18.09.2013 Views

CLUBKAMPIOEN! - Sluiskade 11

CLUBKAMPIOEN! - Sluiskade 11

CLUBKAMPIOEN! - Sluiskade 11

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SLUISKADE 11

n a v i s e t n a u t a

CLUBKAMPIOEN!

Clubmagazine van Watersportvereniging Almere Haven december 2008 nr. 23


2

Dynamisch

Wij willen veel en bewegen ons

dynamisch. Wij worden met name

gewaardeerd voor onze flexibiliteit,

effectiviteit en deskundigheid.

Ook iets voor u?

Karmac Drukwerk BV Tel.: 0320 - 28 69 75

Postbus 375, 82oo AJ Leystad drukwerk@karmac.nl

Pascallaan 71, 8218 NJ Lelystad www.karmacdrukwerk.nl

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


COLOFON REDACTIONEEL Havenmeesters

Bestuur:

Voorzitter: Frits Draijer

Secretaris: Roel Hoogeveen

Penningmeester: Frank Francken

2e penningmeester: Anton van den Berg

Havencommissaris: Nico van Baarle

Communicatiecommissie: Frank Seignette

Motorbootcommissie: Nico van Baarle

Werkgroep Nieuwe Jachthaven: Jos Verhoeven

Zeilcommissie: Michael Brouwer

E: bestuur@wsvalmerehaven.nl

Evenementencommissie:

Mieke Buitenhuis en

Roland Maes

Ereleden:

Gerrit van Laar†

Hans Oijers†

Willem Angel

Frans Beers

Richard Colijn

Roland Maes

Dirk Wurtz

Haven:

Sluiskade 11, Almere Haven

Telefoon 036 531 75 17

Fax 036 - 538 68 68

Postbus 50153 1305 AD Almere Haven

Havenmeesters:

Piet Zandstra en Friso van Zuuren - bij calamiteiten te

bereiken op 036 - 534 87 24 (Piet Zandstra) of 075 - 622

95 12 en

0654 - 692 855 (Friso van Zuuren)

Administrateur:

Bianca Vittali-Kok

Bankrekening 30 10 50 899

Postbankrekening 30 29 797

t.n.v. WSV Almere Haven / Almere

(lidmaatschapsnummer en reden betaling vermelden

s.v.p.)

Het havenkantoor is maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag geopend van 8.30 tot 14.00 uur.

Clubgebouw 10 Beaufort:

John & Jopi Stalenberg

Telefoon 036 - 531 73 17

Internet:

www.wsvalmerehaven.nl

www.sluiskade11.nl

info@wsvalmerehaven.nl

Communicatiecommissie / Redactie Sluiskade 11:

Frank Seignette - hoofdredactie/aquisitie

Frank Greiner - eindredactie en opmaak

Nico van Baarle - technisch redacteur

Frits Barendsen - internet en elektronische

communicatie

Rob Dijkstra - lay-out en pre-press

Bert Imminga - externe communicatie

Jan Mens - columnist

Annegré Nieuwenhuis - redactie, secretariaat

Henk Kluvers - redactie, externe communicatie

Patrick Langley - redactie

Druk: Karmac Drukwerk BV - Lelystad

Reacties en kopij naar:

commcie@wsvalmerehaven.nl

postbus 50153 1305 AD Almere Haven.

N.B.:

Kwetsende, persoonlijk gerichte, politieke en/of anderszins

beledigende kopij of ingezonden brieven worden niet

opgenomen.

Omslag: de Balans,

het schip van de clubkampioen van 2008, Ed Brand

foto: Frank Greiner / fotoboot.nl

Watersportvrienden.

Het jaar is tanende, de kerst staat voor de

deur, de emmers water staan klaar voor

Oud en Nieuw en het oliebollenbeslag

ligt er reeds om bereid te worden.

U ziet, uw redactie bevindt zich al in

de einde-jaarsstemming, alhoewel ik

dit schrijf direct na thuiskomst van het

lange weekendje met de huisband ‘De

Waterpokken’, alwaar ondergetekende

manmoedige pogingen doet om de

snarenpartij een beetje te volgen. Los

van de versnaperingen heeft Callantsoog

e.o. (alwaar de repetitie plaatsvond) 4

dagen en de tussenliggende nachten

kunnen genieten van onze vorderingen.

Ú bent volgend jaar weer aan de

beurt. Verder heeft u het dubbeldikke

decembernummer in handen met

alle uitslagen van de zeilcie, de

afstandsverhalen, anekdotes en wat dies

meer zij. En natuurlijk de vrijwilliger van

het jaar Henny Rijneker, die NIco bijstaat

met raad en daad (en andersom). Henny

van harte gefeliciteerd !!

Onze chef opmaak

heeft zijn handen vol gehad om al uw

informatie in deze uitgave te persen.

Waarvoor onze dank. Natuurlijk wil ik u,

ik houd het verder kort, mede namens

de gehele redactie een geweldige kerst

en een fantastisch uiteinde wensen

en vooral een heel gezond en met vele

vaarmijlen gevuld 2009. Vergeet u niet

uw foto’s in te sturen voor de kalender,

graag voor eind januari.

Namens de redactie

Henny Rijneker

Frank Seignette

ps. het antwoord op de vraag wie de

motorbootbestuurder was van het

keerschip van de Eenzame Noord (zie

de vorige uitgaven van Sluiskade 11) is

Martijn. Zijn vader Bert wil er trouwens

niet over praten.

Hallo watersporters,

Allereerst willen we alle vrijwilligers bedanken

voor hun inzet, hulp en werk dat jullie hebben

verricht op de haven. Via deze weg wil ik

jullie ook laten weten dat we regelmatig van

passanten te horen krijgen dat het er bij ons

zo goed uit ziet op de haven en dat alles er

zo verzorgd uit ziet.

Piet heeft u beloofd dat er in dit clubblad een

stukje zou staan over zijn belevenissen uit

Australië, maar dat ging niet direct lukken.

De belevenissen zijn nog zo vers dat hij dat

nog wat wil laten zakken.

We gaan nu echt de winter in en dat betekent

dat het heel rustig is op de haven. Helaas

weten boefjes dat ook en gaan dan struinen.

Laten we de boefjes voor zijn en zorg dat alle

losse dingen vast liggen of haal ze zelf weg.

(buitenboordmotor, propeller, ladders)

Sinds juli hebben we een nieuwe hefkar (de

Knijpstra), een hele investering, maar meer

dan de moeite waard. We zijn heel tevreden

met de Knijpstra en werken er met veel

plezier mee.

En dan rest ons om u het beste te wensen

voor het jaar 2009 met veel vaarplezier.

Tot snel!

Piet en Friso

Let op

Nieuwjaarsborrel

zondag

11 januari

vanaf 15:00

uur met koud

buffet en

champagne!

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 3


Ter introductie aan nieuwkomers binnen onze

vereniging: dit is een vaste rubriek, waarin

steeds een ander lid dezelfde vragen krijgt

voorgelegd. De laatste vraag luidt altijd: aan

wie geeft u de Helmstok door?

Wat is de naam van uw boot en waarom

heeft u voor deze naam gekozen?

Eerst maar even voorstellen. Mijn naam is

Klaas Boshuizen en ik ben sinds 1981 lid van

de WSV Almere Haven. Onze eerste boot was

een B.M. met de naam Dolce Vita: het zoete

leven. We hadden deze boot overgenomen

van een kennis uit Amsterdam. De boot lag

in een oude tuinderskas in Aalsmeer, maar

wij hebben de boot naar Vinkeveen gevaren

waar we een stukje land konden huren voor

een ligplaats. Na 2 jaar kochten we er een

motorboot bij voor wat meer comfort en

warmte en met deze 2 boten hebben we ruim

10 jaar gevaren. Hierna zijn we naar Almere

verhuisd en zijn we lid geworden van de WSV.

Toen er meer ligplaatsen bij kwamen, hebben

we de twee boten naar Almere verhuisd.

Enige tijd later besloten we beide boten te

verkopen om naar een wat groter zeilschip

uit te kijken. We vonden zeilen toch veel

prettiger dan motorbootje varen. Na diverse

schepen te hebben bekeken vonden we een

mooie Vollenhovense bol van 8,10 meter,

een traditioneel schip, wel even wat anders.

Met dit schip hebben we

18 jaar f ijn gezeild, het

ene jaar naar de Zeeuwse

stromen en het andere

jaar met vakantie naar het

noorden, naar Friesland en

de Waddeneilanden. Nu

met het ouder worden de

spieren ook niet zo best

meer willen en dus het

onderhoud van de boot

zwaarder werd, hebben we

besloten de knoop door

te hakken en de boot te

verkopen. Al snel hadden

we er een koper voor.

Omdat we nu tijd genoeg

hadden en toch wilden

blijven varen, gingen we op

zoek naar een motorschip.

In april 2006 vonden we

een boot die geschikt leek

om voor langere tijd mee

weg te gaan. Bij de f irma

Ietten in Sneek konden ze

ons snel een nieuw schip

leveren: een Bully 9,60

O.K., een zeer compleet schip. In oktober

2006 hebben we het schip gedoopt en

genoemd naar onze eerste boot: Dolce

Vita. In de afgelopen 2 jaar hebben we er

ongeveer 480 uur mee gevaren, met heel

veel plezier en zonder problemen en met

een heel ander vaargebied.

Wat was de verste tocht met uw huidige

schip?

Met deze boot zijn we diverse rivieren op-

en afgevaren. Onder andere vanuit Almere

via de Vecht naar de Linge, vandaar via

4

De Helmstok - Klaas Boshuizen

Gorinchem naar de Biesbosch. Van daaruit

via de Maas naar Mook en terug via het

Maas-Waal kanaal naar Nijmegen en

Lobith, terug via de IJssel en de randmeren

en daarna nog diverse tochten naar de

Noordelijke provincies.

Leuke tochten door smalle kanalen en

plassen.

Wat verwacht u van de vereniging?

De eerstkomende tijd zal er niet veel

veranderen. De haven zal natuurlijk goed

bijgehouden moeten worden. Het bestuur

en de diverse vrijwilligers zullen hier dan ook

voor zorgen. Wel zal er over enige jaren veel

gaan veranderen gezien de vele plannen

die de gemeente heeft met het, rondom de

haven en jachthaven gelegen, gebied.

Heeft u naast het varen nog andere

hobbies?

Aan en in het huis is altijd wel wat te doen.

Ook de tuin vergt altijd wel wat onderhoud.

Verder moet je de sociale contacten met

familie en vrienden natuurlijk ook niet

verwaarlozen.

Wat zijn uw toekomstplannen?

Zomers lekker varen en in de koudere

periodes de warmere streken opzoeken.

Aan wie draagt u de Helmstok over en

waarom?

Ik draag de helmstok over aan Bert de

Jonge. Hij is al vele jaren lid van de WSV en

heeft ook al eens een periode in het bestuur

gezeten. Bovendien is hij een fanatiek zeiler

in de avondcompetitie.

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


Frits Draijer - voorzitter WSV Almere Haven - komt op de koffie - of niet

Beste watersportvrienden.

Zelfs bij de laatste editie van het jaar moet

de voorzitter achter zijn vodden aangezeten

worden om de kopij in te leveren. Het

laatste nummer van het jaar dreigde bijna

het eerste nummer van het nieuwe jaar te

worden en dat komt eigenlijk omdat ik niet

goed kon kiezen waar ik het met u over zou

gaan hebben.

Ik kan het met u hebben over de laatste

algemene ledenvergadering; misschien niet

zo’n goed idee omdat velen van u hierbij

zijn geweest en dit geen nieuws is. Wel

wil ik Frank Francken van harte welkom

heten als nieuwe penningmeester, en Hans

Steinhart oprecht bedanken voor zijn inzet

en al het werk dat hij heeft gedaan voor de

vereniging.

Ook kan ik u het een en ander vertellen

over het overlegorgaan IJmeer van het

watersportverbond dat zichzelf heeft

opgeheven. Is dit boeiend? Betekent dit dat

de plannen met het IJmeer van tafel zijn?

Nee dus, het Watersportverbond is erachter

gekomen dat eff iciëntie niet te halen valt uit

kwantiteit (het aantal overlegorganen) maar

kwaliteit (de juiste man op de juiste plek).

En zo had ik ook nog de titel 'veiligheid' op

mijn lijstje staan. Een titel waar ik mee

werd geconfronteerd door de verkoopkeuring

van mijn schouw. Een aspect dat ons

allemaal aangaat en treft; zeker nu de

boten weer op het droge staan en iedereen

de klussenlijst aan het opmaken is.

We doen als vereniging in de haven

heel veel aan veiligheid; er worden jaarlijks

tienduizenden euro’s uitgegeven aan

veiligheid en comfort. Comfort spreekt voor

zich en veiligheid is onlosmakelijk verbonden

met aansprakelijkheid, vandaar dat dit bij

ons een zeer hoge aandachtswaarde en

prioriteit heeft.

Ik kan u gerust stellen; bij onze

vereniging is dit allemaal prima geregeld,

maar hoe is de veiligheid bij ú aan boord??

Hier hebben wij als bestuur geen of

nauwelijks inzicht in, zelf heb ik in onze haven

twee gasexplosies van dichtbij meegemaakt

waarbij gelukkig geen slachtoffers zijn

gevallen, maar je wilt niet weten wat je op

zo’n moment overkomt en welke krachten

hiermee gepaard gaan.

Een ondeugdelijke of onveilige

gasinstallatie aan boord brengt niet alleen

uw leven, maar ook dat van anderen in

gevaar. Ook zal een verzekering in dat geval

niet uitkeren. In de praktijk zien we dat we

zelf een beetje de criteria bepalen voor onze

veiligheid aan boord: je ruikt geen gas,

alles functioneert naar behoren; dus onze

gasinstallatie voldoet aan de eisen.

Dit is echter te kort door de bocht. Vandaar

dat ik u op weg wil helpen om eens met

andere ogen naar uw gasinstallatie te kijken.

Uitgaande dat u dit op een eerlijke manier

doet is dit een betrouwbare check waarbij u

op de volgende 10 punten uw installatie zelf

kunt controleren.

1- Staat de gasf les in een goed

afgesloten bun met afvoer aan

onderzijde van 2 cm2? Ja = 0 punten, nee = 5 punten.

2- Ruilt u lege voor volle f lessen?

Ja = 0 punten, nee = 5 punten.

3- Is uw gasleiding van koper?

Ja = 0 punten, nee = 3 punten.

4- Is de gasleiding uit een stuk of zijn

er koppelingen gebruikt?

Ja = 0 punten, nee = 2 punten.

5- Is voor ieder toestel een goede

(kogel)afsluiter geplaatst?

Ja = 0 punten, nee = 2 punten.

6- Hebben alle toestellen een

7-

thermische beveiliging?

Ja = 0 punten, nee = 5 punten.

Is de gasslang ouder dan2 jaar?

(is te zien aan datum op slang)

Ja = 3 punten, nee = 0 punten.

8- Is de gasdrukregelaar ouder dan

10 jaar? (Is te zien aan datum op

regelaar)

Ja = 3 punten, nee = 0 punten.

9- Zitten de slangen met goede rvs

slangklemmen vast?

Ja = 0 punten, nee = 3 punten.

10- Wanneer is de leiding voor het

laatst gecontroleerd op lekkage?

(afgeperst)

1 jaar =0 punten, 2 jaar = 1 punt,

langer dan 2 jaar = 2 punten.

Als u alle punten optelt dan vindt u hier het

resultaat:

0 punten: u mag

zich met recht

de trotse bezitter

noemen van een

veilig schip, wij

komen graag bij u

aan boord.

2 punten: ik durf

bij u wel een

bakkie koff ie te

komen drinken.

3 punten: als de

koff ie is gezet

kom ik en drink

deze liever

buiten op.

4 punten: Ik blijf liever op de steiger, maar

waar staat de gasf les?

5 punten: De trek in koff ie is mij vergaan.

5-10 punten: Vraag de havenmeester om

een plaats aan de strontsteiger.

10-20 punten: We vragen de havenmeester

u uit de haven te slepen en stickers

“explosiegevaar” aan te brengen.

20-37 punten: Ga midden op het Gooimeer

voor anker en laat niemand binnen een

straal van 1 km bij u komen; u bent in

levensgevaar!!

Mocht u met deze kleine test twijfelen

aan uw eigen objectiviteit, laat deze test dan

door uw buurman uitvoeren want ook hij is

gebaat bij een veilige buurman.

Ik kan mij voorstellen dat u na het

lezen van deze checklist misschien behoefte

heeft aan een professionele keuring, of

professionele hulp bij het oplossen van

uw problemen. Laat dit ons dan weten,

wij zouden bij voldoende belangstelling

een mantelovereenkomst kunnen sluiten

bij een gecertif iceerd bedrijf om zo een

aantrekkelijke prijs te kunnen realiseren.

Ik hoop u hiermee aan te zetten om de

veiligheid op uw schip objectief te benaderen

en dat wij hiermee het vuurwerk kunnen

beperken tot de komende jaarwisseling,

waarbij ik u alvast een heel gelukkig en

voortvarend 2009 wil toewensen.

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 5

Frits Draijer


DE NIEUWE JACHTHAVEN - deel XII -

Beste mede-leden,

Zoals ik op de laatste ledenvergadering heb

gemeld gaat de planvorming voor de nieuwe

jachthaven gestaag voort.

Voor wie het heeft moeten missen, hierbij

de actuele stand van zaken.

De haven

Het ontwerp voor de haven is nog verder

aan onze wensen aangepast. Belangrijkste

wijziging is dat we nu 180 parkeerplaatsen

ter beschikking krijgen, direct bij de ingang

van de jachthaven. Die parkeerplaatsen

liggen straks weliswaar buiten het hek, maar

zullen enkel voor leden toegankelijk zijn.

Op de kop van het havenhoofd (ter hoogte van

de huidige veersteiger) komt een clubhuis

dat we de uitstraling van een Regatta

Center willen geven. We denken aan drie

bouwlagen. Op de begane grond de sanitaire

en technische voorzieningen en bergruimte

voor de piraatjes, masten e.d. Daarboven

het clubhuis en vergaderruimtes met een

groot terras dat uitkijkt over het Gooimeer.

Tenslotte op de bovenste verdieping de

kantoren en de “uitkijk” over de beide

havens voor de havenmeesters.

Ten opzichte van het laatste ontwerp hebben

we nog één wijziging gevraagd. Dit betreft

de vorm van het trailereiland. De door ons

voorgestelde langwerpige vorm biedt meer

ruimte voor het stallen van trailerbare boten.

Aan het eind komt een afspuitplaats met

een schuurtje voor de hogedrukreiniger en

is ruimte om te keren.

Capaciteit

Onze huidige haven heeft ongeveer 12.500

m 2 aan boxruimte. In de nieuw getekende

haven wordt dit bijna 20.000 m 2. Als ook

de huidige en nieuw geplande ligplaatsen in

de havenkom daar nog bijkomen, zullen we

in totaal op ongeveer 24.500 m 2 uitkomen.

Waarmee we in oppervlak dus bijna

verdubbelen.

Stalling

Het stallingsterrein dat ongeveer ter hoogte

van het huidige surfstrand komt, is uitgebreid

tot 1,5 ha. Ook is het aantal bomenrijen

verminderd, zodat het terrein beter benut

kan worden. De helft van het terrein hebben

we permanent ter beschikking, het overige

enkel van oktober t/m april. Wel zal het

volledige terrein omheind en afgesloten zijn.

Bij dit terrein zijn gebouwen gepland voor

opslag van materiaal, stalling van het rijdend

materieel en een kantine met sanitaire

voorzieningen voor de havenmeesters en

leden. In het haventje zal plaats zijn voor

ongeveer 15 boten.

6

Vervolg

Naar verwachting zal het ontwerp nog deze

maand worden afgerond. Daarna begint

echter de zwaarste klus, het onderhandelen

over de prijs. Een haven die ongeveer

tweemaal groter is, krijgen we uiteraard niet

voor niets. Maar dat hoeft ook niet, want

een grotere haven levert ook meer op. Wat

in de onderhandelingen echter altijd voorop

zal staan is:


Een m2

ligplaats mag straks in de

nieuwe haven niet duurder zijn dan

deze in de oude situatie zou hebben

gekost.

De voorzieningen in de nieuwe haven

moeten minimaal vergelijkbaar zijn

met de huidige.

Het pachtcontract met de gemeente

mag niet slechter zijn dat ons

huidige contract met de domeinen.

Alle extra kosten en ongemak tijdens

de “verbouwing” dienen volledig te

worden gecompenseerd.

De nieuwe haven zal niet direct

volledig bezet zijn, de gemeente

draagt de kosten van deze tijdelijke

overcapaciteit.

Dit alles zal de komende tijd het nodige

rekenwerk opleveren. Ik ben daarom blij dat

ik met Frank Francken nu een tweede sterke

f inanciële man naast me in het bestuur heb.

Ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat

we deze klus zullen klaren.

Tot ziens !

Jos Verhoeven

jos.verhoeven@vef id.nl

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 7


8

WWW.SCHEEPSDIEF.NL Ons adres: Onderwal 8 1411 LV Naarden

Telefoon 035 - 6942476 . Telefax 035 - 6949150 . info@scheepsdief.nl

Groot assortiment, zeer vakkundige hulp, snelle levertijden en

service op het gebied van o.a: kleding, scheepsbeslag, touwwerk,

splitsen, motoronderdelen, verf / antifouling, onderhoudsmiddelen.

Bekende merken: Gill, Gaastra, Magic Marine,

Marine Pool, Dubarry, R.W., Sikkens, International, Epifanes,

West Systems, Sailtron, ASA, Wichard, Besto, Plastimo, etc. etc.

U bent van harte welkom bij “Scheepsdief” Watersport

Van april tot september zeven dagen per week geopend

U vindt ons in de Jachthaven van Naarden

WATERSPORT "OOST"

MIDDENWEG 105 - 107

AMSTERDAM

TELEFOON 020-694 60 42

BIJNA ALLES VOOR UW BOOT

Touwwerk, Stootwillen

Kompassen, Dieptemeters,

Warmtekleding, Verlichting,

Plotters, Besturingssystemen,

Vlaggen, Noodsignalen,

Jachtverven, Lieren,

Zeilkleding, Reddingsvesten,

Autopiloot,

en nog veel meer; maar kom

zelf kijken in onze zaak.

U bent van harte welkom.

DE SPECIAALZAAK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

LEDEN WSV ALMERE-HAVEN 10% KORTING

WATERSPORT "OOST"

“Betrouwbaar, bekwaam

en betrokken”

Dat vinden wij van onszelf en dat wordt elk jaar bevestigd door

onze cliënten in het Incompany onderzoek. Vroeger waren we

vooral ook BESCHEIDEN maar dat durven we heel voorzichtig los

te laten nu we tot de 15 grootste accountantsorganisaties van

Nederland behoren met 500 medewerkers verdeeld over 14 vestigingen.

Onze groei komt natuurlijk niet uit de lucht vallen maar

heeft te maken met het vertrouwen in ons van onze cliënten.

In onze dienstverlening staat de persoonlijke relatie centraal.

De omvang van onze organisatie staat borg voor continuïteit

en kwaliteit. Meeuwsen Ten Hoopen is aangesloten bij Moore

Stephens, een wereldwijd samenwerkingsverband van onafhankelijke

kantoren.

www.meeuwsentenhoopen.nl

Spoordreef 25-27

1315 GK Almere

Postbus 10325

1301 AH Almere

Telefoon: (036) 53 44 862

Fax: (036) 53 43 740

E-mail: almere@mth.nl

Vestigingen: Almere - Assen

Baarn - Barneveld - Bussum

Emmeloord - Epe - Heerde

Hoevelaken - Lelystad - Meppel

Putten - Steenwijk - Veenendaal

Adv Alg 93x130 fc.indd 1 DECEMBER 2008 SLUISKADE 11-12-2007 11 NR 23 11:38:33


LICHTENERGIE

Bewust heb ik voor bovenstaande titel

gekozen, in de volksmond wordt veelal

de naam zonne-energie gebruikt, maar deze

kreet is inmiddels wel erg verouderd.

De tegenwoordig aangeboden

energiepanelen werken al bij beperkt licht

en werken niet meer alleen als de zon

schijnt. Hierdoor is de investering in dit

soort panelen inmiddels méér verantwoord

geworden.

Ook ik heb de nodige scepsis gehad

over deze vorm van energie-opwekking,

maar heb afgelopen voorjaar de knoop

doorgehakt en mijn boot voorzien van een

tweetal daglichtpanelen van elk 85 watt /

12 volt (onbelast ca. 21 volt) en een daarbij

behorende regelaar.

Kosten: ca. € 1.350,- (en een paar uurtjes

werk).

Na enig puzzelen waar en hoe ik deze

zaken het best zou kunnen aanbrengen

zijn ze in ongeveer 6 uurtjes geplaatst en

aangesloten. Tot mijn genoegen was het die

dag redelijk mooi weer: redelijk wat zon en

af en toe een f linke wolk die overtrok. Dit

gaf mij direct al een beeld van de (goede)

werking van het geheel.

Helaas hebben we niet zo’n geweldige zomer

achter de rug, maar desondanks hebben wij

tijdens onze vaartochten naast het opladen

via het varen (motorloop) nauwelijks gebruik

gemaakt van walstroom, ondanks dat wij

met onze vele verbruikers aan boord toch

tot de groot energiegebruikers onder de

varenden gerekend moeten worden.

De gemiddelde dagopbrengst van de

daglichtpanelen heb ik redelijk nauwkeurig

bijgehouden (de toegepaste regelaar

biedt daar mogelijkheden voor) en ik

kom, gemeten tussen 1 Augustus en

10 September 2008 op een gemiddelde

dagopbrengst van 36 Ah per dag.

Er waren uiteraard ook zeer regenachtige

dagen, waarbij de opbrengst terugliep tot

ca. 22 Ah per dag, maar op de helaas

schaarse zonnige dagen werd een opbrengst

van meer dan 60Ah per dag geregistreerd.

Dit resultaat heeft mijn verwachtingen

overtroffen en mij het gevoel gegeven dat

de investering zeer de moeite waard is

geweest, mede gezien de wijze waarop wij

ons drijvende huisje gebruiken.

U moet er niet vanuit gaan dat u het

geïnvesteerde bedrag terug gaat verdienen,

wat u wel moet meerekenen is de vrijheid

en het gevoel van autonomie wat het u kan

brengen.

Het gaat in dit bericht te ver om alle

mogelijk- en onmogelijkheden de te

beschrijven. Mocht u echter geïnteresseerd

zijn in deze vorm van energie, die ook nog

eens milieuneutraal is en in de winter géén

omkijken naar de accu behoeft, dan kunt u

mij per e-mail uw vragen stellen. <

stoker_machinist@wsvalmerehaven.nl

(ook te vinden op de website van de

vereniging, onder het kopje “vraagbaak”)

De langste tocht!

Beslist een van de merkwaardigste ondernemingen

van 2008 (en enkele voorgaande

jaren). Ronald Habing (links) van de ZARIBA

besloot na treurige familieomstandigheden

huis en Almeerse haard te verlaten voor een

scheepsavontuur dat uiteindelijk in Zuid-

Amerika had moeten uitmonden, met als

doel aldaar met bootverhuur verder de kost

te gaan verdienen. Het pakte totaal anders

uit. We hopen daar in een volgend nummer

uitgebreid op terug te komen, want Ronald

-solozeilend!- overkwam het ene avontuur na

het andere. In elk geval: hij -en zijn Zariba-

zijn terug. En maakten ontegenzeggelijk de

langste tocht. Hier ontvangt Ronald de prijs

voor de langste tocht tijdens het Eindejaarsbal

op 22 november uit handen van zeilcommissievoorzitter

Bert Joosse.

clubhuisbericht

Klaverjas- en Poker(les)

Op zondag 7 14 21 en 28 december

vanf 14:00 uur. Gratis soep en borrelhapjes

Het clubhuis is gesloten tussen 27

februari en 16 maart ivm vakantie.

Nieuwjaarsborrel zondag 11 januari

vanaf 15:00 uur met koud buffet en

champagne

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 9


10

De Kookkolom!

Afgelopen zomer lag Zwelgje met twee

bevriende schepen op het Grevelingenmeer.

De zevenjarige Tom aan boord van een van de

schepen bleek een bedreven krabbenvanger.

Hij had het tot kunst verheven.

Tom had ontdekt dat krabben beter bijten

als hij een stukje cervelaatworst gebruikte in

plaats van een mossel. Nog beter was een

stukje ontbijtspek. Dan beten ze pas echt

goed.

Als bewijs zou hij een emmer vol gaan

vangen. Ik beloofde dat ik er dan krabbensoep

van zou maken. Nu had ik nog nooit iets

anders met de gevangen krabben gedaan,

dan een krabbenrace houden. Maar als je

kreeftensoep kan maken, moet krabbensoep

ook kunnen, vond ik.

Dat leek Tom wel wat en met dubbele

energie ging hij aan de slag.

Hij ging spek uit de kombuis halen, tot zijn

moeder hem een halt toe riep. Niet al het

ontbijtspek mocht gebruikt worden. Ik ging

vast kijken wat ik zoal aan ingrediënten had

voor een lekkere bouillon en verheugde me

op het experiment.

Helaas waren onze vrienden minder

enthousiast. Krabbensoep oké, maar van

krabben uit het haventje waar ook alle

viezigheid uit de schepen lag, dat gingen

ze niet eten. Daar ging mijn fantasie. Als

niemand het eet, dan is de lol d’r van af. Tom

reageerde laconiek. “Dan ga ik toch gewoon

een krabbenrace houden.” En weg was hij,

met zijn emmer vol krabben.

Enigszins verbolgen maakte ik die avond van

het overgebleven ontbijtspek voor iedereen

Spaghetti Carbonara.

100 gram ontbijtspek, in reepjes

Geraspte kaas

1 ei, losgeklopt

Pasta, 100 gram per persoon

Bak het spek uit in een koekenpan. Schenk

het uitgebakken spek met het vet over de

gekookte pasta. Roer het losgeklopte ei

erdoor. Schep twee handenvol geraspte kaas

door de pasta. Breng tenslotte op smaak

met zwarte peper.

Het experiment met de krabbensoep moet

wachten tot ik weer een enthousiaste

zevenjarige krabbenvisser tref. Maar ik ga

het uitproberen. Da’s zeker.

Lucia Zwaanenburg

Kookstudio Luciaz' eeterij

VERBAND OBESITAS EN ANTIFOULING?

De vervuilende stof tributyltin kan bij mensen misschien obesitas veroorzaken.

Die conclusie trekken wetenschappers van de Japanse Graduate University of

Advanced Studies. Tributyltin activeert receptoren die betrokken zijn bij de

stimulatie van vetopslag en de groei van vetweefsel. Voor deze activatie zijn

slechts zeer lage concentraties van de vervuilende stof nodig.

Tributyltin (TBT) is een stof die veelvuldig gebruikt wordt, maar de bekendste

toepassing is in ‘antifouling’ verf voor boten. Deze verf voorkomt de aangroei

van mosselen en algen op de scheepsromp. TBT komt op die manier in

het water terecht, waar het zich kan ophopen in vis en schelpdieren. Het

is bekend dat verschillende zeedieren last hebben van deze vervuiling. Zo

ontwikkelen vrouwelijke purperslakken, onder invloed van de schadelijke stof,

bijvoorbeeld mannelijke geslachtskenmerken, waardoor zij zich minder goed

kunnen voortplanten. Naar aanleiding van deze waarneming werden binnen

Europa maatregelen genomen. Vanaf 1 januari 2003 mocht TBT niet meer

worden aangebracht op nieuwe boten en voor 1 januari 2008 moest alle TBT

van de rompen van bestaande

boten verwijderd zijn.

Helaas is hiermee het probleem

niet opgelost, want zeer lage

concentraties TBT lijken nu ook

een effect te hebben op mensen.

Wij krijgen de schadelijke stof

binnen via de consumptie van

vis en schelpdieren en via het

eten van gewassen, waarbij

TBT als insectenverdelger wordt

gebruikt. De stof is verder

belangrijk in de industrie, voor

antischimmelbehandeling van

hout, watersystemen en textiel. De

effecten bij purperslakken vinden

plaats bij concentraties van enkele

micromol, maar de Japanners

Taisen Iguchi en Yoshinao Katsu ontdekten dat een concentratie van enkele

nanomol TBT genoeg is om de activiteit van een aantal genen, betrokken bij

vetmetabolisme, om te gooien.

Er is een verband tussen het toegenomen gebruik van chemicaliën in de

industrie over de laatste 40 jaar en een toename in het aantal gevallen van

obesitas. TBT zou hierin een rol kunnen spelen. De schadelijke stof activeert

verschillende receptoren die betrokken zijn bij de stimulatie van vetopslag

en de groei van vetweefsel. Of deze twee echt oorzaak en gevolg van elkaar

zijn, is niet zeker. Iguchi en Katsu vinden de relatie op basis van hun eerdere

resultaten echter zeer aannemelijk en gaan daarom door met hun onderzoek.

Mogelijk blijkt in de toekomst dat vervuiling mede-veroorzaker is van de

huidige obesitas-epidemie.

dit artikel werd op internet aangetroffen door

Rob Kahlé

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


DE GROTE OOST

Dit jaar voor de eerste keer meegedaan

aan de Grote Oost, een zeilevenement

van WSV Almere-Haven.

We waren met drie personen aan boord:

ikzelf (Dick), Richard en Bauke; het doel

was een gezellig zeilweekend.

We vertrokken zaterdag om half twaalf vanuit

Almere Haven, waar we startten tussen de

scheidingston en de vlaggenmast die op de

dijk staat. Het woei hard en daarom hadden

we de genua vervangen voor de fok. Maar

we merkten al snel dat we eigenlijk ook het

grootzeil hadden moeten reven. We liepen

wel zes knopen, maar vaak hadden we meer

helling dan snelheid. Om dat de wind eerder

toenam dan af besloten we te reven voor dat

we de Hollandse Brug onderdoor waren.

Later bleek dit de verkeerde beslissing.

We hadden het reven moet uitstellen tot bij

de brug om zo de verloren tijd te kunnen

verkleinen. Het liep allemaal erg tegen en

we besloten dan ook uit de wedstrijd te

stappen, en gewoon als toerboot verder te

gaan naar Hoorn.

Eenmaal op het Markermeer konden we een

ruime koers gaan varen en we liepen al snel

6.5 knoop constante snelheid.

Regelmatig gingen we over de 7 knopen

heen en een paar keer maakten we zelfs

7.4. Helaas is de klem van m'n grootschoot

versleten. Die kon de kracht niet meer aan

waardoor de grootschoot er regelmatig

uitschoot en zo moesten we 'm de hele weg

in de hand houden. Om niet te hoog aan

de wind te hoeven varen zijn we een eindje

doorgevaren en toen overstag gegaan

richting Hoorn.

Toen we een koers rond de graden 340

voeren, heb ik het roer overgedragen aan

Bauke. Die had nog nooit gezeild, maar wist

de boot perfect op koers te houden. Samen

met Richard deden wij het trimmen van de

zeilen en werd het een kunst de meeste

snelheid uit de boot te halen. Vlak voor

Volendam kwamen we nog een Compromis

777 tegen, de Vento. We voeren even naast

elkaar en haalden dezelfde snelheid, waarna

hij afboog naar Volendam. We voeren de

hele tijd meer dan 6.5 knoop per uur en

Hoorn kwam dan ook snel dichterbij.

Om ongeveer drie uur liepen we de haven

van Hoorn binnen en voeren naar WSV De

Hoornblazers waar de andere deelnemers al

aan de steiger lagen. We hebben The Happy

Sailer naast de Najade 3 gelegd van Willem

en Gerda en zijn toen Hoorn in gegaan waar

we een lekker visje hebben gegeten. In Hoorn

kwamen we Theo nog tegen die met zijn boot

naar de 8 uur van de Compromisclub zou

gaan, maar door omstandigheden liep dat

anders. Na een drankje zijn we weer naar

de boot gegaan en om 19:00 werden we

verwacht in het restaurant op de haven.

Aan tafel kwamen Wiep, Anna, Alice, Dick,

Johan en Flip er ook bij zitten. Het werd een

gezellige avond en het eten was lekker en

we gingen dan ook voldaan weer naar de

boot.

Daar hebben we nog even een borreltje

gedaan samen met Gerda en Willem van de

Najade 3. Om ongeveer 23:00 zijn we naar

onze kooi gegaan.

De volgende morgen zijn we begonnen met

een lekker ontbijt met een vers gekookt eitje

erbij.

De wind woei hard uit 't zuidwesten: Bft 7 en

soms nog harder.

De zeilwedstrijd werd afgeblazen en een

aantal boten besloot nog niet uit te varen.

Om 10:00 besloten wij de trossen los te

gooien en uit te varen. Het was de bedoeling

om in de havenkom van Hoorn het grootzeil

te hijsen, maar het woei zo hard dat we

besloten om op de motor recht tegen de

wind naar Marken te varen. Vandaar zouden

we dan kunnen zeilen... helaas was de

wind naar Zuid gedraaid toen we bij Marken

aankwamen en konden we pas gaan zeilen

bij de IJM 13.

We kwamen pas om ongeveer 18:00 in

Almere Haven aan.

Het was een gezellig weekend en zeker

herhaalbaar: de Grote Oost doen we volgend

jaar weer.

Alleen heeft Evelien aangegeven dan mee te

willen met de kinderen.

Ik denk dan ook dat het weekendje dat we

nu al drie jaar doen met Richard volgend jaar

de 8 uur van compromis club gaat worden

en dan ook weer met Bauke er bij. <

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 11


NU WEET IK HET WEER!

Een weerbarstig zomertje habben we dit jaar. En gelooft

ú dat nou, dat de afgelopen 2 jaren de warmste waren

sinds de tellingen begonnen? Er waait een frisse wind

over Nederland en de regen valt per maandhoeveelheid

in een uur.

Trouw luisteren we naar de weerberichten. Op de radio,

via de marifoon, naar de buurman in de haven. Dan

hebben we nog de sms’jes op aanvraag, de navtex,

het weerbericht bij het havenkantoor en sommigen zijn

via de laptop aan boord ook nog voorzien van alles

dat via internet binnen te halen valt. Kom daar maar

eens uit!

En dan gebeurt het: er barst midden in het weekend

een stevig onweer los, de beloofde 50 knopen

wind komen er echt en er blijken heel veel bootjes

buiten te zijn. De redders van de KNRM hebben er

hun handen vol aan. Zijn al die watersporters nou zo

eigenwijs? Moet je dan bij een opmerking over onweer

in het weerbericht maar niet gaan varen, ook al is het

prachtig weer - geen wolkje aan de lucht! - en de hele

warme dag in de haven blijven liggen? Op het water is

tenminste nog wat verkoeling te vinden.

Het zou zo handig zijn om naast al die informatie over

het weer een verwachting te hebben voor de plek waar

je zelf bent. In Nederland kan het weer plaatselijk

nogal verschillen zoals u ook wel eens gemerkt zult

hebben.

En de redders van de Koninklijke Nederlandse Redding

Maatschappij? Die houden het weer ook nauwgezet

bij, via alle mogelijke systemen. Ze trekken daar

alleen andere conclusies uit dan u en ik: het wordt

Redding Maatschappij-weer, we konden het wel eens

druk krijgen. Of: het gaat 10 waaien, mooi om even

een uurtje te oefenen.

Er is hoop. Die hangt samen met uw klokje en uw

thermometer aan het schot in uw kajuit mooi te

glimmen. De hoop heet: barometer. Vergeet u even die

fraaie termen als “bestendig”, “regen”, “veranderlijk”

en “storm”, want daar heb je eigenlijk niet zoveel aan.

Zet u de keukenwekker er even bij, en noteert u dan

ieder uur de barometerstand. De clou zit hem namelijk

in de verandering, niet in de stand. Als u een daling

of een stijging constateert, kunt u wind verwachten.

Na drie uur hebt u vier standen genoteerd en kunt u

een trend zien. Daalt nu de barometer met een punt

per uur, dan komt er windkracht 6 aan. Is de daling

twee punten per uur, reken dan op windkracht 7. Bij

een daling van 3 punten hoeft u niet meer te denken

aan uitvaren. Ruimt u dan liever uw dek op en leg nog

een extra lijntje aan uw boot, want er wordt minstens

windkracht 8 verwacht. Een snel stijgende barometer

duidt op een weersverbetering, maar kan ook met veel

wind gepaard gaan.

Weet u het weer?

12

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


13

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 13


Vervolg van SK 11 nr 22:

WSV-DUIF ONTMOET KROATISCHE DOLFIJN

aflevering 2- Duikboottunnels en een

verkeerde haven

Zonder verdere incidenten worden we

de volgende ochtend wakker. De wind

is helemaal gaan liggen, maar komt

alleen wel uit een hele andere hoek. Hij is

noordwest geworden en het waait tussen

de 10 en 15 knopen. Na weer een heerlijk

ontbijt met lekker vers brood, gebakken ei en

verse koff ie, gooien we om 11:30 uur los en

varen het Zverinacki Kanal op. Aan bakboord

nog steeds Dugi Otok en aan stuurboord het

eiland Zverinac. Vandaag moeten we voor

het eerst kruisen want onze bestemming

ligt in de richting waar de wind vandaan

komt. Een half uurtje na vertrek zien we ten

noorden van Bozava de 2e duikboottunnel,

toch een vreemd gezicht, zo’n gat in de

bergwand. We kruisen lekker op naar het

noorden en we volgen ieder onze eigen

koers maar omdat er weinig boten varen,

kunnen we toch steeds goed zien waar het

andere lid van onze f lottielje is. Ons doel

is vandaag Pantera Bay, om te ankeren en

daarna Veli Rat, om te overnachten, beide

op het meest noordwestelijke puntje van

Dugi Otok, daarachter ligt de Adriatische

zee. Maar eerst zeilen we lekker en voorbij

Zverinac wordt het vaarwater wijder en we

kunnen richting het noorden en het oosten

de eilanden Molat en Veli Tun en daarachter

Sestrunj zien liggen. Als we op een gegeven

denken Peter en Janneke te zien aankomen,

liggen wij in de aanslag met ons fototoestel,

dit zijn mooie beelden. Als de boot dichtbij

is, en wij al een aantal foto’s hebben

gemaakt, blijken het Peter en Janneke niet

te zijn, Ronald en ik liggen in een deuk.

Geen wonder dat ze ook niet terugzwaaiden.

Tsja, die huurboten lijken ook allemaal op

elkaar. Die mensen zullen ook wel gedacht,

wat moeten die lui toch…. Er komt nog een

boot aan en dat zijn Peter en Janneke wél,

nog nalachend maken we nu leuke plaatjes

van de juiste boot. We kruisen vlak achter

elkaar langs en even later zijn we weer een

paar mijl van elkaar verwijderd.

Vrouwen aan het roer

Uiteindelijk varen we ten noorden van Dugi

Otok tussen een paar naamloze rotsen door

de Adriatische zee op. Slechts 2 mijl want

dan zijn we in de grote inham ten noorden

van Soline en Veli Rat. Even later varen we

de Pantera Bay binnen en hoewel we op

het water steeds weinig boten zien, ligt hier

toch wel een 20-tal boten voor anker. We

hoeven het anker niet te laten zakken want

er liggen moorings in het water. We kiezen

er eentje uit, en we varen er langzaam naar

toe, want hoewel de dieptemeter genoeg

water aangeeft, blijven we een beetje

wantrouwend, want ja hè, je ziet de bodem

zo goed door dat heldere water. Het lijkt

gewoon minder diep dan het is. Uiteindelijk

is het nog niet zo gemakkelijk om het touw

door de ring aan de mooring te krijgen. Je

14

moet de boei van de

mooring uit het water

tillen (dat gaat nog wel)

maar door de wind drijven

we te snel naar achteren

en zie dan de boei maar

eens vast te houden

met een hand en met

de andere de landvast

erdoor te krijgen zonder

zelf over boord te vallen

(op een gegeven moment

hang je namelijk aardig ver over de reling).

De eerste poging mislukt, maar de tweede

is raak en om 14:30 uur liggen we vast.

Peter en Janneke hebben het gemakkelijker,

die leggen hun boot gewoon aan de onze.

We liggen al snel weer in het water, wat een

leven is dit, je zou er zo aan kunnen wennen.

De volwassenen komen er regelmatig uit

voor een versnapering tussendoor (een late

lunch onder het genot van een wit wijntje)

maar Kelly en Carien zijn er niet uit te slaan,

wat een waterratjes zijn dat geworden. Met

allebei 3 diploma’s kun je die ook prima

hun gang laten gaan. Bauke heeft nog geen

diploma, maar zit wel op zwemles en met

bandjes en een zwemband durft hij prima

het water in. Jan-Ype vindt het grote water

nog een beetje beangstigend dus die houdt

het bij pootje baden op het zwemplateau.

De uren vliegen om en om ongeveer half

vijf vertrekken we uit Pantera Bay om 1,5

mijl verder weer aan te leggen in de marina

van Veli Rat. De ontvangst hier is wat

koeltjes en als Janneke de boot achteruit

wil inparkeren, vindt de havenmeester

dat vrouwen niet aan het roer horen en al

helemaal niet dat ze in “zijn” haven dit soort

praktijken moeten uitoefenen. Na alle zeer

vriendelijke ontvangsten in de havens waar

we tot nu toe hebben overnacht, valt dit

een beetje tegen en helemaal als ook nog

blijkt dat we maar voor 3 uur stroom krijgen,

uiteraard ook nog tegen bijbetaling en voor

waterinname ook extra moeten betalen. De

douches zijn dan wel gratis maar blijken

koud, dus we houden het hierna maar weer

bij onze douche op het zwemplateau. En

als de volgende dag blijkt dat we ook nog

eens € 45,00 per boot moeten afrekenen,

hebben we het wel gehad met de marina’s.

Geef ons de kleine haventjes maar!

Even pinnen?

Een veel erger “probleem” is echter dat de

Kuna’s bijna op zijn. Ronald gaat dus op

zoek naar een pinautomaat. Maar wat blijkt:

de enige pinautomaat op het eiland staat in

Sali, over de weg 30 km vanaf Veli Rat. Dan

maar naar het “postkantoor” om te proberen

geld op te nemen met de credit card. Dat

kan, doe maar 3000 Kuna’s. (€ 417,- red.)

Postbeambte: “dat gaat niet meneer, ik heb

maar 800”. Huh? Tot overmaat van ramp

doet de telefoonverbinding naar de vaste

wal het ook niet, dus zelfs die 800 Kuna’s

kunnen we op onze buik schrijven. Komt u

anders vanavond maar terug, om 19:00 uur,

misschien dat het dan wel lukt. Gelukkig

blijkt de telefoon het dan weer te doen

en heeft de beambte zelfs nog wat meer

Kuna’s. Maar we bestellen ’s avonds maar

geen kreeft in het restaurant waar we eten

want we moeten ook nog boodschappen

doen de volgende dag.

Sakarun Beach

Het is inmiddels woensdag 9 juli, we zijn

al over helft, nog maar 3 dagen, we willen

er nog niet aan denken. Vandaag gaan we

eerst naar Sakarun Beach, of Saharun

Beach, je komt beide benamingen tegen.

Dit ligt aan de westkant van Dugi Otok en

we gaan vandaag echt de Adriatische zee

op. Omdat we daarna ook weer helemaal

terug moeten naar de oostkant van het

eiland gaan we op tijd weg. We vertrekken

al om 09:00 uur en omdat er nauwelijks tot

geen wind is, gebruiken we het ijzeren zeil

en we ontbijten onderweg tijdens het varen.

Het is ongeveer 8,5 mijl varen, halverwege

passeren we het lighthouse Veli Rat en om

10:45 uur laten we het anker vallen voor

het enige echte zandstrand dat we deze

vakantie zien, hier ligt het zand namelijk

ook boven water! Dit noemen wij pas een

strand, wit zand, turquoise water, de boten

lijken er wel op te zweven. We wanen ons in

het paradijs. Helaas moeten we na de lunch

toch echt het anker ophalen en we kijken

bij het wegvaren nog een paar keer met

weemoed achterom. In plaats van het eiland

Molat kiezen we ervoor om naar Brbinj te

gaan, aan de oostkant van Dugi Otok. Deze

plaats ligt op ongeveer 10 km van Sali en we

moeten nog steeds onze Kuna’s aanvullen.

Als we in Brbinj geen geld kunnen opnemen

in het postkantoor, hebben we nog de kans

om met een lift of door een scooter te huren

in Sali te komen. Molat is een klein eiland

en heeft waarschijnlijk helemaal geen

geldautomaat. We kiezen dus het zekere

voor het onzekere. Het is gelukkig wel wat

meer gaan waaien, ongeveer 10 knopen,

dus we kunnen in ieder geval lekker zeilen,

de wind is zuidwest, 240 graden en van

Sakarun naar Brbinj is het ongeveer 20 mijl.

We moeten eerst in noordwestelijke richting

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


terug naar de noordpunt van het eiland om

daarna in zuidoostelijke richting naar Brbinje

te varen. We komen om ongeveer 18:30 uur

aan en halen nog net het postkantoor. Hier

doet de telefoonverbinding het prima én er

zijn genoeg Kuna’s dus het f inanciële leed is

weer geleden. Dat zit toch een stuk relaxter

in een restaurant. Brbinj is weer een enig

plaatsje. Meer dan 10 zeilboten passen er

niet aan de kade en Peter en Janneke en wij

nemen de laatste 2 plekken in, vlak bij een

hoek in de kade en we moeten met de neus

naar de kant maar omdat we door weer zo’n

rand onder water wat meer afstand moeten

houden, wordt het nog een probleem om

zoek het opschrift Market

elegant via de preekstoel aan de kant te

komen, zeker de kinderen lukt dat niet;

maar even puzzelen met de loopplank en

het gaat. We liggen weer fantastisch met het

postkantoor en de supermarkt voor de boot.

De supermarkt, als je het al zo kunt noemen,

is niet meer dan een haveloze deur in een

haveloze grijze muur zonder ramen. Het is

dat er “MARKET” in nog nauwelijks leesbare

letters boven de deur staat, anders zou je

er niet eens naar binnen lopen. Binnen

evenwel is het een verrassende ruimte met

alles wat je nodig hebt: vers fruit, verse

melk, vleeswaren, wijn, enz. en ’s ochtends

weer dat heerlijke verse knapperige brood.

We komen hier nog een Nederlands stel

tegen, ook met kinderen en die spelen al

snel met de onze. We gaan eerst maar weer

eens lekker zwemmen en pas laat eten, het

mediterrane ritme ligt ons wel. De kinderen

hebben na het eten nog een grappenclub, de

mannen gaan relaxen in de kuip en Janneke

en ik maken de f les wijn soldaat (die in het

restaurant nog niet leeg was en die we dus

hebben meegenomen) op een muurtje op

de kade en hebben vrouwengesprekken.

Als wij terug op boot komen, ligt iedereen

al te slapen en dat voorbeeld volgen wij dus

maar gauw.

Ankerfout in een “verkeerde” haven

Als we de volgende dag wakker worden, is

het donderdag en moeten we langzaamaan

weer aan de terugtocht gaan denken. Brbinj

is onze laatste overnachtingsplaats op Dugi

Otok en we willen vanavond overnachten op

het eiland Iz. De plaats waar we naar toe

willen, Mali Iz, is maar 10 mijl vanaf Brbinj

en dat vinden we te dichtbij om rechtstreeks

naar toe te varen. We kiezen ervoor om óm

het eiland Sestrunj heen te varen, dat is

eerst in noordwestelijke richting en omdat

de wind ook uit die richting komt, moeten

we dus kruisen. Maar we bezoeken eerst

de duikboottunnel die vlakbij Brbinj ligt.

Wij gaan voor anker en Peter en Janneke

meren vlak voor de tunnel aan de kant af.

We blijven echter niet al te lang want we

liggen hier helemaal uit de wind en het is

warm. We eten dus nog snel wat en gaan

dan maar gauw weer varen. De wind varieert

tussen de 10 en de 16 knopen, dus heerlijk

zeilweer. De windrichting lijkt stabiel maar

als we denken de noordpunt van het eiland

Sestrunj makkelijk te halen, moeten we als

we dichter bij de kust komen steeds verder

vallen en we moeten 4 extra slagen maken

om de punt te ronden. Peter en Janneke

lijken het in eerste instantie wel te halen.

Als wij al onder de kust liggen, liggen zij nog

midden op het water en varen veel hoger

aan de wind. Uiteindelijk krijgen zij met

hetzelfde probleem te maken en moeten

ook extra slagen maken. Dit is leuk zeilen!

Uiteindelijk hebben we de punt gerond en

kunnen voor de wind weer in zuidoostelijke

richting. We varen nu op het Rivanjski Kanal

en het is plat voor het laken. We trekken

de genua naar de andere kant maar omdat

we geen boom hebben, kunnen we ‘m dus

niet uitbomen. We kunnen de genua daarom

niet stabiel houden, hij blijft klapperen.

Uiteindelijk rollen we het grootzeil in om

wat meer druk in de genua te krijgen en dan

gaat het beter (maar niet sneller). We zien

de afstand tussen ons en Peter en Janneke

steeds groter worden, zij hebben wel het

voordeel van een boom. Ten slotte zetten

we om 17:30 uur de motor aan, we moeten

nog ongeveer 8 mijl en de wind wordt

steeds minder en met 1 mijl per uur zouden


In de serie ‘Over de dijk’ belichten we een aantal

reisdoelen, die in ons vaargebied liggen en zich

lenen voor een kort verblijf, een wandeling en natuurlijk

een verhaal. We geven meteen even aan

hoe u kunt aanleggen.

U vaart op het noordelijk deel van het

IJsselmeer op weg naar Friesland. Het is

een mooie dag met fraaie stapelwolken.

Helaas valt de wind weg en het wordt warm

aan boord. U kunt nu natuurlijk doormotoren

naar Staveren. Maar het is nog vroeg in de

middag en aan de wal is het nog warmer

natuurlijk. De kinderen aan boord beginnen

alweer over zwemmen, uw partner wil

wandelen en u wilt eigenlijk een nautische

uitdaging. Het is tijd voor een bezoek aan

Laaxum.

Oostelijk van Staveren ligt het piepkleine

haventje van Laaxum. Zoals u op uw

waterkaart van het IJsselmeer kunt zien is

dit haventje niet voor iedereen toegankelijk.

Een inwoner van Laaxum meldt in de zomer

van 2008 dat er iets meer dan een meter

water staat. Dit is dus tijdens het IJsselmeer

zomerpeil. In de winter staat er dus minder

water. Zeilers kunnen er dus misschien

beter met de bijboot naar toe. Denk dan wel

aan een capabele ankerwacht.

Er is ook een alternatief. Bij Staveren kunt u

naar binnen en over de dijk naar het oosten

lopen.

Maar eerst vertel ik u iets over de rijke

geschiedenis van deze streek, zodat u weet

wat u ziet.

Hier ligt Gaasterland. Het meest

heuvelachtige gebied van Zuidwest-Friesland

is ontstaan in het Saalien, de voorlaatste

ijstijd. Sinds de vroegste tijden kruiste

in deze regio een route vanuit Duitsland

naar Hollandse duinenrij hier het Vlie. De

route liep over Coevorden en Steenwijk

en vermeed de gevaarlijke uitgestrekte

moerassen. De overzet over het Vlie was

op het smalste punt, tussen Staveren en

Enkhuizen. Deze stroom was toen veel

smaller, maar wel een belangrijke vaarweg

tussen Utrecht en Friesland. Reeds voor de

jaartelling was Staveren een hoofdplaats

voor de Friezen.

16

Over de DIJK 14 - De Haven van

Het orakel van Staveren.

Westelijk van Laaxum en oostelijk van

Staveren ligt het Reaklif, het rode klif. De

keileem, opgestuwd door de gletsjers, is

hier roodachtig van kleur. De herkomst

van deze kleur wordt verklaard door het

vuur dat hier herhaalde malen uit de grond

kwam. Het eerst in het jaar 4, in het jaar

155 nogmaals en in 230 voor het laatst.

De vuurkolom kwam gedurende meerdere

dagen en nachten uit de grond omhoog

en verdween ook weer. Bijgelovige lieden

meenden dat hier een draak woonde,

maar wijze mannen besloten het orakel

van de god Stavo te raadplegen. Dit orakel

oordeelde dat drie kruiken zout water het

vuur voorgoed zouden doven en ervoor

zouden zorgen dat koude stof de hete stof

zou volgen. Een ridder doofde hierop het

vuur met drie kruiken Noordzee-water.

In het gebied ten zuiden en zuidwesten van

Staveren lag het grote Kreiler Bos. Hier

jaagden de Friese edelen graag en kapte

men de bomen voor de huizen in Staveren.

De bomen waren zo groot dat Staveren al

in de Noormannentijd bekend stond om zijn

hoge huizen met meerdere verdiepingen.

Sommigen bouwden hun huis in het gebied.

In de zesde eeuw vond een dienstmaagd

van Juw Hopper een haring in de put.

In 808 trof Iglo Tadema ook zout water

in zijn put. Deze rechtschapen Friezen

herinnerden zich de uitspraak van het

orakel van Stavo en verhuisden naar het

armere, maar hogergelegen Gaasterland.

Hun familieleden vochten de verkoop van

het familiebezit aan. Vandaar dat we dit

weten uit oude geschriften. Maar de koude

stof kwam inderdaad . Het zeewater slokte

het land en de boerderijen op. Vandaar dat

een ondiepte in het IJsselmeer nog altijd de

Hofstede heet.

Het St Odulphus-klooster

Het is wel zeker dat Bonifacius, komende

per boot vanuit Utrecht, vanuit Staveren

Friesland introk om de Friezen te kerstenen.

Odolf, de rond 775 in Best (Brabant) geboren

pastoor van Oirschot, werd door bisschop

Frederik van Utrecht naar Friesland gestuurd

om het werk van Bonifatius voort te zetten.

Bij zijn pensioen wees hij de bevolking van

Staveren op de zware steen voor zijn huis.

Bij slecht gedrag zou deze steen in het Vlie

terechtkomen, dan zouden de Noormannen,

overstromingen en ander onheil de stad

teisteren. Mocht de steen zonder menselijke

kracht weer op het droge komen, zo zou de

stad weer gevrijwaard worden van onheil.

Zo is geschied. Zonder menselijke kracht

is de steen weer op het land gekomen. De

huidige kerk is over de steen gebouwd en

maant Staveren tot geloofsijver.

Odolf stichtte hier een Benedictijner klooster

in het oude Staveren.

Helaas verzuimde men de klokken te wijden.

Het ging een eeuw goed, maar toen de

bisschop van Utrecht ervan hoorde, sprak

hij: “Dan zijn de klokken voor de duivel”.

Prompt lichtte de duivel de klokken uit de

toren en ging ‘s nachts met een maat met

de gevaarten kaatsen tussen Hemelum en

Galamadammen. Zoals te verwachten was,

vielen de klokken in het water bij Morra

en in de Fluezen. Nog altijd kan men in

donkere nachten de klokken horen luiden

bij Galamadammen.

Het klooster van St. Odulphus zelf is dus

in oude jaren in zee verdwenen. Vissers

verhalen van een bank die ‘Het Kerkhof’

heet. Ze ligt ongeveer twintig minuten varen

uit de haven.

De verkeerde weg

In de Middeleeuwen bloeide het stadje door

de Hanze. Maar de eigenzinnige Friezen

voegden zich niet naar graaf Willem IV van

Henegouwen. Deze ridder was bezig zich een

eigen rijkje te stichten tussen Frankrijk en

Tussen Laaxum en Oudemirdum ligt aan de Wieldijk een klein landgoed aan een binnendijk

ligt een woonhuis met bijgebouwen. Het meest opvallende zijn de hoge "kerktoren" met zade

betreft het particulier bezit. Vanuit de torenkamer heeft men over de dijk uitzicht op het IJsse

de Morra in het noorden.

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


Laaxum en Skarl een serie door Henk Kluvers


Rectificatie Over de DIJK 13

U begrijpt dat bij de verhalen in de serie Over de Dijk er enige tijd

kan zitten tussen het moment van het bezoek van een regio en het

schrijven van het verhaal. In de tussentijd kunnen de omstandigheden

ter plekke wijzigen.

Zo was ik na het plaatsen van het stuk in Sluiskade 11 weer in de

gelegenheid om het Robbenoordbos te bezoeken.

Helaas was het erg slecht

weer die dag en het was niet

erg uitnodigend om te gaan

wandelen.

Ik constateerde dat de paden

die de basis vormden van mijn

tocht door het Robbenoordbos

waren dicht gegroeid. Ook

heeft de beheerder een aantal

dammen verwijderd. Hierdoor is

de wandeling die ik in het vorige

nummer heb uitgestippeld niet

meer te lopen.

Kennelijk moet het Robbenoordbos

nog meer een toevluchtsoord

worden voor trekvogels dan het

nu al is. Staatsbosbeheer heeft

dit nieuwe beleid gerealiseerd door

het het bos minder makkelijk toegankelijk te maken.

Hierdoor zijn een aantal voor mijn wandeling essentiële dammen

verwijderd en heeft men de paden langs een aantal sloten laten

dichtgroeien. Juist over deze paden had ik een korte wandeling vanaf

de Marina in Den Oever voor u in petto. Hoewel de toegankelijkheid

dus is afgenomen is de aantrekkelijkheid

van het bos gegroeid. De

bos aan te planten. Ik nodig u uit om er een

wandeling door te maken. Het is geen groot

bos, maar uitzonderlijk gevarieerd door de

variatie aan grondsoorten en de zoute kwel.

Er loopt een fraai kronkelpad (met blauwe

paaltjes) door het bos, maar u kunt ook op

de brede grasstroken blijven.

De terugweg gaat weer via de dijk en

desgewenst door het Robbenoordbos. Maar

u kunt u ook 2,5 kilometer verder langs de

dijk met uw schip laten oppikken in de haven

van Oude Zeug. Ik laat dit verder geheel aan

de creativiteit van schipper en bemanning

over...

Na de wandeling kun u koff iedrinken in

Restaurant De Dikke Bries aan het eind van

het jachthaveneiland van de Marina Den

Oever.

En dan nog een huiskamervraag voor

de sterrenschieters onder u. Op Googlemaps

is op het satellietbeeld de schaduw van de

TV-toren goed te zien. Nu zijn er twee vragen:

Hoe laat was het toen de foto werd genomen

en welke dag van het jaar werd de foto

genomen? De laatste vraag kent, schat ik,

twee goede antwoorden.

De hoogte van de toren is nu 208 meter. Op

het moment dat de Googlemaps foto werd

gemaakt was de antenne waarschijnlijk 228

meter hoog. De richting van de schaduw

kan worden gemeten met de hoek van

de dijk. De hoek van de dijk haalt u uit de

IJsselmeerkaart.

De plaats van de mast is 52°NB 54' 34'' en

5O°OL 3' 31''.

Voor de vraag over de dag houden we een

marge aan van een week of twee, vanwege de

onnauwkeurige hoogte. Goede inzendingen

worden beloond met een boek.

Horeca:

De Dikke Bries Adres: Wierhooft 1, 1771 MP

Wieringerwerf

0227-511986 (‘s winters geopend)

Bronnen:

www.sbb.nl

www.google.nl

www.waarneming.nl

www.dedikkebries.nl

www.nl.wikipedia.org

Bij de prijsvraag:

http://maps.google.nl/maps?f=q&hl=nl&ge

ocode=&q=robbenoord&sll=52.469397,5.5

09644&sspn=2.245418,4.751587&ie=UTF

8&ll=52.909336,5.0612&spn=0.004342,0

.00928&t=h&z=17

Maar voor de prijsvraag kun je natuurlijk ook

zelf inzoomen op de toren.

Over de DIJK 13 - Robbenoordsbos en Dijkgatbos een serie door Henk Kluvers

In deze serie ‘Over de dijk’ belichten we

een aantal reisdoelen, die in ons vaargebied

liggen en zich lenen voor een kort verblijf,

een wandeling en natuurlijk een verhaal. We

geven meteen even aan hoe u kunt aanleggen.

eestal beginnen onze reizen in

onze haven. Ik vertel u dan hoe

we varen naar de plaats van onze

wandeling. Onderweg vertel ik u iets over de

geschiedenis van het gebied.

M

Ditmaal beginnen we echter aan de tuintafel

van mijn schoonmoeder.

En dat heeft een goede reden: het

idee voor deze reis begon namelijk met

een boek, dat mijn schoonmoeder had

gevonden op een rommelmarkt bij haar

in de buurt. Het boekwerk bevat de keurig

ingenaaide jaargangen 13 en 14 van het

“Driemaandelijksch bericht betreffende de

Zuiderzeewerken.” Deze jaargangen beslaan

de belangrijke jaren 1932 en 1933. In deze

jaren werden proefnemingen gedaan in de

juist drooggevallen Wieringermeerpolder en

in 1932 werd de Afsluitdijk gesloten. Door

middel van de driemaandelijkse berichten

werd door het ministerie van Waterstaat

verantwoording afgelegd over dit ongekend

grote project. Het boekwerk bevat dus

tussenrapportages van allerlei aard. Over de

aanstelling van personeel, het zoutgehalte

in de nieuwe polder, de vordering van de

verkaveling en de bouw van de kunstwerken

en de resultaten van de landbouw. Veel

zaken die ook in de geschiedenis van onze

woonplaats belangrijk zijn geweest.

Bij het lezen van dit werk kreeg ik zin

om er eens een kijkje te nemen en ik nodig u

uit mee te gaan.

We beginnen in de Zuiderhaven van Den

Oever.

Ik ga onze IJsselmeerschippers niet vertellen

hoe ze daar moeten komen. Als u dat niet weet

moet u zich deze winter maar opgeven voor

de cursus theoretische kustnavigatie. Dat is

wel zo’n veilig gevoel. Na het binnenvaren

gaat u naar bakboord en legt daar aan. Via

het Wierhooft wandelen we dan naar de dijk.

Komt u met de auto langs de Afsluitdijk

neemt u dan de afslag Den Oever. Onder aan

de afslag gaat u richting de IJsselmeerdijk,

rechtsaf als u van Hoorn en linksaf als u van

Friesland af komt. U gaat rechtsaf en volgt

de dijk, dus bij het gemaal Leeman linksaf

met de weg mee. De afslag links is weer het

Wierhooft. U kunt daar parkeren en naar de

dijk wandelen.

We volgen de dijk in de richting van

de TV-mast Na ongeveer 250 meter kunt u

rechtsaf het bos in. Als het goed is bent u nu

op de 6 km route met gele paaltjes. Helaas

ontbreken er hier en daar paaltjes. Daarom

beschrijf ik mijn eigen route.

U kunt over het f ietspad gewoon

rechtuit lopen tot u bij Robbenoord bent

en bij het toevoerkanaal naar het gemaal

Leeman komt. De grond hier bestaat uit een

voormalige keileembank. Het is een uitloper

van het eiland Wieringen. Deze grond was

stevig genoeg om er een dieselgemaal op te

bouwen.

Samen met een electrisch gemaal in

Medemblik maalde het gemaal Leeman de

polder leeg. De gemalen houden haar nu nog

op peil. In 1932 werd er door het gemaal

300 ton diesel verstookt. De polder was

toen al grotendeels op peil, maar oktober

bracht een record regenval van 168 mm. In

1932 werd 60 miljoen kub uitgemalen met

het dieselgemaal Leeman en 100 miljoen

kub met het electrisch gemaal “Lely” bij

Medemblik.

Men was destijds al trots op de eff icientie

van het gemaal Leeman, per 1000 kub water

was maar 5 kilo (ongeveer zes liter) diesel

nodig. Dat werd wel in een minuut of twee

verstookt.

We gaan verder linksaf, langs het

toeleidingskanaal. De Wieringermeerpolder

werd in vier afdelingen ingericht. Met kanalen,

sluizen en schuiven konden de twee gemalen

elk hun afdelingen tegelijk of apart bemalen.

Het ontwerp bleek al snel onnodig verf ijnd. In

de latere polders was de detaillering grover.

Onze eigen Flevopolder is veel groter, maar

heeft ook maar vier afdelingen.

De truc met de toeleiding is wel herhaald,

zowel Hoge als Lage Vaart kunnen door de

“Blocq van Kuffeler” worden bediend

In het soms zacht stromende water van het

toeleidingskanaal zoekt de ijsvogel naar

voedsel. Gezien de vele waarnemingen in het

gebied broeden ze er ook. Met wat geluk zit

u deze blauwe vuistgrote vogel op een tak

boven het water.

IJsselmeerdijk. U mag even op de dijk in de

zon gaan zitten. En mijmeren over masten zo

hoog als zendmasten.

Als u nu terug gaat, langs de dijk, heeft u een

uurtje gelopen. Ik daag u uit nog even verder

te gaan. Nog een dik uur. Ik wil u nog iets

meegeven.

We lopen langs de dijk verder van de

haven af. Aan de linkerhand, in de polder,

wordt nieuwe natuur gemaakt. De provincie

Noord-Holland is bezig het Robbenoordbos,

waar we net doorheen liepen, te verbinden

met de natuur van het Dijkgatbos. U ziet het

bos al liggen.

Zoals in 1932 trots wordt

medegedeeld, verliep de bevolking van de

nieuwe polder voorspoedig. Met grote zorg

werd de nieuwe bevolking geselecteerd.

Hun nieuwe woningen behoefden weinig

onderhoud vanwege de “nette bewoning”.

Huishoudleraressen, drankbestrijders en

wijkverpleegkundigen hielden een oogje

in het zeil. Het debâcle van bevolking van

de Haarlemmermeer, waar kennelijk rond

1880 niet werd geselecteerd, moest worden

voorkomen.

In de Haarlemmermeer was onder de

armoedzaaiers en gelukzoekers malaria

uitgebroken. In de Wieringermeer was dus

een propagandist voor de malariabestrijding

aangesteld. Hij vond weliswaar

malariamuggen, maar het gebruik van

muggengaas in de woningen en het spuiten

met “Shelltox” in de paardenstallen bleek

effectief.

Deze propagandist zou zich volgens mij in zijn

graf omdraaien als hij wist hoe de overheid er

tegenwoordig alles aan doet om de natuur te

vernatten om waterberging te creëren bij een

opwarmend klimaat.

We zijn nu bij het Dijkgatbos

aangekomen en zien de weg een knik maken

op twee waterplassen. Hier vernielden

de Duitsers op 17 april 1945 de dijk. De

Wieringermeer, op dat moment al een

volledig “draaiende” polder, werd onder water

U blijft het water ongeveer 600 meter gezet. De Duitsers hadden de Canadezen op

volgen en slaat u (haaks) linksaf. U volgt het hun hielen. Die hadden Friesland bevrijd en

f ietspad aan de linkerkant. Na de knik in de de Duitsers trokken zich terug op Holland,

weg gaat u rechts met de bocht mee. Na één afgesneden van hun vaderland. Om het hun

vak (250 meter) kun u een kronkelend f ietspad achtervolgers zo lastig mogelijk te maken

op. Nu bent u in een prachtig stukje natuur bliezen ze hier de dijk op. De polder liep

dat bekend is bij vogelaars vanwege de vele onder. En de Canadezen konden alleen via

trekvogels. Dit bos is een rustpunt voor veel Den Helder optrekken. En daar hadden de

bosvogels. Maar hier wordt ook de wielewaal Duitsers veel kanonnen opgesteld.

gehoord in mei. En de f itis woont hier. En er De Nederlanders, trots op hun polder, waren

komen veel verschillende roofvogels voor. razend. Na de oorlog werd de dijk weer

Deels zijn ze zelf op doortocht, deels broeden gesloten en de polder drooggemaakt. Uit de

ze hier en jagen op vermoeide trekvogels. diepe wielen was zoveel zoute ondergrond

omhooggekomen dat deze niet meer als

Het f ietspad komt uit op de dijk bij de zendmast landbouwgrond bruikbaar was. Geïnterneerde

bij de aansluiting van de Sluitgatweg op de zwarthandelaren werden ingezet om hier een

kans dat u bijzondere vogels

tegenkomt is toegenomen. Ik wil

u dan ook zeker niet ontraden

om het gebied te bezoeken.

De paden in het Dijkgatbos zijn

in de zomer nog wel gemaaid

maar in oktober zijn de meeste

velden met hoog gras gevuld.

Door minder te maaien krijgen

bijzondere soorten bloemen

de kans om hier te groeien.

Gegeven de huidige toestand

van het bos kan ik u beter

aanraden per f iets het bos te verkennen. Dit kan

bijvoorbeeld vanaf de haven van Oude Zeug. Terwijl u heerlijk langs

het bos f iets en geniet van de natuur, kan de bemanning doorvaren

naar Den Oever om u daar weer op te pikken. <

22 SEPTEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 22

SEPTEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 22 23

"Na de sluiting van de dijk Medemblik – Den Oever in 1929 werd in 1930 het gemaal Leemans bij Den Oever in gebruik genomen,

tegelijk met gemaal Lely bij Medemblik. Zo werd de Wieringermeerpolder droog gemalen.

De Wieringermeer is een van de diepste polders van Nederland, tot 6,60 m onder NAP. Jaarlijks moet 150 miljoen m3 kwelwater

worden weggepompt om de polder droog te houden. Hiervan werd 80% door het elektrisch gemaal bij Medemblik weggepompt, terwijl

Gemaal Leemans (een dieselgemaal) bij Den Oever de resterende 20% van het water uitsloeg. Beide gemalen sloegen uit op het

IJsselmeer.

Het uitslaan van het zoute kwelwater betekende voor het IJsselmeer een aanzienlijke zoutlast. Het IJsselmeer wordt al belast met

een grote zoutaanvoer, afkomstig van de kalimijnen in de Elzas, dat via Rijn en IJssel wordt aangevoerd.

Bij Andijk betrekken zowel PWN (Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland) als WRK (NV Watertransport-maatschappij Rijn-

Kennermerland) water uit het IJsselmeer en het hoge zoutgehalte leidde in toenemende mate tot problemen. Zij hadden er dan ook

belang bij als Waterschap Hollands Kroon (later opgegaan in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) het opgepompte

polderwater niet meer in het IJsselmeer, maar op de Waddenzee zou lozen" (Aldus een tekst uit de website van SenterNovum)

18

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


Hallo watersportvrienden,

Mijn naam is Frank Francken en ben sinds de laatste ledenvergadering gekozen tot nieuwe

penningmeester. Om jullie een idee te geven wie ik dan wel ben geef ik een kort beeld van wat ik

gedaan heb.

Ik heb gestudeerd aan de haven- en transportschool Dr. A.J.T. Stakenburg te Rotterdam voor

haven- en transporttechniek, en hbo-opleiding. Na het beëindigen van deze opleiding ben ik voor

de toenmalige KNSM naar het buitenland gestuurd.

Wat voor een periode van 2 jaar bedoeld was, werd 15 jaar. Nadat ik terug was in Nederland

werd ik algemeen directeur Benelux voor een Duits cosmeticabedrijf. Hier kreeg ik te maken met

de f inanciële administratie en moest hiervoor toch wel een beetje kennis opdoen. Dus heb ik

hierin een opleiding gevolgd. Dit vak beviel mij enorm goed, omdat met de ervaringen die ik had

als ondernemer ik heel snel begreep wat belangrijk was voor een ondernemer. Ik heb toen ook

besloten hierin verder te gaan, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een zelfstanding beroep met

als basis een administratiekantoor.

Het doel wat ik beoog als penningmeester is een f inanciële administratie die up to date is en

waaruit het bestuur gegevens krijgt die een ondersteuning zijn bij de beslissingen die moeten

worden genomen.

Dit is niet altijd eenvoudig omdat ik mij bewust ben dat je met veel verschillende belangen binnen

de vereniging te maken hebt. Ik ben ervan overtuigd dat wij gezamenlijk dit kunnen bereiken.

Voor vragen, suggesties etc. staat mijn deur altijd voor jullie open.

Rest mij nog jullie een geweldig 2009 te wensen en heel veel vaarplezier in het nieuwe seizoen!

Frank Francken

reacties? frankfrancken@planet.nl

Ook de redactie van Sluiskade heeft afscheid moeten

nemen van Hans Steinhart als vaste columnist. In zijn

Zalmhoekje gaf hij keer op keer op verhelderende wijze

opening van zaken over de financi ële handel en wandel

van de WSV.

Op de AV van 22 november kozen de leden Frank

Francken als hopelijk zijn waardige opvolger!

Hij introduceert zichzelf op deze pagina, voor degenen

die er op 22 november niet bij waren.

De Redactie

Penningmeester

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 19


LEDENBESTAND UPDATE

Opzeggingen:

2780 Dhr. CH. de Groot

1230 Dhr. A.C. Meeuwisse

2994 Dhr. G. Luurtsema

2034 Dhr. J.T. Dierikx

2578 Mevr. J. de Bie

2698 Dhr. M.R. Barhorst

2343 Dhr. K.R. Depenbrock

3092 Dhr. B. Sminia

2617 Dhr. B.C. Sparnaaij

3051 Dhr. J.M. Lokhoff

3024 Dhr. E. Beenhakker

2958 Dhr. F.H. van der Wal

2938 Dhr. K. van Tol

2273 Dhr. R. Jansen

2161 Mevr. R. Luberti

2290 Dhr. L.H.W. Vergeest

TE KOOP:

Motorkruiser EDGE, Curtevenne

830 Ak. Afmeting 8.30 x 2.80

x 0,75 mt. Bouwjaar 1979.

Peugeot dieselmotor. Zeer

compleet. Goed onderhouden.

Vraagprijs € 19.500.00

Gerrit Kraal

06-52603952.

lid.nr. 2791.

TE KOOP:

Ons zeiljacht BeaUFOrt

Type: Ufo 27

Afm. 8.24 x 2.98 x 1.52

Zeer goed onderhouden, zeer

compleet met alles erop en

eraan.

Vaarklaar, vraagprijs € 17.500

Peter van Rietschoten

0620-974471

Lidnr 2250

20

Nieuwe leden:

3109 Mevr. M. S. K. Moll

3110 Dhr. L.H. Otto

3111 Dhr. A.J.M. Piel

3112 Dhr. R.M. Baas

3113 Dhr. A.P. Visser

3115 Dhr. B. Griep

3116 Dhr. H.J. van Dijk

3117 Dhr. B.F. Vinju

3118 Dhr. D. Kanbier

3119 Dhr. X.S. Schrijnder van Velzen

3120 Dhr. J.M.J. Verburg

3121 Dhr. M.R.J. de Wit

3122 Dhr. T.D. Bakker

3123 Dhr. T. de Jong

3124 Mevr. van Ligten

Boldertjes

Opgeven aan

commcie@wsvalmerehaven

Gratis, uitsluitend voor leden en

personeel van WSV AH!

TE KOOP:

Etap 30i

Onzinkbaar zeiljacht

Bouwjaar juni 1999

Compleet uitgerust

Prijs € 69.500,-

Jaap Wiggers

Tel: 036-5310450 of

06-22974286

Lidnr 1657

Overleden:

1788 Rien Vermunt dd. 23 november 2008

TE KOOP:

Zeilschip Traject

8.00 x 2.45

Bouwjaar 1976

Yamaha BB motor, 15 pk, in bun

Vraagprijs: € 4200,-

Maarten van Tricht

O36-5316407

Boot ligt op steiger B

Lidnr 2890

TE KOOP:

Catalina 28 Mk I, augustus 1994,

Inclusief ‘ Brand’ bok voor winterstalling,

vaarklaar, compleet schip,

veel binnenruimte.

realistisch bod gevraagd!

Frank Greiner

T 0653 268 337

frankgreiner@chello.nl

Lidnr 1807

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


DE NIEUWE EVENEMENTENCOMMISSIE

Halverwege 2008 heeft Rinka

Lassooy-Schippers besloten de

evenementencommissie en daarmee

haar functie in het bestuur neer te leggen.

Voor Rinka en onze vereniging geen leuke

beslissing.

Rinka heeft met haar commissie diverse

evenementen georganiseerd. Het was altijd

leuk om ze samen met andere leden te

organiseren. Het werken in het bestuur of in

een commissie verbindt mensen.

Helaas is met het vertrek van Rinka de hele

commissie gestopt.

Van deze plaats wil ik een woord van

dank uitspreken naar alle leden van deze

commissie.

Frits Draijer, voorzitter van het

bestuur, heeft de handschoen opgepakt

en Mieke Buitenhuis bereid gevonden zich

in te zetten voor dit onderdeel van onze

vereniging.

Op de Algemene Vergadering heb ik ook

besloten om aan deze kar te gaan trekken

en dit ook verteld aan de aanwezige leden.

Mieke, Frits en ik hebben de

koppen bij elkaar gestoken en bekeken

welke activiteiten nog liepen. Dit waren

de vrijwilligersdag, de afsluiting van het

vaarseizoen en in meer of mindere mate de

verjaardag van Sinterklaas.

Inmiddels is de vrijwilligersdag achter de

rug.

Pampus was het doel en de Moby

Dick was gecharterd om daar te komen.

De rondleiding was erg leuk en het weer

fantastisch. De terugvaart was aangekleed

met een lunch buffet.

Alle credit voor dit evenement gaat naar Frits

Draijer die de organisatie op zich genomen

had.

De volgende activiteit was de

afsluiting van het vaarseizoen, met een

duidelijk inbreng van de zeilcommissie en

de beheerders van ons clubhuis, John en

Jopi.

Inmiddels is dit feest achter de rug en ik

ben tevreden. Er was een goede opkomst

en er werd veel gedanst. De band, Prime

Time, was super.

Afgelopen 30 november hebben we

de verjaardag van Sinterklaas

gevierd. Altijd weer spannend

voor de kleintjes. Roel

Hoogeveen heeft met zijn

kapitale jacht de Sint in de

haven afgeleverd...

Wat zijn onze plannen?

We willen een kleine commissie

vormen met daaromheen een

aantal werkgroepjes.

Met deze werkgroepjes kunnen

we de plannen voor het komend

seizoen vormen en uitvoeren.

Daarnaast ben ik door Frits

Draijer gevraagd om mij voor

te dragen als bestuurslid om

de communicatie goed te

laten verlopen.

De band, Prime Time, was super!

foto's fotoboot.nl

Structuur brengen

in de organisatie is ook

belangrijk, daarmee kun je

eenvoudig werkzaamheden

overdragen aan leden die het

over willen nemen.

Mieke heeft een

belrondje gedaan en leden

gesproken die zich in het

verleden opgegeven hadden

voor de commissie. Dit heeft

niet tot resultaat geleid. Op

andere wijze hebben Dick

van Roekel en Trudy Vugts

toegezegd een helpende hand

te kunnen geven.

Met deze leden gaan we

binnenkort om de tafel zitten.

Wie wil meedenken

en is bereid zijn schaarse

tijd in te zetten voor onze

vereniging?

Schrijf een kort briefje

per mail aan evenementen@

wsvalmerehaven.nl

Of neem de telefoon en bel

06-53 255 412 voor Roland Maes,

of 036-533 2412 en je krijgt Mieke

Buitenhuis aan de telefoon.

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 21


Voor al uw onderhoud Shipshape Jachtservice

IJmeerdijk 12 • 1361 AA Almere • tel: 036 536 78 74 • fax: 036 536 68 57 • info@shipshape.nl • www.shipshape.nl

22

ALLE BOOTACCESSOIRES

waaronder kompassen, dieptemeters, scheepslakken,

anti-foulings, ankers, ketting, lijn en schotentouw, zwemvesten,

reddingsmiddelen, noodsignalen, R.V.S. verstaging,

vallen, railingdraad geklemd of terminals gewalst.

Leden van watersportverenigingen krijgen 10% korting

NAUTIC BOUT

Singel 89a, hoek Voormeulenweg

(nabij theater ‘t Spant)

Bussum, tel. (035) 693 16 71

NAUTIC BOUT

Muziekwijk Felserplaats

Operetteweg 46

Almere, tel. (036) 546 48 51

ZEILMAKERIJ HOUTKOOP

WWW.HOUTKOOP.NL

KELVINSTRAAT 18

Maar ook:

Dealer van:

rolfok systemen

3846 BV HARDERWIJK

Wij maken oa:

Betaalbare

Jachtzeilen !

bootkappen

sprayhoods

winterkleden

enz.

tel: 0341-427216 fax: 0341-434477

e-mail: zeilmakerij@houtkoop.nl

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


VAN HET HAVENFRONT

Zo aan het einde van het jaar blikken

wij even terug over hetgeen er in het

afgelopen jaar weer allemaal op de

haven heeft plaatsgevonden.

Zo hebben wij dit jaar onze nieuwe Knijpstra

hefwagen in gebruik genomen; deze heeft

naast dat hij natuurlijk nagelnieuw is

ook enkele belangrijke verbeteringen. Zo

heeft hij vier til/draag stempels (padden)

waardoor het draagvermogen beter verdeeld

wordt over de te lichten boot.

Ook meer exotische bootrompvormen kunnen

nu getild worden en daarnaast is er ook een

voorziening voor het bestuurbaar zijn van de

voorste wielen, waardoor het plaatsen van

de boten op de wal nog nauwkeuriger plaats

kan vinden en de walplaats ruimte nog beter

benut kan worden.

Ook onze

h a v e n m e e s t e r s

Piet en Friso zijn

betrokken geweest

bij de keuze van dit

voertuig en zijn na

enige gewenning zeer

tevreden met deze

aanschaf en kunnen

zo de komende 10

jaar met voldoening

uw boot uit en in het

water laten terwijl u

toekijkt... Want ik wil

u er gelijk nog even op

wijzen dat u naast het

overleggen van een

ver zekeringsbewijs

ook in persoon

aanwezig dient te zijn

bij het uit en in het

water halen van uw

boot!

Naast de vervanging van de hefwagen

is ook de F- steiger vervangen voor een

nieuw exemplaar, zijn er aanpassingen/

uitbreidingen geweest aan de terrein

verlichting en is het toegang hek vernieuwd.

Naast deze grotendeels uitbestede

werkzaamheden, blijft er natuurlijk nog

genoeg klein en groot werk op de haven te

doen voor de vrijwilligers, en dat gebeurt

dan ook.

Zoals de bijna gewoontegetrouwe

werkzaamheden om groenonderhoud te

plegen, de hekwerken te repareren, en waar

nodig het door wortelgroei omhoog komende

straatwerk weer op niveau te brengen.

Omdat de afspuitplaats om milieutechnische

redenen afgekeurd was, is er met enige

inventiviteit van een aantal vrijwilligers een

oplossing bedacht en door hen aangebracht

waardoor de afspuitplaats weer voor het

milieu is goedgekeurd en weer een aantal

jaren mee kan.

Het algeheel opruimen en schoonhouden

van het terrein (ook hier kunt u een steentje

bijdragen door uw vuil zelf direct op te

ruimen) en nog heelveel ander onderhoud

werk.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat in de

winterperiode de watertap voorzieningen

zijn afgesloten, dat er van de toilet groepen

één open blijft en dat u na het doen van

uw behoefte verzocht wordt de voorziening

netjes en schoon achter te laten.

Ook dient u te weten dat in de winter periode

het loophek na 17.00 u. wordt afgesloten

en de volgende dag om ca. 9.00 u. weer

Zoef! Daar begint uw dure motor een 2e leven achter een andere boot.

Zou zomaar kunnen, als u tenminste geen maatregelen neemt...

geopend wordt (alleen de havenmeesters

hebben een sleutel). U kunt dan het terrein

alleen via het schuifhek met gebruikmaking

van uw keyprocessor op en af.

Dit om ongewenst bezoek tegen te gaan.

Verder willen wij u nog wijzen op uw eigen

verantwoordelijkheid:

Het is van groot belang dat waar mogelijk

buitenboordmotoren van de boten te

verwijderen en thuis te laten overwinteren,

dit om te voorkomen dat anderen die u niet

kent de motor er voor u afhalen en zij doen

dat niet om hem voor u te laten overwinteren

en hem vervolgens aan het begin van het

seizoen weer netjes op uw boot te monteren.

Nee, dan bent u hem kwijt.

Bij b.b. motoren die niet zo simpel van de boot

gehaald kunnen worden wordt u aangeraden

de vaak roestvast stalen schroef er zelf in

de winter af te halen ook hier geldt dat als

anderen het doen hij er voor het seizoen

niet weer opgezet wordt, tevens controleert

u natuurlijk ook de diefstalvergrendelingen

terdege en brengt u zo mogelijk nog extra

vergrendelingen aan.

Ieder dient zijn overwinterend schip degelijk

af te sluiten om uitlokking van diefstal te

voorkomen, laat vooral géén klimmateriaal

los onder of bij uw boot liggen, vergrendel

ook de klimmaterialen opdat onverlaten hier

géén misbruik van kunnen maken.

Haal waardevolle zaken van boord!! Neem uw

verantwoordelijkheid voor uw eigendommen

en ook voor die van anderen, als er door

onverlaten op één boot interessante zaken

worden gesignaleerd verwachten ze dit ook

bij andere boten te zullen aantreffen.

Schroom niet om uw buurbooteigenaren

hierop te wijzen. In ernstige gevallen kunt

u natuurlijk ook één van de

havenmeesters wijzen op

een gevaarlijke/uitlokkende

situatie.

Op het programma staat

nu nog het opknappen en

opnieuw inrichten van het

havenkantoor.

Op het havenkantoor

vinden een groot

aantal administratieve

opschoonwerkzaamheden

plaats om alle gegevens op

een optimale wijze in het

administratieve software

systeem E-captain onder te

brengen en hiermede ook

voor u een optimale service

te kunnen bieden.

Ook hierbij is uw hulp van

belang. Inmiddels hebben alle leden een

brief ontvangen waarin zij verzocht worden

al de gevraagde gegevens in te voeren

en aan ons retour te zenden middels de

bijgevoegde gefrankeerde envelop.

Mocht u dat nog niet gedaan hebben, doe

het dan alsnog! Mocht de brief zoekgeraakt

zijn meld dit dan even op het havenkantoor.

Met name Bianca Vittali (administratie) zal u

hier dankbaar voor zijn!

Zo verwachten wij het komende seizoen

zowel in het veld en in het kantoor u weer

met veel genoegen te laten genieten van uw

hobby.

Wij wensen u en de uwen, mede namens

alle vrijwilligers, zeer prettige feestdagen!

Nico F.P. van Baarle

Henny Rijneker

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 23 23


...EN VOORLOPIG LIGT DE NETJER EENZAAM IN CURAÇAO

Ons vorige verhaal voor Sluiskade

eindigde met de woorden: dan zullen

ook onze plannen voor volgend jaar

duidelijk zijn... Die vage woorden hadden

te maken met een geheimpje, dat we op

dat moment nog niet met de wereld wilden

delen. Inmiddels zijn we een paar maanden

verder en mag iedereen het weten: wij

verwachten een kindje!!! Syl is inmiddels

vijf maanden zwanger en we zijn dus al

over de helft.

Dat goede nieuws was voor ons

aanleiding om Netjer in Curacao op de wal

te zetten en zelf, via Bonaire en Ecuador,

naar Nederland te vliegen. Het is vrijdag

12 september als Netjer met een grote

tractor de helling op wordt getrokken.

We hebben bergen werk verzet omdat de

boot hier voorlopig wel even zal staan.

Alle eetwaar gaat er uit, alles wat we bij

ons willen hebben gaat in rugzakken en

als de boot is afgesloten valt een zorg

van ons af. Syl moet huilen omdat ons

vertrouwde huisje zomaar wordt weggezet.

We zullen de komende zes weken uit een

rugzak leven. ‘s Middags gaan we met

een vliegtuigje voor 50 personen naar

Bonaire, waar we een stop van enkele

dagen maken. We strijken neer bij Wanna

Dive Hut, een eenvoudig verblijf voor

duikers. Met drie andere duikfreaks maakt

Jeroen een drietal duiken. De kust van

Bonaire is ideaal, je huurt je spullen en

rijdt in een jeep naar een leuke stek. Je

kunt meestal gewoon het water in lopen

en direct afdalen naar 70 ft.(30 mtr.) De

kust is erg steil, dus je hoeft niet eerst te

zwemmen, wat met duikspullen een hele

klus is. Die steile kust is geheel begroeid

met koraal en het wemelt van de mooie

vissen in allerlei kleuren. Ook het koraal

is geweldig mooi van kleur en vorm. Er

zijn veel soorten koraal, één ervan vormt

een heel mooie bloem uit een schelpje.

Als je water beweegt rond de bloem trekt

24

het in een f lits alle bladeren

in het schelpje terug. Na

een halve minuut komt het

langzaam weer naar buiten.

Als er veel van dit soort

schelpjes bij elkaar zitten

geeft dat een prachtig effect.

We huren ook nog een dag

een auto en genieten van de

wilde natuur. Bij het national

park stoten we onze neus,

het park gaat over drie uur

dicht, we kunnen er in, maar

de kaartverkoper zegt dat

het sjezen zal worden en

we niks zullen zien. Via de

noordwestkant bekijken we

de ruige kusten en aan de

zuidpunt de

zoutwinningsgebieden.

Bonaire heeft nog veel

te bieden, maar het

ontbreekt ons aan de

tijd. Bij de Nederlandse

vertrekkers Ruud en

Marijke aan boord van

de Lizzy drinken we

een borrel op Jeroen’s

verjaardag en hij krijgt van

hen zelfs een cadeautje:

een visherkenningskaart

en duiksiteskaarten voor

duikers en snorkelaars.

Als Ruud ons met de

dinghy bij de kant afzet,

dringt even heel goed tot

ons door dat we dit leven

voor langere tijd vaarwel

gaan zeggen. Het is even

slikken…

De dag erop begint voor ons een heel

nieuw hoofdstuk in ons reisavontuur. We

gaan backpacken! En dan niet voor een

paar dagen, maar voor zes hele weken!

We hebben er gemengde gevoelens over

en dat komt door dat kostbare wurmpie

dat we met ons meedragen. Ecuador

is een arm land, waar qua voedsel en

hygiëne andere standaarden gelden bij

ons. Normaal zijn we niet zo bang om iets

verkeerds te eten, nu is het opeens een

issue geworden. Ook de hoogte speelt

een rol. Quito, de hoofdstad van Ecuador

ligt in het Andesgebergte, op een hoogte

van 2800 meter. Je kunt last krijgen van

hoogteziekte, vanwege zuurstofgebrek, en

op internet vinden we de verontrustende

uitspraak “dat de baby dat natuurlijk niet

f ijn vindt”. Pff… Maar wij hebben besloten

extra voorzichtig te zijn en toch gewoon

te gaan. Nu gaan we er dus ook van

genieten!

Ecuador is een prachtig land, met grote

tegenstellingen. Er zijn grote verschillen

tussen de kuststreek, het Andesgebergte

en het Amazonegebied. En als je dan

ook de Galapagoseilanden meerekent,

is de afwisseling qua natuur helemaal

ongeloof lijk. Wij dubben nog een paar

dagen of we dit wonder der natuur zullen

bezoeken, maar besluiten uiteindelijk dit

“voor later te bewaren”. We zeggen tegen

elkaar dat het natuurlijk veel gaver is om

hier op eigen kiel naar toe te varen en dat

we dat vast, ooit, later, nog eens gaan

doen.

Tijdens deze reis concentreren we ons

op de Andes. We volgen het gebergte

van noord naar zuid en genieten van

de prachtige vergezichten, soms met

besneeuwde bergtoppen. De helft van de

bevolking is Indiaans en velen van hen

dragen nog de traditionele klederdracht.

En die is in elke streek weer anders, zodat

we niet uitgefotografeerd raken.

Eén van de ontbetwiste hoogtepunten

van de reis begint in Riobamba,

waarvandaan we een prachtige treinreis

op het dak van een oude goederenwagon

maken. Ongelofelijk, wat waren die

toeristen (wij inbegrepen) mak op dat

dak, omdat je toch zo´n 50 km/u rijdt,

de wagon ruim 5 meter hoog is en het

hekje maar 35 cm! Vrijwel iedereen zat

stil behalve het mannetje dat de rem

steeds aan moest zetten! Gelukkig maar

want anders was de rit snel afgelopen. We

hebben heel erg genoten van de uitzichten

van met sneeuw bedekte vulkaantoppen

die tot bijna 6000 meter hoog zijn. Wat

moet het daar ijzig mooi zijn!

Tijdens de laatste week maken we de

balans op: zijn wij echte backpackers of

toch maar niet? We komen tot de conclusie

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


dat we op deze manier in zes weken tijd wel heel veel hebben kunnen

zien, maar dat we de vrijheid van de boot missen. Met Netjer hadden

we altijd ons huisje bij ons en hesen we gewoon het anker op als

we uitgekeken waren. Nu zaten we vast aan de datum op onze

vliegtickets. De volgende reis zullen we dan ook weer met de boot

maken!

Maar zover is het nog niet, want voorlopig zijn we lekker in

Nederland. We genieten er enorm van om weer thuis te zijn en zijn veel

sneller aan het leven hier gewend geraakt dan we verwacht hadden.

Sylvia werkt freelance als coach/loopbaanadviseur en voelt zich als

een vis in het water. Jeroen gaat in januari voor zichzelf beginnen

en zal zich vooral richten op aanleg en onderhoud van technische

installaties. Hij neemt zowel opdrachten aan van particulieren als

bedrijven. We verwachten de kleine in de tweede helft van april en

hopen, als alles goed goed gaat, in de zomer met z’n drietjes naar

Curaçao te vertrekken! Tja, we kunnen Netjer daar natuurlijk niet

achterlaten na alles wat we met haar meegemaakt hebben. Dus

gaan we haar ophalen! Je kunt natuurlijk nooit weten en lang vooruit

plannen hebben we tijdens de reis wel afgeleerd. Maar dromen mag

natuurlijk altijd en onze droom is momenteel dat we een jaar de tijd

nemen om Netjer samen terug te varen naar Nederland. Ze is ruim

20 jaar geleden gebouwd in Hoogezand, op een kwartiertje rijden

van ons huis in Groningen, en wij willen haar thuisbrengen. Dan is

de cirkel rond!

We willen iedereen die met ons gevolgd heeft en meegeleefd heeft

daar heel hartelijk voor bedanken. Verder wensen wij jullie allemaal

hele goede feestdagen en…wellicht tot ziens!

Heeft u iets te vieren?

Een speciale gelegenheid?

Voor elke gelegenheid is er

10 Beaufort

Wij verzorgen:

FEESTEN

PARTIJEN

RECEPTIES

VERGADERINGEN

BUFFETTEN

LUNCHES

(WALKING) DINERS

geheel op maat en naar uw

wensen...


Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper totaal

punten

1 403 BALANS Pion F.J. Brand 6,3

2 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 16,7

3 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers 17,6

4 438 BLUE TEMPTATION Pion R.A. Kooke 20,4

5 495 FORTUNE Pion R. de Groot 21

6 399 Raf ikie Pionier 930 H. Wijnstra 21,8

7 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 23,3

8 456 Wolk Start 7 J. Stoffers 25,9

9 437 Zwelgje Waarschip 28 LD F. Barendsen 27,9

10 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 J. Naaraat 32,9

11 453 Adventure First 285 A.J. Petrus 33,1

12 420 Second wave Robber III G.J. Snel 34,5

13 408 Najade III Attalia Jeann. W. van Dijken 34,7

14 471 jjes Polyvalk E. Kors 36,6

15 395 Antares First 305 Imminga & Eykelhoff 37,3

16 405 PURA VIDA Pion M. E. Brouwer 37,5

17 402 STELLA Sadler 32 lang kieler 137 A.F.H Joosse 38,3

18 488 Meteoor Pion (OOD) J. Verhoeven 38,3

19 406 First Love First 285 J Gerrits 38,5

20 461 Blues Moody 33 * 1.65 M. Bakker 38,5

21 412 Tadore Waarschip 1/4T *1.2 van Langen 43,1

22 401 Gambiet Pion G.J. Vink 43,7

23 460 Orion 2 First 28 * 1.35 C.M. Ruland 43,7

24 480 The Happy Sailer Compromis 850 D Roekel v 44,9

25 482 Asterix Dehler Dehlya 25 J. Bonnier 46,5

26 449 STERRE Dehler 29 H. van de Starre 47,1

27 407 W 151 Waarschip 600 *0.8 J.W. van de Hoek 48,1

28 413 Heron Halmatic 30 P. Kollman 48,7

29 499 Jack Laser Stratos T.W Noordeloos 49,1

30 467 shalom 1124 Schakel NAT L Frederiks 49,3

31 440 Windroos Dehler Duetta 86 R. Jacobs 50,2

32 416 Bon Vivant Gib’Sea 312 B. de Jonge 50,7

33 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Friend 51,3

34 442 Harmony Albin 82 R. Maes 52,1

35 430 Para Quenta Dehler Dehlya 25 F.J Jager 53,1

36 100 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 55

37 200 Smurf Bries V. de Bres 55,6

38 101 Time Out Varianta 65 J Pol 56,3

39 448 Capricorn Friendship 28 *1.20 F Seignette 56,7

40 609 blue Varuna 501 jeffrey van roekel 57,1

41 490 Beaufort Ufo 27 P. van Rietschoten 57,1

42 484 Usta Sun Odessey 29.2 H. Steinhart 57,1

43 410 BOB (Indigo) Friendship 26 *1.50 F. M. Kenter 57,1

44 20 Old Fellow Hurley 700 H.S. August 57,1

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 401 Gambiet Pion G.J. Vink 1 14,25 97 N

1 403 BALANS Pion F.J. Brand 1 14,25 94,5 J

3 428 VIVACE Dehler Duetta 860 *

1.10

D. Muller 1 12 101,3 N

4 495 FORTUNE Pion R. de Groot 1 11 94,5 J

5 405 PURA VIDA Pion M. E. Brouwer 1 10 97 N

6 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Friend 1 9 104,6 N

7 453 Adventure First 285 A.J. Petrus 1 1 105,4 N

7 480 The Happy

Sailer

Compromis 850 D Roekel v 1 1 111 N

7 399 Raf ikie Pionier 930 H. Wijnstra 1 1 98,6 N

7 461 Blues Moody 33 * 1.65 M. Bakker 1 1 108,5 N

11 416 Bon Vivant Gib’Sea 312 B. de Jonge 1 0 99 N

11 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs 1 0 103 N

11 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers 1 0 94,9 N

11 482 Asterix Dehler Dehlya 25 J. Bonnier 1 0 106 N

Uitslag CLUBKAMPIOEN 2008

De 'hoofd'bemanning van de Balans,

Clubkampioen 2008:

Frank Seignette, Ed Brand en Peter

van Rietschoten

Ed Brand en Gert Vink, de nummers 1

en 2 in de 4-uurs 2008

Klassement resultaten

4-uurs van Almere;

de stand na 1 wedstrijd,

waarvan 1 klasserend

Alle schepen onder SW

26 DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


Op de foto hierboven

v.l.n.r:

Dick Muller (2), Erik

Nagetgaal (1) en

Jaap Wiggers (3),

winnaars van de

Grote Oost 2008

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten ORC-TT

1 403 BALANS Pion (OOD) F.J. Brand 12 72,5 0,83

2 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 16 59,25 0,86

3 458 Switch First 305 J. Wiggers 14 55,25 0,83

4 420 Second wave ROBBER 3E G.J. Snel 11 51,5 0,78

5 438 BLUE TEMPTATION PION (OOD) R.A. Kooke 8 45,5 0,83

6 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 J. Naaraat 18 41,25 0,84

7 461 Blues Moody 33 * 1.4 M. Bakker 11 37 0,74

8 428 VIVACE Duetta 860 * 1.10 D. Muller 6 31,5 0,76

9 495 FORTUNE Pion (OOD) R. de Groot 8 28 0,83

10 449 STERRE Dehler 29 H. van de Starre 8 24 0,85

11 395 Antares First 305 Imminga & Eykelhoff 7 11 0,81

12 488 Meteoor Pion (OOD) J. Verhoeven 1 1 0,83

Klassement resultaten Avondcometitie ORC 2008. De stand na 19 wedstrijden, waarvan 13 klasserend

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23

Winnaars in de Avondcompetitie 2008

ORC. Van l.n.r.:

Erik Nagtegaal (2), Anna Nagtegaal

(2), Peter van Rietschoten (1), Frank

Seignette (1), Ed Brand (1), Jaap Wiggers

(3) en Andy Molenaar (3)

Klassement resultaten Avondcometitie SW 2008. De stand na 19 wedstrijden, waarvan 13 klasserend

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 437 Zwelgje Waarschip 28 LD F. Barendsen 16 107,75 98,3 N

2 408 Najade III Attalia Jeann. W. van Dijken 15 103,5 99 N

3 456 Wolk Start 7 J. Stoffers 10 86,75 104,1 J

4 399 Raf ikie Pionier 930 H. Wijnstra 12 78 98,6 N

5 471 jjes Polyvalk E. Kors 11 65,75 108,5 N

6 453 Adventure First 285 A.J. Petrus 13 54 105,4 N

6 412 Tadore Waarschip 1/4T *1.2 van Langen 15 54 111 N

8 402 STELLA Sadler 32 lang kieler 137 A.F.H Joosse 10 53 102,5 J

9 460 Orion 2 First 28 * 1.35 C.M. Ruland 9 44 101 N

10 406 First Love First 285 J Gerrits 10 37 103,4 N

11 480 The Happy Sailer Compromis 850 D Roekel v 13 31 111 N

11 407 W 151 Waarschip 600 *0.8 J.W. van de Hoek 3 31 117,7 N

11 482 Asterix Dehler Dehlya 25 J. Bonnier 9 31 108 N

14 405 PURA VIDA Pion M. E. Brouwer 4 23 97 N

15 467 shalom 1124 Schakel NAT L Frederiks 5 22 114 N

16 430 Para Quenta Dehler Dehlya 25 F.J Jager 7 12 106 J

17 442 Harmony Albin 82 R. Maes 7 11 112,8 N

18 499 Jack Laser Stratos T.W Noordeloos 2 6 97 J

19 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Friend 2 2 104,6 N

Klassement resultaten Grote Oost 2008. Alle schepen onder SW

Winnaars van de Avondcompetitie

SW 2008. V.l.n.r:

Wim van Dijken (2), Ed Meergartt

(2), Frits Barendsen (1), Frank Kenter

(1) en Johan Stoffers (3)

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 1 7,25 94 J

2 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 1 6 101,3 N

3 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers 1 5 94,9 N

4 408 Najade III Attalia Jeann. W. van Dijken 1 4 99 N

5 406 First Love First 285 J Gerrits 1 3 103,4 N

6 448 Capricorn Friendship 28 *1.20 F Seignette 1 2 107,5 N

7 399 Raf ikie Pionier 930 H. Wijnstra 1 1 98,6 N

27


BERT JOOSSE BLIKT TERUG OP HET ZEILSEIZOEN 2008

Jaap Wiggers (l) - Bert Joosse / foto fotoboot.nl

Voor diegene die het niet weten zal ik

mij even voorstellen, mijn naam is

Bert Joosse, ik ben vanaf 1987 lid van

onze vereniging en eind 2007 heb ik de

voorzittershamer van de zeilcommissie

overgenomen van Jaap Wiggers.

Ik kan me nog herinneren dat ik

me in de aanbieding gooide om voorzitter

te worden van de zeilcommissie met de

gedachte: dat gaat vast wel lukken.

Wel, eerlijk gezegd is alles volgens mij

goedgekomen, mede door de tomeloze

inzet van mijn medecompanen van de

zeilcommissie die absoluut alle eer

verdienen, dus mensen, mocht u één van

hen tegen komen geef ze een hand of een

dikke kus.

Maar nu even terugkijkend op het

afgelopen seizoen dat voor ons nogal

wat in petto had. Om te beginnen het

25-jarige bestaan van de Avondcompetitie.

Een geweldig feest op de haven; eerst de

speciale wedstrijd die was uitgeschreven

en die door onze nieuwe wethouder van

ondermeer sportzaken Arno Visser werd

gestart, compleet met startpistool om

daarna in ons clubhuis nog een geweldig

feest te vieren met hier en daar de nodige

bedankjes voor een ieder die zich in al die

25 jaar op wat voor wijze dan ook bezig heeft

gehouden met de organsiatie ervan.

Natuurlijk denk je op zo’n avond ook

terug aan diegenen die helaas niet meer

onder ons zijn, en soms ook mede door hun

inzet zijn die 25 jaar gehaald. Als afsluiting

stond er een heerlijk buffet waar volgens

mij iedereen van heeft genoten. Hiervoor

mijn dank aan John en Jopi, die het tot in de

puntjes hadden verzorgd.

Dan is er voor de twintigste maal

de Eenzame Noordrace gezeild. Eigenlijk

nog geen echt jubileum, maar zeker een

28

mijlpaal. Maar omdat dat

Jaap volgend jaar nu eindelijk

eens zelf deze stoere tocht wil

gaan zeilen, had hij besloten

na vele jaren van organiseren

ook dit stokje door te geven.

Het werd alweer een geweldig

feest en onze eigen huisband

de Waterpokken zorgde voor

een spetterende avond in hun

nieuwe bezetting en konden

alle genodigden inclusief de

Eenzame Noordzeilers met de

beentjes van de vloer.

Driemaal is scheepsrecht

dus het volgende evenement

zat er al weer aan te komen:

de 4-uurs van Almere ofwel de Snertrace.

Dit moest iets speciaals worden, want niet

alleen bestond de 4-uurs van Almere 20

jaar, maar de zeilcommissie wilde ook dat

John v Lit, de bedenker van de 4-uurs die

in 2007 overleed, op een speciale manier

binnen onze vereniging een eigen plaquette

zou krijgen om hem te

eren voor alles wat hij

heeft gedaan. Dat is

volgens mij absoluut

gelukt. De eerste die

deze wisseltrofee

won, was Ed Brand.

Eerst de avond van te

voren een prachtfeest

ter ere van het 20

jarige bestaan onder

leiding van -nogmaals-

onze huisband de

Waterpokken, die alle

zeilers en niet-zeilers

tot in de late uurtjes

lieten genieten, en er

mede voor zorgden

dat sommige zeilers

de volgende ochtend

met doffe ogen en

krakerige stemmen

voor de startlijn lagen

te dansen in hun scheepjes bij plusminus

30 knopen wind en een heerlijk regentje.

En ik kan het weten want samen met Ellen

lagen wij met de STELLA als startschip

een metertje op en neer te dansen met de

boot. Maar aan alles komt een eind dus

ook aan deze wedstrijd. Na de heerlijke,

tradtionele erwtensoep werden de prijzen

verdeeld. Ja - en dan moeten wij natuurlijk

niet al die andere wedstrijden vergeten die

zoals elk jaar weer met veel plezier door de

zeilcommissieleden worden georganiseerd,

zoals de Engelandtocht, het Jazz weekend,

de Grote Oost, de Pinquincup en 't Rondje

Pampus. Ik kan u aanraden om een keer aan

één van deze activiteiten deel te nemen.

Voor dat ik dit seizoensverslag afsluit

wil ik iedereen die meegezeild heeft - of dat

nu in zijn eigen boot was of als opstapper

- bedanken, en voor al diegenen die nog

twijfelen: meldt u aan met uw boot en als

u geen boot heeft, meldt u zich dan aan als

opstapper. Want volgens mij krijgt u daar

absoluut geen spijt van.

Namens de zeilcommissie en mijzelf hopen

wij u komend seizoen weer op de haven of

op het water tegen te komen.

Met vriendelijke zeilersgroet,

Bert Joosse

De zeil- of lievergezegd: wedstrijdcomnmissie aan

het werk in de bestuurskamer na afloop van de

4-uurs 2008. V.l.n.r. Bert Joosse, Ineke Brand,

Mike Brouwer en Ellen Baruch-Stoeckart

foto: Henk Kluvers

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


Verslag Algemene Vergadering 22 november 2008

Verslag van de Algemene Vergadering van

26 november 2008.

Dit zijn niet de off iciële notulen.

Voorzitter Frits Draijer opent de vergadering

en meldt dat dit de eerste keer is dat de

uitnodiging en de bijbehorende stukken

per e-mail zijn verstuurd en dat dat goed

is bevallen. De leden die niet over e-mail

beschikken hebben de stukken uiteraard per

post ontvangen. Verder heeft de voorzitter

de volgende mededelingen:

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

-

Er zijn stickers verstuurd die de leden op

hun eigendommen moeten plakken.

- De heer Rien Vermunt, van het schip De

Beer, is overleden. Het bestuur heeft

namens alle leden haar deelneming

betuigd.

-

-

-

-

Met John en Jopi is weer een nieuw

jaarcontract getekend. Er komt een

enquête om vraag en aanbod beter op

elkaar af te stemmen.

N.a.v. de nieuwe regelgeving met

betrekking tot een vuilwaterstation

heeft het bestuur contact gezocht

met de gemeente om met hun een

gebruiksovereenkomst af te sluiten. Dit

zou de WSV vrijwaren om te investeren

in een eigen vuilwaterstation. De WSV is

dan wettelijk en juridisch gedekt.

Het bestuur wil graag iets doen aan

de (vele) verwaarloosde schepen in de

haven. Ze stelt voor om een werkgroep

op te richten en zoeken daarvoor leden

die daarin willen participeren.

Er zijn taxateurs geweest van de gemeente

en zij hebben de WSV gecomplimenteerd

met de goede outillage van de haven en

de gehele staat van onderhoud. Dit is

een groot compliment voor de mensen

die dit allemaal regelen.

BEGROTING

Hierna volgt de rest van de agenda. Er zijn

geen ingekomen stukken en over de notulen

van 30 juni 2008 zijn geen opmerkingen

en deze worden dus zonder wijzigingen

vastgesteld. Daarna is de begroting 2009 aan

de beurt. Deze wordt uitgebreid behandeld

en toegelicht door Hans Steinhart. Alleen

over punt 4 is onduidelijkheid, over de

rest van de begroting zijn geen vragen. Als

bijzonderheden worden o.a. genoemd dat

de stacaravan al na 2 jaar is afgeschreven.

Hij is technisch afgekeurd en mag niet

meer gebruikt worden. Ook zijn er op de

begroting 2009 al bootjes aangeschaft voor

het jeugdzeilen, maar dat was omdat Mike

Brouwer van de zeilcommissie een hele

goede koop kon sluiten.

Er wordt uiteindelijk door iedereen vóór

gestemd, met intrekking van punt 4 uit de

toelichting op de begroting.

Over de wijziging van het huishoudelijk

reglement (het hhr) zijn nog wat

onduidelijkheden maar nadat alle vragen

beantwoord zijn wordt gestemd en de

wijziging wordt met algemene stemmen

aangenomen.

BESTUUR VS PENNINGMEESTER

Het volgende punt, de verkiezing van nieuwe

bestuursleden, 'aftredend: Penningmeester

Hans Steinhart' wordt ingeleid door de

voorzitter. Naar aanleiding van een stukje in

het vorige clubblad over ontvreemding van

spullen uit de commissiekamer heeft het

bestuur hierover gesproken en besloten dat

uit naam van het bestuur contact zou worden

opgenomen met Bert Joosse. Bert Joosse

heeft naar aanleiding hiervan diverse malen

aan diverse leden op de haven zijn excuses

aangeboden en het bestuur vond de zaak

hiermee afgehandeld. Hans Steinhart heeft

echter hierna persoonlijk nog een e-mail aan

Bert Joose gestuurd met een, naar eigen

zeggen, een normale en beschaafde reactie.

Maar de meningen zijn hierover verdeeld

en de voorzitter heeft aan Hans Steinhart

gevraagd zijn excuus aan te bieden aan Bert

Joosse. Dit is verschillende malen gevraagd

aan Hans Steinhart maar Hans vindt dat

hij niet iets verkeerd heeft gedaan en heeft

zijn excuses niet willen maken. Het bestuur

heeft nu het vertrouwen opgezegd in Hans

en er zijn vanuit het bestuur geen bindende

voordrachten. Het bestuur is zelf op zoek

gegaan naar een nieuwe kandidaat voor

deze functie. Dit is de heer Frank Francken.

Wat volgt is een emotionele discussie, maar

uiteindelijk wordt besloten de emoties er

buiten te laten en wordt de leden verzocht

na de pauze via stembriefjes hun stem uit te

brengen. Na de pauze worden de stemmen

geteld en de uitslag is als volgt: 9 blanco,

12 voor Hans Steinhart en 27 voor Frank

Francken. Hiermee is Francken met een

meerderheid van stemmen aangenomen

als nieuwe penningmeester. Hans Steinhart

verlaat na de stemming onmiddellijk de

bestuurstafel. Frank Francken stelt zich

hierna voor. Hij bedankt de leden voor hun

vertrouwen en zegt dat de functie en het

werk hem erg leuk lijken maar hij stelt wel

dat hij liever op andere wijze gekozen zou

zijn.

NIEUWE JACHTHAVEN

Nog voor de pauze krijgt Jos Verhoeven

het woord om de leden te informeren over

de voortgang van de nieuwe jachthaven.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte

van eerdere plannen zijn een ruim

winterstallingsterrein (op de plaats van

het huidige surfstrand), er komen meer

parkeerplaatsen en er is een toename in

de capaciteit van de verhuurbare vierkante

meters water. Deze grotere capaciteit

brengt meer kosten met zich mee maar ook

meer opbrengsten. De uitgangspositie blijft

dat het voor de leden niet duurder wordt.

Jos Verhoeven zal zelf voor een uitgebreid

verslag in het clubblad zorgen.

Na de pauze volgt een toelichting van de

stand van zaken door de voorzitters van de

commissies:

Zeilcommissie – Mike Brouwer,

Communicatiecommissie – Frank Seignette,

Evenementencommissie – Roland Maes,

Havencommissie – Nico van Baarle.

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 29

SLOT

Hierna volgen nog op de agenda

het meerjarenplan. Hier zijn weinig

bijzonderheden te melden en het

meerjarenplan wordt met een meerderheid

van stemmen aangenomen. In de rondvraag

zijn vragen over de toiletvoorziening en nadat

deze naar tevredenheid zijn beantwoord zijn

er geen vragen meer en sluit de voorzitter

de vergadering om 23:05 uur en dankt een

ieder voor zijn of haar inbreng.


PAMPUS

Zaterdag 25 oktober werden de vrijwilligers

van onze vereniging uitgenodigd tot een

dagje Pampus. Voor zover u het nog niet

wist: het Fort Pampus werd eind 19e eeuw

gebouwd. Het was een van de 42 Forten

die Amsterdam moesten beschermen tegen

vijandelijke invallen.

Wel, Betsie en ik hadden echt wel

weer eens zin in een dagje uit. Maar voor alle

zekerheid bekeken wij op vrijdagavond 24

oktober nog even de weersverwachting voor

de volgende dag. De weerman van Nederland

1 wist ons enthousiasme aanmerkelijk

te bekoelen: ‘harde wind, later op de dag

aangroeiend tot storm’. ‘Dat wordt niks’,

mompelde Betsie, die toch al niet vast ter

been is. Wij besloten desondanks naar de

havenkom te gaan om op het laatste moment

een beslissing te nemen.

De weerman bleek het echter, voor de

zoveelste keer, mis te hebben. Krijgt hij

wellicht van de milieuorganisaties opdracht

om de bevolking tijdens het weekeinde

binnenshuis te houden? Kortom, het was

stralend weer. De zon stond uitnodigend aan

de hemel en wij werden aan boord van de

Moby Queen gastvrij ontvangen met koff ie

en gebak. Om 11 uur vertrokken we richting

IJburg en sloegen met genoegen de talrijke

zeiljachten gade waarvan de bemanning zich

eveneens niet door de weerman om de tuin

hadden laten leiden. IJburg viel mij , eerlijk

gezegd, een beetje tegen, maar Pampus

maakte alles weer goed. Pampusbewoonster

Maartje Terwindt heette ons hartelijk welkom

en verdeelde ons in drie groepen. Onze groep

kreeg als gids de heer Leo Fessl toegewezen,

die zich op een fantastische wijze van zijn taak

kweet.

Volgens de heer Fessl ontstond

het gezegde ‘Voor Pampus liggen ‘ als

volgt: Tijdens het VOC tijdperk kwamen de

volbeladen en diep liggende schepen uit Indië

en bleven dan voor de ondiepe vaargeul naar

Amsterdam voor Pampus liggen. Voor en achter

30

het schip werden dan twee enorme houten

bakken geschoven, met elkaar verbonden en

vervolgens leeggepompt. Het schip kwam dan

omhoog en werd over de ondiepte gesleept.

(Ik dacht dat ‘ie dan nog zwaarder zou zijn.

Maar goed, wie ben ik?)

Ludwina Travels geeft de volgende

lezing. Namelijk dat er tijdens het VOC tijdperk,

wanneer de schepen volbeladen terugkeerden

uit Indië, het niet mogelijk was de haven

van Amsterdam binnen te varen, omdat

er ondiepten waren, die de zwaar beladen

en zeer diep liggende schepen de toegang

belemmerden. De schepen bleven dan voor

Pampus, een ondiepe vaargeul, liggen en

de goederen werden dan overgeladen op

kleine schepen. Dit kon dagen duren en daar

komt het spreekwoord “Voor Pampus liggen”

vandaan.

Waar ik geen f lauw benul van had

is, dat er zo enorm veel bezoekers zouden

zijn. Fort Pampus ontvangt maar liefst 35 tot

40.000 bezoekers per jaar( van maart t/m

oktober) en beschikt over meer dan tachtig

vrijwilligers!

De bezoekers kunnen via een passagiersschip

van Connexxion vanaf Muiden boeken voor

een trip naar Pampus. De rondleiding duurt

ongeveer een uur en dat is lang genoeg, dunkt

mij. Al die lange sombere gangen en ‘verblijven’.

De vakkundige en somtijds humoristische

uitleg van de gids hielden mij echter bij de les.

Bij het afslaan naar links zag ik rechts een wel

zeer donkere, ontstellend lange gang met heel

aan het einde een spleetje daglicht. Fotootje

maken. Op het moment dat ik afknipte stond

er plots een verbijsterde dame voor mij in

beeld. Geschrokken staarden wij elkaar aan:

Mijn excuses mevrouw!

Even later stonden we in een

‘nachtverblijf’ met een nis in de wand,

waarvan ik op de vraag van Betsie waarvoor

dat diende, antwoordde dat daar soldaatjes in

sliepen. Die waren destijds namelijk lang niet

zo groot als tegenwoordig. “Ja, daar stonden

de stapelbedjes in”, viel de heer Fessl mij

bij. Teneinde het leven voor de manschappen

toch nog enigszins aantrekkelijk te maken

verscheen er zo nu en dan een schip met

drank en…prostituées, waardoor de soldaten

de volgende dag zelf voor Pampus lagen, aldus

de heer Fessl.

Een der heren van onze groep vroeg

belangstellend of dat schip er nog steeds

kwam.

Na dit vrolijke incident begaven wij ons

naar de Oostelijke geschutstoren. Hiervoor

moesten we via een tamelijk hoge afstap weer

de gang in, waarbij tot mijn grote schrik Betsie

ten val kwam. De gang was modderig, glad en

haar schouder en hand waren erg pijnlijk, maar

dank zij de vriendelijke bezorgdheid van onze

clubgenoten behield zij haar goede humeur

en toonde haar gevoel voor humor door op te

merken: “Nu lag ik ook eens voor Pampus!”

(Er zal onder die tachtig vrijwilligers toch wel

één zijn die in staat is om in de muur bij die

afstap een stevige handgreep te maken?)

Tijdens de bootreis terug naar Almere

Haven genoten wij van een heerlijke lunch.

Kort voor de aankomst verraste de voorzitter

ons met de mededeling dat de VRIJWILLIGER

VAN HET JAAR bekend gemaakt zou worden.

Vol verwachting wachtten we af, maar met een

gezicht van dat ben IK toch niet. Na langdurig

beraad was de jury gemeenschappelijk tot het

besluit gekomen: de Vrijwilliger Van Het Jaar

is……….Henny Rijneker!

Applaus!! Een mooi boeket voor zijn partner,

die hem zo dikwijls heeft moeten missen en

een fraai kunstwerk 'Samen staan we sterk'

van de kunstenaar Frans Steginga ( Helmond

22-07-1953) voor de heer Rijneker.

Circa 15.30 uur arriveerden we in de

Almere Havenkom na een leuke, gezellige

dag met helaas een onplezierige af loop voor

echtgenote Betsie. Na een zeer pijnlijke nacht,

schouder en rechterhand, linkerhand sterk

gezwollen, achtte de huisarts het noodzakelijk

daar een foto van te laten maken. Resultaat;

een scheurtje in het polsgewricht zodat de

linkerarm thans in het gips zit. Kan wel zes

weken duren, was de trieste voorspelling van

de gispspecialist.

Jan Mens

Na zacht gevley van goede dagen

Is ’t juck van rampspoên zwaer te draegen.

(Joost van den Vondel)

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23


Service, Vriendelijk, Vakbekwaam

Dealer van onder andere Asa Boot Electro

Honda generatoren

Digitenne & Canal Digital

Procom Antennes

Een greep uit ons assortiment:

- Marifoon, gps, gsm, schotel- en digitenne-antennes.

- Dekdoorvoeren, kabels, pluggen etc.

- 27Mc, pmr- en lpd-apparatuur.

- Compressor/koelboxen en koelkasten.

- Watervaste luidsprekers voor radio en/of marifoon.

- Acculaders, diodeblokken, generatoren.

- Alle kennis op het gebied van zonne-energie,

op brandstof en elektrische steps en minibike’s.

U kunt ons vinden vlakbij de Gamma en de Decorette:

Markerkant 10-136c

Almere

036-5330333

info@televersumalmere.nl

DECEMBER 2008 SLUISKADE 11 NR 23 31


Dierenspeciaalzaak de patrijs

Uw dierenadviseur en specialist in Almere!

Dealer van ondermeer:

Uw adviseur op het gebied van honden- en

kattenvoeders, knaagdieren, tropische vissen, reptielen,

en voederdieren

www.depatrijs.nl

Botplein 1 036 - 533 7790

Rumbastraat 76 036 - 523 0258

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!