Liturgie van de eredienst Zondagmorgen 21 april 2013 in de Oude ...

hervormdbarneveld.nl

Liturgie van de eredienst Zondagmorgen 21 april 2013 in de Oude ...

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling P. Hazeleger

In aansluiting op het voorspel zingen we staande:

Bundel op Toonhoogte lied 150: 1 en 4

Heer, U bent mijn leven,

de grond waarop ik sta.

Heer U bent mijn weg,

de waarheid Die mijn leidt.

Uw Woord is het pad,

de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft,

zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen,

want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Stilgebed

Votum en Groet

Na het amen gaan we zitten en zingen we: Psalm 100: 1 en 3

Juich aarde, juich alom de HEER’,

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;

Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Lezing van de Wet

Zingen: Psalm 119: 53

Uw woord is mij een lamp voor mijne voet,

Mijn pad ten licht, om ‘t donker op te klaren.

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed

Bevestigen, in al mijn levensjaren,

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,

Door Uw gena bestendig zal bewaren.

Vader van het leven,

ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser,

wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden,

Geest van liefd’ en kracht,

U die via duizend wegen

ons hier samenbracht;

en op duizend wegen

zendt U ons weer uit,

Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,

Met lofzang in Zijn heilig hof;

Looft Hem aldaar met hart en stem;

Prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest.

Schriftlezing: Openbaring 3: 7 – 13

7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de

Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit

en niemand opent: 8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur

gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn

Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. 9 Zie, Ik geef u enigen uit

de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar

liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat

Ik u liefheb. 10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u

bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen

die op de aarde wonen te verzoeken. 11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt,

opdat niemand uw kroon zal wegnemen. 12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de

tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam

van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe

Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

13 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Tekst voor de preek:

Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten,

want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam

niet verloochend. Openbaring 3: 8b

We geven onze gaven

Zingen: Psalm 118: 10 en 12

Dit is, dit is de poort des HEEREN:

Daar zal ‘t rechtvaardig volk door treên,

Om hunne God ootmoedig t’ eren,

Voor ‘t smaken Zijner zaligheên.

Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen:

Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,

Door Uw ontelbre gunstbewijzen,

Tot hulp en heil en vreugd geweest.

Preek Thema: Een geopende deur!

Zingen: Bundel Op Toonhoogte lied 276

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard en hemel prijzen U,

glorie voor Uw Naam.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Lezing van het formulier bij de openbare geloofsbelijdenis

Dit is de dag, de roem der dagen,

Die Is’rels God geheiligd heeft.

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,

Hem roemen, die ons blijdschap geeft.

Och HEER’, geef thans Uw zegeningen;

Och HEER’, geef heil op deze dag;

Och, dat men op deez’ eerstelingen

Een rijke oogst van voorspoed zag

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, Die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gemeente des Heeren,

Een aantal broeders en zusters heeft het verlangen in uw midden persoonlijk en

openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle

gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en

dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

More magazines by this user
Similar magazines