17.09.2013 Views

oplossnelheid van geneesmiddelen - KHLim

oplossnelheid van geneesmiddelen - KHLim

oplossnelheid van geneesmiddelen - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>KHLim</strong>-STAGEVERSLAG IN DE KIJKER<br />

Onder welke vorm lossen <strong>geneesmiddelen</strong> het snelste op?<br />

Het goed en snel oplossen <strong>van</strong> <strong>geneesmiddelen</strong> bepaalt voor een deel hun uiteindelijke<br />

werking. Immers, hoe sneller de actieve stof oplost, hoe beter meestal de biologische<br />

beschikbaarheid en hoe sneller de werking er<strong>van</strong>.<br />

Bij onderzoek naar <strong>geneesmiddelen</strong> is het nagaan <strong>van</strong> de optimale omstandigheden voor<br />

oplossen dan ook één <strong>van</strong> de basispijlers.<br />

Mieke Van Dingenen, laatstejaarsstudente <strong>van</strong> de professionele bachelor in de Chemie,<br />

afstudeerrichting Chemie, vergeleek daarom 3 methoden voor de bepaling <strong>van</strong> de<br />

“klaarblijkelijke dissolutie” (= <strong>oplossnelheid</strong> <strong>van</strong> <strong>geneesmiddelen</strong> in functie <strong>van</strong> hun vorm).<br />

Dit onderzoek kon ze uitvoeren bij Janssen Pharmaceutica in Beerse.<br />

De fysische of chemische vorm <strong>van</strong> de actieve stof <strong>van</strong> een geneesmiddel bepaalt mee de<br />

<strong>oplossnelheid</strong>. Enerzijds werden in deze testen fysisch verschillende kristalvormen <strong>van</strong> een<br />

specifieke actieve stof onderzocht. Anderzijds werden chemisch verschillende zoutvormen<br />

<strong>van</strong> deze actieve stof onderzocht.<br />

In alle testen werd de poedervormige actieve stof opgelost in een, met HCl, aangezuurde<br />

waterige oplossing. Dit om de zure omgeving <strong>van</strong> de maag te simuleren. In de helft <strong>van</strong> de<br />

testen werd zeep toegevoegd om de oppervlaktespanning te verlagen en zo de bevochtiging<br />

<strong>van</strong> het poeder te vergemakkelijken. Deze zeeptoevoeging simuleert de werking <strong>van</strong><br />

galzouten uit het menselijk lichaam.<br />

De temperatuur tijdens de oplossings-testen wordt op 37°C gehouden om de temperatuur<br />

<strong>van</strong> het menselijk lichaam te simuleren.<br />

Als eerste methode testte Mieke de Syringe methode. Bij deze<br />

methode wordt het poeder in een injectiespuit gebracht en daar<br />

door intensief schudden gemengd met een beetje <strong>van</strong> de zure<br />

waterige oplossing. Hierna wordt de inhoud <strong>van</strong> deze spuit in<br />

het totale volume <strong>van</strong> zure oplosvloeistof gebracht, waarna het<br />

door roeren verder gemengd wordt.<br />

De tweede onderzochte methode is de Sprinkler methode. Bij<br />

deze methode wordt het poeder in een weegschuitje gebracht en<br />

wordt dan verdeeld bovenop de zure waterige oplosvloeistof,<br />

waarna het door roeren in het totale oplosvolume gemengd wordt.<br />

1


Bij de derde methode wordt een doorstroomsysteem gebruikt. Hier wordt de zure waterige<br />

oplosvloeistof rondgepompt en neemt zo de poedervormige actieve stof in de “flow through”cel<br />

mee.<br />

Effect <strong>van</strong> de kristalvorm op de <strong>oplossnelheid</strong>?<br />

Mieke stelde vast dat in beide zure waterige oplosvloeistoffen (met/zonder zeep) de<br />

naaldvormige kristallen sneller oplosten dan de blokvormige. Dit komt doordat het<br />

contactoppervlak bij deze dunne naaldjes groter is en daardoor het poeder gemakkelijker<br />

bereikbaar is voor de oplosvloeistof.<br />

Bij de oplosvloeistof met zeep is er weinig verschil vast te stellen tussen de verschillende<br />

methodes. Daarom wordt best gekozen voor de sprinkler-methode die het eenvoudigst uit te<br />

voeren is.<br />

Bij de oplosvloeistof zonder zeep is het verschil tussen de verschillende kristalvormen<br />

sterker uitgesproken. De syringe-methode wordt dan aanbevolen omdat deze het best<br />

moeilijk bevochtigbare poeders kan oplossen. Wel is het mogelijk dat resterend poeder in de<br />

spuit achterblijft en de spuit moet dan worden nagespoeld.<br />

Effect <strong>van</strong> de zoutvorm op de <strong>oplossnelheid</strong>?<br />

Uit deze testen is gebleken dat de keuze voor een bepaalde methode verder afhankelijk is<br />

<strong>van</strong> wat men juist wil nagaan (vb. invloed <strong>van</strong> de kristalvorm, invloed <strong>van</strong> de zoutvorm,<br />

invloed <strong>van</strong> de bevochtigbaarheid).<br />

In het algemeen kan gesteld worden dat de syringe-methode de beste bevochtiging geeft<br />

voor alle zoutvormen (zowel in oplosvloeistof met als zonder zeep).<br />

Dit onderzoek heeft alleszins een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling <strong>van</strong> praktische<br />

methodes om klaarblijkelijke oplossnelheden <strong>van</strong> actieve stoffen in <strong>geneesmiddelen</strong> te<br />

meten.<br />

Inhoudelijke vragen over dit artikel?<br />

Mevr. G. Maris (docent <strong>KHLim</strong>), Georgette.Maris@khlim.be<br />

R. De Maesschalck, (Principal Scientist Janssen Pharmaceutica), Tel. 014 60 55 76<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!