18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

<strong>De</strong> Jeugdprins <strong>en</strong> Jeugdpage,<br />

e<strong>en</strong> prachtig stel<br />

Page Celine hoorde het toevallig via e<strong>en</strong> geheimzinnig telefoont<strong>je</strong> dat ze Page zou word<strong>en</strong>. <strong>De</strong> American Footballer Tobias<br />

hoorde dat hij maar van het jubileumweek<strong>en</strong>d moest g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>. Omdat hij 12 jaar werd moest hij uit de Jeugdraad.<br />

Maar to<strong>en</strong> hem verteld werd dat hij de Jeugdprins zou word<strong>en</strong> was hij in de wolk<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> gesprek <strong>met</strong> Jeugdprins Tobias<br />

Zev<strong>en</strong>hov<strong>en</strong> <strong>en</strong> Jeugdpage Celine Graafland.<br />

Celine vertelt dat ze bov<strong>en</strong> op haar kamert<strong>je</strong><br />

e<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>d telefoont<strong>je</strong> opving dat<br />

ze gelijktijdig <strong>met</strong> haar moeder b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

oppakte. Het was Monique die nog het één<br />

<strong>en</strong> ander <strong>met</strong> haar moeder wilde besprek<strong>en</strong>.<br />

Ik hoorde ze zegg<strong>en</strong> dat ze het mij nog<br />

moest vertell<strong>en</strong>. Tot het mom<strong>en</strong>t dat mijn<br />

vader bov<strong>en</strong>kwam <strong>en</strong> vroeg wat ik gehoord<br />

had. Ik zei niets. Kort daarna vertelde<br />

mijn vader <strong>en</strong> moeder mij dat ik de nieuwe<br />

Jeugdpage zou word<strong>en</strong>. Tobias zegt dat to<strong>en</strong><br />

hij in januari thuiskwam van de training<br />

American Football zijn moeder hem vertelde<br />

dat hij door zijn leeftijd uit de <strong>je</strong>ugdraad<br />

moest. Maar ook vertelde ze hem<br />

dat hij de nieuwe Jeugdprins werd. Aan de<br />

<strong>en</strong>e kant vond ik het niet leuk dat ik uit de<br />

Jeugdraad moest maar dat ik Jeugdprins zou<br />

word<strong>en</strong>, vond ik geweldig zegt hij.<br />

Zowel Celine als Tobias vertell<strong>en</strong> beide<br />

<strong>en</strong>thousiast hoe zij de meid<strong>en</strong> van de midigarde<br />

<strong>en</strong> de jong<strong>en</strong>s van de Jeugdraad hebb<strong>en</strong><br />

misleid. Celine vertelde haar vri<strong>en</strong>dinn<strong>en</strong><br />

dat ze door haar <strong>en</strong>kel was gegaan <strong>en</strong><br />

kwam op krukk<strong>en</strong> naar Avifauna. <strong>De</strong> moeder<br />

van Tobias vertelde aan de jong<strong>en</strong>s van de<br />

Jeugdraad dat Tobias plotseling ziek geword<strong>en</strong><br />

was. Tobias verteld dat to<strong>en</strong> hij ’s morg<strong>en</strong>s<br />

uit bed kwam erg z<strong>en</strong>uwachtig was. Om<br />

ongeveer 12.30 uur kwam hij bij Monique<br />

om zich om te kled<strong>en</strong>. Daar<strong>voor</strong> had hij<br />

nog wel ev<strong>en</strong> het boeket opgehaald had dat<br />

hij <strong>voor</strong> zijn page had besteld. Hij bleef<br />

nieuwsgierig naar wie zijn page zou word<strong>en</strong>...<br />

To<strong>en</strong> zij binn<strong>en</strong>kwam dacht hij: Wie<br />

is dat? Celine zegt dat ze na het omkled<strong>en</strong><br />

bij Monique, haar Jeugdprins <strong>voor</strong> het eerst<br />

zag. Ik kon hem niet zegt ze e<strong>en</strong> beet<strong>je</strong> verleg<strong>en</strong>.<br />

Hij is wel grappig <strong>en</strong> aardig, <strong>en</strong> we<br />

hebb<strong>en</strong> het best gezellig. Hij zit naast onze<br />

school op school <strong>en</strong> ik zie hem wel e<strong>en</strong>s<br />

<strong>met</strong> buit<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Tobias zegt: Haha! Maar<br />

het was snel gezellig <strong>en</strong> ze vond het boeket<br />

erg leuk. Het werd wel heel spann<strong>en</strong>d want<br />

al snel zou iedere<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> dat ik de nieuwe<br />

<strong>je</strong>ugdprins zou zijn! Ook de jong<strong>en</strong>s van<br />

de <strong>je</strong>ugdraad, die dacht<strong>en</strong> dat ik ziek was!<br />

Beide vertell<strong>en</strong> dat het in de watertor<strong>en</strong><br />

warm <strong>en</strong> donker was. Al die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>! Celine<br />

vond het <strong>met</strong> e<strong>en</strong> kap over <strong>je</strong> hoofd eig<strong>en</strong>lijk<br />

wel <strong>en</strong>g <strong>en</strong> donker. Tijd<strong>en</strong>s het rijd<strong>en</strong><br />

naar het podium ging<strong>en</strong> we helemaal he<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> weer.<br />

En dan staan <strong>je</strong> op het podium <strong>en</strong> er wordt<br />

afgeteld? Tobias: Jeet<strong>je</strong> wat had ik e<strong>en</strong><br />

raar gevoel in mijn buik! En al die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>!<br />

Celine: To<strong>en</strong> werd het echt e<strong>en</strong> beet<strong>je</strong> spann<strong>en</strong>d.<br />

Want daar stond ik dan <strong>met</strong> mijn kap<br />

nog op mijn hoofd. Naast de kinder<strong>en</strong> uit<br />

de kindergarde. Hoe zoud<strong>en</strong> ze reager<strong>en</strong>!<br />

To<strong>en</strong> begon het aftell<strong>en</strong> van 11 naar 0 <strong>en</strong><br />

mijn kap werd van mijn hoofd gehaald door<br />

mijn trainster van de kindergarde. Die had<br />

zo iets van <strong>je</strong> had toch e<strong>en</strong> zere <strong>en</strong>kel? Die<br />

begreep er echt niets van. Mijn familie in<br />

de zaal wist ook van niets. Zelfs mijn broer<br />

Ferry niet. Het was <strong>voor</strong> h<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong> hele<br />

verassing.<br />

Wat vond<strong>en</strong> jullie van jullie eerst optred<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de Kindermiddag? Celine: Heel erg<br />

leuk, de onthulling <strong>en</strong> ook het jurer<strong>en</strong> van<br />

wie het mooist verkleed was. Na de onthulling<br />

moest ik me heel snel omkled<strong>en</strong> omdat<br />

ik wel de mars wilde dans<strong>en</strong> in onze mooie<br />

witte pak<strong>je</strong>s! Ook Tobias zegt dat hij het<br />

leuk vond om de verkleedwedstrijd te jurer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat hij de polonaise mocht <strong>doe</strong>n.<br />

Wat vond<strong>en</strong> jullie het aller-leukste van het<br />

afgelop<strong>en</strong> seizo<strong>en</strong>? Celine: <strong>De</strong> kindermiddag,<br />

omdat ik to<strong>en</strong> page werd. Het brunch<strong>en</strong><br />

op zondag na de kindermiddag was ook<br />

heel leuk. We hebb<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> hele mooie<br />

boer<strong>en</strong>kiel gekreg<strong>en</strong> <strong>met</strong> onze foto erop. En<br />

de sleutel terug br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> bij de burgermeester,<br />

we ded<strong>en</strong> dat in zijn kantoor. Eig<strong>en</strong>lijk<br />

was alles wel leuk. Tobias: <strong>De</strong> kindermiddag<br />

<strong>en</strong> dan de onthulling <strong>en</strong> de feest<strong>en</strong> die we<br />

gehad hebb<strong>en</strong> in avifauna <strong>en</strong> in het onderkom<strong>en</strong><br />

de kung-fu dans <strong>met</strong> de <strong>je</strong>ugdraad.<br />

Onderscheiding<strong>en</strong> uitdel<strong>en</strong>. Beide hebb<strong>en</strong><br />

erg veel zin in het kom<strong>en</strong>de seizo<strong>en</strong>.<br />

Volg<strong>en</strong>s Celine kom<strong>en</strong> er nog e<strong>en</strong> aantal<br />

leuke feest<strong>en</strong> aan <strong>en</strong> ze zit nu in de midigarde<br />

<strong>en</strong> is alweer hard aan het train<strong>en</strong> <strong>voor</strong><br />

e<strong>en</strong> nieuwe dans. Tobias heeft er erg veel<br />

zin is <strong>en</strong> hij mag weer terug in de <strong>je</strong>ugdraad<br />

terwijl hij dacht van niet!<br />

Groet<strong>je</strong>s Tobias <strong>en</strong> Celine<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!