download - Nederlandse Transplantatie Stichting

transplantatiestichting.nl

download - Nederlandse Transplantatie Stichting

Dit is een uitgave van

NTS-Donorvoorlichting

www.transplantatiestichting.nl

Donoren

zijn van levensbelang


Donoren zijn van

levensbelang

Donororganen en donorweefsels zijn nodig om ernstig zieke

mensen te helpen. Veel mensen staan op de wachtlijst voor bijvoorbeeld

een nier of hartkleppen. Er is een groot tekort aan

donoren. Het is voor deze mensen van levensbelang dat u laat

weten of u na uw overlijden donor wilt zijn.

Of u nu wel of geen donor wilt zijn: registreer uw keuze, zodat

duidelijk is wat u wilt. Ook voor uw familie is dat belangrijk. Zij

hoeven dan na uw overlijden geen moeilijke beslissing voor u

te nemen.

Veelgestelde vragen Om een bewuste keuze te kunnen maken, heeft u heldere informatie

nodig. In deze brochure beantwoorden we een aantal

veelgestelde vragen over orgaan- en weefseldonatie.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.transplantatiestichting.nl. Daar vindt u ook uitgebreide

informatie over orgaan- en weefseldonatie. U kunt uw

vragen over donatie en registratie ook persoonlijk stellen aan

onze medewerkers via telefoonnummer 0900 - 8212166 (lokaal

tarief).

Donoren zijn van levensbelang

‘‘Mijn leven is door een donor gered,

iets waar ik tot op de dag van vandaag erg

dankbaar voor ben. Daarom zou ik ook heel

graag hetzelfde voor een ander willen doen…’’

(Levergetransplanteerde)


Donoren zijn van levensbelang

Wie kan donor zijn?

In Nederland kan iedereen van 12 jaar en ouder zich als donor

registreren, ook mensen die ziek zijn of medicijnen gebruiken.

Pas nadat u bent overleden, wordt onderzocht of uw organen

en weefsels ook daadwerkelijk geschikt zijn voor transplantatie.

Welke organen en weefsels Niet alle organen en weefsels kunnen worden getransplanteerd.

kan ik doneren? Geschikte organen zijn: lever, longen, hart, nieren, alvleesklier

(pancreas) en de dunne darm. Bij weefsel denken veel mensen

alleen aan huid en hoornvliezen (cornea). Maar er zijn meer

voor transplantatie geschikte weefsels: botweefsel (inclusief

kraakbeen en pezen), hartkleppen en bloedvaten.

Wanneer is orgaan- en U kunt vaak alleen organen doneren als u overlijdt op de inten-

weefseldonatie mogelijk?

sive care van een ziekenhuis. Eerst moet een arts vaststellen dat

u hersendood bent. Dat betekent dat u bent overleden. Het vaststellen

van de hersendood gebeurt heel zorgvuldig, volgens

vaste regels. Daarna wordt de bloedsomloop kunstmatig in

stand gehouden met beademingsapparatuur. Daardoor blijven

de organen geschikt om te transplanteren.

Soms kunt u ook organen doneren na een hartstilstand. Dat kan

alleen als u een hartstilstand krijgt in een ziekenhuis. Zodra de

arts heeft vastgesteld dat u bent overleden, worden de organen

met een vloeistof behandeld, zodat ze goed blijven voor transplantatie.

Deze vorm van orgaandonatie heet non-heartbeating

donatie. Voor weefsels is het niet belangrijk dat er nog zuurstof

in het bloed zit. Dus ook als u thuis overlijdt, kunnen artsen de

weefsels vaak nog gebruiken.

Hoe gaat het voor de nabe- Uw nabestaanden hebben altijd tijd om afscheid van u te ne-

staanden als ik donor ben? men. Dat kan vóór, en ook na de operatie waarin de arts de organen

of weefsels verwijdert. Uw lichaam kan gewoon worden opgebaard.

Ook thuis. De begrafenis of crematie kan plaatsvinden

op de dag die uw nabestaanden kiezen, en hoeft niet te worden


uitgesteld. De nabestaanden worden goed begeleid. Dit doet de

huisarts of een medewerker van het ziekenhuis. Als de nabestaanden

dat willen, horen ze hoeveel mensen er zijn geholpen

met uw organen en weefsels.

Zijn er kosten? Aan het afstaan van organen voor transplantatiedoeleinden zijn

voor u of uw nabestaanden geen kosten verbonden. Eventuele

kosten die worden gemaakt, komen voor rekening van de verzekeraar

van de patiënt die de organen of weefsels ontvangt.

Wordt er ook wetenschap- Organen en weefsels van donoren zijn alléén bedoeld voor

pelijk onderzoek gedaan? transplantatie. Als ze daar niet geschikt voor zijn, blijven ze in

uw lichaam. Soms blijkt pas na de uitname dat een orgaan toch

niet geschikt is voor transplantatie. Dan zullen de artsen het orgaan

willen onderzoeken om meer kennis over transplantatie

te krijgen. Wilt u niet dat uw organen voor onderzoek gebruikt

worden? Dan kunt u dat bij het Donorregister aangeven op het

formulier ‘Bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek’.

Waarom is het belangrijk Registratie is een eenvoudige en duidelijke manier om te laten

een donorformulier in te weten wat u wilt. Door registratie weet u zeker dat uw besluit

vullen? zal worden uitgevoerd. U zorgt daarmee ook voor duidelijkheid

voor uw familieleden. Want als uw keuze niet in het Donorregister

staat, moet uw familie na uw overlijden een beslissing

nemen. Dat is voor hen heel moeilijk als zij niet weten wat u zelf

gewild zou hebben. Het is daarom belangrijk uw keuze ook te

bespreken met uw naasten.

Donoren zijn van levensbelang

‘‘Nee, ik heb nooit spijt gehad van mijn

toestemming voor donatie. Mijn dochter

wilde altijd anderen helpen. En het heeft mij

ook veel steun gegeven na haar overlijden.’’

(Nabestaande orgaandonor)


Hoe registreer ik

mijn keuze?

Donoren zijn van levensbelang

1. DigiD. Op www.donorregister.nl kunt u direct uw keuze in het

Donorregister vastleggen. U kunt daarna uw eigen registratie

op ieder moment inzien en als u dat wilt ook wijzigen. DigiD

staat voor Digitale Identiteit. Het is een systeem waarmee de

overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt een DigiD

inlogcode aanvragen op www.digid.nl.

2. Donorformulier via internet. Op www.JaofNee.nl kunt u uw

keuze direct invullen. Daarna ontvangt u van het Donorregister

een voor-ingevuld formulier ter ondertekening.

3. Donorformulier per post. U kunt een donorformulier krijgen

bij de huisarts, de apotheek of op het gemeentehuis. U kunt het

formulier ook telefonisch aanvragen: 0900 - 821 21 66 (lokaal

tarief). En via www.donorregister.nl is het formulier digitaal beschikbaar.

U ontvangt van iedere registratie een bevestiging van

het Donorregister.

Welke keuzen zijn er?

1. Ja, ik geef toestemming. U bent donor. Wilt u een bepaald

orgaan of weefsel niet doneren? Dan kunt u dat ook aangeven.

2. Nee, ik geef geen toestemming. U bent geen donor. Uw na-

bestaanden krijgen hier geen vragen over.

3. Mijn nabestaanden beslissen. Uw nabestaanden mogen

zeggen of u wel of geen donor bent.

4. Een specifieke persoon beslist. Iemand die u heeft aangewe-

zen, mag zeggen of u donor bent of niet.


Geen adreswijziging nodig? Als u eenmaal geregistreerd staat, hoeft u het Donorregister niet

op de hoogte te brengen van eventuele adres- of naamswijzigingen.

Dat gebeurt automatisch via uw gemeente. Als u keuze 4 hebt

laten registreren en de gegevens van de door u genoemde persoon

veranderen, dan moet u dat wel aan het Donorregister doorgeven.

Dit is belangrijk om deze persoon snel te kunnen vinden.

Kan ik mijn keuze nog U kunt uw keuze altijd veranderen, zo vaak als u wilt. Dat kan

veranderen? weer op twee manieren: u verandert uw keuze met uw DigiD

via www.donorregister.nl, of u stuurt een nieuw donorformulier

op per post. Elke keer als u uw keuze verandert, krijgt u van het

Donorregister een bevestiging.

Geloof en

orgaandonatie

Donoren zijn van levensbelang

Veel gelovigen twijfelen over wel of niet donor worden. De

meeste religies en levensbeschouwingen staan positief tegenover

orgaandonatie. Voorstanders zeggen dat zij het belangrijk

vinden om een zieke persoon te helpen. Anderen vinden dat het

lichaam na de dood intact moet blijven. Twijfelt u? U kunt dit

vraagstuk het beste bespreken met een geestelijke of iemand

anders binnen uw geloofsgemeenschap.

Wat zegt de Islam Deze vraag is voorgelegd aan verschillende geleerden. Op basis

over orgaandonatie?

van de Koran en de Hadith komen zij tot een uitspraak: orgaandonatie

is toegestaan. Het redden van een leven is een belangrijke

handeling in de Islam. In Surah Al-Maidah, vers 32 zegt Allah:

‘En voor hem, die iemand het leven schenkt, is het alsof hij aan

het gehele mensdom het leven heeft geschonken.’

In Surah Al-Baqarah, vers 173 zegt Allah: ‘Hij heeft je slechts het

gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover

een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden.

Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder

is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevingsgezind,

Genadevol.’


Donoren zijn van levensbelang

Uit dit vers komen de volgende 2 legitieme stelregels voort:

‘nood breekt wet’ en ‘het kiezen tussen het minste van 2 kwaden,

indien een van beiden niet vermeden kan worden’.

Deze stelregels voorzien in de bron tot het toestaan van orgaandonatie

in de Islam. De betekenis van het menselijk leven is een

‘noodzaak’. Dit gaat het verbod op het schaden van het menselijk

lichaam, te boven. Een argument om voor orgaandonatie te zijn,

wordt afgeleid uit het begrip Maslaha (het maatschappelijk belang).

Op basis hiervan is elke daad acceptabel en aanbevolen,

als ze een bijdrage levert aan het maatschappelijk belang. Het

doneren van een orgaan kan leiden tot een betere maatschappij,

tot betere sociale verhoudingen en tot een betere mensheid.

Slotverklaring symposium Op 28 januari 2006 zijn moslimgeleerden en imams van ver-

schillende moskeeorganisaties met elkaar in debat gegaan over

‘Islam en orgaandonatie in Nederland’. Na afloop stelden het

Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Sjiietische Islamitische

Raad Nederland een slotverklaring op. Hierin staat dat:

de meerderheid van schriftgeleerden in islamitische landen heeft

aangegeven dat er geen belemmering is voor orgaandonatie.

Orgaandonatie moet echter wel voldoen aan de volgende eisen:

• Het moet noodzakelijk zijn voor de patiënt.

• Er mag op geen enkele wijze sprake zijn van enig financieel

gewin.

• Het besluit om donor te worden, dient in alle vrijheid genomen

te worden.

• De wensen van de overledene moeten altijd gerespecteerd

worden.

• De uitname- en transplantatieprocedures dienen met de

grootste medische en sociale zorgvuldigheid plaats te vinden.

In Nederland wordt aan deze eisen voldaan. Het CMO en de

Sjiietische Islamitische Raad Nederland roepen moslims in Nederland

dan ook op om een positieve houding aan te nemen

tegenover orgaandonatie en registratie.


‘‘Het redden van een mensenleven, door

orgaandonatie of op welke manier dan ook,

is in mijn ogen juist een grote deugd binnen

mijn geloof’’

(Alia Azzouzi over orgaandonatie)

Colofon Uitgave: NTS-Donorvoorlichting

Redactie en vertaling: MCA Communicatie

Vormgeving en illustraties: i-Matic

Druk: Drukkerij Domstad

Niets uit deze brochure mag zonder schriftelijke toestemming

worden overgenomen, noch ten behoeve van folio-uitgaven,

noch ten behoeve van digitale uitgaven. Verzoeken tot overname

van beeld of tekst kunnen worden gericht aan:

NTS-Donorvoorlichting

Postbus 2304

2301 CH Leiden

vragen@transplantatiestichting.nl

www.transplantatiestichting.nl

Mei 2012

More magazines by this user
Similar magazines