17.09.2013 Views

Archiefinventaris gemeente Winsum 1932-1989 - Gemeentewinkel ...

Archiefinventaris gemeente Winsum 1932-1989 - Gemeentewinkel ...

Archiefinventaris gemeente Winsum 1932-1989 - Gemeentewinkel ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN<br />

VAN DE GEMEENTE WINSUM<br />

(1882) <strong>1932</strong> – <strong>1989</strong> (1992)<br />

De vier archiefblokken worden één<br />

F.J. Oosterhuis<br />

1992, 2008<br />

1


<strong>Winsum</strong>, mei 1970.<br />

De invulling van Obergum is in volle gang.<br />

De plannen voor een nieuw zw embad en sporttereinen in <strong>Winsum</strong>-w est, en het bestemmingsplan<br />

Ripperda staan alleen nog maar op papier.<br />

2


Inhoudsopgave Blz.<br />

Gemeente <strong>Winsum</strong> 10<br />

Geschiedenis van de <strong>gemeente</strong> 10<br />

Geschiedenis van het archief 14<br />

Verantwoording van de bewerking en handleiding voor gebruikers 15<br />

Openbaarheid van de archieven 19<br />

Technische Dienst EEWAA 20<br />

Geschiedenis van de technische dienst 20<br />

Dienstgebouwen 24<br />

Geschiedenis van het archief 26<br />

Verantwoording van de bewerking 27<br />

Reinigingsdienst EEW 28<br />

Geschiedenis van de reinigingsdienst 28<br />

Geschiedenis van het archief 28<br />

Verantwoording van de bewerking 28<br />

INVENTARIS<br />

1 Stukken van algemene aard 32<br />

1.1 Agenda's voor raadsvergaderingen 32<br />

1.2 Presentielijsten van de raad 32<br />

1.3 Notulen van raadsvergaderingen 32<br />

1.4 Agenda's en stukken voor raadsvergaderingen 32<br />

1.5 Notulen van besloten radsvergaderingen 33<br />

1.6 Agenda's en notulen van de vergaderingen van burgemeester en<br />

wethouders<br />

33<br />

2 Stukken van bijzondere aard 33<br />

2.1 Stukken betreffende de administratieve organisatie 33<br />

2.1.1 De organisatie 33<br />

2.1.2 Kenmerken en grondgebied 34<br />

2.1.3 Vervanging van het ene gezag door het andere 35<br />

2.1.4 Betrekking tot andere lichamen 35<br />

2.1.4.1 Samenwerking 35<br />

2.1.4.1.1 Ontwikkeling van de <strong>gemeente</strong> 35<br />

2.1.4.1.2 Financiën en Automatisering 36<br />

2.1.4.1.3 Personeel 36<br />

2.1.4.1.4 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 37<br />

2.1.4.1.5 Gezondheid 37<br />

2.1.4.1.6 Veiligheid 38<br />

2.1.4.1.7 Economische aangelegenheden 39<br />

2.1.4.1.8 Arbeid en Welzijn 39<br />

2.1.4.1.9 Onderwijs, Cultuur en Recreatie 40<br />

3


2.1.4.2 Financiële verhouding Rijk-Gemeente 41<br />

2.1.4.3 (Administratief) beroep en (administratieve) rechtspraak 41<br />

2.1.5 Eigendom en bezit 42<br />

2.1.5.1 Aankopen 42<br />

2.1.5.1.1 Algemeen 42<br />

2.1.5.1.2 Grond 42<br />

2.1.5.1.3 Onroerend goed 43<br />

2.1.5.2 Verkopen 43<br />

2.1.5.2.1 Algemeen 43<br />

2.1.5.2.2 Grond 44<br />

2.1.5.2.3 Onroerend goed 45<br />

2.1.5.2.4 Groen 45<br />

2.1.5.3 Ruiling 46<br />

2.1.5.4 Schenking 46<br />

2.1.5.5 (Ver)huur en (ver)pachting 46<br />

2.1.5.6 Overige zakelijke rechten en verplichtingen 46<br />

2.1.5.7 Eigendommen t.b.v.de publieke dienst 47<br />

2.1.5.8 Beheer van eigendommen 47<br />

2.1.5.9 Verzekeringen 48<br />

2.1.6 Financiën 49<br />

2.1.6.1 Beheer en organisatie van de financiën 49<br />

2.1.6.2 Beleggingen 49<br />

2.1.6.3 Begrotingen 49<br />

2.1.6.3.1 Begrotingen met bijlagen 50<br />

2.1.6.3.2 Begrotingen, Memories van Toelichting 51<br />

2.1.6.3.3 Begrotingswijzigingen 52<br />

2.1.6.3.4 Behandeling van begrotingen 53<br />

2.1.6.4 Secretarieregisters en grootboeken 53<br />

2.1.6.5 Gemeenterekeningen en staten 57<br />

2.1.7 Benodigdheden en hulpmiddelen voor de uitoefening van de dienst 59<br />

2.1.7.1 Archief en registratuur 59<br />

2.1.7.2 Materieel 59<br />

2.1.7.3 Automatisering 59<br />

2.1.8 Publiciteit, Voorlichting en Representatie 60<br />

2.1.9 Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen 60<br />

2.1.9.1 Gemeenteraad 60<br />

2.1.9.2 College van burgemeester en wethouders 61<br />

2.1.10 Functionarissen 62<br />

2.1.10.1 Burgemeester 62<br />

2.1.10.2 Secretaris 62<br />

2.1.10.3 Comptabele ambtenaar 63<br />

2.1.11 Tak van dienst 63<br />

2.1.12 Bevoegdheden 63<br />

2.1.13 Toezicht van hoger gezag 63<br />

2.2 Stukken betreffende het personeel 64<br />

2.2.1 Verhouding tussen het personeel en het orgaan 64<br />

2.2.2 Rechten van het personeel 64<br />

4


2.2.3 Personele bezetting en structuur 66<br />

3 Stukken betreffende de taakuitoefening 67<br />

3.1 Kadaster, Onteigening, Belastingen en rechten 67<br />

3.1.1 Kadaster 67<br />

3.1.2 Onteigening 68<br />

3.1.3 Belastingen en rechten 68<br />

3.2 Openbare orde 71<br />

3.2.1 Algemene Politie (plaatselijke) Verordening 71<br />

3.2.2 Maatregelen ten opzichte van bepaalde personen of groepen 71<br />

3.2.3 Aangelegenheden betreffende de openbare orde 72<br />

3.2.4 Openbare zedelijkheid 72<br />

3.2.4.1 Regeling van het alcoholgebruik 72<br />

3.3 Bevolkingsaangelegenheden 73<br />

3.3.1 Bevolking 73<br />

3.3.2 Verkiezing voor vertegenwoordigende licheman, niet zijnde van<br />

plaatselijk belang<br />

75<br />

3.3.3 Naamgeving van straten en wegen en huisnummering 75<br />

3.3.4 Burgerlijke stand 75<br />

3.4 Openbare gezondheid 76<br />

3.4.1 Organisatie van de gezondheidszorg 76<br />

3.4.2 Toezicht op producten 76<br />

3.4.3 Bestrijding van besmettelijke ziekten 77<br />

3.4.4 Aangelegenheden betreffende lijken 77<br />

3.4.4.1 Algemeen 77<br />

3.4.4.2 Algemene begraafplaats 77<br />

3.4.4.3 Bijzondere begraafplaatsen 78<br />

3.4.4.4 Mortuarium 78<br />

3.4.5 Milieuhygiëne 78<br />

3.4.5.1 Algemeen 78<br />

3.4.5.2 Inzameling afvalstoffen 79<br />

3.4.5.3 Hinderwetvergunningen 79<br />

3.4.5.4 Geluidhinder 80<br />

3.4.5.5 Bodemonderzoek 81<br />

3.4.5.6 Riolering 81<br />

3.4.6 Drinkwatervoorziening 84<br />

3.5 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 84<br />

3.5.1 Ruimtelijke ordening 84<br />

3.5.2 Ruimtelijke ordening Ripperda 86<br />

3.5.3 Uitbreidingsplan in hoofdzaak 86<br />

3.5.4 Bestemmingsplannen 87<br />

3.5.4.1 Buitengebied 87<br />

3.5.4.2 Lombok (terrein vm.steenfabriek Strating) 87<br />

3.5.4.3 Obergum-Noord 87<br />

3.5.4.4 Obergum-West 87<br />

3.5.4.5 Potmaar 87<br />

3.5.4.6 Ripperda 88<br />

3.5.4.7 <strong>Winsum</strong> Kom 88<br />

5


3.5.4.8 <strong>Winsum</strong> Obergum 88<br />

3.5.4.9 Zufa-terrein (Zuivelfabriek) 89<br />

3.5.4.10 Overige bestemmingsplannen 89<br />

3.5.5 Volkshuisvesting 90<br />

3.5.6 Bouwrijp maken en exploitatie van gronden 90<br />

3.5.6.1 Bouwrijp maken 90<br />

3.5.6.1.1 Borgweg (zuidoost) 90<br />

3.5.6.1.2 Hoofdstraat-Wierdaweg-Geert Reindersstraat 90<br />

3.5.6.1.3 Obergum-Noord 90<br />

3.5.6.1.4 Potmaar 91<br />

3.5.6.1.5 Ripperda (bestekken Grontmij) 91<br />

3.5.6.1.6 <strong>Winsum</strong>-Zuiderpark 94<br />

3.5.6.2 Exploitatie van gronden 94<br />

3.5.6.2.1 Obergum-Noord 94<br />

3.5.6.2.2 Obergum-West 94<br />

3.5.6.2.3 Potmaar 95<br />

3.5.6.2.4 Ripperda 95<br />

3.5.6.2.5 Schouwerzijlsterweg 95<br />

3.5.6.2.6 <strong>Winsum</strong> -Zufa-terrein 95<br />

3.5.7 Woningbeheer 95<br />

3.5.8 Bouweisen 97<br />

3.5.9 Bouw, verbouw en verbetering 97<br />

3.5.10 Onbewoonbaarverklaring, sloop e.d. 98<br />

3.5.11 Dorpsvernieuwing 98<br />

3.5.11.1 Algemeen 98<br />

3.5.11.2 Kom <strong>Winsum</strong> 99<br />

3.5.12 Woonwagens en woonschepen 100<br />

3.6 Openbare veiligheid 100<br />

3.6.1 Bescherming bevolking tegen oorlogsgeweld 100<br />

3.6.2 Bescherming bevolking tegen ongevallen en rampen 100<br />

3.6.3 Brandbestrijding 101<br />

3.6.3.1 Organisatie 101<br />

3.6.3.2 Middelen 101<br />

3.6.3.3 Personeel 102<br />

3.7 Waterstaat 102<br />

3.8 Verkeer en vervoer 103<br />

3.8.1 Aanleg en zorg voor (water) wegen 103<br />

3.8.1.1 Algemeen 103<br />

3.8.1.2 Obergum 104<br />

3.8.1.3 <strong>Winsum</strong> en Bellingeweer 104<br />

3.8.1.4 Ripperda en Potmaar 105<br />

3.8.1.5 Buiten de bebouwde kom 106<br />

3.8.2 Aanleg en zorg voor bijkomende werken aan wegen 107<br />

3.8.2.1 Voet- en fietspaden 108<br />

3.8.2.2 Bruggen 109<br />

3.8.3 Verkeersmaatregelen 110<br />

3.8.4 Openbaar vervoer 110<br />

6


3.8.5 Verkeersveiligheid 111<br />

3.8.6 Posterijen en telecommunicatie 112<br />

3.9 Economische aangelegenheden 112<br />

3.9.1 Land- en tuinbouw 113<br />

3.9.2 Ruilverkaveling 113<br />

3.9.2.1 Delt-Oudeweer 113<br />

3.9.2.2 De Marne 113<br />

3.9.2.3 Sauwerd 113<br />

3.9.3 Industrie en handel 114<br />

3.9.4 Marktwezen 115<br />

3.9.5 Kredietwezen 115<br />

3.9.6 Energie aangelegenheden 115<br />

3.9.6.1 Electriciteit 116<br />

3.9.6.2 Gas 116<br />

3.10 Arbeid 117<br />

3.10.1 Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid 117<br />

3.10.2 Overige arbeidsaangelegenheden 117<br />

3.11 Maatschappelijke zorg 117<br />

3.11.1 Maatschappelijk werk 117<br />

3.11.2 Sociale aangelegenheden 118<br />

3.11.3 Welzijnsaangelegenheden 118<br />

3.11.4 Zorg voor groepen van de bevolking 119<br />

3.11.4.1 Algemeen 119<br />

3.11.4.2 Jeugd 119<br />

3.11.4.3 Ouderen 119<br />

3.11.4.4 Bejaardentehuis Winkheem 120<br />

3.11.4.5 Verpleeghuis De Twaalf Hoven 120<br />

3.11.4.6 Gehandicapten 121<br />

3.11.4.7 Armen 121<br />

3.11.4.8 Kunstenaars 121<br />

3.11.4.9 Evacués en Asielzoekers 121<br />

3.11.5 Uitvoering sociale verzekeringswetten 122<br />

3.12 Onderwijs 123<br />

3.12.1 Organisatie van het onderwijs 123<br />

3.12.2 Kleuteronderwijs 124<br />

3.12.3 Lager- en basisonderwijs 125<br />

3.12.3.1 Organisatie 125<br />

3.12.3.2 Borgschool 126<br />

3.12.3.3 Negen Wieken 126<br />

3.12.3.4 Oude school 126<br />

3.12.3.5 Parkschool 127<br />

3.12.3.6 Tiggeldobbe 127<br />

3.12.3.7 Schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs 128<br />

3.12.4 Voortgezet onderwijs 128<br />

3.12.5 Onderwijzend personeel 129<br />

3.12.6 Leerlingen 130<br />

3.13 Cultuur, Sport, Recreatie, Toerisme en Natuurschoon 130<br />

7


3.13.1 Kunst en cultuur 130<br />

3.13.1.1 Bibliotheek 132<br />

3.13.2 Sport 132<br />

3.13.2.1 Algemeen 132<br />

3.13.2.2 Sportpark Schilligeham aan de Wierdaweg 133<br />

3.13.2.3 Sportvelden Schouwerzijlsterweg 134<br />

3.13.2.4 Gymzalen 134<br />

3.13.2.5 Sporthal "Ripperdahal" 134<br />

3.13.2.6 IJsbaan 134<br />

3.13.2.7 Zwembad 135<br />

3.13.3 Recreatie en toerisme 135<br />

3.13.3.1 Algemeen 135<br />

3.13.3.2 Dwarshelling aan het <strong>Winsum</strong>erdiep 137<br />

3.13.3.3 Jachthaven en camping Wierdezoom 137<br />

3.13.4 Viering van bevrijding, verjaardag van de Koningin, herdenkingen e.d. 137<br />

3.13.5 Onderscheidingen 137<br />

3.13.6 Monumenten 138<br />

3.13.7 Natuurschoon 139<br />

3.14 Militaire zaken 140<br />

3.15 Justitie en Politie 141<br />

3.16 Ontwikkelingssamenwerking 141<br />

4 Documentatie 142<br />

5 Gedeponeerde archieven 144<br />

5.1 Kommissie Verkoopregulerende bepalingen 144<br />

5.2 Distributiedienst, kring <strong>Winsum</strong> 144<br />

5.3 Plaatselijke kommissie van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag 144<br />

5.4 <strong>Winsum</strong>er burgerwacht 145<br />

5.5 Vleeskeuringsdienst Hunsingo 145<br />

5.6 Keuringsdienst voor vee en vlees voor de <strong>gemeente</strong>n <strong>Winsum</strong>, Adorp,<br />

Baflo, Eenrum en Ezinge<br />

145<br />

5.7 Bouwvereniging <strong>Winsum</strong>-Obergum 145<br />

5.8 Gemeentelijk woningbedrijf 146<br />

5.9 Woonruimtekommissie 147<br />

5.10 Kring Groningen 2 Bescherming Bevolking 147<br />

5.11 Stichting Dorpskern <strong>Winsum</strong>-Obergum 147<br />

5.12 Burgerlijk armbestuur/ Sociale zorg 147<br />

5.13 Schoolartsendienst groep <strong>Winsum</strong> 148<br />

5.14 Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport 149<br />

5.15 Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door<br />

landarbeiders te <strong>Winsum</strong>-Obergum<br />

149<br />

5.16 Vereniging <strong>Winsum</strong>er IJsbaan 150<br />

5.17 Vereniging Bad- en Zweminrichting <strong>Winsum</strong>-Obergum 150<br />

5.18 Muziekschool Noord-Groningen 151<br />

5.19 Reüniekommissie 140 jaar openbaar onderwijs <strong>Winsum</strong> 151<br />

5.20 Wederkerig Ondersteuningsfonds wijlen burgemeester E.Wierda, afdeling<br />

Gezondheidszorg<br />

151<br />

8


5.21 Maatschappij tot het exploiteren van onroerende goederen <strong>Winsum</strong> nv 151<br />

5.22 NV Maatschappij tot het exploiteren van onroerende goederen Stationsweg 152<br />

5.23 Personeelsvereniging <strong>Winsum</strong> 152<br />

5.24 Ambtenaar van de Burgerlijke stand 152<br />

5.25 Technische dienst Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong>, Adorp en Aduard 153<br />

5.26 Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong> 159<br />

6 Bijlagen 163<br />

6.1 Personeelsdossiers 163<br />

6.2 Hinderwetverguningen 175<br />

6.3 Bouwvergunningen 182<br />

Frankeerstempels<br />

9


GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE WINSUM<br />

<strong>Winsum</strong> is een van de oudste dorpen van Noord-Groningen. Reeds in het jaar 1057 verkreeg<br />

<strong>Winsum</strong> markt- en muntrecht, bewijs dat het toen reeds een plaats van betekenis was. Oorspronkelijk<br />

lag ter weerszijden van het <strong>Winsum</strong>erdiep een terp, waarop een nederzetting was gevestigd.<br />

Aan de noordzijde was dit het dorp Obergum, terwijl <strong>Winsum</strong> op de zuidelijke oever was<br />

gesitueerd. <strong>Winsum</strong> bestaat dus uit de dubbeldorpen <strong>Winsum</strong> en Obergum, gescheiden door het<br />

<strong>Winsum</strong>erdiep, doch met elkaar verbonden door enkele bruggen,waarvan De Boog, in het centrum<br />

de bekendste is.<br />

Het buitengebied van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> is een van de oudste en best bewaard gebleven<br />

cultuurlandschappen van ons land. Genoemd moet hier worden het natuurhistorische Reitdiepdal,<br />

in welk gebied talrijke wierden en meanders zorgvuldig worden geconserveerd. De <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Winsum</strong> kent de volgende wierden: Tijum, Bellingeweer, <strong>Winsum</strong>, Obergum, Ranum en Maarhuizen.<br />

In 1811 werd onder het Franse keizerrijk (Napoleon) een indeling gemaakt, waardoor <strong>Winsum</strong> een<br />

commune werd. Het huidige <strong>Winsum</strong> bestaat in feite uit de drie tot één dorp vergroeide<br />

wierdedorpen <strong>Winsum</strong>, Bellingeweer en Obergum. Deze drie dorpen hebben elk een historische<br />

kern, die een bijzondere charme en schoonheid bezit.<br />

Het verloop van de bevolking van de <strong>gemeente</strong> geeft het volgende beeld<br />

jaar inwonertal jaar inwonertal<br />

<strong>1932</strong> 2694 1965 3179<br />

1935 2761 1970 3631<br />

1940 2955 1975 4445<br />

1945 3161 1980 5638<br />

1950 3265 1985 6393<br />

1955 3257 <strong>1989</strong> 6581<br />

1960 3029<br />

Ook de oorlogsjaren zijn uiteraard niet aan de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> voorbijgegaan.<br />

In <strong>Winsum</strong> waren 16 joden woonachtig. De joodse synagoge en de joodse begraafplaats<br />

herinneren nog aan deze gemeenschap.<br />

In 1942 is het <strong>gemeente</strong>huis aan de Hoofdstraat W 70 aangekocht van notaris jhr. mr. C. de<br />

Ranitz. De verkoopovereenkomst is min of meer door de bezettingsautoriteiten opgedrongen. Dhr.<br />

de Ranitz was eerder geneigd tot verhuur van het pand gedurende 10 jaar dan tot verkoop over te<br />

gaan.<br />

Vanaf de dertiger jaren zijn de dorpen aan elkaar gebouwd, dat bijna explosief zijn vervolg vond na<br />

de Tweede Wereldoorlog, waarbij een aantal nieuwe bestemmingsplannen zijn ontstaan, deels<br />

gelegen aan de oostzijde van de spoorlijn Groningen-Roodeschool, die door de kom van <strong>Winsum</strong><br />

loopt. Het dorp wordt aan de westzijde begrensd door de provinciale weg Groningen-<strong>Winsum</strong>-<br />

Lauwersoog en het daarachter liggende Reitdiepdal. <strong>Winsum</strong> vervult door haar centrale ligging op<br />

het hogeland een centrumfunctie ten behoeve van het omliggende gebied, hetgeen tot uitdrukking<br />

komt in het voorzieningen- en winkelapparaat, dat regionaal gericht is. De historische ontwikkeling<br />

van <strong>Winsum</strong> heeft een vrij dichte bebouwing veroorzaakt, die op vrij ongelukkige wijze doorsneden<br />

is door een aantal verkeerswegen, spoorlijn en een waterweg:<br />

- noord-zuidverbinding ten behoeve van het provinciaal wegennet.<br />

10


- oost-westverbinding ten behoeve van het provinciaal wegennet.<br />

- noord-zuidverbinding ten behoeve van de Nederlandse Spoorwegen.<br />

- oost-westverbinding te weten het <strong>Winsum</strong>erdiep.<br />

In 1961 heeft de <strong>gemeente</strong> zich beraden over de vraag in welke richting de <strong>gemeente</strong> kon<br />

uitbreiden. Men zag hiervoor twee mogelijkheden:<br />

1. uitbreiding ten westen van de provinciale weg<br />

2. uitbreiding ten oosten van de spoorlijn.<br />

De voorkeur van de <strong>gemeente</strong> ging uit naar uitbreiding in westelijke richting, maar de provincie<br />

wilde hieraan niet meewerken vanwege de aanwezigheid van het natuurlandschap Reitdiepdal.<br />

Tevens stelde de provincie dat bij een uitbreiding in westelijke richting de provinciale weg de<br />

toekomstige kern <strong>Winsum</strong> zou doorsnijden en dat het tevens praktisch onaanvaardbaar was, mede<br />

vanwege de hoge kosten, te komen tot een omlegging van de provinciale weg in westelijke<br />

richting.<br />

Mogelijkheid 2 werd nader onderzocht en resulteerde later in het experimentele bestemmingsplan<br />

Ripperda.<br />

Het <strong>gemeente</strong>bestuur droeg in 1968 het Raadgevend Bureau Twijnstra uit Deventer op<br />

uitgangspunten en een programma van eisen te formuleren voor het inrichten van een woongebied.<br />

In het bestemmingsplan Ripperda is, waar het maar enigszins mogelijk was, de<br />

hoedanigheid van het terrein intact gelaten. In andere gevallen werd slechts in zoverre<br />

"omgebogen" dat het oorspronkelijke karakter herkenbaar bleef. Zo zijn sloten in het weiland hier<br />

en daar als sierwatertjes gehandhaafd, en elders zijn ze getransformeerd tot verdiepte voetpaden<br />

die de oude loop blijven volgen.<br />

Hetzelfde geldt voor het aanwezige groen en een oude hereboerderij, de borg Ripperda, met een<br />

fraaie boomgaard.<br />

11


In de periode 1963-1973 ontwikkelde zich in de <strong>gemeente</strong> een gedwongen autochtoon forensisme.<br />

Dit vond zijn oorzaak in de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstakken<br />

landbouw/visserij en industrie.<br />

In deze periode zijn ca.195 banen, exclusief de agrarische sector uit de <strong>gemeente</strong> verdwenen.<br />

Ondanks enige positieve ontwikkelingen, zoals de vestiging van een provinciaal verzorgingstehuis,<br />

zette dit proces van inkrimping zich in de jaren zeventig en tachtig verder door. Enige voorbeelden<br />

hiervan zijn:<br />

- opheffing schoolartsendienst groep <strong>Winsum</strong>, verplaatst naar de <strong>gemeente</strong><br />

Bedum per 1 januari 1973.<br />

- sluiting zuivelfabriek DOMO per 1 januari 1975.<br />

- sluiting van het ontvangstkantoor der Rijksbelastingen per 1 januari 1976.<br />

De uitbreidingsplannen Obergum-Noord en Ripperda betekenden weliswaar een stimulans voor de<br />

bedrijfstak bouwnijverheid en installatiebedrijven, maar de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid<br />

was van tijdelijke aard. Het <strong>gemeente</strong>lijk beleid heeft zich in de zeventiger jaren door middel van<br />

woningbouwprogramma's voornamelijk gericht op de opvang van migranten uit de provincie<br />

Groningen en was niet in eerste instantie gericht op bevordering van de lokale werkgelegenheid.<br />

Afgezien van de grote woningnood werd deze prioriteitstelling mede ingegeven door de destijds<br />

zeer lage werkloosheidscijfers en het ontbreken van faciliteiten om aan eventuele wensen van het<br />

bedrijfsleven tegemoet te kunnen komen. Zo ging de vestiging van een regionaal steunpunt van de<br />

busonderneming GADO aan <strong>Winsum</strong> voorbij, doordat het <strong>gemeente</strong>bestuur hiervoor destijds geen<br />

ruimte beschikbaar kon stellen.<br />

De stagnerende afzet van bouwmaterialen in de jaren 1978-1980 bracht de twee nog resterende<br />

steenfabrieken in moeilijkheden. Dit resulteerde kort daarop in sluiting van deze fabrieken.<br />

Dit alles is voor het bestuur aanleiding geweest zich intensief met de werkgelegenheid in te laten.<br />

Voorzover het in haar macht ligt wil zij dat de huidige werkgelegenheid wordt gewaarborgd en<br />

mogelijk op bescheiden schaal wordt uitgebreid. In de tachtiger jaren is het bedrijventerrein<br />

"Lombok" ontwikkeld.<br />

In 1987 is het rapport "<strong>Winsum</strong> in de markt" tot stand gekomen. Het betreft een onderzoek van de<br />

vakgroep Stedelijke en Regionale Planning van de Rijksuniversiteit Groningen naar het wonen en<br />

de winkelvoorzieningen in de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>. <strong>Winsum</strong> kan worden beschouwd als de<br />

belangrijkste stedelijke kern in de regio ten noorden van de stad Groningen. Er gaat dus toch iets<br />

boven Groningen! Naast uitbreidingen in ruimtelijke zin heeft dit geresulteerd in een verdere<br />

ontwikkeling van <strong>Winsum</strong> tot een plaats met een belangrijk regionaal verzorgende functie,<br />

waarvoor zowel het wonen als de aanwezige voorzieningen belangrijke elementen zijn.<br />

Belangrijkste motief om <strong>Winsum</strong> te bezoeken is de geringe afstand ten opzichte van de plaats van<br />

herkomst. Andere motieven zijn gezelligheid, grote keuzemogelijkheden en bekendheid. <strong>Winsum</strong><br />

kent vooral een centrumfunctie als winkelplaats.<br />

Naast de charme van het verleden biedt <strong>Winsum</strong> ook het aantrekkelijke van het heden. <strong>Winsum</strong><br />

kan zich gelukkig prijzen met een groot aantal voorzieningen:<br />

- een sporthal<br />

- verwarmd openlucht zwembad<br />

- 2 openbare basisscholen en 3 bijzondere basisscholen<br />

- Chr.school voor MAVO onderwijs en een Chr.school voor algemeen vormend en<br />

voorbereidend beroepsonderwijs<br />

- sportveldencomplex<br />

- trimbaan<br />

- bibliotheek<br />

- sociaal cultureel centrum "De Breede"<br />

12


- bejaardencentrum Winkheem<br />

- geriatrisch verpleeghuis De Twaalf Hoven<br />

- een gevarieerd sociaal cultureel leven voor jong en oud.<br />

- een actieve middenstand<br />

- goede trein- en busverbindingen met de stad Groningen.<br />

<strong>Winsum</strong> kent een "normale" openbare bibliotheek, maar ook de zeer unieke kinderboekenbibliotheek,<br />

die in beheer is bij de Stichting Kinderboek Cultuurbezit te <strong>Winsum</strong>. De kinderboeken<br />

worden gratis uitgeleend aan belangstellenden.<br />

Op het grondgebied van de <strong>gemeente</strong> bevindt zich een twaalftal terreinen die als archeologisch<br />

kunnen worden aangemerkt. Het betreft in het Reitdiepdal een drietal karakteristiek langs de nog<br />

goed herkenbare meanderende stroombaan gelegen middeleeuwse verhoogde woonplaatsen.<br />

<strong>Winsum</strong> moet men bezoeken als wandelaar, waarbij men kan genieten van de oude, smalle<br />

straatjes met huizen van rode baksteen en de sfeer kan proeven van het grote oud-Groningse<br />

dorp. De Hervormde kerk van <strong>Winsum</strong> (plm. 12e eeuw met 17e eeuwse toren) heeft een<br />

opvallend hoog kerkdak. De korenmolen "De Ster" en de korenmolen "De Vriendschap" behoren<br />

tot de oudste uit de provincie Groningen.<br />

<strong>Winsum</strong> en water zijn nauw met elkaar verbonden. Voor watersporters kent <strong>Winsum</strong> ongekende<br />

mogelijkheden. Het schilderachtige haventje bij het "Jeneverbruggetje" ligt op geringe loopafstand<br />

van het centrum.<br />

In 1983 verscheen de nota "Vaar Wel", waarin werd gepleit voor de ontwikkeling van<br />

waterrecreatie in het marenland van Noord Groningen. In 1986 was het plan grotendeels<br />

uitgevoerd en beschikt de <strong>gemeente</strong> behalve over een uniek en daarom beschermd dorpsgezicht,<br />

ook over een aantal voorzieningen voor vaarrecreatie. In hetzelfde jaar is de camping Wierdezoom<br />

geopend. De camping ligt pal aan het <strong>Winsum</strong>erdiep zodat jachten en kanovaarders hier op<br />

doorreis kunnen afmeren en overnachten. En kanovaarders zijn er 's zomers in groten getale. De<br />

Groninger maren zijn eigenlijk hele oude natuurlijk gevormde geulen waar je met kleine bootjes en<br />

kano's uitstekend kunt varen.<br />

Ze zijn erg bochtig en de oeverhoogte varieert enorm, zodat het peddelen erg afwisselend wordt.<br />

Het toerisme in en nabij <strong>Winsum</strong> is in de tachtiger jaren nogal toegenomen. Gelukkig is er geen<br />

sprake van "massatoerisme" en daar zitten de <strong>Winsum</strong>ers eigenlijk ook niet op te wachten.<br />

Gedeputeerde staten van de provincie Groningen stuurden in 1972 een model voor indeling in<br />

gewesten naar de <strong>gemeente</strong>besturen. Het college van burgemeester en wethouders van de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> heeft de raad d.d. 15 augustus 1972 o.a. voorgesteld alsvolgt te besluiten:<br />

- er moet gestreefd worden naar herindeling van <strong>gemeente</strong>n<br />

- te zijner tijd, na herindeling van <strong>gemeente</strong>n, gewestvorming nastreven.<br />

De <strong>gemeente</strong>raad heeft conform besloten.<br />

Vanaf 1978 zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een herindeling van <strong>gemeente</strong>n in de<br />

provincie Groningen. In <strong>1989</strong> heeft dat zijn beslag gekregen. De <strong>gemeente</strong>n Adorp, Baflo, Ezinge<br />

en <strong>Winsum</strong> zijn samengevoegd tot de nieuwe <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>. De inwoners van de<br />

heringedeelde <strong>gemeente</strong>n waren niet blij met de "liquidatie" van hun oude <strong>gemeente</strong>. Alhoewel de<br />

grenzen nu verlegd zijn, zijn de dorpen die de nieuwe <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> nu rijk is een bezoek<br />

meer dan waard!<br />

13


GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF<br />

De archieven van de <strong>gemeente</strong> vangen aan in het jaar 1808 en het archief van de ambtenaar van<br />

de burgerlijke stand in het jaar 1811. De archieven werden tot 1931 chronologisch geordend en<br />

zijn in de zeventiger jaren door dhr. O.A.M.W. Hartong enigszins ontsloten door middel van een<br />

magazijnlijst. Vanaf 1931 is de zaaksgewijze ordening ingevoerd.<br />

Archiefvorming<br />

De vorming van de dossiers vond grotendeels plaats door de ambtenaren zelf. Het archief was<br />

verspreid over het <strong>gemeente</strong>huis en dit kwam de kwaliteit niet ten goede. Gelukkig is men gaan<br />

inzien, dat het ordenen, vormen, saneren c.a. van archieven een vakgebied is, waar vakkrachten<br />

voor nodig zijn.<br />

Archiefruimten en archiefbewaarplaats<br />

De <strong>gemeente</strong> heeft de archieven gedurende lange tijd slecht beheerd. Rapportages van inspectiebezoeken<br />

laten niets te wensen over.<br />

In 1949 werd gerapporteerd, dat de kelders, waar het archief geborgen was, veel te vochtig waren<br />

en dat ze daarom ontruimd hadden moeten worden. In 1972 werd aan dit rapport gerefereerd met<br />

de tekst "De situatie is thans na 23 jaar besprekingen over verbetering onveranderd slecht, ja zelfs<br />

verslechterd".<br />

Tevens werden de plaatsen aangegeven, waar archiefbescheiden werden aangetroffen:<br />

- kamer afdeling Burgerlijke stand.<br />

- voormalige badkamer op eerste verdieping.<br />

- op zolder: statisch archief van voor 1920 (25 meter). Een gedeelte (181 dozen!) van het<br />

archief uit de periode 1930-1960 moest de pijltjes opvangen, welke afweken bij het<br />

gooien naar een schietschijf.<br />

- op een voormalige slaapkamer op zolder.<br />

- in de aangewezen archiefbewaarplaats. (cap. 20 meter)<br />

In 1972 werd voorgesteld een " prefabricated" archiefbewaarplaats aan te schaffen. De<br />

"buitenkluis" is in 1973 achter het <strong>gemeente</strong>huis geplaatst en had een capaciteit van 196 meter.<br />

Maar ook deze oplossing bleek niet bevredigend te zijn. De klimaatbeheersing was al 15 jaar een<br />

groot probleem. In het verslag van de inspectie van 1987 werd een vochtigheidspercentage van<br />

80% genoemd. (normaal 50-55% bij een temperatuur van 16-18 C).<br />

Met allerlei kunstgrepen is getracht de situatie zo goed mogelijk te beheersen maar een echte<br />

oplossing wordt gezien in nieuwbouw (incl. archiefbewaarplaats) na de <strong>gemeente</strong>lijke herindeling.<br />

(noot: aangezien deze inventaris in 2009 in (herziene) uitgave is uitgebracht is het goed te melden<br />

dat het archief nu in de goed geconditioneerde archiefbewaarplaats te <strong>Winsum</strong> is opgeborgen.<br />

Notulenboek Bouwvereniging <strong>Winsum</strong>-Obergum 1909-1964<br />

Vermeldenswaard is dat we in februari 2008 een mail ontvingen van de commissie historisch bezit<br />

Fortis (dhr. G. Mastenbroek), dat in de archieven van spaarbanken, die zijn opgegaan in de Fortis<br />

Bank het Notulenboek van de Bouwvereniging <strong>Winsum</strong>-Obergum over de periode 1909 tot en met<br />

1964 was gevonden. Het tweedelige notulenboek is opgenomen in het gedeponeerd archief van<br />

de Bouwvereniging, die ook in deze inventaris is beschreven. Een mooie aanvulling die dit archief<br />

completeert.<br />

14


VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING EN HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS<br />

De minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 28 december 1949 de "Algemene regels<br />

voor de verzorging van de <strong>gemeente</strong>archieven na 1813".(de zgn. 10 regels) toegezonden.<br />

Een van de regels luidt: "Bij een goede verzorging van de archieven mag een volledige inventaris<br />

der archiefbescheiden niet ontbreken".<br />

De Archiefwet 1962 heeft dit formeel vastgelegd in artikel 2, lid 1. "De overheidsorganen zijn<br />

verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede en geordende staat te bewaren.<br />

Hiermee is de formele basis voor het opstellen van een beschrijvende inventaris gegeven.<br />

Verantwoording cesuur inventaris<br />

Zaken welke (ver) voor <strong>1932</strong> aanvangen en in <strong>1932</strong> of later eindigen zijn volledig opgenomen in<br />

deze inventaris. Losse stukken van voor het jaar <strong>1932</strong> zijn door de inventarisator gevoegd bij het<br />

archief over de periode 1808-1931. Zaken welke kort voor de herindeling van de <strong>gemeente</strong>n per 1<br />

januari 1990 zijn opgestart en welke hun beslag krijgen in de nieuwe <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> zijn<br />

opgenomen in het dynamisch archief van de nieuwe <strong>gemeente</strong>. Het oudste stuk, dat in deze<br />

inventaris is vermeld dateert uit 1882. Dit stuk en ook andere oude stukken, die op zich thuishoren<br />

in het statisch archief 1808-1931 zijn in deze inventaris opgenomen omdat zij deel hebben<br />

uitgemaakt van dossierbestanden, welke volgens het stelsel van zaaksgewijze ordening zijn<br />

geordend.<br />

Algemeen<br />

In 1994 is de inventarisatie van het archief van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>, (1708)1808-1931 (1949),<br />

afgerond.<br />

Met ingang van <strong>1932</strong> is begonnen met de zaaksgewijze ordening. Op grond van dit gegeven is<br />

<strong>1932</strong> gekozen als begindatum voor deze inventaris.<br />

Het archief van de <strong>gemeente</strong> over de periode <strong>1932</strong>-<strong>1989</strong> bestond uit vier blokken, die niet<br />

afzonderlijk als afgesloten konden worden beschouwd. De tijdstippen overlappen elkaar dan ook.<br />

Globaal waren de volgende blokken te onderscheiden :<br />

blok 1: Periode <strong>1932</strong>-ongeveer 1970/1973. Afgesloten dossiers gedurende die periode. Dit deel<br />

moest volledig worden bewerkt. (30 meter).<br />

blok 2: Periode 1970-1973. De toenmalige archiefambtenaar heeft op advies van het bureau<br />

ODRP in verband met een herstructurering van het archief het toen "dynamisch archief" afgevoerd,<br />

zonder het voorgaande expliciet af te sluiten. (21 meter).<br />

blok 3: Periode 1972-1986. Dit deel bevatte de afgevoerde dossiers uit het dynamisch archief dat<br />

na herstructurering is opgestart. In dit blok waren de dossiers gesaneerd afgevoerd op<br />

nummervolgorde. (8 meter).<br />

blok 4: Periode 1985-<strong>1989</strong>. Dit deel betrof het "oud-dynamisch" archief van de <strong>gemeente</strong> tot en<br />

met <strong>1989</strong>. De dossiers stonden voorgeselecteerd in de kasten. (14 meter).<br />

Samen met de stukken van algemene aard en de serie bouwvergunningen bedroeg de omvang<br />

van het geïnventariseerde archief 100 meter. Tijdens de inventarisatie, tot 1992, is ongeveer 40 m<br />

archief vernietigd.<br />

15


De gebruiker van deze inventaris kan aan de hand van de inhoudsopgave bepalen welk deel van<br />

het archief hij/zij wil bestuderen.<br />

Het inventarisschema, zoals opgenomen in de inhoudsopgave komt in grote lijnen overeen met de<br />

opbouw van de Basis Archief Code.<br />

Incompleetheid van dossiers<br />

Het kwam tijdens de inventarisatie tot 1992 regelmatig voor dat afgesloten dossiers incompleet<br />

waren. Bij het naspeuren is nog wel het een en ander boven water gekomen, maar niet alles. Het<br />

betrof vaak rapporten over een bepaald taakgebied van de <strong>gemeente</strong>. Hier wreekt zich dus de in<br />

<strong>Winsum</strong> (meest)gehanteerde decentrale opzet van het archief. Doordat de archiefblokken niet<br />

afzonderlijk als afgesloten konden worden beschouwd, stukken betreffende beleidsvoorbereiding<br />

bijvoorbeeld in blok 1 en betreffende de beleidsbepaling en -uitvoering in blok 3, en het vanwege<br />

de overlapping van vele jaren ook niet mogelijk was de blokken afzonderlijk te beschrijven, heeft<br />

de inventarisator ervoor gekozen het archief na bewerking om te zetten in een blok. Dit komt de<br />

bruikbaarheid en raadpleegbaarheid van het archief ten goede.<br />

Selectie en vernietiging<br />

Periodieke selectie op vernietiging van archiefbescheiden, die daarvoor op grond van de "Lijst van<br />

voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van <strong>gemeente</strong>lijke en<br />

inter<strong>gemeente</strong>lijke organen, dagtekenende van na 1850" zoals vastgesteld door de minister van<br />

Cultuur, Volksgezondheid en Cultuur in 1983, in aanmerking kwamen, heeft daarna jaarlijks<br />

plaatsgevonden. Incidentele vernietiging van archiefbescheiden heeft in 1974 plaatsgevonden. Het<br />

betrof bijlagen van de <strong>gemeente</strong>rekening, waarvoor in de genoemde lijst een vernietigingstermijn<br />

van 40 jaren is vastgesteld en belastingkohieren uit de periode 1921-1963.<br />

Krantenartikelen in mappen<br />

In sommige gevallen is ervoor gekozen om documentatie van beperkte omvang (kopie krantenknipsel(s))<br />

bij de archiefbescheiden geordend te houden. Dit in verband met het feit, dat<br />

afzonderlijke ordening zal leiden tot verwijzingen. In het belang van de onderzoeker is het beter,<br />

dat documentatie van beperkte omvang bij de bescheiden is gevoegd.<br />

Gemeentewapen<br />

In het beschreven archief trof ik de aanvraag en toekenning van het <strong>gemeente</strong>wapen aan. (K.B.21<br />

mei 1889). Dhr. O.A.M.W. Hartong heeft in 1976 een magazijnlijst/compacte beschrijvende<br />

inventaris ontworpen. In deze lijst is niets terug te vinden over het <strong>gemeente</strong>wapen. Als de stukken<br />

van 1889 overeenkomstig het herkomstbeginsel werden teruggeplaatst op de juiste plaats dan zou<br />

de (aangebrachte) orde in deze archiefbestanden worden verstoord. Daarom heb ik er voor<br />

gekozen deze stukken op te nemen in deze inventaris. Een oorzaak voor deze ordening heb ik niet<br />

kunnen vinden.<br />

925 jaar <strong>Winsum</strong><br />

De commissie "925 jaar <strong>Winsum</strong>" heeft in 1981 de rechtsvorm "Stichting Commissie 925 jaar<br />

<strong>Winsum</strong>" aangenomen. De inventarisator heeft ervoor gekozen de stukken van de commissie en<br />

die van de stichting bij elkaar geordend te houden. De correspondentie van de <strong>gemeente</strong> met de<br />

stichting is gevoegd bij de stukken van de stichting, omdat hier sprake is van een zeer beperkte<br />

bemoeienis van de <strong>gemeente</strong> met deze stichting.<br />

Straatnaamgeving<br />

De <strong>gemeente</strong>raad besluit tot straatnaamgeving. In twee gevallen heeft het college van burgemeester<br />

en wethouders een straatnaamcommissie ingesteld en wel voor de straatnaamgeving<br />

van het bestemmingsplan Ripperda, fase 1 en 3. De commissie heeft vele straatnamen<br />

16


voorgesteld, waaruit de <strong>gemeente</strong> bij fase 2 nog kon putten. De commissie is weer geactiveerd bij<br />

fase 3. Vandaar dat de inventarisator i.v.m. de beperkte advisering van de commissie, ervoor heb<br />

gekozen de stukken betreffende de commissie op te nemen bij de stukken inzake besluitvorming<br />

straatnaamgeving, teneinde de zaak bij elkaar geordend te houden.<br />

Bovenstaande geldt ook voor de straatnaamgeving voor de wijk Potmaar, waarvoor een werkgroep<br />

"straatnaamgeving Potmaar" werkzaamheden heeft verricht. In het belang van de gebruikers is<br />

gekozen voor ordening op een plaats.<br />

Gemeenschappelijke regelingen<br />

Stukken betreffende het aangaan van en deelname aan gemeenschappelijke regelingen heeft de<br />

inventarisator ondergebracht bij hoofdstuk 2.1.4.1 ongeacht de taak, waarvoor de regeling is<br />

getroffen.<br />

Belastingen en rechten<br />

Eveneens voor de door de <strong>gemeente</strong> geheven belastingen en rechten zijn door de inventarisator<br />

bijenkap gebracht onder hoofdstuk 3.1.3.<br />

Gemeentelijke eigendommen<br />

Dossiers inzake <strong>gemeente</strong>lijke eigendommen waren het meest perceelsgewijs geordend,<br />

waardoor aankoop/verhuur/verkoop in een map voorkwamen. Vaak stond de "reden" erbij vermeld,<br />

bv. ter uitvoering van een bestemmingsplan. De aan- en verkopen zijn gesplitst in aparte mappen<br />

en chronologisch geordend.<br />

Ten aanzien van het verlenen van het zakelijk recht van opstal aan sportverenigingen kan worden<br />

opgemerkt, dat de betreffende stukken zijn ondergebracht bij stukken over de exploitatie van<br />

sportvelden.<br />

Commissie of instelling<br />

Een commissie of instelling is een orgaan dat een zelfstandige administratie heeft gevoerd en<br />

notulen heeft nagelaten. De inventarisator heeft stukken van commissies, die bij wet of bij notariële<br />

akte totstandgekomen zijn en gedurende langere tijd hebben gefunctioneerd, opgenomen als<br />

zelfstandig geïnventariseerde archiefbestanden.<br />

Technische dienst en Reinigingsdienst<br />

Sinds de <strong>gemeente</strong>lijke herindeling van 1 januari 1990 stonden ook de archieven van de<br />

technische dienst Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong>, Adorp en Aduard (T.D. EEWAA) en de<br />

Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong> (EEW) in de archiefbewaarplaats van de <strong>gemeente</strong>.<br />

Aangezien de technische dienst en de reinigingsdienst veelal de deelnemende <strong>gemeente</strong>n<br />

adviseerden over de meer technische zaken, heeft de inventarisator er voor gekozen de stukken<br />

van de technische dienst én de reinigingsdienst in het <strong>gemeente</strong>archief onder te brengen. Tijdens<br />

de inventarisatie kwam het veelvuldig voor dat stukken van de technische dienst daardoor weer de<br />

zaak completeerden. De bestuursarchieven van de technische dienst en reinigingsdienst zijn als<br />

gedeponeerd archief in deze inventaris opgenomen. Voor beide diensten zijn afzonderlijke<br />

inleidingen geschreven.<br />

(Straf)Verordeningen<br />

In zijn algemeenheid zijn (straf)verordeningen afgesloten omdat op grond van de Wet Algemene<br />

Regelen Gemeentelijke Indeling (wet ARGI) verordeningen van de <strong>gemeente</strong> met het hoogste<br />

aantal inwoners op de plaats komen van de (straf)verordeningen van de overige binnen dezelfde<br />

cluster betrokken <strong>gemeente</strong>n.<br />

17


Wierda-Stichting<br />

Stukken met betrekking tot de "Wierda-Stichting" kwamen zowel voor in het <strong>gemeente</strong>archief als in<br />

dat van de stichting zelf. De inventarisator heeft ervoor gekozen alle stukken de stichting<br />

betreffende te voegen bij het archief van de stichting. De stichting is door dhr. E. Wierda, oud burgemeester,<br />

bij uiterste wil in het leven geroepen. De bemoeienis van de <strong>gemeente</strong> met de stichting<br />

is, dat de raad bestuursleden benoemt.<br />

Uitbreidings- en bestemmingsplannen<br />

Bij het doornemen van de uitbreidings- en bestemmingsplannen bleek, dat de plannen zelf als<br />

"werkexemplaar" op de betreffende afdeling lagen. In de dossiers was niet één bestemmingsplan<br />

opgenomen. Na actie op de afdeling beschikt het archief nu over een vrijwel compleet pakket<br />

bestemmingsplannen.<br />

Bouw- en woonrijp maken bestemmingsplannen<br />

Mappen met stukken inzake het bouwrijp maken van gronden in bestemmingsplannen bevatten<br />

ook stukken met betrekking tot de verdere inrichting van het gebied, zoals het in gebruik geven van<br />

gronden, nadat percelen zijn bebouwd c.a. (aanleg parkeerplaatsen, plaatsing afrasteringen).<br />

Stukken betreffende het Tijdelijk Politiekostenbesluit 1946 en de daarmee samenhangende<br />

opgaven terzake van de politie zijn gevoegd bij de stukken betreffende de financiële verhouding<br />

tussen rijk en <strong>gemeente</strong>, omdat in artikel 22 van het Financiële Verhoudingsbesluit over 1939<br />

deze opgaven worden bedoeld.<br />

Hinderwet- en Bouwvergunningen:<br />

De serie bouwvergunningen van de <strong>gemeente</strong> en die van de technische dienst EEWAA zijn<br />

geïntegreerd, zodat er één bestand is ontstaan. Alle bouwvergunningen zijn geïnventariseerd en<br />

de bouwvergunningenlijst is als bijlage toegevoegd aan deze inventaris.<br />

Hetzelfde geldt voor de (lijst met) Hinderwetvergunningen.<br />

Verklaring van de kolommen van de bouwvergunningenlijst<br />

nr. Huisnummer, zoals die nu bekend is.<br />

+ Toevoegingen aan de huisnummering b.v. a,b, of I, II<br />

meer Als er een bouwplan voor meer huizen is. De stukken zijn vóór het eerste<br />

huisnummer geplaatst. Bv. 13-19 is vóór 13 geplaatst.<br />

Bij bouwplannen voor meer straten is niet op adres opgeborgen, maar op<br />

complexnummer dat in de kolom Opmerkingen is geschreven.<br />

S nr. Kadastrale gegevens: sectie en nummer.<br />

Datum jjmmdd, of jj00jj als het dossier over meerdere jaren gaat<br />

Bij opmerkingen zijn allerlei opmerkzame gegevens geplaatst. Bv. beroep, verwijzing, naam van de<br />

woning, complexnummer, e.d..<br />

De bouwcomplexen “K 1-5” zijn onduidelijke bouwbescheiden die voor verschillende straten in<br />

Obergum gelden. Deze stukken bevatten ondermeer de zogenaamde K-woningen van het 1000woningenplan.<br />

Helaas zijn er van die stukken geen vergunningen en duidelijke situatietekeningen,<br />

zodat er geen duidelijkheid is waar en wanneer welk type woning is gebouwd.<br />

Onbewoonbaarverklaringen<br />

De serie bouwvergunningen bevat soms ook, naast de correspondentiedossiers,<br />

onbewoonbaarverklaringen omdat het vaak voorkomt dat die panden later toch werden<br />

gerenoveerd. De correspondentiedossiers bevatten veel panden die later gesloopt zijn waardoor<br />

de huisnummering dermate veranderd is dat het vaak niet meer te herleiden is om de stukken op<br />

het huidige adres te ordenen. Voor de volledigheid is het raadzaam beide dossiers te raadplegen.<br />

18


Kunst, Cultuur, Sport en Recreatie<br />

In Hoofdstuk 14 is een onderscheid gemaakt tussen "Kunst en Cultuur", "Sport" en "Toerisme en<br />

Recreatie". Hierbij moet worden opgemerkt dat de inventarisator het onderdeel "Sport" ziet als<br />

vrijetijdsbesteding voor inwoners van de <strong>gemeente</strong>. De andere genoemde onderdelen hebben<br />

zowel betrekking op de inwoners van de <strong>gemeente</strong> alsook op de toeristen, die de <strong>gemeente</strong><br />

bezoeken.<br />

OPENBAARHEID VAN DE ARCHIEVEN<br />

De overbrenging van de registers van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand naar de<br />

archiefbewaarplaats geschiedt na respectievelijk 100 (geboorteakten), 75 (huwelijkse- en<br />

echtscheidingsakten) en 50 (overlijdensakten) jaar. Dit op grond van artikel 17a, lid 2 van het<br />

Burgerlijk Wetboek deel I, boek I.<br />

Stukken betreffende de bevolkingsregisters aangelegd vanaf eind jaren 30, de zogenaamde<br />

persoonskaarten, zijn volgens artikel 136 en 137 van de Wet GBA (Gemeentelijke<br />

Basisadministratie persoonsgegevens) niet openbaar.<br />

Verder zijn er enkele dossiers bij akte van overbrenging beperkingen van openbaarheid gesteld tot<br />

75 jaar. Vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (ter bescherming van de privacy<br />

van nog levende personen).<br />

Voor de overige stukken geldt de Archiefwet 1995 en zijn derhalve openbaar na 20 jaar, mits ze<br />

zijn overgebracht naar de <strong>gemeente</strong>lijke archiefbewaarplaats te <strong>Winsum</strong><br />

TOT SLOT<br />

Deze inventaris is in eerste instantie in 1992 opgemaakt als werkstuk in het kader van de studie<br />

"Voortgezette Vorming Archiefbeheer". Dhr. drs. J. Dijkstra, provinciaal inspecteur der archieven in<br />

de provincie Groningen, heeft mij toen tijdens de studietijd als mentor begeleid.<br />

In de jaren na 1992 is de inventaris verder aangevuld, doordat er door interne verhuizingen etc.<br />

steeds meer documenten boven water kwamen, die in deze inventaris thuishoorden. Dat heeft de<br />

inventarisator doen besluiten de hele inventaris te herzien. Verder zijn ook de taakdossiers van de<br />

technische- en reinigingsdienst bij het <strong>gemeente</strong>lijk archief gevoegd.<br />

Het product is nu de complete inventaris van het <strong>gemeente</strong>archief van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

Mijn collega Peter Kalma die de lay-out van deze inventaris heeft verzorgd en de hinderwet- en<br />

bouwvergunningenserie heeft uitgediept dank ik voor het vele werk.<br />

Ik dank ook collega Laura da Rocha voor het verrichten van hand- en spandiensten.<br />

19


GESCHIEDENIS VAN DE TECHNISCHE DIENST<br />

Vanaf het ontstaan tot de opheffing van de technische dienst EEW(AA) hebben zes<br />

overeenkomsten c.q. gemeenschappelijke regelingen gegolden in dit gebied.<br />

De verschillende gemeenschappelijke regelingen voor technische diensten<br />

1. Overeenkomst tusschen de <strong>gemeente</strong>n Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong>, tot gemeenschappelijke<br />

regeling van het technisch-hygiënisch toezicht op de uitvoering van de Woningwet en de op grond<br />

van deze wet vastgestelde verordeningen, alsmede tot gemeenschappelijke regeling van het<br />

technisch beheer der <strong>gemeente</strong>werken.(raadsbesluiten april/mei 1943, goedkeuringsbesluit C.d.K.<br />

d.d.17 mei 1943; inwerkingtreding 1 dag na bekendmaking in Nederlandse Staatscourant).<br />

2. Idem als boven. (raadsbesluiten juni/september 1947, goedkeuringsbesluit C.d.K. d.d.19 maart<br />

1948; inwerkingtreding 1 januari 1947).<br />

3. Regeling tussen de <strong>gemeente</strong>n Adorp, Aduard en Hoogkerk inzake het technisch-hygiënisch<br />

toezicht op de uitvoering van de Woningwet en de op grond van deze wet vastgestelde<br />

verordeningen en van het technisch beheer der <strong>gemeente</strong>werken. (raadsbesluiten van mei/juni<br />

1947, goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 22 augustus 1947).Opheffing: 1 januari 1970 i.v.m. annexatie<br />

van de <strong>gemeente</strong> Hoogkerk door gem. Groningen).<br />

4. Gemeenschappelijke regeling voor de Technische Dienst van de <strong>gemeente</strong>n Eenrum, Ezinge en<br />

<strong>Winsum</strong> (EEW) (raadsbesluiten juni 1969, goedkeuringsbesluit G.S. d.d.29 september 1970;<br />

inwerkingtreding 1 januari 1969).<br />

5. Gemeenschappelijke regeling inzake het bouw-en woningtoezicht en het technisch beheer in de<br />

<strong>gemeente</strong>n Adorp en Aduard. (raadsbesluiten april/mei 1970; goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 30 juni<br />

1970; inwerkingtreding regeling per 1 januari 1970; opheffing per 1 april 1978, goedkeuringsbesluit<br />

G.S. d.d.4 juli 1978).<br />

De <strong>gemeente</strong>raden van de <strong>gemeente</strong>n van de <strong>gemeente</strong>n Adorp en Aduard hebben in december<br />

1977 besloten de gemeenschappelijke regeling Adorp-Aduard te verlengen tot 1 april 1978 of<br />

zoveel korter als mogelijk zal blijken om tot een andere samenwerking te komen.<br />

In januari 1978 schreven G.S. dat gebleken was dat de bestuurscommissie van de EEW van<br />

mening was dat de <strong>gemeente</strong> Adorp wél op 1 januari 1978 kon toetreden tot de<br />

gemeenschappelijke regeling EEW, doch de <strong>gemeente</strong> Aduard niet. G.S. konden hiermee niet<br />

instemmen. Aan de besluiten van de genoemde <strong>gemeente</strong>n werd goedkeuring onthouden.<br />

6. Gemeenschappelijke regeling voor de Technische Dienst der <strong>gemeente</strong>n Eenrum, Ezinge,<br />

<strong>Winsum</strong>, Adorp en Aduard. (EEWAA) (raadsbesluiten april/mei/augustus 1978,<br />

goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 19 december 1978; inwerkingtreding 1 april 1978), opgeheven per 1<br />

januari 1991 als gevolg van <strong>gemeente</strong>lijke herindeling per 1 januari 1990).<br />

20


De taken van de technische dienst waren door de jaren heen de volgende<br />

Toezicht op uitvoering van plannen op gebied van <strong>gemeente</strong>werken in de ruimste zin<br />

des woords.<br />

Aanschaf, beheer voertuigen en ander groot materieel t.b.v. vervoers-, onderhouds-, en<br />

andere werkzaamheden en beschikbaar stellen van personeel voor bediening en<br />

verzorging.<br />

Taken vanuit de Woningwet<br />

Beheer van bij de dienst in gebruik zijnde goederen<br />

Beheer van het personeel van de dienst<br />

Geven van technische adviezen en bijstand m.b.t. uitvoering Woningwet, wet RO en<br />

andere wetten.<br />

Zoals in elke organisatie wel eens gebeurd moet er zo af en toe door de directie worden<br />

doorgepakt richting personeel.<br />

Zo heeft de directeur van de EEW in september 1964 de wegwerkers in de <strong>gemeente</strong> Ezinge een<br />

pittige brief gestuurd, waarin hij ze oproept een positieve bijdrage te leveren in het werk en tot<br />

betere arbeidsverhoudingen te geraken.<br />

“Ik vertik het om nog langer voortdurend voor allerlei onbelangrijke ruzietjes en plagerijen onderling<br />

lastig te worden gevallen. Dit houdt natuurlijk niet in, dat ik voortaan voor personeelsproblemen<br />

niet toegankelijk ben, integendeel komt u gerust langs, maar laat uw negatieve gedachten varen”,<br />

schreef de directeur.<br />

In 1971, 1974, 1977, 1980 en 1982 zijn rapporten verschenen over de structuur van de<br />

(buiten)dienst.<br />

In 1971 werd door de VNG als ideale situatie onderstaand organisatieschema geadviseerd (zo<br />

blijkt uit een brief van de directeur E.E.W.van 17 juli 1972):<br />

Administratie<br />

Grondbedrijf<br />

Bedrijfsburo<br />

Gem. ontwikkeling<br />

* Ruimtelijke Ordening<br />

* Grondzaken<br />

* Bouw- en Woningtoezicht<br />

Bestuur<br />

Directeur<br />

Onderhoud<br />

* Wegen, sloten, bermen<br />

* Plantsoenen<br />

* Gebouwen<br />

* Gemeentereiniging<br />

Projecten<br />

* Kapitaal werken<br />

* Nieuwbouw<br />

De directeur stelde voor de Administratie niet op te splitsen in Grondbedrijf en Bedrijfsauto.<br />

Het rapport van 1974 is een uitermate technisch stuk. Een notitie van de <strong>gemeente</strong>secretarie<br />

meldt:<br />

“De steller van het rapport geeft onder het punt probleemstelling een zeer beknopte beschouwing<br />

over een bepaald onderdeel van de economische cyclus. Deze beschouwing is als onderdeel van<br />

het rapport misschien wel aardig, maar zal pas opgang kunnen doen als de <strong>gemeente</strong>lijke wijze<br />

van boekhouden (kameraalstijl) zal zijn omgezet naar het zogenaamd “Nieuw economisch model”.<br />

Voor wat betreft de voorgestelde organisatiestructuren valt door vrijwel het gehele boekwerk een<br />

teneur te bespeuren, dat het niet goed gaat zoals <strong>gemeente</strong>werken nu draait. Het is moeilijk om<br />

aan te tonen waar de oorzaak van het niet goed gaan ligt. In de totaalbeschouwing van de steller<br />

wordt daarop onvoldoende ingegaan.<br />

21


In een normale <strong>gemeente</strong> is het zo, dat gemeenwerken als een secretarieafdeling wordt gezien.<br />

Juist het feit, dat in <strong>Winsum</strong>, Ezinge en Eenrum “<strong>gemeente</strong>werken” wordt gedaan<br />

vanuit een gemeenschappelijke regeling, welke in feite geheel los staat van het dagelijkse<br />

<strong>gemeente</strong>bestuur, wordt het soms wel eens moeilijk werken.”<br />

Het rapport van de VNG 1977 vermeldt:<br />

Dat we hier wél voorstellen doen voor een andere structuur heeft andere oorzaken:<br />

Onderbezetting administratie, zowel kwalitatief als kwantitatief m.b.t. exploitatieopzetten en<br />

kadaster<br />

Onderbezetting bouw- en woningtoezicht (0,5 fte)<br />

Onderbezetting weg- en waterbouwkunde, nieuwbouw (0,5 fte)<br />

De daarbij behorende structuur:<br />

Huidige situatie:<br />

Nieuw<br />

W. en W.<br />

Aangegeven variant:<br />

W. en W.<br />

Nieuw<br />

Onderhoud<br />

Directie<br />

Rayons<br />

Directie<br />

Administratie<br />

Administratie<br />

Adj. Dir. Bouwkunde<br />

Nieuw<br />

Onderhoud<br />

Rayons<br />

Vac. Adm.<br />

Adm.<br />

Onderhoud Renovatie B &WT<br />

Bouwkunde<br />

Nieuw<br />

*Financiële<br />

administratie:<br />

begroting, rekening,<br />

kredietbewaking,<br />

exploitatie-opzetten.<br />

*Personeelszaken<br />

*Archivering<br />

*Intene Zaken<br />

Renovatie B&WT<br />

Het onderzoek in 1980 van drs. H. Schaddenhorst en ing. J. Werlich handelt over de meest<br />

wenselijke structuur van de buitendienst wanneer het personeel ook deel zou gaan uitmaken van<br />

de technische dienst EEWAA.<br />

Voorstel nieuwe organisatiestructuur:<br />

Buitendienst verdelen in twee sectoren (plantsoenen, wegen en riolering etc. én reiniging +<br />

bouwkundig onderhoud).<br />

Coördinatieteam benoemen en belasten met leiding van de buitendienst.<br />

Voor elke sector een chef benoemen<br />

Binnen sector plantsoenen, wegen en riolering etc.een rayonindeling te maken.<br />

Uitvoeren van variabele werkzaamheden door zogenaamde mobiele ploegen of “vliegende<br />

brigades”.<br />

De twee timmerlieden en schilders onder te brengen in een bouwkundige groep<br />

Het bijbehorend organisatieschema:<br />

22


leidinggevende<br />

Rayon I<br />

leidinggevende<br />

Rayon II<br />

chef sector plantsoenen,<br />

wegen, rioleringen, c.a.<br />

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />

leidinggevende<br />

Rayon III<br />

chef sector reinging<br />

en bouwkundig<br />

onderhoud<br />

<strong>Winsum</strong> Aduard Mobiele Mobiele<br />

Adorp Eenrum Ezinge <strong>Winsum</strong><br />

ploeg 1 ploeg 2<br />

voorman voorman voorman voorman voorman voorman voorman voorman 4 reiniging 2 Timmermannen<br />

4 algemene 4 algemene 1 algemene 1 algemene<br />

3 algemene 4 algemene 4 algemene<br />

8 plantsoenmann<br />

2 schilders<br />

dienst<br />

dienst<br />

dienst<br />

dienst<br />

dienst<br />

dienst<br />

dienst<br />

en<br />

1 plantsoen<br />

1 plantsoen 1 plantsoen inkl. plantsoen<br />

man<br />

mannen mannen<br />

mannen<br />

In 1982 weer een notitie over de herstructurering van de buitendienst.<br />

Daarin is verwoord dat het bestuur van de EEWAA zich met de voorgestelde structuren, zoals<br />

genoemd in het rapport van de VNG van 1980, niet in alle opzichten kon verenigen.<br />

Met name is het idee van mobiele ploegen op dood spoor gezet. Door allerlei oorzaken, waaronder<br />

bezuinigingsmaatregelen van de regering die ook <strong>Winsum</strong> niet voorbij zijn gegaan, was het<br />

noodzakelijk te komen tot een heroriëntatie van het functioneren van de buitendienst van de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

Voorgesteld werd de structuur van de buitendienst voorlopig als proef te veranderen in een<br />

structuur van wijkindelingen.<br />

Een en ander is in 1985 geëvalueerd. In de praktijk is gebleken, dat alle genoemde voordelen van<br />

1982 zijn uitgekomen. De medewerkers hebben aangegeven, dat zij de verantwoordelijkheid voor<br />

een bepaald gebied als zeer positief hebben ervaren en hun werkplezier heeft vergroot. Door deze<br />

positieve invloeden is ook de individuele arbeidsprestatie verhoogd, waarbij het eigen onderkomen<br />

voor elke wijkploeg ook een rol heeft gespeeld.<br />

Uiteindelijk wordt in de evaluatie voorgesteld te werken met 3 wijkploegen en 1 vaste buitenwijkse<br />

ploeg. Het betreft eigenlijk een omgekeerde situatie van het systeem van mobiele ploeg in de<br />

afgelopen paar jaren.<br />

De directeur heeft in november 1985 een notitie geschreven met daarin zijn visie met betrekking<br />

tot heden en toekomst van de technische dienst EEWAA.<br />

Hij hoopte met deze notitie te bereiken dat een min of meer gezamenlijk optreden van (directie)<br />

technische dienst en bestuur zou leiden tot een optimalisering van de huidige dienst en tevens tot<br />

de basis voor de toekomstige dienst (of afdeling of iets dergelijks).<br />

Hij was van mening dat het op korte termijn ingrijpend veranderen van de huidige opbouw niet<br />

noodzakelijk was.<br />

De werkzaamheden van de Technische Dienst EEWAA werden ten gevolge van de <strong>gemeente</strong>lijke<br />

herindeling in de provincie Groningen overbodig en zijn feitelijk per 1 januari 1990 gestaakt.<br />

De verschillende, bij de herindeling van de aan de TD EEWAA deelnemende <strong>gemeente</strong>n<br />

betrokken inpassingscommissies hebben aanbiedingen geformuleerd voor het EEWAA-personeel.<br />

Alle geplaatste personeelsleden zijn minimaal aangesteld op de voor hen bij de TD EEWAA<br />

geldende salarisschaal.<br />

De gemeenschappelijke regeling technische dienst EEWAA is per 1 januari 1991 opgeheven.<br />

DIENSTGEBOUWEN VAN DE EEWAA<br />

23


Algemeen<br />

De <strong>gemeente</strong>architect deed zijn werk op het <strong>gemeente</strong>huis Hoofdstraat W 4.<br />

In 1942 is, mede doordat de gemeenschappelijke regeling E.E.W. tot stand kwam, het pand<br />

Hoofdstraat W 70 aangekocht van notaris de Ranitz. De gemeenschappelijke regeling bepaalde<br />

dat de <strong>gemeente</strong>architect de beschikking moest hebben over een werkruimte, welke de <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Winsum</strong> moest verstrekken.<br />

Uit verslagen van de beheerscommissie<br />

12 juni 1956<br />

Ampel wordt van gedachten gewisseld over de huisvesting van de dienst zelf (noot: Hoofdstraat W<br />

70).<br />

B. en W. van <strong>Winsum</strong> staan voor de vraag, of het <strong>gemeente</strong>huis zal en kan worden verbouwd,<br />

zodanig, dat het nog plaats biedt voor de dienst van <strong>gemeente</strong>werken. Dit zal op korte termijn<br />

worden onderzocht en beslist. Mocht er voor de dienst geen plaats meer blijven, dan zal deze<br />

zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ondergebracht in de bovenverdieping van het<br />

oude <strong>gemeente</strong>huis (noot: Hoofdstraat W-4), nadat de Rijksbelastingadministratie naar beneden is<br />

getrokken. Uit de stukken is niet gebleken, dat ooit van deze optie gebruik is gemaakt.<br />

20 december 1962<br />

Hierna wordt ampel van gedachten gewisseld over de huisvesting van de dienst in het<br />

<strong>gemeente</strong>huis, welke beslist onvoldoende is. De voorzitter meent, dat in het kader van de<br />

aanhangige verbouwing van het <strong>gemeente</strong>huis wellicht een oplossing kan worden gevonden. Dit<br />

zal nader door hem in overleg met de architect worden bekeken, waarna zo nodig een nadere<br />

bespreking in een volgende commissievergadering kan volgen.<br />

25 augustus 1964<br />

De heer Enter (wethouder <strong>Winsum</strong>) wil nog graag een punt aan de agenda zien toegevoegd en<br />

wel de aankoop van leegstaande gebouw van de C.B.T.B. ten behoeve van de dienst (noot: G.<br />

Reindersstraat 5, <strong>Winsum</strong>). De thans in gebruik zijnde ruimten in het <strong>gemeente</strong>huis zijn door de<br />

groei van de dienst nl. niet meer toereikend.<br />

Er wordt gediscussieerd over hoogte van huren. Het verslag wordt vervolgd met:<br />

De heer Beins (<strong>gemeente</strong>secretaris <strong>Winsum</strong>) deelt mede dat de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> de vertrekken<br />

van de dienst niet nodig heeft. De situatie op de bovenverdieping is echter zodanig dat uitbreiding<br />

van de werkruimte voor de dienst niet mogelijk is zonder een grote verbouwing, waarmede hoge<br />

kosten zijn gemoeid. Er is reeds een plan gemaakt doch b. en w. van <strong>Winsum</strong> zijn van mening dat<br />

de aankoop van de school een betere en voordeliger oplossing is. Hij doet een voorstel voor<br />

verdeling van de exploitatiekosten.<br />

De heer Scheffer (burgemeester Ezinge) vindt het aanbod van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> genereus.<br />

De heer van Calcar (wethouder Ezinge) vraagt of ook nog vertimmeringen plaats moeten hebben.<br />

De heer Lanting (directeur <strong>gemeente</strong>werken) antwoordt dat dit in hoofdzaak betreft het vlak maken<br />

van de amphitheatersgewijze lopende vloer in het lokaal. Verder zullen de ramen onderhanden<br />

moeten worden genomen. In beginsel is Ezinge akkoord met het plan.<br />

24 september 1968<br />

De heer Prenger (wethouder Eenrum) vraagt of er geen andere mogelijkheid is in <strong>Winsum</strong> om de<br />

dienst onder te brengen.bv. de voormalige Chr. Landbouwschool (noot: G. Reindersstraat 5,<br />

<strong>Winsum</strong>). Verder merkt hij op, dat men verschillende <strong>gemeente</strong>huizen heeft bezocht, en dan valt<br />

het steeds weer op dat de dienst hier in <strong>Winsum</strong> wel bijzonder slecht gehuisvest is. Als bv.het<br />

secretariepersoneel zo gehuisvest was, zou hier al lang wat aan gedaan zijn.<br />

De voorzitter antwoordt dat de Landbouwschool niet meer beschikbaar is, aangezien de school dit<br />

gebouw zelf in gebruik heeft, terwijl het voor de onderlinge communicatie zeer plezierig is dat de<br />

dienst in hetzelfde gebouw is gehuisvest als de andere <strong>gemeente</strong>lijke diensten, temeer daar ook<br />

24


de conciërge hier gehuisvest is. Als wij een ander gebouw gaan betrekken, dan zullen er<br />

vermoedelijk heel andere bedragen voor huur etc. uit de bus komen.<br />

Besloten wordt dat de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> een nader door cijfers gemotiveerd voorstel zal doen<br />

voor het verhogen van de huur incl. schoonhouden, verlichting,verwarming en meubilair. Er zal<br />

echter getracht worden een oplossing te vinden, opdat de dienst beter gehuisvest zal worden dan<br />

nu het geval is.<br />

4 oktober 1968<br />

De heer Prenger (wethouder Eenrum)voelt er in dit verband veel voor, om dan maar uit te zien<br />

naar een ander gebouw.<br />

Na ampele overwegingen wordt besloten de huur voor 1969 vast te stellen, waarbij de voorzitter<br />

stelt, dat er de komende jaren dan wel forse verhogingen moeten volgen om zodoende te komen<br />

tot een billijke vergoeding voor het gebruik van het gebouw.<br />

N.a.v. het bovenstaande, stelt de heer Aukes (burgemeester Ezinge) voor om op korte termijn een<br />

onderzoek in te stellen nar de mogelijkheid en wenselijkheid voor het betrekken van een ander<br />

gebouw, opdat het personeel van de dienst beter gehuisvest zal worden. Aldus wordt besloten.<br />

Ingebruikname van het gebouw Geert Reindersstraat 5 te <strong>Winsum</strong> op 18 januari 1973.<br />

Het pand is in 1972 gekocht van de Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond.<br />

De voorzitter van de beheerscommissie, de heer Kleemans (burgemeester <strong>Winsum</strong>) zei in zijn<br />

toespraak ter gelegenheid van de ingebruikname:<br />

“Na vier jaar gemeenschappelijke regeling E.E.W. een eigen onderkomen, waarin een modern<br />

bedrijf als de T.D. is, de ruimte heeft om zich te ontplooien. Het is niet eenvoudig geweest het<br />

pand te verkrijgen. Daar zijn heel wat onderhandelingen aan vooraf gegaan. Maar gelukkig is nu<br />

zover. Een langgekoesterde wens ging in vervulling.<br />

Dank werd uitgesproken aan de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>, “die de E.E.W”.4 jaar heeft gehuisvest en die<br />

ook nu weer als milde huisbaas optreedt en niet al de gemaakte kosten in de huur verdisconteert.<br />

Voor wat de dienst presteert is het geen dure dienst. De opdrachten zijn vele en de problemen<br />

groot.<br />

De technische dienst is ondergebracht in een oude school. Dat vind ik symbolisch. Want de T.D.<br />

zal niet stil mogen blijven staan bij wat eens geleerd is, maar zal zich aan moeten passen, tijdig en<br />

regelmatig moeten bijtanken om de ontwikkelingen bij te blijven.<br />

Ik wens de E.E.W. een goede toekomst toe in dit gebouw”.<br />

Overname voormalige Parkschool, Schilligehamsterwg 5 te <strong>Winsum</strong> op 25 april 1980.<br />

De TD EEWAA heeft de Parkschool aangekocht van de <strong>gemeente</strong> voor f 402.850,= en om het<br />

gebouw geschikt te maken voor de dienst is er voor f 511.060,= verbouwd.<br />

De dienst heeft dit gebouw gebruikt tot aan de herindeling per 1 januari 1990.<br />

De nieuwe <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> heeft het gebouw teruggekocht van de TD EEWAA op 13 november<br />

1990 voor een bedrag van f 1,= + de verplichting de geldlening van de TD EEWAA voor de<br />

aankoop van het gebouw in 1980 over te nemen.<br />

Het gebouw is gesloopt in 1996, na de nieuwbouw aan het <strong>gemeente</strong>huis.<br />

25


GESCHIEDENIS VAN HET EEWAA-ARCHIEF<br />

Omvang van het archief<br />

Aan het begin van de inventarisatie was de omvang van het archief van de technische dienst zo’n<br />

150 meter.<br />

Het bestuursarchief (de zogenaamde stukken van algemene aard), de te bewaren financiële<br />

stukken en de stukken met betrekking tot personele aangelegenheden zijn geïnventariseerd. De<br />

omvang van het beschreven archief na inventarisatie is 3 meter.<br />

Deze constatering kan een schrikreactie teweeg brengen, die op zich niet nodig is. Er is géén 98 %<br />

vernietigd! En dat heeft te maken met de functie van de technische dienst.<br />

De dienst adviseerde de deelnemende <strong>gemeente</strong>n over allerlei technische aspecten en<br />

vraagstukken rond bouw- en woningtoezicht.<br />

Aangezien het adviezen betrof, waarop de <strong>gemeente</strong>besturen vervolgens een besluit namen, zijn<br />

de stukken na de <strong>gemeente</strong>lijke herindeling van 1 januari 1990 samengevoegd met de<br />

<strong>gemeente</strong>archieven van de voormalige <strong>gemeente</strong>n Adorp, Ezinge en <strong>Winsum</strong>. Daarmee werden<br />

die archieven weer gecompleteerd. Bijkomend voordeel is, dat er nu op één plaats gezocht kan<br />

worden naar bepaalde dossiers.<br />

Stukken, betrekking hebbend op de <strong>gemeente</strong>n Aduard en Eenrum zijn vóór de herindeling<br />

verplaatst naar de nieuwe <strong>gemeente</strong>n Zuidhorn en De Marne.<br />

Uitvoering van de archieftaken<br />

Voor de uitvoering van de archieftaken werd niet geïnvesteerd in vakkkrachten.<br />

In 1978 en 1979 werd in het kader van de”Interim-maatregel jeugdige werklozen” het project<br />

“bijwerken archief”uitgezet.<br />

Juist doordat medewerkers zélf stukken in mappen deden, maakte dat er geen eenduidige<br />

ordening was in de opbouw van het archief.<br />

In een verslag van een personeelsbijeenkomst in1988 is te lezen dat het archief geheel aan de<br />

werkcodering wordt aangepast. Daarin wordt ook gesteld dat het belangrijk is dat ieder zijn archief<br />

bijhoudt.<br />

In een andere notitie van 1988 staat vermeld dat er 6 archieven(*) in gebruik zijn bij de dienst:<br />

Algemeen en secretariaat (administratie)<br />

Bouw- en woningtoezicht<br />

Bouwkunde en ruimtelijke ordening<br />

Onderhoud wegen en plantsoenen<br />

Nieuwbouw weg-en waterbouw<br />

Onderhoud openbare gebouwen<br />

((*) noot inventarisator: het betrof een onderverdeling van taken en geen zes<br />

“zelfstandige”archieven).<br />

Het archief was ingedeeld in U-, G- en K-nummers.(U=normaal beheer,G=gewone dienstnummers<br />

en K=kapitaaldienstnummers). Vervolgens bestond er nog een onderverdeling van de rubrieken.<br />

Voor dit archiefsysteem is gekozen om eenzelfde systeem te hanteren bij de projectadministratie,<br />

dat ook werkt met U-,G- en K-nummers.<br />

In <strong>1989</strong> werd gemeld dat het systeem prima voldeed. Tevens hanteerde men een termijnbewaking<br />

bij dit systeem.<br />

Al eerder is aangegeven dat de medewerkers werden opgeroepen “hun archief” bij te houden. Zo<br />

is het ook gebeurd; iedereen kon zijn eigen stukken vinden ongeacht er wel of geen<br />

omschrijvingen op de mappen waren vermeld.<br />

26


Maar voor een buitenstaander, zoals de inventarisator, was er qua logica van opbouw van de<br />

dossiers geen chocola van te maken. Stukken waren geordend volgens het “ordner”-systeem (alle<br />

oude correspondentie onderin, het meest recente bovenin) en op de helft van het dossier werd de<br />

zaak omgekeerd en begon men vaak de stukken weer chronologisch op te bergen. Daardoor<br />

ontbrak de gehele structuur van het dossier. Gebruik was ook dat dossiers zó lang onder eigen<br />

beheer werden gehouden totdat het project letterlijk “dood” was; dat werd dan ook vermeld op de<br />

mappen (“dood archief”).<br />

Het kwam regelmatig voor, dat stukken over een bepaalde taak in dozen over een andere taak<br />

werden aangetroffen. Een voorbeeld, die hier genoemd kan worden is, dat de inventarisator op<br />

gegeven moment stukken over de riolering in Adorp in een archiefdoos vond met als opschrift<br />

“Nederlands Hervormde kerk Garnwerd”. Wat de achterliggende gedachte is geweest heeft de<br />

inventarisator tot op heden niet kunnen achterhalen.<br />

De stukken over de hele periode van het bestaan van de technische dienst EEW(AA). zijn<br />

opgenomen in deze inventaris. Reden hiervoor is, dat het hier alleen om het bestuursarchief gaat<br />

en de omvang zeer beperkt is.<br />

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING<br />

Algemeen<br />

Uit dit archief is zo’n 80% vernietigd.<br />

Dat komt overeen met de norm, die de rijksoverheid in het algemeen hanteert.<br />

Veelal betrof het dubbelen, die ook in de <strong>gemeente</strong>archieven in de dossiers waren opgenomen.<br />

Wel werd vaak het origineel exemplaar bij de dienst gevonden. Oorzaak hiervan is<br />

hoogstwaarschijnlijk dat de ambtenaren van de technische dienst de (originele) stukken<br />

meekregen van de <strong>gemeente</strong>huizen voor advies. De gevonden originelen zijn vervolgens<br />

opgenomen in de dossiers van het <strong>gemeente</strong>archief.<br />

Regelmatig kwam het voor dat een bepaald deel van de zaak in het <strong>gemeente</strong>archief was<br />

opgeborgen en het andere deel in de dossiers van de technische dienst. Door samenvoeging is nu<br />

weer de complete zaak te raadplegen.<br />

Ordening van het archief<br />

Aangezien alle stukken binnen het EEWAA-archief overheidstaken betreffen en de inventarisator<br />

de stukken heeft ondergebracht bij de <strong>gemeente</strong>archieven, is de U-G-K- rubricering (ordening<br />

volgens de hoofdstukindeling van de begroting), die de inventarisator trouwens lang niet overal<br />

aantrof, losgelaten en is gekozen het bestuursarchief volgens de geest van de Basis Archief Code<br />

(BAC) te inventariseren. Daardoor is de opbouw van de inventaris gelijk aan die van de<br />

<strong>gemeente</strong>archieven. Dat komt de leesbaarheid voor de gebruiker ten goede.<br />

Personeelsdossiers zijn toegevoegd aan het <strong>gemeente</strong>archief van <strong>Winsum</strong>.<br />

27


GESCHIEDENIS VAN DE REINIGINGSDIENST<br />

De E.E.W.-<strong>gemeente</strong>n (Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong>) kenden óók een gemeenschappelijke<br />

regeling reinigingsdienst (per 1 januari 1992 opgeheven). De inventaris van het archief van de<br />

reinigingsdienst is ook deze inventaris opgenomen.<br />

Rond 1 januari 1960 is de gemeenschappelijke regeling tussen de <strong>gemeente</strong>n Eenrum, Ezinge en<br />

<strong>Winsum</strong> betreffende de oprichting en instandhouding van een gemeenschappelijke<br />

reinigingsdienst in werking getreden.<br />

Taken van de dienst waren:<br />

Ledigen van zinkputten, riolen en wat daarmee samenhangt.<br />

Afhalen van huis- en tuinafval, faecaliën, ledigen van beerputten enz.<br />

Afhalen van bedrijfsafval.<br />

Verzorging van terreinen en gebouwen t.b.v. de dienst in te richten en op te richten.<br />

Verzorging van de t.b.v. de dienst gekochte en aan te kopen materialen.<br />

Alle andere zaken, die door de <strong>gemeente</strong>raden aan de dienst worden opgedragen.<br />

Het beheer van de dienst werd opgedragen aan de kommissie van beheer voor de<br />

gemeenschappelijke dienst voor bouw- en woningtoezicht en <strong>gemeente</strong>werken der <strong>gemeente</strong>n<br />

Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong>.<br />

Per 1 januari 1990 is de regeling aangepast aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en<br />

ontstond het openbaar lichaam “Reinigingsdienst EEW”.<br />

Taken van de dienst waren:<br />

Inzamelen van huis- en bedrijfsafval, ledigen van beerputten/septictanks, riolen,<br />

straatkolken enz.<br />

Aan het openbaar lichaam kunnen worden opgedragen andere taken, die daartoe door de<br />

raden van de deelnemende <strong>gemeente</strong>n bij eensluidend besluit worden aangewezen.<br />

De dagelijkse leiding werd opgedragen aan de directeur van de technische dienst EEWAA.<br />

In verband met de <strong>gemeente</strong>lijke herindeling per 1 januari 1990 ontstond de “Gemeenschappelijke<br />

regeling tussen de <strong>gemeente</strong> Groningen en de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst<br />

EEW” en werd de overeenkomst van december 1988 met de <strong>gemeente</strong> Groningen inzake het<br />

inzamelen van afvalstoffen ontbonden.<br />

Deze gemeenschappelijke regeling is door de nieuwe <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> opgeheven per 1 januari<br />

1992.<br />

GESCHIEDENIS VAN HET EEW-ARCHIEF<br />

Aangezien de reinigingsdienst ondergebracht was bij de technische dienst, werden de dossiers<br />

van de reinigingsdienst tussen de dossiers van de technische dienst bewaard.<br />

Zoals aan de inventaris te zien betrof het een zeer klein archief.<br />

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING<br />

Personeelsdossiers zijn toegevoegd aan het <strong>gemeente</strong>archief van <strong>Winsum</strong>.<br />

In de vergaderingen van de beheerscommissie van de technische dienst werd zo nu en dan ook<br />

wel eens over zaken rond de reinigingsdienst gesproken. De inventarisator heeft die verslagen niet<br />

apart gekopieerd, dus maken ze deel uit van het archief van de technische dienst.<br />

28


Wegenlegger 1957<br />

30


INVENTARIS<br />

1. Stukken van algemene aard<br />

31


1.1 Agenda's van de raadsvergaderingen<br />

1-6 Agenda's voor de vergaderingen van de raad. 1917-<strong>1989</strong> 6 banden<br />

1 1917-1950<br />

2 1951-1964<br />

3 1965-1976<br />

4 1977-januari 1983<br />

5 februari 1983-1988<br />

6 <strong>1989</strong><br />

1.2 Presentielijsten van raadsvergaderingen<br />

7-9 Presentielijsten van de raad. 1901-<strong>1989</strong> 3 banden<br />

7 26 juli 1901-20 december 1966<br />

8 27 januari 1967-18 juni 1984<br />

9 20 augustus 1984-28 december <strong>1989</strong><br />

1.3 Notulen van de raadsvergaderingen<br />

10-25 Notulen van de vergaderingen van de raad. 1931-<strong>1989</strong> 16 banden<br />

10 1931-1935<br />

11 1936-1947<br />

12 1948-1952<br />

13 1953-1958<br />

14 1959-1962<br />

15 1963-1966<br />

16 1967-1970<br />

17 1971-1973<br />

18 1974-1976<br />

19 1977-februari 1979<br />

20 maart 1979-1980<br />

21 1981-1982<br />

22 1983-1984<br />

23 1985-1986<br />

24 1987-1988<br />

25 <strong>1989</strong><br />

1.4 Agenda's en stukken voor raadsvergaderingen<br />

26 Agenda's en stukken voor de vergaderingen van<br />

de raad.<br />

27 Klapper op de behandelde onderwerpen in de<br />

vergaderingen van de raad.<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 band<br />

1931-1935 1 omslag<br />

32


28-30 Bijlagen bij de raadsnotulen. <strong>1932</strong>-1947 3 banden<br />

28 <strong>1932</strong>-1935<br />

29 1936-1939<br />

30 1940-1947<br />

1.5 Notulen van besloten raadsvergaderingen<br />

31 Notulen van besloten vergaderingen van de raad. 1977-1978 1 omslag<br />

1.6 Agenda's en notulen van vergaderingen van<br />

burgemeester en wethouders<br />

32-53 Agenda's en notulen van de vergaderingen van<br />

burgemeester en wethouders.<br />

32 1930-<strong>1932</strong><br />

33 1933-1935<br />

34 1936-1941<br />

35 juli 1942-april 1946, oktober 1947-oktober 1951<br />

36 mei 1946-oktober 1947<br />

37 november 1951-1955<br />

38 1956-1959<br />

39 1960-1964<br />

40 1965-1972<br />

41 1973-1975<br />

42 1976-1977<br />

43 1978-1979<br />

44 1980<br />

45 1981<br />

46 1982<br />

47 1983<br />

48 1984<br />

49 1985<br />

50 1986<br />

51 1987<br />

52 1988<br />

53 <strong>1989</strong><br />

54 Bijlagen van de notulen van burgemeester en<br />

wethouders.<br />

1930-<strong>1989</strong> 22 banden<br />

<strong>1932</strong>-1940 1 omslag<br />

2. Stukken van bijzondere aard<br />

2.1 Stukken betreffende de administratieve organisatie<br />

2.1.1 De organisatie<br />

33


55 Stukken betreffende de opdracht tot het houden<br />

van een organisatie-onderzoek bij de secretarie<br />

en de dienst <strong>gemeente</strong>werken aan het centraal<br />

adviesbureau voor organisatie, documentatie,<br />

registratuur en personeelsbeheer.<br />

56 Stukken betreffende rapportages van het hoofd<br />

van de afdeling Sociale Zaken aan het college<br />

van burgemeester en wethouders inzake<br />

organisatie en werkverdeling van de afdeling.<br />

57 Stukken betreffende de reorganisatie van de<br />

buitendienst en de afdeling Financiën.<br />

58 Stukken betreffende de laatste vergadering van<br />

de raad en afscheidscadeau in verband met<br />

<strong>gemeente</strong>lijke herindeling met ingang van 1<br />

januari 1990.<br />

59 Stukken betreffende de afscheidsbijeenkomst van<br />

de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> en de uitgave van een<br />

gedenkboek "Van rustig dorp naar dynamische<br />

centrum<strong>gemeente</strong>" door de stichting Gedenkboek<br />

<strong>Winsum</strong>-Obergum.<br />

2.1.2 Kenmerken en grondgebied<br />

60 Stukken betreffende poging tot samenvoeging<br />

van de <strong>gemeente</strong>n <strong>Winsum</strong> en Adorp.<br />

61 Stukken betreffende ontwikkelings- en<br />

welvaartspeil op het "Hogeland" van de provincie<br />

Groningen.<br />

62 Stukken betreffende bestuurskundig onderzoek<br />

Noord-Groningen.<br />

63 Stukken betreffende toekenning <strong>gemeente</strong>wapen,<br />

toestemming voor het gebruik van het<br />

<strong>gemeente</strong>wapen en de instelling van de<br />

<strong>gemeente</strong>vlag.<br />

63 Discussienota <strong>gemeente</strong> Groningen over de suburbane<br />

ontwikkeling in het gebied rond de stad<br />

Groningen.<br />

65 Stukken betreffende indeling in<br />

samenwerkingsgebieden ingevolge Wet<br />

Gemeenschappelijke Regelingen en aansluiting<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> tot de regio Noord-Groningen-<br />

Eemsmond.<br />

1970-1973 1 omslag<br />

1975-1983 1 omslag<br />

1981-1985 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 2 stukken<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1942 1 omslag<br />

1955-1957 1 omslag<br />

1970-1976 1 omslag<br />

(1889)<br />

1972-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1974 1 omslag<br />

1983-1986 1 omslag<br />

34


66 Stukken betreffende onderzoek vakgroep<br />

stedelijke en regionale planning van de<br />

Rijksuniversiteit Groningen naar het wonen en de<br />

winkelvoorzieningen in de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> en<br />

rapportage "<strong>Winsum</strong> in de markt".<br />

1987-1988 1 omslag<br />

2.1.3 Vervanging van het ene gezag door het andere<br />

67 Stukken betreffende uitroepen van de staat van<br />

oorlog en beleg en de overdracht van het gezag.<br />

68 Stukken betreffende richtlijnen ten aanzien van<br />

het openbaar bestuur in bezettingstijd.<br />

2.1.4 Betrekking tot andere lichamen<br />

2.1.4.1 Samenwerking<br />

2.1.4.1.2 Ontwikkeling van de <strong>gemeente</strong><br />

69 Stukken betreffende de toetreding als lid van de<br />

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).<br />

70 Stukken betreffende het aangaan van een<br />

gemeenschappelijke regeling met de <strong>gemeente</strong><br />

Ezinge inzake de bediening van de brug over het<br />

Reitdiep te Garnwerd en de uitvoering van de<br />

regeling.<br />

71 Stukken betreffende toetreding als lid van het<br />

Instituut voor Bestuurswetenschappen.<br />

72 Stukken betreffende deelname aan de Stichting<br />

Noord-Groningen.<br />

73 Stukken betreffende contact Rand<strong>gemeente</strong>n<br />

Groningen.<br />

74 Stukken betreffende de structuurschets<br />

bestuurlijke indeling en het model voor een<br />

indeling in gewesten in de provincie Groningen.<br />

75 Stukken betreffende deelname aan en opheffing<br />

van de gemeenschappelijke regeling<br />

"Inter<strong>gemeente</strong>lijk Overlegorgaan Groningen<br />

Noord-Drenthe".<br />

76 Stukken betreffende deelname aan en wijziging<br />

van de gemeenschappelijke regeling<br />

Samenwerkingsorgaan Noord-Groningen.<br />

1939-1940 1 omslag<br />

1940-1945 1 omslag<br />

1921 1 omslag<br />

1930-1984 1 omslag<br />

1951 1 omslag<br />

1955-1982 1 omslag<br />

1968-1973 1 omslag<br />

1970-1972 1 omslag<br />

1973-1987 1 omslag<br />

1974-1986 1 omslag<br />

35


(Regioraad Noord-Groningen)<br />

77 Stukken betreffende vaststelling uitgangspunten<br />

inzake inter<strong>gemeente</strong>lijke samenwerking in<br />

Noord-Groningen en Eemsmond.<br />

78 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van de gemeenschappelijke regeling<br />

"Regioraad Noord-Groningen-Eemsmond", met<br />

wijzigingen.<br />

2.1.1.4.1.2 Financiën en Automatisering<br />

79 Stukken betreffende deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling inzake<br />

kapitaalsvoorziening Unie van Groninger<br />

<strong>gemeente</strong>n.<br />

80 Stukken betreffende de voorbereiding van de<br />

gemeenschappelijke regeling "Centrum voor<br />

Automatisering Noord-Nederland", de<br />

deelneming, de vertegenwoordiging in het bestuur<br />

en de uittreding uit de regeling.<br />

2.1.4.1.3 Personeel<br />

81 Stukken betreffende toetreding en opheffing<br />

gemeenschappelijke regeling van <strong>gemeente</strong>n ter<br />

bevordering van <strong>gemeente</strong>lijke<br />

personeelsaangelegenheden.<br />

82 Stukken betreffende toetreding tot en wijziging<br />

van de gemeenschappelijke regeling Instituut<br />

Ziektekostenverzekering Ambtenaren (IZA) en<br />

samenstelling bestuur.<br />

83 Stukken betreffende toetreding, wijziging en<br />

opheffing gemeenschappelijke regeling<br />

Bestuursschool Groningen en benoeming<br />

bestuursleden.<br />

84 Stukken betreffende toetreding en opheffing van<br />

de gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut<br />

Vorming en Opleiding Bestuurdienst (CIVOB).<br />

2.1.4.1.4 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting<br />

1986-1988 1 omslag<br />

(1988) <strong>1989</strong><br />

(1990)<br />

1 omslag<br />

1952-1962 1 omslag<br />

1968-1985 1 omslag<br />

1941-1985 1 omslag<br />

1954-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1964-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1977-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

36


85 Stukken betreffende deelname aan en wijziging<br />

van de gemeenschappelijke regeling<br />

"Woonwagenvoorzieningen provincie Groningen".<br />

86 Stukken betreffende deelname aan<br />

Agglomeratieoverleg Groningen Noord-Drenthe.<br />

87 Stukken betreffende de toetreding tot en de<br />

wijziging van de gemeenschappelijke regeling<br />

bouw- en woningtoezicht Eenrum, Ezinge en<br />

<strong>Winsum</strong>.(EEW)<br />

88 Stukken betreffende de totstandkoming van de<br />

gemeenschappelijke regeling Technische dienst<br />

Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong>, Adorp en Aduard en de<br />

wijzigingen daarvan.(EEWAA)<br />

89 Stukken betreffende de vertegenwoordiging in het<br />

bestuur van de gemeenschappelijke regeling<br />

Technische dienst Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong>,<br />

Adorp en Aduard. (EEWAA)<br />

90 Stukken betreffende deelname aan en wijziging<br />

van de gemeenschappelijke regeling voor de<br />

Technische Dienst van de <strong>gemeente</strong>n Eenrum,<br />

Ezinge, <strong>Winsum</strong>, Adorp en Aduard.(EEWAA)<br />

2.1.4.1.5 Gezondheid<br />

91 Stukken betreffende de toetreding tot de<br />

gemeenschappelijke regeling met betrekking tot<br />

de instelling van een geneeskundig schooltoezicht<br />

in de <strong>gemeente</strong>n Veendam, Nieuwolda, Usquert,<br />

Wildervank en Oude Pekela.<br />

92 Stukken betreffende de toetreding, de wijzigingen<br />

en de opheffing van de gemeenschappelijke<br />

regeling voor de schooltandverzorging in de<br />

provincie Groningen.<br />

93 Stukken betreffende deelname aan<br />

gemeenschappelijke regeling reinigingsdienst van<br />

de <strong>gemeente</strong>n Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong><br />

(EEW).<br />

94 Stukken betreffende toetreding en (beëindiging)<br />

deelname aan gemeenschappelijke regeling<br />

Vleeskeuringkring Groningen.<br />

1972-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1941-1951 1 omslag<br />

1969-1983 1 omslag<br />

1979-1985 1 omslag<br />

1980-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1937-1941 1 omslag<br />

1950-1987 1 omslag<br />

1957-1960 1 omslag<br />

1970-1987 1 omslag<br />

37


95 Stukken betreffende deelname aan<br />

gemeenschappelijke regeling voor de<br />

afvalverwijdering in Noord-Groningen en instelling<br />

openbaar lichaam "Vuilverwerkingsbedrijf Noord-<br />

Groningen".<br />

96 Stukken betreffende het aangaan van een<br />

gemeenschappelijke regeling<br />

schoolgezondheidszorg in de provincie Groningen<br />

en de opheffing van de regeling.<br />

97 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling Ambulancevervoer<br />

Groningen en de vertegenwoordiging in het<br />

bestuur.<br />

98 Stukken betreffende het aangaan van een<br />

gemeenschappelijke regeling tot de instelling en<br />

instandhouding van een Basisgezondheidsdienst<br />

voor West- en Noord Groningen en de keuze van<br />

een centrale vestigingsplaats, en benoeming<br />

leden algemeen bestuur.<br />

2.1.4.1.6 Veiligheid<br />

99 Stukken betreffende deelname aan en intrekking<br />

van de gemeenschappelijke regeling inzake<br />

hulpbetoon bij brand tussen de <strong>gemeente</strong>n Baflo,<br />

Eenrum, Kloosterburen, Leens, Ulrum, Usquert,<br />

Warffum en <strong>Winsum</strong>.<br />

100 Stukken betreffende de vaststelling en de<br />

intrekking van de gemeenschappelijke regeling tot<br />

wederkerig hulpbetoon bij branden voor de<br />

<strong>gemeente</strong>n Baflo, Eenrum, Warffum, Usquert,<br />

Uithuizen en <strong>Winsum</strong>.<br />

101 Stukken betreffende de vaststelling van een<br />

gemeenschappelijke regeling omtrent onderlinge<br />

hulpverlening bij brand.<br />

102 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling B-kring Groningen<br />

Bescherming Bevolking.<br />

103 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling Bescherming<br />

Bevolking A-kring Groningen West.<br />

1971-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1976-1985 1 omslag<br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1983-1988 1 omslag<br />

1929-1943 1 omslag<br />

1942-1943 1 omslag<br />

1955-1956 1 omslag<br />

1960-1966 1 omslag<br />

1966-1986 1 omslag<br />

38


104 Stukken betreffende de deelneming aan de<br />

gemeenschappelijke regeling<br />

brandweerhulpverleningsdienst Groningen.<br />

105 Stukken betreffende de deelname aan en<br />

wijziging van de gemeenschappelijke regeling<br />

Regionale brandweer (Centraal) Groningen /<br />

Noord-Drenthe en vertegenwoordiging in het<br />

bestuur.<br />

2.1.4.1.7 Economische aangelegenheden<br />

106 Stukken betreffende de toetreding tot en wijziging<br />

van de gemeenschappelijke regeling Gasbedrijf<br />

Hunsingo en de benoeming van bestuursleden,<br />

en de fusie van de gasbedrijven Hunsingo en<br />

Fivelingo.<br />

107 Stukken betreffende de deelname aan en<br />

opheffing van de gemeenschappelijke regeling<br />

Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe en<br />

de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur.<br />

2.1.4.1.8 Arbeid en Welzijn<br />

108 Stukken betreffende de toetreding als lid van het<br />

Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake<br />

Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland.<br />

109 Stukken betreffende de toetreding als<br />

buitengewoon lid van de Groninger Vereniging<br />

voor Sociaal en Cultureel werk.<br />

110 Stukken betreffende deelname aan<br />

gemeenschappelijke regelingen<br />

Werkgemeenschap Hunsingo en benoeming<br />

bestuursleden.<br />

111 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling inzake de uitvoering<br />

van de Beeldende Kunstenaars-Regeling (BKR).<br />

112 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling inzake de instelling<br />

van regionale adviescommissies Wet<br />

Werkloosheidsvoorziening, de<br />

Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers en de<br />

Rijksgroepsregeling Zelfstandigen.<br />

1971-1974 1 omslag<br />

1975-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1960-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1967-1987 1 omslag<br />

1946 1 omslag<br />

1947 1 omslag<br />

1955-1979 1 omslag<br />

1974-1987 1 omslag<br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

39


113 Stukken betreffende toetreding tot en deelname<br />

aan de gemeenschappelijke regeling<br />

Werkvoorzieningschap Noord-Groningen en de<br />

wijzigingen daarvan en de vertegenwoordiging in<br />

het bestuur.<br />

114 Stukken betreffende het aangaan van een<br />

gemeenschappelijke regeling met de <strong>gemeente</strong><br />

Adorp tot instelling van een regionale<br />

adviescommissie zelfstandigen en de<br />

samenstelling van de commissie.<br />

2.1.4.1.9 Onderwijs, Cultuur en Recreatie<br />

115 Stukken betreffende de vaststelling en<br />

beëindiging van de gemeenschappelijke regeling<br />

omtrent de toelating van kinderen uit de<br />

<strong>gemeente</strong>n Uithuizermeeden, Usquert, Warffum,<br />

<strong>Winsum</strong>, Kantens en Stedum tot de openbare<br />

school voor uitgebreid lager onderwijs.<br />

116 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

Stichting provinciaal Groninger studiefonds.<br />

117 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling inzake de<br />

logopedische dienst en de vertegenwoordiging in<br />

het bestuur.<br />

118 Stukken betreffende de voorbereiding en de<br />

deelname aan de gemeenschappelijke regeling<br />

Instituut voor muzikale vorming Noord Groningen.<br />

119 Stukken betreffende de gemeenschappelijke<br />

regeling "Recreatieschap Reitdiep" , de opheffing<br />

van de regeling en de vertegenwoordiging in het<br />

bestuur.<br />

120 Stukken betreffende de deelname aan en<br />

wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling<br />

inzake de subsidiëring van schooladvies- en<br />

begeleidingswerk provincie Groningen en<br />

vertegenwoordiging in het bestuur.<br />

121 Stukken betreffende de toetreding tot en de<br />

beëindiging van deelname aan de<br />

gemeenschappelijke regeling<br />

Samenwerkingsverband Openluchtrecreatie<br />

Centraal en West Groningen en<br />

vertegenwoordiging in het bestuur.<br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1986-1988 1 omslag<br />

1939-1950 1 omslag<br />

1951-1988 1 omslag<br />

1954-1986 1 omslag<br />

1965-1976 1 omslag<br />

1967-1987 1 omslag<br />

1973-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1975-1986 1 omslag<br />

40


122 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

deelname aan de gemeenschappelijke regeling<br />

Muziekschool Noord-Groningen.<br />

123 Stukken betreffende de toetreding als lid van de<br />

Stichting De Groninger Molen.<br />

2.1.4.2 Financiële verhouding Rijk - Gemeente<br />

124 Stukken betreffende vaststellingsbesluiten<br />

uitkeringsbedragen met betrekking tot financiële<br />

verhouding tussen Rijk en <strong>gemeente</strong> over de<br />

dienstjaren 1930 tot en met <strong>1989</strong>.<br />

125 Stukken betreffende opgaven van uitgaven ter<br />

zake van de politie als bedoeld in artikel 22 van<br />

het Financiële Verhoudingsbesluit over 1939.<br />

126 Stukken betreffende aanvragen om aanvullende<br />

uitkeringen uit het Gemeentefonds voor de<br />

dienstjaren 1960 tot en met 1973.<br />

127 Stukken betreffende financiële verhouding tussen<br />

Rijk en <strong>gemeente</strong> met betrekking tot de<br />

zogenaamde verfijninguitkeringen.<br />

128 Stukken betreffende het kort geding tegen de<br />

Staat der Nederlanden ten aanzien van de<br />

bijdrage uit het <strong>gemeente</strong>fonds, specifiek met<br />

betrekking tot de openbare basisschool "De<br />

Negen Wieken".<br />

1981-1986 1 omslag<br />

1987 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-<strong>1989</strong><br />

(1991)<br />

2.1.4.3 (Administratief) beroep en rechtspraak<br />

129 Stukken betreffende subsidieverstrekking aan de<br />

Bond tegen het Vloeken en AROB-procedure<br />

tegen de intrekking van de subsidie.<br />

130 Verordening inzake de behandeling van<br />

bezwaarschriften ingevolge de Wet<br />

Administratieve Rechtspraak Overheids-<br />

Beschikkingen (AROB).<br />

131 Stukken betreffende het verzoek tot uitoefening<br />

van politiedwang door de <strong>gemeente</strong> met<br />

betrekking tot de exploitatie van een supermarkt<br />

in het pand Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 42 door Unigro,<br />

en de behandeling van de zaak bij de Raad van<br />

State.<br />

1 pak<br />

1947-1950 1 omslag<br />

1960-1972 1 omslag<br />

1965-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1980 1 omslag<br />

1949-1981 1 omslag<br />

1977-1978 1 omslag<br />

1984 1 omslag<br />

41


132 Stukken betreffende rechtsgeding tussen<br />

bouwbedrijf Giezen en de <strong>gemeente</strong> tot<br />

afwikkeling van de gevolgen, die samenhangen<br />

met de surseance van betaling van de Stichting<br />

Verantwoord Wonen, die in de <strong>gemeente</strong> 27<br />

premiehuurwoningen bouwde.<br />

-.- zie voor bedrijfsactiviteiten firma Sennema in de<br />

kom van <strong>Winsum</strong>, hoofdstuk Economische<br />

aangelegenheden.<br />

2.1.5 Eigendom en bezit<br />

2.1.5.1 Aankopen<br />

2.1.5.1.1 Algemeen<br />

133-134 Akten betreffende bewijzen van eigendom, met<br />

retroacta, afschriften.<br />

133 1942-1961, met chronologisch register nrs. 1-25<br />

134 1961-1986, met chronologisch register nrs. 26-<br />

108<br />

2.1.5.1.2 Grond<br />

135-137 Stukken betreffende besluiten tot aankoop van<br />

gronden en paden. (N.B. De stukken zijn<br />

chronologisch geordend en op de<br />

scheidingsstroken is vermeld van wie de gronden<br />

en paden zijn aangekocht)<br />

135 1927-1955<br />

136 1956-1967<br />

137 1968-<strong>1989</strong><br />

138 Stukken betreffende aankoop van gronden in<br />

verband met uitvoering van het bestemmingsplan<br />

Ripperda.<br />

139 Stukken betreffende aankoop van gronden ten<br />

behoeve van de verbreding van de Trekweg naar<br />

Onderdendam vanaf de Haven tot de randweg<br />

(Meeden) - Ripperda.<br />

140 Stukken betreffende de aankoop van gronden ten<br />

behoeve van het bestemmingsplan "Rekreatie<br />

<strong>Winsum</strong>-West" en toekenning<br />

pachtschadevergoedingen.<br />

2.1.5.1.3 Onroerend goed<br />

141 Stukken betreffende besluiten tot aankopen van<br />

woningen.<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1942-1986 2 dozen<br />

1927-<strong>1989</strong> 3 pakken<br />

1964-1976 1 pak<br />

1973-1974 1 omslag<br />

1973-1977 1 omslag<br />

1950-1982 1 pak<br />

42


142 Stukken betreffende aankoop woningen ter<br />

uitvoering van het saneringsplan Obergum-West.<br />

143 Retroacta betreffende aankoop woningen ter<br />

uitvoering van het saneringsplan Obergum-West.<br />

144 Stukken betreffende aankoop voormalige<br />

landbouwschool aan de Geert Reindersstraat 5 te<br />

<strong>Winsum</strong> ten behoeve van huisvesting van de<br />

Technische Dienst EEWAA.<br />

145 Stukken betreffende de aankoop en sloop van de<br />

voormalige zuivelfabriek <strong>Winsum</strong> met daarbij<br />

behorende panden en grond ten behoeve van het<br />

saneringsplan Dorpscentrum <strong>Winsum</strong>.<br />

146 Stukken betreffende aankoop straatgedeelte en<br />

gedempt gedeelte Potmaar van het waterschap<br />

Hunsingo.<br />

147 Stukken betreffende de aankoop en de exploitatie<br />

van het gebouw "Rehoboth" aan de<br />

Onderdendamsterweg 9 en verkoop aan<br />

Bouwstichting De Wierden.<br />

2.1.5.2 Verkopen<br />

2.1.5.2.1 Algemeen<br />

148 Serie notariële afschriften van<br />

verkoopovereenkomsten.<br />

149 Akten betreffende verkoopovereenkomsten, en<br />

overige zakelijke rechten en verplichtingen, met<br />

retroacta, afschriften. (N.B. met chronologisch<br />

register)<br />

150 Stukken betreffende vaststelling algemene<br />

voorwaarden behorende bij de verkoop van<br />

bouwterreinen voor woningen.<br />

2.1.5.2.2 Grond<br />

1960-1977<br />

(1980)<br />

1 pak<br />

1896-1966 1 pak<br />

1964-1972 1 omslag<br />

1975-1976 1 omslag<br />

1982-1983 1 omslag<br />

1982-1984 1 omslag<br />

1953-1972 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-<strong>1989</strong> 1 doos<br />

1962-1988 1 omslag<br />

151-169 Stukken betreffende verkoop van gronden. 1931-<strong>1989</strong> 18 pakken en<br />

1 omslag<br />

151 1931-1952<br />

152 1953-1956<br />

43


153 1957-1959<br />

154 1960-1961<br />

155 1962-1963<br />

156 1964-1965<br />

157 1966-1967<br />

158 1968<br />

159 1969-1970<br />

160 1971-1973<br />

161 1974-1977<br />

162 1978-1982<br />

163 1983<br />

164 1984-1985<br />

165 1986-1987<br />

166 1988 I<br />

167 1988 II 1 omslag<br />

168 <strong>1989</strong> I<br />

169 <strong>1989</strong> II<br />

170 Stukken betreffende verkoop van grond aan de<br />

provincie Groningen t.b.v. verbetering<br />

<strong>Winsum</strong>erweg, gedeelte Tilburg-<strong>Winsum</strong>.<br />

171 Stukken betreffende verkoop gronden aan Staat<br />

der Nederlanden ten behoeve van een<br />

telefoongebouw en terugkoop gronden door de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

172 Stukken betreffende onderhandelingen<br />

strekkende tot verkoop gronden aan de<br />

kerkenraad van de gereformeerde kerk <strong>Winsum</strong>-<br />

Obergum.<br />

173 Stukken betreffende verkoop gronden aan<br />

Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond<br />

ten behoeve van uitbreiding van de Christelijke<br />

Lagere Landbouwschool, Warfstraat 1 te <strong>Winsum</strong>.<br />

174<br />

Stukken betreffende aan- en verkoop van enige<br />

gedeelten weiland ten oosten van de sportvelden<br />

te Obergum ten behoeve van wegverbetering,<br />

gedeelte <strong>Winsum</strong>-Ranum.<br />

175 Stukken betreffende verkoop gronden aan de<br />

Bouwstichting De Wierden.<br />

176 Stukken betreffende verkoop gronden gelegen in<br />

het bestemmingsplan Ripperda.<br />

177 Stukken betreffende verkoop gronden aan de<br />

Stichting Verpleegtehuis Ripperda in oprichting<br />

ten behoeve van de bouw van een provinciale<br />

inrichting voor geestelijke gezondheidszorg.<br />

1944-1949 1 omslag<br />

1938-1954 1 omslag<br />

1939-1958 1 omslag<br />

1958-1984 1 omslag<br />

1959-1960 1 omslag<br />

1971-1988 1 omslag<br />

1972-1980 1 pak<br />

1973-1976 1 omslag<br />

44


178 Stukken betreffende verkoop 100 kavels<br />

bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan<br />

Ripperda I, fase 3, aan Bouwfonds Nederlandse<br />

Gemeenten.<br />

179 Stukken betreffende verkoop gronden aan de<br />

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland<br />

en omstreken ten behoeve van een<br />

gereformeerde basisschool.<br />

2.1.5.2.3 Onroerend goed<br />

179 Stukken betreffende verkoop van woningen door<br />

de <strong>gemeente</strong>.<br />

181 Stukken betreffende bouw en verkoop 18 garages<br />

aan de Tulpstraat en tussen de Binnensingel en<br />

de Anjerstraat aan Bouwstichting De Wierden.<br />

182 Stukken betreffende de verkoop van de<br />

"Parkschool", Schillegehamsterweg 5 aan de<br />

Technische Dienst Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong>,<br />

Adorp en Aduard (EEWAA).<br />

183 Beleidsnota betreffende de verkoop van<br />

woningwetwoningen aan de bewoners.<br />

184 Stukken betreffende verkoop pand Geert<br />

Reindersstraat 5 te <strong>Winsum</strong> aan vereniging "Het<br />

Groene Kruis".<br />

2.1.5.2.4 Groen<br />

185 Stukken betreffende het in het openbaar verkopen<br />

van bomen in verband met verspreiding van de<br />

iepenziekte.<br />

186 Stukken betreffende verkoop van het grasgewas<br />

en de naweide van een perceel weiland, gelegen<br />

ten oosten van het bestemmingsplan Ripperda.<br />

2.1.5.3 Ruiling<br />

1980-1982 1 omslag<br />

1983-1987 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1986 1 pak<br />

1967-1975 1 omslag<br />

1978-1980 1 omslag<br />

1979 1 omslag<br />

1980-1982 1 omslag<br />

1934-1941 1 omslag<br />

1980-1986 1 omslag<br />

187 Akten betreffende ruiling van gronden, afschriften. 1928-1979 1 omslag<br />

188 Stukken betreffende ruiling van <strong>gemeente</strong>lijke<br />

eigendommen.<br />

189 Stukken betreffende ruiling van gronden aan de<br />

Tammingasingel 15 te <strong>Winsum</strong> met de heer D.<br />

Oldenhuis.<br />

1940-1987 1 pak<br />

1987 1 omslag<br />

45


2.1.5.4 Schenking<br />

190 Stukken betreffende schenkingen en legaten. 1951-1984 1 omslag<br />

2.1.5.5 (Ver)huur en (ver)pachting<br />

191 Huurboekje van de vaste altoosdurende<br />

beklemming van een stuk land te <strong>Winsum</strong> sectie<br />

E, nrs. 718 en 721, jaarlijks op midwinter tot vaste<br />

huur doende.<br />

192-193 Stukken betreffende verpachting van gronden aan<br />

particulieren.<br />

192 1930-1956<br />

193 1957-1974<br />

194 Stukken betreffende verpachting land "Kamp" te<br />

Obergum.<br />

195 Stukken betreffende verpachting van gras- en<br />

rietgewas.<br />

196 Stukken betreffende jaarlijkse vaststelling van de<br />

huur voor de woningen aan de<br />

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje).<br />

N.B. Zie voor de bouw van de woningen onder<br />

volkshuisvesting en voor exploitatie van de<br />

woningen: beheer van de eigendommen.<br />

197 Stukken betreffende verpachting landerijen<br />

Ripperda I, Takkebosserlaan, Schaphalsterzijl en<br />

ijsbaan.<br />

198 Stukken betreffende een geschil tussen de heer<br />

L. van Lingen en de <strong>gemeente</strong> inzake verhuur<br />

strook grond bij perceel Oosterstraat 56 te<br />

Obergum.<br />

1914-1972 1 omslag<br />

1930-1974 2 pakken<br />

1934-1951 1 omslag<br />

1934-1964 1 omslag<br />

1966-1983 1 omslag<br />

1972-1985 1 pak<br />

1984-1985 1 omslag<br />

2.1.5.6 Overige zakelijke rechten en verplichtingen<br />

199 Akten betreffende vestiging van zakelijke rechten,<br />

afschriften.<br />

200 Stukken betreffende overige zakelijke rechten en<br />

verplichtingen.<br />

201 Stukken betreffende de ingebruikgeving van<br />

stroken grond, aan- en verkoop van panden in het<br />

kader van het saneringsplan Obergum-West.<br />

1933-1960 1 omslag<br />

1959-1988 1 omslag<br />

1971-1978 1 omslag<br />

46


202 Stukken betreffende verhuur en ingebruikgeving<br />

van gronden.<br />

203 Stukken betreffende de overdracht van het<br />

tennispark <strong>Winsum</strong> in sportpark "Schilligeham"<br />

aan de tennisclub <strong>Winsum</strong> middels vestiging van<br />

het recht van erfpacht, alsmede garantiestelling<br />

voor een af te sluiten geldlening.<br />

204 Stukken betreffende verkoop van de kantine op<br />

sportpark "Schilligeham" alsmede het vestigen<br />

van het recht van opstal en erfpacht ten behoeve<br />

van de voetbalvereniging Hunsingo.<br />

2.1.5.7 Eigendommen t.b.v. de publieke dienst<br />

205 Stukken betreffende installatie van een centrale<br />

verwarming in het <strong>gemeente</strong>huis.<br />

206 Stukken betreffende het gebruik en<br />

energievoorziening van het <strong>gemeente</strong>huis.<br />

207 Stukken betreffende aankoop en beheer van het<br />

<strong>gemeente</strong>huis aan de Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 70 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

208 Stukken betreffende verbouw (1e fase)<br />

<strong>gemeente</strong>huis aan de Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 70 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

209 Stukken betreffende bouw van een werkplaats<br />

annex opslagloods aan de Schouwerzijlsterweg te<br />

<strong>Winsum</strong> ten behoeve van <strong>gemeente</strong>werken.<br />

210 Stukken betreffende verbouw (2e fase)<br />

<strong>gemeente</strong>huis aan de Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 70 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

2.1.5.8 Beheer van eigendommen<br />

211-222 Stukken betreffende beheer en exploitatie van<br />

<strong>gemeente</strong>lijke panden.<br />

211 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 1 en 3, 1978-1984<br />

212 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 4, 1955-1988<br />

213 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 50, 1982-<strong>1989</strong><br />

214 Kerkpad 2, 4 en 6 (oude kleuterschool en<br />

woning), 1979-1988<br />

1975-1988 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1929-1933 1 omslag<br />

1940-1943 1 omslag<br />

1942-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1981-1983 1 omslag<br />

1982-1985 1 pak<br />

1983-1985 1 omslag<br />

1955-<strong>1989</strong><br />

(1990)<br />

12 omslagen<br />

47


215 Maarhuizen 14, Schaphalsterzijl en bijbehorende<br />

landerijen, 1962-1975<br />

216 Nieuwstraat 9 (Sjoelplein) (voormalige<br />

kleuterschool "Kleuterborg"), 1982-1986<br />

217 Regnerus Praediniusstraat 13a en Postgang<br />

(voormalige kleuterschool "Stiekelspoorn"), 1984-<br />

1986<br />

218 Boerderij "Ripperdaheerd" en bijbehorende<br />

landerijen, 1963-1984<br />

219 Schilligehamsterweg 5a, 1984-<strong>1989</strong><br />

220 Schouwerzijlsterweg 9 (voormalig slachthuis),<br />

1987-1988<br />

221 Westerstraat en Nieuwstad, 1982-1984<br />

222 Regnerus Praediniusstraat 2, 1977-<strong>1989</strong><br />

223 Stukken betreffende splitsing voormalig tehuis<br />

voor daklozen, plaatselijk bekend Maarhuizen 1A,<br />

in twee woningen.<br />

224 Stukken betreffende het egaliseren van<br />

<strong>gemeente</strong>gronden ten westen van de Wierdaweg.<br />

225 Stukken betreffende beheer en exploitatie van<br />

<strong>gemeente</strong>lijke woningen aan de<br />

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje).<br />

N.B. Zie voor de bouw van de woningen onder<br />

volkshuisvesting, en voor verhuur onder: Verhuur.<br />

226 Stukken betreffende kostprijsberekeningen van<br />

gronden in uitbreidingsplannen.<br />

227 Stukken betreffende niet doorgegane<br />

bestemmingen voor de boerderij "Ripperdaheerd".<br />

228 Stukken betreffende het verbeteren van de kap-<br />

en gevelconstructie van het pand Hoofdstraat<br />

<strong>Winsum</strong> 1 en W 3.<br />

2.1.5.9 Verzekeringen<br />

229 Staat van tegen brandschade verzekerde<br />

objecten.<br />

1947-1950 1 omslag<br />

1953-1955 1 omslag<br />

1955-1983 1 omslag<br />

1958-1964 1 omslag<br />

1972-1980 1 omslag<br />

1981-1983 1 omslag<br />

1936-1942 1 omslag<br />

2.1.6 Financiën<br />

2.1.6.1 Beheer en organisatie van de financiën<br />

230 Reglement controle op rekenplichtige<br />

ambtenaren.<br />

1941-1979 1 omslag<br />

48


231 Stukken betreffende abonnementsovereenkomst<br />

met Verificatiebureau van de Vereniging van<br />

Nederlandse Gemeenten inzake controle<br />

financiële administratie.<br />

232 Stukken betreffende afsluiten overeenkomst voor<br />

acceptgiroverwerking met Bankgirocentrale bv te<br />

Amsterdam.<br />

233<br />

Voorjaarsnota 1983 en de uitwerking van de<br />

Ombuigingstaakstelling door adviesgroepen.<br />

234 Verordening met betrekking tot de organisatie van<br />

de financiële administratie en van het beheer van<br />

de geldmiddelen.<br />

235 Stukken betreffende deelname aan het "VBAbasispakket"<br />

inzake systeem van begrotingsvergelijking<br />

van het Accountantskantoor VNG.<br />

1947-1988 1 omslag<br />

1980-1987 1 omslag<br />

1983-1984 1 pak<br />

1983 1 omslag<br />

1985-1986 1 omslag<br />

236 Voorjaarsnota 1985 1985 1 omslag<br />

237 Rapporten inzake uitkomsten VB<br />

Accountantskantoor VNG.<br />

2.1.6.2 Beleggingen<br />

238 Stukken betreffende belegging van gelden door<br />

de <strong>gemeente</strong>.<br />

239 Stukken betreffende effecten en aandelen in de<br />

nv Bank voor Nederlandse Gemeenten, met<br />

retroacta.<br />

2.1.6.3 Begrotingen<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

(1924)<br />

1935-1985<br />

(1921)<br />

1960-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1 omslag<br />

240-281 Begrotingen <strong>1932</strong>-1973 42 banden<br />

240 <strong>1932</strong><br />

241 1933<br />

242 1934<br />

243 1935<br />

244 1936<br />

245 1937<br />

246 1938<br />

247 1939<br />

248 1940<br />

249 1941<br />

250 1942<br />

251 1943<br />

49


252 1944<br />

253 1945<br />

254 1946<br />

255 1947<br />

256 1948<br />

257 1949<br />

258 1950<br />

259 1951<br />

260 1952<br />

261 1953<br />

262 1954<br />

263 1955<br />

264 1956<br />

265 1957<br />

266 1958<br />

267 1959<br />

268 1960<br />

269 1961<br />

270 1962<br />

271 1963<br />

272 1964<br />

273 1965<br />

274 1966<br />

275 1967<br />

276 1968<br />

277 1969<br />

278 1970<br />

279 1971<br />

280 1972<br />

281 1973<br />

N.B. 1974 ontbreekt<br />

2.1.6.3.1 Begrotingen met bijlagen<br />

282-310 Begrotingen met bijlagen 1975-<strong>1989</strong> 27 banden en<br />

2 omslagen<br />

282 1975<br />

283 1975, bijlagen<br />

284 1976<br />

285 1976, bijlagen<br />

286 1977<br />

287 1977, bijlagen<br />

288 1978<br />

289 1978, bijlagen<br />

290 1979<br />

291 1979, bijlagen<br />

292 1980<br />

293 1980, bijlagen<br />

294 1981<br />

50


295 1981, bijlagen<br />

296 1982<br />

297 1983<br />

298 1983, bijlagen<br />

299 1984<br />

300 1984, bijlagen<br />

301 1985<br />

302 1985, bijlagen<br />

303 1986<br />

304 1986, bijlagen<br />

305 1987<br />

306 1987, bijlagen<br />

307 1988 1 omslag<br />

308 1988, bijlagen 1 omslag<br />

309 <strong>1989</strong><br />

310 <strong>1989</strong>, bijlagen<br />

2.1.6.3.2 Begrotingen, Memories van toelichting<br />

311-352 Begrotingen, Memories van toelichting. <strong>1932</strong>-1974 41 banden<br />

311 <strong>1932</strong><br />

312 1933<br />

313 1934<br />

314 1935<br />

315 1936<br />

316 1937<br />

317 1938<br />

318 1939<br />

319 1940<br />

320 1941<br />

321 1942-1943<br />

322 1944-1945<br />

323 1946<br />

324 1947<br />

325 1948<br />

326 1949<br />

327 1950<br />

328 1951<br />

329 1952<br />

330 1953<br />

331 1954<br />

332 1955<br />

333 1956<br />

334 1957<br />

335 1958<br />

336 1959<br />

337 1960<br />

338 1961<br />

51


339 1962<br />

340 1963<br />

341 1964<br />

342 1965<br />

343 1966<br />

344 1967<br />

345 1968<br />

346 1969<br />

347 1970<br />

348 1971<br />

349 1972<br />

350 1973<br />

351 1974<br />

2.1.6.3.3 Begrotingswijzigingen<br />

352-386 Begrotingswijzigingen 1931-<strong>1989</strong> 35 omslagen<br />

352 1931-1940<br />

353 1941-1945<br />

354 1946-1950<br />

355 1951-1955<br />

356 1956-1958<br />

357 1959-1960<br />

358 1961<br />

359 1962<br />

360 1963<br />

361 1964<br />

362 1965<br />

363 1966<br />

364 1967<br />

365 1968<br />

366 1969<br />

367 1970<br />

368 1971<br />

369 1972<br />

370 1973<br />

371 1974<br />

372 1975<br />

373 1976<br />

374 1977<br />

375 1978<br />

376 1979<br />

377 1980<br />

378 1981<br />

379 1982<br />

380 1983<br />

381 1984<br />

382 1985<br />

52


383 1986<br />

384 1987<br />

385 1988<br />

386 <strong>1989</strong><br />

2.1.6.3.4 De behandeling van begrotingen<br />

387-406 Stukken betreffende de behandeling van de<br />

begroting.<br />

387 1933-1945<br />

388 1946-1958<br />

389 1959-1964<br />

390 1965-1968<br />

391 1969-1970<br />

392 1971-1973<br />

393 1974-1976<br />

394 1977<br />

395 1978<br />

396 1979<br />

397 1980<br />

398 1981<br />

399 1982<br />

400 1983<br />

401 1984<br />

402 1985<br />

403 1986<br />

404 1987<br />

405 1988<br />

406 <strong>1989</strong><br />

2.1.6.4 Secretarieregisters en grootboeken<br />

1933-<strong>1989</strong> 19 omslagen<br />

407-429 Grootboeken van inkomsten. <strong>1932</strong>-1969 18 banden en<br />

5<br />

kaartsystemen<br />

407 <strong>1932</strong><br />

408 1933<br />

409 1934<br />

410 1935<br />

411 1936<br />

412 1937<br />

413 1938<br />

414 1939<br />

415 1940<br />

416 1941<br />

417 1942<br />

418 1943<br />

53


419 1944<br />

420 1945<br />

421 1946<br />

422 1947<br />

423 1948<br />

424 1949<br />

425 1950-1952 1<br />

kaartsysteem<br />

426 1953-1956 1<br />

kaartsysteem<br />

427 1957-1963 1<br />

kaartsysteem<br />

428 1964-1966 1<br />

kaartsysteem<br />

429 1967-1969 1<br />

kaartsysteem<br />

430-444 Registers van inkomsten. 1950-1968 12 banden en<br />

3<br />

kaartsystemen<br />

430 1950<br />

431 1951<br />

432 1952<br />

433 1953<br />

434 1954<br />

435 1955<br />

436 1956<br />

437 1957<br />

438 1958<br />

439 1959<br />

440 1960<br />

441 1961<br />

442 1962-1963 1<br />

kaartsysteem<br />

443 1964-1965 1<br />

kaartsysteem<br />

444 1966-1967 1<br />

kaartsysteem<br />

54


445-468 Grootboeken van uitgaven. <strong>1932</strong>-1968 16 banden en<br />

8<br />

kaartsystemen<br />

445 <strong>1932</strong><br />

446 1933<br />

447 1934<br />

448 1935<br />

449 1936<br />

450 1937<br />

451 1938<br />

452 1939<br />

453 1940<br />

454 1941<br />

455 1942<br />

456 1943<br />

457 1944<br />

458 1945<br />

459 1946<br />

460 1947<br />

461 1950-1953 1<br />

kaartsysteem<br />

462 1954-1956 1<br />

kaartsysteem<br />

463 1957-1959 1<br />

kaartsysteem<br />

464 1960-1961 1<br />

kaartsysteem<br />

465 1962-1963 1<br />

kaartsysteem<br />

466 1964-1965 1<br />

kaartsysteem<br />

467 1966 1<br />

kaartsysteem<br />

468 1967-1968 1<br />

kaartsysteem<br />

469-498 Registers van afgegeven bevelschriften tot<br />

betaling.<br />

469 <strong>1932</strong><br />

470 1933<br />

<strong>1932</strong>-1961 30 banden<br />

55


471 1934<br />

472 1935<br />

473 1936<br />

474 1937<br />

475 1938<br />

476 1939<br />

477 1940<br />

478 1941<br />

579 1942<br />

480 1943<br />

481 1944<br />

482 1945<br />

483 1946<br />

484 1947<br />

485 1948<br />

486 1949<br />

487 1950<br />

488 1951<br />

489 1952<br />

490 1953<br />

491 1954<br />

492 1955<br />

493 1956<br />

494 1957<br />

495 1958<br />

496 1959<br />

497 1960<br />

498 1961<br />

499-504 Secretarie registers van uitgaven en inkomsten. 1962-1967 6 dozen<br />

499 1962<br />

500 1963<br />

501 1964<br />

502 1965<br />

503 1966<br />

504 1967<br />

505-550 Stukken betreffende grootboeken van inkomsten<br />

en uitgaven.<br />

505 1969<br />

406 1970<br />

507 1971<br />

508 1972<br />

509 1973<br />

510 1974, inkomsten<br />

511 1974, uitgaven<br />

512 1975, inkomsten<br />

513 1975, uitgaven<br />

1969-<strong>1989</strong> 46 dozen<br />

56


514 1976, inkomsten<br />

515 1976, uitgaven<br />

516 1977, inkomsten<br />

517 1977, uitgaven<br />

518 1978, inkomsten<br />

519 1978, uitgaven<br />

520 1978, uitgaven (vervolg)<br />

521 1979, inkomsten<br />

522 1979, inkomsten (vervolg)<br />

523 1979, uitgaven<br />

524 1979, uitgaven (vervolg)<br />

525 1980, inkomsten<br />

526 1980, inkomsten (vervolg)<br />

527 1980, uitgaven<br />

528 1980, uitgaven (vervolg)<br />

529 1981, inkomsten<br />

530 1981, uitgaven<br />

531 1981, uitgaven (vervolg)<br />

532 1982, inkomsten<br />

533 1982, uitgaven<br />

534 1982, uitgaven (vervolg)<br />

535 1983, inkomsten<br />

536 1983, uitgaven<br />

537 1983, uitgaven (vervolg)<br />

538 1984, inkomsten<br />

539 1984, uitgaven<br />

540 1984, uitgaven (vervolg)<br />

541 1985, inkomsten<br />

542 1985, uitgaven<br />

543 1986<br />

544 1987<br />

545 1988, inkomsten<br />

546 1988, uitgaven<br />

547 1988, uitgaven (vervolg)<br />

548 <strong>1989</strong>, inkomsten<br />

549 <strong>1989</strong>, uitgaven<br />

550 <strong>1989</strong>, uitgaven (vervolg)<br />

2.1.6.5 Gemeenterekeningen<br />

551-611 Gemeenterekeningen en Staten. N.B.<br />

Rekeningen <strong>1932</strong>-1934, 1968, 1978, 1983<br />

ontbreken<br />

<strong>1932</strong>-<strong>1989</strong> 35 banden en<br />

23 omslagen<br />

551 <strong>1932</strong><br />

552 <strong>1932</strong>, Bijlagen bij de rekening 1 omslag<br />

553 1933<br />

554 1934<br />

555 1935<br />

556 1936<br />

57


557 1937<br />

558 1938<br />

559 1939<br />

560 1940<br />

561 1941<br />

562 1942<br />

563 1943<br />

564 1944<br />

565 1945<br />

566 1946<br />

567 1947<br />

568 1948<br />

569 1949<br />

570 1950<br />

571 1951<br />

572 1952<br />

573 1953<br />

574 1954<br />

575 1955<br />

576 1956<br />

577 1957<br />

578 1958<br />

579 1959<br />

580 1960<br />

581 1961<br />

582 1962<br />

583 1963<br />

584 1964<br />

585 1965<br />

586 1966<br />

587 1967<br />

588 1969<br />

589 1970 1 omslag<br />

590 1971 1 omslag<br />

591 1972<br />

592 1973 1 omslag<br />

593 1974 1 omslag<br />

594 1975 1 omslag<br />

595 1976 1 omslag<br />

596 1977 1 omslag<br />

597 1978, staten 1 omslag<br />

598 1979 1 omslag<br />

599 1980 1 omslag<br />

600 1980, staten 1 omslag<br />

601 1981 1 omslag<br />

602 1981, staten 1 omslag<br />

603 1982 1 omslag<br />

604 1982, staten 1 omslag<br />

605 1983, staten 1 omslag<br />

606 1984 1 omslag<br />

58


607 1985 1 omslag<br />

608 1986 1 omslag<br />

609 1987 1 omslag<br />

610 1988 1 omslag<br />

611 <strong>1989</strong> 1 omslag<br />

612-618 Stukken betreffende de behandeling van de<br />

<strong>gemeente</strong>rekeningen van inkomsten en uitgaven.<br />

612 1930-1951<br />

613 1952-1959<br />

614 1960-1964<br />

615 1965-1967<br />

616 1968-1976<br />

617 1977-1983<br />

618 1984-<strong>1989</strong><br />

1930-<strong>1989</strong> 7 pakken<br />

2.1.7 Benodigdheden en hulpmiddelen voor de uitoefening<br />

van de dienst<br />

2.1.7.1 Archief en registratuur<br />

619 Stukken betreffende de inrichting van de<br />

registratuur en de uitvoering van de archieftaken.<br />

620 Reglement voor de zorg voor archiefbescheiden<br />

van de <strong>gemeente</strong>lijke organen, als bedoeld in<br />

artikel 23 van de Archiefwet 1962 en aanwijzing<br />

van de archiefbewaarplaats.<br />

2.1.7.2 Materieel<br />

621 Stukken betreffende benodigdheden en<br />

hulpmiddelen voor de uitoefening van de dienst<br />

ten behoeve van Sociale Zaken.<br />

622 Stukken betreffende aanschaf en gebruik van een<br />

Francotyp frankeermachine.<br />

2.1.7.3 Automatisering<br />

623 Stukken betreffende de automatisering van de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke administratie.<br />

624 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

besluitvorming ten behoeve van de<br />

automatisering van de nieuwe <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

<strong>1932</strong>-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1969-1970 1 omslag<br />

1983 1 omslag<br />

1965-1984 1 omslag<br />

1983-1988 1 omslag<br />

<strong>1989</strong><br />

(1990)<br />

2.1.8 Publiciteit, Voorlichting en Representatie<br />

1 pak<br />

59


625 Stukken betreffende inspraak van de burgers bij<br />

begrotingsbehandelingen, gespreksavonden met<br />

bewoners van de wijk Ripperda en de uitgifte van<br />

een huis aan huis te verspreiden mini-begroting.<br />

626 Stukken betreffende vaststelling verordening<br />

regelende de bevoegdheden en de samenstelling<br />

van wijkcommissies en opschorting instelling<br />

wijkcommissies.<br />

1969-1981 1 omslag<br />

1980-1981 1 omslag<br />

627 Verordening openbaarheid van bestuur. 1980 1 omslag<br />

628 Raamregeling op de inspraak en notitie over<br />

voorlichting, inspraak en medezeggenschap.<br />

629 Stukken betreffende aanschaf van<br />

relatiegeschenken.<br />

630 Stukken betreffende de plaatsing van een drietal<br />

informatiekasten in de <strong>gemeente</strong>.<br />

631 Stukken betreffende ingebruikneming en<br />

deelname aan het videotex-informatiesysteem<br />

Actuele Groninger Informatie.<br />

1981 1 omslag<br />

1985-1987 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1984-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

632-638 Informatiebulletins aan de raadsleden. 1979-1983 1 pak en 6<br />

omslagen<br />

632 1979-1980 1 pak<br />

633 1981<br />

634 1982<br />

635 1983<br />

636 1984-1986<br />

637 1987<br />

638 1988-<strong>1989</strong><br />

2.1.9 Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende<br />

lichamen<br />

2.1.9.1 Gemeenteraad<br />

639-653 Stukken betreffende de verkiezing en benoeming<br />

van leden van de <strong>gemeente</strong>raad.<br />

639 1934<br />

640 1935-1939<br />

641 1939-1945<br />

642 1945-1946<br />

643 1946-1949<br />

644 1949-1953<br />

645 1953-1958<br />

1934-<strong>1989</strong> 15 omslagen<br />

60


646 1958-1962<br />

647 1962-1966<br />

648 1966-1970<br />

649 1970-1974<br />

650 1974-1978<br />

651 1978-1982<br />

652 1982-1986<br />

653 1986-<strong>1989</strong><br />

654 Stukken betreffende de regeling van<br />

presentiegelden en vergoedingen van leden van<br />

de raad.<br />

655 Reglementen van orde voor de <strong>gemeente</strong>raad en<br />

de wijzigingen daarop.<br />

656 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de<br />

raad in commissies, organen en instellingen.<br />

657 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging<br />

van de verordening geldelijke voorzieningen<br />

raads- en commissieleden.<br />

658 Stukken betreffende de instelling van commissies<br />

van advies en bijstand en notitie inzake<br />

commissievorming.<br />

1936-1985 1 omslag<br />

1937-1988 1 omslag<br />

1974-1990 1 omslag<br />

1977-1982 1 omslag<br />

1969-1988 1 pak<br />

2.1.9.2 College van burgemeester en wethouders<br />

659 Stukken betreffende benoeming en ontslag van<br />

wethouders.<br />

1923-1986 1 omslag<br />

660 Stukken betreffende wethouder de heer A. Enter. 1947-1982 1 omslag<br />

661 Stukken betreffende wethouder de heer L. Pater. 1947-1980 1 omslag<br />

662 Stukken betreffende wethouder mevrouw A.W. de<br />

Ranitz-Cohen.<br />

663 Stukken betreffende wethouder mevrouw M.<br />

Mulder-Friderichs.<br />

664 Beleidsprogramma's van het college van<br />

burgemeester en wethouders.<br />

665 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging<br />

van de "Uitkerings- en pensioenverordening<br />

wethouders van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>".<br />

666 Beleidsprogramma van de collegepartijen CDA en<br />

PvdA voor de periode 1982-1986.<br />

1958-1986 1 omslag<br />

1985-1986 1 omslag<br />

1978-1990 1 omslag<br />

1958-1987 1 pak<br />

1982 1 omslag<br />

61


2.1.10 Functionarissen<br />

2.1.10.1 Burgemeester<br />

667-674 Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van burgemeesters<br />

667 J.J.G. Boot, 1930-1937.<br />

668 K. Bosch, 1937-1965 (2 tijdvakken).<br />

669 R.W. Keiser, 1941-1946.<br />

670 J.P. Miedema, 1965-1971.<br />

671 H.C. Kleemans, 1971-1978.<br />

672 H.J.E. Bruins-Slot, 1978-1984.<br />

673 J.J. Spros1984-1988.<br />

674 F.H. von Meijenfeldt, <strong>1989</strong>.<br />

675 Stukken betreffende de benoeming van een locoburgemeester.<br />

676 Stukken betreffende<br />

kameraadschapsbijeenkomsten van<br />

burgemeesters in de provincie Groningen naar<br />

het idee van de Commissaris der Koningin in de<br />

provincie Groningen.<br />

677 Stukken betreffende de ambtsketen van de<br />

burgemeester en profielschetsen voor de<br />

benoeming van de burgemeester.<br />

2.1.10.2 Secretaris<br />

678-681 Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van <strong>gemeente</strong>secretarissen.<br />

678 A. van Ham, 1914-1944.<br />

679 D.H. Timmer, (1921)1944-1961.<br />

680 P.J. Beins, 1961-1984.<br />

681 J. Wibiër, 1984-1988.<br />

-.- A.J. de Haan, <strong>1989</strong>-1992. N.B. De stukken zijn<br />

opgenomen in het archief van de nieuwe<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

2.1.10.3 Comptabele ambtenaar<br />

682 Stukken betreffende cumulatie van betrekkingen<br />

van secretaris en ontvanger.<br />

1930-<strong>1989</strong> 8 omslagen<br />

1920-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1942-1943 1 omslag<br />

1977-1984 1 omslag<br />

1914-1988 4 omslagen<br />

1936-1983 1 omslag<br />

62


683 Stukken betreffende aanwijzing van de<br />

<strong>gemeente</strong>n Eenrum en <strong>Winsum</strong> als <strong>gemeente</strong>n,<br />

waar de betrekking van ontvanger door dezelfde<br />

persoon wordt verricht.<br />

2.1.11 Tak van dienst<br />

684 Stukken betreffende de aanwijzing van de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke sociale dienst als tak van dienst en<br />

vaststelling verordening op het beheer en<br />

wijziging van de controleregelen rekenplichtige<br />

ambtenaren.<br />

2.1.12 Bevoegdheden<br />

685 Stukken betreffende overdracht van<br />

bevoegdheden door de raad aan burgemeester<br />

en wethouders en besluit van de raad tot het<br />

behouden van de bevoegdheid tot aanstelling en<br />

ontslag van de directeur van een openbare<br />

basisschool.<br />

686 Stukken betreffende de toepassing van<br />

politiedwang na aanschrijving aan de eigenaren<br />

tot het treffen van voorzieningen aan woningen.<br />

687 Stukken betreffende machtiging college van<br />

burgemeester en wethouders tot het aangaan van<br />

vaste geldleningen.<br />

688 Stukken betreffende het opdragen aan<br />

burgemeester en wethouders tot het toekennen<br />

van geldelijke steun voor het treffen van<br />

voorzieningen aan huurwoningen.<br />

2.1.13 Toezicht van hoger gezag<br />

689 Stukken betreffende het bezoek van Hare<br />

Majesteit Koningin Juliana.<br />

690 Stukken betreffende de bezoeken van de<br />

Commissaris der Koningin.<br />

1945-1954 1 omslag<br />

1964-1965 1 omslag<br />

1958-1988 1 omslag<br />

1971-1976 1 omslag<br />

1985 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1954 1 omslag<br />

1955-1987 1 omslag<br />

2.2 Stukken betreffende het personeel<br />

2.2.1 Verhouding tussen het personeel en het orgaan<br />

691 Stukken betreffende verzoek tot en verlening<br />

ontheffing voor het vaststellen van het<br />

Capitulantenreglement.<br />

1936-1940 1 omslag<br />

63


692 Stukken betreffende niet-jood-verklaringen en<br />

eedsverklaringen <strong>gemeente</strong>personeel.<br />

693 Raadsbesluit tot vaststelling van het<br />

Arbeidsovereenkomstenbesluit voor het personeel<br />

van de vaste kern van de<br />

Luchtbeschermingsdienst.<br />

694 Stukken betreffende werkclassificatie van het<br />

personeel.<br />

695 Rapport betreffende het oriënterend organisatie<br />

onderzoek bij de secretarie en <strong>gemeente</strong>werken<br />

door ODRP.<br />

696 Stukken betreffende besprekingen en<br />

verslaglegging tussen personeel en burgemeester<br />

en wethouders.<br />

697 Stukken betreffende vaststelling van de regeling<br />

inzake het laten blijken van diverse vormen van<br />

medeleven aan het personeel.<br />

698 Stukken betreffende toekenning bevoegdheden<br />

door de raad, de burgemeester en het college van<br />

burgemeester en wethouders aan ambtenaren.<br />

699 Stukken betreffende invoering variabele<br />

werktijden.<br />

700 Stukken betreffende het PC-privé project voor het<br />

personeel.<br />

2.2.2 Rechten van het personeel<br />

701-704 Bezoldigingsverordeningen en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

701 1919-1956<br />

702 1957-1971<br />

703 1972-1978<br />

704 1979-<strong>1989</strong><br />

705 Stukken betreffende de kortingen op het salaris<br />

van het <strong>gemeente</strong>personeel in verband met de<br />

noodlijdende financiële positie van de <strong>gemeente</strong>.<br />

706-707 Ambtenarenreglementen en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

706 1933-1965<br />

1940-1945 1 omslag<br />

1941 1 stuk<br />

1953-1969 1 pak<br />

1971 1 band<br />

1980-1988 1 omslag<br />

1981-1985 1 omslag<br />

1983-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1919-<strong>1989</strong> 4 pakken<br />

<strong>1932</strong>-1935 1 omslag<br />

1933-<strong>1989</strong> 2 omslagen<br />

64


707 1973-<strong>1989</strong><br />

708 Toelageverordening 1940 en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

709 Kinderbijslagverordeningen en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

710 Verplaatsingskostenverordeningen en de<br />

wijzigingen daarvan.<br />

711 Arbeidsovereenkomstenverordeningen en de<br />

wijzigingen daarvan.<br />

712 Verordeningen houdende een interim-regeling<br />

ziektekosten <strong>gemeente</strong>personeel.<br />

713 Instructies voor het <strong>gemeente</strong>personeel. (1926)<br />

1952-1985<br />

714 Stukken betreffende deelneming in het<br />

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw.<br />

715 Studiekostenverordeningen en de wijziging<br />

daarvan.<br />

1941-1942 1 omslag<br />

1941-1963 1 omslag<br />

1947-1988 1 omslag<br />

1947-1988 1 omslag<br />

1951-1957 1 omslag<br />

1 omslag<br />

1953-1973 1 omslag<br />

1958-1985 1 omslag<br />

716 Spaarverordeningen en de wijziging daarvan. 1961-1985 1 omslag<br />

717 Stukken betreffende regelingen voor vakantie<br />

voor het personeel.<br />

1962-1982 1 omslag<br />

718 Financieringsregelingen huisvesting ambtenaren. 1962-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

719 Reglement betreffende hoorbepaling<br />

ambtenarenorganisaties.<br />

720 Uitkeringsverordeningen en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

721 Wachtgeldverordeningen en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

722 Verordening regelende het toekennen van een<br />

tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan<br />

enkele groepen van IZA-deelnemers.<br />

723 Stukken betreffende regelingen tot het<br />

verstrekken van toelagen en vergoedingen.<br />

724 Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd<br />

uittreden en de wijziging daarvan.<br />

1973 1 omslag<br />

1973-1988 1 omslag<br />

1973-1988 1 omslag<br />

1973-1988 1 omslag<br />

1976-1988 1 omslag<br />

1980-1981 1 omslag<br />

65


725 Stukken betreffende richtlijnen ten aanzien van<br />

vakantie en verlof.<br />

726 Tijdelijke Verordening WWV-vervangende<br />

uitkering.<br />

727 Verordening rechtspositionele erkenning<br />

alternatieve samenlevingsvormen.<br />

728 Verordening experimentele regeling over de<br />

aanspraak op ouderschapsverlof.<br />

2.2.3 Personele bezetting en structuur<br />

729 Stukken betreffende de voorziening in de<br />

vacature van <strong>gemeente</strong>opzichter.<br />

1982-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1935-1937 1 omslag<br />

730 Stukken betreffende werving van personeel. 1961-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

731 Advies van <strong>gemeente</strong>secretaris J. Wibiër aan het<br />

college van burgemeester en wethouders met<br />

betrekking tot de organisatie en werkverdeling<br />

van de buitendienst en de (her)inrichting van de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke opslag / werkplaats aan de<br />

Schouwerzijlsterweg.<br />

-.- Zie voor personeelsdossier ook de bijlage<br />

732-740 Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van secretariepersoneel.<br />

732 Alsema - Bierma<br />

733 Boerma - Dijken<br />

734 Eggenhuizen<br />

735 Ernens - Hopma<br />

736 Huizenga - Kerkhoven<br />

737 Klei - Leppers<br />

738 Marringa - Noord<br />

739 Pater - Smit<br />

740 Steendam - Zwartenkot<br />

741-743 Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van personeel van <strong>gemeente</strong>werken.<br />

741 Banninga - Lijnema<br />

742 Niestijl - Stoepker<br />

743 Timmer - Zijlstra<br />

744-750 Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van personeel van de technische dienst<br />

EEW(AA).<br />

1987 1 omslag<br />

9 omslagen<br />

3 omslagen<br />

7 omslagen<br />

66


744 Branbergen - Fokkema<br />

745 Gramsbergen - Haan<br />

746 Kalk - Leugs<br />

747 Meijer - Rijnsburger<br />

748 Schiphuis - Stumpe<br />

749 Timersma<br />

750 Udema - Wijk<br />

751-752 Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van personeel van de reinigingsdienst EEW.<br />

751 Busscher - Tuma<br />

752 Tuuk - Witwers<br />

2 omslagen<br />

3 Stukken betreffende de taakuitoefening<br />

3.1 Kadaster, Onteigening, Belastingen en rechten<br />

3.1.1 Kadaster<br />

753 Register houdende verwijzing van de nummers<br />

der percelen naar de plans en naar de artikelen<br />

van de legger, waarop zij voorkomen, Register<br />

71; kopie.<br />

z.d. 1 omslag<br />

754-744 Kadastrale leggers. z.d. 6 delen en 15<br />

omslagen<br />

754 artikel 1 - 278. 1 deel<br />

755 artikel 279 - 588. 1 deel<br />

756 artikel 589 - 919. 1 deel<br />

757 artikel 920 - 1275. 1 deel<br />

758 artikel 1276 - 1628. 1 deel<br />

759 artikel 1629 - 1748. 1 deel<br />

760 kopie; artikel 1 - 579.<br />

761 kopie; artikel 580 - 1100.<br />

762 kopie; artikel 1101 - 1440.<br />

763 kopie; artikel 1441 - 1730.<br />

764 kopie; artikel 1731 - 1950.<br />

765 kopie; artikel 1951 - 2130.<br />

766 kopie; artikel 2131 - 2330.<br />

767 kopie; artikel 2331 - 2530.<br />

768 kopie; artikel 2531 - 2760.<br />

769 kopie; artikel 2761 - 2940.<br />

770 kopie; artikel 2941 - 3160.<br />

771 kopie; artikel 3161 - 3330.<br />

772 kopie; artikel 3331 - 3500.<br />

773 kopie; artikel 3501 - 3670.<br />

774 kopie; artikel 3671 - 3836.<br />

67


3.1.2 Onteigening<br />

775 Stukken betreffende onteigening percelen in<br />

verband met de verbetering van provinciale<br />

wegen.<br />

3.1.3 Belastingen en rechten<br />

776 Verordening tot heffing van keurlonen en de<br />

wijzigingen daarvan.<br />

777 Verordeningen op de heffing van opcenten op de<br />

hoofdsom van de grondbelasting.<br />

778 Verordeningen op de heffing en invordering van<br />

een belasting wegens het gebruik der wegen bij<br />

de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> in beheer en onderhoud.<br />

779 Verordening op de heffing van opcenten op de<br />

hoofdsom van de <strong>gemeente</strong>fondsbelasting.<br />

780 Verordeningen tot heffing van opcenten op de<br />

hoofdsom van de personele belasting en de<br />

wijzigingen daarvan.<br />

781 Verordening op de heffing van "staangeld" voor<br />

woonwagens.<br />

782 Verordeningen op de heffing en invordering van<br />

hondenbelasting en de wijzigingen daarvan.<br />

1955-1962 1 omslag<br />

1922-1951 1 omslag<br />

1923-1971 1 omslag<br />

1928-1954 1 omslag<br />

1930 1 omslag<br />

1930-1971 1 omslag<br />

1931-<strong>1932</strong> 1 omslag<br />

1931-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

783-785 Legesverordening en de wijziging daarvan. 1931-<strong>1989</strong> 3 omslagen<br />

783 1931-1946<br />

784 1961-1985<br />

785 1986-<strong>1989</strong><br />

786 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

verordening op de heffing van gelden wegens het<br />

gebruik van <strong>gemeente</strong>lijke lokalen.<br />

787 Verordeningen op de heffing van gelden<br />

ingevolge de Besmettelijke Ziektenwet 1928.<br />

788 Verordeningen regelende de heffing van<br />

verlofsrecht voor de verkoop van<br />

zwakalcoholische drank in het klein.<br />

<strong>1932</strong> 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1950 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1951 1 omslag<br />

68


789 Verordeningen regelende de heffing van<br />

vergunningsrecht voor de verkoop van<br />

zwakalcoholische drank in het klein en de<br />

wijzigingen daarvan.<br />

790 Verordening op de heffing en invordering van<br />

gelden voor het gebruik van de veemarkt en de<br />

wijzigingen daarvan.<br />

791 Verordeningen regelende de rechten voor het<br />

gebruik van de algemene begraafplaats te<br />

<strong>Winsum</strong> en de wijzigingen daarvan.<br />

792 Stukken betreffende instelling van een nieuw<br />

kantoor voor directe belastingen en accijnzen te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

793 Verordening op de heffing van schoolgeld voor<br />

het bewaarschoolonderwijs en het voorbereidend<br />

lager onderwijs.<br />

794 Verordeningen op de heffing van schoolgeld voor<br />

het gewoon lager onderwijs en de vaststelling van<br />

de vermenigvuldigingscijfers.<br />

795 Verordening tot heffing en invordering van rechten<br />

wegens het gebruik van de noodslachtplaats te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

796 Verordening tot het vaststellen van het<br />

vermenigvuldigheidscijfer voor de<br />

ondernemersbelasting.<br />

797 Verordeningen op de heffing en invordering van<br />

reinigingsrechten en de wijzigingen daarvan.<br />

798 Verordeningen op de heffing van een<br />

vermakelijkheidsbelasting en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

799 Verordeningen op de heffingen van een<br />

straatbelasting en de wijzigingen daarvan.<br />

800 Stukken betreffende beroepschriften tegen<br />

aanslagen <strong>gemeente</strong>lijke belastingen.<br />

801 Verordeningen op de heffing van een<br />

"vuilnisemmer- en privaatemmerretributie".<br />

<strong>1932</strong>-1951 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1977 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1982 1 omslag<br />

1934-1947 1 omslag<br />

1934-1953 1 omslag<br />

1937-1952 1 omslag<br />

1940-1941 1 omslag<br />

1943-1950 1 omslag<br />

1943-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1946-1976 1 omslag<br />

1948-1964 1 omslag<br />

1949-1981 1 omslag<br />

1951-1971 1 omslag<br />

69


802 Verordening tot vaststelling van het<br />

vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld voor<br />

het uitgebreid lager onderwijs.<br />

803 Verordening op de heffing en invordering van<br />

gelden wegens het gebruik van het<br />

gymnastiekgebouw.<br />

804 Verordening op de heffing en invordering van een<br />

bijdrage in de kosten van het logopedisch<br />

onderwijs en de wijzigingen daarvan.<br />

805 Verordening op de heffing en invordering van<br />

rechten voor het keuren van slachtdieren en van<br />

vlees in de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

806 Verordening op de heffing van besmettelijke<br />

ziektengelden.<br />

807 Verordening op de heffing en invordering van<br />

schoolgeld voor het openbaar kleuteronderwijs en<br />

de wijzigingen daarvan.<br />

808 Verordening op de heffing van rechten voor het<br />

gebruik van het <strong>gemeente</strong>lijk zwembad te<br />

<strong>Winsum</strong> en de wijzigingen daarvan.<br />

809 Verordening op de heffing en invordering van een<br />

wegen- en rioolbelasting en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

810 Verordeningen op de Drank- en Horecabelasting<br />

en de wijzigingen daarvan.<br />

811 Raadsbesluiten tot wijziging van<br />

Tarievenverordeningen voor het gebruik van<br />

sportaccommodaties.<br />

812 Verordeningen onroerendgoedbelastingen en de<br />

wijzigingen daarvan.<br />

813 Verordeningen op de heffing en invordering van<br />

begraafrechten en de wijzigingen daarvan.<br />

814 Stukken betreffende vaststelling <strong>gemeente</strong>lijke<br />

beleidslijnen ten aanzien van heffing en<br />

invordering van belastingen.<br />

1952 1 omslag<br />

1954 1 omslag<br />

1955-1967 1 omslag<br />

1955-1977 1 omslag<br />

1956 1 omslag<br />

1956-1968 1 omslag<br />

1962-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1967-1976 1 omslag<br />

1968-1984 1 omslag<br />

1973-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1975-1988 1 pak<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1981-1987 1 omslag<br />

815 Verordening rechten infectieziekten. 1982 1 omslag<br />

70


816 Verordening op de heffing en invordering van<br />

marktgelden.<br />

817 Raadsbesluiten tot vaststelling van tarieven voor<br />

vaste ligplaatsen ten behoeve van de<br />

vaarrecreatie.<br />

1984-1988 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.2 Openbare orde<br />

3.2.1 Algemene Politie (plaatselijke) Verordening<br />

818 Besluit van het college van burgemeester en<br />

wethouders betreffende de aanwijzing van voor<br />

het publiek toegankelijke plaatsen, waarop het<br />

verboden is zonder noodzaak stil te staan, te<br />

zitten of te liggen.<br />

819-820 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen<br />

van de Algemene Politie (plaatselijke)<br />

Verordening.<br />

819 1934-1981<br />

820 1982-1988<br />

1934 1 stuk<br />

1934-1988 2 omslagen<br />

3.2.2 Maatregelen ten opzichte van bepaalde personen of<br />

groepen van personen<br />

821 Stukken betreffende de vordering van voer- en<br />

vaartuigen en paarden ten behoeve van de Duitse<br />

Weermacht en verbeurdverklaringen van<br />

goederen en de financiële afwikkeling.<br />

822 Stukken betreffende de vordering van goederen,<br />

klokken en gebouwen en het beschikbaar stellen<br />

van arbeidskrachten ten behoeve van de Duitse<br />

Weermacht en de financiële afwikkeling van de<br />

vorderingen.<br />

823 Stukken betreffende de maatregelen tegen<br />

personen van Joodse bloede op last van de<br />

bezettingsautoriteiten en verzoeken om<br />

inlichtingen na de bevrijding.<br />

1940-1950 1 omslag<br />

1940-1950 1 omslag<br />

1941-1947<br />

(1951)<br />

1 omslag<br />

3.2.3 Aangelegenheden betreffende de openbare orde<br />

824 Registers van verloren en gevonden voorwerpen. 1935-1948 1 omslag<br />

825 Beschikking burgemeester betreffende het verbod<br />

tot het gevuld hebben van automaten voor<br />

etenswaren gedurende de nacht.<br />

1940 1 omslag<br />

71


826 Stukken betreffende de handhaving van de<br />

openbare orde in bezettingstijd en de verhouding<br />

tot de Duitse bezetter.<br />

827 Verordening van de Rijkscommissaris voor het<br />

bezette Nederlandse gebied, houdende<br />

uitbreiding van de verplichting tot aanmelding van<br />

personen aan wie huisvesting is verstrekt en de<br />

uitvoering van de Verordening.<br />

828 Stukken betreffende bewakings- en<br />

beveiligingsdiensten distributiekantoor <strong>Winsum</strong>,<br />

kantoor PTT en <strong>gemeente</strong>huis.<br />

829 Stukken betreffende ordeverstoring door<br />

bezoekers van de "Pub 69" in de Hoofdstraat<br />

Obergum.<br />

3.2.4 Openbare zedelijkheid<br />

3.2.4.1 Regeling van het alcoholgebruik<br />

830 Registers van vergunningen voor de verkoop van<br />

sterke drank in het klein.<br />

831 Stukken betreffende de uitvoering van de<br />

Drankwet.<br />

832 Register van verloven voor de verkoop van<br />

alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank<br />

en uitsluitend van alcoholvrije drank.<br />

833 Verordening als bedoeld in de Drankwet 1931 tot<br />

vaststelling van een maximum van de door<br />

burgemeester en wethouders te verlenen<br />

vergunningen in de komdorpen <strong>Winsum</strong> en<br />

Obergum.<br />

834 Stukken betreffende plaatsing personen op de<br />

zogenaamde "zwarte lijst" in verband met<br />

drankmisbruik.<br />

835 Drank- en Horecaverordening en de wijziging<br />

daarvan.<br />

3.3 Bevolkingsaangelegenheden<br />

3.3.1 Bevolking<br />

836-854 Kopiepersoonskaarten van vertrokken of<br />

overleden personen, alfabetisch op naam.<br />

1940-1945 1 omslag<br />

1942-1944 1 omslag<br />

1943-1960 1 omslag<br />

1982 1 omslag<br />

1882-1965 1 omslag<br />

1894-1968 1 pak<br />

1917-1942 1 omslag<br />

1933-1956 1 omslag<br />

1953-1976 1 omslag<br />

1967-1978 1 omslag<br />

[z.d.-1985] 19 klappers<br />

72


836 A-Bl<br />

837 Bo<br />

838 Br-C<br />

839 D<br />

840 E-Gri<br />

841 Gro-Her<br />

842 Hes-Huit<br />

843 Huiz-Ka<br />

844 Kee-Kro<br />

845 Krü-L<br />

846 M<br />

847 N-Pl<br />

848 Po-R<br />

849 Ro-Sie<br />

850 Si-Sy<br />

851 T-Veldman<br />

852 Veldstra-Vu<br />

853 Wa-Wi<br />

854 Wo-Z<br />

855-856 Kopiepersoonskaarten van vertrokken of<br />

overleden personen, alfabetisch op naam.<br />

855 A-L<br />

856 M-Z<br />

[1985-<strong>1989</strong>] 2 dozen<br />

857-859 Woningkaarten. [1940]-<strong>1989</strong> 3 dozen<br />

857 Aconietenhof - Houtzagerij<br />

858 Hyacinthlaan - Wigbolt Ripperdastraat<br />

859 Rozenlaan - Zijlsterweg + "aan boord"<br />

860 Registers van aangevraagde en uitgereikte<br />

buitenlandse paspoorten.<br />

<strong>1932</strong>-1959 1 pak<br />

861-862 Staten betreffende de loop der bevolking. 1945-<strong>1989</strong> 2 pakken<br />

861 1945-1967<br />

862 1968-<strong>1989</strong><br />

863 Uittreksel uit de kiezerslijst 1939/1940,<br />

bevattende de namen van de kiezers die op 1<br />

januari 1939 woonachtig waren te <strong>Winsum</strong> en<br />

Obergum.<br />

864 Uittreksel uit het kiezersregister naar de toestand<br />

op 8 mei 1956; namen van kiezers uit <strong>Winsum</strong> en<br />

Obergum.<br />

z.d. 1 omslag<br />

z.d. 1 omslag<br />

73


865 Verblijfsregisters op grond van het besluit<br />

bevolkingsboekhouding.<br />

866 Stukken betreffende naamsverandering, adoptie<br />

en huwelijk.<br />

1946-1979 1 omslag<br />

1946-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

867-869 Stukken betreffende de algemene volkstellingen. 1947-1981 1 pak en 2<br />

omslagen<br />

867 12e en 13e volkstelling, 1947-1963 1 pak<br />

868 14e volkstelling, 1969-1975<br />

869 15e volkstelling, 1979-1981<br />

870 Staat betreffende aanmelding van vreemdelingen. 1949-1952 1 omslag<br />

871 Stukken betreffende verlies van de Nederlandse<br />

nationaliteit wegens dienstneming bij de Waffen<br />

SS en herkrijging nationaliteit.<br />

872 Registers van afgegeven bewijzen van<br />

Nederlanderschap voor reizen naar België en<br />

Luxemburg.<br />

873 Staten betreffende leeftijdsopbouw van de<br />

bevolking.<br />

874 Staten betreffende leeftijdsopbouw van de<br />

bevolking, bijlagen.<br />

1949-1954 1 omslag<br />

1950-1957 1 omslag<br />

1950-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1950-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

875 Lijsten van emigranten. 1960-1961 1 omslag<br />

876 Contracten met Koninklijke Vermande bv inzake<br />

automatisering bevolkingsregister.<br />

877 Briefwisseling tussen Rijksarchivaris te Groningen<br />

en de <strong>gemeente</strong> inzake microverfilming<br />

bescheiden bij Rijksarchief betreffende de<br />

bevolking van voor 1900.<br />

878 Raadsbesluit tot aanwijzing van de vergaderzaal<br />

van de Technische Dienst EEWAA aan de<br />

Schouwerzijlsterweg 5 als trouwzaal.<br />

1965-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1968 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.3.2 Verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen,<br />

niet zijnde van plaatselijk belang<br />

879 Stukken betreffende de indeling van de <strong>gemeente</strong><br />

in stemdistricten en aanwijzing van stemlokalen.<br />

(1920)<br />

1960-1984<br />

1 omslag<br />

74


880 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

presentiegelden voor leden van stembureaus bij<br />

verkiezingen.<br />

881-882 Processen verbaal betreffende de verkiezing voor<br />

de leden van Provinciale Staten.<br />

881 574. 1935-1974<br />

882 575. 1978-1987<br />

883-885 Processen verbaal betreffende de verkiezing voor<br />

de leden van de Tweede Kamer der Staten-<br />

Generaal.<br />

883 1937-1971<br />

884 1972-1982<br />

885 1986-<strong>1989</strong><br />

886 Processen verbaal betreffende de verkiezing voor<br />

de leden van het Europees Parlement.<br />

1974-1984 1 omslag<br />

1935-1987 2 omslagen<br />

1937-<strong>1989</strong> 3 pakken<br />

1979-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.3.3 Naamgeving straten en wegen en huisnummering<br />

887-888 Stukken betreffende naamgeving van straten en<br />

wegen en huisnummering, met retroacta.<br />

887 1928-1983<br />

888 1983-<strong>1989</strong><br />

3.3.4 Burgerlijke stand<br />

889 Verordeningen regelende de verdeling van de<br />

werkzaamheden van de verschillende<br />

ambtenaren van de burgerlijke stand, alsmede de<br />

openstelling van het bureau burgerlijke stand voor<br />

het publiek.<br />

890 Stukken betreffende de bezoldiging van de<br />

ambtenaren van de burgerlijke stand.<br />

891 Stukken betreffende de benoeming van de<br />

ambtenaren van de burgerlijke stand.<br />

3.4 Openbare gezondheid<br />

3.4.1 Organisatie van de gezondheidszorg<br />

1928-<strong>1989</strong> 2 pakken<br />

1933-1973 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1980 1 omslag<br />

1933-1988 1 omslag<br />

75


892 Stukken betreffende de opheffing van<br />

Gezondheidscommissies, de rekeningen van<br />

1931 en <strong>1932</strong> van de Gezondheidscommissie<br />

<strong>Winsum</strong> alsmede betreffende wachtgeld voor<br />

gewezen secretarissen.<br />

893 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag<br />

van <strong>gemeente</strong>geneesheren (o.a.voor de<br />

Armenpraktijk).<br />

894 Stukken betreffende de realisatie van een Groene<br />

Kruisgebouw en een Gezondheidscentrum aan de<br />

Broederstraat.<br />

895 Stukken betreffende het besluit van burgemeester<br />

en wethouders inzake de instelling en<br />

samenstelling van een vestigingadviescommissie<br />

ten behoeve van het vestigingbeleid huisartsen.<br />

896 Stukken betreffende de instemming met de<br />

uitvoering van de tandheelkundige<br />

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding door de<br />

basisgezondheidsdiensten in de provincie<br />

Groningen.<br />

3.4.2 Toezicht op producten<br />

897 Verordening op de keuring van waren in de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

898 Verordening op de keuringsdienst van vee en<br />

vlees.<br />

899 Stukken betreffende de werkwijze en het<br />

personeel van de keuringsdienst voor vee en<br />

vlees voor de <strong>gemeente</strong>n <strong>Winsum</strong>, Adorp, Baflo,<br />

Eenrum en Ezinge. N.B. Zie ook bij<br />

gemeenschappelijke regelingen.<br />

900 Overeenkomsten met de nv Nederlandse<br />

Thermo- Chemische Fabrieken te Amsterdam<br />

voor de verwerking van kadavers en aanwijzing<br />

verzamelplaats door de keuringsveearts.<br />

<strong>1932</strong>-1935 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1977 1 omslag<br />

1964-1982 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988 1 omslag<br />

1921-1936 1 omslag<br />

1922-1946 1 omslag<br />

1922-1955 1 pak<br />

1926-1963 1 omslag<br />

901 Verordening betreffende het vetgehalte van melk. 1930 1 omslag<br />

902 Verordeningen op de keuringsdienst van<br />

slachtdieren en van vlees.<br />

1954-1987 1 omslag<br />

903 Verordening op de keuring van waren. 1956-1966 1 omslag<br />

76


904 Stukken betreffende de noodslachtplaats te<br />

<strong>Winsum</strong> en de verordening op de heffing en<br />

invordering van rechten voor het gebruik van de<br />

noodslachtplaats.<br />

1959-1982 1 omslag<br />

905-906 Destructieverordeningen. 1958-1982 2 omslagen<br />

905 1958-1981<br />

906 1982<br />

3.4.3 Bestrijding van besmettelijke ziekten<br />

907 Register van aangiften van lijders aan<br />

besmettelijke ziekten.<br />

908 Registers van aangiften van door besmettelijke<br />

ziekten aangetast of daarvan verdacht vee.<br />

909 Staten van verzonden kennisgevingen ingevolge<br />

de Inentingswet 1939.<br />

910 Stukken betreffende de uitkomsten van<br />

bevolkingsonderzoeken naar tuberculose en<br />

andere ziekten van borstorganen en bloeddruk.<br />

3.4.4 Aangelegenheden betreffende lijken<br />

3.4.4.1 Algemeen<br />

911 Stukken betreffende aanstelling, beëdiging,<br />

ontslag en bezoldiging van <strong>gemeente</strong>lijke<br />

lijkschouwers.<br />

912 Stukken betreffende verstrooiing as van<br />

overleden personen op landerijen te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.4.4.2 Algemene begraafplaats<br />

913 Stukken betreffende de overname van het<br />

onderhoud van graven op de algemene<br />

begraafplaats te <strong>Winsum</strong>.<br />

914-916 Vergunningen tot het plaatsen van<br />

gedenktekenen op graven op de algemene<br />

begraafplaats te <strong>Winsum</strong>.<br />

914 1934-1957<br />

915 1958-1980<br />

916 1981-<strong>1989</strong><br />

1920-1962 1 omslag<br />

1937-1968 1 omslag<br />

1940-1948 1 omslag<br />

1948-1982 1 omslag<br />

(<strong>1932</strong>)<br />

1950-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1934-1976 1 omslag<br />

1934-<strong>1989</strong> 3 omslagen<br />

77


917 Stukken betreffende de begraving, opgraving en<br />

overbrenging van lijken, onderhoud graven<br />

gesneuvelde Engelse militair en civiele personen<br />

op de algemene begraafplaats te <strong>Winsum</strong>.<br />

918 Stukken betreffende akten van uitgifte eigen<br />

graven op de algemene begraafplaats te <strong>Winsum</strong>.<br />

919 Stukken betreffende de algemene begraafplaats<br />

aan de Schilligehamsterweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.4.4.3 Bijzondere begraafplaatsen<br />

920 Stukken betreffende de overname van het<br />

onderhoud van de Joodse begraafplaats te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

921 Stukken betreffende de overname, het beheer en<br />

de exploitatie van de bijzondere begraafplaatsen.<br />

922 Onderhoudsplan voor de begraafplaatsen Ranum<br />

en Maarhuizen, met tekening.<br />

1945-1983 1 omslag<br />

1969-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1975-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1950-1987 1 omslag<br />

1956-1985 1 omslag<br />

1981, 1983 1 omslag<br />

-.- zie voor restauratie muur bij bijzondere begraafplaats te Bellingeweer, rubriek:<br />

Monumenten.<br />

3.4.4.4 Mortuarium<br />

923 Stukken betreffende het mortuarium/aula aan het<br />

Kerkpad 2 te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.4.5 Milieuhygiëne<br />

3.4.5.1 Algemeen<br />

924 Inventarisatielijst van opslag van gas en olie<br />

binnen de bebouwde kommen van de dorpen<br />

<strong>Winsum</strong> en Obergum, met bijlagen.<br />

925 Stukken betreffende het gebruik van<br />

onkruidbestrijdingsmiddelen in de plantsoenen.<br />

926 Stukken betreffende de organisatie van de<br />

Milieudag 1978 en 1988.<br />

927 Stukken betreffende bedrijfsverplaatsingen van<br />

Pol en zonen, <strong>Winsum</strong> en Loonbedrijf Willemsen,<br />

<strong>Winsum</strong> in verband met milieuhinder voor de<br />

woonomgeving.<br />

1979-1988 1 omslag<br />

1962-1966 1 omslag<br />

1978-1986 1 omslag<br />

1978-1988 1 omslag<br />

1981-1985 1 omslag<br />

78


928 Stukken betreffende de totstandkoming van de<br />

milieunotitie <strong>Winsum</strong> in samenwerking met de<br />

Rijkspolitie, post <strong>Winsum</strong>.<br />

929 Stukken betreffende het terugdringen van het<br />

gebruik van tropisch hardhout en de vastlegging<br />

daarvan in een convenant met de Stichting<br />

Pieterpad Milieu Estafette.<br />

3.4.5.2 Inzameling afvalstoffen<br />

930 Stukken betreffende het ophalen van huisvuil en<br />

de aanschaf van uniforme vuilnisemmers.<br />

931 Stukken betreffende de aanschaf van materieel<br />

en de bouw en verkoop van een garage aan de<br />

Schouwerzijlsterweg 2a voor de reinigingsdienst<br />

Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong> (EEW).<br />

932 Stukken betreffende de vaststelling van een<br />

stimuleringsbijdrage inzameling oud papier door<br />

diverse verenigingen.<br />

933 Stukken betreffende de gescheiden inzameling<br />

van oud glas.<br />

934 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

Afvalstoffenverordening.<br />

935 Stukken betreffende de aanschaf van<br />

compostvaten ten behoeve van de <strong>Winsum</strong>er<br />

bevolking.<br />

936 Stukken betreffende de inzameling van<br />

landbouwplastic.<br />

937 Stukken betreffende de inzameling van<br />

probleemstoffen en klein chemisch afval middels<br />

ecotainers en toekenning structurele bijdrage door<br />

Provinciaal bestuur van Groningen.<br />

938 Stukken betreffende de inzameling van huisvuil<br />

middels minicontainers.<br />

939 Stukken betreffende de inzameling van koel- en<br />

vriesapparatuur en plaatsing container ten<br />

behoeve van inzameling van oude oliefilters.<br />

3.4.5.3 Hinderwetvergunningen<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1989</strong>-1991 1 omslag<br />

1931-1957 1 omslag<br />

1959-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1980-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1982-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1983-1988 1 omslag<br />

1984-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

79


940 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de<br />

provincie Groningen ingevolge de Hinderwet aan<br />

het waterschap <strong>Winsum</strong>er-en<br />

Bellingeweerstermeeden voor het oprichten van<br />

een bemalingsinrichting nabij de Oude Ae.<br />

941 Stukken betreffende kennisgevingen ingevolge de<br />

Hinderwet.<br />

942 Stukken betreffende de aanvraag door de<br />

<strong>gemeente</strong> om een Hinderwetvergunning en de<br />

beschikking van Gedeputeerde Staten van de<br />

provincie Groningen voor het oprichten van een<br />

vuilstortplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

943 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de<br />

provincie Groningen ingevolge de Hinderwet aan<br />

P. en A. Dijkstra tot het uitbreiden van de<br />

bestaande inrichting (landbouw-en veeteeltbedrijf)<br />

aan Maarhuizen 17.<br />

944 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de<br />

provincie Groningen ingevolge de Hinderwet aan<br />

het Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe<br />

voor het oprichten van een schakel- en<br />

verdeelinrichting aan de Maarhuizerweg te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

945 Vergunning van Gedeputeerde Staten van<br />

Groningen ingevolge de Hinderwet en Wet<br />

Chemische Afvalstoffen voor het oprichten van<br />

een <strong>gemeente</strong>lijk depot voor het inzamelen van<br />

klein chemisch afval en afgewerkte olie aan de<br />

Schouwerzijlsterweg 9 te <strong>Winsum</strong>.<br />

946 Register betreffende bedrijfstakgewijze inspectieonderzoeken.<br />

947 Stukken betreffende de afhandeling van<br />

bezwaarschriften tegen de hinderwetvergunning<br />

voor Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 2-6.<br />

948 Stukken betreffende de opstelling van een<br />

Hinderwet Uitvoerings Programma (HUP).<br />

-.- Hinderwetvergunningen. N.B. zie bijlage<br />

3.4.5.4 Geluidhinder<br />

1939-1940 1 omslag<br />

1947-1957,<br />

1988-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1964-1975 1 omslag<br />

1975-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1983 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1986 1 omslag<br />

1986-1990 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

80


949 Stukken betreffende de vaststelling van een<br />

verklaring inzake geluidszones langs wegen op<br />

grond van de Wet Geluidhinder.<br />

950 Stukken betreffende de voorbereiding en de<br />

uitvoering van geluidssaneringsprojecten in de<br />

<strong>gemeente</strong>.<br />

951 Onderzoeksrapporten Isoplan van<br />

geluidssaneringsprojecten in de <strong>gemeente</strong>.<br />

3.4.5.5 Bodemonderzoek<br />

952 Stukken betreffende de reacties vanuit de<br />

bevolking en de raad inzake de plannen van het<br />

Rijk tot het versneld doen uitvoeren van<br />

proefboringen in zoutkoepels ten behoeve van<br />

opslag van radioactief afval.<br />

953 Stukken betreffende de sanering van<br />

garagebedrijf Dijkema, Wierdaweg 11 te <strong>Winsum</strong>.<br />

954 Stukken betreffende sanering<br />

bodemverontreiniging op het terrein van de<br />

voormalige reinigingsgarage aan de<br />

Schouwerzijlsterweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

955 Stukken betreffende indicatieve<br />

bodemonderzoeken op terreinen waar<br />

gesubsidieerde woningbouw kan/zal plaats<br />

vinden.<br />

956 Stukken betreffende het indicatief<br />

bodemonderzoek op bedrijfsterrein garagebedrijf<br />

Boersma aan de Hoofdstraat Obergum 36 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

957 Stukken betreffende sanering<br />

bodemverontreiniging op terreinen aan de<br />

Onderdendamsterweg 27 te <strong>Winsum</strong>.<br />

958 Stukken betreffende het indicatief<br />

bodemonderzoek op bedrijfsterrein Lombok aan<br />

de Trekweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.4.5.6 Riolering<br />

959 Tekening van de riolering in de Hoofdstraat<br />

Obergum.<br />

1986 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1976-1979 1 omslag<br />

1982-1986 1 omslag<br />

1984-1988 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1937 1 stuk<br />

81


960 Vergunningen verleend door het waterschap<br />

Hunsingo tot het maken, hebben en onderhouden<br />

van riooluitmondingen voor vuilwaterafvoer in het<br />

<strong>Winsum</strong>erdiep en het kanaal van Obergum.<br />

961-963 Stukken betreffende het opmaken van een<br />

centraal rioleringsplan voor de dorpen <strong>Winsum</strong> en<br />

Obergum door ing. bureau Mabeg te Utrecht.<br />

961 Stukken betreffende het opmaken van een<br />

centraal rioleringsplan, 1952-1982<br />

1943-1949 1 omslag<br />

1952-1982 1 omslag en 2<br />

pakken<br />

962 Bestek en voorwaarden, 1955-1957 1 omslag<br />

963 Tekeningen, behorend bij bestek en voorwaarden<br />

964 Stukken betreffende verzoek aan waterschap<br />

Hunsingo inzake wijziging afwateringssloten nabij<br />

de provinciale weg.<br />

965 Vergunningen waterschap Hunsingo tot het lozen<br />

van rioolwater en het maken, hebben en<br />

onderhouden van riooluitmondingen op de<br />

wateren van het waterschap en in het<br />

Omsnijdingskanaal te Obergum.<br />

966 Stukken betreffende de aanleg van een diepriool<br />

langs de Wierdaweg en de C.F. van<br />

Sytzamastraat te <strong>Winsum</strong>.<br />

967 Stukken betreffende de aansluiting van de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke riolering op de afvalwaterleiding<br />

Hoogkerk-Waddenzee en verlenen vergunning<br />

voor het leggen, hebben en onderhouden van een<br />

buisleiding.<br />

968 Stukken betreffende de waterafvoer van de<br />

vuilstortplaats te <strong>Winsum</strong> en het storten van vuil<br />

op de stortplaats door de <strong>gemeente</strong> Eenrum.<br />

969 Stukken betreffende het opmaken van een<br />

centraal rioleringsplan Obergum-Noord door<br />

Grontmij nv en de herberekening van de riolering<br />

in 1986.<br />

970 Vergunning van de Nederlandse Spoorwegen<br />

voor het leggen en hebben van een<br />

rioolpersleiding kruisende de spoorweg Sauwerd-<br />

Roodeschool bij km. 4.470.<br />

971 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de<br />

woonkern Obergum.<br />

1954-1955 1 omslag<br />

1959-1969 1 omslag<br />

1960-1961 1 omslag<br />

1961-1982 1 omslag<br />

1965-1973 1 omslag<br />

1969,1986 1 omslag<br />

1972-1973 1 omslag<br />

1972-1982 1 omslag<br />

82


972 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de<br />

woonkern Obergum. (Bestek no. 3 - 1974)<br />

973 Stukken betreffende de voorbereiding van de<br />

bouw en het verkrijgen van de benodigde<br />

vergunningen voor het inwerking brengen van de<br />

rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de<br />

Schouwerzijlsterweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

974-976 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de<br />

kom van <strong>Winsum</strong>, met bijlagen.<br />

974 662. fase 1 en 2, 1974-1983<br />

975 663. fase 3, 1975-1985<br />

976 663a, fase 3 (bijlagen)<br />

977 Lozingsverordeningen riolering en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

978 Stukken betreffende de aansluiting van woningen<br />

op de riolering en het kortsluiten van septictanks.<br />

979 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de<br />

provincie Groningen voor het leggen en laten<br />

liggen van een rioolleiding in de westelijke berm<br />

van de provinciale weg Groningen-Lauwersoog.<br />

980 Stukken betreffende de aanleg van riolering langs<br />

een gedeelte van de Onderdendamsterweg ('t<br />

Streekje).<br />

981 Stukken betreffende de aanleg van riolering op<br />

het bedrijventerrein Lombok.(vm.terrein<br />

steenfabriek Strating)<br />

982 Stukken betreffende de aansluiting van acht<br />

woonschepen met ligplaats aan de<br />

Schouwerzijlsterweg op de riolering.<br />

983 Overeenkomsten inzake vestiging zakelijk recht<br />

ten behoeve van aanleg riolering en stukken<br />

betreffende rioolreconstructie C.F. van<br />

Sytzamastraat.<br />

984 Vergunning van Gedeputeerde Staten van de<br />

provincie Groningen ingevolge de Wet<br />

Verontreiniging Oppervlaktewateren, voor het<br />

lozen van met regenwater verdund rioolwater via<br />

een overstort op het <strong>Winsum</strong>erdiep.<br />

3.4.6 Drinkwatervoorziening<br />

1972 1 omslag<br />

1973-1983 1 omslag<br />

1974-1985 3 pakken<br />

1974-1987 1 omslag<br />

1975-1988 1 omslag<br />

1984 1 stuk<br />

1984-1985 1 omslag<br />

1986-1988 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

83


985 Stukken betreffende de medewerking tot<br />

oprichting van en toetreding tot de nv<br />

Waterleidingmaatschappij voor de provincie<br />

Groningen en garantstelling voor betaling<br />

geldleningen.<br />

986-988 Vergunningen voor het leggen van buisleidingen<br />

door de nv Waterleidingmaatschappij voor de<br />

provincie Groningen.<br />

986 1933-1957<br />

987 1958-1966<br />

988 1967-1987<br />

989 Stukken betreffende de officiële opening van de<br />

waterleiding in de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

990 Staat van eigenaren van percelen, welke hun<br />

perceel al dan niet aangesloten wilden hebben op<br />

het waterleidingnet.<br />

991 Stukken betreffende de aansluiting van<br />

onrendabele en superonrendabele percelen op<br />

het waterleidingnet.<br />

992 Stukken betreffende het protest tegen eventuele<br />

sluiting van het districtskantoor <strong>Winsum</strong> van de nv<br />

Waterleiding Maatschappij voor de provincie<br />

Groningen (WAPROG) aan de Borgweg 36 in<br />

verband met herziening districtsindeling.<br />

3.5 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting<br />

3.5.1 Ruimtelijke ordening<br />

993 Verordening regelende de schadeloosstelling van<br />

de belangen van eigenaren van gebouwde en<br />

ongebouwde eigendommen in verband met de<br />

uitvoering van een uitbreidingsplan voor de<br />

<strong>gemeente</strong>.<br />

994 Stukken betreffende het onderzoek naar de plaats<br />

voor de verdere uitbreiding van het dorp <strong>Winsum</strong>.<br />

995 Stukken betreffende het Structuurplan van de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

996 Stukken betreffende de inschakeling van het<br />

bureau Twijnstra ten behoeve van de opzet van<br />

plannen inzake de stedenbouwkundige<br />

ontwikkeling van de <strong>gemeente</strong>.<br />

1930-1933 1 omslag<br />

1933-1987 3 omslagen<br />

1935 1 omslag<br />

1935-1939 1 omslag<br />

1956-1966 1 omslag<br />

1981 1 omslag<br />

1939-1941 1 omslag<br />

1961-1966 1 omslag<br />

1966-1969 1 omslag<br />

1967-1972 1 omslag<br />

84


997 Stukken betreffende de voorbereiding van de<br />

Programnota met betrekking tot ruimtelijke en<br />

economische ontwikkeling en groei van de<br />

<strong>gemeente</strong>.<br />

998 Programnota met betrekking tot ruimtelijke en<br />

economische ontwikkeling en groei van de<br />

<strong>gemeente</strong>.<br />

999 Verslag bijeenkomst inzake de planologische<br />

situatie en ontwikkeling van het centrale gebied<br />

Adorp-Bedum-Groningen-<strong>Winsum</strong>.<br />

1000 Stukken betreffende de instelling van een<br />

stuurgroep ruimtelijke ordening en verslagen<br />

besprekingen inzake ruimtelijke ordening.<br />

1001 Discussienota over de positie van de <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Winsum</strong> in Centraal Groningen met betrekking tot<br />

de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur.<br />

1002 Stukken betreffende de behandeling van het<br />

streekplan provincie Groningen en reacties op<br />

beleidsprogramma's streekplan.<br />

1003 Stukken betreffende de planvorming ten aanzien<br />

van de ontwikkeling van het MAVO-terrein aan de<br />

Buitensingel te Obergum.<br />

1004 Stukken betreffende de planvorming voor de<br />

vestiging van een hotel / restaurant en autobedrijf<br />

aan de Schouwerzijlsterweg en de planologische<br />

inpassing.<br />

1005 Verslagen vergaderingen van de werkgroep<br />

Ruimtelijke Ordening.<br />

1006 Stukken betreffende de aanwijzing van het<br />

"Achteromtracé" voor het opstellen van een<br />

stedenbouwkundig plan in prijsvraagverband<br />

("Burgemeester Spros-prijsvraag") in verband met<br />

de 60 jarige Stichting Provinciaal Groninger<br />

Welstandzorg.<br />

1007 Notitie van college van burgemeester en<br />

wethouders met betrekking tot de gewijzigde Wet<br />

en het Besluit op de Ruimtelijke ordening en de<br />

behandeling in de raad.<br />

1008 Stukken betreffende planschadevergoedingen ex.<br />

artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.<br />

1968-1969<br />

(1970)<br />

1 omslag<br />

1969-1970 1 omslag<br />

1973 1 stuk<br />

1973-1986 1 omslag<br />

1975 1 omslag<br />

1977-1983 1 omslag<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-1988 1 pak<br />

1986 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

85


3.5.2 Ruimtelijke ordening Ripperda<br />

1009 Stukken betreffende de opdracht voor<br />

experimentele woningbouw, resulterend in het<br />

ontwerp uitbreidingsplan Ripperda I.N.B. het<br />

zogenaamde "blauwe boekje".<br />

1969-1971 1 omslag<br />

1010 Notulen vergaderingen ontwerpteam Ripperda. 1969-1971 1 omslag<br />

1011 Notulen vergaderingen inspraakteam Ripperda. 1970 1 omslag<br />

1012 Stukken betreffende het begeleidingsteam<br />

Ripperda.<br />

1013 Notulen vergaderingen diverse werkteams ter<br />

realisatie van plan Ripperda.<br />

1014 Tekst van de toespraak van de<br />

stedenbouwkundige van <strong>Winsum</strong>, ir. P. Oom van<br />

5 oktober 1972 betreffende het experimentele<br />

plan Ripperda. N.B. hoogstwaarschijnlijk<br />

uitgesproken op 10 oktober 1972 in de<br />

Heerdstede.<br />

1015 Teksten van de toespraken van burgemeester<br />

H.C. Kleemans en S. Dijkstra (wegenbouwer te<br />

Aduard) op 10 oktober 1972 in de Heerdstede<br />

betreffende het experimentele plan Ripperda,<br />

vóórdat er gebouwd ging worden.<br />

1016 Notitie betreffende de doelstelling van het team<br />

Ripperda in fase II van de ontwikkeling en de<br />

daaraan verbonden taak voor het team, met<br />

reacties.<br />

1017 Notulen vergaderingen bouwteam Ripperda en de<br />

opheffing van het team.<br />

1018 Agenda's en verslagen van vergaderingen van de<br />

commissie Supervisoren ter beoordeling van de<br />

uitwerking van het plan Ripperda.<br />

1019 Notitie bestemmingsplan Ripperda, geschreven<br />

door ing. H. Lanting, directeur technische dienst<br />

EEWAA.<br />

3.5.3 Uitbreidingsplan in hoofdzaak<br />

1970-1975 1 omslag<br />

1971-1975 1 omslag<br />

1972 1 stuk<br />

1972 1 stuk<br />

1972-1973 1 omslag<br />

1973 1 omslag<br />

1974-1975 1 omslag<br />

1982 (1983) 1 omslag<br />

86


1020 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

herzieningen van het uitbreidingsplan in<br />

hoofdzaak en in onderdelen met<br />

bebouwingsvoorschriften.<br />

1021-<br />

1023<br />

3.5.4 Bestemmingsplannen<br />

3.5.4.1 Buitengebied<br />

Stukken betreffende de vaststelling van een<br />

bestemmingsplan voor het buitengebied<br />

(landschappelijk waardevolle gebieden) en de<br />

voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan<br />

buitengebied.<br />

1021 Voorbereiding, 1969-1972<br />

1022 Vaststelling en de voorbereiding van een nieuw<br />

bestemmingsplan buitengebied, 1972-1985<br />

1023 Voorbereiding en vaststelling van een<br />

bestemmingsplan buitengebied, 1985-<strong>1989</strong><br />

(1990).<br />

3.5.4.2 Lombok (terrein vm.steenfabriek Strating)<br />

1024 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan<br />

Lombok.<br />

3.5.4.3 Obergum-Noord<br />

1025 Stukken betreffende de vaststelling (van een<br />

herziening) van het bestemmingsplan Obergum-<br />

Noord met bebouwingsvoorschriften.<br />

1026 Stukken betreffende vaststelling van het<br />

bestemmingsplan Obergum-Noord.<br />

3.5.4.4 Obergum-West<br />

1027 Stukken betreffende de voorbereiding van een<br />

sanerings- en bestemmingsplan voor Obergum-<br />

West.<br />

1028 Stukken betreffende de vaststelling en herziening<br />

van het bestemmingsplan Obergum-West.<br />

3.5.4.5 Potmaar<br />

1029 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van het bestemmingsplan Ripperda-<br />

Potmaar.<br />

1945-1962 1 omslag<br />

1969-<strong>1989</strong><br />

(1990)<br />

2 omslagen<br />

en 1 pak<br />

1 pak<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1968-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1987 1 omslag<br />

1969-1972 1 omslag<br />

1971-1981<br />

(1986)<br />

1 omslag<br />

1979-1987 1 omslag<br />

87


3.5.4.6 Ripperda<br />

1030 Stukken betreffende de voorbereiding en de<br />

vaststelling en herziening van het<br />

bestemmingsplan Ripperda I. N.B.<br />

ongewaarmerkt exemplaar.<br />

1031 Uitwerkingsvoorstel ex.art.11 WRO van het<br />

bestemmingsplan Ripperda I, sporthal.N.B.<br />

ongewaarmerkt exemplaar.<br />

1032 Stukken betreffende voorbereiding en vaststelling<br />

van het uitwerkingsplan Ripperda I, fase 1 en 2.<br />

1033 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan voor het<br />

gebied ten zuidoosten van de 3e fase van het<br />

bestemmingsplan Ripperda I.<br />

1034 Stukken betreffende de voorbereiding van het<br />

ontwerp-uitwerkingsplan Ripperda I, fase 3.<br />

3.5.4.7 <strong>Winsum</strong> Kom<br />

1035 Stukken betreffende de ontwikkeling van het<br />

komplan <strong>Winsum</strong>.<br />

1036 Nota "Funktionele indeling van de kom <strong>Winsum</strong>-<br />

Obergum", met reacties van burgers en<br />

instellingen.<br />

1037 Stukken betreffende vaststelling en intrekking van<br />

het oorspronkelijk bestemmingsplan <strong>Winsum</strong><br />

Kom, dorpsplein en de alternatieve inrichting.<br />

1038 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van het bestemmingsplan <strong>Winsum</strong><br />

Kom.<br />

1039 Ontwerp bestemmingsplan <strong>Winsum</strong> Kom, partiële<br />

herziening 1984, Hoofdstraat W 42-46 en stukken<br />

met betrekking tot uitbreiding van de supermarkt.<br />

1040 Bestemmingsplan <strong>Winsum</strong> Kom; voorschriften en<br />

toelichting, kopie.<br />

1041 Bestemmingsplan <strong>Winsum</strong> Kom, scheepswerf;<br />

ontwerp.<br />

3.5.4.8 <strong>Winsum</strong>-Obergum<br />

(1969)1970-<br />

1973<br />

1 omslag<br />

1973 1 omslag<br />

1981-1987 1 omslag<br />

1979-1980 1 omslag<br />

1976-1981 1 omslag<br />

1973-1979 1 omslag<br />

1976 1 omslag<br />

1977-1979 1 omslag<br />

1977-1986 1 omslag<br />

1983-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1983 1 omslag<br />

1980 1 omslag<br />

88


1042 Stukken betreffende de vaststelling van het plan<br />

van uitbreiding in hoofdzaak en van het plan van<br />

uitbreiding in onderdelen voor <strong>Winsum</strong>-Obergum<br />

met bebouwingsvoorschriften.<br />

1043 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

herzieningen van het uitbreidingsplan in<br />

onderdelen voor <strong>Winsum</strong>-Obergum met<br />

bebouwingsvoorschriften.<br />

3.5.4.9 Zufa-terrein (Zuivelfabriek)<br />

1044 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van het bestemmingsplan "<strong>Winsum</strong>-<br />

Zufaterrein".<br />

3.5.4.10 Overige bestemmingsplannen<br />

1045 Stukken betreffende de voorbereiding voor het<br />

bestemmingsplan De Twaalf Hoven.<br />

1046 Ontwerp bestemmingsplan "Provinciaal instituut<br />

voor de geestelijke gezondheidszorg" te <strong>Winsum</strong>.<br />

1047 Stukken betreffende de vaststelling van het<br />

bestemmingsplan "Recreatie <strong>Winsum</strong>-West" en<br />

de wijziging daarvan.<br />

1048 Bestemmingsplan Munsterweg, concept met<br />

tekening.<br />

1049 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van het bestemmingsplan <strong>Winsum</strong>-<br />

Begraafplaats.<br />

1050 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van het bestemmingsplan<br />

Schouwerzijlsterweg.<br />

1051 Stukken betreffende de opstelling van het<br />

bestemmingsplan <strong>Winsum</strong>-Winkheem.<br />

1052 Stukken betreffende het wijzigen van de<br />

gebruiksbestemmingen van de percelen tussen<br />

het voormalig diepvriesgebouwtje aan de<br />

Wierdaweg en Hoofdstraat W 39 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1928-1941 1 omslag<br />

1961-1965 1 omslag<br />

1977-1981 1 omslag<br />

1973-1976 1 omslag<br />

1974 1 omslag<br />

1974-1985 1 omslag<br />

1977-1978 1 omslag<br />

1978-1981 1 omslag<br />

1978-1981 1 omslag<br />

1979-1981 1 omslag<br />

1980-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

89


1053 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

totstandkoming van een ontwerpbestemmingsplan<br />

<strong>Winsum</strong>-Zuid, alsmede vonnis<br />

in kort geding inzake maken volkstuinen door de<br />

<strong>gemeente</strong> en protest daartegen van bewoners<br />

Schepperijlaan.<br />

3.5.5 Volkshuisvesting<br />

1054 Regelen omtrent het verlenen van vergunningen<br />

voor het in gebruik nemen van woongelegenheid<br />

ingevolge art. 1 Woonruimtewet 1947.<br />

1055 Stukken betreffende de regionale planning van de<br />

volkshuisvesting door de Regioraad Noord-<br />

Groningen.<br />

1056 Nota "Uithuilen en opnieuw beginnen", onderzoek<br />

naar de beleidsmatige uitvoering van taken op het<br />

gebied van de volkshuisvesting.<br />

1057-<br />

1059<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1947 1 omslag<br />

1984-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1988 1 band<br />

3.5.6 Bouwrijp maken en exploitatie van gronden<br />

3.5.6.1 Bouwrijp maken<br />

3.5.6.1.1 Borgweg (zuidoost)<br />

Stukken betreffende het bouwrijp maken van<br />

gronden in het uitbreidingsplan ten zuidoosten<br />

van de Borgweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

1057 1e gedeelte, 1953-1974.<br />

1058 2e gedeelte, 1960-1963.<br />

1059 3e gedeelte, 1960-1964.<br />

3.5.6.1.2 Hoofdstraat-Wierdaweg-Geert Reindersstraat<br />

1060 Stukken betreffende het bouwrijp maken van<br />

gronden tussen de Hoofdstraat-Wierdaweg-Geert<br />

Reindersstraat en de Schilligehamsterweg.<br />

1061-<br />

1063<br />

3.5.6.1.3 Obergum-Noord<br />

Stukken betreffende het bouwrijp maken van<br />

gronden in het uitbreidingsplan Obergum-Noord,<br />

het treffen van voorzieningen na bebouwing van<br />

de percelen en ingebruikgeving stroken grond.<br />

1061 1950-1958 (1964)<br />

1062 1960-1971<br />

1953-1974 3 pakken<br />

1945-1950 1 pak<br />

1950-1958,<br />

1960-1981<br />

2 pakken<br />

90


1063 Stukken betreffende het treffen van voorzieningen<br />

na bebouwing van de percelen en<br />

ingebruikgeving stroken grond.<br />

3.5.6.1.4 Potmaar<br />

1064 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van<br />

kredieten voor het bouwrijp maken van het<br />

bestemmingsplan Ripperda-Potmaar.<br />

3.5.6.1.5 Ripperda (bestekken Grontmij)<br />

1065 Stukken betreffende de aanleg van riolering en<br />

bestrating in de bestemmingsplan Ripperda fase<br />

3, deel 1 en 2.<br />

1066 Rapporten Grontmij nv betreffende<br />

voorbereidende studie voor de keuze tussen het<br />

gemengde of gescheiden rioleringssysteem in het<br />

uitbreidingsplan Ripperda en de<br />

kostenvergelijking, Grontmij 69/1134.<br />

1067 Rapport Grontmij nv betreffende de bouwkundige<br />

en hydrologische toestand van het<br />

bestemmingsplan Ripperda, fase 3 en Ripperda<br />

IIA te <strong>Winsum</strong>, Grontmij 69/1134.<br />

1068 Stukken betreffende het rioleringsplan Ripperda I<br />

met toelichting, Grontmij 1134-03. N.B.<br />

rioleringsplan ontbreekt.<br />

1069 Stukken betreffende de aanleg van de randweg<br />

(Meeden) (1e gedeelte) in het bestemmingsplan<br />

Ripperda I, Grontmij 1134-06 (bestek 3-1972).<br />

1070 Nota Grontmij nv betreffende de waterbeheersing<br />

in het bestemmingsplan Ripperda, Grontmij 1134-<br />

07.<br />

1071 Rapport Grontmij nv betreffende de<br />

ontwateringtoestand en bodemkundig en<br />

hydrogeologisch onderzoek in het<br />

bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-08.<br />

1072 Bestek no.3-1972 voor het bouwrijp maken van<br />

terreinen in het bestemmingsplan Ripperda I,<br />

Grontmij 1134-09.<br />

1073 Stukken betreffende de aanleg van<br />

groenvoorzieningen met bijkomende werken in<br />

het bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-<br />

1972-1985 1 pak<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1979-1985 1 omslag<br />

1969-1970 1 omslag<br />

1978 1 omslag<br />

1972, 1983 1 omslag<br />

1972-1973 1 omslag<br />

1972 1 omslag<br />

1972-1973 1 omslag<br />

1972 1 omslag<br />

1967-1977 1 omslag<br />

91


10.<br />

1074 Rapport betreffende de tijdelijke onderbemaling<br />

van het bestemmingsplan Ripperda ten gevolge<br />

van aanleg kleidam in de noordelijke bermsloot<br />

van de Munsterweg nabij het Potmaar, Grontmij<br />

1134-13.<br />

1075 Stukken betreffende het bouwrijp maken van<br />

gronden in het bestemmingsplan Ripperda I , 1e<br />

fase, reconstructie van de Trekweg en<br />

aanbrengen damwand nabij de<br />

spoorwegovergang, Grontmij 1134-14.<br />

1076 Aannemingsovereenkomst betreffende het<br />

wijzigen van de riolering, het aanbrengen van een<br />

verharding op de Randweg Ripperda (Meeden)<br />

en de aanleg van een persleiding, Grontmij 1134-<br />

15.<br />

1077 Aannemingsovereenkomst betreffende de aanleg<br />

van de riolering Sporthal-Randweg (Meeden) in<br />

het bestemmingsplan Ripperda I en revisie van de<br />

riolering, Grontmij 1134-16 en 1134-21.<br />

1078 Stukken betreffende het uitvoeren van werken<br />

onder bestek 2/1974 voor het leveren en<br />

bedrijfsvaardig opstellen van de mechanische en<br />

electrische installatie van het rioolgemaal<br />

Randweg (Meeden), Grontmij 1134-17.<br />

1079 Stukken betreffende aanleg van<br />

groenvoorzieningen en het maken van<br />

keerwanden en houten bruggen c.a. in het<br />

groenplan Ripperda I, deel 2, Grontmij 1134-18.<br />

1080 Aannemingsovereenkomst betreffende de aanleg<br />

van bouwwegen in het bestemmingsplan<br />

Ripperda I, Grontmij 1134-19.<br />

1081 Stukken betreffende herziene kostenraming ten<br />

aanzien van aanleg van groenvoorzieningen in<br />

het bestemmingsplan Ripperda I, fase 1, deel 3,<br />

Grontmij 1134-20.<br />

1082 Aannemingsovereenkomst betreffende het<br />

aanleggen van riolering in het bestemmingsplan<br />

Ripperda I, deel I, Grontmij 1134-22.<br />

1973 1 omslag<br />

1973-1974 1 omslag<br />

1972-1973 1 omslag<br />

1974-1976 1 omslag<br />

1974-1976 1 omslag<br />

1972-1977 1 omslag<br />

1974 1 omslag<br />

1974 1 omslag<br />

1974-1975 1 omslag<br />

92


1083 Stukken betreffende de aanleg van drainage in<br />

het bestemmingsplan Ripperda, Grontmij 1134-<br />

23.<br />

1084 Stukken betreffende de aanleg van riolering en<br />

bestrating in het bestemmingsplan Ripperda I,<br />

fase 1 en 2, Grontmij 1134-24.<br />

1085 Stukken betreffende de aanleg van riolering en<br />

verhardingen in het bestemmingsplan Ripperda I,<br />

fase 2, Grontmij 1134-25.<br />

1086 Stukken betreffende het verharden van de<br />

Munsterweg met bijkomende werkzaamheden in<br />

het bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-<br />

26.<br />

1087 Stukken betreffende de aanleg van<br />

riolering,bestrating, waterleiding en electrificatie in<br />

het bestemmingsplan Ripperda I, Boomgaard,<br />

Grontmij 1134-27.<br />

1088 Stukken betreffende het maken van kunstwerken<br />

met bijkomende werkzaamheden in het groenplan<br />

Ripperda I, fase 3, Grontmij 1134-28.<br />

1089 Stukken betreffende het graven van vijvers met<br />

bijbehorende werkzaamheden ten behoeve van<br />

het groenplan fase 3 in het bestemmingsplan<br />

Ripperda I, Grontmij 1134-29.<br />

1090 Stukken betreffende de aanleg van riolering en<br />

verhardingen ten behoeve van het bouwrijp en<br />

woonrijp maken van terreinen in het<br />

bestemmingsplan Ripperda I, fase 2, Grontmij<br />

1134-32.<br />

1091 Stukken betreffende het bouwrijp en woonrijp<br />

maken van terreinen ten behoeve van de bouw<br />

van 28 woningen aan het Hamrik in het<br />

bestemmingsplan Ripperda I, Grontmij 1134-34<br />

en 37.<br />

1092 Stukken betreffende de aanleg van de verlengde<br />

randweg (Meeden) met bijbehorende<br />

(spoor)werkzaamheden in het bestemmingsplan<br />

Ripperda, Grontmij 1134-35.<br />

1093 Stukken betreffende de aanleg en revisie van<br />

riolering, aanleg verhardingen en leidingen<br />

nutsbedrijven in het bestemmingsplan Ripperda I,<br />

deel 3, fase 1, Grontmij 1134-36.<br />

1974 - 1982 1 omslag<br />

1975-1977 1 omslag<br />

1976-1978 1 omslag<br />

1975-1977 1 omslag<br />

1976-1978 1 omslag<br />

1975-1976 1 omslag<br />

1976-1977 1 omslag<br />

1977-1978 1 omslag<br />

1977-1979 1 omslag<br />

1977-1978 1 pak<br />

1979 1 omslag<br />

93


1094 Rapport Grontmij nv betreffende keuze<br />

rioleringssysteem (gemengd of gescheiden) voor<br />

het bestemmingsplan Ripperda I, fase 3 en<br />

Ripperda II-a, Grontmij 1134-36.<br />

1095 Stukken betreffende het aanbrengen van<br />

verhardingen in het bestemmingsplan Ripperda I,<br />

deel 2-west, Grontmij 1134-39.<br />

1096 Aannemingsovereenkomst Grontmij nvvoor het<br />

aanbrengen van verhardingen in het<br />

bestemmingsplan Ripperda I, deel 2, fase 2-oost,<br />

Grontmij 1134-43.<br />

1097 Stuk betreffende voorwaarden voor de aanleg van<br />

huisriolering in het bestemmingsplan Ripperda.<br />

1098 Stukken betreffende het aanbrengen van<br />

verhardingen in het bestemmingsplan Ripperda I,<br />

deel 2, rest fase 2, Grontmij 1134-46.<br />

1099 Stukken betreffende aanleg van een bouwweg<br />

met riolering in bestemmingsplan Ripperda I, deel<br />

3, Grontmij 1134-49.<br />

1100 Stukken betreffende aanleg groenvoorzieningen<br />

in het bestemmingsplan Ripperda I, fase 2,<br />

Grontmij 1134-50. N.B. zonder tekening.<br />

1101 Rapport Grontmij nv betreffende de<br />

waterbeheersing in het bestemmingsplan<br />

Ripperda-Potmaar, met situatietekening riolering,<br />

Grontmij 1134-54.<br />

3.5.6.1.6 <strong>Winsum</strong>-Zuiderpark<br />

1102 Stukken betreffende het bouwrijp maken van<br />

gronden in het uitbreidingsplan <strong>Winsum</strong>-<br />

Zuiderpark.<br />

3.5.6.2 Exploitatie van gronden<br />

3.5.6.2.1 Obergum-Noord<br />

1103 Stukken betreffende de exploitatieopzet van het<br />

bestemmingsplan Obergum-Noord.<br />

3.5.6.2.2 Obergum-West<br />

1104 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling exploitatieopzetten van het<br />

saneringsplan Obergum-West.<br />

1978 1 omslag<br />

1978 1 omslag<br />

1979 1 omslag<br />

1979 1 omslag<br />

1980 1 omslag<br />

1980 1 omslag<br />

1980-1981 1 omslag<br />

1984, 1986 1 omslag<br />

1960-1974 1 omslag<br />

1968-1969 1 omslag<br />

1967-1977 1 omslag<br />

94


3.5.6.2.3 Potmaar<br />

1105 Stukken betreffende de exploitatieopzetten van<br />

het bestemmingsplan Ripperda-Potmaar.<br />

1106-<br />

1109<br />

3.5.6.2.4 Ripperda<br />

Stukken betreffende exploitatieopzetten ten<br />

behoeve van het bestemmingsplan Ripperda.<br />

1106 1969-1973<br />

1107 1974-1979<br />

1108 1980-1983<br />

1109 1984-1986<br />

3.5.6.2.5 Schouwerzijlsterweg<br />

1110 Stukken betreffende de exploitatieopzet van het<br />

industrieterrein Schouwerzijlsterweg.<br />

3.5.6.2.6 <strong>Winsum</strong>-Zufaterrein<br />

1111 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

exploitatieopzetten voor het bestemmingsplan<br />

"<strong>Winsum</strong>-Zufaterrein".<br />

3.5.7 Woningbeheer<br />

1112 Stukken betreffende aanvragen en toekenning<br />

bijdragen ingevolge Besluit bijdragen<br />

wederopbouw publiekrechtelijke lichamen van de<br />

door oorlogsgeweld beschadigde eigendommen.<br />

1113 Verordening betreffende vestiging in en<br />

verhuizing binnen de <strong>gemeente</strong>.<br />

1114 Staten houdende gegevens met betrekking tot<br />

gebouwde woningen na mei 1945,<br />

woningzoekenden en woningbehoefte.<br />

1115 Stukken betreffende het principebesluit tot het<br />

garanderen van rente en aflossing van<br />

geldleningen, die het Bouwfonds Nederlandse<br />

Gemeenten moet sluiten voor de bouwspaarders.<br />

1116 Stukken betreffende de toewijzing van<br />

bouwvolume.<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1969-1986 4 omslagen<br />

1979-1980 1 omslag<br />

1977-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1940-1956 1 omslag<br />

1945 1 omslag<br />

1947-1970 1 omslag<br />

1947-1957 1 omslag<br />

1950-1966 1 pak<br />

95


1117 Stukken betreffende de voorbereiding en de<br />

uitkomsten van de woningtelling in 1956.<br />

1118 Statistieken en overzichten van de<br />

woningvoorraad, gereed gekomen woningen en<br />

leegstaande woningen.<br />

1119 Verordening tot bevordering van de doorstroming<br />

van huurders van woningen uit de lagere<br />

huurklasse naar woningen van een hogere huur.<br />

1120-<br />

1122<br />

Stukken betreffende de inzending van de<br />

planningslijsten nieuwbouw, verbouw en<br />

verbetering en de toezeggingen van rijkssteun<br />

woningbouw.<br />

1120 1966-1980<br />

1121 1981-1986<br />

1122 1987-<strong>1989</strong><br />

1123 Stukken betreffende de aanwijzing van de<br />

Provinciale Groninger Schoonheidscommissie als<br />

deskundig college voor het uitbrengen van advies<br />

bij de toepassing van de voorschriften inzake<br />

welstand in het kader van de Woningwet.<br />

1124 Stukken betreffende de oprichting van de<br />

Stichting "De Hoge Wal", vaststelling en wijziging<br />

van de statuten en fusie met Bouwstichting De<br />

Wierden.<br />

1125 Stukken betreffende de oprichting van<br />

Bouwstichting De Wierden en de<br />

vertegenwoordiging van de <strong>gemeente</strong> in het<br />

stichtingsbestuur.<br />

1126 Stukken betreffende de overdracht van het<br />

<strong>gemeente</strong>lijk woningbezit aan Bouwstichting De<br />

Wierden.<br />

1127 Stukken betreffende de jaarlijkse planningslijsten<br />

inzake nieuwbouw van woningen.<br />

1128 Bouwregistratieverordening en de wijziging<br />

daarvan.<br />

1129 Stukken betreffende het opdragen van de<br />

welstandsadvisering aan de Stichting Provinciale<br />

Groningse Welstandszorg, de herstructurering en<br />

de vertegenwoordiging in het bestuur.<br />

3.5.8 Bouweisen<br />

1955-1958 1 omslag<br />

1956-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1966-1967 1 omslag<br />

1966-<strong>1989</strong> 3 omslagen<br />

1967 1 omslag<br />

1967-1978 1 omslag<br />

1968-1987 1 omslag<br />

1969-1973 1 omslag<br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1980-1981 1 omslag<br />

1982-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

96


1130 Verordening betreffende het beroep, bedoeld in<br />

artikel 7 en 9 van de Woningwet.<br />

1131-<br />

1134<br />

<strong>1932</strong> 1 omslag<br />

Bouwverordeningen en de wijzigingen daarvan. <strong>1932</strong>-<strong>1989</strong> 3 omslagen<br />

en 1 pak<br />

1131 Bouwverordening 1933, <strong>1932</strong>-1960<br />

1132 Bouwverordening 1966, 1965-1969<br />

1133 Bouwverordening 1978, 1975-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1134 Bijlagen van Bouwverordening 1978.<br />

3.5.9 Bouw, verbouw, verbetering<br />

-.- Bouwvergunningen. N.B. zie bijlage.<br />

1135 Stukken betreffende bouwplannen waarvan de<br />

adressen niet bekend zijn.<br />

1136-<br />

1137<br />

1933-1988 1 omslag<br />

Vergunningen voor het plaatsen van antennes. 1977-<strong>1989</strong> 2 omslagen<br />

1136 Straatnamen A t/m H 1980-<strong>1989</strong><br />

1137 Straatnamen I t/m V 1977-1988<br />

1138-<br />

1140<br />

Vergunningen voor de bouw van transformator-<br />

en gasverdeelstations.<br />

1138 Straatnamen A t/m H 1957-1988<br />

1139 Straatnamen K t/m O 1940-<strong>1989</strong><br />

1140 Straatnamen P t/m W 1969-1988<br />

1141 Stukken betreffende de inpassing van<br />

bouwplannen voor bouw van bejaardenwoningen<br />

en een bijzondere lagere school in afwijking van<br />

vastgestelde uitbreidingsplannen.<br />

1142 Stukken betreffende overleg met<br />

bouwondernemingen over woningbouw in het<br />

bestemmingsplan Ripperda.<br />

1143 Stukken betreffende de renovatie van de 12<br />

hofwoningen aan de Onderdendamsterweg 13 tot<br />

en met 24 ('t Hofje) en de overdracht aan<br />

Bouwstichting De Wierden.<br />

1144 Stukken betreffende de realisering van<br />

bejaardenwoningen op het terrein van de<br />

voormalige zuivelfabriek (Zufa-terrein) en de<br />

regeling van het tuinonderhoud.<br />

1940-<strong>1989</strong> 3 omslagen<br />

1953-1958 1 omslag<br />

1971-1977 1 omslag<br />

1972-1987 1 omslag<br />

1976-1985 1 omslag<br />

97


3.5.10 Onbewoonbaarverklaring, sloop, e.d.<br />

1145 Staten van in aanmerking komende woningen<br />

voor onbewoonbaarverklaring,<br />

onbewoonbaarverklaarde, gesloopte en<br />

leegstaande woningen.<br />

1146-<br />

1148<br />

Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring<br />

en de opheffing van onbewoonbaarverklaring van<br />

woningen.<br />

1952-1975 1 omslag<br />

1952-1983 2 pakken en 1<br />

omslag<br />

1146 Havenstraat - Maarhuizen 1958-1976<br />

1147 Nieuwstad - <strong>Winsum</strong>ermeeden 1952-1983<br />

1148 Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring<br />

en aanwijzing als weekendhuisje van<br />

Schaphalsterzijl 5 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1960-1963 1 omslag<br />

1149 Verordening regelende de stimulering van<br />

krotopruiming en doorstroming.<br />

3.5.11 Dorpsvernieuwing<br />

3.5.11.1 Algemeen<br />

1150 Beredeneerde verslagen en statistieken van<br />

hetgeen met betrekking tot verbetering van de<br />

volkshuisvesting in de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> is<br />

verricht.<br />

1151 Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring,<br />

sloop (Oosterstraat) en nieuwbouw van 12<br />

woningen voor sociaal achterlijken aan de<br />

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje)<br />

te Obergum en de bouw van slaapgelegenheden<br />

en bergingen .<br />

1152 Stukken betreffende de financiering en exploitatie<br />

van 12 woningen voor sociaal achterlijken aan de<br />

Onderdendamsterweg 13 tot en met 24 ('t Hofje)<br />

te Obergum.<br />

1153 Saneringsplan voor de bebouwde kom van<br />

<strong>Winsum</strong>-Obergum.<br />

1154 Stukken betreffende de dorpsvernieuwing in het<br />

rehabilitatiegebied Obergum-Oost, met bijlagen.<br />

1155 Projectverslag betreffende Dorpsvernieuwing<br />

Obergum-Oost.<br />

1970 1 omslag<br />

1931-1940 1 omslag<br />

1924-1926 1 omslag<br />

1928-1955 1 omslag<br />

1949-1967 1 pak<br />

1976-1984 1 pak<br />

1977 1 deel<br />

1156 Verslagen vergaderingen werkgroep Obergum- 1977-1980 1 omslag<br />

98


Oost.<br />

1157 Stukken betreffende de aankoop van een<br />

gedeelte van het voormalige scheepswerfterrein<br />

en bijdrage van het Rijk inzake reconstructie- en<br />

saneringsplan.<br />

1158 Stukken betreffende de dorpsvernieuwing in<br />

Obergum-West.<br />

1159 Stukken betreffende beschikbaarstelling kredieten<br />

en verzoeken om rijkssubsidie inzake de<br />

woonomgevingsplannen Obergum-Oost en<br />

Obergum-West.<br />

1160 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van<br />

een krediet voor de voorbereiding van het<br />

woonomgevingsplan Obergum-Noord.<br />

1161 Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing<br />

en de wijziging daarvan.<br />

1162 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van<br />

gelden ten behoeve van de verbetering van door<br />

de eigenaar bewoonde woningen volgens art. 1.2<br />

van de subsidieverordening stads- en<br />

dorpsvernieuwing (Volumebesluit).<br />

1163 Inspraakverordening stads- en dorps-<br />

vernieuwing.<br />

1164 Stukken betreffende de reconstructie van de<br />

Geert Reindersstraat e.o. in het kader van de<br />

stads- en dorpsvernieuwing.<br />

3.5.11.2 Kom <strong>Winsum</strong><br />

1165 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

aanbesteding aanleg riolering en reconstructie<br />

van wegen in het kader van het<br />

dorpsvernieuwingsplan Kom <strong>Winsum</strong>.<br />

1166 Stukken betreffende het uitvoeren van werken en<br />

afdoening van ingediende bezwaren tegen het<br />

dorpsvernieuwingsplan Kom <strong>Winsum</strong> en het<br />

kunstwerk "Tiggeljongen" op het dorpsplein.<br />

3.5.12 Woonwagens en woonschepen<br />

1977-1982 1 omslag<br />

1978-1986 1 omslag<br />

1980-1985 1 omslag<br />

1981 1 omslag<br />

1985-1988 1 omslag<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985 1 omslag<br />

(1979)<br />

1987- <strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1982-1986 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

99


1167 Registers van aangevraagde vergunningen om<br />

een woonwagen of woonschip als woning te<br />

mogen gebruiken.<br />

1168 Stukken betreffende de aanwijzing als<br />

woonschepenhaven van een gedeelte van de<br />

Schouwerzijlsterweg en de voorwaarden en<br />

tarieven voor het hebben van een ligplaats voor<br />

een woonschip.<br />

1919-1968 2 banden<br />

1980-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.6.Openbare veiligheid<br />

3.6.1 Bescherming bevolking tegen oorlogsgeweld<br />

1169 Stukken betreffende de vaststelling van het<br />

Luchtbeschermingsplan en materieel en<br />

instructies voor de Luchtbeschermingsdienst.<br />

1170 Stukken betreffende het vaststellen van<br />

gedragsregels voor de bevolking en de nakoming<br />

daarvan in verband met<br />

luchtbeschermingsoefeningen.<br />

1171 Stukken betreffende het besluit tot samenwerking<br />

met burgemeesters van omliggende <strong>gemeente</strong>n<br />

tot het ontwerpen, vaststellen, wijzigen en<br />

invoeren van een gemeenschappelijk<br />

luchtbeschermingsplan.<br />

1172 Stukken betreffende de vaststelling van het<br />

<strong>gemeente</strong>lijk Fallout-beschermingsplan.<br />

1931-1950 1 omslag<br />

1938-1939 1 omslag<br />

1949 1 omslag<br />

1971-1973 1 omslag<br />

3.6.2 Bescherming bevolking tegen ongevallen en rampen<br />

1173 Stukken betreffende de treinramp nabij <strong>Winsum</strong><br />

op 25 juli 1980 en het daarop volgende verzoek<br />

tot baanvakbeveiliging.<br />

1174 Stukken betreffende het algemeen raamplan<br />

rampenbestrijding railtransport.<br />

1175 Stukken betreffende de vaststelling van het<br />

<strong>gemeente</strong>lijk rampenplan op grond van de Wet<br />

Rampenplannen 1981 en Rampenwet 1985.<br />

1176 Stukken betreffende het aanbrengen van<br />

voorzieningen ten behoeve van de waterveiligheid<br />

in de wijk Ripperda op verzoek van de Werkgroep<br />

Waterveiligheid <strong>Winsum</strong>.<br />

3.6.3 Brandbestrijding<br />

1980-1983 1 pak<br />

1981 1 omslag<br />

1983-1987<br />

1 omslag<br />

1986-1988 1 omslag<br />

100


3.6.3.1 Organisatie<br />

1177 Reglementen voor de Sociëteit van Onderlinge<br />

bijstand in gevallen van brand te <strong>Winsum</strong>,<br />

alsmede de agenda voor de algemene<br />

vergadering op 9 mei 1934.<br />

1178 Stukken betreffende melding en alarmering van<br />

brand en ongevallen.<br />

1179 Stukken betreffende de plaatsing van<br />

brandkranen en overzichtskaarten van het<br />

hoofdleidingennet brandkranen.<br />

1180 Stukken betreffende de hulpverlening aan<br />

buur<strong>gemeente</strong>n bij brand.<br />

1181 Organisatieverordening brandweer en Besluit<br />

taken brandweer.<br />

1182 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

bezoldigings- en vergoedingsregelingen bij de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke brandweer.<br />

1183 Verordening betreffende het voorkomen,<br />

beperken en bestrijden van brand, het beperken<br />

van brandgevaar, het voorkomen en beperken<br />

van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee<br />

verband houdt.<br />

1184 Stukken betreffende de melding en alarmering<br />

van brand.<br />

(1917) 1934<br />

(1955)<br />

1 omslag<br />

1941-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1947-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1952-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1954-1986 1 omslag<br />

1959-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1961-1962 1 omslag<br />

1963-1984 1 omslag<br />

1185 Brandbeveiligingsverordening. 1980-1986 1 omslag<br />

1186 Besluit van het College van burgemeester en<br />

wethouders toestemming het verpleeghuis voor<br />

geestelijk gestoorde bejaarden aan de Meeden 1<br />

te <strong>Winsum</strong> in gebruik te houden ingevolge de<br />

Brandbeveiligingsverordening.<br />

3.6.3.2 Middelen<br />

1187 Stukken betreffende de aanschaf en de verkoop<br />

van een (auto)brandspuit.<br />

1188 Stukken betreffende de aanschaf van<br />

brandweerkleding en van een reddingsplank.<br />

1189 Stukken betreffende het voornemen tot aanschaf<br />

van een alarminstallatie voor de brandweer.<br />

1987 1 omslag<br />

1949-1987 1 omslag<br />

1950-1969 1 omslag<br />

1952-1956 1 omslag<br />

101


1190 Verbouw brandweergarage bij het <strong>gemeente</strong>huis,<br />

Hoofdstraat W 70 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1191 Stukken betreffende de aanschaf van de<br />

brandweerauto.<br />

1192 Besluit tot het aangaan van een<br />

Onderhoudsovereenkomst ten behoeve van<br />

brandblusapparatuur in diverse <strong>gemeente</strong>lijke<br />

gebouwen.<br />

3.6.3.3 Personeel<br />

1193 Stukken betreffende de benoeming, bevordering<br />

en ontslag van brandweerpersoneel en de<br />

verlening van brandweeronderscheidingen.<br />

1194 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

rechtspositieregeling vrijwilligers bij de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke brandweer.<br />

3.7 Waterstaat<br />

1195 Stukken betreffende het onderzoek naar de<br />

demping van het Omsnijdingskanaal om<br />

Obergum.<br />

1196 Stukken betreffende het verbreden van het<br />

<strong>Winsum</strong>erdiep in verband met de uitvoering van<br />

het saneringsplan en overname percelen grond<br />

langs het diep door het waterschap Hunsingo.<br />

1197 Vergunningen provincie Groningen en waterschap<br />

Hunsingo voor het verrichten van<br />

waterstaatswerken ten behoeve van<br />

bestemmingsplan Ripperda.<br />

1198 Stukken betreffende de (onder)bemaling en<br />

waterbeheersing in het bestemmingsplan<br />

Ripperda en Ripperda-Potmaar.<br />

1199 Stukken betreffende de ontwatering van het<br />

bestemmingsplan Obergum-Noord.<br />

1200 Stukken betreffende (voorgenomen)<br />

egalisatiewerkzaamheden door derden op<br />

percelen grond ten westen van Groot Wetsinge,<br />

wierde Tijum, terrein Ranum en Maarhuizen en<br />

nabij Schilligeham.<br />

1961 1 omslag<br />

1975-1978 1 omslag<br />

1980-1982 1 omslag<br />

1942-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1972-1988 1 omslag<br />

1950-1952 1 omslag<br />

1961-1962 1 omslag<br />

1972-1973 1 omslag<br />

1972-1987 1 omslag<br />

1974-1986 1 pak<br />

1977-1985 1 omslag<br />

102


1201 Vergunning van het waterschap Hunsingo voor<br />

het dempen van een zwetsloot langs het terrein<br />

van de voormalige zuivelfabriek te <strong>Winsum</strong>.(Zufaterrein).<br />

1202 Stukken betreffende het onderhoud van de<br />

Schilligehamsterweg en de voorgenomen<br />

opheffing van het wegwaterschap<br />

Schilligehamsterweg en de overname van de weg<br />

door de <strong>gemeente</strong>.<br />

1203 Vergunningen, door de <strong>gemeente</strong> verleend, voor<br />

het graven en dempen van sloten.<br />

3.8 Verkeer en vervoer<br />

3.8.1 Aanleg en zorg voor (water)wegen<br />

3.8.1.1 Algemeen<br />

1204 Stukken betreffende de onttrekking van wegen<br />

aan het openbaar verkeer.<br />

1205 Stukken betreffende de overdracht van wegen in<br />

eigendom, beheer of onderhoud.<br />

1206 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

grenzen bebouwde kom op grond van de<br />

Wegenwet en de Wegenverkeerswet.<br />

1207 Stukken betreffende de weg- en<br />

stratenverbetering in <strong>Winsum</strong>.<br />

1208 Stukken betreffende de vaststelling van de legger<br />

der wegen.<br />

1979 1 omslag<br />

1980-1987 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1930-1986 1 omslag<br />

1935-1958 1 omslag<br />

1936-1979 1 omslag<br />

1938-1939 1 omslag<br />

1936-1959 1 omslag<br />

1209 Wegenlegger <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>, 1957. 1957 1 deel<br />

1210 Stukken betreffende de gladheidbestrijding op<br />

wegen en de gang van zaken tijdens de barre<br />

winter van januari-februari 1979.<br />

1211 Stukken betreffende het aanbrengen en<br />

reconstrueren van beschoeiingen langs het<br />

<strong>Winsum</strong>erdiep en overname onderhoud van het<br />

waterschap Hunsingo.<br />

1212 Stukken betreffende het extra onderhoud aan<br />

wegen in verband met winterschade 1979.<br />

1213 Stukken betreffende het onderhoud van wegen<br />

volgens het systeem voor rationeel wegbeheer en<br />

het beschikbaarstellen van kredieten.<br />

1971-1986 1 omslag<br />

1977-1986 1 omslag<br />

1979 1 omslag<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

103


1214-<br />

1215<br />

Rapporten rationeel wegbeheer. 1983 2 omslagen<br />

1214 Algemeen, <strong>Winsum</strong>.<br />

1215 Ripperda, Obergum en buiten de kom <strong>Winsum</strong>.<br />

3.8.1.2 Obergum<br />

1216 Stukken betreffende de verbetering van de<br />

Braaksterlaan.<br />

1217 Stukken betreffende de verbetering en de<br />

verbreding van de Hoofdstraat Obergum en<br />

aanleg parkeerterrein.<br />

1218 Stukken betreffende de verbetering van de<br />

Oosterstraat, Westerstraat, Schoolstraat en<br />

Molenstraat.<br />

1219 Stukken betreffende de verbetering van de<br />

Haven, Tuinbouwstraat, Nieuwstraat, Nieuwstad,<br />

Kerkpad, Lijnbaan en Wierdaweg.<br />

3.8.1.3 <strong>Winsum</strong> en Bellingeweer<br />

1220 Stukken betreffende het onderhoud, de<br />

verbreding en verbetering van de Munsterweg en<br />

overname onderhoud door de <strong>gemeente</strong>.<br />

1221 Stukken betreffende de verbetering en verbreding<br />

van de Kerkstraat en aankoop gronden.<br />

1222 Stukken betreffende de verbetering van de<br />

Stationsweg.<br />

1223 Stukken betreffende de aankoop van grond ten<br />

behoeve van de verbetering van een gedeelte van<br />

de Regnerus Praediniusstraat.<br />

1224 Stukken betreffende het onderhoud van de<br />

Bellingeweersterweg, demping van een sloot<br />

langs deze weg en de wijziging van het kruispunt<br />

met de Wierdaweg, Garnwerderweg en Borgweg.<br />

1225 Bestek en tekeningen en opzichterdagboek voor<br />

het werk: aanleg toegangswegen naar de<br />

industrie, het spoorwegemplacement en haven te<br />

<strong>Winsum</strong>, met financiële verantwoording.<br />

1931 1 omslag<br />

1939-1955 1 omslag<br />

1948-1951 1 omslag<br />

1950-1957 1 omslag<br />

1894-1959 1 omslag<br />

1926-1938 1 omslag<br />

1935-1979 1 omslag<br />

1939 1 omslag<br />

1947-1953 1 omslag<br />

1953 1 omslag<br />

104


1226 Stukken betreffende de aanleg van de Borgweg<br />

en aankoop gronden en stationskoffiehuis.<br />

1227 Stukken betreffende de reconstructie van de<br />

kruising Geert Reindersstraat-Hoofdstraat<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1228 Stukken betreffende de aanleg van riolering,<br />

reconstructie van wegen en verbetering<br />

verkeerssituatie te Bellingeweer.<br />

1229 Stukken betreffende de reconstructie van de<br />

driesprong Kerkstraat-Borgweg-Trekweg.<br />

1230 Stukken betreffende de aanpassing van de hoek<br />

Wigbolt Ripperdastraat / <strong>Winsum</strong>erdiep ten<br />

behoeve van de westelijke inrit van het Sennematerrein,<br />

Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 2 en 6 te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.8.1.4 Ripperda en Potmaar<br />

1231 Stukken betreffende het bouwrijp maken van het<br />

bestemmingsplan Ripperda I, 1e fase, de<br />

reconstructie van een gedeelte van de Trekweg<br />

naar Onderdendam en de schaderegeling ten<br />

gevolge van de reconstructie.<br />

1232 Stukken betreffende de reconstructie van de<br />

Netlaan en de vervanging van de brug<br />

"Wereldstil" over het Potmaar door een betonnen<br />

brug.<br />

1233 Stukken betreffende de reconstructie van de<br />

Munsterweg in verband met voortgaande bouw<br />

van woningen in de wijk Ripperda.<br />

1234 Stukken betreffende overname eigendom van een<br />

gedeelte van de Meedenerlaan, overname beheer<br />

en onderhoud van de gehele Meedenerlaan en<br />

aankoop grond ten behoeve van aanleg randweg<br />

(Meeden).<br />

3.8.1.5 Buiten de bebouwde kom<br />

1235 Stukken betreffende het onderhoud van opritten<br />

bij de overweg in weg Baflo-Mensingeweer.<br />

1236 Stukken betreffende de aankoop van gronden, het<br />

opstellen van een groenplan en inspraak en<br />

overleg ten behoeve van de reconstructie van de<br />

Garnwerderweg.<br />

1953-1962 1 omslag<br />

1979-1981 1 omslag<br />

1980-1983 1 omslag<br />

1980-1983 1 omslag<br />

1983-1986 1 omslag<br />

1972-1975 1 pak<br />

1975-1984 1 omslag<br />

1975-1976 1 omslag<br />

1977-1984 1 omslag<br />

<strong>1932</strong> 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1985 1 pak<br />

105


1237 Stukken betreffende de verbetering en verbreding<br />

van de Schilligehamsterweg en wijziging<br />

toegangsweg naar de algemene begraafplaats.<br />

1238-<br />

1239<br />

Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering<br />

en subsidiëring van de reconstructie van de<br />

Garnwerderweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

1936-1957 1 omslag<br />

1946-<strong>1989</strong> 1 pak en 1<br />

omslag<br />

1238 Algemeen 1 pak<br />

1239 Bijlagen<br />

1240 Stukken betreffende de verbetering van het<br />

wegvak Onderdendam-<strong>Winsum</strong> van de<br />

provinciale weg Groningen-Abelstokstertil.<br />

1241 Stukken betreffende de verbetering van het<br />

wegvak Adorp-<strong>Winsum</strong> van de provinciale weg<br />

Groningen-<strong>Winsum</strong>-Lauwersoog.<br />

1242 Stukken betreffende de verbetering van het<br />

wegvak <strong>Winsum</strong>-Ranum van de provinciale<br />

planweg Groningen-<strong>Winsum</strong>-Zoutkamp en aanleg<br />

parallelweg vanaf Borgweg tot de<br />

Schilligehamsterweg.<br />

1243 Stukken betreffende het verharden van het<br />

wegvak Ranum-Baflo van de provinciale weg<br />

<strong>Winsum</strong>-Uithuizen.<br />

1244 Stukken betreffende de overname in beheer en<br />

onderhoud van een gedeelte Meedenerlaan,<br />

Munsterweg, Netlaan, provinciale Trekweg en<br />

weg <strong>Winsum</strong>-Schaphalsterzijl.<br />

1245 Stukken betreffende de onderhoudsplicht van de<br />

Tinallingerweg, gelegen in de <strong>gemeente</strong>n Baflo en<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1246 Stukken betreffende de aanleg van het gedeelte<br />

<strong>Winsum</strong>-Mensingeweer van de provinciale weg<br />

Groningen-<strong>Winsum</strong>-Lauwersoog.<br />

1247 Stukken betreffende de overname van de<br />

eigendom, beheer en onderhoud van een deel<br />

van de trekweg tussen <strong>Winsum</strong> en Onderdendam.<br />

1248-<br />

1249<br />

Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering<br />

en subsidiëring van de reconstructie van de<br />

Schouwerzijlsterweg in het kader van de<br />

ruilverkaveling De Marne en overname weg<br />

<strong>Winsum</strong>-Schaphalsterzijl.<br />

1949-1958 1 omslag<br />

1950-1952 1 omslag<br />

1954-1974 1 omslag<br />

1956-1957 1 omslag<br />

1958-1986 1 omslag<br />

1964-1969 1 omslag<br />

1969-1972 1 omslag<br />

1972-1975 1 omslag<br />

1973-1986 1 pak en 1<br />

omslag<br />

106


1248 Algemeen 1 pak<br />

1249 Bijlagen<br />

1250 Stukken betreffende de overname van de Netlaan<br />

van het waterschap Netlaan en brug "Wereldstil"<br />

van het waterschap Hunsingo.<br />

1251 Stukken betreffende de studie wegverbinding<br />

Groningen-<strong>Winsum</strong>, het project Gericht<br />

Verkeerstoezicht en wijzigen uitwegen op de weg<br />

van Groningen naar Lauwersoog (S2).<br />

1252 Stukken betreffende de studie wegverbinding<br />

Groningen-<strong>Winsum</strong>, het project Gericht<br />

Verkeerstoezicht en wijzigen uitwegen op de weg<br />

van Groningen naar Lauwersoog (S2).<br />

1253 Verslagen projectgroep "Overleg S2" ten behoeve<br />

van het project Gericht Verkeers Toezicht op de<br />

provinciale weg van Groningen naar Lauwersoog.<br />

1254 Stukken betreffende het toekennen van een<br />

bijdrage voor de verharding van de toegangsweg<br />

naar Trekweg naar Onderdendam 26 en<br />

beschikbaarstelling om niet van de toegangsweg<br />

aan de <strong>gemeente</strong>, voetgangers en fietsers.<br />

1255 Stukken betreffende het verzoek aan de provincie<br />

het wegvak van het tracé langs het Van<br />

Starkenborghkanaal van de provinciale weg<br />

Groningen-<strong>Winsum</strong>-Lauwersoog te verbeteren.<br />

1977-1982 1 omslag<br />

1978-1985 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1979-1980 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.8.2 Aanleg en zorg voor bijkomende werken aan wegen<br />

1256 Stukken betreffende de aanleg, onderhoudsplicht<br />

en herstel van dammen en duikers, demping van<br />

sloten en demping van een gracht bij Stationsweg<br />

5 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1257 Stukken betreffende het maken van uitwegen<br />

naar de provinciale weg om <strong>Winsum</strong> en Obergum<br />

en aanbrengen bermverharding langs de<br />

Wierdaweg en de Onderdendamsterweg.<br />

1258 Stukken betreffende de bescherming van de<br />

bruikbaarheid van de havens te <strong>Winsum</strong> en<br />

Obergum.<br />

(1896)<br />

<strong>1932</strong>-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1939-1957 1 omslag<br />

1944-1956 1 omslag<br />

1259 Stukken betreffende de beplanting langs wegen. 1947-1957 1 omslag<br />

107


1260-<br />

1261<br />

Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van<br />

openbare verlichting van wegen, straten, pleinen<br />

en paden.<br />

1260 1947-1978<br />

1261 1979-<strong>1989</strong><br />

1262 Stukken betreffende de aanleg van een<br />

smalspoorbaan op de noorderberm van de<br />

Munsterweg ten behoeve van Steen- en<br />

Buizenfabrieken voorheen J. Timmer te <strong>Winsum</strong>.<br />

1263 Stukken betreffende de aanleg en het gebruik van<br />

parkeergelegenheden.<br />

1264 Stukken betreffende de vergoedingsregeling<br />

aanleg inritten.<br />

1265 Stukken betreffende de aanleg van een algemene<br />

invalidenparkeerplaats in de Hoofdstraat-<br />

Obergum.<br />

1266 Stukken betreffende de vergunning tot aanleg van<br />

een betonpad nabij Schilligeham 3 te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.8.2.1 Voet- en fietspaden<br />

1267 Stukken betreffende de aanleg en verbetering van<br />

voetpaden in de <strong>gemeente</strong>.<br />

1268 Stukken betreffende het verzoek tot aanleg van<br />

een voetpad onder de brug in de provinciale weg<br />

te <strong>Winsum</strong> (WiePoo-pad).<br />

1269-<br />

1271<br />

Stukken betreffende de aanleg, verfraaiing,<br />

financiering en de officiële opening van de tunnel<br />

voor voetgangers en (brom-, snor-) fietsverkeer<br />

onder de spoorweg Sauwerd-Roodeschool bij km.<br />

4635.<br />

1947-<strong>1989</strong> 2 pakken<br />

1953-1954 1 omslag<br />

1966-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1977-1979 1 omslag<br />

1982-1985 1 omslag<br />

1988 1 omslag<br />

1931-1979<br />

(1981)<br />

1 omslag<br />

1973 1 omslag<br />

1973-1988 1 pak en 2<br />

omslagen<br />

1269 1973-1977 1 pak<br />

1270 Bestektekeningen, 1976<br />

1271 Stukken betreffende de verbetering, verfraaiing en<br />

financiering, met tekeningen, 1977-1988<br />

1272 Vergunning provincie Groningen voor het<br />

aanleggen van een voetpad in de zuidelijke berm<br />

van de provinciale weg <strong>Winsum</strong>-Onderdendam-<br />

Middelstum-Garrelsweer.<br />

1984 1 omslag<br />

108


1273 Vergunning verleend aan provincie Groningen<br />

voor de aanleg van fietsvoorzieningen nabij<br />

Maarhuizen, Mensingeweer en Zoutkamp.<br />

3.8.2.2 Bruggen<br />

1274 Tekeningen (blauwdrukken) getekend bij<br />

Provinciale Waterstaat te Groningen, behorend bij<br />

bestek 2/1938, betreffende de Maarhuizertil.<br />

1275 Stukken betreffende twee bruggen over het<br />

Omsnijdingskanaal te Obergum.<br />

1276 Stukken betreffende de bouw van twee bruggen<br />

in verband met de wegverbetering wegvak<br />

<strong>Winsum</strong>-Ranum.<br />

1277 Stukken betreffende de plannen voor de bouw<br />

van een klapbrug over het <strong>Winsum</strong>erdiep tussen<br />

de Borgweg en de Nieuwstraat (niet doorgegaan).<br />

1278 Stukken betreffende verbreding van de brug te<br />

Schaphalsterzijlen.<br />

1279 Stukken betreffende de aanleg, overname en<br />

vervanging van bruggen en de regeling van het<br />

onderhoud.<br />

1280 Stukken betreffende het verzoek van de Stichting<br />

Waterrecreatie <strong>Winsum</strong> e.o. om de brug "De<br />

Schaphalsterzijl" beweegbaar te maken.<br />

1281 Besluit waterschap Hunsingo tot verlening<br />

ontheffing voor het aanbrengen, hebben en<br />

onderhouden van een voetgangersbrug over het<br />

Potmaar.<br />

-.- zie voor brug "Wereldstil", de rubrieken: wegen<br />

buiten de bebouwde kom en overdracht van<br />

wegen.<br />

1282-<br />

1284<br />

3.8.3 Verkeersmaatregelen<br />

Stukken betreffende het nemen van<br />

verkeersmaatregelen door de <strong>gemeente</strong>.<br />

1282 1930-1979<br />

1283 1980-1985<br />

1284 1986-<strong>1989</strong><br />

1984 1 omslag<br />

1938 1 omslag<br />

1951-1966 1 omslag<br />

1959 1 omslag<br />

1961-1967 1 omslag<br />

1965-1967 1 omslag<br />

(1941,1966)<br />

1975-1988<br />

1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 stuk<br />

1930-<strong>1989</strong> 3 omslagen<br />

109


1285 Stukken betreffende verkeersmaatregelen door<br />

de provincie voor wegen gelegen binnen de<br />

<strong>gemeente</strong>.<br />

1286 Vergunning van de provincie Groningen voor het<br />

plaatsen en hebben van verkeersborden in de<br />

bermen van provinciale wegen te <strong>Winsum</strong>.<br />

1287 Stukken betreffende het plaatsen van<br />

plaatsnaamborden ter aanduiding van het dorp<br />

Obergum en de buurtschappen Ranum,<br />

Maarhuizen en Tijum.<br />

1288 Stukken betreffende het instellen van<br />

verkeersmaatregelen en de herinrichting van de<br />

Hoofdstraat-Obergum.<br />

1289 Nota's betreffende verkeersafwikkeling en -<br />

knelpunten te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.8.4 Openbaar vervoer<br />

1290 Verordening betreffende het beroep, bedoeld in<br />

de artikelen 13, 15, 17 en 18 van het Reglement<br />

Autovervoer Personen.<br />

1291 Vergunningen voor de exploitatie van huurauto's<br />

ingevolge het Reglement Autovervoer Personen.<br />

1292 Stukken betreffende de beveiliging van<br />

onafgesloten overwegen.<br />

1293 Stukken betreffende de aanleg en reconstructie<br />

van spoorwegovergangen te <strong>Winsum</strong> door de<br />

Nederlandse Spoorwegen NV.<br />

1294 Stukken betreffende de ontwikkelingen rondom de<br />

spoorlijn Groningen-Roodeschool en in het<br />

bijzonder de positie van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

daarin.<br />

1295 Stukken betreffende verzoeken van personen en<br />

instanties om aanpassing dienstregeling van de<br />

GADO en aanpassing busroutes door <strong>Winsum</strong>.<br />

1296-<br />

1297<br />

Stukken betreffende het integratieonderzoek<br />

Openbaar Vervoer Groningen (Integro), de<br />

consequenties daarvan voor de <strong>gemeente</strong> en de<br />

reacties van en uit de <strong>gemeente</strong>.<br />

1946-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1960 1 omslag<br />

1978-1985 1 omslag<br />

1978-1986 1 omslag<br />

1982-1986 1 omslag<br />

1937 1 omslag<br />

1937 1 omslag<br />

1951-1953 1 omslag<br />

1964-1984 1 pak<br />

1967-1986 1 pak<br />

1978-1986 1 omslag<br />

1983-<strong>1989</strong> 1 omslag en 1<br />

pak<br />

110


1296 1983-1987 1 omslag<br />

1297 1988-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1298 Stukken betreffende de reconstructie van het<br />

stationsplein en realisatie van<br />

overstapvoorzieningen in het kader van Integro bij<br />

het NS-station te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.8.5 Verkeersveiligheid<br />

1299 Verordening als bedoeld in artikel 16, 3e lid en<br />

artikel 62 bis, 3e lid slotalinea van het Motor- en<br />

Rijwielreglement.<br />

1300 Stukken betreffende het "Alternatief Verkeersplan<br />

voor de provinciale weg door <strong>Winsum</strong>" van het<br />

actiecomité "Het verkeer langs de scholen??<br />

Verkeerd!!"<br />

1301 Stukken betreffende het verzoek van de<br />

veiligheidscommissie wijk Ripperda en<br />

planvorming en -uitwerking ter realisatie van<br />

woonerven binnen de wijk.<br />

1302 Stukken betreffende het verzoek van de<br />

buurtbewoners en de planvorming en -uitwerking<br />

voor de verbetering van de verkeersveiligheid in<br />

Obergum-Noord.<br />

1303 Stukken betreffende het verzoek aan<br />

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen<br />

verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen ten<br />

aanzien van de provinciale weg langs het Van<br />

Starkenborghkanaal.<br />

1304 Stukken betreffende de verkeersveiligheid nabij<br />

de voetgangersoversteekplaats bij het zwembad<br />

te <strong>Winsum</strong>.<br />

1305 Stukken betreffende de totstandkoming van<br />

plannen ten behoeve van een betere<br />

verkeersafwikkeling in <strong>Winsum</strong> en Obergum.<br />

1306 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van het <strong>gemeente</strong>lijk<br />

verkeersveiligheidsplan.<br />

1307 Stukken betreffende de verkeersveiligheid nabij<br />

de Borgschool aan de Borgweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

1308 Stukken betreffende de deelname aan het<br />

actieplan stimulering verkeersveiligheid (actie -<br />

25%).<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1935-1936 1 omslag<br />

1973-1974 1 omslag<br />

1977-1984 1 omslag<br />

1978-1981 1 omslag<br />

1979-1981 1 omslag<br />

1979-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1978-1985 1 omslag<br />

1986-1988 1 pak<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

111


1309 Stukken betreffende de deelname aan de actie<br />

"Waarschuwing Wegvervuiling" van het Regionaal<br />

Orgaan Verkeersveiligheid Groningen.<br />

1310 Stukken betreffende de verkeersveiligheid in de<br />

wijk Potmaar.<br />

3.8.6 Posterijen en telecommunicatie<br />

1311 Stukken betreffende opheffing, instandhouding en<br />

nieuwbouw van het postkantoor te <strong>Winsum</strong>.<br />

1312 Stukken betreffende de indienststelling en<br />

uitbreiding van de automatische telefooncentrale<br />

te <strong>Winsum</strong>.<br />

1313 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van<br />

een Centrale Antenne Inrichting en deelname aan<br />

het CAI-project.<br />

1314 Stukken betreffende de aansluiting van woningen<br />

c.a. op de Centrale Antenne Inrichting.<br />

1315 Stukken betreffende het leggen van een TV-<br />

kabel voor het centrale antenne systeem,<br />

kruisende de spoorlijn Sauwerd-Roodeschool.<br />

1316 Stukken betreffende de Lokale Omroep <strong>Winsum</strong><br />

e.o.<br />

3.9 Economische aangelegenheden<br />

3.9.1 Land en tuinbouw<br />

1317 Stukken betreffende de uitvoering van de<br />

Jachtwet.<br />

1318 Stukken betreffende de afgifte van vis- en<br />

hengelakten en de verantwoording aan het<br />

ministerie van Landbouw en Visserij.<br />

1319 Stukken betreffende de <strong>gemeente</strong>lijke jaarcijfers<br />

inzake het bodemgebruik en de landbouw.<br />

1320 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

bebouwde kom ingevolge de Boswet.<br />

1321 Meetstaten met gegevens over de grootte van de<br />

percelen en het grondgebruik en kaartfragmenten<br />

van de Grondgebruikerskaart.<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1983 1 omslag<br />

1960-1983 1 omslag<br />

1975-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1975-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1977-1980 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1934-1958 1 omslag<br />

1935-1975 1 omslag<br />

1957-1983 1 omslag<br />

1964-1965 1 omslag<br />

1966 1 omslag<br />

112


1322 Stukken betreffende de aanwijzing van een<br />

gebied waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend<br />

onroerend goed is gelegen, dat duurzaam voor<br />

andere dan landbouwkundige doeleinden wordt<br />

gebruikt op grond van de Wet Agrarisch<br />

Grondverkeer.<br />

1323-<br />

1224<br />

3.9.2 Ruilverkaveling<br />

3.9.2.1 Delt-Oudeweer<br />

Stukken betreffende de voorbereiding en de<br />

totstandkoming van het ruilverkavelingplan "Delt-<br />

Oudeweer".<br />

1323 Algemeen<br />

1324 Bijlagen<br />

1325-<br />

1327<br />

3.9.2.2 De Marne<br />

Stukken betreffende de voorbereiding en de<br />

totstandkoming van het ruilverkavelingplan "De<br />

Marne".<br />

1981-1982 1 omslag<br />

1960-1976 2 pakken<br />

1966-1988 1 pak en 2<br />

dozen<br />

1325 Algemeen 1 pak<br />

1326 Bijlagen I<br />

1327 Bijlagen II<br />

1328-<br />

1330<br />

3.9.2.3 Sauwerd<br />

Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

totstandkoming van het ruilverkavelingplan<br />

"Sauwerd".<br />

2 pakken en 1<br />

omslag<br />

1328 1973-1984 1973-1984<br />

1329 1985-<strong>1989</strong> 1985-<strong>1989</strong><br />

1330 Bijlagen, 1985-<strong>1989</strong> 1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.9.3 Industrie en handel<br />

1331 Stukken betreffende de distributie van klompen<br />

onder de inwoners van de <strong>gemeente</strong>.<br />

1332 Brieven van de Kreiswirtschaftsberater<br />

betreffende de voorgenomen sluiting van<br />

bakkersbedrijven en een advies van de Kamer<br />

van Koophandel en Fabrieken te Groningen.<br />

1942-1945 1 omslag<br />

1943 1 omslag<br />

113


1333 Stukken betreffende de toekomstige ontwikkeling<br />

van <strong>Winsum</strong> als koopcentrum voor het gebied ten<br />

noorden van Groningen en de situering van de<br />

middenstand in <strong>Winsum</strong>.<br />

1334 Stukken betreffende de afbraak van de<br />

fabrieksschoorstenen van de steenfabrieken<br />

"Limborg Meijer" en "De Brake".<br />

1335 Stukken betreffende de bedrijfsactiviteiten van de<br />

firma Sennema tussen de Wigbolt Ripperdastraat<br />

en de Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 2 en W 6 in de kom<br />

van <strong>Winsum</strong>.<br />

1336 Stukken betreffende het geschil tussen de<br />

<strong>gemeente</strong> en de heer B.J.H. Sennema in verband<br />

met aanschrijving tot het treffen van<br />

voorzieningen op percelen Wigbolt Ripperdastraat<br />

3 en 5 te <strong>Winsum</strong>, en de behandeling van de zaak<br />

bij de Raad van State.<br />

1337 Verslagen periodiek overleg tussen <strong>gemeente</strong> en<br />

Zakenkring <strong>Winsum</strong>-Obergum.<br />

1338 Stukken betreffende het beleidsvoornemen te<br />

komen tot realisatie van een nijverheidsterrein<br />

aan de Onderdendamsterweg (bestemmingsplan<br />

De Brake).<br />

1339 Stukken betreffende de exploitatie en<br />

voorbereiding van het bestemmingsplan<br />

bedrijventerrein "Temmaar" aan de<br />

Onderdendamsterweg.<br />

1340 Stukken betreffende de ontwikkeling en ontsluiting<br />

van het bedrijventerrein Lombok.(terrein<br />

vm.steenfabriek Strating).<br />

3.9.4 Marktwezen<br />

1341 Veemarktverordeningen en de wijzigingen<br />

daarvan en enige algemene correspondentie<br />

inzake de veemarkt.<br />

1342 Stukken betreffende de instelling en de plaats van<br />

de weekmarkt en de vaststelling van de<br />

Marktverordening.<br />

1343 Stukken betreffende de instelling van een<br />

marktcommissie, de benoeming van leden en<br />

verslagen van vergaderingen.<br />

1966-1970 1 omslag<br />

1969-1976 1 omslag<br />

1977-1986 1 omslag<br />

1986-<strong>1989</strong><br />

(1991)<br />

1 omslag<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1981-1985 1 omslag<br />

1985 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1923-1982 1 omslag<br />

1960-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1960-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

114


3.9.5 Kredietwezen<br />

1344 Stukken betreffende de deelname aan, de<br />

vertegenwoordiging in en de bijdrageregeling aan<br />

het Borgstellingfonds voor de Middenstand.<br />

1345 Stukken betreffende de deelneming,<br />

bijdrageregeling, vertegenwoordiging en liquidatie<br />

van het Borgstellingfonds voor de Middenstand in<br />

de provincie Groningen.<br />

1346 Stukken betreffende het aangaan van een<br />

samenwerkingsovereenkomst met de Groningse<br />

Kredietbank.<br />

3.9.6 Energie aangelegenheden<br />

1347 Stukken betreffende het graven van turf in de<br />

turfgraverij te Gaarkeuken (<strong>gemeente</strong> Grijpskerk)<br />

ten behoeve van de ingezetenen van de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> en een staat van inwoners aan<br />

wie over 1945 turf is verstrekt.<br />

1348 Stukken betreffende de ondernomen activiteiten<br />

om te komen tot energiebesparende maatregelen.<br />

1349 Stukken betreffende de standpuntbepaling in de<br />

raad over het (kern) energievraagstuk.<br />

1350 Stukken betreffende het haalbaarheidsonderzoek<br />

naar de opwekking van energie door middel van<br />

windmolens en biogas.<br />

1351 Stukken betreffende de toetreding tot de<br />

overeenkomst provincie Groningen-Nederlandse<br />

Aardolie Maatschappij (NAM) inzake regeling<br />

vergoeding kosten bodemdaling door<br />

aardgaswinning.<br />

3.9.6.1 Electriciteit<br />

1352 Stukken betreffende het aangaan van een<br />

overeenkomst met de nv Maatschappij tot aanleg<br />

en exploitatie van laagspanningsnetten.<br />

1353 Vergunningen van Gedeputeerde Staten van de<br />

provincie Groningen en het waterschap Hunsingo<br />

tot het leggen van kabels e.d. in provinciale- en<br />

waterschapswegen en waterwegen.<br />

1936-1955 1 omslag<br />

1955-1986 1 omslag<br />

1966-1986 1 omslag<br />

1945-1948 1 omslag<br />

1978-1983 1 omslag<br />

1980-1986 1 omslag<br />

1981-1986 1 omslag<br />

1983-1986 1 omslag<br />

1913-1957 1 omslag<br />

1933-1960 1 omslag<br />

115


1354 Stukken betreffende de aansluiting van<br />

onrendabele gebieden op het electriciteitsnet.<br />

1355 Stukken betreffende de plannen van het<br />

Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe tot<br />

aanleg van de 110 kV- lijn van Vierverlaten naar<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1356 Stukken betreffende oplegging van<br />

gedogingsplicht aan particulieren in verband met<br />

de aanleg en instandhouding van drie<br />

ondergrondse 10 kV hoogspanningskabels in de<br />

percelen kadastraal bekend <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>,<br />

sectie C, nrs. 50, 51, 52, 54, 59, 72, 73 en 7<br />

3.9.6.2 Gas<br />

1357 Stukken betreffende een algemene vergunning<br />

voor het leggen en hebben van gasleidingen en<br />

overeenkomst met nv Nederlandse Gasunie voor<br />

levering en afname van gas.<br />

1358 Stukken betreffende de aanwijzing van<br />

boorlocaties voor de Nederlandse Aardolie<br />

Maatschappij ten behoeve van proefboringen<br />

naar aardgas.<br />

1359 Stukken betreffende aanlegvergunning voor de<br />

nvNederlandse Gasunie voor het leggen van een<br />

gastransportleiding van Warffum naar Lutjegast<br />

langs het kanaal van Baflo naar Mensingeweer.<br />

1955-1975 1 pak<br />

1966-1970 1 omslag<br />

1971-1972 1 omslag<br />

1967 1 omslag<br />

1976-1979 1 omslag<br />

1985-1986 1 omslag<br />

3.10 Arbeid<br />

3.10.1 Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid<br />

1360 Stukken betreffende cursussen voor jeugdige<br />

werklozen.<br />

1361 Subsidiëring en uitvoering openbare werken in het<br />

kader van de openbare werkenpolitiek ter<br />

bevordering van de werkgelegenheid.<br />

1362 Delegatieovereenkomst uitvoering Gemeentelijke<br />

Sociale Werkvoorzieningsregeling voor wat betreft<br />

buitenobjecten met de <strong>gemeente</strong> Leens.<br />

1363 Stukken betreffende uitvoering van het project<br />

"Verbetering dorpsgebied Obergum-oost fase 2"<br />

als experimenteel werkgelegenheidsproject voor<br />

jeugdigen.<br />

<strong>1932</strong>-1939 1 omslag<br />

1949-1958 1 omslag<br />

1964-1967 1 omslag<br />

1980-1985 1 omslag<br />

116


1364 Stukken betreffende de bevordering van<br />

werkgelegenheid te <strong>Winsum</strong>.<br />

1365 Werkgelegenheidsnota "<strong>Winsum</strong> voor Werk",<br />

samengesteld door drs. J. van Ravensteijn.<br />

1366 Stukken betreffende de voorbereiding van de<br />

oprichting van een "jeugdfabriek" voor de<br />

vervaardiging van "dobberboten" in<br />

samenwerking met de Provinciale Stichting<br />

Werkgelegenheidsprojecten.<br />

Stukken betreffende de realisering van het<br />

"Dobberbootproject" in samenwerking met de nv<br />

"Recra" te <strong>Winsum</strong> en het faillisement van de nv<br />

"Recra" (jeugdfabriek).<br />

1367 (1982)1985<br />

1368 1986-1988<br />

1369 Stukken betreffende de afwijzing van deelname<br />

aan het werkgelegenheidsplan "Aan de Slag".<br />

1370 Samenwerkingsovereenkomst inzake opzet<br />

heroriënteringgesprekken langdurig werklozen<br />

tussen Gewestelijk Arbeidsbureau Groningen en<br />

de <strong>gemeente</strong>.<br />

1980-1981 1 omslag<br />

1982 1 omslag<br />

1980-1985 1 omslag<br />

(1982)<br />

1985-1988<br />

2 omslagen<br />

1988 1 omslag<br />

1988 1 omslag<br />

1371 Nota "Werken doe je in <strong>Winsum</strong>". <strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.10.2 Overige arbeidsaangelegenheden<br />

1372 Verordeningen op grond van de<br />

Winkelsluitingswet.<br />

1373 Stukken betreffende de <strong>gemeente</strong>lijke<br />

arbeidsbemiddeling.<br />

3.11 Maatschappelijke zorg<br />

3.11.1 Maatschappelijk werk<br />

1374 Stukken betreffende de aanzet om te komen tot<br />

maatschappelijk werk in <strong>Winsum</strong>.<br />

1375 Stukken betreffende de deelname in de Stichting<br />

Maatschappelijke Dienstverlening Noord<br />

Groningen, vaststelling en wijziging Statuten,<br />

vertegenwoordiging en reorganisatie SMDNG.<br />

<strong>1932</strong>-1985 1 pak<br />

1933-1941 1 omslag<br />

1962-1967 1 omslag<br />

1968-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

117


1376 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting<br />

Maatschappelijke Dienstverlening Noord-<br />

Groningen (afd. Algemeen Maatschappelijk werk)<br />

en de <strong>gemeente</strong>.<br />

3.11.2 Sociale aangelegenheden<br />

1377 Instructie voor de geneeskundige en de<br />

vroedvrouw belast met de armenpraktijk en<br />

standplaatsvergoeding vroedvrouw.<br />

1378 Stukken betreffende de tegemoetkoming in de<br />

aanloopkosten van onder de "bijslagregeling"<br />

vallende emigranten.<br />

1379 Stukken betreffende de algemene hulpdienst<br />

"Stichting De Helpende Hand" te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.11.3 Welzijnsaangelegenheden<br />

1380 Verordening voor de <strong>gemeente</strong>lijke werkgroep<br />

specifiek welzijn, de samenstelling van de<br />

werkgroep en de verslagen van de<br />

vergaderingen.<br />

1381 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

algemene subsidieverordening specifiek welzijn<br />

en emancipatie en de wijziging daarvan.<br />

1382 Inventarisatierapport werkgroep Specifiek Welzijn<br />

"De boog kan niet altijd gespannen zijn".<br />

1383 Notitie "Subsidiebeleid in grote lijnen", de<br />

instelling en samenstelling van de werkgroep<br />

specifiek welzijn/adviesgroep sociaal cultureel<br />

werk en verslagen van vergaderingen.<br />

1384 Eindrapport van de adviesgroep Sociaal Cultureel<br />

Werk "Wel 't dut, mout 't waiten".<br />

3.11.4 Zorg voor groepen van de bevolking<br />

3.11.4.1 Algemeen<br />

1385 Stukken betreffende de rijkssubsidiëring van het<br />

wederkerig ondersteuningsfonds "wijlen<br />

burgemeester Wierda", afdeling gezinsverzorging<br />

te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.11.4.2 Jeugd<br />

1986-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1922-1939 1 omslag<br />

1955-1960 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1979-1982 1 omslag<br />

1981-1987 1 omslag<br />

1982 1 omslag<br />

1982-1984 1 omslag<br />

1984 1 omslag<br />

1943-1972 1 omslag<br />

118


1386 Stukken betreffende de plannen tot aanleg van<br />

een kinderspeelplaats en de subsidiëring van de<br />

speeltuinvereniging <strong>Winsum</strong>.<br />

1387 Stukken betreffende een onderzoek naar de<br />

wenselijkheid van een jeugdaccommodatie te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1388 Stukken betreffende de peuterspeelzaal " 't<br />

Onderdeurtje" en de vereniging overblijfcentrum<br />

voor kinderen te <strong>Winsum</strong>.<br />

1389 Stukken betreffende de aanleg van<br />

speelvoorzieningen te <strong>Winsum</strong>.<br />

1390 Stukken betreffende jeugdsoos "De Pluu" en<br />

bejaardensoos aan de Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 1 en<br />

3 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1391 Rapport inventarisatieonderzoek naar de<br />

leefsituatie van jongeren in de <strong>gemeente</strong>.<br />

1392 Stukken betreffende de realisatie van<br />

kinderopvang in Noord-Groningen.<br />

3.11.4.3 Ouderen<br />

1393 Stukken betreffende de niet gerealiseerde<br />

plannen voor de bouw van een rusthuis voor<br />

ouden van dagen te <strong>Winsum</strong>.<br />

1394 Stukken betreffende het tehuis voor ouden van<br />

dagen "Avondrust" (voorheen "het Gesticht") en<br />

de beheerster mw.J. Raangs-Hummel.<br />

1395 Stukken betreffende de niet gerealiseerde<br />

plannen voor de bouw van een bejaardenhuis op<br />

het bouwterrein van "Borgstee".<br />

1396 Stukken betreffende de instelling en<br />

samenstelling van de commissie inzake het<br />

vraagstuk van hulpverlening aan bejaarde<br />

mensen in de <strong>gemeente</strong> en verslagen<br />

vergaderingen.<br />

1397 Stukken betreffende de instelling en<br />

samenstelling van de indicatiecommissie en<br />

vaststelling van de "Verordening<br />

indicatiecommissie".<br />

1950-1961 1 omslag<br />

1972-1978 1 omslag<br />

1975-1984 1 omslag<br />

1979-1985 1 omslag<br />

1980-1984 1 omslag<br />

1986-1988 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1947-1955 1 omslag<br />

1947-1974 1 omslag<br />

1962 1 omslag<br />

1967-1971 1 omslag<br />

1976-1988 1 omslag<br />

119


1398 Verordening inzake de behandeling van<br />

bezwaarschriften als bedoeld in art. 16 j van de<br />

Wet op de bejaardenoorden.<br />

1399 Notitie bejaardenhuisvestingsbeleid in de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

1400 Vergaderstukken en notulen Platform Ouderen<br />

Beleid.<br />

3.11.4.4 Bejaardentehuis Winkheem<br />

1401 Statuten en samenstelling bestuur Stichting<br />

Bejaardenhuis Winkheem <strong>Winsum</strong>.<br />

1402-<br />

1405<br />

Stukken betreffende de voorbereiding, de bouw<br />

en de uitbreiding van het bejaardentehuis<br />

Winkheem aan de Borgweg te <strong>Winsum</strong>, alsmede<br />

de bouw van bejaardenwoningen aan<br />

Bellingeweer.<br />

1402 1955-1967<br />

1403 1962<br />

1404 1963-1964<br />

1405 1970-<strong>1989</strong><br />

1406 Stukken betreffende de exploitatie en financiering<br />

van de bouw van het bejaardentehuis Winkheem<br />

te <strong>Winsum</strong> en bejaardenwoningen.<br />

3.11.4.5 Verpleeghuis De Twaalf Hoven<br />

1407 Stukken betreffende de plannen tot realisatie van<br />

een verpleeghuis voor geestelijke gestoorde<br />

bejaarden aan de Meeden 1 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1408 Stukken betreffende de plannen tot realisatie van<br />

een verpleeghuis voor geestelijke gestoorde<br />

bejaarden te <strong>Winsum</strong> en de officiële<br />

ingebruikneming van het verpleeghuis "De Twaalf<br />

Hoven", Meeden 1 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1409 Stukken betreffende de aankleding van de<br />

omgeving rondom het verpleeghuis "De Twaalf<br />

Hoven" en personeelshuisvesting.<br />

1410 Statuten van de Stichting psychogeriatrisch<br />

verpleeghuis Ripperda (later "De Twaalf Hoven")<br />

en de vertegenwoordiging in het<br />

stichtingsbestuur.<br />

1985 1 omslag<br />

1987 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1963-1988 1 omslag<br />

1955-1967,<br />

1970-<strong>1989</strong><br />

4 omslagen<br />

1965-1987 1 omslag<br />

1960-1974 1 omslag<br />

1975-1979 1 omslag<br />

1975-1981 1 omslag<br />

1975-1984 1 omslag<br />

120


3.11.4.6 Gehandicapten<br />

1411 Stukken betreffende de instelling en<br />

samenstelling van de commissie toegankelijkheid,<br />

de uitgebrachte nota "Toegankelijk <strong>Winsum</strong>" en<br />

financiering van het project toegankelijkheid voor<br />

gehandicapten en bejaarden.<br />

3.11.4.7 Armen<br />

1412 Lijsten van in de <strong>gemeente</strong> gevestigde<br />

instellingen van weldadigheid.<br />

1413 Stukken betreffende de uitkering aan<br />

melkveehouders ingevolge de Crisiszuivelwet<br />

<strong>1932</strong>.<br />

1414 Stukken betreffende de geneeskundige<br />

armenverzorging.<br />

3.11.4.8 Kunstenaars<br />

1415 Stukken betreffende de uitvoering van de<br />

Beeldende Kunstenaarsregeling.<br />

1416 Stukken betreffende het verstrekken van<br />

opdrachten aan kunstenaars ingevolge de<br />

Beeldende Kunstenaars Regeling en<br />

correspondentie inzake de uitleen.<br />

3.11.4.9 Evacués en Asielzoekers<br />

1417 Stukken betreffende de opvang van Rotterdamse<br />

kinderen bij pleegouders te <strong>Winsum</strong> in verband<br />

met het door oorlogsgeweld getroffen Rotterdam.<br />

1981-1986 1 omslag<br />

1914-1930 1 omslag<br />

<strong>1932</strong> 1 omslag<br />

1933-1951 1 omslag<br />

1976-1987 1 omslag<br />

1979-1988 1 omslag<br />

1940-1942 1 omslag<br />

1418 Stamkaarten geëvacueerden. 1940-1945 1 pak<br />

1419 Stukken betreffende de opvang van<br />

geëvacueerden uit Zeeland en andere <strong>gemeente</strong>n<br />

dan in Zeeland.<br />

1420 Staten betreffende kwartiergevers ten behoeve<br />

van de opvang van geëvacueerden.<br />

1421 Stukken betreffende de in <strong>Winsum</strong> opgezette<br />

hulpactie in verband met de watersnoodramp<br />

1953 in het zuidwesten van Nederland en de<br />

opvang van evacué's.<br />

1422 Stukken betreffende de opvang van een<br />

Vietnamees bootvluchtelingengezin in <strong>Winsum</strong>.<br />

1943-1947 1 omslag<br />

1945 1 omslag<br />

1953-1955 1 omslag<br />

1979 1 omslag<br />

121


1423 Stukken betreffende de samenwerking met<br />

Humanitas met betrekking tot de opvang van<br />

vluchtelingen, met verslagen.<br />

1424 Stukken betreffende de opvang van asielzoekers<br />

in <strong>Winsum</strong>.<br />

3.11.5 Uitvoering sociale verzekeringswetten<br />

1425 Stukken betreffende de uitvoering van een aantal<br />

sociale verzekeringswetten.<br />

1426 Stukken betreffende de instelling van diverse<br />

commissies in verband met sociale<br />

(werk)voorziening(sregelingen).<br />

1427 Verordeningen betreffende de Commissie voor de<br />

verlening van bijstand en de samenstelling van de<br />

commissie.<br />

1428 Verordening tot uitvoering van de Algemene<br />

Bijstandswet betreffende de behandeling van<br />

aanvragen om bijstand en de behandeling van<br />

bezwaarschriften.<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1933-1969 1 omslag<br />

1951-1974 1 omslag<br />

1964-1985 1 omslag<br />

1964 1 omslag<br />

1429 Verslagen sociale zaken. 1982-1985 1 omslag<br />

1430 Stukken betreffende de voorstellen tot het<br />

aanstellen van een sociaal rechercheur.<br />

1431 Vaststelling en wijziging van de verordening<br />

bezwaarschriften Algemene Bestandswet.<br />

1432 Stukken betreffende de voorbereiding van<br />

steunverlening aan minima en vaststelling van de<br />

Verordening Sociaal Fonds <strong>Winsum</strong>.<br />

1433 Vaststelling en wijzigingen verordening<br />

Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk<br />

Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers.<br />

3.12 Onderwijs<br />

3.12.1 Organisatie van het onderwijs<br />

1434 Stukken betreffende de samenstelling van de<br />

commissie tot wering van schoolverzuim te<br />

<strong>Winsum</strong>, het huishoudelijk reglement en<br />

verslagen van werkzaamheden.<br />

1983-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985-1986 1 omslag<br />

1985-1986 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1901-1953 1 omslag<br />

122


1435 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

verordening tot het verlenen van een<br />

tegemoetkoming in de kosten van<br />

godsdienstonderwijs op de openbare lagere<br />

scholen.<br />

1436 Stukken betreffende de vaststelling van het aantal<br />

uren voor vakonderwijs aan basisscholen.<br />

1437 Stukken betreffende de vakken van onderwijs op<br />

de openbare basisscholen.<br />

1438 Stukken betreffende de samenstelling, de<br />

verslaglegging en het huishoudelijk reglement van<br />

de oudercommissie en de omzetting in een<br />

ouderraad.<br />

1439 Stukken betreffende de instelling, samenstelling<br />

en verslaglegging van de gemeenschappelijke<br />

schoolraad voor het openbaar onderwijs en het<br />

huishoudelijk reglement.<br />

1440 Stukken betreffende de lesroosters voor openbare<br />

basisscholen.<br />

1441 Stukken betreffende het aangaan van een<br />

schoolbegeleidingsovereenkomst en de invoering<br />

van een rechtspositieregeling (B3-reglement) voor<br />

de schoolbegeleidingsdienst.<br />

1442 Verordening regelende het verlenen van een<br />

tegemoetkoming voor het geven van godsdienst-<br />

of vormingsonderwijs aan leerlingen van<br />

openbare scholen voor gewoon lager onderwijs.<br />

1443 Stukken betreffende de instelling en<br />

samenstelling van een voorlopige<br />

medezeggenschapsraad en vaststelling van het<br />

reglement.<br />

1444 Verslagen halfjaarlijks overleg met<br />

schoolbesturen van bijzondere basisscholen.<br />

1445 Overeenkomst met ROGOPO ten behoeve van<br />

de totstandkoming van een regionaal overleg<br />

Groninger Openbaar Primair Onderwijs.<br />

1446 Stukken betreffende de vaststelling van het<br />

spreidingsplan openbare scholen voor<br />

basisonderwijs en de bepaling van het aantal te<br />

vormen basisscholen.<br />

1962 1 omslag<br />

1964-1982 1 omslag<br />

1964-1984 1 omslag<br />

1965-1988 1 omslag<br />

1974-1982 1 omslag<br />

1977-1985 1 omslag<br />

1981-1986 1 omslag<br />

1982-1984 1 omslag<br />

1982-1984 1 omslag<br />

1983-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1984-1986 1 omslag<br />

1984 1 omslag<br />

123


1447 Stukken betreffende de instelling en<br />

samenstelling van medezeggenschapsraden op<br />

openbare basisscholen en vaststelling van het<br />

reglement.<br />

1448 Stukken betreffende het uitvoeren van<br />

rijksregelingen met betrekking tot het onderwijs.<br />

1449 Stukken betreffende de organisatie van het<br />

onderwijsteam van de openbare basisschool<br />

"Tiggeldobbe" aan de Zadelmakerij 6 te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.12.2 Kleuteronderwijs<br />

1450 Stukken betreffende de opheffing van de<br />

openbare bewaarschool.<br />

1451 Stukken betreffende de verbouw en het<br />

onderhoud van de <strong>gemeente</strong>lijke bewaarschool,<br />

Kerkpad te Obergum.<br />

1452 Stukken betreffende de bouw en de uitbreiding<br />

van de openbare kleuterschool De Stiekelspoorn<br />

aan de Regnerus Praediniusstraat 13a te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1453 Stukken betreffende de openbare kleuterschool<br />

De Stiekel Spoorn aan de Regnerus<br />

Praediniusstraat 13a en het doen van<br />

aanschaffingen.<br />

1454 Stukken betreffende de vaststelling van speel- en<br />

werkplannen van kleuterscholen.<br />

1455 Stukken betreffende de openbare kleuterschool<br />

aan het Kerkpad te <strong>Winsum</strong>.<br />

1456 Stukken betreffende het schoolgebouw voor<br />

bijzonder kleuteronderwijs "Kleuterborg" aan de<br />

Schoolstraat en Nieuwstraat 9 (Sjoelplein) te<br />

<strong>Winsum</strong> en het doen van aanschaffingen.<br />

1457 Stukken betreffende de vaststelling van speel- en<br />

werkplannen voor het kleuteronderwijs.<br />

1458 Stukken betreffende de bouw en uitbreiding van<br />

een bijzondere kleuterschool, Nieuwstraat 9<br />

(Sjoelplein) te Obergum en het doen van<br />

aanschaffingen.<br />

3.12.3 Lager en basisonderwijs<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1987-1988 1 omslag<br />

1939 1 omslag<br />

1940-1949 1 omslag<br />

1950-1965 1 pak<br />

1971-1975 1 omslag<br />

1956-1966 1 omslag<br />

1956-1973 1 omslag<br />

1957-1982 1 omslag<br />

1958-1983 1 omslag<br />

1962-1980 1 omslag<br />

124


3.12.3.1 Organisatie<br />

1459 Verordening op het openbaar lager onderwijs en<br />

stukken betreffende de organisatie van het<br />

onderwijs op de lagere school te <strong>Winsum</strong>.<br />

1460 Stukken betreffende de vaststelling van materiële<br />

kosten voor het lager onderwijs.<br />

1461 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

schoolgrenzen.<br />

1462 Stukken betreffende de leermiddelenkredieten<br />

openbare basisscholen.<br />

1463 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van<br />

een krediet voor het aanbrengen van<br />

elektronische beveiliging ten behoeve van de<br />

basisscholen.<br />

1464 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

leerplannen en lesroosters voor de openbare<br />

lagere school te <strong>Winsum</strong>.<br />

1465 Verordening bezoldiging en vergoedingen<br />

personeel school voor buitengewoon lager<br />

onderwijs en vaststelling leerplannen en<br />

lesroosters.<br />

1466 Stukken betreffende de organisatie van het<br />

onderhoud, de schoonmaak en de<br />

energievoorziening van de openbare scholen.<br />

3.12.3.2 Borgschool<br />

1467 Stukken betreffende de voorbereiding en de bouw<br />

van een bijzondere school voor lager onderwijs,<br />

Borgweg 46 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1468 Stukken betreffende de vergoedingen ingevolge<br />

art.72 Lager onderwijswet 1920 ten behoeve van<br />

de bijzondere school voor lager onderwijs aan de<br />

Borgweg 46 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1469 Stukken betreffende de voorbereiding van de<br />

besluitvorming over de verbouw van de<br />

bijzondere lagere school "Borgschool" en<br />

uitbreiding tot basisschool, Borgweg 46 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

(1884)<br />

1948-1952<br />

1 omslag<br />

1952-1974 1 omslag<br />

1975-1985 1 omslag<br />

1982-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1937-1961 1 omslag<br />

1957-1965 1 omslag<br />

1985-1988 1 omslag<br />

1951-1959 1 omslag<br />

1957-1987 1 omslag<br />

1977-1980 1 omslag<br />

125


1470-<br />

1471<br />

Stukken betreffende de verbouw en uitbreiding<br />

van de bijzondere school voor kleuter- en<br />

basisonderwijs "Borgschool", Borgweg 46 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1470 Algemeen<br />

1471 Bijlagen<br />

3.12.3.3 Negen Wieken<br />

1472 Stukken betreffende de voorbereiding, bouw en<br />

exploitatie van een school voor kleuter- en<br />

basisonderwijs "De Negen Wieken", Het Hooge<br />

Heem 1 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1473 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van<br />

extra kredieten door de raad ten behoeve van het<br />

doen van aanschaffingen voor de school "De<br />

Negen Wieken", Het Hooge Heem 1 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1474 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

werkplannen voor de school voor kleuter en<br />

basisonderwijs " De Negen Wieken", Het Hooge<br />

Heem 1 te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.12.3.4 Oude school<br />

1475 Stukken betreffende de inrichting van de<br />

openbare lagere school, Regnerus<br />

Praediniusstraat 2 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1476 Stukken betreffende de oprichting van een<br />

dependance te <strong>Winsum</strong> aan de Regnerus<br />

Praediniusstraat 2 van de school voor<br />

handenarbeid en de beëindiging van de<br />

subsidiëring.<br />

3.12.3.5 Parkschool<br />

1477 Stukken betreffende de voorbereiding, het bestek,<br />

de bouw en de exploitatie van de school voor<br />

buitengewoon lager onderwijs,<br />

Schilligehamsterweg 5 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1478 Opzichterdagboek voor het werk: bouwen van<br />

een buitengewoon lager onderwijsschool,<br />

Schilligehamsterweg 5 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1479 Stukken betreffende de opheffing en de<br />

heropening van de school voor buitengewoon<br />

lager onderwijs, Schilligehamsterweg 5 te<br />

1980-<strong>1989</strong> 2 omslagen<br />

1977-<strong>1989</strong> 1 doos<br />

1980-1985 1 omslag<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1931-1978 1 omslag<br />

1971-1985 1 omslag<br />

1949-1954 1 pak<br />

1953-1954 1 deel<br />

1962-1963 1 omslag<br />

126


<strong>Winsum</strong>.<br />

1480 Stukken betreffende de verplaatsing van de<br />

openbare lagere school naar het gebouw van de<br />

school voor buitengewoon lager onderwijs aan de<br />

Schilligehamsterweg 5 (Parkschool), de verbouw<br />

en het doen van aanschaffingen.<br />

3.12.3.6 Tiggeldobbe<br />

1481 Stukken betreffende de voorbereiding en de bouw<br />

van een school voor kleuter- en basisonderwijs<br />

"Tiggeldobbe" aan de Zadelmakerij 6 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1482 Stukken betreffende het proces rond het herstel<br />

van het dak van de "Tiggeldobbe", Zadelmakerij 6<br />

te <strong>Winsum</strong>.<br />

1483 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van<br />

extra kredieten door de raad ten behoeve van het<br />

doen van aanschaffingen voor de school<br />

"Tiggeldobbe" aan de Zadelmakerij 6 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1484 Stukken betreffende de deelname van de<br />

"Tiggeldobbe"(Zadelmakerij 6, <strong>Winsum</strong>) aan het<br />

plan voor activering van het innovatieproces<br />

basisschool.<br />

1485 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

werkplannen voor basisschool de "Tiggeldobbe",<br />

Zadelmakerij 6 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1486 Stukken betreffende de uitbreiding en exploitatie<br />

van de school voor kleuter en basisonderwijs<br />

"Tiggeldobbe", Zadelmakerij 6 te <strong>Winsum</strong>, de<br />

aanleg van een tuin rondom de school en de<br />

aanvraag experimentele basisschool.<br />

3.12.3.7 Schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs<br />

1487 Stukken betreffende de oude school van de<br />

Vereniging voor Gereformeerd lager onderwijs,<br />

Schoolstraat 24 en Nieuwstraat 9 (Sjoelplein) te<br />

Obergum.<br />

1488 Stukken betreffende de voorbereiding, de bouw<br />

en de uitbreiding van een bijzondere school voor<br />

kleuter- en basisonderwijs "De Piramiden",<br />

Hamrik 6 te <strong>Winsum</strong> en het doen van<br />

1964-1979 1 omslag<br />

1974-1983 1 pak<br />

1983-1985 1 omslag<br />

1976-1985 1 omslag<br />

1977-1980 1 omslag<br />

1979-1988 1 omslag<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1931-1957 1 omslag<br />

1972-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

127


aanschaffingen.<br />

1489 Stukken betreffende de voorbereiding, de bouw<br />

en de uitbreiding van de basisschool voor<br />

gereformeerd vrijgemaakt onderwijs "De Wierde",<br />

Aemckenheerd 2 te <strong>Winsum</strong> en het doen van<br />

aanschaffingen.<br />

3.12.4 Voortgezet onderwijs<br />

1490 Stukken betreffende de medewerking aan de<br />

oprichting en de bouw van een christelijke lagere<br />

landbouwschool te <strong>Winsum</strong> en verstrekte<br />

subsidies aan de school.<br />

1491 Stukken betreffende het voortgezet gewoon lager<br />

onderwijs te <strong>Winsum</strong>.<br />

1492 Stukken betreffende de niet gerealiseerde<br />

plannen tot stichting van een gemeenschappelijke<br />

openbare school voor uitgebreid lager onderwijs.<br />

1493 Stukken betreffende de stichting en bouw van een<br />

bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs,<br />

Buitensingel 8 te Obergum.<br />

1494 Raadsbesluiten tot vaststelling van het bedrag in<br />

verband met exploitatievergoeding bijzondere<br />

school voor uitgebreid lager onderwijs.<br />

1495 Stukken betreffende de realisering van<br />

nieuwbouw voor de christelijke MAVO-school,<br />

Meeden 35 te <strong>Winsum</strong> en de overeenkomst van<br />

grondruil.<br />

3.12.5 Onderwijzend personeel<br />

1496 Raadsbesluiten tot vaststelling vergoeding<br />

jaarwedden vakonderwijzers bijzondere school<br />

voor uitgebreid lager onderwijs.<br />

1497 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging<br />

van de verplaatsingskostenverordening<br />

onderwijzend personeel.<br />

1498 Stukken betreffende de vaststelling van<br />

vergoedingen voor vakonderwijs aan de<br />

bijzondere school voor basisonderwijs.<br />

1981-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1937-1941 1 omslag<br />

1943-1949 1 omslag<br />

1946-1950 1 omslag<br />

1946-1950 1 omslag<br />

1952-1968 1 omslag<br />

1976-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1947-1969 1 omslag<br />

1948-1967 1 omslag<br />

1953-1983 1 omslag<br />

128


1499 Stukken betreffende de werving van<br />

onderwijspersoneel.<br />

1500 Verordening tot regeling van de rechtspositie en<br />

de bezoldiging van de vakonderwijzers bij het<br />

openbaar lager onder wijs.<br />

1501 Stukken betreffende de afvloeiingsregeling<br />

onderwijzend personeel verbonden aan de<br />

openbare kleuter- en lagere scholen.<br />

1502 Stukken betreffende deelneming personeel<br />

openbare scholen te <strong>Winsum</strong> aan<br />

ambtenarenakties.<br />

1503 Stukken betreffende de personeelsformatie, het<br />

sociaal plan en benoemingsprocedures voor<br />

onderwijspersoneel.<br />

1504 Stukken betreffende de formatie van het<br />

personeel op openbare basisscholen.<br />

1505 Verordening betreffende de volgorde van<br />

afvloeiing onderwijzend personeel van de<br />

openbare scholen voor basisonderwijs.<br />

1506 Stukken betreffende de vaststelling van een<br />

sollicitatiecode voor het onderwijspersoneel.<br />

1507-<br />

1521<br />

Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van onderwijspersoneel<br />

1507 Aptroot - Bleker<br />

1508 Boer - Crebas<br />

1509 Daglet - Frik<br />

1510 Geerlings - Gooren<br />

1511 Graaf - Hindriks<br />

1512 Hofman - Hut<br />

1513 Jager - Jonker<br />

1514 Kalk - Kuipers<br />

1515 Laan - Musch<br />

1516 Niehoff - Overbeek<br />

1517 Pen - Postma<br />

1518 Reddingius - Slager<br />

1519 Smallenbroek - Tuininga<br />

1520 Uittien - Wit<br />

1521 Wolferen - Zijl<br />

3.12.6 Leerlingen<br />

1962-1985 1 omslag<br />

1964 1 omslag<br />

1977-1984 1 omslag<br />

1980-1982 1 omslag<br />

1984-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

15 omslagen<br />

129


1522 Stukken betreffende het verstrekken van<br />

schoeisel, kleding en voeding aan behoeftige<br />

schoolgaande kinderen.<br />

1523 Stukken betreffende de vaststelling van het aantal<br />

leerlingen van Joodsen bloede en opgave van<br />

Volksduitse kinderen op scholen in <strong>Winsum</strong>.<br />

1524 Stukken betreffende het t.b.c.-onderzoek onder<br />

schoolkinderen.<br />

1525 Stukken betreffende het beperken van snoepen<br />

op scholen.<br />

1933-1948 1 omslag<br />

1941 1 omslag<br />

1942-1948 1 omslag<br />

1967-1970 1 omslag<br />

1526 Verordeningen leerlingenvervoer. 1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.13 Cultuur, Sport, Recreatie, Toerisme en Natuurschoon<br />

3.13.1 Kunst en cultuur<br />

-.- Zie voor de plaatsing van het kunstwerk<br />

"Tiggeljongen", rubriek Dorpsvernieuwing Kom<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1527 Stukken betreffende tentoonstellingen, die in<br />

<strong>Winsum</strong> zijn gehouden.<br />

1528 Stukken betreffende de herbouw van een<br />

muziekkoepel aan de Regnerus Praediniusstraat.<br />

1529 Stukken betreffende de subsidiëring en<br />

huisvesting van het verenigingsgebouw "De<br />

Breede", Kerkpad 8.<br />

1950-1983 1 omslag<br />

1951-1955 1 omslag<br />

1953-1981 1 omslag<br />

1530 Stukken betreffende tentoonstelling Wad en Land. 1955 1 omslag<br />

1531 Stukken betreffende het behoud van de in hotel<br />

Bron, Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 2, aanwezige "grote<br />

zaal" voor het verenigingsleven.<br />

1532 Verordening regelende de subsidiëring van<br />

plaatselijke amateur-muziekgezelschappen en<br />

verlengingen werkingsduur.<br />

1533 Verordening, regelende de samenstelling en<br />

werkwijze van de <strong>gemeente</strong>lijke kulturele<br />

kommissie en het beschikbaar stellen van een<br />

geldelijke bijdrage.<br />

1961-1962 1 omslag<br />

1962-1977 1 omslag<br />

1964 1 omslag<br />

130


1534 Notulen van vergaderingen van de kulturele<br />

kommissie en de door de kommissie<br />

georganiseerde tentoonstellingen.<br />

1535 Stukken betreffende de totstandkoming en<br />

opheffing van een Culturele Raad in <strong>Winsum</strong> en<br />

het beheer van de financiën door de <strong>gemeente</strong>.<br />

1536 Stukken betreffende plannen en ontwerpen voor<br />

een multifunctioneel centrum ("cultuurschuur") te<br />

<strong>Winsum</strong> (locaties Ripperdahal, Ripperdaheerd en<br />

Lombok (voorheen Munsterweg)).<br />

1537 Stukken betreffende een onderzoek naar de<br />

wenselijkheid van een multifunctioneel centrum te<br />

<strong>Winsum</strong> door het Provinciaal Opbouworgaan<br />

Groningen.<br />

1538 Stukken betreffende het verkrijgen van een foto<br />

van een schilderij, waarop Wigbolt Ripperda staat<br />

afgebeeld.<br />

1539 Stukken betreffende de vorming van een culturele<br />

commissie en instelling als Stichting Kulturele<br />

Kommissie <strong>Winsum</strong>.<br />

1540 Stukken betreffende de realisering van een<br />

adequate podiumaccommodatie in samenwerking<br />

met de Stichting Kulturele Kommissie <strong>Winsum</strong><br />

door middel van verbouw van het gebouw "De<br />

Breede", Kerkpad 8.<br />

1541-<br />

1542<br />

Stukken betreffende de verbouw van de gymzaal<br />

aan de Schouwerzijlsterweg 7 te <strong>Winsum</strong> tot<br />

multifunctioneel sociaal-cultureel centrum en de<br />

inrichting van het gebouw ten behoeve van<br />

jeugdsoos "de Pluu".<br />

1964-1971 1 omslag<br />

1972-1977 1 omslag<br />

1974-1982 1 omslag<br />

1975-1976 1 omslag<br />

1976 1 omslag<br />

1978 1 omslag<br />

1984-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1541 1985-1986('88) 1985-1986<br />

(1988)<br />

1542 (1985)1987-<strong>1989</strong> (1985)<br />

1987-<strong>1989</strong><br />

1543 Stukken betreffende aanschaf Carillon en<br />

installatie in de toren van het pand Hoofdstraat<br />

<strong>Winsum</strong> 4.<br />

1544<br />

Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van personeel van de Stichting Muziekschool<br />

Noord Groningen.<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 pak en 1<br />

omslag<br />

1 pak<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1 omslag<br />

131


3.13.1.1 Bibliotheek<br />

1545 Stukken betreffende de deelname aan de<br />

Stichting Uitleenbibliotheek Baflo, Eenrum,<br />

Warffum en <strong>Winsum</strong>, verhuur en uitbreiding van<br />

de bibliotheek en de ontbinding van de Stichting.<br />

1546 Stukken betreffende overeenkomst van<br />

dienstverlening met de Provinciale Bibliotheek<br />

Centrale ten behoeve van de Openbare<br />

Bibliotheek aan de Regnerus Praediniusstraat 2<br />

te <strong>Winsum</strong> en de vestiging van de artotheek.<br />

1547 Stukken betreffende de samenstelling, werkwijze<br />

en bevoegdheden van de commissie voor de<br />

openbare bibliotheek.<br />

3.13.2 Sport<br />

3.13.2.1 Algemeen<br />

1548 Stukken betreffende de verbetering van het<br />

sportterrein te <strong>Winsum</strong>, de aanleg van een<br />

oefenveld en gedeelte plantsoen.<br />

1549 Stukken betreffende de exploitatie van<br />

sportvelden.<br />

1550 Reglement voor het gebruik van het <strong>gemeente</strong>lijk<br />

gymnastiekgebouw te <strong>Winsum</strong>.<br />

1551 Stukken betreffende de instelling van een<br />

commissie van voorbereiding tot uitbreiding van<br />

de sportvelden op gronden van de <strong>gemeente</strong> en<br />

onderzoek naar behoefte aan sportvoorzieningen.<br />

1552-<br />

1553<br />

Stukken betreffende de fasegewijze aanpak ter<br />

realisatie van de sport- en recreatieve<br />

voorzieningen aan de westzijde van de<br />

provinciale weg te <strong>Winsum</strong>, Schilligeham en<br />

Wierdaweg.<br />

1961-1976 1 omslag<br />

1976-1979 1 pak<br />

1977-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1948-1952 1 omslag<br />

1952-1984 1 omslag<br />

1954 1 stuk<br />

1970-1976 1 omslag<br />

1973-1980 1 pak en 1<br />

omslag<br />

1552 Algemeen 1 pak<br />

1553 Bijlagen<br />

1554 Stukken betreffende diverse<br />

buitensportvoorzieningen op<br />

sportaccommodaties.<br />

1555 Instructie voor de beheerder en de bedrijfsleider<br />

van de sporthal.<br />

1973-1986 1 pak<br />

1974 1 stuk<br />

132


1556 Stukken betreffende het gebruik van het sportveld<br />

aan de Wierdaweg/Garnwerderweg en sportpark<br />

"Schilligeham" door de Hockeyclub <strong>Winsum</strong>.<br />

1976-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1557 Sportnota <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>. 1977-1978 1 omslag<br />

1558 Stukken betreffende de aanleg van twee<br />

springschansen ten behoeve van de<br />

polsstokverspringvereniging <strong>Winsum</strong> en<br />

omstreken in de wijk Ripperda.<br />

1559 Stukken betreffende de realisatie van een<br />

manege voor de Landelijke Rijvereniging en<br />

Ponyclub "Reitdiepruiters" aan Netlaan 1a.<br />

1560 Stukken betreffende een haalbaarheidsstudie<br />

voor een kunststofgrasveld te <strong>Winsum</strong>, op<br />

verzoek van de Hockeyclub <strong>Winsum</strong>.<br />

1561-<br />

1565<br />

3.13.2.2 Sportpark '"Schilligeham" aan de Wierdaweg<br />

Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van<br />

Sportpark '"Schilligeham" aan de Wierdaweg.<br />

1561 Voetbalcomplex, 1972-1976 (1978)<br />

1562 Voetbalcomplex, 1976-<strong>1989</strong><br />

1563 Hockey- en korfbalvelden aan de Wierdaweg,<br />

1981-<strong>1989</strong><br />

1564 Tennisbanen en de bouw van een kleedgebouw,<br />

1964-1980 (ged.)<br />

1565 Tennisbanen, 1980(ged.)-<strong>1989</strong><br />

3.13.2.3 Sportvelden Schouwerzijlsterweg<br />

1566 Stukken betreffende de instelling en rapportage<br />

van de werkgroep onderzoek "eigen"<br />

sportcomplex voor de voetbalverenigingen<br />

Hunsingo en VIBOA. (commissie Lanting).<br />

1567 Stukken betreffende het beheer en exploitatie van<br />

de sportvelden aan de Schouwerzijlsterweg.<br />

3.13.2.4 Gymzalen<br />

1568 Stukken betreffende de bouw van een nieuw<br />

gymnastiekgebouw op een terrein, gelegen ten<br />

zuiden van de sportvelden aan<br />

Schouwerzijlsterweg 7 en verkoop oud<br />

gymnastieklokaal.<br />

1980-1984 1 omslag<br />

1983-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1986-1987 1 omslag<br />

1972-<strong>1989</strong> 4 omslagen<br />

en 1 pak<br />

1 pak<br />

1985-1986 1 omslag<br />

1985-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1951-1954 1 omslag<br />

133


1569 Gymzaal aan de Schouwerzijlsterweg 7. 1958-1983 1 omslag<br />

1570 Gymnastiekgebouw aan de Borgweg 44 te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1571 Stukken betreffende de bouw van het<br />

gymnastiekgebouw, Borgweg 44b te <strong>Winsum</strong>.<br />

3.13.2.5 Sporthal Ripperdahal<br />

1572 Stukken betreffende de bouw en de opening van<br />

de sporthal Ripperdahal, Hamrik 4 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1573 Stukken betreffende de terreinaanleg en de<br />

groenvoorziening rond de sporthal Ripperdahal,<br />

Hamrik 4 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1574 Kantine van sporthal Ripperdahal, Hamrik 4 te<br />

<strong>Winsum</strong><br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1964-1970 1 omslag<br />

1972-1976 1 pak<br />

1973-1976 1 omslag<br />

1975-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1575 Sporthal Ripperdahal, Hamrik 4 te <strong>Winsum</strong>. 1982-1988 1 omslag<br />

3.13.3.6 IJsbaan<br />

1576 Stukken betreffende de aanleg, het beheer en de<br />

exploitatie van de <strong>Winsum</strong>er ijsbaan.<br />

1577 Stukken betreffende de aanleg, het beheer en de<br />

exploitatie van de <strong>Winsum</strong>er ijsbaan.<br />

3.13.3.7 Zwembad<br />

1578 Stukken betreffende de bouw en het in gebruik<br />

nemen van een bad-en zweminrichting ten<br />

westen van de Wierdaweg en de overname door<br />

de <strong>gemeente</strong>.<br />

1579 Stukken betreffende het treffen van voorzieningen<br />

aan de bad- en zweminrichting ten westen van de<br />

Wierdaweg.<br />

1580 Stukken betreffende de personele<br />

aangelegenheden bij het openluchtzwembad "De<br />

Hoge Vier" te <strong>Winsum</strong>.<br />

1581 Stukken betreffende de realisatie van plannen<br />

voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad<br />

ten westen van de Wierdaweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

1961-1988<br />

(ged.)<br />

1988 (ged.)-<br />

<strong>1989</strong><br />

1 pak<br />

1 omslag<br />

1931-1962 1 omslag<br />

1961-1969 1 omslag<br />

1964-1976,<br />

1973-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1967-1975 1 pak<br />

134


1582 Stukken betreffende de aanleg van een<br />

zonneweide en parkeerterrein bij het<br />

openluchtzwembad ten westen van de<br />

Wierdaweg te <strong>Winsum</strong>.<br />

1583 Stukken betreffende de niet gerealiseerde<br />

plannen voor de bouw van een overdekt<br />

zwembad te <strong>Winsum</strong> (commissie Lanting).<br />

1584 Jaarverslagen van de chefbadmeester van het<br />

openluchtzwembad "De Hoge Vier" te <strong>Winsum</strong>.<br />

1585 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van<br />

kredieten voor de realisering van diverse<br />

voorzieningen bij het openluchtzwembad "De<br />

Hoge Vier" te <strong>Winsum</strong>.<br />

1586-<br />

1587<br />

Stukken betreffende de benoeming en ontslag<br />

van zwembadpersoneel.<br />

1586 Akker - Folders<br />

1587 Machacek - Wempe<br />

3.13.3 Recreatie en toerisme<br />

3.13.3.1 Algemeen<br />

1588 Stukken betreffende (voorbereiding)<br />

Vreemdelingen Verkeer in de provincie<br />

Groningen.<br />

1589 Stukken betreffende de aanleg van hertenkampen<br />

te <strong>Winsum</strong>.<br />

1590 Stukken betreffende het schetsplan "Maarhuizen"<br />

met recreatiesuggestie voor de boerderij met<br />

omliggende landerijen.<br />

1591 Stukken betreffende de aanleg van een<br />

trimparcours tussen de Meeden en de Netlaan.<br />

1592 Stukken betreffende de door de Grontmij<br />

opgestelde notities inzake de mogelijkheden voor<br />

(vaar)recreatieve ontwikkelingen in Adorp, Bedum<br />

en <strong>Winsum</strong>.<br />

1593 Stukken betreffende de aanleg van vissteigers en<br />

de verkregen rijksbijdragen voor de aanleg.<br />

1594 Stukken betreffende de oprichting van een<br />

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1972-1978 1 omslag<br />

1975-1978 1 omslag<br />

1976-1988 1 omslag<br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

2 omslagen<br />

1938 1 omslag<br />

1966-1986 1 omslag<br />

1969-1971 1 omslag<br />

1978 1 omslag<br />

1979-1983 1 omslag<br />

1979-1984 1 omslag<br />

1982-1984 1 omslag<br />

135


1595 Notitie "Vaar Wel" van de <strong>gemeente</strong>n Eenrum,<br />

Leens, Oldehove, Ulrum en <strong>Winsum</strong> over<br />

waterrecreatieve voorzieningen in Noord-<br />

Groningen.<br />

1596 Stukken betreffende de realisatie van een<br />

aanlegsteiger langs de Trekweg naar<br />

Onderdendam ten behoeve van de vaste<br />

ligplaatsen.<br />

1597 Stukken betreffende het voeren van besprekingen<br />

over ligplaatsenbeleid en treffen van<br />

voorzieningen op vaarrecreatief gebied.<br />

1598 Stukken betreffende de totstandkoming en de<br />

benoeming van raadsleden als bestuurslid van de<br />

Stichting Waterrecreatie <strong>Winsum</strong> e.o.<br />

1599 Stukken betreffende de voorbereiding en<br />

vaststelling van de ligplaatsenregeling.<br />

1600 Stukken betreffende het haalbaarheidsonderzoek<br />

van het Wierdeproject <strong>Winsum</strong> "2000 jaar terug in<br />

de tijd", met fotoalbum van het bezoek aan Lejre<br />

in Denemarken.<br />

1601 Stukken betreffende de voorbereiding en de<br />

vaststelling van de kampeerverordening.<br />

1602 Stukken betreffende de opzet van een<br />

rondvaartbedrijf nabij camping "Wierdezoom".<br />

3.13.3.2 Dwarshelling aan het <strong>Winsum</strong>erdiep<br />

1603 Stukken betreffende de ontvangen bijdragen voor<br />

het herstel van de dwarshelling.<br />

1604-<br />

1606<br />

Stukken betreffende het herstel en de exploitatie<br />

van de dwarshelling en de aanleg van diverse<br />

(vaar)recreatieve voorzieningen nabij de<br />

dwarshelling.<br />

1604 1982-1984 1982-1984<br />

1605 (1983)1985-1986(<strong>1989</strong>) (1983)<br />

1985-1986<br />

(<strong>1989</strong>)<br />

1983 1 omslag<br />

1984-1986 1 omslag<br />

1984-1987 1 omslag<br />

1984-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1985-1986 1 omslag<br />

1985-1987 1 omslag<br />

1986-1987 1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1982-1986 1 omslag<br />

1982-<strong>1989</strong> 1 omslag en 2<br />

pakken<br />

1606 1987-<strong>1989</strong> 1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

3.13.3.3 Jachthaven en Camping "Wierdezoom"<br />

136


1607 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van<br />

recreatieve voorzieningen, ten westen van de<br />

provinciale weg; Financiering.<br />

1608 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van<br />

recreatieve voorzieningen, ten westen van de<br />

provinciale weg; camping Wierdezoom en de<br />

omlegging van de buurweg.<br />

1609 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van<br />

recreatieve voorzieningen, ten westen van de<br />

provinciale weg; jachthaven.<br />

1983-1986 1 omslag<br />

1984-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1984-1985<br />

(1987)<br />

1 omslag<br />

3.13.4 Viering van bevrijding, verjaardag van de koningin,<br />

herdenkingen e.d.<br />

1610 Stukken betreffende plechtigheden en<br />

herdenkingen ten aanzien van het Koninklijk Huis.<br />

1611 Stukken betreffende de nationale herdenking en<br />

feesten.<br />

1612 Stukken betreffende voorbereiding<br />

herdenkingsfeest 900 jaar munt-, markt- en<br />

tolrechten <strong>Winsum</strong>. N.B. Zie ook de inventaris van<br />

het archief van de stichting "900 jaar <strong>Winsum</strong>".<br />

3.13.5 Onderscheidingen<br />

1613 Koninklijk Besluit van 24 mei 1935, nr. 54 en<br />

overige stukken, waarbij mr. C. de Ranitz met zijn<br />

wettige nakomelingen in de Nederlandse Adel is<br />

verheven.<br />

1614 Stukken betreffende het toekennen van<br />

eretekenen en eervolle onderscheidingen.<br />

3.13.6 Monumenten<br />

1615 Stukken betreffende de voorgenomen afbraak van<br />

de molen van de heer L.G. Wiersema te <strong>Winsum</strong>.<br />

1616-<br />

1617<br />

Stukken betreffende de aankoop, de restauratie,<br />

het beheer en exploitatie van de molen "De Ster"<br />

te <strong>Winsum</strong>.<br />

1616 1937-1979.<br />

1617 1980-<strong>1989</strong>('90)<br />

1934-1988 1 pak<br />

1949-1986 1 omslag<br />

1956-1957 1 omslag<br />

1934-1939 1 omslag<br />

1934-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1935 1 omslag<br />

1937-<strong>1989</strong><br />

(1990)<br />

2 omslagen<br />

137


1618 Stukken betreffende de inventarisatie van terpen<br />

en wierden.<br />

1619 Stukken betreffende de samenstelling van het<br />

comité tot oprichting van een monument te<br />

<strong>Winsum</strong> en de realisatie van het<br />

oorlogsmonument.<br />

1620 Stukken betreffende de aankoop, de restauratie,<br />

het beheer en de exploitatie van de molen "De<br />

Vriendschap" te <strong>Winsum</strong>.<br />

1621 Stukken betreffende de restauratie en het<br />

onderhoud van de Nederlands Hervormde Kerk te<br />

Obergum.<br />

1622 Stukken betreffende de lijst van beschermde<br />

monumenten.<br />

1623 Stukken betreffende de restauratie en onderhoud<br />

van de Nederlands Hervormde kerk met toren te<br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1624-<br />

1626<br />

Stukken betreffende de restauratie en rehabilitatie<br />

van particuliere woningen.<br />

1624 Bellingeweer-Hoofdstraat 1971-1987.<br />

1625 Kerkstraat-G. Reindersstraat 1971-<strong>1989</strong>('90).<br />

1626 Saaksum-Wierdaweg 1970-1987.<br />

1627 Stukken betreffende de restauratie van een<br />

schilderstuk van J.H. Aikes op de<br />

schoorsteenboezem van de boerderij Maarhuizen<br />

18 te <strong>Winsum</strong>.<br />

1628 Stukken betreffende de restauratie van de muur<br />

bij de bijzondere begraafplaats te Bellingeweer en<br />

de overname in eigendom.<br />

1629 Stukken betreffende de lijst van beschermde<br />

archeologische monumenten.<br />

1630 Stukken betreffende de aanwijzing van <strong>Winsum</strong>-<br />

Obergum tot beschermd dorpsgezicht, met<br />

tekeningen.<br />

1631 Stukken betreffende het register van beschermde<br />

archeologische monumenten.<br />

1632 Stukken betreffende plannen tot aanleg van<br />

volkstuinen en ijsbaan op het beschermde<br />

archeologische monument "Wierde Ripperda".<br />

1943-1947 1 omslag<br />

1946-1947 1 omslag<br />

1953-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1964-1986 1 omslag<br />

1969-<strong>1989</strong> 1 pak<br />

1971-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1971-<strong>1989</strong><br />

(1990)<br />

3 pakken<br />

1974-1975 1 omslag<br />

1974-1986 1 omslag<br />

1975-1981 1 omslag<br />

1975-1986 1 pak<br />

1981 1 omslag<br />

1983-1985 1 omslag<br />

138


1633 Stukken betreffende de <strong>gemeente</strong>lijke<br />

meerjarenprogramma's monumenten 1987-1991.<br />

1634 Stukken betreffende het register van beschermde<br />

monumenten.<br />

3.13.7 Natuurschoon<br />

1635 Stukken betreffende het beschermd natuurgebied<br />

Maarhuizen.<br />

1636 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking<br />

van de verordening op het vellen van<br />

houtopstanden.<br />

1637 Stukken betreffende het aanbrengen van<br />

groenvoorzieningen met bijkomende werken in<br />

het bestemmingsplan Ripperda.<br />

1638 Stukken betreffende het herstel van de boom<br />

"Zwarte Noot" (Juglans Nigri) bij de boerderij<br />

"Ripperdaheerd" door een specialist in de<br />

boomchirurgie.<br />

1639 Stukken betreffende het bosplan <strong>Winsum</strong>, onder<br />

de naam "Potmaarbosje".<br />

1640 Stukken betreffende de groenvoorzieningen in de<br />

boomgaard in het bestemmingsplan Ripperda.<br />

1641 Stukken betreffende de indiening voor<br />

subsidiëring van het landschapsbeheersplan<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> bij het Regionaal Coördinatie<br />

College Openbare Werken.<br />

1642 Stukken betreffende het beplantingsplan rond de<br />

Nederlands Hervormde Kerk te <strong>Winsum</strong>.<br />

1643-<br />

1652<br />

1643 <strong>1932</strong><br />

1644 1933<br />

1645 1934<br />

1646 1935<br />

1647 1936<br />

1648 1937<br />

1649 1938<br />

3.14 Militaire zaken<br />

Alfabetisch registers van ingeschrevenen voor de<br />

dienstplicht.<br />

1986-1987 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1942-1948 1 omslag<br />

1962-1982 1 omslag<br />

1966-1986 1 pak<br />

1975-1977 1 omslag<br />

1975-1978 1 omslag<br />

1977-1985 1 omslag<br />

1979 1 omslag<br />

1986 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1941 10 katernen<br />

139


1650 1939<br />

1651 1940<br />

1652 1941<br />

1653 Inkwartieringslijsten. 1933-1950 1 omslag<br />

1654 Stukken betreffende de vordering van paarden en<br />

hooi ingevolge de Inkwartieringswet.<br />

1655 Stukken betreffende toestand van de <strong>gemeente</strong><br />

na de bevrijding en opgave van omgekomen en<br />

vermiste personen.<br />

1656 Stukken betreffende de <strong>Winsum</strong>er<br />

gerepatrieerden en de aanvragen om<br />

hulpverlening als oorlogsslachtoffer.<br />

1657 Stukken betreffende de zorg voor gerepatrieerden<br />

uit Indonesië en hun verwanten.<br />

1658 Stukken betreffende vermeende aanwezigheid<br />

van fosfor- en brisantbommen.<br />

1659 Stukken betreffende het inrichten van een<br />

gedeelte van het Lauwersmeergebied als militair<br />

oefenterrein en het gebruik van de provinciale<br />

weg Groningen-<strong>Winsum</strong>-Lauwersoog voor militair<br />

transport.<br />

1660 Stukken betreffende de munitietransporten over<br />

de spoorlijn Groningen-Roodeschool naar de<br />

Eemshaven. N.B. Onder hoofdstuk<br />

"Documentatie" zijn drie plakboeken te vinden,<br />

samengesteld door P. Noord.<br />

1661 Stukken betreffende de standpuntbepaling in de<br />

raad ten aanzien van de plaatsing van<br />

kernwapens in Nederland.<br />

3.15 Justitie en Politie<br />

1662 Registers van opgemaakte en verzonden<br />

processen-verbaal.<br />

1663 Verordening, regelende de eischen van<br />

benoembaarheid en de bezoldiging van de<br />

veldwachters en de wijzigingen daarvan.<br />

1664 Maandrapporten inzake politionele<br />

aangelegenheden, verslag toestand politie en<br />

meldingen buitengewone voorvallen.<br />

1937-1940 1 omslag<br />

1945-1947 1 omslag<br />

1945-1966 1 omslag<br />

1948-1973 1 omslag<br />

1971 1 omslag<br />

1975-1981 1 pak<br />

1981-1982 1 omslag<br />

1981-1984 1 omslag<br />

<strong>1932</strong>-1953 1 omslag<br />

1935-1943 1 omslag<br />

1942-1987 1 omslag<br />

140


1665 Stukken betreffende de inventarisatie van<br />

opgelegde boetes door de bezetter aan inwoners<br />

van de <strong>gemeente</strong>.<br />

1666 Lijst van alle in de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

gearresteerde of huisarrest gekregen N.S.B.-ers<br />

en andere politieke delinquenten. N.B. Niet<br />

openbaar.<br />

1667 Stukken betreffende de bouw van een postbureau<br />

voor het korps Rijkspolitie te <strong>Winsum</strong>.<br />

1668 Stukken betreffende de benoeming tot<br />

onbezoldigd ambtenaar Rijkspolitie en<br />

waarneming postcommando te <strong>Winsum</strong>.<br />

1669 Stukken betreffende beleidsplannen korps<br />

Rijkspolitie, groep Bedum betrekking hebbend op<br />

het grondgebied van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

1670 Stukken betreffende beleidsinitiatieven inzake<br />

antivandalismeproject <strong>Winsum</strong>.<br />

3.16 Ontwikkelingssamenwerking<br />

1671 Stukken betreffende de instelling en<br />

samenstelling van een werkgroep<br />

ontwikkelingssamenwerking en de verrichtte<br />

werkzaamheden.<br />

4 Documentatie<br />

1672 Documentatie betreffende algemene historische<br />

gegevens van de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong>.<br />

1673-<br />

1676<br />

1673 1940<br />

1674 1941<br />

1675 1942<br />

1676 1943<br />

Verordeningen voor het bezette Nederlandse<br />

gebied.<br />

1677 Documentatie betreffende 900 jaar <strong>Winsum</strong>. (900<br />

jaar munt-, markt- en tolrechten).<br />

1678 Brochure "Wonen in Ripperda, wonen in<br />

<strong>Winsum</strong>".<br />

1945 1 omslag<br />

1945-1946 1 omslag<br />

1966-1977<br />

(1988)<br />

1 pak<br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1982-1988 1 pak<br />

1984-1987 1 omslag<br />

1975-1988 1 omslag<br />

1937-1984 1 pak<br />

1940-1943 4 banden<br />

1957 1 pak<br />

1975 1 stuk<br />

141


1679 Rapport "Leidingstraten bestemmingsplan<br />

Ripperda" van G.K. van der Wal (H.T.S.-student);<br />

een gezamenlijk experiment betreffende het<br />

leggen van kabels en leidingen in een<br />

bestemmingsplan.<br />

1680 Rapport van de werkgroep bejaardenwerk in de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> "Enquete onder alle<br />

zelfstandig wonende ouderen in de <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Winsum</strong>".<br />

1681 Rapport "Verkeersplan <strong>Winsum</strong>", een HTS<br />

afstudeeropdracht van de heren Ger van der Wal,<br />

René Meijer en Henk Minnema.<br />

1682 Rapport "Omlegging <strong>Winsum</strong>erdiep + bijkomende<br />

werken", afstudeeropdracht HTS-Groningen, door<br />

H. Sissingh, W. Vrieling, C. Wolters en T. Roelofs.<br />

1683 Rapport "Verkeersplan <strong>Winsum</strong>", een<br />

afstudeeropdracht voor de afdeling weg- en<br />

waterbouw van de HTS te Groningen (auteurs<br />

onbekend).<br />

1684 Rapport van de energiewerkgroep "De Drie<br />

Waakvlammen" betreffende kleine<br />

energiebesparende maatregelen voor<br />

<strong>gemeente</strong>lijke gebouwen in de <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Winsum</strong>.<br />

1685 Rapport betreffende onderzoek ten behoeve van<br />

de uitbreiding van het plan Ripperda door drs. J.<br />

van Ravensteijn.<br />

1686 Rapport "Analyse en evaluatie van het<br />

bestemmings- en bouwproces Ripperda" van<br />

student E.M. Meisner.<br />

1687 Plakboeken (3) van P. Noord, met<br />

krantenknipsels en brieven betreffende de<br />

munitietransporten per spoor naar en vanuit de<br />

Eemshaven.<br />

1688 "Lithos", Agora en Kleinbedrijf; transformatie van<br />

de voormalige steen- en buizenfabriek "Timmer<br />

en Weg" aan de Trekweg van <strong>Winsum</strong> naar<br />

Onderdendam, naar een idee van G.C. Stinissen<br />

met adviezen van ir.C. de Ranitz en ir. A.Th.<br />

Dubbeling.<br />

1689 Notitie betreffende de evaluatie van de<br />

uitgangspunten van het experimentele<br />

bestemmingsplan Ripperda. N.B. schrijver is niet<br />

bekend.<br />

1975 1 omslag<br />

1976 1 omslag<br />

1976 1 omslag<br />

1978 1 omslag<br />

1978 1 omslag<br />

1980 1 omslag<br />

1980 1 omslag<br />

1980 1 omslag<br />

1981-1982 1 doos<br />

1982 1 omslag<br />

1982 1 omslag<br />

142


1690 Stagerapport van dhr. B. Dijkstra te Baflo over de<br />

kern <strong>Winsum</strong>.<br />

1691 Rapport "Vaarrecreatie in een zeekleilandschap;<br />

een onderzoek naar de mogelijkheden en<br />

beperkingen voor vaarrecreatie in de maren en<br />

kanalen rond Eenrum en omgeving. (D. Molenaar<br />

en H. v.d. Pal).<br />

1692 Rapport "Starten en doorstromen", een<br />

samenvatting van het onderzoek verhuisketens<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> in opdracht van het provinciaal<br />

bestuur.<br />

1693 Rapport houdende bestek en voorwaarden met<br />

bijlagen en tekeningen inzake uitbreiding van het<br />

<strong>gemeente</strong>huis, opgesteld door de afstudeergroep<br />

AB 8502 van de avond HTS te Groningen.<br />

1694 Studierapport "Het milieubeleid in de <strong>gemeente</strong><br />

<strong>Winsum</strong>" van Peter Hellinga en Ronald Folders.<br />

1695 Brochure "Wandelroute door <strong>Winsum</strong>", ter<br />

gelegenheid van de Open Monumentendag op 12<br />

september 1987.<br />

1696 Rapporten "De detailhandel in <strong>Winsum</strong>: kansen<br />

en dilemma's" en "De <strong>Winsum</strong>er Middenstand in<br />

de negentiger jaren" en RUG-rapport "<strong>Winsum</strong> in<br />

de Markt".<br />

1697 Rapport van de casestudy van drs. W.H. Everts<br />

(febr. 1990) "Besluitvorming over de groei van de<br />

<strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong> in de 70-er jaren".<br />

5 Gedeponeerde Archieven<br />

1983 1 omslag<br />

1983 1 omslag<br />

1983 1 omslag<br />

1985 1 pak<br />

1985 1 omslag<br />

1987 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1990 1 omslag<br />

5.1 Kommissie Verkoopregulerende bepalingen<br />

1 Stukken betreffende instelling van de commissie. 1979-1980 1 omslag<br />

5.2 Distributiedienst, kring <strong>Winsum</strong><br />

1 Stukken betreffende vaststelling<br />

gemeenschappelijke regeling ingevolge de<br />

Distributiewet 1939.<br />

1939-1949 1 omslag<br />

143


2 Stukken betreffende opgaven aantal werkzame<br />

personen bij de dienst aan het centraal<br />

distributiekantoor.<br />

3 Stukken betreffende jaarweddeberekeningen voor<br />

personeel van de dienst.<br />

4 Kasboeken van uitgaven over de periode 1<br />

november 1944 tot en met het einde van de<br />

dienst op 1 februari 1949.<br />

5 Staten afrekeningen kosten van de dienst met<br />

andere <strong>gemeente</strong>n.<br />

1940-1947 1 omslag<br />

1943-1946 1 pak<br />

1944-1949 1 pak<br />

1944-1949 1 omslag<br />

6-8 Stukken betreffende personeel van de dienst. 1942-1949 3 pakken<br />

6 A - G<br />

7 H - P<br />

8 R - V<br />

5.3 Plaatselijke kommissie van het Nationaal Instituut<br />

Steun Wettig Gezag<br />

1 Stukken betreffende de organisatie, status en<br />

reglementen.<br />

2 Stukken betreffende de instelling van de<br />

plaatselijke kommissie.<br />

5.4 <strong>Winsum</strong>er burgerwacht<br />

1935-1941 1 omslag<br />

1948-1949 1 omslag<br />

1 Presentielijsten oefeningen. 1937-1939 1 omslag<br />

5.5 Vleeskeuringsdienst Hunsingo<br />

1 Stukken betreffende de gemeenschappelijke<br />

regeling.<br />

1952-1972 1 omslag<br />

2 Instructies voor het personeel. 1955-1956 1 omslag<br />

3 Stukken betreffende verbouw noodslachtplaats. 1955-1957 1 omslag<br />

4 Jaarverslagen. 1955-1968 1 omslag<br />

5 Notulen van de commissie als bedoeld in artikel 4<br />

van de gemeenschappelijke regeling.<br />

1955-1970 1 omslag<br />

6 Begrotingen. 1955-1970 1 omslag<br />

144


7 Rekeningen. 1955-1971 1 omslag<br />

8 Stukken betreffende de personeelsleden van de<br />

dienst.<br />

1955-1983 1 pak<br />

5.6 Keuringsdienst voor vee en vlees voor de <strong>gemeente</strong>n<br />

<strong>Winsum</strong>, Adorp, Baflo, Eenrum en Ezinge<br />

1 Stukken betreffende de gemeenschappelijke<br />

regeling en benoeming en ontslag van een hulpkeurmeester.<br />

5.7 Bouwvereniging <strong>Winsum</strong>-Obergum<br />

1 Stukken betreffende de oprichting van de<br />

vereniging, samenstelling van het bestuur, de<br />

aandeelhouders en de dreigende ontbinding.<br />

1923-1955 1 omslag<br />

1909-1949 1 omslag<br />

2 Notulen van algemene vergaderingen. 1909-1964 1 deel<br />

3 Notulen van bestuursvergaderingen. 1909-1964 1 deel<br />

4 Stukken betreffende correspondentie tussen de<br />

vereniging en diverse instanties.<br />

1910-1955 1 pak<br />

5 Kasboek. 1910-1954 1 band<br />

6-7 Balansen, Winst- en Verliesrekeningen en<br />

beredeneerde verslagen exploitatie van<br />

woningen.<br />

6 1911-1953.<br />

7 1954-1964.<br />

1911-1964 2 pakken<br />

8-10 Grootboeken. 1911-1953 3 banden<br />

8 1911-1941<br />

9 1942-1953 (eerste tot en met vierde groep)<br />

10 1950-1953 (zesde tot en met zevende groep)<br />

11 Begrotingen. 1912-1949 1 band<br />

12 Agenda's algemene ledenvergaderingen 1923-<br />

1958 en Jaarverslagen 1913-1963.<br />

1913-1963 1 omslag<br />

13 Huurregister. 1925-1964 1 pak<br />

14 Stukken betreffende de financiële verhouding tot<br />

de <strong>gemeente</strong> en de controle van de boeken.<br />

1935-1956 1 omslag<br />

145


15 Huurcontracten. (1940)<br />

1945-1949<br />

16 Stukken betreffende de opheffing van de<br />

vereniging.<br />

5.8 Gemeentelijk woningbedrijf<br />

1 Stukken betreffende het instellen van het<br />

<strong>gemeente</strong>lijk woningbedrijf, overname alle<br />

bezittingen van de bouwvereniging <strong>Winsum</strong>-<br />

Obergum, vaststelling beheersverordening en het<br />

inbrengen van woningen bij het woningbedrijf.<br />

1 omslag<br />

1962-1965 1 omslag<br />

1964 1 omslag<br />

2 Huurregisters. 1964-1969 1 omslag<br />

3 Stukken betreffende financiële verantwoording<br />

van inkomsten en uitgaven, waaronder balansen<br />

en winst- en verliesrekeningen en begrotingen.<br />

1964-1972 1 omslag<br />

4 Kasboeken. 1964-1973 1 pak<br />

5 Grootboeken. 1965-1972 1 pak<br />

5.9 Woonruimtekommissie<br />

1 Stukken betreffende de instelling en<br />

samenstelling van de commissie en de verdeling<br />

van de presentiegelden.<br />

2 Verslagen vergaderingen, adviezen betreffende<br />

toewijzing van woonruimte en lijsten van<br />

woningzoekenden.<br />

1947-1972 1 omslag<br />

1955-1972 1 omslag<br />

5.10 Kring Groningen 2 Bescherming Bevolking<br />

1 Stukken betreffende de vaststelling van de<br />

gemeenschappelijke regeling.<br />

2 Stukken betreffende de hulpmiddelen en<br />

benodigdheden voor de uitrusting van de<br />

blokploegen.<br />

1952 1 omslag<br />

1952-1956 1 omslag<br />

3 Begrotingen en rekeningen. 1953-1961 1 omslag<br />

4 Rapport Verificatiebureau VNG betreffende de<br />

liquidatiebalans per 31 augustus 1961 en proces<br />

verbaal kasoverdracht.<br />

5.11 Stichting Dorpskern <strong>Winsum</strong>-Obergum<br />

1961-1962 1 omslag<br />

146


1 Statuten 1962 met spaarboekje en journaal over<br />

de jaren 1962-1976.<br />

2 Stukken betreffende de correspondentie tussen<br />

de stichting en de <strong>gemeente</strong>.<br />

3 Stukken betreffende de correspondentie tussen<br />

de stichting en derden.<br />

1962-1976 1 omslag<br />

1962-1972 1 omslag<br />

1963-1969 1 omslag<br />

4 Notulen. 1962-1972 1 omslag<br />

5 Ontwerp-huishoudelijk reglement. 1966 1 stuk<br />

5.12 Burgerlijk armbestuur / Dienst Sociale Zorg<br />

1 Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur. 1913-1958 1 omslag<br />

2-5 Kasboeken 1915 tot en met 1973. 1915-1972 4 delen<br />

2 1915-1958<br />

3 1959-1961<br />

4 1962-1969<br />

5 1970-1973<br />

6-9 Registers van ontvangsten en uitgaven. 1952-1964 4 delen<br />

6 1952-1954<br />

7 1955-1957<br />

8 1958-1961<br />

9 1962-1964<br />

10 Begrotingen en stukken betreffende Rekeningen. 1916-1963 1 omslag<br />

11-12 Notulen. 2 delen<br />

11 1918-1939<br />

12 1940-1966<br />

13 Rekeningen. 1918-1973 1 doos<br />

14 Stukken betreffende de samenstelling van het<br />

bestuur.<br />

15-16 Correspondentie met diverse instanties en<br />

personen.<br />

15 (1920)1939-1963<br />

16 1948-1973<br />

<strong>1932</strong>-1963 1 omslag<br />

(1920)<br />

1939-1973<br />

2 omslagen<br />

147


17 Stukken betreffende de naamswijziging in Dienst<br />

Sociale Zorg en de samenstelling van het bestuur.<br />

18 Stukken betreffende financiële aangelegenheden<br />

en administratieve organisatie van de dienst.<br />

5.13 Schoolartsendienst groep <strong>Winsum</strong><br />

1 Dossiers inzake in dienst geweest zijnde<br />

personen.<br />

2 Stukken betreffende de instelling van de groep<br />

<strong>Winsum</strong> en de herindeling van groepen.<br />

1949-1963 1 omslag<br />

1952-1972 1 omslag<br />

1943-1978 1 omslag<br />

1942-1972 1 omslag<br />

3 Stukken betreffende de aansluiting van scholen. 1948-1972 1 omslag<br />

4 Stukken betreffende de samenstelling van de<br />

commissie voor de schoolartsendienst en notulen<br />

van vergaderingen.<br />

5-6 Jaarverslagen. 1954-1957,<br />

1960-1978<br />

1945-1970 1 omslag<br />

5 1954-1957<br />

6 1960-1978 1 pak<br />

1 omslag en<br />

1 pak<br />

7 Begrotingen en toelichtingen. 1943-1972 1 omslag<br />

8-9 Rekeningen en stukken betreffende rekeningen,<br />

verrekeningen en bijlagen.<br />

8 1943-1959<br />

9 1960-1972<br />

1943-1972 2 omslagen<br />

10 Rapporten van de schoolarts. 1945-1979 1 omslag<br />

5.14 Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke<br />

opvoeding en de sport<br />

1 Stukken betreffende de samenstelling van de<br />

commissie.<br />

2 Stukken betreffende de subsidiëring van<br />

leidinggevend kader, verslagen vergaderingen<br />

van de kommissie en van de kommissie met het<br />

college van burgemeester en wethouders en<br />

begrotingen en rekeningen.<br />

1933-1980 1 omslag<br />

1963-1978 1 omslag<br />

148


3 Correspondentie van de kommissie met diverse<br />

instellingen en verenigingen.<br />

4 Verordening regelende de samenstelling en de<br />

werkkring de wijziging en intrekking van de<br />

verordening.<br />

5 Stukken betreffende het functioneren van de<br />

commissie en de opheffing van de commissie.<br />

1960-1981 1 omslag<br />

1962-1982 1 omslag<br />

1976-1982 1 omslag<br />

5.15 Vereniging ter bevordering van de verkrijging van<br />

onroerend goed door landarbeiders te <strong>Winsum</strong>-Obergum<br />

1 Stukken betreffende de verkrijging door<br />

landarbeiders van land met woning in eigendom<br />

en van los land in pacht, de zogenaamde<br />

plaatsjes.<br />

1920-1967 1 omslag<br />

2 Kasboek. 1921-1967 1 omslag<br />

3 Balansen, Winst- en Verliesrekeningen en<br />

beredeneerde verslagen.<br />

4 Stukken betreffende de samenstelling van het<br />

bestuur.<br />

5 Pacht- en Huurcontract voor akkerland en besluit<br />

van de burgemeester inzake opgave van<br />

aardappelrassen welke niet mogen worden<br />

geteeld.<br />

6 Dagboeken van ontvangen landhuur en<br />

contributie.<br />

7 Stukken betreffende de overname van de<br />

bezittingen door de <strong>gemeente</strong> en de beëindiging<br />

van de huur van percelen akkergrond.<br />

5.16 Vereniging "<strong>Winsum</strong>er IJsbaan"<br />

1925-1965 1 omslag<br />

1926-1957 1 omslag<br />

1936-1942 1 omslag<br />

1942-1966 1 omslag<br />

1964-1974 1 omslag<br />

1-3 Notulen. 1865-1965 1 band en 2<br />

omslagen<br />

1 1865-1965 1 band<br />

2 1958-1962<br />

3 1942-1962<br />

4 Notitieboekjes. ca 1929-<br />

1937<br />

1 omslag<br />

5 Stukken betreffende het aanleggen en exploiteren 1951-1990 1 omslag<br />

149


van de <strong>Winsum</strong>er ijsbaan.<br />

6 Reglementen. 1948-1967 1 omslag<br />

7 Stukken betreffende diverse aangelegenheden. 1955-1990 1 omslag<br />

8 Jaarboeken K.N.S.B. 1957-1974 1 omslag<br />

9 Diverse foto's. z.j. 1 omslag<br />

10 Stukken betreffende de Provinciale Groningse<br />

IJsbond.<br />

11 Stukken betrefffende het organiseren van<br />

hardrijderijen.<br />

1929-1937 1 omslag<br />

1924-1929,<br />

1953-1963<br />

1 omslag<br />

12 Stukken betreffende de Noorder-IJsbond. 1924-1953 1 omslag<br />

13 Stukken betreffende de Stichting<br />

Noorderrondritten.<br />

1940-1964 1 omslag<br />

14 Rekeningen. 1971-1991 1 omslag<br />

15 Statuten. ca 1922-<br />

1957<br />

5.17 Vereniging Bad- en Zweminrichting <strong>Winsum</strong>-<br />

Obergum<br />

1 omslag<br />

1-2 Kasboek en exploitatierekening. 1933-1962 2 banden<br />

1 1933-1954<br />

2 1955-1962<br />

3 Stukken betreffende de oprichtingsvergadering<br />

van de vereniging, de statuten en het<br />

huishoudelijk reglement.<br />

1933 1 omslag<br />

4 Notulen. 1933-1961 1 band<br />

5.18 Muziekschool Noord-Groningen<br />

1 Vergader- en Jaarstukken. 1969-1987 1 omslag<br />

5.19 Reüniekommissie 140 jaar openbaar onderwijs<br />

<strong>Winsum</strong><br />

1-2 Mijs' absentielijst voor het schooljaar. 1949-1951 2 omslagen<br />

1 1949<br />

150


2 1950-1951<br />

3 Notulenboek. 1984-1986 1 omslag<br />

4 Kasboek. 1985-1986 1 deel<br />

5 Afschriften spaarbankrekeningen. 1985-1987 1 omslag<br />

6 Stukken betreffende de correspondentie ter<br />

voorbereiding van de reünie, de uitgifte van een<br />

jubileumboek en documentatie.<br />

1985-1987 1 omslag<br />

5.20 Wederkerig Ondersteuningsfonds wijlen<br />

burgemeester E. Wierda, afdeling Gezondheidszorg<br />

1 Notulen en enige correspondentie. 1940-1967 1 band<br />

5.21 Maatschappij tot het exploiteren van onroerende<br />

goederen <strong>Winsum</strong> NV.<br />

1 Stukken betreffende de exploitatie van de<br />

maatschappij.<br />

1913-1949 1 pak<br />

2 Notulen. 1913-1942 1 band<br />

3 Balansboek. 1915-1942 1 band<br />

5.22 NV Maatschappij tot het exploiteren van onroerende<br />

goederen "Stationsweg" te <strong>Winsum</strong><br />

1 Stukken betreffende de exploitatie van de nv en<br />

de gevoerde correspondentie.<br />

1919-1949 1 pak<br />

2 Notulen en Balansboek. 1919-1943 1 band<br />

5.23 Gemeentelijke personeelsvereniging <strong>Winsum</strong><br />

1 Huishoudelijk reglement, statuten. 1966, 1981 1 omslag<br />

2 Notulen van bestuursvergaderingen. 1980-1987 1 omslag<br />

3 Stukken betreffende het organiseren van<br />

activiteiten.<br />

5.24 Ambtenaar van de burgerlijke stand<br />

1981-1990 1 omslag<br />

1-5 Registers van geboorten, met jaarlijkse klappers. 1931-1980 5 banden<br />

1 1931-1940<br />

151


2 1941-1950<br />

3 1951-1960<br />

4 1961-1970<br />

5 1971-1980<br />

6-10 Registers van huwelijken en echtscheidingen, met<br />

jaarlijkse klappers.<br />

6 1931-1940<br />

7 1941-1950<br />

8 1951-1960<br />

9 1961-1970<br />

10 1971-1980<br />

1931-1980 5 banden<br />

11-15 Registers van overlijden, met jaarlijkse klappers. 1931-1980 5 banden<br />

11 1931-1940<br />

12 1941-1950<br />

13 1951-1960<br />

14 1961-1970<br />

15 1971-1980<br />

16-21 Meerjarige klappers van geboorten, huwelijken,<br />

ingeschreven akten van huwelijken, echtscheiding<br />

en overlijden.<br />

16 1923-<strong>1932</strong><br />

17 1933-1940<br />

18 1941-1950<br />

19 1951-1960<br />

20 1961-1970<br />

21 1971-1980<br />

22-30 Registers geboorten, huwelijken, echtscheidingen<br />

en overlijden, met per categorie een klapper.<br />

22 1981<br />

23 1982<br />

24 1983<br />

25 1984<br />

26 1985<br />

27 1986<br />

28 1987<br />

29 1988<br />

30 <strong>1989</strong><br />

1923-1980 6 banden<br />

1981-<strong>1989</strong> 9 banden<br />

31-43 Bijlagen bij de Huwelijksakten. 1933-<strong>1989</strong> 13 dozen<br />

31 1933-1939<br />

32 1940-1947<br />

152


33 1948-1952<br />

34 1953-1956<br />

35 1957-1960<br />

36 1961-1965<br />

37 1966-1969<br />

38 1970-1973<br />

39 1974-1977<br />

40 1978-1980<br />

41 1981-1983<br />

42 1984-1986<br />

43 1987-<strong>1989</strong><br />

44-45 Registers van huwelijkstoestemmingen en -<br />

aangiften<br />

44 1933-1960<br />

45 1961-1983<br />

193-1983 2 dozen<br />

5.25 Technische dienst Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong>, Adorp<br />

en Aduard. (EEWAA)<br />

5.25.1 Instelling en opheffing<br />

1 Stukken betreffende de instelling bij<br />

gemeenschappelijke regeling en opheffing van<br />

het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam<br />

"Technische dienst Eenrum, Ezinge, <strong>Winsum</strong>,<br />

Adorp en Aduard."<br />

2 Stukken betreffende de ontrafeling van de dienst<br />

na <strong>gemeente</strong>lijke herindeling.<br />

5.25.2 Algemeen- en dagelijks bestuur<br />

3 Stukken betreffende de samenstelling van de<br />

commissie van beheer ing. art. 1 van de<br />

gemeenschappelijke regeling en verslagen<br />

vergaderingen van de commissie.<br />

1978-1990 1 omslag<br />

1987-1991 1 omslag<br />

(1943)1948-<br />

1968<br />

1 omslag<br />

4-6 Vergaderstukken beheerscommissie. 1969-1978 3 omslagen<br />

4 1969-1976<br />

5 1977<br />

6 1978<br />

7-18 Vergaderstukken algemeen bestuur. 1979-1991 12 omslagen<br />

7 1979<br />

8 1980<br />

9 1981<br />

10 1982<br />

153


11 1983<br />

12 1984<br />

13 1985<br />

14 1986<br />

15 1987<br />

16 febr 1988-mei <strong>1989</strong><br />

17 sept-dec <strong>1989</strong><br />

18 febr 1990-okt 1991<br />

19 Notulen van vergaderingen tussen de voorzitters<br />

van de stuurgroepen herindelingsvarianten en<br />

dagelijks Bestuur van de EEWAA.<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

20-39 Vergaderstukken dagelijks bestuur. 1979-<strong>1989</strong> 8 omslagen<br />

en 2 pakken<br />

20 1979-1980 1 pak<br />

21 1981<br />

22 1982-1984<br />

23 1985<br />

24 1986<br />

25 1987<br />

26 jan 1988-nov 1988<br />

27 nov 1988-aug <strong>1989</strong> 1 pak<br />

28 jan 1990<br />

29 sep-dec <strong>1989</strong><br />

30-31 Presentielijst algemeen bestuur en dagelijks<br />

bestuur, met bijlagen.<br />

30 sept 1979-mrt 1986<br />

31 mei 1986-jan. 1990<br />

5.25.3 Financiën<br />

32 Register van activiteiten en gemaakte kosten van<br />

Bouw en Woningtoezicht in Ezinge.<br />

33 Register van activiteiten en gemaakte kosten van<br />

Bouw en Woningtoezicht in <strong>Winsum</strong>.<br />

34 Nota van de secretaris betreffende de verdeling<br />

van de kosten van de gemeenschappelijke dienst.<br />

35 Staten houdende gegevens van voorgenomen of<br />

uit te voeren kapitaalwerken in de onderscheiden<br />

<strong>gemeente</strong>n.<br />

36 Staat percentuele bijdragen per <strong>gemeente</strong> in het<br />

nadelige saldo over 1978-1982 van de dienst.<br />

sept 1979-<br />

1990<br />

mei 1948juni<br />

1956<br />

mei 1948juli<br />

1956<br />

2 delen<br />

1 katern<br />

1 deel<br />

1954 1 stuk<br />

1954-1964 1 omslag<br />

1982 1 omslag<br />

154


37 Stukken betreffende de opdracht aan de<br />

commissie Financiën onderzoek in te stellen naar<br />

de omvang en de aard van de behoeften bij<br />

<strong>gemeente</strong>n aan dienstverlening zowel in de<br />

kapitaals-als gewone dienst sfeer, alsmede de<br />

rapportage.<br />

5.25.3.1 Journaals<br />

1983-1984 1 omslag<br />

38-4.0 Journaal van ontvangsten en uitgaven. okt 1955-<br />

1956, 1973juli<br />

1978<br />

1 katern en 2<br />

delen<br />

38 okt 1955-jan 1956 1 katern<br />

39 jan 1956-juli 1956<br />

40 1973-juli 1978<br />

5.25.3.2 Begrotingen en begrotingswijzigingen<br />

41-43 Begrotingen, met wijzigingen. 1965-1990 3 omslagen<br />

41 1965-1977<br />

42 1978-1985<br />

43 1986-1990<br />

5.25.3.3 Grootboeken<br />

44-45 Grootboekkaarten van de dienst. 1973-1975,<br />

1983<br />

44 1973-1975<br />

45 1983<br />

46-50 Grootboekkaarten per <strong>gemeente</strong>. (1981)<br />

1983-1987<br />

46 Adorp, (1981)1983-1987<br />

47 Aduard, 1983-1987<br />

48 Ezinge, 1983-1987<br />

49 Eenrum, 1983-1987<br />

50 <strong>Winsum</strong>, 1983-1987<br />

5.25.3.4 Rekeningen<br />

51-52 Rekeningen en verantwoording van inkomsten en<br />

uitgaven.<br />

51 1943-1964<br />

52 1965-1977<br />

2 kaartsystemen<br />

5 kaartsystemen<br />

1943-1977 2 omslagen<br />

155


54-56 Rekeningen, met bijlagen. 1978-1990 4 omslagen<br />

53 1978-1981<br />

54 1982-1984<br />

55 1985-1987<br />

56 1988-1990<br />

5.25.4 Aanschaf benodigdheden<br />

57 Stukken betreffende de aanschaf van groot<br />

materieel.<br />

5.25.5 Dienstgebouw<br />

58 Toespraak van de voorzitter van de<br />

beheerscommissie EEW bij de ingebruikname<br />

van het nieuwe kantoorgebouw aan de Geert<br />

Reindersstraat 5 te <strong>Winsum</strong> op 18 januari 1973.<br />

59 Stukken betreffende de aankoop van de<br />

Parkschool aan de Schilligehamsterweg 5 te<br />

<strong>Winsum</strong>, bestemming als gebouw voor de dienst<br />

en de ingebruikname.<br />

60 Stukken betreffende de verkoop van het EEWAA<br />

gebouw aan de Schilligehamsterweg 5 te <strong>Winsum</strong><br />

i.v.m. de <strong>gemeente</strong>lijke herindeling.<br />

5.25.6 Organisatie<br />

61 Stukken betreffende de organisatiestructuur van<br />

de buitendienst.<br />

62 Rapport van de Vereniging van Nederlandse<br />

Gemeenten betreffende de structuur van de<br />

buitendienst, de reacties daarop en de notitie<br />

inventarisatie buitendienst.<br />

63 Stukken betreffende de herstructurering van de<br />

buitendienst.<br />

5.25.7 Automatisering<br />

1978-1980,<br />

1982-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1973 1 stuk<br />

1978-1982 1 omslag<br />

<strong>1989</strong>-1990 1 omslag<br />

1971-1977 1 omslag<br />

1978-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

(1954)<br />

1980-1986<br />

1 omslag<br />

64 Stukken betreffende automatisering. 1985-1986 1 omslag<br />

5.25.8 Verschuldigde belastingen<br />

156


65 Stukken betreffende bezwaar en beroep tegen de<br />

op aangifte betaalde omzetbelasting.<br />

66 Stukken betreffende bezwaar en beroep tegen de<br />

op aangifte betaalde omzetbelasting.<br />

5.25.9 Bevoegdheden<br />

67 Stukken betreffende de bevoegdheden van bouw-<br />

en woningtoezicht.<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1990-1992 1 omslag<br />

1981 1 omslag<br />

68 Jaarverslag. 1975-1976 1 stuk<br />

5.25.10 Personele zaken<br />

69 Brief van de directeur aan wegwerkers in de<br />

<strong>gemeente</strong> Ezinge met de oproep het werk vanuit<br />

een positieve houding te verrichten.<br />

70 Notulen van gesprekken met personeelsleden<br />

betreffende inpassing na liquidatie EEWAA.<br />

71 Notulen van bijeenkomsten van het Dagelijks<br />

Bestuur en het personeel betreffende de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke herindeling.<br />

72 Nota van de directeuren betreffende het<br />

personeelsbeleid in verband met de<br />

<strong>gemeente</strong>lijke herindeling.<br />

1964 1 stuk<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

aug-dec<br />

<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

73 Notities betreffende het personeelsbeleid. 1983, 1985-<br />

1988<br />

74 Advies advocatenbureau Trip c.s. inzake de<br />

rechtspositie van het personeel in het kader van<br />

de <strong>gemeente</strong>lijke herindeling.<br />

75 Sociale leidraad <strong>gemeente</strong>lijke herindeling van de<br />

gemeenschappelijke regeling Technische Dienst<br />

EEWAA.<br />

76 Stukken betreffende de voorstellen inzake de<br />

bezoldiging van het personeel en de vaststelling<br />

van de regelingen door de raden van de<br />

deelnemende <strong>gemeente</strong>n.<br />

77 Bezoldigingsverordening en de wijzigingen<br />

daarvan.<br />

1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1945-1969 1 omslag<br />

1970-1977 1 omslag<br />

157


78 Stukken betreffende bezoldigingsverordeningen<br />

voor het personeel en de wijzigingen daarvan.<br />

79 Bezoldigingsverordening voor het personeel en<br />

de wijziging daarvan.<br />

80 Stukken betreffende inventarisatie<br />

werkzaamheden van het personeel in Ezinge,<br />

<strong>Winsum</strong> en Adorp.<br />

1978-1982 1 omslag<br />

1982-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

81 Instructie voor de <strong>gemeente</strong>-architect. 1943 1 stuk<br />

82 Instructie voor de directeur en de administrateur<br />

van de dienst.<br />

1974 1 stuk<br />

83 Instructie voor de directeur. 1982 1 stuk<br />

84 Stukken betreffende de invulling van de vacature<br />

algemeen directeur van de dienst.<br />

85 Verslagen vergaderingen van de buitendienst en<br />

notities inzake de bezetting van de buitendienst.<br />

86 Verslagen vergaderingen<br />

personeelsbijeenkomsten.<br />

87 Stageverslagen leerlingen Hunzecollege<br />

Groningen.<br />

5.25.11 Gladheidsbestrijding<br />

88 Stukken betreffende het voorstel van de directeur<br />

voor een andere aanpak van de<br />

gladheidsbestrijding.<br />

5.25.12 Rationeel wegbeheer<br />

89 Stukken betreffende de invoering van het systeem<br />

van rationeel wegbeheer.<br />

1984 1 omslag<br />

(1981)<br />

1985-1987<br />

(<strong>1989</strong>)<br />

1 omslag<br />

1987-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1988-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1971 1 omslag<br />

1981-1983 1 omslag<br />

5.26 Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong> (EEW)<br />

1 Stukken betreffende de "gemeenschappelijke<br />

regeling Reinigingsdienst voor de <strong>gemeente</strong>n<br />

Eenrum, Ezinge en <strong>Winsum</strong>" (EEW).<br />

2 Stukken betreffende de "Gemeenschappelijke<br />

regeling Groningen-EEW", alsmede de<br />

ontbindingsovereenkomst tussen de EEW en de<br />

milieudienst van de <strong>gemeente</strong> Groningen.<br />

(1959)<br />

1987-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

158


3 Stukken betreffende de opheffing van de<br />

gemeenschappelijke regeling reinigingsdienst<br />

EEW en de voorbereidingen om te komen tot een<br />

gemeenschappelijke regeling tussen de<br />

<strong>gemeente</strong>n Groningen en <strong>Winsum</strong>.<br />

4 Begrotingen. 1965-<strong>1989</strong><br />

(1991)<br />

1990-1992 1 omslag<br />

1 omslag<br />

5 Rekeningen. 1970-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

6 Stukken betreffende de verdeelsleutel van de<br />

kosten van de dienst over de deelnemende<br />

<strong>gemeente</strong>n.<br />

7 Verslagen vergaderingen van de<br />

beheerscommissie en het dagelijks bestuur.<br />

8 Vergaderstukken en verslagen van vergaderingen<br />

van de beheerscommissie en het algemeen<br />

bestuur.<br />

9 Stukken betreffende alternatieve wijze(n) van<br />

vuilverwijdering en overeenkomst tot het<br />

uitbesteden van de werkzaamheden van de<br />

dienst aan de milieudienst van de <strong>gemeente</strong><br />

Groningen.<br />

10 Stukken betreffende werkclassificatie/<br />

functiewaardering van het personeel.<br />

11 Stukken betreffende de vervanging en huur van<br />

een reinigingsauto.<br />

12 Stukken betreffende de vervanging van de<br />

kolkenzuiger.<br />

1983-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1982-<strong>1989</strong> 1 omslag<br />

1990-1992 1 omslag<br />

(1981)<br />

1984-<strong>1989</strong><br />

1 omslag<br />

1964-1988 1 omslag<br />

(1976)<br />

1982-1988<br />

1967-1975<br />

(1985)<br />

1 omslag<br />

1 omslag<br />

13-15 Routekaarten reinigingsauto door een <strong>gemeente</strong>. z.d. 3 omslagen<br />

13 Gemeente Eenrum.<br />

14 Gemeente Ezinge.<br />

15 Gemeente <strong>Winsum</strong>.<br />

159


6.1 Personeelsdossiers<br />

> = Aangesteld vanaf 1 januari 1990 bij de <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

Nr. Naam Groep/Lokatie Functie bij aanstelling van t/m<br />

5.5.6 Aardappel, H Distributiedienst ambtenaar kringcontrole 1944<br />

1586 Akker van den, S Zwembad hulp-badmeester 1982 1985<br />

1586 Alssema, J Zwembad badmeester 1963 1967<br />

732 Alssema, S Gemeente schoonmaakster 1963 1967<br />

1507 Aptroot, G Parkschool hoofd 1975 1977<br />

5.5.6 Arkema, T Distributiedienst uitreikster 1943 1949<br />

> Arnoldus, W Secretarie ambtenaar<br />

732 Bakema, G Secretarie volontair 1956 1964<br />

1507 Bakema, LC OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1976 1986<br />

1507 Bakker, KAM OBS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1972 1975<br />

1507 Bakker, L OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1967 1967<br />

1193 Balk, A Brandweer commandant 1920 1960<br />

1193 Banninga, A Brandweer spuitgast 1951 1963<br />

741 Banninga, H Gemeentewerken plantsoenarbeider 1955<br />

732 Bearda, SK Secretarie <strong>gemeente</strong>-ontvanger 1946 1947<br />

680 Beins, PJ Secretarie <strong>gemeente</strong>secretaris 1961 1984<br />

1507 Beld vd, GMA Tiggeldobbe vervangende leerkracht 1985 1985<br />

911 Bennekers, JH Gemeente lijkschouwer 1971<br />

741 Bentem, MJ Gemeentewerken werkman 1983 1984<br />

732 Berg van den, S Secretarie leerling ambtenaar 1957 1960<br />

732 Berg vd, PH Secretarie administratief medew. 1976 1976<br />

1507 Berge ten, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1958 1963<br />

732 Bergsma, T Secretarie volontair 1952 1952<br />

911 Beukema, JE Gemeente lijkschouwer 1978<br />

5.5.6 Beukema, PC Distributiedienst ambtenaar 1943<br />

> Bierma, I Secretarie ambtenaar 1986 1991<br />

732 Bierma, II Secretarie ambtenaar<br />

1507 Bijleveld, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1961 1965<br />

1507 Bijlsma, BJ OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1985<br />

1507 Bijlsma, CC OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1968 1968<br />

1507 Bijlsma, CC OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1971 1971<br />

741 Bink, AAC Gemeentewerken werkman 1986 1987<br />

1193 Bink, F Brandweer adspirant-brandwacht 1971 1978<br />

1507 Blaauw, KO OLS <strong>Winsum</strong> vakleerkracht muziek 1973 1976<br />

1507 Blauw, GR OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1957 1958<br />

1507 Blecourt de, HJ OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1953 1958<br />

1507 Blecourt de, JK OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1936 1936<br />

5.5.6 Blecourt de, L Distributiedienst ambtenaar 1946 1947<br />

> Bleijenberg, M Secretarie ambtenaar 1976<br />

1507 Bleker, E Tiggeldobbe groepsleraar 1986<br />

> Bloem, G Secretarie ambtenaar<br />

1508 Boer de, G OLS <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1930 1955<br />

1508 Boer de, H OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1958 1958<br />

1508 Boer, FG de Parkschool onderwijzeres 1965 1967<br />

1586 Boer, T de Zwembad kassahulp 1976 1977<br />

911 Boer, WJ de Gemeente lijkschouwer 1978<br />

892 Boerma, HR Gezondheidscie. secretaris 1931 1934<br />

733 Boerma, JH Secretarie volontair <strong>1932</strong> 1935<br />

160


1193 Boersma, JA Brandweer adspirant-brandwacht 1987 1988<br />

1508 Bokje, RG OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1979 1979<br />

733 Bolhuis van, A Secretarie ambtenaar 1962 1967<br />

733 Bolhuis van, A Secretarie ambtenaar 1968 1970<br />

733 Bomers, HADJ Secretarie volontair 1936 1939<br />

1508 Boneschansker, BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1959 1960<br />

EG<br />

733 Bonjernoor, H Secretarie ambtenaar 1961 1962<br />

> Boonstra, G Secretarie ambtenaar 1987<br />

1508 Boot, T OKS Obergum schoonmaakster 1949 1964<br />

733 Bos, M Gemeente schoonmaakster gymzaal 1970 1985<br />

5.16.1 Bosgraaf, F Schoolartsendienst schoolverpleegster 1955 1956<br />

733 Bosker, JH Secretarie ambtenaar 1948 1950<br />

> Bouwes, JA Gemeentewerken 1961<br />

5.5.6 Bouwman, R Distributiedienst kassier-waardemateriaal 1945<br />

1193 Bouwsema, W Brandweer spuitgast 1961 1968<br />

5.16.1 Braam, J Schoolartsendienst waarnemend schoolarts 1948 1949<br />

744 Branbergen, E TD EEW opzichter-tekenaar 1956 1959<br />

1508 Brander, J OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1980 1981<br />

1193 Brander, M Brandweer pijphouder 1942<br />

744 Brandhorst, D TD EEW assistent gem.architect 1948 1949<br />

1508 Breedland, JA GKS <strong>Winsum</strong> leidster 1975 1976<br />

744 Bregman, JH TD EEW technisch ambtenaar 1957 1961<br />

1193 Bregman, JH Brandweer spuitgast 1959 1961<br />

1508 Brinksma, M OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1963 1967<br />

1586 Broeke ten, EH Zwembad badmeester 1968 1974<br />

1508 Broekema, TF OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1970 1970<br />

5.5.6 Broekman, PF Distributiedienst chef uitreikploeg 1943 1945<br />

1193 Bron, J Brandweer spuitgast 1951 1970<br />

1586 Bron, J Zwembad werkman 1970 1974<br />

893 Brons, RP Gemeente geneesheer/lijkschouwer <strong>1932</strong><br />

1508 Broos, CGR OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1951 1951<br />

1508 Brouwer, HA GKS <strong>Winsum</strong> leidster 1956 1956<br />

733 Brouwers, WM Secretarie ambtenaar 1942 1946<br />

911 Bruin de, ThR Gemeente lijkschouwer 1944 1945<br />

1586 Bruins, HJ Zwembad badmeester 1966 1967<br />

5.5.6 Brunink, F Distributiedienst administrateur 1943 1945<br />

1508 Buikema, A GKS <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1939 1939<br />

5.16.1 Buikema, B Schoolartsendienst assistente schoolarts 1966 1971<br />

1586 Buikema, B Zwembad kassahulp 1981 1982<br />

1508 Buisman, M GKS <strong>Winsum</strong> helpster 1944 1946<br />

> Bulthuis, K EEWAA 1970<br />

733 Burghard, J Secretarie ambtenaar 1966 1975<br />

1508 Busscher, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1933<br />

751 Busscher, S RD EEW reiniger 1988 1988<br />

5.16.1 Cate ten Schoolartsendienst administratieve kracht 1948 1949<br />

5.16.1 Cazemier, H Schoolartsendienst waarnemend schoolarts 1947<br />

1508 Cleij, P OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1949 1949<br />

1508 Crebas, RA OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1946 1952<br />

> Csuka, T Secretarie schoonmaakster 1986<br />

1509 Daglet, HTCM OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1968 1971<br />

751 Dam van, FH RD EEW reiniger 1987 1988<br />

1509 Dam, EA GKS <strong>Winsum</strong> hoofd 1950 1952<br />

744 Damminga, B TD EEW opzichter-tekenaar 1952 1954<br />

161


733 Datema, P Gemeente uurwerkverzorger<br />

raadhuis<br />

1942<br />

1586 Dekker, D Zwembad hulp badmeester 1967 1972<br />

1586 Dekker, J Zwembad werkman 1967 1969<br />

1509 Dekker, S OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1958 1959<br />

1509 Deurlo, H OLS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1975 1975<br />

1509 Dijk van, CC OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1935 1935<br />

> Dijk van, F EEWAA 1986<br />

1544 Dijk van, FPJ Muziekschool N.<br />

Gr.<br />

docent blokfluit 1986<br />

744 Dijk van, R TD EEW schoonmaakster 1972 1978<br />

1509 Dijk van, S OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1967 1972<br />

744 Dijk, AJ TD EEW administratieve kracht 1957 1961<br />

733 Dijk, G van Secretarie ambtenaar 1967 1979<br />

733 Dijk, J Secretarie volontair 1952 1954<br />

> Dijk, S Gemeentewerken 1978<br />

1193 Dijkema, DHCA Brandweer spuitgast 1961 1962<br />

1509 Dijkema, JJ OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1945 1951<br />

1509 Dijkema, JJ OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1947 1947<br />

5.16.1 Dijken van, AJ Schoolartsendienst assistente schoolarts 1961 1964<br />

733 Dijken van, KP Secretarie ambtenaar 1958 1961<br />

1544 Dijkerman, BJ Muziekschool N.<br />

Gr.<br />

docent dwarsfluit 1988 <strong>1989</strong><br />

1509 Dijkstra, A OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1972 1979<br />

744 Dijkstra, G TD EEW administratieve kracht 1955 1956<br />

> Dijkstra, G Secretarie burgerzaken 1984<br />

1509 Dijkstra, HJ Parkschool onderwijzer 1977 1978<br />

5.5.6 Dijkstra, T Distributiedienst ambtenaar 1942 1945<br />

1509 Dik, EH OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1944 1945<br />

733 Doeven, FJ Secretarie ambtenaar 1970 1973<br />

1509 Dolfien, JAM Parkschool onderwijzeres 1971 1975<br />

1509 Donker, A OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1944 1946<br />

1509 Doornbos, W Tiggeldobbe schoonmaakster 1986 1987<br />

1509 Dorst, AA OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1981 1984<br />

1509 Drent, AJE OBS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1984 1984<br />

> Drent, G Gemeentewerken 1978<br />

741 Drigpal, BS Gemeentewerken werkman 1977<br />

1509 Drijver, A OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1935 1935<br />

733 Drost, RJ Secretarie ambtenaar 1957 1959<br />

> Duuren van, FM Secretarie ambtenaar 1986 1991<br />

1509 Eekhoff, EWH GKS <strong>Winsum</strong> hoofd 1900 1939<br />

1509 Efdé, J OLS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1976 1976<br />

1509 Egberts, AM Tiggeldobbe onderwijzeres 1986 1986<br />

734 Eggenhuizen,<br />

DCH<br />

Secretarie ambtenaar 1987 1990<br />

1509 Eleveld, A OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1950 1950<br />

> Ellen, M EEWAA 1980<br />

5.5.6 Elzes, EJ Distributiedienst kassier 1947 1947<br />

744 Emaar, DA TD EEW <strong>gemeente</strong>-architect/hoofd 1937 1956<br />

1509 Emmelkamp, R OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1942 1942<br />

5.5.6 Ensing, J Distributiedienst schoonmaakster 1942 1944<br />

5.5.6 Enter, GP Distributiedienst loket-ambtenaar 1946 1948<br />

744 Enter, GP TD EEW administratieve kracht 1948 1950<br />

5.5.6 Enter, K Distributiedienst leider 1939 1949<br />

735 Ernens, JA Secretarie ambtenaar 1942 1946<br />

162


Evers, C Secretarie ambtenaar <strong>1989</strong><br />

735 Feeburg, HEM Secretarie ambtenaar 1976 1978<br />

5.5.6 Ferkranus, T Distributiedienst loket-ambtenaar 1946<br />

735 Fiat, L Gemeente werkman, hulpopzichter,<br />

huisbewaarder, bode,<br />

deurwaarder<br />

1942 1971<br />

> Flikkema, J EEWAA 1976<br />

744 Fokkema, J TD EEW opzichter D 1966 1970<br />

1586 Folders, RS Zwembad toezichthouder 1981 1983<br />

1509 Frik, G BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1954 1954<br />

1510 Geerlings, NJ Parkschool onderwijzer 1979 1985<br />

1510 Gerritsen, IRY BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1953 1957<br />

1544 Gessele van, EYA Muziekschool N. docent blokfluit 1987 1987<br />

Gr.<br />

1510 Geukes, S OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1958 1959<br />

1510 Gooren, AWG OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1974 1974<br />

1511 Graaf de, M BLO <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1959 1968<br />

745 Gramsbergen, JF TD EEWAA opzichter B 1981 1990<br />

5.5.6 Groeneveld, P Distributiedienst loket-ambtenaar 1943 1949<br />

1511 Groenewegen BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1955 1957<br />

5.8.8 Groenwoud, A Vleeskeuringsdienst keuringsveearts 1936 1969<br />

5.5.6 Grömmel, W Distributiedienst kassier-waardemateriaal 1942 1949<br />

893 Groot de, AL Gemeente geneesheer/lijkschouwer <strong>1932</strong> 1942<br />

1511 Grootes, RJ OBS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1971 1971<br />

741 Guikema, AJ Gemeentewerken arbeider 1961<br />

1511 Guikema, G GKS <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1963 1987<br />

735 Haadsma, PJ Secretarie ambtenaar 1973 1975<br />

741 Haan de, A Gemeentewerken werkman 1974 1979<br />

> Haan de, A Secretarie secretaris <strong>1989</strong><br />

745 Haan de, E TD EEWAA hoofd administratie 1988 1990<br />

745 Haan de, H TD EEW administrateur 1961 1964<br />

735 Haisma, E Secretarie ambtenaar 1960 1961<br />

678 Ham van, A Secretarie <strong>gemeente</strong>secretaris 1914 1944<br />

1511 Ham van, JS OLS <strong>Winsum</strong> vakleerkracht<br />

lich.oefening<br />

1963 1968<br />

735 Harkema, C Secretarie ambtenaar 1915 1917<br />

5.8.8 Harms, G Vleeskeuringsdienst keurmeester 1e klas 1961 1971<br />

5.5.7 Harsema, HK Distributiedienst arbeidscontractant 1942 1946<br />

735 Hartzema, J Secretarie ambtenaar 1942 1945<br />

1511 Hauschild, JJT OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1946 1946<br />

1511 Hazebroek, RE OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1966 1966<br />

741 Hazekamp, A Gemeentewerken werkman 1973 1977<br />

735 Heinneman, T Gemeente maatschappelijk werkster <strong>1989</strong> 1991<br />

1511 Hellinga, JA GKS <strong>Winsum</strong> hoofd 1942 1945<br />

741 Hendriks, E Gemeentewerken werkman 1957 1958<br />

1511 Hesse, TE OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1949 1950<br />

1511 Heuvel van den,<br />

M<br />

Tiggeldobbe onderwijzeres 1980 1980<br />

1511 Hindriks, EM OBS <strong>Winsum</strong> groepsleraar 1985 1986<br />

1193 Hoeksema, W Brandweer adspirantspuitgast/plv.comm.<br />

1945 1981<br />

741 Hoekstra, J Gemeentewerken werkman 1985 1988<br />

735 Hoekzema, G Secretarie schoonmaakster 1939 1942<br />

1512 Hofman, G OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1951 1954<br />

163


1512 Hofman, H GKS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1978 1984<br />

1512 Hofman, L GKS <strong>Winsum</strong> hoofdleidster 1962 1962<br />

5.5.7 Hofman, P Distributiedienst agent-kassier 1946 1947<br />

5.5.7 Hofman, R Distributiedienst ambtenaar 1946 1947<br />

1512 Hofstra, CM OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1968 1975<br />

1512 Hogeveen, AHW OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1936 1936<br />

> Hogeveen, J EEWAA 1957<br />

1512 Hohman, M Tiggeldobbe schoonmaakster 1982 1987<br />

1512 Holla, GM Tiggeldobbe groepsleraar 1986 1986<br />

1512 Holtkamp, AJ GKS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1969 1969<br />

735 Holtkamp, MM Secretarie volontair 1955 1955<br />

741 Holtland, PW Gemeentewerken opzichter 1976 1976<br />

5.16.1 Homan, JF Schoolartsendienst assistente schoolarts 1964 1966<br />

5.5.7 Homan, M Distributiedienst ambtenaar 1946 1946<br />

1512 Homan, WA OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1915 1915<br />

1512 Hommes, GE GKS <strong>Winsum</strong> hoofd 1951 1954<br />

735 Hommes, LJ Secretarie volontair 1948 1950<br />

1512 Hoogenberg, R OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1958 1964<br />

> Hooghuis, J Gemeentewerken 1959<br />

741 Hoorn ten, P Gemeentewerken timmerman 1930 1936<br />

5.16.1 Hoorn van, J Schoolartsendienst schoolarts 1943 1951<br />

741 Hop, G Gemeentewerken wegwerker 1960 1962<br />

735 Hop, GJ Gemeente schoonmaker/3e<br />

beheerder sporthal<br />

1985<br />

5.5.7 Hop, H Distributiedienst plv. leider 1946 1946<br />

735 Hop, T Gemeente schoonmaakster gymzaal, 1967 1980<br />

scholen<br />

735 Hopma Zijlema,<br />

KR<br />

Secretarie volontair <strong>1932</strong> 1936<br />

1193 Houten van, JTj Brandweer adspriant-brandwacht 1976 1978<br />

> Houtman, GJ Secretarie ambtenaar 1972<br />

> Huisman, F Secretarie ambtenaar 1987<br />

5.5.7 Huiting, A Distributiedienst ambtenaar 1946 1949<br />

1512 Huitzingh, R OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1971 1971<br />

> Huizenga, C Secretarie<br />

736 Huizenga, W Secretarie volontair 1950 1954<br />

> Huizing, L Secretarie ambtenaar<br />

1512 Humalda, T Tiggeldobbe groepsleraar 1987 1987<br />

736 Hummel, J Gemeente huismeesteres<br />

"Avondrust"<br />

1966 1973<br />

1512 Hummel, R OKS <strong>Winsum</strong> hoofdleidster 1966 1984<br />

5.5.7 Hut, A Distributiedienst ambtenaar 1946 1947<br />

1512 Hut, JA Gem.<br />

Bewaarschool<br />

helpster 1940 1943<br />

5.5.7 Hut, JA Distributiedienst ambtenaar 1942 1943<br />

1512 Hut, K OBS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1973 1974<br />

736 Idsingh, J Secretarie volontair 1914 1915<br />

736 IJzerman, MJ Secretarie ambtenaar 1978 1979<br />

1513 Jager, EJ Parkschool vakleerkracht<br />

lich.oefening<br />

1979 1980<br />

1513 Jager, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1943 1944<br />

1513 Jannenga, G Tiggeldobbe kleuterleidster 1982 1985<br />

> Jannenga, R(H?) Gemeentewerken<br />

1513 Jansen, AJ Tiggeldobbe onderwijzeres 1979 1982<br />

164


1513 Jansen, K OBS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1971 1973<br />

736 Janssens, HH Secretarie ambtenaar 1978 1980<br />

1513 Jong de, G OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1954 1958<br />

1513 Jong de, I Gem.<br />

helpster 1942 1943<br />

Bewaarschool<br />

1193 Jonge de, RT Brandweer monteur 1942 1963<br />

736 Jonge, EJ de Secretarie ambtenaar 1947 1957<br />

1513 Jonker, HC OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1935 1935<br />

736 Juchter, G Gemeente agent<br />

arbeidsbemiddeling,<br />

1933 1947<br />

ambtenaar<br />

746 Kalk, DH TD EEW technisch ambtenaar 1 1978 1990<br />

1514 Kalk, GJ BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1960 1961<br />

1514 Kamminga, MW OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1951 1952<br />

1514 Kampherbeek, SH Parkschool hoofd 1969 1974<br />

5.16.1 Kampinga, J Schoolartsendienst assistente schoolarts 1971<br />

736 Kasper, A Secretarie volontair 1956 1957<br />

736 Kerkhoven, EJ Secretarie huisbewaarster 1962 1981<br />

1514 Kiers, AM OKS <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1976 1984<br />

1514 Kiewiet, HP OLS <strong>Winsum</strong> hoofd 1943 1953<br />

1514 Kimm, AE OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1956 1961<br />

1514 Klasema, GH GKS <strong>Winsum</strong> hoofdleidster 1962 1966<br />

737 Klei van der, JE Secretarie ambtenaar 1962 1966<br />

741 Kleveringa, D Gemeentewerken wegwerker 1959 1969<br />

1514 Kloosterhuis, J Tiggeldobbe groepsleraar 1988 <strong>1989</strong><br />

1514 Kloosterman, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1947 1948<br />

1514 Kloosterman, JM Parkschool schoonmaakster 1969 1978<br />

737 Kluter, J Gemeente schatter dranklokaliteiten,<br />

veldwachter, bode<br />

1917 1943<br />

5.5.7 Kluter, WJ Distributiedienst loket-ambtenaar 1944 1945<br />

737 Knol, GJ Secretarie ambtenaar <strong>1989</strong> 1991<br />

> Komduur, H EEWAA 1978<br />

737 Kooij, M Secretarie <strong>gemeente</strong>-ontvanger 1947 1983<br />

741 Kooijinga, P Gemeentewerken arbeider 1956 1961<br />

737 Koopmans, ST Secretarie ambtenaar 1987 1988<br />

> Kooyinga, M Gemeentewerken 1967<br />

1193 Korendijk, JJ Brandweer spuitgast 1961 1988<br />

> Kracht, K Gemeentewerken 1966<br />

1544 Krijgsheld, MG Muziekschool N. docent A.M.V. 1984<br />

Gr.<br />

1514 Krijnsen, M OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1976 1980<br />

737 Krol, JDL Secretarie ambtenaar 1959 1960<br />

1514 Kruize, MG BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1954 1955<br />

1514 Kuijl, AM BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1961 1962<br />

1514 Kuikman, CM OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1970 1972<br />

737 Kuip van der, CJ Secretarie ambtenaar 1975 1979<br />

1514 Kuipers, S OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1911 1911<br />

1515 Laan van der, JG GKS <strong>Winsum</strong> leidster 1957 1959<br />

1515 Laan van der,TH OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1957 1958<br />

746 Lammers, F TD EEW opzichter-tekenaar 1954 1955<br />

5.16.1 Lamminga, S Schoolartsendienst assistente schoolarts 1951 1954<br />

1193 Land vd, H Brandweer adspirant-brandwacht 1962 1988<br />

> Langbroek, M Secretarie ambtenaar 1988<br />

5.8.8 Lansink, EL Vleeskeuringsdienst hoofd van dienst 1955 1958<br />

746 Lanting, H TD EEW <strong>gemeente</strong>-architect/hoofd 1956 1985<br />

165


1193 Lanting, H Brandweer commandant 1959 1970<br />

1515 Lantinga, E GKS <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1943<br />

1193 Lantinga, H Brandweer chauffeur-monteur 1958<br />

5.5.7 Lantink, H Distributiedienst ambtenaar 1940 1943<br />

737 Lantink, H Secretarie volontair 1943 1948<br />

> Leij van der, C EEWAA 1988<br />

1544 Lengyel, J Muziekschool N. docent A.M.V. 1986 1988<br />

Gr.<br />

1515 Leppers, AAM OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1939 1940<br />

1515 Leppers, G ULO <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1907 1943<br />

737 Leppers, JB Secretarie volontair 1937 1939<br />

746 Leugs, J TD EEW leerling tekenaar 1962 1966<br />

741 Lijnema, H Gemeentewerken arbeider 1955 1984<br />

741 Lijnema, R Gemeentewerken arbeider 1955 1959<br />

911 Lindenbergh, MP Gemeente lijkschouwer 1950<br />

741 Lubbers, J Gemeentewerken werkman 1964 1965<br />

1515 Luinenburg, G OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1984 1985<br />

1515 Luinstra, TA Gem.<br />

hoofd 1940 1943<br />

Bewaarschool<br />

> Lune van, A Secretarie bode 1981<br />

1587 Machacek, K Zwembad kassahulp 1974 1978<br />

911 Mansholt, LH Gemeente lijkschouwer 1978<br />

893 Mansholt, UJ Gemeente geneesheer/lijkschouwer 1942 1977<br />

1193 Maring, MJ Brandweer brandwacht 1960 1990<br />

738 Marringa, GD Secretarie volontair 1946 1948<br />

1515 Martens, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1925 1926<br />

738 Matthijs, J Secretarie ambtenaar 1960 1961<br />

5.5.7 Medema, C Distributiedienst ambtenaar 1944 1944<br />

5.5.7 Medema, J Distributiedienst administrateur 1946 1946<br />

1587 Medendorp, AT Zwembad en OLS vervangende leerkracht 1979 1983<br />

1515 Meerstra, RW BLO <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1957 1959<br />

747 Meijer, G TD EEW administratieve kracht 1956 1957<br />

1515 Meijer, G OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1972 1972<br />

911 Meijer, LE Gemeente lijkschouwer 1944 1945<br />

1587 Merk, AR Zwembad schoonmaker 1988 <strong>1989</strong><br />

> Merk, JJP Secretarie comptabele 1973<br />

1587 Merk, RA Zwembad schoonmaker 1988 <strong>1989</strong><br />

1515 Meulen van der, E BLO <strong>Winsum</strong> hoofd 1953 1963<br />

747 Michel, D TD EEW opzichter-tekenaar C 1970 1978<br />

738 Middelbeek, S Gemeente coördinator VVV 1988 <strong>1989</strong><br />

1587 Minck, J Zwembad hulp-badmeester 1974 1976<br />

5.16.1 Molanus, B Schoolartsendienst schoolarts 1951 1973<br />

911 Molanus, B Gemeente lijkschouwer 1958<br />

1515 Molen vd, ATC OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1983 1984<br />

751 Mollema, DP RD EEW reiniger 1974 1992<br />

1515 Monteiro, ME OLS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1981 1982<br />

5.16.1 Mulder, AG Schoolartsendienst assistente schoolarts 1956 1961<br />

738 Mulder, G Secretarie volontair 1947 1947<br />

1515 Mulder, TM OLS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1981 1981<br />

1515 Muller, C OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1933 1937<br />

738 Muller, REP Secretarie ambtenaar <strong>1989</strong> 1990<br />

1515 Musch, A OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres<br />

handwerken<br />

1913 1939<br />

> Musters, J Secretarie ambtenaar 1980<br />

166


911 Nanninga, DE Gemeente lijkschouwer 1956<br />

> Nanninga, K EEWAA<br />

1516 Niehoff, B OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1953<br />

742 Niestijl, KA Gemeentewerken opzichter 1971 1976<br />

> Noord de, J Gemeentewerken 1979<br />

911 Noord, H Gemeente lijkschouwer 1950<br />

738 Noord, P Secretarie ambtenaar 1953 1987<br />

> Noordenbos, L EEWAA 1969<br />

742 Noordhof, F Gemeentewerken werkman 1974 1979<br />

747 Noordhof, R TD EEW opzichter- tekenaar C 1965 1970<br />

1516 Noorman, GA Parkschool onderwijzer 1978 1981<br />

> Noorman, J Gemeentewerken 1984<br />

1516 Oostdijk, A OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1971 1974<br />

> Oosterhuis, FJ Secretarie ambtenaar <strong>1989</strong><br />

1516 Oosterloo, PH OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1950 1953<br />

1516 Oosting, G OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1952 1956<br />

1516 Overbeek, FL OBS <strong>Winsum</strong> hoofd 1976 1985<br />

739 Pater, M Gemeente schoonmaakster gymzaal 1954 1964<br />

911 Peetoom, TJ Gemeente lijkschouwer 1971<br />

1517 Pen, A OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1979 1984<br />

1517 Pen, AJ Parkschool onderwijzeres 1975 1978<br />

1517 Pestman, JE OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1971 1977<br />

739 Pettinga, K Gemeente schoonmaker 1976 1981<br />

1517 Pietersen, P OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1950 1951<br />

1587 Plagge, MA Zwembad zweminstructrice 1977 1981<br />

1517 Plegt, GJ Tiggeldobbe onderwijzeres 1977 1977<br />

1193 Pol, H Brandweer brandwacht 1960<br />

739 Polkerman, J Secretarie ambtenaar 1976 1981<br />

5.5.7 Poll, TH Distributiedienst ambtenaar 1946 1949<br />

747 Polman, MJ TD EEW opzichter-tekenaar 1955 1956<br />

1587 Pomstra, J Zwembad hulp badmeester 1984 1987<br />

742 Postema, A Gemeentewerken arbeider 1955 1955<br />

739 Postema, J Gemeente schoonmaakster gymzaal 1955 1956<br />

1517 Postma, AS OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1984 1986<br />

911 Postma, G Gemeente lijkschouwer 1965<br />

1517 Postma, H GKS <strong>Winsum</strong> hoofdleidster 1956 1962<br />

> Postmus, A Secretarie ambtenaar 1980<br />

1517 Pots, R OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1971 1971<br />

747 Putten van, LA TD EEW assistent gem.architect 1953 1963<br />

739 Raangs, A Gemeente schoonmaakster<br />

noodslachtplaats<br />

1964 1969<br />

742 Raangs, M Gemeentewerken werkman 1963 1982<br />

1587 Radsma, S Zwembad kassahulp 1980 1980<br />

739 Ravensteijn van, Secretarie planoloog 1980 1982<br />

JPJ<br />

1518 Reddingius, RE OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1915 1915<br />

5.8.8 Reichman, JE Vleeskeuringsdienst hoofd van dienst 1959 1970<br />

1518 Reijer, BJ OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1931 1969<br />

739 Reijntjes, PJ Secretarie ambtenaar 1979 1987<br />

1518 Rengers, G OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1942 1943<br />

1518 Rentmeester, GKS <strong>Winsum</strong> leidster 1977 1979<br />

JCM<br />

747 Rijnsburger, JJ TD EEWAA administratief<br />

medewerkster<br />

1982 1988<br />

167


5.5.8 Rijskamp, JH Distributiedienst ambtenaar 1946 1946<br />

> Rijzinga, R Gemeentewerken 1986<br />

747 Rinia, AB TD EEW technisch ambtenaar 1978 1982<br />

1518 Robertus, HS GKS <strong>Winsum</strong> helpster 1950 1956<br />

1518 Roffel, DM GKS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1968 1968<br />

739 Romp, EG Secretarie ambtenaar 1958 1960<br />

1518 Roosien, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1962 1962<br />

5.8.8 Ros, JJ Vleeskeuringsdienst hulpkeurmeester 1955 1871<br />

> Rozema, F Sporthal 1986<br />

5.5.8 Salomons, L Distributiedienst loket-ambtenaar 1945 1948<br />

1518 Samson, N OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1965 1965<br />

1518 Schaaf van der, M BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1957 1958<br />

5.5.8 Schaafsma, P Distributiedienst loket-ambtenaar 1945 1949<br />

> Schaaphok, H Secretarie ambtenaar 1975<br />

748 Schiphuis, HF TD EEW administrateur 1978 1987<br />

> Scholtens, JR <strong>Winsum</strong> ambtenaar 1975<br />

1518 Schooten van, IH Tiggeldobbe onderwijzeres 1981 1984<br />

1544 Schreurs, JGM Muziekschool N. consulent A.M.V. 1984<br />

Gr.<br />

1518 Schrik, GJ OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1980 1980<br />

748 Schuiten, PFA TD EEW opzichter-tekenaar C 1970 1975<br />

> Schulz, HA <strong>Winsum</strong> 1976<br />

1518 Siebring, W OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1981 1985<br />

742 Siegers, J Gemeentewerken arbeider 1921 1956<br />

742 Siegers, ME Gemeentewerken arbeider 1955 1956<br />

739 Siegersma, D Secretarie ambtenaar 1919 1919<br />

> Sienot, H EEWAA 1987<br />

742 Sierts, J Gemeentewerken plantsoenarbeider 1967<br />

742 Sierts, K Gemeentewerken arbeider 1963 1976<br />

739 Sikosek, AB Gemeente beheerder sporthal 1975 1978<br />

5.5.8 Sissing, E Distributiedienst ambtenaar 1943 1948<br />

739 Sissing, E Secretarie ambtenaar 1948 1988<br />

1193 Sissing, H Brandweer brandmeester 1948<br />

1518 Slager, GJ Tiggeldobbe directeur 1985 1990<br />

739 Sluis vd, J Secretarie ambtenaar 1956 1956<br />

1519 Smallenbroek, AE BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1955 1955<br />

1519 Smid, H Parkschool vakleerkracht<br />

lich.oefening<br />

1977 1979<br />

1519 Smidt, CJA OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1939 1946<br />

748 Smit, HT TD EEW administratieve kracht 1950 1955<br />

1519 Smit, J BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1955 1959<br />

739 Smit, SH Secretarie ambtenaar 1954 1955<br />

751 Snijder, A RD EEW reiniger vuilnisbelt 1962 1984<br />

751 Snijder, A RD EEW reiniger vuilnisbelt 1963<br />

1519 Staal, NG Tiggeldobbe onderwijzer 1985 1986<br />

1544 Steemers, PT Muziekschool N.<br />

Gr.<br />

docent dwarsfluit 1987 1988<br />

1519 Steen van der, OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1943 1943<br />

WF<br />

740 Steendam, P Secretarie volontair 1940 1942<br />

748 Steenhuis, KCM TD EEW hulpkracht gem.architect 1947 1948<br />

748 Stegink, AH TD EEW opzichter B 1976 1986<br />

5.5.8 Stel, A Distributiedienst schoonmaakster 1944<br />

1193 Stoepker, I Brandweer pijphouder 1942<br />

740 Stoepker, I Gemeente beheerder sporthal 1986 1987<br />

168


Stoepker, J <strong>Winsum</strong> schoonmaakster<br />

742 Stoepker, K Gemeentewerken arbeider 1957 1985<br />

1193 Stoepker, L Brandweer pijphouder 1942 1959<br />

748 Stumpe, F TD EEW opzichter A 1978 1990<br />

> Talens, B EEWAA 1979<br />

740 Tamminga, R Secretarie volontair 1939 1940<br />

1587 Tappel, mw TH Zwembad hulp badmeester 1974 1974<br />

1519 Ter Horst, AER OBS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1979 1981<br />

1519 Terhaar, fam OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1977 1978<br />

1193 Terwal, J Brandweer spuitgast 1960<br />

1519 Tiemens, HTG Parkschool onderwijzer 1970 1971<br />

1519 Til, A Gem.<br />

Bewaarschool<br />

helpster 1939 1940<br />

5.5.8 Til, A Distributiedienst ambtenaar 1942 1945<br />

1519 Til, M Gem.<br />

helpster 1939 1940<br />

Bewaarschool<br />

740 Tillema, TE Secretarie ambtenaar 1980 1986<br />

749 Timersma, DL TD EEW adjunct-directeur 1963 1991<br />

1193 Timersma, DL Brandweer adspirant-brandwacht 1963 1976<br />

679 Timmer, DH Secretarie ambtenaar/gem.secretaris 1921 1961<br />

743 Timmer, K Gemeentewerken arbeider 1955 1960<br />

> Timmer, W Gemeentewerken schilder 1967<br />

> Tjalkes, T Zwembad 1974<br />

1519 Tjepkema, S OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1976 1984<br />

5.8.8 Tjoelker, MW Vleeskeuringsdienst hulpkeurmeester 1955 1960<br />

740 Tuil, W Secretarie ambtenaar 1964 1968<br />

1519 Tuininga, LPhJ Parkschool onderwijzer 1974 1977<br />

751 Tuma, H RD EEW reiniger 1978 1992<br />

752 Tuuk van der, P RD EEW chauffeur 1961 1988<br />

1193 Tuuk van der, P Brandweer adspirant<br />

chauffeur/monteur<br />

1962 1988<br />

750 Udema, W TD EEW assistent gem.architect 1949 1953<br />

1520 Uittien, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1935 1935<br />

1193 Vaatstra, A Brandweer adspirant brandwacht 1963 1965<br />

740 Valk, J Secretarie ambtenaar 1966 1971<br />

750 Veen van der, GA TD EEW administrateur 1964 1987<br />

740 Veen van der, GA Gemeente hoofd zelfbescherming,<br />

bode, deurwaarder<br />

1965 1986<br />

743 Veen van der, K Gemeentewerken werkman 1965 1990<br />

1520 Veen van der, TL OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1974 1975<br />

1520 Veen van, A OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1975 1975<br />

1520 Veen van, H OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1975 1975<br />

5.5.8 Veen vd, GA Distributiedienst ambtenaar 1945 1946<br />

740 Veen vd, GJ Gemeente schoonmaakster gymzaal 1957 1957<br />

1193 Veen vd, K Brandweer adspirant brandwacht 1966 1981<br />

740 Veen vd, R Gemeente schoonmaakster<br />

slachthuis<br />

1969 1971<br />

1520 Veen, TP BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1961 1963<br />

1520 Veenstra, CF Gem.<br />

Bewaarschool<br />

schoonmaakster 1943<br />

740 Veenstra, D Secretarie huisbewaarder 1952 1960<br />

1520 Veenstra, MG OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1974 1977<br />

1520 Vegt, CAG Tiggeldobbe vervangende leerkracht 1985 1985<br />

740 Velde van der, L Gemeente beheerder sporthal 1978 <strong>1989</strong><br />

743 Velde van der, R Gemeentewerken werkman 1984 1990<br />

169


1520 Velde vd, G GKS <strong>Winsum</strong> helpster 1945<br />

750 Veldman, H TD EEW assistent gem.architect 1949 1949<br />

1520 Vellema, S OLS 9 Wieken groepsleraar 1985<br />

5.5.8 Veltsema, K Distributiedienst ambtenaar 1945 1946<br />

5.5.8 Venema, H Distributiedienst ambtenaar 1946 1946<br />

1520 Versteeg, JC Tiggeldobbe onderwijzeres 1986<br />

1520 Vestering, TC OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1972 1973<br />

743 Visser, H Gemeentewerken werkman 1955 1955<br />

1520 Visser, H OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1979 1980<br />

> Visser, J Secretarie ambtenaar 1980<br />

5.5.8 Visser, JH Distributiedienst ambtenaar 1942 1949<br />

1544 Visser, S Muziekschool N. docent blokfluit 1984<br />

Gr.<br />

5.5.8 Vloo, FW Distributiedienst loket-ambtenaar 1944 1945<br />

5.8.8 Volbeda, DH Vleeskeuringsdienst keuringsveearts 1956 1956<br />

743 Vos, HJ Gemeentewerken werkman 1961 1966<br />

1193 Vos, HJ Brandweer adspirant brandwacht 1962 1971<br />

5.5.8 Vries de, A Distributiedienst ambtenaar 1945 1947<br />

1520 Vries de, A BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1954 1955<br />

743 Vries de, A Gemeentewerken werkman 1987 1988<br />

1520 Vries de, B OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1915 1916<br />

1520 Vries de, CE GKS <strong>Winsum</strong> hoofd 1954 1956<br />

740 Vries de, D Gemeente mestverzamelaar,<br />

doodgraver<br />

1913 1933<br />

743 Vries de, J Gemeentewerken arbeider 1955 1959<br />

1520 Vries de, KJ OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1954 1954<br />

> Vries de, P Sporthal <strong>1989</strong><br />

752 Vries de, R RD EEW chauffeur 1961 1984<br />

740 Vries van der, LG Gemeente medewerkster VVV 1983 1984<br />

1587 Vries, G de Zwembad werkman 1975 1975<br />

1587 Vries, S de Zwembad werkman 1976 1988<br />

743 Vriezema, G Gemeentewerken timmerman 1967 1967<br />

1520 Walstra, B GKS <strong>Winsum</strong> helpster 1946 1950<br />

740 Waning, HU Secretarie ambtenaar 1964 1966<br />

1520 Weert, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1967 1967<br />

1520 Welp, EG GKS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1969 1970<br />

1587 Wempe, H Zwembad hulp badmeester 1975 1975<br />

740 Westerlaan, H Secretarie ambtenaar 1978 1978<br />

1520 Westhof, MD OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1966 1966<br />

681 Wibiër, J Secretarie <strong>gemeente</strong>secretaris 1984 1988<br />

1520 Wieringa, F BLO <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1962 1863<br />

> Wiersema, IW Gemeentewerken timmerman 1966<br />

1193 Wiersema, IW Brandweer adspirant brandwacht 1972 <strong>1989</strong><br />

750 Wijk, Wvd TD EEW technisch ambtenaar 1 1972 1979<br />

1521 Wijnbergen, J OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzeres 1944 1944<br />

1521 Wijnbergen, WC Tiggeldobbe leidster 1977 1982<br />

1520 Wildschut, O OLS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1982 1984<br />

1520 Winkel, TB OLS <strong>Winsum</strong> vervangende leerkracht 1982 1985<br />

1520 Wit de, G BLO <strong>Winsum</strong> schoonmaakster 1953 1957<br />

1520 Wit, A OKS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1978 1978<br />

752 Witwers, R RD EEW reiniger 1987 1988<br />

1544 Wolde ten, MMG Muziekschool N.<br />

Gr.<br />

docente a.m.v. 1981 1984<br />

1521 Wolferen van, ES GKS <strong>Winsum</strong> kleuterleidster 1969 1969<br />

170


740 Wolferen van, J Secretarie huisbewaarder 1960 1962<br />

1521 Woude vd, B OKS <strong>Winsum</strong> leidster 1975 1978<br />

> Woudstra, E <strong>Winsum</strong> schoonmaakster<br />

5.8.8 Zegers, L Vleeskeuringsdienst hoofd van dienst 1969<br />

1521 Zijl, JJ OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1963 1966<br />

743 Zijlstra, HD Gemeentewerken werkman 1977 1986<br />

1521 Zondag, RH GKS <strong>Winsum</strong> hoofd 1945 1950<br />

740 Zwaagman, P Secretarie ambtenaar 1960 1975<br />

1521 Zwanenburg, L OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1953 1958<br />

740 Zwartenkot, HR Secretarie volontair 1939 1946<br />

743 Zwerver, A Gemeentewerken werkman 1977 1978<br />

1521 Zweverink, P OLS <strong>Winsum</strong> onderwijzer 1968 1973<br />

171


Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen<br />

1 Anjerstraat / Buitensingel Gasdrukregelstation 19810518 Hunsingo, Gasbedrijf<br />

2 Borgweg Gasdrukregel kaststation 19810525 Hunsingo, Gasbedrijf Het Hooge Heem<br />

3 Dominicanerstraat 1 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19500124 Standard Amerikaanse<br />

Petroleum Compagnie<br />

3 Dominicanerstraat 1 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19571122 Esso Nederland<br />

3 Dominicanerstraat 1 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19640217 Esso Nederland<br />

4 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19680527 Nienhuis, D<br />

4 Garnwerderweg 2 a LPG­pompinstallatie 19730911 Nienhuis, D<br />

4 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19780403 Nienhuis, D / Oldenhuis<br />

4 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19810629 Oldenhuis, Autobedrijf<br />

5 Garnwerderweg 2 a Verkoopstation motorbrandstoffen 19850826 Oldenhuis, Autobedrijf<br />

5 Garnwerderweg 2 a Tankstation 19871202 Oldenhuis, Autobedrijf<br />

6 Hamrik Gasdrukregelstation 19770103 Hunsingo, Gasbedrijf<br />

7 Havenstraat 2 Slagerij 19200510 Groeneveld, G<br />

8 Havenstraat 8 10 Electromotor in werkplaats smederij 19180729 Jonge de, R<br />

9 Havenstraat 20 Restaurant chinees­indisch 19810518 Low, YK en Lin, SW<br />

10 Hoofdstraat Obergum 1 Electromotor in bakkerij 19311019 Zandt, M<br />

10 Hoofdstraat Obergum 1 Bakkerij 19410317 Zandt, M<br />

11 Hoofdstraat Obergum 3 Koperslagerij 18980601 Noord de, K<br />

11 Hoofdstraat Obergum 3 5 Opslag klein vuurwerk/verkoop in winkel 19771121 Noord de, KG fa.<br />

12 Hoofdstraat Obergum 8 Motoren in kuiperij 19210801 Boiten, W<br />

13 Hoofdstraat Obergum 10 Slachterij rundvee, schapen en varkens 18860621 Mulder, B<br />

13 Hoofdstraat Obergum 14 Slagerij 18930918 Mulder, B<br />

14 Hoofdstraat Obergum 18 Heetwateroven (dubbel) 19250317 H. Nieborg, H<br />

14 Hoofdstraat Obergum 18 Bakkerij (electrisch) 19300203 Nieborg, H<br />

15 Hoofdstraat Obergum 36 Pompinstallatie benzine­superbenzine­ en gemengde<br />

smering<br />

19640217 Caltex mij.<br />

15 Hoofdstraat Obergum 36 Pompinstallatie benzine­superbenzine­ en gemengde 19650422 Caltex mij.<br />

smering<br />

6.2 Hinderwetvergunningen <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

16 Hoofdstraat Obergum 36 a Supermarkt incl. slagerij 19830425 Bouwsema, L Onderdendamsterweg 9<br />

16 Onderdendamsterweg 9 Supermarkt incl. slagerij 19830425 Bouwsema, L Hoofdstraat O 36a<br />

17 Hoofdstraat Obergum 38 Pizzeria annex cafetaria 19870512 Piccione, S en Ruocco, O<br />

18 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 2 6 Winkel en groothandel in doe het zelf materialen 19870120 Sennema, BJH<br />

19 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 8 12 Smederij (electrisch) 19280312 Pol, KE<br />

20 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 11 Bakkersmachines met electromotor 19191222 Rozenga, L<br />

20 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 11 Oven bakkerij 19250218 Rozenga, L<br />

173


6.2 Hinderwetvergunningen <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen<br />

21 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 17 Cafetaria 19751110 Rusch, B<br />

22 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 23 Kuiperij 18891118 Reinders, A<br />

22 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 23 Kuiperij verplaatsen 19091101 Reinders, A wed.<br />

23 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 26 Viswinkel 19810511 Visser, D<br />

24 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 27 Banket­ brood­ en koekbakkerij 19271219 Jonkman, F<br />

25 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 28 Slagerij 19011007 Bierling, J<br />

25 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 28 Bakkerij 19030406 Groenwold, J<br />

25 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 28 Bakkerij 19420115 Landman, H<br />

26 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 37 Mostermalerij met gebruik electromotor 19481028 Vries van der, H<br />

27 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 41 Slachterij 18860111 Vries de, A<br />

27 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 41 Slagerij 19251221 Siebesma, H<br />

27 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 41 Reparatiewerkplaats bromfietsen en motoren 19570211 Lantinga, H<br />

28 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 42 46 Smederij electrische 19210321 Jonge de, R en A<br />

28 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 42 46 Benzinepomp (ondergronds) systeem Milwaukee 19240218 Acetylena NV<br />

28 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 42 46 Benzine­installatie 19380916 Bataafse Import Mij. NV<br />

28 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 42 46 Benzinepompinstallatie K.R. Keizer 19620118 Shell Nederland<br />

28 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 42 46 Garagebedrijf wijzigen 19780710 Akkermans, HJ<br />

29 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 45 Bakkerij 18970621 Siersema, GW<br />

30 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 50 Timmermanswerkplaats 19770131 Wierden De, Bouwst.<br />

31 Hoofdstraat <strong>Winsum</strong> 56 Veehouderij met opslagplaats mest 19760112 Kapteijn­v.Weerden zuid Postgang<br />

32 Kerkpad 7 Slagerij 19121216 Bierling, J<br />

33 Kerkstraat 1 Maalinrichting, gedreven electromotor 19161024 Wiersema, L en A molen De Vriendschap<br />

34 Kerkstraat 2 Timmerwerkplaats 19671107 Bouwes, S Hoofdstraat W 45<br />

35 Kerkstraat 3 Bergplaats petroleum en benzine 19261115 Automaat De<br />

36 Kerkstraat 11 Kuiperij 19130414 R. Scholma, R<br />

36 Kerkstraat 11 Electromotor met toestellen 19200112 R. Scholma, R<br />

37 Kerkstraat 19 Petroleumreservoir (ondergronds) met bovengronds 19050925 American Petroleum Munsterweg<br />

pompgebouw<br />

Company<br />

37 Kerkstraat 19 Inrichting benzine, superbenzine en gemengbenzine 19661222 BP Handelmij. Munsterweg<br />

37 Kerkstraat 19 LPG­installatie voor wederverkoop 19780918 Ultragas bv geweigerd<br />

38 Klein Garnwerd 2 Motor 19310629 Cleveringa, KO Schilligeham 5a<br />

39 Klein Garnwerd 5 Loopstal met melkinrichting 19751215 Mulder, H<br />

40 Klein Garnwerd 6 Veehouderijbedrijf 19760223 Hoop de, P<br />

41 Lombok, steenfabriek Beweegkracht in inrichting steenfabriek 18950527 Timmer, H<br />

41 Lombok, steenfabriek Steenfabriek bijbouw oven en brandschuurtje 18980630 Timmer, H<br />

41 Lombok, steenfabriek Stoommachine electromotor 19170402 Timmer, H en J gebr.<br />

41 Lombok, steenfabriek Schuur met vlamoven 19220424 Mees, N fa.<br />

41 Lombok, steenfabriek Steenfabriek 19230910 Mees, N<br />

42 Lombok, steenfabriek Oven met schuur en schoorstnieuwe 19240218 Mees, N<br />

174


6.2 Hinderwetvergunningen <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen<br />

42 Lombok, steenfabriek Pers­, motor­ en transformatorlokaal 19240331 Mees, N<br />

42 Lombok, steenfabriek Benzinepompinstallatie <strong>1932</strong>0314 Steenfabrieken NV v/h N.<br />

Mees<br />

42 Lombok, steenfabriek Steenfabriek 1966414 Steenfabrieken NV v/h N.<br />

Mees<br />

43 Maarhuizen 1 Rubberverwerking 19821108 Euromij Groningen bv<br />

44 Meedenerlaan 1 1 Veehouderijbedrijf 19810629 Stavenga, T<br />

45 Meeden 1 Ketelhuis 19860826 St. Verpleeghuiszorg N­ Twaalf Hoven, De<br />

Groningen<br />

46 Molenstraat 4 Electromotor 19440209 Noordhof, L molen De Ster<br />

46 Molenstraat 4 Maalderij 19850826 Postma, W molen De Ster<br />

47 Molenstraat 8 Slagerij 19160103 Harkema, P<br />

48 Munsterweg 1 Benzinepompinstalatie 19661124 Nienhuis, C en Timmer, A<br />

49 Nieuwstraat 1 Broodbakkerij 19250511 Westerdijk, J<br />

50 Onderdendamsterweg 7 8 Loods gegalvaniseerd plaatijzer 19291202 Petrolifère, NV Mij.<br />

51 Onderdendamsterweg 9 Agrarisch loonbedrijf 19751124 Willemsen, Jac<br />

52 Onderdendamsterweg 28 Inrichting opslag en verpompen benzine en dieselolie 19640820 Aankoop Centrale<br />

Groningen<br />

52 Onderdendamsterweg 28 Verkoopinstallatie vloeibare brandstoffen 19810706 Aankoop Centrale<br />

Groningen<br />

53 Onderdendamsterweg 32 Steenpannen­ en draineerbuizenfabriek 18780731 Wierda, HW<br />

53 Onderdendamsterweg 32 Beweegkracht steenpannen­ en draineerbuizenfabriek 18890116 Timmer, H<br />

53 Onderdendamsterweg 32 Rundveehouderij 19810525 Veen van der, A<br />

54 Onderdendamsterweg 33 b Fabriek vervaardigen varende caravans 19841126 Prov.St.Werkgelegenheids<br />

projecten Groningen<br />

Dobberboot<br />

54 Onderdendamsterweg 33 b Fabriek vervaardigen varende caravans 19860310 Recra NV<br />

55 Onderdendamsterweg 34 Inrichting tot het opslaan, drogen, schonen en ontsmetten<br />

van granen, zaaizaden en strovlas<br />

19560116 Dijk van, K<br />

56 Onderdendamsterweg 35 Vlakbank en cirkelzaag en langgat boormachine gedreven 2 19510723 Bouwes, S<br />

electromotoren<br />

57 Onderdendamsterweg 43 Grasdrogerij 19400507 Hekma Wierda, JE<br />

57 Onderdendamsterweg 43 Grasdrogerij 19410725 Coop. Grasdrogerij<br />

58 Onderdendamsterweg 44 LPG­propaantank 19770801 K.I. Vereniging Noord­<br />

Groningen<br />

58 Onderdendamsterweg 44 K.I. station 19810629 K.I. Vereniging Noord­<br />

Groningen<br />

58 Onderdendamsterweg 44 K.I. station 19830131 K.I. Vereniging Noord­<br />

Groningen<br />

59 Onderdendamsterweg 45 Veehouderijbedrijf 19830525 Akker van der, LK<br />

175


6.2 Hinderwetvergunningen <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen<br />

60 Onderdendamsterweg 47 Veehouderij 19810525 Prins, Maatschap<br />

61 Onderdendamsterweg 49 51 Beweegkracht en inrichting steenpannen­ en<br />

draineerbuizenfabriek<br />

18920425 Timmer, J<br />

61 Onderdendamsterweg 49 51 Ringoven en gewone oven met schuren en aanhangwerken<br />

steenbakkerij<br />

19110405 Timmer, J<br />

61 Onderdendamsterweg 49 51 Steenfabriek 19300519 Timmer, J<br />

62 Onderdendamsterweg 53 a Polderbemaling 19670607 Plaatselijke commissie voor<br />

ruilverkaveling "Delt­Oude<br />

Weer"<br />

63 Onderdendamsterweg 55 Oven, waarin stenen zullen worden gebrand 19110116 Groninger Steenfabrieken<br />

NV<br />

63 Onderdendamsterweg 55 Drijfkracht (stoom­ en electronische) steenfabriek 19200330 Groninger Steenfabrieken<br />

NV<br />

63 Onderdendamsterweg 55 Steenfabriek bestaande brand­ en droogschuur te 19231224 Groninger Steenfabrieken<br />

vervangen nieuwe brand­ en pakschuur<br />

NV<br />

64 Oosterstraat 1 Benzinebewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19250831 Automaat De, Mij tot<br />

Detailverkoop van<br />

Petroleum<br />

Hoofdstraat O 6<br />

65 Oosterstraat 2 Vleeshouwerij en spekslagerij 18830305 Vries de, K Hoofdstraat O 4<br />

65 Oosterstraat 2 Vleeshouwerij en spekslagerij 19040509 Vries de, K Hoofdstraat O 4<br />

66 Oosterstraat 10 Koperslagerij 19300319 Visscher, P niet nodig: KB 10­08­1925<br />

Adm.Besl. 1925 blz. 331.<br />

67 Oosterstraat 28 Motor met zaagmachine 19380516 Bierling, G en P<br />

68 Oosterstraat 34 Bakkerij brood en klein 18810530 Riekels, G<br />

69 Praediniusstraat, Regnerus 4 Slagerij 19280410 Harkema, P<br />

69 Praediniusstraat, Regnerus 4 Slagerij 19780403 Hartlief, R<br />

69 Praediniusstraat, Regnerus 4 Snackbar 19820802 Wieringa, J<br />

70 Praediniusstraat, Regnerus 10 Timmerwerkplaats met machines 19551031 Bolhuis van, P<br />

70 Praediniusstraat, Regnerus 10 Superbenzine pompinstallatie met ondergronds reservoir<br />

elektrische aftappomp<br />

19670110 Chempetrol NV<br />

71 Praediniusstraat, Regnerus 25 Kleinmeubelbedrijf 19640629 Vries de, G<br />

72 Provinciale Weg Rioolgemaal 19760112 Waterschap Hunsingo Wierdaweg<br />

73 Ranumerweg Benzine­ autogasolie­ en mengsmeringbewaarplaats<br />

(ondergronds) met aftapinrichting<br />

19610810 Esso Nederland provinciale weg<br />

74 Reinderstraat, Geert 1 Drukkerij 19381209 Mekel, JC fa.<br />

75 Reinderstraat, Geert 2 Meubelmakerij 19560116 Pestman, R<br />

76 Ringoven 1 15 Beweegkracht in steenfabriek het gebruiken stoomwerktuig 19020505 Weg, HS wed.<br />

176


6.2 Hinderwetvergunningen <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen<br />

76 Ringoven 1 15 Locomobile draaistroommotor 19201004 Timmer, J en Weg­<br />

Pettinga, G<br />

77 Ripperdastraat, Wigbolt 18 Timmerbedrijf 19550317 Banninga, A<br />

78 Schilligeham 4 Melkveehouderijbedrijf annex paardenhouderijbedrijf 19810518 Rijnsburger, P<br />

79 Schilligehamsterweg 1 Cirkelzaag en vlakbank met electromotor 19491206 Heerema, Jac.<br />

80 Schilligehamsterweg 2 Electromotor in klompenmakerij 19440718 Banninga, P<br />

81 Schilligehamsterweg 15 Steenhouwerij 19410331 Kalk, DJ<br />

82 Schoolstraat 27 29 Opslagplaats klein vuurwerk 19831205 Woddema, AJ<br />

83 Schoolstraat 28 Bewaarplaats benzine gebouwtje 19090712 Automaat De<br />

84 Schouwerzijlsterweg 1 Benzine­bewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting <strong>1932</strong>0815 American Petroleum<br />

Company NV<br />

Westerstraat 51<br />

85 Schouwerzijlsterweg 2 Timmerwerkplaats met 2 electromotoren 19550317 Blaauwwiekel, KW Westerstraat 53<br />

86 Schouwerzijlsterweg 4 Machinesmederij 19280423 Tonkens, T en Kolhorn, JJ Westerstraat 57<br />

86 Schouwerzijlsterweg 4 Benzinemeetpomp 19310330 American Petroleum<br />

Company NV<br />

Westerstraat 57<br />

87 Schouwerzijlsterweg 5 6 Inrichting tot het vervaardigen beton, alsmedie waar 19550620 Timmer, J Westerstraat 61<br />

voorwerpen beton worden vervaardigd of bewerkt<br />

88 Schouwerzijlsterweg 10 Rioolgemaal 19751110 Waterschap Hunsingo<br />

89 Schouwerzijlsterweg 10 Rioolwaterzuiveringsinstallatie 19751013 Waterschap Hunsingo<br />

89 Schouwerzijlsterweg 10 Rioolwaterzuiveringsinstallatie 19770801 Provincie Groningen<br />

89 Schouwerzijlsterweg 10 Zuiveringsinstallatie met windturbine tbv het opwekken<br />

electriciteit<br />

19860407 Prov. Waterstaat<br />

90 Schouwerzijlsterweg 11 Agrarisch loonbedrijf 19840116 Willemsen, P<br />

91 Sytzamastraat, CF van 1 Veeservicebedrijf 19830314 Wierenga, HKJ<br />

92 Sytzamastraat, CF van 3 Petroleumbewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19630709 American Petroleum<br />

alsmevulputje<br />

Company NV<br />

93 Trekweg nr Onderdendam 3 bedrijf tot verwerking en bereiding margarine 19720627 Sikkens en Veenstra fa.<br />

94 Trekweg nr Onderdendam 5 Stoomtimmerfabriek 19061112 Nienhuis, C en Timmer, A<br />

94 Trekweg nr Onderdendam 5 Werkplaats bij en schaafmachine in stoomtimmerfabriek 19090619 Mij. tot expl.<br />

stoomtimmerfabriek<br />

94 Trekweg nr Onderdendam 5 Fabriek 19091122 Mij. tot expl. van<br />

stoomtimmerfabrieken<br />

95 Trekweg nr Onderdendam 6 Groentenzouterij 19170903 Heerema, H<br />

95 Trekweg nr Onderdendam 6 Melkinrichting 19240819 Dijk van en Heerema, fa.<br />

95 Trekweg nr Onderdendam 6 Groentenzouterij 19271119 Heerema, H<br />

96 Trekweg nr Onderdendam 6 8 Meubelfabriek en opslagplaats 19750623 Stalad bv<br />

96 Trekweg nr Onderdendam 6 8 Garagebedrijf 19860701 Goris, JJ en Graaf de, H EEWAA<br />

97 Trekweg nr Onderdendam 26 Mestkelder 19770905 Vries de, H Munsterweg / Netlaan<br />

98 Tuinbouwstraat 4 Slagerij 19221113 Korendijk, E<br />

177


6.2 Hinderwetvergunningen <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen<br />

98 Tuinbouwstraat 4 Timmerwerkplaats 19720830 Jannenga en Scheffers, fa.<br />

99 Tuinbouwstraat 19 Zuivelfabriek 19240929 Dijk van, H<br />

100 Voslaan 1 Motor melkmachine 19290902 Vos, R<br />

100 Voslaan 1 Inrichting opslag, koeling en verdere melkbehandeling +<br />

mestopslag<br />

19751120 Moes, JA<br />

101 Voslaan 2 Veestalling, met opslagplaats meststoffen 19760213 Elsinga, GJ<br />

102 Warfstraat 1 Chr. School voor alg. vormend en agrarisch onderwijs 19870324 CBTB Groningen<br />

103 Werf, De 5 Scheepstimmerwerf 19110329 Sissing, H en K Onderdendamsterweg 30­31<br />

103 Werf, De 5 Scheepsbouwerij (elektrisch) 19210124 Sissing, H en K Onderdendamsterweg 30­31<br />

103 Werf, De 5 Scheepswerf diverse werktuigen 19241117 Sissing, H en K Onderdendamsterweg 30­31<br />

104 Werf, De 5 Timmermanswerkplaats 19820712 Wierden De, Bouwst.<br />

105 Werf, De 6 8 Vlasfabriek/vervanging vanm stoomkracht electrische<br />

beweegkracht<br />

19180107 Harkema, BH Onderdendamsterweg 29<br />

105 Werf, De 6 8 Fouragefabriek 19190801 Keizer en Co.<br />

106 Werf, De 6 Transportbedrijf 19810803 Kwant, W en zn.<br />

107 Werf, De 7 Scheepsreparatiebedrijf 19860407 St. Waterrecreatie <strong>Winsum</strong><br />

e.o.<br />

108 Werf, De 8 Timmerbedrijf 19810525 Bierling, Bouwbedrijf<br />

109 Westerstraat 1 Bakkerij 19030518 Tinga, A<br />

110 Westerstraat 2 Werkplaats het repareren verbrandingsmotoren 19750623 Poort, GP<br />

111 Westerstraat 5 Inrichten slagerij plus werkplaats worstbereiding 19491215 Korendijk, E<br />

112 Westerstraat 18 Benzinetank met aftapinrichting 19250831 The Continental Petroleum<br />

Company<br />

112 Westerstraat 18 Smederij met bewaarplaats flessen butagas 19520526 Hoeksema, GJ<br />

113 Westerstraat 20 Smederij (electrisch) 19210711 Hoeksema, GJ<br />

113 Westerstraat 20 Benzinepompinstallatie <strong>1932</strong>0111 The Texas Company<br />

114 Westerstraat 24 Bakkerij 19110329 Roo de, P<br />

115 Westerstraat 32 Slachterij 19000418 Vries de, H<br />

116 Westerstraat 49 Slachterij 19121111 Groeneveld, J<br />

117 Wierdaweg 8 Houtbewerkingsmachine 19480703 Heerema, KM en zn.<br />

118 Wierdaweg 11 Smederij met autoreparatie inrichting 19300630 Dijkema, E<br />

118 Wierdaweg 11 Benzine bewaarplaats met pomp 19300630 American Petroleum<br />

Company NV<br />

118 Wierdaweg 11 Benzine bewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19360709 American Petroleum<br />

Company NV<br />

118 Wierdaweg 11 Benzine bewaarplaats (ondergronds) met aftapinrichting 19390724 Standard American<br />

Petroleum Company NV<br />

178


6.2 Hinderwetvergunningen <strong>gemeente</strong> <strong>Winsum</strong><br />

Map Adres nr. + aard inrichting datum Aanvrager opmerkingen<br />

118 Wierdaweg 11 Gasolie en benzinebewaarplaats (ondergronds) met 19470908 Standard American<br />

aftapinrichting<br />

Petroleum Company NV<br />

118 Wierdaweg 11 Autogasolie installatie 19540517 Esso Nederland nv<br />

118 Wierdaweg 11 Benzinepompinstallatie bijelektrische pomp 19540712 Esso Nederland nv<br />

118 Wierdaweg 11 Garagebedrijf met autowasstraat en garageboxen 19841126 Dijkema, DHCA<br />

119 Wierdaweg 11 a Diepvrieskluis 19590219 Coop. Diepvriesver.<br />

<strong>Winsum</strong> G.A.<br />

120 Wierdaweg 14 Steenhouwerij 19710909 Reigersberg, J<br />

121 Wildeveldseweg 1 Veebedrijf 19810518 Alphen van, LJ<br />

122 <strong>Winsum</strong>erdiep 3 Timmerwerkplaats met 2 electromotoren 19500222 Groeneveld, H<br />

123 <strong>Winsum</strong>ermeeden 7 Vee, opslag en verdere melkbehandeling en opslag en<br />

verwerking mest<br />

19771024 Bouwman, K<br />

124 <strong>Winsum</strong>erstraatweg 4 Ligboxenstal/berging werktuigen 19771024 Vermue, S<br />

125 <strong>Winsum</strong>erstraatweg 7 Veestalling 19791001 Dobbe, JAM<br />

126 Zuivelfabriek Stoomzuivelfabriek 18921114 Coop.Stoomzuivelfabriek<br />

<strong>Winsum</strong>­Obergum<br />

126 Zuivelfabriek Stoomketel (liggend was staand) 19010909 Coop.Stoomzuivelfabriek<br />

<strong>Winsum</strong>­Obergum<br />

126 Zuivelfabriek Fabriek 19090619 Coop.Stoomzuivelfabriek<br />

<strong>Winsum</strong>­Obergum<br />

126 Zuivelfabriek Fabriek 19120311 Coop.Stoomzuivelfabriek<br />

<strong>Winsum</strong>­Obergum<br />

126 Zuivelfabriek Fabriek 19160320 Coop.Stoomzuivelfabriek<br />

<strong>Winsum</strong>­Obergum<br />

126 Zuivelfabriek Stoomzuivelfabriek 19161127 Coop.Stoomzuivelfabriek<br />

<strong>Winsum</strong>­Obergum<br />

127 Zuivelfabriek Inrichting fabricage aardappelpoeder 19181007 Nowo NV<br />

127 Zuivelfabriek Elevator met zwemgoot 19190526 Nowo NV<br />

127 Zuivelfabriek Fabriek melkprodukten 19210523 Lijempf NV<br />

127 Zuivelfabriek Ketelhuis 19270307 Lijempf NV<br />

127 Zuivelfabriek Fabriek zuivelprodukten 19280312 Lijempf NV<br />

127 Zuivelfabriek Melkpoederfabriek met ketelhuis annex economiser 19300203 Lijempf NV<br />

128 Zuivelfabriek Benzinebewaarplaats 19310808 Lijempf NV<br />

128 Zuivelfabriek Zuivelfabriek 19380328 Lijempf NV<br />

128 Zuivelfabriek Ketelhuis 19400826 Lijempf NV<br />

128 Zuivelfabriek Stookolie­set 19550815 Lijempf NV<br />

179<br />

Het Hooge Heem, Kerkstraat,<br />

Munsterweg


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen<br />

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen<br />

Aconietenhof 1 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 2 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 2 <strong>Winsum</strong> B 1513 810615 carport plaatsen Graaf de, E<br />

Aconietenhof 3 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 4 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 5 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 6 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 7 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 8 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 9 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 10 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 11 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 12 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 13 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 14 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 14 <strong>Winsum</strong> B 1519 761101 schuurtje bouwen Sikkens, J<br />

Aconietenhof 15 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 16 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 16 <strong>Winsum</strong> B 1520 881206 berging plaatsen Stok, HC<br />

Aconietenhof 17 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 18 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 18 <strong>Winsum</strong> B 1521 790917 fietsenberging plaatsen Molenkamp, P<br />

Aconietenhof 18 <strong>Winsum</strong> B 1521 861007 afdakje + schuting aanbrengen Molenkamp, P<br />

Aconietenhof 19 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 19 19­25 <strong>Winsum</strong> B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W<br />

Aconietenhof 20 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 20 <strong>Winsum</strong> B 1522 880111 berging plaatsen Niehof, J<br />

Aconietenhof 21 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 21 19­25 <strong>Winsum</strong> B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W<br />

Aconietenhof 22 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 23 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 23 19­25 <strong>Winsum</strong> B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W<br />

Aconietenhof 24 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 25 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 25 19­25 <strong>Winsum</strong> B 1636 750822 woningen veranderen Möhlman c.s., W<br />

Aconietenhof 26 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 26 <strong>Winsum</strong> B 1525 861216 woning veranderen Luurtsema, G<br />

180


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen<br />

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen<br />

Aconietenhof 27 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 28 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 28 <strong>Winsum</strong> B 1526 761101 schuurtje bouwen Sikkema, KPJ<br />

Aconietenhof 29 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 30 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 31 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 32 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 33 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 34 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 34 <strong>Winsum</strong> B 1614 761101 schuurtje bouwen Baron, A<br />

Aconietenhof 35 1­35 <strong>Winsum</strong> B 1502 700512 woningen (53) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 22, 20 alg.<br />

Aconietenhof 35 <strong>Winsum</strong> B 1616 860414 berging vergroten Sonsma, FRE<br />

Aconietenhof 35 <strong>Winsum</strong> B 1616 880426 berging plaatsen Sonsma, FRE<br />

Aconietenhof 36 2­36 <strong>Winsum</strong> B 1502 690814 woningen (27) bouwen, plan (108) Drebo nv Complex 20<br />

Aconietenhof 36 <strong>Winsum</strong> B 1530 800609 garage oprichten Dussel, R<br />

Aconietenhof 36 <strong>Winsum</strong> B 1530 810316 woning vergroten Dussel, R<br />

Aconietenhof 36 <strong>Winsum</strong> B 1530 841029 woning vergroten Postema, K<br />

Aemckenheerd 1 1­9 <strong>Winsum</strong> E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 1 <strong>Winsum</strong> E 2457 880210 garage plaatsen Siegers, E<br />

Aemckenheerd 2 <strong>Winsum</strong> E 2270 831107 school (KBO) oprichten Geref. Schoolvereniging<br />

Westernieland e.o.<br />

Aemckenheerd 2 <strong>Winsum</strong> E 2270 860421 school vergroten Geref. Schoolvereniging<br />

Westernieland e.o.<br />

Aemckenheerd 3 1­9 <strong>Winsum</strong> E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 5 1­9 <strong>Winsum</strong> E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 6 <strong>Winsum</strong> E 2070 810424 woning bouwen Hoving, JH<br />

Aemckenheerd 7 1­9 <strong>Winsum</strong> E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 9 1­9 <strong>Winsum</strong> E 2374 860708 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 11 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 13 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 15 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 17 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 19 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 21 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 23 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 25 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 27 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

181


6.3 Bouw­ en sloopvergunningen<br />

Adres nr. + meer Plaats S nr. Datum Object + handeling Bewoner / Aanvrager Opmerkingen<br />

Aemckenheerd 29 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 31 11­31 <strong>Winsum</strong> E 2266 840910 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 33 33­41 <strong>Winsum</strong> E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 35 33­41 <strong>Winsum</strong> E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 37 33­41 <strong>Winsum</strong> E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 39 33­41 <strong>Winsum</strong> E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Aemckenheerd 41 33­41 <strong>Winsum</strong> E 2374 860710 woningen (5) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 1 1­13 <strong>Winsum</strong> B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 1 <strong>Winsum</strong> 891018 carport plaatsen Kamstra, K<br />

Anemoonlaan 2 2­14 <strong>Winsum</strong> B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24<br />

Anemoonlaan 3 1­13 <strong>Winsum</strong> B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 3 <strong>Winsum</strong> E 1343 870421 schuur in keuken veranderen Pol, MK<br />

Anemoonlaan 4 2­14 <strong>Winsum</strong> B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24<br />

Anemoonlaan 5 1­13 <strong>Winsum</strong> B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 6 2­14 <strong>Winsum</strong> B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24<br />

Anemoonlaan 7 1­13 <strong>Winsum</strong> B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 8 2­14 <strong>Winsum</strong> B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24<br />

Anemoonlaan 9 1­13 <strong>Winsum</strong> B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 10 2­14 <strong>Winsum</strong> B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24<br />

Anemoonlaan 11 1­13 <strong>Winsum</strong> B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 12 2­14 <strong>Winsum</strong> B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24<br />

Anemoonlaan 13 1­13 <strong>Winsum</strong> B 1502 691218 woningen (7) bouwen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 13 <strong>Winsum</strong> B 1632 870324 woning aanpassen Wierden De, Bouwst.<br />

Anemoonlaan 14 2­14 <strong>Winsum</strong> B 1502 710421 woningen (11) bouwen Wierden De, Bouwst. Complex 24<br />

Anemoonlaan 15 15­17 <strong>Winsum</strong> B 1424 630530 woningen (2) bouwen <strong>Winsu