeente Winsum in opdracht van het provinciaal

bestuur.

1693 Rapport houdende bestek en voorwaarden met

bijlagen en tekeningen inzake uitbreiding van het

gemeentehuis, opgesteld door de afstudeergroep

AB 8502 van de avond HTS te Groningen.

1694 Studierapport "Het milieubeleid in de gemeente

Winsum" van Peter Hellinga en Ronald Folders.

1695 Brochure "Wandelroute door Winsum", ter

gelegenheid van de Open Monumentendag op 12

september 1987.

1696 Rapporten "De detailhandel in Winsum: kansen

en dilemma's" en "De Winsumer Middenstand in

de negentiger jaren" en RUG-rapport "Winsum in

de Markt".

1697 Rapport van de casestudy van drs. W.H. Everts

(febr. 1990) "Besluitvorming over de groei van de

gemeente Winsum in de 70-er jaren".

5 Gedeponeerde Archieven

1983 1 omslag

1983 1 omslag

1983 1 omslag

1985 1 pak

1985 1 omslag

1987 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1990 1 omslag

5.1 Kommissie Verkoopregulerende bepalingen

1 Stukken betreffende instelling van de commissie. 1979-1980 1 omslag

5.2 Distributiedienst, kring Winsum

1 Stukken betreffende vaststelling

gemeenschappelijke regeling ingevolge de

Distributiewet 1939.

1939-1949 1 omslag

143


2 Stukken betreffende opgaven aantal werkzame

personen bij de dienst aan het centraal

distributiekantoor.

3 Stukken betreffende jaarweddeberekeningen voor

personeel van de dienst.

4 Kasboeken van uitgaven over de periode 1

november 1944 tot en met het einde van de

dienst op 1 februari 1949.

5 Staten afrekeningen kosten van de dienst met

andere gemeenten.

1940-1947 1 omslag

1943-1946 1 pak

1944-1949 1 pak

1944-1949 1 omslag

6-8 Stukken betreffende personeel van de dienst. 1942-1949 3 pakken

6 A - G

7 H - P

8 R - V

5.3 Plaatselijke kommissie van het Nationaal Instituut

Steun Wettig Gezag

1 Stukken betreffende de organisatie, status en

reglementen.

2 Stukken betreffende de instelling van de

plaatselijke kommissie.

5.4 Winsumer burgerwacht

1935-1941 1 omslag

1948-1949 1 omslag

1 Presentielijsten oefeningen. 1937-1939 1 omslag

5.5 Vleeskeuringsdienst Hunsingo

1 Stukken betreffende de gemeenschappelijke

regeling.

1952-1972 1 omslag

2 Instructies voor het personeel. 1955-1956 1 omslag

3 Stukken betreffende verbouw noodslachtplaats. 1955-1957 1 omslag

4 Jaarverslagen. 1955-1968 1 omslag

5 Notulen van de commissie als bedoeld in artikel 4

van de gemeenschappelijke regeling.

1955-1970 1 omslag

6 Begrotingen. 1955-1970 1 omslag

144


7 Rekeningen. 1955-1971 1 omslag

8 Stukken betreffende de personeelsleden van de

dienst.

1955-1983 1 pak

5.6 Keuringsdienst voor vee en vlees voor de gemeenten

Winsum, Adorp, Baflo, Eenrum en Ezinge

1 Stukken betreffende de gemeenschappelijke

regeling en benoeming en ontslag van een hulpkeurmeester.

5.7 Bouwvereniging Winsum-Obergum

1 Stukken betreffende de oprichting van de

vereniging, samenstelling van het bestuur, de

aandeelhouders en de dreigende ontbinding.

1923-1955 1 omslag

1909-1949 1 omslag

2 Notulen van algemene vergaderingen. 1909-1964 1 deel

3 Notulen van bestuursvergaderingen. 1909-1964 1 deel

4 Stukken betreffende correspondentie tussen de

vereniging en diverse instanties.

1910-1955 1 pak

5 Kasboek. 1910-1954 1 band

6-7 Balansen, Winst- en Verliesrekeningen en

beredeneerde verslagen exploitatie van

woningen.

6 1911-1953.

7 1954-1964.

1911-1964 2 pakken

8-10 Grootboeken. 1911-1953 3 banden

8 1911-1941

9 1942-1953 (eerste tot en met vierde groep)

10 1950-1953 (zesde tot en met zevende groep)

11 Begrotingen. 1912-1949 1 band

12 Agenda's algemene ledenvergaderingen 1923-

1958 en Jaarverslagen 1913-1963.

1913-1963 1 omslag

13 Huurregister. 1925-1964 1 pak

14 Stukken betreffende de financiële verhouding tot

de gemeente en de controle van de boeken.

1935-1956 1 omslag

145


15 Huurcontracten. (1940)

1945-1949

16 Stukken betreffende de opheffing van de

vereniging.

5.8 Gemeentelijk woningbedrijf

1 Stukken betreffende het instellen van het

gemeentelijk woningbedrijf, overname alle

bezittingen van de bouwvereniging Winsum-

Obergum, vaststelling beheersverordening en het

inbrengen van woningen bij het woningbedrijf.

1 omslag

1962-1965 1 omslag

1964 1 omslag

2 Huurregisters. 1964-1969 1 omslag

3 Stukken betreffende financiële verantwoording

van inkomsten en uitgaven, waaronder balansen

en winst- en verliesrekeningen en begrotingen.

1964-1972 1 omslag

4 Kasboeken. 1964-1973 1 pak

5 Grootboeken. 1965-1972 1 pak

5.9 Woonruimtekommissie

1 Stukken betreffende de instelling en

samenstelling van de commissie en de verdeling

van de presentiegelden.

2 Verslagen vergaderingen, adviezen betreffende

toewijzing van woonruimte en lijsten van

woningzoekenden.

1947-1972 1 omslag

1955-1972 1 omslag

5.10 Kring Groningen 2 Bescherming Bevolking

1 Stukken betreffende de vaststelling van de

gemeenschappelijke regeling.

2 Stukken betreffende de hulpmiddelen en

benodigdheden voor de uitrusting van de

blokploegen.

1952 1 omslag

1952-1956 1 omslag

3 Begrotingen en rekeningen. 1953-1961 1 omslag

4 Rapport Verificatiebureau VNG betreffende de

liquidatiebalans per 31 augustus 1961 en proces

verbaal kasoverdracht.

5.11 Stichting Dorpskern Winsum-Obergum

1961-1962 1 omslag

146


1 Statuten 1962 met spaarboekje en journaal over

de jaren 1962-1976.

2 Stukken betreffende de correspondentie tussen

de stichting en de gemeente.

3 Stukken betreffende de correspondentie tussen

de stichting en derden.

1962-1976 1 omslag

1962-1972 1 omslag

1963-1969 1 omslag

4 Notulen. 1962-1972 1 omslag

5 Ontwerp-huishoudelijk reglement. 1966 1 stuk

5.12 Burgerlijk armbestuur / Dienst Sociale Zorg

1 Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur. 1913-1958 1 omslag

2-5 Kasboeken 1915 tot en met 1973. 1915-1972 4 delen

2 1915-1958

3 1959-1961

4 1962-1969

5 1970-1973

6-9 Registers van ontvangsten en uitgaven. 1952-1964 4 delen

6 1952-1954

7 1955-1957

8 1958-1961

9 1962-1964

10 Begrotingen en stukken betreffende Rekeningen. 1916-1963 1 omslag

11-12 Notulen. 2 delen

11 1918-1939

12 1940-1966

13 Rekeningen. 1918-1973 1 doos

14 Stukken betreffende de samenstelling van het

bestuur.

15-16 Correspondentie met diverse instanties en

personen.

15 (1920)1939-1963

16 1948-1973

1932-1963 1 omslag

(1920)

1939-1973

2 omslagen

147


17 Stukken betreffende de naamswijziging in Dienst

Sociale Zorg en de samenstelling van het bestuur.

18 Stukken betreffende financiële aangelegenheden

en administratieve organisatie van de dienst.

5.13 Schoolartsendienst groep Winsum

1 Dossiers inzake in dienst geweest zijnde

personen.

2 Stukken betreffende de instelling van de groep

Winsum en de herindeling van groepen.

1949-1963 1 omslag

1952-1972 1 omslag

1943-1978 1 omslag

1942-1972 1 omslag

3 Stukken betreffende de aansluiting van scholen. 1948-1972 1 omslag

4 Stukken betreffende de samenstelling van de

commissie voor de schoolartsendienst en notulen

van vergaderingen.

5-6 Jaarverslagen. 1954-1957,

1960-1978

1945-1970 1 omslag

5 1954-1957

6 1960-1978 1 pak

1 omslag en

1 pak

7 Begrotingen en toelichtingen. 1943-1972 1 omslag

8-9 Rekeningen en stukken betreffende rekeningen,

verrekeningen en bijlagen.

8 1943-1959

9 1960-1972

1943-1972 2 omslagen

10 Rapporten van de schoolarts. 1945-1979 1 omslag

5.14 Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke

opvoeding en de sport

1 Stukken betreffende de samenstelling van de

commissie.

2 Stukken betreffende de subsidiëring van

leidinggevend kader, verslagen vergaderingen

van de kommissie en van de kommissie met het

college van burgemeester en wethouders en

begrotingen en rekeningen.

1933-1980 1 omslag

1963-1978 1 omslag

148


3 Correspondentie van de kommissie met diverse

instellingen en verenigingen.

4 Verordening regelende de samenstelling en de

werkkring de wijziging en intrekking van de

verordening.

5 Stukken betreffende het functioneren van de

commissie en de opheffing van de commissie.

1960-1981 1 omslag

1962-1982 1 omslag

1976-1982 1 omslag

5.15 Vereniging ter bevordering van de verkrijging van

onroerend goed door landarbeiders te Winsum-Obergum

1 Stukken betreffende de verkrijging door

landarbeiders van land met woning in eigendom

en van los land in pacht, de zogenaamde

plaatsjes.

1920-1967 1 omslag

2 Kasboek. 1921-1967 1 omslag

3 Balansen, Winst- en Verliesrekeningen en

beredeneerde verslagen.

4 Stukken betreffende de samenstelling van het

bestuur.

5 Pacht- en Huurcontract voor akkerland en besluit

van de burgemeester inzake opgave van

aardappelrassen welke niet mogen worden

geteeld.

6 Dagboeken van ontvangen landhuur en

contributie.

7 Stukken betreffende de overname van de

bezittingen door de gemeente en de beëindiging

van de huur van percelen akkergrond.

5.16 Vereniging "Winsumer IJsbaan"

1925-1965 1 omslag

1926-1957 1 omslag

1936-1942 1 omslag

1942-1966 1 omslag

1964-1974 1 omslag

1-3 Notulen. 1865-1965 1 band en 2

omslagen

1 1865-1965 1 band

2 1958-1962

3 1942-1962

4 Notitieboekjes. ca 1929-

1937

1 omslag

5 Stukken betreffende het aanleggen en exploiteren 1951-1990 1 omslag

149


van de Winsumer ijsbaan.

6 Reglementen. 1948-1967 1 omslag

7 Stukken betreffende diverse aangelegenheden. 1955-1990 1 omslag

8 Jaarboeken K.N.S.B. 1957-1974 1 omslag

9 Diverse foto's. z.j. 1 omslag

10 Stukken betreffende de Provinciale Groningse

IJsbond.

11 Stukken betrefffende het organiseren van

hardrijderijen.

1929-1937 1 omslag

1924-1929,

1953-1963

1 omslag

12 Stukken betreffende de Noorder-IJsbond. 1924-1953 1 omslag

13 Stukken betreffende de Stichting

Noorderrondritten.

1940-1964 1 omslag

14 Rekeningen. 1971-1991 1 omslag

15 Statuten. ca 1922-

1957

5.17 Vereniging Bad- en Zweminrichting Winsum-

Obergum

1 omslag

1-2 Kasboek en exploitatierekening. 1933-1962 2 banden

1 1933-1954

2 1955-1962

3 Stukken betreffende de oprichtingsvergadering

van de vereniging, de statuten en het

huishoudelijk reglement.

1933 1 omslag

4 Notulen. 1933-1961 1 band

5.18 Muziekschool Noord-Groningen

1 Vergader- en Jaarstukken. 1969-1987 1 omslag

5.19 Reüniekommissie 140 jaar openbaar onderwijs

Winsum

1-2 Mijs' absentielijst voor het schooljaar. 1949-1951 2 omslagen

1 1949

150


2 1950-1951

3 Notulenboek. 1984-1986 1 omslag

4 Kasboek. 1985-1986 1 deel

5 Afschriften spaarbankrekeningen. 1985-1987 1 omslag

6 Stukken betreffende de correspondentie ter

voorbereiding van de reünie, de uitgifte van een

jubileumboek en documentatie.

1985-1987 1 omslag

5.20 Wederkerig Ondersteuningsfonds wijlen

burgemeester E. Wierda, afdeling Gezondheidszorg

1 Notulen en enige correspondentie. 1940-1967 1 band

5.21 Maatschappij tot het exploiteren van onroerende

goederen Winsum NV.

1 Stukken betreffende de exploitatie van de

maatschappij.

1913-1949 1 pak

2 Notulen. 1913-1942 1 band

3 Balansboek. 1915-1942 1 band

5.22 NV Maatschappij tot het exploiteren van onroerende

goederen "Stationsweg" te Winsum

1 Stukken betreffende de exploitatie van de nv en

de gevoerde correspondentie.

1919-1949 1 pak

2 Notulen en Balansboek. 1919-1943 1 band

5.23 Gemeentelijke personeelsvereniging Winsum

1 Huishoudelijk reglement, statuten. 1966, 1981 1 omslag

2 Notulen van bestuursvergaderingen. 1980-1987 1 omslag

3 Stukken betreffende het organiseren van

activiteiten.

5.24 Ambtenaar van de burgerlijke stand

1981-1990 1 omslag

1-5 Registers van geboorten, met jaarlijkse klappers. 1931-1980 5 banden

1 1931-1940

151


2 1941-1950

3 1951-1960

4 1961-1970

5 1971-1980

6-10 Registers van huwelijken en echtscheidingen, met

jaarlijkse klappers.

6 1931-1940

7 1941-1950

8 1951-1960

9 1961-1970

10 1971-1980

1931-1980 5 banden

11-15 Registers van overlijden, met jaarlijkse klappers. 1931-1980 5 banden

11 1931-1940

12 1941-1950

13 1951-1960

14 1961-1970

15 1971-1980

16-21 Meerjarige klappers van geboorten, huwelijken,

ingeschreven akten van huwelijken, echtscheiding

en overlijden.

16 1923-1932

17 1933-1940

18 1941-1950

19 1951-1960

20 1961-1970

21 1971-1980

22-30 Registers geboorten, huwelijken, echtscheidingen

en overlijden, met per categorie een klapper.

22 1981

23 1982

24 1983

25 1984

26 1985

27 1986

28 1987

29 1988

30 1989

1923-1980 6 banden

1981-1989 9 banden

31-43 Bijlagen bij de Huwelijksakten. 1933-1989 13 dozen

31 1933-1939

32 1940-1947

152


33 1948-1952

34 1953-1956

35 1957-1960

36 1961-1965

37 1966-1969

38 1970-1973

39 1974-1977

40 1978-1980

41 1981-1983

42 1984-1986

43 1987-1989

44-45 Registers van huwelijkstoestemmingen en -

aangiften

44 1933-1960

45 1961-1983

193-1983 2 dozen

5.25 Technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum, Adorp

en Aduard. (EEWAA)

5.25.1 Instelling en opheffing

1 Stukken betreffende de instelling bij

gemeenschappelijke regeling en opheffing van

het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam

"Technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum,

Adorp en Aduard."

2 Stukken betreffende de ontrafeling van de dienst

na gemeentelijke herindeling.

5.25.2 Algemeen- en dagelijks bestuur

3 Stukken betreffende de samenstelling van de

commissie van beheer ing. art. 1 van de

gemeenschappelijke regeling en verslagen

vergaderingen van de commissie.

1978-1990 1 omslag

1987-1991 1 omslag

(1943)1948-

1968

1 omslag

4-6 Vergaderstukken beheerscommissie. 1969-1978 3 omslagen

4 1969-1976

5 1977

6 1978

7-18 Vergaderstukken algemeen bestuur. 1979-1991 12 omslagen

7 1979

8 1980

9 1981

10 1982

153


11 1983

12 1984

13 1985

14 1986

15 1987

16 febr 1988-mei 1989

17 sept-dec 1989

18 febr 1990-okt 1991

19 Notulen van vergaderingen tussen de voorzitters

van de stuurgroepen herindelingsvarianten en

dagelijks Bestuur van de EEWAA.

1989 1 omslag

20-39 Vergaderstukken dagelijks bestuur. 1979-1989 8 omslagen

en 2 pakken

20 1979-1980 1 pak

21 1981

22 1982-1984

23 1985

24 1986

25 1987

26 jan 1988-nov 1988

27 nov 1988-aug 1989 1 pak

28 jan 1990

29 sep-dec 1989

30-31 Presentielijst algemeen bestuur en dagelijks

bestuur, met bijlagen.

30 sept 1979-mrt 1986

31 mei 1986-jan. 1990

5.25.3 Financiën

32 Register van activiteiten en gemaakte kosten van

Bouw en Woningtoezicht in Ezinge.

33 Register van activiteiten en gemaakte kosten van

Bouw en Woningtoezicht in Winsum.

34 Nota van de secretaris betreffende de verdeling

van de kosten van de gemeenschappelijke dienst.

35 Staten houdende gegevens van voorgenomen of

uit te voeren kapitaalwerken in de onderscheiden

gemeenten.

36 Staat percentuele bijdragen per gemeente in het

nadelige saldo over 1978-1982 van de dienst.

sept 1979-

1990

mei 1948juni

1956

mei 1948juli

1956

2 delen

1 katern

1 deel

1954 1 stuk

1954-1964 1 omslag

1982 1 omslag

154


37 Stukken betreffende de opdracht aan de

commissie Financiën onderzoek in te stellen naar

de omvang en de aard van de behoeften bij

gemeenten aan dienstverlening zowel in de

kapitaals-als gewone dienst sfeer, alsmede de

rapportage.

5.25.3.1 Journaals

1983-1984 1 omslag

38-4.0 Journaal van ontvangsten en uitgaven. okt 1955-

1956, 1973juli

1978

1 katern en 2

delen

38 okt 1955-jan 1956 1 katern

39 jan 1956-juli 1956

40 1973-juli 1978

5.25.3.2 Begrotingen en begrotingswijzigingen

41-43 Begrotingen, met wijzigingen. 1965-1990 3 omslagen

41 1965-1977

42 1978-1985

43 1986-1990

5.25.3.3 Grootboeken

44-45 Grootboekkaarten van de dienst. 1973-1975,

1983

44 1973-1975

45 1983

46-50 Grootboekkaarten per gemeente. (1981)

1983-1987

46 Adorp, (1981)1983-1987

47 Aduard, 1983-1987

48 Ezinge, 1983-1987

49 Eenrum, 1983-1987

50 Winsum, 1983-1987

5.25.3.4 Rekeningen

51-52 Rekeningen en verantwoording van inkomsten en

uitgaven.

51 1943-1964

52 1965-1977

2 kaartsystemen

5 kaartsystemen

1943-1977 2 omslagen

155


54-56 Rekeningen, met bijlagen. 1978-1990 4 omslagen

53 1978-1981

54 1982-1984

55 1985-1987

56 1988-1990

5.25.4 Aanschaf benodigdheden

57 Stukken betreffende de aanschaf van groot

materieel.

5.25.5 Dienstgebouw

58 Toespraak van de voorzitter van de

beheerscommissie EEW bij de ingebruikname

van het nieuwe kantoorgebouw aan de Geert

Reindersstraat 5 te Winsum op 18 januari 1973.

59 Stukken betreffende de aankoop van de

Parkschool aan de Schilligehamsterweg 5 te

Winsum, bestemming als gebouw voor de dienst

en de ingebruikname.

60 Stukken betreffende de verkoop van het EEWAA

gebouw aan de Schilligehamsterweg 5 te Winsum

i.v.m. de gemeentelijke herindeling.

5.25.6 Organisatie

61 Stukken betreffende de organisatiestructuur van

de buitendienst.

62 Rapport van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten betreffende de structuur van de

buitendienst, de reacties daarop en de notitie

inventarisatie buitendienst.

63 Stukken betreffende de herstructurering van de

buitendienst.

5.25.7 Automatisering

1978-1980,

1982-1989

1 omslag

1973 1 stuk

1978-1982 1 omslag

1989-1990 1 omslag

1971-1977 1 omslag

1978-1989 1 omslag

(1954)

1980-1986

1 omslag

64 Stukken betreffende automatisering. 1985-1986 1 omslag

5.25.8 Verschuldigde belastingen

156


65 Stukken betreffende bezwaar en beroep tegen de

op aangifte betaalde omzetbelasting.

66 Stukken betreffende bezwaar en beroep tegen de

op aangifte betaalde omzetbelasting.

5.25.9 Bevoegdheden

67 Stukken betreffende de bevoegdheden van bouw-

en woningtoezicht.

1987-1989 1 omslag

1990-1992 1 omslag

1981 1 omslag

68 Jaarverslag. 1975-1976 1 stuk

5.25.10 Personele zaken

69 Brief van de directeur aan wegwerkers in de

gemeente Ezinge met de oproep het werk vanuit

een positieve houding te verrichten.

70 Notulen van gesprekken met personeelsleden

betreffende inpassing na liquidatie EEWAA.

71 Notulen van bijeenkomsten van het Dagelijks

Bestuur en het personeel betreffende de

gemeentelijke herindeling.

72 Nota van de directeuren betreffende het

personeelsbeleid in verband met de

gemeentelijke herindeling.

1964 1 stuk

1989 1 omslag

aug-dec

1989

1 omslag

1989 1 omslag

73 Notities betreffende het personeelsbeleid. 1983, 1985-

1988

74 Advies advocatenbureau Trip c.s. inzake de

rechtspositie van het personeel in het kader van

de gemeentelijke herindeling.

75 Sociale leidraad gemeentelijke herindeling van de

gemeenschappelijke regeling Technische Dienst

EEWAA.

76 Stukken betreffende de voorstellen inzake de

bezoldiging van het personeel en de vaststelling

van de regelingen door de raden van de

deelnemende gemeenten.

77 Bezoldigingsverordening en de wijzigingen

daarvan.

1 omslag

1989 1 omslag

1989 1 omslag

1945-1969 1 omslag

1970-1977 1 omslag

157


78 Stukken betreffende bezoldigingsverordeningen

voor het personeel en de wijzigingen daarvan.

79 Bezoldigingsverordening voor het personeel en

de wijziging daarvan.

80 Stukken betreffende inventarisatie

werkzaamheden van het personeel in Ezinge,

Winsum en Adorp.

1978-1982 1 omslag

1982-1989 1 omslag

1989 1 omslag

81 Instructie voor de gemeente-architect. 1943 1 stuk

82 Instructie voor de directeur en de administrateur

van de dienst.

1974 1 stuk

83 Instructie voor de directeur. 1982 1 stuk

84 Stukken betreffende de invulling van de vacature

algemeen directeur van de dienst.

85 Verslagen vergaderingen van de buitendienst en

notities inzake de bezetting van de buitendienst.

86 Verslagen vergaderingen

personeelsbijeenkomsten.

87 Stageverslagen leerlingen Hunzecollege

Groningen.

5.25.11 Gladheidsbestrijding

88 Stukken betreffende het voorstel van de directeur

voor een andere aanpak van de

gladheidsbestrijding.

5.25.12 Rationeel wegbeheer

89 Stukken betreffende de invoering van het systeem

van rationeel wegbeheer.

1984 1 omslag

(1981)

1985-1987

(1989)

1 omslag

1987-1989 1 omslag

1988-1989 1 omslag

1971 1 omslag

1981-1983 1 omslag

5.26 Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge en Winsum (EEW)

1 Stukken betreffende de "gemeenschappelijke

regeling Reinigingsdienst voor de gemeenten

Eenrum, Ezinge en Winsum" (EEW).

2 Stukken betreffende de "Gemeenschappelijke

regeling Groningen-EEW", alsmede de

ontbindingsovereenkomst tussen de EEW en de

milieudienst van de gemeente Groningen.

(1959)

1987-1989

1 omslag

1989 1 omslag

158


3 Stukken betreffende de opheffing van de

gemeenschappelijke regeling reinigingsdienst

EEW en de voorbereidingen om te komen tot een

gemeenschappelijke regeling tussen de

gemeenten Groningen en Winsum.

4 Begrotingen. 1965-1989

(1991)

1990-1992 1 omslag

1 omslag

5 Rekeningen. 1970-1989 1 omslag

6 Stukken betreffende de verdeelsleutel van de

kosten van de dienst over de deelnemende

gemeenten.

7 Verslagen vergaderingen van de

beheerscommissie en het dagelijks bestuur.

8 Vergaderstukken en verslagen van vergaderingen

van de beheerscommissie en het algemeen

bestuur.

9 Stukken betreffende alternatieve wijze(n) van

vuilverwijdering en overeenkomst tot het

uitbesteden van de werkzaamheden van de

dienst aan de milieudienst van de gemeente

Groningen.

10 Stukken betreffende werkclassificatie/

functiewaardering van het personeel.

11 Stukken betreffende de vervanging en huur van

een reinigingsauto.

12 Stukken betreffende de vervanging van de

kolkenzuiger.

1983-1989 1 omslag

1982-1989 1 omslag

1990-1992 1 omslag

(1981)

1984-1989

1 omslag

1964-1988 1 omslag

(1976)

1982-1988

1967-1975

(1985)

1 omslag

1 omslag

13-15 Routekaarten reinigingsauto door een gemeente. z.d. 3 omslagen

13 Gemeente Eenrum.

14 Gemeente Ezinge.

15 Gemeente Winsum.

159


6.1 Personeelsdossiers

> = Aangesteld vanaf 1 januari 1990 bij de gemeente Winsum

Nr. Naam Groep/Lokatie Functie bij aanstelling van t/m

5.5.6 Aardappel, H Distributiedienst ambtenaar kringcontrole 1944

1586 Akker van den, S Zwembad hulp-badmeester 1982 1985

1586 Alssema, J Zwembad badmeester 1963 1967

732 Alssema, S Gemeente schoonmaakster 1963 1967

1507 Aptroot, G Parkschool hoofd 1975 1977

5.5.6 Arkema, T Distributiedienst uitreikster 1943 1949

> Arnoldus, W Secretarie ambtenaar

732 Bakema, G Secretarie volontair 1956 1964

1507 Bakema, LC OKS Winsum leidster 1976 1986

1507 Bakker, KAM OBS Winsum onderwijzeres 1972 1975

1507 Bakker, L OKS Winsum leidster 1967 1967

1193 Balk, A Brandweer commandant 1920 1960

1193 Banninga, A Brandweer spuitgast 1951 1963

741 Banninga, H Gemeentewerken plantsoenarbeider 1955

732 Bearda, SK Secretarie gemeente-ontvanger 1946 1947

680 Beins, PJ Secretarie gemeentesecretaris 1961 1984

1507 Beld vd, GMA Tiggeldobbe vervangende leerkracht 1985 1985

911 Bennekers, JH Gemeente lijkschouwer 1971

741 Bentem, MJ Gemeentewerken werkman 1983 1984

732 Berg van den, S Secretarie leerling ambtenaar 1957 1960

732 Berg vd, PH Secretarie administratief medew. 1976 1976

1507 Berge ten, J OLS Winsum onderwijzeres 1958 1963

732 Bergsma, T Secretarie volontair 1952 1952

911 Beukema, JE Gemeente lijkschouwer 1978

5.5.6 Beukema, PC Distributiedienst ambtenaar 1943

> Bierma, I Secretarie ambtenaar 1986 1991

732 Bierma, II Secretarie ambtenaar

1507 Bijleveld, J OLS Winsum onderwijzeres 1961 1965

1507 Bijlsma, BJ OBS Winsum vervangende leerkracht 1985

1507 Bijlsma, CC OLS Winsum onderwijzeres 1968 1968

1507 Bijlsma, CC OLS Winsum onderwijzeres 1971 1971

741 Bink, AAC Gemeentewerken werkman 1986 1987

1193 Bink, F Brandweer adspirant-brandwacht 1971 1978

1507 Blaauw, KO OLS Winsum vakleerkracht muziek 1973 1976

1507 Blauw, GR OLS Winsum onderwijzeres 1957 1958

1507 Blecourt de, HJ OLS Winsum onderwijzer 1953 1958

1507 Blecourt de, JK OLS Winsum onderwijzer 1936 1936

5.5.6 Blecourt de, L Distributiedienst ambtenaar 1946 1947

> Bleijenberg, M Secretarie ambtenaar 1976

1507 Bleker, E Tiggeldobbe groepsleraar 1986

> Bloem, G Secretarie ambtenaar

1508 Boer de, G OLS Winsum schoonmaakster 1930 1955

1508 Boer de, H OLS Winsum onderwijzeres 1958 1958

1508 Boer, FG de Parkschool onderwijzeres 1965 1967

1586 Boer, T de Zwembad kassahulp 1976 1977

911 Boer, WJ de Gemeente lijkschouwer 1978

892 Boerma, HR Gezondheidscie. secretaris 1931 1934

733 Boerma, JH Secretarie volontair 1932 1935

160


1193 Boersma, JA Brandweer adspirant-brandwacht 1987 1988

1508 Bokje, RG OKS Winsum leidster 1979 1979

733 Bolhuis van, A Secretarie ambtenaar 1962 1967

733 Bolhuis van, A Secretarie ambtenaar 1968 1970

733 Bomers, HADJ Secretarie volontair 1936 1939

1508 Boneschansker, BLO Winsum onderwijzeres 1959 1960

EG

733 Bonjernoor, H Secretarie ambtenaar 1961 1962

> Boonstra, G Secretarie ambtenaar 1987

1508 Boot, T OKS Obergum schoonmaakster 1949 1964

733 Bos, M Gemeente schoonmaakster gymzaal 1970 1985

5.16.1 Bosgraaf, F Schoolartsendienst schoolverpleegster 1955 1956

733 Bosker, JH Secretarie ambtenaar 1948 1950

> Bouwes, JA Gemeentewerken 1961

5.5.6 Bouwman, R Distributiedienst kassier-waardemateriaal 1945

1193 Bouwsema, W Brandweer spuitgast 1961 1968

5.16.1 Braam, J Schoolartsendienst waarnemend schoolarts 1948 1949

744 Branbergen, E TD EEW opzichter-tekenaar 1956 1959

1508 Brander, J OKS Winsum leidster 1980 1981

1193 Brander, M Brandweer pijphouder 1942

744 Brandhorst, D TD EEW assistent gem.architect 1948 1949

1508 Breedland, JA GKS Winsum leidster 1975 1976

744 Bregman, JH TD EEW technisch ambtenaar 1957 1961

1193 Bregman, JH Brandweer spuitgast 1959 1961

1508 Brinksma, M OLS Winsum onderwijzeres 1963 1967

1586 Broeke ten, EH Zwembad badmeester 1968 1974

1508 Broekema, TF OKS Winsum leidster 1970 1970

5.5.6 Broekman, PF Distributiedienst chef uitreikploeg 1943 1945

1193 Bron, J Brandweer spuitgast 1951 1970

1586 Bron, J Zwembad werkman 1970 1974

893 Brons, RP Gemeente geneesheer/lijkschouwer 1932

1508 Broos, CGR OLS Winsum onderwijzeres 1951 1951

1508 Brouwer, HA GKS Winsum leidster 1956 1956

733 Brouwers, WM Secretarie ambtenaar 1942 1946

911 Bruin de, ThR Gemeente lijkschouwer 1944 1945

1586 Bruins, HJ Zwembad badmeester 1966 1967

5.5.6 Brunink, F Distributiedienst administrateur 1943 1945

1508 Buikema, A GKS Winsum schoonmaakster 1939 1939

5.16.1 Buikema, B Schoolartsendienst assistente schoolarts 1966 1971

1586 Buikema, B Zwembad kassahulp 1981 1982

1508 Buisman, M GKS Winsum helpster 1944 1946

> Bulthuis, K EEWAA 1970

733 Burghard, J Secretarie ambtenaar 1966 1975

1508 Busscher, J OLS Winsum onderwijzeres 1933

751 Busscher, S RD EEW reiniger 1988 1988

5.16.1 Cate ten Schoolartsendienst administratieve kracht 1948 1949

5.16.1 Cazemier, H Schoolartsendienst waarnemend schoolarts 1947

1508 Cleij, P OLS Winsum onderwijzer 1949 1949

1508 Crebas, RA OLS Winsum onderwijzeres 1946 1952

> Csuka, T Secretarie schoonmaakster 1986

1509 Daglet, HTCM OLS Winsum onderwijzeres 1968 1971

751 Dam van, FH RD EEW reiniger 1987 1988

1509 Dam, EA GKS Winsum hoofd 1950 1952

744 Damminga, B TD EEW opzichter-tekenaar 1952 1954

161


733 Datema, P Gemeente uurwerkverzorger

raadhuis

1942

1586 Dekker, D Zwembad hulp badmeester 1967 1972

1586 Dekker, J Zwembad werkman 1967 1969

1509 Dekker, S OLS Winsum onderwijzeres 1958 1959

1509 Deurlo, H OLS Winsum kleuterleidster 1975 1975

1509 Dijk van, CC OLS Winsum onderwijzeres 1935 1935

> Dijk van, F EEWAA 1986

1544 Dijk van, FPJ Muziekschool N.

Gr.

docent blokfluit 1986

744 Dijk van, R TD EEW schoonmaakster 1972 1978

1509 Dijk van, S OLS Winsum onderwijzeres 1967 1972

744 Dijk, AJ TD EEW administratieve kracht 1957 1961

733 Dijk, G van Secretarie ambtenaar 1967 1979

733 Dijk, J Secretarie volontair 1952 1954

> Dijk, S Gemeentewerken 1978

1193 Dijkema, DHCA Brandweer spuitgast 1961 1962

1509 Dijkema, JJ OLS Winsum onderwijzeres 1945 1951

1509 Dijkema, JJ OLS Winsum onderwijzeres 1947 1947

5.16.1 Dijken van, AJ Schoolartsendienst assistente schoolarts 1961 1964

733 Dijken van, KP Secretarie ambtenaar 1958 1961

1544 Dijkerman, BJ Muziekschool N.

Gr.

docent dwarsfluit 1988 1989

1509 Dijkstra, A OLS Winsum onderwijzeres 1972 1979

744 Dijkstra, G TD EEW administratieve kracht 1955 1956

> Dijkstra, G Secretarie burgerzaken 1984

1509 Dijkstra, HJ Parkschool onderwijzer 1977 1978

5.5.6 Dijkstra, T Distributiedienst ambtenaar 1942 1945

1509 Dik, EH OLS Winsum onderwijzeres 1944 1945

733 Doeven, FJ Secretarie ambtenaar 1970 1973

1509 Dolfien, JAM Parkschool onderwijzeres 1971 1975

1509 Donker, A OLS Winsum onderwijzer 1944 1946

1509 Doornbos, W Tiggeldobbe schoonmaakster 1986 1987

1509 Dorst, AA OBS Winsum vervangende leerkracht 1981 1984

1509 Drent, AJE OBS Winsum onderwijzeres 1984 1984

> Drent, G Gemeentewerken 1978

741 Drigpal, BS Gemeentewerken werkman 1977

1509 Drijver, A OLS Winsum onderwijzer 1935 1935

733 Drost, RJ Secretarie ambtenaar 1957 1959

> Duuren van, FM Secretarie ambtenaar 1986 1991

1509 Eekhoff, EWH GKS Winsum hoofd 1900 1939

1509 Efdé, J OLS Winsum kleuterleidster 1976 1976

1509 Egberts, AM Tiggeldobbe onderwijzeres 1986 1986

734 Eggenhuizen,

DCH

Secretarie ambtenaar 1987 1990

1509 Eleveld, A OLS Winsum onderwijzer 1950 1950

> Ellen, M EEWAA 1980

5.5.6 Elzes, EJ Distributiedienst kassier 1947 1947

744 Emaar, DA TD EEW gemeente-architect/hoofd 1937 1956

1509 Emmelkamp, R OLS Winsum onderwijzer 1942 1942

5.5.6 Ensing, J Distributiedienst schoonmaakster 1942 1944

5.5.6 Enter, GP Distributiedienst loket-ambtenaar 1946 1948

744 Enter, GP TD EEW administratieve kracht 1948 1950

5.5.6 Enter, K Distributiedienst leider 1939 1949

735 Ernens, JA Secretarie ambtenaar 1942 1946

162


Evers, C Secretarie ambtenaar 1989

735 Feeburg, HEM Secretarie ambtenaar 1976 1978

5.5.6 Ferkranus, T Distributiedienst loket-ambtenaar 1946

735 Fiat, L Gemeente werkman, hulpopzichter,

huisbewaarder, bode,

deurwaarder

1942 1971

> Flikkema, J EEWAA 1976

744 Fokkema, J TD EEW opzichter D 1966 1970

1586 Folders, RS Zwembad toezichthouder 1981 1983

1509 Frik, G BLO Winsum onderwijzer 1954 1954

1510 Geerlings, NJ Parkschool onderwijzer 1979 1985

1510 Gerritsen, IRY BLO Winsum onderwijzeres 1953 1957

1544 Gessele van, EYA Muziekschool N. docent blokfluit 1987 1987

Gr.

1510 Geukes, S OLS Winsum onderwijzeres 1958 1959

1510 Gooren, AWG OKS Winsum leidster 1974 1974

1511 Graaf de, M BLO Winsum schoonmaakster 1959 1968

745 Gramsbergen, JF TD EEWAA opzichter B 1981 1990

5.5.6 Groeneveld, P Distributiedienst loket-ambtenaar 1943 1949

1511 Groenewegen BLO Winsum onderwijzeres 1955 1957

5.8.8 Groenwoud, A Vleeskeuringsdienst keuringsveearts 1936 1969

5.5.6 Grömmel, W Distributiedienst kassier-waardemateriaal 1942 1949

893 Groot de, AL Gemeente geneesheer/lijkschouwer 1932 1942

1511 Grootes, RJ OBS Winsum onderwijzer 1971 1971

741 Guikema, AJ Gemeentewerken arbeider 1961

1511 Guikema, G GKS Winsum schoonmaakster 1963 1987

735 Haadsma, PJ Secretarie ambtenaar 1973 1975

741 Haan de, A Gemeentewerken werkman 1974 1979

> Haan de, A Secretarie secretaris 1989

745 Haan de, E TD EEWAA hoofd administratie 1988 1990

745 Haan de, H TD EEW administrateur 1961 1964

735 Haisma, E Secretarie ambtenaar 1960 1961

678 Ham van, A Secretarie gemeentesecretaris 1914 1944

1511 Ham van, JS OLS Winsum vakleerkracht

lich.oefening

1963 1968

735 Harkema, C Secretarie ambtenaar 1915 1917

5.8.8 Harms, G Vleeskeuringsdienst keurmeester 1e klas 1961 1971

5.5.7 Harsema, HK Distributiedienst arbeidscontractant 1942 1946

735 Hartzema, J Secretarie ambtenaar 1942 1945

1511 Hauschild, JJT OLS Winsum onderwijzer 1946 1946

1511 Hazebroek, RE OLS Winsum onderwijzer 1966 1966

741 Hazekamp, A Gemeentewerken werkman 1973 1977

735 Heinneman, T Gemeente maatschappelijk werkster 1989 1991

1511 Hellinga, JA GKS Winsum hoofd 1942 1945

741 Hendriks, E Gemeentewerken werkman 1957 1958

1511 Hesse, TE OLS Winsum onderwijzer 1949 1950

1511 Heuvel van den,

M

Tiggeldobbe onderwijzeres 1980 1980

1511 Hindriks, EM OBS Winsum groepsleraar 1985 1986

1193 Hoeksema, W Brandweer adspirantspuitgast/plv.comm.

1945 1981

741 Hoekstra, J Gemeentewerken werkman 1985 1988

735 Hoekzema, G Secretarie schoonmaakster 1939 1942

1512 Hofman, G OLS Winsum onderwijzeres 1951 1954

163


1512 Hofman, H GKS Winsum kleuterleidster 1978 1984

1512 Hofman, L GKS Winsum hoofdleidster 1962 1962

5.5.7 Hofman, P Distributiedienst agent-kassier 1946 1947

5.5.7 Hofman, R Distributiedienst ambtenaar 1946 1947

1512 Hofstra, CM OLS Winsum onderwijzeres 1968 1975

1512 Hogeveen, AHW OLS Winsum onderwijzer 1936 1936

> Hogeveen, J EEWAA 1957

1512 Hohman, M Tiggeldobbe schoonmaakster 1982 1987

1512 Holla, GM Tiggeldobbe groepsleraar 1986 1986

1512 Holtkamp, AJ GKS Winsum kleuterleidster 1969 1969

735 Holtkamp, MM Secretarie volontair 1955 1955

741 Holtland, PW Gemeentewerken opzichter 1976 1976

5.16.1 Homan, JF Schoolartsendienst assistente schoolarts 1964 1966

5.5.7 Homan, M Distributiedienst ambtenaar 1946 1946

1512 Homan, WA OLS Winsum onderwijzer 1915 1915

1512 Hommes, GE GKS Winsum hoofd 1951 1954

735 Hommes, LJ Secretarie volontair 1948 1950

1512 Hoogenberg, R OLS Winsum onderwijzer 1958 1964

> Hooghuis, J Gemeentewerken 1959

741 Hoorn ten, P Gemeentewerken timmerman 1930 1936

5.16.1 Hoorn van, J Schoolartsendienst schoolarts 1943 1951

741 Hop, G Gemeentewerken wegwerker 1960 1962

735 Hop, GJ Gemeente schoonmaker/3e

beheerder sporthal

1985

5.5.7 Hop, H Distributiedienst plv. leider 1946 1946

735 Hop, T Gemeente schoonmaakster gymzaal, 1967 1980

scholen

735 Hopma Zijlema,

KR

Secretarie volontair 1932 1936

1193 Houten van, JTj Brandweer adspriant-brandwacht 1976 1978

> Houtman, GJ Secretarie ambtenaar 1972

> Huisman, F Secretarie ambtenaar 1987

5.5.7 Huiting, A Distributiedienst ambtenaar 1946 1949

1512 Huitzingh, R OLS Winsum onderwijzeres 1971 1971

> Huizenga, C Secretarie

736 Huizenga, W Secretarie volontair 1950 1954

> Huizing, L Secretarie ambtenaar

1512 Humalda, T Tiggeldobbe groepsleraar 1987 1987

736 Hummel, J Gemeente huismeesteres

"Avondrust"

1966 1973

1512 Hummel, R OKS Winsum hoofdleidster 1966 1984

5.5.7 Hut, A Distributiedienst ambtenaar 1946 1947

1512 Hut, JA Gem.

Bewaarschool

helpster 1940 1943

5.5.7 Hut, JA Distributiedienst ambtenaar 1942 1943

1512 Hut, K OBS Winsum onderwijzer 1973 1974

736 Idsingh, J Secretarie volontair 1914 1915

736 IJzerman, MJ Secretarie ambtenaar 1978 1979

1513 Jager, EJ Parkschool vakleerkracht

lich.oefening

1979 1980

1513 Jager, J OLS Winsum onderwijzer 1943 1944

1513 Jannenga, G Tiggeldobbe kleuterleidster 1982 1985

> Jannenga, R(H?) Gemeentewerken

1513 Jansen, AJ Tiggeldobbe onderwijzeres 1979 1982

164


1513 Jansen, K OBS Winsum onderwijzer 1971 1973

736 Janssens, HH Secretarie ambtenaar 1978 1980

1513 Jong de, G OLS Winsum onderwijzeres 1954 1958

1513 Jong de, I Gem.

helpster 1942 1943

Bewaarschool

1193 Jonge de, RT Brandweer monteur 1942 1963

736 Jonge, EJ de Secretarie ambtenaar 1947 1957

1513 Jonker, HC OLS Winsum onderwijzeres 1935 1935

736 Juchter, G Gemeente agent

arbeidsbemiddeling,

1933 1947

ambtenaar

746 Kalk, DH TD EEW technisch ambtenaar 1 1978 1990

1514 Kalk, GJ BLO Winsum onderwijzeres 1960 1961

1514 Kamminga, MW OLS Winsum onderwijzeres 1951 1952

1514 Kampherbeek, SH Parkschool hoofd 1969 1974

5.16.1 Kampinga, J Schoolartsendienst assistente schoolarts 1971

736 Kasper, A Secretarie volontair 1956 1957

736 Kerkhoven, EJ Secretarie huisbewaarster 1962 1981

1514 Kiers, AM OKS Winsum schoonmaakster 1976 1984

1514 Kiewiet, HP OLS Winsum hoofd 1943 1953

1514 Kimm, AE OLS Winsum onderwijzeres 1956 1961

1514 Klasema, GH GKS Winsum hoofdleidster 1962 1966

737 Klei van der, JE Secretarie ambtenaar 1962 1966

741 Kleveringa, D Gemeentewerken wegwerker 1959 1969

1514 Kloosterhuis, J Tiggeldobbe groepsleraar 1988 1989

1514 Kloosterman, J OLS Winsum onderwijzer 1947 1948

1514 Kloosterman, JM Parkschool schoonmaakster 1969 1978

737 Kluter, J Gemeente schatter dranklokaliteiten,

veldwachter, bode

1917 1943

5.5.7 Kluter, WJ Distributiedienst loket-ambtenaar 1944 1945

737 Knol, GJ Secretarie ambtenaar 1989 1991

> Komduur, H EEWAA 1978

737 Kooij, M Secretarie gemeente-ontvanger 1947 1983

741 Kooijinga, P Gemeentewerken arbeider 1956 1961

737 Koopmans, ST Secretarie ambtenaar 1987 1988

> Kooyinga, M Gemeentewerken 1967

1193 Korendijk, JJ Brandweer spuitgast 1961 1988

> Kracht, K Gemeentewerken 1966

1544 Krijgsheld, MG Muziekschool N. docent A.M.V. 1984

Gr.

1514 Krijnsen, M OLS Winsum onderwijzer 1976 1980

737 Krol, JDL Secretarie ambtenaar 1959 1960

1514 Kruize, MG BLO Winsum onderwijzeres 1954 1955

1514 Kuijl, AM BLO Winsum onderwijzeres 1961 1962

1514 Kuikman, CM OLS Winsum onderwijzer 1970 1972

737 Kuip van der, CJ Secretarie ambtenaar 1975 1979

1514 Kuipers, S OLS Winsum onderwijzeres 1911 1911

1515 Laan van der, JG GKS Winsum leidster 1957 1959

1515 Laan van der,TH OLS Winsum onderwijzeres 1957 1958

746 Lammers, F TD EEW opzichter-tekenaar 1954 1955

5.16.1 Lamminga, S Schoolartsendienst assistente schoolarts 1951 1954

1193 Land vd, H Brandweer adspirant-brandwacht 1962 1988

> Langbroek, M Secretarie ambtenaar 1988

5.8.8 Lansink, EL Vleeskeuringsdienst hoofd van dienst 1955 1958

746 Lanting, H TD EEW gemeente-architect/hoofd 1956 1985

165


1193 Lanting, H Brandweer commandant 1959 1970

1515 Lantinga, E GKS Winsum schoonmaakster 1943

1193 Lantinga, H Brandweer chauffeur-monteur 1958

5.5.7 Lantink, H Distributiedienst ambtenaar 1940 1943

737 Lantink, H Secretarie volontair 1943 1948

> Leij van der, C EEWAA 1988

1544 Lengyel, J Muziekschool N. docent A.M.V. 1986 1988

Gr.

1515 Leppers, AAM OLS Winsum onderwijzeres 1939 1940

1515 Leppers, G ULO Winsum onderwijzer 1907 1943

737 Leppers, JB Secretarie volontair 1937 1939

746 Leugs, J TD EEW leerling tekenaar 1962 1966

741 Lijnema, H Gemeentewerken arbeider 1955 1984

741 Lijnema, R Gemeentewerken arbeider 1955 1959

911 Lindenbergh, MP Gemeente lijkschouwer 1950

741 Lubbers, J Gemeentewerken werkman 1964 1965

1515 Luinenburg, G OBS Winsum vervangende leerkracht 1984 1985

1515 Luinstra, TA Gem.

hoofd 1940 1943

Bewaarschool

> Lune van, A Secretarie bode 1981

1587 Machacek, K Zwembad kassahulp 1974 1978

911 Mansholt, LH Gemeente lijkschouwer 1978

893 Mansholt, UJ Gemeente geneesheer/lijkschouwer 1942 1977

1193 Maring, MJ Brandweer brandwacht 1960 1990

738 Marringa, GD Secretarie volontair 1946 1948

1515 Martens, J OLS Winsum onderwijzer 1925 1926

738 Matthijs, J Secretarie ambtenaar 1960 1961

5.5.7 Medema, C Distributiedienst ambtenaar 1944 1944

5.5.7 Medema, J Distributiedienst administrateur 1946 1946

1587 Medendorp, AT Zwembad en OLS vervangende leerkracht 1979 1983

1515 Meerstra, RW BLO Winsum schoonmaakster 1957 1959

747 Meijer, G TD EEW administratieve kracht 1956 1957

1515 Meijer, G OKS Winsum leidster 1972 1972

911 Meijer, LE Gemeente lijkschouwer 1944 1945

1587 Merk, AR Zwembad schoonmaker 1988 1989

> Merk, JJP Secretarie comptabele 1973

1587 Merk, RA Zwembad schoonmaker 1988 1989

1515 Meulen van der, E BLO Winsum hoofd 1953 1963

747 Michel, D TD EEW opzichter-tekenaar C 1970 1978

738 Middelbeek, S Gemeente coördinator VVV 1988 1989

1587 Minck, J Zwembad hulp-badmeester 1974 1976

5.16.1 Molanus, B Schoolartsendienst schoolarts 1951 1973

911 Molanus, B Gemeente lijkschouwer 1958

1515 Molen vd, ATC OBS Winsum vervangende leerkracht 1983 1984

751 Mollema, DP RD EEW reiniger 1974 1992

1515 Monteiro, ME OLS Winsum vervangende leerkracht 1981 1982

5.16.1 Mulder, AG Schoolartsendienst assistente schoolarts 1956 1961

738 Mulder, G Secretarie volontair 1947 1947

1515 Mulder, TM OLS Winsum vervangende leerkracht 1981 1981

1515 Muller, C OLS Winsum onderwijzeres 1933 1937

738 Muller, REP Secretarie ambtenaar 1989 1990

1515 Musch, A OLS Winsum onderwijzeres

handwerken

1913 1939

> Musters, J Secretarie ambtenaar 1980

166


911 Nanninga, DE Gemeente lijkschouwer 1956

> Nanninga, K EEWAA

1516 Niehoff, B OLS Winsum onderwijzer 1953

742 Niestijl, KA Gemeentewerken opzichter 1971 1976

> Noord de, J Gemeentewerken 1979

911 Noord, H Gemeente lijkschouwer 1950

738 Noord, P Secretarie ambtenaar 1953 1987

> Noordenbos, L EEWAA 1969

742 Noordhof, F Gemeentewerken werkman 1974 1979

747 Noordhof, R TD EEW opzichter- tekenaar C 1965 1970

1516 Noorman, GA Parkschool onderwijzer 1978 1981

> Noorman, J Gemeentewerken 1984

1516 Oostdijk, A OLS Winsum onderwijzer 1971 1974

> Oosterhuis, FJ Secretarie ambtenaar 1989

1516 Oosterloo, PH OLS Winsum onderwijzer 1950 1953

1516 Oosting, G OLS Winsum onderwijzeres 1952 1956

1516 Overbeek, FL OBS Winsum hoofd 1976 1985

739 Pater, M Gemeente schoonmaakster gymzaal 1954 1964

911 Peetoom, TJ Gemeente lijkschouwer 1971

1517 Pen, A OBS Winsum vervangende leerkracht 1979 1984

1517 Pen, AJ Parkschool onderwijzeres 1975 1978

1517 Pestman, JE OKS Winsum leidster 1971 1977

739 Pettinga, K Gemeente schoonmaker 1976 1981

1517 Pietersen, P OLS Winsum onderwijzer 1950 1951

1587 Plagge, MA Zwembad zweminstructrice 1977 1981

1517 Plegt, GJ Tiggeldobbe onderwijzeres 1977 1977

1193 Pol, H Brandweer brandwacht 1960

739 Polkerman, J Secretarie ambtenaar 1976 1981

5.5.7 Poll, TH Distributiedienst ambtenaar 1946 1949

747 Polman, MJ TD EEW opzichter-tekenaar 1955 1956

1587 Pomstra, J Zwembad hulp badmeester 1984 1987

742 Postema, A Gemeentewerken arbeider 1955 1955

739 Postema, J Gemeente schoonmaakster gymzaal 1955 1956

1517 Postma, AS OBS Winsum vervangende leerkracht 1984 1986

911 Postma, G Gemeente lijkschouwer 1965

1517 Postma, H GKS Winsum hoofdleidster 1956 1962

> Postmus, A Secretarie ambtenaar 1980

1517 Pots, R OLS Winsum onderwijzer 1971 1971

747 Putten van, LA TD EEW assistent gem.architect 1953 1963

739 Raangs, A Gemeente schoonmaakster

noodslachtplaats

1964 1969

742 Raangs, M Gemeentewerken werkman 1963 1982

1587 Radsma, S Zwembad kassahulp 1980 1980

739 Ravensteijn van, Secretarie planoloog 1980 1982

JPJ

1518 Reddingius, RE OLS Winsum onderwijzer 1915 1915

5.8.8 Reichman, JE Vleeskeuringsdienst hoofd van dienst 1959 1970

1518 Reijer, BJ OLS Winsum onderwijzer 1931 1969

739 Reijntjes, PJ Secretarie ambtenaar 1979 1987

1518 Rengers, G OLS Winsum onderwijzer 1942 1943

1518 Rentmeester, GKS Winsum leidster 1977 1979

JCM

747 Rijnsburger, JJ TD EEWAA administratief

medewerkster

1982 1988

167


5.5.8 Rijskamp, JH Distributiedienst ambtenaar 1946 1946

> Rijzinga, R Gemeentewerken 1986

747 Rinia, AB TD EEW technisch ambtenaar 1978 1982

1518 Robertus, HS GKS Winsum helpster 1950 1956

1518 Roffel, DM GKS Winsum kleuterleidster 1968 1968

739 Romp, EG Secretarie ambtenaar 1958 1960

1518 Roosien, J OLS Winsum onderwijzeres 1962 1962

5.8.8 Ros, JJ Vleeskeuringsdienst hulpkeurmeester 1955 1871

> Rozema, F Sporthal 1986

5.5.8 Salomons, L Distributiedienst loket-ambtenaar 1945 1948

1518 Samson, N OKS Winsum leidster 1965 1965

1518 Schaaf van der, M BLO Winsum onderwijzeres 1957 1958

5.5.8 Schaafsma, P Distributiedienst loket-ambtenaar 1945 1949

> Schaaphok, H Secretarie ambtenaar 1975

748 Schiphuis, HF TD EEW administrateur 1978 1987

> Scholtens, JR Winsum ambtenaar 1975

1518 Schooten van, IH Tiggeldobbe onderwijzeres 1981 1984

1544 Schreurs, JGM Muziekschool N. consulent A.M.V. 1984

Gr.

1518 Schrik, GJ OLS Winsum onderwijzeres 1980 1980

748 Schuiten, PFA TD EEW opzichter-tekenaar C 1970 1975

> Schulz, HA Winsum 1976

1518 Siebring, W OBS Winsum vervangende leerkracht 1981 1985

742 Siegers, J Gemeentewerken arbeider 1921 1956

742 Siegers, ME Gemeentewerken arbeider 1955 1956

739 Siegersma, D Secretarie ambtenaar 1919 1919

> Sienot, H EEWAA 1987

742 Sierts, J Gemeentewerken plantsoenarbeider 1967

742 Sierts, K Gemeentewerken arbeider 1963 1976

739 Sikosek, AB Gemeente beheerder sporthal 1975 1978

5.5.8 Sissing, E Distributiedienst ambtenaar 1943 1948

739 Sissing, E Secretarie ambtenaar 1948 1988

1193 Sissing, H Brandweer brandmeester 1948

1518 Slager, GJ Tiggeldobbe directeur 1985 1990

739 Sluis vd, J Secretarie ambtenaar 1956 1956

1519 Smallenbroek, AE BLO Winsum onderwijzeres 1955 1955

1519 Smid, H Parkschool vakleerkracht

lich.oefening

1977 1979

1519 Smidt, CJA OLS Winsum onderwijzeres 1939 1946

748 Smit, HT TD EEW administratieve kracht 1950 1955

1519 Smit, J BLO Winsum onderwijzer 1955 1959

739 Smit, SH Secretarie ambtenaar 1954 1955

751 Snijder, A RD EEW reiniger vuilnisbelt 1962 1984

751 Snijder, A RD EEW reiniger vuilnisbelt 1963

1519 Staal, NG Tiggeldobbe onderwijzer 1985 1986

1544 Steemers, PT Muziekschool N.

Gr.

docent dwarsfluit 1987 1988

1519 Steen van der, OLS Winsum onderwijzer 1943 1943

WF

740 Steendam, P Secretarie volontair 1940 1942

748 Steenhuis, KCM TD EEW hulpkracht gem.architect 1947 1948

748 Stegink, AH TD EEW opzichter B 1976 1986

5.5.8 Stel, A Distributiedienst schoonmaakster 1944

1193 Stoepker, I Brandweer pijphouder 1942

740 Stoepker, I Gemeente beheerder sporthal 1986 1987

168


Stoepker, J Winsum schoonmaakster

742 Stoepker, K Gemeentewerken arbeider 1957 1985

1193 Stoepker, L Brandweer pijphouder 1942 1959

748 Stumpe, F TD EEW opzichter A 1978 1990

> Talens, B EEWAA 1979

740 Tamminga, R Secretarie volontair 1939 1940

1587 Tappel, mw TH Zwembad hulp badmeester 1974 1974

1519 Ter Horst, AER OBS Winsum vervangende leerkracht 1979 1981

1519 Terhaar, fam OKS Winsum leidster 1977 1978

1193 Terwal, J Brandweer spuitgast 1960

1519 Tiemens, HTG Parkschool onderwijzer 1970 1971

1519 Til, A Gem.

Bewaarschool

helpster 1939 1940

5.5.8 Til, A Distributiedienst ambtenaar 1942 1945

1519 Til, M Gem.

helpster 1939 1940

Bewaarschool

740 Tillema, TE Secretarie ambtenaar 1980 1986

749 Timersma, DL TD EEW adjunct-directeur 1963 1991

1193 Timersma, DL Brandweer adspirant-brandwacht 1963 1976

679 Timmer, DH Secretarie ambtenaar/gem.secretaris 1921 1961

743 Timmer, K Gemeentewerken arbeider 1955 1960

> Timmer, W Gemeentewerken schilder 1967

> Tjalkes, T Zwembad 1974

1519 Tjepkema, S OKS Winsum leidster 1976 1984

5.8.8 Tjoelker, MW Vleeskeuringsdienst hulpkeurmeester 1955 1960

740 Tuil, W Secretarie ambtenaar 1964 1968

1519 Tuininga, LPhJ Parkschool onderwijzer 1974 1977

751 Tuma, H RD EEW reiniger 1978 1992

752 Tuuk van der, P RD EEW chauffeur 1961 1988

1193 Tuuk van der, P Brandweer adspirant

chauffeur/monteur

1962 1988

750 Udema, W TD EEW assistent gem.architect 1949 1953

1520 Uittien, J OLS Winsum onderwijzer 1935 1935

1193 Vaatstra, A Brandweer adspirant brandwacht 1963 1965

740 Valk, J Secretarie ambtenaar 1966 1971

750 Veen van der, GA TD EEW administrateur 1964 1987

740 Veen van der, GA Gemeente hoofd zelfbescherming,

bode, deurwaarder

1965 1986

743 Veen van der, K Gemeentewerken werkman 1965 1990

1520 Veen van der, TL OKS Winsum leidster 1974 1975

1520 Veen van, A OLS Winsum onderwijzer 1975 1975

1520 Veen van, H OLS Winsum onderwijzer 1975 1975

5.5.8 Veen vd, GA Distributiedienst ambtenaar 1945 1946

740 Veen vd, GJ Gemeente schoonmaakster gymzaal 1957 1957

1193 Veen vd, K Brandweer adspirant brandwacht 1966 1981

740 Veen vd, R Gemeente schoonmaakster

slachthuis

1969 1971

1520 Veen, TP BLO Winsum onderwijzeres 1961 1963

1520 Veenstra, CF Gem.

Bewaarschool

schoonmaakster 1943

740 Veenstra, D Secretarie huisbewaarder 1952 1960

1520 Veenstra, MG OKS Winsum leidster 1974 1977

1520 Vegt, CAG Tiggeldobbe vervangende leerkracht 1985 1985

740 Velde van der, L Gemeente beheerder sporthal 1978 1989

743 Velde van der, R Gemeentewerken werkman 1984 1990

169


1520 Velde vd, G GKS Winsum helpster 1945

750 Veldman, H TD EEW assistent gem.architect 1949 1949

1520 Vellema, S OLS 9 Wieken groepsleraar 1985

5.5.8 Veltsema, K Distributiedienst ambtenaar 1945 1946

5.5.8 Venema, H Distributiedienst ambtenaar 1946 1946

1520 Versteeg, JC Tiggeldobbe onderwijzeres 1986

1520 Vestering, TC OLS Winsum onderwijzeres 1972 1973

743 Visser, H Gemeentewerken werkman 1955 1955

1520 Visser, H OLS Winsum onderwijzeres 1979 1980

> Visser, J Secretarie ambtenaar 1980

5.5.8 Visser, JH Distributiedienst ambtenaar 1942 1949

1544 Visser, S Muziekschool N. docent blokfluit 1984

Gr.

5.5.8 Vloo, FW Distributiedienst loket-ambtenaar 1944 1945

5.8.8 Volbeda, DH Vleeskeuringsdienst keuringsveearts 1956 1956

743 Vos, HJ Gemeentewerken werkman 1961 1966

1193 Vos, HJ Brandweer adspirant brandwacht 1962 1971

5.5.8 Vries de, A Distributiedienst ambtenaar 1945 1947

1520 Vries de, A BLO Winsum onderwijzeres 1954 1955

743 Vries de, A Gemeentewerken werkman 1987 1988

1520 Vries de, B OLS Winsum onderwijzeres 1915 1916

1520 Vries de, CE GKS Winsum hoofd 1954 1956

740 Vries de, D Gemeente mestverzamelaar,

doodgraver

1913 1933

743 Vries de, J Gemeentewerken arbeider 1955 1959

1520 Vries de, KJ OLS Winsum onderwijzer 1954 1954

> Vries de, P Sporthal 1989

752 Vries de, R RD EEW chauffeur 1961 1984

740 Vries van der, LG Gemeente medewerkster VVV 1983 1984

1587 Vries, G de Zwembad werkman 1975 1975

1587 Vries, S de Zwembad werkman 1976 1988

743 Vriezema, G Gemeentewerken timmerman 1967 1967

1520 Walstra, B GKS Winsum helpster 1946 1950

740 Waning, HU Secretarie ambtenaar 1964 1966

1520 Weert, J OLS Winsum onderwijzeres 1967 1967

1520 Welp, EG GKS Winsum kleuterleidster 1969 1970

1587 Wempe, H Zwembad hulp badmeester 1975 1975

740 Westerlaan, H Secretarie ambtenaar 1978 1978

1520 Westhof, MD OLS Winsum onderwijzeres 1966 1966

681 Wibiër, J Secretarie gemeentesecretaris 1984 1988

1520 Wieringa, F BLO Winsum onderwijzeres 1962 1863

> Wiersema, IW Gemeentewerken timmerman 1966

1193 Wiersema, IW Brandweer adspirant brandwacht 1972 1989

750 Wijk, Wvd TD EEW technisch ambtenaar 1 1972 1979

1521 Wijnbergen, J OLS Winsum onderwijzeres 1944 1944

1521 Wijnbergen, WC Tiggeldobbe leidster 1977 1982

1520 Wildschut, O OLS Winsum vervangende leerkracht 1982 1984

1520 Winkel, TB OLS Winsum vervangende leerkracht 1982 1985

1520 Wit de, G BLO Winsum schoonmaakster 1953 1957

1520 Wit, A OKS Winsum kleuterleidster 1978 1978

752 Witwers, R RD EEW reiniger 1987 1988

1544 Wolde ten, MMG Muziekschool N.

Gr.

docente a.m.v. 1981 1984

1521 Wolferen van, ES GKS Winsum kleuterleidster 1969 1969

170


740 Wolferen van, J Secretarie huisbewaarder 1960 1962

1521 Woude vd, B OKS Winsum leidster 1975 1978

> Woudstra, E Winsum schoonmaakster

5.8.8 Zegers, L Vleeskeuringsdienst hoofd van dienst 1969

1521 Zijl, JJ OLS Winsum onderwijzer 1963 1966

743 Zijlstra, HD Gemeentewerken werkman 1977 1986

1521 Zondag, RH GKS Winsum hoofd 1945 1950

740 Zwaagman, P Secretarie ambtenaar 1960 1975

1521 Zwanenburg, L OLS Winsum onderwijzer 1953 1958

740 Zwartenkot, HR Secretarie volontair 1939 1946

743 Zwerver, A Gemeentewerken werkman 1977 1978

1521 Zweverink, P OLS Winsum onderwijzer 1968 1973

171


Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen

1 Anjerstraat / Buitensingel Gasdrukregelstation 19810518 Hunsingo, Gasbedrijf

2 Borgweg Gasdrukregel kaststation 19810525 Hunsingo, Gasbedrijf Het Hooge Heem

3 Dominicanerstraat 1 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19500124 Standard Amerikaanse

Petroleum Compagnie

3 Dominicanerstraat 1 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19571122 Esso Nederland

3 Dominicanerstraat 1 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19640217 Esso Nederland

4 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19680527 Nienhuis, D

4 Garnwerderweg 2 a LPG­pompinstallatie 19730911 Nienhuis, D

4 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19780403 Nienhuis, D / Oldenhuis

4 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19810629 Oldenhuis, Autobedrijf

5 Garnwerderweg 2 a Verkoopstation motorbrandstoffen 19850826 Oldenhuis, Autobedrijf

5 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19871202 Oldenhuis, Autobedrijf

6 Hamrik Gasdrukregelstation 19770103 Hunsingo, Gasbedrijf

7 Havenstraat 2 Slagerij 19200510 Groeneveld, G

8 Havenstraat 8 10 Electromotor in werkplaats smederij 19180729 Jonge de, R

9 Havenstraat 20 Restaurant chinees­indisch 19810518 Low, YK en Lin, SW

10 Hoofdstraat Obergum 1 Electromotor in bakkerij 19311019 Zandt, M

10 Hoofdstraat Obergum 1 Bakkerij 19410317 Zandt, M

11 Hoofdstraat Obergum 3 Koperslagerij 18980601 Noord de, K

11 Hoofdstraat Obergum 3 5 Opslag klein vuurwerk/verkoop in winkel 19771121 Noord de, KG fa.

12 Hoofdstraat Obergum 8 Motoren in kuiperij 19210801 Boiten, W

13 Hoofdstraat Obergum 10 Slachterij rundvee, schapen en varkens 18860621 Mulder, B

13 Hoofdstraat Obergum 14 Slagerij 18930918 Mulder, B

14 Hoofdstraat Obergum 18 Heetwateroven (dubbel) 19250317 H. Nieborg, H

14 Hoofdstraat Obergum 18 Bakkerij (electrisch) 19300203 Nieborg, H

15 Hoofdstraat Obergum 36 Pompinstallatie benzine­superbenzine­ en gemengde

smering

19640217 Caltex mij.

15 Hoofdstraat Obergum 36 Pompinstallatie benzine­superbenzine­ en gemengde 19650422 Caltex mij.

smering

6.2 Hinderwetvergunningen gemeente Winsum

16 Hoofdstraat Obergum 36 a Supermarkt incl. slagerij 19830425 Bouwsema, L Onderdendamsterweg 9

16 Onderdendamsterweg 9 Supermarkt incl. slagerij 19830425 Bouwsema, L Hoofdstraat O 36a

17 Hoofdstraat Obergum 38 Pizzeria annex cafetaria 19870512 Piccione, S en Ruocco, O

18 Hoofdstraat Winsum 2 6 Winkel en groothandel in doe het zelf materialen 19870120 Sennema, BJH

19 Hoofdstraat Winsum 8 12 Smederij (electrisch) 19280312 Pol, KE

20 Hoofdstraat Winsum 11 Bakkersmachines met electromotor 19191222 Rozenga, L

20 Hoofdstraat Winsum 11 Oven bakkerij 19250218 Rozenga, L

173


6.2 Hinderwetvergunningen gemeente Winsum

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen

21 Hoofdstraat Winsum 17 Cafetaria 19751110 Rusch, B

22 Hoofdstraat Winsum 23 Kuiperij 18891118 Reinders, A

22 Hoofdstraat Winsum 23 Kuiperij verplaatsen 19091101 Reinders, A wed.

23 Hoofdstraat Winsum 26 Viswinkel 19810511 Visser, D

24 Hoofdstraat Winsum 27 Banket­ brood­ en koekbakkerij 19271219 Jonkman, F

25 Hoofdstraat Winsum 28 Slagerij 19011007 Bierling, J

25 Hoofdstraat Winsum 28 Bakkerij 19030406 Groenwold, J

25 Hoofdstraat Winsum 28 Bakkerij 19420115 Landman, H

26 Hoofdstraat Winsum 37 Mostermalerij met gebruik electromotor 19481028 Vries van der, H

27 Hoofdstraat Winsum 41 Slachterij 18860111 Vries de, A

27 Hoofdstraat Winsum 41 Slagerij 19251221 Siebesma, H

27 Hoofdstraat Winsum 41 Reparatiewerkplaats bromfietsen en motoren 19570211 Lantinga, H

28 Hoofdstraat Winsum 42 46 Smederij electrische 19210321 Jonge de, R en A

28 Hoofdstraat Winsum 42 46 Benzinepomp (ondergronds) systeem Milwaukee 19240218 Acetylena NV

28 Hoofdstraat Winsum 42 46 Benzine­installatie 19380916 Bataafse Import Mij. NV

28 Hoofdstraat Winsum 42 46 Benzinepompinstallatie K.R. Keizer 19620118 Shell Nederland

28 Hoofdstraat Winsum 42 46 Garagebedrijf wijzigen 19780710 Akkermans, HJ

29 Hoofdstraat Winsum 45 Bakkerij 18970621 Siersema, GW

30 Hoofdstraat Winsum 50 Timmermanswerkplaats 19770131 Wierden De, Bouwst.

31 Hoofdstraat Winsum 56 Veehouderij met opslagplaats mest 19760112 Kapteijn­v.Weerden zuid Postgang

32 Kerkpad 7 Slagerij 19121216 Bierling, J

33 Kerkstraat 1 Maalinrichting, gedreven electromotor 19161024 Wiersema, L en A molen De Vriendschap

34 Kerkstraat 2 Timmerwerkplaats 19671107 Bouwes, S Hoofdstraat W 45

35 Kerkstraat 3 Bergplaats petroleum en benzine 19261115 Automaat De

36 Kerkstraat 11 Kuiperij 19130414 R. Scholma, R

36 Kerkstraat 11 Electromotor met toestellen 19200112 R. Scholma, R

37 Kerkstraat 19 Petroleumreservoir (ondergronds) met bovengronds 19050925 American Petroleum Munsterweg

pompgebouw

Company

37 Kerkstraat 19 Inrichting benzine, superbenzine en gemengbenzine 19661222 BP Handelmij. Munsterweg

37 Kerkstraat 19 LPG­installatie voor wederverkoop 19780918 Ultragas bv geweigerd

38 Klein Garnwerd 2 Motor 19310629 Cleveringa, KO Schilligeham 5a

39 Klein Garnwerd 5 Loopstal met melkinrichting 19751215 Mulder, H

40 Klein Garnwerd 6 Veehouderijbedrijf 19760223 Hoop de, P

41 Lombok, steenfabriek Beweegkracht in inrichting steenfabriek 18950527 Timmer, H

41 Lombok, steenfabriek Steenfabriek bijbouw oven en brandschuurtje 18980630 Timmer, H

41 Lombok, steenfabriek Stoommachine electromotor 19170402 Timmer, H en J gebr.

41 Lombok, steenfabriek Schuur met vlamoven 19220424 Mees, N fa.

41 Lombok, steenfabriek Steenfabriek 19230910 Mees, N

42 Lombok, steenfabriek Oven met schuur en schoorstnieuwe 19240218 Mees, N

174


6.2 Hinderwetvergunningen gemeente Winsum

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen

42 Lombok, steenfabriek Pers­, motor­ en transformatorlokaal 19240331 Mees, N

42 Lombok, steenfabriek Benzinepompinstallatie 19320314 Steenfabrieken NV v/h N.

Mees

42 Lombok, steenfabriek Steenfabriek 1966414 Steenfabrieken NV v/h N.

Mees

43 Maarhuizen 1 Rubberverwerking 19821108 Euromij Groningen bv

44 Meedenerlaan 1 1 Veehouderijbedrijf 19810629 Stavenga, T

45 Meeden 1 Ketelhuis 19860826 St. Verpleeghuiszorg N­ Twaalf Hoven, De

Groningen

46 Molenstraat 4 Electromotor 19440209 Noordhof, L molen De Ster

46 Molenstraat 4 Maalderij 19850826 Postma, W molen De Ster

47 Molenstraat 8 Slagerij 19160103 Harkema, P

48 Munsterweg 1 Benzinepompinstalatie 19661124 Nienhuis, C en Timmer, A

49 Nieuwstraat 1 Broodbakkerij 19250511 Westerdijk, J

50 Onderdendamsterweg 7 8 Loods gegalvaniseerd plaatijzer 19291202 Petrolifère, NV Mij.

51 Onderdendamsterweg 9 Agrarisch loonbedrijf 19751124 Willemsen, Jac

52 Onderdendamsterweg 28 Inrichting opslag en verpompen benzine en dieselolie 19640820 Aankoop Centrale

Groningen

52 Onderdendamsterweg 28 Verkoopinstallatie vloeibare brandstoffen 19810706 Aankoop Centrale

Groningen

53 Onderdendamsterweg 32 Steenpannen­ en draineerbuizenfabriek 18780731 Wierda, HW

53 Onderdendamsterweg 32 Beweegkracht steenpannen­ en draineerbuizenfabriek 18890116 Timmer, H

53 Onderdendamsterweg 32 Rundveehouderij 19810525 Veen van der, A

54 Onderdendamsterweg 33 b Fabriek vervaardigen varende caravans 19841126 Prov.St.Werkgelegenheids

projecten Groningen

Dobberboot

54 Onderdendamsterweg 33 b Fabriek vervaardigen varende caravans 19860310 Recra NV

55 Onderdendamsterweg 34 Inrichting tot het opslaan, drogen, schonen en ontsmetten

van granen, zaaizaden en strovlas

19560116 Dijk van, K

56 Onderdendamsterweg 35 Vlakbank en cirkelzaag en langgat boormachine gedreven 2 19510723 Bouwes, S

electromotoren

57 Onderdendamsterweg 43 Grasdrogerij 19400507 Hekma Wierda, JE

57 Onderdendamsterweg 43 Grasdrogerij 19410725 Coop. Grasdrogerij

58 Onderdendamsterweg 44 LPG­propaantank 19770801 K.I. Vereniging Noord­

Groningen

58 Onderdendamsterweg 44 K.I. station 19810629 K.I. Vereniging Noord­

Groningen

58 Onderdendamsterweg 44 K.I. station 19830131 K.I. Vereniging Noord­

Groningen

59 Onderdendamsterweg 45 Veehouderijbedrijf 19830525 Akker van der, LK

175


6.2 Hinderwetvergunningen gemeente Winsum

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen

60 Onderdendamsterweg 47 Veehouderij 19810525 Prins, Maatschap

61 Onderdendamsterweg 49 51 Beweegkracht en inrichting steenpannen­ en

draineerbuizenfabriek

18920425 Timmer, J

61 Onderdendamsterweg 49 51 Ringoven en gewone oven met schuren en aanhangwerken

steenbakkerij

19110405 Timmer, J

61 Onderdendamsterweg 49 51 Steenfabriek 19300519 Timmer, J

62 Onderdendamsterweg 53 a Polderbemaling 19670607 Plaatselijke commissie voor

ruilverkaveling "Delt­Oude

Weer"

63 Onderdendamsterweg 55 Oven, waarin stenen zullen worden gebrand 19110116 Groninger Steenfabrieken

NV

63 Onderdendamsterweg 55 Drijfkracht (stoom­ en electronische) steenfabriek 19200330 Groninger Steenfabrieken

NV

63 Onderdendamsterweg 55 Steenfabriek bestaande brand­ en droogschuur te 19231224 Groninger Steenfabrieken

vervangen nieuwe brand­ en pakschuur

NV

64 Oosterstraat 1 Benzinebewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19250831 Automaat De, Mij tot

Detailverkoop van

Petroleum

Hoofdstraat O 6

65 Oosterstraat 2 Vleeshouwerij en spekslagerij 18830305 Vries de, K Hoofdstraat O 4

65 Oosterstraat 2 Vleeshouwerij en spekslagerij 19040509 Vries de, K Hoofdstraat O 4

66 Oosterstraat 10 Koperslagerij 19300319 Visscher, P niet nodig: KB 10­08­1925

Adm.Besl. 1925 blz. 331.

67 Oosterstraat 28 Motor met zaagmachine 19380516 Bierling, G en P

68 Oosterstraat 34 Bakkerij brood en klein 18810530 Riekels, G

69 Praediniusstraat, Regnerus 4 Slagerij 19280410 Harkema, P

69 Praediniusstraat, Regnerus 4 Slagerij 19780403 Hartlief, R

69 Praediniusstraat, Regnerus 4 Snackbar 19820802 Wieringa, J

70 Praediniusstraat, Regnerus 10 Timmerwerkplaats met machines 19551031 Bolhuis van, P

70 Praediniusstraat, Regnerus 10 Superbenzine pompinstallatie met ondergronds reservoir

elektrische aftappomp

19670110 Chempetrol NV

71 Praediniusstraat, Regnerus 25 Kleinmeubelbedrijf 19640629 Vries de, G

72 Provinciale Weg Rioolgemaal 19760112 Waterschap Hunsingo Wierdaweg

73 Ranumerweg Benzine­ autogasolie­ en mengsmeringbewaarplaats

(ondergronds) met aftapinrichting

19610810 Esso Nederland provinciale weg

74 Reinderstraat, Geert 1 Drukkerij 19381209 Mekel, JC fa.

75 Reinderstraat, Geert 2 Meubelmakerij 19560116 Pestman, R

76 Ringoven 1 15 Beweegkracht in steenfabriek het gebruiken stoomwerktuig 19020505 Weg, HS wed.

176


6.2 Hinderwetvergunningen gemeente Winsum

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen

76 Ringoven 1 15 Locomobile draaistroommotor 19201004 Timmer, J en Weg­

Pettinga, G

77 Ripperdastraat, Wigbolt 18 Timmerbedrijf 19550317 Banninga, A

78 Schilligeham 4 Melkveehouderijbedrijf annex paardenhouderijbedrijf 19810518 Rijnsburger, P

79 Schilligehamsterweg 1 Cirkelzaag en vlakbank met electromotor 19491206 Heerema, Jac.

80 Schilligehamsterweg 2 Electromotor in klompenmakerij 19440718 Banninga, P

81 Schilligehamsterweg 15 Steenhouwerij 19410331 Kalk, DJ

82 Schoolstraat 27 29 Opslagplaats klein vuurwerk 19831205 Woddema, AJ

83 Schoolstraat 28 Bewaarplaats benzine gebouwtje 19090712 Automaat De

84 Schouwerzijlsterweg 1 Benzine­bewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19320815 American Petroleum

Company NV

Westerstraat 51

85 Schouwerzijlsterweg 2 Timmerwerkplaats met 2 electromotoren 19550317 Blaauwwiekel, KW Westerstraat 53

86 Schouwerzijlsterweg 4 Machinesmederij 19280423 Tonkens, T en Kolhorn, JJ Westerstraat 57

86 Schouwerzijlsterweg 4 Benzinemeetpomp 19310330 American Petroleum

Company NV

Westerstraat 57

87 Schouwerzijlsterweg 5 6 Inrichting tot het vervaardigen beton, alsmedie waar 19550620 Timmer, J Westerstraat 61

voorwerpen beton worden vervaardigd of bewerkt

88 Schouwerzijlsterweg 10 Rioolgemaal 19751110 Waterschap Hunsingo

89 Schouwerzijlsterweg 10 Rioolwaterzuiveringsinstallatie 19751013 Waterschap Hunsingo

89 Schouwerzijlsterweg 10 Rioolwaterzuiveringsinstallatie 19770801 Provincie Groningen

89 Schouwerzijlsterweg 10 Zuiveringsinstallatie met windturbine tbv het opwekken

electriciteit

19860407 Prov. Waterstaat

90 Schouwerzijlsterweg 11 Agrarisch loonbedrijf 19840116 Willemsen, P

91 Sytzamastraat, CF van 1 Veeservicebedrijf 19830314 Wierenga, HKJ

92 Sytzamastraat, CF van 3 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19630709 American Petroleum

alsmevulputje

Company NV

93 Trekweg nr Onderdendam 3 bedrijf tot verwerking en bereiding margarine 19720627 Sikkens en Veenstra fa.

94 Trekweg nr Onderdendam 5 Stoomtimmerfabriek 19061112 Nienhuis, C en Timmer, A

94 Trekweg nr Onderdendam 5 Werkplaats bij en schaafmachine in stoomtimmerfabriek 19090619 Mij. tot expl.

stoomtimmerfabriek

94 Trekweg nr Onderdendam 5 Fabriek 19091122 Mij. tot expl. van

stoomtimmerfabrieken

95 Trekweg nr Onderdendam 6 Groentenzouterij 19170903 Heerema, H

95 Trekweg nr Onderdendam 6 Melkinrichting 19240819 Dijk van en Heerema, fa.

95 Trekweg nr Onderdendam 6 Groentenzouterij 19271119 Heerema, H

96 Trekweg nr Onderdendam 6 8 Meubelfabriek en opslagplaats 19750623 Stalad bv

96 Trekweg nr Onderdendam 6 8 Garagebedrijf 19860701 Goris, JJ en Graaf de, H EEWAA

97 Trekweg nr Onderdendam 26 Mestkelder 19770905 Vries de, H Munsterweg / Netlaan

98 Tuinbouwstraat 4 Slagerij 19221113 Korendijk, E

177


6.2 Hinderwetvergunningen gemeente Winsum

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen

98 Tuinbouwstraat 4 Timmerwerkplaats 19720830 Jannenga en Scheffers, fa.

99 Tuinbouwstraat 19 Zuivelfabriek 19240929 Dijk van, H

100 Voslaan 1 Motor melkmachine 19290902 Vos, R

100 Voslaan 1 Inrichting opslag, koeling en verdere melkbehandeling +

mestopslag

19751120 Moes, JA

101 Voslaan 2 Veestalling, met opslagplaats meststoffen 19760213 Elsinga, GJ

102 Warfstraat 1 Chr. School voor alg. vormend en agrarisch onderwijs 19870324 CBTB Groningen

103 Werf, De 5 Scheepstimmerwerf 19110329 Sissing, H en K Onderdendamsterweg 30­31

103 Werf, De 5 Scheepsbouwerij (elektrisch) 19210124 Sissing, H en K Onderdendamsterweg 30­31

103 Werf, De 5 Scheepswerf diverse werktuigen 19241117 Sissing, H en K Onderdendamsterweg 30­31

104 Werf, De 5 Timmermanswerkplaats 19820712 Wierden De, Bouwst.

105 Werf, De 6 8 Vlasfabriek/vervanging vanm stoomkracht electrische

beweegkracht

19180107 Harkema, BH Onderdendamsterweg 29

105 Werf, De 6 8 Fouragefabriek 19190801 Keizer en Co.

106 Werf, De 6 Transportbedrijf 19810803 Kwant, W en zn.

107 Werf, De 7 Scheepsreparatiebedrijf 19860407 St. Waterrecreatie Winsum

e.o.

108 Werf, De 8 Timmerbedrijf 19810525 Bierling, Bouwbedrijf

109 Westerstraat 1 Bakkerij 19030518 Tinga, A

110 Westerstraat 2 Werkplaats het repareren verbrandingsmotoren 19750623 Poort, GP

111 Westerstraat 5 Inrichten slagerij plus werkplaats worstbereiding 19491215 Korendijk, E

112 Westerstraat 18 Benzinetank met aftapinrichting 19250831 The Continental Petroleum

Company

112 Westerstraat 18 Smederij met bewaarplaats flessen butagas 19520526 Hoeksema, GJ

113 Westerstraat 20 Smederij (electrisch) 19210711 Hoeksema, GJ

113 Westerstraat 20 Benzinepompinstallatie 19320111 The Texas Company

114 Westerstraat 24 Bakkerij 19110329 Roo de, P

115 Westerstraat 32 Slachterij 19000418 Vries de, H

116 Westerstraat 49 Slachterij 19121111 Groeneveld, J

117 Wierdaweg 8 Houtbewerkingsmachine 19480703 Heerema, KM en zn.

118 Wierdaweg 11 Smederij met autoreparatie inrichting 19300630 Dijkema, E

118 Wierdaweg 11 Benzine bewaarplaats met pomp 19300630 American Petroleum

Company NV

118 Wierdaweg 11 Benzine bewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19360709 American Petroleum

Company NV

118 Wierdaweg 11 Benzine bewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19390724 Standard American

Petroleum Company NV

178


6.2 Hinderwetvergunningen gemeente Winsum

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen

118 Wierdaweg 11 Gasolie en benzinebewaarplaats (ondergronds) met 19470908 Standard American

aftapinrichting

Petroleum Company NV

118 Wierdaweg 11 Autogasolie installatie 19540517 Esso Nederland nv

118 Wierdaweg 11 Benzinepompinstallatie bijelektrische pomp 19540712 Esso Nederland nv

118 Wierdaweg 11 Garagebedrijf met autowasstraat en garageboxen 19841126 Dijkema, DHCA

119 Wierdaweg 11 a Diepvrieskluis 19590219 Coop. Diepvriesver.

Winsum G.A.

120 Wierdaweg 14 Steenhouwerij 19710909 Reigersberg, J

121 Wildeveldseweg 1 Veebedrijf 19810518 Alphen van, LJ

122 Winsumerdiep 3 Timmerwerkplaats met 2 electromotoren 19500222 Groeneveld, H

123 Winsumermeeden 7 Vee, opslag en verdere melkbehandeling en opslag en

verwerking mest

19771024 Bouwman, K

124 Winsumerstraatweg 4 Ligboxenstal/berging werktuigen 19771024 Vermue, S

125 Winsumerstraatweg 7 Veestalling 19791001 Dobbe, JAM

126 Zuivelfabriek Stoomzuivelfabriek 18921114 Coop.Stoomzuivelfabriek

Winsum­Obergum

126 Zuivelfabriek Stoomketel (liggend was staand) 19010909 Coop.Stoomzuivelfabriek

Winsum­Obergum

126 Zuivelfabriek Fabriek 19090619 Coop.Stoomzuivelfabriek

Winsum­Obergum

126 Zuivelfabriek Fabriek 19120311 Coop.Stoomzuivelfabriek

Winsum­Obergum

126 Zuivelfabriek Fabriek 19160320 Coop.Stoomzuivelfabriek

Winsum­Obergum

126 Zuivelfabriek Stoomzuivelfabriek 19161127 Coop.Stoomzuivelfabriek

Winsum­Obergum

127 Zuivelfabriek Inrichting fabricage aardappelpoeder 19181007 Nowo NV

127 Zuivelfabriek Elevator met zwemgoot 19190526 Nowo NV

127 Zuivelfabriek Fabriek melkprodukten 19210523 Lijempf NV

127 Zuivelfabriek Ketelhuis 19270307 Lijempf NV

127 Zuivelfabriek Fabriek zuivelprodukten 19280312 Lijempf NV

127 Zuivelfabriek Melkpoederfabriek met ketelhuis annex economiser 19300203 Lijempf NV

128 Zuivelfabriek Benzinebewaarplaats 19310808 Lijempf NV

128 Zuivelfabriek Zuivelfabriek 19380328 Lijempf NV

128 Zuivelfabriek Ketelhuis 19400826 Lijempf NV

128 Zuivelfabriek Stookolie­set 19550815 Lijempf NV

179

Het Hooge Heem, Kerkstraat,

Munsterweg


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Aconietenhof 1 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 2 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 2 Winsum B 1513 810615 carport plaatsen Graaf de, E

Aconietenhof 3 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 4 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 5 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 6 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 7 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 8 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 9 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 10 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 11 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 12 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 13 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 14 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 14 Winsum B 1519 761101 schuurtje bouwen Sikkens, J

Aconietenhof 15 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 16 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 16 Winsum B 1520 881206 berging plaatsen Stok, HC

Aconietenhof 17 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 18 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 18 Winsum B 1521 790917 fietsenberging plaatsen Molenkamp, P

Aconietenhof 18 Winsum B 1521 861007 afdakje + schuting aanbrengen Molenkamp, P

Aconietenhof 19 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 19 19­25 Winsum B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W

Aconietenhof 20 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 20 Winsum B 1522 880111 berging plaatsen Niehof, J

Aconietenhof 21 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 21 19­25 Winsum B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W

Aconietenhof 22 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 23 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 23 19­25 Winsum B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W

Aconietenhof 24 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 25 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 25 19­25 Winsum B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W

Aconietenhof 26 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 26 Winsum B 1525 861216 woning veranderen Luurtsema, G

180


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Aconietenhof 27 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 28 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 28 Winsum B 1526 761101 schuurtje bouwen Sikkema, KPJ

Aconietenhof 29 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 30 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 31 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 32 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 33 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 34 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 34 Winsum B 1614 761101 schuurtje bouwen Baron, A

Aconietenhof 35 1­35 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Aconietenhof 35 Winsum B 1616 860414 berging vergroten Sonsma, FRE

Aconietenhof 35 Winsum B 1616 880426 berging plaatsen Sonsma, FRE

Aconietenhof 36 2­36 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Aconietenhof 36 Winsum B 1530 800609 garage oprichten Dussel, R

Aconietenhof 36 Winsum B 1530 810316 woning vergroten Dussel, R

Aconietenhof 36 Winsum B 1530 841029 woning vergroten Postema, K

Aemckenheerd 1 1­9 Winsum E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 1 Winsum E 2457 880210 garage plaatsen Siegers, E

Aemckenheerd 2 Winsum E 2270 831107 school (KBO) oprichten Geref. Schoolvereniging

Westernieland e.o.

Aemckenheerd 2 Winsum E 2270 860421 school vergroten Geref. Schoolvereniging

Westernieland e.o.

Aemckenheerd 3 1­9 Winsum E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 5 1­9 Winsum E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 6 Winsum E 2070 810424 woning bouwen Hoving, JH

Aemckenheerd 7 1­9 Winsum E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 9 1­9 Winsum E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 11 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 13 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 15 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 17 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 19 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 21 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 23 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 25 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 27 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

181


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Aemckenheerd 29 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 31 11­31 Winsum E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 33 33­41 Winsum E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 35 33­41 Winsum E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 37 33­41 Winsum E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 39 33­41 Winsum E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Aemckenheerd 41 33­41 Winsum E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 1 1­13 Winsum B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 1 Winsum 891018 carport plaatsen Kamstra, K

Anemoonlaan 2 2­14 Winsum B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24

Anemoonlaan 3 1­13 Winsum B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 3 Winsum E 1343 870421 schuur in keuken veranderen Pol, MK

Anemoonlaan 4 2­14 Winsum B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24

Anemoonlaan 5 1­13 Winsum B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 6 2­14 Winsum B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24

Anemoonlaan 7 1­13 Winsum B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 8 2­14 Winsum B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24

Anemoonlaan 9 1­13 Winsum B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 10 2­14 Winsum B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24

Anemoonlaan 11 1­13 Winsum B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 12 2­14 Winsum B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24

Anemoonlaan 13 1­13 Winsum B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 13 Winsum B 1632 870324 woning aanpassen Wierden De, Bouwst.

Anemoonlaan 14 2­14 Winsum B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24

Anemoonlaan 15 15­17 Winsum B 1424 630530 woningen (2) bouwen Winsum­Obergum,

Bouwvereniging

Complex 14

Anemoonlaan 17 15­17 Winsum B 1424 630530 woningen (2) bouwen Winsum­Obergum,

Bouwvereniging

Complex 14

Anjerstraat 1 1­3 Winsum 751111 politiebureau + woningen (2)

bouwen

Rijksgebouwendienst Complex 34

Anjerstraat 2 2­14 Winsum 571200 woningen bouwen Emaar, DA architect Complex K 1

Anjerstraat 2 2­10 Winsum B 1785 660722 dakbedekking vernieuwen Wierden De, Bouwst.

Anjerstraat 3 1­3 Winsum 751111 politiebureau + woningen (2) Rijksgebouwendienst Complex 34

bouwen

Anjerstraat 4 2­14 Winsum 571200 woningen bouwen Emaar, DA architect Complex K 1

Anjerstraat 4 2­10 Winsum B 1785 660722 dakbedekking vernieuwen Wierden De, Bouwst.

Anjerstraat 4 Winsum B 1785 830530 bergschuurtje plaatsen Zuidema, JW

182


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Anjerstraat 5 Winsum B 1953 860722 rijwielberging plaatsen Rijksgebouwendienst Groningen

Anjerstraat 6 2­14 Winsum 571200 woningen bouwen Emaar, DA architect Complex K 1

Anjerstraat 6 2­10 Winsum B 1785 660722 dakbedekking vernieuwen Wierden De, Bouwst.

Anjerstraat 8 2­14 Winsum 571200 woningen bouwen Emaar, DA architect Complex K 1

Anjerstraat 8 2­10 Winsum B 1785 660722 dakbedekking vernieuwen Wierden De, Bouwst.

Anjerstraat 10 2­14 Winsum 571200 woningen bouwen Emaar, DA architect Complex K 1

Anjerstraat 10 2­10 Winsum B 1785 660722 dakbedekking vernieuwen Wierden De, Bouwst.

Anjerstraat 12 2­14 Winsum 571200 woningen bouwen Emaar, DA architect Complex K 1

Anjerstraat 14 2­14 Winsum 571200 woningen bouwen Emaar, DA architect Complex K 1

Begoniastraat 1 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 1 Winsum B 1539 760406 slaapkamer maken Nijburg, G

Begoniastraat 1 Winsum B 1508 840514 garage oprichten Boer de, TB

Begoniastraat 2 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 3 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 4 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 5 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 6 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 7 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 8 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 9 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 10 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 11 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 12 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 13 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 14 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 15 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Begoniastraat 16 2­16 Winsum 670907 bejaardenwoningen (11) bouwen Hoge Wal De, St. Complex 18

Begoniastraat 17 1­17 Winsum B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20

Bellingeweer 1 Winsum E 767 510409 woonhuis veranderen Poelstra, J

Bellingeweer 1 a 1a­1n Winsum E 1712 880815 bejaardenwoningen (12) bouwen Ned. Centrale Huis Bejaarden

Bellingeweer 2 2­4 Winsum 130217 woning bouwen Boer de, J en W landbouwer

Bellingeweer 2 Winsum E 914 600805 wc + waterspoeling maken Hofman, H veehouder

Bellingeweer 2 Winsum E 1691 681011 woning bouwen Boom, G

Bellingeweer 2 Winsum E 1773 790219 berging plaatsen Boom, G

Bellingeweer 3 Winsum E 768 490822 woonhuis en schuur vernieuwen Tuuk van der, J

Bellingeweer 3 Winsum E 768 580522 schuur uitbreiden en wc plaatsen Stoepker, K

183


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Bellingeweer 3 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 4 2­4 Winsum 130217 woning bouwen Boer de, W en J landbouwer

Bellingeweer 4 Winsum E 914 670518 woning veranderen Haverkamp, J

Bellingeweer 5 Winsum E 813 560730 stallen maken en wc plaatsen Heslinga, J

Bellingeweer 5 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 6 Winsum E 460 591013 stal uitbreiden Brugma, R veehandelaar

Bellingeweer 6 6­8 Winsum B 814 670622 closet (2) + waterspoeling en

douche (1) maken

Brugma, R

Bellingeweer 6 Winsum E 914 711217 woning veranderen en douche

bouwen

Haverkamp, J

Bellingeweer 6 6­8 Winsum E 914 760726 spouwmuur plaatsen Haverkamp, JH

Bellingeweer 6 Winsum E 914 790319 woning veranderen Stinissen, GC

Bellingeweer 6 Winsum E 2082 790528 garage/ berging oprichten Stinissen, GC

Bellingeweer 6 Winsum E 2082 860722 carport plaatsen Jansen, B

Bellingeweer 7 Winsum E 1232 500124 slaapkamers (2) uitbreiden Bolhuis, K

Bellingeweer 7 Winsum E 1232 520219 closet+ waterspoeling maken Bolhuis, K

Bellingeweer 7 Winsum E 1232 540906 kippenhok bouwen Bolhuis, K

Bellingeweer 7 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 8 Winsum E 914 670518 woning veranderen Haverkamp, J

Bellingeweer 8 6­8 Winsum B 814 670622 closets (2) + waterspoeling en

douche (1) maken

Brugma, R

Bellingeweer 8 6­8 Winsum E 914 760726 spouwmuur plaatsen Haverkamp, JH

Bellingeweer 9 Winsum E 763 360622 behuizing verbouwen Bruins Bzn, H landbouwer

Bellingeweer 9 Winsum E 763 360622 woonhuis vernieuwen Bruins Bzn, H landbouwer

Bellingeweer 9 Winsum D 715 530824 veestalling uitbreiden Bruins, H

Bellingeweer 9 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 10 Winsum E 461 710830 woonhuis en schuur veranderen Ranitz de, C

Bellingeweer 10 Winsum E 461 780703 schuur veranderen in een woning Ranitz de, C

Bellingeweer 11 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 13 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

184


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Bellingeweer 14 Winsum E 198 500130 wc + waterspoeling maken en

plaatsen septictank

Venhuizen, H wed.

Bellingeweer 14 Winsum E 198 561126 kippenhok verplaatsen Feddes, F

Bellingeweer 14 Winsum E 1397 651111 woning verbouwen Pölkerman, H

Bellingeweer 14 Winsum E 1397 690731 douche bouwen Pölkerman, H

Bellingeweer 14 Winsum E 1397 790528 garage plaatsen Pölkerman, KW

Bellingeweer 14 Winsum E 1397 890619 garage veranderen Pölkerman, KW

Bellingeweer 15 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 16 Winsum E 646 521006 veeschuur uitbreiden en maken

mestplaat met gierkelder

Harmsma, G landbouwer

Bellingeweer 16 Winsum E 646 751003 woning met schuur veranderen Meinsma, L

Bellingeweer 16 Winsum E 646 790821 raam (rond, gietijzer) aanbrengen Meinsma, L

Bellingeweer 16 Winsum E 646 860617 dakbedekking vernieuwen Meinsma, LL

Bellingeweer 16 Winsum E 646 890411 woonboerderij herbouwen Meinsma, LL

Bellingeweer 17 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 21 3­21 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Bellingeweer 23 Winsum E 768 770321 woning veranderen Dijk van, H

Bellingeweer 23 Winsum E 768 801027 schuur veranderen Dijk van, H

Bellingeweer 25 Winsum E 813 720720 woonhuis bouwen Dubbeling, AT

Bellingeweer 25 Winsum E 813 790409 garage oprichten Dubbeling, AT

Bellingeweer 27 Winsum E 1696 761115 dakbedekking vernieuwen Bolhuis, A

Bellingeweer 27 Winsum E 1696 890411 woning vernieuwen Mathijssen, J

Bellingeweer 29 Winsum E 1401 790813 tuinberging plaatsen Beins, PJ

Binnensingel 0 Winsum B 1310 730323 autogarages (8) bouwen Haantjes, JD tussen 19­21

Binnensingel 1 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 1 1­9 Winsum B 1789 800107 woningen (18) veranderen Wierden De, Bouwst. Complex 45

Binnensingel 2 2­10 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 3 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 3 1­9 Winsum B 1789 800107 woningen (18) veranderen Wierden De, Bouwst. Complex 45

Binnensingel 4 2­10 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 5 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

185


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Binnensingel 5 1­9 Winsum B 1789 800107 woningen (18) veranderen Wierden De, Bouwst. Complex 45

Binnensingel 6 2­10 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 7 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 7 1­9 Winsum B 1789 800107 woningen (18) veranderen Wierden De, Bouwst. Complex 45

Binnensingel 7 Winsum B 1789 820426 berging plaatsen Scheffers, H

Binnensingel 8 2­10 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 9 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 9 1­9 Winsum B 1789 800107 woningen (18) veranderen Wierden De, Bouwst. Complex 45

Binnensingel 9 Winsum B 1789 820426 berging plaatsen Dam van, FH

Binnensingel 9 Winsum B 1789 890418 erfafscheiding plaatsen Dam van, F

Binnensingel 10 2­10 Winsum B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 11 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 13 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 13 Winsum B 1309 750709 garage plaatsen Vrieze, J

Binnensingel 15 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 15 Winsum B 1789 810928 berging plaatsen Drent, G

Binnensingel 17 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 19 1­19 Winsum B 444, 510205 woningen (18) bouwen Winsum­Obergum,

Complex 08

759

Woningbouwver.

Binnensingel 21 21­29 Winsum 790625 woningen (15) een kap opmaken Bakker, A Complex 44

Binnensingel 21 21­29 Winsum B 1502 790625 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 23 21­29 Winsum 790625 woningen (15) een kap opmaken Bakker, A Complex 44

Binnensingel 23 21­29 Winsum B 1502 790625 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 25 21­29 Winsum 790625 woningen (15) een kap opmaken Bakker, A Complex 44

Binnensingel 25 21­29 Winsum B 1502 790625 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 27 21­29 Winsum 790625 woningen (15) een kap opmaken Bakker, A Complex 44

Binnensingel 27 21­29 Winsum B 1502 790625 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Binnensingel 29 21­29 Winsum 790625 woningen (15) een kap opmaken Bakker, A Complex 44

Binnensingel 29 21­29 Winsum B 1502 790625 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.

Blauwborg 1 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 1 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

186


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Blauwborg 1 1­3 Winsum E 2464 880906 woningen (2) vergroten Tukker, fam

Blauwborg 2 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 2 Winsum E 2369 871110 slaapkamer maken Vries de, JP

Blauwborg 3 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 3 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 3 1­3 Winsum E 2464 880906 woningen (2) vergroten Geerlings, fam

Blauwborg 4 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 5 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 5 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 6 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 7 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 7 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 8 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 8 Winsum 860623 garage vergroten Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 8 Winsum 871111 tuimeldakraam aanbrengen Boerema, G

Blauwborg 9 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 9 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 10 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 10 Winsum 880113 tuimeldakraam aanbrengen Zwart, A

Blauwborg 11 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 11 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 12 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 12 Winsum E 2369 870324 woning uitbreiden Bakker, GE

Blauwborg 13 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 13 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 14 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 15 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 15 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 15 Winsum E 2742 891013 berging/ bijkeuken oprichten Zijlstra, FW

Blauwborg 16 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 17 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 17 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 18 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 19 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 19 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 20 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 21 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

187


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Blauwborg 21 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 22 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 23 1­23 Winsum E 2357 851014 woningen (12) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 23 1­23 Winsum E 2357 870720 woningen (12) bouwen Wen bouwplanontwikkeling bv

Blauwborg 23 Winsum E 2755 890808 serre oprichten Graaf de, G

Blauwborg 24 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 26 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 28 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 30 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Blauwborg 30 Winsum 890926 tuimeldakraam aanbrengen Grasdijk, HJ

Blauwborg 32 2­32 Winsum E 2357 851014 woningen (16) bouwen Giezen bv, bouwbedrijf

Borgweg 0 tussen

11a­13

Winsum E 1411 590825 autoboxen (6) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 1 1­3 Winsum E 1411 600225 bungalow (2) bouwen Blaauwwiekel, KW timmerman­aannemer

Borgweg 2 Winsum E 1417 590124 woning bouwen Stoepker, B

Borgweg 2 Winsum E 1517 641112 garage bouwen Stoepker, B

Borgweg 3 1­3 Winsum E 1411 600225 bungalow (2) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 4 Winsum E 1417 581230 woning bouwen Scheffers, L

Borgweg 4 4­6 Winsum E 1518 630514 schuurtjes uitbreiden Scheffer, L

Borgweg 5 5­7 Winsum E 1411 600428 bungalow (2) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 6 6­8 Winsum E 1417 590123 woning (2) bouwen Pool, K timmerman­aannemer

Borgweg 6 4­6 Winsum E 1518 630514 schuurtjes uitbreiden Scheffer, L

Borgweg 6 Winsum E 1519 730727 woonhuis veranderen Joling, L

Borgweg 7 5­7 Winsum E 1411 600428 bungalow (2) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 7 Winsum E 1411 620515 garage bouwen Kuipers, H

Borgweg 8 6­8 Winsum E 1417 590123 woning (2) bouwen Pool, K timmerman­aannemer

Borgweg 8 Winsum E 1417 700409 garage bouwen Kooijnga, F

Borgweg 8 Winsum E 1520 740108 woning veranderen Kooijnga, F

Borgweg 9 9­11a Winsum E 1411 601027 woningen (3) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 10 Winsum E 1417 590310 woning dubbel bouwen Blaauwwiekel, KW Complex 11

Borgweg 11 a 9­11a Winsum E 1411 601027 woningen (3) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 11 9­11a Winsum E 1411 601027 woningen (3) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 12 12­16a Winsum E 1411 600204 woningen ( 2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 12 12­16a Winsum E 1411 601215 garages (4) bouwen Blaauwwiekel, KW

188


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Borgweg 13 13­23 Winsum E 1411 590310 woningen (3 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 13 Winsum E 1470 740416 woning veranderen Helmus, P

Borgweg 13 Winsum E 1470 750829 berging bouwen Helmus, P

Borgweg 14 12­16a Winsum E 1411 600204 woningen ( 2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 14 12­16a Winsum E 1411 601215 garages (4) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 15 13­23 Winsum E 1411 590310 woningen (3 dubbele) bouwen Bos, E

Borgweg 15 Winsum E 1469 710218 garage bouwen Sijbolts, JM

Borgweg 15 Winsum E 1469 760503 berging maken Sijbolts, JM

Borgweg 15 Winsum E 1469 780529 woning vergroten Sijbolts, JM

Borgweg 16 a 12­16a Winsum E 1411 600204 woningen ( 2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 16 12­16a Winsum E 1411 600204 woningen ( 2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 16 a 12­16a Winsum E 1411 601215 garages (4) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 16 12­16a Winsum E 1411 601215 garages (4) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 16a Winsum E 1411 610119 duivenhok bouwen Heide van der, J

Borgweg 17 13­23 Winsum E 1411 590310 woningen (3 dubbele) bouwen Bos, E

Borgweg 17 Winsum E 1467 640618 garage (houten) bouwen Scholte, G

Borgweg 17 Winsum E 1467 751014 garage bouwen Scholte, G

Borgweg 17 Winsum E 1467 770815 woning veranderen Scholte, G

Borgweg 18 Winsum E 739 571105 woning (middenstands­) bouwen Harmsma, H

Borgweg 19 13­23 Winsum E 1411 590310 woningen (3 dubbele) bouwen Bos, E

Borgweg 19 Winsum E 1468 740419 garage plaatsen Hamstra, R

Borgweg 19 Winsum E 1468 761101 woning vergroten Hamstra, R

Borgweg 19 Winsum E 1468 780424 garage oprichten Hamstra, R

Borgweg 19 Winsum E 1468 820682 woning vergroten Hamstra, R

Borgweg 20 20­30 Winsum E div 550425 woningen (6) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 20 Winsum E 1410 620919 garage (beton) bouwen Brouwer, U veehouder

Borgweg 21 13­23 Winsum E 1411 590310 woningen (3 dubbele) bouwen Bos, E

Borgweg 21 Winsum E 1476 780424 garage bouwen Heijs, AH

Borgweg 22 20­30 Winsum E div 550425 woningen (6) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 22 Winsum E 739 690417 garage bouwen Wijk, SJ

Borgweg 23 13­23 Winsum E 1411 590310 woningen (3 dubbele) bouwen Bos, E

Borgweg 24 20­30 Winsum E div 550425 woningen (6) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 24 Winsum E 739 710302 garage plaatsen Bouwman, H

Borgweg 25 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K aannemer

Borgweg 25 Winsum E 1475 630411 garage plaatsen Raangs, B

Borgweg 25 Winsum E 1411 710224 garage vergroten Raangs, B

Borgweg 26 20­30 Winsum E div 550425 woningen (6) bouwen Venhuizen, J

189


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Borgweg 26 Winsum E 1407 880705 garage plaatsen Poel, WJ

Borgweg 27 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 27 Winsum E 1474 770502 garage plaatsen Siegers, E

Borgweg 28 20­30 Winsum E div 550425 woningen (6) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 28 Winsum E 1406 780424 woning veranderen en plaatsen Bijl van der, J

carport

Borgweg 28 Winsum E 1406 790528 woning vergroten Bijl van der, J

Borgweg 28 Winsum E 1407 811026 woning vergroten Bijl van der, J

Borgweg 29 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 29 Winsum E 1473 740607 garage bouwen Raangs, KA

Borgweg 29 Winsum E 1473 770912 woning vergroten Raangs, KA

Borgweg 29 Winsum E 1473 780724 dakbedekking vernieuwen Raangs, KA

Borgweg 30 20­30 Winsum E div 550425 woningen (6) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 30 Winsum E 736 710928 tuinhuisje (houten) bouwen Bijl van der, J

Borgweg 31 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 31 Winsum E 1472 690731 garage bouwen Veen van der, GA

Borgweg 31 Winsum E 1472 750213 woning vergroten Veen van der, GA

Borgweg 31 Winsum E 1472 780724 dakbedekking vernieuwen Veen van der, GA

Borgweg 32 32­34 Winsum E 1236 570121 woning (2) bouwen Venhuizen, J bankemployé

Borgweg 32 Winsum E 1412 690731 autobox plaatsen Hoop de, D

Borgweg 33 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 33 Winsum E 1484 820315 garage plaatsen Groenewold, PE

Borgweg 34 32­34 Winsum E 1236 570121 woning (2) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 34 Winsum E 1526 680911 garage bouwen Tichelaar, G

Borgweg 35 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 35 Winsum E 1483 660421 garage bouwen Enter, HR

Borgweg 35 Winsum E 1483 770301 woning vergroten Enter, HR

Borgweg 36 Winsum E 1412 590116 districtskantoor bouwen Waterleidingmaatschappij prov.

Groningen nv

Borgweg 36 Winsum E 1412 770124 districtskantoor veranderen en Waprog nv

berging en garages plaatsen

Borgweg 37 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 38 38­40 Winsum E 1236 580925 woningen (2) bouwen Winsum­Obergum,

bouwvereniging

Borgweg 39 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 39 Winsum E 1481 630418 garage bouwen Kersaan, K

Borgweg 39 Winsum E 1481 631017 slaapkamer bouwen Kersaan, K

190


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Borgweg 39 Winsum E 1481 770425 woning vergroten Galli, I

Borgweg 40 38­40 Winsum E 1236 580925 woningen (2) bouwen Winsum­Obergum,

bouwvereniging

Borgweg 40 Winsum E 1512 690417 keuken en schuur verbinden Marinus, A

Borgweg 40 Winsum E 1512 731031 garage plaatsen Veen van der, HJ

Borgweg 40 Winsum E 1512 830328 garage/ berging vergroten Koopman, G

Borgweg 41 41­47 Winsum E 1411 590227 woningen (2 dubbele) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 41 Winsum E 1411 731030 garage bouwen Hop, H

Borgweg 42 42­44 Winsum E 1411 581211 woningen (2) bouwen Heerema fa., J

Borgweg 42 Winsum E 1513 760510 garage plaatsen Pol, A

Borgweg 43 41­47 Winsum E 1411 590227 woningen (2 dubbele) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 43 Winsum E 1480 770425 woning vergroten Quak, S

Borgweg 43 Winsum E 1480 800630 woning vergroten Quak, S

Borgweg 44 42­44 Winsum E 1411 581211 woningen (2) bouwen Heerema fa., J

Borgweg 44 Winsum E 1514 630502 garage bouwen Bergman, CT

Borgweg 44b Winsum E 1516 690108 gymnastieklokaal bouwen Gemeente Winsum

Borgweg 45 41­47 Winsum E 1411 590227 woningen (2 dubbele) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 46 Winsum E 1236 540823 school voor gewoon lager onderwijs Ver.voor Geref.lager onderwijs

bouwen

Borgweg 46a Winsum E 1516 690108 gymnastieklokaal bouwen Gemeente Winsum

Borgweg 46 Winsum E 1419 790122 school (KBO) oprichten Gemeente Winsum bwbesluit 790122; niet

aangetroffen

Borgweg 46 Winsum E 1236 811228 school (KBO) oprichten Chr. Nat. Schoolonderwijs

Borgweg 46a Winsum 821220 toestelberging vergroten Gemeente Winsum

Borgweg 46 Winsum E 1809 850617 berging oprichten Chr. Nat. Schoolonderwijs

Borgweg 47 41­47 Winsum E 1411 590227 woningen (2 dubbele) bouwen Venhuizen, J

Borgweg 47 Winsum E 1490 680808 garage bouwen Dijken van, G

Borgweg 47 Winsum E 1490 890509 schutting plaatsen Vries de, J

Borgweg 48 Winsum 650428 bejaardentehuis bouwen NCHB geen besluit.

Borgweg 48 Winsum 650428 Bejaardencentrum +

bejaardenwoningen (10) bouwen

NCHB Complex 16

Borgweg 48 Winsum E 740 711124 berging veranderen voor 3 auto's Winkheem, bejaardencentrum

Borgweg 48 Winsum E 1876 771128 rijwielstalling annex berging Winkheem, St.

oprichten

Bejaardencentrum

Borgweg 49 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 49 Winsum E 1488 850401 garage plaatsen Buikema, LJT

Borgweg 49 Winsum E 1488 870630 woning uitbreiden Buikema, LJT

191


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Borgweg 51 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 51 Winsum E 1487 780710 garage oprichten Dijk, G

Borgweg 51 Winsum E 1487 800204 woning veranderen Dijk van, J

Borgweg 51 Winsum E 1487 821206 garage vergroten Dijk van, J

Borgweg 53 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 53 Winsum E 1486 630314 garage bouwen Velde van der, H

Borgweg 53 Winsum E 1486 711227 woning verbouwen Velde van der, H

Borgweg 53 Winsum E 1486 820927 keuken vergroten Sieders, M

Borgweg 53 Winsum E 1486 821206 garage vergroten Sieders, M

Borgweg 55 25­55 Winsum E 1411 590227 woningen (6 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 55 Winsum E 1485 830808 garage plaatsen Willemsen, WJ

Borgweg 55 Winsum E 2304 850121 carport plaatsen Willemsen, WJ

Borgweg 57 57­63,

85 en 87

Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 57 57­63,

85­87

Winsum E 1515 630919 woningen (6) bouwen Bos, E

Borgweg 57 Winsum E 1436 760427 hobbykas plaatsen Opbroek van, P

Borgweg 57 Winsum E 1664 830926 dakbedekking vernieuwen Opbroek van, P

Borgweg 59 57­63,

77­87

Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 59 57­63,

85 en 87

Winsum E 1515 630919 woningen (6) bouwen Bos, E

Borgweg 59 Winsum E 1556 641001 garage bouwen Rondhuis, L

Borgweg 59 Winsum E 1663 870709 garage plaatsen Riemersma, W

Borgweg 61 57­63,

85 en 87

Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 61 57­63,

85­87

Winsum E 1515 630919 woningen (6) bouwen Bos, E

Borgweg 61 Winsum E 1662 740925 garage bouwen Bolhuis, HA

Borgweg 61 Winsum E 1662 780502 woning vergroten Bolhuis, HA

Borgweg 63 57­63,

77­87

Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 63 57­63,

85­87

Winsum E 1515 630919 woningen (6) bouwen Bos, E

192


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Borgweg 63 Winsum E 1556 650701 garage bouwen Vries de, F

Borgweg 65 65­67 Winsum E 758 600108 woningen (2) bouwen Heerema fa., J

Borgweg 67 65­67 Winsum E 758 600108 woningen (2) bouwen Heerema fa., J

Borgweg 67 Winsum E 1515 671116 keuken en wasgelegenheid bouwen Wit, J

Borgweg 69 69­75 Winsum E 1411 591015 woningen (2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 69 Winsum E 1493 660414 garage bouwen Kasper, K wed.

Borgweg 69 Winsum E 1411 700928 dakbedekking vernieuwen Kasper, K wed.

Borgweg 71 69­75 Winsum E 1411 591015 woningen (2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 71 Winsum E 1411 700928 dakbedekking vernieuwen Venema, W

Borgweg 71 Winsum E 1494 780410 woning vergroten Graaff de, FJ

Borgweg 73 69­75 Winsum E 1411 591015 woningen (2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 73 Winsum E 1475 720722 dakbedekking vernieuwen Leugs, J zonder tekening

Borgweg 75 69­75 Winsum E 1411 591015 woningen (2 dubbele) bouwen Blaauwwiekel, KW

Borgweg 75 Winsum E 1496 710722 dakbedekking vernieuwen Sissing, E zonder tekening

Borgweg 77 57­63,

77­87

Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 77 77­83 Winsum E 1411 610420 woningen (2 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 79 57­63,

77­87

Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 79 77­83 Winsum E 1411 610420 woningen (2 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 79 Winsum E 1515 671206 garage bouwen Wolters, J

Borgweg 81 57­63, Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

77­87

Borgweg 81 77­83 Winsum E 1411 610420 woningen (2 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 81 Winsum E 1541 700515 garage bouwen Wibbens, JO

Borgweg 81 Winsum E 1411 880329 garage vergroten Visser, H

Borgweg 83 57­63, Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

77­87

Borgweg 83 77­83 Winsum E 1411 610420 woningen (2 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 83 Winsum E 1515 630329 garage bouwen Oosterbeek, H

Borgweg 83 Winsum E 1542 810921 garage vergroten Oosterbeek, H

Borgweg 85 57­63, Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

77­87

Borgweg 85 57­63,

85 en 87

Winsum E 1515 630919 woningen (6) bouwen Bos, E aannemer

193


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Borgweg 85 Winsum E 1411 690609 garage bouwen Wolde de, JJ

Borgweg 85 Winsum E 1665 811005 dakbedekking vernieuwen Schuitema, P

Borgweg 85 Winsum E 1665 860303 garage oprichten Schuitema, P

Borgweg 87 57­63, Winsum E 1411 591126 woningen (5 dubbele) bouwen Bos, E aannemer

77­87

Borgweg 87 57­63,

85 en 87

Winsum E 1515 630919 woningen (6) bouwen Bos, E aannemer

Borgweg 87 Winsum E 1666 811005 dakbedekking vernieuwen Heerema, L

Borgweg 87 Winsum E 1666 830912 berging plaatsen Heerema, L

Borgweg 89 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 89 Winsum E 758 670413 garage bouwen Maring, MJ

Borgweg 89 Winsum E 1546 790618 woning vergroten Bueving, J

Borgweg 91 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 91 Winsum E 758 620912 garage bouwen Kranenborg, JP

Borgweg 91 Winsum E 1545 730316 woning uitbreiden Wallinga, MJ

Borgweg 93 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 95 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 95 Winsum E 758 710610 garage bouwen Veen van der, K

Borgweg 95 Winsum E 1547 730316 woning uitbreiden Veen van der, K

Borgweg 97 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 97 Winsum E 1497 820927 berging plaatsen Raangs, K

Borgweg 97 Winsum E 1497 840326 dakbedekking vernieuwen Raangs, K

Borgweg 99 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 99 Winsum E 1498 771031 garage plaatsen Stoffers, WG

Borgweg 99 Winsum E 1498 840326 dakbedekking vernieuwen Jonge de, E

Borgweg 101 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 101 Winsum E 1499 640604 schuurtje wordt garage Wonink, GR

Borgweg 101 Winsum E 1499 670727 woonkamer vergroten Wonink, GR

Borgweg 101 Winsum E 1499 820927 woning vergroten Wonink, GR

Borgweg 101 Winsum E 1499 830307 dakbedekking vernieuwen Wonink, GR

Borgweg 103 89­103 Winsum E 758 600108 woningen (4 dubbele) bouwen Pool, K

Borgweg 103 Winsum E 1500 760817 garage plaatsen Raven, AT

Borgweg 103 Winsum E 1500 770218 woning vergroten Raven, AT

Borgweg 103 Winsum E 1500 790417 garage/ berging oprichten Raven, AT

Borgweg 103 Winsum E 1500 830307 dakbedekking vernieuwen Raven, AT

Borgweg 105 105­111 Winsum E 759 600602 woningen (2 dubbele) bouwen Bos, E

194


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen

Borgweg 105 Winsum E 1141 660217 garage bouwen Schuilenberg, P

Borgweg 107 105­111 Winsum E 759 600602 woningen (2 dubbele) bouwen Bos, E

Borgweg 107 Winsum E 759 750214 garage bouwen Terpstra, E

Borgweg 109 105­111 Winsum E 759 600602 woningen (2 dubbele) bouwen Bos, E