18.09.2013 Views

Brief GLB - Stichting Natuur en Milieu

Brief GLB - Stichting Natuur en Milieu

Brief GLB - Stichting Natuur en Milieu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vaste Commissie van economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum : 8 december 2011

Ons kenmerk : 11-B467

Doorkiesnummer : 030 6937721(Steven Kragten)

Betreft : Wetsvoorstellen GLB

Geachte Commissieleden,

Op 13 en 14 december worden de wetsvoorstellen voor het nieuwe GLB door u behandeld.

Middels dit schrijven willen verschillende maatschappelijke organisaties hun visie geven op

de huidige wetsvoorstellen.

Een van de doelstellingen van het nieuwe GLB is om de Europese landbouw te

verduurzamen. Dit wordt onder meer gestalte gegeven door een vergroeningscomponent

binnen de eerste pijler. Deze vergroening bestaat uit 3 maatregelen: (1) reserveren van 7%

van akkers voor natuur (Ecological Focus Areas, EFAs), (2) verplichte gewasdiversificatie en

(3) behouden van permanent grasland. Ondergetekende maatschappelijke organisaties zijn

verheugd met een verankering van verduurzaming in de eerste pijler. Echter, de huidige

wetsvoorstellen bieden geen enkele garantie dat er ook daadwerkelijk effectieve vergroening

van het landbouwbeleid zal plaats vinden. Om het GLB daadwerkelijk significant te laten

bijdragen aan natuur, landschap en milieu moeten er volgens ons in ieder geval drie acties

worden ondernomen. Deze zullen hieronder worden beschreven.

Pleit voor effectieve invulling vergroening van de eerste pijler

De vergroening van de eerste pijler richt zich nu op 3 maatregelen. Met betrekking tot de

EFA regeling zijn wij zeer verbaasd dat deze alleen voor akkers van toepassing is. Voor

grasland is deze regeling nog onvoldoende ingevuld. Deze maatregel is verreweg de meest

kansrijke om een basale kwaliteit aan biodiversiteit in het landelijk gebied te behouden.

Daarnaast draagt deze maatregel bij aan een aantrekkelijk landschap en kan ze bijdragen

aan een verbetering van de milieukwaliteit (bijvoorbeeld oppervlaktewater). Wij willen er u bij

dan ook op aandringen om deze maatregel ook voor graslanden verplicht te stellen.

Daarnaast pleiten wij ook voor basale beheersvoorschriften van EFAs om in ieder geval een

basale ecologische kwaliteit te garanderen. Deze kwaliteit moet niet alleen behaald worden

op bedrijfsniveau, maar ook op gebiedsniveau. Een collectieve aanpak versterkt dit.

De gewasdiversificatie zoals nu voorgesteld in de wetsvoorstellen zal geen wezenlijke

bijdrage bieden aan een duurzamer akkerbouwsysteem in Nederland. Immers, de meeste

akkerbouwers verbouwen al meer dan 3 gewassen. De maatschappelijke organisaties zien

dan ook graag dat er binnen deze maatregel een aanscherping komt die bestaat uit een

verplichtstelling van een minimum areaal van bijvoorbeeld stikstofbindende en eiwitrijke

gewassen. Overigens dient opgemerkt te worden dat deze maatregel wel een oplossing

biedt voor de graslandgebieden met mais. Ook op Europees niveau kan deze maatregel een

significante bijdrage leveren aan een duurzamer landbouwsysteem.


Ook de wetsvoorstellen rondom behoud van permanent grasland bieden geen garantie voor

een duurzamere landbouw. De voorstellen bieden nog steeds veel ruimte voor een

intensieve bedrijfsvoering, helemaal omdat in de huidige voorstellen op grasland ook geen

EFA gerealiseerd hoeft te worden.

Zorg voor voldoende budget voor agrarisch natuurbeheer en milieumaatregelen in de tweede

pijler

De tweede pijler is nog steeds van groot belang om bovenwettelijke maatregelen te

financieren die bijdragen aan behoud van biodiversiteit, landschap en milieu. Met name voor

het behoud van kritische natuurwaarden van het landelijk gebied (bijvoorbeeld grutto,

veldleeuwerik, patrijs) is deze pijler van groot belang. Via de tweede pijler kan intensief

ecologisch beheer van EFAs worden gerealiseerd dat bijvoorbeeld kan bijdragen aan

effectief akkervogelbeheer. Daarnaast is de tweede pijler noodzakelijk voor de uitvoering van

effectief weidevogelbeheer. Wij pleiten er daarom voor om minimaal 30% van het budget van

de tweede pijler te reserveren voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en

milieumaatregelen. Dit is ook een reëel verzoek, aangezien lidstaten de mogelijkheid hebben

om 10% van het eerste pijler budget over te hevelen naar de tweede pijler. Wij dringen er

daarom ook bij u op aan om zich hiervoor sterk te maken.

Betrek maatschappelijke organisaties

Uit de media begrijpen wij dat staatssecretaris Bleker samen met LTO werkt aan een GLBdeal.

Wij zijn bang dat dit een eenzijdige deal wordt waarin de economische belangen van

bepaalde landbouwsectoren prevaleren, terwijl juist een evenwichtige benadering van zowel

ecologische als economische belangen noodzakelijk is om een toekomstbestendige

duurzame landbouw te realiseren. Daarom nodigen wij u uit er bij de staatssecretaris voor te

pleiten om ook maatschappelijke organisaties actief te betrekken bij de invulling van deze

GLB-deal.

Wij hopen dat u deze punten meeneemt tijdens uw debat komende week. Mocht u nog

nadere informatie wensen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!