ontmoeting en wijkcentra - Gemeente Purmerend

purmerend.nl

ontmoeting en wijkcentra - Gemeente Purmerend

I N T E R N E T P A N E L O V E R

ONTMOETING EN WIJKCENTRA


Het internetpanel

over ontmoeting en wijkcentra

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

2


In opdracht van:

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

W. van Wetten

S. Langeberg

Uitgevoerd door:

Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Gemeente Purmerend

B. Mentink

juni 2011

Verkrijgbaar bij:

Gemeente Purmerend

Purmersteenweg 42 kamer A2.14

Telefoon 0299 452588

E-mail: beleidsonderzoek@purmerend.nl

Digitale rapportage is te vinden op:

www.purmerend.nl/stadsgegevens

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

3


Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

4


Inhoud

Inhoud 5

Samenvatting en conclusies 7

Inleiding 10

1 Plaats waar Purmerenders elkaar ontmoeten 11

2 Behoefte om Purmerenders te ontmoeten 12

3 Bezoek aan wijkcentra 14

4 Ideeën over toekomstige multifunctionele centra 16

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

5


Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

6


Samenvatting en conclusies

Inleiding

In het kader van de advisering over het beleid ten aanzien van wijkcentra heeft de Afdeling

MO aan het team B&I gevraagd een enquête te houden onder het internetpanel

waarin de volgende vragen worden beantwoord.

Samenvatting

Waar ontmoeten Purmerenders elkaar?

Hoe groot is de behoefte bij Purmerenders om elkaar te ontmoeten?

Wat vindt men van het aantal ontmoetingsmogelijkheden in Purmerend?

Als men dit onvoldoende vindt, wat ontbreekt er dan?

Gaat men nu naar wijkcentra, hoe vaak en voor welke activiteiten?

Wat voor ideeën hebben Purmerenders over toekomstige multifunctionele ontmoetingscentra?

Wijkcentra spelen zeer bescheiden rol in ontmoeting van Purmerenders

Ontmoetingen van Purmerenders vinden voornamelijk plaats tijdens het winkelen en in

en om het huis. Wijkcentra spelen daarin een zeer bescheiden rol. 10% noemt ze in de

top 5 van ontmoetingsplekken.

Kleine groep panelleden wil Purmerenders meer ontmoeten

De meeste panelleden zijn tevreden over het aantal contacten dat zij met Purmerenders

hebben en over het aantal plekken waar men andere Purmerenders kan ontmoeten. Een

kleine groep (10%) vindt het aantal contacten met Purmerenders onvoldoende, 13% zou

Purmerenders meer willen ontmoeten dan nu het geval.

Kleine groep vindt aantal ontmoetingsplekken onvoldoende.

8% is van mening dat er in Purmerend onvoldoende plekken zijn om elkaar te ontmoeten.

Meer jongeren (16%) zijn dit van mening dan ouderen (5%).

Speeltuin, discotheek en andere horeca meest genoemd

Van de 98 panelleden die vinden dat er in Purmerend onvoldoende ontmoetingsplekken

zijn geven er slechts 6 aan dat er iets ontbreekt op het gebied van wijkcentra. Men noemt

het meest horecavoorzieningen (discotheek, cafés) en een speeltuin. .

9% is frequente bezoeker van wijkcentra

Nu gaat ruim een op de vijf wel eens naar een wijkcentrum. 9% van de panelleden is een

frequente bezoeker. Zij gaan minstens een maal per maand. Ouderen, lage inkomens,

mensen met een minder goede gezondheid en mensen uit Wheermolen gaan vaker dan

gemiddeld. De activiteiten die het meest worden genoemd hebben een incidenteel

karakter. Van de terugkerende activiteiten scoort "creativiteit" het hoogst. 't Noot is

duidelijk het meest bezochte centrum.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

7


Multifunctionele centra hebben draagvlak

In de enquête werd het volgende aangegeven: "de gemeente en Clup (de organisatie die

de wijkcentra beheert) vinden het belangrijk om ontmoeting te stimuleren. Zij denken aan

een aantal multifunctionele centra in Purmerend, die in de plaats komen van de huidige

wijkcentra of waartoe de huidige wijkcentra worden omgevormd. Een eerste voorbeeld

daarvan is het gebouw Triton dat in de plaats komt van wijkcentrum 't Noot. Anders dan

in de huidige centra is er geen vaststaand aanbod van activiteiten, waarop mensen inschrijven,

maar is er ruimte voor initiatieven van inwoners, die zelf activiteiten organiseren

en daarvoor tegen kostprijs ruimte huren."

Een niet te verwaarlozen deel van de panelleden (40%) vindt het voor zichzelf belangrijk

tot zeer belangrijk dat deze centra er zijn. Er is een redelijke belangstelling (van 8%) van

panelleden die zelf iets willen organiseren voor buurtbewoners. Het gaat om zeer uiteenlopende

ideeën voor activiteiten. De functies te huren zalen, ontmoeting, eetcafé, tienercentrum

en sport hebben alle een groot draagvlak. Zij het dat "tienercentrum" door

65+ers weinig wordt aangekruist. Voor kinderopvang zijn minder belangstellenden. 82

panelleden noemen nog andere functies. Opvallend daarbij is dat activiteiten en cursussen

worden genoemd die op het programma van de huidige wijkcentra staan.

Centra met uiteenlopend aanbod voor allerlei doelgroepen

De panelleden geven aan wat een multifunctioneel centrum voor hen aantrekkelijk maakt.

Zeer algemeen samengevat komt het erop neer dat men een centrum wenst waarin een

uiteenlopend aanbod van activiteiten is voor allerlei doelgroepen. Als voorbeelden van

multifunctionele centra noemen de panelleden in een vrij groot aantal gevallen de huidige

wijkcentra in Purmerend. Als zij accommodaties buiten Purmerend noemen komt daar

niet een duidelijk beeld uit naar voren. Wel denken enkele panelleden aan multifunctionele

centra vanuit andere functies (bijvoorbeeld sport, kerk, bibliotheek, cultureel centrum,

school, dienstencentrum). .

Conclusies

Vooraf zijn de volgende beleidsdoelen voor het onderzoek aangegeven.

1. beschikken over informatie die inzicht geeft in de betekenis van wijkcentra in het geheel

van ontmoetingsmogelijkheden.

2. beschikken over informatie die het beleid op het spoor zet van de functies waarover

een multifunctioneel centrum zou moeten beschikken.

Ad 1

Doel van het gemeentelijk beleid is het bevorderen van ontmoeting van Purmerenders.

Uit het onderzoek blijkt dat wijkcentra een geringe betekenis hebben voor het ontmoeten

van Purmerenders. Er is een kleine groep die ontmoetingsmogelijkheden in Purmerend

mist. Maar wat zij missen zijn voor het grootste deel geen wijkcentra, maar een speeltuin

en commerciële voorzieningen. Toch vindt een belangrijk deel van de Purmerenders

(40%) multifunctionele centra belangrijk tot zeer belangrijk voor zichzelf

Ad 2

Uit het onderzoek komt naar voren dat de Purmerender multifunctionele centra ziet als

een centrum waar uiteenlopende activiteiten plaatsvinden voor verschillende doelgroepen.

Te verhuren zalen, een ontmoetingsruimte, een eetcafé hebben draagvlak bij alle

leeftijdsgroepen. De voorkeur voor sport, tienercentrum en kinderopvang is per leeftijds-

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

8


groep verschillend. Er is belangstelling van panelleden om het aanbod van activiteiten in

de multifunctionele centra vorm te geven, maar blijkens de opmerkingen aan het eind van

de enquete is een deel van de respondenten kritisch over het laten varen van een vast

aanbod. De opmerkingen over voorbeelden van multifunctionele centra geven aanleiding

om multifunctionele centra ook eens te bekijken vanuit andere functies. Bijvoorbeeld

sport, cultuur, bibliotheek, kerk, dienstencentrum.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

9


Inleiding

Aanleiding

De gemeente gaat het aantal wijkcentra verminderen. Aangetoond is dat de huidige wijkcentra

onderbenut zijn. De vraag is nu in hoeverre wijkcentra bijdragen aan ontmoeting

van Purmerenders en in welke vorm ze dat het meest zouden doen. In de Wmo-visie is

het bevorderen van ontmoeting (en daardoor meer zelfoplossend vermogen, zelfredzaamheid

en onderlinge hulp) een belangrijk doel.

Doel van het onderzoek

Beleidsdoel:

1. beschikken over informatie die inzicht geeft in de betekenis van wijkcentra in het geheel

van ontmoetingsmogelijkheden.

2. beschikken over informatie die het beleid op het spoor zet van de functies waarover

een multifunctioneel centrum zou moeten beschikken.

Onderzoeksdoel:

In beeld brengen hoe en waar mensen elkaar ontmoeten en zouden willen ontmoeten.

De onderzoeksvragen

In overleg met de opdrachtgevers is besloten de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

Waar ontmoeten Purmerenders elkaar?

Hoe groot is de behoefte bij Purmerenders om elkaar te ontmoeten?

Wat vindt men van het aantal ontmoetingsmogelijkheden in Purmerend?

Als men dit onvoldoende vindt, wat ontbreekt er dan?

Gaat men nu naar wijkcentra, hoe vaak en voor welke activiteiten?

Wat voor ideeën hebben Purmerenders over toekomstige multifunctionele ontmoetingscentra?

De onderzoeksmethode en respons

De onderzoekspopulatie bestaat uit inwoners van Purmerend van 15 jaar en ouder die tot

het internetpanel behoren.

Deelnemers aan het internetpanel variëren in leeftijd van 15 tot 85 jaar en hebben zich

bereid getoond om enkele keren per jaar een enquête op internet in te vullen. De eerste

enquêtes werden in 2004 gehouden onder 600 panelleden. Het panel is daarna regelmatig

uitgebreid en bestaat nu uit ruim 1.800 personen.

De email met de uitnodiging om de enquête in te vullen is op 29 maart 2011 verstuurd.

Op 4 april is een herinneringsmail verzonden en op 12 april is de enquête afgesloten. De

uitnodiging om aan deze enquête mee te doen bereikte 1.790 panelleden. 1.233 ofwel

69% vulde de enquête in.

De antwoorden van de panelleden zijn gewogen naar leeftijd en wijk. Dit is gedaan om de

verdeling over de leeftijden en de spreiding over de wijken zoveel mogelijk in overeenstemming

te brengen met de werkelijke verhoudingen in Purmerend.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

10


Plaats waar Purmerenders elkaar ontmoeten

Meeste ontmoetingen tijdens winkelen en in en om het huis

De eerste vraag luidde: "Er zijn vele plekken waar u andere Purmerenders kunt ontmoeten.

Waar ontmoet u andere Purmerenders voornamelijk? Met ontmoeten bedoelen we

dat u minstens een praatje maakt."

Tabel 1: Plaatsen waar Purmerenders elkaar ontmoeten (maximaal 5 antwoorden aankruisen)

Panelleden Percentage

Tijdens winkelen of marktbezoek 896 73

In/om huis 773 63

Bij het sporten (inclusief zwembad) 470 38

Tijdens evenement 436 35

Café/restaurant 389 32

School 336 27

Vereniging 299 24

Op het werk 292 24

Theater 250 20

Bij speelplekken voor mijn(klein)kinderen 149 12

Wijkcentrum * 121 10

Park 113 9

Bibliotheek 109 9

Kinderboerderij 56 5

Andere plaats 79 6

Ik ontmoet andere Purmerenders nauwelijks 84 7

* 't noot, de Inval, Nieuw Vooruit/de Populier, de Trekschuit, de Zuidpool

Duidelijk is dat Purmerenders elkaar het meest ontmoeten tijdens het winkelen en in en

om het huis. Een wijkcentrum wordt door 10% in de top 5 van ontmoetingsplekken gezet.

Zeven procent ontmoet andere Purmerenders nauwelijks.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

11


Behoefte om Purmerenders te ontmoeten

Klein aantal Purmerenders wil meer contacten

Van alle panelleden vindt 90% dat zij voldoende contacten met Purmerenders hebben.

Tien procent vindt dit onvoldoende. Naar leeftijd verschilt dit niet. 13% zou Purmerenders

meer willen ontmoeten. Dit verschilt naar leeftijd wel. 15-44 jarigen (ongeveer 15%) geven

vaker aan dat zij Purmerenders meer willen ontmoeten dan mensen van 45 jaar en

ouder (ongeveer 10%). 8% is van mening dat er in Purmerend onvoldoende plekken zijn

om elkaar te ontmoeten. Ook dit zijn jongeren vaker van mening dan ouderen. Van de 15

t/m 24 jarigen is 16% van mening dat er te weinig ontmoetingsplekken zijn. Bij de 25 t/m

44 jarigen is dit 9% en bij de 45+ers 5%.

Tabel 2: Behoefte aan contacten met Purmerenders

Vindt u dat u voldoende contacten met Purmerenders heeft?

Ja 90

Nee 10

Totaal 100

Zou u uw medepurmerenders meer, evenveel of minder willen ontmoeten?

Meer 13

Evenveel 78

Minder 1

Weet niet 8

Wat vindt u van het aantal plekken in Purmerend waar u andere Purmerenders kunt ontmoeten?

Te veel 1

Voldoende 91

Te weinig 8

Totaal 100

Wijkcentra weinig genoemd bij ontbrekende voorzieningen

De 8% (98 panelleden) die aangeeft dat zij vinden dat er te weinig ontmoetingsplaatsen

zijn, geven heel uiteenlopende dingen aan die zij missen. Het meest worden een speeltuin,

discotheek en andere horeca genoemd. Slechts in 6 gevallen geeft men aan een

buurthuis/wijkcentrum te missen.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

12


Tabel 3: Ontmoetingsplekken die men mist

Grote speeltuin

Panelleden

Discotheek/uitgaansplek voor jongeren 14

Grand café/ horeca/leuke cafés 10

Plek voor jongeren 6

Buurthuis (Gors/Weidevenne) 6

Buurtactiviteiten/-feestjes 5

Praatplaatsen met bankjes 4

Voor 30+ers 4

Diverse andere antwoorden 34

Totaal 98

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

13

15


Bezoek aan wijkcentra

Ruim een op de vijf gaat wel eens naar een wijkcentrum

22% gaat wel eens naar een wijkcentrum. Degenen die 1 keer of vaker gaan gaan gemiddeld

21 keer per jaar. Ruim 40% gaat 10 keer of meer of anders gezegd: van de

panelleden gaat 13% incidenteel naar een wijkcentrum en 9% vrij frequent.

Tabel 4: Gaat u wel eens naar een wijkcentrum? Zo ja, hoe vaak per jaar

Panelleden Percentage

Ja 276 22

Nee 955 78

Totaal 1.231 100

Aantal keren niet ingevuld 69 25 (5)*

1 t/m 9 keer 94 34 (8)

10 t/m 29 keer 55 20 (4)

30 keer en meer 58 21 (5)

Totaal 276 100 (22)

* Tussen haakjes het percentage van alle panelleden

De vraag is welke groepen er naar de wijkcentra gaan. Ouderen, lage inkomens, mensen

met een minder goede gezondheid gaan vaker dan gemiddeld. In de wijken Centrum,

Gors, Purmer Noord, Purmer Zuid en Weidevenne is het bezoek 18 tot 20%, in Overwhere

(27%) en Wheermolen (45%) is het hoger.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

14


Tabel 5: Voor welke activiteiten?

Panelleden % bezoekers

Rommelmarkt, feest, evenement 96 34

Buurt/wijkbijeenkomst 69 25

Creativiteit 59 21

Stemmen 58 21

Recreatieve activiteiten (kaarten, biljarten, koersbal, bingo) 47 17

Vrijwilligerswerk 39 14

Sport, beweging, yoga 35 13

Koffie/theedrinken 33 12

Zang 32 11

Lezing, discussieavond 31 11

Open inloop/soos 28 10

Dans 21 7

toneel 14 5

Computer cursus 14 5

Talencursus 12 4

Eetcafé 8 3

Koken 5 2

Anders 56 20

Geen enkele activiteit 6 2

De activiteiten die het meest worden genoemd hebben een incidenteel karakter. Van de

terugkerende activiteiten scoort "creativiteit" het hoogst.

Het wijkcentrum dat door de panelleden het meest wordt bezocht is 't Noot.

Tabel 6: Naar welk wijkcentrum gaat u het meest?

Panelleden Percentage

't Noot 102 37

De Zuidpool 45 16

De Trekschuit 39 14

De Inval 39 14

Nieuw Vooruit/de Populier 18 7

Ander ontmoetingscentrum 33 12

Totaal 276 100

Onder "ander ontmoetingscentrum" wordt 16 keer buurtcentrum Overwhere genoemd, 4x

prinses Marijke, 2x het Stamhuis, 2x wijksteunpunt Purmer Noord en nog 9 maal diverse

andere lokaties.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

15


Ideeën over toekomstige multifunctionele centra

Gewenste functies verschillen naar leeftijd

De vraag is gesteld welke functies men graag in een multifunctioneel centrum zou willen

zien. Aan de vraag ging de volgende introductie vooraf: "de gemeente en Clup (de organisatie

die de wijkcentra beheert) vinden het belangrijk om ontmoeting te stimuleren. Zij

denken aan een aantal multifunctionele centra in Purmerend, die in de plaats komen van

de huidige wijkcentra of waartoe de huidige wijkcentra worden omgevormd. Een eerste

voorbeeld daarvan is het gebouw Triton dat in de plaats komt van wijkcentrum 't Noot.

Anders dan in de huidige centra is er geen vaststaand aanbod van activiteiten, waarop

mensen inschrijven, maar is er ruimte voor initiatieven van inwoners, die zelf activiteiten

organiseren en daarvoor tegen kostprijs ruimte huren."

Er werden zes functies als antwoordmogelijkheid aangegeven. 'Te huren zalen' en 'ontmoetingsruimte'

worden het meest aangekruist. Daarnaast ook 'eetcafé', 'tienercentrum'

en 'sportvoorziening'. 'Kinderopvang' wordt het minst aangekruist.

Tabel 7: Welke functies zou u graag in zo'n multifunctioneel centrum willen zien?

Panelleden %

% 15-24 %25-44 %45-64 %65+

Te huren zalen 481 39 44 39 42 29

Ontmoetingruimte 440 36 28 32 40 40

Eetcafé 402 33 30 28 39 33

Tienercentrum 350 28 37 36 28 8

Sportvoorziening 296 24 35 27 20 20

Kinderopvang 156 13 7 18 14 4

Anders 82 7 1 9 6 8

Weet niet 346 28 20 30 28 32

Per leeftijdsgroep zijn de voorkeuren licht uiteenlopend. ''Ontmoetingsruimte" wordt door

degenen beneden de 45 jaar minder aangekruist dan degenen boven de 45. "Te huren

zalen" wordt door degenen onder de 65 jaar meer aangekruist dan door de 65+-ers

"Eetcafé" is het meest populair onder de 45 tot 65 jarigen. De jongeren hebben minder

belangstelling voor "eetcafé", maar ook de 65+ers hebben er iets minder belangstelling

voor. Kinderopvang wordt door de jongsten en de oudsten heel weinig aangekruist. "Tienercentrum"

wordt door de 65+ers heel weinig aangekruist en voor "sportvoorziening"

geldt dat het door 15-44 jarigen meer wordt aangekruist dan door de 45 plussers.

Interessant is om te zien wat de panelleden onder "anders" hebben opgemerkt. Men

geeft voornamelijk veel verschillende activiteiten aan die op dit moment het aanbod van

de wijkcentra vormen. Enkele panelleden geven expliciet aan dat zij het geen goed idee

vinden om dit aanbod los te laten.

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

16


8% wil iets organiseren

Van de panelleden heeft 8% belangstelling om activiteiten te organiseren voor mede-

Purmerenders. Naar leeftijd verschilt deze belangstelling niet veel. De activiteiten die

men noemt zijn zeer uiteenlopend.

Tabel 8: Heeft u zelf belangstelling om activiteiten in de te

verhuren zalen voor mede-Purmerenders te organiseren?

Panelleden Percentage

Ja 95 8

Nee 1.137 92

Totaal 1.232 100

Afstand voor 15% een bezwaar

Omdat er ideeën zijn om het aantal wijkcentra te verminderen is de vraag gesteld of een

afstand van twee kilometer een belemmering zou zijn om aan activiteiten deel te nemen.

Voor 15% van de panelleden zou een afstand van twee kilometer een belemmering zijn

om deel te nemen aan activiteiten. Naar leeftijd loopt het uiteen van 13% bij de 45 tot 65

jarigen naar 18% van de 65plussers.

Tabel 9: Stel dat zo'n centrum op ongeveer twee kilometer van uw woning ligt:

weerhoudt die afstand u om deel te nemen aan een door u gewenste activiteit?

Panelleden Percentage

Ja 181 15

Nee 1.051 85

Totaal 1.232 100

Ruim 40% vindt multifunctionele centra voor zichzelf van belang

Multifunctionele centra lijken een groot draagvlak te hebben want 43% van de panelleden

vindt ze voor zichzelf van belang. Jongeren hechten er iets minder belang aan dan ouderen.

Het loopt uiteen van 37% onder de 15 t/m 24 jarigen tot 51% onder de 65+ers. Een

grote groep is neutraal (38%) en een kleine groep (16%) vindt het onbelangrijk.

Tabel 10:

Hoe belangrijk vindt u voor uzelf dat er van dit soort multifunctionele centra in Purmerend zijn?

Panel-

leden

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

17

%

% 15-24 % 25-44 % 45-64 % 65+

Zeer belangrijk 128 10 4 10 12 12

Belangrijk 402 33 33 28 33 39

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 469 38 42 41 37 31

Onbelangrijk 137 11 13 11 10 12

Zeer onbelangrijk 57 5 3 5 6 3

Weet niet 40 3 4 4 2 4

Totaal 1.233 100 100 100 100 100

Bij het bepalen van een plek voor de multifunctionele centra speelt mogelijk het belang

dat er in de verschillende wijken aan wordt gehecht een rol. Het loopt uiteen van 37% in

de Purmer Zuid naar 52% in Wheermolen.


Tabel 11: % dat een multifunctioneel centrum voor

zichzelf belangrijk tot zeer belangrijk vindt naar wijk?

Panelleden

Centrum 50

Overwhere 43

Wheermolen 52

Gors 42

Purmer Noord 44

Purmer Zuid 37

Weidevenne 41

Totaal 43

Wat maakt multifunctioneel centrum aantrekkelijk?

"Wat zou zo'n multifunctioneel centrum voor u aantrekkelijk maken?" 780 panelleden

geven antwoord op deze vraag. Het zijn zeer uiteenlopende antwoorden met meer en

minder tekst. Via het programma Wordl is te zien wat de woorden zijn die het meest

voorkomen. Het woord "activiteiten" komt verreweg het meest voor. Daarna "mensen",

"aanbod", "kinderen", cursussen", "ouderen", "ontmoeten". De boodschap is dat men een

centrum wenst waarin een uiteenlopend aanbod van activiteiten is voor allerlei

doelgroepen

Voorbeelden van multifunctionele centra

120 panelleden geven antwoord op de vraag of zij voorbeelden kennen van

multifunctionele centra. Opmerkelijk is dat zij in veel gevallen de huidige Purmerendse

wijkcentra (het meest 't Noot) noemen. Verder voorbeelden van centra in andere

gemeenten. Geen enkele naam van een centrum in een andere gemeente wordt meer

dan twee keer genoemd. Er zijn daarom geen aanwijzingen uit te halen voor een goed

lopend centrum. De antwoorden geven wel aanleiding om wat meer buiten de bestaande

kaders te denken. Bij een multifunctioneel centrum denken enkele panelleden ook aan

een gebouw dat als sporthal, kerk, school, bibliotheek, cultureel centrum of

dienstencentrum is opgezet. Mogelijk verandert de functie van deze gebouwen zodat ze

multifunctioneler kunnen worden.

Andere opmerkingen en suggesties

Tot slot kregen de panelleden de kans om nog andere opmerkingen te maken en

suggesties te doen. Het gaat om ongeveer 140 opmerkingen, waarin wel wat kritische

geluiden doorklinken. De volgende opmerkingen komen meer dan eens voor:

Jammer van sluiting 'tNoot/buurtcentrum Overwhere/wijkcentra

Wat is er mis met de huidige wijkcentra?

Het is een verkapte bezuiniging

Zorg dat activiteiten betaalbaar blijven

Disco moet eindelijk gebouwd worden

Meer activiteiten/accommodaties in de Gors gewenst

Meer zaalgelegenheid bieden voor verenigingen/clubs

Is er wel behoefte aan?

Behoefte is er vooral bij kinderen en ouderen, niet voor werkende mensen

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

18


Jammer dat vast aanbod verdwijnt

Aanbod voor kinderen beperkt

Denk goed na voordat je er een hoop geld aan uitgeeft

Hippere uitstraling gewenst

Meer promotie van aanbod via social media en website

Internetpanel over ontmoeting en wijkcentra Gemeente Purmerend, B&I

19

More magazines by this user
Similar magazines