17.09.2013 Views

brochure die de belangrijkste regels van het ... - Gemeente Duffel

brochure die de belangrijkste regels van het ... - Gemeente Duffel

brochure die de belangrijkste regels van het ... - Gemeente Duffel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET GEMEENTELIJ K<br />

POLITIEREGLEMENT<br />

DE SPELREGELS VAN DE POLITIEZONE BODUKAP<br />

Bonhei<strong>de</strong>n – Duff el – Putte – Sint-Katelij ne-Waver<br />

voor een<br />

aangename,<br />

propere en<br />

veilige buurt


2<br />

Hoofdstuk 1<br />

Inleiding<br />

Sinds 1 januari 2009 is in <strong>de</strong> vier gemeenten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

politiezone BODUKAP (Bonhei<strong>de</strong>n, Duff el, Sint-Katelij ne-<br />

Waver en Putte) een nieuw politiereglement <strong>van</strong> kracht.<br />

Diverse bepalingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> reglementen waren<br />

achterhaald. Een actualisatie was dan ook dringend nodig.<br />

Het nieuwe politiereglement bevat diverse gebods- en<br />

verbodsbepalingen waaraan eenie<strong>de</strong>r zich moet hou<strong>de</strong>n<br />

in functie <strong>van</strong> een veilige, gezon<strong>de</strong> en harmonieuze<br />

samenleving.<br />

Deze <strong>brochure</strong> wil <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> 4 gemeenten op een<br />

verstaanbare wij ze informeren over <strong>de</strong> essentiële bepalingen<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> politiereglement. Deze <strong>brochure</strong> heeft dan ook een<br />

louter informatieve waar<strong>de</strong>. Het is geen juridisch document<br />

waaraan rechten kunnen ontleend wor<strong>de</strong>n.<br />

Deze <strong>brochure</strong> is onvolledig. Doch, ie<strong>de</strong>re inwoner wordt<br />

geacht <strong>het</strong> gemeentelij k politiereglement te kennen en<br />

na te leven. Daarom is <strong>het</strong> aangewezen om <strong>het</strong> integrale<br />

politiereglement na te lezen. U vindt <strong>het</strong> politiereglement dat<br />

<strong>van</strong> toepassing is in uw gemeente terug op <strong>de</strong> gemeentelij ke<br />

website.<br />

Het politiereglement is <strong>van</strong> toepassing op ie<strong>de</strong>re persoon<br />

<strong>die</strong> zich op <strong>het</strong> grondgebied <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenten Bonhei<strong>de</strong>n,<br />

Duff el, Putte en Sint-Katelij ne-Waver bevindt.


Hoofdstuk 2<br />

Woningen en gebouwen<br />

2.3. Veiligheid <strong>van</strong> gebouwen<br />

2.1. Nummering <strong>van</strong> gebouwen<br />

• Ie<strong>de</strong>r gebouw moet voorzien zij n <strong>van</strong> een<br />

huisnummer. Het huisnummer wordt op een<br />

zichtbare plaats door <strong>de</strong> eigenaar <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

gebouw aangebracht.<br />

2.2. Dienstbaarhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> openbaar nut<br />

• Het gemeentebestuur en <strong>de</strong> nutmaatschappij en<br />

(water, elektriciteit …) hebben <strong>het</strong> recht om op<br />

<strong>de</strong> gevel <strong>van</strong> een gebouw een straatnaambord,<br />

een verkeersbord, een verankering voor<br />

<strong>de</strong> openbare verlichting, kabels en an<strong>de</strong>re<br />

erf<strong>die</strong>nstbaarhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> openbaar nut aan te<br />

brengen.<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rgelij ke erf<strong>die</strong>nstbaarhe<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> openbaar nut (straatnaambor<strong>de</strong>n,<br />

verkeersbor<strong>de</strong>n e.d.) te verbergen of te<br />

beschadigen.<br />

• Het plaatsen <strong>van</strong> voorwerpen (bloempotten, beel<strong>de</strong>n …) op<br />

gevels, dakran<strong>de</strong>n en vensterbanken kan een gevaar inhou<strong>de</strong>n<br />

voor voorbij gangers. Dergelij ke voorwerpen moeten stevig wor<strong>de</strong>n<br />

vastgehou<strong>de</strong>n door haken, traliewerken of op een an<strong>de</strong>re veilige manier.<br />

• Een kel<strong>de</strong>ropening <strong>die</strong> uitgeeft op <strong>de</strong> openbare weg moet steeds <strong>de</strong>gelij k<br />

wor<strong>de</strong>n afgesloten.<br />

• De eigenaar <strong>van</strong> een onbewoond pand of ongebruikt gebouw moet <strong>het</strong><br />

pand of gebouw zorgvuldig afsluiten en <strong>de</strong> gepaste maatregelen treff en<br />

om te verhin<strong>de</strong>ren dat <strong>die</strong>ren (zwerfkatten, knaag<strong>die</strong>ren, duiven …)<br />

toegang krij gen tot <strong>het</strong> pand of gebouw.<br />

3


4<br />

2.4. Brandveiligheid<br />

• Eenie<strong>de</strong>r heeft <strong>de</strong> plicht om een brand te<br />

mel<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> politie of <strong>de</strong> brandweer.<br />

• Een bedrieglij ke hulpoproep of een<br />

oneigenlij k gebruik <strong>van</strong> een praatpaal of<br />

signalisatietoestel is verbo<strong>de</strong>n. Ook <strong>het</strong><br />

nabootsen <strong>van</strong> <strong>het</strong> geluidssignaal <strong>van</strong><br />

brandweer, politie of an<strong>de</strong>re hulp<strong>die</strong>nsten<br />

is niet toegelaten.<br />

2.5. Bouwvallige en ongezon<strong>de</strong> gebouwen<br />

• De eigenaar of gebruiker <strong>van</strong> een<br />

bouwvallig gebouw en/of ongezond<br />

gebouw moet <strong>de</strong> nodige en gepaste<br />

maatregelen (herstelling, on<strong>de</strong>rhoud,<br />

afbraak …) treff en om <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong><br />

gebruikers en omstaan<strong>de</strong>rs te garan<strong>de</strong>ren.


2.6. Afsluiting en on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> private percelen<br />

• Het afsluiten met prikkeldraad <strong>van</strong> een perceel langsheen <strong>de</strong> openbare weg<br />

is verbo<strong>de</strong>n, tenzij <strong>de</strong> afsluiting door een boordgracht of een zij berm <strong>van</strong><br />

minstens 1,50 meter wordt geschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> rij weg, <strong>het</strong> fi etspad, <strong>het</strong> voetpad<br />

of <strong>de</strong> begaanbare berm.<br />

• In<strong>die</strong>n <strong>die</strong>ren wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n op een onbewoond perceel langsheen <strong>de</strong><br />

openbare weg, moet <strong>de</strong> gebruiker <strong>van</strong> <strong>het</strong> perceel aan <strong>de</strong> omheining een bord<br />

aanbrengen met vermelding <strong>van</strong> zij n naam en telefoonnummer.<br />

• De gebruikers, beheer<strong>de</strong>rs of eigenaars <strong>van</strong> een onroerend goed moeten een<br />

aantal verbods- en gebodsbepalingen in acht nemen:<br />

- Het maaien <strong>van</strong> woekeren<strong>de</strong> planten op braakliggen<strong>de</strong> percelen.<br />

- Het beletten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bloei, zaadvorming en uitzaaiing <strong>van</strong> scha<strong>de</strong>lij ke distels.<br />

- Het snoeien <strong>van</strong> planten, struiken, heesters, hagen en bomen zodat zij geen<br />

belemmering vormen voor <strong>het</strong> normale gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong> openbare rij weg,<br />

<strong>het</strong> voet- en fi etspad, <strong>de</strong> begaanbare bermen, <strong>de</strong> verkeersbor<strong>de</strong>n …<br />

- Het vermij <strong>de</strong>n <strong>van</strong> sluikstorten.<br />

- Het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n en herstellen <strong>van</strong> afsluitingen.<br />

5


6<br />

Hoofdstuk 3<br />

Openbare wegen en pleinen<br />

3.1. Netheid en veiligheid <strong>van</strong> <strong>het</strong> openbaar domein<br />

• Het uitoefenen <strong>van</strong> een activiteit op <strong>het</strong> openbaar domein of op publiek<br />

toegankelij ke plaatsen, <strong>die</strong> <strong>de</strong> openbare veiligheid of <strong>de</strong> veilige en vlotte<br />

doorgang in <strong>het</strong> gedrang brengt, is verbo<strong>de</strong>n.<br />

• Het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n, smeren, verversen <strong>van</strong> olie en/of <strong>het</strong> herstellen <strong>van</strong><br />

voertuigen is verbo<strong>de</strong>n op <strong>het</strong> openbaar domein, tenzij <strong>het</strong> een beperkte<br />

interventie ingevolge een <strong>de</strong>fect betreft.<br />

• Voor <strong>het</strong> berei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> bouwmaterialen (beton, mortel, chape …) op <strong>de</strong><br />

openbare rij weg of <strong>het</strong> voetpad moet men een schriftelij ke toelating<br />

hebben <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester. Het op <strong>de</strong> openbare weg laten liggen <strong>van</strong><br />

bouwmaterialen is verbo<strong>de</strong>n.<br />

• De gebruikers, beheer<strong>de</strong>rs en eigenaars zij n verplicht <strong>de</strong> voet- en fi etspa<strong>de</strong>n<br />

langs hun eigendom bestendig rein te hou<strong>de</strong>n.<br />

• Personen <strong>die</strong> meststoff en, kalk-, metselspecie of an<strong>de</strong>re bevuilen<strong>de</strong><br />

materialen la<strong>de</strong>n of ontla<strong>de</strong>n, moeten <strong>de</strong> openbare weg reinigen.<br />

• De eigenaars en gebruikers <strong>van</strong> percelen moeten beletten dat takken en<br />

gewassen <strong>van</strong> hagen, heesters of bomen <strong>het</strong> verkeer hin<strong>de</strong>ren of onveilig<br />

maken of verkeerstekens ondui<strong>de</strong>lij k of onzichtbaar maken. Zij moeten <strong>de</strong>ze<br />

takken en gewassen regelmatig snoeien.


3.2. Groene ruimten, parken, pleinen,<br />

sportpleinen en zwemgelegenhe<strong>de</strong>n<br />

• Het zwemmen in private zwemba<strong>de</strong>n<br />

is verbo<strong>de</strong>n tussen 1 uur na<br />

zonson<strong>de</strong>rgang en 06.00 uur.<br />

3.3. Evenementen en sportwedstrij <strong>de</strong>n<br />

• Het inrichten <strong>van</strong> publieke feesten<br />

of vermakelij khe<strong>de</strong>n in open lucht<br />

of in tenten is verbo<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r<br />

voorafgaan<strong>de</strong> schriftelij ke toelating<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

• Wanneer in open lucht of in een voor<br />

<strong>het</strong> publiek toegankelij ke inrichting<br />

elektronisch versterkte muziek wordt<br />

geproduceerd, geldt een maximum<br />

geluidsniveau <strong>van</strong> 90 dB(A). Een<br />

afwij king <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze geluidsnorm is<br />

enkel mogelij k mits toelating <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> College <strong>van</strong> Burgemeester en<br />

Schepenen.<br />

• Een sportwedstrij d op <strong>de</strong> openbare<br />

weg vereist een schriftelij ke<br />

toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

3.4. Kamperen<br />

• Woonwagens mogen niet blij ven<br />

staan of opgesteld wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong><br />

openbare weg. Enkel bij kermissen,<br />

vertoningen en feestelij khe<strong>de</strong>n<br />

kan <strong>de</strong> burgemeester toelating<br />

verlenen tot een langdurig verblij f<br />

<strong>van</strong> woonwagens, evenwel beperkt<br />

tot 24 uur na beëindiging <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

evenement.<br />

7


8<br />

3.5. Ingebruikname <strong>van</strong> <strong>de</strong> openbare weg<br />

• Ie<strong>de</strong>re ingebruikname <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

openbare weg (o.a. met een<br />

mobiele kraan, een lad<strong>de</strong>rlift, een<br />

afvalcontainer, een afsluiting <strong>van</strong> een<br />

bouwwerf, een werfkeet, een stelling,<br />

een terras, een fi etsenstalling, een<br />

kraam, bouw- en afbraakmaterialen,<br />

tafels en stoelen …) vereist een<br />

schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

burgemeester.<br />

• Op voetpa<strong>de</strong>n, fi etspa<strong>de</strong>n en<br />

bermen moet een vrij e doorgang<br />

<strong>van</strong> minimum 1,20 meter wor<strong>de</strong>n<br />

voorzien. Wanneer ingevolge<br />

bouwwerken <strong>het</strong> voet- en/of fi etspad<br />

wordt ingenomen, moet <strong>de</strong> bouwheer<br />

buiten <strong>de</strong> afsluiting <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwwerf<br />

voorzien in een noodvoetpad en/of<br />

–fi etspad met een minimumbreedte<br />

<strong>van</strong> 1,20 meter.<br />

• Bij <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> voorwerpen voor<br />

bouw- of verbouwingswerken op<br />

<strong>de</strong> rij weg moet <strong>de</strong> doorgang op <strong>de</strong><br />

rij baan minimaal 4 meter bedragen.<br />

• Het plaatsen <strong>van</strong> een afsluiting<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwwerf is verplicht voor<br />

eenie<strong>de</strong>r <strong>die</strong> bouwt, verbouwt of<br />

bouwmaterialen op <strong>de</strong> openbare weg<br />

plaatst.<br />

• Bij <strong>het</strong> afkappen of afschuren <strong>van</strong><br />

gevels, of in <strong>het</strong> algemeen <strong>het</strong><br />

uitvoeren <strong>van</strong> werken <strong>die</strong> steenslag<br />

of stof versprei<strong>de</strong>n, moet <strong>de</strong> bouw- of<br />

werkplaats afgespannen wor<strong>de</strong>n.<br />

• Voorwerpen <strong>die</strong> bij duisternis of ’s<br />

nachts op <strong>de</strong> openbare weg blij ven<br />

staan, moeten behoorlij k wor<strong>de</strong>n<br />

verlicht.<br />

3.6. Sneeuw en ij zel<br />

• Bij sneeuw of ij zel zij n <strong>de</strong> bewoners<br />

verplicht <strong>het</strong> voetpad sneeuw- en ij svrij te<br />

maken over een breedte <strong>van</strong> 1 meter.<br />

3.7. Brandveiligheid<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n vuur te maken op<br />

openbare wegen, in wei<strong>de</strong>n en bossen.<br />

Het verstoren <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurt met rook,<br />

geuren, uitwasemingen, stof of<br />

projectielen is eveneens verbo<strong>de</strong>n.


Hoofdstuk 4<br />

Waterlopen<br />

• Het <strong>de</strong>poneren <strong>van</strong> voorwerpen of<br />

stoff en in waterlopen, (baan)grachten en<br />

afwateringsgrachten is verbo<strong>de</strong>n. Ook <strong>het</strong><br />

<strong>de</strong>mpen, afsluiten of belemmeren <strong>van</strong> <strong>de</strong> vrij e<br />

loop <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze waterlopen en grachten is niet<br />

toegestaan.<br />

• De gebruikers en in 2<strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>de</strong> eigenaars<br />

<strong>van</strong> gron<strong>de</strong>n en lan<strong>de</strong>rij en langsheen<br />

grachten, sloten en greppels zij n verplicht<br />

eenmaal per jaar tussen 15 september en 1<br />

november <strong>de</strong>ze te reinigen en op <strong>de</strong> gewenste<br />

<strong>die</strong>pte te hou<strong>de</strong>n.<br />

• De gebruikers of eigenaars moeten <strong>de</strong><br />

afwateringsgrachten of afvoersloten <strong>die</strong> op of<br />

voor hun onroerend goed gelegen zij n ruimen,<br />

herstellen en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n in functie <strong>van</strong> een<br />

normale afvoer <strong>van</strong> <strong>het</strong> water.<br />

9


10<br />

Hoofdstuk 5<br />

Afval<br />

5.1. Verbran<strong>de</strong>n en sluikstorten <strong>van</strong> afval<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n afvalstoff en te verbran<strong>de</strong>n,<br />

zowel in open lucht als in gebouwen. Op <strong>de</strong>ze<br />

verbodsbepaling gel<strong>de</strong>n 2 uitzon<strong>de</strong>ringen:<br />

1. Het verbran<strong>de</strong>n <strong>van</strong> plantaardige<br />

afvalstoff en, afkomstig <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigen tuin of <strong>van</strong> eigen<br />

landbouwkundige werkzaamhe<strong>de</strong>n. Hierbij<br />

geldt een afstandsregel: 100 meter afstand<br />

<strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re bebouwing of begroeiing (haag,<br />

bomen, struiken …).<br />

2. Het verbran<strong>de</strong>n <strong>van</strong> onbehan<strong>de</strong>ld stukhout<br />

in een houtkachel voor <strong>de</strong> verwarming <strong>van</strong><br />

een woning of werkplaats.<br />

• Het sluikstorten of achterlaten <strong>van</strong> afvalstoff en is<br />

absoluut verbo<strong>de</strong>n.<br />

5.2. Aanbieding <strong>van</strong> afvalstoff en<br />

• De afvalstoff en moeten op <strong>de</strong> voorziene wij ze<br />

ter inzameling wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong><br />

ophaler niet aanvaar<strong>de</strong> afvalstoff en moeten voor<br />

<strong>het</strong> ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> inzameldag door <strong>de</strong> aanbie<strong>de</strong>r<br />

verwij <strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> openbare weg.<br />

• In principe mogen afvalstoff en daags voor <strong>de</strong><br />

inzameling, <strong>van</strong>af 20.00 uur buiten geplaatst<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

• De aanbie<strong>de</strong>r is verantwoor<strong>de</strong>lij k voor <strong>de</strong><br />

uitgesprei<strong>de</strong> afvalstoff en, ook wanneer dit <strong>het</strong><br />

gevolg is <strong>van</strong> weersomstandighe<strong>de</strong>n. Voor <strong>het</strong><br />

ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> inzameldag moet <strong>de</strong> aanbie<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

uitgesprei<strong>de</strong> afvalstoff en verwij <strong>de</strong>ren.


estafval /<br />

huisvuil<br />

grofvuil<br />

glas<br />

5.3. Inzameling <strong>van</strong> afvalstoff en<br />

Een overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> afvalfracties en <strong>de</strong> inzamelwij ze:<br />

Fractie Inzamelfrequentie Inzamelwij ze<br />

papier & karton<br />

pmd<br />

snoeihout<br />

groenafval<br />

metalen<br />

aeea<br />

(afgedankte<br />

elektrische en<br />

elektronische<br />

apparaten)<br />

kga<br />

(klein gevaarlij k<br />

afval)<br />

textielafval<br />

1 x per 2 weken<br />

SKW: wekelij ks<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1 – op afroep<br />

Containerpark<br />

Wij ze <strong>van</strong><br />

aanbieding<br />

HAH 1 Inzamelcontainer<br />

SKW: huisvuilzak<br />

Glasbollen<br />

Containerpark<br />

1 x per 4 weken HAH 1<br />

Containerpark<br />

Per voorwerp, verpakt<br />

of samengebun<strong>de</strong>ld<br />

Gebun<strong>de</strong>ld met<br />

natuurtouw,<br />

stevige kartonnen<br />

verpakking of<br />

papieren zak<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Max. 50 kg per stuk<br />

L – B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 3 m³<br />

Tussen 07.00 en<br />

22.00 uur<br />

Max. 15 kg per<br />

bun<strong>de</strong>l / verpakking<br />

1 x per 2 weken Blauwe afvalzak Max. 20 kg per<br />

recipiënt<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1<br />

Containerpark<br />

Containerpark<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1 – op afroep<br />

(samen met<br />

grofvuil)<br />

Containerpark<br />

Minimum 4 x per jaar HAH 1 – op afroep<br />

(samen met<br />

grofvuil)<br />

Containerpark<br />

Containerpark<br />

Containerpark<br />

Textielcontainers<br />

Gebun<strong>de</strong>ld met<br />

natuurtouw (of in<br />

bakken / dozen)<br />

Max. 20 kg per stuk L<br />

– B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 3 m³<br />

Max. 50 kg per stuk<br />

L – B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 2 m³<br />

Max. 50 kg per stuk<br />

L – B – H: max. 2 m<br />

Volume: max. 3 m³<br />

• De inzamelcontainer voor huisvuil is eigendom <strong>van</strong> IVAREM 2 . Hij blij ft<br />

te allen tij <strong>de</strong> verbon<strong>de</strong>n aan <strong>het</strong> adres <strong>van</strong> <strong>het</strong> aansluitpunt. Ie<strong>de</strong>re<br />

containerhou<strong>de</strong>r is als een “goe<strong>de</strong> huisva<strong>de</strong>r” verantwoor<strong>de</strong>lij k voor<br />

<strong>het</strong> gepast gebruik en <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> inzamelcontainer.<br />

1 2<br />

HAH: huis – aan – huisinzameling Deze bepaling is enkel <strong>van</strong> toepassing voor <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenten waar <strong>het</strong> 11<br />

afval wordt ingezameld met een inzamelcontainer (<strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> ‘Diftar-gemeenten’)


12<br />

5.4. Afval tij <strong>de</strong>ns evenementen<br />

• De organisator <strong>van</strong> een evenement is<br />

verantwoor<strong>de</strong>lij k voor <strong>de</strong> inzameling<br />

en verwerking <strong>van</strong> <strong>het</strong> afval. Deze<br />

verantwoor<strong>de</strong>lij kheid rust op <strong>de</strong><br />

schou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> een standhou<strong>de</strong>r of<br />

ambulante han<strong>de</strong>laar <strong>die</strong> <strong>het</strong>zij op<br />

<strong>het</strong> evenement <strong>het</strong>zij naar aanleiding<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> evenement voedingswaren<br />

en/of dranken aanbiedt en/of<br />

han<strong>de</strong>lsgoe<strong>de</strong>ren verhan<strong>de</strong>lt.<br />

• De organisatoren <strong>van</strong> een evenement<br />

moeten <strong>de</strong> nodige acties on<strong>de</strong>rnemen<br />

om afval te voorkomen en selectief in te<br />

zamelen.<br />

• De organisator <strong>van</strong> een evenement<br />

voorziet in <strong>de</strong> nodige recipiënten voor<br />

<strong>het</strong> inzamelen <strong>van</strong> restafval.<br />

• De organisator <strong>van</strong> een evenement is<br />

verantwoor<strong>de</strong>lij k voor <strong>het</strong> verwij <strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> alle aan <strong>het</strong> evenement gerelateerd<br />

zwerfvuil in een perimeter <strong>van</strong> 50<br />

meter rond <strong>de</strong> in- en uitgangen <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

evenement.<br />

5.5. Het containerpark<br />

• Inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente kunnen<br />

gebruik maken <strong>van</strong> alle IVAREM –<br />

containerparken.<br />

5.6. Reclamedrukwerk<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n reclamedrukwerk en<br />

gratis regionale pers te be<strong>de</strong>len in<br />

brievenbussen <strong>die</strong> voorzien zij n <strong>van</strong><br />

een zelfklever met <strong>de</strong> tekst: “NEE gratis<br />

pers, NEE reclamedrukwerk”In<strong>die</strong>n <strong>de</strong><br />

zelfklever vermeldt: “JA gratis pers, NEE<br />

reclamedrukwerk” is <strong>de</strong> be<strong>de</strong>ling <strong>van</strong><br />

gratis regionale pers wel toegelaten.


5.7. Straatvuilbakjes en blik<strong>van</strong>gers<br />

• In gemeentelij ke straatvuilbakjes mag<br />

enkel restafval ge<strong>de</strong>poneerd wor<strong>de</strong>n<br />

dat ontstaat op <strong>de</strong> openbare weg en dat<br />

afkomstig is <strong>van</strong> voetgangers of fi etsers.<br />

In een blik<strong>van</strong>ger mag uitsluitend<br />

blikafval geworpen wor<strong>de</strong>n door<br />

voorbij gangers.<br />

13


14<br />

Hoofdstuk 6<br />

Bestrij ding <strong>van</strong> hin<strong>de</strong>r<br />

6.1. Be<strong>de</strong>len en collectes<br />

• Voor geldinzamelingen op <strong>de</strong> openbare weg en huis-aanhuiscollectes<br />

is een schriftelij ke toelating vereist <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

burgemeester. Enkel erken<strong>de</strong> gods<strong>die</strong>nstige, liefdadige of<br />

socioculturele instellingen behoeven geen toelating.<br />

6.2. Vuurwerk<br />

• Voor <strong>het</strong> ontsteken <strong>van</strong> vuurwerk is een schriftelij ke toelating<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester vereist.<br />

6.3. Drankgelegenhe<strong>de</strong>n<br />

• De uitbater <strong>van</strong> een herberg of openbare drankgelegenheid<br />

of <strong>de</strong> organisator <strong>van</strong> een evenement moet <strong>de</strong> muziek of <strong>de</strong><br />

luidruchtige activiteiten <strong>de</strong>mpen <strong>van</strong>af 22.00 uur tot 07.00 uur<br />

zodat <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n niet gestoord wor<strong>de</strong>n.<br />

• Tenzij een afwij king werd verleend door <strong>de</strong> burgemeester moeten<br />

herbergen en openbare plaatsen waar dranken verkocht of<br />

aangebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n, gesloten zij n <strong>van</strong> 2.00 tot 6.00 uur.<br />

6.4. Betogingen en samenscholingen<br />

• Optochten, betogingen, <strong>het</strong> hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> re<strong>de</strong>voeringen en meetings<br />

en alle an<strong>de</strong>re manifestaties op <strong>de</strong> openbare weg vereisen een<br />

schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

6.5. Geluidshin<strong>de</strong>r<br />

• Als algemene regel geldt dat eenie<strong>de</strong>r zich zodanig moet gedragen<br />

dat an<strong>de</strong>ren niet meer dan noodzakelij k door geluid gehin<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n.<br />

• In een aantal omstandighe<strong>de</strong>n/gevallen wordt geluid<br />

als niet–hin<strong>de</strong>rlij k beschouwd:<br />

- werken aan <strong>de</strong> openbare weg;<br />

- vergun<strong>de</strong> werken en verbeterings-, verbouwings- of<br />

on<strong>de</strong>rhoudswerken aan private eigendommen<br />

op week- en zaterdagen;<br />

- een vergun<strong>de</strong> manifestatie (mits naleving <strong>van</strong> <strong>de</strong> opgeleg<strong>de</strong><br />

voorwaar<strong>de</strong>n);<br />

- spelen<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren.


• Hon<strong>de</strong>n of an<strong>de</strong>re <strong>die</strong>ren mogen geen abnormale<br />

burenhin<strong>de</strong>r veroorzaken door aanhou<strong>de</strong>nd geblaf of<br />

een an<strong>de</strong>r aanhou<strong>de</strong>nd geluid.<br />

• De elektronisch versterkte muziek <strong>die</strong> wordt gespeeld in<br />

een voertuig mag niet hoorbaar zij n buiten <strong>het</strong> voertuig.<br />

• Het opstellen en gebruiken <strong>van</strong> luidsprekers (ook op<br />

voertuigen) op <strong>de</strong> openbare weg en publieke plaatsen<br />

vergt een schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester.<br />

• Het gebruik <strong>van</strong> werktuigen <strong>die</strong> door ontploffi ngs- of<br />

elektrische motoren (grasmaaiers, houtzagen…) wor<strong>de</strong>n<br />

aangedreven, is in open lucht enkel toegestaan op werk-<br />

en zaterdagen en tussen 07.00 en 21.00 uur.<br />

6.6. Lichthin<strong>de</strong>r<br />

• Het projecteren <strong>van</strong> lichtbun<strong>de</strong>ls in <strong>het</strong> luchtruim is<br />

verbo<strong>de</strong>n, tenzij daartoe toelating werd verleend door <strong>de</strong><br />

burgemeester.<br />

• Een verlichting moet dusdanig geconcipieerd zij n dat<br />

niet-functionele lichtoverdracht naar <strong>de</strong> omgeving<br />

maximaal wordt beperkt.<br />

• Lichtreclame mag <strong>de</strong> normale intensiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

openbare verlichting niet overtreff en.<br />

6.7. Geurhin<strong>de</strong>r<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n om uitwasemingen of rook te<br />

versprei<strong>de</strong>n wanneer dit buurthin<strong>de</strong>r kan veroorzaken.<br />

6.8. Wildplassen<br />

• Het is verbo<strong>de</strong>n te urineren of uitwerpselen achter<br />

te laten op <strong>het</strong> openbaar domein en op <strong>het</strong> voor <strong>het</strong><br />

publiek toegankelij k privaat domein, tenzij op plaatsen<br />

of accommodaties <strong>die</strong> daarvoor speciaal zij n ingericht.<br />

15


16<br />

Hoofdstuk 7<br />

Fauna en fl ora<br />

7.1. Algemeen<br />

• Het voe<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> zwerven<strong>de</strong> <strong>die</strong>ren of duiven is verbo<strong>de</strong>n.<br />

Enkel bij vriesweer mogen vogels gevoed wor<strong>de</strong>n.<br />

• Wanneer men <strong>die</strong>ren laat lopen op <strong>de</strong> openbare weg of publieke<br />

plaatsen moet men steeds <strong>de</strong> nodige voorzorgsmaatregelen treff en<br />

om <strong>de</strong> openbare veiligheid en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> doorgang op <strong>de</strong> openbare<br />

weg te garan<strong>de</strong>ren.<br />

7.2. Hon<strong>de</strong>n<br />

• Hon<strong>de</strong>n moeten aan <strong>de</strong> leiband wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n. Het dragen<br />

<strong>van</strong> een muilkorf is verplicht voor agressieve, kwaadaardige of<br />

gevaarlij ke hon<strong>de</strong>n.<br />

• De verantwoor<strong>de</strong>lij ke of begelei<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een hond moet ervoor<br />

zorgen dat groene ruimten, openbare wegen, parken, plantsoenen,<br />

voet- en fi etspa<strong>de</strong>n, wan<strong>de</strong>lwegen en alle an<strong>de</strong>re openbare en<br />

private eigendommen niet bevuild wor<strong>de</strong>n met uitwerpselen.<br />

7.3. Duiven<br />

• De eigenaar of gebruiker <strong>van</strong> een gebouw moet dit zodanig<br />

afschermen dat duiven er niet in kunnen nesten.<br />

• Van 15 maart tot 15 oktober is <strong>het</strong> tussen 07.00 en 18.00 uur op<br />

zaterdagen, zondagen en wettelij ke feestdagen waarop prij skampen<br />

voor duiven plaatshebben, verbo<strong>de</strong>n niet-<strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> duiven te<br />

laten uitvliegen.


7.4. Rij - en trek<strong>die</strong>ren<br />

• Een koets of voertuig dat wordt<br />

voortgetrokken door paar<strong>de</strong>n<br />

of an<strong>de</strong>re trek<strong>die</strong>ren, moet<br />

voorzien zij n <strong>van</strong> een op<strong>van</strong>gzak<br />

voor uitwerpselen.<br />

7.5. Processierupsen<br />

• De verspreiding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

processierups moet effi ciënt<br />

wor<strong>de</strong>n bestre<strong>de</strong>n. De<br />

aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze rups<br />

op bomen moet onmid<strong>de</strong>llij k<br />

gemeld wor<strong>de</strong>n aan <strong>het</strong><br />

gemeentebestuur.<br />

17


18<br />

Hoofdstuk 8<br />

Publiciteit en affi chering<br />

8.1. Uithangbor<strong>de</strong>n<br />

• Voor <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> lichtreclames, publiciteits- en uithangbor<strong>de</strong>n kan<br />

een ste<strong>de</strong>nbouwkundige vergunning vereist zij n. Het is aangewezen dit<br />

na te vragen bij <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>nbouwkundige <strong>die</strong>nst <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente.<br />

8.2. Aanplakkingen en graffi ti<br />

• Het beplakken <strong>van</strong> gevels, muren, afsluitingen, openbare<br />

nutsvoorzieningen (elektriciteitscabines, bushokjes …), wegwij zers,<br />

verkeerstekens, elektriciteits- en telefoonpalen is verbo<strong>de</strong>n. Het<br />

gemeentebestuur kan plaatsen aandui<strong>de</strong>n <strong>die</strong> bestemd zij n voor<br />

aanplakkingen en/of graffi ti. De affi che vermeldt <strong>de</strong> naam en woonplaats<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lij ke uitgever.<br />

• Voor <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> tij <strong>de</strong>lij ke publiciteitsbor<strong>de</strong>n voor evenementen is<br />

een schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester vereist.<br />

8.3. Wegwij zers<br />

• Voor <strong>het</strong> plaatsen <strong>van</strong> private wegwij zers en tij <strong>de</strong>lij ke wegwij zers voor<br />

evenementen is een schriftelij ke toelating <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester vereist.<br />

De tij <strong>de</strong>lij ke wegwij zers mogen maximaal 3 dagen voor <strong>het</strong> evenement<br />

geplaatst wor<strong>de</strong>n.<br />

8.4. Vlaggen en spandoeken<br />

• Voor <strong>het</strong> aanbrengen <strong>van</strong> tij <strong>de</strong>lij ke spandoeken en vlaggen op, over<br />

of langs <strong>de</strong> openbare weg is een schriftelij ke toelating nodig <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

burgemeester.


Hoofdstuk 9<br />

Strafbepalingen<br />

Overtredingen op <strong>het</strong> politiereglement kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n vastgesteld door zowel <strong>de</strong> politie als door<br />

ambtenaren <strong>die</strong> daartoe wor<strong>de</strong>n aangesteld.<br />

Een overtreding kan wor<strong>de</strong>n bestraft met <strong>het</strong>zij<br />

een administratieve geldboete of een an<strong>de</strong>re<br />

administratieve sanctie, <strong>het</strong>zij een politionele<br />

straf zoals voorzien in <strong>het</strong> Strafwetboek<br />

(ge<strong>van</strong>genisstraf, boete …).<br />

De politiestraff en wor<strong>de</strong>n vastgesteld door een<br />

politierechtbank op initiatief <strong>van</strong> <strong>het</strong> parket.<br />

Eventueel kan u een minnelij ke schikking wor<strong>de</strong>n<br />

aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Een administratieve geldboete kan oplopen<br />

tot 250 euro. De sanctie en <strong>het</strong> bedrag wor<strong>de</strong>n<br />

opgelegd door <strong>de</strong> GAS-ambtenaar. De 13<br />

gemeenten <strong>van</strong> <strong>het</strong> arrondissement Mechelen<br />

hebben zich verenigd in een intergemeentelij ke<br />

vereniging ‘<strong>Gemeente</strong>lij ke Administratieve<br />

Sancties Arrondissement Mechelen’. De GASambtenaren<br />

beoor<strong>de</strong>len <strong>de</strong> overtredingen, vellen<br />

een uitspraak en stellen een geldboete vast.<br />

19


Voor meer info:<br />

Deze <strong>brochure</strong> werd gerealiseerd door<br />

in opdracht <strong>van</strong> BODUKAP<br />

Lokale politie BODUKAP<br />

Hoofdcommissariaat<br />

Lemanstraat 25<br />

2860 Sint-Katelij ne-Waver<br />

Tel. 015 31 77 11<br />

Website: http://195.95.2.80/5359<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Bonhei<strong>de</strong>n<br />

Waversesteenweg 13<br />

2820 Bonhei<strong>de</strong>n<br />

Tel. 015 50 28 00<br />

Website: www. Bonhei<strong>de</strong>n.be<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Duff el<br />

<strong>Gemeente</strong>straat 21<br />

2570 Duff el<br />

Tel. 015 31 12 02<br />

Website: www. Duff el.be<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Sint-Katelij ne-Waver<br />

Lemanstraat 63<br />

2860 Sint-Katelij ne-Waver<br />

Tel. 015 30 50 00<br />

Website: www.skw.be<br />

<strong>Gemeente</strong>bestuur Putte<br />

Alice Nahonstraat 4<br />

2580 Putte<br />

Tel. 015 76 78 80<br />

Website: www. Putte.be<br />

layout: arta rt rr ttack.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!