Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

radiobloemendaal.nl

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen

voor een viering samen met de luisteraars van

Radio Bloemendaal

Zondag : 13 mei 2012

Aanvang : 19.00 uur

Voorganger : Ds. Aart Mak

Lector : Anneke Voskamp

Organist : Cees Verschoor

Nr. 2219


SAMENZANG voor de DIENST

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

Uitgaande van Kerk Zonder Grenzen

Zingen: Lied 241: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht

straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

2


Zingen: Lied 29: 1, 2, 3 (Liederen voor het Hart)

(melodie: lied 569 Joh. de Heer)

1. Heer wees mijn gids

als ik door straten loop.

Wees Gij mijn gids.

Wijs mij de weg

van liefde en van hoop.

Wees Gij mijn gids.

Mijn voeten gaan,

zo vaak hun eigen spoor.

Wees Gij mijn gids

en ga mijn wegen voor.

AANVANG DIENST

2. Heer wees mijn hulp

als ik mijn leven leidt.

Wees Gij mijn hulp.

Mijn handen blijken

keer op keer te klein.

Wees Gij mijn hulp.

Dan draag ik blij,

mijn vreugde en verdriet.

Wees Gij mijn hulp,

mijn licht, mijn levenslied.

Welkom en groet aan de mensen in de kerk en aan de radio

Zingen (staande): Psalm 98: 1 en 2

1. Zingt een nieuw lied

voor God den HERE,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den HEER, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

allen gaan zitten

Gebed

3. Heer wees mijn doel

als ik mijn wegen ga.

Heer wees mijn doel.

Vaak lijk ik zand

gewoon maar opgewaaid.

Heer wees mijn doel.

Wees Gij mijn land,

mijn eindelijke kust.

Wees Gij mijn doel,

bestemming en mijn rust.

2.Ja Hij is ons

getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.

Zingen: Lied 312: 1-6 (Zingende Gezegend, Ds. A.F. Troost)

1. Uw hemel, Heer, is niet te hoog

voor wie de aarde ziet -

Gij hebt de mensen op het oog,

hun vreugde, hun verdriet.

2. Vergeef ons, Heer wij zijn verblind

door trots en eigenwaan;

wij zoeken waar geen weg begint

de hemel in te gaan.

3


3. Wij roepen U maar niemand hoort

wat rondom wordt gezegd;

wij hebben ongehoord uw woord

verstoord terzij gelegd.

5. Heer Jezus, licht en levenswoord,

o geef ons, doof en blind,

een oog dat ziet, een oor dat hoort,

een hart dat U bemint.

Jezelf zijn…

Gedicht: Om overgave

Ik behoor mijzelf niet toe.


Ik behoor aan die mij


-god weet hoe-

maakte van aarde en licht.

Dit is mijn ware gezicht:


van allen onafhankelijk


ben ik de slaaf van allen en


bereid om alles te doorstaan.

Moge de Heer van het Al


mij omgorden


en mij zenden


waarheen ik niet wil gaan.

Hein Stufkens

Schriftlezing : Johannes 21: 15-23

4. Vergeef ons, Heer wij zijn verdoofd

door eigen stemgeluid;

de hoogmoed heeft ons hart beroofd

en blijdschap is zijn buit.

6. Uw liefde is een regenboog:

zij zoekt zichzelve niet,

zij heeft de aarde op het oog,

dat die uw hemel ziet!

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan:

‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’

Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn

lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me

lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed

mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van

Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde

keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat

ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.


Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en

ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je

handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe

wilt.’ Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van

God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen

volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had

om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag

vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Maar Jezus

antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.

Maar jij moet mij volgen.’ Op grond van deze uitspraak hebben sommige

broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus

had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in

leven blijft totdat ik kom.’

Zingen: Lied 290: 1 en 4 (Zingende Gezegend, Ds. A.F. Troost)

(melodie: gezang 174)

1.Ik ben door U gevonden,

nog voordat ik U zocht;

lang voor wij zoeken konden

hebt Gij naar ons gezocht.

Ik weigerde te leven

door U geliefd, bemind,

het zoeken op te geven -

te leven als uw kind.

Preek: ‘Dus ik ben mezelf…’

Orgelmeditatie

Zingen: Lied 389: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Maak mij een vredestichter, Heer,

die liefde brengt waar haat de mensen drijft,

verzoening waar verdeeldheid domineert,

geloof in U waar twijfel heerst.

O, Meester geef dat ik niet voor mezelf

begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal.

Geef dat ik niet om troost vraag, maar die biedt;

of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan!

4. Zo hebt Gij mij gevonden

toen ik niet langer vocht;

nog voor wij zoeken konden

hebt Gij naar ons gezocht!

Gij vraagt mij slechts te leven

door U geliefd - als kind

mijn zoeken op te geven;

Heer, Gij zoekt mij - en vindt!

5


2. Maak mij zo’n vredestichter, Heer,

dat wanhoop overwonnen wordt door hoop,

de duisternis verdreven door uw licht

en diep verdriet door vreugd’ in U.

O, Meester geef dat ik niet voor mezelf

begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal.

Geef dat ik niet om troost vraag, maar die biedt;

of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan!

3. Want ’t is door geven dat men krijgt;

elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt;

zich zelf verliezend, dat men leven vindt,

een eeuwig leven, nieuw in U.

Gebed:

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen, daar waar haat is;

vergeving, waar mensen elkaar pijn doen;

geloof, daar waar twijfel is;

hoop, waar wanhoop is;

licht, waar duisternis is;

vreugde, waar droefheid is.

Goddelijke Meester, geef dat ik meer zoek:

te troosten dan om zelf getroost te worden;

begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden;

liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.

Want als we geven ontvangen we;

als we vergeving schenken

ontvangen we vergeving;

als we sterven

worden we geboren tot eeuwig leven.

We bidden samen het Onze Vader

Mededelingen

Collecte bestemd voor het werk van Kerk Zonder Grenzen

(geen collectebonnen)

6


Zingen (staande): Gezang 234: 1 en 2

1. Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

Zegen

Zingen: Lied 172: 2 (Tussentijds)

2. Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

****

2. Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en

koffie- of thee te drinken.

Kerk Zonder Grenzen zendt deze dienst rechtstreeks uit via Radio

Bloemendaal. Ook zal deze dienst op zondag 20 mei a.s. om 11.16 uur

op golflengte 1116 AM te beluisteren zijn.

Van deze dienst zijn CD’s te bestellen telefonisch van maandag tot en

met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bij ons kantoor aan de Vijverweg 14

te Bloemendaal. Telefoon: 023-5254842.

Prijs per CD: € 3,50 (incl. verzending). No. 2219

7


PINKSTERORATORIUM

Op zondagavond 27 mei a.s. zal het pinksteroratorium ‘Aanwezig’ in de

Vijverwegkerk worden uitgevoerd en uitgezonden. Het koor ‘Anthem’ van

Leo Kramer, enige solisten, de eigen organist Cees Verschoor, één van de

lectoren - Liesbeth Dollekamp - en de eigen voorganger Aart Mak zullen

hun medewerking verlenen. De titel ‘Aanwezig’ geeft aan dat God in de

gestalte van de Geest altijd op aarde aanwezig is geweest en zal zijn.

Het oratorium bestaat uit drie gedeelten. Het eerste deel bezingt dat de

Geest van God die zich met Pinksteren manifesteert, er al was voor de

wereld werd geschapen en er altijd zal zijn. Het tweede deel behelst het

verhaal van Pinksteren. De Heilige Geest laat zich zien in beelden van

wind en vuur.

Wij vieren met Pinksteren dat de vele talen die mensen spreken waardoor

zij elkaar niet verstaan, wordt omgezet in die ene taal die iedereen

verstaat, de taal van Gods Geest. In het derde deel wordt beschreven en

bezongen wat de Geest van God tot op heden doet.

Elk nieuw onderdeel wordt begonnen met ‘de Geest van God, wie is de

Geest’ en later ‘de Geest is Kracht, Aanwezigheid’. Daarin worden de

gaven en de vruchten van de Geest bezongen. Wij hopen dat veel mensen

deze bijzondere pinksterviering willen bijwonen, in de kerk of bij de radio.

Elke dinsdag vanaf 12.00 uur via Radio Bloemendaal muziek met om

12.30 uur een dienst vanuit de ‘Alle-Dag-kerk’.

De eerstvolgende uitzending is op dinsdag 15 mei a.s.

Voorganger: Ds. T.H.P. Prins, Aalsmeer

Adres ds. Aart Mak : Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

telefoon : 06-47761030 (spreekuur: maandag 9.00-12.00)

of via

telefoon bureau : 023- 5254842, Ds. Mak belt u dan terug.

(ma-vrij 9.00-12.00)

e-mail : aartmak@dds.nl; info@kerkzondergrenzen.nl

website : www.kerkzondergrenzen.nl

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

VAN KERK ZONDER GRENZEN

aanvang samenzang: 18.50 uur

Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

Zondag 20 mei 2012 Zondag 27 mei 2012

Ds. Theo C. Wielsma Pinksteroratorium

thema: ‘Herinneringen aan vroeger’ Koor ‘Anthem’ o.l.v. Leo Kramer

n.a.v. Psalm 143

8

More magazines by this user
Similar magazines