Views
5 years ago

Besluit - gemeente Hellendoorn

Besluit - gemeente Hellendoorn

Besluit - gemeente

Besluit De raad van de gemeente Hellendoorn; Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 B e s l u i t I. vast te stellen de: Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012. Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: het college van Burgemeester en Wethouders; b. subsidieplafond: het budget dat ter uitvoering van de regeling beschikbaar is gesteld; c. aanvraag: de aanvraag van subsidie voor het realiseren van isolerende maatregelen (en eventueel een EPA); d. aanvrager: de eigenaar/bewoner die een aanvraag heeft ingediend; e. lijst met te subsidiëren maatregelen: de door het college vastgestelde lijst met te subsidiëren maatregelen; f. subsidiabele kosten: de maximale subsidie per maatregel volgens de lijst met te subsidiëren maatregelen; g. EPA (Energie Prestatie Advies)/ EPA-maatwerkadvies: een m.b.t. een woning door een volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500–02 gecertificeerde adviseur opgesteld advies over mogelijke maatregelen ter besparing van energie; h. gebouwschil: de buitenzijde van de woning, dus dak, muren (incl. beglazing) en begane grond vloer; i.. thermische schil: de scheidingsconstructie tussen verwarmde leefruimte en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde leefruimte en buiten(lucht); j. Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 Woningwet; k. recreatieve woning: een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die blijkens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt. Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep. Het doel van deze verordening is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar/bewoner van een bestaande woning voor het treffen van maatregelen aan de gebouwschil van die woning, opdat de energieprestatie van die woning wordt verhoogd. Hoofdstuk II VOORWAARDEN VOOR DE SUBSIDIE Artikel 3 *12INT00289* (code voor postverwerking)

Gemeente Hellendoorn llllll IMIIMIIIIIIIMII Besluit - Raads
Besluit Verordening wet inburgering gemeente Hellendoorn ... - Raads
Gemeentel Hellendoorn - Raad - gemeente Hellendoorn
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Raadsagenda + Besluit.pdf - gemeente Hellendoorn
Subsidieplafonds 2013.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
: t1 8 SEP 2012 - Raads - gemeente Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
0 AUG 2010 - Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn
Nota Parkeernormen.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Arbitragezaak Bartels.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Raadsvoorstel Begraven en grafrechten.pdf - gemeente Hellendoorn
kruidenwijk H.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Aan de raad - Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn