NOTULEN RAAD 22/01/2013 GOEDKEURING VAN ... - OCMW Halle

ocmwhalle.be

NOTULEN RAAD 22/01/2013 GOEDKEURING VAN ... - OCMW Halle

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

NOTULEN RAAD 22/01/2013

Aanvang: 19:00 uur

Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter;

Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Hamelrijck, Jeroen Hofmans, Rogier Lindemans, Sven Pletincx, Nicky Van

Acker, Robert Vandenbranden: raadsleden;

Katleen Evenepoel: secretaris

Verontschuldigd: Dirk Pieters, burgemeester

Afwezig:

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 07/01/2013 en 15/01/2013 worden

goedgekeurd zonder opmerkingen.

OPENBARE ZITTING

Ondersteunende afdelingen

1. BO Vaststellen vergaderagenda bestuursorganen werkjaar 2013

De Raad,

Aanleiding en doel:

Omwille van organisatorische redenen is het aangewezen om een vergaderagenda vast te

stellen voor de vergaderingen van de bestuursorganen voor het werkjaar 2013.

Juridische gronden:

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk

welzijn.

Het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk

Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen

Advies en motivering:

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot bijeenroeping van de raad

voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzondere comités en stelt de agenda

van de vergadering op.

Omwille van organisatorische redenen is het aangewezen om een vergaderagenda op te

stellen voor de vergaderingen van deze bestuursorganen. Hieromtrent werd een voorstel

uitgewerkt (zie bijlage van dit besluit) rekening houdende met de volgende algemene

principes:

- De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert elke 2 de dinsdag van de maand om 20u

- Het vast bureau vergadert elke 1 ste en 3 de maandag van de maand om 16u45

1


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

- Het bijzonder comité sociale dienst vergadert elke 1 e en 3 e donderdag van de maand

om 16u30

- Het bijzonder comité woonzorg vergadert elke 1 e en 3 de dinsdag van de maand om

19u30

De wijze waarop de leden van de bestuursorganen in kennis gesteld worden van de agenda,

de gehanteerde timing, het inzagerecht, … wordt opgenomen in een huishoudelijk reglement

en ter goedkeuring voorgelegd ter zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12

maart as.

Financieel advies en Visum:

Niet van toepassing

Stemming:

Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art 1. Haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van de vergaderagenda voor de

bestuursorganen werkjaar 2013 zoals opgenomen in bijlage van dit besluit.

Art 2. De wijze waarop de leden van de bestuursorganen in kennis gesteld worden van de

agenda, de gehanteerde timing, het inzagerecht, … wordt opgenomen in een huishoudelijk

reglement en ter goedkeuring voorgelegd ter zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn

van 12 maart 2013.

2. BO Aanstelling voogd en toeziend voogd van een verlengde minderjarige

De Raad,

Aanleiding en doel:

Op 4 maart 2011 overleed René Desmet. Hij was de overlevende ouder van Rosita Desmet,

toen zijn echtgenote stierf in mei 2010. Juffrouw Desmet, geboren op 18 september 1948

werd in maart 1979 in staat van verlengde minderjarigheid verklaard.

6 april 2011 besliste de vrederechter aldus dat, op basis van artikel 396 B.W., het OCMW het

voogdijschap op zich diende te nemen.

Juridische gronden:

Artikel 396 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat het OCMW gehouden is de voogdij uit

te oefenen volgens artikelen 63 en 68 van de Organieke wet van 8 juli 1976.

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk

Welzijn.

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

van 19 december 2008 en latere wijzigingen.

Advies en motivering:

Artikel 65 van de Organieke wet specifieert dat de raad voor maatschappelijk welzijn onder

zijn leden een persoon dient aan te duiden die de taak van voogd zal vervullen en een persoon

die de taak van toeziend voogd zal vervullen.

2


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

In het kader van de beslissing van de vrederechter van 6 april 2011 en conform de bepalingen

van artikel 65 van de organieke wet werd een voogd, met name Marie-Rose Harnie

(voorzitter), en toeziend voogd, Gilbert Bosmans (raadslid) aangesteld. De financieel

beheerder werd belast met het voorlopig beheer van de goederen.

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn moet

opnieuw worden overgegaan tot de aanstelling van een voogd en toeziend voogd.

Het OCMW dient de vrederechter, binnen de acht dagen volgend op deze aanwijzing, in

kennis te brengen van de identiteit van de personen die zullen optreden als voogd en als

toeziend voogd zoals vereist volgens artikel 396, lid 3 B.W.

Gezien Mevr. Harnie (voorzitter) door haar aanstelling als voogd in de vorige legislatuur,

ervaring heeft en een band heeft opgebouwd met Mevr. Desmet Rosita, wordt zij aan de raad

voorgedragen als kandidaat voogd voor de lopende legislatuur.

Financieel advies en Visum:

Niet van toepassing

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming over tot de aanduiding van een voogd

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Marie-Rose Harnie, bekomt 11 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Gaat door middel van de geheime stemming over tot de aanduiding van een toeziend voogd

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Valerie Hamelryck, bekomt 11 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

3


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Besluit:

Art 1. Op basis van het stemresultaat van de geheime stemming raadslid Marie-Rose Harnie, °

17/10/1950 ,H. Consciencestraat 27,1500 Halle, aan te duiden als voogd

Art 2. Op basis van het stemresultaat van de geheime stemming raadslid Valerie Hamelryck,°

03/02/1971,Kriekenveldstraat 36,1502 Lembeek, aan te duiden als toeziend voogd

Art 3. De vrederechter, binnen de acht dagen volgend op deze aanwijzing, in kennis te

brengen van de identiteit van deze personen zoals vereist volgens artikel 396, lid 3 B.W.

3. BO Verkiezing van afgevaardigden van de raad voor maatschappelijk welzijn in het

syndicaal onderhandelings- en overlegcomité

De Raad,

Aanleiding en doel:

Er dient overgegaan te worden tot de verkiezing van 2 afgevaardigde leden van de raad voor

maatschappelijk welzijn in het bijzonder syndicaal onderhandelings- en overlegcomité met de

stad.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot regeling van de betrekkingen tussen de

overheid en de vakbonden van haar personeel.

Advies en motivering:

Volgens artikel 21§2 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 bestaat de afvaardiging

van de overheid uit 7 leden.

Rekening houdende met de respectievelijke personeelssterkte van de Stad en het OCMW,

vaardigt de stad 4 leden af en het OCMW 3.

De voorzitter van het OCMW Halle is van rechtswege ondervoorzitter van het bijzonder syndicaal

onderhandelings- en overlegcomité en maakt bijgevolg deel uit van de OCMW-delegatie.

Er dient dus nog overgegaan te worden tot de verkiezing van 2 afgevaardigde leden van de raad

voor maatschappelijk welzijn voor het bijzonder syndicaal onderhandelings- en overlegcomité.

Financieel advies en Visum:

Niet van toepassing

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 2 stemrondes – over tot de verkiezing van de

2 afgevaardigde leden van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het bijzonder syndicaal

onderhandelings- en overlegcomité.

Eerste stemronde: aanduiding eerste afgevaardigde .

4


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Robert Vandenbranden, bekomt 7 stemmen

Jeroen Hofmans, bekomt 3 stemmen

1 ongeldige stem

Werden derhalve neergelegd:

10 geldige stemmen

1 ongeldige stem

0 onthoudingen

Tweede stemronde: aanduiding tweede afgevaardigde.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Kjell Bosmans, bekomt 7 stemmen

Carine De Cock, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 2 stemrondes –volgende raadsleden aan te

duiden . als afgevaardigde leden van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het bijzonder

syndicaal onderhandelings- en overlegcomité:

- Robert Vandenbranden – wonende te Vogelpers 98,1500 Halle

- Kjell Bosmans – wonende te Brusselsesteenweg 65,1500 Halle

Art. 2 : Leden van het bijzonder syndicaal onderhandelings- en overlegcomité blijven in

functie tot de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn

4. BO Verkiezing van een lid van het bijzonder comité sociale dienst als afgevaardigden

van de raad voor maatschappelijk welzijn in de Lokale Adviescommissie (LAC)

De Raad,

Aanleiding en doel:

Er dient overgegaan te worden tot de verkiezing van 1 afgevaardigde van het bijzonder comité

sociale dienst in de Lokale Adviescommissie (LAC).

5


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van

elektriciteit, gas en water.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2007 betreffende de samenstelling en

de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas

en water.

Advies en motivering:

Volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2007 moet in elke gemeente

een commissie worden samengesteld die bestaat uit:

1. De hoofd-maatschappelijk assistent€ van de sociale dienst van het OCMW, of dienst

afgevaardigde, die het voorzitterschap van de commissie waarneemt;

2. Eén lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, aangeduid door deze raad dat, in

voorkomend geval, zitting heeft in het bijzonder comité van de sociale dienst van het

OCMW van de gemeente waar de abonnee zijn woonplaats heeft

3. Eén vertegenwoordiger van de betrokken distributeur

4. Eén vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de

abonnee voor zijn sociale begeleiding een beroep heeft gedaan op dergelijke instelling.

Er dient dus overgegaan te worden tot de verkiezing van 1 afgevaardigde van het bijzonder

comité sociale dienst als vertegenwoordiger in de Lokale Adviescommissie.

Conform de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden bestaat het bijzonder

comité sociale dienst uit volgende raadsleden:

- Marie-Rose Harnie, voorzitter

- Nicky Van Acker

- Rogier Lindemans

- Leen Destoop

Financieel advies en Visum:

Niet van toepassing

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde van het bijzonder comité sociale dienst als vertegenwoordiger in de Lokale

Adviescommissie.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Marie-Rose Harnie, bekomt 7 stemmen

Rogier Lindemans, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

6


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgend raadslid aan te duiden

als vertegenwoordiger in de Lokale Adviescommissie:

- Marie-Rose Harnie – wonende te H. Consciencestraat 27,1500 Halle

Art. 2 : Het lid van de lokale adviescommissie blijft in functie tot de installatie van de nieuwe

raad voor maatschappelijk welzijn

5. BO Verkiezing van een afgevaardiging van het OCMW Halle in de algmene vergadering

van de vzw Centrum voor Basiseducatie

Aanleiding en doel

Conform het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor

laaggeschoolde volwassenen dient de algemene vergadering en de raad van bestuur van het

Centrum voor Basiseducatie te bestaan uit een vertegenwoordiger van het openbaar centrum

voor maatschappelijk welzijn van de plaats waar het Centrum voor basiseducatie is gevestigd.

In dit kader dient de raad over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van het

OCMW Halle.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde

volwassenen.

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om 2 afgevaardigden van het OCMW

aan te aanduiden, 1 vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergadering en 1

vertegenwoordiger voor deelname aan de raad van bestuur van het Centrum voor

Basiseducatie.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 2 stemrondes – over tot de verkiezing van

twee afgevaardigde voor de vergaderingen van het Centrum voor Basiseducatie.

Eerste stemronde: aanduiding eerste afgevaardigde voor deelname aan de algemene

vergadering.

7


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Kjell Bosmans, bekomt 7 stemmen

4 blanco stemmen

Werden derhalve neergelegd:

7 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

4 onthoudingen

Tweede stemronde: aanduiding tweede afgevaardigde voor deelname aan de raad van

bestuur.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Freddy Busselot, bekomt 7 stemmen

Sven Pletincx, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 2 stemrondes –volgende raadsleden aan te

duiden . als afgevaardigde leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in het Centrum

voor basiseducatie

- Kjell Bosmans – wonende te Brusselsesteenweg 65,1500 Halle als afgevaardigde in de

algemene vergadering

- Freddy Busselot– wonende te V. Demesmaekerstraat 66,1500 Halle als afgevaardigde

in de raad van bestuur

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn

6. BO Verkiezing van een afgevaardiging van het OCMW Halle in de algmene vergadering

van de vzw De Floere

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle is lid van de vzw De Floere

In dit kader dient er overgegaan te worden tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van

het OCMW Halle in de algemene vergadering van de vzw De Floere

8


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om een afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw De

Floere.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw De Floere

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Valerie Hamelryck, bekomt 6 stemmen

Carine De Cock, bekomt 4 stemmen

Marie-Rose Harnie, bekomt 1 stem

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgend raadslid aan te duiden als

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw De Floere

- Valerie Hamelryck, wonende te Kriekenveldstraat 36,1502 Lembeek

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn.

7. BO Verkiezing van een afgevaardiging van het OCMW Halle in de algemene

vergadering van de mede-eigenaars van het gebouw De Mouterij - ond. parking

(De Haver)

De Raad

9


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle is eigenaar van een pand gelegen in het appartementencomplex “De haver”,

A. Demaeghtlaan 67 te 1500 Halle en bijgevolg mede-eigenaar van een aantal

gemeenschappelijke ruimtes in het appartementencomplex “De haver” en in het gebouw De

Mouterij voor wat betreft de binnenkoer en de ondergrondse parking.

Het algemeen reglement van mede-eigendom bepaalt dat de algemene vergadering is

samengesteld uit mede-eigenaars.

In dit kader dient er overgegaan te worden tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van

het OCMW Halle in de algemene vergadering van mede-eigenaars De Haver en de algemene

vergadering van mede-eigenaars De mouterij – ondergr. Parking.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Het algemeen reglement van mede-eigendom van De Haver en mede-eigendom De mouterij –

ondergr. Parking.

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om een afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de medeeigenaars

De Haver en de algemene vergadering van mede-eigenaars De mouterij – ondergr.

Parking.

Conform artikel 61 van het huishoudelijk reglement kan de raad voor maatschappelijk welzijn

als vertegenwoordigers van het OCMW deskundigen aanduiden die geen lid zijn van de raad

voor maatschappelijk welzijn. De OCMW deskundigen maken deel uit van het OCMWpersoneel

en worden voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

In dit kader wordt Dhr. Jan Goddeau, afdelingsverantwoordelijke facilitaire diensten,

voorgedragen als kandidaat.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde in de algemene vergadering van de mede-eigenaars De Haver en de algemene

vergadering van mede-eigenaars De mouterij – ondergr. Parking.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

10


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Jan Goddeau, bekomt 11 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgende persoon aan te duiden

als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de mede-eigenaars De Haver en de

algemene vergadering van mede-eigenaars De mouterij – ondergr. Parking:

- Jan Goddeau – wonende te Rendestede 18,9400 Denderwindeke

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn of tot het ogenblik dat de raad hierover anders beslist.

8. BO Verkiezing van afgevaardigden om het OMCW Halle te vertegenwoordigen in de

algemene vergadering en de raad van bestuur van SVK Zuidkant

De Raad

Aanleiding en doel

Ter zitting van de Raad van 10 mei 2011 werd beslist om goedkeuring te verlenen tot de

oprichting van een vereniging conform titel VIII, hoofdstuk II van het OCMW-Decreet in het

kader van een verzelfstandigd Sociaal Verhuurkantoor, met name SVK Zuidkant. Het betreft

hier een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Halle, OCMW Gooik, OCMW Pepingen en

OCMW Sint-Pieters-Leeuw.

In dit kader dient overgegaan te worden tot aanduiden van 2 afgevaardigde leden van de

raad, 1 om te zetelen in de algemene vergadering en 1 om te zetelen in de raad van bestuur

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De beslissing van de raad van 10 mei 2011 betreffende de goedkeuring tot de oprichting van

een vereniging conform titel VIII, hoofdstuk II van het OCMW-Decreet in het kader van een

verzelfstandigd Sociaal Verhuurkantoor, met name SVK Zuidkant

Advies en motivering:

Conform de bepalingen van het OCMW-decreet dienen er 2 vertegenwoordigers te worden

aangeduid als afgevaardigde leden van de raad om te zetelen, 1 vertegenwoordiger voor de

algemene vergadering en 1 vertegenwoordiger voor de raad van bestuur aangevuld met 1

deskundige.

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om twee afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden voor deelname aan de algemene vergaderingen enerzijds, en de raad

van bestuur anderzijds van het verzelfstandigd Sociaal Verhuurkantoor, met name SVK

Zuidkant.

11


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Conform artikel 61 van het huishoudelijk reglement maken de OCMW deskundigen deel uit

van het OCMW-personeel en worden voorgedragen door de raad voor maatschappelijk

welzijn. In dit kader werd Katleen Evenepoel, Secretaris, reeds aangeduid ter zitting van de

raad van 10 mei 2011.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 2 stemrondes – over tot de verkiezing van

twee afgevaardigde van het verzelfstandigd Sociaal Verhuurkantoor, met name SVK Zuidkant.

Eerste stemronde: aanduiding eerste afgevaardigde voor deelname aan de algemene

vergadering.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Robert Vandenbranden, bekomt 7 stemmen

Jeroen Hofmans, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Tweede stemronde: aanduiding tweede afgevaardigde voor deelname aan de raad van

bestuur.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

Marie-Rose Harnie, bekomt 7 stemmen

Jeroen Hofmans, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

12


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 2 stemrondes –volgende raadsleden aan te

duiden . als afgevaardigde leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in het

verzelfstandigd Sociaal Verhuurkantoor, met name SVK Zuidkant.

- Robert Vandenbranden, wonende te Vogelpers 98,1500 Halle als afgevaardigde in de

algemene vergadering

- Marie-Rose Harnie, wonende te H. Consciencestraat 27,1500 Halle als afgevaardigde

in de raad van bestuur

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn

9. BO Verkiezing van een afgevaardigde om het OCMW Halle te vertegenwoordigen in

de Algemene vergadering van Ethias

De Raad

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle haar verzekeringsportefeuille is in handen van Ethias verzekeringen. In dit

kader wordt het OCMW Halle uitgenodigd voor deelname aan de algemene vergaderingen en

buitengewone algemene vergaderingen.

De raad dient bijgevolg over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van het

OCMW Halle.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Advies en motivering:

Conform de statuten dient er één vertegenwoordiger te worden aangeduid van het OCMW

Halle.

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om een afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden voor deelname aan de algemene vergaderingen en de buitengewone

algemene vergaderingen van Ethias verzekeringen.

Per vergadering zal de agenda voorgelegd worden aan de raad om de afgevaardigde te

mandateren te stemmen over de geagendeerde punten.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde in de algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van

Ethias verzekeringen.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

13


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

- Katleen Evenepoel, bekomt 11 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgende deskundige aan te

duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen en buitengewone algemene

vergaderingen van Ethias verzekeringen.

- Katleen Evenepoel, wonende te Ramerstraat 42,1760 Roosdaal

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn

10. BO Verkiezing van een afgevaardigde om het OCMW Halle te vertegenwoordigen in

de Algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen

De Raad

Aanleiding en doel

De Raad heeft ter zitting van 21/06/2010 beslist om aan te sluiten bij Jobpunt Vlaanderen.

In dit kader dient er overgegaan te worden tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van

het OCMW Halle in de algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De beslissing van de raad van 21 juni 2010 tot toetreding bij Jobpunt Vlaanderen

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om een afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Jobpunt.

Conform artikel 61 van het huishoudelijk reglement kan de raad voor maatschappelijk welzijn

als vertegenwoordigers van het OCMW deskundigen aanduiden die geen lid zijn van de raad

voor maatschappelijk welzijn. De OCMW deskundigen maken deel uit van het OCMWpersoneel

en worden voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

In dit kader wordt Mevr. Kelly Longin, afdelingsverantwoordelijke personeel, voorgedragen als

kandidaat.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

14


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde in de algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Kelly Longin, bekomt 11 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgende persoon aan te duiden

als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen:

- Kelly Longin, wonende te Frans Devoghellaan 107,1750 Lennik

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn of tot dat de raad voor maatschappelijk welzijn hierover beslist.

11. BO Verkiezing van een afgevaardigde om het OCMW Halle te vertegenwoordigen bij

de intergemeentelijke preventiedienst Haviland

De Raad

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle is aangesloten bij de interlokale kosten delende vereniging zonder

rechtspersoonlijkheid “Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op het

werk Haviland” afgekort “GIDPBW Haviland”.

In dit kader wordt het OCMW Halle uitgenodigd voor deelname aan de algemene

vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen.

De raad dient bijgevolg over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van het

OCMW Halle.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De beslissing van de raad van 11 oktober 2011 om de interlokale kostendelende vereniging

zonder rechtspersoonlijkheid “Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en bescherming op

het werk Haviland” afgekort “GIDPBW Haviland” mee op te richten en aan deel te nemen.

15


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Advies en motivering:

Conform de statuten dient er één vertegenwoordiger te worden aangeduid van het OCMW

Halle.

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om een afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden voor deelname aan de algemene vergaderingen en de buitengewone

algemene vergaderingen van de Intercommunale Haviland

Per vergadering zal de agenda voorgelegd worden aan de raad om de afgevaardigde te

mandateren te stemmen over de geagendeerde punten.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde in de algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van de

Intercommunale Haviland

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Freddy Busselot, bekomt 7 stemmen

- 4 blanco stemmen

Werden derhalve neergelegd:

7 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

4 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgend raadslid aan te duiden als

vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen

van de Intercommunale Haviland

- Freddy Busselot – wonende te V. Demesmaekerstraat 66,1500 Halle

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn.

12. BO Verkiezing van een afgevaardigde om het OMCW Halle te vertegenwoordigen in

het beheerscomité van de Feitelijke vereniging Intergemeentelijk woonbeleid.

De Raad

Aanleiding en doel

Ter zitting van de Raad van 12 april 2011 werd beslist om goedkeuring te verlenen tot het

indienen van een subsidiedossier intergemeentelijk woonbeleid Zennevallei, een project

opgestart in samenwerking met de Stad Halle en de gemeente en het OCMW Sint-Pieters-

Leeuw. Op 14 oktober 2011 werd bij ministerieel besluit de toekenning van een subsidie aan

het project “woonbeleid Zennevallei” van de interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid

16


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Zennevallei” toegekend. Hiertoe werd ter zitting van de Raad van 14/02/2012 een plan van

aanpak goedgekeurd dat invulling geeft aan de uitwerking van het project.

In dit kader dient overgegaan te worden tot aanduiden van 1 afgevaardigde van het OCMW

Halle in het beheerscomité van het interlokale vereniging woonbeleid.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De beslissing van de raad van 12 april 2011 om goedkeuring te verlenen tot het indienen van

een subsidiedossier intergemeentelijk woonbeleid Zennevallei, een project opgestart in

samenwerking met de Stad Halle en de gemeente en het OCMW Sint-Pieters-Leeuw.

Het ministerieel besluit van 14 oktober 2011 betreffende de toekenning van een subsidie aan

het project “woonbeleid Zennevallei” van de interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid

Zennevallei”.

De beslissing van de raad van 14 februari 2012 betreffende de goedkeuring van het plan van

aanpak dat invulling geeft aan de uitwerking van het project.

Advies en motivering:

Met betrekking tot de uitwerking van het project werd een werkgroep, een stuurgroep en een

beheerscomité opgericht van de interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid Zennevallei”.

Ter zitting van de raad van 14 februari 2012 werd Jan De Winne, directeur welzijn, aangesteld als

lid van de werkgroep en Katleen Evenepoel, secretaris, aangesteld als lid van de stuurgroep.

Er dient nog overgegaan te worden tot één afgevaardigd lid van de raad om te zetelen in het

beheerscomité.

Wij stellen dan ook voor om over te gaan tot de geheime stemming om één afgevaardigde van

het OCMW aan te aanduiden voor deelname aan het beheerscomité van de interlokale

vereniging “Regionaal woonbeleid Zennevallei”.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van één

afgevaardigde van het OCMW Halle in het beheerscomité van de interlokale vereniging

“Regionaal woonbeleid Zennevallei”..

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Marie-Rose Harnie, bekomt 7 stemmen

17


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

- Carine De Cock, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde – volgend raadslid aan te duiden

als afgevaardigde van het OCMW Halle in het beheerscomité van de interlokale vereniging

“Regionaal woonbeleid Zennevallei”:

- Marie-Rose Harnie – wonende te H. Consciencestraat 27,1500 Halle

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn.

13. BO Afgevaardigden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de algemene

vergadering en de raad van bestuur van het CAW Delta

De Raad

Aanleiding en doel

Vanaf 01/07/2010 werden CAW Zenne en Zoniën en CAW Delta gefusioneerd. Door deze fusie

werd de algemene vergadering van het CAW Delta samengesteld met respectievelijk 5 en 2

mandaten.

Katleen Evenepoel werd in 2010 gecontacteerd met de vraag te zetelen in de algemene

vergadering gezien haar expertise en deskundigheid met betrekking tot

welzijnsdienstverlening.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Advies en motivering:

De Raad besliste in haar vergadering van 13/07/2010 om Katleen Evenepoel, secretaris, te

laten zetelen als lid van de algemene vergadering van CAW Delta.

Dit om via georganiseerd overleg de stem van de OCMW Besturen te laten horen in het

uitgebreide CAW Delta.

Wij stellen voor aan de raad om kennis te nemen van deze aanstelling .

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art. 1: De raad neemt kennis van de aanstelling van Katleen Evenepoel, secretaris, als

afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van CAW Delta.

18


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

14. BO Verkiezing van afgevaardigden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de

algemene vergadering en de raad van bestuur van de CVBA Woonpunt Zennevallei

De Raad

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle is aandeelhouder van de CVBA Woonpunt Zennevallei.

In dit kader wordt het OCMW Halle uitgenodigd voor deelname aan de algemene

vergaderingen en de vergaderingen van de raad van bestuur.

De raad dient bijgevolg over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van het

OCMW Halle.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om 2 afgevaardigden van het OCMW

aan te aanduiden, 1 vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergadering en 1

vertegenwoordiger voor deelname aan de raad van bestuur van de CVBA Woonpunt

Zennevallei.

Per vergadering zal de agenda voorgelegd worden aan de raad om de afgevaardigde te

mandateren te stemmen over de geagendeerde punten.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 2 stemrondes – over tot de verkiezing van

twee afgevaardigde voor de vergaderingen van de CVBA Woonpunt Zennevallei.

Eerste stemronde: aanduiding eerste afgevaardigde voor deelname aan de algemene

vergadering.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Freddy Busselot , bekomt 7 stemmen

- 4 blanco stemmen

19


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Tweede stemronde: aanduiding tweede afgevaardigde voor deelname aan de raad van

bestuur.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Nicky Van Acker, bekomt 7 stemmen

- Rogier Lindemans, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

7 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

4 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 2 stemrondes –volgende raadsleden aan te

duiden . als afgevaardigde leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de CVBA

Woonpunt Zennevallei.

- Nicky Van Acker, wonende te Groeningenstraat 8, 1500 Halle als afgevaardigde in de

raad van bestuur

- Freddy Busselot, wonende te V. Demesmaekerstraat 66, 1500 Halle als afgevaardigde

in de algemene vergadering

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn.

15. BO Verkiezing van een afgevaardigde van de raad voor maatschappelijk welzijn in de

algemene vergadering en de raad van beheer van de vzw Televil

De Raad

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle is aangesloten bij de vzw Televil.

In dit kader dient er overgegaan te worden tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van

het OCMW Halle in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw Televil.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De beslissing van de raad van 11 januari 1999 betreffende de toetreding van het OCMW Halle

tot de vzw Televil.

20


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om 2 afgevaardigden van het OCMW

aan te aanduiden, 1 vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergadering en 1

vertegenwoordiger voor deelname aan de raad van bestuur van de vzw Televil, de vzw “Televil

Sociale tewerkstelling” en “Mivavil”.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 2 stemrondes – over tot de verkiezing van

twee afgevaardigde voor de vergaderingen van de vzw Televil, de vzw “Televil Sociale

tewerkstelling” en “Mivavil”.

Eerste stemronde: aanduiding eerste afgevaardigde voor deelname aan de algemene

vergadering.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Freddy Busselot, bekomt 7 stemmen

- 4 blanco stemmen

Werden derhalve neergelegd:

7 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

4 onthoudingen

Tweede stemronde: aanduiding tweede afgevaardigde voor deelname aan de raad van

bestuur.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Robert Vandenbranden, bekomt 7 stemmen

- Rogier Lindemans, bekomt 4 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

21


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 2 stemrondes –volgende raadsleden aan te

duiden . als afgevaardigde leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de vzw Televil, de

vzw “Televil Sociale tewerkstelling” en “Mivavil”.

- Freddy Busselot, wonende te V. Demesmaekerstraat 66,1500 Halle als afgevaardigde

in de algemene vergadering

- Robert Vandenbranden, wonende te Vogelpers 98,1500 Halle als afgevaardigde in de

raad van bestuur

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn.

16. BO Verkiezing van afgevaardigden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de

algemene vergadering van de vzw Sel

De Raad

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle is lid van de vzw SEL Zorgnetwerk Zenneland

In dit kader dient er overgegaan te worden tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van

het OCMW Halle in de algemene vergadering van de vzw SEL.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De beslissing van de raad van 11 november 2009 en 12 januari 2010 om effectief lid te zijn van

de algemene vergadering van de vzw Sel Zorgnetwerk Zenneland.

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om een afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Sel

Zorgnetwerk Zenneland

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Naast de participatie in de algemene vergadering van de vzw Sel neemt het OCMW van Halle

ook deel aan de vergadering en de activiteiten van de Lokale Sel-Werkgroep Halle. Hierin

wordt het OCMW Halle vertegenwoordigd door een maatschappelijk assistente van het

Departement Woonzorg – afdeling extramurale zorg.

22


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw Sel Zorgnetwerk Zenneland

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Medewerker departement woonzorg, bekomt 11 stemmen

Werden derhalve neergelegd:

11 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

0 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgende deskundige aan te

duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Sel Zorgnetwerk

Zenneland

- Medewerker departement woonzorg

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn.

17. BO Verkiezing van afgevaardigden van de raad voor maatschappelijk welzijn in het

Forum Lokale Werkgelegenheid en in het dagelijks beheer van de lokale

werkwinkel.

De Raad

Aanleiding en doel

Op 30 december 2000 werd een samenwerkingsovereenkomst “Forum Lokale

Werkgelegenheid” inzake werkgelegenheid en de lokale werkwinkel van Halle afgesloten.

Ingevolge artikel 7 en artikel 14 van deze samenwerkingsovereenkomst dient het Forum

Lokale Werkgelegenheid en het dagelijks beheer van de werkwinkel te bestaan uit ondermeer

een vertegenwoordiger van de OCMW-raad

In dit kader dient er overgegaan te worden tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van

het OCMW Halle.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Advies en motivering:

Wij stellen voor om over te gaan tot de geheime stemming om een afgevaardigde van het

OCMW aan te aanduiden als vertegenwoordiger van het OCMW Halle in het Forum Lokale

Werkgelegenheid en als vertegenwoordiger in het dagelijks beheer van de werkwinkel.

23


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Geheime stemming:

Gaat door middel van de geheime stemming – in 1 stemronde – over tot de verkiezing van 1

afgevaardigde als vertegenwoordiger van het OCMW Halle in het Forum Lokale

Werkgelegenheid en als vertegenwoordiger in het dagelijks beheer van de werkwinkel.

11 leden van de raad nemen aan de stemming deel

11 stembiljetten worden in de bus gevonden

De ontplooiing van de biljetten geeft de volgende uitslag:

- Valerie Hamelryck, bekomt 7 stemmen

- 4 blanco stemmen

Werden derhalve neergelegd:

7 geldige stemmen

0 ongeldige stemmen

4 onthoudingen

Besluit:

Art. 1: Op basis van de geheime stemming – in 1 stemronde –volgend raadslid aan te duiden als

vertegenwoordiger van het OCMW Halle in het Forum Lokale Werkgelegenheid en als

vertegenwoordiger in het dagelijks beheer van de werkwinkel.

- Valerie Hamelryck, wonende te Kriekenveldstraat 66,1502 Lembeek

Art. 2 : De afgevaardigde blijft in functie tot de installatie van de nieuwe raad voor

maatschappelijk welzijn.

18. BO Afgevaardigden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de vergaderingen van

de woonraad

De Raad

Aanleiding en doel

Ter zitting van de raad van 24/08/2004 werd beslist om over te gaan tot de oprichting van een

lokaal woonoverleg. Dit woonoverleg komt vindt sinds september 2004 op regelmatige

tijdstippen plaats onder de vorm van een volwaardige werkgroep inzake huisvesting met

name “de Halse Woonraad”.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

24


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Advies en motivering:

De OCMW-voorzitter, OCMW-secretaris en Directeur Welzijn vertegenwoordigen het OCMW

Halle binnen de Halse woonraad.

Daarnaast neemt de coördinator van de feitelijke vereniging intergemeentelijk woonbeleid

deel als deskundige en als personeelslid van het OCMW Halle is dit een bijkomende

vertegenwoordiger van het OCMW Halle.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Wij stellen voor aan de raad om kennis te nemen van deze vertegenwoodigingen.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art. 1: De raad neemt er kennis van dat de OCMW-voorzitter, OCMW-secretaris, Directeur

Welzijn en de coördinator van de feitelijke vereniging intergemeentelijk woonbeleid het

OCMW Halle vertegenwoordigen binnen de Halse woonraad.

19. BO Afgevaardigden van de raad voor maatschappelijk welzijn in de vergaderingen van

de seniorenraad

De Raad

Aanleiding en doel

Op 20/01/2002 werd een stedelijke seniorenraad opgericht.

Ingevolge artikel 6 van de statuten dienst deze raad ondermeer te bestaan uit één

afgevaardigde van de sociale dienst van het OCMW en uit de voorzitter van het OCMW. Beide

zijn het niet-stemgerechtigde leden.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

Advies en motivering:

Wij stellen voor om aan de raad om kennis te nemen van de deelname van Marie-Rose Harnie,

voorzitter, aan de algemene vergadering van de seniorenraad.

Als afgevaardigd lid van de sociale dienst van het OCMW Halle zal een personeelslid van het

departement woonzorg – afdeling intramurale zorg deelnemen.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

25


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art. 1: De raad neemt kennis van de deelname van Marie-Rose Harnie, voorzitter, en een

personeelslid van het departement woonzorg – afdeling intramurale zorg, aan de algemene

vergadering van de seniorenraad.

20. BO Afgevaardigde van de raad voor maatschappelijk welzijn in het Lokaal

gezondheidsoverleg Pajottenland / zennevallei

De Raad

Aanleiding en doel

Het OCMW Halle is lid van de vzw Logo Zenneland

In dit kader dient er overgegaan te worden tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van

het OCMW Halle in de algemene vergadering van de vzw Logo.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De beslissing van de raad van 11 november 2009 en 12 januari 2010 om effectief lid te zijn van

de algemene vergadering van de vzw Sel Zorgnetwerk Zenneland.

Advies en motivering:

Het OCMW Halle is een toegetreden lid tot de vzw Logo. Dit wil zeggen dat uitgenodigd worden

tot de algemene vergaderingen, maar geen stemrecht hebben.

Conform artikel 61 van het huishoudelijk reglement kan de raad voor maatschappelijk welzijn

als vertegenwoordigers van het OCMW deskundigen aanduiden die geen lid zijn van de raad

voor maatschappelijk welzijn. De OCMW deskundigen maken deel uit van het OCMWpersoneel

en worden voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

In dit kader wordt voorgesteld om een personeelslid van het departement woonzorg af te

vaardigen voor deelname aan de algemene vergaderingen.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

26


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art. 1: Een personeelslid van het departement woonzorg af te vaardigen voor deelname aan

de algemene vergaderingen van de vzw Logo.

21. BO Afgevaardigde van de raad voor maatschappelijk welzijn de vzw Netwerk

Palliatieve zorg

De Raad

Aanleiding en doel

Conform de richtlijnen van de RIZIV-financiering dienen de rustoorden voor bejaarden

ondermeer een overeenkomst met een regionale vereniging voor palliatieve verzorging af te

sluiten.

In dit kader heeft het OCMW Halle een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw

Netwerk Palliatieve zorg.

In navolging van deze samenwerkingsovereenkomst dient er overgegaan te worden tot het

aanduiden van een vertegenwoordiger van het OCMW Halle in de algemene vergadering van

de vzw.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle.

De samenwerkingsovereenkomst dd. 08.04.2004 tussen het OCMW Halle en de vzw Netwerk

Palliatieve zorg

Advies en motivering:

Artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en vzw Netwerk Palliatieve

zorg schrijft voor dat het OCMW Halle deelneemt als werkend lid (stemgerechtigd).

Artikel 61 van het huishoudelijk reglement geeft de raad voor maatschappelijk welzijn de

mogelijkheid om als vertegenwoordigers van het OCMW deskundigen aan te duiden die geen

lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn. De OCMW deskundigen maken deel uit van

het OCMW-personeel en worden voorgedragen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

In dit kader wordt voorgesteld om een personeelslid van het departement Woonzorg aan te

duiden als vertegenwoordiger.

Conform de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de raad wordt de

agenda van de vergaderingen bezorgd aan de OCMW-secretaris die deze onverwijld meedeelt

aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De beslissingen van de bestuurs- en

de beheersorganen worden nadat de beslissing genomen is bezorgd aan de OCMW-secretaris,

die deze bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter

stelt ze vast en plaatst deze beslissingen ter kennisname van de raadsleden op de agenda van

de volgende vergadering van de raad.

27


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art. 1: Een personeelslid van het departement woonzorg af te vaardigen voor deelname aan

de algemene vergaderingen van de vzw Netwerk Palliatieve zorg.

22. FIDI Interne kredietaanpassing 2012 nr 3.

De Raad,

Aanleiding en doel:

Deze interne kredietaanpassing is om kredieten te voorzien voor de exploitatie-uitgaven van

(een) bepaalde activiteitencentrum(centra) omdat sommige posten ontoereikend zijn, terwijl

op andere posten van hetzelfde activiteitencentrum een afname van kredieten mogelijk is.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Het besluit van de Vlaamse Regering van 03/04/2009 houdende de uitvoering en

inwerkingtreding van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende

het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk

welzijn.

Titel II van het besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/1997 betreffende de boekhouding

en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het

bijzonder artikel 9bis, dat luidt als volgt: “Interne kredietaanpassingen zijn, wat betreft de

exploitatie, kredietaanpassingen die het totaalbedrag aan kaskosten en kasopbrengsten van

een bepaald activiteitencentrum niet wijzigen, interne facturatie niet meegerekend.”.

Het goedgekeurd budget voor het boekjaar 2012

Advies en motivering:

Aan de Raad wordt voorgesteld om voor het boekjaar 2012 een derde interne

kredietaanpassing goed te keuren.

Het doel van deze interne kredietaanpassing is om kredieten te voorzien voor de exploitatieuitgaven

van (een) bepaalde activiteitencentrum(centra) omdat sommige posten

ontoereikend zijn, terwijl op andere posten van hetzelfde activiteitencentrum een afname van

kredieten mogelijk is.

Het OCMW-decreet laat interne kredietaanpassingen toe. De bevoegdheid tot vaststellen van

ika’s behoort toe aan de Raad en dient vooreerst voor advies voorgelegd te worden aan het

managementteam.

Het volledig overzicht werd op 2 januari 2013 toegezonden aan het managementteam en het

punt werd tijdens het managementteam overleg van 17 januari 2013 op de agenda gezet. Er

waren geen opmerkingen. Hierdoor is volgens art. 86§4 van het ocmw-decreet, positief advies

verleend ten aanzien van het voorstel tot interne kredietaanpassing door het

managementteam.

28


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

Financieel advies en Visum:

Niet van toepassing

Stemming:

Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art. 1 De interne kredietaanpassing 2012 nr 3 vast te stellen volgens de bijlage bij dit besluit.

23. PO Rapportage secretarisbeslissingen kwartaal 4 2012

De Raad,

Aanleiding en doel:

In het kader van de uitoefening van de bevoegdheden die toegekend werden aan de

secretaris worden beslissingen genomen die ge-officialiseerd worden onder de vorm van een

secretarisbeslissing.

Katleen Evenepoel, secretaris, wenst periodiek (per kwartaal) te rapporteren aan de raad

betreffende de genomen secretarisbeslissingen.

Juridische gronden:

Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Beslissingen aangaande de delegatiebevoegdheid en het Budgethouderschap opgesteld en

goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk welzijn.

Advies en motivering:

Er worden secretarisbeslissingen opgesteld ten aanzien van de uitoefening van volgende

bevoegdheden:

Aankopen/leveringen/diensten:

- Budgethouderschap nl. over exploitatie-uitgaven minder dan € 5500 exclusief BTW op

jaarbasis en die het bestuur niet voor meer dan een jaar binden.

- Goedkeuring vormingen tot 1250 euro per persoon

Procedures: Goedkeuring van alle procedures

Rapporteren: Rapporten in kader van interne controle bv.

kasbeheer,boordtabellen/kerngetallen. De afdeling bestuursondersteuning en kwaliteit

maken een overzicht van de noodzakelijke rapporten.

Geldstroom:

Inning geringe dagontvangsten

Voor aanvraag tot ontvangst van geringe dagontvangsten, maakt het diensthoofd een

secretarisbeslissing. De secretaris vraagt advies aan de financieel beheerder. Van zodra dit

positief is en de beslissing wordt genomen, wordt aan de verantwoordelijke het besluit

betekend zoals bepaald in de raad van 14 juli 2009.

Provisie:

Voor aanvraag provisie maakt het diensthoofd een secretarisbeslissing. De secretaris vraag

advies aan de financieel beheerder. Van zodra dit positief is en de beslissing wordt genomen,

wordt aan de verantwoordelijke het besluit betekend zoals bepaald in de raad van 14 juli

2009.

Operationeel:

gebruik feestzaal Zonnig Huis voor bv. Pensioenfeestjes

29


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

gebruik zaal/accommodatie/voertuigen door externe organisaties

goedkeuring functieomschrijvingen (opgedragen door Rpr)

stageaanvragen

Personeelsbeheer

Het begrip dagelijks personeelsbeheer dient nog nader omschreven te worden en wordt

momenteel nog niet behandeld via een secretarisbeslissing maar via het Vast Bureau of de

Raad.

Van deze secretarisbeslissingen worden overzichtslijsten en notulen gemaakt conform de

werking van onze bestuursorganen. Alle notulen worden gebundeld in een notulenboek en

ondertekend door de secretaris.

Er wordt voorgesteld aan de Raad om kennis te nemen van de overzichtslijst van het vierde

kwartaal 2012 en haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van de genomen

secretarisbeslissingen.

Financieel advies en Visum:

Niet van toepassing

Stemming:

Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen

Besluit:

Art 1. De Raad neemt kennis van de inhoud van de overzichtslijst van de secretarisbeslissingen

van het vierde kwartaal 2012.

Art 2. De Raad verleent haar goedkeuring ten aanzien van de genomen secretarisbeslissingen.

GESLOTEN ZITTING

Ondersteunende afdelingen

24. PO IMZ - Voltijdse statutaire benoeming als verzorgende IMZ : prestatieuitbreiding

van halftijds naar voltijds vanaf 1/2/2013.

25. PO IMZ - Voltijdse statutaire benoeming als verzorgende vanaf 1/2/2013.

26. PO Personeel - IMZ - Voltijdse statutaire benoeming als verzorgende IMZ vanaf

1/2/2013.

BESTUURLIJK TOEZICHT

De beslissingen van de raad worden opgenomen in een overzichtslijst met een beknopte

omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze overzichtslijst wordt binnen de

30


NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013

20 dagen na de vergadering van de OCMW-raad opgestuurd naar de toezichthoudende

overheid, met name:

de Heer Gouverneur, PROVINCIE VLAAMS BRABANT - Diestsesteenweg 52-54 te 3010

LEUVEN

de Heer Burgemeester Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 HALLE

Einde: 20u35

De secretaris De voorzitter

Katleen Evenepoel Marie-Rose Harnie

31

More magazines by this user
Similar magazines