Voorpagina (is reeds gemaakt) - Capstone

knsb.capstone.nl

Voorpagina (is reeds gemaakt) - Capstone

Inhoud

Voorwoord ............................................................................................................................. 5

1. Organisatie: Structuur en Strategie .................................................................................. 6

1.1 Profiel ......................................................................................................................... 6

1.2 Kerncijfers ................................................................................................................... 7

1.3 Organisatie- en bestuursmodel ................................................................................... 7

1.4 Algemeen Bestuur ...................................................................................................... 8

1.5 Bondsbureau .............................................................................................................. 8

1.6 Financiële structuur ....................................................................................................10

2. Topsport ..........................................................................................................................11

2.1 Beleidsontwikkeling .....................................................................................................11

2.2 Randvoorwaarden topsport .........................................................................................11

2.3 Nationale selecties ......................................................................................................11

2.4 Talentherkenning en -ontwikkeling / KNSB-teams .......................................................13

2.5 Innovatie .....................................................................................................................14

3. Breedtesport ....................................................................................................................16

3.1 Opleidingen .................................................................................................................16

3.2 Veilig Schaatsen .........................................................................................................17

3.3 Accommodatiebeleid ..................................................................................................18

3.4 Sportstimulering Jeugd ..............................................................................................18

3.5 Sportstimulering onder disciplines/wedstrijden en specifieke doelgroepen .................19

3.6 Verenigingsondersteuning en ledenservice ................................................................19

3.7 Toertochten ................................................................................................................20

4. Wedstrijdsport ..................................................................................................................21

4.1 Sectie Langebaan ......................................................................................................22

4.2 Unit Bestuur Kunstrijden ............................................................................................24

4.3 Sectie Shorttrack ........................................................................................................26

4.4 Sectie Marathon .........................................................................................................28

4.5 Sectie Kortebaan / Supersprint ..................................................................................30

4.6 Sectie Schoonrijden ...................................................................................................31

4.7 Sectie Inline-skaten ....................................................................................................32

5. Financiën en Control .......................................................................................................34

5.1 Ledenadministratie en financiële administratie ............................................................34

5.2 Informatie en Communicatie Technologie (ICT) .........................................................35

5.3 Personeelszaken (HR) ...............................................................................................36

5.4 Ondersteunende facilitaire diensten ...........................................................................36

6. Marketing, Sales en Evenementen (MSE) .......................................................................37

6.1 Resultaten Langebaan ...............................................................................................37

6.2 Resultaten Shorttrack.................................................................................................38

3


6.3 Resultaten Kunstrijden ...............................................................................................38

6.4 Resultaten Marathon ..................................................................................................38

6.5 Breedtesportevenementen .........................................................................................39

6.6 Marketing en Sponsoring ...........................................................................................39

6.7 AEGON wordt KPN ....................................................................................................40

6.8 Merkenteams langebaan / CSO .................................................................................40

6.9 Mediapartners ............................................................................................................40

7. Jaarrekening ....................................................................................................................41

7.1 Verloop gedurende het jaar en vervolg ......................................................................41

7.2 Financieel resultaat ....................................................................................................42

7.3 Financiële positie .......................................................................................................43

7.4 Personeel ...................................................................................................................45

7.5 Toekomst ...................................................................................................................45

A - Balans per 30 juni 2010 .......................................................................................48

B - Staat van baten en lasten over 2009-2010 ..........................................................49

C - Grondslagen van waardering resultaatbepaling ...................................................50

D - Toelichting op de balans per 30 juni 2010 ...........................................................53

E - Toelichting op de staat van baten en lasten over 2009-2010 ...............................58

F - Bijlage accountantsverklaring ..............................................................................62

G - Bijlage materiële vaste activa ..............................................................................63

H - Bijlage: kasstroom overzicht ................................................................................64

I - Bijlage: bijlage uitslagen .......................................................................................65

4


Voorwoord

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de schaatssport en een jaar van beweging

voor de KNSB.

Veel bestuurders in verschillende geledingen hebben met elkaar een volledig nieuwe

bestuurlijke organisatie vormgegeven. Een welhaast olympische prestatie van alle

betrokkenen wanneer men het geheel van aangepaste statuten en reglementen overziet.

Naast de bestuurlijke verandering kondigde onze decennia trouwe en zeer betrokken

hoofdsponsor AEGON al vroeg in het verenigingsjaar aan van het sponsorschap afscheid te

willen nemen.

Achter de schermen is vervolgens een jaar lang gewerkt aan de voorbereidingen om de

welhaast legendarische positie van AEGON te doen vergeten en zo KPN een eigen en

unieke start te laten krijgen in het seizoen 2010-2011.

Fantastisch was dat de integratie met de SBN per 1 januari 2010 zijn definitieve beslag

kreeg. Met het Inline-skaten erbij is de KNSB een “all year round” sportbond geworden;

disciplines die elkaar prima aanvullen en versterken.

Ook het bondsbureau heeft zich bewogen naar een nieuwe organisatievorm, aangestuurd

door een tandem van een Algemeen Directeur en een Directeur Sport. Een aparte

aansturing voor de sport, waardoor de verbinding tussen breedtesport en topsport wordt

versterkt, en waarbij ook de topsportontwikkeling alle ontplooiingsmogelijkheden geboden

wordt.

Met de natuurijsperiode bewoog een groot deel van Nederland zich weer schaatsend voort.

Echter niet alle landsdelen waren hierin gelijk betrokken, omdat de sneeuw op een groot

gedeelte van Nederland ervoor zorgde dat men in de noordelijke provincies slechts beperkte

mogelijkheden had.

Maar de grootste bewegingen in de sport waren te zien in Vancouver, waar onze atleten tot

grootse prestaties kwamen. Enkele dramatische ontwikkelingen werden door de betroffen

atleten en coaches op indrukwekkende wijze opgevangen, waardoor de nadruk gevestigd

bleef op de prachtige medailles die wel werden gewonnen.

Algemeen Bestuur en Directie

5


1. Organisatie: Structuur en Strategie

1.1 Profiel

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) is de organisatie van schaats-

en inline-skateverenigingen en hun leden in Nederland.

Het schaatsen, als onderdeel van ons culturele en sportieve erfgoed, verbindt mensen. De

KNSB wil het plezier van en rond het schaatsen en het inline-skaten actief promoten om zo

een bijdrage te leveren aan een grotere verbondenheid in Nederland. Daarmee creëert de

bond zowel sportief als maatschappelijk draagvlak.

Naast het stimuleren van topsport heeft de KNSB als doel om de schaatssport en inlineskatesport

voor iedereen toegankelijk te maken.

De KNSB is actief ten aanzien van de volgende disciplines:

Inline-skaten

Kortebaan

Kunstrijden

Langebaan

Marathon

Schoonrijden

Shorttrack

Toerschaatsen

In memoriam

We moesten afscheid nemen van Chris Laheij, Henk van Giezen en Jan Pieter Ekkerman.

(Bonds-)onderscheidingen

Tijdens het seizoen 2009-2010 ontvingen tien personen een KNSB-onderscheiding, omdat

ze zich op één of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de KNSB of de

schaatssport:

Ereleden

Kees Verkerk

Ard Schenk

Leden van Verdienste

Heinze Bakker

Toon Steltenpool

Piet Hein Debets

Gerrit Van der Valk Bouman

Jan Oosting

Waarderingsspelden in goud

Carl Verheijen

Erben Wennemars

Renate Groenewold

6


1.2 Kerncijfers

2009-2010 2008-2009 2007-2008

Aangesloten verenigingen 727 739 724

Aantal leden 149.010 129.931 126.888

Aantal licentiehouders 15.738 15.622 15.974

Inkomsten (x 1.000) 16.251 15.813 14.273

1.3 Organisatie- en bestuursmodel

Op 26 juni 2010 beleefde de KNSB een mijlpaal van betekenis in haar historie met de

installatie van de Ledenraad als hoogste bondsorgaan. Het was de vlag op het proces dat

heeft geleid tot een nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur. In het afgelopen jaar is hard

naar dat moment toegewerkt. Allereerst werd in het Bondscongres van juni 2009 ingestemd

met het voorgestelde nieuwe bestuursmodel. Vervolgens is de werkgroep Bestuurlijke

Organisatie verder gegaan met het uitkristalliseren van de structuur. Deze werkgroep

bestond uit: Albert Hazelhoff, Jan Bolt, Johan Grobbée, Jan de Jong, Hans Brandt, Rob

Smeulders, Herman Nijhoff en Jenneke Bogerd. De nadruk in de uitwerking lag vooral op het

uiteenzetten van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende

organen op detailniveau en de inrichting van het proces om personen te werven voor de

nieuwe gremia. Tevens werd in samenwerking met de reglementencommissie vorm gegeven

aan de verankering van de structuur in de statuten en het algemeen reglement. Tijdens het

laatste Bondscongres in december 2009 werden de statuten goedgekeurd en in de eerste

Ledenraad van juni 2010 werd akkoord gegaan met het algemeen reglement.

De nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur is dus een feit en impliceert kortweg de

volgende veranderingen.

Het Bondscongres is vervangen door de Ledenraad waarin nu dertig personen zitting

hebben: drie vertegenwoordigers per gewest, drie vertegenwoordigers van de

Atletenvereniging en drie vertegenwoordigers van de merkenteams. De raad neemt

onder meer (finale) besluiten over de statuten, beleidsplannen, begrotingen,

jaarverslagen en jaarrekeningen en controleert het Algemeen Bestuur.

Het nieuwe model luidt de komst in van de door het Algemeen Bestuur ingestelde

Stuurgroep Breedtesport. De groep buigt zich over het breedtesportbeleid en bestaat

uit een afgevaardigde van ieder dagelijks gewestelijk bestuur en de Directeur Sport.

De door het Algemeen Bestuur ingestelde Stuurgroep Topsport richt zich op het

topsportbeleid en bestaat uit twee representanten van de Atletenvereniging, twee van

de merkenteams, twee algemene leden die worden voorgedragen door een

selectiecommissie en de Directeur Sport.

Overigens is het ook mogelijk dat afgevaardigden van de Atletenvereniging en de

merkenteams gaan participeren in de sectiebesturen/unit. Inmiddels gebeurt dit al geleidelijk.

Al met al karakteriseert de nieuwe structuur zich door meer transparantie en democratie. De

besluitvorming is zodanig georganiseerd dat betrokken actoren er invloed op kunnen

uitoefenen en zich erin kunnen herkennen.

Het komende jaar gaat de KNSB volledig in de nieuwe stijl functioneren. Het reilen en zeilen

in de praktijk zal nauwlettend in de gaten worden gehouden, zodat eventuele knelpunten

kunnen worden opgelost. Over twee jaar wordt de hele structuur grondig geëvalueerd.

7


1.4 Algemeen Bestuur

Tijdens het Bondscongres van december 2009 is Heinze Bakker teruggetreden als lid van

het Algemeen Bestuur. Heinze is als bestuurslid begonnen in 2005 en is jarenlang zeer actief

en betrokken geweest bij de marathon. Een discipline die hij ook als onderwerp in zijn

bestuursportefeuille had. In verband met de bestuurlijke organisatieveranderingen is de

ontstane vacature in het Algemeen Bestuur voorlopig aangehouden.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Aandachtsgebieden

Voorzitter Doekle Terpstra Representatie, Beleid en Corporate

Communicatie

Secretaris Albert Hazelhoff Juridische Zaken, ISU, Langebaan en

Kortebaan

Penningmeester Jan Bolt Financiën, MSE, Marathon, Schoonrijden

Lid Sippy Tigchelaar Topsport, Kunstrijden, Shorttrack

Lid Tjaart Kloosterboer Topsport, In-line Skaten

1.5 Bondsbureau

Het verenigingsjaar 2009-2010 is een topjaar geweest voor de medewerkers van het

Bondsbureau. Dat kwam onder meer door de Olympische Spelen in Vancouver. De Spelen

vergen immers een extra inspanning met betrekking tot de sporttechnische ondersteuning

die moet worden geboden doordat expertise in korte tijd moet worden overgedragen aan

medewerkers van het NOC*NSF.

In de evaluatie met het NOC*NSF is vastgesteld dat deze samenwerking in de nieuwe

Olympische periode zal worden herbezien. Dit geldt ook voor de positionering van de

sponsors/financiers van de schaatssport. Er wordt bekeken hoe NOC*NSF ervoor kan

zorgen dat de sponsors van de schaatssport een duidelijk prominentere positie kunnen

vervullen.

Ook de sponsorcontracten vergden veel aandacht. Want aan het einde van een Olympische

periode lopen veel contracten af. Ze moesten dan ook worden vervangen of er diende

opnieuw over te worden onderhandeld:

In een vroeg stadium werd duidelijk dat Aegon de decennia lopende relatie wilde

beëindigen. Gelukkig bleek dat met KPN als nieuwe hoofdsponsor vanaf het seizoen

2010 - 2011 zich een uitstekende vervanger aanbood.

Met het faillissement van DSB viel niet alleen een grote sponsor weg voor de

marathondiscipline, maar kwam ook één van de langebaanteams in de problemen.

Na een periode van grote successen is het contract met kleding-supplier Nike

geëindigd en is het lopende contract met Craft uitgebreid.

Het contract met de NOS is verlengd voor de nieuwe Olympische periode. De

financiële condities blijven hetzelfde. Er is echter meer zendtijd overeengekomen

voor de disciplines naast het langebaanschaatsen. En dat is goed voor de promotie

van die minder bekende onderdelen.

Het aantal sportmarketingbureaus werd teruggebracht naar twee, waarbij een betere

prijs/prestatieverhouding is afgesproken.

Naast het overleg over de commerciële contracten zijn er vanaf november 2009 gesprekken

geweest met de erkende merkenteams over aanpassingen in het licentiesysteem. De aard

en de sfeer van de gesprekken hebben ertoe geleid dat de toetredingsdrempel voor erkende

8


merkenteams is vereenvoudigd, maar dat de sporttechnische eisen met betrekking tot

programma en begeleiding verder zijn aangescherpt.

Alle erkende merkenteams zijn verplicht lid van de Vereniging voor Professioneel Schaatsen

(VPS) en hebben daarmee een statutaire vertegenwoordiging en verankering in de KNSB.

De bestuurlijke organisatieverandering heeft ook geleid tot de oprichting van de

Atletenvereniging, een officiële, onafhankelijke vereniging van topsporters voor alle

disciplines van de KNSB. Ook deze vereniging heeft thans een statutaire vertegenwoordiging

in de KNSB.

Met de langebaanschaatsers is een nieuwe overeenkomst premiestelsel overeengekomen.

Het premiestelsel is uitgebreid met een variabel deel dat wordt uitgekeerd op basis van een

bijbehorende kledingcode.

Nadat in december 2009 het nieuwe contributiestelsel is goedgekeurd, is er door een

gemotiveerde projectgroep onder leiding van de manager Facilities gewerkt aan de invoering

van dit stelsel. Dit heeft geleid tot extra administratieve aanpassing en pragmatische keuzes

die invoering mogelijk moeten maken. Ook zijn er op het terrein van de administratieve

organisatie activiteiten ontwikkeld die moeten leiden tot een betrouwbare en efficiënte

administratieve omgeving. De rapportagesystematiek werd aanmerkelijk verbeterd en er

werd een inkoopsystematiek met verplichtingen administratie ingevoerd.

Ook de totale bureauorganisatie heeft een verandering ondergaan. In die organisch

ontwikkelde organisatie was het takenpakket in de loop der tijd steeds verder uitgebreid.

Voor in- en externe partijen was daarbij niet altijd even duidelijk wie er met bepaalde taken

belast was. Ook bleven er vragen en opdrachten liggen, omdat niet duidelijk was wie er

verantwoordelijk was. In het kader van de verdere professionalisering van het bureau zijn de

hoofdwerkprocessen benoemd en concrete verantwoordelijkheidsgebieden vastgesteld. Dit

herinrichtingsproject heeft geleid tot een nieuwe functionele indeling met eenduidige

takenpakketten en heldere verantwoordelijkheidsterreinen.

Er zijn drie operationele afdelingen benoemd: Sport, Facilities en MSE (Marketing,

Sponsoring, Events). Daarnaast is er nog een stafafdeling Communicatie. De afdeling Sport

heeft een beleids- en projectentaak die is gericht op sportontwikkeling (o.a. jeugdbeleid,

accommodatiebeleid, talentherkenning, opleiding, verenigingsondersteuning) en een aantal

disciplinemanagers die, per discipline, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de

sport. De komende periode zal extra aandacht moeten worden gegeven aan de verbetering

van de communicatie tussen alle actieve organen binnen de KNSB.

Vanwege deze herinrichting zijn voor alle bureaufuncties profielen vastgesteld en is het

personeelsbeleid gemoderniseerd. De herdefiniëring van taken heeft op een aantal plaatsen

geleid tot een discrepantie tussen de gewenste en beschikbare competenties. Samen met de

betreffende medewerkers zijn ontwikkelingspaden en opleidingen vastgesteld om binnen een

reële termijn aan de nieuwe kwaliteitseisen van professionaliteit te kunnen voldoen.

Op het gebied van beleidsontwikkeling is met het project Grondslag een eerste aanzet

gegeven om via een brede oriëntatie te komen tot een missie/visie-document dat in het

komende seizoen wordt vastgesteld. Op basis van deze missie/visie zal een nieuw

meerjarenbeleidplan worden opgesteld. Vooruitlopend is al wel gebleken dat vanuit de

behoefte in het veld en de wens van het bestuur de focus van het bureau in de komende

jaren zal liggen op het decentraliseren van operationele kracht. Vanuit een actief

kenniscentrum zullen dan informatieve, coördinerende en ondersteunende taken worden

vervuld en zal de operationele uitvoering waar mogelijk decentraal plaatsvinden. Op basis

van deze visie is er een projectgroep begonnen die in gezamenlijkheid de

9


dienstverleningsbehoefte vaststelt en de bijbehorende werk- en communicatieprocessen

benoemt.

In de loop van het verenigingsjaar 2009-2010 is de SBN operationeel en financieel binnen de

KNSB geïntegreerd. De medewerkers uit de inline-skatewereld hebben veel nieuwe

activiteiten en ervaringen ingebracht. In het veld heeft men wat meer tijd nodig om tot een

effectieve integratie van activiteiten te komen. Daar lopen de structuren nog te veel uiteen

om op eenvoudige wijze de operaties in elkaar te schuiven zonder verlies van bestaande

kwaliteiten. In het verenigingsjaar 2010-2011 wordt door een stuurgroep verder gekeken

naar een verdere samenwerking van de verenigingen in de gewesten en de regio‟s.

1.6 Financiële structuur

De middelen om de activiteiten van de KNSB te financieren, zijn afkomstig van

sponsorgelden, mediarechten, subsidies van de overheid en het NOS*NSF, opbrengsten van

internationale kampioenschappen en ten slotte de afdrachten van verenigingen en licenties.

De laatste categorie vormt slechts een beperkte bijdrage van de begroting, namelijk

ongeveer 5,5%.

Gewesten ontvangen een bijdrage uit het Stimuleringsfonds KNSB-beleid Gewesten (SBG).

Uit dat fonds krijgen gewesten op die manier financiële ondersteuning voor het uitvoeren van

activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen op het terrein van regionale

topsportontwikkeling en, in beperkte mate, breedtesport.

10


2. Topsport

Het topsportprogramma van de KNSB heeft als doel de drie Olympische schaatsdisciplines

(kunstrijden, langebaan en shorttrack) verder te ontwikkelen. Om dit te realiseren heeft de

KNSB aandacht voor de volgende punten:

Beleidsontwikkeling

Randvoorwaarden topsport

Nationale selecties

Talentherkenning en -ontwikkeling / KNSB-teams

Innovatie

In het seizoen 2010-2011 zullen hier ook de disciplines inline-skate en marathon in

meegenomen worden.

2.1 Beleidsontwikkeling

Het seizoen 2009-2010 heeft voor de KNSB grotendeels in het teken gestaan van de

herinrichting van het Bondsbureau. Voor het topsportbeleid had dit met name als

consequentie dat er voor de verschillende takken van sport disciplinemanagers werden

aangesteld. Naast een disciplinemanager voor de Olympische schaatsdisciplines langebaan

en shorttrack, zijn er tevens disciplinemanagers aangesteld voor inline-skaten en marathon.

Een disciplinemanager Kunstrijden zal in het seizoen 2010-2011 aangesteld worden.

Deze discipline managers zullen vanaf het seizoen 2010 - 2011 verantwoordelijk zijn voor de

breedtesport, wedstrijdsport en topsport binnen hun specifieke discipline. Daardoor leggen zij

gemakkelijk de link tussen de breedte-, wedstrijd- en topsport. Tevens zijn zij daardoor in

staat om beleid te ontwikkelen dat consistent op alle niveaus doorgevoerd kan worden. Ze

zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij de talentherkenning, de kwaliteit van trainingen en/of de

kwaliteit van organisatorisch, bestuurlijk en technisch kader.

2.2 Randvoorwaarden topsport

Om sporters en begeleiders zo goed mogelijk te faciliteren, is een goede logistieke

ondersteuning vanuit het Bondsbureau van belang.

Het Bondsbureau heeft in het seizoen 2009-2010 de nationale ploegen onder meer

ondersteund door het verzorgen van accommodatie, het geven van advies en het regelen

van visa en vervoer. Het Bondsbureau heeft op die manier een belangrijke rol gespeeld in de

voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Vancouver.

Daarnaast ondersteunt het Bondsbureau de nationale ploegen met een fysiotherapeut en

artsen. Aangezien een goede medische begeleiding van belang is voor het behalen van

topprestaties, wordt bekeken of voor het seizoen 2010-2011 deze ondersteuning verder kan

worden uitgebreid.

2.3 Nationale selecties

Het seizoen 2009-2010 stond voor een groot deel in het teken van de voorbereidingen voor

de Olympische Spelen in Vancouver.

Met name de voorbereidingen voor het langebaanschaatsen zijn in goede samenwerking

met het NOC*NSF uitgevoerd. Om deze samenwerking in de toekomst verder uit te bouwen,

zal er tijdens het seizoen 2010-2011 gewerkt worden aan een gezamenlijk Olympisch plan

voor de Olympische Spelen in 2014. Daarbij zal ook bekeken worden hoe de samenwerking

11


ten opzichte van andere disciplines kan worden uitgebreid. Naast het langebaanschaatsen is

bijvoorbeeld shorttrack eveneens een speerpunt voor het NOC*NSF.

In het seizoen 2009-2010 hebben de shorttrackers via het NOC*NSF al ondersteuning

ontvangen op het gebied van voedingsdeskundigheid en krachttraining en met betrekking tot

het trainingskamp voorafgaand aan de Olympische Spelen. Er wordt bekeken hoe deze

samenwerking de komende jaren verder kan worden uitgebreid.

Om permanent vooruitgang op de Olympische disciplines te blijven boeken, beoogt de KNSB

de sporttechnische programma‟s verder te optimaliseren door de inzet van hoogwaardig

sporttechnisch kader. In het verlengde hiervan heeft een aantal langebaantrainers tijdens het

seizoen 2009-2010 een versnelde opleiding gevolgd. Ook heeft de KNSB enkele van deze

trainers de mogelijkheid geboden om tijdens internationale wedstrijden stage te lopen. Een

voorbeeld hiervan is Gerard van Velde. Hij liep stage tijdens de Spelen in Vancouver.

Ook heeft de KNSB met betrekking tot langebaan, shorttrack en inline-skaten met het

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Heerenveen afspraken gemaakt om de

trainingsmogelijkheden in combinatie met onderwijs voor schaatsers van de nationale

ploegen te optimaliseren.

Tijdens het seizoen 2009-2010 zijn de volgende resultaten geboekt:

Langebaan

Hoewel de Nederlandse schaatsploegen goed hebben gepresteerd, is het door een sterke

opkomst van enkele andere schaatslanden moeilijk om de huidige positie bij het

langebaanschaatsen te handhaven. In het seizoen 2009-2010 zijn de volgende resultaten

behaald:

Doel: Podiumplaatsen bij World Cups.

Resultaat: 50 podiumplaatsen, waarvan 10 maal goud, 17 maal zilver en 23 maal brons.

Doel: Minimaal 1 titel en een podiumplaats bij EK en WK.

Resultaat: Sven Kramer werd zowel Europees kampioen als Wereldkampioen Allround.

Ireen Wüst behaalde twee podiumplaatsen: op het EK Allround een tweede en op het

WK Allround een derde plaats.

Doel: 10 medailles bij de Olympische Spelen.

Resultaat: 7 medailles bij de Olympische Spelen, waarvan 3 maal goud, 1 maal zilver en

3 maal brons.

Kunstrijden

Doel: Aansluiten bij de Europese Top.

Resultaat: Aan de doelstelling om bij de beste 15 van het EK te eindigen is niet voldaan

(Manouk Gijsman 28e en Boyito Mulder 32e ).

Doel: Behalen van finaleplaatsen WK junioren en senioren.

Resultaat: Zowel tijdens het WK junioren als het WK senioren heeft Manouk Gijsman een

finaleplaats behaald (23e van 55 deelneemsters en 24e van de 53 deelneemsters).

Doel: Olympische kwalificatie.

Resultaat: Door haar goede resultaten had Manouk Gijsman zich gekwalificeerd om in

Oberstdorf deel te nemen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Zij werd 19e en wist

zich daarmee helaas niet te plaatsen voor de Olympische Spelen in Vancouver.

Ook is deelgenomen aan diverse internationale wedstrijden waar een aantal goede

resultaten zijn geboekt. Manouk Gijsman werd achtste tijdens een Junior Grand Prix in Lake

Placid in een veld van 26 deelnemers. In Dortmund werd Laura Ponzio bij de novice ladies

tweede in een veld van 41 dames en Thomas Kennes zevende in een veld van 13 heren. In

Merano werd Joyce den Hollander bij de junioren dames derde in een veld van 16 dames.

12


Shorttrack

Doel: Aansluiting bij de Europese Top: podiumplaats EK en/of afstandmedailles.

Resultaat: tijdens het EK Shorttrack in Dresden behaalde Nederland drie bronzen

medailles: de dames-aflossingsploeg en Niels Kerstholt op de 1000 en 1500 meter.

Daarmee heeft Nederland aansluiting gevonden bij de Top-3 van Europa.

Doel: Aansluiting bij de Wereldtop: 1 medaille bij de Olympische Spelen 2010.

Resultaat: de dames-aflossingsploeg heeft een vierde plaats behaald. Het was daarmee

het hoogst geplaatste Europese team. Bovendien was het de hoogste plek ooit behaald

op dit onderdeel. De herenploeg werd tijdens de voorrondes gediskwalificeerd.

2.4 Talentherkenning en -ontwikkeling / KNSB-teams

Talentherkenning is één van de speerpunten van de KNSB. Er bestond echter binnen de

KNSB geen eenduidig en gestandaardiseerd talentherkenningsprogramma. Het herkennen

van talenten gebeurde dan ook op verschillende niveaus zonder structurele onderlinge

samenwerking. Daarom was het ontwikkelen van een meerjarig Talentherkenning- en

ontwikkelingsmodel (THOM) één van de belangrijke speerpunten van het seizoen 2009 -

2010. Dit model is tijdens dat seizoen voor langebaan, kunstrijden en shorttrack uitgerold.

THOM heeft als doel zo vroeg mogelijk talenten te herkennen en hen daardoor beter te

kunnen begeleiden naar de top. In het kader van dit model is er in 2009-2010 gewerkt aan

een verbeterde intergewestelijke samenwerking.

C- en B-junioren langebaan en shorttrack

In samenwerking met de gewesten zijn er voor zowel de C-junioren als de B-junioren in

verschillende gewesten trainingsdagen en -weekenden georganiseerd. Tijdens deze dagen

trainen jongeren van verschillende ijsbanen met elkaar en wordt er aandacht besteed aan

onder andere techniek, krachttraining en mentale begeleiding.

Daarnaast hebben B-junioren shorttrack en langebaan in het kader van een succesvol

samenwerkingsprogramma vier keer samen getraind. Dit heeft voor beide disciplines geleid

tot nieuwe inzichten en verbeterde technieken. Waar langebaan juist voordeel behaalt uit

verbeterde bochttechnieken, verbeteren shorttrackers hun technieken op rechte stukken.

Overzicht trainingen junioren B en C

Discipline/groep Trainingen Deelnemers per training

Shorttrack

C-junioren 3 dagen 15

B-junioren 6 weekenden 15

Langebaan

C-junioren 8 halve dagen (4 locaties) 100

B-junioren 4 trainingsweekenden 24

Shorttrack Jong Oranje / Opleidingsploeg / Nationale trainingsselectie (NTS)

Om jong talent beter te kunnen begeleiden en aansluiting bij de nationale trainingsselectie

(NTS) te creëren, heeft Shorttrack in het seizoen 2009-2010 zowel Jong Oranje als een

opleidingsploeg opgericht. Tijdens het seizoen 2010-2011 gaan beide ploegen van start.

Uitgangspunt is dat de geselecteerde jongeren fulltime in Heerenveen trainen en wonen. De

invulling kan per jaar wisselen, maar de intentie is een langetermijninvestering in de ploegen.

Tijdens het seizoen 2010-2011 zal Shorttrack daarnaast experimenteren met een

talentherkenningsprogramma onder pupillen. Dit programma maakt het voor talentvolle

pupillen mogelijk om op verschillende momenten met Jong Oranje mee te trainen.

13


Talentenvolgsysteem

Om talenten beter te kunnen volgen, heeft de KNSB in samenwerking met het NOC*NSF, de

Rijksuniversiteit Groningen en Orthec in het seizoen 2009-2010 een digitaal logboeksysteem

ontwikkeld. Dit systeem maakt het voor de gewestelijke selecties mogelijk om de resultaten

van talenten te registreren en de ontwikkeling te volgen. Het systeem is tijdens het seizoen

door zowel trainers van langebaan- als shorttracktalenten in gebruik genomen. Het systeem

zal in het seizoen 2010-2011 verder worden uitgebreid. Hierdoor zal het voor talentvolle

schaatsers mogelijk zijn een persoonlijk rijdersdossier op te bouwen dat na toestemming van

de rijders overgedragen kan worden aan nieuwe trainers.

Nationale trainingscentra kunstrijden

Geselecteerde senioren, junioren, novice en debs trainen in de Nationale trainingscentra

(NTC‟s) in Zoetermeer en Eindhoven.

Tijdens de ice- en off-ice-trainingen wordt onder meer aandacht besteed aan techniek, ballet

en droogspringen. Daarnaast zijn er clinics onder leiding van gerenommeerde buitenlandse

trainers. Ook wordt er jaarlijks een mei-stage en een zomerkamp georganiseerd.

Binnen het kunstrijden wordt daarnaast een opleidingsplan voor topsporters opgesteld om

verenigingen en coaches te ondersteunen bij het begeleiden van jong talent.

Trainingen kunstrijden

Categorie Trainingen Deelnemers per training

senioren/junioren/novice/debs 11 – 15 uur per week 23

Pré NTC 3 uur per week 15

2.5 Innovatie

Om toonaangevend te blijven op het gebied van de schaatssport is het van belang om te

blijven investeren in innovatieve ontwikkelingen.

In samenwerking met hogescholen, universiteiten, NOC*NSF en InnoSportNL heeft de

KNSB aan projecten gewerkt die experimenteren op het gebied van fysieke en mentale

capaciteiten, materialen en omstandigheden.

Tijdens het seizoen 2009-2010 is binnen de discipline langebaan aan de volgende

innovatieve projecten gewerkt:

Efficiency van bewegen: onderzoek naar de samenhangen tussen techniek,

vermoeidheid en energievoorziening tijdens een (schaats)inspanning.

Resultaat: binnen het onderzoek toegenomen inzicht in de genoemde parameters.

Aansluitend zal dit met trainers/coaches gedeeld worden.

Snelle schaats: onderzoek naar de samenhang tussen ronding en bending van een

schaats en de invloed van de ronding en de bending op onder meer schaatstechniek,

ijswrijving en stuurgedrag van de schaats.

Resultaat: binnen het onderzoek inzicht in de genoemde parameters en betere meet-

en documentatiemethoden.

Meetschaats: het ontwikkelen van een schaats waarmee bovenstaande

gekwalificeerd kan worden door het meten van vermogen tijdens het schaatsen.

Resultaat: het kunnen meten van krachten en hun richting tijdens het schaatsen.

Zicht op goud: de ontwikkeling van een voor schaatsen geschikte prismabril, waarbij

grote aerodynamische voordelen behaald kunnen worden.

Resultaat: verminderde luchtweerstand van schaatsers waardoor er 0,1 tot 0,6

seconde per ronde sneller gereden kan worden.

14


Schaatsinspanningstesten: ten eerste om de vermoedelijke anaerobe drempel tijdens

het schaatsen te bepalen (in plaats van op een fietsergometer) en ten tweede om het

vermogen tijdens een sprint op het ijs vast te stellen (Wingate-achtige test).

Resultaat: inzicht in fysieke parameters van schaatsers tijdens het schaatsen.

Lasertrainer: dit betreft een optische „haas‟. Schaatsers kunnen via een individueel

gewenst programma achter een op de baan geprojecteerde stip aanrijden.

Resultaat: het kunnen projecteren van individuele snelheidsprofielen op de baan.

Ontwikkeling LPM: het snel en direct toepasbaar voor coaches en rijders aanbieden

van de grote datastroom uit LPM-metingen.

Resultaat: inzicht in individuele baanposities en snelheidsprofielen en inzicht in

wisseltijden en –strategieën tijdens Team Pursuit.

Onderzoek voor het verkrijgen van inzicht in de onderdelen van de Teampursuit. Dit

betreft onder meer testgegevens over wissel, communicatie, snelheidfluctuaties en

de samenstelling van teams.

Resultaat: inzicht in genoemde parameters leidend tot de juiste teamsamenstelling.

Ontwikkeling wedstrijdpak: pakken zijn in een windtunnel getest om te komen tot het

beste wedstrijdpak, zowel aerodynamisch als qua pasvorm.

Resultaat: een schaatspak leidend tot snellere tijden.

Daarnaast zijn er binnen de discipline shorttrack belangrijke experimenten uitgevoerd met

een nieuw video-timing-systeem. Hiermee is het mogelijk om veranderingen in techniek

direct te koppelen aan snelheidsveranderingen. In het seizoen 2010-2011 zal shorttrack in

samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam verder werken aan wedstrijdanalyse.

15


3. Breedtesport

Naast het stimuleren van topsport heeft de KNSB tot doel om zoveel mogelijk mensen te

laten schaatsen en/of inline-skaten. Om dit te realiseren zijn het afgelopen seizoen diverse

programma‟s uitgevoerd. Deze programma‟s richten zich voornamelijk op het ontwikkelen

van de sport, het stimuleren van verschillende doelgroepen of het verbeteren van de service

aan de schaats- en inline-skateverenigingen.

Alle activiteiten van de afdelingen zijn onderverdeeld in de volgende thema‟s:

Opleidingen

Veilig schaatsen

Accommodatiebeleid

Sportstimulering jeugd

Sportstimulering onder specifieke doelgroepen en disciplines

Verenigingsondersteuning en ledenservice

Toertochten

3.1 Opleidingen

Een inventarisatie onder kader- en bestuursleden van verenigingen heeft aangetoond dat er

vanuit het werkveld behoefte is aan praktijkgerichte opleidingen. Een andere belangrijke

wens was de opleidingen competentiegericht te ontwikkelen, zodat voor iedere cursist op

basis van zijn huidige competenties een persoonlijk ontwikkelingsplan ontwikkeld kan

worden. Er is daarom de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de modernisering van de

opleidingen. De nieuwe opleidingsstructuur is zodanig ontwikkeld dat het voldoet aan de

eisen van het NOC*NSF en het ministerie van VWS.

Gedurende het seizoen 2009-2010 is de modernisering van de organisatorische opleidingen

afgerond voor de opleidingen basis jury, starter, scheidsrechter op baan-/clubniveau en

scheidsrechter op gewestelijk niveau. Voor de opleidingen starter en scheidsrechter op

nationaal en scheidsrechter op internationaal niveau zijn de kerncompetenties en

beoordelingscriteria bepaald. Aan deze opleidingen zal tijdens het seizoen 2010-2011 de

laatste hand worden gelegd.

In het kader van de technische opleidingen zijn zowel voor het recreatief inline-skaten als het

wedstrijd-inline-skaten niveau-3-opleidingen ontwikkeld.

Daarnaast is er aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van de trainers en

begeleiders. Opleiders oude stijl zijn geïntroduceerd in het nieuwe lesgeven en zullen in het

seizoen 2010-2011 waar nodig bijscholingscursussen volgen.

Ook heeft de KNSB verdere samenwerking gezocht met beroepsopleidingen. Op basis van

de uitkomsten van een aantal pilots tussen verschillende sportbonden en ROC‟s heeft in

december 2009 de Academie voor Sportkader (ASK) overeenstemming bereikt met

beroepsopleidingen over de inhoud en de exameneisen van de sportopleidingen die door

ROC‟s en sportbonden worden aangeboden. Aansluitend is de KNSB een samenwerking

aangegaan met het ROC Twente waarin een pilot wordt uitgevoerd om gezamenlijk niveau 3

technisch kader op te leiden. De eerste resultaten van deze opleiding worden in het seizoen

2010-2011 verwacht.

16


Uitvoering

Gedurende het seizoen 2009-2010 zijn de volgende opleidingen uitgevoerd:

Opleidingen Deelnemers

Organisatorisch

Basis jury 235

Scheidsrechter 28

Starter baan/club 21

Starter regionaal/gewestelijk 8

Technisch

Schaatsbegeleider niveau 1 79

Schaatsbegeleider niveau 2 109

Schaatsbegeleider niveau 3 75

Schaatsbegeleider niveau 4 26

Praktijkbegeleider 141

Leervereniging 77

Applicaties

Masterclass bochtentechniek niveau 1 88

Pilot masterclass bochtentechniek niveau 2 16

Natuurijsmeester 303

Pilot cursus toertochtcoördinator 17

3.2 Veilig Schaatsen

Veiligheid is een belangrijk thema op de ijsbaan. In de afgelopen jaren heeft de KNSB

samen met TNO en het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA Sport) geïnvesteerd in het

veiliger maken van schaatsen. Dit seizoen is de laatste fase van het project „Veilig

schaatsen, meer plezier‟ in uitvoering genomen. In het kader van dit project zijn in het

seizoen 2009-2010 diverse activiteiten uitgevoerd:

Website www.veiligschaatsen.nl: gedurende deze fase heeft de KNSB in

samenwerking met TNO en diverse vertegenwoordigers van ijsbanen en

verenigingen de website www.veiligschaatsen.nl ontwikkeld. Hier kunnen zowel

besturen en organisatoren als schaatsers zelf informatie vinden over veilig

schaatsen.

Bijeenkomsten veilig schaatsen: aansluitend aan het ontwikkelen van de website

hebben de KNSB en TNO een aantal bijeenkomsten gehouden om verenigingen en

kunstijsbanen te informeren over het belang van aandacht voor veiligheid in zowel de

organisatie van evenementen als hun dagelijkse werkzaamheden. Tijdens deze

bijeenkomsten zijn onder meer onderwerpen als de verantwoordelijkheid en

aansprakelijkheid van een bestuur, het opstellen van calamiteitenplannen en

praktische aanbevelingen besproken.

Onderzoek naar sporthelmen: in samenwerking met Consument & Veiligheid is er

een quickscan uitgevoerd naar de geschiktheid van bestaande sporthelmen. Enkele

aspecten uit dit rapport worden zo mogelijk verder opgepakt, zoals de

normontwikkeling voor een schaatshelm.

Website www.voorkomblessures.nl: op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door de

KNSB en TNO is zowel voor het schaatsen als voor het inline-skaten invulling

gegeven aan de website www.voorkomblessures.nl.

Campagne voor natuurijs(banen): in aanvulling op de activiteiten die gericht zijn op

kunstijsbanen, is er eveneens een campagne voor natuurijsbanen ontwikkeld. Om

schaatsers op natuurijsbanen te wijzen op het aspect veiligheid, heeft de KNSB een

pakket samengesteld voor ijsclubs en natuurijsbanen. Dit pakket bestaat onder meer

17


uit een spandoek en posters met de belangrijkste natuurijstips. Als gevolg van de

campagne hebben ook de media aandacht besteed aan het veiligheidsaspect. Op die

manier is aangeraden alleen te gaan schaatsen op door KNSB-verenigingen als veilig

aangewezen ijstrajecten en -banen.

3.3 Accommodatiebeleid

Om de missie van de KNSB uit te voeren, is de beschikbaarheid van inline-skate- en

schaatsaccommodaties van belang. Onderzoek heeft aangetoond dat er in Nederland ruimte

is voor 40 vaste kunstijsbanen. Het doel is om in 2017 te beschikken over 35 banen.

Naast de reeds bestaande lobby om de bestaande kunstijsbanen te behouden en/of aan te

leggen, promoot de KNSB ook andere mogelijkheden:

De Junior Schaatsspelen hebben de KNSB in de gelegenheid gesteld het gebruik van

synthetische ijsbanen te promoten onder een breed publiek. Dit heeft positieve

reacties teweeggebracht van verenigingen, scholen, gemeenten en media.

De KNSB promoot het gebruik van de zogenaamde combibanen waarop zowel

schaatsen als inline-skaten mogelijk is. In 2009 heeft de KNSB een brochure

ontwikkeld die verenigingen informeert over de mogelijkheden.

3.4 Sportstimulering Jeugd

Om schaatsen in de breedte te stimuleren, is de schooljeugd een belangrijke doelgroep.

Basisschoolleerlingen krijgen door middel van diverse activiteiten de gelegenheid kennis te

maken met schaatsen of inline-skaten. De KNSB heeft als streven dat deze kennismaking

ook leidt tot een extra toestroom naar de verenigingen. Met de volgende projecten zijn in

2009-2010 veel jonge kinderen bereikt:

Schoolschaatsen en -inline-skaten

Gedurende het seizoen 2008-2009 is een impuls gegeven aan het schoolschaatsen.

Afgelopen seizoen is dit programma voortgezet, maar is ook met name gekeken hoe dit

structureel ingebed kan worden en op welke wijze de doorstroom naar de verenigingen

bevorderd kan worden. Gedurende het seizoen 2009-2010 heeft de KNSB ijsbanen in zeven

steden ondersteund bij het opzetten van schoolschaatsen. Daarnaast heeft de KNSB de

deelnemende scholen lespakketten aangeboden. Deze pakketten bevatten informatie voor

lessen, spreekbeurten en diploma‟s.

Om specifiek het shorttracken onder basisschoolleerlingen te promoten, zijn speciale

shorttrack-programma‟s georganiseerd. Dit zogeheten Fun-schoolschaatsen is gedurende

zeven weken op drie verschillende locaties uitgevoerd. Ruim vijfhonderd kinderen hebben op

die wijze kennis gemaakt met shorttrack.

Nieuw is het school-inline-skaten voor basisscholen. Die activiteit is in samenwerking met de

lokale inline-skateverenigingen in de zomer van 2010 op dertig locaties ingevoerd. Er namen

meer dan zesduidend kinderen aan deel.

Voor scholieren van middelbare scholen heeft de KNSB met diverse ijsbanen

scholenploegachtervolgingen georganiseerd. In het seizoen 2009-2010 zijn er 13 voorronden

gehouden met ruim 2300 deelnemers. Aan de finale hebben 350 scholieren deelgenomen.

Junior Schaatsspelen

Na een succesvol 2008-2009 heeft de KNSB ook tijdens het seizoen 2009-2010 een nieuwe

ronde Junior Schaatsspelen georganiseerd. Het doel van het project is om kinderen op een

spelende wijze enthousiast te krijgen voor het schaatsen. Afgelopen winter hebben lokale

verenigingen iedere week in een andere stad of dorp meerdaagse schaatsactiviteiten

georganiseerd. Naar schatting hebben in totaal 15 duizend kinderen in dertig verschillende

steden en dorpen deelgenomen aan de Junior Schaatsspelen.

Om meer aandacht voor de Schaatsspelen te genereren, is er in 2009-2010

geëxperimenteerd met het koppelen van de Spelen aan bestaande evenementen. Eén van

18


de evenementen is bijvoorbeeld succesvol gekoppeld aan het NK Allround in Thialf. De

KNSB heeft deze resultaten geëvalueerd en onderzoekt hoe dit in 2010-2011 verder

doorgevoerd kan worden.

3.5 Sportstimulering onder disciplines/wedstrijden en specifieke doelgroepen

In het verlengde van de missie „Heel Nederland schaatst‟, streeft de KNSB er naar om zo

veel mogelijk mensen op het ijs te krijgen. Naast de reguliere activiteiten van de schaats- en

ijsverenigingen heeft de KNSB in samenwerking met die verenigingen o.a. de volgende

speciale schaatspromotieprogramma‟s uitgevoerd:

Disciplines

De KNSB heeft in samenwerking met verenigingen zestien Shorttrack Clubtours met

in totaal ruim vierhonderd deelnemers georganiseerd.

Om het marathonschaatsen te stimuleren, zijn verschillende recreatieve marathons

georganiseerd.

De KNSB-sectie Schoonrijden heeft diverse clinics georganiseerd. Het Bondsbureau

heeft de sectie ondersteund door middel van het beschikbaar stellen van materialen

en het verzorgen van de promotie.

Specifieke doelgroepen

Om 30-plussers kennis te laten maken met het schaatsen, is een begin gemaakt met

korte schaatscursussen op ijsbanen in zeven steden.

Voor bedrijven zijn verschillende schaatsclinics en toertochten gehouden.

Voor verstandelijk gehandicapte kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs zijn

tijdens de diverse Aegon Junior Schaatsspelen ongeveer tien workshops gehouden.

3.6 Verenigingsondersteuning en ledenservice

De KNSB ondersteunt verenigingen met het doel ze te vitaliseren en te professionaliseren.

De component verenigingsondersteuning richt zich op het verhelpen van

managementproblemen en/of organisatorische problemen en het versterken van de

besturen.

Om verenigingen te informeren, kennis te verhogen en behoeften te peilen, zijn de volgende

activiteiten uitgevoerd:

Twee verenigingsbijeenkomsten per gewest.

Specifieke verenigingsbijeenkomsten voor shorttrackverenigingen.

Sportraaddagdelen voor sportoverstijgende onderwerpen.

Verenigingsdag.

Daarnaast hebben verenigingen veelvuldig de verenigingsondersteuner van het

Bondsbureau benaderd met uiteenlopende vragen. Ook heeft de KNSB de verenigingen de

volgende diensten en faciliteiten geboden:

Administratie licenties.

Informatie omtrent het afsluiten van verzekeringen.

Informatie omtrent opleidingen, specifieke projecten en/of workshops.

Inkoop BUMA/SENA-rechten.

Drie KNSB-handboeken per vereniging.

Verder heeft de KNSB tijdens het seizoen 2009-2010 gewerkt aan de volgende projecten om

de dienstverlening te verbeteren:

Informatievoorziening: de KNSB heeft de informatievoorziening verbeterd door de

kwaliteit van de nieuwsbrief voor verenigingen te verhogen en meer informatie

19


eschikbaar te stellen op www.mijnKNSB.nl, een website met nuttige informatie voor

en door verenigingen.

Contributiestelsel: een werkgroep, bestaande uit KNSB-medewerkers en

vertegenwoordigers van de gewesten, heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een

nieuw contributiestelsel. Het Gewest Friesland heeft het stelsel na goedkeuring door

het Bondscongres al doorgevoerd. De overige gewesten zullen het stelsel tijdens het

seizoen 2010-2011 invoeren.

3.7 Toertochten

De KNSB ondersteunt de toerschaatsorganisaties zodat Nederland toertochtklaar is als het

gaat vriezen. De KNSB heeft daarom de organisaties ondersteund bij het doorlopen van de

draaiboeken, het identificeren van mogelijke knelpunten in de routes en het afsluiten van

verzekeringen. Daarnaast heeft de KNSB een speciale natuurijswebsite ontwikkeld waar

zowel verenigingen als individuele schaatsers voor actuele informatie terecht kunnen.

Tijdens het seizoen 2009-2010 zijn er 23 toertochten op natuurijs verreden. In totaal hebben

rond 50 duizend geregistreerde en een even groot aantal niet-geregistreerde schaatsers

deelgenomen aan die tochten.

Ook is dit seizoen een begin gemaakt met het ondersteunen van inline-skateverenigingen bij

het organiseren van toertochten. Deze verenigingen kunnen gebruik maken van KNSBmaterialen

om een parcours uit te zetten. Ook keurt de KNSB het parcours en ondersteunt

het de verenigingen bij het uitvoeren van promotieactiviteiten. In totaal zijn er 63 inlineskatetoertochten

verreden.

20


4. Wedstrijdsport

De organisatie en coördinatie van de schaatswedstrijden is in handen van de gewesten en

secties. Om deel te mogen nemen aan wedstrijden dient een verenigingslid in het bezit te

zijn van een licentie. De grootste groep licentiehouders heeft een gecombineerde licentie om

zowel aan langebaan- als marathonwedstrijden te mogen deelnemen.

Licenties per oormerk

Discipline 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

Kunstrijden/IJsdansen/Schoonrijden 2.090 2.185 2.485 2.494

Langebaan 3.283 3.297 4.166 4.948

Marathon 404 386 406 431

Shorttrack 259 232 217 159

Langebaan/Marathon 9.207 9.134 8.732 7.701

Langebaan/Shorttrack 95 118 118 165

Langebaan/Shorttrack/Marathon 390 253 198 152

Shorttrack/Marathon 10 17 12 9

Totaal 15.738 15.622 16.334 16.059

Licenties per categorie per schaatsdiscipline

Categorie KR/ijS/SR LB MA ST LB/MA LB/ST LB/ST/MA ST/MA totaal

masters 118 1.104 300 10 2.283 2 7 1 3.825

senioren 114 472 74 21 1.234 4 40 2 1.961

neosenioren

78 242 22 24 621 8 20 1 1.016

junioren A 63 201 4 20 574 6 14 1 883

junioren B 172 368 1 28 793 7 22 2 1.393

junioren C 260 398 0 42 1.089 13 51 1 1.854

pupillen 1.285 498 3 114 2.613 55 236 2 4.806

totalen 2.090 3.283 404 259 9.207 95 390 10 15.738

De activiteiten van de secties gebeuren op basis van taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden zoals als vastgesteld in het Algemeen Reglement van de KNSB.

Belangrijke zaken hierbij zijn onder meer de schaatskalender, de selectieprocedures en

plaatsingschema‟s, het aansturen van wedstrijdorganisaties en wedstrijdbezoeken.

Daarnaast wordt er vanuit de verschillende sectiebesturen traditioneel veel energie gestoken

in voorzieningen ten behoeve van adequate arbitrage tijdens wedstrijden. Cursussen,

begeleiding en reglementherzieningen ten behoeve van jury, starters en scheidsrechters

komen daarbij geregeld aan de orde.

21


De secties hebben frequent overleg met de Topsport Commissie en Gewestelijke

Technische Commissies (GTC‟s) van de desbetreffende discipline. Het overleg met de

GTC‟s is voor de secties belangrijk om feeling te houden met wat er in den lande binnen hun

discipline plaatsvindt. Daarnaast worden er door de secties najaars- en een

voorjaarsvergadering gehouden met grotere delegaties van de GTC‟s, waaronder de

baancontactpersonen en natuurijscoördinatoren. Deze vergaderingen hebben tevens een

klankbordfunctie voor plannen vanuit de desbetreffende sectie.

Ook was er gedurende het gehele seizoen een intensieve samenwerking met medewerkers

van het Bondsbureau. Dat geldt in het bijzonder voor de disciplinemanager.

4.1 Sectie Langebaan

Sectiebestuur

Voorzitter Johan Grobbée

Vice-voorzitter Jan Augustinus

Secretaris Jan Oosting

Budgetbewaker Henk van Benthem

Leden Roelof Smeenge

José Goedhart

Tijdens de voorjaarsvergadering hebben de GTC‟s twee kandidaten als lid van het

Sectiebestuur Langebaan voorgedragen. Dit ter opvulling van de twee vacatures die zijn

ontstaan door het vertrek van Jan Oosting en Roelof Smeenge. Met ingang van het seizoen

2010-2011 vervullen Rob Hemmes en Freek Stift de portefeuille van respectievelijk

secretaris en wedstrijdorganisatie.

Activiteiten

Op basis van de KNSB-contourennota 2007-2010 heeft het sectiebestuur begin 2007 het

Meerjarenbeleidsplan 2007-2010 opgesteld. Het voortdurend alert zijn op nieuwe

ontwikkelingen en het op tijd innoveren, zijn zaken die in het kader van dit beleidsplan naar

voren komen. Voor ieder seizoen wordt een activiteitenplan ontwikkeld.

Op basis van het Activiteitenplan 2009-2010 zijn afgelopen seizoen de volgende activiteiten

uitgevoerd:

Talentherkenning onder jeugd: Met het oog op de wedstrijdsport speelt scouting een

belangrijke rol. Voor deze scouting heeft het sectiebestuur programma‟s, methoden

en faciliteiten ingebouwd in de programma‟s rondom het THOM-programma van het

Bondsbureau.

Opvang van terugkerende schaatsers uit merkenteams: De sectie heeft afspraken

gemaakt met de GTC‟s inzake de opvang van terugkerende schaatsers uit

merkenteams en nationale teams. Tevens heeft de sectie een modelcontract

ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij vertrek van schaatsers uit het Gewest naar de

merkenteams. Gedurende het begin van het seizoen 2010-2011 zal nog een modelopleidingscontract

worden ontwikkeld voor schaatsers die toetreden tot een

gewestelijke selectie.

Scholing- en opleidingprogramma‟s voor scheidsrechters, starters, en juryleden: In

samenwerking met de GTC‟s heeft de sectie onder bestuurs- en kaderleden wensen

en opvattingen met betrekking tot de bestaande scholings- en opleidingprogramma‟s

geïnventariseerd. Op basis van deze input heeft het Bondsbureau in samenwerking

met de sectie de opzet voor de scholings- en opleidingsprogramma‟s aangepast. De

nieuwe programma‟s worden in het seizoen 2010-2011 in uitvoering genomen.

Ondersteuning bij aandacht voor media: De sectie heeft voor leden van de GTC‟s

een workshop georganiseerd waarin de volgende onderwerpen behandeld zijn: 1)

aandacht en hulp bij het versterken van de merknaam KNSB; 2) hulp bij

22


communicatieverbreding en -verbetering in de regio; 3) ondersteuning aan

verenigingen bij het creëren van publieke belangstelling; en 4) hulp bij

communicatieverbetering en PR.

Voortgangsgesprekken voor (nationale- en internationale) scheidsrechters en

starters: De voorbereiding is afgerond en er zal voor aanvang van het seizoen 2010-

2011 een begin mee worden gemaakt.

Naast de activiteiten in kader van het jaarplan, heeft de sectie afgelopen jaar veel aandacht

besteed aan het thema wedstrijdvernieuwing. In dit kader heeft de sectie tijdens het seizoen

2009-2010 op basis van frequent overleg met voorzitters en leden van de GTC‟s langebaan,

regionale coaches en vele anderen, een plan voor de Holland Cup gepresenteerd.

De Holland Cup is gebaseerd op een initiatief van schaatsenrijdster Sanne van der Star. Het

betreft een competitie over vijf wedstrijden. De cup biedt schaatsers de mogelijkheid om tot

het einde van het seizoen leuke wedstrijden te rijden. Aan de Holland Cup kunnen junioren

A, neo-senioren en senioren meedoen. Tijdens de eerste vier Holland Cup-wedstrijden zijn

er punten te verdienen voor plaatsing voor de finale van de cup.

Verder is de eerste Holland Cup-wedstrijd een landelijke selectiewedstrijd voor het NK

afstanden in hetzelfde jaar. Tijdens de finale van de Holland Cup kunnen startbewijzen

worden verdiend voor het NK-afstanden in het daaropvolgende seizoen. Ook kunnen er

tijdens de Holland Cup-wedstrijden startbewijzen voor de Utrecht City Bokaal, Kraantje Lek

of de Eindhoven-trofee worden verdiend.

Budget

Het taakstellende budget voor de sectie Langebaan bestaat uit de onderdelen:

1. Breedtesport (C-juniorenkampen, bestuurskosten en organisatiekosten van nationale

en internationale wedstrijden voor zover deze tot de competentie van de sectie

Langebaan behoren).

2. Bijzondere posten (afgelopen jaar opnieuw enkele thema‟s uit de meerjarenplanning).

Opnieuw zijn de organisatiekosten van nationale en internationale wedstrijden gestegen. De

wedstrijden zijn alleen te realiseren met een aanzienlijke financiële bijdrage van de sectie

Langebaan. Een situatie die nu en in de toekomst een punt van zorg is.

Door beperking van het budget voor het seizoen 2010-2011 zal het sectiebestuur de vinger

aan de pols dienen te houden ten aanzien van haar uitgaven en zal het mogelijk creatief

moeten handelen om de activiteiten op een acceptabel niveau te kunnen handhaven. Mede

dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers binnen de gewesten kunnen de jaarlijkse

evenementen nog steeds blijven voortbestaan.

Wedstrijden

Aegon Nederlandse Kampioenschap afstanden, Heerenveen 30 en 31 oktober en 1

november 2009.

Evenals de voorgaande seizoenen werd het startsein voor het Olympisch seizoen in

Thialf gegeven met het Nederlands Kampioenschap Afstanden.

Landenwedstrijd Duitsland - Nederland, Erfurt 5 en 6 december 2009.

De traditionele uitwisseling met Duitsland in het kader van sportstimulering van jeugdige

talenten (Junioren C en B) vond in Erfurt plaats. Onder deskundige leiding behaalde de

Nederlandse afvaardiging zeer goede resultaten.

Internationaal Jeugdtoernooi, Deventer 18 en 19 december 2009.

De sectie vaardigde wederom een team af.

Aegon Nederlands Kampioenschap Sprint, Groningen 9 en 10 januari 2010.

Van de achttien dames en vierentwintig heren die in Kardinge aan de start verschenen,

23


mochten uiteindelijk Annette Gerritsen en Stefan Groothuis de hoogste trede van het

podium beklimmen.

Nederlands Kampioenschap Masters, Breda 14 en 15 januari 2010.

Meer dan 150 sporters streden tijdens twee dagen om de titel Nederlands kampioen

Masters. De deelnemers hadden de primeur van een gecombineerd toernooi, want op

het Bredase ijs werd zowel het Nederlands Kampioenschap Allround als het Nederlands

Kampioenschap Afstanden verreden. De organisatie voor dit gecombineerde toernooi lag

in handen van Kunstijsbaan Breda.

Zilveren schaats - Gruno bokaal, Groningen 16 en 17 januari 2010.

De organisatie van dit toernooi is ieder jaar voor het Gewest Groningen een enorme klus.

Helaas was er geen sprinttoernooi. Voor het allround-toernooi verschenen zestig

deelnemers aan de start. Voor het allround-toernooi waren drie plaatsen voor het NKallround

te verdienen.

Aegon Nederlands Kampioenschap Junioren, Enschede 12, 13 en 14 februari 2010.

IJsbaan Twente had de eer om het Nederlands Kampioenschap Allround voor Junioren

te organiseren. Ruim 160 junioren lieten tijdens drie dagen topsport zien hoe rijk de

KNSB aan talent is. Een toernooi waar veelvuldig een lach en een traan te zien was.

Evenals de voorgaande seizoenen moet het het sectiebestuur Langebaan van het hart

dat, wanneer een dergelijke monsterklus wordt afgewerkt, het nogmaals duidelijk wordt

hoe onontbeerlijk de vrijwilliger is en hoe rijk de KNSB is op dit gebied.

Aegon Nederlands Kampioenschap Allround, Heerenveen, 6 en 7 maart 2010.

In Thialf streden 22 dames en 24 heren om het Aegon Nederlands Kampioenschap

Allround. Mede door de afwezigheid van de Olympiagangers was het een enigszins

gedevalueerd toernooi. Desondanks was het zeer spannend.

Viking Race, Heerenveen 13 en 14 maart 2010.

De Viking Race was een prachtig internationaal jeugdtoernooi met afvaardigingen uit

diverse landen. Nederland vaardigde het Nederlands team en het Gewest Friesland af.

Aegon Nederlands Kampioenschap Afstanden Junioren en Neo-senioren, Hoorn 19 en

21 maart 2010.

Een door ijsbaan De Westfries in Hoorn georganiseerd kampioenschap dat voor de

tweede maal op de kalender stond. Het was een prachtige strijd in diverse categorieën

op diverse afstanden.

Regiotop

Ook in 2009-2010 werd er weer een regiotopteam samengesteld. Dit om de regionale

talenten die niet zijn opgenomen in een team van de KNSB of merkenteam zich toch zo

optimaal mogelijk te laten voorbereiden op de NK‟s. Uit de evaluatiegesprekken met de

deelnemers van deze regiotop bleek dat er behoefte is aan deze opvang.

4.2 Unit Bestuur Kunstrijden

In mei 2009 is de Stuurgroep Kunstrijden ingesteld met als taak een nieuwe

organisatiestructuur voor de Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) te ontwikkelen. Op basis

van het advies van deze stuurgroep heeft eind 2009 het Algemeen Bestuur van de KNSB

besloten voor kunstrijden het Unit Bestuur Kunstrijden (UBK) in te stellen dat binnen de

afgesproken beleidsmatige en budgettaire uitgangspunten zelfstandig kan opereren. In dit

bestuur zijn de verschillende commissies vertegenwoordigd.

Om de kunstrijverenigingen regelmatig te informeren over bestuurlijke zaken heeft het UBK

een e-mailbulletin ingesteld. Daarnaast hebben UBK-leden actief de wedstrijden en

bijeenkomsten bijgewoond.

24


Bestuur

(vanaf 1 januari 2010)

Voorzitter Dirk Wijma

Secretaris José Willemse

Budgetbeheer Harm Jan Visser

Commissie Breedtesport Frits Suèr

Commissie Opleidingen Ron Duivelaar

Commissie Testen en Wedstrijdorganisatie Piet Kranenburg

Commissie Topsport Mary Dotsch

Op basis van het beleidsplan Kunstrijden voor Kunstrijden dat is vastgesteld in de

najaarsvergadering van 2009, heeft het UBK de volgende activiteiten uitgevoerd:

Topsport

Om de doelstellingen voor de topsport te bereiken, trainen talenten centraal in Nationale

Trainingscentra (NTC‟s) onder supervisie van de bondscoach.

In oktober 2009 werd helaas afscheid genomen van bondscoach Neil Carpenter. In verband

met het bereiken van zijn 65-jarige leeftijd gaf hij er de voorkeur aan zijn contract vroegtijdig

te beëindigen en terug te keren naar Canada. Aangezien in die periode tevens de hierboven

beschreven bestuurlijk wijzigingen waren ingezet, is ervoor gekozen het seizoen 2009-2010

als een overgangsjaar te beschouwen. Als gevolg hiervan is er niet op korte termijn een

nieuwe bondscoach aangesteld en heeft het UBK ervoor gekozen te werken met clinics

onder leiding van toonaangevende internationale trainers.

Het vertrek van Neil Carpenter leidde tot een verandering in de NTC-opzet. In maart 2009

was gekozen voor centrale NTC-trainingen in Eindhoven, maar in september 2009 werd

teruggegaan naar de oude NTC-opzet met trainingen in Zoetermeer, Eindhoven en Den

Bosch.

In totaal werden voor deze NTC-trainingen 38 schaatsers geselecteerd. De individuele

coaches van de NTC-geselecteerde rijders hebben de ijstrainingen verzorgd. De off-icetrainingen

zijn centraal ingevuld door trainers die door het UBK zijn aangesteld.

Om ook zonder bondscoach de ontwikkeling van de NTC-rijders te stimuleren en bijscholing

te bieden aan de bestaande coaches heeft het UBK in aanvulling op de reguliere NTCtrainingen

diverse clinics en seminars georganiseerd. Ook zijn er internationale seminars

paarrijden en synchroonrijden bezocht. De Zwitserse Georgette Bühlmann heeft een

pirouetteseminar gegeven aan 45 coaches en de Canadese Manon Perron gaf diverse

clinics over de techniek van sprongen aan de NTC-rijders en de ongeveer 40 coaches.

Tevens zijn er twee trainingskampen georganiseerd: de Mei-stage en Summerskate 2010.

Aan beide trainingskampen hebben gemiddeld 50 deelnemers deelgenomen.

Om talenten te scouten en doorstroming van de regio‟s naar de NTC‟s te stimuleren, zijn in

het Gewest Oost drie voorbeeld-NTC-trainingen georganiseerd. Daarnaast is een start

gemaakt met een pre-NTC groep. Dit zijn jonge talentvolle rijders die middels een apart

programma in aanraking komen met de NTC-trainingsprogramma‟s.

Wedstrijdsport

Om de verschillende takken van kunstrijden te stimuleren, heeft het UBK in 2009-2010

diverse wedstrijden en testdagen georganiseerd. Hoogtepunt was het WK-junioren in Den

Haag. Mede door de inzet van veel vrijwilligers kijkt het UBK terug op een succesvol

evenement met ruim 200 deelnemers uit 56 landen.

25


In verband met de organisatie van het WK-junioren heeft de internationaal zeer goed bekend

staande Challenge Cup -een succesvol initiatief van Joan Haanappel- helaas geen doorgang

kunnen vinden.

Een ander evenement met internationale allure dat ook in seizoen 2009-2010 weer is

verreden, is de Hertogstadbokaal. Deze promotie van het synchroonschaatsen werd evenals

voorgaande jaren door veel landen bezocht.

Naast deze internationale wedstrijden zijn er ook veel nationale wedstrijden georganiseerd.

Het betreft het ONK en de daaraan voorafgaande selectiewedstrijden, de KNSB-Cup en

diverse andere wedstrijden, zoals gewestelijke kampioenschappen en regionale en nationale

wedstrijden showrijden. Mede als gevolg van het toegenomen aantal licentiehouders in de

afgelopen jaren, blijkt het steeds moeilijker de aangemelde deelnemers bij de

selectiewedstrijden voor de KNSB-cup te plaatsen. Ook de geringe beschikbaarheid van ijs

speelt hierbij een rol. Om deze reden zijn de selectiewedstrijden voor het eerst verdeeld over

twee keer twee dagen. De derde selectiewedstrijd kon helaas niet doorgaan door het

vervallen van eerder toegezegde ijsuren.

Ook hebben het UBK en diverse verenigingen gedurende het gehele seizoen een groot

aantal testdagen georganiseerd.

Ontwikkelingsplannen ten behoeve van stimulering kunstrijden

Voor het eerst sinds een aantal jaar was er in 2009-2010 sprake van een lichte daling van

het aantal licenties.

De Commissie Breedtesport heeft bijeenkomsten gehouden in Leidschendam, Eindhoven en

Zwolle over de ontwikkeling van kunstschaatsen als breedtesport. Hierbij is bijzondere

aandacht geweest voor het synchroonschaatsen en het showschaatsen. Op basis van de

uitkomsten van deze bijeenkomsten heeft de Commissie Breedtesport een beleidsnotitie

opgesteld die tijdens het seizoen 2010-2011de leidraad zal vormen voor het activiteitenplan

van het UBK. Zo zal bijvoorbeeld gedurende dat seizoen het kunstschaatsen geïntegreerd

worden in het KNSB-schoolschaatsen.

Algemeen

Ter bevordering van kwaliteit en opleiding van het technisch kader zijn de volgende

activiteiten uitgevoerd:

In september 2009 heeft het UBK voor juryleden en technische panelleden van solo-

en paarrijden een meerdaags seminar georganiseerd onder leiding van Hely

Abondati en Jeroen Prins.

Er zijn diverse ISU-juryleden en internationale juryleden uitgezonden naar seminars

waaronder het ISU-seminar in Frankfurt voor technische panelleden.

De ISU heeft twee nieuwe internationale juryleden benoemd (één solo en één

synchroon).

4.3 Sectie Shorttrack

Sectiebestuur

Voorzitter Jan de Jong

Vice-voorzitter Remco Langenberg

Secretaris Henk Krijgsheld

Budgetbeheer Kees Nowee

Wedstrijdorganisatie Aad Koole

Stimulering breedtesport Marnix ten Kortenaar

Promotie en PR Willy Zwager

26


Op basis van het beleidsplan shorttrack 2009-2010 heeft de sectie Shorttrack in het seizoen

2009-2010 de volgende activiteiten uitgevoerd:

Wedstrijdsport

De sectie heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:

Opstellen nationale wedstrijdkalender: de sectie Shorttrack is met twee leden

vertegenwoordigd in de Europese Kalendercommissie. Deze commissie stelt jaarlijks

in het voorjaar de internationale wedstrijdkalender op. Op basis van deze kalender

wordt vervolgens de nationale wedstrijdkalender ingevuld.

Het reglementenboekje: het Reglementenboekje Shorttrack is voor het begin van het

wedstrijdseizoen geactualiseerd (digitaal op portal KNSB).

Baanbeveiliging: Ten behoeve van het verbeteren van de baanbeveiliging heeft de

sectie in samenwerking met het Bondsbureau gezocht naar financiële dekking voor

de door de KNSB en/of de verenigingen aangeschafte baanbeveiliging. Hierdoor

beschikken diverse wedstrijdbanen over baanbeveiliging, conform de voorgeschreven

normen.

Deelname OC‟s WK-teams en NK: de sectieleden hebben deelgenomen aan de OC‟s

ter ondersteuning en directe communicatie met de KNSB.

Behandelen dispensatieverzoeken: het sectiebestuur heeft vier dispensatieverzoeken

tot deelname aan de Nationale Competitie en deelname aan het NK in een hogere

categorie behandeld en toegekend.

Bevordering deelname aan internationale wedstrijden: de sectie heeft het voor

potentiële talenten-toppers mogelijk gemaakt om aan buitenlandse wedstrijden deel

te nemen(Starclass / Euroclass).

Helmcaps: de huidige borgsystematiek met betrekking tot de helmcaps is omgezet

naar een regeling waarbij de individuele rijder de cap zelf aanschaft via de KNSB.

Contacten gewesten en verenigingen

De sectie heeft diverse informatiebijeenkomsten gehouden voor de gewesten en

verenigingen om ze te informeren over de ontwikkelingen binnen de KNSB, het beleidsplan

af te stemmen en de samenwerking te bevorderen. Daarnaast heeft de sectie daar waar

nodig nieuwe shorttrackverenigingen ondersteund in het opzetten van hun verenging en het

professionaliseren van hun bestuur.

Uitvoering opleidingen

In samenwerking met het Bondsbureau werkt de sectie aan het uitvoeren van de

opleidingen. Zo heeft de sectie een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van de

opleidingen, het begeleiden van recent opgeleid kader en het werven van technisch kader en

wedstrijdorganisatorisch kader. Daarnaast doet de sectie jaarlijks een voordracht aan de ISU

voor internationaal kader.

Publicatie en promotie

De sectie heeft afgelopen seizoen (twaalf keer per jaar) de Shorttrack-nieuwsbrief (digitaal)

uitgebracht (circa drieduizend geadresseerden).

Afstemming met de sector Breedtesport

Het sectiebestuur richt zich met name op activiteiten rondom de wedstrijdsport. Het

sectiebestuur stemt jaarlijks de breedtesportactiviteiten op het terrein van shorttrack af met

de sector Breedtesport.

27


4.4 Sectie Marathon

Sectiebestuur

Voorzitter Egbert Lambers

Vice-voorzitter Henk Portengen

Secretaris Gerrit van Vilsteren

Budgetbeheer Jan Rem Struving

Het seizoen 2009-2010 is voor het marathonschaatsen een enerverend seizoen geweest.

Een moeilijke periode was het moment dat de hoofdsponsor kort voor het begin van het

seizoen wegviel. Daarentegen waren er mooie momenten tijdens de natuurijsperiode.

Op basis van het activiteitenplan 2009-2010 heeft de sectie de volgende activiteiten

uitgevoerd:

Verbreding: meer marathonschaatsers op het ijs

Doelgroep Dames

De sectie Marathon blijft streven om minimaal één krachtige dame met visie op het

ontwikkelen van damesmarathonschaatsen in het bestuur op te nemen. Met het invoeren

van de nieuwe structuur van de KNSB kwam dit punt echter in de wacht te staan. Wel is

samen met de competitieleider verder gestalte gegeven aan constructief overleg met het

damesplatform.

Doelgroep Masters

De sectie heeft diverse activiteiten uitgevoerd om Masters op het ijs te krijgen. Helaas zag de

sectie zich genoodzaakt om het nieuw ontwikkelde natuurijscircuit Grand Prix Masters op

het laatste moment af te gelasten. Wel zijn er binnen het raam van wedstrijden om de

FlevObokaal op de ijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen drie wedstrijden voor Masters 1 en

Masters 2 georganiseerd.

Daarnaast is de vereniging Master Skating Nederland (MSNL) opgericht, waarmee de sectie

een zeer constructieve samenwerking heeft ontwikkeld. De Grand Prix Masters 2011

bijvoorbeeld, is in nauw overleg met MSNL uitgewerkt.

Overige activiteiten

Op het gebied van drempelverlaging voor het marathonschaatsen zijn enkele initiatieven

begeleid:

In Enschede is een experiment uitgevoerd met het invoeren van daglicenties,

waardoor ook niet-licentiehouders kunnen deelnemen aan wedstrijden. De ervaringen

met deze pilot zijn geëvalueerd.

Als resultaat van de samenwerking tussen het Bondsbureau en de sectie is het

gebruik van de transponder in alle regionale competities vereist. Hopelijk zullen de

ervaringen in de toekomst ook leiden tot het gebruik van transponders op meer

individueel niveau (prestatietochten).

Talentherkenning en -ontwikkeling

Met behulp van de Stimulerings Bijdrage Gewesten Marathon heeft de sectie afgelopen

seizoen veel facetten van opleiding van jeugd en selecties gefinancierd. Onder meer zijn de

volgende activiteiten uitgevoerd:

Periodieke wedstrijden voor de jeugd met betrekking tot het NK Jeugdmarathon;

Op twee ijsbanen is de organisatie van jeugdmarathons gekoppeld aan landelijke

wedstrijden. De evaluatie komt tot positieve resultaten. Een aantal verbeterpunten zal

in 2010-2011 worden toegepast.

Er is gestalte gegeven aan de verdere uitbouw van het Platform Eerste Divisie.

Hiermee is de bodem gelegd voor het beheer van de waarden van de eerste divisie

rijders competitie.

28


In het kader van de Talents Trophy zijn acht beurzen beschikbaar gesteld voor

junioren en neo-senioren voor deelname op de Weissensee. De stimulering was

tegelijk een aanmoediging voor de nieuw ontwikkelde FlevObokaal omdat de

eindrangschikking ervan ten grondslag lag aan de toekenning van de beurs.

Facilitaire ondersteuning

Het Reglement Bestuur en Organisatie (RBO) van de marathon is pragmatisch aangepast

aan de invoering van de nieuwe structuur van de KNSB; de definitieve vorm staat op de rol.

De aanpassing van de Specifieke Bepalingen Hardrijden Marathon is in procedure gebracht

en ingevoerd.

Organisatorisch kader

De sectie heeft in 2009-2010 veel aandacht geschonken aan de professionalisering van het

organisatorisch kader:

De scheidsrechterscommissie heeft een rooster van aftreden ingevoerd waarbij

benoeming, herbenoeming en maximale zittingstermijn gelijk zijn gesteld aan de

geldende regels binnen de KNSB.

De sectie heeft systeembeheerders voor landelijke wedstrijden ingevoerd.

In samenwerking met het Bondsbureau en de scheidsrechterscommissie heeft de

sectie aandacht geschonken aan scholing van scheidsrechters, speakers,

aankomstrechters en juryleden. Specifiek voor scheidsrechters is een tweedaagse

training uitgevoerd. Dit is als zeer zinvol ervaren en zal in het seizoen 2010-2011

worden voortgezet;

Op basis van het beleid van de sectie is een begin gemaakt met individuele

functioneringsgesprekken met landelijk opererende scheidsrechters na afloop van het

seizoen.

Landelijke kunstijscompetitie seizoen 2009-2010

De klassieke marathoncompetitie vond plaats op zaterdagavonden, verspreid over bijna alle

ijsbanen in Nederland. Helaas viel kort voor de start van het seizoen de hoofdsponsor weg.

Door middel van bezuinigingen, versoberingen in het programma en een financiële bijdrage

van betrokken partijen zoals de KNSB, de betrokken ijsbanen en de teams is toch een

hoogwaardige competitie uitgevoerd.

Natuurijs

Ook in 2009-2010 is weer gebleken dat natuurijs dé voedingsbodem voor het

marathonschaatsen is.

De sectie heeft succesvol samengewerkt met de SNK. Draaiboeken van natuurijsklassiekers

zijn vroegtijdig doorgelopen en ook de voorbereidingen voor de organisatie van het NK

Natuurijs zijn ruim op tijd ingezet. Deze vorm van proactief optreden zal ook in 2010-2011

worden voortgezet.

Daarnaast heeft de sectie vanuit de verschillende gewesten over het algemeen positieve

reacties ontvangen over de rol van de natuurijscoördinator. In het seizoen 2010-2011 zal de

sectie werken aan het verbeteren van een aantal gesignaleerde onduidelijkheden in

taakopvatting en verschillen tussen de gewesten.

Kunstijswedstrijden

De Marathon Cup bestond in 2009-2010 uit negentien wedstrijden en een driedaagse met de

finale in Hoorn. De wedstrijden waren dit seizoen spannend en soms onvoorspelbaar. Het

vernieuwde format met de tussensprints en puntentoekenning voor ronden voorsprong,

hebben daar zeker aan bijgedragen. De competities in de verschillende divisies zijn dan ook

lang spannend geweest.

29


Wedstrijden op natuurijs

Hoewel sneeuwval en zeer wisselende vorst verspreid over het land ten grondslag lagen aan

vele complicaties, zijn er geslaagde natuurijsevenementen geweest. De opening van het

natuurijsseizoen was de marathon van Haaksbergen op vrijdag 18 december. De marathons

van Veenoord en Noordlaren volgden. Eveneens belangrijke wedstrijden waren twee

ouderwetse natuurijsklassiekers; de Ronde van Loosdrecht en de Veluwemeertocht. Ook

werd de nieuwe 200-kilometerwedstrijd Henk Angenent Classic verreden. Het toppunt

vormde ongetwijfeld, na enkele keren noodgedwongen uitstel, het NK Natuurijs op 10

februari op het Zuidlaardermeer bij Midlaren.

Ondanks het wegvallen van de sponsor is het uitvoerige programma op natuurijs in het

buitenland met slechts geringe aanpassingen geschaatst. Het Open Nederlands

Kampioenschap is in Oostenrijk gehouden. De Grand Prix Natuurijs, een circuit van vijf

wedstrijden werd verreden in Nederland, Oostenrijk, Zweden en Finland.

4.5 Sectie Kortebaan / Supersprint

Sectiebestuur

Voorzitter Jerry van Herk

Secretaris Vacant

Budgetbeheer Andries Kramer

Leden Jelle Jan de Jong

Marijke Westerhof-Boekema

Twee opeenvolgende winters met natuurijs heeft de kortebaanwedstrijden weer op de kaart

gezet. In navolging op een uitstekend 2008-2009 heeft de sectie in 2009-2010 het goede

contact met een groot aantal natuurijsverenigingen in Nederland verder uitgebouwd. De

sectie kijkt daarom terug op een succesvol seizoen waarin de gestelde doelen zijn behaald.

In samenwerking met het Bondsbureau en de natuurijsverenigingen heeft de sectie

afgelopen seizoen de volgende activiteiten uitgevoerd:

Kortebaan

Het seizoen 2009-2010 was uniek. Immers, alle zes kampioenschappen zijn op natuurijs

verreden. Gezien het sterke deelnemersveld heeft dit tot een goede promotie van het

kortebaanschaatsen geleid. Hoogtepunt was het NK-mannen, waar Erben Wennemars in zijn

achtertuin zijn laatste wedstrijd reed. Met ruim tweeduizend toeschouwers was dit

evenement een waar schaatsfeest.

Supersprint

Supersprint is vooral voor de C-junioren de enige mogelijkheid om als sprinter de beste van

Nederland te zijn. Er is immers geen sprintkampioenschap voor deze leeftijdscategorie. Voor

de oudere leeftijdsklassen zijn het vooral toernooien voor de specialisten op het kortste werk.

Supersprint Innsbruck

In verband met de bouwwerkzaamheden rond de ijsbaan van Inzell vanwege de

overkapping, werd besloten de openingswedstrijd te verrijden in Innsbruck. Aan de wedstrijd

namen tweehonderd rijders deel. Een aantal dat voor een wedstrijd op een vervangende

locatie erg goed te noemen is. Het was vooral voor de jeugd een uitgelezen kans om op

topniveau supersprint te rijden aangezien er in Nederland veel te weinig mogelijkheden zijn.

Nederlands kampioenschap Supersprint

Na een succesvol NK in 2008-2009 was het NK Supersprint wederom een toernooi met een

hoog niveau. Grote namen als Ronald Mulder en Michael Poot toonden dat ook de toppers

het belang inzien van supersprintwedstrijden. Er werden talloze persoonlijke records en

30


aanrecords aangescherpt. Ondanks de winterse omstandigheden was een groot aantal

bezoekers getuige van veel spektakel. Het grote doel, de sprinttalenten van de C- en Bjunioren

een podium geven, was wederom volledig geslaagd.

4.6 Sectie Schoonrijden

Sectiebestuur

Voorzitter Rob Versluijs

Secretaris Fred Groot

Budgetbeheer Elly Adriaansen

De Landelijke vereniging van schoonrijders telt momenteel 287 leden (in 2008-2009 waren

dat er 282), waarvan er 48 deelnemen aan de wedstrijden (2008-2009: 50). Afgelopen

seizoen heeft de sectie 27 nieuwe leden mogen begroeten. Gedurende het seizoen 2009-

2010 heeft de sectie aan de volgende speerpunten gewerkt:

Werving nieuwe leden

Vooral door de hoge gemiddelde leeftijd kent de Landelijke Vereniging Schoonrijden een

relatief hoog uitvalpercentage. Om nieuwe leden aan te trekken, heeft de sectie met flyers,

proeflessen en de organisatie van evenementen en demonstraties van de klederdrachtgroep

geprobeerd de sport meer bekendheid te geven.

Met name de aandacht op TV rond het NK-schoonrijden op natuurijs op 26 januari in

Hindeloopen -voor het eerst sinds 1996- bracht het schoonrijden op een aansprekende wijze

in de publiciteit. De sectie heeft vervolgens miniadvertenties geplaatst in de regionale

dagbladen.

Daarnaast heeft de sectie in 2009-2010 vijf clinics gegeven. Na een positieve ervaring

gedurende voorgaande seizoenen, lag de organisatie van deze clinics ook dit seizoen

wederom zo veel mogelijk bij de trainingsgroepen zelf. Ook konden geïnteresseerden tijdens

reguliere trainingsuren kosteloos kennis maken met het schoonrijden en proeven van de

gastvrije sfeer.

Om het effect van de promotieactiviteiten te versterken, heeft de sectie in samenwerking met

de KNSB nieuwe flyers ontwikkeld die tijdens de wedstrijden, clinics en demonstraties in de

ijsstadions werden verspreid. Deze flyers appelleren aan het sportieve en sociale plezier dat

met name 50-plussers aan deze tak van sport kunnen beleven. Daarnaast heeft het clubblad

De schoonrijder, een nieuwe eigentijdse lay-out gekregen.

Binden en boeien van de huidige leden

De afgelopen jaren is gebleken dat met name de sfeer en het ontmoetingsaspect belangrijke

bindende factoren zijn. Daarom is één van de doelstellingen van de sectie dat 95 procent

van alle leden zich thuis voelt bij de eigen trainingsgroep.

De LVB organiseert verschillende activiteiten die hierbij aansluiten. Met name de jaarlijkse

LVS-dag in januari op het ijs, de „reünie‟ medio mei en het clubblad worden positief

gewaardeerd.

Verbeteren van de wedstrijdsport

In het verbeteren van de wedstrijdsport was de doelstelling van de sectie tweeledig.

Enerzijds het verhogen van het aantal wedstrijdrijders (15 procent) en anderzijds het

verhogen van de kwaliteit van de juryleden zodat zij in staat zijn om objectief en conform het

reglement te jureren.

31


Om de wedstrijdsport te promoten, heeft de LVS in 2009-2010 diverse activiteiten gehouden.

In Zoetermeer is een wedstrijd georganiseerd voor niet-licentiehouders, waardoor ook leden

zonder licentie kennis konden maken met „het wedstrijdgevoel‟.

Ondanks een aantal nieuwe aanmeldingen is het verhogen van het aantal wedstrijdrijders

een uitdaging gebleken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het relatief hoge aantal

wedstrijdrijders dat zich vanwege gezondheidsredenen genoodzaakt ziet te stoppen.

Ook in 2010-2011 zal de LVS zoeken naar mogelijkheden om de wedstrijdsport te promoten.

Er zal onder meer worden onderzocht of het paarrijden aan de stok als wedstrijdsport kan

worden doorgevoerd. Daarnaast wil de sectie overgaan tot het schaatsen in drie klasse;

Klasse A, Klasse B en Hoofdklasse. Beginners, gevorderden en toppers kunnen daardoor

onderling beter concurreren. Op die manier ontstaat er ook voor de minder ervaren rijders

een competitie.

Om de kwaliteit van de jurering te verhogen heeft het zittende corps juryleden een

„masterclass‟ gevolgd. Het samen bespreken van de wedstrijdresultaten en het onderling

vergelijken, werd als erg positief en stimulerend ervaren.

Daarnaast heeft de sectie een aantal nieuwe juryleden opgeleid. Om de kwaliteit nog verder

te verhogen, wil de sectie in 2010-2011 naast een jurymasterclass, ook voor trainers een

vergelijkbare training organiseren.

Vergroten van de veiligheid

In het verlengde van haar doelstelling om het oplopen van blessures zoveel mogelijk te

voorkomen, heeft de sectie een budget vrijgemaakt om ribcaps aan te schaffen. Trainers en

jury krijgen deze caps. Op die manier hoopt de sectie anderen te bewegen om ook op deze

wijze voor meer veiligheid te kiezen. Onderzoek naar een ideale hoofdbescherming loopt

nog.

4.7 Sectie Inline-skaten

De Skatebond Nederland (SBN) en de KNSB hebben de afgelopen jaren al op een aantal

vlakken intensief samengewerkt. Als resultaat daarvan hebben de verenigingen in december

2009 op de Algemene Bondsvergadering unaniem ingestemd met het voorstel om de SBN

per 1 januari 2010 over te laten gaan in de KNSB. Hiermee kwam er een einde aan het bijna

25-jarig bestaan van de SBN.

De verwachting is dat de sport nu meer groeikansen heeft. Temeer daar de KNSB ruim

zevenhonderd verenigingen telt die nu het hele jaar verschillende sportdisciplines kunnen

aanbieden. Eén van de doelen is om het aantal inline-skateaccommodaties de komende

jaren van zestig naar tweehonderd banen te laten groeien.

Bestuur

Voorzitter Henk Reurink

Secretaris Carine van der Zwan

Budgethouder Jan Bisschop

Lid Simon van de Merwe

Adviseur Piet Schipper

Wedstrijdsport Rieks Poelman

Jeugdwedstrijden Theo van de Rijt

De jeugd heeft deelgenomen aan regiocompetities in vijf verschillende regio‟s. Alle

wedstrijden werden goed tot zeer goed bezocht. Daarnaast trokken ook de landelijke

baanwedstrijden meer deelnemers dan ooit. Het niveau in de breedte is toegenomen.

32


KPN Inline Cup

De Inline Cup is de nationale inline-skatecompetitie op de weg, bestaande uit veertien

wedstrijden verspreid over het land. In 2009-2010 werd de Inline Cup voor het eerst

gesponsord door KPN. Iets wat de uitstraling van het evenement ten goede is gekomen. De

masters hadden binnen de Inline Cup hun eigen competitie.

Baanwedstrijden

De sectie had besloten om het aantal wedstrijden op te voeren naar veertien om op die

manier het competitie-element te verhogen. Of daarmee doorgegaan wordt, moet na de

evaluatie blijken.

De meeste wedstrijden vonden plaats op woensdag. Alhoewel de meeste wedstrijden goed

werden bezocht, bleek het niet altijd mogelijk in elke etappe een flink deelnemersveld aan de

start te krijgen. Toch wilden de rijders deze specifieke afstanden graag rijden, omdat deze

onderdelen ook op EK en WK worden verreden. Bij de verenigingen bestond er grote

belangstelling om de organisatie van de wedstrijden op zich te nemen.

Nederlandse Kampioenschappen

Er zijn in het seizoen 2009-2010 vier NK‟s verreden: het NK-baan, het NK-marathon, het

ONK-lange afstand en de NK-Weg. Aan de start verschenen zowel pupillen 1, kadetten,

junioren en senioren.

De deelnemers werden geselecteerd op basis van de wedstrijden van de landelijke

baancompetitie. Door het toegenomen niveau waren de NK‟s spannend. Met name tijdens

het NK Marathon was het aantal kanshebbers voor de titel groter dan ooit.

33


5. Financiën en Control

Onder deze afdeling zijn gedurende het verslagjaar de volgende dienstverlenende

verantwoordelijkheden ondergebracht:

Ledenadministratie en financiële administratie

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Personeelszaken, ook wel HR (Human Resources), en

Ondersteunende Facilitaire diensten.

In het verslagjaar zijn de afdelingen personeelzaken en ondersteunende facilitaire diensten

toegevoegd aan financiën en control. Voor het komende jaar zal een verdere clustering

plaatsvinden.

5.1 Ledenadministratie en financiële administratie

Binnen de ledenadministratie is nauwe samenwerking gestart met een vertegenwoordiging

van de verenigingen. Hiertoe is reeds in het voorgaande jaar samen met de gewesten tot

een platform voor gebruikers gekomen. Met hen heeft een evaluatie van de ervaringen

plaatsgevonden en een inventarisatie van wensen voor de komende termijn.

Dit heeft geleid tot een programma van aanpak voor zowel de korte termijn als de

middellange termijn waarbinnen de wensen van de verenigingenvertegenwoordiging is

verwerkt. De komende tijd zal het accent komen te liggen op het technisch vereenvoudigen

van de manier waarop ledenadministratie gegevens worden aangeleverd voor

licentieaanvragen.

De integratie van de Skate Bond Nederland binnen de KNSB heeft ook voor de

ledenadministratie consequenties gehad. Gedurende het jaar is voor een deel de

administratie dubbel gevoerd en zijn voorbereidingen getroffen voor administratieve

integratie. De inventarisatie in de voorbereidingsfase heeft veel ongelijkheden aan het licht

gebracht die invloed op het producten beleid van de KNSB hebben. Hierdoor heeft de

integratie meer knelpunten opgeleverd dan zich vooraf bij de projectgroep liet aanzien.

Inmiddels zijn de systemen nagenoeg zover ingericht dat verwacht wordt in het laatste

kwartaal van 2010 beide ledenadministraties in één systeem te hebben ondergebracht.

De financiële administratie heeft zich geconcentreerd op de Planning en Control cyclus en de

begroting.

Er is vooral aandacht besteedt aan de volledigheid en juistheid van de rapportage. De

conceptrapportage werd ter toetsing aan de budgethouders aangeboden alvorens de

integrale rapportage aan het Algemeen Bestuur aan te bieden. Hierdoor werden de

budgetverantwoordelijken in de gelegenheid gesteld kritisch en aanvullend commentaar

te leveren. In de laatste verslagmaand in het jaar is gebleken dat dit onvoldoende in grip

was bij de budgethouders. Hiertoe zijn inmiddels maatregelen genomen op het gebied

van inkoopverplichtingen en opbrengstverwachting.

De begroting is technisch anders ingericht. Naast de bestaande indeling van structurele

en incidentele resultaten is het ook mogelijk de begrote resultaat bijdrage per cluster te

tonen.

Voorbereiding zijn getroffen om de budgethouders te faciliteren met het aanbieden van een

verplichtingenadministratie. Dit biedt de mogelijkheid om volledigheid en tijdigheid van

kosten te borgen. Voor het nieuwe seizoen zal deze inkoopverplichtingen administratie

worden ingevoerd en geïntegreerd in de financiële rapportage.

34


Voor de verkoopadministratie zijn verkennende analyses gedaan om deze sterk te kunnen

vereenvoudigen. Dit heeft er toe geleid dat een totaal overzicht van verkoopproducten (van

ticketing tot licenties) wenselijk is, als ook afspraken omtrent verantwoordelijkheden ten aan

zien van product beleid en prijs beleid. Voor het komende jaar zal het vervolledigen van dit

overzicht en bijbehorende afspraken prioriteit kennen.

Het Treasurystatuut is in het verslagjaar goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Binnen

dit statuut zijn de gedragsregels en afspraken vastgelegd hoe de KNSB met haar financiële

middelen omgaat. Het komende seizoen zal de treasury commissie aanvangen met de

uitvoering van het treasury jaarplan. In het verslagjaar werd reeds gewerkt in de geest van

dit treasurystatuut.

De organisatorische aanpassingen leiden ook tot aanpassing van de (administratieve)

bureau organisatie. Dit betekent dat de gekozen inrichting ook een andere benadering van

de bevoegdheden, rollen en taken van de bondsbureau organisatie inhoudt.

5.2 Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Het algemene beleid ten aanzien van de IT-omgeving is gericht op het borgen van

continuïteit en het optimaliseren van veiligheid van gegevens. Het principe van

voorzichtigheid is van toepassing voor het systeembeheer. Zo worden er geen aanpassingen

doorgevoerd tijdens kritische perioden in een seizoen om het risico van uitval zo klein

mogelijk te houden.

Ten aanzien van veiligheid en continuïteit wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn

voor het installeren van een uitwijkmogelijkheid (een tweede IT-omgeving). Het tegengaan

van hackers en andere onveiligheden betekent de inzet van meerdere

beveiligingsprotocollen. Dit zal nooit honderd procent garantie bieden. Desondanks hanteert

de KNSB een stringent IT-veiligheidsbeleid. Het doel is een maximaal haalbare borging van

continuïteit en beveiliging binnen de (financieel) mogelijke kaders en bijbehorende inzet van

mensen en middelen.

De ICT binnen de KNSB wordt ingedeeld naar drie aandachtsvelden:

Elektronische tijdwaarneming, dienstverlenend naar de (wedstrijd)sport en evenementen;

Infrastructuur, de technische omgeving en bijbehorende (rand)apparatuur;

Programmatuur: de software die voor de verschillende doeleinden in gebruik is.

De elektronische tijdwaarneming is continu in ontwikkeling. Voor het grootste deel als gevolg

van de vraag vanuit de (wedstrijd)sport en evenementen. Daarbij is inmiddels onze nieuwe

hoofdsponsor gekomen die zich ook als afnemer van gegevens manifesteert. De basis van

de programmatuur die de tijdwaarneming mogelijk maakt is gedateerd en is toe aan een

actualisering. Onderhoud van systemen begint daardoor kostbaar te worden. In verband met

deze noodzakelijke actualisering heeft het afgelopen jaar een inventarisatie van behoeften bij

de gebruikers plaatsgevonden. Naast gebruikersvriendelijkheid komt het integreren van

gegevens en systemen sterk naar voren als wens. Reden om de gegevensverzameling en

data opslag te herijken binnen een integraal informatisering en automatisering plan. Hiertoe

zal het komende jaar een opzet worden gemaakt.

De infrastructuur bestaat uit de vaste inrichting van de werkomgeving binnen het

bondsbureau en Heerenveen. Maar ook uit de mobiele (rand)apparatuur ten behoeve van

wedstrijden (tijdwaarneming, rondetellers, jurysystemen), laptops, mobiele telefonie,

netwerkomgeving (ook draadloos), enz.. Dit vraagt om een zo eenduidig mogelijke inzet van

producten en standaardisatie om beheer- en onderhoudskosten laag te houden en

continuïteit te borgen.

Gedurende het verslagjaar zijn beperkt investeringen gedaan, voornamelijk in

randapparatuur voor elektronische tijdwaarneming en rondetellers.

35


Voor de komende periode zal veel afhangen van het informatisering en automatisering plan.

De in gebruik zijnde programmatuur laat zich opdelen in kantoortoepassingen (zoals voor de

ledenadministratie, de financiële administratie, enz.), systeembeheer toepassingen en

(wedstrijd)sport gerelateerde toepassingen (zoals Sara, et-clock, covas, enz.).

Waar de kennis en borging van continuïteit bij de (wedstrijd)sport gerelateerde toepassingen

intern verankerd is, was dit niet het geval voor de kantoortoepassingen . Er is in het verleden

geïnvesteerd in kantoorprogramma‟s zonder rekening te houden met het beheer en

onderhoud. Hiervoor zijn in het verslagjaar beleidsmatige maatregelen genomen. Ook is er

een twee sporenbeleid opgezet, waarbij eerst onderzocht wordt hoe bestaande toepassingen

kunnen worden geoptimaliseerd tegen acceptabel kostenniveau. Daarnaast wordt gekeken

naar nut en noodzaak van investeringen. Ook is door het aanstellen van een

applicatiebeheerder en het maken van afspraken met leveranciers een zeer belangrijke

voorwaarde ingevuld om een stabiele omgeving te bereiken (het eerste spoor) en samen met

de gebruikers te inventariseren wat er aan behoefte leeft.

Voor het komende jaar zal de ledenadministratie zijn invloed op de korte termijn doelen

hebben, waarna een integraal meerjaren plan voor informatisering en automatisering zal

worden voorbereid om ter besluitvorming voor te leggen.

5.3 Personeelszaken (HR)

In het verslagjaar is een meerjaren HR-programma gestart aan de hand van kaders die in

samenspraak met vertegenwoordigers van bondsbureau medewerkers tot stand is gekomen.

Dit heeft geleid tot een prioriteitstelling in onderwerpen binnen een integrale meerjaren

aanpak.

Binnen het programma zijn meerdere onderdelen opgenomen. In het verslagjaar is een start

gemaakt met de volgende onderdelen:

Eenduidigheid in structuur van functieprofielen, herijkt ten aanzien van de gevolgen van

het project herinrichting;

De introductie van functionerings- en beoordelingsgesprekken;

Competentie management, het in lijn met missie en visie brengen van gewenste

competenties bij management en medewerkers, onder andere door middel van coaching

en opleiding;

Pro actief beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie.

Het arbeidsvoorwaarden beleid is geïnventariseerd. Eenduidigheid en transparantie wordt

nagestreefd. De arbeidsvoorwaarden worden verder vereenvoudigd en geïntegreerd met een

huishoudelijk reglement voor medewerkers en de cao voor de sport.

5.4 Ondersteunende facilitaire diensten

Voorheen als office management aangeduid, is deze dienst feitelijk vooral bezig met alle

faciliterende zaken zoals receptie (ontvangst van bezoekers), telefonie vast (centrale) en

mobiel (verstrekkingen), reserveren vergaderruimten en voorzieningen, huishoudelijke

zaken, onderhoud pand en voorzieningen, bureau inrichting, postverzorging en

ondersteuning bij licht administratieve werkzaamheden, etc..

Vanuit het project herinrichting bondsbureau is naar voren gekomen dat deze afdeling

mogelijk verder kan doorontwikkelen naar eerstelijns beantwoording van vragen van leden.

Om hier meer zicht op te kunnen krijgen is vooral het vervolg op het project herinrichting van

belang.

Voor het komende jaar zal vooral de verdere evaluatie van de dienstverlening vanuit het

bondsbureau (waartoe een aparte klankbordgroep is geïnitieerd) leidend zijn voor deze

nadere invulling.

36


6. Marketing, Sales en Evenementen (MSE)

Het doel van de afdeling Evenementen is het op excellent wijze organiseren van state-of-theart-topsportevenementen

als podium voor topprestaties en schaats- en inline-skatebelevenissen

wat moet leiden tot optimale klanttevredenheid, gezond rendement en optimale

aansluiting bij de behoeftes van alle relevante stakeholders.

Evenementen zijn het platform waarop de diverse stakeholders elkaar ontmoeten. Primair

gaat het daarbij natuurlijk om het belangrijkste prestatiemoment in de topsport waar rijders

en rijdsters strijden om de ereplaatsen. Maar daarnaast is het vanwege de grote publieke

belangstelling en media-aandacht ook het uitgelezen moment waarop de diverse

sponsorverplichtingen tot uitdrukking (kunnen) worden gebracht. Dit geldt op de eerste plaats

voor de hoofdsponsor van de KNSB -tijdens het seizoen 2009-2010 voor de laatste keer

Aegon- als naamgever van de NK‟s langebaan. Ook de andere (sub-)sponsors dienen dan

volop aandacht te krijgen.

Elk evenement dient professioneel en zakelijk georganiseerd te worden. Hierbij dienen lokale

kwaliteiten (OC‟s) en historie op gepaste wijze te worden geïntegreerd in een effectieve en

plezierige samenwerking. Voor elk afzonderlijk evenement moet een separaat projectplan

worden opgesteld waarin zaken als doelstellingen, doelgroepen, budget, planning en het

(integrale) projectteam worden opgenomen.

Naar aanleiding van een succesvol pilotproject in 2008-2009 is er in het seizoen 2009-2010

een integraal e-ticketing-systeem ingezet voor alle topsportevenementen. Tevens is met de

integratie van de organisatie van breedtesportevenementen binnen de afdeling

Evenementen verder gewerkt aan de centralisatie van evenementenorganisatie bij de KNSB,

wat leidt tot focus en standaardisatie.

6.1 Resultaten Langebaan

In het seizoen 2009-2010 zijn de volgende evenementen georganiseerd:

Aegon NK Afstanden Heerenveen, 30 en 31 oktober en 1 november 2009.

In een redelijk gevuld Thialf werd het nieuwe ticketing-systeem Paylogic voor het

eerst gebruikt. Door samenwerking met Plus Supermarkten zijn met name extra

staanplaatsen verkocht. Met de gewesten was een vernieuwde afspraak gemaakt

over de verkoop van tickets aan verenigingen. De nieuwe videoschermen in Thialf

werden in gebruik genomen en leverden een extra bijdrage aan de beleving van de

bezoekers.

Essent ISU World Cup, Heerenveen 13 - 15 november 2009.

Een wedstrijd die werd overschaduwd door de val van Marianne Timmer.

Aegon Kwalificatie Toernooi (AKT), Heerenveen 27 - 30 december 2009.

Op het AKT konden de schaatsers zich voor Vancouver plaatsen. De laatste

beschikbare plaatsen werden een week later middels een skate-off vergeven. Er

werden als sideprogramma enkele proeven gehouden.

Aegon NK Sprint, Groningen 9 en 10 januari 2010.

Door het samenvallen van het EK Allround en de winterse omstandigheden waren er

maar weinig bezoekers in Kardinge. Desondanks werd er een goed toernooi

verreden.

Aegon NK Allround, Heerenveen 6 en 7 maart 2010.

Een toernooi dat kort na de Olympische Spelen werd verreden. Daardoor was er

sprake van een enigszins uitgedund deelnemersveld.

Essent ISU World Cup Finale, Heerenveen 12 - 14 maart 2010.

37


Helaas boekte dit evenement ietwat tegenvallende bezoekcijfers en dus recetteresultaten.

Dit is specifiek te wijten aan hoge frequentie van schaatsevenementen in

opeenvolgende weken (Olympische Spelen, NK Allround, World Cup Finale en WK

Allround binnen vier weken) en de wellicht daardoor intredende 'schaatsmoeheid';

schaatspubliek en en sponsoren / merkenteams maakten keuzes in plaats van alle

evenementen te bezoeken.

Essent ISU WK Allround, Heerenveen 19 - 21 maart 2010.

Het hoogtepunt van het sportieve schaatsjaar in Nederland in een uitverkocht Thialf

met een Nederlandse winnaar bij de heren (Sven Kramer). Wel kon er een hoge mate

aan verplichtingen op het gebied van tickets naar nationale en internationale

contractpartners kon er € 90.000,- minder worden omgezet aan ticketrecette ten

opzichte van de begroting.

AEGON NK Junioren, Groningen 12 -14 februari 2010

Aegon NK Afstanden Junioren, Hoorn 12 - 14 maart 2010.

6.2 Resultaten Shorttrack

De KNSB streeft naar aansluiting van de rijders bij de internationale top. Het verrijden van

evenementen in eigen land, waarin Nederlands talent de kans krijgt zich te meten met

shorttrackers op internationaal niveau, draagt daaraan bij. Naast het deelnemen aan

competitie en het opdoen van ervaring op topniveau is de International Invitation Cup van

belang als selectiemoment voor de World Cups. In combinatie met het WK Teams biedt deze

in 2007 - 2008 voor het eerst succesvol georganiseerde wedstrijd ook een platform voor

potentiële sponsors en helpt het mee shorttrack in Nederland te populariseren.

De volgende wedstrijden zijn georganiseerd:

International Invitation Cup, Den Haag 4 - 6 september 2009

De traditionele opening van het shorttrackseizoen in Nederland. Door het vroegtijdige

moment in het seizoen zijn er weinig bezoekers, maar sportief en organisatorisch

gezien is er sprake van een geslaagd evenement.

Nederlandse Kampioenschap, Tilburg 27 en 28 februari 2010

Voor het eerst is er een NK Shorttrack in het vernieuwde ijscentrum van Tilburg.

Goede lokale samenwerking zorgt voor een prima evenement.

6.3 Resultaten Kunstrijden

In het seizoen 2009-2010 was de KNSB organisator van het WK Junioren Kunstrijden dat

van 8 tot en met 14 maart 2010 in de Uithof in Den Haag werd gehouden. Een intensieve

voorbereiding in samenwerking met de ISU en diverse lokale partijen zorgde op voorhand

voor een goede afstemming. De problemen die zich in het voorjaar voordeden in De Uithof

door lekkage in het ammoniaksysteem zorgden op het laatste moment voor vele uitdagingen

voor het OC en de ISU. Door er een tijdelijke nieuwe ijsvloer neer te leggen voor de practice

rink en door een goede controle op de overige voorzieningen, kwam het evenement niet in

gevaar. De ISU complimenteerde de KNSB achteraf voor de goede organisatie.

Daarnaast werden met succes de Open Nederlandse Kampioenschappen op 19 en 20

december 2009 in Eindhoven verreden.

6.4 Resultaten Marathon

Aan het begin van het seizoen 2009-2010 werd een volledig geïntegreerde kalender

gepresenteerd de steun had van de marathonwereld. In de totale seizoensopbouw werd een

logische balans gevonden tussen wedstrijden op kunstijs en (buitenlands) natuurijs.

38


Het faillissement van hoofdsponsor DSB gooide echter al snel roet in het eten. Doordat de

financiële basis voor het programma wegviel, moesten enkele financiële aanpassingen

worden doorgevoerd. Deze leidden echter niet tot een aanpassing in het sportieve

programma. Daardoor kon, met steun vanuit de KNSB, alsnog een volledig programma

worden afgewerkt.

Wederom deed Koning Winter Nederland aan. Hierdoor kon een Nederlands

Kampioenschap op natuurijs worden verreden op woensdag 10 februari in Zuidlaren. Door

een goede voorbereiding in de zomer van 2009 kon de wedstrijd op maandag worden

uitgeschreven en twee dagen al als volledig evenement worden verreden. Dat gebeurde

door ondersteuning van diverse sponsors en door een uitstekende samenwerking met het

lokale OC.

Dat Nederland nog steeds een schaatsland is, werd duidelijk tijdens de weken dat de

telefoon roodgloeiend stond en de natuurijs-website overbelast raakte. De leerpunten zijn

meegenomen in de verdere opzet van het draaiboek dat al in de zomer van 2009 is opgezet.

6.5 Breedtesportevenementen

In de organisatie van het Bondsbureau werd een scheiding doorgevoerd tussen sportbeleid

en evenementenorganisatie door het benoemen van een eventmanager Breedtesport.

Zwaartepunt van de functie ligt bij de organisatie van activiteiten om schaatsen en inlineskaten

te stimuleren bij de jeugd.

Om schaatsen en inline-skaten in de breedte te stimuleren, is de schooljeugd een belangrijke

doelgroep. Door middel van tal van activiteiten kregen basisschoolleerlingen de gelegenheid

kennis te maken met schaatsen en/of inline-skaten. De KNSB heeft als streven dat deze

kennismaking leidt tot een extra toestroom naar de verenigingen.

Een verdere beschrijving van de georganiseerde evenementen treft u aan in de paragraaf

breedtesport.

6.6 Marketing en Sponsoring

De afdeling Marketing en Sponsoring werd in 2009-2010 samengevoegd met de afdeling

Evenementen. Daardoor is er een nauwere band ontstaan tussen het dienen en

optimaliseren van de individuele belangen van de afzonderlijke sponsors enerzijds en de

effectuering van die belangen bij evenementen anderzijds.

Het topsportbeleid en de evenementen vragen om een goed sponsor- en mediabeleid, zodat

ze zich verder kunnen ontwikkelen. Daardoor krijgen ook wedstrijd- en breedtesport meer

mogelijkheden. Tevens is een aantal proposities uit de breedtesport zelfstandig of in

combinatie met andere onderdelen te vermarkten.

Het seizoen 2009-2010 kende vanuit commercieel perspectief twee hoofdlijnen:

1. Kwalitatief hoogwaardig uitvoering geven aan de lopende contracten in de periode

2006-2010.

2. Realiseren van financiële continuïteit ten behoeve van de periode na 2010 door het

verlengen c.q. vernieuwen van bestaande contracten en het aangaan van nieuwe

aanvullende overeenkomsten waarmee bestaande en nieuwe ambities gerealiseerd

kunnen worden.

39


6.7 AEGON wordt KPN

Het seizoen 2009-2010 kenmerkte zich onder meer door het afscheid van Aegon.

Gedurende het seizoen werd op diverse momenten stilgestaan bij het nakende afscheid van

het bedrijf dat ruim 25 jaar het schaatsen in Nederland mede mogelijk maakte en zich nauw

verbonden voelde met alles wat er zich afspeelde in de schaatswereld. Op het Gala

Schaatser van het Jaar werd op gepaste manier officieel afscheid genomen.

Tijdens het seizoen werd tevens de nieuwe hoofdsponsor voor de komende vier jaar

gepresenteerd: KPN. Door een langdurige aanlooptijd konden KNSB en KPN zich

gezamenlijk intensief voorbereiden om hun toekomstige partnership. Daardoor was het

mogelijk uitgangspunten minutieus te vertalen naar activiteiten.

6.8 Merkenteams langebaan / CSO

Naast topsportinhoudelijk overleg was er met de merkenteams frequent overleg over de

voortgang en de uitvoeringsconsequenties van de in de Collectieve

Samenwerkingsovereenkomst (CSO: KNSB en Vereniging Professionele Schaatsteams)

vastgelegde afspraken. Dit met het oog op de periode 2010-2014.

Ook hier liet het wegvallen van DSB zich voelen. Het A-licentieteam DSB hield tijdens het

seizoen op te bestaan, maar kon gelukkig worden gecontinueerd door het instappen van

Control en MATS.

De overige actieve teams waren TVM (A-licentie), VPZ en Hofmeier (B-licentie).

6.9 Mediapartners

Meer dan voorheen het geval was, geven mediapartners momenteel de KNSB de

mogelijkheid om voor bond en partners de evenementen onder de aandacht te brengen. De

commerciële zendtijd bij de Ster en Radio Veronica en de overeenkomst met De Telegraaf

geven de KNSB aanzienlijke communicatiekracht. Deze wordt primair ingezet voor

Langebaan en Marathon, maar Kunstrijden, Shorttrack en KNSB in algemene zin profiteren

zeker mee van deze overeenkomsten.

Meting van de mediawaarde van schaatsevenementen is een belangrijk instrument om de

waarde van sponsoring te onderbouwen. In een uitgebreidere analyse worden ook de

overige componenten van de geleverde waarde gepresenteerd aan bestaande en potentiële

partners.

Televisie

Het televisiecontract tussen KNSB en SBS6 met betrekking tot het marathonschaatsen liep

af voor het begin van het seizoen 2010-2011. De uitzendrechten van deze discipline zijn

vervolgens teruggebracht in het tv-contract met de NOS. Daarmee is de NOS de

televisiepartner voor alle disciplines. In de loop van het seizoen is het contract met de NOS

vernieuwd voor de duur van vier jaar, lopend tot en met 2014.

Internet

Nadrukkelijker dan voorheen is knsb.nl en knsb.tv vanuit marketingperspectief ingezet. In

samenwerking met de afdeling communicatie werd een nieuwe balans gevonden tussen de

redactionele functie en de marketing- en evenementenfunctie. Dat geldt vooral ten aanzien

van de zichtbaarheid voor sponsoren en de verkoop van tickets.

40


7. Jaarrekening

Met de jaarrekening wordt het jaarverslag gecompleteerd. Hiermee worden de financiële

consequenties van de activiteiten van de KNSB gedurende het verenigingsboekjaar op een

zo transparant mogelijke wijze verantwoord.

De financiële uitgangspunten zijn gebaseerd op de meerjarenplanning die door de KNSB

wordt gehanteerd. Deze meerjarenplanning beslaat een periode van 4 jaar die gelijk loopt

met de Olympische cyclus van 2006-2010 en bevat doelstellingen ten aanzien van

resultaatverwachting, vermogensontwikkeling en bestemming. Het verslagjaar is het laatste

jaar van de cyclus 2006-2010.

Deze toelichting verschaft inzicht in de financiële ontwikkelingen van de KNSB door een

vergelijk met voorgaand verenigingsboekjaar en/of een vergelijk met de door het

bondscongres geaccordeerde begroting.

De jaarrekening van de KNSB 2009-2010 is opgemaakt in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 (RJ640).

De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young accountants die een goedkeurende

verklaring hebben afgegeven (zie bijlage).

De vereniging conformeert zich aan de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur zoals door

het NOC*NSF aangereikt. Deze aanbevelingen zijn voor de KNSB het richtsnoer om tot good

governance te komen en worden permanent in hun handelen en inrichting van

werkorganisatie gehanteerd. Uit de scan blijkt dat de KNSB inmiddels op alle punten

voldoende plus scoort. De beperking in herverkiesbaarheid van bestuurders, is aangepast.

7.1 Verloop gedurende het jaar en vervolg

Het resultaat van de KNSB over het verenigingsboekjaar 2009-2010 blijft achter bij de

begroting waardoor het eigen vermogen van de bond met ca. € 250.000 is gedaald onder de

doelstellingen uit de meerjarenplanning. Omdat ook voor de komende jaren deze doelstelling

ongewijzigd zal blijven, zijn maatregelen genomen om de gewenste vermogenspositie te

herstellen.

De resultaten zijn in hoofdzaak het gevolg van een aantal factoren:

Het plotselinge wegvallen van marathonsponsor DSB vlak na de start van het

seizoen kon niet worden gecompenseerd. Desondanks is besloten het

wedstrijdprogramma marathon conform planning door te laten gaan.

Bij de grote evenementen in maart (finale Essent ISU World Cup en WK Allround)

was sprake van onverwachte tegenvallers.

Hoger dan begrote uitgaven voor juridische en organisatorische ondersteuning

(bijvoorbeeld ten gevolge van de wijzigingen in de bondstructuur, nieuw af te sluiten

contracten, dopingzaak) waren onvermijdelijk.

Gedurende het boekjaar is een maandelijks control-proces ingevoerd dat naar verwachting

een aanzienlijke verbetering in de kostenbeheersing tot gevolg zal hebben. Niettemin zijn in

de laatste maand van het verslagjaar onverwachte budgetoverschrijdingen geconstateerd.

In de periode na de jaarafsluiting zijn aanvullende maatregelen genomen om de beheersing

van de kosten en van de evenementenorganisatie verder te verbeteren.

Deze maatregelen zijn door onze externe accountant op proces getoetst en beoordeeld en

als adequaat gekwalificeerd.

41


7.2 Financieel resultaat

Het verenigingsboekjaar 2009-2010 is afgesloten met een exploitatiesaldo van ca. € 694.000

negatief (begroting € 100.000 negatief, voorgaand jaar ca. € 498.000 negatief). Een

negatieve afwijking van ca. € 594.000 t.o.v. de begroting. Deze afwijking laat zich op

hoofdpunten als volgt specificeren:

Opbrengstzijde

Mindere sponsoropbrengsten, ca. € 260.000, negatief

Hogere subsidieopbrengsten, ca. € 270.000, positief

Kostenzijde

Hogere kosten evenementen ca. € 200.000, negatief

Hogere kosten organisatie ca. € 415.000, negatief

Deze afwijking leidt samen met de onttrekking van de bestemmingsreserves (vrijwel conform

begroting € 464.000) tot een hogere belasting van de algemene reserve van € 130.000.

(werkelijk ca. € 230.000, begroot € 100.000).

Als gevolg van bestaand beleid, wordt in de financiële sturing en beheersing onderscheid

gemaakt tussen structurele en incidentele activiteiten. De achterliggende reden is gelegen in

de aanname dat hiermee structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Positieve resultaten uit incidentele activiteiten worden ingezet als deze zijn gerealiseerd.

In het begroting-/verenigingsboekjaar 2010-2011, is een eerste stap gezet om naast

voorgaande techniek inzicht te verschaffen in de resultaten per discipline. Voor de

presentatie van deze jaarrekening heeft dit geen consequenties.

Onderverdeling naar structurele en incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Realisatie Realisatie Verschil

2009-2010 2008-2009

€ € €

Baten structurele activiteiten 13.522 13.538 -16

Lasten structurele activiteiten 14.431 14.398 -33

Saldo van structurele baten en lasten -909 -860 -49

Mutaties bestemmingsreserves 464 419 45

Bijzondere baten/- lasten 21 -125 146

Resultaat structurele activiteiten 485 294 191

Baten incidentele activiteiten 2.729 2.274 455

Lasten incidentele activiteiten 2.534 1.787 747

Resultaat incidentele activiteiten 195 487 -292

Totaal exploitatie-saldo -229 -79 -150

Totaal Exploitatie saldo

Het saldo van structurele baten en lasten heeft zich nadelig ontwikkeld. In de inleiding is

reeds stilgestaan bij de oorzaken op het gebied van opbrengsten (met name sponsoring

DSB) en kosten (contractuele verplichtingen met prijsstijgingen en exceptionele kosten

professionele ondersteuning).

De mutatie binnen de realisatie van structurele baten en lasten is mede een gevolg van:

de waarde van barterdeals is in deze jaarrekening en de komende begroting niet

meer opgenomen.

tegenover de daling van subsidies (ca. € 385.000) van VWS t.o.v. voorgaand jaar

(wegvallen van met name subsidie breedtesport impuls), staat een aanzienlijke

42


stijging van subsidies ISU in relatie tot georganiseerde evenementen, deze liggen in

de lijn van de begroting.

Het totaal van de overige inkomsten is vergelijkbaar met vorig jaar en de begroting.

Op onderliggend niveau is er wel degelijk sprake van verschillen van belang,

voornamelijk:

- Daling rente opbrengsten ca. € 46.000 (marktontwikkeling)

- Daling opbrengsten opleidingen ca. € 36.000 (verschuiving aanbod/afname)

- opbrengsten PR en promotie: ca. € 20.000 t.o.v. vorig jaar. Verschil t.o.v. begroting

vooral veroorzaakt door elimineren bartereffecten.

- stijging opbrengsten IJshuur.

Sponsoropbrengsten kent een per saldo reductie van ca. € 260.000.

Het resultaat incidentele activiteiten ligt voornamelijk in het achterblijven van de opbrengsten

en de extra kosten voor ingehuurd personeel. Dit heeft zich met name gemanifesteerd in de

volgende onderdelen:

World Cup I en WC II, resp. € 98.000 en € 170.000 mindere opbrengsten en het WK

allround dat ca. € 90.000 achterbleef.

Bijzondere baten-/lasten

Onder bijzondere baten/- lasten zijn eenmalige verrichtingen verantwoord die tot nu toe niet

stelselmatig in de operationele resultaten zijn ondergebracht.

Uit reserveringen voorgaande jaren is conform stelsel (vrijval voor reserveringen

ouder dan 3 jaar) een vrijval gebracht van € 35.000.

Er zijn nagekomen kosten (€ 15.000) uit voorgaand jaar verwerkt.

Omwille van de vergelijkbaarheid met voorgaand jaar zijn deze mutaties onder deze post

opgenomen en niet in het operationele resultaat verwerkt.

7.3 Financiële positie

Het balanstotaal van de KNSB per balansdatum is behoorlijk gewijzigd.

Het gepresenteerde eigen vermogen van de KNSB is in 2009-2010 afgenomen met negatief

€ 230.000 tot € 4.748.000. Het eigen vermogen is ten opzichte van het totaal vermogen

(balanstotaal) gemuteerd van 43,3% per 30 juni 2009 naar 52,9% per 30 juni 2010. De

oorzaak van deze procentuele stijging is gelegen in het lagere balanstotaal.

Passiefzijde Balans per 30/06-2009, vermogenspositie (x € 1.000)

30 juni 2010 30 juni 2009

€ % € %

Eigen vermogen 4.748 52,9 4.977 43.3

Reserves/voorzieningen 1.581 17,6 2.049 17.9

6.329 70,6 7.026 61.2

Kortlopende schulden 2.632 29,4 4.458 38.8

Balanstotaal 8.961 100,0 11.484 100,0

De afname van de reserves/voorzieningen is een gevolg van de onttrekkingen aan de

bestemmingsreserves en mutaties binnen de voorziening. Zie hiertoe onderstaande

toelichting

De daling van de post kortlopende schulden wordt grotendeels veroorzaakt door het

gewijzigde afspraken met betrekking tot facturatie/verplichting binnen het contract met onze

huidige sponsor. Dit betreft een verschuiving in de tijd.

43


Toelichting ontwikkeling eigen vermogen en reserves/voorzieningen (Bedragen x €

1.000)

30 juni 2009 30 juni 2008

€ % € %

Beklemd eigen vermogen 3.500 55.3 3.500 49.8

Algemene reserve 1.248 19.7 1.477 21.0

Totaal eigen vermogen 4.748 75.0 4.977 70.8

Bestemmingsreserves 1.571 24.8 2.035 29.0

Voorzieningen 10 0.2 14 0.2

Totaal reserves/voorzieningen 1.581 25.0 2.049 29.2

Totaal eigen vermogen/ bestemmingsreserves 6.329 100.0 7.026 100.0

De KNSB streeft naar een eigen vermogen positie van circa € 5 miljoen waarmee een

afdoende basis wordt gecreëerd voor doorlopende activiteiten en nakoming van lopende

verplichtingen (zie ook toelichting grondslagen C.3.1).

Het beklemd eigen vermogen, is het deel van het vermogen dat gelet op de

doelstellingen niet voor activiteiten of verdere budgettering beschikbaar is.

De algemene reserve fungeert als buffer voor (onverwachte) fluctuaties in het

exploitatiesaldo.

Bestemmingsreserves zijn aangelegd uit resultaten uit voorgaande jaren met de

doelstelling deze gelden aan te wenden voor niet structurele inspanningen ten

behoeve van een specifiek doel. Dit als gevolg van de keuze om het (beklemd) eigen

vermogen over de periode 2006-2010 niet te laten toenemen, waardoor meer

financiële middelen beschikbaar zijn voor de realisatie van (extra) ambities.

De algemene reserve is gemuteerd voor het saldo van het operationele resultaat (negatief

€ 694.000) en de onttrekking bestemmingsreserves (€ 464.000), een mutatie van € 230.000.

De mutaties op de bestemmingsreserves bedraagt € 464.000 (begroot € 93.000, saldo van

dotatie € 509.000 minus onttrekkingen € 602.000). De onttrekkingen hebben plaatsgevonden

in de lijn van de bestemde doelen en sluiten aan bij de begrote plannen.

Als gevolg van de mindere resultaten is er geen dotatie zoals begroot doorgevoerd.

De voorzieningen betreft een reservering voor verplichtingen inzake jubilea (ca. € 10.000)

geheel in aansluiting met de toepasselijke regelgeving, (RJ 640).

Actiefzijde Balans per 30/06-2009, aanwending (Bedragen x € 1.000)

30 juni 2010 30 juni 2009

€ % € %

Vastgelegd op lange termijn

in materiële vaste activa 902 919 8.0

Vlottende activa

Vastgelegd op korte termijn 8.059 10.565 92.0

Balanstotaal 8.961 100,0 11.484 100,0

De waarde van materiële vaste activa muteert als gevolg van:

beperkte investeringen inventaris, ca. € 8.000 lager dan afschrijving,

44


doorgevoerde beperkingen in investeringen in hard- en software ca € 4.000 lager

dan afschrijving. en

beperkte investeringen in sporttechnische materialen, ca. € 5.000 lager dan

afschrijving.

Binnen de vlottende activa is vooral een verlaging van liquide middelen te constateren. Dit is

gelegen in de contractvoorwaarden van onze nieuwe sponsor waardoor facturatie en

betaling later in de tijd plaatsvindt.

Binnen de bepaling van de vorderingen is afdoende rekening gehouden met bekende

betalingsrisico‟s.

De liquide middelen worden beleidsmatig risicomijdend ondergebracht bij verschillende

Nederlandse Bankinstellingen met verschillende looptijden en vervaldata. Hiermee is naast

risicospreiding ook beschikbaarheid van gelden geflexibiliseerd.

7.4 Personeel

In de jaarrekening van de KNSB zijn de lasten primair ingedeeld naar de aard en de

activiteiten, met name gericht op de verschillende schaatsdisciplines. Hierdoor zijn de

personeelskosten verspreid over de verschillende onderdelen opgenomen.

In het seizoen 2009-2010 waren 50,5 fte bij de KNSB werkzaam (voorgaand jaar 48,7 fte)

Inmiddels is het treasurystatuut binnen de KNSB geaccordeerd. Binnen dit statuut is beleid

en toezicht ten aanzien van beheer van middelen opgenomen. Uitrol van dit statuut vindt

plaats in komend verenigingsjaar.

De totale salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en alle overige aan personeel

gerelateerde kosten bedroegen circa € 4.116.252 (begroot € ca. 3.704.000, voorgaand jaar

ca € 3.934.000). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van externe

interimkrachten die vacant gekomen posities waarnamen en/of projectmatig zijn ingezet.

De samenstelling van het personeelsbestand was als volgt (in fte):

2009/2010 2008/2009

Bondsbureau algemeen 21,1 20,0

Bondsbureau t.b.v. sectoren 13,2 11,9

Trainers/coördinatoren 11,0 13,3

Medisch (artsen, fysiotherapie 5,2 3,5

e.d.)

Totaal 50,5 48,7

In deze cijfers is tevens de personele uitbreiding als gevolg van de integratie van de SBN

verwerkt.

7.5 Toekomst

In het verslagjaar 2010-2011 worden, zoals bij de begrotingsbehandeling in juni jl. besloten,

dezelfde financiële uitgangspunten gehanteerd als in de beleidsperiode 2006-2010. Het

proces om te komen tot een aanscherping van de missie en visie van de KNSB en de

ontwikkeling van een daarop gebaseerd meerjarenbeleid is momenteel in volle gang.

Algemeen Bestuur en Directie hebben hierbij gekozen voor een aanpak waarbij leden en

belanghebbenden met name via de Stuurgroepen Breedtesport en Topsport nadrukkelijk

worden betrokken en waarbij tussentijdse toetsing in de Ledenraad zal plaatsvinden. Zie ook

de opmerking terzake in het jaarverslag.

Binnen de organisatie van het bondsbureau heeft in 2010 een heroriëntatie plaatsgevonden

waardoor werkprocessen logischer en eenduidiger zijn ingericht. Hoofddoelstelling is om

45


een hoge kwaliteit van dienstverlening van het bureau te waarborgen en de efficiency verder

te verbeteren. Dit proces zal blijvende aandacht en veel inzet vragen van management en

medewerkers. Opleidings- en coachingsprogramma‟s ter ondersteuning van deze

ontwikkeling zijn gestart.

Nagenoeg alle sponsorcontracten van de KNSB liepen aan het eind van boekjaar 2009-2010

af. Vernieuwing van contracten en het aantrekken van nieuwe sponsoren vragen zowel

bestuurlijk als operationeel nog veel aandacht. Niet alleen vanwege de onderhandelingen en

contractafsluiting maar ook vanwege verandering en vernieuwing van samenwerking en

dienstverlening. De effecten hiervan zullen merkbaar zijn voor zowel de bondsorganisatie als

het bureau.

Het nieuwe contributiestelsel is in 2009 door het bondscongres goedgekeurd. De

implementatie vindt in het boekjaar 2010-2011 plaats in afstemming met vertegenwoordigers

van de verenigingen en gewesten.

46


A - BALANS PER 30 JUNI 2010

(na bestemming saldo baten en

lasten)

ACTIVA

30-06-2010 30-06-2009

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 902.195 918.881

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 31.453 48.200

Vorderingen 2.770.902 3.378.251

Liquide middelen 5.256.397 7.139.042

8.058.752 10.565.493

8.960.947 11.484.374

PASSIVA

30 JUNI 2010 30 JUNI 2009

€ € € €

EIGEN VERMOGEN 4.747.754 4.977.178

RESERVES/VOORZIENINGEN

Bestemmingsreserves 1.570.449 2.034.658

Voorzieningen 10.200 14.648

1.580.649 2.049.306

KORTLOPENDE SCHULDEN 2.632.544 4.457.890

8.960.947 11.484.374

48


B - STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009-2010

Werkelijk Begroting Werkelijk

2009-2010 2009-2010 2008-2009

€ € €

BATEN

Bijdragen leden 892.041 772.820 756.039

Sponsorgelden * 7.673.057 8.390.147 8.253.804

Kampioenschappen 3.801.058 3.809.050 3.427.618

Subsidies 2.640.232 2.369.768 2.103.337

Overige inkomsten 1.244.325 1.261.885 1.271.790

*in de begroting is nog de waarde

opgenomen van barterdeals die geen

verplichtingen kennen.

16.250.713 16.603.670 15.812.588

LASTEN

Olympische disciplines 4.337.903 4.426.745 4.348.313

Wedstrijdsport 1.216.996 1.293.570 1.248.738

Breedtesport 936.823 1.111.584 1.089.934

Kampioenschappen 5.185.735 4.983.200 4.286.476

Organisatiekosten 2.973.335 2.567.830 2.563.591

Marketing en communicatie 2.314.608 2.284.833 2.647.544

Overig 0 35.600 0

16.965.400 16.703.362 16.184.596

NADELIG/VOORDELIG

EXPLOITATIESALDO -714.687 -99.692 -372.008

Bijzondere baten/lasten 21.053 0 -125.849

NADELIG/VOORDELIG SALDO -693.634 -99.692 -497.857

Bestemming van saldo van baten en lasten

Specifieke bestedingen

Onttrekking/dotatie bestemmingsreserves -464.210 0 -419.000

mutatie algemene reserve -229.424 -99.692 -78.857

-693.634 -99.692 -497.857

49


C - GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

C.1 ALGEMEEN

C.1.1 Grondslagen van waardering:

De grondslagen van de waardering van de activa en passiva, voor zover niet anders

vermeld, is tegen de nominale waarde.

Het exploitatieresultaat van enig jaar wordt bepaald door de baten te verminderen met de

kosten en lasten over dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar

toegerekend voor zover de betreffende activiteiten zijn verricht. Risico‟s worden verantwoord

zodra deze voorzienbaar en voorspelbaar zijn.

Als subsidiebaten worden in de jaarrekening verantwoord, de toegekende subsidies over het

kalenderjaar dat eindigt in het verenigingsboekjaar en de afwikkeling van voorgaande jaren.

Projectsubsidies worden toegekend aan het boekjaar waarin zij worden verantwoord.

Sponsorbijdragen in het verslagjaar betreffen voor een deel bartering (sponsoring in natura).

Deze bijdragen zijn in de staat van baten en lasten van het verslagjaar opgenomen voor de

tegenwaarde die zij in het economisch verkeer vertegenwoordigen, voor zover hier gebruik

van is gemaakt.

C.1.2 Vreemde valuta

In de balans worden bedragen in vreemde valuta herleid tegen de koers per balansdatum.

Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de feitelijke koers per transactiedatum.

C.1.3 Bestemmingsreserves

Onttrekkingen worden verwerkt via de resultaatbestemming. De aan deze onttrekkingen

gerelateerde kosten zijn in de lasten opgenomen.

C.1.4 Vergelijkende cijfers

De begroting en interne rapportage is ingedeeld naar de aard van de activiteiten.

50


C - GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

C.2 ACTIVA

C.2.1 Materiële vaste activa

De Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de

afschrijvingen, berekend volgens jaarlijks gelijkblijvende percentages over de

aanschafwaarde. De toepasselijke percentages zijn per activa categorie bepaald en

gerelateerd aan de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een

eventuele restwaarde.

Toepasselijk afschrijvingspercentages:

- Inventaris : 10 - 33,3%

- Hard- en software : 20 - 33,3%

- Sporttechnische materialen : 20 - 33,3%

C.2.2 Voorraden

De opgenomen voorraden bestaan uit medailles, ledenpasjes en promotieartikelen. De

voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen verminderd met een eventuele

afwaardering voor incourantheid.

C.2.3 Vorderingen

Vorderingen zij opgenomen voor de nominale waarde. Voor zover per balansdatum een

risico op vorderingen voorspelbaar en voorzienbaar is, is een voorziening voor dubieuze

debiteuren voor dit risico getroffen.

C.2.4 Liquide middelen

Betreft de waarde van aangehouden gelden bij door de Nederlandsche Bank erkende

financiële instellingen en de aanwezige beperkte contante gelden. Vreemde valuta is

gewaardeerd conform het hiertoe bepaalde onder C.1.2.

C.3 PASSIVA

C.3.1 Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gevormd uit positieve resultaten voorgaande jaren, waarop in

beginsel geen beperking van bestemmingsmogelijkheden van toepassing is.

Vanuit het meerjaren plan is als beleid voor de ontwikkeling van het eigen vermogen bepaald

dat dit aan het einde van het seizoen 2009-2010 € 5 miljoen bedraagt.

C.3.1.1. Beklemd vermogen

Ter waarborging van continuïteit is het eigen vermogen opgesplitst in een deel beklemd

vermogen en een algemene reserve. Het beklemd vermogen van € 3.500.000 is als gevolg

van beleid tot het einde van seizoen 2009-2010 bestemd als buffer, en niet beschikbaar voor

activiteiten.

C.3.1.2 Algemene reserve

Resultaten worden ten laste of ten gunste van de algemene reserve gebracht.

51


C - GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

C.3.2. Reserves/voorzieningen

Reserves en voorzieningen betreffen de waarden van respectievelijk gereserveerd resultaat

voor bestemming binnen de doelstellingen van de vereniging en het voorzien van mogelijke

risico‟s.

C.3.2.1 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn gevormd uit positieve resultaten uit het verleden en kennen een

specifiek doel.

C.3.2.2 Bestemmingsreserve topsport

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de waarborging van de positie, continuïteit en

optimalisering van de Olympische takken van de schaatssport. Hieronder is mede begrepen

het opvangen van sporters die niet binnen een merkenteam schaatsen, maar het qua

capaciteit en potentie (mogelijke kwalificatie bij eerste acht op een WK) verdienen om zich

op een hoog niveau te kunnen voorbereiden.

Tevens dient deze reserve deels voor de opvang van onvoorziene knelpunten die

voortkomen uit de internationale wedstrijdkalender, met name gelet op het tijdstip waarop

deze beschikbaar komt.

C.3.2.3 Bestemmingsreserve sponsor/mediabeleid

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de profilering van de schaatssport in het

algemeen en de KNSB in het bijzonder.

C.3.2.4 Bestemmingsreserve accommodatiebeleid en infrastructuur

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor toekomstige uitgaven met betrekking tot te

ontwikkelen beleid op het gebied van accommodatie en infrastructuur.

C.3.2.5 Bestemmingsreserve herstructurering bondsprocessen

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor kosten die naar verwachting in de komende

jaren worden gemaakt die verband houden met besluitvorming inzake herstructureren van

bondsprocessen in het verlengde van beleidsvorming.

C.3.2.6 Bestemmingsreserve sportstimulering

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het stimuleren van de schaatssport

voor specifieke doelgroepen, waaronder jeugdschaatsen.

C.4. Voorzieningen

C.4.1 Voorziening Jubilea medewerkers

Deze voorziening betreft de verwachte verplichting ten aanzien van te behalen jubilea

dienstverbanden en de hieraan volgens CAO voor de sport gerelateerde aanspraken. Bij de

bepaling van de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met een

waarschijnlijkheidsverwachting.

52


D - TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2010

VASTE ACTIVA

30-06-2010 30-06-2009

€ €

Materiële vaste activa

Boekwaarde inventaris 132.563 140.601

Boekwaarde hard- en software 687.249 690.424

Boekwaarde sporttechnische materialen 82.383 87.856

902.195 918.881

In de bijlage is het verloopoverzicht van de materiële vaste activa weergegeven.

VLOTTENDE ACTIVA

30-06-2010 30-06-2009

€ €

Vorderingen

Debiteuren 1.285.356 2.570.959

Belastingdienst 22.003 0

Overige vorderingen 300.050 226.599

Overlopende activa 1.163.493 580.693

2.770.902 3.378.251

Debiteuren

Debiteuren 1.339.774 2.570.959

Voorziening dubieuze debiteuren 54.418 0

1.285.356 2.570.959

Liquide middelen

Kas/Bank 187.378 33.300

deposito's ABN-AMRO 378.345 0

deposito‟s SNS 1.509.603 1.000.000

deposito's Mees Pierson 3.181.071 6.105.742

5.256.397 7.139.042

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

30-06-2010 30-06-2009

Overige vorderingen € €

Nog te ontvangen recettes 6.691 37.621

Voorschotten 21.276 9.176

Nog te factureren 97.024 40.225

Waarborgsommen 24.320 24.320

Te ontvangen rente 54.250 51.366

Rekening couranten 96.489 63.891

300.050 226.599

Overlopende activa

Vooruitbetaald 1.082.587 506.377

Gewestelijke Contributies 80.906 74.316

1.163.493 580.693

53


EIGEN VERMOGEN Stand Stand

30-06-2010 30-06-2009

€ €

Beklemd eigen vermogen 3.500.000 3.500.000

Algemene reserve 1.247.754 1.477.178

4.747.754 4.977.178

Beklemd eigen vermogen

Stand per 1 juli 3.500.000 3.500.000

Mutatie 0 0

Stand per 30 juni 3.500.000 3.500.000

Algemene reserve

Stand per 1 juli 1.477.178 1.556.035

Mutatie -229.424 -78.857

Stand per 30 juni 1.247.754 1.477.178

RESERVES/VOORZIENINGEN

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve topsport 413.000 671.695

Bestemmingsreserve sponsor/mediabeleid 440.000 440.000

Bestemmingsreserve accommodatiebeleid en infrastructuur 285.505 338.276

Bestemmingsreserve herstructureren bondsprocessen 327.944 438.944

Bestemmingsreserve sportstimulering 104.000 145.743

1.570.449 2.034.658

Bestemmingsreserve topsport

Stand per 1 juli 671.695 858.695

Dotaties 0 0

Onttrekkingen -258.695 -187.000

Stand per 30 juni 413.000 671.695

54


30-06-2010 30-06-2009

Bestemmingsreserve topsport is als volgt opgebouwd: € €

Topsport langebaan 246.000 401.695

Topsport shorttrack 50.000 100.000

Topsport kunstrijden 117.000 170.000

413.000 671.695

30-06-2010 30-06-2009

Bestemmingsreserve sponsor/mediabeleid € €

Stand per 1 juli 440.000 440.000

Dotaties 0 0

Onttrekkingen 0 0

Stand per 30 juni 440.000 440.000

30-06-2010 30-06-2009

Bestemmingsreserve accomdatiebeleid en infrastructuur € €

Stand per 1 juli 338.276 338.276

Dotaties 0 0

Onttrekkingen -52.771 0

Stand per 30 juni 285.505 338.276

30-06-2010 30-06-2009

Bestemmingsreserve herstructurering bondsprocessen € €

Stand per 1 juli 438.944 438.944

Dotaties 0 0

Onttrekkingen -111.000 0

Stand per 30 juni 327.944 438.944

55


30-06-2010 30-06-2009

Nadere onderverdeling: € €

Automatiseringssystemen 128.841 188.841

Opleidingen 42.103 50.103

Kwaliteitsimpuls bondsorganisatie 157.000 200.000

327.944 438.944

30-06-2010 30-06-2009

Bestemmingsfonds sportstimulering € €

Stand per 1 juli 145.743 145.743

Dotaties 0 0

Onttrekkingen -41.743 0

Stand per 30 juni 104.000 145.743

30-06-2010 30-06-2009

€ €

Voorzieningen

Voorziening jubilea 10.200 14.648

10.200 14.648

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 1.042.907 824.132

Belastingen 0 72.326

Overige schulden en overlopende passiva 1.589.637 3.561.432

2.632.544 4.457.890

56


30-06-2010 30-06-2009

Overige schulden en overlopende passiva € €

Personeelskosten (oa vakantiegeld en verlofdagen) 277.505 263.554

Vooruitontvangen subsidies 389.200 432.809

Kampioenschappen 1 72.241

Sporters en merkenteams 14.576 17.517

Gewesten 3.839 35.337

Sectiekosten en overige verplichtingen 366.215 580.963

Vooruitgefactureerd 538.301 2.159.011

1.589.637 3.561.432

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De KNSB heeft een bankgarantie van € 42.202 afgegeven aan de verhuurder van het pand van

Boetzelaerlaan 28-30 te Hoogland

De KNSB is voor de Olympische periode tot en met juni 2010 verplichtingen aangegaan met derden

met betrekking tot ijshuur voor internationale evenementen in Thialf Heerenveen, trainingsaccommodatie,

Thialf Heerenveen kleding distributie nationale selectie LB, organisatie hospitality evenementen en

Sponsoradvies.

57


E - TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009/2010

BATEN

Werkelijk Begroting Werkelijk

2009-2010 2009-2010 2008-2009

€ € €

BIJDRAGEN LEDEN

Contributiegelden 230.456 211.000 190.926

Licentiegelden 523.306 463.320 441.942

Bijdragen toertochten 16.648 21.200 9.370

Overige bijdragen leden 121.631 77.300 113.801

892.041 772.820 756.039

KAMPIOENSCHAPPEN

Recettes wedstrijden 2.281.927 2.391.300 1.887.792

Overige inkomsten/bijdragen 1.519.131 1.417.750 1.539.826

3.801.058 3.809.050 3.427.618

SUBSIDIES

Subsidie VWS 386.394 209.220 771.663

Subsidie NOC*NSF 964.060 908.048 969.489

Bijdrage ISU 1.256.778 1.116.000 314.185

Overige bijdrage 33.000 136.500 48.000

2.640.232 2.369.768 2.103.337

OVERIGE INKOMSTEN

Rente inkomsten 258.129 300.000 398.155

Deelnemersbijdragen opleidingen 123.484 159.252 191.461

Inkomsten PR en Communicatie 291.617 428.513 311.695

Overige inkomsten 571.095 374.120 370.479

1.244.325 1.261.885 1.271.790

58


Specificatie subsidies:

Subsidies worden jaarlijks aangevraagd en toegekend en zijn dientengevolge incidenteel. Momenteel

zijn er geen subsidies met een looptijd langer dan een jaar.

Werkelijk Begroting

2009-2010 2009-2010

€ €

VWS:

Topsportbeleid 56.500

Talentherkenning 183.357 140.000

Talentcoach 60.000

Overige subsidies 86.537 69.220

386.394 209.220

NOC*NSF:

Topsportprogramma 377.262 217.000

Gezond aan de top 48.282 48.282

Leven lang sporten 96.770

algemeen functioneren 174.990

deeln. Int. Topsportevenementen 64.106 85.060

Gehandicapten 25.000 39.000

Coaches aan de top 76.443 98.206

overige subsidies 101.207 420.500

964.060 908.048

De NOC*NSF subsidies voor deelnames aan EK/WK worden vastgesteld binnen drie maanden na

afloop van de betreffende evenementen. De overige subsidies worden na afloop van het boekjaar

door de subsidieverstrekker vastgesteld.

De subsidies verantwoord in de vorige jaarrekening zijn door de subsidieverstrekkers ongewijzigd

vastgesteld.

Voor de geldende subsidievoorwaarden verwijzen wij naar het reglement van NOC&NSF en de

subsidieregeling van VWS, welke van toepassing zijn op de subsidies.

59


LASTEN

Werkelijk Begroting Werkelijk

2009-2010 2009-2010 2008-2009

€ € €

OLYMPISCHE DISCIPLINES

Langebaan

Nationale selectie langebaan 2.204.744 2.077.225 2.192.647

Shorttrack 390.091 489.615 382.625

Kunstrijden 408.419 380.905 374.346

Inline Skaten 28.437

Sector topsport 1.306.212 1.479.000 1.398.695

4.337.903 4.426.745 4.348.313

WEDSTRIJDSPORT

Langebaan 116.188 163.900 160.372

Shorttrack 86.764 79.500 76.401

Kunstrijden 146.772 127.220 162.018

Marathon 44.514 62.500 41.603

Kortebaan/Supersprint 13.656 19.950 15.535

Schoonrijden 19.100 18.500 17.510

Bijdrage gewesten 790.002 822.000 775.299

1.216.996 1.293.570 1.248.738

BREEDTESPORT

Opleidingen 187.747 344.084 204.908

Verenigingsondersteuning/sportstimulering 212.596 289.500 406.238

Toerschaatsen 5.260 30.000 10.568

Skate-activiteiten 54.445 15.000 20.206

Sector breedtesport 476.775 433.000 448.014

936.823 1.111.584 1.089.934

EVENEMENTEN

Wedstrijdorganisatie kosten 4.696.374 4.630.200 3.744.509

Sector wedstrijdorganisatie 489.361 353.000 541.967

5.185.735 4.983.200 4.286.476

60


LASTEN

Werkelijk Begroting Werkelijk

2009-2010 2009-2010 2008-2009

€ € €

ORGANISATIEKOSTEN

Personeelskosten 1.429.204 1.219.500 1.156.879

Organisatiekosten 1.270.528 1.211.990 1.138.533

Bestuur 273.603 136.340 268.179

2.973.335 2.567.830 2.563.591

MARKETING EN COMMUNICATIE

Marketingkosten 1.146.388 1.408.386 1.744.912

Communicatiekosten 753.520 504.447 539.145

Personeel marketing en communicatie 414.700 372.000 363.487

2.314.608 2.284.833 2.647.544

OVERIG

Onvoorzien 0 35.600 0

0 35.600 0

BIJZONDERE BATEN/LASTEN

Vrijval oude verplichtingen 36.543 154.183

Reserveringen -238.261

Reservering dubieuze debiteuren -41.771

Nagekomen kosten voorgaande jaren -15.490

21.053 0 -125.849

61


F. BIJLAGE ACCOUNTANTSVERKLARING

Aan: Vereniging Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 juni 2010

van de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond te Amersfoort bestaande

uit de balans per 30 juni 2010 en de staat van baten en lasten over 2009-2010 met de

toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van

het jaarverslag, beide in overeenstemming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640

„Organisaties zonder winststreven‟. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen,

invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het

opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig

dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het

kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het

maken van schattingen dien onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van

onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen

en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke

mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel

belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren

werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico‟s van afwijkingen van materieel belang

als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het

voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat

relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken

van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar

die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem

van de vereniging. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van

de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van

de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de vereniging heeft gemaakt, alsmede

een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is

als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders

Bond per 30 juni 2010 en van het resultaat over 2009-2010 in overeenstemming met

de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 „Organisaties zonder winststreven‟.

Amersfoort, 15 november 2010; Ernst & Young Accountants LLP

w.g. S.P.M. Timmerman RA

Partner

62


G. BIJLAGE

MATERIËLE VASTE ACTIVA

STAAT

Hard- en

Sporttechnische

Inventaris software materialen Totaal

€ € € €

Aanschafwaarde 435.476 2.068.982 572.748 3.077.206

Cumulatieve

afschrijvingen -294.874 -1.378.557 -484.894 -2.158.325

Boekwaarde per

30 juni 2009 140.602 690.425 87.854 918.881

Mutaties in de

boekwaarde:

Investeringen 25.844 375.280 32.710 433.834

Desinvesteringen

Afschrijvingen op

desinvesteringen

Afschrijvingen -33.883 -378.456 -38.181 -450.520

Saldo -8.039 -3.176 -5.471 -16.686

Aanschafwaarde 461.320 2.444.262 605.458 3.511.040

Cumulatieve

afschrijvingen -328.757 -1.757.013 -523.075 -2.608.845

Boekwaarde per

30 juni 2010 132.563 687.249 82.383 902.195

63


H. BIJLAGE: KASSTROOM OVERZICHT

2009-2010 2008-2009

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat *) -972.816 -770.163

Afschrijving materiële vaste activa 450.520 433.134

Mutatie voorzieningen -4.448 -35.852

446.072 397.282

-526.744 -372.881

Mutatie vorderingen/voorraden 624.096

-

2.283.969

Mutatie kortlopende schulden anders dan

-

m.b.t. leningen en bankkredieten

1.825.346 554.963

Mutatie werkkapitaal -1.201.250 -1.729.006

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.727.994 -2.101.887

Financiële baten en lasten

Bijzondere baten en lasten/aandeel

258.129 398.155

resultaat in deelnemingen 21.053 -125.849

Kasstroom uit operationele activiteiten 279.182 272.306

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.448.812 -1.829.581

Netto investering in materiële vaste activa -433.833 -474.333

Mutatie financiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -433.833 -474.333

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.882.645 -2.303.914

Opgenomen langlopende leningen 0 0

Aflossing leningen en bankkredieten 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -1.882.645 -2.303.914

*) Het bedrijfsresultaat is als volgt samengesteld:

Operationeel resultaat volgens staat van baten en

lasten -714.687 -372.008

Hierin begrepen rente inkomsten -258.129 -398.155

Resultaat vóór rente inkomsten -972.816 -770.163

64


I. Bijlage uitslagen

Langebaan

AEGON Nederlandse Kampioenschapen afstanden

Dames Heren

500 meter Annette Gerritsen Jan Smeekens

1.000 meter Annette Gerritsen Stefan Groothuis

1.500 meter Annette Gerritsen Rhian Ket

3.000 meter Ireen Wust

5.000 meter Renate Groenewold Sven Kramer

10.000 meter Sven Kramer

AEGON Nederlands Kampioenschap Sprint

Dames Heren

Nederlands Kampioen: Annette Gerritsen Stefan Groothuis

Aegon Nederlands Kampioenschap Masters

Allround Dames Heren

Senioren Bianca van den Hoek Johannes de Groot

Master A Anja Bollaart Erik Valentijn

Master B Monique Boerema Jan Duif

Master C Noor van der Ster Arjan Bakker

Master D Thea Kroontje (D/E/F) Victor van den Hoff

Master E Wibe Veenbaas

Master F Kees Verdouw

Master G Toon Kooijmans

Afstanden

500 meter Dames Heren

Senioren B Renske Winters Harry Pardijs

Master A Anja Bollaart Jan van der Stouwe

Master B Monique Boerema Beno Pol

Master C Noor van der Ster Johan van Leeuwen

Master D Thea Kroontje (D/E/F) Victor van den Hoff

Master E Wibe Veenbaas

Master F Piet Griffioen

Master G Toon Kooijmans

1.000 meter Dames Heren

Senioren B Bianca van den Hoek

Master A Anja Bollaart

Master B Monique Boerema

Master C Noor van der Ster

Master D/E/F Thea Kroontje

Master F Kees Verdouw

Master G Toon Kooijmans

1.500 meter Dames Heren

Senioren B Bianca van den Hoek Johannes de Groot

Master A Kaska Rogulska Erik Valentijn

Master B Lian van Dongen Jan Duif

Master C Noor van der Ster Arjan Bakker

Master D Thea Kroontje (D/E/F) Victor van den Hoff

65


Master E Wibe Veenbaas

Master F Kees Verdouw

Master G Toon Kooijmans

3.000 meter Dames Heren

Senioren B Bianca van den Hoek Johannes de Groot

Master A Kaska Rogulska Erik Valentijn

Master B Lian van Dongen Sjaak Botman

Master C Ans Oudejans Arjan Bakker

Master D Thea Kroontje (D/E/F) Victor van den Hoff

Master E Wibe Veenbaas

Master F Kees Verdouw

Master G Toon Kooijmans

5.000 meter Dames Heren

Senioren B Andres Landman

Master A Erik Valentijn

Master B Sjaak Botman

Master C Arjan Bakker

Master D Victor van den Hoff

Master E Wibe Veenbaas

AEGON Nederlands Kampioenschap Junioren

Categorie Dames Heren

Junioren C Antoinette de Jong Kai Verbij

Junioren B Letitia de Jong Thomas Krol

Junioren A Lotte van Beek Koen Verweij

AEGON Nederlands Kampioenschap Allround

Dames Heren

Nederlands Kampioen Elma de Vries Wouter Olde Heuvel

AEGON Nederlands Kampioenschap Junioren en Neo-Senioren Afstanden

Junioren B Dames Heren

500 meter Letitia de Jong Niels Olivier

1.000 meter Letitia de Jong Thomas Krol

1.500 meter Bo van der Werff Thomas Krol

3.000 meter Pien Keulstra Jeroen Negenman

Junioren A Dames Heren

500 meter Janine Smit Wietse van der Heide

1.000 meter Lotte van Beek Maurice Vriend

1.500 meter Lotte van Beek Maurice Vriend

3.000 meter Irene Schouten Frank Hermans

5.000 meter Irene Schouten Frank Hermans

Neo-Senioren Dames Heren

500 meter Natasja Bruintjes Jesper Hospes

1.000 meter Natasja Bruintjes Pim Schipper

1.500 meter Marrit Leenstra Tim Roelofsen

3.000 meter Marrit Leenstra

5.000 meter Carlijn Achtereekte Renz Rotteveel

10.000 meter Renz Rotteveel

66


Kunstrijden

Open Nederlands Kampioenschap (Nederlandse Kampioenen):

Dames Heren

Senioren: Manouk Gijsman Boyito Mulder

Junioren: Joyce den Hollander Thomas Kennes

Novices: Laura Ponzio Genki Suzuki

Debs: Janne van de Biggelaar Kevin Andrioli

Paarrijden junioren: Rachel Epstein en Dmitry Epstein

Synchroonschaatsen Junioren: Duke Town Twinkle Stars

Synchroonschaatsen novices: Duke Town Ice Crystals

Shorttrack

NK Shorttrack

Meisjes Junioren C Jongens Junioren C

1.000 meter Jessy Kauffman Dennis Kruyswijk

500 meter Jessy Kauffman Dylan Hoogerwerf

800 meter Manon de Boer Dennis Visser

Super Finale 1.500 meter Jessy Kauffman Dennis Visser

Algemeen Klassement Jessy Kauffman Dennis Visser

Meisjes Junioren B Jongens Junioren B

1.500 meter Lara van Ruyven Mike Scheppers

500 meter Lara van Ruyven Adwin Snellink

1.000 meter Lara van Ruyven Adwin Snellink

Super Finale 1.500 meter Loïs Kloor Mark Prins

Algemeen Klassement Lara van Ruyven Adwin Snellink

Meisjes Junioren A Jongens Junioren A

Algemeen Klassement Rosalie Huisman Christian Bökkerink

Dames Heren

1.500 meter Yara van Kerkhof Freek van der Wart

500 meter Yara van Kerkhof Freek van der Wart

1.000 meter Yara van Kerkhof Rudy Koek

Super Finale 3.000 meter Yara van Kerkhof Daan Breeuwsma

Algemeen Klassement Yara van Kerkhof Freek van der Wart

Aflossing

Meisjes Junioren 3.000 meter Den Haag/Westland

Lara van Ruijven/Loïs Kloor/Sara Rog/Jessy Kauffman

Jongens Junioren 3000 meter Den Haag/Westland

Dylan Hoogerwerf/Dennis Kruyswijk/Mike

Schepers/Adwin Snellink

Dames 3.000 meter Shorttrack Club Thialf

Hilda Wijnja/Margriet de Schutter/Jessica Ausma/Sanne

Herder

Heren 5.000 meter IJV Zoetermeer

Rudy Koek/Koen Hakkenberg/Freek van der Wart/Ingmar

van Riel

67


Marathon

Wedstrijden op Kunstijs

KNSB Marathon Cup Heren Dames

Topdivisie: Sjoerd Huisman Mariska Huisman

Ploegenklassement Top Divisie: Adformatie Viks Parket

1 e Divisie: Frederik Nauta

Driedaagse Top Divisie: Jorrit Bergsma Maria Sterk

Driedaagse 1 e Divisie: Nick Uithoven

NK op Kunstijs

Heren Arjan Stroetinga

Dames Mariska Huisman

Masters Kurt van de Nes

1 e divisie: Elwin Hulsink

Wedstrijden op natuurijs

Heren Dames Masters

Marathon van Haaksbergen Kurt Wubben Elma de Vries

Marathon van Veenoord Rob Hadders Anniek ter Haar

Marathon van Noordlaren Jan Maarten Heideman Maria Sterk

De Ronde van Loosdrecht Ralf Zwitser Carla Zielman

Veluwenmeertocht Geert Jan van der Wal Mireille Reitsma Sjoerd Hellinga

Henk Angenent Classic Peter van de Pol

NK Natuurijs Jorrit Bergsma Maria Sterk Arnold Stam

Open NK Sjoerd Huisman Carla Zielman

Grand Prix Natuurijs Jan Maarten Heideman Danielle Bekkering

Weissensee Pieter Jan van Eck Carla Zielman

Altern. Elf. Weisssensee Jorrit Bergsma Danielle Bekkering

FlevOnice Arjan Stroetinga Mariska Huisman

Falun Zweden Peter van de Pol Andrea Sikkema

Kuopio Finland Kurt Wubben

68


Inline-skaten

KPN Nederlandse Kampioenschappen Baan

Dames Heren

300 meter Bianca Roosenboom Ronald Mulder

500 meter Bianca Roosenboom Michel Mulder

1.000 meter Bianca Roosenboom Michel Mulder

Afvalkoers Bianca Roosenboom Karlo Timmerman

Puntenkoers Mariska Huisman Crispijn Ariëns

Aflossing Mariska Huisman Sjoerd Huisman

Bianca Roosenboom Ronald Mulder

Manon Kamminga Michel Mulder

Junioren meisjes Junioren Jongens

300 meter Mandy Groot Lars Scheenstra

500 meter Mandy Groot Lars Scheenstra

1000 meter Mandy Groot Wim Dillen

Afvalkoers Mandy Groot Wim Dillen

Puntenkoers Mandy Groot Wim Dillen

Aflossing Mandy Groot Wim Dillen

Annemarie Boer Nico Bloemert

Martine van Zalinge Ewout Nijboer

Kadetten meisjes Kadetten Jongens

300 meter Dominique Lommers Tim Kieftenburg

500 meter Dominique Lommers Ids Meijer

1.000 meter Dominique Lommers Kay Schipper

Afvalkoers Dominique Lommers Rick Schipper

Puntenkoers Dominique Lommers Rick Schipper

Aflossing Berber Vonk Kay Schipper

Kelly Schouten Rick Schipper

Beau Wagemaker Tim Kieftenburg

Tjeu Berlijn

Pupillen 1 meisjes Pupillen 1 jongens

300 meter Andrea Hokse Chris Huizinga

500 meter Berber Vonk Chris Huizinga

1000 meter Berber Vonk Gerrie van Lingen

Afvalkoers Berber Vonk Gerrie van Lingen

Puntenkoers Berber Vonk Chris Huizinga

Aflossing Emese Palenstijn Jorick de Boer

Daphne Hendriks Chris Huizinga

Daniëlle Ootes Gerrie van Lingen

KPN Nederlandse Kampioenschappen Weg

Dames Heren Masters

200 meter Bianca Roosenboom Ronald Mulder Geert Kruims

500 meter Bianca Roosenboom Ronald Mulder Geert Kruims

Afvalkoers Bianca Roosenboom Gary Hekman Geert Kruims

Puntenkoers Elma de Vries Crispijn Ariëns

Junioren Meisjes Junioren Jongens

200 meter Mandy Groot Lars Scheenstra

500 meter Annemarie Boer Lars Scheenstra

Puntenkoers Mandy Groot Wim Dillen

69


Kadetten Meisjes Kadetten Jongens

200 meter Dominique Lommers Rémon Kwant

1000 m. Dominique Lommers Rémon Kwant

Afvalkoers Dominique Lommers Jordy Harink

KPN Nederlandse Kampioenschappen Marathon

Dames Elma de Vries

Heren A Sjoerd Huisman

Heren B Frederik Nauta

Heren C Wessel Schilders

Masters 40+ René van der Meulen

Masters 50+ Albert Bakker

Masters 60+ Herman Pouwels

Junioren meisjes Mandy Groot

Junioren jongens Wim Dillen

Kadetten meisjes Dominique Lommers

Kadetten jongens Jordy Harink

Open Nederlandse Kampioenschappen Marathon

Dames Hilde Govaerts

Heren A Gary Hekman

Beloften Peter Nauta

Masters 40+ Raymond Jansen

Masters 50+ Albert Bakker

Masters 60+ Herman Pouwels

KPN Landelijke Baancompetitie Senioren – 13 wedstrijden

Eindklassement Dames Heren

Sprint Brooke Lochland Michel Mulder

Lange afstanden Brooke Lochland Sjoerd Huisman

Landelijke Baancompetitie Jeugd – 6 wedstrijden

Eindklassement:

Junioren meisjes Annemarie Boer

Junioren jongens Ewout Nijboer

Kadetten meisjes Beau Wagemaker

Kadetten jongens Ids Meijer

Pupillen 1 meisjes Andrea Hokse

Pupillen 1 jongens Gerrie van Lingen

KPN Inline-cup – 15 wedstrijden

Eindklassement:

Dames Hilde Govaerts

Heren A Crispijn Ariëns

Beloften Kevin Floris

Masters Albert Bakker

Univé-van de Wiel marathon-baan 3 daagse

Eindklassement: Dames Heren Beloften

Manon Kamminga Jan van Loon Wim Dillen

70

Similar magazines