17.09.2013 Views

Lijst van de ambachtslieden die deelnemen aan de 2013 editie

Lijst van de ambachtslieden die deelnemen aan de 2013 editie

Lijst van de ambachtslieden die deelnemen aan de 2013 editie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DAG VAN DE<br />

AMBACHTEN<br />

<strong>2013</strong><br />

AMBACHTEN<br />

DE AMBACHTSLIEDEN<br />

OPENEN HUN DEUREN<br />

ZONDAG<br />

24 I 03 I <strong>2013</strong><br />

www.dag<strong>van</strong><strong>de</strong>ambachten.be<br />

PROGRAMMA<br />

beroepsfotografen.be<br />

nationale vereniging <strong>van</strong> beroepsfotografen<br />

Een initiatief <strong>van</strong> Sabine Laruelle, fe<strong>de</strong>raal minister <strong>van</strong> KMO’s en Zelfstandigen en <strong>van</strong> <strong>de</strong> FOD Economie, K.M.O., Mid<strong>de</strong>nstand en Energie.


2<br />

Op ZOeK nAAr<br />

een OrIGInele ACtIVIteIt<br />

VOOr Het Hele GeZIn?<br />

De Dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ambachten is een evenement dat u nu al voor <strong>de</strong> zeven<strong>de</strong> keer meevoert naar<br />

<strong>de</strong> ateliers <strong>van</strong> onze Belgische ambachtslie<strong>de</strong>n.<br />

Chocola<strong>de</strong>makers, houtbewerkers, vioolbouwers, beeldhouwers, stilisten, juweelontwerpers…<br />

hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n ambachtslie<strong>de</strong>n in heel België zetten <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren voor u open op zondag 24 maart <strong>2013</strong>.<br />

Maak kennis met <strong>de</strong>ze mensen <strong>die</strong> hun vak met passie beoefenen en ont<strong>de</strong>k het goud dat ze<br />

in hun han<strong>de</strong>n hebben!<br />

Dit evenement wil <strong>de</strong> ambachtelijke beroepen in België promoten en opwaar<strong>de</strong>ren, omdat<br />

ze maar al te vaak zo onbekend blijven. Het geeft <strong>de</strong> bezoekers <strong>de</strong> kans om een originele<br />

zondag met het gezin door te brengen <strong>die</strong> bestaat uit een bezoek <strong>aan</strong> creatieve ateliers,<br />

<strong>de</strong>monstraties en ook proeverijen <strong>van</strong> alle slag!<br />

Er komen meer dan 50 beroepen voor het voetlicht. Ze zijn traditioneel origineel, vergeten,<br />

gastronomisch, creatief of ongewoon… maar allemaal even boeiend.<br />

De Dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ambachten is een initiatief <strong>van</strong> Sabine Laruelle, fe<strong>de</strong>raal Minister <strong>van</strong> KMO’s<br />

en Zelfstandigen en <strong>van</strong> <strong>de</strong> FOD Economie, K.M.O., Mid<strong>de</strong>nstand en Energie.<br />

Het wOOrdJe VAn <strong>de</strong> MInIster<br />

Beste ambachtsvrouw, beste ambachtsman, beste bezoeker,<br />

Op 24 maart <strong>2013</strong> vindt al <strong>de</strong> 7<strong>de</strong> <strong>editie</strong> plaats <strong>van</strong> <strong>de</strong> Dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ambachten. Deze heeft al een hele weg afgelegd<br />

sinds <strong>de</strong> eerste <strong>editie</strong> in 2006! Uit mijn wil om handwerk, het werk rond het mooie en het goe<strong>de</strong> in <strong>de</strong> verf te zetten,<br />

is, in samenwerking met <strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>rale Overheids<strong>die</strong>nst Economie, een fantastisch avontuur ontst<strong>aan</strong> waar<strong>van</strong> het<br />

succes blijft groeien. Vorig jaar hebben 573 ambachtslie<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren geopend voor <strong>de</strong> bezoekers <strong>die</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />

dag gebruik wil<strong>de</strong>n maken om creaties te ont<strong>de</strong>kken!<br />

De Dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ambachten, een uniek en volledig gratis evenement georganiseerd in heel het land, geeft<br />

ambachtslie<strong>de</strong>n <strong>de</strong> gelegenheid om hun kennis te tonen. Daarnaast kan het grote publiek <strong>de</strong>ze gepassioneer<strong>de</strong><br />

mensen ontmoeten <strong>die</strong> met hun “gou<strong>de</strong>n han<strong>de</strong>n” kunstwerken vervaardigen. Omdat het een echte referentie is in<br />

<strong>de</strong> sector, ben ik blij dat dit evenement blijft voortbest<strong>aan</strong>.<br />

Met 180.000 on<strong>de</strong>rnemingen en meer dan 300.000 personen actief in dit gebied, diversifiëren <strong>de</strong> ambachten zich meer<br />

en meer, g<strong>aan</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> etenswaren tot <strong>de</strong> bewerking <strong>van</strong> steen of hout, <strong>van</strong> brandschil<strong>de</strong>rkunst tot metaalbewerking.<br />

De ambachtssector barst <strong>van</strong> het talent, <strong>van</strong> personen voor wie passie <strong>aan</strong>stekelijk is. Ik nodig u uit te genieten <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong>ze uitzon<strong>de</strong>rlijke dag.<br />

Ik wens u een schitteren<strong>de</strong> Dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ambachten <strong>2013</strong>!<br />

Sabine Laruelle, fe<strong>de</strong>raal Minister <strong>van</strong> KMO’s en Zelfstandigen


BeZOeK Ons Op OnZe weBsIte<br />

www.dAGVAn<strong>de</strong>AMBACHten.Be en…<br />

1 | Stel uw programma <strong>van</strong> bezoeken op maat op<br />

met een zoekopdracht op thema, op trefwoord of<br />

op geografische ligging. Dokter zo uw heel eigen<br />

programma uit!<br />

2 | Bekijk onze suggesties voor ont<strong>de</strong>kkingen<br />

langs <strong>de</strong> routes <strong>die</strong> verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong><br />

ambachtswerkers verbin<strong>de</strong>n rond complementaire<br />

activiteiten of in een specifieke regio. De i<strong>de</strong>ale<br />

oplossing voor wie zich graag laat lei<strong>de</strong>n…<br />

[Ambachten in Ingelmunster en Omstreken,<br />

Brugge “Bakermat <strong>van</strong> Ambachten”, Kunst en<br />

Ambacht Rondom Lier, De “Gou<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>n” <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Vlaamse Ar<strong>de</strong>nnen…]<br />

3 | Ont<strong>de</strong>k ook <strong>de</strong> Franstalige ambachtslie<strong>de</strong>n <strong>die</strong><br />

<strong>aan</strong> het evenement <strong>de</strong>elnemen.<br />

4 | Stem voor uw favoriete ambachtsman/vrouw<br />

en klik op “Vind ik leuk” op zijn/haar persoonlijke<br />

pagina. Dankzij u kan hij/zij een communicatiecampagne<br />

ter waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> 3000 € winnen.<br />

tHeMA’s<br />

VAn <strong>de</strong> dAG<br />

VAn <strong>de</strong><br />

AMBACHten<br />

MEUBELEN<br />

MUZIEK<br />

GLAS<br />

PAPIER<br />

PARFUM<br />

METAAL<br />

BLOEMEN<br />

MODE EN TEXTIEL<br />

LEDER EN BONT<br />

AARDEWERK, KERAMIEK EN GIPS<br />

STENEN<br />

HOUT<br />

GRAFISCHE KUNSTEN<br />

JUWELEN<br />

DIENSTVERLENING AAN PERSONEN EN DIEREN<br />

LEKKERNIJEN EN GASTRONOMIE<br />

BOUW, REPARATIE, RENOVATIE<br />

AUTO’S EN FIETSEN<br />

ANDERE<br />

3


4<br />

Antwerpen<br />

DOuBleFAux<br />

Tolstraat, 73<br />

2000 Antwerpen<br />

03 289 00 56<br />

doublefaux@telenet.be<br />

www.doublefaux.com<br />

Trompe-l’oeil, muurschil<strong>de</strong>ringen,<br />

hout-en marmerimitaties en restauratie<br />

Van 10u tot 18u<br />

GerhilD Kirchner - SierADen<br />

Ou<strong>de</strong> Koornmarkt, 51<br />

2000 Antwerpen<br />

03 225 22 90<br />

info@gerhildkirchner.be<br />

www.gerhildkirchner.be<br />

Ontwerpen en sme<strong>de</strong>n <strong>van</strong> juwelen<br />

Van 11u tot 17u<br />

luStFOrliGht<br />

Aalmoezenierstraat, 28<br />

2000 Antwerpen<br />

03 288 79 09<br />

info@lustforlight.be<br />

www.lustforlight.be<br />

Atelier voor creatie en fabricage <strong>van</strong> handgemaakte<br />

lichtobjecten in beperkte series<br />

Van 10u tot 18u<br />

MAriOn StOFFelS KAlliGrAFie &<br />

hAnDSchriFtVerBeterinG<br />

Kloosterstraat, 183<br />

2000 Antwerpen<br />

03 216 94 84<br />

marion.stoffels@skynet.be<br />

Kalligrafie en<br />

handschriftverbetering/mandala’s<br />

Van 10u tot 18u<br />

nAtAlie VAn lijSeBettenS bvba<br />

Maarschalk Gérardstraat, 9<br />

2000 Antwerpen<br />

0477 80 05 89<br />

natalie.<strong>van</strong>.lijsebettens@telenet.be<br />

www.shoesnboots.be<br />

Ambachtelijk schoenmaker<br />

Van 12u tot 18u<br />

PAul DeKKer<br />

Timmerwerfstraat, 40<br />

2000 Antwerpen<br />

03 771 57 02<br />

paul.<strong>de</strong>kker@beeldhouwer.be<br />

www.beeldhouwer.be<br />

Sme<strong>de</strong>n, beeldhouwen<br />

Van 10u tot 18u<br />

PeeterS, DeniA - MASjOeFel<br />

Vlaamsekaai, 42<br />

2000 Antwerpen<br />

0494 04 10 16<br />

<strong>de</strong>nia_peeters@telenet.be<br />

www.masjoefel.be<br />

Ambachtelijke vervaardiging <strong>van</strong> mo<strong>de</strong><br />

en handgebrei<strong>de</strong> kunst<br />

Van 10u tot 18u<br />

StuDiO twee<br />

Graaf Van Egmontstraat, 33<br />

2000 Antwerpen<br />

0494 03 50 83<br />

studiotwee@gmail.com<br />

www.studiotwee.com<br />

Galerie en atelier met eigenzinnige juwelen<br />

en creaties<br />

Van 11u tot 18u<br />

DelAiDe bvba<br />

Solvynsstraat, 3<br />

2018 Antwerpen<br />

0486 51 87 88<br />

nico.<strong>de</strong>lai<strong>de</strong>@skynet.be<br />

www.nico<strong>de</strong>lai<strong>de</strong>.be<br />

Ontwerp en artisanale vervaardiging<br />

<strong>van</strong> siera<strong>de</strong>n<br />

Van 11u tot 17u<br />

eMySFeer<br />

Charlottalei, 50<br />

2018 Antwerpen<br />

0499 21 88 92<br />

fanny.jean@emysfeer.be<br />

www.emysfeer.be<br />

Stoffeer<strong>de</strong>r-restaurateur<br />

Van 9u tot 17u<br />

hAnDBOeKBinDerij<br />

tOOn VAn cAMP<br />

Diercxsensstraat, 39<br />

2018 Antwerpen<br />

03 237 46 68<br />

toon<strong>van</strong>camp@hotmail.com<br />

www.boekbin<strong>de</strong>rij-<strong>van</strong>camp.be<br />

Handboekbin<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 17.30u<br />

luDArt<br />

H<strong>aan</strong>tjeslei, 102<br />

2018 Antwerpen<br />

03 238 43 56<br />

ludwig@ludart.be<br />

www.ludart.be<br />

Gitaarbouwer<br />

Van 10u tot 17u<br />

OnS11<br />

Montignystraat, 40<br />

2018 Antwerpen<br />

0475 55 05 85<br />

ons11@skynet.be<br />

www.ons11.com<br />

Ambachtelijke fabricage<br />

<strong>van</strong> glasjuwelen en glassculpturen<br />

Van 12u tot 18u<br />

StOFwiSSelinG<br />

Marialei, 36<br />

2018 Antwerpen<br />

03 218 80 65<br />

ann@stofwisseling.be<br />

www.stofwisseling.be<br />

Meubelstoffering<br />

Van 10u tot 17u<br />

werKhuizen crOeS<br />

Joos <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Steenelei, 85<br />

2100 Deurne<br />

03 325 86 47<br />

andr@hotmail.com<br />

Maken <strong>van</strong> kachels op maat<br />

Van 10u tot 17u<br />

PASSePArtOut inlijStinGen &<br />

reStAurAtieS<br />

Herentalseb<strong>aan</strong>, 206<br />

2100 Deurne-Zuid<br />

03 366 42 55<br />

info@passepartoutinlijstingen.be<br />

www.passepartoutinlijstingen.be<br />

PassePartout Inlijstingen: mo<strong>de</strong>rn<br />

inlijstatelier met respect voor<br />

<strong>de</strong> ambachtelijke technieken<br />

Van 10u tot 17u<br />

BitS & BeeS<br />

Van Praetlei, 135<br />

2170 Merksem<br />

0488 37 40 09<br />

kris.<strong>die</strong>rickx@bitsandbees.be<br />

www.miellerie.be<br />

Imkerij<br />

Van 10u tot 17u<br />

juwelen elS De cOSter<br />

Tulpenl<strong>aan</strong>, 5<br />

2240 Massenhoven<br />

0479 38 00 31<br />

e.<strong>de</strong>coster@hotmail.com<br />

Ontwerp unieke fantasiejuwelen<br />

Van 13u tot 18u<br />

B.Art KeutGenS<br />

Jaak Lemmensl<strong>aan</strong>, 4<br />

2260 Westerlo<br />

014 72 54 41<br />

info@<strong>de</strong>coratiebart.com<br />

www.<strong>de</strong>coratiebart.com<br />

Schil<strong>de</strong>r- en <strong>de</strong>coratiewerken<br />

Van 10u tot 19u<br />

ArtOBe+<br />

jAAK hillen en MAy OOStVOGelS<br />

Heihoef, 3/2<br />

2275 Wechel<strong>de</strong>rzan<strong>de</strong><br />

014 88 33 43<br />

jaak@base.be<br />

www.artobe.eu<br />

Beeldhouwen en schil<strong>de</strong>ren<br />

Van 10u tot 18u<br />

ArtStuDiO AnitA FleerAcKerS<br />

Hemeldonk, 9<br />

2275 Lille<br />

014 55 32 67<br />

af@anitafleerackers.be<br />

www.anitafleerackers.be<br />

Eigentijdse kunst<br />

Van 10u tot 18u<br />

Atelier creAtieF<br />

Brugstraat, 59<br />

2300 Turnhout<br />

0495 36 22 33<br />

naaicafe@skynet.be<br />

Naaicafe atelier creatief<br />

Van 10u tot 17u<br />

u-well<br />

Rubbenstraat, 21<br />

2300 Turnhout<br />

0475 65 39 87<br />

creatievetiene@hotmail.com<br />

Juwelier<br />

Van 11u tot 17u<br />

juweelAtelier tAlKe SietSMA<br />

Kerkstraat, 49<br />

2328 Meerle<br />

03 315 17 47<br />

talke.sietsma@telenet.be<br />

www.juweelatelier.com<br />

Ontwerpen en vervaardigen <strong>van</strong> juwelen<br />

Van 10u tot 17u<br />

Art SOuterrAin<br />

Steenweg op Turnhout, 171<br />

2330 Merksplas<br />

014 55 73 96<br />

info@galerie<strong>de</strong>chene.com<br />

Schil<strong>de</strong>rijen<br />

Van 11u tot 18u


GAlerie De chene<br />

Steenweg op Turnhout, 171<br />

2330 Merksplas<br />

014 55 73 96<br />

info@joop<strong>de</strong>chene.com<br />

Schil<strong>de</strong>rijen<br />

Van 11u tot 18u<br />

Merlet nv<br />

Neringstraat, 6<br />

2360 Oud-Turnhout<br />

014 45 32 00<br />

info@merlet.be<br />

www.merlet.be<br />

Maatkleding heren, borduurwerken,<br />

bedrijfskleding<br />

Van 10u tot 17u<br />

SelS eVerGreen<br />

Donk, 34<br />

2360 Oud-Turnhout<br />

014 43 43 33<br />

selsevergreen@skynet.be<br />

www.selsevergreen.be<br />

Artistiek bloemschikken<br />

Van 10u tot 17u<br />

Atelier inDAlO<br />

Diepestraat , 86<br />

2400 Mol<br />

014 38 83 57<br />

atelier.indalo@gmail.com<br />

www.atelierindalo.be<br />

Cursussen in <strong>de</strong>coratieve<br />

verftechnieken<br />

Van 10u tot 17u<br />

Atelier MAthilDe<br />

Frissehoeken, 27<br />

2400 Mol<br />

014 31 06 58<br />

atelier_mathil<strong>de</strong>@hotmail.com<br />

www.ateliermathil<strong>de</strong>.be<br />

Ontwerpen en uitvoeren <strong>van</strong> zilveren<br />

juwelen, keramiek, vilt, batik<br />

en handgeschept papier<br />

Van 10u tot 18.30u<br />

Atelier DA MAnO<br />

Grote Steenweg, 24<br />

2431 Veerle ( Laakdaal)<br />

014 50 29 58<br />

info@damano.be<br />

www.damano.be<br />

Maken <strong>van</strong> zilveren juwelen met<br />

Art Clay Silver<br />

Van 10u tot 17u<br />

MOKAPi bvba<br />

Eindhoutseweg, 17/A<br />

2431 Laakdaal<br />

014 84 16 06<br />

info@mokapi.be<br />

www.mokapi.be<br />

Ambachtelijke koffiebran<strong>de</strong>rij<br />

Van 10u tot 17u<br />

APPelS GABriëlle<br />

Werft, 30<br />

2440 Geel<br />

0498 08 13 75<br />

info@zilverjuweel.be<br />

www.zilverjuweel.be<br />

Zilverklei, halfe<strong>de</strong>lstenen, FIMO<br />

Van 14u tot 18u<br />

KOPerAtelier AlOFS bvba<br />

Kasteelstraat, 67<br />

2470 Retie<br />

014 37 27 70<br />

annie.alofs@skynet.be<br />

www.atelieralofs.net<br />

Bewerking koper, lood, zink<br />

Van 10u tot 17u<br />

Atelier OKer<br />

Lookstraat, 48<br />

2500 Lier<br />

03 488 42 65<br />

info@atelier-oker.com<br />

www.atelier-oker.com<br />

Functionele keramiek:<br />

met <strong>de</strong> hand gemaakt <strong>de</strong>sign<br />

Van 10u tot 17u<br />

j&A FV<br />

Mallekotstraat, 45<br />

2500 Lier<br />

03 480 98 01<br />

<strong>de</strong>bock@beline.be<br />

www.jaflex.be<br />

Vervaardiging <strong>van</strong> relaxstoelen<br />

Van 10u tot 17u<br />

the GlASSFArM / VerriBelGlASS<br />

Tuinweg, 18<br />

2500 Lier<br />

03 488 14 58<br />

patrick.<strong>van</strong>tilborgh@skynet.be<br />

www.glassfarmer.com<br />

Atelier voor artisanale glaskunst<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

tOM heylen<br />

Nachtegaalstraat, 137<br />

2550 Kontich<br />

0497 43 00 40<br />

heylen-tom@telenet.be<br />

www.tomheylen.be<br />

Goudsmid<br />

Van 10u tot 18u<br />

cre-eriKA<br />

Achterbist , 16<br />

2560 Nijlen<br />

03 42593 64<br />

erika.<strong>van</strong>rompaey@gmail.com<br />

Kaarten, tekeningen en schil<strong>de</strong>rijen<br />

Van 10u tot 17u<br />

Den GOuDen hAAn<br />

Kesselsesteenweg, 1<br />

2560 Nijlen<br />

03 481 82 49<br />

info@<strong>de</strong>ngou<strong>de</strong>nh<strong>aan</strong>.com<br />

www.<strong>de</strong>ngou<strong>de</strong>nh<strong>aan</strong>.com<br />

Ambachtelijke fabricage <strong>van</strong><br />

advokaat<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

ecOFence bvba<br />

Bremweg, 22<br />

2560 Nijlen<br />

03 411 22 64<br />

info@ecofence.be<br />

www.ecofence.be<br />

Gevlochten- en natuurlijke<br />

afsluitingen, houten Europese leien<br />

Van 10u tot 17u<br />

KAlliGrAFie-Atelier SylArt<br />

Achterbist, 43/C<br />

2560 Nijlen<br />

03 321 34 84<br />

celle_syl@skynet.be<br />

www.sylart.be<br />

Kalligrafie en aquarel<br />

Van 10u tot 17u<br />

MAnDenVlechterij De<br />

ullewAnne<br />

Zandl<strong>aan</strong>, 35<br />

2560 Nijlen<br />

03 385 97 10<br />

ann.vrancken@skynet.be<br />

www.ullewanne.be<br />

Man<strong>de</strong>n vlechten<br />

Van 10u tot 18u<br />

MeuBelDeSiGn GeerAertS<br />

Leemstraat, 45<br />

2580 Putte<br />

015 76 14 33<br />

meubel<strong>de</strong>sign_geeraerts@skynet.be<br />

Creatie <strong>van</strong> meubles op maat<br />

Van 10u tot 18u<br />

Veerle-V<br />

Weynesb<strong>aan</strong>, 161<br />

2580 Putte<br />

0473 60 10 46<br />

veerlemeulen@hotmail.com<br />

www.veerle-v.be<br />

Glas en juwelen handma<strong>de</strong>@home<br />

Van 11u tot 17u<br />

xtr-ShOP.Be<br />

Letterkun<strong>de</strong>straat, 139<br />

2610 Wilrijk<br />

03 825 12 83<br />

jan@xtr-group.be<br />

www.xtr-shop.be<br />

Fietsenmaker<br />

Van 10u tot 17u<br />

GitAArBOuw lArA SeiDel<br />

Molenstraat, 47<br />

2640 Mortsel<br />

03 449 01 81<br />

gitaarbouw.lara.sei<strong>de</strong>l@skynet.be<br />

Klassieke gitaarbouw<br />

Van 10u tot 17u<br />

MAAtKleDinG SMeetS<br />

Elsenborghl<strong>aan</strong>, 60<br />

2650 E<strong>de</strong>gem<br />

03 449 61 39<br />

smeets.astrid@telenet.be<br />

Maatkleding, specialiteit<br />

herenkleding, <strong>van</strong> patroon tot<br />

afgewerkte kleding op maat<br />

Van 10u tot 17u<br />

leS FrèreS Freinent<br />

Adolf Greinerstraat, 12<br />

2660 Hoboken<br />

0489 41 35 04<br />

remmen.martijn@gmail.com<br />

Restauratie en conservatie hout<br />

en metaal<br />

Van 11u tot 18u<br />

DAG VAN DE AMBACHTEN <strong>2013</strong> | ZONDAG 24 | 03 | <strong>2013</strong><br />

AlexAnDrA jAcquet<br />

Nauwstraat, 10<br />

2800 Mechelen<br />

0473 34 34 98<br />

alexandra.jacquet1@telenet.be<br />

www.alexandrajacquet.be<br />

Beel<strong>de</strong>nd kunstenaar, be<strong>de</strong>nker<br />

<strong>van</strong> concepten, begelei<strong>de</strong>r <strong>van</strong><br />

workshops<br />

Van 10u tot 20u<br />

5


6<br />

hOrlOGerieMuSeuM<br />

Lange schipstraat, 13<br />

2800 Mechelen<br />

015 21 18 94<br />

clock@skynet.be<br />

www.horlogeriemuseum.be<br />

Vervaardigen en restauratie <strong>van</strong> uurwerken<br />

Van 10u tot 17u<br />

Atelier VAn Den BOGAert<br />

Mechelsesteenweg, 94<br />

2830 Willebroek<br />

03 866 00 78<br />

claire@atelier<strong>van</strong><strong>de</strong>nbogaert.be<br />

www.atelier<strong>van</strong><strong>de</strong>nbogaert.be<br />

Atelier <strong>van</strong> meubelstoffering<br />

Van 11u tot 17u<br />

Arti-chOK OntwerPen<br />

Rumstsestraat, 78<br />

2840 Reet<br />

03 888 96 36<br />

bonnaerens_lieven@skynet.be<br />

www.artichok.be<br />

Mo<strong>de</strong> ontwerpen<br />

en muziekinstrumentenbouw<br />

Van 10u tot 17u<br />

creAhOeKje<br />

Matenstraat, 72/2<br />

2845 Niel<br />

0486 61 70 33<br />

info@creahoekje.be<br />

www.creahoekje.be<br />

Verkoop <strong>van</strong> hobbymaterialen<br />

en creatieve workshops<br />

Van 10u tot 17u<br />

SMeDerij De Bruyne<br />

Matenstraat, 76<br />

2845 Niel<br />

03 844 45 91<br />

info@hamerenvuur.be<br />

www.hamerenvuur.be<br />

Smeedwerken<br />

Van 10u tot 18u<br />

Punt en KOMMA<br />

Winkelveld, 4<br />

2870 Puurs<br />

03 899 64 82<br />

info@puntencomma.be<br />

Ambachtelijke juwelen<br />

Van 10u tot 17u<br />

jOrDAn & cO<br />

Bloemenlei, 4-6<br />

2920 Kalmthout<br />

03 666 87 71<br />

info@wolfjordan.be<br />

www.wolfjordan.be<br />

Ambachtelijke productie <strong>van</strong> verf<br />

en <strong>de</strong>coratiemateriaal, natuurverf<br />

Van 9.30u tot 17.30u<br />

MDB<br />

Bloemenlei, 4<br />

2920 Kalmthout<br />

03 666 57 30<br />

ateliers@ateliers.be<br />

Houtbewerking<br />

Van 9u tot 17u<br />

Atelier zilVerBeleVinG<br />

Van Vre<strong>de</strong>nburchl<strong>aan</strong>, 4<br />

2950 Kapellen<br />

03 666 13 22<br />

nancyhar<strong>die</strong>s@hotmail.com<br />

www.zilverbeleving.be<br />

Juwelen maken in zilverklei<br />

en geven <strong>van</strong> workshops om <strong>de</strong>ze juwelen<br />

in zilverklei te leren maken<br />

Van 10u tot 18u<br />

FOtOGrAFie<br />

rOBert BieSeMAnS<br />

Klein Heiken, 43<br />

2950 Kapellen<br />

0477 26 16 07<br />

info@hwe.be<br />

www.robertbiesemans.be<br />

Fotografie<br />

Van 10u tot 18u<br />

KlOKKenDOKter<br />

Vloeien<strong>de</strong>, 25<br />

2950 Kapellen<br />

03 232 65 70<br />

klokkendokter.contact@gmail.com<br />

www.klokkendokter.com<br />

Reparatie en on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> ou<strong>de</strong><br />

en antieke klokken<br />

Van 10u tot 18u<br />

A DiFFerent View<br />

Meestersweg, 3<br />

2960 Brecht<br />

03 288 00 61<br />

fotograaf@volpe.be<br />

www.volpe.be<br />

Artistieke fotografie<br />

Van 10u tot 18u<br />

Brussel<br />

AGneS StAS<br />

Agoragalerij - Grasmarktstraat<br />

1000 Brussel<br />

0478 63 00 95<br />

agnes.stas@telenet.be<br />

www.agnesonline.be<br />

Bewerken en versieren <strong>van</strong> eieren,<br />

stenen bloempotjes met servettentechniek<br />

met belletjes, wenskaart<br />

Van 10u tot 18u<br />

cABinet<br />

Vlaamsesteenweg, 83<br />

1000 Brussel<br />

0476 36 29 09<br />

ann@amarona.be<br />

www.amarona.be/cabinet<br />

Restauratie <strong>van</strong> antiquiteiten in hout:<br />

meubelen, ka<strong>de</strong>rs, kunst<br />

Van 12u tot 18u<br />

cécile MOreAu<br />

Agoragalerij, 1<br />

1000 Brussel<br />

0478 92 03 61<br />

mor<strong>de</strong>mbxl@hotmail.com<br />

Atelier voor creatie<br />

en vervaardiging <strong>van</strong> juwelen en accessoires<br />

in composietmaterialen<br />

Van 11u tot 19u<br />

leS SAGAS<br />

Bortier Galerij, 11<br />

1000 Brussel<br />

02 540 89 06<br />

catharina@lessagas.com<br />

www.lessagas.com<br />

Ontwerpen <strong>van</strong> unieke voorwerpen<br />

Van 12u tot 18u<br />

SASKiA Shutt DeSiGnS<br />

Aalststraat, 7-11<br />

1000 Brussel<br />

02 880 82 51<br />

Jewellery@saskiashutt.com<br />

www.saskiashutt.com<br />

Met <strong>de</strong> hand gemaakte juwelen in zilver<br />

met halfe<strong>de</strong>lstenen, goud & platina enkel<br />

op bestelling<br />

Van 12u tot 18u<br />

unicA<br />

Sleutelstraat, 5<br />

1000 Brussel<br />

02 219 17 93<br />

unicabrussels@gmail.com<br />

www.unicabrussels.com<br />

Kleding op maat<br />

Van 11u tot 17u<br />

cAtherine De wAGter<br />

Pru<strong>de</strong>nt Bolsl<strong>aan</strong>, 117<br />

1020 Laken<br />

02 425 14 62<br />

catherine@<strong>de</strong>wagter.com<br />

www.<strong>de</strong>wagter.com<br />

Bloemschikken<br />

Van 10u tot 19u<br />

Atelier De cérAMique<br />

clAire chuet<br />

Minnebronstraat, 24<br />

1030 Schaarbeek<br />

0479 34 21 51<br />

clairechuet@yahoo.fr<br />

www.clairechuet.be<br />

Creatie <strong>van</strong> originele werken in keramiek<br />

en porselein<br />

Van 11u tot 19u<br />

Fer à SOuDer sprl<br />

Haachtsesteenweg, 588<br />

1030 Schaarbeek<br />

0477 13 24 70<br />

eric_mercenier@hotmail.com<br />

www.ferasou<strong>de</strong>r.be<br />

Kunst- en bouwsme<strong>de</strong>rij<br />

Van 10u tot 17u<br />

recyclinG DeSiGn<br />

Jan Stobbaertsl<strong>aan</strong>, 41<br />

1030 Schaarbeek<br />

02 242 95 51<br />

info@recycling<strong>de</strong>sign.be<br />

www.recycling<strong>de</strong>sign.be<br />

Atelier voor het maken <strong>van</strong> meubels<br />

en voorwerpen in gerecycleerd karton<br />

Van 10u tot 18u<br />

SMD<br />

Landbouwstraat, 123<br />

1030 Schaarbeek<br />

02 241 73 72<br />

info@smd-bois.be<br />

Opmaking, restauratie en creatie <strong>van</strong> antiek<br />

en mo<strong>de</strong>rne houtbewerkingen<br />

Van 10u tot 15u


Atelier VerSicOlOre<br />

Pierre MAjeruS<br />

Jachtl<strong>aan</strong>, 62<br />

1040 Etterbeek<br />

02 733 87 33<br />

majerus@atelier-versicolore.be<br />

www.atelier-versicolore.be<br />

Restauratie en creatie <strong>van</strong> glas in lood<br />

gewrichten <strong>van</strong> lood, koper en beton<br />

Van 10u tot 16u<br />

VAnDenhenDe<br />

ArtiSAn chOcOlAtier<br />

Waversesteenweg, 643<br />

1040 Etterbeek<br />

02 644 63 00<br />

info@chocolatier-<strong>van</strong><strong>de</strong>nhen<strong>de</strong>.be<br />

www.chocolatier-<strong>van</strong><strong>de</strong>nhen<strong>de</strong>.be<br />

Artisanale productie<br />

<strong>van</strong> chocola<strong>de</strong>producten<br />

Van 10u tot 16u<br />

et le BijOu créA lA FeMMe...<br />

Franz Merjaystraat, 156/A<br />

1050 Brussel<br />

02 345 17 22<br />

etlebijou@yahoo.fr<br />

www.etlebijou.be<br />

Designer jewelry<br />

Van 10.30u tot 18.30u<br />

GlAnSDOrFF iSABelle<br />

Guillaume Stocqstraat, 34<br />

1050 Elsene<br />

02 640 50 73<br />

isabelle.glans@gmail.com<br />

www.isabelleglansdorff.com<br />

Ambachtelijke verven<br />

en bedrukken <strong>van</strong> kleding, kousen,<br />

halsdoeken en juwelen<br />

Van 10u tot 18u<br />

MArtine VAnhOutte<br />

Lombardijstraat, 37<br />

1060 Sint-Gillis<br />

02 538 85 14<br />

mvh@martine<strong>van</strong>houtte.be<br />

www.martine<strong>van</strong>houtte.be<br />

He<strong>de</strong>ndaagse keramiek <strong>van</strong> gres,<br />

porselein, raku, colombin, plaat,<br />

toren<br />

Van 10u tot 18u<br />

GenerOuS sprl<br />

Bollinckxstraat, 13<br />

1070 Brussel<br />

0477 63 67 95<br />

christophe@generous.eu<br />

www.generous.eu<br />

Biologische en glutenvrije<br />

koekjesfabriek<br />

Van 10u tot 16u<br />

Art MOSAicO<br />

Van<strong>de</strong>rborghtstraat, 136<br />

1090 Brussel<br />

02 375 83 96<br />

jice.artmosaico@gmail.com<br />

www.artmosaico.be<br />

Mozaïek: creatie, restauratie…<br />

Van 10u tot 18u<br />

Betty MOerenhOuDt<br />

Henri Werriestraat, 41<br />

1090 Jette<br />

02 427 17 23<br />

betty-moerenhoudt@skynet.be<br />

www.betty-moerenhoudt.be<br />

Keramiek<br />

Van 10u tot 18u<br />

cenDrillhOn<br />

François Gaystraat, 160<br />

1150 Sint-Pieters-Woluwe<br />

0474 54 05 73<br />

cendrillhon@gmail.com<br />

www.cendrillhon.be<br />

Creatief naaiwerk<br />

Van 10u tot 17u<br />

Atelier V.O.<br />

Invali<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong>, 190<br />

1160 Ou<strong>de</strong>rgem<br />

02 511 03 52<br />

fre<strong>de</strong>rique@ateliervo.be<br />

www.ateliervo.be<br />

Vervaardigen <strong>van</strong> gepersonaliseer<strong>de</strong><br />

fotoalbums en waren zoals schriften,<br />

gastenboeken, mappen, dozen<br />

Van 14u tot 18u<br />

cAVB asbl<br />

Kunstcentrum Rood Klooster<br />

Rood-Kloosterstraat, 1<br />

1160 Ou<strong>de</strong>rgem<br />

0477 28 61 80<br />

cavb1050@yahoo.fr<br />

www.espaceperles.be<br />

Creatie <strong>van</strong> glazen sculpturen<br />

Vermenging <strong>van</strong> technieken,<br />

namelijk: glaspasta, draadglas<br />

met <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>r, glasblazen,<br />

fusing en thermoforming<br />

Van 10u tot 19u<br />

quArteFeuille sprl<br />

Waversesteenweg, 1604<br />

1160 Ou<strong>de</strong>rgem<br />

02 672 94 42<br />

atelier@quartefeuille.com<br />

www.quartefeuille.com<br />

Restauratieatelier <strong>van</strong> antieke<br />

meubels<br />

Van 10u tot 17u<br />

AMélie D’hOOGhVOrSt<br />

Toeristenstraat, 31<br />

1170 Watermaal-Bosvoor<strong>de</strong><br />

0477 53 26 72<br />

info@amelied.be<br />

www.ameliedhooghvorst.com<br />

Hoe<strong>de</strong>nmakerij<br />

Van 10u tot 17u<br />

chOcOlAterie VAnDePArre<br />

Jean en Pierre Carsoell<strong>aan</strong>, 7<br />

1180 Ukkel<br />

02 377 65 99<br />

info@chocolaterie-<strong>van</strong><strong>de</strong>parre.be<br />

Produceren <strong>van</strong> zelfgemaakte<br />

chocola<strong>de</strong>producten<br />

Van 10u tot 18u<br />

BArrerO MODenAture<br />

Jupiterl<strong>aan</strong>, 109<br />

1190 Vorst<br />

02 346 44 90<br />

artnacho@hotmail.com<br />

www.angelbarrero.be<br />

Kunstenaar in Marmer-stuc<br />

en scagliola<br />

Van 10u tot 18.30u<br />

tierrA Del FueGO<br />

Victor Rousseaul<strong>aan</strong>, 286<br />

1190 Vorst<br />

0498 20 30 29<br />

d_bercovitz@hotmail.com<br />

www.dianabercovitz.com<br />

Keramiekatelier<br />

Van 10u tot 18u<br />

SPlenDeur Du BOiS<br />

Neerveldstraat, 49<br />

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe<br />

02 762 09 25<br />

info@splen<strong>de</strong>urdubois.com<br />

www.splen<strong>de</strong>urdubois.com<br />

Restauratie <strong>van</strong> ou<strong>de</strong> meubelen,<br />

stoelen en tafels voor eetkamers,<br />

meubelen op maat<br />

Van 10u tot 17u<br />

lIMBurG<br />

Atelier trAtteGGiO<br />

Ou<strong>de</strong> Kuringerb<strong>aan</strong>, 150<br />

3500 Hasselt<br />

011 25 46 89<br />

info@kunstrestauratie.be<br />

www.kunstrestauratie.be<br />

Restauratie en on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong><br />

kunstwerken, <strong>van</strong> papier, schil<strong>de</strong>rijen<br />

en gepolychromeer<strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 17u<br />

AuDi PAuwelS & Kitty<br />

SPAenjerS<br />

Maastrichterstraat, 64<br />

3500 Hasselt<br />

011 23 28 51<br />

info@pauwelsspaenjers.eu<br />

www.pauwelsspaenjers.eu<br />

Goudsme<strong>de</strong>rij<br />

Van 11u tot 17u<br />

creAMie<br />

Dijkwei<strong>de</strong>straat, 11<br />

3520 Zonhoven<br />

011 81 27 03<br />

myriam.lachapelle@telenet.be<br />

www.creamie.be<br />

Demonstratie en creatieve<br />

workshops wor<strong>de</strong>n georganiseerd<br />

voor volwassenen en kin<strong>de</strong>ren<br />

Van 10u tot 18u<br />

SPirAAl KerAMieK<br />

Oppelsenweg, 28<br />

3520 Zonhoven<br />

011 74 04 75<br />

spiraal@telenet.be<br />

www.spiraal.biz<br />

Handgemaakte bloempotten, tafels,<br />

wandkeramiek, urnen, theelichten,<br />

kaarspotjes en juwelen in zilver<br />

Van 10u tot 18u<br />

DAG VAN DE AMBACHTEN <strong>2013</strong> | ZONDAG 24 | 03 | <strong>2013</strong><br />

AnA eDelSMiD<br />

Champert, 53<br />

3550 Heus<strong>de</strong>n-Zol<strong>de</strong>r<br />

0496 95 77 53<br />

an.kin<strong>de</strong>rmans@ana-e<strong>de</strong>lsmid.be<br />

www.ana-e<strong>de</strong>lsmid.be<br />

E<strong>de</strong>lsmid juwelen<br />

Van 10u tot 18u<br />

rOBin DAS KunStSMiD<br />

Schootstraat, 224<br />

3550 Heus<strong>de</strong>n-Zol<strong>de</strong>r<br />

0474 67 99 62<br />

info@robindaskunstsmid.be<br />

www.robindaskunstsmid.be<br />

Ambachtelijk vervaardigen<br />

<strong>van</strong> kunstsmeedwerk<br />

Van 11u tot 18.30u<br />

iriS MOnDelAerS<br />

juweelOntwerP<br />

Koerselsesteenweg, 65<br />

3580 Beringen<br />

011 45 27 32<br />

info@irismon<strong>de</strong>laers.be<br />

www.irismon<strong>de</strong>laers.be<br />

Exclusieve handgemaakte juwelen<br />

en zilversmeedwerk<br />

Van 10u tot 17u<br />

9erDt- KiKiwiet<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

0479 89 31 80<br />

kikiwiet@telenet.be<br />

Kin<strong>de</strong>rkleding<br />

Van 10u tot 18u<br />

De KAArtjeSFee<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

0494 39 27 74<br />

<strong>de</strong>kaartjesfee@hotmail.com<br />

www.<strong>de</strong>kaartjesfee.be<br />

Wenskaarten, buttons, magneten<br />

en geboortekaartjes<br />

Van 10u tot 17u<br />

hAnDGeMArKt<br />

C-mine, Evence Coppéel<strong>aan</strong>, 91<br />

3600 Genk<br />

0476 43 36 77<br />

handgemarkt@gmail.com<br />

Creatief handwerk<br />

Van 10u tot 17.30u<br />

ilSe VAnBrABAnt cOllectiOn-<br />

MADe in BelGiuM<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

0497 45 19 53<br />

info@ilse<strong>van</strong>brabant.com<br />

www.ilse<strong>van</strong>brabant.com<br />

Ontwerp en realisatie <strong>van</strong><br />

ambachtelijk gebrei<strong>de</strong> kleding<br />

Van 9u tot 18u<br />

jOhAri<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

0477 37 01 50<br />

leen.drooghmans@telenet.be<br />

Juweelcreaties in zilverklei<br />

Van 11u tot 18u<br />

7


8<br />

MArtine & BriGitte<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

089 85 76 12<br />

martine.boutsen@skynet.be<br />

www.martine-brigitte.be<br />

Ambachtelijke vervaardiging <strong>van</strong><br />

keramieken siervoorwerpen en schil<strong>de</strong>rijen<br />

Van 10.30u tot 17.30u<br />

MetAlSteel bvba<br />

Dilikensweier, 12<br />

3600 Genk<br />

089 24 81 24<br />

bart@metalsteel.be<br />

www.metalsteel.be<br />

Renoveren <strong>van</strong> bouwconstructies<br />

Van 10u tot 16u<br />

My-Art DeSiGn<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

0473 31 18 65<br />

my-art<strong>de</strong>sign@hotmail.com<br />

www.my-art<strong>de</strong>sign.com<br />

Juweelkunst<br />

Van 10u tot 17.30u<br />

niel en KAAt<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

0476 69 99 93<br />

katleen.eyckmans@gmail.com<br />

www.niel-en-kaat.be<br />

Handgemaakte kleurrijke kleertjes<br />

met een retrotoets<br />

Van 10.30u tot 17.30u<br />

the Blue rABBit hOuSe<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

0474 55 62 71<br />

thebluerabbithouse@gmail.com<br />

www.thebluerabbithouse.be<br />

Handwerk<br />

Van 12u tot 18u<br />

VAn enGelen nicOle<br />

C-mine, 10/2<br />

3600 Genk<br />

011 64 82 00<br />

niqui-0@hotmail.com<br />

www.nicole<strong>van</strong>engelen.weebly.com<br />

He<strong>de</strong>ndaagse met <strong>de</strong> hand gemaakte<br />

siera<strong>de</strong>n uit polymeer<br />

Van 10u tot 18u<br />

GAlAteA<br />

Rijksweg, 229<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

089 79 38 95<br />

marcsterken@gmail.com<br />

www.kunstrestauratie-atelier.be<br />

Inlijsten kunstrestauratie, bladgoud<br />

Van 10.30u tot 18.30u<br />

wijnhuiS<br />

Burgemeester Henryl<strong>aan</strong>, 35<br />

3650 Dilsen-Stokkem<br />

089 79 34 83<br />

huizetimmermans@hotmail.com<br />

www.huizetimmermans.be<br />

Ambachtelijke wijnmakerij<br />

Van 9u tot 18u<br />

KerAMiSch werKcentruM liMBurG<br />

Luttelmeeuwen, 6<br />

3670 Meeuwen-Gruitro<strong>de</strong><br />

011 66 66 03<br />

k.w.l@skynet.be<br />

www.kwlinfo.be<br />

Open atelier keramiek, gips, pottendraaien,<br />

scholing<br />

Van 10u tot 17u<br />

chOcOlAterie BOnAPArte<br />

Sint-Jansberg, 70<br />

3680 Maaseik<br />

089 57 22 19<br />

info@chocolaterie-bonaparte.be<br />

www.chocolaterie-bonaparte.be<br />

Ambachtelijke verwerking <strong>van</strong> chocola<strong>de</strong><br />

Van 10u tot 17u<br />

PAtricK DAMiAenS<br />

hOutOrnAMentiSt<br />

Aan <strong>de</strong> Lievenheer, 5<br />

3680 Maaseik<br />

089 35 39 37<br />

info@patrickdamiaens.be<br />

www.patrickdamiaens.be<br />

Houtsnijwerk en ornamenten in hout,<br />

Luiks meubilair<br />

Van 10u tot 17u<br />

chOcOlAtO<br />

Maastrichterstraat, 3<br />

3700 Tongeren<br />

0487 55 92 29<br />

info@chocolato.be<br />

www.chocolato.be<br />

Chocolatier<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

ewArD ruyter reStAurAtie<br />

AntieKe KlOKKen<br />

Jekerstraat, 68<br />

3700 Tongeren<br />

012 23 59 13<br />

info@ewardruyter.be<br />

www.ewardruyter.be<br />

Restauratie <strong>van</strong> ou<strong>de</strong> en antieke klokken<br />

Van 10u tot 18u<br />

Atelier BArt MichielS<br />

Tongersesteenweg, 269<br />

3724 Vliermaal<br />

012 45 88 73<br />

atelier.bart.michiels@telenet.be<br />

Renovatie <strong>van</strong> stoelen, zetels, bedhoof<strong>de</strong>n<br />

en bed<strong>de</strong>n stofferingen<br />

Van 10u tot 18u<br />

Atelier VAnDucA<br />

Tongersesteenweg, 160<br />

3730 Hoeselt<br />

012 45 75 25<br />

christophe.<strong>van</strong>.houtvin@telenet.be<br />

www.atelier<strong>van</strong>duca.be<br />

Inlijstingen op maat, restauraties<br />

<strong>van</strong> ka<strong>de</strong>rs en schil<strong>de</strong>rijen<br />

Van 10u tot 18u<br />

uurwerKAtelier jOhAn Bex<br />

Schalkhovenstraat, 70<br />

3730 Hoeselt<br />

012 39 12 62<br />

info@uurwerkmaker.com<br />

www.uurwerkmaker.com<br />

Restauratie en herstelling <strong>van</strong> klokken<br />

en polshorloges<br />

Van 10u tot 18u<br />

PerlA creAturA - leeSen An<br />

Roelants Du Vivierl<strong>aan</strong>, 22<br />

3740 Rijkhoven (Bilzen)<br />

0494 18 61 17<br />

an_leesen@yahoo.com<br />

www.perla-creatura.be<br />

Handgemaakte he<strong>de</strong>ndaagse siera<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 19u<br />

juwelierS Punie<br />

Stokstraat, 30<br />

3800 Sint-Trui<strong>de</strong>n<br />

011 68 85 49<br />

fam.punie@telenet.be<br />

www.punie-e<strong>de</strong>lsme<strong>de</strong>n.be<br />

Goudsmid, e<strong>de</strong>lsmid, steenzetter, versieren<br />

<strong>van</strong> e<strong>de</strong>lmetaal, juwelen-ontwerp<br />

Van 13u tot 17u<br />

Atelier crOMBez<br />

Langenakker, 133<br />

3830 Wellen<br />

011 75 91 85<br />

ateliercrombez@gmail.com<br />

www.ateliercrombez.wordpress.com<br />

Keramiek en beeldhouwen<br />

Van 10u tot 19u<br />

StrOOPStOKerij<br />

VAn VrOlinGen BleuS iVO<br />

Steenweg naar Vrolingen, 45<br />

3830 Wellen<br />

012 74 29 57<br />

ivo.bleus@telenet.be<br />

www.stroop<strong>van</strong>vrolingen.be<br />

Artisanale verwerking <strong>van</strong> fruit tot stroop<br />

Van 10u tot 17u<br />

S-creAtiOnS<br />

Weg op Zepperen, 21<br />

3840 Rijkel (Borgloon)<br />

0479 26 91 37<br />

sofie.mothet@hotmail.com<br />

www.s-creations.be<br />

Juwelen en accessoires<br />

Van 8u tot 20.30u<br />

inlijStinGen MeyleMAnS<br />

Diestersteenweg, 219<br />

3850 Nieuwerkerken<br />

011 68 81 06<br />

info@inlijstingen-meylemans.be<br />

www.inlijstingen-meylemans.be<br />

<strong>Lijst</strong>enmaker<br />

Van 10u tot 17u<br />

FeneStrA bvba j.w. VAn zijSt &<br />

A.VAn Der BurGht<br />

Dennenstraat, 6<br />

3930 Achel<br />

011 64 28 37<br />

info@fenestra-ateliers.biz<br />

www.fenestra-ateliers.biz<br />

Glas<strong>de</strong>signer met eigen collectie,<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n voor an<strong>de</strong>re kunstenaars<br />

Van 10u tot 17u<br />

PelSKeS Vilt<br />

Overpelterb<strong>aan</strong>, 45<br />

3940 Hechtel-Eksel<br />

011 73 50 84<br />

pelske.elske@gmail.com<br />

www.pelskes-vilt.be<br />

Handgemaakte vilten hoe<strong>de</strong>n, sjaals, handtassen<br />

en an<strong>de</strong>re<br />

hebbedingen<br />

Van 10u tot 17u


tAxiDerMieKe<br />

Kluisstraat, 72<br />

3990 Peer<br />

0489 10 72 58<br />

info@taxi<strong>de</strong>rmieke.com<br />

www.taxi<strong>de</strong>rmieke.com<br />

Dierenopzetter<br />

Van 10u tot 18u<br />

OOst<br />

VlAAn<strong>de</strong>ren<br />

ArAVinDA rODenBurG tAilOrS<br />

On<strong>de</strong>rbergen, 51<br />

9000 Gent<br />

04 985 00 87<br />

info@aravindaro<strong>de</strong>nburg.be<br />

www.aravindaro<strong>de</strong>nburg.be<br />

Kleermaker<br />

Van 11u tot 17u<br />

Atelier elS rOBBerechtS<br />

On<strong>de</strong>rbergen, 51<br />

9000 Gent<br />

0498 10 31 97<br />

els.robberechts@telenet.be<br />

www.acesoir.be<br />

Ontwerpen en vervaardigen<br />

<strong>van</strong> hoe<strong>de</strong>n<br />

Van 11u tot 17u<br />

cAtherine clArySSe<br />

Burgstraat, 6<br />

9000 Gent<br />

09 224 01 41<br />

catherine.clarysse@telenet.be<br />

www.catherineclarysse.be<br />

Gebruikskeramiek<br />

Van 11u tot 17u<br />

De ijS-Ster bvba<br />

Rijsenbergstraat, 8/2<br />

9000 Gent<br />

09 377 59 25<br />

info@<strong>de</strong>ijsster.be<br />

www.<strong>de</strong>ijsster.be<br />

Ambachtelijke productie <strong>van</strong> roomijs<br />

en sorbet, evenals ijs<strong>de</strong>sserten<br />

Van 10u tot 17u<br />

DewulF<br />

Brugsesteenweg, 337<br />

9000 Gent<br />

0472 82 26 54<br />

jan.<strong>de</strong>wulf@euphonynet.be<br />

Meubelrestaurateur -stoffeer<strong>de</strong>r<br />

Van 10u tot 18u<br />

elFenStOF<br />

Karel Lo<strong>de</strong>wijk Dierickxstraat, 14<br />

9000 Gent<br />

09 223 49 19<br />

tine@elfenstof.be<br />

www.elfenstof.be<br />

Ambachtelijk viltwerk<br />

met <strong>aan</strong>dacht voor natuurlijke,<br />

ecologische materialen<br />

Van 10.30u tot 16.30u<br />

Fil&BAuKuS<br />

Nieuwland, 1<br />

9000 Gent<br />

052 42 90 25<br />

trui.<strong>de</strong>marcke@hotmail.com<br />

www.filenbaukus.be<br />

Textielontwerper<br />

Van 11u tot 18u<br />

FrAnK SteyAert<br />

ArtiSt & GAllery<br />

Tinnenpotstraat, 16<br />

9000 Gent<br />

052 41 40 69<br />

frank.steyaert@hotmail.com<br />

www.franksteyaert.net<br />

Beel<strong>de</strong>nd kunstenaar<br />

met keramiek als medium<br />

en tentoonstellingsruimte<br />

voor keramische kunst<br />

Van 10u tot 18u<br />

henri eliAt<br />

Nieuwevaart, 118/C/001<br />

9000 Gent<br />

0475 49 81 85<br />

henri.eliat@gmai.com<br />

Houten meubles<br />

Van 10u tot 17u<br />

ilyVerO BiKA-KAArSen<br />

Nieuwevaart, 118/D/005<br />

9000 Gent<br />

0495 52 11 88<br />

ilyvero@gmail.com<br />

www.bika-kaarsen.be<br />

Artisanale, handgegoten kaarsen<br />

Van 13.30u tot 17.30u<br />

inGriD ADriAenSSenS eDelSMiD<br />

Kammerstraat, 11<br />

9000 Gent<br />

09 233 42 17<br />

ingridadriaenssens@skynet.be<br />

www.ingridadriaenssense<strong>de</strong>lsmid.be<br />

Ontwerpen en maken <strong>van</strong> juwelen<br />

volgens het alou<strong>de</strong> ambacht <strong>van</strong><br />

gieten en sme<strong>de</strong>n in e<strong>de</strong>le materialen<br />

Van 11u tot 18u<br />

lien VAn weMMel<br />

Graslei, 12<br />

9000 Gent<br />

04 776 57 15<br />

info@lien<strong>van</strong>wemmel.be<br />

www.lien<strong>van</strong>wemmel.be<br />

Exclusieve dameskleding op maat<br />

Van 11u tot 17u<br />

linDA SPittAelS<br />

BlOeMenMAAKSter<br />

Lange Violettestraat, 41<br />

9000 Gent<br />

09 232 48 26<br />

lindaspittaels@skynet.be<br />

www.lindamo<strong>de</strong>bloemen.be<br />

Ambachtelijke vervaardiging <strong>van</strong><br />

stoffen bloemen en <strong>aan</strong>verwanten<br />

Van 10u tot 16u<br />

SOMe-thinG-elS<br />

Nieuwland, 1<br />

9000 Gent<br />

09 233 16 05<br />

elsxjacobs@yahoo.com<br />

www.some-thing-els.be<br />

Winkel en atelier waar exclusieve<br />

gebrei<strong>de</strong> textielaccessoires<br />

ontworpen en vervaardigd wor<strong>de</strong>n<br />

Van 11u tot 18u<br />

SVMPiAnO’S<br />

Makelaarsstraat, 13<br />

9000 Gent<br />

0497 22 15 48<br />

info@svmpianos.be<br />

www.svmpianos.be<br />

Restauratieatelier en verkoopzaal<br />

<strong>van</strong> akoestische piano’s<br />

Van 10u tot 17u<br />

tilly MODeS<br />

lge Violettestraat, 41<br />

9000 Gent<br />

09 225 87 00<br />

alain.vosse@skynet.be<br />

Hoe<strong>de</strong>n en handtassen maken<br />

Van 10u tot 16u<br />

Ajin KenA KreAtieS<br />

Baarlebosl<strong>aan</strong>, 25<br />

9031 Drongen<br />

09 324 48 78<br />

ajinkenakreaties@gmail.com<br />

www.ajinkena.com<br />

Siera<strong>de</strong>n uit zilverklei<br />

Van 11u tot 18u<br />

lutherie DecOrte<br />

Reginald Warnerfordstraat, 120<br />

9040 Sint-Amandsbrurg<br />

09 351 72 87<br />

kurt<strong>de</strong>corte@lutherie<strong>de</strong>corte.be<br />

www.lutherie<strong>de</strong>corte.be<br />

Verkoop, restauratie, herstelling,<br />

expertise <strong>van</strong> akoestische<br />

snaarinstrumenten<br />

Van 10u tot 16u<br />

BruiDSKleDij VéVé<br />

Ou<strong>de</strong>bareelstraat, 83/A<br />

9041 Gent (Oostakker)<br />

09 231 21 75<br />

info@bruidskledij-veve.be<br />

www.bruidskledij-veve.be<br />

Maatkledij<br />

Van 9u tot 18.30u<br />

leen VAn wAeS<br />

GlASS jewelry<br />

Leiepark, 18<br />

9051 Sint-Denijs-Westrem<br />

0478 67 47 76<br />

leen<strong>van</strong>waes@gmail.com<br />

www.leen<strong>van</strong>waes.com<br />

Ontwerp en creatie <strong>van</strong> juwelen in glas<br />

Van 11u tot 18u<br />

trOuBADOur<br />

Steenaar<strong>de</strong>straat, 10<br />

9051 Sint-Denijs-Westrem<br />

09 380 12 68<br />

i.wauters@skynet.be<br />

www.troubadour-world.be<br />

Platform voor levenskunst<br />

Van 9.30u tot 18.30u<br />

DAG VAN DE AMBACHTEN <strong>2013</strong> | ZONDAG 24 | 03 | <strong>2013</strong><br />

creAFOnie bvba<br />

Lepelaarsweg, 9<br />

9080 Lochristi<br />

09 355 24 94<br />

creafonie@gmail.com<br />

www.creafonie.com<br />

Werken met glas, textielverhar<strong>de</strong>r,<br />

karton, gips en allerlei milieuvrien<strong>de</strong>lijke<br />

materialen<br />

Van 10u tot 18u<br />

9


10<br />

FernAnD eVerAert<br />

Ommegangstraat, 47<br />

9080 Lochristi<br />

09 355 56 08<br />

fernand.everaert@telenet.be<br />

www.fernand-everaert.be<br />

Keramist, pottenbakker<br />

Van 10u tot 18u<br />

KASteel De winDt<br />

Gyselstraat, 47<br />

9100 Nieuwkerken-Waas<br />

03 766 06 46<br />

info@kasteel<strong>de</strong>windt.be<br />

www.kasteel<strong>de</strong>windt.be<br />

Creatieve workshops<br />

Van 10u tot 17u<br />

4 liFe jewelS<br />

Eigenlostraat, 152<br />

9100 Sint-Niklaas<br />

04 867 67 83<br />

info@hansnagy.be<br />

www.4lifejewels.be<br />

Goudsmid juweelontwerper, handgraveur<br />

Van 9.30u tot 18u<br />

ArticleSS<br />

Mo<strong>de</strong>rnadreef, 38<br />

9100 Sint-Niklaas<br />

0497 70 30 40<br />

info@articless.be<br />

www.articless.be<br />

Ontwerp en realisatie <strong>van</strong> je creatieve<br />

i<strong>de</strong>eën<br />

Van 10u tot 18u<br />

cArOline Steel<br />

Grote Peperstraat, 39<br />

9100 Sint-Niklaas<br />

03 755 41 20<br />

info@carolinesteel.be<br />

www.carolinesteel.be<br />

Schil<strong>de</strong>rijen in pastel en olieverf op paneel,<br />

fijnschil<strong>de</strong>rtechniek, juweelontwerp<br />

Van 10u tot 20u<br />

chOcOlADe-Atelier VyVerMAn<br />

Begijnenstraat, 41<br />

9100 Sint-Niklaas<br />

0473 99 99 96<br />

info@chocola<strong>de</strong>-atelier.be<br />

www.chocola<strong>de</strong>-atelier.be<br />

Vervaardiging <strong>van</strong> chocola<strong>de</strong>producten<br />

Van 10u tot 18u<br />

het zADeltje<br />

Kruibekesteenweg, 64<br />

9120 Beveren<br />

0487 75 07 57<br />

eline_snoeck@hotmail.com<br />

Za<strong>de</strong>lmaker - herstellingen<br />

Van 10u tot 18u<br />

PiAnO-Atelier chAerle<br />

Gaverlandstraat, 171<br />

9120 Melsele<br />

03 775 87 90<br />

lo<strong>de</strong>.chaerle@telenet.be<br />

www.pianoatelierchaerle.be<br />

Pianostemmer, hersteller, restaurateur<br />

Van 9.30u tot 18u<br />

FOtO wArD VleMincKx<br />

Dorpsstraat, 74<br />

9130 Kieldrecht<br />

03 773 37 38<br />

fotoward@telenet.be<br />

www.fotografie-wardvleminckx.be<br />

Fotografie<br />

Van 10u tot 16.30u<br />

inGe VerBruGGen<br />

SierADen OntwerP & wOrKShOPS<br />

Schel<strong>de</strong>straat, 91<br />

9140 Temse<br />

04 725 47 72<br />

inge@ingeverbruggen.be<br />

www.ingeverbruggen.be<br />

Siera<strong>de</strong>nontwerp en creatieve workshops<br />

Van 12u tot 18u<br />

KerAMieKAtelier ‘t BeKleiFt<br />

Oostberg, 51<br />

9140 Temse<br />

03 283 71 97<br />

leovdhey<strong>de</strong>n@telenet.be<br />

www.keramist.be<br />

Keramische objecten en porseleinen<br />

siera<strong>de</strong>n vervaardigen<br />

Van 10u tot 18u<br />

BiStrO Den BiStrODenBAScuul<br />

Amand De Vosstraat, 9<br />

9160 Eksaar<strong>de</strong><br />

0477 90 79 72<br />

info@bistro<strong>de</strong>nbascuul.be<br />

www.bistro<strong>de</strong>nbascuul.be<br />

Bereiding en <strong>de</strong>monstratie <strong>van</strong> chutney,<br />

confituur en vruchtenlikeur<br />

Van 10u tot 18u<br />

AerDiG VOetje<br />

Klokkengieterijstraat, 18<br />

9160 Lokeren<br />

09 348 51 02<br />

bracke.leen@skynet.be<br />

www.aerdigvoetje.be<br />

Handgemaakte zilveren juwelen<br />

in combinatie met porselein<br />

Van 10.30u tot 17.30u<br />

BlOeMenAtelier<br />

«het GrOene neSt»<br />

Everslaarstraat, 149<br />

9160 Lokeren<br />

09 348 08 26<br />

chris_<strong>van</strong>riet@bloemenatelierhetgroenenest.be<br />

www.bloemenatelierhetgroenenest.be<br />

Bloemschikken en <strong>de</strong>coratie<br />

met natuurlijke materialen en vilt<br />

Van 10.30u tot 18.30u<br />

ecOrAtieF<br />

Veerstraat, 3<br />

9160 Lokeren<br />

09 348 91 32<br />

ecoratief@hotmail.com<br />

www.ecoratief.be<br />

Bloemsierkunst<br />

Van 10u tot 18u<br />

MOBiBiKeS<br />

Groendreef, 53<br />

9160 Lokeren<br />

09 360 85 83<br />

christophe@mobibikes.be<br />

www.mobibikes.be<br />

Verkoop, herstel en verhuur <strong>van</strong> fietsen<br />

Van 10u tot 18u<br />

SOie Belle<br />

Koophan<strong>de</strong>lstraat, 36<br />

9160 Lokeren<br />

09 336 53 61<br />

soiebelle.katleen@gmail.com<br />

www.soiebelle.be<br />

Werken met zilver in verloren was,<br />

emailleren <strong>van</strong> juwelen en juwelen maken<br />

in epoxie (giethars)<br />

Van 11u tot 17u<br />

VerPlAnKen-KerAMieK<br />

Ward <strong>de</strong> Bockstraat, 79<br />

9160 Lokeren<br />

09 349 03 54<br />

verplankenmp@scarlet.be<br />

www.verplanken-keramiek.be<br />

Keramiek en potten draaien<br />

Van 10u tot 18u<br />

BOnSAiAteljee<br />

Sint-Onolfsdijk, 71/C<br />

9200 Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong><br />

052 20 16 78<br />

info@bonsaiateljee.be<br />

www.bonsaiateljee.be<br />

Creatie <strong>van</strong> bonsai<br />

Van 10u tot 18u<br />

PrOline-wOOD<br />

Eegene, 29<br />

9200 Ou<strong>de</strong>gem<br />

052 42 41 10<br />

provost.jeanpierre@skynet.be<br />

Ambachtelijk houtdraaier<br />

Van 10u tot 17u<br />

KriStin MArcOux<br />

Heirb<strong>aan</strong>, 23<br />

9200 Sint-Gillis-Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong><br />

052 21 39 78<br />

kristin@marcoux.be<br />

www.kristinmarcoux.be<br />

Exclusieve handgemaakte hoe<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 18u<br />

BO-Art<br />

Ten E<strong>de</strong> Dorp, 25<br />

9230 Wetteren<br />

0494 08 24 46<br />

info@bo-art.be<br />

www.bo-art.be<br />

Ontwerpen <strong>van</strong> siera<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 17u<br />

AerOnAut bvba<br />

Margote, 17<br />

9260 Wichelen<br />

052 52 04 76<br />

info@aeronaut.be<br />

www.aeronaut.be<br />

Illustratie en keramiek<br />

Van 11u tot 18u<br />

lAetuS<br />

Scheestraat, 1/A<br />

9270 Kalken<br />

09 367 64 83<br />

martien@kaarsenlaetus.be<br />

www.kaarsenlaetus.be<br />

Vervaardiging <strong>van</strong> kaarsen<br />

Van 10u tot 18u


cre-iDeA<br />

Kruisabeel, 16/A<br />

9280 Wieze<br />

053 60 84 84<br />

info@cre-i<strong>de</strong>a.be<br />

www.cre-i<strong>de</strong>a.be<br />

Handgemaakte juweeltjes in zilverklei<br />

Van 10u tot 18u<br />

hOF VAn eDen<br />

Man<strong>de</strong>makersstraat, 4/A<br />

9290 Berlare<br />

052 42 56 18<br />

bozek.werner@skynet.be<br />

www.bozekwerner.be<br />

Ambachtelijke meubelmakerij<br />

en houtsnijwerk<br />

Van 10u tot 18u<br />

MODe & Stijl «FrAnSien»<br />

Man<strong>de</strong>makersstraat, 4/A<br />

9290 Berlare<br />

052 42 56 18<br />

<strong>de</strong>man.francine@skynet.be<br />

www.fransien.be<br />

Mo<strong>de</strong>accesoires<br />

Van 10u tot 18u<br />

BlOeMenzAAK l’Atelier<br />

Arbeidstraat, 108<br />

9300 Aalst<br />

053 41 95 31<br />

info@atelier-bloemen.be<br />

www.atelier-bloemen.be<br />

Bloemenzaak<br />

Van 10u tot 18u<br />

wijn DOMein De Kluizen<br />

Broekstraat, 42<br />

9310 Her<strong>de</strong>rsem<br />

053 41 86 01<br />

info@domein-<strong>de</strong>-kluizen.be<br />

www.domein-<strong>de</strong>-kluizen.be<br />

Wijnbouwbedrijf met eigen wijngaard<br />

Van 10u tot 18u<br />

SchrijnwerKerij<br />

GOetVincK VOF<br />

Leuvestraat, 107<br />

9320 Erembo<strong>de</strong>gem<br />

0486 29 11 39<br />

wim.goetvinck@telenet.be<br />

www.schrijnwerkerij-goetvinck.be<br />

Hoe<strong>de</strong>nmallen en algemene<br />

schrijnwerkerij<br />

Van 10u tot 18u<br />

e&j leenKneGt<br />

Fostierl<strong>aan</strong>, 10<br />

9600 Ronse<br />

09 329 08 78<br />

heleen@elisa-lee.com<br />

www.elisa-lee.be<br />

Ambachtelijk productieatelier<br />

en shop voor glassculpturen<br />

en glasjuwelen<br />

Van 11u tot 18u<br />

KAOlien<br />

Bosre<strong>de</strong>, 2/G<br />

9600 Ronse<br />

055 20 93 38<br />

liliane@kaolien.be<br />

www.kaolien.be<br />

Creatie <strong>van</strong> hoe<strong>de</strong>n en siera<strong>de</strong>n<br />

Van 11u tot 18u<br />

KerAMieKhOF<br />

Boekzitting, 42<br />

9600 Ronse<br />

055 20 62 64<br />

mensgerichtmaatwerk@telenet.be<br />

www.keramiekhof.be<br />

Keramiek<br />

Van 10u tot 18u<br />

lADy At SOFA StOFFeerAtelier<br />

Gefusilleer<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong>, 29<br />

9600 Ronse<br />

0499 26 21 29<br />

info@ladyatsofa.be<br />

www.ladyatsofa.be<br />

Opmaak en stoffering <strong>van</strong><br />

voornamelijk zitmeubelen en met<br />

<strong>de</strong> hand rieten en biezen <strong>van</strong> stoelen<br />

Van 13u tot 18u<br />

MertenS jAn<br />

Steenweg op Aalst, 84<br />

9620 Zottegem<br />

09 360 08 93<br />

jenever.mertens@yahoo.com<br />

Ambachtelijke vervaardiging <strong>van</strong><br />

jenever en likeuren<br />

Van 11u tot 18u<br />

nuyenS hOutcreAtieS<br />

Strijpenplein, 9<br />

9620 Zottegem<br />

0495 67 96 15<br />

chris_nuyens@telenet.be<br />

www.nuyenshoutcreaties.be<br />

Meubel maken, maatwerk<br />

en restauratie, hout snij<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 17u<br />

hOFKe ter MuSSe<br />

Mussestraat, 4<br />

9680 Maarkedal (Etikhove)<br />

0476 75 69 26<br />

info@hofketermusse.be<br />

www.hofketermusse.be<br />

Meubelrestauratie<br />

Van 10u tot 18u<br />

GAlerij theAxuS<br />

Ommegangstraat, 3<br />

9690 Kluisbergen (Kwaremont)<br />

055 38 60 53<br />

galerij.theaxus@telenet.be<br />

www.galerij-theaxus.com<br />

Ontwerpen en uitvoeren <strong>van</strong><br />

wandtapijten en vloertapijten<br />

Van 10u tot 19u<br />

Atelier De VeerKrAcht<br />

Lucien Van<strong>de</strong>fonteynel<strong>aan</strong>, 19<br />

9700 Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong><br />

055 30 55 99<br />

mireille.kindt@telenet.be<br />

Meubelstoffering<br />

Van 13.30u tot 18u<br />

creAtieF Atelier leGrAnD<br />

Berchemweg, 216<br />

9700 Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong><br />

055 30 98 13<br />

creatiefatelier.legrand@skynet.be<br />

www.creatiefatelierlegrand.be<br />

Ambachtelijk en eigentijds<br />

vlechtwerk<br />

Van 10u tot 18u<br />

etOile cirée<br />

Lucien Van<strong>de</strong>fonteynel<strong>aan</strong>, 19<br />

9700 Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong><br />

055 31 09 89<br />

etoileciree@gmail.com<br />

www.etoileciree.blogspot.com<br />

Haken, naaien en breien <strong>van</strong> allerlei<br />

handgemaakte stukken<br />

Van 13.30u tot 18u<br />

De SMet rOSette<br />

hAnDMADe hAtS<br />

Gentsesteenweg, 64<br />

9750 Zingem<br />

09 384 94 37<br />

Patrick.<strong>de</strong>meyer@proximedia.be<br />

Handgemaakte hoe<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 17u<br />

APPrêt_lieS<br />

Truweelweg, 25<br />

9770 Kruishoutem<br />

0486 39 29 66<br />

appretlies@telenet.be<br />

www.appretlies.be<br />

Hoe<strong>de</strong>n- en viltatelier<br />

Van 10u tot 17u<br />

De rOre interieur<br />

Stadionl<strong>aan</strong>, 18-22<br />

9800 Deinze<br />

09 380 43 58<br />

<strong>de</strong>rore@<strong>de</strong>rore.be<br />

Maken <strong>van</strong> zitmeubelen<br />

Van 10u tot 17u<br />

eiGenwyS<br />

Steenweg, 101<br />

9810 Eke<br />

0473 42 84 02<br />

julie.marechal@gmail.com<br />

www.eigenwys.be<br />

Patchwork, quilten en haakwerk<br />

Van 10u tot 17u<br />

AutentA<br />

Nevelestraat, 31<br />

9850 Hansbeke<br />

0472 77 03 76<br />

info@autenta.be<br />

www.autenta.be<br />

Op maat gemaakte juwelen<br />

Van 10u tot 18u<br />

KunStSMiD BOcKStAele<br />

rOGer<br />

Lembergsestraat, 29<br />

9860 Landskouter<br />

09 362 96 23<br />

roger.bockstaele@telenet.be<br />

Kunstsmeedwerk, zowel figuren als<br />

bloemen en vogels<br />

Van 9u tot 18u<br />

AltAn<br />

Looierijstraat, 134<br />

9870 Zulte<br />

056 60 14 51<br />

sabine.kerkhove@skynet.be<br />

Bewerken <strong>van</strong> ruwe hui<strong>de</strong>n tot le<strong>de</strong>r<br />

Van 10.30u tot 17.30u<br />

DAG VAN DE AMBACHTEN <strong>2013</strong> | ZONDAG 24 | 03 | <strong>2013</strong><br />

DecO-Arté<br />

Nachtegaalstraat, 3<br />

9870 Zulte<br />

09 388 70 71<br />

info@<strong>de</strong>co-arte.be<br />

www.<strong>de</strong>co-arte.be<br />

Inlijstingen, restauratie ka<strong>de</strong>rs,<br />

schil<strong>de</strong>rijen, grafiek<br />

Van 10u tot 18u<br />

KunStPOttenBAKKer<br />

terry VAn hOecKe<br />

Molenstraat, 72<br />

9870 Zulte<br />

09 388 72 80<br />

terryv@yucom.be<br />

www.terry<strong>van</strong>hoecke.yucom.be<br />

Kunstpottenbakker, keramiste,<br />

cursussen en ateliers<br />

Van 10u tot 18u<br />

KunStiGe KrOnKelS<br />

Creusel<strong>aan</strong>, 3<br />

9880 Aalter<br />

09 374 67 52<br />

sabine.<strong>de</strong>.koninck@telenet.be<br />

Workshops binnen-<br />

en buiten<strong>de</strong>coratie in powertex<br />

Van 10u tot 18u<br />

KerAMieK BuSin<br />

Eeksken, 21<br />

9920 Loven<strong>de</strong>gem<br />

09 233 18 32<br />

info@keramiekbusin.be<br />

www.keramiekbusin.be<br />

Ambachtelijke keramiek<br />

Van 10u tot 18u<br />

nicOleniPlAc<br />

Stoktevijver, 14<br />

9930 Zomergem<br />

09 372 69 79<br />

polfliet.nicole@skynet.be<br />

www.nicoleniplac.be<br />

Ontwerpen en vervaardigen <strong>van</strong><br />

juwelen<br />

Van 10u tot 19u<br />

BOetieK tAPA, riet BleyAert<br />

Oosteeklo-Dorp, 49<br />

9968 Oosteeklo<br />

09 356 91 11<br />

info@rietbleyaert.be<br />

www.rietbleyaert.be<br />

Ontwerpen en vervaardigen <strong>van</strong><br />

bruid-en suitekledij<br />

Van 10u tot 18u<br />

GicOn-cOnStruct bvba<br />

Nieuwstraat, 6<br />

9988 Sint-Laureins<br />

09 373 42 35<br />

gicon@scarlet.be<br />

www.gicon-construct.be<br />

Algemene las-en constructiewerken<br />

Van 10u tot 18u<br />

11


12<br />

VlAAMs<br />

BrABAnt<br />

GlASSwOrKS bvba<br />

Akrenbos, 101<br />

1547 Bever<br />

054 33 94 31<br />

studio@glassworks.be<br />

www.glassworks.be<br />

Lampwork (glaskralen bran<strong>de</strong>n)<br />

Van 10u tot 17u<br />

AwA - Furniture DeSiGn<br />

Beekstraat, 7<br />

1570 Vollezele<br />

0477 47 33 50<br />

rik@awa.be<br />

www.awa.be<br />

Meubelontwerper<br />

Van 10u tot 18u<br />

tinG<br />

Beekstraat, 9<br />

1570 Vollezele<br />

054 56 71 13<br />

wim@awa.be<br />

Belgian Design Studio<br />

Van 10u tot 18u<br />

neStOr eliAS<br />

Krommeweg, 32<br />

1640 Sint-Genesius-Ro<strong>de</strong><br />

0472 54 52 27<br />

nenesta@hotmail.com<br />

Restauratie <strong>van</strong> ou<strong>de</strong> meubels<br />

Van 10u tot 18u<br />

rAlPh BAGGAley leAther<br />

creAtiOnS sprl<br />

Chaussée <strong>de</strong> Hal, 153<br />

1640 Sint-Genesius-Ro<strong>de</strong><br />

0475 98 95 99<br />

ralphbaggaley@hotmail.com<br />

www.ralphbaggaley.com<br />

Le<strong>de</strong>rverwerking<br />

Van 9u tot 17u<br />

SOulMADe,<br />

het AArDeVrienDelijKe cOncePt<br />

Stationsstraat, 100<br />

1730 Asse<br />

0486 41 51 80<br />

soulma<strong>de</strong>creations@telenet.be<br />

www.soulma<strong>de</strong>creations.be<br />

Recycleren en restylen <strong>van</strong> oud textiel en<br />

kledij, mo<strong>de</strong>ontwerp<br />

Van 11u tot 17u<br />

BlOOM’S<br />

Putberg, 56<br />

1730 Putberg<br />

049 55 21 12<br />

info@blooms.be<br />

www.blooms.be<br />

Floristiek atelier<br />

Van 9u tot 18u<br />

tAFFijn PiAnO SuPPly bvba<br />

Hoevestraat, 37/B<br />

1755 Gooik<br />

054 56 65 70<br />

kathleen@taffijn.com<br />

www.taffijn.be<br />

Pianospecialist<br />

Van 10u tot 17u<br />

BrOKAntie<br />

Korte kamstraat, 32<br />

1760 Roosdaal<br />

054 26 06 05<br />

regine.<strong>van</strong>.<strong>de</strong>n.bossche@gmail.com<br />

www.brokantie.be<br />

Stofferen en caneren <strong>van</strong> zitmeubels,<br />

algemene restauratie <strong>van</strong> meubels<br />

Van 11u tot 18.30u<br />

SjOKOlA<br />

Stationsstraat, 24<br />

1770 Lie<strong>de</strong>kerke<br />

0471 83 01 54<br />

info@sjokola.be<br />

www.sjokola.be<br />

Ambachtelijke vervaardiging <strong>van</strong><br />

chocola<strong>de</strong>producten<br />

Van 10u tot 16.30u<br />

herBA lAnA (bvba VilBOx)<br />

Linthoutstraat, 31<br />

1785 Brussegem<br />

024 60 23 64<br />

info@herbalana.com<br />

www.herbalana.com<br />

Wol- en verfatelier: spinnen, verven<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

Atelier iSe.DASe<br />

BrunO VAn rAnSt<br />

Beigemsesteenweg, 375<br />

1850 Grimbergen<br />

022 69 75 37<br />

info@isedase.be<br />

www.isedase.be<br />

Atelier voor kwalitatieve ambachtswerken<br />

Van 10u tot 18u<br />

creDAni<br />

Esdoornl<strong>aan</strong>, 2<br />

1850 Grimbergen<br />

022 53 74 72<br />

danie@credani.be<br />

www.credani.be<br />

Workshops zilverklei, mosaïek, beel<strong>de</strong>n in<br />

Powertex en patineren <strong>van</strong> ou<strong>de</strong> meubelen<br />

Van 11u tot 17.30u<br />

lieVe De SMeDt<br />

Veldkantstraat, 119<br />

1850 Grimbergen<br />

022 70 17 09<br />

lieve.<strong>de</strong>smedt@gmail.com<br />

Artisanaal vervaardigen <strong>van</strong> <strong>de</strong>coratief<br />

porselein<br />

Van 10u tot 17u<br />

SlAGerij De VAlcK<br />

Gemeenteplein, 8<br />

1861 Wolvertem<br />

022 69 13 05<br />

info@traiteur-<strong>de</strong>valck.be<br />

www.traiteur-<strong>de</strong>valck.be<br />

Slagerij en berei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> ambachtelijke<br />

charcuterie<br />

Van 10.30u tot 17u<br />

AliVe-MeuBelAtelier<br />

Kalkendorp, 27<br />

1970 Kalken<br />

0475 75 33 80<br />

natalie.verraes@gmail.com<br />

www.meubelatelier.eu<br />

Meubelmakerij <strong>van</strong> meubelen op maat<br />

Van 10u tot 17u<br />

wilDenBOrGh PiAnO’S<br />

Tervuursevest, 179<br />

3000 Leuven<br />

016 29 15 15<br />

info@wil<strong>de</strong>nborgh.be<br />

www.wil<strong>de</strong>nborgh.be<br />

Restauratie <strong>van</strong> piano’s<br />

Van 10u tot 17u<br />

DeMeeStere bvba<br />

Naamsesteenweg, 288<br />

3001 Heverlee<br />

016 26 13 16<br />

info@chocola<strong>de</strong>-<strong>de</strong>meestere.be<br />

www.chocola<strong>de</strong>-<strong>de</strong>meestere.be<br />

Meester-chocolatier<br />

Van 10u tot 18u<br />

eDelSMeDerij PAllASArt<br />

Ploegstaart, 1<br />

3010 Kessel-Lo<br />

016 89 08 17<br />

info@pallasart.be<br />

www.pallasart.be<br />

E<strong>de</strong>lsme<strong>de</strong>rij Pallasart, het adres<br />

voor unieke juwelen<br />

Van 10u tot 17u<br />

KreAliS<br />

Weggevoer<strong>de</strong>nstraat, 63<br />

3012 Leuven<br />

016 89 55 39<br />

m@rleen.be<br />

www.marleen<strong>de</strong>vos.be<br />

Ambachtelijke productie <strong>van</strong> keramische<br />

kunstvoorwerpen<br />

Van 11u tot 18u<br />

re-lit<br />

Aarschotsesteenweg, 309<br />

3012 Wilsele<br />

0485 92 61 84<br />

erikreyn<strong>de</strong>rs@re-lit.be<br />

www.re-lit.be<br />

Kunstambachten-collectief<br />

Van 10u tot 17u<br />

KunStSMeDerij SwinGS<br />

Michielstraat, 5<br />

3018 Wijgmaal<br />

016 44 89 63<br />

rogier.swings@pandora.be<br />

www.kunstatelier-rogier.be<br />

Kunstsme<strong>de</strong>rij<br />

Van 10u tot 17u<br />

De Kleine Vitrine<br />

Kastanjebosstraat, 2/C<br />

3020 Herent<br />

016 20 28 60<br />

damiaens@yahoo.com<br />

www.<strong>de</strong>kleinevitrine.net<br />

Wand<strong>de</strong>coraties, poppenhuisjes<br />

Van 10u tot 17u<br />

liniAc SADDlery<br />

P.I. Taymansstraat, 76<br />

3090 Overijse<br />

022 56 29 68<br />

info@liniacsaddlery.com<br />

www.liniacsaddlery.com<br />

Artikelen voor mens, paard en hond<br />

Van 10.30u tot 17.30u


PiPS luPPenS-<br />

SOniënwijnKelDerS<br />

Brusselsesteenweg, 538<br />

3090 Overijse<br />

026 57 33 20<br />

info@sonien.be<br />

www.sonien.be<br />

Ambachtelijk producent <strong>van</strong> wijnen,<br />

schuimwijn, aperitieven en likeuren<br />

Van 10u tot 17u<br />

BlOeMen-PAnD33<br />

Hellichtstraat, 1<br />

3110 Rotselaar<br />

016 35 35 55<br />

hil<strong>de</strong>pollet@pand33.be<br />

www.pand33.be<br />

Florist, vegetatief <strong>de</strong>signer<br />

Van 10u tot 16.30u<br />

Veerle DeneeF<br />

Bergstraat, 4<br />

3110 Rotselaar<br />

016 44 10 54<br />

info@veerle<strong>de</strong>neef.be<br />

www.veerle<strong>de</strong>neef.be<br />

Goudsmid en ontwerper<br />

<strong>van</strong> het persoonlijke juweel<br />

Van 11u tot 18u<br />

wAGenDOrP<br />

Abdijl<strong>aan</strong>, 82<br />

3111 Wezemaal<br />

0474 57 10 95<br />

tim@wagendorp.biz<br />

www.wagendorp.biz<br />

Handgemaakte messen<br />

Van 10u tot 17u<br />

jVS<br />

Veldonkstraat, 88<br />

3120 Tremelo<br />

0473 95 13 44<br />

jvs-le<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>l@telenet.be<br />

www.jvs-le<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>l.be<br />

Alle soorten le<strong>de</strong>r met <strong>de</strong> hand<br />

bewerken<br />

Van 10u tot 18u<br />

MAnDenVlechten en<br />

reuzen MAKen<br />

Zandstraat, 47<br />

3140 Keerbergen<br />

015 51 74 98<br />

Lieve.Lieckens@telenet.be<br />

www.man<strong>de</strong>nvlechten.be<br />

Man<strong>de</strong>nvlechten en reuzen maken<br />

Van 9.30u tot 18u<br />

hOeDen MArtine VerStrAeten<br />

Stationsstraat, 13<br />

3150 Haacht<br />

016 60 63 31<br />

info@hoe<strong>de</strong>n-martineverstraeten.be<br />

www.hoe<strong>de</strong>n-martineverstraeten.be<br />

Maken <strong>van</strong> hoe<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 17u<br />

Suzy’S wOrKShOP<br />

Neerstraat, 67-69<br />

3150 Wespelaar<br />

016 60 39 93<br />

suzanne.lauwers@skynet.be<br />

Vervaardigen <strong>de</strong>coratiematerialen<br />

Van 10u tot 19u<br />

t PAteeKe<br />

Grote b<strong>aan</strong>, 294<br />

3150 Wespelaar<br />

016 60 21 33<br />

t-pateeke@telenet.be<br />

www.pateeke.be<br />

Wij maken hier lekker glutenvrij<br />

brood, koeken en taarten<br />

Van 10u tot 16u<br />

GOuDSMiD jAcOBS KriStien<br />

Wespelaarseb<strong>aan</strong>, 48<br />

3190 Boortmeerbeek<br />

015 52 90 85<br />

kristien_jacobs@telenet.be<br />

www.goudsmid-kristien.be<br />

Ontwerpen en vervaardigen<br />

<strong>van</strong> juwelen in e<strong>de</strong>le metalen<br />

Van 10u tot 17u<br />

‘t creAtieF AtteljeeKe<br />

Wespelaarseb<strong>aan</strong>, 112<br />

3190 Boortmeerbeek<br />

015 52 09 24<br />

info@creatiefatteljeeke.be<br />

www.creatiefatteljeeke.be<br />

Ontwerpen <strong>van</strong> binnen<strong>de</strong>coratie<br />

Van 10u tot 18u<br />

Berten FOtOGrAFie<br />

Leuvensestraat, 87<br />

3200 Aarschot<br />

016 57 22 42<br />

info@berten.be<br />

www.berten.be<br />

Fotografisch atelier<br />

Van 10u tot 17u<br />

elKe zilVeren juwelen<br />

Langdorpsesteenweg, 227<br />

3201 Langdorp<br />

016 56 84 72<br />

elke.zilver@telenet.be<br />

Handgemaakte zilveren juwelen<br />

en kralen in keramiek<br />

Van 10u tot 18u<br />

DOMein chArtreuzenBerG<br />

Chartreuzenberg, 7<br />

3220 Holsbeek<br />

016 44 76 29<br />

herman@<strong>van</strong>goidsenhoven.be<br />

www.straffestreek.be<br />

Teelt en verwerking <strong>van</strong><br />

onze eigen druiven tot Hagelandse<br />

wijn en landwijn<br />

Van 13u tot 18u<br />

GArDyM creAtieF<br />

SMetS Arthur<br />

Gravenstraat, 33<br />

3220 Holsbeek<br />

0477 38 49 30<br />

claudia@gardym.be<br />

www.gardym-creatief.com<br />

Het creëren en vervaardigen <strong>van</strong><br />

juwelen in zilver<br />

Van 10u tot 18u<br />

the eArly MuSic ShOP<br />

Putstraat, 49<br />

3220 Holsbeek<br />

016 58 43 03<br />

paul.<strong>van</strong>riel@skynet.be<br />

www.paul<strong>van</strong>riel.be<br />

Bouw en herstellen <strong>van</strong><br />

muziekinstrumenten<br />

Van 10u tot 18u<br />

SMiDSe<br />

Kerkstraatje, 4<br />

3220 Kortrijk-Dutsel<br />

016 62 04 50<br />

juleslegrand@skynet.be<br />

Vervaardigen en restaureren<br />

<strong>van</strong> gebruiks-, sier-, en<br />

kunstvoorwerpen in smeedijzer<br />

Van 9.30u tot 18u<br />

ArtiVin bvba<br />

«uylenBerGher wijnen»<br />

Matantjesstraat, 7<br />

3220 Sint-Pieters-Ro<strong>de</strong><br />

016 62 26 45<br />

andre@uylenbergher.be<br />

www.uylenbergher.be<br />

Ambachtelijk wijndomein<br />

Van 10u tot 18u<br />

hAnDBOeKBinDerij - reStAurAtieAtelier<br />

j.-j. cAMPS<br />

Heilige Geeststraat, 7<br />

3290 Diest<br />

013 33 67 84<br />

j.j.camps1@telenet.be<br />

www.boekbin<strong>de</strong>rij-camps.be<br />

Ontwerpen <strong>van</strong> mo<strong>de</strong>rne<br />

boekban<strong>de</strong>n, restaureren <strong>van</strong><br />

antieke boeken, inbin<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

boeken in le<strong>de</strong>r, perkament,<br />

linnen, papier enz.<br />

Van 10u tot 18u<br />

iSABO<br />

Leuvensestraat, 41<br />

3300 Tienen<br />

016 82 78 00<br />

isabelle.soetaerts@skynet.be<br />

Handgemaakte hoe<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 18u<br />

VOF hAGelinG wijnBOuw<br />

Vian<strong>de</strong>rdal, 23<br />

3300 Tienen<br />

016 81 58 87<br />

hageling@skynet.be<br />

www.hageling-bio.be<br />

Wijnbouw<br />

Van 10.30u tot 17u<br />

BrOuwerij nieuwhuyS bvba<br />

Ernest Ourystraat, 16<br />

3320 Hoegaar<strong>de</strong>n<br />

016 81 71 64<br />

jan@nieuwhuys.be<br />

www.nieuwhuys.be<br />

Bier brouwen, likeur stoken<br />

Van 11u tot 20u<br />

lieVe VAnDer eecKt<br />

Keizerstraat, 47<br />

3360 Bierbeek<br />

0476 25 50 65<br />

lieve.<strong>van</strong><strong>de</strong>reeckt@skynet.be<br />

www.goudsmidlieve.be<br />

Het vervaardigen <strong>van</strong><br />

handgemaakte juwelen in<br />

e<strong>de</strong>le metalen<br />

Van 11u tot 17u<br />

DAG VAN DE AMBACHTEN <strong>2013</strong> | ZONDAG 24 | 03 | <strong>2013</strong><br />

lieMAu<br />

Solleweg, 4<br />

3390 Houwaart<br />

0494 85 11 94<br />

liemau@telenet.be<br />

Wijnbouwer<br />

Van 13u tot 18u<br />

13


14<br />

BAKKerij hAnS<br />

Haksberg, 43<br />

3390 Tielt-Winge<br />

016 50 11 53<br />

hans@vbap.be<br />

www.bakkerijhans.be<br />

Wij bakken allergiebewust,<br />

voornamelijk lactose-vrij<br />

Van 10u tot 17u<br />

het Stenen Vuur bvba<br />

Minnestraat, 43<br />

3460 Assent<br />

0474 43 89 89<br />

raf.<strong>van</strong>laer@telenet.be<br />

www.hetstenenvuur.be<br />

Ambachtelijk metselen <strong>van</strong> leemkachels<br />

Van 11u tot 17u<br />

FOtOGrAFie rAF lehAen<br />

Renaat Woutershof, 37<br />

3460 Bekkevoort<br />

0495 21 55 34<br />

info@raflehaen.be<br />

www.raflehaen.be<br />

Fotografie<br />

Van 10u tot 17u<br />

the crOFt hAnDGeMAAKte zeeP<br />

Zellikseb<strong>aan</strong>, 19/A<br />

3460 Bekkevoort<br />

0495 59 47 50<br />

susan.bushe@gmail.com<br />

www.thecroft.be<br />

Handgemaakte zeep<br />

Van 10.30u tot 17u<br />

west<br />

VlAAn<strong>de</strong>ren<br />

Atelier PAPAGenO<br />

Vlamingstraat, 52<br />

8000 Brugge<br />

050 33 05 94<br />

mail@atelier-papageno.be<br />

www.atelier-papageno.be<br />

Restauratie <strong>van</strong> antieke meubels<br />

Van 12u tot 18u<br />

Belle Fleur<br />

Katelijnestraat, 23<br />

8000 Brugge<br />

0494 83 90 55<br />

info@belle-fleur.biz<br />

www.belle-fleur.biz<br />

Borduren<br />

Van 10u tot 18u<br />

KriSOFFel BOuwenS<br />

Werfstraat, 90<br />

8000 Brugge<br />

0496 54 76 55<br />

kristoffel.bou<strong>de</strong>ns@skynet.be<br />

Lettermakerij<br />

Van 11u tot 17u<br />

PAPierSchePPrij Piet<br />

Greinschuurstraat, 8<br />

8000 Brugge<br />

050 34 57 06<br />

info@papierschepperij.be<br />

www.papierschepperij.be<br />

Papierschepperij<br />

Van 9u tot 18.30u<br />

PAtiSSerie SAlOn SerVAAS<br />

VAn MulleM<br />

Vlamingstraat, 54<br />

8000 Brugge<br />

050 33 05 15<br />

servaas<strong>van</strong>mullem@telenet.be<br />

www.servaas<strong>van</strong>mullem.be<br />

Meester-banketbakker<br />

Van 14u tot 18u<br />

Sun MAe<br />

Hoogstraat, 25<br />

8000 Brugge<br />

050 34 78 34<br />

sunmae@skynet.be<br />

www.sunmae.be<br />

Ambachtelijke vervaardiging <strong>van</strong> lingerie<br />

Van 10u tot 18u<br />

FeMMunique<br />

De Raat, Schooldreef, 5<br />

8020 Oostkamp<br />

050 84 19 50<br />

emmy.streuve@gmail.com<br />

www.femmunique.be<br />

Ambachtelijk maken <strong>van</strong> accessoires in wol,<br />

zij<strong>de</strong> en vilt<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

het BOrDuurBeDrijF gcv<br />

Kortrijksestraat, 100/GVL<br />

8020 Oostkamp<br />

050 68 00 20<br />

patrick@borduurbedrijf.com<br />

www.borduurbedrijf.com<br />

Borduren <strong>van</strong> logos op alle textiel<br />

Van 10u tot 17u<br />

‘t PAPiertje<br />

Bareelstraat, 3<br />

8020 Oostkamp<br />

050 84 05 12<br />

sylviamaenhoudt@gmx.net<br />

www.papiertje.jimdo.com<br />

Boekbin<strong>de</strong>n, dozen maken, papier scheppen<br />

Van 13u tot 18u<br />

zetelBeDrijF SeDiA<br />

Stationsstraat, 41<br />

8020 Oostkamp<br />

050 82 69 70<br />

e.<strong>van</strong>haverbeke@hotmail.com<br />

www.sedia.be<br />

Ontwerp en productie <strong>van</strong> he<strong>de</strong>ndaagse<br />

zitmeubelen<br />

Van 10u tot 17u<br />

Atelier elleDee<br />

Jonkheer Paul Coppietersdreef, 23<br />

8200 Brugge<br />

050 39 00 20<br />

linda@elle<strong>de</strong>e.be<br />

www.elle<strong>de</strong>e.be<br />

Vilt en zij<strong>de</strong>creaties, alles handgemaakt<br />

Van 11u tot 18u<br />

ArtMOrel.Be<br />

Gistelse Steenweg, 587<br />

8200 Brugge (Sint-Andries)<br />

0486 46 92 10<br />

info@artmorel.be<br />

www.artmorel.be<br />

Kunstka<strong>de</strong>rs, schil<strong>de</strong>rijrestauratie,<br />

restauratie <strong>van</strong> ka<strong>de</strong>rs en spiegels,<br />

inlijstingen<br />

Van 10u tot 20u<br />

StOFFenDOOS<br />

Parkl<strong>aan</strong>, 78<br />

8200 Brugge (Sint-Michiels)<br />

0496 52 93 10<br />

info@stoffendoos.be<br />

www.stoffendoos.be<br />

Sierdozen uit karton, bekleed<br />

met stof of papier<br />

Van 10u tot 17u<br />

KerAMieK Anne Perneel<br />

Beukenweg, 15<br />

8210 Loppem<br />

050 82 38 38<br />

anne@anneperneel.com<br />

www.anneperneel.com<br />

Vervaardiging <strong>van</strong> gebruikskeramiek<br />

en handgenaai<strong>de</strong> le<strong>de</strong>rwaren<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

weeF&GlASAtelier<br />

AnneMie De VADDer<br />

Pierlapont, 104<br />

8210 Loppem<br />

050 20 83 88<br />

annemie.<strong>de</strong>vad<strong>de</strong>r@skynet.be<br />

www.annemie<strong>de</strong>vad<strong>de</strong>r.be<br />

Ontwerpen, uitvoeren en plaatsen<br />

<strong>van</strong> he<strong>de</strong>ndaagse glasramen<br />

Van 10u tot 18u<br />

FOtOGrAFie Kurt VAnSteelAnt<br />

Groenestraat, 45<br />

8210 Ze<strong>de</strong>lgem<br />

050 20 86 51<br />

info@kurt<strong>van</strong>steelant.be<br />

www.kurt<strong>van</strong>steelant.be<br />

Fotografie<br />

Van 10u tot 19u<br />

MArtine VyVey<br />

Klythoek, 2<br />

8210 Ze<strong>de</strong>lgem<br />

059 51 53 63<br />

martinevyvey@gmail.com<br />

www.martinevyvey.be<br />

Sculpturen sme<strong>de</strong>n in cortenstaal<br />

Van 10u tot 17.30u<br />

KAty De BOcK<br />

Zeeweg Zuid, 29<br />

8211 Ze<strong>de</strong>lgem-Aartrijke<br />

050 21 28 98<br />

katy.<strong>de</strong>bock@telenet.be<br />

www.katy<strong>de</strong>bock.com<br />

Handgeweven tapijten, shibori’s reliëfs<br />

in zij<strong>de</strong>, transferdrukken, textiele tegels<br />

Van 10u tot 19u<br />

tezAiKu<br />

Invali<strong>de</strong>nstraat, 68<br />

8310 Brugge (Sint-Kruis)<br />

0472 96 60 95<br />

hil<strong>de</strong>@tezaiku.be<br />

www.tezaiku.be<br />

Handgemaakte fantasiejuwelen<br />

Van 10u tot 18u<br />

werner AertS hAnDMADe<br />

jewellery DeSiGn<br />

Bakkersstraat, 32<br />

8370 Blankenberge<br />

050 41 12 34<br />

heidi@werneraerts.be<br />

www.werneraerts.com<br />

Ambachtelijke vervaardiging juwelen<br />

Van 11u tot 16.30u


Den Kleinen OliFAnt<br />

Kerkhofstraat, 13<br />

8377 Houtave<br />

050 36 29 97<br />

<strong>de</strong>molhil<strong>de</strong>@yahoo.com<br />

Eigenzinnige creaties<br />

Van 14u tot 19u<br />

SMeDerij DirK VAnDen<br />

ABeele<br />

Wulfsberge, 31<br />

8380 Zwankendamme<br />

050 54 64 73<br />

linda_neirinck@hotmail.com<br />

www.dirk<strong>de</strong>smid.wordpress.com<br />

Ambachtelijk sme<strong>de</strong>n<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

De letterMAKerij<br />

Nieuwpoortsesteenweg, 235<br />

8400 Oosten<strong>de</strong><br />

stephanie.busard@telenet.be<br />

Lettermakerij<br />

Van 11u tot 17u<br />

DirK FOcKe - KerAMieK<br />

Gouwelozestraat, 5<br />

8400 Oosten<strong>de</strong><br />

059 80 64 23<br />

dirk.focke@gmail.com<br />

dirkfocke.weebly.com<br />

Keramist, pottenbakker<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

jerO DeSiGn<br />

Groentemarkt, 10<br />

8400 Oosten<strong>de</strong><br />

059 70 72 00<br />

info@jero<strong>de</strong>sign.be<br />

www.jero<strong>de</strong>sign.be<br />

Juwelier-goudsmid<br />

Van 10u tot 18u<br />

MieKe recOur<br />

Populierenl<strong>aan</strong>, 13<br />

8420 De H<strong>aan</strong><br />

0473 76 51 67<br />

mieke.recour@gmail.com<br />

www.miekerecour.be<br />

Met textiel en vernieuwen<strong>de</strong><br />

technieken creëer ik stijlvolle,<br />

aparte siera<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 18u<br />

AnthOny lAMS<br />

Aaltstraat, 10<br />

8450 Bre<strong>de</strong>ne<br />

0477 40 37 55<br />

info@anthonylams.be<br />

Meester in marsepein<br />

Van 10u tot 17u<br />

creAtieF Atelier hAPriSPie<br />

Dullaertweg, 10/B<br />

8470 Gistel<br />

0498 56 95 19<br />

info@haprispie.be<br />

www.haprispie.be<br />

Creatieve workshops voor<br />

hobbyisten, verenigingen<br />

en bedrijven<br />

Van 10u tot 18u<br />

KunStAtelier<br />

clAuDine rOelenS<br />

Diksmui<strong>de</strong>b<strong>aan</strong>, 122<br />

8480 Ichtegem<br />

051 58 21 05<br />

claudine.roelens@telenet.be<br />

www.claudineroelens.com<br />

Maken <strong>van</strong> poppen<br />

Van 9.30u tot 18u<br />

De SFeerMAKer<br />

Kalsij<strong>de</strong>weg, 18<br />

8490 Stalhille<br />

050 81 29 31<br />

info@<strong>de</strong>sfeermaker.be<br />

Kunstwerken en juwelen in glas<br />

Van 10u tot 18u<br />

OOGStrelenD<br />

Steenovenstraat, 77<br />

8490 Varsenare<br />

050 38 26 27<br />

erna.schreel@telenet.be<br />

www.ernaschreel.be<br />

Juweelontwerpen en sculpturen<br />

Van 11u tot 17u<br />

PAtchwOrK Atelier<br />

Westernieuwweg, 56<br />

8490 Varsenare<br />

0477 04 38 05<br />

sophie<strong>van</strong>driessche@telenet.be<br />

www.patchworkatelier.be<br />

Creatief met stof en draad<br />

Van 10u tot 17u<br />

BAliehOF KAAS-<br />

en zuiVelBOerDerij<br />

Gistelsteenweg, 577/1<br />

8490 Zerkegem (Jabbeke)<br />

050 81 11 02<br />

baliehof@scarlet.be<br />

www.baliehof.be<br />

Ambachtelijk berei<strong>de</strong>r <strong>van</strong> verse<br />

producten<br />

Van 10u tot 18u<br />

curD VercruySSe<br />

Ten Akkerdreef, 10<br />

8500 Kortrijk<br />

056 25 61 91<br />

curd.vercruysse@skynet.be<br />

www.curdvercruysse.be<br />

Decoratie, restauratie en garnierwerk<br />

Van 10u tot 17u<br />

PrintA nOVO bvba<br />

Tuinwijkl<strong>aan</strong>, 4<br />

8501 Bissegem<br />

0492 31 21 84<br />

annelies@printanovo.com<br />

www.printanovo.com<br />

3D-printing<br />

Van 10u tot 18u<br />

hOlVOet bvba<br />

Ein<strong>de</strong>munkendoornstraat, 56<br />

8510 Bellegem<br />

0475 41 00 69<br />

roland.holvoet@telenet.be<br />

Eiken gebouwen en totaal inrichting<br />

Van 10u tot 18u<br />

MultiMeDiStAn bvba<br />

Lampestraat, 135<br />

8510 Rollegem<br />

056 22 51 60<br />

hei<strong>de</strong>.platteau@telenet.be<br />

www.hei<strong>de</strong>-juwelen.be<br />

Juweelontwerp, juwelenworkshops<br />

Van 10u tot 18u<br />

Pièce unique<br />

Sterrestraat, 32<br />

8511 Aalbeke<br />

0479 68 50 95<br />

katrach@hotmail.com<br />

www.piece-unique.net<br />

Juwelen en fotografie op dibond<br />

Van 10u tot 18u<br />

AKOyA PeArl<br />

Bondgenotenl<strong>aan</strong>, 28<br />

8520 Kuurne<br />

0479 45 86 01<br />

rose@akoya.be<br />

www.akoya.be<br />

Ontwerpen <strong>van</strong> juwelen<br />

en organiseren <strong>van</strong> workshops<br />

Van 10.30u tot 18u<br />

BrOuwerij ‘t GAVerhOPKe<br />

Steenbrugstraat, 187<br />

8530 Harelbeke<br />

0497 76 04 12<br />

info@tgaverhopke.be<br />

www.tgaverhopke.be<br />

Ambachtelijke brouwerij<br />

Van 11u tot 19u<br />

hOF ‘t KlOKhuiS<br />

Vinkestraat, 7<br />

8554 Sint-Denijs (Zwevegem)<br />

056 45 79 20<br />

hoftklokhuis@skynet.be<br />

zoeken.onthaalop<strong>de</strong>boer<strong>de</strong>rij.be/<br />

hof-t-klokhuis<br />

Ambachtelijke productie <strong>van</strong><br />

fruit- en vruchtensappen, ci<strong>de</strong>r<br />

en vruchtenwijn<br />

Van 9u tot 19u<br />

MADe By jOKe<br />

Bergelen, 24<br />

8560 Gullegem<br />

0472 37 91 64<br />

ma<strong>de</strong>joke@gmail.com<br />

www.ma<strong>de</strong>byjoke.be<br />

Handgemaakte juwelen<br />

Van 13.30u tot 19u<br />

Atelier Griet<br />

Hellestraat, 13<br />

8560 Wevelgem<br />

056 42 40 34<br />

info@ateliergriet.be<br />

www.ateliergriet.be<br />

Juweelontwerper in zilver,<br />

presentatie en assemblage <strong>van</strong> div.<br />

grondstoffen, hout, porselein en glas<br />

Van 10u tot 19u<br />

DAG VAN DE AMBACHTEN <strong>2013</strong> | ZONDAG 24 | 03 | <strong>2013</strong><br />

hAArtieSt<br />

Moorselestraat, 221<br />

8560 Wevelgem<br />

0478 59 20 01<br />

thomhon<strong>de</strong>quin@gmail.com<br />

Scheren <strong>van</strong> gelaat met klassiek<br />

open mes, het mes wordt in het<br />

salon geslepen en <strong>aan</strong>gezet<br />

Van 9u tot 18u<br />

AMBAchtzOne<br />

Stationstraat, 19<br />

8580 Avelgem<br />

056 71 07 39<br />

ambachtzone@skynet.be<br />

www.ambachtzone.be<br />

Binnenhuis<strong>de</strong>coratie<br />

Van 9.30u tot 18u<br />

chArlePeAu<br />

Schoenen AWA - Stovestraat, 4<br />

8600 Diksmui<strong>de</strong><br />

0495 78 10 10<br />

charlepeau@telenet.be<br />

www.users.telenet.be/charlepeau<br />

Handgemaakte hoe<strong>de</strong>n<br />

en accessoires<br />

Van 13.30u tot 18.30u<br />

tiMiGrie<br />

Werkenstraat, 2<br />

8600 Vladslo<br />

051 50 47 09<br />

info@timigrie.be<br />

www.timigrie.be<br />

Ambachtelijke pottenbakkerij<br />

Van 9.30u tot 18u<br />

PAteljee<br />

Bescheewegestraat, 38<br />

8610 Kortemark<br />

051 56 94 35<br />

pateljee@hotmail.be<br />

www.pateljee.be<br />

Decoratie voor binnen en buiten<br />

Van 10u tot 19u<br />

StuDiO 66<br />

Veurnestraat, 66<br />

8660 De Panne<br />

058 41 09 66<br />

luc.vervliet-lv@skynet.be<br />

www.studio-66.be<br />

Fotografie en juweelontwerp<br />

Van 10u tot 18u<br />

creAtiVe POint<br />

Henri d’hontstraat, 16<br />

8700 Schuiferskapelle<br />

051 40 47 98<br />

luc@creativepoint.be<br />

www.creativepoint.be<br />

Artisanaal kaarsenatelier<br />

Van 10u tot 18u<br />

creAlA<br />

Gentstraat, 8<br />

8770 Ingelmunster<br />

051 31 71 61<br />

info@creala.be<br />

www.creala.be<br />

Eigenzinnige juwelen in polymeer<br />

Van 10u tot 19u<br />

15


16<br />

DujArDyn ArtcOncePt bvba<br />

Onze Lievevrouwstraat, 3<br />

8780 Oostrozebeke<br />

056 66 23 61<br />

info@dujardyn.com<br />

www.dujardyn.com<br />

Siersmid, beeldhouwer (ornamenten en<br />

beel<strong>de</strong>n), bouwkunst (slotenmaker)<br />

Van 10u tot 17.30u<br />

SArtOriA<br />

Kleine Heerweg, 81<br />

8791 Beveren-Leie<br />

056 70 21 80<br />

info@sartoria.be<br />

www.sartoria.be<br />

Ontwerp en fabricage <strong>van</strong> halfe<strong>de</strong>lsteen-<br />

en pareljuwelen<br />

Van 10u tot 18u<br />

Atelier DewulF ruDy<br />

Schoolstraat, 105<br />

8800 Roeselare<br />

051 20 61 74<br />

ru.<strong>de</strong>wulf@scarlet.be<br />

Meubelmaker, restaurateur, houtsnij<strong>de</strong>r<br />

Van 10u tot 17.30u<br />

Atelier DeclOeDt<br />

Beerstraat, 7<br />

8820 Torhout<br />

050 67 80 79<br />

info@atelier<strong>de</strong>cloedt.eu<br />

www.atelier<strong>de</strong>cloedt.eu<br />

Horlogehersteller<br />

Van 10u tot 17u<br />

MeDO bvba<br />

Kortemarkstraat, 70<br />

8820 Torhout<br />

051 58 18 54<br />

linda.dhondt@medo.be<br />

www.medo.be<br />

Restauratie <strong>van</strong> boeken en archief, klassiek<br />

en creatief boekbin<strong>de</strong>n<br />

Van 10u tot 17u<br />

MOStAArD wOStyn<br />

Ou<strong>de</strong> Gentweg, 63<br />

8820 Torhout<br />

050 21 23 00<br />

mostaardwostyn@telenet.be<br />

www.mostaardwostyn.be<br />

Produceren <strong>van</strong> mosterd<br />

Van 10u tot 17u<br />

Art StuDiO BriKAt<br />

Houthulststraat, 132<br />

8840 Sta<strong>de</strong>n<br />

051 70 09 82<br />

info@brikat.be<br />

www.brikat.be<br />

Keramiek en juwelenontwerp<br />

Schil<strong>de</strong>ren neo-surrealisme<br />

Van 9u tot 19u<br />

AMBAchtelijKe SMeDerij<br />

luc VAnDecASteele<br />

Spoelewielenl<strong>aan</strong>, 4<br />

8860 Len<strong>de</strong>le<strong>de</strong><br />

051 31 62 13<br />

info@sme<strong>de</strong>rij-luc<strong>van</strong><strong>de</strong>casteele.be<br />

www.sme<strong>de</strong>rij-luc<strong>van</strong><strong>de</strong>casteele.be<br />

Sme<strong>de</strong>n <strong>van</strong> metaal<br />

Van 10u tot 18u<br />

A. ViAene & zn nv<br />

Baron <strong>de</strong> Pélichystraat, 5<br />

8870 Izegem<br />

051 30 06 90<br />

hil<strong>de</strong>.colpaert@izegem.be<br />

www.musea.izegem.be<br />

Borstelambacht<br />

Van 10u tot 18u<br />

KerAt KunSt reStAurAtie Atelier<br />

Hoogweg, 42<br />

8940 Wervik<br />

0495 51 33 87<br />

info@kerat.be<br />

www.kerat.be<br />

Restauratie <strong>van</strong> kunstvoorwerpen<br />

Van 9u tot 18u<br />

AnDerS leVen<br />

Niepkerkestraat, 77<br />

8950 Nieuwkerke<br />

0479 74 43 77<br />

dirk-remaut@live.be<br />

www.an<strong>de</strong>rs-leven.be<br />

Meubelmaker<br />

Van 10u tot 18u<br />

elS VAnwijnSBerGhe<br />

Niepkerkestraat, 77<br />

8950 Nieuwkerke<br />

0474 49 03 67<br />

els_en_dirk@telenet.be<br />

www.els<strong>van</strong>wijnsberghe.be<br />

Sculpturen en potsculpturen in keramiek<br />

Van 10u tot 18u<br />

BAnKetBAKKerij SAnSen<br />

Gasthuisstraat, 36<br />

8970 Poperinge<br />

057 33 31 90<br />

marc.sansen@telenet.be<br />

Streekproducten banketbakkerij,<br />

chocola<strong>de</strong>, suikerwaren<br />

Van 13.30u tot 18.30u<br />

KijK- en DOeBOerDerij<br />

‘Den OVerDrAGht’<br />

Woestenseweg, 31<br />

8970 Poperinge<br />

057 33 31 09<br />

info@<strong>de</strong>noverdraght.be<br />

www.<strong>de</strong>noverdraght.be<br />

Ambachtelijk vervilten <strong>van</strong> wolvezels<br />

Van 10u tot 17u<br />

OFF wAy<br />

Waran<strong>de</strong>straat, 3<br />

8978 Watou<br />

057 38 85 41<br />

info@offway.be<br />

www.offway.be<br />

Handtassen en kleine meubels<br />

Van 10u tot 18u

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!