18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sterk in<br />

printmedia…<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Louis Pasteurweg 8<br />

2408 AG Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

T 0172 - 49 27 41<br />

F 0172 - 49 25 46<br />

info@castellum.nl<br />

www.castellum.nl<br />

AMIGO<br />

Buffett<strong>en</strong> v.a. € 12.50<br />

Ste<strong>en</strong>grill v.a. € 14.50<br />

B.B.Q. v.a. € 18.50<br />

Gezond<br />

Betaalbaar<br />

Gezellig<br />

Reserver<strong>en</strong>: 0172-430642<br />

Recreatiegebied Zegersloot<br />

Familiecarnaval<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Na het grote jubileumfeest op 24 januari was de feestburcht op zaterdag 21 februari opnieuw afgelad<strong>en</strong> <strong>met</strong> feestgangers.<br />

En gezi<strong>en</strong> de vele vrolijke <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>tijdse kostuums hadd<strong>en</strong> deze zin in e<strong>en</strong> onvervalst carnavalsfeest. <strong>De</strong> traditionele<br />

boer<strong>en</strong>kiel was dit jaar duidelijk in de minderheid naast de vele fantasierijke <strong>en</strong> prachtige uitmonstering<strong>en</strong> die deze avond<br />

war<strong>en</strong> te bewonder<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> <strong>je</strong>ugdraad van Elf verzorgde dit keer <strong>voor</strong> de tweede maal e<strong>en</strong> heel mooi optred<strong>en</strong> op het nummer van de animatiefilm Kungfu Panda. Iedere<strong>en</strong><br />

was raz<strong>en</strong>d <strong>en</strong>thousiast <strong>en</strong> de boys kreg<strong>en</strong> dan ook e<strong>en</strong> daver<strong>en</strong>d applaus. <strong>De</strong> kindergarde liet hun mars zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> Karin Klijnoot nam afscheid van<br />

e<strong>en</strong> aantal meis<strong>je</strong>s uit de kindergarde, die er aankom<strong>en</strong>d seizo<strong>en</strong> helaas niet meer bij zijn. Naast deze fantastische optred<strong>en</strong>s war<strong>en</strong> er ook weer<br />

optred<strong>en</strong>s van de Midigarde, de Prins<strong>en</strong>garde, het Ei, de Spatader<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Shantikoor. Speciaal op deze dag kwam er iemand auditie <strong>doe</strong>n <strong>voor</strong> de<br />

Prins<strong>en</strong>garde. Dit was niemand minder dan Frank Verschuur. Geheel gehuld in garde t<strong>en</strong>ue kwam hij t<strong>en</strong> tonele <strong>en</strong> liet hij zi<strong>en</strong> wat hij in huis had.<br />

Helaas is hij niet toegelat<strong>en</strong> tot de garde maar de auditie was hilarisch.<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!