19.09.2013 Views

Wetgeving, soorten aanvragen, vragen en ... - Gemeente Zwalm

Wetgeving, soorten aanvragen, vragen en ... - Gemeente Zwalm

Wetgeving, soorten aanvragen, vragen en ... - Gemeente Zwalm

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wetgeving, soorten aanvragen, vragen en antwoorden

1. WETGEVING

Wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening kan je het best terugvinden via de website van de

Vlaamse Overheid: www.ruimtelijkeordening.be 1

2. SOORTEN AANVRAGEN

Of je voor een bepaalde handeling, werk of constructie een vergunning nodig hebt, klik je best hier 2 .

Volgende werken kan men onderscheiden:

1. Werken die vrijgesteld zijn van vergunning (vrijstelling). Zie hier 3 het desbetreffend besluit.

2. Werken gewoon te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen (meldingsplicht) . Klik

hier 4 voor het besluit.

3. Zij die een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereisen. (vroeger bouwvergunning

genoemd).

Let op ! Die benadering is echter niet overal geldig, want zowel de melding als de

vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (bvb.

beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen/reglementen). Het

blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren bij de gemeentelijke

dienst Stedenbouw. Overleg mogelijk met de gemeentelijk stedenbouwkundig

ambtenaar na voorafgaande afspraak.

3. ARCHITECT

Ook belangrijk om weten is dat voor werken die een impact hebben op de stabiliteit steeds een architect

nodig is en ook voor gebouwen vanaf 40m². De Vlaamse Regering bepaalde wanneer er geen architect

dient tussen te komen; u vindt dit hier 5 .

4. CONCRETE VRAGEN

Klik hier

1. http://www.ruimtelijkeordening.be

2. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14859

3. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14458

4. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14452

6 en je kan onder de rubriek frequente ingrepen vrij snel uitmaken of de werken vrijgesteld zijn

van vergunning, dienen gemeld te worden of er een stedenbouwkundige vergunning dient afgeleverd.

We nemen ze hieronder over :

• Zonnepanelen 7

• Tuinhuis 8

• Garage/Carport 9

5. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13769

6. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13934

7. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13937

8. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14864

9. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14021

Wetgeving, soorten aanvragen, vragen en antwoorden 1

ID: 2526 | Versie: 7 | Datum: 21/06/12 19:09:46


• Veranda 10

• Terras 11

• Openluchtzwembad 12

• Siervijver 13

• Afsluiting of haag 14

• Bomen en planten 15

• Zorgwonen 16

• Hemelwater 17

10. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14022

11. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14023

12. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14464

13. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14024

14. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14025

15. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14026

16. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13908

17. http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14497

Wetgeving, soorten aanvragen, vragen en antwoorden 2

ID: 2526 | Versie: 7 | Datum: 21/06/12 19:09:46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!