jaarverslag - Alpe d'HuZes

opgevenisgeenoptie.nl

jaarverslag - Alpe d'HuZes

Stichting Alpe d’HuZes

Everdingen

Jaarrapport 2011

www.opgevenisgeenoptie.nl

1


Inhoudsopgave

Algemeen 3

Voorwoord 5

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 6

JAARREKENING

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 8

Balans per 31 oktober 2011 10

Staat van baten en lasten over de periode van

1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011

Kasstroomoverzicht over de periode van

11

1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 12

Toelichting op de balans per 31 oktober 2011 13

Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode

van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 14

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring 17

2

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


Aan alle sponsoren, donateurs,

deelnemers en andere vrienden

van Stichting Alpe d’HuZes

Culemborg, 30 mei 2013

Geachte heer, mevrouw,

Namens het bestuur van Stichting Alpe d’HuZes bieden wij u hierbij het bestuursverslag 2011 alsmede de

jaarrekening over 2011 aan. Middels deze documenten leggen wij verantwoording af over de besteding

van de door de Stichting in de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 ontvangen bijdragen

en informeren wij u over onze plannen voor de komende periode.

Uit de bijgevoegde jaarrekening blijkt dat de (financiële) omvang van het evenement in 2011 ten opzichte

van 2010 bijna is verdubbeld. Na de spectaculaire groei in 2007, 2008, 2009 en 2010 heeft de Stichting

in 2011 derhalve opnieuw kans gezien alle verwachtingen te overtreffen en haar doelstelling te halen. In

2011 is een totaalbedrag ad € 20,2 miljoen afgedragen aan KWF Kankerbestrijding tegenover een bedrag

ad € 11,9 miljoen in 2010. Een ongekende prestatie welke uitsluitend en alleen mogelijk is geweest

vanwege de inzet en betrokkenheid van de nog steeds groeiende kring van vrijwilligers en sponsoren.

Wij willen een ieder die op zijn/haar wijze een bijdrage heeft geleverd dan ook hartelijk bedanken voor

deze inzet. Met deze bijdragen zijn we in staat een grote groep mensen te faciliteren en te inspireren om

Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker!

ANBI Status

Met ingang van 1 januari 2008 wordt Stichting Alpe d’HuZes door de Belastingdienst erkend als een

zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond hiervan is de Stichting vrijgesteld van

de heffing van het recht van schenking en van successie. Verder zijn de giften van zowel particulieren als

bedrijven (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomsten- respectievelijk de vennootschapsbelasting.

Accountantscontrole

De jaarrekening van de Stichting is gecontroleerd door Deloitte Accountants BV. De goedkeurende

controleverklaring is opgenomen op pagina 17 van het onderhavige rapport.

Vaststelling jaarrekening 2010

De jaarrekening over 2010 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 23 februari 2012.

Bestuur

De leden van het bestuur worden door het bestuur van Stichting Inspire2Live benoemd voor een periode

van drie jaar. Een afgetreden bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar.

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg 3


Het statutaire bestuur wordt met ingang van oktober 2011 gevormd door de volgende personen:

Naam Functie Benoemd per Relevante nevenfuncties

Johan van der Waal Voorzitter 5-10-2009 - Directeur/eigenaar Arma Advies

4

- Bestuurslid Stichting Basketball Academie UBALL

Hugo van den Broek Penningmeester 5-10-2010 - Directeur/eigenaar ViaHugo B.V.

Sandra Wijdeveld Secretaris 23-8-2008 - Freelance secretaresse

- Financieel Directeur Wessel, Tideman & Sassen B.V.

Tom de Geus Koersdirecteur 17-9-2011 - Directeur/eigenaar Paradox B.V.

- Vennoot AIMS International Netherlands B.V.

Pieter Snijder Geldbesteding 10-3-2010 - Projectmanager De Nederlandsche Bank

Jurriaan Callenbach Fondsenwerving 1-1-2008 - Account Director ING Wholesale and Payment

vanuit Logica NL

- Manager Samenwerkingen Koninklijke Wilhemina

Fonds

- Directeur/eigenaar Callenbach Consultancy

Gerrit Walraven Deelnemerscoördinatie 17-9-2011 - Business Intelligence Manager & Vendor Manager

Achmea

Medeoprichters en deelnemers van het eerste uur Coen van Veenendaal en Peter Kapitein zijn nauw

betrokken als ambassadeur van de Stichting, maar hebben sinds 2011 niet langer meer een formele

bestuursfunctie. Gedurende 2012 zijn Pieter Snijder en Jurriaan Callenbach afgetreden als bestuurslid en

is Frank du Mosch benoemd tot bestuurslid.

Naast genoemde bestuursleden is een groot aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie van het

jaarlijkse fietsevenement op de Alpe d’Huez in Frankrijk. Eén en ander met de volgende functionele

onderverdeling:

Coördinatie van vrijwilligers

Merchandise

Catering

Infrastructuur inclusief IT

Alpe d’HuZus koers

Deelnemersadministratie

Communicatie

Logistiek en faciliteiten

Medisch

Support pool

Veiligheid en vergunningen

Fun

Kinderopvang

Al deze mensen tezamen vormen een professioneel vrijwilligersnetwerk dat het voor Stichting Alpe d’HuZes

mogelijk maakt haar sponsoren en donateurs te beloven dat de door hen betaalde bedragen voor (meer

dan) de volle 100% ten goede komen aan KWF Kankerbestrijding.

Het bestuur

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


Voorwoord namens Pieter Snijder

Pieter Snijder, verantwoordelijk voor de ‘geldbesteding’ in het bestuur,

in gesprek met Hans Matheeuwsen van team Communicatie over

de doelen van Alpe d’HuZes in 2012.

Hamvraag van alle duizenden deelnemers, sponsoren en vrijwilligers

van Alpe d’HuZes is en blijft toch: Waar blijven al die met bloed,

Pieter Snijder

zweet en tranen ingezamelde miljoenen? Bestuurslid Pieter Snijder

beheert binnen de stichting de portefeuille Geldbesteding. Hij weet

wat er binnenkomt en waar het geld blijft. Het feit alleen al dat hij werkzaam is bij De Nederlandsche

Bank schept vertrouwen in een bevredigend antwoord. De hamvraag pareert hij aan de hand van een

fikse stapel papier waarin elke opgehaalde en uitgegeven euro staat genoteerd. Het antwoord diept hij

feilloos op, al bladerend door cijferreeksen en over het papier geleid door de zoekende wijsvinger van

zijn rechterhand.

Sinds 2006 heeft Alpe d’HuZes zo’n 75 miljoen euro opgehaald, inclusief de recordopbrengst van 2012

(32,2 miljoen). Al dit geld is gereserveerd en, behoudens de inmiddels bekende opbrengst van 2012,

formeel ook grotendeels goedgekeurd. Dat laatste wil zeggen dat het de door KWF Kankerbestrijding

gehanteerde strenge toets der kritiek heeft doorstaan. Want de medische wereld weet in toenemende

mate het gezamenlijke fonds van Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding te vinden. Een kritische

beoordeling van de aanvragen is een vereiste. De stichting hanteert richting deelnemers een strikt

antistrijkstokbeleid dus is het ondenkbaar dat er geld over de balk wordt gesmeten. Ingediende

projectvoorstellen worden in het voorstadium (via zogenoemde 2-pagers) beoordeeld. Na goedkeuring

door de stichting gaat de aanvraag naar KWF Kankerbestrijding. Deze betrekt de Wetenschappelijke

Raad van het fonds bij het oordeel over de aanvraag. Als goedkeuring is gegeven moet een project zo

snel mogelijk worden opgepakt en uitgevoerd.

Met deze werkwijze onderscheidt Alpe d’HuZes zich fors van andere goede doelen, benadrukt Pieter

Snijder. “We zamelen niet alleen geld in om het vervolgens te ‘dumpen’ bij KWF. Nee, we hebben een

beleidsmatige invloed op de keuzes waar ons geld aan wordt besteed.” Zo hoopt de stichting een

bepalende rol te kunnen spelen in de medische wereld, die nogal solistisch is ingesteld, verklaart hij:

“Wij streven naar samenwerking van ziekenhuizen en instituten. Kennisdeling is helaas nog steeds

geen gemeengoed in de medische wereld.”

Verwacht hier geen gedetailleerde bedragen voor concrete doelen, ze zijn beschikbaar, maar een

opsomming op deze plek zou veel te ver voeren. “Eén van de speerpunten voor 2012 is het programma

Sneldiagnose. Samen met KWF Kankerbestrijding kijken we welke onderzoeken en projecten hiervoor in

aanmerking komen. We willen dat de ziekenhuizen hun organisatie verbeteren en wel zodanig dat voor de

kankerpatiënt de meest optimale situatie ontstaat: dat alles zo gepland kan worden dat hij aan het einde

van de dag weet waar hij aan toe is. Het is dus meer een logistiek vraagstuk. Wij richten ons hierbij op

de processen, geleid door de centrale vraag: ‘Wat levert het op voor de patiënt?’ Grote groepen patiënten

worden op dit moment nog niet ondersteund. Gelukkig haken steeds meer ziekenhuizen aan. De vraag

‘Wat levert het op voor de patiënt’ is overigens voor alle aanvragen het belangrijkste beoordelingscriterium.”

Pieter Snijder beheert de portefeuille sinds augustus 2010. Alpe d’HuZes groeide als actie dusdanig dat

de stichting het zicht op inkomsten en uitgaven even kwijt dreigde te raken. Want ook het bestuur bestaat

slechts en louter uit vrijwilligers. “Het eerste jaar ben ik voornamelijk bezig geweest met inventariseren:

Waar zit het geld? Nu Alpe d’HuZes, mede door alle publiciteit, is geëxplodeerd, doen we dit met een

team van zes man. Wij bespreken de potentiële aanvragen voor. Er is inmiddels voor ruim 38 miljoen euro

toegekend aan projecten en er ligt nu nog voor zo’n 18 miljoen euro aan aanvragen op tafel. Wij toetsen

al die aanvragen aan onze visie en missie: ‘Goed, Gelukkig en Gezond leven met kanker’. Daar zal in 2012

het ‘onder controle krijgen van kanker binnen tien jaar’ als missie bijkomen. Dat is toch een prachtig

streven?”

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg 5


BESTUURSVERSLAG

Zoals in het gedachtegoed vastgelegd, was de 6e editie van Alpe d’HuZes ons lustrumjaar. Ruim 4.500

deelnemers zijn de uitdaging aangegaan en hebben de berg één tot wel zes keer op één dag bedwongen

op de fiets of hardlopend. Nog méér mensen - denk ook aan supporters en vrijwilligers - hebben die week

in juni 2011 lief en leed met elkaar gedeeld. Vele tranen zijn gevloeid, kaarsjes zijn gebrand, vele knuffels

zijn uitgedeeld en zoveel indrukwekkende verhalen deden de ronde, niet alleen op de deelnemersbijeenkomsten,

maar vooral ook op de Alpe d’Huez gedurende onze koersweek. In 2010 mochten wij

al een recordbedrag aan donaties ontvangen, echter de opbrengst in 2011 heeft al onze dromen en

verwachtingen overtroffen. En dat dankzij de vele mensen die zich met hart en ziel belangeloos hebben

ingezet om zoveel mogelijk donateurs te werven. Zonder al die mensen was het niet mogelijk geweest

zo’n mooi resultaat neer te zetten.

Voorzitter Johan van der Waal is samen met koersdirecteur Tom de Geus meerdere keren naar Frankrijk

afgereisd om lokaal met de autoriteiten en plaatselijke middenstand goede afspraken te maken. De

medewerking van de Franse bevolking is essentieel geworden om de kleine invasie van in 2011 maar

liefst 12.000 Nederlanders te verwerken. Er ontstaat een hechte band tussen de Fransen en Alpe d’HuZes

en zij sluiten het evenement volledig in hun armen.

In 2011 kregen we ook voor het eerst te maken met een live uitzending van de Nederlandse televisie.

Naast dat Bert Kranenbarg al jaren via zijn radioprogramma Knooppunt Kranenbarg verslag voor de

NCRV vanaf de berg deed, kwam daar nu de NCRV samen met de NOS met een live programma bij.

De hele week werd op de Nederlandse televisie verslag gedaan van de voorbereidingen op de berg.

Op de koersdag werd verslag gedaan met live-beelden en interviews. Onze voorzitter heeft aan het

einde van de dag live op televisie het sponsorbedrag bekend gemaakt.

De uitzending heeft veel betekend voor de naamsbekendheid van het evenement; de kranten stonden

er vol van en via social media was Alpe d’HuZes op de koersdag hét trending topic. Dat dit in 2012 nòg

meer mensen op de been zou gaan brengen, bleek al snel duidelijk.

Kanker is een afschuwelijke ziekte en tegelijk is het ook deze ziekte die zoveel mensen met elkaar

verbindt, zo blijkt wel uit de animo voor ons evenement. ‘Is de capaciteit van de berg nu bereikt?’, wordt

ons vaak gevraagd. Het antwoord daarop luidt heel stellig ‘nee’. Want Opgeven is geen Optie en het is

altijd mogelijk om oplossingen te vinden voor ogenschijnlijke problemen. Een van de maatregelen die

we afgelopen jaar hebben genomen om mensen veilig te kunnen laten afdalen, is een door motards

gereguleerde maximum daalsnelheid af te kondigen en dat bleek in de praktijk goed te werken.

Financieel beleid

We zijn ongelooflijk trots op het feit dat KPMG de hele financiële administratie onder haar hoede heeft

genomen; er komen dagelijks duizenden donaties binnen en rondom het evenement zelfs tienduizenden

zodat het een enorme klus is geworden om al die boekingen te verwerken. Dankzij de sponsoring door

KPMG kunnen we dit behappen. Iedere dag zijn meerdere medewerkers aan het werk om alle mutaties

te kunnen verwerken. Een welgemeend ‘dank jullie wel’ is hier op zijn plaats.

Het zal u niet verbazen dat wij ons ook in 2011 hebben geconformeerd aan een van onze

kernwaarden, het antistrijkstokbeleid. Hierdoor komen alle donaties een op een ten goede aan het

Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Uit het op pagina 12 opgenomen kasstroomoverzicht blijkt dat Alpe d’HuZes

in 2011 € 20.176.382 zal afdragen aan KWF Kankerbestrijding.

6

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


Geldbesteding

In het voorwoord is een interview opgenomen met Pieter Snijder. Als voormalig bestuurslid van onze

Stichting hield hij toezicht op de besteding van de gelden in het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. In dit interview

kunt u meer lezen over de projecten en de doelen waar we ons bijeengebracht sponsorgeld aan besteden.

Ook verwijzen wij u voor nadere informatie c.q. actuele informatie over al deze projecten naar onze

website: www.opgevenisgeenoptie.nl

2012

Inmiddels is editie 2012 een feit. Dat we in 2012 een verdubbeling aan inschrijvingen hebben mogen

ontvangen, doet ons goed. De omvang van het evenement werd daarmee van dermate allooi, dat we de

professionalisering op vele vlakken hebben aangescherpt. Er waren in 2012 nòg meer bedrijven en

vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van de vele taken. Allen zetten zich geheel belangeloos in om het

evenement in Frankrijk tot een groot succes te maken. Zonder hen zou Alpe d’HuZes niet zo’n succes zijn;

wij zijn alle betrokkenen dan ook zeer dankbaar voor hun steun en inzet. Het evenement bestond in 2012

niet uit één, maar uit twee dagen. Dit vergde niet alleen aanpassing van de plaatselijke bevolking en

renners, maar ook organisatorisch bracht dit nogal wat extra werk met zich mee. Maar we deden het

met liefde. Het werd wederom een ongekende happening die zijn weerga niet kende!

Culemborg, 8 maart 2013

Het bestuur,

w.g. w.g.

Gerrit Walraven Johan van der Waal

(penningmeester) (voorzitter)

Overige bestuursleden:

Sandra Wijdeveld

Tom de Geus

Frank du Mosch

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg 7


JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Statutaire doelstelling

In artikel 2 van de statuten van de Stichting is de doelstelling van Stichting Alpe d’HuZes als volgt

beschreven: “De Stichting heeft ten doel gelden in te zamelen ten behoeve van Stichting Koningin

Wilhelmina Fonds te Amsterdam”. Voorts is in genoemd artikel de doelstelling opgenomen betreffende

“het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek betreffende kanker onder alle

mogelijke vormen, opdat mensen Goed, Gelukkig en Gezond kunnen leven met kanker. Zij tracht dit doel

te bereiken door onder andere het organiseren van sport-/fietsevenementen. De opbrengsten van al haar

activiteiten zullen te allen tijde volledig worden bestemd aan de verwezenlijking van de statutaire

doelstellingen”. De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Overeenkomstig het advies van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is in deze jaarrekening

gerapporteerd overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het

exploitatieresultaat, is de verkrijgings of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden

activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen,

bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen

bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorraden

De voorraad merchandiserartikelen wordt gewaardeerd tegen de netto betaalde inkoopprijs of lagere

marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

8

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan

het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen.

De door deelnemers aan het fietsevenement gerealiseerde sponsorbijdragen en donaties worden

verantwoord in het verslagjaar waarin het fietsevenement plaatsvindt. Kosten worden in aanmerking

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige opbrengsten inclusief rente inkomsten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop

deze betrekking hebben.

Verkopen

De netto omzet merchandise en catering betreft de opbrengst voor de aan deelnemers en derden

geleverde goederen en diensten onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen. Deze

opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering van de desbetreffende goederen en

diensten.

Kostprijs verkopen

De kostprijs van de verkopen, waaronder begrepen de direct met de inkoop daarvan verband houdende

kosten, wordt gewaardeerd tegen de netto uitgaafprijs, ná verrekening van door sponsoren betaalde c.q.

vergoede aankoopbedragen.

Sponsoring in natura

In geld waardeerbare diensten van bedrijven worden gewaardeerd tegen reële waarde in Nederland als

sponsoring in natura.

Rente inkomsten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) interest.

Afdracht aan KWF Kankerbestrijding

Uitkeringen aan KWF Kankerbestrijding worden verantwoord in het jaar waarin het bestuur besluit tot

deze schenking.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg 9


BALANS PER 31 OKTOBER 2011

(Na resultaatbestemming)

(in euro’s) 31 oktober 2011 31 oktober 2010

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad merchandise 107.967 38.000

Vorderingen

Sponsordebiteuren 209.885 105.925

Nog te ontvangen bedragen 1 238.684 103.422

448.569 209.347

Liquide middelen

Liquide middelen 2 19.711.089 14.139

Totaal 20.267.625 261.486

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingsfonds KWF 3 32.411 168.652

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.167 5.115

Omzetbelasting 4 51.431 719

Overlopende passiva 5 20.182.616 87.000

20.235.214 92.834

Totaal 20.267.625 261.486

10

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 2010

TOT EN MET 31 OKTOBER 2011

(in euro’s) 1-11-2010 t/m 31-10-2011 1-11-2009 t/m 31-10-2010

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Sponsorbijdragen en donaties

Overige opbrengsten

19.452.007 11.612.038

Merchandising 6 241.047 214.258

Catering 6 139.779 97.519

Evenement 6 41.866 15.165

422.692 326.942

Totaal baten uit eigen

fondsenwerving

19.874.699 11.938.980

Totaal baten uit beleggingen 165.442 88.946

Totaal van de baten 20.040.141 12.027.926

Lasten

Besteed aan doelstelling

Afdracht aan KWF

Kankerbestrijding

7 20.176.382 11.867.999

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

0 0

Kosten beheer en administratie 8 0 0

Som der lasten 20.176.382 11.867.999

Resultaat boekjaar -136,241 159.927

Resultaatbestemming

Onttrekking/Toevoeging aan

bestemmingsfonds KWF

Kengetallen

Bestedingen aan doelstelling /

totaal van de baten

Kosten eigen fondsenwerving /

baten uit eigen fondsenwerving

3 -136.241 159.927

100,7% 98,7%

0,0% 0,0%

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg 11


KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 2010 TOT EN

MET 31 OKTOBER 2011

(in euro’s) 2011 2010

Kasstroom uit operationele

activiteiten

Baten uit eigen sponsorwerving:

Sponsorbijdragen en donaties 19.452.007 11.612.038

Overige opbrengsten 422.692 326.942

Baten uit beleggingen: 165.442 88.946

Totaal van de baten 20.040.141 12.027.926

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden -69.967 -18.500

Vorderingen -239.222 -111.626

Kortlopende schulden 20.142.380 3.376.500 -28.907 1.145.984

Afdracht aan KWF

Kankerbestrijding

12

19.833.191 -159.033

-20.176.382 -11.867.999

Toename geldmiddelen 19.696.950 894

Het verloop van de geldmiddelen

is als volgt:

Stand per 1 november 14.139 13.245

Mutatie boekjaar 19.696.950 894

Stand per 31 oktober 19.711.089 14.139

TOELICHTING OP DE KASSTROMEN

Uit vorenstaand overzicht blijkt dat Stichting Alpe d’HuZes in 2011 € 20,2 miljoen zal afdragen aan

KWF Kankerbestrijding. In tegenstelling tot 2010 is dit gebeurd na afsluiting van het boekjaar, te weten

op 13 december 2011 een bedrag van € 20.000.000 en op 20 december 2011 het restant ad € 176.382.

In totaal heeft de Stichting in 2011 een bedrag ad € 20,04 miljoen aan sponsorbijdragen en donaties,

overige opbrengsten en baten uit beleggingen (spaarrekeningen) ontvangen. Als gevolg van haar

stringente financiële beleid, het genereren van aanvullende opbrengsten en niet te vergeten de

onbezoldigde inzet van alle vrijwilligers, is de Stichting ook in 2011 haar belofte nagekomen om de

ontvangen sponsorbijdragen en donaties voor tenminste 100% af te dragen aan KWF Kankerbestrijding.

In de periode sinds de oprichting van Stichting Alpe d’HuZes in 2006 tot en met 31 oktober 2011 heeft

de Stichting voor een totaalbedrag ad € 41,21 miljoen aan sponsorbijdragen en donaties ontvangen.

In genoemde periode is een totaalbedrag ad € 42,65 miljoen afgedragen aan KWF Kankerbestrijding,

ofwel ruim 103% van de sponsorbedragen en donaties.

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 OKTOBER 2011

ACTIVA

Vlottende activa

1. Vorderingen

Nog te ontvangen bedragen

(in euro’s) 31-10-2011 31-10-2010

Nog te ontvangen rente 163.184 90.721

Nederlandse BTW - 6.801

Buitenlandse BTW 5.900 5.900

Overige vorderingen 69.600 -

Totaal 238.684 103.422

2. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Voorts worden alle activa aangehouden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

PASSIVA

3. Bestemmingsfonds KWF

Het verloop van het bestemmingsfonds kan als volgt nader worden gespecificeerd:

(in euro’s) 31-10-2011 31-10-2010

Stand per 1 november 168.652 8.725

Af/Bij: resultaatbestemming boekjaar -136.241 159.927

Stand per 31 oktober 32.411 168.652

Op grond van de statutaire bepalingen van de Stichting komt het saldo van het bestemmingsfonds KWF

feitelijk toe aan KWF Kankerbestrijding.

4. Omzetbelasting

Ter zake van haar opbrengsten uit de verkoop van merchandise artikelen alsmede voor de ontvangen

vergoedingen voor de catering/bar tijdens het evenement is de Stichting belastingplichtig voor de

omzetbelasting.

(in euro’s) 31-10-2011 31-10-2010

Aangifte omzetbelasting boekjaar 51.431 -

Suppletie aangifte omzetbelasting 2010 - 719

Stand per 31 oktober 51.431 719

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg 13


5. Overlopende passiva

(in euro’s) 31-10-2011 31-10-2010

(Restant) afdracht aan KWF

Kankerbestrijding

20.176.382 87.000

Vooruitontvangen bijdragen

evenement

6.234 0

Nog te betalen bedragen - 0

Totaal 20.182.616 87.000

Op 13 december 2011 is een bedrag ad € 20.000.000 en op 20 december 2011 het restant ad € 176.382

overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding ten bate van het Alpe d’HuZes/KWF-fonds.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting heeft zich op generlei wijze borg of garant gesteld jegens derden. Voorts zijn er geen

contractuele verplichtingen aangegaan.

Verbonden partijen

Stichting Alpe d’HuZes heeft zich statutair ten doel gesteld gelden in te zamelen ten behoeve van

Stichting Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam. De door de Stichting Alpe d’HuZes aan KWF

Kankerbestrijding afgedragen gelden worden door KWF Kankerbestrijding op een afgezonderde

bankrekening beheerd. De daarmee gegenereerde rente-inkomsten worden toegevoegd aan het

Alpe d’HuZes/KWF-fonds. In juridische zin is KWF Kankerbestrijding eigenaar van deze gelden.

Het bestuur van Stichting Alpe d’HuZes beslist mee over de aanwending van deze gelden.

In de jaarrekening van KWF Kankerbestrijding wordt het verloop van het Alpe d’HuZes/KWF-fonds nader

verbijzonderd. Voor een nadere toelichting op de aanwending hiervan verwijzen wij u naar het in dit

jaarrapport opgenomen bestuursverslag. Voorts is de nodige informatie opgenomen op de officiële

website van Stichting Alpe d’HuZes: www.opgevenisgeenoptie.nl

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE VAN

1 NOVEMBER 2010 TOT EN MET 31 OKTOBER 2011

6. Overige opbrengsten

(in euro’s) 2011 2010

Merchandising 241.047 214.258

Catering 139.779 97.519

Evenement 41.866 15.165

Totaal 422.692 326.942

De hierboven vermelde bedragen betreffen de per saldo gerealiseerde opbrengsten voor de afzonderlijke

opbrengstcategorieën. Deze bedragen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

(in euro’s) 2011 2010

Merchandise

Verkoopopbrengsten 548.487 454.864

Bruto kostprijs van de verkopen -317.440 -268.926

Door sponsoren betaalde artikelen - 18.320

Sponsoring in natura 10.000 10.000

241.047 214.258

14

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


(in euro’s) 2011 2010

Catering

Verkoopopbrengsten 159.012 115.471

Bruto kostprijs van de verkopen -144.437 -86.452

Sponsoring in natura 125.204 68.500

Evenement

139.779 97.519

Deelnemersbijdragen 114.754 69.000

Kosten organisatie evenement -402.265 -266.449

Door sponsors betaalde kosten - 6.614

Sponsoring in natura 329.377 206.000

41.866 15.165

7. Afdracht aan KWF Kankerbestrijding

(in euro’s) 2011 2010

Afdracht aan KWF Kankerbestrijding 20.176.382 11.867.999

Ter zake was voor 2011 een bedrag ad € 20.000.000 begroot (begroting 2010: € 10.000.000).

Stichting Alpe d’HuZes heeft in 2010 voor een bedrag ad € 250.000 aan sponsoring in natura

gerealiseerd. Dit bedrag kwam geheel ten goede aan het A-CaRe project. Het totale bedrag dat in 2010

ten goede is gekomen aan KWF Kankerbestrijding bedroeg daardoor € 12.117.999.

8. Kosten beheer en administratie

(in euro’s) 2011 2010

Accountantskosten 20.000 15.000

Kosten automatisering 55.000 55.000

Kosten actiesites deelnemers 43.500 18.500

Administratiekosten inclusief

licentiekosten

85.500 32.500

Overige advieskosten 65.000 45.000

Kosten betalingsverkeer 20.000 20.000

Ontwerp en opmaak publiciteit - 2.500

Promotieactiviteiten - 2.500

289.000 191.000

Af: sponsoring in natura -289.000 -191.000

0 0

9. Bestuurders beloningen

De bestuurders ontvangen geen beloningen uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Stichting.

Ondertekening van de jaarrekening

Culemborg, 8 maart 2013

w.g. w.g.

Gerrit Walraven Johan van der Waal

(penningmeester) (voorzitter)

Overige bestuursleden:

Sandra Wijdeveld

Tom de Geus

Frank du Mosch

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg 15


OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de op de volgende pagina opgenomen verklaring.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten

Conform de statutaire bepalingen is het saldo van de staat van baten en lasten over 2011 ten gunste

gebracht van het bestemmingsfonds Alpe d’HuZes/KWF Kankerbestrijding.

16

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg


20

www.opgevenisgeenoptie.nl - rekeningnummer 37.31.46.116

Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg

Ontwerp en opmaak zijn gesponsord door OPHIS/New Impulse, Utrecht

Stichting Alpe d’HuZes

Fazantstraat 33

4105 WL Culemborg

More magazines by this user
Similar magazines