18.09.2013 Views

NRP Academie (folder).pdf - Nationaal Renovatie Platform

NRP Academie (folder).pdf - Nationaal Renovatie Platform

NRP Academie (folder).pdf - Nationaal Renovatie Platform

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong><br />

dé opleiding voor de renovatie- en transformatieprofessional<br />

“een unieke structurele<br />

samenwerking tussen het bedrijfsleven<br />

“verbinden en vernieuwend<br />

leren ondernemen in bestaand<br />

vastgoed”<br />

“kennisdeling door de partners<br />

van <strong>NRP</strong>”<br />

“mijn eigen steentje bijdragen<br />

aan duurzaam hergebruik van<br />

de bestaande omgeving”<br />

en diverse onderwijsinstellingen”<br />

“op naar ‘lean, mean<br />

and smart”<br />

“samenwerken aan het professionaliseren<br />

van opdrachtgeverschap”<br />

“leren om anders te<br />

kijken en te handelen”


“verbinden en vernieuwend<br />

leren ondernemen in bestaand<br />

vastgoed”<br />

<strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong><br />

2<br />

Dé opleiding voor de renovatie- en transformatieprofessional<br />

De <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> is een unieke, toonaangevende opleiding, ontwikkeld in nauwe<br />

samenwerking tussen bedrijven en instellingen uit het hoger en wetenschappelijk<br />

onderwijs. De <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> is een initiatief van het <strong>Nationaal</strong> <strong>Renovatie</strong> <strong>Platform</strong><br />

(<strong>NRP</strong>), opgezet in samenwerking met de TU Delft. De opleiding richt zich volledig<br />

op het leren en ontwikkelen van nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden die nodig<br />

zijn voor de innovatie van de renovatie- en transformatiepraktijk. Na het volgen van<br />

de <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> ontvang je een diploma en ben je een door de praktijk erkend<br />

renovatie- en transformatieprofessional.<br />

In een snel tempo verschuift de aandacht van nieuwbouw naar investeringen in de<br />

bestaande bouw. Om hierop adequaat in te spelen zijn nieuwe kennis, inzichten en<br />

vaardigheden nodig. De wereld van renovatie en transformatie van gebouwen vraagt<br />

om change agents. Zij kunnen gebouwen beoordelen op hun toekomstperspectief,<br />

kennen de wensen van gebruikers en weten partijen bij elkaar te brengen om<br />

projecten mogelijk te maken.<br />

Wat biedt de <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong>?<br />

Bij de <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> ontwikkel je nieuwe inzichten en vaardigheden, die je direct<br />

in je eigen praktijk kan toepassen. Het is een opleiding die de renovatie- en<br />

transformatieprofessional van bagage voorziet om succesvol te opereren in een<br />

veranderend werkveld. Je leert vanuit je eigen specialisme verbinding te maken<br />

met betrokkenen uit andere vakgebieden. Je kunt belangen helpen samengaan om<br />

complexe projecten daadwerkelijk van de grond te laten komen. De <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong><br />

helpt je een change agent te worden in je eigen organisatie en projecten. Uniek<br />

is het integrale karakter van de <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong>. Verschillende disciplines èn de<br />

praktijk worden met elkaar verbonden.<br />

Voor wie?<br />

■ heb je een passie voor bestaande gebouwen en omgeving en ben je bereid in<br />

jezelf en je vak te investeren?<br />

■ ben je nieuwsgierig en ondernemend?<br />

■ heb je een denk- en werkniveau op minimaal HBO niveau en meerdere jaren<br />

relevante werkervaring in het vakgebied?<br />

■ kun je ons overtuigen dat deze opleiding aansluit bij jouw ambities?<br />

Als je hier allemaal ja op hebt geantwoord,<br />

dan is de <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> iets voor jou!<br />

“kennisdeling door de partners<br />

van <strong>NRP</strong>”


“mijn eigen steentje bijdragen<br />

aan duurzaam hergebruik van<br />

de bestaande omgeving”<br />

Opzet <strong>Academie</strong><br />

3<br />

De <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> is een opleiding van één jaar. De opleiding start in september<br />

2013 en eindigt eind juni 2014. In de maand december is er geen onderwijs. De<br />

studielast is gemiddeld één dag in de week. De helft van de studie vindt plaats<br />

onder werktijden. De opleiding zal op meerdere inspirerende locaties in het<br />

land worden gehouden; de thuisbasis is BK City, TU Delft. Er worden colleges en<br />

workshops gegeven en in groepsverband gewerkt aan casussen. Door de diverse<br />

samenstelling van de groep cursisten, leer je ook veel van elkaar.<br />

De opleiding is verdeeld in vier modules: Veranderen, Verbinden, Verdienen<br />

en Verbouwen. De eerste module is algemeen verkennend en gericht op de<br />

attitudeverandering. De drie andere modules gaan verder in op de inhoudelijke<br />

aspecten van de opgave. Naast de modules zijn er twee challenges per jaar, eind<br />

november en eind juni. Dit zijn workshops waar je een bijdrage levert aan een case<br />

van een partner van het <strong>NRP</strong>.<br />

VERANDEREN<br />

Executive<br />

program<br />

Initiatief Beheer<br />

VERBINDEN<br />

“op naar ‘lean, mean<br />

and smart”<br />

1 jaar + mogelijkheid eigen tijdpad student<br />

<strong>NRP</strong>challenge<br />

Ontwerp en<br />

uitvoering<br />

Veranderen<br />

De wereld verandert en veel van de bekende zekerheden zijn weggevallen. Rollen<br />

verschuiven en veranderen zodanig dat bijna niemand meer aan een traditionele<br />

rol vasthoudt. Daarmee kom je buiten de comfortzone. Dit is de essentiële basis<br />

voor het werken in renovatie- en transformatieopgaven. Je maakt kennis met de<br />

veranderende belangen en context van de opgave en leert hier met een open en<br />

ondernemende houding op in te spelen.<br />

VERDIENEN<br />

Kennisbank en kennisuitwisseling<br />

VERBOUWEN<br />

<strong>NRP</strong>challenge<br />

Diploma


4<br />

“samenwerken aan het professionaliseren<br />

van opdrachtgeverschap”<br />

Verbinden<br />

We hebben allemaal geleerd om contracten te sluiten, business to business of met<br />

kopers in een aanbodmarkt. Maar hoe bouw je allianties en sluit je overeenkomsten<br />

zonder zekerheden, met allerlei verschillende soorten partijen, zowel professionals<br />

als particulieren? Je leert succesvolle verbindingen te maken in jouw renovatie- en<br />

transformatieprojecten.<br />

Verdienen<br />

Oude verdienmodellen zijn niet meer houdbaar. Nieuwe modellen hebben alleen<br />

bestaansrecht als iedereen mag verdienen en we elkaar dat gunnen. Waardecreatie<br />

is de sleutel voor elk nieuw verdienmodel. Je leert dan ook breder te kijken dan de<br />

eerste kring van belanghebbenden, de gehele exploitatieperiode in acht nemen<br />

en duurzame verdienmodellen te ontwikkelen voor renovatie en exploitatie van<br />

vastgoed.<br />

Verbouwen<br />

Opereren in bestaande gebouwen vraagt hele andere kennis en technieken dan<br />

in de nieuwbouw. Technische innovaties op dit gebied vinden moeizaam de weg<br />

naar toepassing en realisatie in projecten. Er is veel mogelijk, maar lang niet alle<br />

partijen weten nieuwe technieken goed in renovatie- en transformatieprojecten in<br />

te passen. Je leert hoe je techniek voor je kan laten werken zodat product en klant<br />

daarvan profiteren.<br />

Zie voor een totaal overzicht van de opleiding pagina 6 en 7 van deze brochure.<br />

Executive program<br />

Drie ochtenden binnen de module Veranderen vormen tezamen een zogenaamd<br />

executive program. In deze ochtenden wordt een discussie georganiseerd met<br />

gerenommeerde sprekers rondom een van de drie thema’s die een belangrijk<br />

onderdeel uitmaken van Veranderen. Daarbij zijn zowel inspirerende sprekers van<br />

binnen als van buiten het vakgebied betrokken. Neem gerust je leidinggevende,<br />

directie of lid van de Raad van Bestuur mee naar deze ochtenden: veranderen<br />

slaagt immers beter als ook jouw leidinggevenden meewerken. En heb je geen<br />

leidinggevende, dan kun je een leidinggevende adopteren van een de partners/<br />

fellows van het <strong>NRP</strong>.<br />

Kosten<br />

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 9.750,- excl. BTW. Voor partners<br />

en fellows van het <strong>NRP</strong> geldt een korting op deze prijs van € 1.000,-. Indien je wat<br />

tijd en financiën betreft geen mogelijkheden hebt om binnen één jaar alle modules<br />

te volgen, dan is maatwerk mogelijk tegen een meerprijs. Voor de toelating vragen<br />

we je een curriculum vitae, je motivatie en een project uit je eigen praktijk (dat als<br />

casus kan worden gebruikt) toe te sturen.


5<br />

Organisatie<br />

Het <strong>Nationaal</strong> <strong>Renovatie</strong> <strong>Platform</strong> (<strong>NRP</strong>) is een onafhankelijke stichting, die<br />

duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving bevordert door<br />

renovatie en transformatie. Zij spant zich in voor het behartigen van het belang van<br />

hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving en het bevorderen van kennis<br />

en professionaliteit op het vakgebied van renovatie en transformatie.<br />

De <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> is in co-creatie tot stand gekomen door de partners en fellows<br />

van het <strong>NRP</strong>, het <strong>Nationaal</strong> Programma Herbestemming en TU Delft. Tevens<br />

wordt er samengewerkt met andere onderwijsinstellingen waaronder Nyenrode<br />

en Hogeschool Utrecht. Een belangrijk deel van het onderwijs wordt door de<br />

partners en fellows van <strong>NRP</strong> verzorgd. Door een sterke combinatie te maken van<br />

wetenschap, onderwijs en de praktijkervaring van de partners en de deelnemers is<br />

een unieke opleiding op het gebied van renovatie en transformatie ontwikkeld.<br />

Contact<br />

Wilt u meer informatie over de <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong>?<br />

Neem contact op met Erna van Holland.<br />

www.nrplatform.nl<br />

erna.van.holland@nrplatform.nl<br />

06-41522830<br />

Postbus 1819, 3000 BV Rotterdam<br />

Partners en fellows <strong>NRP</strong><br />

“leren om anders te<br />

kijken en te handelen”<br />

• ABT BV • Amvest • De Alliantie • Arcadis • Arup Nederland • Ballast Nedam<br />

• BNG • BOEI • Bouwfonds Property Development • Brink Groep • BVR Groep<br />

• Coen Hagedoorn Bouwgroep • Dudok Wonen • Dura Vermeer Groep NV<br />

• EGM architecten • Eneco • Era Contour • Fakton • FGH Bank • Haag Wonen<br />

• Havensteder • Heijmans NV • Hemubo • Hurks Groep bv • IAA architecten<br />

• IMd • Inbo • J.M. Deurwaarder Bouwgroep • J.P. van Eesteren • Koninklijke<br />

BAM Groep NV • Lexence Advocaten&Notarissen • MAB Development<br />

• Mitros • Multi Vastgoed • NRF • OVG • PPG Industries • Rochdale • Rockwool BV<br />

• Rutges • Search Ingenieursbureau BV • Stec Groep • Smits Vastgoedzorg<br />

• Stadgenoot • Staedion • STE bv • Sto Isoned BV • TBI Holdings BV • Tiwos<br />

• Trebbe Holding • Trespa International BV • Trudo • Vakgroep Restauratie<br />

• Van der Leij Bouwbedrijven BV • Van Ieperen Groep • Van Wijnen Holding NV<br />

• Velux Nederland BV • Vesteda Groep • VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling<br />

West bv • Vorm Bouw BV • Willems Vastgoedonderhoud • Wonen Breburg<br />

• Woningstichting Eigen Haard • Woonbedrijf Eindhoven • Woonbron • Woonzorg<br />

• Ymere.


Overzicht opleiding<br />

dag 1<br />

dag 2<br />

dag 3<br />

dag 4<br />

dag 5<br />

september-november 2013<br />

module VERANDEREN<br />

ontdekken<br />

theorie: de improvisatiemaatschappij<br />

praktijk: transformeren in de improvisatiemaatschappij<br />

doen: werkcollege transformatie, leren van cultureel erfgoed<br />

ondernemen<br />

theorie: nieuw ondernemerschap<br />

praktijk: ondernemen in de renovatie- en transformatiekolom<br />

doen: workshop 'ondernemen met ondernemers'<br />

ontwikkelen<br />

theorie: nieuwe ontwikkelingen waarmaken<br />

praktijk: verrassende bedrijfsprofielen in vastgoed<br />

doen: instrument 'strategische keuzes renovatie/transformatie'<br />

omdenken<br />

theorie: wie ben ik, hoe denk ik, hoe werk ik?<br />

EP<br />

EP<br />

praktijk: succesvol samenwerken in renovatie/transformatiekolom<br />

doen: ontwikkel een werkstrategie voor jezelf en je organisatie<br />

onderhouden<br />

theorie: innovatief denken over duurzaam renoveren<br />

praktijk: van duurzame ambities naar duurzame projecten<br />

EP<br />

EP<br />

EP<br />

EP<br />

doen: het toepassen van innovaties in renovatie en transformatie<br />

Sprekers en begeleiders Veranderen o.a.:<br />

Hans Bouteiller (Verwey-Jonker Instituut), Arno Boon (BOEi),<br />

Cees Anton de Vries (Origame), Bas van der Griendt (Bouwfonds)<br />

Job van Zomeren (EraContour), Sander Dorleijn (ABT),<br />

Piet van der Horst (Stadgenoot), Vincent Gruis (TU Delft),<br />

Leo Hendriks (RGD) en Anke van Hal (Nyenrode),<br />

Karin Laglas (TU Delft), Frank Bijdendijk (<strong>NRP</strong>).<br />

januari-februari 2014<br />

module VERBINDEN (Nyenrode)<br />

de belangen verbonden<br />

theorie: duurzaam verbinden met verschillende stakeholders<br />

praktijk: werken over de grenzen van je vak<br />

doen: duurzame ontwikkelingen en het belangenveld<br />

de verbouwers verbonden<br />

theorie: samenwerken en leren van andere branches<br />

praktijk: verbinden met de gemeente<br />

doen: workshop 'coproductie'<br />

de gebruikers verbonden<br />

theorie: duurzaam en ontwikkelend beheer met de gebruiker<br />

praktijk: businessmodellen vanuit exploitatie en gebruikersperspectief<br />

doen: workshop 'comakership en klantgestuurd beheren'<br />

verbinden in de praktijk<br />

- presentatie gerealiseerd project vanuit verschillende invalshoeken<br />

- casuspresentatie door cursisten aan groep toonaangevende<br />

deskundigen<br />

= Executive program<br />

Sprekers en begeleiders Verbinden o.a.:<br />

Leo van der Kemp (Arcadis), Thomas Ummels (OVG),<br />

Dennis Rutges (Rutges), Paul Terwisscha (Woonbedrijf),<br />

Jetske Thielen (Futura Wonen), Frans van Herwijnen (ABT),<br />

Dionne Baare (gemeente Nieuwegein),<br />

Henk Diepenmaat en Jack van der Veen (Nyenrode).<br />

6 Alle namen, bedrijven en onderwijsinstellingen onder voorbehoud<br />

EP


dag 1<br />

dag 2<br />

dag 3<br />

dag 4<br />

maart-april 2014<br />

module VERDIENEN (TU Delft)<br />

de gebruiker verdient<br />

theorie: de markt vanuit de eindgebruiker bezien<br />

praktijk: innovatieve renovatie-, transformatie- en exploitatieconcepten<br />

doen: workshop 'gebruiksconcepten en verdienpotentie'<br />

vastgoedpartijen verdienen<br />

theorie: het principe achter verdienmodellen in vastgoed<br />

praktijk: verdienmodellen van partijen in de verbouwkolom<br />

doen: workshop 'werken met nieuwe verdienmodellen'<br />

iedereen verdient<br />

theorie: total cost of ownership bij renovatie en transformatie<br />

praktijk: nieuwe partners leveren nieuwe verdienmodellen<br />

doen: workshop 'exploitatiewaarde verhogen'<br />

verdienen in de praktijk<br />

- presentatie gerealiseerd project vanuit verschillende invalshoeken<br />

- casuspresentatie door cursisten aan groep toonaangevende<br />

deskundigen<br />

Sprekers en begeleiders Verdienen o.a.:<br />

Hans de Jonge, Theo van der Voordt en Hilde Remoy (TU Delft),<br />

Erwin van der Krabben (Radboud Universiteit),<br />

Mark Plaisier (Herontwikkellab/Dura Vermeer),<br />

Jimmy Kools (Fakton), Bram Poeth (Eneco),<br />

Jan Nieuwenhuizen (Van Wijnen), Brink Groep en FGH.<br />

7 Alle namen, bedrijven en onderwijsinstellingen onder voorbehoud<br />

mei-juni 2014<br />

module VERBOUWEN (Hogeschool Utrecht)<br />

waarderen<br />

theorie: waardestelling van het vastgoed<br />

praktijk: werken met waardestellingen bij renovatie en transformatie<br />

doen: ontwerpatelier 'van onderzoek naar ontwerp'<br />

innoveren<br />

theorie: innovatieve renovatieoplossingen<br />

praktijk: innovaties in de praktijk van renovatie en transformatie<br />

doen: workshop 'matchen van concept, opgave en gebouw'<br />

exploiteren<br />

theorie: werken vanuit de levenscyclus<br />

praktijk: duurzame oplossingen voor renovatie en transformatie<br />

doen: elevatorpitches 'toekomstbestendig renoveren'<br />

verbouwen in de praktijk<br />

- presentatie gerealiseerd project vanuit verschillende invalshoeken<br />

- casuspresentatie door cursisten aan groep toonaangevende<br />

deskundigen<br />

Sprekers en begeleiders Verbouwen o.a.:<br />

Laure Itard (OTB en Haagsche Hogeschool),<br />

Jaap Wiedenhoff (Arup), Remko Wiltjer (IMd), Frank Hofmans (ABT),<br />

Jack Schoonderveldt (STE),<br />

Hans van der Krogt (SmitsVastgoedzorg),<br />

Jan van der Hoeve, Henk Brinksma, René Leeuw (HogeschoolUtrecht),<br />

Ulrich Knaack (TU Delft), Sto Isoned.


De <strong>NRP</strong> <strong>Academie</strong> is een samenwerking van de partners en fellows van<br />

<strong>NRP</strong>, TU Delft, Nyenrode en Hogeschool Utrecht.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!