maart 2008 - Wijkraad Scheepmakersdijk

wijkraadscheepmakersdijk.nl

maart 2008 - Wijkraad Scheepmakersdijk

Wijkcommissie Scheepmakersdijk en omgeving.

Wijkkrant

maart 2008

Dinsdag 15 april

Speeltuin “de Glasblazers” Scheepmakersdijk 10

Zaal open 19.30

Aanvang 20.00

Agenda jaarvergadering

1. Opening door onze voorzitter An Lalleman

2. Jaarverslag 2007 en vooruit kijken naar 2008.

3. Financieel verslag 2007

4. Aftreden en verkiezing leden wijkcommissie

5. Vertoning van de film “Bert”, de film gemaakt door kinderen uit de wijk.

6. Informeel gedeelte met een hapje en drankje

1


Inhoud wijkkrant;

2. Informatie Wijkcommissie, kandidaatstelling Wijkcommissie

Agenda jaarvergadering.

3 Kort nieuws

4 inspraakreactie Scheepmakerskwartier

5 Winterfeest december 2007

6 Speeltuin

7 Speeltuin klaverjasclub.

8 Opleveringsfeest Kop Scheepmakersdijk

9 Seniorenkoor de Binkies

10 Tentoonstelling “Kijken naar Haarlem Oost”

11 Werkzaamheden Kop Scheepmakersdijk / Papentorenvest

12 Paaskleurplaat.

Uw Wijkcommissie Ondersteunende leden

An Lalleman voorzitter

Papentorenvest 11rd 5355957 Jarko Aikens Houtmarkt

Dineke Zwaneveld penningmr. Loes Groeneveld Dijkstraat

Glasblazersstraat 23 Albert Diederik Scheepmakersdijk

Truus Melchior secretaris

Glasblazersstraat 17 5338780 Website;

André Winterink www.wijkradenhaarlem.nl/scheepmakersdijk

Harmenjansweg 22 webmaster Fabian Melchior

Jasmina en Walter Bonke Gebiedsagent; Silvia Bakker 0900 8844

Houtmarkt 9 tijdelijk Wietze Adema

Maarten Hartman emailadres Wijkcommissie

Scheepmakersdijk 48 secretaris.scheepmakersdijk@wijkradenhaarlem.nl

Willy en Peter Stoelinga Vergaderingen tweede dinsdag van de maand

Harmenjansweg 65 speeltuin de Glasblazers aanvang 19.30 uur

Rob van der Linden Scheepmakersdijk 10

Papentorenvest 50 Drukwerk; Paswerk

Frans Steffens

Oostvest 14

Voorwoord van de voorzitter.

Beste wijkbewoners,

U woont dan niet allemaal op de kop Scheepmakersdijk maar u mag trots zijn op dit stukje wijk.

Het nadert zijn voltooiing en de gerenoveerde woningen kunnen bewoond gaan worden, ze zijn

verkocht. De loods waar de horeca in moet komen laat nog even op zich wachten.

De gemeente biedt ter afsluiting van de bouw een feestje aan op 17 mei van 10.00 tot 13.00.

Daarna nemen de stichting molen de Adriaan en de Wijkcommissie het over tot 16.00 uur met

leuke bezigheden voor jong en oud.

De Wijkcommissie is niet alleen daar blij mee maar ook met de nieuwe beheerster van de

speeltuin de Glasblazers Willy Stoelinga. Wij wensen haar veel succes toe.

Ook laten wij met pijn in het hart haar voorgangster Wilma Schreurs gaan. Gelukkig blijft zij nog

deel uitmaken van het bestuur. Verder nodig ik mensen uit om mee te praten met onze

Wijkcommissie. De mening van meer mensen is belangrijk of laat het ons weten via brief of mail

of bezoek onze maandelijkse vergaderingen. De 2 e dinsdag van de maand

Met vriendelijke groet An Lalleman

2


Bewonersondersteuning

Nieuwe werkwijze wijkraden en

gemeente.

De wijkraden moeten nu zelf de ondersteuning

aanvragen. Er zijn twee budgetten;

Ondersteuning voor het functioneren van de

wijkraad en ondersteuning bij fysieke

projecten.

Voor 15 februari moesten de aanvragen voor

2008 binnen zijn. Het is veel extra werk voor

de wijkraden/ wijkcommissie, men moet nu

voor projecten in de wijk zelf contact opnemen

met organisaties en een offerte aanvragen met

uren en bedragen. Het is lastig in te schatten

voor hoeveel uren men ondersteuning nodig

heeft. Daarna gaan de gebiedsmanagers

bekijken hoeveel de wijkraden krijgen, er is

voor elk stadsdeel één budget dat verdeeld

moet worden door de daar aanwezige

wijkraden/wijkcommissie.

De Wijkcommissie Scheepmakersdijk e.o.

heeft o.a. ondersteuning gevraagd voor het

project Scheepmakerskwartier, ontwikkeling

Oostvestgebied en de laatste fase van het

bestemmingsplan. Offertes gevraagd bij Dock

en Wijkkennis. Tot het afdrukken van deze

krant heeft de gemeente nog geen uitsluitsel

gegeven.

Verkiezingen;

Voor het nieuwe wijkjaar treedt de

Wijkcommissie af en stellen allen zich weer

herkiesbaar. Ook onze ondersteunende leden

gaan in het nieuwe jaar weer door wat wij zeer

op prijs stellen.

Ook u kunt zich opgeven voor de

Wijkcommissie. Graag opgeven bij het

secretariaat Truus Melchior.

Uw bezwaren tegen een kandidaatstelling kunt

u schriftelijk kenbaar maken bij het

secretariaat.

Bestemmingsplan Papentorenvest en

omgeving.

De gemeente is op dit moment bezig met de

verwerking van de ingekomen zienswijzen van

maart 2007.

Hierna gaat het raadstuk via het College naar

de gemeenteraad. Wij houden u op de hoogte.

Enquête wijk bij stadsdeel oost of centrum?

De Wijkcommissie heeft evenals de wijkraad

Burgwal op verzoek van de wethouder een

enquête uitgeschreven of men bij oost of

centrum wil.

400 formulieren bezorgd, 95( bijna 25%)

ingeleverd.

Voor Oost 49, alles hetzelfde laten 30, voor

centrum 10, geen keuze 6.

De uitslag verzenden wij naar de wethouder en

de gebiedsmanagers van oost en centrum.

Uitslag Burgwal; 1100 bezorgd, 160

ingeleverd. 140 voor centrum en 20 voor oost.

Wij wachten de reactie van de gemeente af en

houden u op de hoogte.

Scheepmakerskwartier

De Wijkcommissie heeft samen met de

klankbordgroep Scheepmakerskwartier een

inspraak reactie gezonden aan de gemeente.

Met als voornaamste het behoudt van de

molen, geen bouwhoogte boven de 12 meter.

Aanleg haven bij de spoorlijn en inpassen van

speelgelegenheid. De verkorte inspraakreactie

is te lezen op pagina 4. De volledige reactie op

onze website.

Groen in de wijk

De gemeente Haarlem is bezig met het

opstellen van een Groenstructuurplan.

Wij hebben een overzicht ontvangen van onze

wijk en de Burgwal waaruit duidelijk blijkt dat

het versteende wijken zijn.

3 m² per woning (Haarlems gemiddelde 22 m²)

0,24 aantal bomen per woning (0,48 Haarlems

gemiddelde).

In de bestaande situatie zijn er weinig

mogelijkheden tot verruiming. Wel kunnen

wij met ons allen iets aan het stoepgroen doen.

De Wijkcommissie heeft daar in

samenwerking met de gemeente de laatste tijd

werk van gemaakt door plantenbakken te laten

plaatsen die door bewoners onderhouden

worden en zullen dit indien mogelijk

uitbreiden. Volgens het concept-masterplan

van het nieuwbouw project

Scheepmakerskwartier komen langs het

Spaarne bomen en de binnenhoven groen.

In het te ontwikkelen Oostvestgebied 1 boom.

De gekapte bomen ( Houtmarkt, Korte Dijk en

Papentorenvest) in de wijk zijn zoals

afgesproken enkele weken geleden herplant

3


Scheepmakerskwartier.

Een verkort verslag van de inspraakreactie van de Wijkcommissie en Klankbordgroep.

De leden van de Wijkcommissie Scheepmakerskwartier kunnen zich grotendeels vinden in het huidige

plan van de Principaal, het plan is door allen positief ontvangen. We zijn ook blij met de ontwikkeling

die nu gaande is. Toch willen we nog van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal

opmerkingen te maken.

• Bouwhoogte van de bebouwing tegenover de molen. De Wijkcommissie Scheepmakersdijk

en omgeving heeft ernstige bezwaren tegen het voornemen om tegenover de Molen de Adriaan ( het

Cavexterrein) een bouwhoogte aan te houden van zes bouwlagen. Zes bouwlagen is in tegenspraak

met de omschrijving in het concept-masterplan waarin vermeld wordt dat men; het zicht op de molen

De Adriaan respecteert. Door een bebouwing naast de molen te bedenken die hoger is dan de

stellinghoogte van de molen is er naar onze mening geen sprake van respect maar juist van

'concurrentie' tussen de molen en de geplande bebouwing.

De Wijkcommissie Scheepmakersdijk is het bovendien eens met de stelling van deskundigen dat de

molenbiotoop in acht genomen moet worden. De bebouwing moet daarom niet boven de

stellinghoogte van 12 meter uitkomen. De molen is een 'landmark' waar wij allen trots op zijn. We zijn

blij dat hij weer is opgebouwd en daarmee een enorme toeristische trekpleister voor binnen- en

buitenlandse toeristen oplevert. Ook voor Haarlemmers geeft het een aangename kijk op de stad. Een

molen ook waar veel geld in is geïnvesteerd en die nu, vooral vanuit het noorden, verstopt dreigt te

worden door de geplande bebouwing van zes bouwlagen.

• Haven. In tegenstelling tot andere geluiden uit de stad heeft een haven aangelegd bij de

spoordijk (noorden) onze voorkeur, conform het plan van de Principaal. De nautische bezwaren tegen

een haven vlak bij de molen zijn duidelijk (de onoverzichtelijkheid voor beroeps- en pleziervaart in

deze bocht van het Spaarne) en gelden in veel mindere mate voor een haven aan de kant van de

spoordijk.

Het argument om de haven bij de molen te situeren om zo dichterbij het centrum van de stad uit te

komen vinden wij een drogreden. Het bereiken van het Centrum vanaf de noordzijde is net zo

aantrekkelijk, via de Prinsenbrug of via de Koudenhorn, de wandelaar heeft de keuze.

Via de Prinsenbrug levert bovendien de mogelijkheid op om via de Friese Varkensmarkt naar het

Centrum te lopen met een mooie kijk op de Bolwerken, het Scheepmakerskwartier en de molen als

beloning. Een Friese Varkensmarkt die ook alle mogelijkheden en ruimte heeft om daar in de toekomst

een aangenaam wandeltraject te realiseren. De functies die in de Drijfriemenfabriek en op het

Dantumaterrein ontwikkeld zullen worden zullen ook de passanten trekken. De haven bij de spoorlijn

verminderd het heen en weer lopen s’avonds / s’nachts door de hele Harmenjansweg.

Stedenbouwkundig is er ook wat voor te zeggen om de haven bij de spoordijk te plaatsen. Met de

molen aan de ene kant en de haven met het havenpoortgebouw aan de andere kant wordt het

Scheepmakerskwartier mooi 'omlijst' door twee in het oog springende elementen.

• Speelruimte. Het Scheepmakerskwartier is voornamelijk een woonwijk, speelruimte voor de

kinderen van de huidige en nieuwe bewoners is een absolute noodzaak! Het plan gaat ten koste van

speelvoorzieningen die nu openbaar zijn. In het nieuwe plan is er alleen gelegenheid voor op de

binnenhoven. Deze zijn in feite privé-terrein en bieden dus geen garantie voor het realiseren van

openbare speelvoorzieningen.

Een meerderheid in de gemeenteraad

voelt echter voor een passantenhaven

dichter bij de molen. Wethouder van

Velzen zal binnenkort met een voorstel

komen over de mogelijkheden van een

plek voor de haven richting molen. De

gevolgen financieel zijn nu nog niet

duidelijk.

4


Het Winterfeest 15 december was een

enorm succes. Mede dankzij de samenwerking

van ouders in de wijk is het één feest

geworden. Ouders hebben een

winterolympische spelen verzorgd er waren

veel kinderen in de speeltuin de Glasblazers.

De ijshockeybaan was een succes. Alles was

gratis. Er stond een mooie tent waar hapjes

werden verkocht voor een goed doel een

kindertehuis in Zuid Afrika met een leuke

opbrengst.

Daarna hebben de kinderen echte kunstwerken

geschilderd die al in de speeltuin hangen en

ook de zaal van de speeltuin de komende tijd

opfleuren. Even uitrusten met een kinderfilm

“de Sneeuwman”.

De zaal van de speeltuin was omgetoverd tot

een gezellige huiskamer met medewerking van

de Schalm die alle meubels, gordijnen,

vloerkleden en schemerlampen gratis ter

beschikking stelden. Wagen van Sloothaak

werd gratis ter beschikking gesteld evenals de

aanhangwagen van een ander bedrijf. Treffers

stelde een vuurton ter beschikking. De

speeltuin stelde de tuin en de zaal ter

beschikking. Alle sponsoren werden op een

bord in de speeltuin vermeld natuurlijk ook de

gemeente Haarlem. De gemeente heeft een

bijdrage geleverd op onze aanvraag uit het

budget “bewonersinitiatieven”.

De première van de film “Bert”was geweldig

gemaakt door en met kinderen. Een echte

première met een rode loper. Met de

jaarvergadering zullen wij de film nog een keer

tonen.

Het was echt winterweer, erwtensoep, warme

chocolade melk en glühwein ging er goed in.

s’Avonds was er patat voor de kinderen met

hotdogs. De patat werd door Fons Hof voor de

helft van de prijs verzorgd.

De avond was gezellig met oude films dat

werd zeer op prijs gesteld en buiten met

verlichting en vuurkorven met en hapje en een

drankje kon men lekker bijpraten.

Het opruimen zaterdagavond was zo gebeurd

dankzij alle medewerking van ouders en

collega- wijkraadsleden uit Oost. Ons doel

contact tussen bewoners( veel nieuwe

bewoners ) is bereikt. Men is enthousiast

spreken al over voetbalavond in juni en een

midzomernachtfeest!!

5


Nieuwe toezichthoudster.

Speeltuin "de Glasblazers".

Scheepmakersdijk 10 te

Haarlem

Willy Stoelinga wijkbewoonster en tevens lid

van de Wijkcommissie begint per 1 maart 2008

als toezichthoudster.

Alle leden van de Wijkcommissie wensen haar

heel veel succes. Wilma Schreurs bedanken

voor alle jaren dat zij toezichthoudster is

geweest. De Wijkcommissie heeft enorme

bewondering voor haar wat zij heeft gedaan en

wat zij voor de kinderen in de wijk heeft

betekend.

Wilma Schreurs blijft lid van het bestuur.

Met de komst van Willy zullen de

openingstijden van de speeltuin ook verruimd

worden.

Vanaf 1 maart 2008:

dinsdag, woensdag en vrijdag

van 14:00 - 17:00 uur

In de schoolvakanties dagelijks open

van 12:00 - 17:00 uur

De speeltuin is in het vervolg ook open als het

slecht weer is. Willy zal dan zorgen voor een

activiteit ín het gebouw. We hebben materialen

zat om te plakken en knippen, om spelletjes te

doen, om televisie te kijken, enz., enz. En

Willy heeft ideeën genoeg om er een leuke

middag van te maken.

En … de speeltuin is niet alleen open voor de

kinderen. Ook vaders en moeders, opa’s en

oma’s, ooms en tantes, enz. zijn welkom voor

een gezellig praatje en een kopje koffie of

thee!

Ook het bestuur heeft er weer zin in. We

denken al weer aan rommelmarkten,

kienavonden en nog meer feesten en gezellige

dingen. We staan ook open voor ideeën uit de

wijk. Heeft u een leuk idee om iets te

organiseren, neem dan contact met ons op, dan

gaan we kijken of we het uit kunnen voeren.

Heeft u zin om ons met het organiseren van

activiteiten te helpen, graag! Meldt u dan ook

even aan bij één van de bestuursleden.

Kijkt u eens op de nieuwe website van de

speeltuin dan bent u van het laatste

speeltuinnieuws op de hoogte.

www.deglasblazers.com

info@deglasblazers.com

Wilma Schreurs Voorzitter

Timorstraat 180

Tel; 06 38502946

Ronald Hiltemann Penningmeester

Korte Dijk 13

Tel;06 24 67 07 40

Malika Hartman secretaris

Scheepmakersdijk 48

Tel; 535 74 57

6


Klaverjasclub "De Glasblazers"

Iedere zondag wordt er in ons gebouw geklaverjast onder leiding van Aaf de Leeuw. Een gezellige

club waar je gewoon binnen kunt lopen. Je bent dus niet verplicht om iedere zondag terug te komen.

De punten die je bij elkaar klaverjast tellen wel mee voor de jaarcompetitie. Wie over het

jaar gemiddeld de meeste punten bij elkaar speelt wordt kampioen en wint de "Han Mullens trofee".

Natuurlijk zijn er paren die steeds weer terugkomen, maar er zijn ook altijd mensen die zo binnen

komen vallen. Er is dus niet vooruit te zeggen hoeveel tafels er bezet zijn, maar meestal zijn het er 6

tot 10. De "leiding" is echter wel zo flexibel om er voor te zorgen dat iedereen een partner krijgt en als

het nodig is wordt er iemand van huis gebeld om het laatste viertal vol te maken.

We beginnen om 13:00 uur en klaverjassen dan 4 rondes. Alleen op de laatste zondag van iedere

maand beginnen we om 11:00 uur en klaverjassen we 6 rondes. We zijn doorgaans tussen 17:00 uur en

18:00 uur klaar.

Tijdens de klaverjasrondes zorgt Helga voor de hapjes en de drankjes. Een snack, een soepje of een

broodje, een frisdrankje, een biertje of een borrel. Het is allemaal tegen een redelijke prijs te krijgen.

Maar wat nog veel belangrijker is ................................. het is er altijd GEZELLIG !!

Kom gerust eens binnenlopen op zondag omstreeks 13:00 uur of 11:00 uur.

De entree is maar € ?,?? dus daar hoef je het niet voor te laten.

Mail voor meer info naar info@deglasblazers.com

of bel naar Aaf 06-41859645.

BUURTSERVICE BROEDER HUIS

Buurtservice in het Broeder Huis aan Nagtzaamplein 67 is beschikbaar voor alle bewoners van de Oude

en Nieuwe Amsterdamse buurt en de Slachthuisbuurt. Het is een initiatief van woningcorporatie Elan

Wonen, Stichting DOCK, ouderenzorgorganisaties, stichting SHDH en stichting Sint Jacob.

Je kunt bij Buurtservice terecht voor problemen met de administratie, het oerwoud aan (sociale) wet- en

regelgeving of het voeren van het huishouden. Of met vragen over wonen, welzijn en zorg. Je bent

welkom om een praatje te komen maken. Er werken twee vrijwilligers uit de buurt, Jos Rusman en Leny

Lippus, naast de professionele medewerkers Els Paap van de Stichting Sint Jacob, Liesbeth van

Beusekom van de SHDH en Mirjam van Geens van Stichting DOCK.

Openingstijden:

Maandag 13.00 – 14.30 uur

Dinsdag 13.00 – 14.30 uur

Woensdag gesloten

Donderdag 10.30 – 12.00 uur

Vrijdag 10.30 – 12.00 uur

Telefoon: Liesbeth van Beusekom 06 22548127 / Els Paap 06 51699177

Stel je vraag per e-mail! amsterdamsebuurten@buurtservicekennemerland.nl

7


Vooraankondiging opleveringsfeest

Kop Scheepmakersdijk / Papentorenvest

De Molen de Adriaan draait op volle toeren, de panden zijn gereed en zo goed als

verkocht en de werkzaamheden aan de Openbare Ruimte vorderen naar tevredenheid. Nog even

geduld, maar dan hopen we begin april, na vele jaren van voorbereiding en uitvoering, te kunnen

zeggen dat de kop van de vernieuwde Scheepmakersdijk en Papentorenvest een feit is.

Het roept bij alle partijen een enorme trots op.

Wij willen dit uiteraard vieren met alle bewoners, direct betrokkenen en inwoners van Haarlem.

Zet alvast in uw agenda;

Zaterdag 17 mei 2008 vanaf 10.00 uur.

Om 10.30 uur is het officiële gedeelte door wethouder Maarten Divendal en om 13.00 uur is het

officiële programma ten einde. ( Maar ga nog niet naar huis!!!!!)

U bent uiteraard allemaal van harte welkom om te blijven. Er is dan nog voldoende te zien en te doen.

We noemen b.v de kotters die aan de steigers een ligplaats hebben en wachten op restauratie.

De speciaal voor deze gelegenheid opgezette tentoonstelling van alle opgravingen van de

Scheepmakersdijk tijdens de werkzaamheden.Dit is te zien op de eerste verdieping van de molen.

Laat u verder s’morgens verder verrassen door de activiteiten van de gemeente.

We verklappen niet alles.

Het is meer dan de moeite waard wordt om te komen.

Aan de kinderen wordt ook gedacht!!!

Na het officiële gedeelte nemen

de stichting Molen de Adriaan en de wijkcommissie

het feest over.

Het feest duurt tot 16.00 uur

Met optreden van het zeemanskoor de Binkies.

Ontstaan uit het project “Kan Wel” van de woningcorporaties in de Slachthuisbuurt en leden

van het Nivon. ( zie ook pagina 7.)

Er staan kraampjes met artikelen van de molens Adriaan en Zandhaas, kaarsen, eten en

drinken. Volop kinderactiviteiten in de loods

Dit is nog een globaal programma, (er verschijnt voor het feest geen wijkkrant meer)

Het totale definitieve programma vindt u later op onze website, de website van de gemeente

Haarlem “evenementen” en in de media, er worden folders in de wijk rondgebracht.

Wij verheugen ons op een prachtige gezellige dag met veel bezoekers. Het is absoluut de

moeite waard om dit mooie stukje Haarlem te bekijken.

Kortom een feest voor alle Haarlemmers!!!

Complimenten van de Wijkcommissie voor de fantastische samenwerking met vanuit de

gemeente Annemarieke Schneider, Martin Busker, en Ellen Steensma. En de dames en heren

van de Molenstichting de Adriaan.

8


Seniorenkoor de Binkies

Een schuit vol positivo’s

In 2007 was er in de Slachthuisbuurt het project “Kan Wèl”. Dit leidde tot velerlei

buurtinitiatieven. Ook leden van het Nivon leverden een bijdrage, in de vorm van een

gelegenheidskoor, dat meerdere malen optrad. Dit koor had zoveel succes, dat het nu verder

door het leven gaat als zeemanskoor “de Binkies”. Het koor telt inmiddels vijftien krasse

senioren en trad onlangs met groot succes op in de regio. Zo kon men de mannen beluisteren

op de Haarlemse vaardagen, tijdens de kerstviering in het Reinaldahuis en aan het strand van

Parnassia. In januari trokken de als matrozen uitgedoste veteranen veel belangstelling op de

Grote Markt. Diverse optredens staan al weer gepland: 26 april vanuit een boot op het

Spaarne wordt een groep bezoeksters uit Europa toegezongen. Op 17 mei volgt een optreden

bij de molen de Adriaen, en 22 juni zingen de mannen op het Haarlemmerhoutfestival .

Er is nog enige ruimte, dus ook voor uw feest kunt u contact opnemen . (info@debinkies.nl)

Het koor onderscheidt zich door het komische en theatrale karakter. Naast het

zeemansrepertoire zingt het koor Jordaanliederen en Ierse volkliedjes.

De professionele begeleiding bestaat uit een driekoppig accordeon-orkest, een vrolijke

dirigent en een geschoold zangmeester.

Wekelijkse repetities zijn in Haarlem op dinsdagavond vanaf 19.30 u.

Nieuwe leden welkom!!

Wilt u ook zingen en met ons optreden: sluit u dan aan bij deze enthousiaste groep. Neem

contact op met Cees Balk, algemeen leider van het koor, telefoon 023 5403182, voorzitter

Willem Beeremans :023- 5383312, of stuur een emailtje naar info@debinkies.nl. Meer

informatie op www.debinkies.nl

9


TENTOONSTELLING 'KIJKEN NAAR HAARLEM OOST'

21 maart t/m 20 april 2008 St. Petrusschool Haarlem Oost

U bent van harte uitgenodigd voor de opening op 20 maart 2008 om 17.00 uur. De opening

wordt verricht door Bernt Schneiders, burgemeester van de Gemeente Haarlem.

'Kijken naar Haarlem Oost' een kunstproject

De 17e-eeuwse schilder Jacob van Ruysdael

schilderde het beroemde schilderij 'Gezicht op

Haarlem' in 1665 vanuit het westen. Tegenwoordig

wordt Haarlem het meest vanuit het oosten benaderd.

Tijd voor een nieuw gezicht op Haarlem. Kunstenaar

Marjolijn Boterenbrood ging op onderzoek uit en

maakte van haar eigen waarnemingen, gesprekken

met buurtbewoners en in het gebied gevestigde

ondernemers, een serie 'kaarten'. Vervolgens vroeg zij

een aantal kunstenaars en ontwerpers deelprojecten

uit te voeren. Het gebied, zijn verborgen kwaliteiten,

zijn bewoners en ondernemers staan centraal in het

werk van deze kunstenaars en ontwerpers: Titia

Bouwmeester, Irene Fortuyn, Adriaan Geuze, Krijn

Giezen, Jan Konings, Ton Matton, Esther Polak, Joke

Robaard, Wies Sanders en Sylvie Zijlmans.

Wat is er te zien en te doen?

Op de tentoonstelling komen alle onderdelen van het kunstproject samen. Gedurende de

hele periode zijn de werken van de kunstenaars te zien en is er een 'vraagmachine'. Met de

'vraagmachine' kan het publiek een bijdragen leveren aan het kunstproject door persoonlijke

verhalen over Haarlem Oost op te schrijven en te tekenen. En iedereen kan elke dag komen

eten en drinken in 'De Verhalenkeuken' met gerechten van moeders uit de wijk.

Openingstijden en locatie:

de tentoonstelling is geopend op donderdag en zondag 12.00-17.00 uur, vrijdag en zaterdag

16.00-20.00 uur.

Daarnaast zijn er op verschillende dagen andere activiteiten. Kijk voor het volledige

programma op www.kijkennaarhaarlemoost.nl

Tentoonstellingsadres: St. Petrusschool, Berlagelaan 1, Haarlem [hoek Prins

Bernhardlaan/Berlagelaan

'Kijken naar Haarlem Oost' is tot stand gekomen dankzij bijdragen van de Gemeente

Haarlem, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, VSBfonds en de provincie Noord-Holland.

Onderdelen van het project zijn mede mogelijk gemaakt door: Elan Wonen, Fortress en

Hillgate Properties NV, Imbema, Pr Wonen en Ym

10


Werkzaamheden Kop Scheepmakersdijk en Papentorenvest.

Voor we het feest op 17 mei kunnen vieren is de bestrating aangepakt.

Het moet eerst een rommeltje worden voor het mooi en af is, dat hebben de bewoners

geweten. Zie onderstaande foto’s.

De omwonenden worden door de gemeente speciaal uitgenodigd.

Papentorenvest Scheepmakersdijk

Hier moet een gezellig terrasje komen.

Belangrijke telefoonnummers

Publieksdienst / meldpunt gemeente Haarlem 5115115 antwoord@haarlem.nl

Alarm 112

Geen spoed wel politie 0900-8844 Dierenambulance 5334323

Doktersdienst 0900-1515 Nuon storing 0800 1499

Afd Milieu 5114570 Water storing 0800 2025

Grof vuil 0900 8477 Gasservice Kennemerland 0251 245454

.

11

More magazines by this user
Similar magazines