18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Harold Simonis<br />

Prins H<strong>en</strong>drikstraat 168<br />

2405 AN Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

06 55375499<br />

info@haroldsimonis.nl<br />

Voor al het montage<br />

werk in de keuk<strong>en</strong>.<br />

Tel. +31 (0)6 24 206 149<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Mann<strong>en</strong>- <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>middag!<br />

Erwt<strong>en</strong>soep, Fristi, BBQ <strong>en</strong> Bob de Rooij!<br />

Na het terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de Stadssleutel is het e<strong>en</strong> goed gebruik dat op de dinsdagmiddag <strong>voor</strong> de afsluiting van het<br />

Carnavalsseizo<strong>en</strong>, de Prins <strong>en</strong> Page e<strong>en</strong> middag organiser<strong>en</strong> <strong>voor</strong> alle mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>iging. Dit jaar<br />

was Brasserie Buur<strong>en</strong> in de Hooftstraat de uitgekoz<strong>en</strong> locatie. Omdat eig<strong>en</strong>aar Sacha al bek<strong>en</strong>d was <strong>met</strong> feest<strong>je</strong>s van de<br />

Cascarviet<strong>en</strong> in zijn zaak, was afgesprok<strong>en</strong>: “Dit jaar ge<strong>en</strong> serp<strong>en</strong>tine <strong>en</strong> confetti”. <strong>De</strong> middag is <strong>voor</strong>al be<strong>doe</strong>ld om onder<br />

het g<strong>en</strong>ot van e<strong>en</strong> drank<strong>je</strong> zoals Fristi <strong>en</strong> andere goede drank<strong>je</strong>s, het hele seizo<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s <strong>met</strong> <strong>elkaar</strong> door te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

rustig te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gezellig sam<strong>en</strong> zijn. Ook traditioneel is het gezam<strong>en</strong>lijk et<strong>en</strong> van erwt<strong>en</strong>soep <strong>met</strong> roggebrood <strong>en</strong><br />

spek. Alom werd lof uitgesprok<strong>en</strong> over deze zeer smakelijke maaltijd.<br />

<strong>De</strong> feitelijke afsluiting van het Carnavalsseizo<strong>en</strong> was ook dit jaar bij de Buur<strong>en</strong>. Dit in teg<strong>en</strong>stelling tot andere jar<strong>en</strong>, dan was de afsluiting in het<br />

eig<strong>en</strong> onderkom<strong>en</strong> aan de Voorstraat. Er werd nog e<strong>en</strong>s g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> heerlijke BBQ <strong>en</strong> Prins Cascar XLIV zorgde <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> waanzinnige verrassing.<br />

Vol spanning wachtte iedere<strong>en</strong> af wat er zou gaan kom<strong>en</strong>, totdat ope<strong>en</strong>s niemand minder dan Bob de Rooij binn<strong>en</strong> kwam. Zoals te verwacht<strong>en</strong><br />

werd de boel aardig op stelt<strong>en</strong> gezet <strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> aantal m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> flink in de maling g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Na dit alles was het ook dit jaar weer de tijd <strong>voor</strong><br />

“de Baard<strong>je</strong>s” Willem <strong>en</strong> Louis, om het carnavalsseizo<strong>en</strong> op pass<strong>en</strong>de wijze af te sluit<strong>en</strong>. Terugkijk<strong>en</strong>d op weer e<strong>en</strong> zeer geslaagd seizo<strong>en</strong> ging m<strong>en</strong><br />

onder de ton<strong>en</strong> van het lied the Carnival is over, voldaan naar huis.<br />

Prins Carnaval blijkt Prins Porno<br />

Het meest serieuze feest van het jaar is natuurlijk carnaval. En als organiser<strong>en</strong>de stad kies <strong>je</strong> natuurlijk pas e<strong>en</strong> prins<br />

Carnaval als <strong>je</strong> hem helemaal hebt doorgelicht. Dat war<strong>en</strong> ze in Bonn ev<strong>en</strong> verget<strong>en</strong>. Daar bleek de prins e<strong>en</strong> ware<br />

pornokoning te zijn. En zeg nou zelf, e<strong>en</strong> sekssymbool als symbool <strong>voor</strong> het feest waarop in Duitsland volg<strong>en</strong>s zegg<strong>en</strong> het<br />

meest wordt geketst, gaat toch te ver!<br />

<strong>De</strong> Duitse Carnaval stad Bonn werd kort <strong>voor</strong>dat het carnavalsseizo<strong>en</strong> 2008-2009 van start ging opgeschrikt door e<strong>en</strong> klein schandaalt<strong>je</strong>. Het<br />

kandidaat-prins<strong>en</strong>paar werd ontmaskerd op e<strong>en</strong> pornowebsite. Op deze website werd<strong>en</strong> foto’s van het stel gevond<strong>en</strong> onder de schuilnam<strong>en</strong> Carlos<br />

<strong>en</strong> Peggy. Door dit akkeviet<strong>je</strong> kunn<strong>en</strong> Ernst Ludwig Berg <strong>en</strong> zijn vri<strong>en</strong>din Petra Weck, zoals ze in het echt het<strong>en</strong>, hun eeuwige roem wel verget<strong>en</strong><br />

Alhoewel, eeuwige roem krijg<strong>en</strong> ze nu toch wel, want de foto’s van Carlos <strong>en</strong> Peggy staan gewoon nog op het Internet. Jammer dat <strong>je</strong> moet betal<strong>en</strong><br />

<strong>voor</strong> die shit. Voor de carnavalsstad zat er niets anders op dan e<strong>en</strong> nieuw prins<strong>en</strong>paar aan te duid<strong>en</strong>. Zondags werd het nieuwe koppel, Godesia<br />

Nina <strong>en</strong> Cornelius feestelijk <strong>voor</strong>gesteld. <strong>De</strong> traditie wil dat ze felicitaties krijg<strong>en</strong> van het vorige paar, maar dat is deze keer niet doorgegaan. Het<br />

porno prins<strong>en</strong>paar was niet uitg<strong>en</strong>odigd.<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!