Hoop in onzekere tijden De tempel hersteld - agp internet

agp.internet.com

Hoop in onzekere tijden De tempel hersteld - agp internet

Hoop in onzekere tijden

De tempel hersteld


Daniël ontvangt een visioen

In het derde jaar van de regering van koning Belsassar

verscheen mij, Daniël, een gezicht, na het gezicht, dat

mij eerder verschenen was. Ik zag in het gezicht – ik

bevond mij, toen ik dat zag, in de burcht Susan, die in

het gewest Elam ligt – ik zag in het gezicht, dat ik mij

bevond bij de stroom de Ulai.

Daniël 8: 1, 2


Het Babylonische rijk


De ram

Daniël 8: 3, 4, 20


Medo-Perzië


De geitenbok

Daniël 8: 5-8, 21


Het westen

Alexander de Grote


De horen brak af

Daniël 8: 8, 21


Vier koningen

Daniël 8: 8, 21, 22


Vier koningen

De verdeling van

het Griekse rijk


Een horen die klein begon…

Daniël 8: 9


Het Romeinse Rijk

…ja, zijn grootheid reikte tot aan het heer des hemels,

en hij deed er van het heer, namelijk van de sterren, ter

aarde vallen, en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van

het heer maakte hij zich groot…

Daniël 8: 10

Sterren zijn gelovigen

Daniël 12: 3


Godsdienst van de wereldrijken

Ram en geitenbok

zijn dieren die

geofferd werden in

de tempeldienst

Babylon,

Medo-Perzië,

Griekenland en

het Romeinse Rijk

hadden heidense

godsdiensten


Vier grote wereldrijken

Daniël 2

Staatkundig

Daniël 7

Vervolging van Gods volk


De laatste macht op

het wereldtoneel

Daniël 2 Daniël 7


De laatste macht in hoofdstuk 8

Zelfs tegen de Vorst van het heer maakte hij (het

Romeinse rijk) zich groot, en Hem werd het dagelijks

offer ontnomen en zijn heilige woning werd

neergeworpen. En een eredienst werd in overtreding

ingesteld tegenover het dagelijks offer; en hij wierp de

waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem.

Daniël 8: 11, 12

… en hem werd het dagelijks offer ontnomen…


Daniël 11: 31

Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht

worden; zij zullen het heiligdom, de vesting,

ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een

gruwel oprichten, die verwoesting brengt.


Daniël 12: 11

En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt

en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting

brengt…


De gruwel der verwoesting

in Daniël 9

…en het volk van een vorst (Romeinse Rijk) die komen

zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten

(Jeruzalem), maar zijn einde zal zijn in de overstroming;

en tot het einde toe zal er strijd zijn…

…en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester

komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe

vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Daniël 9: 26, 27


De uitleg van de engel

in hoofdstuk 8

Daniël 8: 22-25


Hoelang zal dit gezicht gelden?

Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere

heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal

dit gezicht gelden – het dagelijks offer en de ontzettende

overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het

vertrappen van het heer?

Daniël 8: 13


Hoe lang is het gezicht?

Het gezicht in vers 1, 2, 13, 15, 26

• de ram

• de geitenbok

• de grote horen

• de vier horens

• de kleine horen in de eerste fase

• de kleine horen in de tweede fase


Hoe lang is het gezicht?

Inhoud van het gezicht:

• Medo-Perzië

• Griekenland

De eerste koning - Alexander

De vier koningen – vier Diadochenrijken

• Keizerlijke Rome

• Pauselijk Rome


Het antwoord

En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden

en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld

worden.

Daniël 8: 14


Een tijdsprofetie

2300 avonden en morgens = dagen

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:

de eerste dag. Genesis 1: 5

Een dag is een jaar. Zie Genesis 5: 4, 5 en Numeri 14: 34

2300 dagen = 2300 jaren


Het begin van deze 2300 jaren

Daniël 8: 26, 27

Daniël 9: 1, 21-25

Het bevel om

Jeruzalem te

herstellen werd

gegeven in 457

voor Christus in de

tijd van Medo-

Perzië


2300 JAREN

JODEN

70 weken

490 jaren

EERSTE DEEL LAATSTE DEEL


2300 JAREN

Joden Heidenen

490

1810

jaren jaren

457 34 1844

v.Chr. n.Chr. n.Chr.


Wat gebeurde er in 1844?

Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere

heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal

dit gezicht gelden – het dagelijks offer en de ontzettende

overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het

vertrappen van het heer? En hij zeide tot mij:

Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal

het heiligdom in rechten hersteld worden.

Daniël 8: 13, 14


Welk heiligdom wordt hier bedoeld?

…en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad

en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal

zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd

zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

Daniël 9: 26

Stad en tempel verwoest

in 70 n.Chr. door de

Romeinen


Het kruis maakte een einde

aan de offerdiensten

Jezus riep wederom

met luider stem en gaf

de geest. En zie, het

voorhangsel van de

tempel scheurde van

boven tot beneden in

tweeën…

Matteüs 27: 50, 51


Het ware offer

…(Doch) daarna heeft Hij

gezegd: Zie, hier ben Ik om

uw wil te doen. Hij heft het

eerste op, om het tweede te

laten gelden.

Hebreeën 10: 4-9


De opstanding

Maar Petrus...verhief zijn stem en

sprak hen toe…deze, naar de

bepaalde raad en voorkennis van

God uitgeleverd, hebt gij door de

handen van wetteloze mensen aan

het kruis genageld en gedood. God

evenwel heeft Hem opgewekt,

want Hij verbrak de weeën van de

dood, naardien het niet mogelijk

was, dat Hij door hem werd

vastgehouden.

Handelingen 2: 14, 23, 24


Christus’ laatste woorden

Handelingen 1: 8, 9

… maar gij zult kracht

ontvangen, wanneer de

heilige Geest over u komt,

en gij zult mijn getuigen

zijn te Jeruzalem en in

geheel Judea en Samaria

en tot het uiterste der

aarde. En nadat Hij dit

gesproken had, werd Hij

opgenomen, terwijl zij het

zagen, en een wolk onttrok

Hem aan hun ogen.


Een heiligdom in de hemel

De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een

hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van

de troon der majesteit in de hemelen, de dienst

verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die

de Here opgericht heeft, en niet een mens.

Hebreeën 8: 1, 2


Want Christus is niet

binnengegaan in een

heiligdom met handen

gemaakt, een afbeelding

van het ware, maar in de

hemel zelf, om thans, ons

ten goede, voor het

aangezicht Gods te

verschijnen.

Hebreeën 9: 24

Onze Hogepriester


Iets allerheiligst in gebruik nemen

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw

heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde

af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om

eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te

bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Daniël 9: 24


Pinksteren

Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen

getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand Gods

verhoogd is en de belofte des heiligen Geestes van de

Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gíj

en ziet en hoort.

Handelingen 2: 32, 33


Het werk van de Hogepriester

Daarom kan Hij ook

volkomen behouden,

wie door Hem tot God

gaan, daar Hij altijd

leeft om voor hen te

pleiten.

Hebreeën 7: 25


Het werk van onze Hogepriester

sinds 1844

….maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der

eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg

te doen. En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te

sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat

Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op

Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde

aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil

verwachten.

Hebreeën 9: 26, 27


Het heiligdom hersteld/gereinigd

Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal

het heiligdom in rechten hersteld worden.

…om de overtreding te voleindigen, de zonde af te

sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om

eeuwige gerechtigheid te brengen...

Daniël 8: 14 en 9: 24


Het bloed van Christus reinigt

ons van alle zonde

Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide:

Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch

hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven

verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen

zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de

goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der

goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen

zullen het verstaan.

Daniël 12: 8-10


Onze Hogepriester

Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de

hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God,

laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij

hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen

met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen

op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch

zonder te zondigen. Laten wij daarom met

vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade,

opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade

vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Hebreeën 4: 14-16


Er is hoop in onzekere tijden

More magazines by this user
Similar magazines