18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

36<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Diverse acts<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Volksfeest<strong>en</strong>, folklore, tradities <strong>en</strong> oude gebruik<strong>en</strong><br />

Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>! Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>! Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>!<br />

Om te wet<strong>en</strong> hoe het in jouw wereld is zul <strong>je</strong> ook de andere wereld moet<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>. Met die gedachte in mijn hoofd stev<strong>en</strong>de<br />

ik <strong>met</strong> e<strong>en</strong> vijftal kompan<strong>en</strong>, af richting België. Naar Leuv<strong>en</strong> wel te verstaan. Daar was volg<strong>en</strong>s de overleving nog sprake<br />

van e<strong>en</strong> waar volksfeest. Daar war<strong>en</strong> in het verled<strong>en</strong> nog niet mis te verstane tradities. Daar was het echte Carnaval der<br />

Zott<strong>en</strong> ontstaan. Daar was ook het grote feest in de Rijschool <strong>en</strong> de optocht. Daar war<strong>en</strong> ook de Pietermann<strong>en</strong> als petekind<br />

der Cascarviet<strong>en</strong>. Daar moest ik bij zijn. Ik kan <strong>je</strong> vertell<strong>en</strong>, ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>. Maar niet van datg<strong>en</strong>e ik gezi<strong>en</strong> heb maar<br />

<strong>voor</strong>al van datg<strong>en</strong>e ik heb beleefd.<br />

Om mij <strong>voor</strong> te bereid<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> dergelijk<br />

bezoek ging ik ev<strong>en</strong> langs Google.<br />

Ik kwam terecht in de historiek van het<br />

Leuv<strong>en</strong>se carnaval. <strong>De</strong> allereerste regel<br />

gaf me al direct hoofdbrek<strong>en</strong>s. “Het is te<br />

begrijp<strong>en</strong> dat er bij de Jaartall<strong>en</strong> led<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> die zich moeilijk naar de geplog<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

van de traditie van de ‘Mann<strong>en</strong><br />

van het Jaar’ kond<strong>en</strong> plooi<strong>en</strong>”. K<strong>en</strong>nelijk<br />

gebeurde daar in Leuv<strong>en</strong> in het verled<strong>en</strong><br />

alles in beslot<strong>en</strong> kring. En dan <strong>voor</strong>al<br />

door de gegoede burgerij van de stad.<br />

En daarbij hoorde zeker ge<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar<br />

vertoon <strong>en</strong> uitspatting<strong>en</strong> bij. Die werd<strong>en</strong><br />

niet getolereerd. Vanuit dat gegev<strong>en</strong><br />

ontstond<strong>en</strong> in 1968 de Pietermann<strong>en</strong>.<br />

Zij wild<strong>en</strong> op aang<strong>en</strong>ame wijze leut <strong>en</strong><br />

plezier in de stad br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Maar ook de<br />

faam van Leuv<strong>en</strong> als ‘Carnavalstad’ hoog<br />

houd<strong>en</strong> in binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land <strong>en</strong> zeker<br />

als ‘Europese Carnavalstad’. Zo daar kon<br />

ik het mee <strong>doe</strong>n! Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de<br />

sfeerloze Feest- sporthal <strong>met</strong> meer dan<br />

140 TL buiz<strong>en</strong>. Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

ongek<strong>en</strong>d niet geregisseerd <strong>en</strong>tertainm<strong>en</strong>t<br />

dat zijn weerga niet k<strong>en</strong>t. Ik heb<br />

g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de ongecompliceerdheid van<br />

de Belg<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het bijzonder tandeloze<br />

vrouw<strong>en</strong>, <strong>met</strong> te korte naveltruit<strong>je</strong>s <strong>en</strong><br />

veel te strakke leggings. Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

van mijn kompan<strong>en</strong> die wellicht e<strong>en</strong><br />

beet<strong>je</strong> teleurgesteld, maar <strong>met</strong> wie ik op<br />

straat e<strong>en</strong> heerlijke pint kon vatt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

heerlijk Leuv<strong>en</strong>s stoofvlees kon et<strong>en</strong>. Ik<br />

heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de barre ell<strong>en</strong>de die er<br />

tijd<strong>en</strong>s de optocht van afdroop. Ik heb<br />

g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van Prins<strong>en</strong> <strong>en</strong> Prinsess<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de hele zooi eromhe<strong>en</strong>. Zij droeg<strong>en</strong> soms<br />

kostuums die bij de Cascarviet<strong>en</strong> nooit<br />

verhuurd zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

van de prachtige auth<strong>en</strong>tieke stad<br />

die de stoet verwelkomde als ware het<br />

e<strong>en</strong> echte processie. Helaas het heilige<br />

vuur van carnaval ontbrak zowel overdag<br />

als ’s avonds in alle toonaard<strong>en</strong>. Na<br />

alle verhal<strong>en</strong> van mijn medereisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zeker die van Cascar de Vijfde, kwam<br />

ik tot besef dat hier e<strong>en</strong> carnavalsver<strong>en</strong>iging<br />

die e<strong>en</strong> grote traditie had in<br />

het Belgische carnaval, uitgezonderd de<br />

optocht <strong>met</strong> zo’n 50 wag<strong>en</strong>s, op sterv<strong>en</strong><br />

na dood is. Ik twijfel of België buit<strong>en</strong> de<br />

grote wielerrondes de ware folklore van<br />

het carnaval dreigt te verliez<strong>en</strong>.<br />

Op basis van mijn mijmering<strong>en</strong> heb ik mij<br />

<strong>voor</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> mij te gaan verdiep<strong>en</strong> in de<br />

Belgische tradities <strong>en</strong> folklore. Wellicht<br />

laat ik mij inschrijv<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> studie<br />

Historische Letterkunde <strong>en</strong> kan over<br />

<strong>en</strong>ige tijd promover<strong>en</strong> aan de Katholieke<br />

Universiteit van Leuv<strong>en</strong>.<br />

Kortom, ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> maar waar ik het<br />

meeste van g<strong>en</strong>iet is, de wijze waarop wij<br />

Cascarviet<strong>en</strong> in staat zijn om carnaval te<br />

vier<strong>en</strong>. Ik durf te zegg<strong>en</strong> dat als welke<br />

Cascarviet dan ook maar iets negatiefs<br />

durft te zegg<strong>en</strong> over de kwaliteit van<br />

onze prachtige feest<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> week<strong>en</strong>d<br />

verbann<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> naar het Leuv<strong>en</strong>s<br />

carnaval.<br />

Cascar XL<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!