17.09.2013 Views

augustus - t Havenpypke

augustus - t Havenpypke

augustus - t Havenpypke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

vervolg huwelijk<br />

5<br />

Op 21 <strong>augustus</strong> a.s. gaan Pieter Schaafsma en Anita<br />

Hofman trouwen. Zij gaan wonen aan de Irislaan 46b.<br />

9713 RK te Groningen.<br />

Ook van harte proficiat.<br />

HUW ELI J K S J U BIL E A<br />

Op 12 juli j.l. waren Jan en Neeltsje de Ruiter­<br />

Hoogstra, PUndyk no. 7, 35 jaar getrouwd.<br />

Op 21 juli j.l. waren Pieter en Janke Hiemstra-Otter<br />

van de Hegedyk 6, 25 jaar gehuwd.<br />

Op 31 juli j.l. vierden Jilles en Katrien Grendelvan<br />

der Burg, Meekeshof 45 hun 30 jarig huwelijksfeest.<br />

En op 26 <strong>augustus</strong> a.s. zijn Fokke en Marie Jellesma­<br />

Homma, Sierksmastraat 49 te Leeuwarden 25 jaar gehuwd.<br />

Aan alle echtparen onze felicitaties.<br />

NIEUWE ABONNEE'S<br />

Watze B.van der Meer en Hilda Visser,<br />

Tjissema 1, 9089 BG Wijtgaard<br />

Rense Damsma en Truus Faber,<br />

Meekeshof 7, 9089 Be Wijtgaard<br />

Arnold W.Jorna en SipPe Algra,<br />

Tjissema 10, 9089 BG Wijtgaard<br />

Dirk en Anneke van Balen-Damsma,<br />

Aert van der Neerstraat 81, 8932 BK Leeuwarden<br />

Thijs Schuurman,<br />

Zevenhuizen 14, 9001 EB Grouw<br />

mevr.Nieske Sijtema-Deelstra,<br />

Friesmawei 37, 9007 SE Idaard


6<br />

Foar jins meilibjen nei it ferstjerren<br />

fan us heit, pake en oerpake<br />

FRENS DE RUITER<br />

sizze wy hertlik tank.<br />

It hat us tige goed dien.<br />

Wytgaerd, july 1984<br />

ut namme fan us<br />

allegeare.<br />

Wij danken u hartelijk voor op oprecht<br />

meeleven bij de ziekte en het overlijden<br />

van-onze dierbare heit, pake en oerpake<br />

SJOEHD WAN BALEN<br />

Kinderen,kleinkinderen<br />

en<br />

achterkleinkind.<br />

Uw overweldigende belangstelling en<br />

meeleven tijdens de ziekte en bij<br />

het overlijden van mijn man en onze<br />

heit<br />

TRIJS ANDRINGA<br />

heeft ons erg goed gedaan.<br />

Onze hartelijke dank daarvoor.<br />

Wijtgaard,24 juli 1984<br />

Fam.Andringa-Bijlsma


GARAGE tel. 05105 - 1307 TAXI<br />

J.BRINK5MA<br />

BUORREN 31 WIjTGAARD<br />

Steeds in voorraad: Gebruikte auto' s<br />

diverse types - alle prijsklassen<br />

Onderhoud - Autoschade en Spuiterij.<br />

Ook leverbaar: ALLE TYPES NIEUWE AUTO'S<br />

inruil - GARANTIE - fmancierinj!.<br />

Voor BETERE HAARMODE<br />

en COSMETICA<br />

TOT IN DE PUNTJES<br />

VERZORGDl<br />

KAPSAlOt-l<br />

Buorren 17 WIJTGAARD Tel. 05105 - 1730


8<br />

VAN DE REDAKTIE .<br />

NA DE STILTE<br />

Het is opmerkelijk stil geweest in ons dorp.<br />

Bij het ingaan van de bouwvak vakanties lijkt Wijtgaard<br />

een oase van rust te zijn geworden. Door de Buorren is<br />

alleen nog enige aktiviteit van trekkers per fiets, gezakt<br />

en bepakt, weer en wind trotserend. Zij zijn er op hun<br />

manier op uitgetrokken. Wil men enkele weken dit klimaat<br />

ontvluchten, dan moeten er grotere afstanden worden afgelegd,<br />

wat avonturen en risico's meebrengt. Maar ik hoerde<br />

iemand zeggen dat hij zonder avontuurlijke en gevaarlijke<br />

situaties geen echte vakantie had.<br />

Zoveel hoofden, zoveel vakantie mogelijkheden en de thuisblijvers<br />

kun je daar ook onder rekenen. Opvallend is ook<br />

dat op slechts enkele kilometers van hier het tegenovergestelde<br />

te zien is en bij weer of geen weer er een drukte<br />

van belang is. Maar ook hier zal de toestand veranderen<br />

en als over enkele weken de kermis is losgebarsten, zal<br />

dat allemaal wel werden "ingehaald"!<br />

Hopelijk zal deze "Wytgaerdster merke" door mooi weer een<br />

geslaagde drukte geven.<br />

J.Roorda<br />

Door een misverstand heeft de redaktie de vorige keer<br />

verzuimd om mevr.Tini Hoekstra-Smeding, die jaren één van<br />

de medewerksters van It <strong>Havenpypke</strong> was, te bedanken voor<br />

het werk dat zij gedaan heeft. Vooral voor de rubriek<br />

"Wist Uil heeft zij vaak gevallen hiervoor aangedragen.<br />

Ook voor de Burgerlijke Stand had ze veel informatie.<br />

Hiervoor uit naam van het redaktieteam hartelijk dank.<br />

Al ir.. het 1/c.iI'ige nummer kon u lezen da t .!lev:: .Hen:1ie Veenstra<br />

voortaan met dhr.Henk Nota nu de a:iminist:eati.e verzo.Y'gd.<br />

de red'.iktie<br />


10<br />

De omgeving van en bij ons dorpscentrum "De Twirre" heeft<br />

een enorme gedaantewisseling ondergaan.<br />

Zoals bekend hebben we met de aankleding van het terrein<br />

gewacht tot de drie huizen naast ons klaar en bewoond waren.<br />

Na overleg met onze naastliggers werd besloten het pad van<br />

Frens de Ruiter, hetwelk aan ons terrein grenst, zonder<br />

afscheiding te koppelen aan ons tegelpad. Aangezien ons<br />

tegelpad tevens werd verbreed met vijf rijen tegels is er<br />

nu één geheel nieuw en breed pad (zeg maar plein) ontstaan<br />

aan de zijde van de was_en kleedunits (zuidzijde dus).<br />

Het pad van Frens de Ruiter is te herkennen aan de rij van<br />

drie nieuwe tegels en grenst uiteraard aan de afscheiding<br />

van buurman Arnold Jorna. Bovendien is de betegeling tot<br />

aan de achterzijde van het gebouw doorgetrokken.<br />

Aan de voorzijde van het gebouw (hoofdingang) is het gehele<br />

terrein thans betegeld. De schuine opgang is verdwenen en<br />

er zijn twee bloembakken van palen aangebracht. Ook het<br />

terrein v66r het jeugdhonk is geheel opnieuw betegeld en<br />

uitgebreid. De fietsenstandaards zijn iets anders opgesteld.<br />

Ook bij de was_en kleedunits zijn fietsenstandaards gekomen.<br />

Bij de hoofdingang is tevens een invaliden-opgang gemaakt.<br />

-Tot slot zijn langs de oostzijde van het gebouw (dus bij de<br />

hoofdingang) om de zoveel meter paaltjes geplaats.<br />

Dat staat niet alleen beter bij het geheel, maar is tevens<br />

bedoeld als bescherming van het betegelde terrein.<br />

We menen dat het hiermee ook onmogelijk is geworden om met<br />

auto's op ons terrein te parkeren. Iets dat nu eenmaal niet<br />

mag en waar bovendien ook geen ruimte voor is. Het terrein<br />

bij de school en het dorpscentrum is niet bedoeld voor<br />

autos's. Aanwonenden uitgezondert. ---­<br />

De laatste week van de bouwvak vakantie hebben een aantal<br />

vrijwilligers deze gedaanteverwisseling mogelijk gemaakt.<br />

We zijn hen daarvoor heel veel dank verschuldigd.<br />

Het zijn: Joop Roorda, Herman Huitema,Henk Nota,Rudi Hoekstra,<br />

Paul Swart,Hans-Frens-Appie en Bert de Ruiter en<br />

fam.Theo Roorda. Nogmaals hartelijk dank. het bestuur


12<br />

MI


14<br />

Op vrijdagavond 24 <strong>augustus</strong> a.s. wordt er een fietstocht<br />

georganiseerd. Zowel jong als oud kan meedoen aan deze<br />

toertocht. Er kan gekozen worden uit twee afstanden, n.l.<br />

± 25 kilometer en 40 kilometer.<br />

Het ligt in de bedoeling om deze fietstocht voortaan jaarlijks<br />

te gaan houden in de maanden eind mei of begin juni<br />

en wel als afsluiting van het wintersport seizoen.<br />

In het verleden werden fietstochten georganiseerd door<br />

zowel de jeugdclub als Dorpsbelang. Vanaf het volgend jaar<br />

is de organisatie in handen van de stichting Dorpscentrum<br />

Wijtgaard en de Jeugd Club Wijtgaard. Een en ander kon voor<br />

dit jaar nog niet worden gerealiseerd,vandaar dat de organisatie<br />

door een aantal dorpsbewoners wordt uitgevoerd.<br />

De inschrijving is 's-avonds tussen half zeven en zeven uur.<br />

De (massale) start is om zeven uur precies. Onderweg zijn<br />

een aantal kontroleposten en als de laatste deelnemer is<br />

vertrokken zal er een bezemwagen dezelfde route rijden.<br />

De tochten gaan door het mooie voormalige Baarderadeel en<br />

Hennaarderadeel. Voor iedere deelnemer is een fraaie<br />

herinnerings medaille beschikbaar.<br />

Het startgeld bedraagt voor ouderen f 3,50 en voor kinderen<br />

tm. de zesde klas van de lagere school f 2,50 Kinderen die<br />

jonger zi jn dan 10 jaar moet en echter onder geleide inschrijven.<br />

De start en de finish zal zijn bij het dorpscentrum<br />

"De Twirre". Nadere mededelingen en de routes<br />

krijgt u uiteraard bij de inschrijving.<br />

In 1978 deden er 115 deelnemers mee. In 1979 al 124 en in<br />

1980 157. Bij de laatste tocht in 1981 waren er 210 deelnemers<br />

en we hopen dat dit aantal zal worden geëvenaard.<br />

U doet toch ook mee aan deze tocht?<br />

Indien er vrijwilligers zijn die ons willen helpen, bij<br />

bijvoorbeeld een kontrolepost, willen die dan kontakt met<br />

ons opnemen?<br />

Thijs Hofstra, Bennie Schuurman en<br />

Henk Nota


ustieke en met liefde ontworpen meubelen.<br />

Zij ademen een sfeer uit die volkomen aansluit bij<br />

onze nostalgische tijd<br />

Let echter behalve op de sfeervolle stijl ook op de<br />

onwaarschijnlijk verfijnde afwerking.<br />

hamernna bv<br />

woninginrichting schrans 104 leeuWarden<br />

JAN en AllE TIJSELING<br />

Greate Buorren 17<br />

Wirdum<br />

Tel. 05105-1468<br />

F:RUTO V'ERS-MARKT<br />

DE VAKMAN IN VERS VOOR<br />

GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN<br />

tvvee maal in de week bij u voor<br />

de deur.<br />

Het adres voor<br />

fruitmanden


april 1974.<br />

Thijs Andringa staat hier voor één van zijn vrachtwagens, bestemd<br />

voor veevervoer. Thijs kwam in 1933 bij zijn vader Bauke in de<br />

zaak, welke thans wordt voortgezet door zijn zonen Bauke, Jan<br />

en Joop.


Merke 1937 groepsfoto.<br />

staand v.Ln.r.: Age Haringsma, Griet Renia, Joop Andringa, dochter van Renia, Foppe<br />

Jorna, Jappie Leijenaar, Geeske de Haan, Meinte Wa/ta, Wietske Potijk en Thijs Andringa.<br />

liggend v.Ln.r.: Jaring Wa/ta, Aaltje? , Arno/d Jorna, Jantje Visser en Reino van Ba/en.<br />

Merke ± 1918.<br />

v./.n.r.: Jan Fl. Roorda(uiterst links), jongen met pel is ene He ttinga of Douwe Wa/ta.<br />

Tussen deze jongen en het paard staat pastoor Verwaaijen. Vóór de wagen Anne Hoekstra<br />

(verk/eed) en ene de Boer. Met baard Tjalling Terpstra. Uiterst rechts Cornelis Boekema.


Revuespelers bij gelegenheid van het 70 jarig bestaan van het Fries Paarden Stamboek in 1949.<br />

achter v. Ln.r.: Dirk Ypma, Harm Tekstra, Gerard Joma, Atsje W. Roorda, Johannes Brinksma, Anton van der Zee,<br />

Julius Bzp.'Jma en Jan W. Roorda.<br />

vooraan v.l.n.r.: Jeltje W. Roorda, Tjalling van Balen, Pietsje Roorda· Ypma, Watze Roorda, Berber Roorda - van der<br />

Werf en Aggie Joma - Haringsma.


-<br />

EPPIE<br />

Voor al uw<br />

* SCHILDERWERK<br />

* BEHANG<br />

* GLAS<br />

* REKLAME (vrachtauto's e.d.)<br />

VOOR VRIJBLIJVEND ADVIES:<br />

* trekkers met of zonder veiligheidscabine.<br />

* variërend van 40 t/m 120 pk.<br />

E. Veenstra<br />

Huylckensteinstrjitte 14<br />

Oosterlittens<br />

Telefoon 05173· 2077<br />

meer kwaliteit voor minder geld.<br />

* vrijblijvend alle inlichtingen.<br />

W.U. Hoekstra<br />

v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel: 05106-216


Café (I' D. Hoekslra Jsn.<br />

* Uw adres voor VERGADERINGEN. BRUILOFTEN en PARTIJEN<br />

* LEVERANCIER VAN GEZELLIGHEIDSDRANKEN<br />

I<br />

• ook voor een lekkere WARME HAP, zoals patat, croquet, frikandel, etc.<br />

• overheerlijke ijstaarten<br />

• prima rookartikelen<br />

• caraco ijs ,<br />

CAFE HOEKSTRA: waar U zich<br />

UIT THUIS<br />

voelt. Bargezellig!<br />

!<br />

Buorren 34, tel: 1305.<br />

- Radio en T.V.<br />

- Wasmachines<br />

Voor aankoop van:<br />

en andere Elektrische<br />

Huishoudelijke Artikelen<br />

naar de man die het zelf R<br />

e<br />

ook repareren kan. p<br />

a<br />

'NV


despeelboom<br />

DE BOER<br />

Schrans 94<br />

Leeuwarden<br />

Tel.: 058-125853<br />

**************<br />

Uw leverancier<br />

in huishoudelijke<br />

artikelen en<br />

speelgoed<br />

VEEFOKBEDRIJF G.FOPMA EN Zn<br />

Fopma's Reed 1 Tel. 1 575<br />

..... als het om béter fok- en gebruiksvee<br />

gaat weet U de weg wel te vinden .<br />

FOPM.A'S VEE<br />

STELT U TEVREE


REKEN MAAR NA,<br />

KWALITEITSTEXTIEL<br />

VOORDELIGER<br />

BIJ<br />

ANDELA<br />

SCHRANS 145 LEEUWARDEN tel: 058 - 124993<br />

HEGEDYK 14 WYTGAARD TEL. 2449


FRIES VOOR NIET-FRJESTALIGEN<br />

23<br />

Steeds meer van degenen die zich in Friesland vestigen,<br />

tonen telangstelling voor het leren van de taal van het<br />

gebied, waar zi j wonen en en werken. Ook in WirduIT. en<br />

Wijtgaard blijkt die belangstelling te bestaan.<br />

Bij deelname van minimaal 10 kursisten kan een dergelijke<br />

kursus in oktcber a.s. van Etart gaan. Meestal 1t uur per<br />

week op een vaste avond.<br />

Een mondelinge kursus omvat tenminste 30 en ten hoogste<br />

50 uren. Het kursusgeld bedraagt j 85,- per jaar (onder<br />

voorbehoud) voor jongeren onder 23 jaar j 42,50; kosten<br />

voor de leermiddelen ongeveer j 50,­<br />

De kursus duurt in principe 2 jaar, in het eerste jaar<br />

gaat het vooral om het verstaan en lezen van het Fries,in<br />

het tweede jaar ligt het accent op het spreken.<br />

U kunt zich opgeven bij Nynke Castelein-Beetstra, Legedyk<br />

nr. 2 in Wirdum, tel.2667. Voor meer inlicht ingen kunt u<br />

terecht op bovenstaand adres of bij de A.F.U.K. (Algemiene<br />

Fryske Underrjocht Kommisje), Postbus 53 of Kanaalstrjitte<br />

1 te ljouwert. te1.058- 138045.<br />

Bericht van de Sociëteit "Klaver Aas"<br />

Nynke Castelein-Beetstra<br />

Het schutjassen begint dit seizoen op zaterdag 13 oktober.<br />

De avonden worden gehouden in café Hoekstra en beginnen<br />

om 8 uur 's-avonds.<br />

Mannen en vrouwen, jong en oud zijn welkom.<br />

Vanaf 13 oktober a.s. dus om de veertien dagen schutjassen.<br />

het bestuur


26<br />

IllElOllEI<br />

Onderstaand oud versje werd deor een oudere lezer ingezonden,<br />

Wie kent het nog?<br />

Zijn er meerdere lezers/lezeressen die ons oude liedjes of<br />

gedichten kunnen toezenden? Hopelijk kent u nog wel helemaal<br />

de tekst. Uw reakties wachten we gaarne af.<br />

Jantje zag eens pruimen hangen,<br />

Oh, als eieren zo groot,<br />

't Scheen dat Jantje zou gaan plukken,<br />

schoon zijn vader 't hem verbood.<br />

Hier is, zei hij, noch mijn vader,<br />

noch de tuinman die het ziet.<br />

Aan een boom zo vol geladen,<br />

mist men vijf, zes pruimpjes niet!<br />

Maar ik wil gehoorzaam wezen<br />

en niet plukken, ik loop heen.<br />

Zou ik om een handvol pruimen,<br />

ongehoorzaam wezen, Neen!<br />

Voort liep Jantje, naar zijn vader,<br />

die hem stil beluisterd had.<br />

Kwam hem in het lopen tegen,<br />

vooraan op het middenpad.<br />

Kom mijn Jantje, zei nu vader,<br />

kom mijn kleine hartedief.<br />

Nu zal vader pruimpjes plukken,<br />

nu heeft vader Jantje lief!<br />

Daarop ging papa aan 't schudden,<br />

Jantje raapte schielijk op.<br />

Jan kreeg een hoed vol pruimen<br />

en liep heen in een galop!<br />

C.H.


Waarom naarde Friesland Bank?<br />

omdat de condities van deze grootste provinciale<br />

bank veelal gunstig afsteken bij die van andere<br />

banken;<br />

omdat deze bank snel en direkt kan inspelen op uw<br />

wensen;<br />

omdat deze bank niet te groot is voor een<br />

persoonlijke benadering van uw financiële<br />

problemen;<br />

omdat het beleid van deze zelfstandige bank wordt<br />

bepaald door mensen die de friese verhoudingen<br />

kennen;<br />

omdat de bij deze regionale bank gedeponeerde<br />

gelden grotendeels worden belegd in de eigen<br />

provincie;<br />

omdat deze bank bereid is plaatselijke en<br />

provinciale belangen te dienen<br />

Open daarom nu een rekening bij de enige .<br />

zelfstandige provinciale bank<br />

Friesland Bank<br />

uweigen bank<br />

Kantoor Wirdum, Legedyk 5 Tel. 05105-1356

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!