18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bar<strong>en</strong>d van Zwiet<strong>en</strong><br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong> & schilder<strong>en</strong><br />

inlijst<strong>en</strong><br />

hand<strong>en</strong>arbeidmaterial<strong>en</strong><br />

Hooftstraat 139<br />

2406GG Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

tel: 0172 473236<br />

e-mail : info@bar<strong>en</strong>dvanzwiet<strong>en</strong>.nl<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Jubileumuitgave 44 jaar Cascarvaria<br />

Oudste lid Wim Sch<strong>en</strong>s ontvangt eerste exemplaar<br />

Op de vrijdag <strong>voor</strong>afgaande aan het grote jubileumweek<strong>en</strong>d zijn alle (oud) prins<strong>en</strong> (oud) led<strong>en</strong> <strong>en</strong> medewerkers tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

overheerlijk, door het bestuur aangebod<strong>en</strong>, diner verrast <strong>met</strong> e<strong>en</strong> speciale <strong>en</strong> e<strong>en</strong>malige Cascarvaria. Al 44 jaar wordt kort<br />

<strong>voor</strong> aanvang van het carnavalsseizo<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Cascarvaria gepres<strong>en</strong>teerd <strong>met</strong> e<strong>en</strong> terugblik van het afgelop<strong>en</strong> seizo<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

overzicht van activiteit<strong>en</strong> <strong>voor</strong> het kom<strong>en</strong>de seizo<strong>en</strong>. Van alle Cascarvaria’s is e<strong>en</strong> bundeling gemaakt dat e<strong>en</strong> historische<br />

overzicht geeft van het bestaan van de ver<strong>en</strong>iging. <strong>De</strong> <strong>voor</strong>zitter schrijft in het <strong>voor</strong>woord het volg<strong>en</strong>de:<br />

<strong>De</strong> opzet van het Alph<strong>en</strong>s carnaval is altijd<br />

creatief <strong>en</strong> groots geweest. <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong><br />

dank<strong>en</strong> haar bestaan aan haar led<strong>en</strong>,<br />

medewerkers <strong>en</strong> vele vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Maar <strong>voor</strong>al<br />

aan e<strong>en</strong> groep<strong>je</strong> betrokk<strong>en</strong> Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

die hun stadsg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> hét carnaval niet<br />

wild<strong>en</strong> onthoud<strong>en</strong>. Vooral omdat zij van<br />

m<strong>en</strong>ing war<strong>en</strong> dat vergelijkbaar als in het<br />

zuid<strong>en</strong> van het land, er in Alph<strong>en</strong> aan<br />

d<strong>en</strong> Rijn wel e<strong>en</strong>s iets mocht gebeur<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong>malige Burgemeester Bruins Slot had<br />

ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel bezwaar. Als het maar net<strong>je</strong>s<br />

bleef. Ook vond hij dat bij de burgerij<br />

de b<strong>en</strong>odigde goodwill gekweekt moest<br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook bejaard<strong>en</strong>tehuiz<strong>en</strong> moest<strong>en</strong><br />

betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. En dat is allemaal<br />

gelukt!! Natuurlijk heeft de ver<strong>en</strong>iging in<br />

de loop jar<strong>en</strong> wel <strong>en</strong>kele verandering<strong>en</strong><br />

ondergaan. Mede dankzij die aanpassing<strong>en</strong><br />

is zij uitgegroeid tot e<strong>en</strong> niet meer weg<br />

te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging in de alph<strong>en</strong>se<br />

sam<strong>en</strong>leving. Onlosmakelijk verbond<strong>en</strong><br />

<strong>met</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> zijn de sociale<br />

activiteit<strong>en</strong>. <strong>De</strong> bezoek<strong>en</strong> aan verpleeg-<br />

<strong>en</strong> verzorgingshuiz<strong>en</strong>, psychiatrische<br />

instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> fruittoer<strong>en</strong> langs<br />

verschill<strong>en</strong>de bejaard<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>. Natuurlijk<br />

de belangrijkste ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vind<strong>en</strong><br />

plaats rondom het grote carnavalsweek<strong>en</strong>d.<br />

Vele Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong> nog steeds<br />

volop het Prins<strong>en</strong>bal, het Boer<strong>en</strong>bal <strong>en</strong><br />

het gekostumeerde Carnaval. <strong>De</strong> laatste<br />

11 jaar zijn de Cascarviet<strong>en</strong> zeer actief op<br />

het terrein van <strong>en</strong>tertainm<strong>en</strong>t. <strong>De</strong> Dinner<br />

Night shows <strong>met</strong> verschill<strong>en</strong>de showblokk<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door vel<strong>en</strong> gewaardeerd. Het ziet<br />

er naar uit dat Carnaval in de toekomst<br />

in Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn e<strong>en</strong> grandioos<br />

feest blijft. Tradities <strong>en</strong> zeker die van de<br />

Cascarviet<strong>en</strong>, zijn het waard om gekoesterd<br />

te word<strong>en</strong>.<br />

Was getek<strong>en</strong>d Peter Bar<strong>en</strong>ts<strong>en</strong> (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!