17.09.2013 Views

HofpoortInfo - Zuwe Zorg intranet

HofpoortInfo - Zuwe Zorg intranet

HofpoortInfo - Zuwe Zorg intranet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2012

In dit nummer:

juli - augustus - september I 20e jaargang I nr. 3

HofpoortInfo

Vitaal blijven? Begin jong I Hart voor je lijf

Een persoon geen kamernummer I Look Good...Feel Better

Geheugenpoli I Instituut voor Slaapgeneeskunde

Zorg Dichtbij I Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie vindt u op www.zuwehofpoort.nl

Moet u

opgenomen

worden?

Opname-informatie

vanaf pagina 17


Inhoud

3 Vitaal blijven? Begin jong

4 Hart voor je lijf

6 Een persoon geen kamernummer

7 Workshop Look Good...Feel Better

8 Geheugenpoli

10 Instituut voor Slaapgeneeskunde

11 Zorg Dichtbij

12 Voorlichtingsbijeenkomsten

13 www.zuwehofpoort.nl

24 Specialistenoverzicht

Over het ziekenhuis:

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis staat voor professionele medisch

specia listische zorg, klinische zorg (262 bedden), poliklinische

zorg en dagbehandeling. Ook biedt het Hofpoort Ziekenhuis

patiënten 24 uur per dag spoedeisende hulp. Op vrijwel alle

terreinen is specialistische kennis aanwezig in het Hofpoort.

Voor specifieke expertise werkt het ziekenhuis nauw samen met

andere medische centra in de regio (o.a. UMCU en Maartenskliniek

Woerden). Het Hofpoort Ziekenhuis biedt patiënten een

professionele omgeving met moderne faciliteiten.

Ruim 1.250 gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers,

inclusief 95 specialisten op ieder vakgebied, staan garant voor

een betrokken, klantvriendelijke en deskundige benadering.

Colofon

Hofpoort Info verschijnt vier maal per jaar.

20e jaargang - nr. 3

juli, augustus, september 2012

Uitgever:

BC Uitgevers BV

Postbus 416

8600 AK Sneek

Bladmanager & Advertentieverkoop:

Digna Schoonen, T 0515 42 94 24

Opmaak: Hannique de Jong

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Bezoekadres: Polanerbaan 2, Woerden

Postbus 8000, 3440 JD Woerden

T 0348 42 79 11, F 0348 42 36 97

informatie@zuwehofpoort.nl

www.zuwehofpoort.nl

Tekst:

RAM Communicatie,

Roos Gerritsen

Fotografie:

RAM Communicatie,

afdeling communicatie Hofpoort

Eindredactie:

Roos Gerritsen

Redactie:

Roos Gerritsen (communicatie)

Anita Vlug (patiëntenvoorlichting)

Opname-informatie

Moet u opgenomen worden? U vindt de

opname-informatie vanaf pagina 17.

Informatie voor een dagopname vindt u op

pagina 23.

Trefwoordenlijst pagina

Aansprakelijkheidsstelling 20

Apotheek 21

AKO 21

Bezoekregeling 20

Bibliotheek 19

Bloemen verzorgen 19

Brandpreventie 19

Cliëntenraad 19

Contactpersoon thuis 18

Dagopname 23

Enquêteformulier 32

Ethiek 20

Gastvrouwen 19

Geestelijke verzorging 19

Identificatiearmband 17 en 23

Internet/WiFi 17 en 18

Kapper 21

Kerkdiensten 19

Kinderspeelruimte Pinokkio 21

Klachten 20

Kluisje 18

Koelkast 19

Kosten 18

Krant 19

Locaties 13

Maaltijdkeuze 18

Maartenskliniek Woerden BV 21

Maatschappelijk werk 19

Medicijnen 18

Meenemen/thuis laten 17

Multimediasysteem aan bed 18

Nachtrust 19

Nazorg 21

Nuchter 18 en 23

Ontslag 21

Opname 17

Parkeren 21

Patiëntenvervoer 19

Post 19

Preoperatief spreekuur 17

Privacyreglement 20

Rechten en plichten 19

Restaurant 21

Roken/alcohol/drugs 19

Second opinion 19

Stilteruimte 19

Taxivervoer 19

Telefoon/televisie/radio 18

Vitaal Thuiszorgwinkel 21

Vrije artsenkeuze 19

Wetenschappelijk onderzoek 20

Winkel/SoHo Shop 21

1


Voorwoord

Vitaal blijven? Begin jong

Oud worden wil iedereen, oud zijn wil niemand. Zo luidt een bekend gezegde. Met de toenemende vergrijzing

ontkomen we er niet aan. Er komen meer ouderen en steeds meer mensen die gedurende een langere

periode in hun leven ‘oud’ zullen zijn. Dat ouderdom automatisch met gebreken komt, geldt lang niet voor

iedereen. We kunnen oud worden en vitaal blijven mits we daar jong mee beginnen. Overgewicht, diabetes

en infarcten kunnen we er zelfs mee voorkomen. Maar niet alle ziekten zijn te voorkomen danwel te genezen.

Neem aderverkalking, een ongeneeslijk verouderingsproces. Maar de risicofactoren kun je wel zo laag

mogelijk houden door gezond te leven.

Andere verschijnselen waar vaker ouderen dan jongeren mee te maken krijgen, zijn geheugenproblemen als

gevolg van een tia, herseninfarct, dementie of Alzheimer. Op onze Geheugenpoli wordt onderzoek gedaan

naar de oorzaak van geheugenproblemen of andere problemen in het denken. We volgden een patiënt die

tussen acht en twaalf uur ‘s ochtends zes onderzoeken kreeg. Patiënten zijn blij met zoveel gespecialiseerde

zorg in de regio. Dat geldt ook voor onze zorglocaties in Leidsche Rijn en Mijdrecht. In Leidsche Rijn weten

mensen ons goed te vinden en combineren ze de boodschappen steeds vaker met een onderzoek of bezoek

aan de specialist.

Maar zieken vinden we niet alleen onder senioren en ouderen, juist bij de jongere generatie treden ziekten

op die vaak in verband staan met overgewicht. Denk hierbij aan suikerziekte,

hart- en vaatproblemen en sommige vormen van kanker.

Veel ziekten zijn te voorkomen door een

gezonde leefstijl: niet roken, gezond eten

en regelmatig bewegen. Cardioloog

Bettina Massaar geeft tips.

Want voorkomen is nog altijd

beter dan genezen!

Veel leesplezier,

De redactie

3


4

“Hart voor je lijf”

Aderverkalking is het voornaamste verouderingsverschijnsel van de slagaders.

Genezen kan niet, maar de risicofactoren zo laag mogelijk houden wel. Een gezonde

leefstijl blijkt essentieel. “Gezond eten, regelmatig bewegen, niet roken en geen

overgewicht”, luidt het advies van Cardioloog Bettina Massaar-Hagen.

Bij aderverkalking slibben dus niet de

aders maar de slagaders dicht?

“Klopt. Slagaders transporteren bloed van je hart naar de

rest van je lichaam. Het bloed brengt zuurstof en voeding

voor de cellen naar de organen. Als we jong zijn hebben

we elastische slagaders. Door het ouder worden en een

te hoge druk in de slagaders kunnen de wanden van de

slagaders stug en stijf worden (arteriosclerose). Daarbij

zien we vaak kalk in de vaatwanden. Een ander proces

van dichtslibben noemen we atherosclerose, dat is het

ophopen van vetten, bloedcellen en calcium in de wand

van bloedvaten. Hierdoor wordt onder andere de

binnenste laag van het vat beschadigd en ontstaat een

dikke knobbel (plaque) in het vat. Omdat vetophopingen

kunnen verharden door kalkaanslag, worden de vaten

Cardioloog Bettina Massaar-Hagen.

na verloop van tijd harder en stugger waardoor minder

bloed door de vaten stroomt. Als sprake is van ernstig

dichtslibben, bereiken te weinig zuurstofmoleculen

en voedingsstoffen de organen. Dit noemen we doorbloedingsstoornissen

of ischemie.”

Hoe kan ik het krijgen?

“Aderverkalking heeft vaak te maken met ouder worden.

Maar er zijn ook andere factoren die een rol kunnen

spelen, zoals genetische aanleg. Het risico is hoger als

een direct familielid, zoals ouders, broers of zussen het

heeft. Daarnaast heb je zelf invloed op het sneller dichtslibben.

Roken, een te hoog cholesterolgehalte, te hoge

bloeddruk of niet goed te behandelen suikerziekte, zijn

belangrijke risicofactoren voor aderverkalking.

Wat kan ik doen om het te voorkomen?

“Aan je genetische informatie kun je niets veranderen,

maar je kunt wel de andere risicofactoren zo laag

mogelijk houden. Gezond leven dus. Gezond eten,

regelmatig bewegen, niet roken en geen overgewicht.

Cardiologen kunnen daarbij helpen, maar in eerste

instantie ben je hiervoor zelf - met ondersteuning van de

huisarts - verantwoordelijk.”

Wat zijn de symptomen?

“Als je bij inspanning klachten voelt, zoals pijn op de

borst, toenemende benauwdheid en afnemende conditie.

Andere vormen en uitingen vind je door het hele lichaam.

Slibben de vaten van de hals dicht dan kan een beroerte

ontstaan. Tia’s, korte uitzetters van de hersenen, kunnen

boodschappers zijn van aderverkalking van de halsvaten.

Slibben de vaten van de benen dicht, dan noemen we dat

‘etalagebenen’ en moet je regelmatig blijven staan tijdens

een wandeling. Slibben de vaten van de penis dicht,

dan kunnen erectiestoornissen ontstaan. Dichtslibbende

slagaders in de darm kunnen buikklachten veroorzaken,

met name na het eten. Niet alle patiënten hebben

dezelfde symptomen. Soms zijn ze alleen moe. In

uitzonderlijke gevallen hebben mensen wel een tekort

aan zuurstoftoevoer, maar geen klachten. Maar de

meeste mensen voelen bij inspanning klachten. Overleg

bij twijfel met de huisarts.”


Ik heb wel aderverkalking maar geen

symptomen. Wat kunt u doen?

“Het belangrijkste is om de risicofactoren te behandelen.

Dus stoppen met roken, cholesterol laag houden, suikerziekte

en bloeddruk goed behandelen, letten op gewicht,

etc. Soms is voor optimale behandeling ook medicatie

nodig. Dan geven wij bloedverdunners (die houden

stolselvorming tegen), cholesterolverlagende middelen,

of middelen die het hart minder snel laten kloppen zoals

bètablokkers of calciumantagonisten.”

Wanneer moet ik me zorgen maken?

“Als de kransslagaders dichtslibben. De kransslagaders

zijn de vaten die de hartspier met bloed verzorgen.”

Kunt u dit behandelen?

“Bij vernauwing in de hartvaten doet een cardioloog

eerst onderzoek om er achter te komen of er ernstige

“Ik had drie vernauwingen”

vernauwingen bestaan. Denk aan fietsproeven, nucleair

onderzoek, MRI of CT. Bij ernstige vernauwingen

verrichten we vaak een hartkatheterisatie. Dit is een

onderzoek waarbij we contrastvloeistof in de kransslagaders

spuiten en kijken hoe ernstig het vat is dichtgeslibd.

Dit is ook een voorbereidend onderzoek voor

dotteren - openblazen van vernauwingen met een

ballon - of plaatsen van omleidingen, ook wel bypassoperatie

genoemd.”

Wat kan ik zelf doen om aderverkalking

te voorkomen?

Het is beter om het risico op aderverkalking te beperken

met een gezonde levensstijl. U kunt hier zelf veel aan

doen. Door een gezond levenspatroon kunt u vaak

noodzakelijke ingrepen uitstellen. Er zijn heel veel tips te

vinden op internet, zoals op www.hartstichting.nl.

Hieronder enkele tips van cardioloog Massaar:

Hij heeft al lange tijd hartklachten. Voor zijn hartritmestoornissen is hij gedefibrilleerd

en zes jaar geleden, tijdens de vakantie, is bij meneer Grobben (72) een pacemaker

geplaatst. “Dat ging al die jaren goed tot een paar maanden geleden. Ik kreeg

hevige pijn op mijn borst. Ik lag een dag en een nacht op de IC. Ik had drie

vernauwingen en boven de eerste een bloedprop. Gisternacht was er een totale

afsluiting. Naar omstandigheden gaat het best goed. Op de verpleegafdeling in het

Hofpoort is het perfect. Ze kennen je bij naam en niemand is chagrijnig.” “Ook

de artsen zijn aardig”, reageert buurman Ton Straver die voor de derde keer is

opgenomen omdat zijn aderen zijn dichtgeslibd. Aan zijn leefstijl ligt het niet.

“Ik heb altijd heel gezond geleefd, maar het is aanleg. Dat maakt het

wrang.”

Gezonde voeding

Eet veel verse groente, fruit en sla.

Eet vette vis, liefst twee keer per week.

Wees matig met vlees, mager en niet elke dag.

Matig het gebruik van dierlijke eiwitten, zoals eieren,

kaas en melk.

Beperk de toevoer van koolhydraten (pasta, brood etc.)

en vet, suiker en alcohol.

Vermijd tabak en beperk koffie en cacaoproducten.

Eet ui, knoflook (met mate) en bieslook. Deze hebben

gunstige effecten.

Voldoende beweging

Beweeg minimaal 30 minuten per dag en liefst zo, dat u

iets buiten adem bent tijdens de inspanning, dus dat u

niet meer kan kletsen tijdens het sporten.

Doe vooral iets wat u leuk vindt, of het nu wandelen,

hardlopen, fietsen of paardrijden is. Welke sport of

inspannende bezigheid u kiest is niet zo belangrijk, als

u het maar regelmatig en liefst elke dag doet.

5


6

Bij Christa werd borstkanker ontdekt

“Ik ben in dit ziekenhuis een persoon

en geen kamernummer”

Eerlijk is eerlijk, een ziekenhuisopname is voor de meeste mensen geen pretje. Toch

probeert het ziekenhuispersoneel het verblijf voor alle patiënten zo aangenaam

mogelijk te maken. Wat Christa van der Steegt betreft, zijn ze daar ruim in

geslaagd.

Acute opname

Als Christa van der Steegt (45 jaar) door de gangen van

het ziekenhuis loopt, wordt ze van alle kanten gegroet

door het personeel. “Ik ben inmiddels een bekende

Hofpoorter”, lacht ze. Nadat vier jaar geleden borstkanker

werd ontdekt bij Christa, begonnen voor haar de

vele ziekenhuisbezoeken. De tumor is hardnekkig en zaait

uit. “Omdat er ook een tumor was ontdekt in mijn rechterbijnier

met uitzaaiingen, zou ik begin dit jaar weer chemotherapie

krijgen. Omdat ik ontzettend last van mijn nek

had, werd er eerst een scan gemaakt. De artsen dachten

aan een hersenvliesontsteking, maar het bleek dat ik vijf

tumoren in mijn hoofd en nek had. Ik werd toen acuut

opgenomen.

Christa van der Steegt te midden van een aantal medewerkers van Interne Geneeskunde.

Samenwerking

“Vijf dagen in de week reed ik vanuit het Hofpoort

Ziekenhuis met de ambulance naar het AMC in

Amsterdam voor bestralingen. Het is prettig dat de

ziekenhuizen zo goed samenwerken. Alle afspraken

werden voor mij gemaakt vanuit het Hofpoort Ziekenhuis

en ik kon overal snel terecht. Verder hebben de ziekenhuizen

onderling oncologisch overleg, waarin zij goede

afspraken maken. Maar vooral dat je zo snel aan de beurt

bent, vond ik prettig. Laten we eerlijk zijn, als er tumoren

in je hoofd zitten, kun je je geen wachttijden permitteren.

Ik ben blij dat we er op tijd achterkwamen, meestal

word je alleen onderzocht als er symptomen zijn. Maar

misschien zou er wat vaker preventief een scan gemaakt


moeten worden, ook zonder symptomen. Want deze

ziekte is echt een sluipmoordenaar in je lichaam.

Altijd vrolijk

In het Hofpoort Ziekenhuis word ik behandeld door

dokter Verhaar en dokter Holleman, beide oncologen. Dit

zijn perfecte artsen die er echt voor gaan. Wat mij betreft

verdienen zij een dikke pluim. Daarnaast heb ik enorm

respect voor het verplegend personeel, de cateringmedewerkers

en schoonmakers van het Hofpoort

Ziekenhuis. Ik heb in totaal een maand op Interne

gelegen. En ik heb in die periode geen één medewerker

gezien die chagrijnig was. Ze zijn ontzettend druk, maar

lopen er altijd opgewekt en vrolijk bij. Elke ochtend

wensten ze me een vrolijk ‘goedemorgen’ toe. Dat is

lekker wakker worden. Ik ben in dit ziekenhuis een

persoon en geen kamernummer. Dat is zo anders dan bij

ziekenhuizen uit de stad.”

Verjaardag vieren

Ook haar verjaardag vierde Christa in het ziekenhuis.

“Mijn kamer stond vol met bloemen en overal hingen

verjaardagskaarten. Het was een gezellige boel. Ik mocht

mijn eigen verjaardagsmenu samenstellen, een voor-,

hoofd- en nagerecht, heerlijk! Mijn man mocht mee-eten,

elke dag trouwens. Zo konden we toch samen een beetje

de dag doorpraten. Hij kon zelfs blijven slapen. Dat

hebben we nooit gedaan, maar voor mij was dit wel

een hele geruststellende gedachte.

Luisterend oor

“Ik ben een positief ingesteld persoon, maar ik had ook

mijn momenten dat ik het niet zag zitten, dat ik in de put

zat. Ook dan had het personeel aandacht voor me.

De verpleging, de catering, de schoonmaakster, allemaal

zaten ze dan even aan mijn bed voor een praatje, ze

hoeven dit niet te doen, maar ze doen het wel. Ik ben hen

daar erg dankbaar voor.”

Bijzondere patiënte

Jolanda Neuteboom en Ria van den Heuvel van de

catering geven aan dat het ook een wisselwerking is.

“Christa is echt een hele bijzondere patiënte. Zo knap,

zoals zij met haar ziekte omgaat. Daar moet je er eigenlijk

niet teveel van hebben, want dat neem je mee naar huis.”

Inmiddels is Christa weer thuis. Haar toekomst

blijft onzeker, elk half jaar moet ze terugkomen voor

controles. Toch blijft ze positief en strijdlustig, een

bijzondere vrouw.

Workshop ‘Look Good…Feel Better’ voor kankerpatiënten

Speciaal voor vrouwen met kanker die in het Hofpoort Ziekenhuis worden (of kort geleden zijn) behandeld,

organiseert Stichting Look Good Feel Better op maandagochtend 10 september, 12 november 2012 en

11 maart 2013 workshops over uiterlijke verzorging.

Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Naast problemen op lichamelijk en emotioneel gebied kan ook

het uiterlijk veranderen. Het haar kan dunner worden en uitvallen, nagels verzwakken en de huid kan verkleuren

en droger worden. Extra aandacht voor een veranderend uiterlijk kan veel voor iemand betekenen.

Tijdens de workshop wordt advies gegeven over huid- en haarverzorging. Onder begeleiding van een ervaren

schoonheidsspecialiste gaat de patiënt zelf aan de slag met speciaal voor deze workshop beschikbaar gestelde

cosmeticaproducten. Tevens is er ruimte voor individuele vragen en is er een haarwerker aanwezig die advies

geeft over het gebruik en onderhoud van haarwerken.

Meer informatie over deze workshops en een aanmeldformulier

vindt u op www.zuwehofpoort.nl onder patiënten/

voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt ook contact opnemen

met de informatiebalie, T 0348 42 74 46.

De workshops worden mogelijk gemaakt

door Stichting Roparun.

7


8

Een dag op de Geheugenpoli

“Wat een intensieve ochtend, maar

fijn dat dit op één dag kon”

Tijdens de Geheugenpoli worden patiënten op één dag onderzocht door een team

van specialisten en verpleegkundigen. De redactie liep een dagje mee met meneer

Schouten, die samen met zijn vrouw de Geheugenpoli bezocht. Dhr. Schouten vertelt:

7.50 uur

Gastvrouw Adrie Uijtewaal staat al klaar om ons op te

vangen. Een hartelijke vrouw die ons direct op ons

gemak stelt en begeleidt naar de Geheugenpoli.

Zij heeft ook ons dagprogramma waarop stap voor

stap staat beschreven waar we moeten zijn.

8.05 uur

Adrie meldt ons aan bij de balie bloedafname.

We kunnen gelijk terecht. Ze vertelt dat patiënten

van de Geheugenpoli altijd voorrang krijgen, zodat

alle onderzoeken binnen de tijdsplanning worden

gehaald.

8.20 uur

8.15 uur

We zitten keurig op schema en Adrie haalt een

kop koffie. We hebben heel even pauze voordat

het volgende onderzoek begint. We nemen het

dagprogramma door en er is ruimte om vragen

te stellen.

We worden opgeroepen voor het neurologisch onderzoek.

Neuroloog Hanneke Henselmans beoordeelt de

werking van het zenuwstelsel en vraagt naar

(lichamelijke) klachten. Daarna verricht zij lichamelijk

onderzoek. Na 30 minuten staan we weer buiten.


9.00 uur

Laborant Daniel Oppong-Sarfo zwaait met een lach de deur

open. “Komt u maar binnen. Met een EEG (Elektro Encefalo

Grafie) maak ik grafieken van de hersenactiviteit”, legt

de laborant ons uit. Met een centimeter, een gelpasta en

28 draadjes op het hoofd gaat hij zorgvuldig te werk. Het

onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer een uur. Het licht wordt

gedempt en gedurende 20 minuten volgen verschillende testjes.

Ogen openen en sluiten, vuisten ballen en ontspannen en drie

keer heel diep inademen en uitblazen.

9.20 uur

Tijdens de EEG komt verpleegkundige Judith

van Schaik binnen om mijn vrouw op te halen

voor een heteroanamnese. Een gesprek met

de partner of naasten. Ze vindt het prettig om

even met iemand te praten zonder dat ik erbij ben. Ze is

bang om mij pijn te doen met de dingen die zij zegt.

10.00 uur

Tijd voor het neuropsychologisch

onderzoek bij dokter Ineke Brands.

Gedurende anderhalf uur onderzoekt ze

wat de oorzaak is van klachten zoals

vergeetachtigheid of concentratieverlies.

Ook neemt zij testen af om aandacht,

geheugen, taal, waarneming, concentratie

en tempo in kaart te brengen.

11.45 uur

We moeten ons melden bij de MRI scan. Mijn

vrouw mag er bij blijven. Ik mag mij 20 minuten

niet bewegen, mijn hoofd wordt om die reden

vastgezet.

Multidisciplinaire aanpak

De Geheugenpoli is bedoeld voor mensen met

geheugenproblemen of andere problemen in het

denken waarvan de oorzaak moet worden onderzocht.

Klachten en symptomen worden niet alleen door een

neuroloog, maar door een heel team van deskundigen

beoordeeld. Hiervoor werkt de Geheugenpoli samen

met het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden

en Ouderenpsychiatrie van Altrecht. Wekelijks komen

zo’n 10 tot 12 patiënten voor sneldiagnostiek waarbij

op één dag alle onderzoeken worden verricht die

normaal verspreid zijn over vier tot zes weken. De

diagnose volgt meestal drie dagen later. Onlangs

werd de patiënttevredenheid gemeten. “Binnen twee

weken had tweederde van de patiënten positief

gereageerd op de onderzoeken, bejegening en de

rol van de gastvrouw”, vertelt neuroloog Hanneke

Henselmans met gepaste trots.

9


10

12.15 uur

Het laatste onderzoek is in zicht en duurt een half

uur. Het Psychiatrisch onderzoek is dichtbij de

uitgang, met de lift naar boven. We komen op een

pastelkleurige afdeling terecht. We nemen afscheid

van Adrie en geven psychiater Dautzenberg

een hand. De psychiater vraagt of ik wel eens

psychische klachten, zoals angst- of depressieve

gevoelens heb (gehad). Zulke klachten kunnen van

invloed zijn op geheugen en gedrag.

In de Zorgpassage van het Hofpoort Ziekenhuis is het

Instituut voor Slaapgeneeskunde Woerden gevestigd.

Een multidisciplinair team, dat bestaat uit een kaakchirurg,

KNO-arts, longartsen en een neuroloog

van het Hofpoort Ziekenhuis en soms de psycholoog

12.50 uur

Tijd voor lunch! Onze magen rammelen. Wat een intensieve

ochtend, maar wat fijn dat dit op één dag kon. Over enkele

dagen krijgen we de uitslag.

Behandeling slaapproblemen Instituut voor Slaapgeneeskunde

zorgen, in nauw overleg voor een goede diagnose en

een behandelplan. In het slaapcentrum bevinden zich

drie luxe ingerichte kamers, waar met gespecialiseerd

apparatuur de kwaliteit en de duur van de slaap nauwkeurig

beoordeeld kan worden.

Met welke slaapklachten kan ik terecht?

Als u ontevreden bent over uw nachtelijke slaap en

klachten heeft zoals slapeloosheid, (ernstig) snurken,

overmatige slaapdruk (vermoeidheid) overdag en/of

problemen met het algemeen functioneren.

Hoe kunnen patiënten er terecht?

De huisarts of specialist kan u voor verdere diagnostiek

doorverwijzen naar het Instituut voor Slaapgeneeskunde

in Woerden, T 0348 46 20 80.

In onze showroom en winkel vindt u diverse modelopstellingen voor sanitair, de nieuwe generatie

gashaarden en een ruim aanbod aan accessoires. In ons magazijn kunt u terecht voor onderdelen en

andere materialen voor doe-het-zelvers.

Winkel - showroom - afhaalmagazijn

n loodgieters n dakdekkers n sanitair- en cv-installateurs n loodgieters n dakdekkers n sanitair- en cv-installateurs

Botnische Golf 3, 3446 CN Woerden, Tel. (0348) 41 36 01, Fax 41 06 66,

E-mail: info@plompinstallatietechniek.nl, Website: www.plompinstallatietechniek.nl


Zorg Dichtbij

Van de huisarts en de radioloog door

naar de Albert Heijn

Zorgpoort Leidsche Rijn in winkelcentrum Vleuterweide krijgt een jaar na

opening steeds meer bekendheid. Het aantal patiënten dat komt voor radiologisch

onderzoek is enorm toegenomen. Veel specialisten en huisartsen doen tegenwoordig

een beroep op de radioloog om de juiste diagnose te stellen of om een bepaalde

afwijking te laten behandelen.

Radioloog Wolters en laborant El Hassan.

Dinsdagochtend half tien. Het is gezellig druk in de

wachtkamer van Zorgpoort Leidsche Rijn. Familie

Martens neemt plaats op de bank. Hun dochter van twee

wacht geduldig op haar moeders schoot. Na vijf minuten

roept laborant Achmed el Hassan hen binnen. “Dat is

snel”, zeggen ze als ze met de laborant meelopen. Ook

mevrouw Bleeker (51) neemt plaats in de wachtkamer.

“Handig hoor dat ik honderd meter verder m’n boodschappen

kan doen”, wijst ze op haar opgevouwen

Albert Heijn-tas. Zorgpoort Leidsche Rijn is voor haar

bekend. “Mijn huisartsenpraktijk is hiernaast, dus na mijn

afspraak kon ik direct doorlopen. Ik heb me net bij de

balie gemeld. Als het goed is, ben ik al over tien minuten

aan de beurt.”

Röntgenfoto’s en echo’s

Mevrouw Bleeker heeft een afspraak bij radioloog Wolters

die sinds 2003 in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis werkt.

Een radioloog kan op een röntgenfoto zien of sprake is

van afwijkingen of ziekten in het gehele lichaam. Naast

röntgenfoto’s beoordeelt de radioloog ook echo’s, CT’s en

MRI’s. Elke dinsdag heeft radioloog Wolters hier spreekuur,

woensdag en donderdag is ze radioloog, met aandachtsgebied

borstkanker/mammaradiologie in Woerden.

Een mammaradioloog kijkt specifiek naar de borsten met

röntgenstraling, geluidsgolven (echografie) of een zeer

sterk magneetveld (MRI).

Uitslag binnen drie dagen

“Ik hoest al twee maanden en ben benauwd na lichte tot

matige inspanning”, vertelt Mevrouw Bleeker. Haar huisarts

heeft haar daarom doorverwezen naar de radioloog.

“Mevrouw Bleeker, kunt u diep inademen en de adem

even vasthouden?”, vraagt laborant El Hassan, die de

foto’s maakt voor de radioloog. “We maken altijd twee

foto’s”, legt hij uit. Eén van voren en één van de zijkant.

Zo kunnen we de foto het best beoordelen.” De uitslag

van de röntgenfoto gaat direct naar de huisarts en binnen

drie dagen ontvangt mevrouw Bleeker de uitslag. “Fijn

hoor dat het allemaal zo snel kan”, zegt mevrouw Bleeker

als ze afscheid neemt. “Dat nare hoesten en die

benauwdheid, maken me toch een beetje nerveus.”

De voordelen van

Zorgpoort Leidsche Rijn

Op verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u

zonder afspraak binnenlopen voor verschillende

onderzoeken en bloedprikken. De uitslag van het

onderzoek is meestal binnen 24 uur bekend bij uw

huisarts. Wanneer uit de röntgenfoto’s blijkt dat er

sprake is van een botbreuk dan verwijst de radioloog

u rechtstreeks door naar de gipskamer van het

Hofpoort in Woerden. In Zorgpoort Leidsche Rijn

kunt u vrijwel altijd binnen 5 werkdagen (met afspraak)

terecht bij de anesthesist (Pijnpoli), cardioloog,

chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, verloskundige,

internist, kinderarts, KNO-arts, longarts en neuroloog.

Zorgpoort Leidsche Rijn is gevestigd in winkelcentrum

Vleuterweide aan de Middenburcht 116

te Vleuten. Voor meer informatie, kijk op:

www.zorgpoortleidscherijn.nl

11


12

Avondpoliklinieken

Patiënten die in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis graag

’s avonds naar de polikliniek willen, kunnen op donderdagavond

van 17.00 tot 21.00 uur terecht bij specialisten

en gespecialiseerd verpleegkundigen:

Cardiologie

Chirurgie

Diabetespoli (1e donderdag van de maand)

Kaakchirurgie

Longgeneeskunde

Orthopedie (Maartenskliniek)

Plastische chirurgie (op maandag)

Reumatologie (Maartenskliniek)

Urologie

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichting voor aanstaande ouders

Op dinsdag 10 juli, 14 augustus, 11 september en 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur

is er in de Grote Zaal van het Hofpoort Ziekenhuis een voorlichtingsbijeenkomst voor

aanstaande ouders. Het thema is “Als het een ziekenhuisbevalling wordt”. Er zijn

presentaties van een gynaecoloog, kinderarts, verloskundige en verpleegkundige.

Daarnaast is er een rondleiding op de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde

en in het Geboortecentrum Woerden.

Voorlichting voor kinderen ter voorbereiding

op hun operatie

Om kinderen goed voor te bereiden op een operatie organiseert het Hofpoort

Ziekenhuis iedere vrijdag voorlichtingsbijeenkomsten voor (verzorgers van)

kinderen die een operatie moeten ondergaan.

De individuele voorlichting wordt gegeven op vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur

en is alleen bestemd voor (verzorgers van):

- kinderen tot 4 jaar;

- tieners vanaf 12 jaar;

- kinderen die erg angstig zijn (bijv. door een eerdere traumatische ervaring);

- kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Groepsvoorlichting vindt ook iedere vrijdag plaats:

- voor (verzorgers van) kinderen van 4 t/m 7 jaar van 13.30 tot 14.15 uur;

- voor (verzorgers van) kinderen van 7 t/m 12 jaar van 14.15 tot 16.00 uur.

Aanmelden kan via internet: zhzkids.nl of bij de Kinderafdeling T: 0348 42 74 68.

Voorlichting Alzheimer van A tot Z

Op dinsdag 4 september organiseren het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en Alzheimer

Nederland een voorlichtingsavond over de diagnose Alzheimer en de behandelmethode.

Op www.zuwehofpoort.nl vindt u meer informatie.

Ook de ondersteunende afdelingen zijn geopend. U kunt

zich aanmelden tot 20.30 uur bij de desbetreffende balie.

Radiologie

Laboratorium

Functieafdeling

Patiënten kunnen daar terecht voor de gebruikelijke

zaken zoals röntgenfoto’s, bloedprikken en een fietstest.

Afspraak avondpoliklinieken

Voor een afspraak op de avondpoli kunnen patiënten

terecht via T 0348 42 78 80.


Informatie over het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis:

www.zuwehofpoort.nl

Het Hofpoort Ziekenhuis is een modern, algemeen,

regionaal ziekenhuis met een prettige en informele

werksfeer. Binnen het ziekenhuis zijn vrijwel alle

medische specialismen vertegenwoordigd. Informatie

over het ziekenhuis vindt u onder andere op

www.zuwehofpoort.nl. Hier treft u specifieke informatie

over wachttijden, voorzieningen, specialismen,

Waar vindt u ons?

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Polanerbaan 2, 3447 GN, Postbus 8000, 3440 JD Woerden, T 0348 42 79 11

Polikliniek Mijdrecht - Gezondheidscentrum De Ronde Venen

Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, T 0297 27 23 71

Polikliniek Leidsche Rijn

’t Zand 19, 3544 NC Utrecht, T 0348 42 78 80

Zorgpoort Leidsche Rijn

Middenburcht 116, 3452 MT Vleuten (2e etage), T 030 666 84 08.

behandelmogelijkheden en meer. Onder ‘folders’ vindt

u voorlichtingsfolders met (medische) informatie.

Daarnaast heeft het ziekenhuis voor specifieke doelgroepen

de sites:

www.zhzkids.nl

www.dekraamsuite.nl

www.knobbeltjeinjeborst.nl

www.mannenkliniekwoerden.nl

www.proctologiecentrum.nl.

www.bekkenbodemcentrumwoerden.nl

Kijk voor een routebeschrijving op www.zuwehofpoort.nl

Via werken en leren ‘vacatures’ vindt u een overzicht

van onze vacatures. Van toekomstige collega’s wordt

een klantgerichte houding verwacht en een actieve

bijdrage om onze dienstverlening te blijven verbeteren.

Heeft u interesse in werken in het Hofpoort Ziekenhuis

dan kunt u digitaal solliciteren via het sollicitatieformulier

op onze website. Hier kunt u zich ook aanmelden voor

onze vacaturemail. U ontvangt dan regelmatig bericht

over onze meest actuele vacatures.

13


Patiëntveiligheid

Uw veiligheid heeft volop aandacht in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. U kunt er in het ziekenhuis

vanuit gaan dat de specialisten en medewerkers hun werk goed doen en u professioneel

behandelen. Maar u heeft zelf ook een rol in uw eigen veiligheid. U kunt een medicatie-overzicht

bij uw apotheek opvragen, zodat wij weten welke medicijnen u gebruikt en voor welke

medicijnen u allergisch bent of welke niet werken. Op onze patiëntveiligheidskaart vindt u tips die

bij kunnen dragen aan een veilige behandeling.

15


Plattegrond

16

Zorgpassage

Apotheek 1

Diëtistenpraktijk 1

Flexicare 1

Livit 1

Vitaal Thuiszorgwinkel 1

Zuwe Zorgbemiddeling 1

MEE Woerden 2

Quiz kapper 3

Donna Moderna 4

AKO 5

Huisartsenpost 6

Decibel 7

Hairmasters 8

Fysiotherapie 9

Voet Medisch Centrum Heijgele 10

Krijt Medische Keuringen 15

Slaapgeneeskunde 16

Centrum Maliebaan 17

Altrecht Ouderenzorg 21

Carenalis Woerden 31

Verpleegafdelingen

Dagbehandeling 1e etage

Oncologie 1e etage

Gynaecologie 1e etage

Orthopedie (MKW) 1e etage

Chirurgie 2e etage

Neurologie 2e etage

Interne Geneeskunde/

Longgeneeskunde 3e etage

Intensive Care/

Cardiologie 3e etage

Kindergeneeskunde 4e etage

Verloskunde 4e etage

Poliklinieken

Allergie diëtetiek P15

Anesthesiologie en

Pijngeneeskunde (PREOP) Balie C

Cardiologie P13

Chirurgie Balie M

Deeltijd- Balie G

behandeling 1e etage

Dermatologie P19

Diëtetiek/diabetes

verpleegkundige P21

Functie-afdeling P15

Geheugenpoli Balie W

Geriatrie Atrium

Gynaecologie/ Balie E

Verloskunde 1e etage

Hartfalen verpl. spreekuur P13

Huisartsenpost 12

Interne geneeskunde P14+P16

Kaakchirurgie P20

Keel-, neus en oorheelkunde Balie B

(KNO) 1e etage Zorgpassage

Kindergeneeskunde Balie J

4e etage

Klinische genetica

(volwassenen) P18a

Klinische Neuro Fysiologie

(KNF) Balie W

Laboratorium Balie L

Longziekten/longfunctie P23

Mamma care

verpleegkundige 2e etage

Neurochirurgie Balie W

Neurologie Balie W

Oogheelkunde Balie V

1e etage

Orthopedagogie Balie J, 4e etage

Orthopedie (MKW) Balie D

Parkinson-verpleegkundige Balie W

Pijnbehandeling Balie G, 1e etage

Plastische chirurgie P19

Pre-operatieve poli Balie C

Reumatologie (MKW) Balie H

1e etage

Revalidatie Atrium

Röntgen, Radiologie Balie K

RPCW 28

Spoedeisende Hulp 11

Sportgeneeskunde Zaagmolenlaan 12

Trombosedienst/

huisartsenlab. Balie L

Urologie Balie W

Algemeen

Afsprakenbureau Balie M

Bloedafname Balie L

Grote Zaal 29

Informatiebalie/internet I

Kinderopvang Pinokkio Balie A

Opname Balie O

Receptie Hoofdingang

Restaurant/Toiletten Atrium

Stilteruimte 2e etage

Van der Wel IJff

Informatiecentrum 30


Opname-informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat een opname of operatie veel vragen bij u oproept. Met deze

opname-informatie willen wij u alvast informeren over uw verblijf in het ziekenhuis.

Opname

De specialist vraagt voor u de ziekenhuisopname aan.

Daarna kunt u bij de poli assistent(e) op de betreffende

polikliniek een opnamedatum inplannen. Als de wachtlijst

langer dan zes weken is, belt Bureau Patiëntenlogistiek

u te zijner tijd om met u een datum af te spreken.

Natuurlijk krijgen spoedgevallen altijd voorrang.

Als uw kind wordt opgenomen, dan krijgt u

een aparte folder. U kunt ook onze speciale

kinderwebsite www.zhzkids.nl bezoeken.

Preoperatief spreekuur en aanvullend onderzoek

Voor een operatie bezoekt u ons preoperatief (inloop)

spreekuur bij balie C Polikliniek Anesthesiologie/

Pijngeneeskunde (maandag t/m donderdag,

08.30 - 16.00 uur). Afhankelijk van uw opnameduur krijgt

u een afspraak mee voor de anesthesioloog of anesthesieverpleegkundige,

de preopverpleegkundige en de

apothekersassistent. Het kan zijn dat de arts aangeeft dat

voor de operatie nog een hartfilmpje gemaakt moet

worden of dat een bezoek aan bijvoorbeeld een

cardioloog, longarts, internist of een andere specialist

gewenst is. De afspraken hiervoor maakt de poli

assistent die ook uw opname heeft gepland, de poli

assistent van het preoperatief spreekuur of Bureau

Patiëntenlogistiek. Wij proberen afspraken te combineren

zodat u zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te

komen.

De anesthesioloog of anesthesieverpleegkundige vertelt

u over de verschillende vormen van anesthesie

(verdoving) en bereidt u voor op de operatie.

De optimale anesthesievorm is onder andere afhankelijk

van het soort ingreep, uw conditie en de voorkeuren.

Aan de hand van een vragenlijst en een gezondheidstest

beoordeelt onze anesthesioloog of anesthesieverpleegkundige

of de operatie door kan gaan.

Tijdens het preopspreekuur neemt de verpleegkundige

de gegevens met u door, geeft voorlichting over de

opname en bekijkt of er behoefte is aan nazorg.

De apothekersassistente neemt met u de medicatie door.

Het is daarom belangrijk dat u een actueel overzicht van

uw medicatie meeneemt (indien van toepassing). Als u

een operatie moet ondergaan voor een knie- of heupprothese

wordt ook een afspraak met een fysiotherapeut gepland.

Vragen over de planning van uw opname?

Bel met Bureau Patiëntenlogistiek op maandag

t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30

tot 16.00 uur op T 0348 42 71 92.

De dag van de opname

Bij een ziekenhuisopname voor langere tijd (langer dan

één dag) kunt u zich melden bij de verpleegafdeling op

de afgesproken tijd. De persoon die u wegbrengt, mag

natuurlijk met u mee naar de afdeling. Iedere patiënt krijgt

bij opname een identificatiearmband met naam, geboortedatum

en afdeling. Zo weet iedereen altijd wie u bent.

Als u voor één dag wordt opgenomen, lees dan

verder bij Dagopname op pagina 23.

Wat neemt u mee?

verzekeringspolis/-pas

identiteitsbewijs

medicatieoverzicht van uw apotheker

toiletbenodigdheden

nachtkleding, pantoffels, kamerjas, ondergoed

eventuele dieetvoorschriften

adres en telefoonnummer van uw contactpersoon

afleiding in de vorm van boek, lectuur, Ipad of iets dergelijks

doosje en vloeistof van uw contactlenzen

kleingeld

uw rollator of wandelstok

eventueel uw dosseerkaartje van de Trombosedienst.

Wat vragen wij u thuis te laten

groot geld en waardevolle papieren

ringen, piercings, oorbellen en andere sieraden*

kunstnagels en nagellak*

* Vanwege veiligheidsvoorschriften op de operatiekamer

is het dragen van sieraden, piercings en nagellak

tijdens de operatie niet toegestaan. Bij het dragen van

kunstnagels moet er tenminste 1 nagel vrij zijn.

Kluisje

Voor de operatie vragen wij u uw sieraden af te doen. U

kunt deze voor eigen risico opbergen in een kluisje op uw

kamer. Meld dit bij opname aan de secretaresse.

Contactpersoon thuis

Uw contactpersoon kan dagelijks op de afdeling van

17


Opnameinformatie

18

10.00 tot 12.00 uur informatie inwinnen en

doorgeven. Bij een opname op de Intensive

Care kan uw contactpersoon 24 uur per dag

informatie krijgen.

Diabetes

Voor de opname kunt u aangeven of u tijdens

het ziekenhuisverblijf uzelf wilt injecteren. Na

gebruik moet de naald in de naaldencontainer

worden gedeponeerd. Vraag de verpleegkundige

hierom. Heeft u hulp van onze

diabetesverpleegkundige nodig, dan kunt u dit

aangeven bij de afdelingsverpleegkundige.

U kunt ook zelf de diabetesverpleegkundige

bellen op T 0348 42 73 51.

Kosten

In Nederland worden de meeste ziekenhuisbehandelingen

rechtstreeks met uw zorgverzekeraar

afgehandeld. Vraag uw zorgverzekeraar

bij twijfel over de vergoeding naar

meer informatie. Als u geen zorgverzekering

heeft, dan kunt u een rekening krijgen voor de

kosten van uw behandeling.

Op www.zuwehofpoort.nl en in de folder Kosten

Medische Behandeling vindt u meer informatie.

Medicijnen

Gedurende uw opname worden uw medicijnen

door het ziekenhuis verstrekt. De behandelend

specialist, de ziekenhuisapotheek en de

verpleegkundige zorgen ervoor dat u de

voorgeschreven medicijnen ontvangt. Soms

nemen zij voor nadere informatie contact op met

uw eigen apotheek. Het kan zijn dat gedurende

de opname het geneesmiddel van thuis

vervangen wordt door een gelijkwaardig ander

geneesmiddel. Alleen op de afdeling

Dagbehandeling gebruiken de patiënten hun

eigen, van huis meegebrachte medicijnen.

Nuchter

Voor alle operaties en bepaalde onderzoeken

moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u:

- Vanaf middernacht voor de operatie geen vast

voedsel of melkproducten meer mag gebruiken.

- Tot 2 uur voor de operatie nog mag drinken.

Dat mogen alleen heldere vloeistoffen zijn,

zoals water, thee of koffie (zonder melk),

appelsap, limonadesiroop of het multivitdrankje

speciaal voor de operatie.

- Vanaf 2 uur voor de operatie helemaal niet

meer mag drinken.

Verhoging

Als u ziek bent, griep heeft of koorts (38 0 C of

meer) kan de operatie of het onderzoek niet

doorgaan. Belt u met Bureau Patiëntenlogistiek

voor een nieuwe afspraak. Overleg bij twijfel

altijd met de behandelend specialist.

MRSA-bacterie

Pas in het buitenland geweest? Of woont of

werkt u op een varkens- of vleeskalverenbedrijf?

Meld dit dan bij het preoperatief spreekuur. Dit

in verband met een mogelijke besmetting met

de MRSA-bacterie. Voor patiënten die

(mogelijk) de MRSA-bacterie bij zich dragen,

willen wij voorzorgsmaatregelen treffen.

Praktische zaken

Op de verpleegafdeling

De groep medewerkers op de verpleegafdeling

bestaat uit de manager, de afdelingssecretaresse,

verpleegkundigen, voedingsassistenten

en medewerkers van de

schoonmaakservice. Soms zijn er stagiaires en

leerlingverpleegkundigen bij uw behandeling en

verzorging aanwezig. Heeft u hier bezwaar

tegen, geef dit dan vooraf aan. De manager is

verantwoordelijk voor de totale patiëntenzorg en

de organisatie van de afdeling.

Multimediasysteem aan bed

Radio, telefoon, TV en internet krijgt u bij ons

aan bed. De aansluiting van televisie, telefoon

en internet kost € 2,50. Over het gebruik en de

kosten van het multimediasysteem kunt u op de

afdeling meer informatie krijgen.

Internet/WiFi

Patiënten en bezoekers van het Hofpoort

Ziekenhuis kunnen in het ziekenhuis gebruik

maken van WiFi. Het draadloze netwerk is

gratis te gebruiken op alle verpleegafdelingen,

in de wachtruimtes van het Laboratorium,

Radiologie, Oogheelkunde, Urologie,

Neurologie, in het restaurant en in de vergaderzalen.

Ook op de locatie Zorgpoort Leidsche

Rijn is WiFi beschikbaar. U kunt gebruik maken

van het draadloze netwerk Hofpoort Guest.

Voordat de verbinding tot stand komt stemt u in

met de gebruikersvoorwaarden. Wij vragen u

vriendelijk om bij het gebruik van WiFi rekening

te houden met eventuele geluidsoverlast.

Gebruik van mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoon op de

verpleegafdeling en in de centrale ruimtes is

toegestaan. Houdt u bij gebruik van uw mobiele

telefoon rekening met uw kamergenoten.

Maaltijdkeuze

U kunt binnen de mogelijkheden zelf uw menu

samenstellen. Uw voedingsassistente geeft

uitleg.


Weer op de been

Als u uit bed mag, kunt u uw bezoek meenemen naar het

dagverblijf of restaurant. Meld het ons als u de afdeling

verlaat. Het dragen van een badjas is verplicht.

Nachtrust

Een goede nachtrust is belangrijk voor uw herstel. Wij

vragen uw begrip voor het feit dat op meerpersoonskamers

het grote licht om 22.00 uur uitgaat.

Roken, alcohol en drugs

Roken kan alleen in de rookruimte van het restaurant

of bij de rookzuilen aan de zijkant van de hoofdingang.

Het is verboden om voor de ingang te roken. Alcoholconsumptie

en het gebruik van drugs is niet toegestaan.

Post, krant en bibliotheek

Uw post wordt dagelijks afgegeven bij de verpleegafdeling.

Eigen post kunt u aan de verpleegkundige

meegeven. Iedere morgen komt er een vrijwilliger langs

bij wie u een krant kunt kopen. Iedere dinsdagmiddag en

vrijdagochtend kunt u tegen een kleine vergoeding

boeken lenen.

Koelkast

Iedere kamer heeft een gezamenlijke koelkast.

Bloemen

U kunt bij het restaurant bloemen kopen. U kunt bloemen

verzorgen bij het aanrechtblok in de gang. Planten met

aarde zijn niet toegestaan.

Vervoer en taxivervoer voor patiënten

Als u vervoer binnen het ziekenhuis nodig heeft, kunt

u de hulp van vrijwilligers vragen via de afdelingssecretaresse.

Als u taxivervoer nodig heeft voor

bijvoorbeeld een consult of behandeling buiten het

ziekenhuis, kunt u een taxi boeken. Vraagt u de afdelingssecretaresse

om een medische vervoersverklaring voor

de declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Gastvrouwen

Onze gastvrouwen maken graag een praatje met u en

doen graag een boodschap voor u in het winkeltje. Ook

kunt u met hen een kopje koffie drinken in ons restaurant

of een activiteit in het ziekenhuis bezoeken. Op de

verpleegafdelingen Chirurgie, Neurologie en Interne

Geneeskunde/Longziekten is in de ochtend altijd een

gastvrouw aanwezig.

Maatschappelijk werk en geestelijke verzorging

Ziekte en de behandeling kunnen diep ingrijpen in

uw leven. De medisch maatschappelijk werkers en

geestelijk verzorgers kunnen u helpen bij emotionele of

praktische problemen. U kunt zelf via de verpleegkundige

een beroep hierop doen, maar ook uw familie kan deze

hulp inroepen. Ook de behandelend specialist kan, in

overleg, de hulp van de maatschappelijk werker vragen.

Kerkdiensten

Op de 1e en 3e zondag van de maand om 10.00 uur

wordt een gezamenlijke kerkdienst gehouden. Op de

andere zondagen zijn er aparte diensten: om 10.00 uur

een Rooms Katholieke en om 11.30 uur een Protestantse

dienst. U en uw familie zijn van harte welkom.

Stilteruimte

Op de tweede etage tegenover de lift vindt u een Stilteruimte.

De ruimte is 24 uur per dag open.

Brandpreventie

In het Hofpoort Ziekenhuis doen wij er alles aan om brand

te voorkomen. In het hele ziekenhuis zijn brandvertragende

voorzieningen aangebracht. Alle medewerkers zijn

geïnstrueerd om brand te voorkomen en weten hoe zij

moeten handelen bij brand. Als u toch brand ontdekt,

houdt u zich aan de volgende voorschriften:

blijf kalm

verlaat de kamer

probeer niet zelf te blussen, maar waarschuw een

medewerker of activeer een handbrandmelder

volg de instructies van de medewerkers op.

De brandweer is snel ter plaatse.

Rechten & Plichten

Bij een ziekenhuisopname kunnen meerdere specialisten

betrokken zijn. De specialist door wie u bent opgenomen,

is degene die de eindverantwoordelijkheid draagt voor

de medische zorg (onderzoek, behandeling, medicijngebruik,

dieetvoorschriften, bedrust, etc). Wij vinden het

belangrijk dat u goed voorgelicht bent en dat u zich

volledig kunt vinden in de gekozen behandeling en uw

behandelplan. De behandelend specialist bespreekt met

u de onderzoeksresultaten, de behandeling(en) en/of

operatie. Vraag ook naar de gevolgen van een

behandeling of operatie, zoals pijn en ongemak. Als u iets

niet begrijpt, aarzelt u dan niet om uitleg te vragen.

Vrije artsenkeuze of een ‘second opinion’

U heeft altijd het recht om op elk moment zelf een arts te

kiezen. Als u een andere arts of een second opinion wilt,

bespreek dit dan met uw behandelend arts.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies

aan de Raad van Bestuur over onderwerpen en besluiten

die direct met de zorg aan u als patiënt te maken hebben.

Over inhoudelijke medische of verpleegkundige aspecten

van de opname en verzorging geeft de Cliëntenraad geen

advies. Bel de informatiebalie in het ziekenhuis

T 0348 42 74 46 voor meer informatie of stuur een mail

naar crzhpz@zuwehofpoort.nl.

Privacyreglement

Alle medewerkers zijn verplicht zorgvuldig met uw

medische gegevens om te gaan. Tegenover anderen

hebben zij een geheimhoudingsplicht. Ons privacy-

19


Opnameinformatie

20

reglement kunt u inzien bij de receptie, bij de

informatiebalie en op www.zuwehofpoort.nl.

Klachtenfunctionaris

Het kan zijn dat u met vragen, opmerkingen,

klachten of gevoelens van onvrede blijft zitten.

Het is zowel voor u als voor het Hofpoort Ziekenhuis

van groot belang dat we dát van elkaar

weten. De Klachtenfunctionaris vormt zich een

beeld van het probleem en probeert voor u een

antwoord te vinden of te bemiddelen.

Klacht

Blijft er ondanks het gesprek met de klachtenfunctionaris

een onvoldaan gevoel bij u achter,

dan kunt u uw klacht alsnog op schrift zetten

en indienen bij de Klachtencommissie van

het Hofpoort Ziekenhuis. U wordt zo nodig

geholpen bij het op papier zetten van de klacht.

In de klachtenregeling van het Hofpoort Ziekenhuis

vindt u hoe de klachtenprocedure werkt. U

kunt dit reglement inzien bij de informatiebalie,

de receptie of op www.zuwehofpoort.nl.

U kunt de klachtenfunctionaris van het

Hofpoort Ziekenhuis bereiken op

werkdagen via T 0348 42 77 67.

Klachten en suggesties kunt u indienen

via een online formulier op

www.zuwehofpoort.nl.

Aansprakelijkheidsstelling

Als u van mening bent dat u schade heeft

geleden en daarvoor een financiële

genoegdoening eist, kunt u het ziekenhuis

schriftelijk aansprakelijk stellen. De klachtenfunctionaris

kan u bij het op schrift stellen van

uw schadeclaim helpen. De brief, waarin u het

ziekenhuis voor de schade aansprakelijk stelt,

wordt doorgezonden naar de aansprakelijkheidsverzekeraar,

die voor verdere afhandeling

zorgt. Mocht u niet tevreden zijn over de manier

waarop de schadeclaim werd afgewikkeld, dan

kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie

Ziekenhuizen.

Meer informatie over de Geschillencommissie

Ziekenhuizen vindt u in de speciale folder die u

kunt opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Sommige gegevens van patiënten worden

anoniem gebruikt voor wetenschappelijk

onderzoek en statistiek. Als u niet expliciet

aangeeft dat u niet wilt dat uw gegevens

worden gebruikt, gaat het ziekenhuis ervan uit

dat u geen bezwaar heeft tegen het anonieme

gebruik van uw gegevens voor de bewaking van

de kwaliteit van de zorgverlening in het ziekenhuis.

Van gegevens met naamsvermelding

mag geen gebruik worden gemaakt, tenzij u

daarvoor toestemming heeft gegeven.

Commissie Ethiek

Het ziekenhuis heeft een commissie Ethiek.

Deze commissie bespreekt ethische vraagstukken

die zich in het ziekenhuis voordoen.

De commissie adviseert, gevraagd en

ongevraagd, over regels en richtlijnen. Daarbij

staat het belang van de patiënt voorop. Op

advies van deze commissie stelt de Raad van

Bestuur uiteindelijk nieuwe beleidsregels vast.

Geven van geld

De ervaring leert dat patiënten hun

dankbaarheid voor de verpleging en verzorging

soms willen uiten door het geven van geld.

Verpleegkundigen dragen dit geld af aan het

ziekenhuis, zodat dit ten goede komt aan alle

medewerkers.

Bezoek

Wij vinden het belangrijk dat u niet meer dan

twee bezoekers per keer aan uw bed heeft.

Alleen in overleg met de verpleegkundige kunt u

afwijken van deze regeling.

De bezoektijden van het ziekenhuis zijn

dagelijks van 15.00 tot 17.00 uur en van

18.00 tot 20.00 uur. De bezoektijden van

de Maartenskliniek zijn dagelijks van

15.00 tot 20.00 uur.

Bij de kraamsuites mogen partners gedurende

de hele opname bij moeder en kind blijven. Voor

de kinderafdeling, de couveusekamer en de

Intensive Care gelden andere regelingen.

Neem kinderen die in aanraking zijn geweest

met besmettelijke ziekten liever niet mee.

Misschien kan het geen kwaad voor de patiënt

die u bezoekt. Een kamergenoot kan wel

gevoelig zijn.

Maartenskliniek Woerden

Patiënten voor Orthopedie en Reumatologie

kunnen terecht in de Maartenskliniek Woerden,

een samenwerkingsverband tussen de Sint

Maartenskliniek Nijmegen en het Hofpoort

Ziekenhuis. De poli Orthopedie is gevestigd op

de begane grond. De poli Reumatologie vindt u

op de 1e etage.


Centrale hal: Atrium en Zorgpassage

Informatiebalie

Bij onze Informatiebalie in het Atrium kunt u vragen

stellen over het ziekenhuis. Hier vindt u ook een balie met

folders en pc’s met internetaansluiting.

Kinderspeelruimte Pinokkio

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en

maandag en woensdag van 14.00 tot 16.30 uur is onze

kinderspeelruimte voor bezoekers van de (poli-)kliniek in

de regel geopend. Kinderen in de leeftijd tussen

tien weken en zeven jaar zijn welkom.

Restaurant

Van een kopje koffie tot bloemen tot een warme maaltijd

kunt u terecht bij het SoHo Café. Het SoHo Café is van

maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot

19.00 uur, in het weekend van 12.00 tot 19.00 uur

AKO Woerden

De AKO is maandag t/m vrijdag van 08.00 - 19.00 uur

open. Naast boeken, tijdschriften en dagbladen kunt u in

de winkel terecht voor wenskaarten, cadeauartikelen en

verzorgingsproducten.

Van der Wel-IJff Informatiecentrum

Bij het Van der Wel-IJff Informatiecentrum kunt u op

de computer (zorg)informatie opvragen, eventueel met

ondersteuning van een gastvrouw of gastheer.

Zuwe Hofpoort Apotheek

Voor alle geneesmiddelen – zowel op recept als vrij

verkrijgbaar – kunt u dag en nacht terecht bij de Zuwe

Hofpoort Apotheek, voorin de Zorgpassage. Wij geven

u ook graag advies over uw medicijnen.

Vitaal Thuiszorgwinkel

De Vitaal Thuiszorgwinkel biedt een assortiment verpleegartikelen,

hulpmiddelen en producten. U kunt hier artikelen

huren (zoals een borstkolf en babyweegschaal), lenen (zoals

krukken en bedverhogers) of kopen. Ook kunt u bij de thuiszorgwinkel

terecht voor deskundig advies.

Quiz kapsalon

Bij de Quiz kapsalon kunt u dinsdag t/m vrijdag van

09.00 - 17.00 uur terecht

Parkeren

Bezoekers van het Hofpoort Ziekenhuis kunnen parkeren

op het voorterrein bij de hoofdingang. Bezoekers van

het RPCW kunnen op het achterterrein parkeren bij de

ingang van het RPCW.

Het ziekenhuis heeft een systeem van betaald parkeren.

De eerste 20 minuten zijn gratis. Het tarief voor het

eerste uur is € 1,-, daarna is het tarief € 0,50 per

30 minuten. Het maximumtarief per dag is € 5,00.

Na betaling heeft u 15 minuten de tijd om het parkeerterrein

te verlaten. Bij verlies kunt u voor € 5,00 een

nieuwe kaart kopen. Bij de betaalautomaten kunt u met

contant geld en met chipknip betalen. Als u herhaaldelijk

terugkomt in het ziekenhuis kunt u in aanmerking komen

voor een kortingskaart. Vraag hiernaar op uw afdeling.

Het gebruik van de parkeervoorziening en fietsenstalling

is voor eigen risico. Het Hofpoort Ziekenhuis is niet

aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. Voor uw en

onze veiligheid houden wij toezicht met camera’s.

Nazorg en ontslag

Ontslagmedicatie

U kunt bij ontslag uit het ziekenhuis direct uw medicatie

meekrijgen bij de Zuwe Hofpoort Apotheek in de Zorgpassage.

Ieder recept wordt zorgvuldig gecontroleerd.

Daarnaast geven wij binnen 24 uur aan uw eigen apotheek

door welke geneesmiddelen wij verstrekt hebben.

Bureau Zorgbemiddeling

Heeft u na opname (extra) zorg nodig dan kunt u samen

met de verpleegkundige van uw afdeling de aanvraag

hiervoor doen. Bureau zorgbemiddeling stuurt uw aanvraagformulier

vervolgens naar het Centrum indicatiestelling

zorg (CIZ) in uw regio. Het CIZ beoordeelt de

aanvraag en stelt vast welke zorg u na opname nodig

heeft en legt dit vast in een indicatiebesluit. Dit besluit

geeft aan of u recht heeft op zorg die wordt betaald via

de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Als u gebruikt maakt van thuiszorg en/of WMO (Wet

Maatschappelijke Ondersteuning) of opgenomen wordt

in een instelling dan moet u een inkomensafhankelijke

eigen bijdrage betalen, zie www.hetcak.nl. Uitsluitend

huishoudelijke zorg kunt u zelf regelen bij het WMO-loket

van uw gemeente.

Bureau Zorgbemiddeling houdt dagelijks

spreekuur van maandag tot en met vrijdag van

9.00 tot 10.00 uur, T 0348 42 72 25 of

bureauzorgbemiddeling@zuwehofpoort.nl

Medisch Specialistische Zorg in de thuissituatie

Tot januari 2012 ging alle zorg die een patiënt krijgt na

het verlaten van het ziekenhuis over naar andere zorgverleners

zoals de huisarts, apotheek en de thuiszorg.

Sinds begin 2012 wordt een gedeelte van de door de

medisch specialist voorgeschreven zorg door het

ziekenhuis geregeld en betaald. Als u bijvoorbeeld na een

spataderoperatie in het ziekenhuis tijdelijk drukkousen

nodig heeft, dan hoeft u deze niet zelf te regelen via de

huisarts maar levert het ziekenhuis de kousen. Voorlopig

gaat het om een beperkte lijst met middelen en zorg.

Het gaat om geneesmiddelen, hulpmiddelen en Medisch

Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Als u als

patiënt te maken krijgt met deze verandering dan

ontvangt u daarover informatie.

21


Informatie dagopname

Patiënten die voor één dag voor onderzoek of operatie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis worden

opgenomen, komen op de afdeling Dagbehandeling.

Nuchter

Voor alle operaties en bepaalde onderzoeken moet u

nuchter zijn. Dit houdt in dat u:

- Vanaf middernacht voor de operatie geen vast voedsel

of melkproducten meer mag gebruiken.

- Tot 2 uur voor de operatie nog mag drinken. Dat

mogen alleen heldere vloeistoffen zijn, zoals water, thee

of koffie (zonder melk), appelsap, limonadesiroop of het

multivitdrankje speciaal voor de operatie.

- Vanaf 2 uur voor de operatie helemaal niet meer mag

drinken.

Verhoging

Als u ziek bent, griep heeft of koorts (38 0 C of meer) kan

de operatie of het onderzoek niet doorgaan. Belt u

dan Bureau Patiëntenlogistiek voor een nieuwe afspraak.

Overleg bij twijfel met de behandelend specialist.

Belt u dan Bureau Patiëntenlogistiek op T 0348 42 71 92

voor een nieuwe afspraak.

Contactpersoon

Een van uw familieleden, vrienden of kennissen kan op

de dag van opname optreden als contactpersoon tussen

uw familie en het ziekenhuis.

Wilt u vooraf (ook in geval van lokale verdoving)

douchen of baden

make-up verwijderen

kostbaarheden thuis laten

Vanwege veiligheidsvoorschriften op de operatiekamer

is het dragen van sieraden, piercings en nagellak

tijdens de operatie niet toegestaan. Bij het dragen van

kunstnagels moet er tenminste 1 nagel vrij zijn).

Wat neemt u mee?

verzekeringspolis/pas

identiteitsbewijs

eventueel bloedgroepkaart

eventuele medicijnen (in de originele verpakking)

eventueel een medicatieoverzicht van uw apotheker,

adres en telefoonnummer van uw contactpersoon

eventuele dieetvoorschriften

nachthemd of pyjama

afleiding in de vorm van boek, lectuur, Ipad of iets

dergelijks

eventueel het doosje en de vloeistof van uw contactlenzen.

U mag ze tijdens de operatie niet dragen.

In het ziekenhuis

Wanneer de datum van opname vaststaat, wordt met u

een opnametijdstip afgesproken. U meldt zich op de

afgesproken tijd en plaats.

Daarna komt de verpleegkundige bij u voor een opnamegesprek.

U kunt dan nog bijzonderheden doorgeven.

Voor u naar de operatiekamer of onderzoeksafdeling

gaat, krijgt u een identificatiearmband waarop uw naam,

geboortedatum en afdeling vermeld staan. Zo weet men

onder alle omstandigheden wie u bent. Het operatiegebied

wordt zo nodig geschoren en u krijgt medicijnen

ter voorbereiding op de narcose of de lokale verdoving.

Het onderzoek

In principe heeft de behandelend specialist u ingelicht

over de voorbereiding voor, het tijdstip en de gang van

zaken tijdens het onderzoek.

De operatie

Het tijdstip van de operatie is altijd onder voorbehoud.

Er kunnen spoedeisende gevallen tussen komen. Vanuit

de operatiekamer wordt u naar de uitslaapkamer

gebracht, waar u rustig wakker kunt worden. Wanneer

de anesthesist toestemming geeft, mag u weer terug

naar de afdeling. Een verpleegkundige haalt u op en

brengt u naar uw kamer. Hier kunt u verder herstellen.

Ontslag

Het tijdstip waarop uw contactpersoon kan bellen om

te horen hoe laat men u weer kan ophalen, hangt af

van het moment waarop u werd opgenomen: opname

’s morgens: bellen tussen 12.00 en 13.00 uur;

opname ’s middags: bellen tussen 15.00 en 15.30 uur

We raden u aan niet alleen naar huis te rijden; regel van

tevoren dat er iemand in huis is als u thuiskomt en dat

u de eerste nacht niet alleen bent. Het is handig om

pijnstillers in huis te hebben. Bij onvoorziene complicaties

na ontslag kunt u contact opnemen met uw huisarts.

23


Overzicht van specialisten

Anesthesie en Pijnbehandeling

J.P.L. Aertssen

Mevr. J.E. Kruijswijk

Mevr. L.J.P. Slegers

Cardiologie

E.B. Brinkman

J. Slob

Chirurgie

24

Mevr. O.H.M.

Beenen

Mevr. C.M.F.

Laumans

Mevr. B.M.E.

Massaar-Hagen

E. Bakker F.R. Dijkstra Mevr. R.C. van

Doorn

Dr. P.J. Hennis Mevr. C.A.

ten Kate

H.A. Olij W. Rezvani

Mevr. M. Mulder Dr. A.J. Six

Dermatologie

Mevr. A.L. Caron-

Schreinemachers

Farmacie

P. van Drooge Mevr. K. Janssen Mevr. M.J. Koot

R. Kuiper

Geriatrie

Mevr. M.D. Beutick Mevr. M.J. van Hengel

J. Merkx Mevr. E.E. Blokhuis Mevr. dr. A. van

Egmond-Linden

Mevr. I.H.

Goedhuis

Dr. J.P. Vente N.A.T. Wijffels G.A. Hoogendoorn Dr. J.A. Kuit M.D. van der Laan

Mevr. G.D.M.

Martens

C.W. den Hengst

Mevr. B.J.

Notermans

Gynaecologie en Verloskunde

Mevr. C. Rietberg

Mevr. L. Nieuweboer-

Krobotová


Interne geneeskunde

Mevr. J.W. van

der Beek-Boter

H.J. Blom J. Holleman

B.T. Rövekamp Mevr. dr. M.J.

Verhaar-Langereis

Mevr. E.A.

bij de Vaate

Internist-nefroloog (Carenalis Woerden)

Mevr. H. Kruis

Kaakchirurgie

M.S.M. Muradin R.M.S. Polsbroek Dr. A.J.W.P.

Rosenberg

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Dr. P.A. Borggreven Dr. P.K.E. Börjesson

Dr. H. Leverstein

Dr. J.J. Quak

Mevr. A. Lo Galbo

B.C.A.J. Loffeld

M.J. Kretzschmar

Kindergeneeskunde

R. Tak

Klinische chemie

Dr. J.J.H. Hens Dr. G.W.A.

Lansbergen

Longgeneeskunde

Medische Genetica

Mevr. Dr. M.G.E.M

Ausems

HofpoortInfo

J.H. de Bie Mevr. C. Dorrepaal Mevr. I. de Kruijff

W.A. Verwijs Mevr. E.A. Visscher

R. van der Kamp

Mevr. P.A. Terhal

Dr. J.F.W.

Keuren

J.A. Hardeman J.G.M. Ribbert

25


Overzicht van specialisten HofpoortInfo

Medische microbiologie

Dr. G.P. Voorn

Neurochirurgie

Dr. P.H.J.M.

Elsenburg

Neurologie

Dr. C. Gerlach

J.S. Straver

Oogheelkunde

L.J.P. Fick L.B. de Jong

R. Haverkamp Mevr. dr. J.M.L.

Henselmans

Mevr. A.

Schuitemaker

Orthopedie (Maartenskliniek Woerden)

M.C. Altena M.L.C. Anderson J.A. Berger

Mevr. M.J.F. Diks Dr. R.J. van

Heerwaarden

F. Schild

Mevr. K.M. Veenstra

Klinische Pathologie

Dr. K.C. Kuijpers Dr. J.A.

Kummer

Plastische chirurgie

Dr. E. Zonnevylle

Dr. T. Patt

S. Spruijt M. Stegeman

M.F.M. van

Oosterhout

27


Overzicht van specialisten HofpoortInfo

Psychiatrie, Klinische psychologie

Neuropsychologie RPCW

A. Akdeniz P.J. Beijaert

Mevr. I. Elfferich Mevr. A. Maat

H.J. van Vliet

Radiologie

J. Assink

Reumatologie (Maartenskliniek Woerden)

M. Custers Mevr. S.W. Kadir Mevr. N.E. van der Mevr. dr. W.H.

Laan-Baalbergen Noort-van der Laan

Mevr. Dr. L.E.B.

de Rycke

G.E.R. Griever

Mevr. C.A.M.

van Vliet

Mevr. Dr. A.M.A.

Brands

K.A.F. Houwert M. de Jonge

Mevr. M.C. Peterse Y.D. van der Werff Mevr. E.J.M. Woltersvan

der Ben

Mevr. A.

Buhrmann

A.F.M. Pulles Mevr. M.H.T.

de Vette

Revalidatiegeneeskunde

Mevr. L. de Kruijff

Spoedeisende Hulp

Mevr. L.

Dudink-Maas

Mevr. M.G.C.

van Rooijen

K. Menapal

Sportgeneeskunde

Urologie

J.J.H. Beck

H.G.T.J. Lenaers

A.A.G.M. Giesbers Mevr. S. van Selm

29


Overzicht priklocaties bloedafnamelaboratorium

PLAATS GEBOUW ma di wo do vr Tijd

AMMERSTOL Het Groene Kruisgebouw - Ds. Hugenholzstraat 2 x 08.00 - 08.30 uur

BERGAMBACHT Locatie Vierstroom - Meidoornstraat 3 x x x x 08.00 - 09.30 uur

x 18.30 - 19.30 uur

BERKENWOUDE Gebouw “het Pluspunt” - Prinses Beatrixstraat 1 x 10.15 - 10.30 uur

BODEGRAVEN De Meent, Willem de Zwijgerstraat 8 x x 09.00 - 10.00 uur

BOSKOOP Voorofscheweg 15-C x x x x x 08.30 - 09.30 uur

DRIEBRUGGEN Huisartsenpraktijk - Burg. Doormanstraat 25 x x 08.15 - 08.30 uur

GOUDA Groene Hart Ziekenhuis - Bleulandweg 10 x x x x x 07.30 - 17.15 uur

Vr tot 16.30 uur

Goverwelle, huisartsenpr. - Middenmolenplein 1 x x x x x 08.30 - 09.15 uur

Medisch Spectrum De Huisarts - Willem Barentszlaan 32 x x 08.30 - 09.00 uur

Zuidrandflat - De la Reylaan 100 x x 08.30 - 09.00 uur

Sacramentskerk - Constantijn Huijgensstraat 12B x x x 08.30 - 09.15 uur

GOUDERAK Locatie Vierstroom - Dorpsstraat 92 x 08.00 - 08.15 uur

x 10.00 - 10.15 uur

HAASTRECHT Huisartsenpraktijk - Concordiaplein 3 x x x x x 08.00 - 08.15 uur

HARMELEN Huisartsenpraktijk Harmelen - Dorpsstraat 179 x x x x x 08.00 - 08.45 uur

Huize Gaza, Dorpstraat 70 x x x x 08.00 - 08.15 uur

KAMERIK Huisartsenpraktijk Kamerik - Van Teijlingenweg 17 x x x 08.15 - 08.45 uur

KRIMPEN a/d LEK De Dertienhuizen 1 x 08.00 - 08.30 uur

LEKKERKERK Huisartsenpraktijk - Burg. v.d. Willigenstr. 84 x x x op afspraak

LINSCHOTEN Woonzorgcentrum De Lindescote, S.v. Linschotenstraat 1 x x x x x 09.15 - 09.30 uur

MIJDRECHT Zuwe Gezondheidscentrum De Ronde Venen - Hoofdweg 1 x x x x x 08.00 - 12.30 uur

13.30 -16.30 uur

MOERKAPELLE Huisartsenpraktijk - Weideplantsoen 20 x x 10.00 - 10.15 uur

MONTFOORT Woonzorgcentrum Antoniushof - Antoniushof 1 x x x x x 07.30 - 08.15 uur

MOORDRECHT Zorgcentrum - Land voor Water 3 x x x x 08.45 - 09.15 uur

NIEUWERBRUG Huisartsenpraktijk - Gravin Margarethastraat 1A x x 09.30 - 09.45 uur

NIEUWERKERK

a/d IJSSEL GHZ Polikliniek Nieuwerkerk - Doortocht 40 x x x x x 08.00 - 12.30 uur

NIEUWKOOP Zalencentrum “De Rank” - Reghthuysplein 17 x x 08.15 - 08.45 uur

NOORDEN Huisartsenpraktijk - Anemonenstraat 18 x x 08.00 - 08.45 uur

OUDEWATER Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst

Prins Bernhardstraat 2 x x x x x 08.15 - 08.45 uur

OUDERKERK De Drie Maenen - Abelenlaan 1 x x 08.15 - 08.45 uur

a/d IJSSEL x 09.15 - 09.45 uur

REEUWIJK Locatie Vierstroom - Kon. Wilhelminastraat 88 x x x 10.00 - 10.15 uur

x x 08.00 - 08.30 uur

SCHOONHOVEN De Ark - Groene Singel 10 x x 08.00 - 09.00 uur

STOLWIJK De Wilgenhove - Stolwaardplein 1 x x 08.00 - 09.00 uur

VLEUTEN Zorgpoort Leidsche Rijn x x x 08.00 - 17.00 uur

Middenburcht 116 (2e verdieping) x x 07.00 - 17.00 uur

WAARDER Dienstverleningscentrum Kerverland

Kerverland 1 x x 09.00 - 09.15 uur

WADDINXVEEN Medisch Centrum West - Mozartlaan 2-4 x x x x x 08.00 - 09.00 uur

Limaweg 55F (3e verdieping) x x x x x 08.00 - 09.00 uur

WOERDEN De Zorgplint (spreekkamer 4)

Jozef Israelslaan 20a x x x 09.45 - 10.00 uur

Zuwe Zorg- en Servicepunt De Wiek

Molenvlietbrink 313-315 x x 08.00 - 08.15 uur

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis - Polanerbaan 2 x x x x x 08.00 - 17.00 uur

x Do tot 20.30 uur

ZEGVELD Huisartsenpraktijk Zegveld - Hoofdweg 70 x x x 09.45 - 10.00 uur

ZEVENHUIZEN Locatie Vierstroom - Dorpsstraat 75 x x x 08.30 - 09.00 uur

ZWAMMERDAM Plein 1 x 08.00 - 09.00 uur

31


32

#

Enquêteformulier

Op dit formulier kunt u uw op- en aanmerkingen over uw behandeling of uw

verblijf kenbaar maken.

Zend het formulier in een ongefrankeerde envelop aan:

Klachtenfunctionaris, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Antwoordnummer 2113,

3440 VB Woerden.

De behandeling/het verblijf in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heb ik als volgt ervaren:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Mijn suggesties, op- of aanmerkingen zijn:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Ik ben op de polikliniek geweest van:............................................................................................................................... (specialisme)

op: ................................................................................................................................................................................................................................. (datum)

Ik ben opgenomen geweest op afdeling: ........................................................................................................................................................

in de periode van:.......................................................................................................... tot ...............................................................................................

Dit zijn mijn adresgegevens:

Naam/voorletters: ..................................................................................................................................................................................................................

man/vrouw

Adres: ..............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:....................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................................................................................................

n Ja, ik wil graag antwoord ontvangen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!