19.09.2013 Views

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

#

5

juni / juli 2008

jaargang 2

Z AKEL I J K

ARNHEM & DE LIEMERS

h ét on d e r n e m e r s platform

‘Riverstone, meer dan

industriebestemming’

Bijzonder Boersma-duo:

‘Ontmoetingsplaats

voor ondernemers’

‘Goed mengen

is negentig

procent

van het werk’

Tussen ‘smaak’ en

‘ambiance’


PAGINA 2 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Moeten we nu wel of niet een uitgave van

Zakelijk Arnhem & De Liemers in de post-

bus laten vallen? Een vraag die de redactie

zich een tijdje terug stelde. Argumenten

als ‘vakantietijd’, ‘het Europees kampioen-

schap voetbal’ en ‘komkommertijd’ wer-

den op tafel geslingerd, maar overtuigd

om even een maandje over te slaan waren

we allerminst. Het beste antwoord kwam

uit een geheel andere hoek en wel van de

ondernemer zelf. Direct na de vorige uit-

gave van Zakelijk Arnhem & De Liemers

bereikte ons het eerste zakelijke nieuws

alweer via de e-mail. Ook de onderwerpen

waar de redacteurs enthousiast mee kwa-

men gaven aanleiding genoeg voor een

zomerse editie.

Zo gezegd, zo gedaan en voor u ligt de

vijfde uitgave van Zakelijk Arnhem & De

Liemers. Hierin informeren wij u onder

Riverstone

Kort zakelijk nieuws

Advertorial Willemsen bedrijfsmakelaars

Businessmeal met Klaas

Nieuwe dynamiek aan de Rijn!

Rabobank de Liemers Poort

ZAKELIJK ARNHEM

Postbus 53, 6920 AB Duiven

T. 026 319 57 02

F. 026 319 57 01

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

UITGEVER

Nijland Media - Duiven

Marien Nijland

BLADCOÖRDINATIE

Theo van Leeuwen

REDACTIE

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,

Albert Oost

FOTOGRAFIE

Marion Keijzer/Zakelijk Arnhem

DRUK

4

7

9

10

11

12

JP Tamminga, Duiven

ADVERTENTIES

T. 026 – 319 57 02,

Marien Nijland:

06 16 46 91 15

meer over de ontwikkelingen omtrent

Riverstone. Verder neemt redacteur Albert

Oost een kijkje voor u in de zakelijke keu-

ken aan de Arnhemse Rijnkade en praten

wij u bij over het nieuwe financiële cen-

trum van Rabobank Liemerse Poort.

Verder ontbreekt de businessmeal niet,

evenals het vele korte zakelijke nieuws om

op de hoogte te blijven van wat er speelt

in zakelijk Arnhem en de Liemers. Het

magazine is uit en daarmee wensen wij u

veel leesplezier. Voor nu is het even tijd

om de zinnen te verzetten. In september

kunt u ons weer verwachten met het

eerstvolgende nummer. Tot die tijd kunt u

ons natuurlijk van informatie blijven voor-

zien, maar bovenal wenst Zakelijk Arnhem

& De Liemers u een hele fijne zomer!

Team Zakelijk Arnhem & De Liemers

Kort zakelijk nieuws

Businesspartners

Zakelijk lunchen aan de Rijnkade

Bijzonder Boersma-duo

Kort zakelijk nieuws

Advertorial Univé

Theo van Leeuwen:

06 29 53 55 47

Jaap Flokstra:

06 20 01 64 66

advertenties@zakelijk-

arnhem.nl

REDACTIE & TIPS

redactie@zakelijk-arnhem.nl

(ADVERTENTIES)

JUNI/JULI 2008,

JAARGANG 2, NUMMER 5

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld,

desondanks zijn fouten nooit helemaal te voorkomen.

De uitgever is derhalve niet aansprakelijk te stellen voor

de (mogelijke-) gevolgen hiervan en is niet verantwoor-

delijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze

uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveel-

voudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever.

Zakelijk Arnhem is een uitgave van Nijland Media en

verschijnt maandelijks. Het magazine wordt op naam

verspreid bij alle bedrijven in Arnhem, Duiven, Elst,

Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rheden,

Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam en

Rijnwaarden.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 3

15

17

18

20

22

23


HERONTWIKKELING IN GEMEENTE RHEDEN

Tekst: Susan Swaters

GRONDEIGENAAR MICHIEL ZWAGERMAN OVER RIVERSTONE

‘Deze plek verdient meer dan

een industriebestemming’

In het bekende gedicht ‘De Steen’ schrijft

Bram Vermeulen over het verleggen van

een steen in een stromende rivier. De

stroom van de rivier zal daarna nooit met

hetzelfde zijn. Drie jaar geleden ondertekenden

eigenaar Michiel Zwagerman en

Jan Bart Wilschut, de toenmalige wethouder

gemeente Rheden, een intentieovereenkomst

voor de herontwikkeling van

RiverStone, maar nog steeds is de eerste

steen niet verlegd. Toch is het vertrouwen

in een goede afloop groot.

De zon straalt op deze meidag. Op de plek tussen

Velp en Rheden waar tot twintig jaar geleden

steenfabrieksarbeiders hun kost verdienden,

heerst een serene rust. Links zijn de groene hellin-

gen van de Veluwezoom zichtbaar, rechts de

IJsseluiterwaarden. De oude, verlaten, bouwvallige

steenfabriek De Groot is een opvallende dissonant

in dit decor, maar als het aan Michiel Zwagerman

en wethouder Luuk Kuiper ligt, wordt RiverStone

binnen enkele jaren een plek waar natuur, wonen,

recreëren en horeca samenkomen. Zonder afbreuk

te doen aan de specifieke kwaliteiten die de loca-

tie zo bijzonder maken. ‘Samen van Plan naar

Parel’ is het credo van het tweetal. Maar voor het

zover is moet er nog heel wat water door de IJssel.

,,Deze nu ontoegankelijke plek is zo uniek. Gelegen

aan de rivier met een prachtig uitzicht. Vanaf dag

één heb ik het gevoel dat deze plek meer verdient

dan een industriebestemming’’, vertelt Michiel

Zwagerman.

Brood op de plank

Opvallende woorden voor een ondernemer, voor

wie er - hoe je het ook wendt of keert - toch brood

op de plank moet brengen. ,,Natuurlijk, ik ben

ondernemer in een familiebedrijf, maar ik ben er

heilig van overtuigd dat dit terrein een belangrijke

bijdrage kan leveren aan meer ruimte voor de

rivier, een verbetering van de recreatieve mogelijk-

heden en versterking van de ecologische waarden

van het omringende landschap. In de afgelopen

drie jaar hebben we hiervoor samen met Royal

Haskoning als onafhankelijk procesbegeleider een

fundament gelegd via een open en creatief plan-

proces.’’

Drie varianten

Zwagerman weet zich gesteund door de gemeen-

PAGINA 4 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Luuk Kuiper en Michiel Zwagerman hebben

vertrouwen in een goede afloop

te Rheden, want in februari zei de raad ‘ja’ tegen

RiverStone. Luuk Kuiper: ,,Er moeten drie varianten

worden ontwikkeld, waaruit de raad gaat kiezen.

De één zal een bouwvolume hebben van ongeveer

100.000 m3, dit is 75% van het huidige fabriek-

scomplex. De andere twee ontwerpen kunnen gro-

ter worden en zullen meer bijdragen aan de

gebiedsontwikkeling in samenwerking met de

Dienst Landelijk Gebied. Ook de bevolking kan zich

over die varianten uitspreken. Wij zien in dit

gebied kansen. RiverStone kan een enorme impuls

geven aan Rheden. Zeker niet alleen qua bebou-

wing, maar als onderdeel van een totale gebieds-

ontwikkeling. Hier staat echt iets heel bijzonders

te gebeuren. We willen maximale kwaliteit.’’

Ook Rijkswaterstaat, de Stadsregio,

Rijkswaterstaat, de Dienst Landelijk Gebied en

Natuurmonumenten staan positief tegenover

RiverStone. Al deze partijen spreken van een ver-

fraaiing van het gebied en een verbetering van de

ruimtelijke kwaliteit. Maar zoals altijd bij grote

projecten het geval is, zijn er ook tegenstanders.

Verschillende bewoners en agrariërs zijn fel

gekant tegen de plannen. Met name de hoog-

bouw is een heet hangijzer. Daarom kan het vol-

gens Luuk Kuiper nog wel een poosje duren

voordat de dromen van Michiel

Zwagerman werkelijkheid worden. ,,Als je

alle procedures normaal doorloopt,

bestemmingsplanwijziging, reactie,

inspraak, enzovoort, dan ben je

al gauw een paar jaar verder.

En wanneer er bezwaar

komt kun je daar nog wel

wat bijtellen.’’

Enthousiasme

Het tast het enthousiasme van Michiel

Zwagerman niet aan. ,,Bebouwing komt echt op

de tweede plaats’’, vertelt hij. ,,We schrijven kwali-

teit met vette letters. De kern van RiverStone

wordt gevormd door een centraal gelegen terp,

die door een waterdoorlatende toe- en afrit wordt

ontsloten. Daarop komen drie appartementenge-

bouwen en twee rijen met lage bebouwing die

een binnentuin omsluiten. Daarnaast komen er

enkele heuvel- en waterwoningen. Aan de

buitenzijde van de terp komt een uit-

gegraven haven met aanlegsteigers.

Echt, als alle betrokkenen en partij-

en er samen iets van willen maken,

dan komt het goed. Uiteindelijk

draait

het allemaal om vertrouwen. Alleen komen grote

zaken pas tot stand door kleine stappen te zetten.

Elke stap wegen we weloverwogen en zorgvuldig

af. Strijden is niet de juiste weg. We moeten met

iedereen praten, zodat voor iedereen het mooiste

eindproduct op deze plek ontstaat.’’

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 5


PAGINA 6 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS

Wijziging bestemmingsplan IJsseloord II

Bedrijventerrein IJsseloord II krijgt een gewijzigde

bestemming. Op dit moment ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan ter inzage. Het aangepaste

bestemmingsplan biedt het college van burge-

meester en wethouders van Arnhem de mogelijk-

heid om de bestemming in twee delen van het

Arnhem vijfde

Evenementenstad

van Nederland

Arnhem heeft bij de titelstrijd voor Beste

Evenementenstad 2008 de vijfde plaats behaald.

Het is de hoogste klassering die Arnhem sinds de

instelling van de Nationale Evenementenprijs in

2001 in de wacht heeft gesleept.

De afgelopen twee jaar werd Arnhem gedeeld

zesde. De bekendmaking en uitreiking was maan-

gebied te wijzigen, mocht daar in de toekomst

aanleiding toe zijn. Een tweede mogelijkheid voor

wijziging van de bestemming heeft betrekking op

de entree van het bedrijventerrein, waar mogelijk

een medische boulevard zal verrijzen. In deze ‘bou-

levard’ kan bijvoorbeeld een arbo-arts en fysiothe-

Eerste straatnamen Businesspark 7Poort

Het Zevenaarse bedrijventerrein 7Poort wordt de

komende jaren ontwikkeld. Deurenspecialist

Skantrae uit Duiven is het eerste bedrijf dat zich er

gaat vestigen. Inmiddels zijn de eerste straatna-

men benoemd. Ze hebben allemaal iets te maken

met hoeveelheden. 'Zepto' betekent 'triljardste' en

'Exa' betekent 'triljoen'. De overige straatnamen

van het nieuwe Zevenaarse bedrijventerrein zijn

Nano, Micro, Hecto, Terra, Mega en Giga. Ook in

Giesbeek heeft de gemeente Zevenaar enkele stra-

ten benoemd van bedrijventerrein Riesweerd II:

Steenoven en Watersalamander.

Nog niet zo lang geleden zijn de eerste bouwwerkzaam-

heden op 7Poort begonnen.

dagavond 19 mei in het Museum van Speelklok tot

Pierement in Utrecht. Namens de gemeente

Arnhem – burgemeester en wethouders konden er

op deze politieke maandag niet bij zijn – waren

evenementenmanager Wiebe Uithof en beleids-

medewerker Economische Zaken Guus Haenen

aanwezig.

Wethouder Rita Weeda (Economische Zaken,

Toerisme en Recreatie) reageerde verheugd: “We

zijn na de grootste steden Amsterdam, Rotterdam,

Den Haag en Utrecht op de vijfde plaats geëin-

digd, vóór de gelijk geklasseerde steden Deventer,

Dordrecht, Eindhoven, Groningen en Maastricht. Ik

feliciteer de organisatoren en de ondernemers in

Arnhem: wij staan nu in de nationale top vijf van

evenementensteden!”

(ADVERTENTIES)

rapeut worden gehuisvest. Verder is het straks

mogelijk dat IJsseloord II straks een zogenaamd

landmark krijgt. Dat is een toren tussen 80 en 90

meter hoog, waarbinnen kantoren en bedrijvig-

heid gerealiseerd kunnen worden.

Toptalent krijgt

kans in detailhandel

Opleidingscentrum ROC A12 en ondernemersver-

eniging City Club Arnhem (CCA) hebben de han-

den ineengeslagen. Ongeveer 25 ondernemers die

aangesloten zijn bij CCA krijgen vanaf 1 september

de beschikking over toptalenten. ROC A12 bege-

leidt deze medewerkers met 'een op maat-oplei-

ding' Detailhandel (mbo niveau 4). De studenten

die worden toegelaten, zullen worden geselec-

teerd door CCA en ROC A12. Tijdens de nieuwe

driejarige 'op maat-opleiding' Detailhandel bij

ROC A12 werken studenten drie dagen in de week

bij een CCA-ondernemer. De twee andere dagen

volgen ze theorielessen.

De evenementen in Arnhem doen het goed.

Computer

Training Centrum

Gegarandeerd het gewenste resultaat!

IP Computer Training Centrum Arnhem

Janspoort 1-2, 6811 GE Arnhem

Tel: 026 3554474, www.ip-arnhem.nl

Foto Jur Woldhuis

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 7


PAGINA 8 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


WILLEMSEN BEDRIJFSMAKELAARS

TRIAS GEBOUWEN AAN DE NIEUWE KADE

Nieuwe dynamiek aan de Rijn!

Wie neemt er nu niet 5 minuten per dag

de tijd om lopende zaken de revue te

laten passeren, een overzicht te maken

van zijn onderhanden dossiers of probeert

een voorstelling te maken welke nieuwe

projecten ontwikkeld kunnen worden...

Waar kan dat nog beter als je de Rijn voor je ziet

stromen en kabbelen, de bootjes langs ziet varen,

waardoor er innerlijke rust ontstaat die uw pro-

ductiviteit op een positieve wijze beïnvloed?

Die ideale plek voor uw onderneming is er en wel

langs de Nieuwe Kade in Arnhem.

In de nieuw gerealiseerde Trias gebouwen zijn een

opvallende verschijning, duurzaamheid en een bij-

zondere zichtlocatie samengevoegd.

Het karakter van het ontwerp van Factor architec-

ten in Duiven sluit aan bij de gevraagde steden-

bouwkundige en architectonische kwaliteit in dit

gebied van Arnhem. Hier zullen tal van nieuwe

ontwikkelingen plaatsvinden voor zowel de zake-

lijke markt als de woningmarkt. Dat maakt deze

locatie een interessante vestigingsplaats voor

bedrijven.

Het gebouw, genaamd Trias, bestaat uit drie busi-

nessvilla’s, die door het ontwerp een duidelijke

samenhang hebben, maar waarbij iedere villa toch

een eigen identiteit heeft gekregen. Elke villa

heeft zijn eigen uitstraling en entree, bestaande

uit een showroom op de begane grond en kanto-

ren op de verdiepingen. In de villa’s kunnen zich

meerdere bedrijven vestigen, het gebouw kan dan

ook in eenheden worden verhuurd. Een deel hier-

van is inmiddels al verhuurd. De kantoren variëren

vanaf 190 m2 VVO tot 1476 m2 en zijn op korte ter-

mijn te aanvaarden. Oplevering vindt plaats met

topkoeling, pantry, lift en toiletgroepen.

Bij Willemsen bedrijfsmakelaars kunt u meer

informatie krijgen over deze -inmiddels al opgele-

verde- businessvilla’s en de specifieke mogelijkhe-

den. www.willemsen.nl of tel. 026-3537660.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 9


BUSINESSMEAL MET KLAAS

Margret Vincent: “Trots op grote

klanttevredenheid bij KVK”

> Maître David Boersma van Groot Warnsborn : “Combinatie

van culinair verwennen en genieten van de rust”

Waar in vroegere tijden Baron van Röell en Baroness van Haserswoude hun pied-à-terre

hadden, heeft het echtpaar De Vries sinds negentien jaar hun Landgoed Groot

Warnsborn. Arnhems meest prestigieuze horecalocatie met een uitstekende staat van

dienst. Met Margret Vincent, adjunct directeur van de KVK centraal Gelderland, geniet

ik van een zeer smakelijk businessmeal.

,,Meer bouwer dan beheerder,” antwoord Margret

(44) op mijn vraag hoe ze in haar werkzame leven

staat. ,,Als trainee bij NN heb ik het hele concern

doorwrocht. Heel veel geleerd. Vandaar naar Kiwa in

de uitdagende functie van directeur Finance en ICT.

De afgelopen negen jaar heb ik mijn kennis en ener-

gie bij de KVK Centraal Gelderland kunnen inzetten.

De KvK is een dynamische organisatie. Als ‘burgelij-

ke stand’ van ondernemend Nederland dragen we

zorg voor het onderhoud van het Handelsregister.

Een verantwoordelijke taak. Even belangrijk is de

voorlichting en begeleiding van ondernemers. Denk

aan ontwikkelingen binnen alle sectoren en bijvoor-

beeld de onafhankelijke begeleiding bij bedrijfsover-

name.”

Tongfilet met Jacobsschelpen

‘Tout business’ uit het land en Arnhem heeft Groot

Warnsborn al lang ontdekt. Het landgoed heeft

zowel qua natuur als culinair veel te bieden. Maitre

David Boersma serveert de gegrilde Jacobsschelpen

met gestoomde tongfilet en laat ons genieten van

een glas Primo Estate 2005 uit Australië

Kalfsgebraad

Intussen stipt Margret nog meer activiteiten van de

KvK aan. ,,We zetten ons in voor regiostimulering,

denken mee aan de Gelderse infrastructuur, dragen

bij met het stimuleren van de arbeidsmarkt en

staan ondernemers ter beschikking bij bestem-

mingsplan wijzigingen. Kortom, de KvK is er hele-

maal voor de ondernemer, met specialisten op elk

vlak.” Vincent is trots op de grote klanttevredenheid

waar de organisatie op kan bogen. ,,Per jaar zijn er

140.000 klantcontacten. Tijdens de nieuwjaarrecep-

tie ontvangen we circa 700 gasten. Dat zijn cijfers

die heel veel zeggen.” Van het mooi rosé gebraden

kalfsgebraad, begeleid met Gelderse asperges en

Hollandaise saus, genieten we volop.

Rabarber te kust en te keur

Bedrijfstrainingen! Bedrijfsuitjes of Productintroductie?

‘vakkennis en

koopmanschap is

belangrijk’

Binnen het bestuur van de Nederlandse

Maatschappij voor Nijverheid en Handel (NMHN),

departement Arnhem, vervult Margret de voorzit-

tersfunctie. ,,Deze landelijke organisatie is al 230

jaar jong. Door regelmatige bestuurswisselingen,

het presenteren van zowel actuele maatschappelij-

ke en commerciële thema’s tijdens de bijeenkom-

sten, is het een steeds vernieuwend b-t-b netwerk

om kennis mee te delen en informatie uit te wisse-

len. In 2009 organiseren we het landelijk congres,

dat in het teken van energie zal staan.” David

Boersma serveert intussen het rabarberfeest.

Rabarber als mousse, reepjes, taartje, tiramisu en

compôte . 29 juni wordt door de KvK Vincent een

afscheidsreceptie aangeboden.

Kook&Barbecue Business Nederland heeft alle faciliteiten! Markweg 11 - Velp. T. 026-370 00 27 I. www.kookenbarbecue.nl

BusinessWijn van de maand

Valpolicella Classico 2007 Guerrieri

Er staat haar vanaf 1 augustus a.s. een nieuwe direc-

teursfunctie te wachten, bij de Universiteit van

Wageningen. We blijven contact houden.

Op advies van Margret Vincent is gast bij het

volgende ‘BusinessMeal met Klaas’:

Petra Selten, algemeen directeur ROC A12.

PAGINA 10 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS

Rizzardi.

Om u en uw (business) gasten eens

zomers te verwennen. Wij hebben

voor u deze zomerkanjer geselecteerd.

Barstensvol met fruit en toch voldoen-

de structuur om deze als begeleider te

gebruiken van een lekkere BBQ of

salade. Afkomstig uit de streek aan

het Italiaanse Lago di Garda. Gewoon

een klasse wijn, zoals een Italiaan deze graag drinkt op

een zwoele zomeravond. Licht gekoeld op 14 C het lek-

kerst. Prijs per fles € 9.99 Businessprijs bij afnamen van

12 fl. € 8.75 Natuurlijk gratis aan kantoor en huis

bezorgd. Info@taxwijn.nl of 026-4432542

Aanraders voor uw BusinessMeal:

Restaurant Bronckhorst Rheden,

lunch en diner, 026-49 52 207

Brasserie De Boerderij Arnhem,

lunch en diner, 026-44 24 396

Hotel-Restaurant De Roskam Gorssel,

lunch en diner, 0575-49 13 12

In het populaire genre:

Restaurant Uit de Kunst Gegrepen Velp,

diner, 026-36 47 274

Hotel/Restaurant De Rozenhoek Velp, lunch en diner,

026-364 72 90

Catering

Catering & Wijn, TaxWijn, Arnhem, gratis bezorgd,

026-44 32 542

Waar we aten?

Landgoed Hotel Groot Warnsborn, Bakenbergseweg 277,

Arnhem www.grootwarnsborn.nl Tel. 026-4455751

De emolumenten:

Reserveren en parkeren, soepel

Creatief en smakelijk, volledig naar wens

Snelheid, uitstekend te plannen


ONDERNEMING & OPLEIDING

De wederzijdse liefde tussen

Fabory en Angelique van de Lagemaat

Steeds meer leerlingen van Rijn IJssel vinden

een stageplek bij Fabory in Ede en

Duiven. Een teken dat de studenten zich

thuisvoelen en graag praktijkervaring

opdoen bij de internationale handelsonderneming.

,,Wij koesteren stagiaires en

dat gaat van mond tot mond’’, beaamt

manager Ronald Kroes, manager bij

Fabory Ede, Apeldoorn, Amersfoort en

Duiven. ,,Want laten we wel wezen.

Bouten en moeren zijn niet bepaald sexy

of een statussymbool. Daarmee trek je

geen jongeren aan.’’

Ook Angelique van de Lagemaat ging snel over-

stag toen ze hoorde van stage-ervaringen van

andere scholieren bij Fabory. Sinds 1 april loopt

de eerstejaars student ‘internationale handel’

stage bij het bedrijf in Ede en de liefde is weder-

zijds. ,,Je mag alles zien en doen, er is veel ruimte

voor eigen initiatief’’, vertelt de 17-jarige scholie-

re. Inkoop, opslag, magazijn, logistiek, de binnen-

dienst, met vertegenwoordigers op pad, de admi-

nistratie, met alle facetten van het bedrijfsleven

komt Angelique in aanraking. ,,Het leuke is dat je

zo inzicht krijgt in wat je wel en niet wilt. Ik

merk nu al dat de functie van commercieel

medewerker binnendienst me eigenlijk niet zo

trekt. Ik neig meer naar de buitendienst. Hele

dagen achter een bureau is niets voor mij.’’

Stagebegeleider Michael Kappers hoort het glim-

lachend aan. ,, We hebben een stagemap met

allerlei opdrachten, maar we proberen wel de

volledige verantwoordelijkheid bij de leerling te

leggen. Als je als bedrijf daarin wilt investeren en

een leerling is enthousiast, dan kun je veel berei-

ken. Angelique is zo’n type dat van aanpakken

weet. Zo is onze credit employee nu op vakantie

en dan neemt ze zo haar plek eventjes in.

Zodoende weet ze inmiddels ook wat kredietli-

mieten zijn.’’

Fietsenstalling

De bouw van een fietsenstalling is een andere

opdracht die Angelique heeft gekregen. ,,Dan

denk je, dat doen we eventjes, maar dat valt

tegen’’, lacht de scholiere. ,,De afmetingen, de

vergunning, het contact leggen met leveran-

ciers, het afwegen van de offertes, er komt heel

wat bij kijken. Maar als mijn stage is afgelopen

staat de stalling er ’’, klinkt het zelfverzekerd.

Of Angelique van de Lagemaat ooit nog terug-

keert bij Fabory voor een vast dienstverband is

nog even koffiedik kijken. ,,Dat hopen we natuur-

lijk wel, maar daar gaat het niet direct om’’, stelt

Ronald Kroes duidelijk. ,,Jongeren moeten

gewoon een goed gevoel krijgen bij ons bedrijf.

Dat werkt altijd. Anderzijds willen we natuurlijk

op de hoogte blijven van de onderwijsontwikke-

lingen. Daarom ben ik ook lid van de bedrijven-

adviescommissie bij Rijn IJssel. Zodat we met

onze onderwijscollega’s kunnen sparren over de

invulling van de opleiding. Als bedrijf weten we

precies aan welke mensen de markt behoefte

heeft.’’

Samenwerking

Gerrit Bosgoed, afdelingsmanager administratie

& ondernemerschap bij Rijn IJssel, is blij met de

samenwerking tussen zijn school en Fabory. ,,Het

is geen eenrichtingsverkeer, er is sprake van een

intensieve samenwerking. Kijk, wij willen onze

studenten niet opleiden voor de kaartenbakken

van de uitzendbureaus, daarom willen we zoveel

mogelijk weten wat er in de praktijk speelt. Dan

kunnen we daar onze opleiding op laten aanslui-

ten. Wij kunnen op school wel ons best doen,

maar als je ziet wat de leerlingen leren tijdens

een stage. Je ziet ze soms uitgroeien van een

ongepolijste steen tot ware diamantjes.’’

Voor meer informatie: www.rijnijssel.nl

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 11


ONTWIKKELINGEN IN DE LIEMERS

Tekst: Sjoerd geurts

RABOBANK LIEMERSEPOORT OPENT EIND VAN DIT JAAR FINANCIEEL ADVIESCENTRUM

Ontmoetingsplaats voor ondernemers

Rabobank LiemersePoort neemt nog dit

jaar een nieuw financieel adviescentrum

in gebruik op bedrijvenpark Mercurion in

Zevenaar. Het centrum - dat wordt gevestigd

in het Vermonde-pand nabij de

Rijksweg A12 - moet straks onder meer

een ontmoetingscentrum worden voor

ondernemers. Daarnaast kunnen bedrijven

er terecht voor gespecialiseerd Raboadvies.

Op dit moment beschikt Rabobank LiemersePoort

over vestigingen in Duiven, Zevenaar, Pannerden en

Lobith. Het is de bedoeling dat de afdeling

Bedrijven, een deel van de afdeling Particulieren

alsmede de totale backoffice gaan verhuizen naar

het financieel centrum. Directeur Bedrijven Ben

van Moerkerk vindt de totstandkoming van een

financieel centrum belangrijk. “De rol van een

bankbedrijf is in de loop van de jaren duidelijk ver-

anderd. De ontwikkeling van de ICT-technologie

heeft daarbij een grote rol gespeeld. Particulieren

en bedrijven komen niet meer zo veel naar een

bank om geld te halen of storten. Dat betekent dat

de vraag van een klant is veranderd. De nadruk ligt

daarbij steeds meer op hoogwaardig financieel

advies. Daarbij levert een bank anno 2007 veel

meer diensten dan vroeger. Denk maar eens aan

pensioenen en verzekeringen. Dankzij het nieuwe

financieel centrum kunnen we straks veel beter op

deze nieuwe rol inspringen.’’

Bankzaken

Op veel plaatsen in Nederland opereert de

Rabobank al met een financieel adviescentrum.

Het is volgens directievoorzitter Leo van Paassen

van Rabobank LiemersePoort de bedoeling dat de

Ben van Moerkerk

ondernemer er straks op afspraak terecht kan voor

zowel zijn zakelijke als privé bankzaken. Van

Paassen:“Het is onze ambitie om van het

Vermondepand een natuurlijke ontmoetingsplaats

te maken voor ondernemers. Primair om hun bank-

zaken te regelen, maar daarnaast ook om andere

ondernemers te ontmoeten, kennis op te doen en

kennis te delen. We zullen seminars gaan organise-

ren en er een echt ondernemershuis van maken

voor zowel grote als kleine ondernemers. Daar is

het nieuwe pand bij uitstek geschikt voor. Het

beschikt straks over prachtige ontmoetingsruim-

ten, die zijn voorzien van alle technieken en voor-

zieningen die je maar kunt bedenken.’’

Hoewel het financieel adviescentrum nog niet is

geopend, anticipeert Rabobank LiemersePoort al

wel op de nieuwe situatie. Zo zijn er enkele concre-

te initiatieven opgepakt die passen in de nieuwe

visie. Van Moerkerk:“We ontwikkelen een op maat

PAGINA 12 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


gesneden pakket voor de startende ondernemer.

Hiervoor werken we samen met diverse onderwijs-

instellingen zoals de Hogeschool Arnhem

Nijmegen, ROC Rijn IJssel en A12 en SVOL.

Ondernemen vereist kennis. Rabobank

LiemersePoort wil haar financiële kennis graag met

klanten delen en waar mogelijk en noodzakelijk

ondernemers met deskundigen op ander gebied in

contact brengen. We zien onszelf als kennismake-

laar voor onze relaties en brengen partijen graag

tot elkaar.’’

ICT

Een bezoek aan de bewuste locatie maakt duidelijk

dat de daadwerkelijke werkzaamheden nog moe-

ten beginnen. Op dit moment worden de laatste

voorbereidingen hiervoor afgerond, zo krijgen we

te horen. Vermonde is een architectonisch fraai

pand met ondanks de nieuwbouw van woningcor-

poratie Baston Wonen toch nog gedeeltelijk zicht

op de belangrijke verkeersader A12. Vermonde is

jaren geleden gebouwd door Ross Advocaten, dat

de gehele bovenverdieping in gebruik heeft.

Rabobank LiemersePoort is straks de belangrijkste

huurder.

Het Vermonde-gebouw gaat plaats bieden aan

ruim honderd van de totaal 130 Rabobank-mede-

werkers. In het gebouw wordt zoals gezegd veel

aandacht geschonken aan ICT-mogelijkheden,

zodat in de toekomst bijvoorbeeld videoconferen-

cing mogelijk zal zijn.

De planning ligt nog steeds op schema. Het is de

bedoeling dat Rabobank LiemersePoort in het

najaar het financieel adviescentrum in gebruik

neemt.

Bijzonder is dat de Rabobank diverse partijen heeft

laten meedenken over de invulling van het nieuwe

kantoor. Zo hebben de Ledenraad en de Raad van

Commissarissen inmiddels een kijkje genomen in

het nog ‘kale’ pand en een advies gegeven. Er is

daarnaast een speciale projectgroep opgesteld om

de inrichting te bewerkstelligen. Van Moerkerk:“De

projectgroep heeft veel werk verricht. De interieu-

rarchitect kreeg de opdracht mee een inrichting te

ontwerpen die past bij onze omgeving en onze

medewerkers optimaal ondersteunt bij het uitvoe-

ren van de werkzaamheden. Omdat Rabobank

Liemersepoort Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan,

wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van

multifunctionele en natuurvriendelijke materialen.

Naast de kantoorinrichting wordt er ook hard

gewerkt aan een plan voor de toekomstige ICT

voorzieningen. Wij willen voorop blijven lopen met

de inzet van toepassingen als mobiele telefonie,

internet en andere interactieve multimedia. Voor

het nieuwe pand betekent dit dat de technische

infrastructuur moet aansluiten bij (toekomstige)

verkoopprocessen.”

De komst van het financieel adviescentrum bete-

kent niet dat er kantoren zullen verdwijnen. “We

willen zichtbaar blijven in de markt. De kantoren in

Lobith en Pannerden blijven gewoon in gebruik. En

ook Duiven en Zevenaar behouden een eigen ver-

koopkantoor. In Duiven wordt het bestaande pand

daarvoor gebruikt. Al zal straks een deel van het

gebouw worden verhuurd aan derden. In Zevenaar

wordt een nieuw verkoopkantoor gezocht dichter

bij het centrum en wordt het bestaande pand aan

de Lentemorgen verkocht.’’

Leo van Paassen

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 13


ADVERTORIAL

Kosteloos uw woonruimte(s) verhuren via MUVA Makelaars

Wat kunnen wij voor u doen?

U heeft een geweldige woning, een mooie etage of bij-

voorbeeld een fijne kamer. Maar als u daar zelf geen

gebruik van maakt, is het – ook financieel gezien - zonde

om die ruimte onbenut te laten. MUVA Makelaars kan u

helpen. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het bemidde-

len tussen mensen die een huurwoning zoeken en huis-

eigenaren, projectontwikkelaars en investeerders.

Waarom MUVA Makelaars

Natuurlijk wilt u uw woonruimte zo snel mogelijk verhu-

ren. MUVA Makelaars helpt u daarbij. Onze site wordt

elke week weer door duizenden unieke bezoekers

bezocht, en een groot deel van hen registreert zich bij

ons als woningzoekende. Dat geeft u de garantie dat

onze database snel en doeltreffend een zo optimale

match maakt tussen uw onroerend goed en een toekom-

stige huurder.

Ervaring leidt tot effectiviteit

Onze makelaars hebben jarenlange ervaring in de ver-

huur van alle mogelijke vormen van onroerend goed. De

expertise die we daar mee hebben opgedaan, zetten we

voor u om in snelheid en effectiviteit. Dat betekent dat u

niet onnodig veel bezichtigingen krijgt: de potentiële

huurders die wij introduceren zijn ook écht op zoek naar

de woonruimte die u aanbiedt.

Advies op maat

Voor sommigen is het verhuren van hun woning iets wat

ze al vaker hebben gedaan, maar voor de meeste men-

sen is de stap om hun eigen onroerend goed te gaan ver-

huren een avontuur. Ook daarom bent u bij ons aan het

juiste adres. MUVA Makelaars staat u namelijk met sug-

gesties en adviezen terzijde om uw woonruimte snel te

verhuren. Daarbij spreekt het voor zich dat wij zeer zorg-

vuldig om zullen gaan met al uw wensen, zodat voor de

samenwerking voor alle partijen een even productieve

als plezierige samenwerking op maat ontstaat.

Bezichtigen zonder zorgen

MUVA Makelaars neemt u alle zorgen uit handen door

het hele verhuurproces volledig te begeleiden. Dat

scheelt u een hoop tijd en energie! Dat begint met het -

in overleg met u – organiseren van bezichtigingen.

Uiteraard mag u bij zo’n bezichtiging zelf aanwezig zijn,

maar meestal verzorgen onze verhuurmakelaars de

bezichtigingen zelf. De verhuurmakelaars van MUVA

Makelaars informeren u na afloop wat de uitkomst van

de bezichtiging is. Kandidaten die de woonruimte heb-

ben bezichtigd, krijgen uiterlijk tot de volgende dag de

tijd om na te denken of ze de woonruimte al dan niet

willen huren.

Zorgeloos verhuren

Op het moment dat een kandidaat serieuze interesse

toont in de woonruimte, nemen wij direct contact met u

op. Indien u akkoord gaat met deze kandidaat-huurder –

u mag hem altijd afwijzen - vragen wij uw huurder een

aanbetaling te doen. Nadat wij de aanbetaling hebben

ontvangen, maken wij een afspraak om verder kennis te

maken en tot contracttekening over te gaan.

U wilt natuurlijk zekerheid hebben dat de nieuwe huur-

der zijn afspraken na kan komen. Daarom vragen we van

elke huurder een: kopie loonstrookje van de laatste

maand, kopie legitimatiebewijs, eventuele borgstelling

van de ouders en een werkgeversverklaring. De bemidde-

ling en het opstellen van een contract wordt kosteloos

verzorgd door MUVA Makelaars.

Ook kunnen wij u helpen aan het vinden van een (2e)

woning in het buitenland!

Kijk voor alle mogelijkheden van MUVA Makelaars op

onze website: ww.muvamakelaars.nl of bezoek vrijblij-

vend ons kantoor in het centrum van Arnhem aan de

Nieuwstad 70 te Arnhem MUVA Makelaars, Nieuwstad

70 Arnhem. tel: 026 – 388 28 03 www.muvamakelaars.nl

PAGINA 14 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS

Businessklanten Volvo

naar Gent

Onlangs vertrokken dertig zakelijke rijders van Volvo

dealer Harrie Arendsen uit Zevenaar naar het

Belgische Gent.‘Service tot in detail’, is het motto

van de Volvo dealer in de Liemers. Het bedrijf organi-

seert regelmatig deze businesstrips.“Onze klanten

kunnen dan met eigen ogen zien hoe ‘hun’Volvo

geassembleerd wordt”, aldus vestigingsmanager

Peter Holstein. De deelnemers van deze trip konden

zelfs kennis nemen van de eerste XC60, die ook in

Gent van de band gaat lopen. De nieuwe Volvo XC60

is een compleet nieuwe auto en een zogenaamd

cross-over model, waar, binnen het zakenauto seg-

ment, veel belangstelling voor bestaat.

Saab Centre Gol levert

Cabrio aan CabrioRent

Op 3 april jl. werd door Saab Centre Gol de nieuwe

Saab 9-3 Cabrio afgeleverd aan CabrioRent.

CabrioRent is voor het derde jaar actief in de regio

Veenendaal met het verhuren van cabrio’s in

diverse soorten en maten. De Saab Cabrio is al

sinds de eerste, inmiddels klassieke, 900 Cabrio uit

1989 een geliefde auto en de verkopen laten jaar

in jaar uit constante aantallen zien. “We worden

regelmatig gebeld met de vraag of wij Cabrio’s

verhuren voor een bruiloft of een weekendje”, zegt

Daniëlle Gol van Saab Centre Gol.

Feestje bij Carmediation

Nou zijn ze in Oosterbeek wel wat gewend, maar

menigeen keek toch wel zijn ogen uit bij de fees-

telijke opening van Carmediation. Henny Jansen

en zijn team hadden dan ook hun best gedaan om

een groot aantal ‘exoten’ bij elkaar te krijgen om

de verhuizing en opening van de nieuwe vestiging

aan de Veritasweg 5 in Oosterbeek luister bij te

zetten. Van Lamborghini’s, Maserati’s, Audi R8 en

Q7 tot Fiat 500 (nieuw en old timer) gaven de slo-

gan ‘from big to small’ meer dan voldoende invul-

ling. Het veteranen hockeyteam van MHCO verras-

te hun sponsor met een leuk openingscadeau. Wie

op zoek is naar een ‘bijzondere auto’ (iets minder

bijzonder mag ook) kan op

www.carmediation.com voor meer informatie

terecht.

(ADVERTENTIES)

Henny Jansen kon de geste van ‘zijn hockeyteam’ wel

waarderen.

De laatste ontwikkelingen voor de

vakantie.

De vorige keer hebben we gesproken over de nieuwe

Handelsregisterwet. Deze gaat werkelijk op 1 juli

2008 in. In deze nieuwe wet dienen ook beroepen als

advocaten, huisartsen en notarissen aangemeld te

worden, maar ook VvE’s en publiekrechtelijke

personen. Velen zullen dit al gedaan hebben maar er

zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die dit nog

moeten doen.

Wat niet in werking treedt op 1 juli 2008 is de nieu-

we wet op de personenvennootschappen. Mr. Klein

gaf in het vorige nummer aan dat deze naar ver-

wachting op 1 augustus van kracht zou gaan maar

ook daarvan gaan er geruchten dat dit niet gehaald

wordt. Wij wachten het af en zo gauw er ontwikke-

lingen zijn over de werkelijke datum zal de media

daar ongetwijfeld over berichten.

Over de belastingdienst hebben wij in het verleden al

geschreven. Inmiddels lijken de digitale aangiften

goed te gaan maar werken de programma’s die

gebruikt worden om de papieren aangiften in te voe-

ren niet goed te werken of komt dat misschien door

menselijke fouten? Als het werkelijk aan de program-

ma’s ligt zou ik de belastingdienst willen adviseren

de programma’s voor de aangiftes in 2009 uiterlijk 31

december 2008 getetst te hebben zodat de proble-

men zoals deze dit jaar hebben plaatsgevonden het

komende jaar niet meer voorkomen.

Dan het BTW percentage. Wordt dit nu wel of niet

verhoogd per 1 januari 2009. Vanuit de vakbonden

wordt hierover druk op de politiek gezet om dit te

schrappen maar of de politiek dat wil is nog maar de

vraag. Voor bedrijven maakt het niet zoveel uit aan-

gezien zij de BTW terug kunnen vragen. Voor de eind-

gebruiker scheelt het uiteraard wel in de portemon-

naie en zij zullen er niet blij mee zijn zeker gezien de

recente koopkrachtontwikkelingen. Zelf denk ik dat

het kabinet voet bij stuk houdt, maar verrassingen

zijn niet uitgesloten.

Over verrassingen gesproken, Oranje verrast op dit

moment op het EK, laten we hopen dat dit doorzet

en dat we als Europees kampioen op vakantie kun-

nen. Een prettige vakantie allemaal.

Hans Heijwegen

Hans Heijwegen

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 15

Column

Andministratiekantoor

Heylo

Tel: 026 - 3831138

info@administratie-

kantoorheylo.nl


BUSINESSPARTNERS

MEER WETEN? KIJK DAN

OP: WWW.ZAKELIJK-

ARNHEM.NL

OF BEL VRIJBLIJVEND

VOOR MEER INFORMATIE

MET: MARIEN NIJLAND

(06-16469115) OF

THEO VAN LEEUWEN

(06-29535547)

Nancy en Richard Hommerson

geven met hun kantoor aan de

Delta 38 op bedrijventerrein

IJsseloord II het goede voor-

beeld. Wie over de drempel van

hun pand stapt, stapt in de

wereld van reinheid en ordelijk-

heid. Een frisse geur doet de

rest.

Naast enveloppen produceert

Tompla onder de naam Tompla

Packaging sinds vier jaar ook

hoogwaardig verpakkings-, pro-

motie- en presentatiemateri-

aal. Met hetzelfde uitgangpunt:

alles is mogelijk, maar kwaliteit

staat voorop.

WORDT OOK BUSINESS PARTNER!

DE INMIDDELS TOEGETREDEN BUSINESS PARTNERS:

BEDRIJF PLAATS CONTACTPERSOON INTERNET

MUVA Makelaars Arnhem Mike Inge www.muva.nl

Saab Centre Gol Duiven Klaas Gol www.saabcentregol.nl

Miss Jones Shoes & Bags Arnhem Irma Runneboom www.miss-jones.nl

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl

Schilderwerken Rheden Rheden Rian van Kleef tel: 026 - 495 48 94

Erren Protectie Arnhem Hans Erren www.erren.nl

Advocatenpunt Arnhem Alwin klein www.advocatenpunt.nl

Gelre Sign Arnhem Pascal Defesche www.gelresign.nl

Heylo Arnhem Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl

Bosan Fiat Arnhem Hugo Dokter www.bosan-fiat.nl

Bosan Nissan Arnhem Victor Oostenrijk www.bosan-nissan.nl

RijnIJssel Administratie&Ondernemerschap Arnhem Theo Seesing www.rijnijssel.nl

Gibo Groep Arnhem Mertin Durmus www.gibogroep.nl

Koffiebranderij G. Peeze Arnhem Paul van der Hulst www.peeze.nl

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen Arnhem Frank van Dijk www.drostenzonen.nl

ACR Group Schadeherstel Arnhem Bauke Dekker www.acrgroup.nl

Carmediation Oosterbeek Henny Jansen www.carmediation.com

Ambiance Bistro en Grand Cafe Arnhem Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl

Golfbaan Kasteel Engelenburg Brummen Nanna van Ginhoven www.golfbaanengelenburg.nl

Bodyline Aestetics Arnhem Caroline van der Sluys www.mooimaaktgelukkiger.nl

Willemsen Bedrijfsmakelaars Arnhem Johan de Rooij www.willemsen.nl

Multicopy Arnhem Arnhem Marius Kamberg www.multicopy.nl

Autobedrijf Bochane Arnhem Mark Dalhuisen www.bochane.nl

KPN Business Center Arnhem Arnhem Critstel Hensen www.kpn.nl

IP Computer Training Center Arnhem Ton Visser www.ip-arnhem.nl

Bex Reizen Arnhem Yolanda Kroef www.bex.nl

BDO CampsObers Arnhem Harry Corbeek www.bdo.nl

Univé Stad en Land Arnhem Rob Stoker www.univestadenland.nl

Kastenstudio Duiven Albert Dorland www.kastenstudio.nl

Universal Media Adviesbureau Arnhem Mariëlle Spruijt www.um.nl

Superbob Chauffeursdiensten Arnhem Ferdinand Menting www.superbob.nl

Thermen De Lingetuin Elst Gerbine Blankers www.delingetuin.nl

Lasik Centrum Velp Carla van der Miessen www.lasikcentrum.nl

Office Assisitant Elst Monique van Koppenhagen www.officeassistant.nl

Aqua World Westervoort Harold Hartman www.aqua-world.nl

Hommerson Schoonmaaakbedrijf Arnhem Nancy Hommerson www.hommerson-schoonmaakbedrijf.nl

Sensus Groep Rotterdam Benno Ceelen www.sensusgroep.nl

Schäfer Shop Arnhem John van Maanen www.schaefer-shop.nl

Jong MKB Arnhem-Nijmegen Velp Albert Jan van Weij www.jongmkbkan.nl

RijnIJssel Training & Opleiding Arnhem Wouter Groothedde www.rijnijssel.nl

DigiConcept Velp Marcel Wassenaar www.digiconcept.nl

Tompla Velp Ànnemiek Vanger www.tompla.com

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 17


RIJNKADE

Tekst: Albert Oost

STEEDS MEER MENSEN KOMEN BIJ MOOI WEER VOOR EEN ZAKENLUNCH NAAR DE TERRASSEN LANGS DE ARNHEMSE RIJNKADE

Tussen ‘Smaak’ en ‘Ambiance’

De terrassen langs de Arnhemse Rijnkade

zijn bij mooi weer steeds meer in trek bij

mensen die er een zakenlunch gebruiken.

Door de diversiteit aan horecabedrijven,

van smaak tot ambiance, van stijlvol tot

gezellige chaos en van gerookte zalm tot

uitsmijter, is er genoeg te kiezen. Voor elk

wat wils en daar wordt door gasten, die

tussen de middag het zaken doen willen

combineren met een lunch aan het water,

meer en meer gebruik van gemaakt, zegt

Kenan Ózdemir, eigenaar/uitbater van

bistro Ambiance. Ook Rolf de Bas, eigenaar/uitbater

van Dining 56, ziet een toename

van het aantal gasten die bij hem

op het terras in het zonnetje zaken

bespreken. In het centrale horecagebied

langs de Arnhemse Rijnkade zijn acht

horecabedrijven gevestigd. Het Thaise

Salathai, Ambiance, Dining 56, CC, Troya,

Rijnmozaik, Roses en Smaak. Salathai

richt zich voornamelijk op diners. Roses

op de middagborrel en diners. De andere

zaken hebben een speciale lunchkaart en

zien allemaal een gestage toename van

het aantal lunches die ze serveren. Vier

zaken lichten we er wat uit. Deze restaurants

geven een redelijk beeld van de

diversiteit die de totale horeca aan de

Rijnkade te bieden heeft.

Bistro Ambiance

Eigenaar/uitbater van bistro Ambiance is Kenan

Özdemir. Zijn keuken is Frans/Italiaans met medi-

terrane invloeden. Hij omschrijft zijn terras aan de

Rijn als ‘huiselijk en sfeervol’. ”We hebben een

knusse, intieme sfeer die de naam ambiance eer

aan doet.“ Het terras van Ambiance straalt kwali-

teit uit. De stoelen zitten goed en de vele bloem-

bakken op en rondom het terras maken het een

warme plek om een hapje te eten. Zo’n negentig

procent van de gasten die bij Ambiance komen

lunchen, combineren een lunch met een zakelijk

gesprek. Het favoriete lunchgerecht van Kenan

Özdemir is de maaltijdsalade. Een combinatie van

verschillende vis- en vleessoorten. Onder andere

gerookte zalm en kipfilet. Daarbij wordt rauwkost-

salade en zelfgemaakt brood geserveerd.

Mozarella en chorizo salami maken van deze sala-

de een exclusieve Ambiance-salade. Prijs: € 8.50,-.

Dining 56

‘Even iets anders’ is de tekst waarmee de eigena-

ren/uitbaters Rolf de Bas en Monique Franssen

hun gasten nieuwsgierig maken. De Bas noemt

zijn terras ‘informeel èn zakelijk’. “Het niveau van

ons terras is gelijk aan het hoge niveau van onze

mediterrane, klassieke keuken.“ De stoelen bij

Dining 56 wijken qua kleur en vormgeving (strak

en wit) af van de gemiddelde terrasstoelen op de

andere terrassen. Het aantal bloembakken is min-

der uitbundig, ze stralen wel kwaliteit uit. Het

aantal zakelijke lunches zorgt voor driekwart van

de omzet. “We zijn geen uitsmijterzaak”, bena-

drukt De Bas. Maar als de gast daarom vraagt kan

PAGINA 18 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


een uitsmijter ook geserveerd worden. Het lunch-

gerecht dat de uitbater van Dining adviseert is:

een salade van gerookte zalm waarin haricots

verts, aardbeien, gestoofde rode ui en een frambo-

zendressing zijn verwerkt. Prijs: € 9.50,-.

Troya

Het Turkse restaurant Troya (‘een Turkse eeterva-

ring’ staat er achter de naam van dit restaurant)

zit sinds 1998 aan de Arnhemse Rijnkade.

Eigenaar/uitbater is Ömer Bulut. Hij benadrukt

dat Troya sinds het begin met hetzelfde personeel

werkt en dat ook de leveranciers al tien jaar

dezelfden zijn. “Die continuïteit is belangrijk.

Daardoor kunnen onze gasten rekenen op een

constante kwaliteit.” De kaart voor de lunch is met

22 gerechten behoorlijk uitgebreid en zoals het de

Turkse gastvrijheid betaamt; wie iets bijzonders

wil eten kan daar altijd om vragen. Nee zullen ze

niet snel zeggen bij Troya. Maar dat geldt ook voor

de andere restaurants die voor de helft in handen

zijn van uitbaters met een Turkse achtergrond.

Ömer Bulut zou zijn gasten de volgende lunch

adviseren: Gamse salatasi. Een salade waarin sla,

komkommer, tomaten, tonijn, ui, maïs en dillesaus

zijn verwerkt. Prijs: € 7.20,-.

Smaak

Eigenaar/uitbater Sydney Hartog van

restaurant/café Smaak op de hoek van de

Nieuwstraat en de Rijnkade noemt zijn terras, ‘rus-

tiek en gezellig aan een kabbelende Rijn’. “Het is

daarnaast ook nog het grootste terras van

Arnhem met 220 stoelen”, benadrukt hij. Hartog is

dolblij met zijn plek aan het water: ‘midden in het

centrum maar niet gehaast’. En over een aantal

jaren zit hij met zijn restaurant/café aan de mond

van de haven die in de Nieuwstraat gegraven gaat

worden. Ook hij ziet een toename van het aantal

zakenlunches. Die gasten wil hij in de nabije toe-

komst nog beter gaan bedienen en daar maakt

het voltallige personeel nu plannen voor. Gasten

die bij Smaak een lunch willen gebruiken beveelt

Hartog een Focaccia Carpaccio aan. Italiaans brood

dat is belegd met carpaccio en een crème van

basilicum. Het geheel wordt bestrooid met grana

padano, een geraspte Italiaanse kaas.

Prijs: € 11.00,-.

Rijnmozaïk

Het Turkse restaurant Rijnmozaïk was het eerste

restaurant dat zich aan de Arnhemse Rijnkade ves-

tigde. De huidige eigenaar Metin Cirtiki weet er

een sfeer te creëren die het best kan worden

omschreven als ‘gezellig, warm en heerlijk rom-

melig’. Bij Rijnmozaïk, met de grootste palmboom

van Arnhem op het terras, is niets te gek. Wilt u

uw eigen lunchgerecht samenstellen, dan kan dat.

Uw eigen pizza bakken; geen probleem. Hier

ervaart de gast de Turkse gastvrijheid in optima

forma. Het eten is eerlijk. ‘What you see is what

you get’. Gasten worden bij Rijnmozaïk in de wat-

ten gelegd en ze kunnen daarnaast altijd rekenen

op een stralende glimlach van de eigenaar.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 19


ZAKELIJK ONTMOET ARTISTIEK

Tekst: Albert Oost

BIJZONDER BOERSMA-DUO RESTAUREERT SCHILDERIJEN OP HET HOOGSTE NIVEAU IN HET ARNHEMSE MODEKWARTIER

'Goed kleuren mengen

negentig procent van het werk'

Ze zijn een bijzonder goed op elkaar ingespeeld duo. Broer en zus. Han Boersma (37) is

al zeventien jaar schilderijrestaurator en wordt vanaf het begin van zijn carrière alom

gerespecteerd. “Sommigen zien mij al als een oude rot in het vak.”

Op de jeugdige leeftijd van 24 jaar kreeg Boersma al de eervolle opdracht mee te werken

aan de restauratie van het Panorama Mesdag. Het cilindervormige schilderij van

ongeveer 14 meter hoog met een omtrek van 120 meter. Het schilderij, een van de oudste

19e-eeuwse panorama's in de wereld, is een vergezicht op de Noordzee, de duinen,

Den Haag en Scheveningen. Het is in 1881 geschilderd door Hendrik Willem Mesdag, een

beroemde kunstschilder uit de Haagse School. Op het panorama, dat in het gelijknamige

Haagse museum staat tentoongesteld, heeft Mesdag zijn vrouw Sientje geschilderd.

Ze zit tussen de boten op het strand onder een witte parasol, gezeten voor haar schildersezel.

Hele goeie

Zijn zus, Ellen Boersma (42), is sinds drie jaar zijn

leerling. “Ellen is een heel leergierige leerling. Ze

wordt een hele goeie", zegt hij over haar. "Ze is een

perfecte mierenneuker. Die eigenschap is een

nadeel in je dagelijkse leven. In relaties bijvoor-

beeld. Maar als je een schilderij restaureert, werkt

die eigenschap juist in je voordeel."

De Arnhemmer Han Boersma 'gaat als een speer'

zoals zus Ellen het verwoordt. “Ellen en ik kunnen

hier goed ons brood verdienen”, beaamt hij.

Onlangs betrok hij een nieuw atelier annex werk-

plaats in een pand in het Arnhemse Modekwartier

aan de Sonsbeeksingel in de Arnhemse wijk

Klarendal. Pal naast hem heeft zijn vriendin Irene

Schaepman met haar winkel Eva Luna (bruidsmo-

de en avondkleding) haar intrek genomen. Boven

beide panden wonen ze. Het restauratie-atelier is

wel een vreemde eend in het Modekwartier. “Dat

is zeker zo”, beaamt Boersma. “Er was aanvankelijk

ook nogal wat scepsis bij de initiatiefnemers voor

het Modekwartier rond mijn komst. Maar omdat

ze Eva Luna hier erg graag wilden hebben, werd ik

gedoogd. Achteraf hebben degenen die de panden

in het kader van het Modekwartier toewijzen daar

geen spijt van denk ik.”

Hoog niveau

En dat is voor te stellen. Het hoge niveau waarop

en de passie waarmee Boersma werkt, kan alleen

maar een inspiratiebron zijn voor de bedrijfjes

rondom hem. Naast het Panorma Mesdag zijn

enkele opdrachten die hij in het verleden kreeg

zeker ook het vermelden waard. Rond 2000 res-

PAGINA 20 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


taureerde Boersma een plafondschildering van het

Bijbelsmuseum in Amsterdam. Zojuist heeft hij

een vijf jaar durend project afgerond in de Heilige

Nicolaaskerk in Helvoirt waar hij tientallen, op

koper geverfde olieverfschilderijen, restaureerde.

Momenteel is hij in zijn atelier bezig met de res-

tauratie van een plafonddeel uit de laat zeventien-

de eeuw van Herensociëteit De Haagsche Club dat

door een lekkage is beschadigd.

Net twee maanden huist hij nu met zijn zus Ellen

in zijn nieuwe atelier aan de Sonsbeeksingel. Hij

voelt zich er al helemaal thuis.

“We zitten op een prachtige plek, dichtbij het her-

bouwde, oude postkantoor dat het hart is van het

Modekwartier. Mijn vriendin werkt hiernaast en

we wonen ruim. Onze woning beslaat de ruimte

boven beide panden. Idealer kan het haast niet.”

En dat geldt ook voor de samenwerking met zijn

zus Ellen. Ze studeerde in het verleden onder meer

aan de Rietveldacademie. Ook volgde ze een oplei-

ding edelsmid. Toen haar broer Han drie jaar gele-

den een grote restauratie-opdracht kreeg in het

Vredespaleis had hij daar hulp bij nodig. “Toen

vroeg hij mij”, zegt Ellen. “Ik ben gebleven en in

een fantastisch lopend bedrijf gestapt.

Mengen

Ze is nog altijd blij dat het toen zo gelopen is en

dat zegt ook veel over de relatie tussen broer en

zus. Ellen: “jazeker, want het samen restaureren

van een schilderij is een vertrouwenskwestie. Je

moet echt op elkaar kunnen rekenen. Een schilde-

rij is een heel precair object en ieder schilderij

vraagt een eigen aanpak. Een schilderij verpoetsen

Klarendal timmert aan de weg

(verknallen, A.O) zoals wij dat noemen is heel mak-

kelijk.” Ze is, na drie jaar, al heel blij met de verant-

woordelijkheid die Han haar nu al geeft. Ellen res-

taureert al bijna zelfstandig schilderijen.

“Fantastisch dat ik dit mag doen. Het is intens

werk, zeer verantwoordelijk en spannend. Je krijgt

met ieder schilderij een intieme verhouding.” Dat

intense werk doet Han al ruim zeventien jaar. Zijn

kwaliteiten specificeert hij als volgt: “ik kan heel

goed kijken en ik heb respect voor ieder schilderij.

Daarnaast probeer ik gevoelig te blijven. En je

moet goed kleuren kunnen mengen. Goed men-

gen is negentig procent van het werk.”

Wie meer wil weten over Han Boersma en zijn

werkwijze kan via internet zijn mooie website

bezoeken: www.schilderijrestaurator.nl.

Het Modekwartier is een project dat van de Arnhemse wijk Klarendal een modewijk moet maken met tenminste

nationale bekendheid. Het is een plan van tal van organisaties zoals de Arnhemse woningcorporatie Volkshuisves-

ting, Het Hoofdkwartier, Adviesbureau Seinpost, Slak, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de gemeente Arnhem.

Volkshuisvesting nam het initiatief voor het Modekwartier en vervult de voortrekkersrol. De eerste vier mode-

ondernemers namen op 26 augustus vorig jaar hun intrek in panden die door de woningcorporatie waren

aangekocht. De organisaties willen met het ambitieuze plan twee vliegen in een klap slaan. Voor jonge talentvolle

ontwerpers is het een stimulans om voor Arnhem als werkplek te kiezen. Daarnaast heeft de corporatie twee-

duizend woningen in Klarendal. Voor de pakweg vijfduizend bewoners in deze woningen wil Volkshuisvesting de

leefomgeving aantrekkelijker maken.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 21


KORT ZAKELIJK NIEUWS

Zijm SEAT presenteert de nieuwe Ibiza

in de Exposurebox op het Velperplein

in Arnhem

Begin juni is de nieuwe SEAT Ibiza in Nederland

gearriveerd. Om het Arnhemse publiek kennis

te laten maken met de fraai gelijnde nieuwko-

mer van het Spaanse merk, heeft reclamebu-

reau Mediaz Creatie | Communicatie een crea-

tief voorstel gemaakt welke de afgelopen twee

weken in de Exposurebox op het Velperplein in

Arnhem was te bewonderen. Zijm SEAT is de

eerste lokale ondernemer in Nederland die dit

impactvolle medium inzet. Rolf Lepp, Business

Unit Manager van Zijm SEAT; ‘De nieuwe SEAT

Product Plus opent

vestiging in Arnhem

Product Plus Reclamebureau uit Nijmegen heeft

begin juni een tweede vestiging in Arnhem

geopend: ‘Product Plus Reclamebureau Arnhem’.

Met de opening van een extra bureau geeft het

bedrijf invulling aan haar groeiambities. Chris

Ouweneel heeft de dagelijkse leiding van de ves-

tiging Arnhem en zal zich daarnaast bezighou-

den met accountmanagement en new business.

L A S T IGE M A A T ?

Arnhem: Bakkerstraat 52

026-370.46.16, www.miss-jones.nl

(ADVERTENTIES)

Ibiza toert op het moment

in een glazen truck door

Europa. Mediaz Creatie |

Communicatie presenteer-

de ons een voorstel met

de nieuwe SEAT Ibiza in de

Exposurebox, we waren

direct razend enthou-

siast!”. Diana van Kesteren

van Mediaz Creatie |

Communicatie; ‘Wij wilden

voor onze klanten telkens

weer met verrassende

ideeën en ontwerpen komen. De Exposurebox

sluit perfect aan op de Europa tour van SEAT’!

De Nieuwe SEAT Ibiza markeert een enorme

sprong voorwaarts op het gebied van design,

kwaliteit, technologie, veiligheid en uitrusting.

Eigenschappen die er zonder enige twijfel voor

gaan zorgen dat de nieuwe Ibiza een absoluut

succesnummer wordt. Uiteraard is de nieuwe

SEAT Ibiza ook bij Zijm SEAT aan de Marga

klompélaan in Arnhem in de showroom te

bewonderen.

Product Plus Arnhem is te vinden aan de Simon

Stevinweg 27. Meer informatie:

www.productplus.nl.

Mr. Ing. Alwin Klein

Advocatenpunt

Arnhem Zuid -

De Overmaat 26

Tel : 026-3270134

Indeplaatsstelling bij bedrijfsruimte.

De wet biedt aan de huurder van bedrijfsruimte de

mogelijkheid om bij een verkoop van zijn onderne-

ming met succes te vorderen dat een derde zijn

plaats als huurder inneemt. Het gaat om een

gebouwde onroerende zaak bestemt bijvoorbeeld

voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een

restaurant, café, afhaal- of besteldienst, ambachtsbe-

drijf. Als een huurder zijn rechten en plichten over-

draagt aan een derde noemt men dit een indeplaats-

stelling. Indien de verhuurder met een indeplaats-

stelling instemt is er uiteraard niets aan de hand. Een

verhuurder zal echter lang niet altijd instemmen. In

dat geval kan de huurder bij de rechter vorderen dat

deze hem machtigt om een derde in zijn plaats te

stellen. Om een dergelijke machtiging te verkrijgen

moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Er moet sprake zijn van overdracht van het in het

gehuurde uitgeoefende bedrijf. Verder moet de huur-

der een voldoende zwaarwichtig belang hebben.

Tevens moet de nieuwe huurder voldoende waarbor-

gen bieden voor een volledige nakoming van de

huurovereenkomst én voor een behoorlijke bedrijfs-

voering. Is aan deze voorwaarden voldaan dan wil

dat nog niet zeggen dat de rechter een machtiging

verleend. De rechter neemt in zijn beslissing namelijk

alle omstandigheden van het geval mee. De rechter

heeft daarmee een ruime mogelijkheid om de belan-

gen van de huurder en de verhuurder af te wegen.

Het is met name hierom dat het lastig is om te voor-

spellen hoe een rechter zal oordelen. In het geval dat

een huurder zijn onderneming overdraagt, maar ver-

zuimt (bewust of onbewust) om tijdig een inde-

plaatsstelling te vorderen, dan kan de nieuwe eigen-

aar van de onderneming geen rechten aan de huur-

overeenkomst ontlenen. Dit kan verstrekkende gevol-

gen hebben. De verhuurder kan bijvoorbeeld een vor-

dering tot ontruiming instellen. Doordat de nieuwe

eigenaar geen nieuwe huurder is geworden kan hij

daartegen niets doen. Indeplaatsstelling is meestal

niet meer mogelijk als er geruime tijd na de over-

dracht van de onderneming is verstreken. De inde-

plaatsstelling staat dan namelijk niet in direct ver-

band met de overdracht van de onderneming.

Het is raadzaam om u bij de voorgenomen over-

dracht van uw onderneming en daarmee de huur-

overeenkomst, te laten adviseren door een advocaat.

PAGINA 22 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS

Column

www.advocatenpunt.nl


ADVERTORIAL

Zorgeloze zomer met Univé Stad en Land

Arnhem – Univé Stad en Land wil weten

wat haar klanten bezig houdt, omdat elke

klant bijzonder en belangrijk is als individu.

Onze dienstverlening draait om uw

wensen en vragen. Bij ons bent u geen

nummer. Elke klant is voor ons even

belangrijk.

Univé Stad en Land hecht dan ook veel waarde

aan het belonen van haar relaties. Dit komt onder

meer tot uiting in het aanbieden van gratis infor-

matieve avonden voor ondernemers en particulie-

ren, een nieuwsbrief speciaal voor bedrijven en

een regelmatig aanbod van leuke kortingen in het

ledenmagazine ‘Voor Elkaar’. Sinds vorig jaar is

Univé Stad en Land ook in het bezit van haar eigen

luchtballon. Wellicht hebt u hem al eens voorbij

zien varen? Onze relaties maken kans om de unie-

ke ervaring van een ballonvaart te beleven.

Muziekzomer

Univé Stad en Land wil dicht bij haar klanten

staan, midden in de maatschappij. Dit komt onder

meer tot uiting in het sponsoren en ondersteunen

van lokale sportieve en culturele evenementen en

activiteiten. Deze zomer is er bijvoorbeeld een

keur aan muzikaal jong toptalent te ontdekken op

podia door heel Gelderland vanwege de

Internationale Muziekzomer van het NJO

(Nationaal Jeugd Orkest). Univé Stad en Land is

hoofdsponsor van de Internationale Muziekzomer.

Wij willen u graag laten meegenieten van deze

mooie (luister)momenten. Relaties profiteren van

een speciale entreeprijs door het gebruiken van de

unieke kortingscode. Bovendien is er ook een aan-

tal exclusieve concerten geselecteerd die helemaal

gratis zijn voor Univé-relaties. In uw regio is dit

het concert op 15 augustus – een blazersensemble

van de NJO Summer Academy - in het Musis

Sacrum in Arnhem en het groot symfonieorkest

dat op 23 augustus in Nijmegen in de Vereeniging

speelt. Wij dragen klassieke muziek een warm hart

toe en zien u graag zorgeloos genieten en ont-

spannen. Het festivalprogramma is te verkrijgen in

de Univé Stad en Land winkels of te vinden op

www.muziekzomer.nl.

Ook zorgeloos de zomer in? Maak nu een afspraak

met één van de zakelijke adviseurs voor een

ondernemersscan. U wilt toch ook een helder

inzicht hebben in de risico’s die u loopt als onder-

nemer? En precies weten wat u allemaal moet

regelen als u personeel in dienst heeft? Of wie

weet heeft u als (startende) ondernemer behoefte

aan een sparringpartner? Dan is Univé Stad en

Land de juiste gesprekspartner. Een organisatie

zonder winstoogmerk, mét scherpe premies,

advies op maat en hulp in de winkel bij de afhan-

deling van een schade.

Bel nu voor een afspraak met onze binnendienst

Bedrijven, tel. (0571) 27 71 22.

Univé Stad en Land is onder meer te vinden aan

de Ir. J.P. van Muylwijkstraat 68 b-c in Arnhem.

Een persoonlijk gesprek met één van onze zakelij-

ke adviseurs kan plaatsvinden in de winkel, maar

ook bij u op kantoor of op uw privé-adres.

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!