18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Gardes & Jeugdraad<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> oe <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong> elk el<br />

Door het oog van de l<strong>en</strong>s<br />

Hoog <strong>en</strong> machtig<br />

Elk jaar probeer ik, als uw Cascarkiek<strong>je</strong>, te vertell<strong>en</strong> over de wereld die ik graag zie. <strong>De</strong> wereld die ik tijd<strong>en</strong>s de carnaval<br />

zie. Ik neem u graag weer mee door het oog van de l<strong>en</strong>s... <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong> bestond<strong>en</strong> 44 jaar. E<strong>en</strong> bijzondere gebeurt<strong>en</strong>is<br />

om mee te mak<strong>en</strong>. Maar zeld<strong>en</strong> hoor <strong>je</strong> dat e<strong>en</strong> club of ver<strong>en</strong>iging binn<strong>en</strong> de geleder<strong>en</strong> van het carnaval deze verjaardag<br />

kan vier<strong>en</strong>. En daar zijn we trots op <strong>en</strong> terecht!<br />

Zoals bek<strong>en</strong>d hebb<strong>en</strong> we dit 44-ste verjaardagsfeest<strong>je</strong><br />

uitbundig gevierd. In onze feestburcht kwam<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>,<br />

familie, eig<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> heel veel bevri<strong>en</strong>de carnavalsver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

bi<strong>je</strong><strong>en</strong> om <strong>met</strong> <strong>elkaar</strong> het glas te heff<strong>en</strong>. <strong>De</strong><br />

Cascarviet<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> niet zijn om deze<br />

geleg<strong>en</strong>heid aan te grijp<strong>en</strong> om de club e<strong>en</strong>s letterlijk in de<br />

spotlights te zett<strong>en</strong> – e<strong>en</strong> mooie pres<strong>en</strong>tatie van C.V. de<br />

Cascarviet<strong>en</strong>…… <strong>en</strong> daarmee kom<strong>en</strong> we dan direct bij mijn<br />

mom<strong>en</strong>t van het seizo<strong>en</strong>.<br />

Stel u zich e<strong>en</strong>s <strong>voor</strong>. <strong>De</strong> Boer<strong>en</strong>kapel staat e<strong>en</strong> flinke<br />

deun weg te spel<strong>en</strong> op de rand van het grote podium. <strong>De</strong><br />

zaal is vol <strong>en</strong> de licht<strong>en</strong> zijn gezellig gedimd. Achter deze<br />

muur van vrolijke not<strong>en</strong>, geheel onttrokk<strong>en</strong> aan het oog<br />

van de zaal, klimm<strong>en</strong> alle Cascarviet<strong>en</strong> het podium op. <strong>De</strong><br />

gardeleiding zet vakkundig iedere<strong>en</strong> op de juiste plek…..<br />

….. ondertuss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de mann<strong>en</strong> van de OUT midd<strong>en</strong><br />

op de dansvloer <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de meedein<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>igte,<br />

precies op de juiste plek, e<strong>en</strong> ladder neergezet. <strong>De</strong> ladder<br />

is bestemd <strong>voor</strong> mij, uw cascarkiek<strong>je</strong>. Want op het<br />

mom<strong>en</strong>t dat de kapel het podium verlaat, de licht<strong>en</strong> uit<br />

gaan om vervolg<strong>en</strong>s de spots aan te zett<strong>en</strong>, zal ik klaar<br />

moet<strong>en</strong> staan om mijn foto van<br />

het jaar te mak<strong>en</strong>…..<br />

……Enigszins z<strong>en</strong>uwachtig<br />

klim ik <strong>met</strong><br />

mijn flits <strong>en</strong><br />

groothoekl<strong>en</strong>s<br />

de ladder<br />

om hoog.<br />

Mijn favoriete<br />

OUT<br />

medewerker<br />

blijft<br />

gelukkig<br />

onderaan<br />

de ladder<br />

staan<br />

om er<strong>voor</strong><br />

te zorg<strong>en</strong><br />

dat deze niet<br />

omvalt. <strong>De</strong><br />

trap is namelijk<br />

behoorlijk hoog.<br />

Ik kijk naar het<br />

podium… WOUW…. E<strong>en</strong><br />

mooi gezicht vanuit mijn kraai<strong>en</strong>nest. Ik zet me schrap<br />

<strong>en</strong> sta klaar <strong>voor</strong> het mom<strong>en</strong>t der mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. <strong>De</strong> kapel<br />

speelt haar laatste ton<strong>en</strong>…….Opzwep<strong>en</strong>de muziek wordt<br />

ingezet……. Je voelt de spanning stijg<strong>en</strong>……. Ik wankel nog<br />

ev<strong>en</strong> op de hoogst sport, maar sta dan echt klaar….. En<br />

dan wordt de zaal donker….. de spots gaan aan…………Dames<br />

<strong>en</strong> her<strong>en</strong>, hier<strong>voor</strong> u staat C.V. <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong>…….Het<br />

gehele Cascarviet<strong>en</strong> servies staat in vol ornaat te stral<strong>en</strong><br />

op het podium. Wat e<strong>en</strong> mooi gezicht. E<strong>en</strong> groot<br />

applaus volgt! ….. <strong>en</strong> ik maak mijn foto der foto’s………..<br />

WOUW…….<br />

……..het mom<strong>en</strong>t is <strong>voor</strong>bij, maar <strong>voor</strong> mij nog niet helemaal.<br />

Nog heel ev<strong>en</strong> kijk ik vanaf mijn ladder de zaal in.<br />

Ik voel me hoog <strong>en</strong> machtig. Heerlijk om vanuit deze<br />

positie de feest<strong>en</strong>de massa te aanschouw<strong>en</strong>…………<strong>en</strong> dan<br />

klauter ik weer naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>. Het magische mom<strong>en</strong>t<br />

is <strong>voor</strong>bij <strong>en</strong> ik verdwijn weer in m<strong>en</strong>igte om nog meer<br />

foto’s te mak<strong>en</strong>……<br />

Veel groet<strong>en</strong>, Uw Cascarkiek<strong>je</strong><br />

40 Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!