Funderingsonderzoek Van Dijke juni 2010 (pdf) - Portaal

portaal.nl

Funderingsonderzoek Van Dijke juni 2010 (pdf) - Portaal

- 6 -

C) Het inspecteren van de voor- en kopgevels op details.

Deze inspectie is uitgevoerd voor zover bereikbaar c.q. zichtbaar vanaf de openbare weg.

Gezocht is naar aanwezige scheuren welke een aanwijzing kunnen geven voor de staat van de

fundering.

Tevens is er visueel gelet op het verloop van de lintvoegen.

Ook de onder A) verkregen informatie is nader in detail onderzocht.

Alleen scheuren welke mogelijk in verband staan met de staat van de fundering zijn in dit

onderzoek betrokken.

Foto 8 : COMPLEX 003 De Ruijterstraat

D) Het inspecteren van stand bergingen.

Alleen de via brandgangen vrij toegankelijke bergingen zijn beoordeeld.

Huidige (scheef)stand kan een indicatie geven van de grondgesteldheid.

De prefab beton (dubbele) bergingen zijn als element in de jaren '80 op het maaiveld geplaatst. Er

is aangenomen dat zij in principe waterpas en in lijn geplaatst zijn.

Houten bergingen met een vloer van trottoirtegels zijn voor dit onderzoek niet interessant.

E) Het visueel inspecteren van geselecteerde woningen aan binnen- en achterzijde.

Er is na het onderzoek van de onderdelen A t/m D een selectie gemaakt welke woningen wij ook

binnen en aan de achterzijde wilden inspecteren.

Mogelijkheid van bezoek aan deze woningen was gelet op de planning voor dit rapport in een

aantal gevallen niet realiseerbaar. Wel zijn er nog enkele andere woningen bezocht middels

toevallig contact met deze bewoners.

Een tweetal woningen in COMPLEX 007 was bewust geselecteerd vanwege de zichtbare schade

aan de voorgevel om zo mogelijk daar meer gegevens van te kunnen verzamelen.

Het betreft Evertsenstraat nr 43 / 43a en Trompstraat 39. De laatste is afgevallen om reden van

planning.

More magazines by this user
Similar magazines