Anzegem_toelage jubileumviering - UiT in regio Kortrijk

uitinregiokortrijk.be

Anzegem_toelage jubileumviering - UiT in regio Kortrijk

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

Provincie

WEST-VLAANDEREN

___

GEMEENTE

8570 ANZEGEM

Zitting van 6 november 2007

Aanwezig de Dames en Heren:

Victor Gerniers, Burgemeester-Voorzitter

Godfried Van de Meulebroeke, Greet Coucke, Claude Van Marcke,

Maurice Vanmarcke en Prudent Lanneau – Schepenen

Marleen Titeca-Decraene, Jan Steverlynck, Gino Devogelaere, Mia

Tack-Defoirdt, Rik Colman, Ignace Demeulemeester, Dirk Tack,

Anne Marie Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Dolores De

Vlaminck, Frank Dooms, Linda Dewaele, Albert Defeyter, Willy

Demeulemeester, Paul Verleyen en Marnix De Craemer -Raadsleden

Patrick Vandeputte - Gemeentesecretaris

Punt 3. Financiën

3.3. Wijziging toelagereglement van 6 juni 2006 t.g.v. jubilea verenigingen.

De gemeenteraad,

- Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 juni 2006 houdende vaststelling toelagereglement

t.g.v. 50-jarig bestaan van een vereniging (of hoger veelvoud van 25) ;

- Overwegende dat dit reglement thans meer dan een jaar toegepast wordt en dat een evaluatie

aan de orde is ;

- Overwegende dat het de bedoeling is om het verenigingsleven te stimuleren en de werking

ervan (die overigens grotendeels op vrijwilligerswerk gebaseerd is) te belonen ; dat het

daarom aangewezen is om de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een

gemeentelijke tussenkomst te versoepelen zodat het reglement een ruimere toepassing kan

krijgen ;

- Overwegende dat de financiële tussenkomst in een “eigen” receptie niet meer aangepast is aan

de huidige kostprijs van de dranken ; dat een lichte verhoging zich opdringt ;

- Overwegende dat vastgesteld wordt dat heel wat verenigingen in het verleden een aanvraag

indienden tot het bekomen van een toelage of een gemeentelijke ontvangst naar aanleiding

van een zilveren jubileum ;

- Gelet op de kredieten voorzien in het gemeentebudget 2007, artikel 763/332-02;

- Na bespreking ;

Beslist : unaniem

Artikel 1 :

Het toelagereglement d.d. 6 juni 2006 t.g.v. 50-jarig bestaan van een vereniging (of hoger veelvoud

van 25) wordt met ingang van 1 december 2007 als volgt gewijzigd (gewijzigde bedragen in vetjes) :

Artikel 1 : Toelage

Binnen de perken van de op de begroting voorziene kredieten wordt er met ingang van 1

december 2007 aan verenigingen die 25 jaar bestaan(of een veelvoud van 25 jaar)

of vanaf 40 jaar elk hoger veelvoud van 10 en hiertoe een aanvraag indienen:

Ofwel :

- een plechtige ontvangst op het gemeentehuis aangeboden (met receptie)

ofwel

- een financiële tegemoetkoming in de organisatie van een eigen receptie van

€ 1,25 € 2,00 per deelnemer met een maximum van € 175,00 € 250,00.

En daarbovenop kan een tegemoetkoming toegekend worden in de uitwerking van een

feestprogramma dat meer omvat dan een receptie of eetfestijn . Deze tegemoetkoming

bedraagt € 150,00 € 250,00 en wordt toegekend vanaf een 50-jarig jubileum en elk

daaropvolgend veelvoud van 25 jaar.

Artikel 2 : Voorwaarden

Deze toelage wordt uitbetaald indien de vereniging voldoet aan volgende voorwaarden:

- Erkend zijn als culturele, jeugd- of sportvereniging


- Een financieel verslag van de feestelijkheden opmaken en indienen

Artikel 3 : Procedure

Minimum 1 maand voor de viering van het jubileum doet de vereniging een aanvraag bij

het college van Burgemeester en Schepenen. Deze aanvraag omvat:

- Omschrijving van de festiviteiten

- Begroting (raming van de te maken onkosten)

Artikel 4 : Uitbetaling

Het gemeentebestuur gaat over tot uitbetaling :

a) nadat zij het financieel verslag met bijhorende facturen van de jubileumviering ontvangen

heeft

b) na gunstig advies van de cultuur-, sport- of jeugddienst.

Artikel 2 : Conform artikel 186 van het gemeentedecreet wordt dit reglement bekend gemaakt via

aanplakking en publicatie in het gemeentelijk infoblad.

Gedaan in zitting als ten hoofde,

De Secretaris, De Voorzitter,

Patrick Vandeputte Victor Gerniers.

Voor eensluidend afschrift,

Anzegem, 19 november 2007

De Secretaris, de Burgemeester,

Patrick Vandeputte Victor Gerniers

More magazines by this user
Similar magazines