18.09.2013 Views

Buurtkrant februari 2009 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant februari 2009 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant februari 2009 - Boschveld Beweegt

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

De krant van en voor bewoners van <strong>Boschveld</strong><br />

Jaargang 5, Nummer 2<br />

INHOUD<br />

Redactioneel 2<br />

In Memoriam 2<br />

Nieuws van „t <strong>Boschveld</strong> 3<br />

Oog voor elkaar 4<br />

Veranderend <strong>Boschveld</strong> 4<br />

Nieuws van de Wijkplaats<br />

PJ Friends aan de slag 5<br />

Recept 5<br />

Ouder en kind inloop 6<br />

Nieuwe vrijwilligster 6<br />

Kinderactiviteiten 7<br />

Wereldgerechten proeven<br />

Fietslessen 7<br />

Oproep voor vrijwilligers<br />

Werkzaamheden in de<br />

wijk<br />

4/5<br />

7<br />

7<br />

8/9<br />

Afscheid van Karima 10<br />

Thema avond basisschoolkeuze<br />

Ontmoetingsavond voor<br />

nieuwe bewoners<br />

10<br />

10<br />

Agenda‟s activiteiten 11<br />

Kennismaken met<br />

Mirjam<br />

12<br />

Open inloop bewoners 12<br />

Colofon/ advertentie 12<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg<br />

In het <strong>Boschveld</strong>overleg van 12 januari<br />

2008 kwamen veel cijfers van het afgelopen<br />

jaar aan de orde. Ook werd het werkplan<br />

Divers voor <strong>2009</strong> besproken en van commentaar<br />

voorzien.<br />

Het aantal meldingen van illegale stort,<br />

zwerfvuil, vuilniszakken naast de container<br />

is niet afgenomen in de periode vanaf oktober<br />

2008. In die maand heeft de grote<br />

schoonmaakactie van de gemeente en de<br />

corporaties plaats gevonden. Dat heeft volgens<br />

de gemeente geen positief effect op<br />

het gedrag van bewoners gehad. De aanwezige<br />

bewoners hebben daartegen in gebracht,<br />

dat er verschillende plekken in de<br />

wijk zijn waar illegaal gestort wordt door<br />

mensen van buien de wijk. Ook zouden<br />

semi-containers meer ‟in het zicht‟ geplaatst<br />

moeten worden of camera‟s gehangen<br />

moeten worden, zodat overtreders eerder<br />

„gesnapt‟ worden .<br />

Het aantal bezoeken en bezoekers van de<br />

wijkwinkel is in 2008 in vergelijking met<br />

2007 meer dan gehalveerd. In 2007 waren<br />

Februari <strong>2009</strong><br />

er veel bezoeken vanwege de uitverhuizing<br />

van fase 1 (sloop 106 woningen).<br />

De verhuizing van de wijkwinkel, die in dit<br />

complex fase 1 op een centrale, zeer zichtbare<br />

plek gevestigd was, heeft ook bijgedragen<br />

tot deze daling van bezoeken en bezoekers.<br />

De parkeeroverlast kwam ook uitgebreid<br />

aan de orde. Het is daarbij opvallend dat er<br />

steeds meer op stoepen geparkeerd wordt<br />

(zie foto). In het gebied waar belanghebbenden<br />

parkeren is ingevoerd is dat eigenlijk<br />

niet nodig, omdat er genoeg parkeerplaatsen<br />

zijn. Op veel andere plekken in de<br />

wijk zijn er vaak te weinig parkeerplekken<br />

vooral omdat we veel last hebben van<br />

vreemdparkeerders. Er is afgesproken dat<br />

er niet meteen bekeurd gaat worden, maar<br />

eerst met waarschuwingsbrieven van stadstoezicht<br />

gewerkt zou worden. Het bevestigen<br />

van die gele papiertjes heeft alweer<br />

heel wat discussie opgeleverd. Deze kwestie<br />

wordt zeker een agendapunt van het<br />

komende overleg van 16 <strong>februari</strong>.


Pagina 2<br />

Redactioneel<br />

Carnaval staat weer voor de deur. Ook in onze wijk wordt<br />

het gevierd in het buurthuis. Dat gebeurt op vrijdag 20 en<br />

zondag 22 <strong>februari</strong> (zie pagina 11). Op zondag is er zelfs een<br />

Braziliaanse dansgroep en een workshop.<br />

Carnaval zal zeker niet het laatste feest zijn in de wijk. Op<br />

dit moment zijn een aantal buurtbewoners bezig met het<br />

voorbereiden van een buurtfeest.<br />

Hoewel de wijkraad net hun eerste lustrum heeft gevierd, is<br />

het voor hun allerminst feest. Er zijn zaken die onze wijk<br />

spelen. Zo worden er plannen ontwikkelt rondom het winkelcentrum.<br />

De planning van fase 1 heeft enorme vertraging<br />

opgelopen omdat de verkoop niet verloopt zoals gewenst.<br />

Voordat er gebouwd wordt moet er eerst 70 % van de woningen<br />

verkocht worden, terwijl er op dit moment op ongeveer<br />

30 % van de woningen een optie is genomen. Verder<br />

wordt naar verwachting begin april het wijkplan gepresenteerd<br />

en dat houdt in dat er weer veel voorlichting in de<br />

wijk gedaan moet worden. Helaas krijgen bewoners nu al<br />

informatie die vaak niet juist of onvolledig is. Het gaat dan<br />

om informatie over mogelijke sloop van woningen, terwijl<br />

In Memoriam<br />

17 maart 1956 Carla Boerlijst 26 januari <strong>2009</strong><br />

Onafhankelijke redactie<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

daarover pas in 2010 een besluit genomen wordt. Sommige<br />

bewoners nemen op basis die informatie beslissingen, die<br />

wellicht niet nodig zijn. Het is raadzaam om voor informatie<br />

over de toekomst van de wijk contact op te nemen met het<br />

OBB.<br />

<strong>2009</strong> is een jaar waarin belangrijke beslissingen worden genomen<br />

voor de toekomst. Maar ook het heden is belangrijk.<br />

Zo wordt er nog veel illegale stort in de wijk waargenomen.<br />

Vaak gebeurt dat in de nacht van zondag op maandag.<br />

Mocht u iets zien, geeft dit dan door aan de (milieu)politie.<br />

Ook is er nog steeds veel zwerfvuil. De kinderen die zich<br />

hebben aangemeld als PJ Friend gaan binnenkort aan de<br />

slag. Rond de tijd dat deze krant bij u bezorgd wordt, zullen<br />

werkzaamheden in het Veemarktkwartier (bijna) afgerond<br />

zijn en ook de aanleg van het riool rondom fase 1 zal dan<br />

ver gevorderd zijn.<br />

<strong>Boschveld</strong> zal ook bij de gemeente voorlopig nog wel onder<br />

de aandacht blijven. Er zal dus ook in de volgende edities<br />

van de buurtkrant genoeg zijn om over te schrijven.<br />

Veel leeplezier!<br />

Alfred Heeroma, Eindredacteur <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong>.<br />

Vanuit deze woning, die aan haar 3 kinderen dank zij haar<br />

zorg vele jaren geborgenheid gaf, ontplooide Carla jaren-<br />

lang een bont palet van activiteiten.<br />

Deze waren allemaal gericht op een veilig en goed leef- en<br />

woonklimaat. Dit begon 30 jaren geleden met de bewoners-<br />

vereniging Veemarktkwartier waar zij al die jaren als een<br />

drijvende kracht functioneerde.<br />

Zij beperkte zich niet tot haar directe omgeving, maar was<br />

ook een verbindende figuur naar heel de wijk <strong>Boschveld</strong>.<br />

Zo was zij straatcontactpersoon en was als bewoner lid van<br />

het leefbaarheidteam. Zij was jarenlang de uitstekende<br />

notuliste van het <strong>Boschveld</strong>overleg.<br />

Ook voor de buurtkrant was zij actief: zij maakte foto‟s en<br />

schreef artikelen. Haar bijdrage in de werkgroep groen en<br />

spelen was altijd inspirerend.<br />

Wij zullen haar trouwe, veelzijdige en analytische inzet<br />

missen.


Jaargang 5, Nummer 2<br />

Nieuws van „t <strong>Boschveld</strong><br />

Thema “De Rode Draad” in de maand januari op basisschool<br />

‟t <strong>Boschveld</strong>.<br />

“De Rode Draad” is een jaarlijks terugkerend leesbevorderingprogramma<br />

dat in samenwerking met de Bibliotheek<br />

wordt aangeboden.<br />

Een belangrijk uitgangspunt van De Rode Draad is dat leerlingen<br />

elk jaar regelmatig met boeken en lezen in aanraking<br />

komen. Hieraan moet ik toevoegen dat de bibliotheek van<br />

basisschool ‟t <strong>Boschveld</strong> het hoogste uitleenpercentage<br />

heeft. Op onze school wordt veel aandacht geschonken aan<br />

lezen en het bevorderen van leesplezier, en met succes!<br />

Iedere groep werkt een ander onderdeel uit gedurende een<br />

periode van ongeveer 5 weken.<br />

Alle benodigde (les)materialen en boeken worden hierbij<br />

geleverd door de stadsbibliotheek.<br />

De groepen 1/2 zijn<br />

op bezoek gegaan<br />

in de bibliotheek<br />

die speciaal voor<br />

deze gelegenheid<br />

omgetoverd was in<br />

een Indianenlandschap.<br />

Rondom het<br />

prentenboek<br />

“Dansend Blad” van Geraldine Elschner vinden er allerlei<br />

leuke activiteiten plaats in de bibliotheek en later in de klas.<br />

Groep 3 werkt aan het onderdeel Sprookjes. Er worden 5<br />

verschillende sprookjes geïntroduceerd, elke week een<br />

sprookje. Voordat ze toekomen aan het sprookje van de<br />

week moeten de kinderen steeds verschillende opdrachten<br />

doen die ze zal leiden naar het sprookje van die week.<br />

Er is een prachtige sprookjestafel met werkjes van de kinderen<br />

gemaakt.<br />

Groep 4 werkt met<br />

het thema Vroeger.<br />

Elke week staat er<br />

één historische<br />

foto centraal waarbij<br />

een speciaal<br />

gelezen verhaal<br />

wordt voorgelezen.<br />

De historische<br />

foto‟s laten het leven zien zoals dat 100 jaar geleden was.<br />

Met verschillende attributen wordt het verleden dichter bij<br />

de kinderen gebracht. Als extra aanvulling hebben alle medewerkers<br />

van de school een foto van vroeger meegenomen<br />

Onafhankelijke redactie<br />

waarvan de kinderen moeten gaan<br />

raden wie op welke foto staat.<br />

Pagina 3<br />

Groep 5 gaat Op Expeditie, zij lezen<br />

over actie en avontuur in de natuur. Hoe meer boeken ze<br />

lezen hoe sneller ze hun leeskaart vol krijgen. De juffrouw<br />

vond een echte expeditie wel passen dus heeft zij een speurtocht<br />

in de wijk uitgezet. Dat was leuk!<br />

De groepen 6 en 7 werken<br />

samen aan Van<br />

Boek naar Boek.<br />

Zij leren hoe het proces<br />

verloopt van een eerste<br />

idee tot de verkoop van<br />

een boek. Op basis van<br />

deze lessen hebben de<br />

kinderen in groepjes<br />

van 2 of 3 samen een boek gemaakt en geschreven. Met illustraties,<br />

voorwoord, beschrijving enzovoort. Bovendien zijn<br />

ze bij een drukkerij op bezoek geweest waar ze met eigen<br />

ogen konden zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Als<br />

klap op de vuurpijl worden de boeken van de kinderen na<br />

dit thema in de schoolbibliotheek opgenomen zodat iedereen<br />

ze kan lezen. Een aanrader!<br />

Groep 8 denkt Bekijk ‟t Maar.<br />

De klas is in drie groepen verdeeld. Iedere groep heeft een<br />

jeugdboek gekozen. Van ieder gekozen boek bestaat ook een<br />

verfilming. Na het lezen van het boek is de film bekeken.<br />

Van zowel het boek als van de film is er een verslag geschreven.<br />

Ook zijn hierin de verschillen tussen beide besproken.<br />

Zij kropen in de huid van een echte recensent. Als creatieve<br />

aanvulling is door iedere groep één onderdeel van het boek/<br />

film in elkaar gezet. Een prachtig resultaat!<br />

Het mooie werk van de kinderen bleef niet alleen in de<br />

klassen zichtbaar.<br />

Maandag 2 <strong>februari</strong> was er ‟s middags een rondleiding langs<br />

alle werkjes van de kinderen. Deze<br />

stonden op een mooie plek uitgestald.<br />

Heeft u verder nog vragen en/of<br />

opmerkingen dan kunt u altijd<br />

contact opnemen met Mevrouw P.<br />

Timmermans, Locatieleider basisschool<br />

‟t <strong>Boschveld</strong>, telefoon<br />

073-6210042.


Pagina 4<br />

Oog voor elkaar<br />

Vorig jaar heeft de werkgroep<br />

“Doe Meer Met<br />

Minder” uit West zich<br />

bezig gehouden met armoede.<br />

Er werd toen vooral<br />

uitgegaan van mensen<br />

die zelf met armoede te<br />

maken hebben.<br />

De werkgroep heeft dit jaar gekozen voor het thema “Oog<br />

voor Elkaar”. De gedachte hierachter is om meer begrip in<br />

de samenleving te krijgen voor mensen in een armoedesituatie.<br />

Om hier inzicht in te krijgen, willen we bewoners gaan<br />

ondervragen over het onderwerp „armoede‟.<br />

Daarnaast willen we ook laten zien hoe het is om met weinig<br />

rond te moeten komen. Vanuit verhalen van mensen die<br />

Veranderend <strong>Boschveld</strong><br />

Winkelcentrum in 1981...<br />

Foto: Stadsarchief<br />

Nieuws van de wijkplaats<br />

Door Helma Hurkens<br />

Aandacht en ontmoeting<br />

Als mensen mij vragen wat de Wijkplaats is, dan vertel ik<br />

meestal over de activiteiten. Je kunt er computerles volgen<br />

in je eigen tempo, Nederlands leren, Arabisch of mee doen<br />

met de verhalenclub. Er is inloop voor kinderen en inloop<br />

voor volwassenen. “Is het dan een buurthuis???”. Nee, zeg<br />

ik dan, het is anders. Als je wilt weten wat de Wijkplaats is,<br />

dan kun je het beste denken aan de woorden aandacht en<br />

ontmoeting.<br />

Ontmoeting<br />

Ontmoeting is belangrijk. In de Wijkplaats leer je andere<br />

mensen kennen die ook in <strong>Boschveld</strong> wonen. Je hoort wat<br />

Onafhankelijke redactie<br />

met armoede te maken hebben willen<br />

we een beeld creëren over hoe<br />

armoede beleefd wordt.<br />

…. En nu<br />

Foto: Ruben Cozijnsen<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Middels een expositie willen we uiteindelijk al deze verhalen<br />

in beeld brengen.<br />

De werkgroep is op zoek naar:<br />

mensen die geïnterviewd willen worden;<br />

mensen om met de werkgroep mee te denken en doen.<br />

Voor meer informatie kun je contact opnemen met<br />

Ineke Stienstra van welzijnsorganisatie Divers,<br />

Telefoon: 073-6275674, email: I.stienstra@divers.nl of met<br />

Geerte van Hoek, telefoon: 06-40983899, email:<br />

geertevanhoek@hotmail.com<br />

er in de wijk gebeurt en dat helpt om je meer thuis te voelen<br />

in de omgeving van je huis of flat. Ontmoeting tussen jong<br />

en oud en tussen mensen van verschillende nationaliteiten<br />

is mogelijk. Door ontmoeting word je rijker, leer je jezelf<br />

beter kennen en zijn er mensen op wie je terug kunt vallen.<br />

Aandacht<br />

Naast ontmoeting is er aandacht. Aandacht voor de wijk,<br />

voor de omgeving, voor de vrijwilligers. Aandacht voor de<br />

schoonmaaksters, als ze even komen uitrusten. Aandacht<br />

voor de kleine en de grote zorgen van het leven. Aandacht<br />

voor de leuke gebeurtenissen.<br />

Lees verder op pagina 5


Jaargang 5, Nummer 2<br />

Vervolg van pagina 4<br />

Aandacht ook voor zingeving en voor de ervaring dat je het<br />

leven niet altijd zelf in de hand hebt, voor God die ons het<br />

leven gegeven heeft. En aandacht voor onze dromen die<br />

In ‟s-Hertogenbosch<br />

hebben<br />

veel mensen<br />

overlast van<br />

zwerfafval. Om<br />

kinderen bewust<br />

te maken van de<br />

openbare ruimte<br />

worden er regelmatigschoonmaakacties<br />

in de wijk door enthousiaste bewoners georganiseerd.<br />

Door het project PJ Friends willen we nu ook de kinderen<br />

bewust laten worden van zwerfafval. Kinderen hebben<br />

de toekomst, dus wanneer zij respect voor de leefomgeving<br />

krijgen dan kan dit nog lang effect hebben. Deze actie<br />

is een onderdeel van de campagne ‟Samen voor „n schoon<br />

‟s-Hertogenbosch‟.<br />

Start<br />

De gemeente gaat half <strong>februari</strong> starten met de eerste PJ<br />

Friends groep in <strong>Boschveld</strong>. De basisschool <strong>Boschveld</strong> heeft<br />

Recept OKC: Kookok sabzii (Iraans recept)<br />

Ingerdiënten:<br />

8 eieren<br />

1 theelepel witte bloem<br />

1 el gedroogde cranberry's<br />

100 gram walnoten<br />

1 theelepel zout<br />

1/4 theelepel zwarte peper<br />

50 gram boter of olie<br />

100 gram fijngesneden lente ui<br />

Voorbereiding<br />

Week de bessen in koud water 15 minuten voordat je ze<br />

gaat het koken. Laat ze goed uitlekken voordat je ze kookt.<br />

Breek de eieren in een schaal, de helft van de olie of boter<br />

en alle andere ingrediënten, met de uitzondering van de<br />

verse kruiden en fenegriek. Sla hem met een vork alles goed<br />

door elkaar. Sla het nog eens hard door elkaar om de sma-<br />

Onafhankelijke redactie<br />

Eerste PJ Friends aan de slag in <strong>Boschveld</strong><br />

8 el fijngesneden peterselie<br />

8 el fijngesneden koriander<br />

8 el fijngesneden dille<br />

1/2 el gedroogde fenegriek<br />

Pagina 5<br />

soms uitkomen, maar helaas niet altijd. Door aandacht te<br />

geven, zie je dat ieder mens bijzonder is. Ieder persoon op<br />

zijn of haar eigen manier mag er zijn. Dat is dus de Wijkplaats:<br />

een plek waar ieder mens bijzonder is en waar iedereen<br />

meetelt.<br />

de gemeente bezocht om uitleg te geven over PJ Friends.<br />

Informatie en aanmelden kunnen de kinderen doen via het<br />

aanmeldformulier, dat ze gekregen hebben tijdens de uitleg<br />

op de basisschool. Dus binnenkort kunt u de kinderen met<br />

hun oranje cap en hesje tegen komen die <strong>Boschveld</strong> schoner<br />

gaan maken.<br />

Wat houdt PJ friends in?<br />

Kinderen, uit groep 6 en 7 van de basisschool gaan onder<br />

leiding van één of twee volwassenen iedere week één uurtje<br />

zwerfafval opruimen in hun eigen buurt. De kinderen krijgen<br />

voordat zij starten instructies. Om echt bij de club te<br />

horen krijgen de kinderen hun eigen outfit die gebaseerd is<br />

op PJ jr. (de dochter van Proper Jetje). De outfit bestaat uit<br />

een hesje en een cap en heeft zeer felle kleuren en reflectiebanden,<br />

zodat de veiligheid van de kinderen wordt gegarandeerd.<br />

Daarnaast krijgen de kinderen uiteraard grijpstokken<br />

en vuilniszakken van de gemeente. Voor meer informatie<br />

kunt u contact opnemen met de projectleider mevr.<br />

A. Klarenbeek van de gemeente, tel. (073) 615 96 71.<br />

ken van de kruiden<br />

goed in de eieren te<br />

krijgen. Voeg de<br />

groenten toe en roer<br />

het mengsel goed<br />

door elkaar tot de<br />

groenten zich hebben<br />

gemengd.<br />

Bereidingswijze<br />

Zet de oven op 120<br />

graden. Schenk de<br />

rest van de olie of<br />

boter in een ovenschaal.<br />

Schenk het<br />

groentemengsel er in. Bak op deze stand in ongeveer 40-45<br />

minuten de Kookok gaar. Dek het gerecht met aluminiumfolie<br />

aan het begin af, om te voorkomen dat de Kookok uitdroogt.<br />

Verwijder de folie halverwege het bakproces. Serveertip:<br />

snijd in vierkante stukken per portie.<br />

Eet smakelijk


Pagina 6<br />

Ouderkindcentrum ‘dubbel & dwars’<br />

Waar iedereen gelijk is<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Het ouderkindcentrum<br />

Een plek waar je ondanks alle drukte van het leven, samen de rust en de kracht kunt opbouwen om te groeien. Gezelligheid,<br />

humor, wijsheid, samen blijven praten, samen dingen doen, tijd maken voor je kinderen, leren, zijn woorden die in<br />

ons centrum de kern van alledag aangeven. Iedereen is welkom om binnen te lopen en de sfeer zelf te proeven. Gewoon<br />

eens kijken of meedoen met een activiteit, het kan altijd.<br />

De ouder en kind inloop<br />

De ouder en kind inloop is er voor ouders met een jong<br />

kind van 0 tot 4 jaar. Elke donderdagochtend van 9.30<br />

uur tot 11 uur in OKC “Dubbel en Dwars” Edisonstraat<br />

15<br />

Je ontmoet hier andere ouders<br />

Kinderen zien andere kinderen, meestal spelen ze<br />

met elkaar voor „t eerst in een groepje !<br />

Ouder en kind doen samen elke week een leuke activiteit<br />

We bespreken vragen over opvoeding en verzorging<br />

met Anna Majoor de opvoeding ondersteunster en<br />

met Liesbeth Wondergem, de wijkverpleegkundige<br />

in de buurt<br />

Je leert van elkaar en van elkaars kinderen<br />

Wat is de inloop niet?<br />

De inloop is geen oppas, moeders en kinderen blijven<br />

samen.<br />

Verdere informatie:<br />

De inloop is wekelijks, uitgezonderd schoolvakanties<br />

Je hoeft je niet op te geven, je bent welkom wanneer het<br />

je uitkomt<br />

De kosten zijn € 1,- per keer voor materialen en koffie/<br />

thee<br />

Bel voor vragen met Anna Majoor (Divers Welzijn) :<br />

tel. 06 21594924<br />

Allemaal welkom en tot ziens bij de inloop!<br />

Even voorstellen nieuwe vrijwilligerster in OKC<br />

Mijn naam is Sefica Habibovi‟c. Ik woon sinds zestien<br />

jaar in Nederland, maar kom oorspronkelijk<br />

uit Bosnië. Ik heb twee kinderen en ben huisvrouw.<br />

Mijn twee meisjes zijn het huis uit en wonen<br />

apart. Ik heb Nederlandse taal lesniveau 3 gestudeerd.<br />

Ik heb vier maanden geleden contact<br />

gemaakt met het OKC via de oproep in de buurtkrant<br />

voor vrijwilligers voor het Ouderkind centrum.<br />

Ik ben begonnen met de kinderopvang,<br />

want ik moet ook op mijn kleinkind passen en ik<br />

wilde dat zij kan spelen met andere kinderen. Ik<br />

vind het heel interessant om te werken bij de kinderopvang,<br />

omdat ik kinderen heel goed begrijp<br />

en ik kan goed met kinderen omgaan. Ik ben echt<br />

blij dat ik bij het OKC kan werken, omdat ik contact<br />

kan maken met andere mensen. In het OKC<br />

komen veel vrouwen van allerlei verschillende<br />

nationaliteiten. Ik wil graag activiteiten organiseren<br />

voor alle allochtone vrouwen. Ik vind het erg leuk om vrijwilliger te zijn in het OKC, ik hoop hier veel te leren.


Jaargang 5, Nummer 2 Pagina 7<br />

Ouderkindcentrum ‘dubbel & dwars’<br />

Waar iedereen gelijk is<br />

Kinderactiviteiten van groep 1 tot en met groep 3<br />

In het OKC zijn er een aantal vrou-<br />

wen, die het belangrijk vinden dat<br />

de kinderen een leuke en leerzame<br />

tijdsbesteding hebben. Daarom or-<br />

ganiseren zij samen met Juffrouw<br />

Angela van Servicepunt Sport en<br />

Bewegen en twee stagiaires van<br />

Divers, activiteiten voor jullie kin-<br />

deren. Twee middagen zijn er activiteiten<br />

binnen het OKC en twee<br />

middagen in de gymzaal van basis-<br />

school ‟t <strong>Boschveld</strong>. De activiteiten<br />

zijn begonnen op 21 januari en we<br />

zullen gezamenlijk afsluiten op 15<br />

Dag Datum Tijd Wat Waar<br />

Woensdag 21 januari 13:30 - 14:45 uur Bakken OKC<br />

Woensdag 28 januari 13:30 - 14:45 uur Koken OKC<br />

Woensdag 4 <strong>februari</strong> 13:30 - 14:45 uur Sporten Gymzaal<br />

Woensdag 11 <strong>februari</strong> 13:30 - 14:45 uur Sporten Gymzaal<br />

Woensdag 18 <strong>februari</strong> 13:30 - 14:45 uur Knutselen voor het<br />

carnaval disco<br />

Woensdag 25 <strong>februari</strong> 13:30 - 14:45 uur Carnaval Disco<br />

april.<br />

In het schema vindt u waarin staat<br />

Woensdag 1 april 13:30 - 14:45 uur Sporten Gymzaal<br />

welke activiteiten er zijn en op Woensdag 8 april 13:30 - 14:45 uur Sporten Gymzaal<br />

welk tijdstip. Het is de bedoeling Woensdag 15 april 13:30 - 14:45 uur Gezamenlijk afslui- Wordt nog<br />

dat kinderen mee doen met alle<br />

middagen, dus zowel de sportactiting.<br />

Wordt nog besproken.<br />

besproken.<br />

viteiten als de activiteiten binnen het OKC.<br />

Heeft u een vraag? U kunt bellen met Karima Majaiti of Claudia ten Hove van Divers:<br />

Tel: 073-6275671 / e-mail: k.majaiti@divers.nl<br />

Wereldgerechten proeven<br />

Aangezien er veel vraag is naar fietslessen, willen wij hier<br />

opnieuw mee beginnen. We leren u niet alleen fietsen, maar<br />

we leren u ook de verkeersregels en dergelijke. Verder krijgen<br />

de deelnemers allemaal een fietsdiploma, wanneer zij<br />

deze cursus succesvol hebben afgesloten. Als jullie nog interesse<br />

hebben laat het ons weten. Van maandag tot en met<br />

vrijdag tussen 9.00 tot 12.00 kunt u bellen, we werken met<br />

een wachtlijst. De cursus start eind<br />

maart <strong>2009</strong><br />

Tijd: 9.00 tot 11.15 Locatie: OKC<br />

Dubbel & Dwars<br />

Kosten: 15 lessen € 25.00<br />

OKC<br />

OKC<br />

Woensdag 4 maart 13:30 - 14:45 uur Sporten Gymzaal<br />

Woensdag 11 maart 13:30 - 14:45 uur Sporten Gymzaal<br />

Woensdag 18maart 13:30 - 14:45 uur Kunstenares OKC<br />

Woensdag 25 maart 13:30 - 14:45 uur Kunstwerk OKC<br />

De kookgroep binnen het Ouder Kindcentrum gaat binnenkort op de dinsdagochtend starten met een kookcursus.<br />

Iedere dinsdag laat iemand zijn gerecht testen en aan anderen zien hoe het gemaakt wordt. Daarna lekker met zijn allen het<br />

gerecht, onder genot van koffie en thee, proeven.<br />

Je kunt van alles voor de groep koken bijvoorbeeld: salades, warme maaltijd, hapjes, kokkies, broodjes maar ook ander lekker<br />

dingen zoals gebakjes.<br />

Natuurlijk mag je zelf ook allen komen kijken om te leren.<br />

Fietslessen Oproep voor vrijwilligers<br />

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers<br />

voor allerlei activiteiten in<br />

ons OKC. Wij zoeken vrouwen<br />

voor: kinderopvang, administratie,<br />

beheer enzovoort.<br />

Als jullie vrije tijd hebben en<br />

het leuk vinden om bijvoorbeeld<br />

een dagdeel bij ons vrijwilligers-<br />

werk te doen, neem dan contact op met:<br />

Ouder Kind Centrum “Dubbel en Dwars” Edisonstraat 15<br />

telefoon 073-6275671


Pagina 8<br />

Werkzaamheden in de wijk<br />

Door Kees Heemskerk<br />

In de afgelopen 4 weken is er weer hard gewerkt in de wijk.<br />

Dat is natuurlijk goed, maar het zou aardig zijn als de overlast<br />

wat meer beperkt wordt.<br />

Riolering en nutsbedrijven<br />

Rond fase 1 zijn 2 aannemers bezig. De aannemer die met<br />

de riolering bezig is, werkt in opdracht van de gemeente. De<br />

andere aannemer werkt in opdracht van de nutsbedrijven.<br />

Deze werkzaamheden zijn niet op elkaar afgestemd vooral<br />

omdat de aannemer van de nutsbedrijven later begonnen is.<br />

De werkzaamheden van de aannemer van de nutsbedrijven<br />

zijn nauwelijks te volgen en stukken straat gaan meerdere<br />

keren open en dicht. Dat laatste duurt soms wel wat langer.<br />

Daarmee is de overlast voor omwonenden groter dan nodig.<br />

De aannemer van de riolering is vanwege de vorst 14 dagen<br />

later dan de startdatum 5 januari verder gegaan met de<br />

Kamerlingh Onnesstraat. Omdat ook daar een aansluiting op<br />

de Copernicuslaan gemaakt moest worden, moest er weer<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

een omleidingroute komen. De planning van een week liep<br />

iets uit vanwege problemen met de grondwaterstand. Er<br />

moest nu eerst 2 dagen bemalen worden. Voor het inbrengen<br />

van dit grote infiltraatriool is, om door te kunnen werken<br />

de Kamerlingh Onnesstraat ,vanaf de Copernicuslaan<br />

tot aan de Ampèrestraat opengegooid. Dat was een groter<br />

stuk dan op de voorlichtingsavond was gezegd. Daardoor is<br />

de ingang van de tijdelijke parkeerplaats op het bouwterrein<br />

verplaatst. Aangezien de stoep van de Ampèrestraat breder<br />

is teruggelegd geeft dit vaak problemen bij het uitrijden van<br />

(grotere) auto’s vanaf dat parkeerterrein.<br />

Elders in de wijk onder ander Celsiusstraat, ‟s-Gravesandestraat<br />

is men in opdracht van de nutsbedrijven bezig geweest<br />

met nieuwe kabels te leggen. De stoepen werden<br />

daarna weinig fraai teruggelegd.<br />

Verbeteren Paardskerkhof naar Parallelweg<br />

In dezelfde periode is een voetpad van Paardskerkhof naar<br />

de Parallelweg aangelegd en gelijk is het slechte asfalt op die<br />

plek aangepakt. Zo kunnen de bezoekers van de Brabanthallen<br />

niet alleen de goede route volgen, maar ook nog op een


Jaargang 5, Nummer 2<br />

voetpad lopen. Echter de aannemer verwijderde wat te veel<br />

spoorrails. Van ons mocht hij dat best doen, want dat spoorlijntje<br />

houdt een goede ontwikkeling van deelgebied 1 tegen.<br />

In het concept wijkplan wordt ervan uitgegaan dat het<br />

spoorlijntje met de huidige route verdwijnt. Trouwens ligt<br />

het met die oversteek bij de Parallelweg naar de Edisonstraat<br />

/Paardskerkhof gigantisch in de weg voor de 2 e fase<br />

Parallelweg. Heineken wil het lijntje graag houden, terwijl<br />

het al jaren niet meer gebruikt wordt (die ene keer was volgens<br />

ons meer bedoeld om sterker in de onderhandelingen<br />

te komen). Het College van B en W praat daar al jaren over<br />

met Heineken, maar dat schiet echt niet op. De tijd gaat<br />

dringen en het wordt tijd dat er witte rook komt.<br />

Overigens heeft de gemeente beloofd om het afgezaagde<br />

stuk rails terug te laten leggen.<br />

Rotonde Copernicuslaan , verbeteren tunnel onder spoor<br />

De start van de aanleg rotonde Copernicuslaan / Chr. Huygensweg<br />

enzovoort schuift steeds verder op. De gemeente<br />

kan daaraan niet beginnen als de aansluiting van de Oude<br />

Vlijmenseweg op de Vlijmenseweg nog niet gereed is. De<br />

planning is dat dit gedeelte van de Vlijmenseweg als onderdeel<br />

van de aanleg van de nieuwe randweg in mei gereed is.<br />

Dan zou er dus gestart kunnen worden met de Onderwijsboulevard<br />

en de rotonde. Echter de tunnel onder het spoor<br />

moet ook dit jaar aangepakt worden en de gemeente heeft<br />

besloten om deze werkzaamheden met elkaar te combineren<br />

en aan 1 aannemer te gunnen, zodat de overlast beperkt<br />

kan worden.<br />

De tunnel en de huidige kruising, met verkeerslichten, die<br />

een rotonde zonder stoplichten wordt, worden ook gebruikt<br />

door bussen van Arriva. Men heeft dan ook besloten om de<br />

werkzaamheden in de vakantiemaanden te doen (minder<br />

verkeer naar de scholen).<br />

Wij hebben gevraagd om dan meteen de voetgangers- en<br />

fietsbrug van de Magistratenlaan naar de Chr. Huygensweg/<br />

Parallelweg<br />

ook uit te<br />

voeren. Daar<br />

wachten wij<br />

ook al jaren<br />

op. Dat is<br />

nog niet toegezegd,omdat<br />

de tekeningen<br />

in het<br />

verleden zijn<br />

afgekeurd<br />

door de commissieWelstand.<br />

Gelukkig heeft men bij die steile betonnen trap bij de van<br />

Lanschottoren eindelijk trapleuningen aangebracht. De aan-<br />

„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

Pagina 9<br />

pak daarvan en van die lelijke houten schutting stond al 5<br />

jaar op ons lijstje. Er zit in die trap echter geen fietssleuf.<br />

Wat ons betreft hadden ze jaren geleden beter de oude situatie<br />

kunnen handhaven.<br />

Bij de trap aan de overkant lag een trede helemaal los en<br />

daarom is deze trap afgezet in afwachting van reparatie.<br />

Verbeteren groen.<br />

Wij (Nicole Pakker en ik) hebben samen met M. van Gorkom<br />

(groenbeheer gemeente) een ronde door de wijk gemaakt<br />

en bijna alle opmerkingen / aanvullingen van ons op<br />

zijn lijst zijn over genomen.<br />

Wat betreft het kappen van de boom tegenover de van<br />

Musschenbroekstraat 59. Daarvoor wordt nu het oordeel<br />

gevraagd van een onafhankelijke deskundige.<br />

Intussen wordt er door de groengroep van de Weenergroep<br />

flink gesnoeid in heel de wijk. Aan de Oude Vlijmenseweg<br />

(bij het hek van de Afvalstoffendienst) zijn de bramenstruiken<br />

flink gerooid om het andere geplante groen daar weer<br />

meer kans te geven.<br />

Brabant Wonen: herstellen gebreken rond woningen.<br />

BrabantWonen probeert de woonomgeving op orde te houden.<br />

Zo worden de poorten (sloten en slotkasten) in het<br />

complex Buys ballotweg / Ampèrestraat weer hersteld. Dat<br />

is niet voor de eerste keer in de afgelopen jaren en de hoop<br />

is dat de bewoners deze keer wat beter met deze poorten<br />

omgaan. Zij zijn er wel in het kader van veiligheid van de<br />

betrokken bewoners.<br />

Tijdens <strong>Boschveld</strong> Boent extra is het deel van de flat Copernicuslaan<br />

185 en verder gereinigd van duivenstront. Reeds<br />

enkele maanden later zaten de stoepen en de muren en ramen<br />

van deze flat weer onder de stront. BrabantWonen<br />

heeft alles weer laten reinigen en er zijn pinnen geplaatst.<br />

De beste oplossing blijft nog steeds: deze verwilderde en<br />

vaak half zieke duiven niet te voeren.<br />

Rond oud- en nieuwjaar is er een behoorlijke fik gestookt<br />

bij de containers Ampèrestraat. Een container is nu bruin<br />

geblakerd en de zijgevel Ampèrstraat 33/39 zat helemaal<br />

onder het roet, want de vlammen waren wel tot de 3 e verdieping<br />

gegaan. Dat is onverantwoord, gevaarlijk gedrag en<br />

het kostte BrabantWonen weer extra geld om de muren<br />

schoon te maken.<br />

De trappenhallen van veel portieken heeft BrabantWonen<br />

met een hoge drukspuit gereinigd. In enkele portieken was<br />

het binnen de kortste tijd weer een rotzooi. Daar is dan ook<br />

een brief verspreid met de herhaling van een aantal spelregels,<br />

die het goed en leefbaar wonen bevorderen.


Pagina 10<br />

Afscheid van Karima<br />

Van augustus 2007<br />

tot januari <strong>2009</strong><br />

werkte Karima al<br />

Houj in de Wijkplaats<br />

als stagiaire.<br />

Op woensdag 28<br />

januari nam ze afscheid.<br />

Ze is geslaagd<br />

voor de opleiding<br />

sociaal cultureel<br />

werk en in september<br />

wil ze doorgaan<br />

met een HBOopleiding.<br />

Karima<br />

was vaak bij de koffie-inloop<br />

op maandag,<br />

bij Plein actief,<br />

bij de kinderinloop, bij taal en ontmoeting en ze deed mee<br />

aan het bezoeken van nieuwe huurders. Ze hielp bij het<br />

buurtfeest van 2007, bij de speelgoedbeurs. Ze heeft veel<br />

geleerd in die anderhalf jaar. Maar eigenlijk kon ze al veel<br />

toen ze kwam. Karima is een vrouw die een open oor is voor<br />

de volwassenen die ze tegenkwam in de wijkplaats. Met<br />

hart en ziel zet ze zich in voor de kinderen, in de hoop dat<br />

ze zich kunnen ontplooien en goed tot hun recht komen. Ze<br />

wordt daarbij geïnspireerd door idealen van gerechtigheid<br />

en liefde, zoals ze die leerde in haar Islamitische opvoeding.<br />

Bij haar afscheid waren dertig kinderen die genoten van een<br />

chocoladefontein en lekker aan het spelen waren. We bedankten<br />

haar voor haar inzet en we bedankten Marieke<br />

Smeets die een stuk van de stagebegeleiding deed. We wensen<br />

haar veel succes met haar verdere opleiding.<br />

Helma Hurkens<br />

Thema avond over basisschoolkeuze<br />

Woont u in <strong>Boschveld</strong> of in een aangrenzende buurt en<br />

heeft u een eerste kind onder de vier jaar dan gaat u op een<br />

goed moment een schoolkeuze voor uw kind maken. Wellicht<br />

vindt u het dan de moeite waard hierover met andere<br />

ouders in dezelfde situatie van gedachten te wisselen.<br />

Onderwerpen die op deze avond aan bod kunnen komen<br />

zijn ondermeer kinderopvang van 0 tot 4 jaar en buitensschoolse<br />

opvang, in of buiten de wijk naar school, identiteit<br />

Ontmoetingsavond nieuwe bewoners<br />

Op donderdagvond 19 maart van 19.30 tot 21.30 uur vindt<br />

in het buurthuis een ontmoetingsavond plaats voor nieuwe<br />

bewoners van <strong>Boschveld</strong>.<br />

Er zal koffie en thee zijn, taart, drankjes en hapjes. Vertegenwoordigers<br />

van de wijkraad ontvangen de nieuwe bewoners.<br />

Ook zullen we informatie over de wijk geven.<br />

Tussen september en <strong>februari</strong> heeft een werkgroep van<br />

wijkraad OBB en de Wijkplaats nieuwe bewoners bezocht<br />

om hen welkom te heten in <strong>Boschveld</strong>. De bewoners vertelden<br />

veel over hun woning, de wijk, over studie en werk, de<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

en pedagogische grondslag, witte of gemengde school,<br />

groepsgrootte, enzovoort.<br />

De avond wordt gehouden op brede basisschool ´t <strong>Boschveld</strong>,<br />

Celciusstraat 29.<br />

Wij zien u graag op 10 maart vanaf 20.00 uur.<br />

Leo Hanegraaf, bewonersondersteuner wijkraad <strong>Boschveld</strong>,<br />

Jacqueline Loeffen, ouder van 2 kinderen onder vier jaar.<br />

toekomst van de wijk, enzovoort. Van deze gesprekken<br />

komt in april een eindverslag. In de buurtkrant van mei<br />

zullen we daarna de belangrijkste bevindingen vermelden.<br />

De komende tijd gaan we verder met de huisbezoeken.<br />

Mocht je het op prijs stellen dat we bij je op bezoek komen<br />

dan kun je ook zelf contact met ons opnemen.<br />

Je kunt dan bellen naar Kees Heemskerk: 62 33 195 of naar<br />

Leo Hanegraaf: 06-118 74 014<br />

Het buurthuis is aan de Edisonstraat 11


Jaargang 5, Nummer 2 Pagina 11<br />

Agenda‟s activiteiten<br />

Maandag:<br />

08.30-12.30 Cursus Nederlands (Buurthuis)<br />

09.00-12.00 KW1C taalles (Buurthuis)<br />

09.30-11.00 Naailes € 10,- per maand (OKC)<br />

09.30-11.30 Computerles € 1,- per les (Wijkplaats)<br />

09.30-11.30 Koffie inloop (Wijkplaats)<br />

10.00-12.00 Biljarten via Gilde (Westhoek)<br />

13.00-14.45 Koffie/ thee inloop € 0,50 per kopje (OKC)<br />

13.00-16.15 Franse les via Divers (Westhoek)<br />

16.30-21.30 Ballet (Buurthuis)<br />

19.00-22.30 Open inloop: kaarten, biljarten, bridgen via<br />

Club La Cour (Westhoek)<br />

Woensdag:<br />

08.30-13.00 Cursus Nederlands (Buurthuis)<br />

09.00-12.00 KW1C taalles (Buurthuis)<br />

09.00-11.00 Kinderopvang € 2,50 per keer (OKC)<br />

09.00-11.00 Computercursus € 2,50 per keer (OKC)<br />

09.30-12.00 Open Bridge inloop (Westhoek)<br />

11.00-12.00 Spreekuur BrabantWonen (Wijkwinkel)<br />

13.30-16.30 Open inloop Biljart en kaarten (Westhoek)<br />

13.30-17.30 Kinderactiviteit (Wijkplaats)<br />

14.00-15.00 Spreekuur OBB (Wijkwinkel)<br />

16.00-22.00 Ballet (Buurthuis)<br />

18.00-22.00 Paaldans (Buurthuis)<br />

19.30-21.30 Yoga (Westhoek)<br />

Vrijdag:<br />

09.00-11.45 Kinderopvang € 2,50 per keer (OKC)<br />

09.30-11.45 Taalthema € 1,- per les (OKC)<br />

09.30-11.30 Computerles € 1,- per les (Wijkplaats)<br />

09.30-11.30 Koffie inloop (Wijkplaats)<br />

09.30-11.45 Bijeenkomst Turkse vrouwen via Divers<br />

(Westhoek)<br />

10.00-11.00 Spreekuur GGD voor Turken elke 2 weken<br />

(Westhoek)<br />

13.00-16.30 Open inloop: kaarten, biljarten, bridgen via<br />

Club La Cour (Westhoek)<br />

Onafhankelijke redactie<br />

16 <strong>februari</strong> 19.30 <strong>Boschveld</strong>overleg Buurthuis OBB<br />

19 <strong>februari</strong> 19.30 Wijktafel SCC De Helftheuvel Gemeente<br />

20 <strong>februari</strong> 19.00 Carnaval Buurthuis (entree € 2,-) Nyun Libi<br />

22 <strong>februari</strong> 15.00 Carnaval Buurthuis (entree € 5,-)<br />

Met band en workshop<br />

Dinsdag:<br />

08.30-12.30 Cursus Nederlands (Buurthuis)<br />

09.30-10.30 Bewegen op muziek € 2,50 per keer (OKC)<br />

09.30-12.00 Arabische les €1,- per les (Wijkplaats)<br />

13.00-14.45 Marokkaanse inloop (OKC)<br />

13.30-17.30 Kinderactiviteit (Wijkplaats)<br />

13.45-14.45 Gymclub via gemeente (Westhoek)<br />

16.00-22.00 Ballet (Buurthuis)<br />

Donderdag:<br />

08.30-13.00 Cursus Nederlands (Buurthuis)<br />

09.30-11.00 Moeder inloop € 1,-per keer(OKC)<br />

09.30-12.00 Arabische les €1,- per les (Wijkplaats)<br />

11.00-1200 Spreekuur Juvans (Wijkwinkel)<br />

13.00-14.45 Turkse inloop (OKC)<br />

18.30-21.00 Ballet (Buurthuis)<br />

18.00-22.30 Bingo (Westhoek)<br />

19.00-23.00 Klaverjasclub (Buurthuis)<br />

Zondag:<br />

13.30-16.30 Biljarten, Kaarten (1e en 3e zondag van de<br />

maand prijskaarten) of een gezellig een praatje<br />

maken (Westhoek)<br />

10 maart 20.00 Thema avond schoolkeuze Basisschool „t <strong>Boschveld</strong> OBB<br />

13 maart 19.00 Open inloop wijkbewoners Buurthuis OBB<br />

19 maart 19.30 Ontmoetingsavond Buurthuis OBB<br />

Nyun Libi<br />

Ouderkindcentrum „Dubbel & Dwars‟ (OKC) Edisonstraat 15 5223 CD `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 627 5671<br />

Steunpunt “De Westhoek” Van Leeuwenhoekstraat 2 5223 CZ `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 622 0731<br />

De Wijkplaats Copernicuslaan 89/91 5223EC `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 8811<br />

Buurthuis Edisonstraat 11 5223 CD `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 0552<br />

SCC De Helftheuvel Helftheuvelpassage 115 5224 AC `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 7973<br />

Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong> Edisonstraat 28 5223 CE `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 627 3010<br />

Basisschool „t <strong>Boschveld</strong> Celciusstraat 29 5223 CA `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 0042


Pagina 12 Jaargang 5, Nummer 2<br />

COLOFON<br />

Adres redactie:<br />

Wijkwinkel<br />

Edisonstraat 28<br />

Telefoon (073) 6273610<br />

E-mail:<br />

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl<br />

Onafhankelijke redactie:<br />

Alfred Heeroma, Pepien<br />

Timmermans, Helma Hurkens<br />

Onafhankelijk Buurtplatform<br />

<strong>Boschveld</strong>/ wijkraad:<br />

Kees Heemskerk, Leo Hanegraaf<br />

OKC Dubbel & Dwars:<br />

Niloufar Abassi<br />

Overige medewerkers:<br />

Fred Schifferling (Divers)<br />

Eindredactie/ vormgeving:<br />

Alfred Heeroma<br />

Foto‟s/ afbeeldingen<br />

OKC, Ton Joore, Ruben Cozijnsen,<br />

Alfred Heeroma.<br />

© <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> is een<br />

bewonersinitiatief en wordt samengesteld<br />

door redacties van het OBB/<br />

wijkraad, OKC en een onafhankelijke<br />

redactie. <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> wordt<br />

ondersteund door Divers en<br />

verschijnt 8 keer per jaar en wordt<br />

gratis verspreid onder alle inwoners<br />

van <strong>Boschveld</strong>.<br />

Kopij voor de volgende editie kunt u<br />

aanleveren vóór 19 maart <strong>2009</strong> bij de<br />

redactie. De redactie behoudt zich het<br />

recht voor om kopij te redigeren, te<br />

verkorten of te weigeren. Kopij dient<br />

voorzien te zijn van uw naam, adres<br />

en telefoonnummer.<br />

Oplage 1600<br />

© <strong>2009</strong> <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Overname van artikelen mag alleen<br />

na toestemming van de redactie.<br />

Kennismaken met Mirjam<br />

Sinds kort hebben we een nieuwe vrijwilligster<br />

welkom kunnen heten in de<br />

Wijkwinkel, Mirjam van Loon. Mirjam<br />

is 29 jaar oud…..”nog net…!”roept ze<br />

uit. “Ja….want 30 klinkt al zo oud!”<br />

Ze is pas in <strong>Boschveld</strong> komen wonen en<br />

is “geboren en getogen in Wolluk“<br />

( =Waalwijk voor de outsiders). Ze heeft<br />

Den Bosch altijd al een leuke stad gevonden<br />

en…..tja eerlijk hoor, maar ik<br />

begon Wolluk ook wel een beetje saai te<br />

vinden en was er eigenlijk op uitgekeken”.<br />

Hier zijn tenminste meer uitgaans-<br />

Open inloop wijkbewoners<br />

Voor de actieve bewoners in onze buurt<br />

hielden wij op vrijdag 16 januari een<br />

open nieuwjaarsinloop. Op deze avond<br />

waren ook gemeenteraadslieden uitgenodigd<br />

om hen te informeren over de<br />

ontwikkelingen rond het wijkplan. Deze<br />

open inloop wordt voortgezet op de 2 e<br />

vrijdag in de oneven maanden.<br />

mogelijkheden, de sfeer in de stad<br />

spreekt me aan; den Bosch combineert<br />

een stukje geschiedenis met<br />

de trekjes van een moderne stad.<br />

Ofschoon ze eigenlijk een betaalde<br />

baan zoekt, probeert ze als vrijwilligster<br />

een beetje te wennen aan de<br />

“grote stad” . Via de wijkwinkel<br />

denkt ze een goede start te kunnen<br />

maken. Bovendien doe je op deze<br />

manier ook in korte tijd veel nieuwe<br />

contacten op en je leert zo meer over de<br />

stad en het stadsleven. Zo vreemd is<br />

Den Bosch natuurlijk ook niet voor Mirjam,<br />

want haar beide zussen wonen hier<br />

al geruime tijd.<br />

Voorlopig begint ze met 2 dagdelen en<br />

natuurlijk is het de komende weken al<br />

vol gepland met inwerken, mensen leren<br />

kennen en je een beetje thuis voelen.<br />

De volgende inloop is op vrijdag 13<br />

maart vanaf 19.00 uur. Wij zorgen voor<br />

iets lekkers bij de koffie en een drankje<br />

daarna. Bewoners die informatie willen<br />

hebben zijn ook op die avond welkom.<br />

Het is goed om los van vergaderingen<br />

elkaar bij te praten en mogelijk nieuwe<br />

initiatieven te ontplooien.<br />

Drukkerij Cello<br />

Rietveldenweg 16<br />

5222 AR ‘s-Hertogenbosch<br />

tel. 073 - 623 77 37<br />

mail: drukkerijcello@cello-zorg.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!