18.09.2013 Views

SK-11 nr.3 - Sluiskade 11

SK-11 nr.3 - Sluiskade 11

SK-11 nr.3 - Sluiskade 11

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

kortlopend krediet (2 jaar) van € 70.000,-

- voor nieuwe investeringen en om het

liquiditeitsprobleem aan het eind van het

jaar en het begin van het volgend jaar op te

vangen. Tenminste € 30.000,-- is bedoeld

voor nieuwe investeringen en het kan zijn

dat voor het liquiditeitsprobleem minder

dan de overige € 40.000,-- nodig is. Er

volgt een discussie of er dan wel zo’n

hoog krediet moet worden genomen en

of de oorzaak (voornamelijk het tijdstip

van inning van de liggelden) niet kan

worden weggenomen. Het bestuur zal

deze aandachtspunten nader bekijken en

komt ten aanzien van de investeringen

in januari 2005 met een stappenplan.

Uiteindelijk wordt er vóór gestemd met een

meerderheid van stemmen.

Meerjarenplan

Aan de hand van een aantal punten legt

havenmanager Sjoerd Sporrel uit wat er de

komende tijd/jaren te verwachten valt.

Tussen het havenkantoor en clubgebouw

is inmiddels een scheiding aangebracht

in het gebruik van gas en water. Door

zelfwerkzaamheid heeft dit geen €

4.000,-- (begroot) gekost maar tussen de

€ 2.000,-- en € 2.500,--. Dit levert een

applaus op. Het elektriciteitsnet moet

nog gescheiden worden, maar dit is wat

lastiger te realiseren en zal langer gaan

duren. Verder geeft hij nog uitleg over

andere zaken als de containers, het facilitair

terrein (voorheen het achterterrein), het in

de toekomst te plaatsen vuilwaterstation

(gepland voor 2006) en over de havenkom.

Tevens geeft hij aan dat de D-steiger

vervangen moet worden, in ieder geval 80

tot 100 planken. Er wordt gekeken om de

hele steiger te vervangen, kosten € 60 à €

70.000,-- of dat er tijdelijk deelvervanging

gedaan zal worden.

Havenkom

De voorzitter informeert dat het bestuur

in onderhandeling is met de gemeente

over het eventueel exploiteren van de

havenkom. Het zou dan gaan om het innen

van de passantengelden, controle van de

haven (havenmeester), sluisbediening en

het schoonhouden van het toiletgebouw.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor

het onderhoud. De gemeente is met een

begroting gekomen waar het bestuur nu

mee bezig is. Als de exploitatie van de

havenkom door de WSV gedaan zou

worden, moet het wel meer opbrengen

dan het zou kosten (denk aan uitbreiding

personeel). De vaste ligplaatsen komen

niet onder het beheer door de WSV te

vallen. Deze ligplaatsen zijn namelijk

privaatrechtelijk verhuurd door de

gemeente en blijven in haar beheer. De

voorzitter geeft aan dat hij nu nog niet om

toestemming vraagt om dit beheer te gaan

doen, maar dat hij toestemming wil van

de ALV om de onderhandelingen voort te

zetten. Mochten de onderhandelingen zo

verlopen dat er overeenstemming bereikt

wordt tussen de gemeente en de WSV over

het beheer dan wil de voorzitter een extra

ALV bijeenroepen om dit te bespreken en

om dan toestemming te vragen aan de leden

over het beheer van de havenkom. Een

ruime meerderheid van de leden stemt voor

het voortzetten van de onderhandelingen.

Het bestuur stelt zich nog eens voor

Hierna stellen alle bestuursleden zich voor,

ook de nieuw gekozen leden. Het zijn: Bert-

Jan van der Woude, voorzitter; Loes van

Zoen, penningmeester; Nico van Baarle,

communicatiecommissie en MBC; Frans

Paternotte, verenigingsmanagement; Sjoerd

Sporrel, havenmanager; Mike Brouwer,

zeilcommissie; Roel Hoogeveen, secretaris;

Roland Maes, 2e secretaris; Janneke van

Rietschoten, evenementencommissie; Ben

Geersema, werkgroep nieuwe jachthaven.

Deze laatste houdt een korte presentatie

over de nieuwe jachthaven:

De Nieuwe Jachthaven...

De werkgroep bestaat inmiddels al 8 jaar

en hoewel er al veel is onderhandeld, is

er nog niet veel uitgekomen. De WSV is

nu wel de enige gesprekspartner met de

gemeente. Ben Geersema denkt dat de

nieuwe jachthaven er uiteindelijk wel zal

komen, na de nodige bezwaarschriften van

bijvoorbeeld inwoners of Almere Groen

(bezwaren vertragen in de regel alleen

maar), maar dat het nog wel even zal duren.

Het uitgangspunt is een jachthaven met

700 ligplaatsen, maar met faciliteiten voor

900 boten. De gemeente is nu ook zover

dat ze er vanuit gaat dat de aanleg minstens

3x zoveel zal kosten dan ze in eerste

instantie gebudgeteerd hadden. Het is Ben’s

bedoeling de leden d.m.v. een vaste column

in het clubblad op de hoogte te houden van

de verdere ontwikkelingen. Verder laat hij

weten dat iedereen via zijn internetadres

altijd vragen kan stellen.

De Jongens

Drie jaar geleden zijn de René en Ronald

begonnen als uitbaters van ons clubhuis.

Helaas verliep de communicatie niet altijd

even soepel wat eind vorig jaar leidde

tot een communicatiestop. N.a.v. de ALV

van november vorig jaar en de daarop

volgende speciale bijeenkomst is er toen

een beheerderscommissie ingesteld om

een en ander uit te zoeken en om te kijken

waarom de communicatie was gestagneerd

en of deze weer opgestart kon worden.

Deze commissie heeft haar werk helaas niet

af kunnen maken (het verloop van de gang

van zaken heeft uitgebreid in het clubblad

gestaan), maar haar inspanningen hebben

uiteindelijk wel geleid tot de voorzet voor

een nieuw contract tussen de beheerders en

de WSV. De ex-beheerderscommissie heeft

het nieuwe bestuur nog wel bijgestaan met

tips en adviezen t.a.v. dit nieuwe contract.

Bert-Jan van der Woude wil nu een streep

onder het verleden zetten en vraagt René

en Ronald naar voren om het nieuwe

contract samen met het bestuur tijdens deze

vergadering te ondertekenen. Dit heugelijke

gebeuren wordt door de leden ondersteund

met een feestelijk applaus.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag komen nog vragen

aan de orde over slecht onderhouden

boten in de haven, of die verwijderd

kunnen worden; of de WSV de vaste

ligplaatsen in de havenkom ook zou

kunnen gebruiken voor eigen leden en of

er een afwasplaats bij het toiletgebouw kan

komen. T.a.v. de slecht onderhouden boten

wordt geantwoord dat deze niet zomaar

weggehaald kunnen worden, ook niet als

er geen liggeld wordt betaald. Juridisch

is dit een lastig traject, maar het bestuur

is hier wel mee bezig. Voor wat betreft

de vaste ligplaatsen in de havenkom, dit

is eigenlijk al beantwoord bij het stukje

over de havenkom. Met betrekking tot

de afwasplaats is er eventueel plek bij

het toiletgebouw, hoewel dit eigenlijk is

gereserveerd voor een wasmachine en

-droger. Er moet nog een besluit worden

genomen of deze apparaten geplaatst

worden. Komen ze er niet, dan zal bekeken

worden of een afwasplaats mogelijk is..

Vervolgens nodigt René iedereen uit voor

een biertje. De pompen zijn opengegooid.

Proost!!!

Als laatste sluit Bert-Jan van der Woude de

vergadering en dankt iedereen voor zijn en

haar inbreng.

Annegré Nieuwenhuis

NOVEMBER/DECEMBER 2004 SLUISKADE 11 NR 3 9


Rondje Pampus

1 413 Little Too Dynamic 2000 J. Naaraat 1 27,25 95,5 J

2 449 Sterre Dehler 29 H. van de Starre 1 26 92,7 J

3 401 Gambiet Pion G.J. Vink 1 25 94,5 J

4 428 Vivace Dehler Duetta 860 D. Muller 1 24 98,8 J

5 438 Blue Temptation Pion R.A. Kooke 1 23 94,5 J

6 490 Beaufort Ufo 27 P. van Rietschoten 1 22 98,5 J

7 416 Bon Vivant Gib’Sea 312 B. de Jonge 1 21 96,5 J

8 458 Sixpack Etap 30i J. Wiggers 1 20 98 J

9 406 Binkie Toy First 305 * 1.75 B.J. van de Woude 1 19 92,4 J

10 437 Zwelgje Waarschip 28 LD F. Barendsen 1 18 98,3 N

11 433 Meredian First 265 P. Waterloo 1 17 102,6 J

12 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 1 16 97 N

13 402 Stella Sadler 32 lang A.F.H Joosse 1 1 101,5 J

13 409 Nakika Oceanis 281 J.A. Banis 1 1 107,5 J

13 418 Najade Jeanneau W. van Dijken 1 1 101 N

13 420 Second Wave Robber III G.J. Snel 1 1 104,1 J

13 424 Feeks Hallberg Rassy 26 M.B. Smit 1 1 111,1 N

13 435 Aquarel Dehler Optima 98 J. Meijer 1 1 101,4 N

13 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 1 1 103,5 J

13 447 Basia Clever 23 J. Veenenbos 1 1 105,5 N

13 448 Capricorn Friendship 28 *1.20 F Seignette 1 1 106,5 N

13 453 Fighter Egythene 24 *1.40 A.J. Petrus 1 1 105,5 J

13 454 JP Jupiter 30 J.L.P. Pietersma 1 1 96,8 J

13 469 Big Bubbels Kalik 30 R. Nieuwenhuis 1 1 94,5 J

13 481 Big Brother Centurion 32 P. Jonker 1 1 97,5 J

13 484 Usta Sun Odessey 29.2 H. Steinhart 1 1 103 N

13 495 Fortune Pion R. de Groot 1 1 94,5 J

Snertrace

nr bootnaam type schipper x punten sw spi

nr bootnaam type schipper x punten sw spi

1 449 Sterre Dehler 29 H. van de Starre 1 19,25 92,7 J

2 438 Blue Temptation Pion R.A. Kooke 1 18 94,5 J

3 428 Vivace Dehler Duetta 860 D. Muller 1 17 98,8 J

4 401 Gambiet Pion G.J. Vink 1 16 94,5 J

5 416 Bon Vivant Gib’Sea 312 B. de Jonge 1 15 96,5 J

6 488 Meteoor Friendship 26 J. Verhoeven 1 14 104,1 J

7 490 Beaufort Ufo 27 P. van Rietschoten 1 13 98,5 J

8 495 Fortune Pion R. de Groot 1 12 94,5 J

9 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 1 11 103,5 J

10 461 Blues Moody 33 * 1.65 M. Bakker 1 10 106 J

11 1 Isjiter Waarschip 570 M. Turner 1 9 113 N

12 406 Binkie Toy First 305 * 1.75 B.J. van de Woude 1 1 92,4 J

12 409 Nakika Oceanis 281 J.A. Banis 1 1 107,5 J

12 413 Little Too Dynamic 2000 J. Naaraat 1 1 95,5 J

12 437 Zwelgje Waarschip 28 LD F. Barendsen 1 1 98,3 N

12 441 Zwalker Friendship 22 *1.4 J.A de Vries 1 1 108 J

12 448 Capricorn Friendship 28 1.20 F Seignette 1 1 106,5 N

12 458 Sixpack Etap 30i J. Wiggers 1 1 98 J

12 469 Big Bubbels Kalik 30 R. Nieuwenhuis 1 1 94,5 J

NOVEMBER/DECEMBER 2004 SLUISKADE 11 NR 3 21


Bart Snel trimt zijn spinnaker op de Second Wave. Het ontbrak aan een lekker windje tijdens Het Rondje Pampus, traditioneel

het laatste evenement van het seizoen. Maar mooi was het wel op het water...

24

NOVEMBER/DECEMBER 2004 SLUISKADE 11 NR3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!