19.09.2013 Views

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

#<br />

5<br />

juni / juli 2008<br />

jaargang 2<br />

Z AKEL I J K<br />

ARNHEM & DE LIEMERS<br />

h ét on d e r n e m e r s platform<br />

‘Riverstone, meer dan<br />

industriebestemming’<br />

Bijzon<strong>de</strong>r Boersma-duo:<br />

‘Ontmoetingsplaats<br />

voor on<strong>de</strong>rnemers’<br />

‘Goed mengen<br />

is negentig<br />

procent<br />

van het werk’<br />

Tussen ‘smaak’ en<br />

‘ambiance’


PAGINA 2 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Moeten we nu wel of niet een uitgave van<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers in <strong>de</strong> post-<br />

bus laten vallen? Een vraag die <strong>de</strong> redactie<br />

zich een tijdje terug stel<strong>de</strong>. Argumenten<br />

als ‘vakantietijd’, ‘het Europees kampioen-<br />

schap voetbal’ en ‘komkommertijd’ wer-<br />

<strong>de</strong>n op tafel geslingerd, maar overtuigd<br />

om even een maandje over te slaan waren<br />

we allerminst. Het beste antwoord kwam<br />

uit een geheel an<strong>de</strong>re hoek en wel van <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rnemer zelf. Direct na <strong>de</strong> vorige uit-<br />

gave van <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

bereikte ons het eerste zakelijke nieuws<br />

alweer via <strong>de</strong> e-mail. Ook <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpen<br />

waar <strong>de</strong> redacteurs enthousiast mee kwa-<br />

men gaven aanleiding genoeg voor een<br />

zomerse editie.<br />

Zo gezegd, zo gedaan en voor u ligt <strong>de</strong><br />

vijf<strong>de</strong> uitgave van <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De<br />

Liemers. Hierin informeren wij u on<strong>de</strong>r<br />

Riverstone<br />

Kort zakelijk nieuws<br />

Advertorial Willemsen bedrijfsmakelaars<br />

Businessmeal met Klaas<br />

Nieuwe dynamiek aan <strong>de</strong> Rijn!<br />

Rabobank <strong>de</strong> Liemers Poort<br />

ZAKELIJK ARNHEM<br />

Postbus 53, 6920 AB Duiven<br />

T. 026 319 57 02<br />

F. 026 319 57 01<br />

info@zakelijk-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

www.zakelijk-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

UITGEVER<br />

Nijland Media - Duiven<br />

Marien Nijland<br />

BLADCOÖRDINATIE<br />

Theo van Leeuwen<br />

REDACTIE<br />

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,<br />

Albert Oost<br />

FOTOGRAFIE<br />

Marion Keijzer/<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

DRUK<br />

4<br />

7<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

JP Tamminga, Duiven<br />

ADVERTENTIES<br />

T. 026 – 319 57 02,<br />

Marien Nijland:<br />

06 16 46 91 15<br />

meer over <strong>de</strong> ontwikkelingen omtrent<br />

Riverstone. Ver<strong>de</strong>r neemt redacteur Albert<br />

Oost een kijkje voor u in <strong>de</strong> zakelijke keu-<br />

ken aan <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se Rijnka<strong>de</strong> en praten<br />

wij u bij over het nieuwe financiële cen-<br />

trum van Rabobank Liemerse Poort.<br />

Ver<strong>de</strong>r ontbreekt <strong>de</strong> businessmeal niet,<br />

evenals het vele korte zakelijke nieuws om<br />

op <strong>de</strong> hoogte te blijven van wat er speelt<br />

in zakelijk <strong>Arnhem</strong> en <strong>de</strong> Liemers. Het<br />

magazine is uit en daarmee wensen wij u<br />

veel leesplezier. Voor nu is het even tijd<br />

om <strong>de</strong> zinnen te verzetten. In september<br />

kunt u ons weer verwachten met het<br />

eerstvolgen<strong>de</strong> nummer. Tot die tijd kunt u<br />

ons natuurlijk van informatie blijven voor-<br />

zien, maar bovenal wenst <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

& De Liemers u een hele fijne zomer!<br />

Team <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

Kort zakelijk nieuws<br />

Businesspartners<br />

<strong>Zakelijk</strong> lunchen aan <strong>de</strong> Rijnka<strong>de</strong><br />

Bijzon<strong>de</strong>r Boersma-duo<br />

Kort zakelijk nieuws<br />

Advertorial Univé<br />

Theo van Leeuwen:<br />

06 29 53 55 47<br />

Jaap Flokstra:<br />

06 20 01 64 66<br />

advertenties@zakelijk-<br />

<strong>arnhem</strong>.nl<br />

REDACTIE & TIPS<br />

redactie@zakelijk-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

(ADVERTENTIES)<br />

JUNI/JULI 2008,<br />

JAARGANG 2, NUMMER 5<br />

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld,<br />

<strong>de</strong>sondanks zijn fouten nooit helemaal te voorkomen.<br />

De uitgever is <strong>de</strong>rhalve niet aansprakelijk te stellen voor<br />

<strong>de</strong> (mogelijke-) gevolgen hiervan en is niet verantwoor-<br />

<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> inhoud van <strong>de</strong> advertenties. Niets uit <strong>de</strong>ze<br />

uitgave mag op welke wijze dan ook wor<strong>de</strong>n verveel-<br />

voudigd en/of overgenomen zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong><br />

toestemming van <strong>de</strong> uitgever.<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> is een uitgave van Nijland Media en<br />

verschijnt maan<strong>de</strong>lijks. Het magazine wordt op naam<br />

verspreid bij alle bedrijven in <strong>Arnhem</strong>, Duiven, Elst,<br />

Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rhe<strong>de</strong>n,<br />

Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam en<br />

Rijnwaar<strong>de</strong>n.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 3<br />

15<br />

17<br />

18<br />

20<br />

22<br />

23


HERONTWIKKELING IN GEMEENTE RHEDEN<br />

Tekst: Susan Swaters<br />

GRONDEIGENAAR MICHIEL ZWAGERMAN OVER RIVERSTONE<br />

‘Deze plek verdient meer dan<br />

een industriebestemming’<br />

In het beken<strong>de</strong> gedicht ‘De Steen’ schrijft<br />

Bram Vermeulen over het verleggen van<br />

een steen in een stromen<strong>de</strong> rivier. De<br />

stroom van <strong>de</strong> rivier zal daarna nooit met<br />

hetzelf<strong>de</strong> zijn. Drie jaar gele<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rteken<strong>de</strong>n<br />

eigenaar Michiel Zwagerman en<br />

Jan Bart Wilschut, <strong>de</strong> toenmalige wethou<strong>de</strong>r<br />

gemeente Rhe<strong>de</strong>n, een intentieovereenkomst<br />

voor <strong>de</strong> herontwikkeling van<br />

RiverStone, maar nog steeds is <strong>de</strong> eerste<br />

steen niet verlegd. Toch is het vertrouwen<br />

in een goe<strong>de</strong> afloop groot.<br />

De zon straalt op <strong>de</strong>ze meidag. Op <strong>de</strong> plek tussen<br />

Velp en Rhe<strong>de</strong>n waar tot twintig jaar gele<strong>de</strong>n<br />

steenfabrieksarbei<strong>de</strong>rs hun kost verdien<strong>de</strong>n,<br />

heerst een serene rust. Links zijn <strong>de</strong> groene hellin-<br />

gen van <strong>de</strong> Veluwezoom zichtbaar, rechts <strong>de</strong><br />

IJsseluiterwaar<strong>de</strong>n. De ou<strong>de</strong>, verlaten, bouwvallige<br />

steenfabriek De Groot is een opvallen<strong>de</strong> dissonant<br />

in dit <strong>de</strong>cor, maar als het aan Michiel Zwagerman<br />

en wethou<strong>de</strong>r Luuk Kuiper ligt, wordt RiverStone<br />

binnen enkele jaren een plek waar natuur, wonen,<br />

recreëren en horeca samenkomen. Zon<strong>de</strong>r afbreuk<br />

te doen aan <strong>de</strong> specifieke kwaliteiten die <strong>de</strong> loca-<br />

tie zo bijzon<strong>de</strong>r maken. ‘Samen van Plan naar<br />

Parel’ is het credo van het tweetal. Maar voor het<br />

zover is moet er nog heel wat water door <strong>de</strong> IJssel.<br />

,,Deze nu ontoegankelijke plek is zo uniek. Gelegen<br />

aan <strong>de</strong> rivier met een prachtig uitzicht. Vanaf dag<br />

één heb ik het gevoel dat <strong>de</strong>ze plek meer verdient<br />

dan een industriebestemming’’, vertelt Michiel<br />

Zwagerman.<br />

Brood op <strong>de</strong> plank<br />

Opvallen<strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n voor een on<strong>de</strong>rnemer, voor<br />

wie er - hoe je het ook wendt of keert - toch brood<br />

op <strong>de</strong> plank moet brengen. ,,Natuurlijk, ik ben<br />

on<strong>de</strong>rnemer in een familiebedrijf, maar ik ben er<br />

heilig van overtuigd dat dit terrein een belangrijke<br />

bijdrage kan leveren aan meer ruimte voor <strong>de</strong><br />

rivier, een verbetering van <strong>de</strong> recreatieve mogelijk-<br />

he<strong>de</strong>n en versterking van <strong>de</strong> ecologische waar<strong>de</strong>n<br />

van het omringen<strong>de</strong> landschap. In <strong>de</strong> afgelopen<br />

drie jaar hebben we hiervoor samen met Royal<br />

Haskoning als onafhankelijk procesbegelei<strong>de</strong>r een<br />

fundament gelegd via een open en creatief plan-<br />

proces.’’<br />

Drie varianten<br />

Zwagerman weet zich gesteund door <strong>de</strong> gemeen-<br />

PAGINA 4 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Luuk Kuiper en Michiel Zwagerman hebben<br />

vertrouwen in een goe<strong>de</strong> afloop<br />

te Rhe<strong>de</strong>n, want in februari zei <strong>de</strong> raad ‘ja’ tegen<br />

RiverStone. Luuk Kuiper: ,,Er moeten drie varianten<br />

wor<strong>de</strong>n ontwikkeld, waaruit <strong>de</strong> raad gaat kiezen.<br />

De één zal een bouwvolume hebben van ongeveer<br />

100.000 m3, dit is 75% van het huidige fabriek-<br />

scomplex. De an<strong>de</strong>re twee ontwerpen kunnen gro-<br />

ter wor<strong>de</strong>n en zullen meer bijdragen aan <strong>de</strong><br />

gebiedsontwikkeling in samenwerking met <strong>de</strong><br />

Dienst Lan<strong>de</strong>lijk Gebied. Ook <strong>de</strong> bevolking kan zich<br />

over die varianten uitspreken. Wij zien in dit<br />

gebied kansen. RiverStone kan een enorme impuls<br />

geven aan Rhe<strong>de</strong>n. Zeker niet alleen qua bebou-<br />

wing, maar als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een totale gebieds-<br />

ontwikkeling. Hier staat echt iets heel bijzon<strong>de</strong>rs<br />

te gebeuren. We willen maximale kwaliteit.’’<br />

Ook Rijkswaterstaat, <strong>de</strong> Stadsregio,<br />

Rijkswaterstaat, <strong>de</strong> Dienst Lan<strong>de</strong>lijk Gebied en<br />

Natuurmonumenten staan positief tegenover<br />

RiverStone. Al <strong>de</strong>ze partijen spreken van een ver-<br />

fraaiing van het gebied en een verbetering van <strong>de</strong><br />

ruimtelijke kwaliteit. Maar zoals altijd bij grote<br />

projecten het geval is, zijn er ook tegenstan<strong>de</strong>rs.<br />

Verschillen<strong>de</strong> bewoners en agrariërs zijn fel<br />

gekant tegen <strong>de</strong> plannen. Met name <strong>de</strong> hoog-<br />

bouw is een heet hangijzer. Daarom kan het vol-<br />

gens Luuk Kuiper nog wel een poosje duren<br />

voordat <strong>de</strong> dromen van Michiel<br />

Zwagerman werkelijkheid wor<strong>de</strong>n. ,,Als je<br />

alle procedures normaal doorloopt,<br />

bestemmingsplanwijziging, reactie,<br />

inspraak, enzovoort, dan ben je<br />

al gauw een paar jaar ver<strong>de</strong>r.<br />

En wanneer er bezwaar<br />

komt kun je daar nog wel<br />

wat bijtellen.’’<br />

Enthousiasme<br />

Het tast het enthousiasme van Michiel<br />

Zwagerman niet aan. ,,Bebouwing komt echt op<br />

<strong>de</strong> twee<strong>de</strong> plaats’’, vertelt hij. ,,We schrijven kwali-<br />

teit met vette letters. De kern van RiverStone<br />

wordt gevormd door een centraal gelegen terp,<br />

die door een waterdoorlaten<strong>de</strong> toe- en afrit wordt<br />

ontsloten. Daarop komen drie appartementenge-<br />

bouwen en twee rijen met lage bebouwing die<br />

een binnentuin omsluiten. Daarnaast komen er<br />

enkele heuvel- en waterwoningen. Aan <strong>de</strong><br />

buitenzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> terp komt een uit-<br />

gegraven haven met aanlegsteigers.<br />

Echt, als alle betrokkenen en partij-<br />

en er samen iets van willen maken,<br />

dan komt het goed. Uitein<strong>de</strong>lijk<br />

draait<br />

het allemaal om vertrouwen. Alleen komen grote<br />

zaken pas tot stand door kleine stappen te zetten.<br />

Elke stap wegen we weloverwogen en zorgvuldig<br />

af. Strij<strong>de</strong>n is niet <strong>de</strong> juiste weg. We moeten met<br />

ie<strong>de</strong>reen praten, zodat voor ie<strong>de</strong>reen het mooiste<br />

eindproduct op <strong>de</strong>ze plek ontstaat.’’<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 5


PAGINA 6 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Wijziging bestemmingsplan IJsseloord II<br />

Bedrijventerrein IJsseloord II krijgt een gewijzig<strong>de</strong><br />

bestemming. Op dit moment ligt het ontwerpbe-<br />

stemmingsplan ter inzage. Het aangepaste<br />

bestemmingsplan biedt het college van burge-<br />

meester en wethou<strong>de</strong>rs van <strong>Arnhem</strong> <strong>de</strong> mogelijk-<br />

heid om <strong>de</strong> bestemming in twee <strong>de</strong>len van het<br />

<strong>Arnhem</strong> vijf<strong>de</strong><br />

Evenementenstad<br />

van Ne<strong>de</strong>rland<br />

<strong>Arnhem</strong> heeft bij <strong>de</strong> titelstrijd voor Beste<br />

Evenementenstad 2008 <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> plaats behaald.<br />

Het is <strong>de</strong> hoogste klassering die <strong>Arnhem</strong> sinds <strong>de</strong><br />

instelling van <strong>de</strong> Nationale Evenementenprijs in<br />

2001 in <strong>de</strong> wacht heeft gesleept.<br />

De afgelopen twee jaar werd <strong>Arnhem</strong> ge<strong>de</strong>eld<br />

zes<strong>de</strong>. De bekendmaking en uitreiking was maan-<br />

gebied te wijzigen, mocht daar in <strong>de</strong> toekomst<br />

aanleiding toe zijn. Een twee<strong>de</strong> mogelijkheid voor<br />

wijziging van <strong>de</strong> bestemming heeft betrekking op<br />

<strong>de</strong> entree van het bedrijventerrein, waar mogelijk<br />

een medische boulevard zal verrijzen. In <strong>de</strong>ze ‘bou-<br />

levard’ kan bijvoorbeeld een arbo-arts en fysiothe-<br />

Eerste straatnamen Businesspark 7Poort<br />

Het Zevenaarse bedrijventerrein 7Poort wordt <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> jaren ontwikkeld. Deurenspecialist<br />

Skantrae uit Duiven is het eerste bedrijf dat zich er<br />

gaat vestigen. Inmid<strong>de</strong>ls zijn <strong>de</strong> eerste straatna-<br />

men benoemd. Ze hebben allemaal iets te maken<br />

met hoeveelhe<strong>de</strong>n. 'Zepto' betekent 'triljardste' en<br />

'Exa' betekent 'triljoen'. De overige straatnamen<br />

van het nieuwe Zevenaarse bedrijventerrein zijn<br />

Nano, Micro, Hecto, Terra, Mega en Giga. Ook in<br />

Giesbeek heeft <strong>de</strong> gemeente Zevenaar enkele stra-<br />

ten benoemd van bedrijventerrein Riesweerd II:<br />

Steenoven en Watersalaman<strong>de</strong>r.<br />

Nog niet zo lang gele<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> eerste bouwwerkzaam-<br />

he<strong>de</strong>n op 7Poort begonnen.<br />

dagavond 19 mei in het Museum van Speelklok tot<br />

Pierement in Utrecht. Namens <strong>de</strong> gemeente<br />

<strong>Arnhem</strong> – burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs kon<strong>de</strong>n er<br />

op <strong>de</strong>ze politieke maandag niet bij zijn – waren<br />

evenementenmanager Wiebe Uithof en beleids-<br />

me<strong>de</strong>werker Economische Zaken Guus Haenen<br />

aanwezig.<br />

Wethou<strong>de</strong>r Rita Weeda (Economische Zaken,<br />

Toerisme en Recreatie) reageer<strong>de</strong> verheugd: “We<br />

zijn na <strong>de</strong> grootste ste<strong>de</strong>n Amsterdam, Rotterdam,<br />

Den Haag en Utrecht op <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> plaats geëin-<br />

digd, vóór <strong>de</strong> gelijk geklasseer<strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n Deventer,<br />

Dordrecht, Eindhoven, Groningen en Maastricht. Ik<br />

feliciteer <strong>de</strong> organisatoren en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers in<br />

<strong>Arnhem</strong>: wij staan nu in <strong>de</strong> nationale top vijf van<br />

evenementenste<strong>de</strong>n!”<br />

(ADVERTENTIES)<br />

rapeut wor<strong>de</strong>n gehuisvest. Ver<strong>de</strong>r is het straks<br />

mogelijk dat IJsseloord II straks een zogenaamd<br />

landmark krijgt. Dat is een toren tussen 80 en 90<br />

meter hoog, waarbinnen kantoren en bedrijvig-<br />

heid gerealiseerd kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Toptalent krijgt<br />

kans in <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l<br />

Opleidingscentrum ROC A12 en on<strong>de</strong>rnemersver-<br />

eniging City Club <strong>Arnhem</strong> (CCA) hebben <strong>de</strong> han-<br />

<strong>de</strong>n ineengeslagen. Ongeveer 25 on<strong>de</strong>rnemers die<br />

aangesloten zijn bij CCA krijgen vanaf 1 september<br />

<strong>de</strong> beschikking over toptalenten. ROC A12 bege-<br />

leidt <strong>de</strong>ze me<strong>de</strong>werkers met 'een op maat-oplei-<br />

ding' Detailhan<strong>de</strong>l (mbo niveau 4). De stu<strong>de</strong>nten<br />

die wor<strong>de</strong>n toegelaten, zullen wor<strong>de</strong>n geselec-<br />

teerd door CCA en ROC A12. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> nieuwe<br />

driejarige 'op maat-opleiding' Detailhan<strong>de</strong>l bij<br />

ROC A12 werken stu<strong>de</strong>nten drie dagen in <strong>de</strong> week<br />

bij een CCA-on<strong>de</strong>rnemer. De twee an<strong>de</strong>re dagen<br />

volgen ze theorielessen.<br />

De evenementen in <strong>Arnhem</strong> doen het goed.<br />

Computer<br />

Training Centrum<br />

Gegaran<strong>de</strong>erd het gewenste resultaat!<br />

IP Computer Training Centrum <strong>Arnhem</strong><br />

Janspoort 1-2, 6811 GE <strong>Arnhem</strong><br />

Tel: 026 3554474, www.ip-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

Foto Jur Woldhuis<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 7


PAGINA 8 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


WILLEMSEN BEDRIJFSMAKELAARS<br />

TRIAS GEBOUWEN AAN DE NIEUWE KADE<br />

Nieuwe dynamiek aan <strong>de</strong> Rijn!<br />

Wie neemt er nu niet 5 minuten per dag<br />

<strong>de</strong> tijd om lopen<strong>de</strong> zaken <strong>de</strong> revue te<br />

laten passeren, een overzicht te maken<br />

van zijn on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n dossiers of probeert<br />

een voorstelling te maken welke nieuwe<br />

projecten ontwikkeld kunnen wor<strong>de</strong>n...<br />

Waar kan dat nog beter als je <strong>de</strong> Rijn voor je ziet<br />

stromen en kabbelen, <strong>de</strong> bootjes langs ziet varen,<br />

waardoor er innerlijke rust ontstaat die uw pro-<br />

ductiviteit op een positieve wijze beïnvloed?<br />

Die i<strong>de</strong>ale plek voor uw on<strong>de</strong>rneming is er en wel<br />

langs <strong>de</strong> Nieuwe Ka<strong>de</strong> in <strong>Arnhem</strong>.<br />

In <strong>de</strong> nieuw gerealiseer<strong>de</strong> Trias gebouwen zijn een<br />

opvallen<strong>de</strong> verschijning, duurzaamheid en een bij-<br />

zon<strong>de</strong>re zichtlocatie samengevoegd.<br />

Het karakter van het ontwerp van Factor architec-<br />

ten in Duiven sluit aan bij <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n-<br />

bouwkundige en architectonische kwaliteit in dit<br />

gebied van <strong>Arnhem</strong>. Hier zullen tal van nieuwe<br />

ontwikkelingen plaatsvin<strong>de</strong>n voor zowel <strong>de</strong> zake-<br />

lijke markt als <strong>de</strong> woningmarkt. Dat maakt <strong>de</strong>ze<br />

locatie een interessante vestigingsplaats voor<br />

bedrijven.<br />

Het gebouw, genaamd Trias, bestaat uit drie busi-<br />

nessvilla’s, die door het ontwerp een dui<strong>de</strong>lijke<br />

samenhang hebben, maar waarbij ie<strong>de</strong>re villa toch<br />

een eigen i<strong>de</strong>ntiteit heeft gekregen. Elke villa<br />

heeft zijn eigen uitstraling en entree, bestaan<strong>de</strong><br />

uit een showroom op <strong>de</strong> begane grond en kanto-<br />

ren op <strong>de</strong> verdiepingen. In <strong>de</strong> villa’s kunnen zich<br />

meer<strong>de</strong>re bedrijven vestigen, het gebouw kan dan<br />

ook in eenhe<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n verhuurd. Een <strong>de</strong>el hier-<br />

van is inmid<strong>de</strong>ls al verhuurd. De kantoren variëren<br />

vanaf 190 m2 VVO tot 1476 m2 en zijn op korte ter-<br />

mijn te aanvaar<strong>de</strong>n. Oplevering vindt plaats met<br />

topkoeling, pantry, lift en toiletgroepen.<br />

Bij Willemsen bedrijfsmakelaars kunt u meer<br />

informatie krijgen over <strong>de</strong>ze -inmid<strong>de</strong>ls al opgele-<br />

ver<strong>de</strong>- businessvilla’s en <strong>de</strong> specifieke mogelijkhe-<br />

<strong>de</strong>n. www.willemsen.nl of tel. 026-3537660.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 9


BUSINESSMEAL MET KLAAS<br />

Margret Vincent: “Trots op grote<br />

klanttevre<strong>de</strong>nheid bij KVK”<br />

> Maître David Boersma van Groot Warnsborn : “Combinatie<br />

van culinair verwennen en genieten van <strong>de</strong> rust”<br />

Waar in vroegere tij<strong>de</strong>n Baron van Röell en Baroness van Haserswou<strong>de</strong> hun pied-à-terre<br />

had<strong>de</strong>n, heeft het echtpaar De Vries sinds negentien jaar hun Landgoed Groot<br />

Warnsborn. <strong>Arnhem</strong>s meest prestigieuze horecalocatie met een uitsteken<strong>de</strong> staat van<br />

dienst. Met Margret Vincent, adjunct directeur van <strong>de</strong> KVK centraal Gel<strong>de</strong>rland, geniet<br />

ik van een zeer smakelijk businessmeal.<br />

,,Meer bouwer dan beheer<strong>de</strong>r,” antwoord Margret<br />

(44) op mijn vraag hoe ze in haar werkzame leven<br />

staat. ,,Als trainee bij NN heb ik het hele concern<br />

doorwrocht. Heel veel geleerd. Vandaar naar Kiwa in<br />

<strong>de</strong> uitdagen<strong>de</strong> functie van directeur Finance en ICT.<br />

De afgelopen negen jaar heb ik mijn kennis en ener-<br />

gie bij <strong>de</strong> KVK Centraal Gel<strong>de</strong>rland kunnen inzetten.<br />

De KvK is een dynamische organisatie. Als ‘burgelij-<br />

ke stand’ van on<strong>de</strong>rnemend Ne<strong>de</strong>rland dragen we<br />

zorg voor het on<strong>de</strong>rhoud van het Han<strong>de</strong>lsregister.<br />

Een verantwoor<strong>de</strong>lijke taak. Even belangrijk is <strong>de</strong><br />

voorlichting en begeleiding van on<strong>de</strong>rnemers. Denk<br />

aan ontwikkelingen binnen alle sectoren en bijvoor-<br />

beeld <strong>de</strong> onafhankelijke begeleiding bij bedrijfsover-<br />

name.”<br />

Tongfilet met Jacobsschelpen<br />

‘Tout business’ uit het land en <strong>Arnhem</strong> heeft Groot<br />

Warnsborn al lang ont<strong>de</strong>kt. Het landgoed heeft<br />

zowel qua natuur als culinair veel te bie<strong>de</strong>n. Maitre<br />

David Boersma serveert <strong>de</strong> gegril<strong>de</strong> Jacobsschelpen<br />

met gestoom<strong>de</strong> tongfilet en laat ons genieten van<br />

een glas Primo Estate 2005 uit Australië<br />

Kalfsgebraad<br />

Intussen stipt Margret nog meer activiteiten van <strong>de</strong><br />

KvK aan. ,,We zetten ons in voor regiostimulering,<br />

<strong>de</strong>nken mee aan <strong>de</strong> Gel<strong>de</strong>rse infrastructuur, dragen<br />

bij met het stimuleren van <strong>de</strong> arbeidsmarkt en<br />

staan on<strong>de</strong>rnemers ter beschikking bij bestem-<br />

mingsplan wijzigingen. Kortom, <strong>de</strong> KvK is er hele-<br />

maal voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemer, met specialisten op elk<br />

vlak.” Vincent is trots op <strong>de</strong> grote klanttevre<strong>de</strong>nheid<br />

waar <strong>de</strong> organisatie op kan bogen. ,,Per jaar zijn er<br />

140.000 klantcontacten. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> nieuwjaarrecep-<br />

tie ontvangen we circa 700 gasten. Dat zijn cijfers<br />

die heel veel zeggen.” Van het mooi rosé gebra<strong>de</strong>n<br />

kalfsgebraad, begeleid met Gel<strong>de</strong>rse asperges en<br />

Hollandaise saus, genieten we volop.<br />

Rabarber te kust en te keur<br />

Bedrijfstrainingen! Bedrijfsuitjes of Productintroductie?<br />

‘vakkennis en<br />

koopmanschap is<br />

belangrijk’<br />

Binnen het bestuur van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

Maatschappij voor Nijverheid en Han<strong>de</strong>l (NMHN),<br />

<strong>de</strong>partement <strong>Arnhem</strong>, vervult Margret <strong>de</strong> voorzit-<br />

tersfunctie. ,,Deze lan<strong>de</strong>lijke organisatie is al 230<br />

jaar jong. Door regelmatige bestuurswisselingen,<br />

het presenteren van zowel actuele maatschappelij-<br />

ke en commerciële thema’s tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bijeenkom-<br />

sten, is het een steeds vernieuwend b-t-b netwerk<br />

om kennis mee te <strong>de</strong>len en informatie uit te wisse-<br />

len. In 2009 organiseren we het lan<strong>de</strong>lijk congres,<br />

dat in het teken van energie zal staan.” David<br />

Boersma serveert intussen het rabarberfeest.<br />

Rabarber als mousse, reepjes, taartje, tiramisu en<br />

compôte . 29 juni wordt door <strong>de</strong> KvK Vincent een<br />

afscheidsreceptie aangebo<strong>de</strong>n.<br />

Kook&Barbecue Business Ne<strong>de</strong>rland heeft alle faciliteiten! Markweg 11 - Velp. T. 026-370 00 27 I. www.kookenbarbecue.nl<br />

BusinessWijn van <strong>de</strong> maand<br />

Valpolicella Classico 2007 Guerrieri<br />

Er staat haar vanaf 1 augustus a.s. een nieuwe direc-<br />

teursfunctie te wachten, bij <strong>de</strong> Universiteit van<br />

Wageningen. We blijven contact hou<strong>de</strong>n.<br />

Op advies van Margret Vincent is gast bij het<br />

volgen<strong>de</strong> ‘BusinessMeal met Klaas’:<br />

Petra Selten, algemeen directeur ROC A12.<br />

PAGINA 10 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS<br />

Rizzardi.<br />

Om u en uw (business) gasten eens<br />

zomers te verwennen. Wij hebben<br />

voor u <strong>de</strong>ze zomerkanjer geselecteerd.<br />

Barstensvol met fruit en toch voldoen-<br />

<strong>de</strong> structuur om <strong>de</strong>ze als begelei<strong>de</strong>r te<br />

gebruiken van een lekkere BBQ of<br />

sala<strong>de</strong>. Afkomstig uit <strong>de</strong> streek aan<br />

het Italiaanse Lago di Garda. Gewoon<br />

een klasse wijn, zoals een Italiaan <strong>de</strong>ze graag drinkt op<br />

een zwoele zomeravond. Licht gekoeld op 14 C het lek-<br />

kerst. Prijs per fles € 9.99 Businessprijs bij afnamen van<br />

12 fl. € 8.75 Natuurlijk gratis aan kantoor en huis<br />

bezorgd. Info@taxwijn.nl of 026-4432542<br />

Aanra<strong>de</strong>rs voor uw BusinessMeal:<br />

Restaurant Bronckhorst Rhe<strong>de</strong>n,<br />

lunch en diner, 026-49 52 207<br />

Brasserie De Boer<strong>de</strong>rij <strong>Arnhem</strong>,<br />

lunch en diner, 026-44 24 396<br />

Hotel-Restaurant De Roskam Gorssel,<br />

lunch en diner, 0575-49 13 12<br />

In het populaire genre:<br />

Restaurant Uit <strong>de</strong> Kunst Gegrepen Velp,<br />

diner, 026-36 47 274<br />

Hotel/Restaurant De Rozenhoek Velp, lunch en diner,<br />

026-364 72 90<br />

Catering<br />

Catering & Wijn, TaxWijn, <strong>Arnhem</strong>, gratis bezorgd,<br />

026-44 32 542<br />

Waar we aten?<br />

Landgoed Hotel Groot Warnsborn, Bakenbergseweg 277,<br />

<strong>Arnhem</strong> www.grootwarnsborn.nl Tel. 026-4455751<br />

De emolumenten:<br />

Reserveren en parkeren, soepel<br />

Creatief en smakelijk, volledig naar wens<br />

Snelheid, uitstekend te plannen


ONDERNEMING & OPLEIDING<br />

De we<strong>de</strong>rzijdse lief<strong>de</strong> tussen<br />

Fabory en Angelique van <strong>de</strong> Lagemaat<br />

Steeds meer leerlingen van Rijn IJssel vin<strong>de</strong>n<br />

een stageplek bij Fabory in E<strong>de</strong> en<br />

Duiven. Een teken dat <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten zich<br />

thuisvoelen en graag praktijkervaring<br />

opdoen bij <strong>de</strong> internationale han<strong>de</strong>lson<strong>de</strong>rneming.<br />

,,Wij koesteren stagiaires en<br />

dat gaat van mond tot mond’’, beaamt<br />

manager Ronald Kroes, manager bij<br />

Fabory E<strong>de</strong>, Apeldoorn, Amersfoort en<br />

Duiven. ,,Want laten we wel wezen.<br />

Bouten en moeren zijn niet bepaald sexy<br />

of een statussymbool. Daarmee trek je<br />

geen jongeren aan.’’<br />

Ook Angelique van <strong>de</strong> Lagemaat ging snel over-<br />

stag toen ze hoor<strong>de</strong> van stage-ervaringen van<br />

an<strong>de</strong>re scholieren bij Fabory. Sinds 1 april loopt<br />

<strong>de</strong> eerstejaars stu<strong>de</strong>nt ‘internationale han<strong>de</strong>l’<br />

stage bij het bedrijf in E<strong>de</strong> en <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> is we<strong>de</strong>r-<br />

zijds. ,,Je mag alles zien en doen, er is veel ruimte<br />

voor eigen initiatief’’, vertelt <strong>de</strong> 17-jarige scholie-<br />

re. Inkoop, opslag, magazijn, logistiek, <strong>de</strong> binnen-<br />

dienst, met vertegenwoordigers op pad, <strong>de</strong> admi-<br />

nistratie, met alle facetten van het bedrijfsleven<br />

komt Angelique in aanraking. ,,Het leuke is dat je<br />

zo inzicht krijgt in wat je wel en niet wilt. Ik<br />

merk nu al dat <strong>de</strong> functie van commercieel<br />

me<strong>de</strong>werker binnendienst me eigenlijk niet zo<br />

trekt. Ik neig meer naar <strong>de</strong> buitendienst. Hele<br />

dagen achter een bureau is niets voor mij.’’<br />

Stagebegelei<strong>de</strong>r Michael Kappers hoort het glim-<br />

lachend aan. ,, We hebben een stagemap met<br />

allerlei opdrachten, maar we proberen wel <strong>de</strong><br />

volledige verantwoor<strong>de</strong>lijkheid bij <strong>de</strong> leerling te<br />

leggen. Als je als bedrijf daarin wilt investeren en<br />

een leerling is enthousiast, dan kun je veel berei-<br />

ken. Angelique is zo’n type dat van aanpakken<br />

weet. Zo is onze credit employee nu op vakantie<br />

en dan neemt ze zo haar plek eventjes in.<br />

Zodoen<strong>de</strong> weet ze inmid<strong>de</strong>ls ook wat kredietli-<br />

mieten zijn.’’<br />

Fietsenstalling<br />

De bouw van een fietsenstalling is een an<strong>de</strong>re<br />

opdracht die Angelique heeft gekregen. ,,Dan<br />

<strong>de</strong>nk je, dat doen we eventjes, maar dat valt<br />

tegen’’, lacht <strong>de</strong> scholiere. ,,De afmetingen, <strong>de</strong><br />

vergunning, het contact leggen met leveran-<br />

ciers, het afwegen van <strong>de</strong> offertes, er komt heel<br />

wat bij kijken. Maar als mijn stage is afgelopen<br />

staat <strong>de</strong> stalling er ’’, klinkt het zelfverzekerd.<br />

Of Angelique van <strong>de</strong> Lagemaat ooit nog terug-<br />

keert bij Fabory voor een vast dienstverband is<br />

nog even koffiedik kijken. ,,Dat hopen we natuur-<br />

lijk wel, maar daar gaat het niet direct om’’, stelt<br />

Ronald Kroes dui<strong>de</strong>lijk. ,,Jongeren moeten<br />

gewoon een goed gevoel krijgen bij ons bedrijf.<br />

Dat werkt altijd. An<strong>de</strong>rzijds willen we natuurlijk<br />

op <strong>de</strong> hoogte blijven van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsontwikke-<br />

lingen. Daarom ben ik ook lid van <strong>de</strong> bedrijven-<br />

adviescommissie bij Rijn IJssel. Zodat we met<br />

onze on<strong>de</strong>rwijscollega’s kunnen sparren over <strong>de</strong><br />

invulling van <strong>de</strong> opleiding. Als bedrijf weten we<br />

precies aan welke mensen <strong>de</strong> markt behoefte<br />

heeft.’’<br />

Samenwerking<br />

Gerrit Bosgoed, af<strong>de</strong>lingsmanager administratie<br />

& on<strong>de</strong>rnemerschap bij Rijn IJssel, is blij met <strong>de</strong><br />

samenwerking tussen zijn school en Fabory. ,,Het<br />

is geen eenrichtingsverkeer, er is sprake van een<br />

intensieve samenwerking. Kijk, wij willen onze<br />

stu<strong>de</strong>nten niet oplei<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> kaartenbakken<br />

van <strong>de</strong> uitzendbureaus, daarom willen we zoveel<br />

mogelijk weten wat er in <strong>de</strong> praktijk speelt. Dan<br />

kunnen we daar onze opleiding op laten aanslui-<br />

ten. Wij kunnen op school wel ons best doen,<br />

maar als je ziet wat <strong>de</strong> leerlingen leren tij<strong>de</strong>ns<br />

een stage. Je ziet ze soms uitgroeien van een<br />

ongepolijste steen tot ware diamantjes.’’<br />

Voor meer informatie: www.rijnijssel.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 11


ONTWIKKELINGEN IN DE LIEMERS<br />

Tekst: Sjoerd geurts<br />

RABOBANK LIEMERSEPOORT OPENT EIND VAN DIT JAAR FINANCIEEL ADVIESCENTRUM<br />

Ontmoetingsplaats voor on<strong>de</strong>rnemers<br />

Rabobank LiemersePoort neemt nog dit<br />

jaar een nieuw financieel adviescentrum<br />

in gebruik op bedrijvenpark Mercurion in<br />

Zevenaar. Het centrum - dat wordt gevestigd<br />

in het Vermon<strong>de</strong>-pand nabij <strong>de</strong><br />

Rijksweg A12 - moet straks on<strong>de</strong>r meer<br />

een ontmoetingscentrum wor<strong>de</strong>n voor<br />

on<strong>de</strong>rnemers. Daarnaast kunnen bedrijven<br />

er terecht voor gespecialiseerd Raboadvies.<br />

Op dit moment beschikt Rabobank LiemersePoort<br />

over vestigingen in Duiven, Zevenaar, Panner<strong>de</strong>n en<br />

Lobith. Het is <strong>de</strong> bedoeling dat <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />

Bedrijven, een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Particulieren<br />

alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> totale backoffice gaan verhuizen naar<br />

het financieel centrum. Directeur Bedrijven Ben<br />

van Moerkerk vindt <strong>de</strong> totstandkoming van een<br />

financieel centrum belangrijk. “De rol van een<br />

bankbedrijf is in <strong>de</strong> loop van <strong>de</strong> jaren dui<strong>de</strong>lijk ver-<br />

an<strong>de</strong>rd. De ontwikkeling van <strong>de</strong> ICT-technologie<br />

heeft daarbij een grote rol gespeeld. Particulieren<br />

en bedrijven komen niet meer zo veel naar een<br />

bank om geld te halen of storten. Dat betekent dat<br />

<strong>de</strong> vraag van een klant is veran<strong>de</strong>rd. De nadruk ligt<br />

daarbij steeds meer op hoogwaardig financieel<br />

advies. Daarbij levert een bank anno 2007 veel<br />

meer diensten dan vroeger. Denk maar eens aan<br />

pensioenen en verzekeringen. Dankzij het nieuwe<br />

financieel centrum kunnen we straks veel beter op<br />

<strong>de</strong>ze nieuwe rol inspringen.’’<br />

Bankzaken<br />

Op veel plaatsen in Ne<strong>de</strong>rland opereert <strong>de</strong><br />

Rabobank al met een financieel adviescentrum.<br />

Het is volgens directievoorzitter Leo van Paassen<br />

van Rabobank LiemersePoort <strong>de</strong> bedoeling dat <strong>de</strong><br />

Ben van Moerkerk<br />

on<strong>de</strong>rnemer er straks op afspraak terecht kan voor<br />

zowel zijn zakelijke als privé bankzaken. Van<br />

Paassen:“Het is onze ambitie om van het<br />

Vermon<strong>de</strong>pand een natuurlijke ontmoetingsplaats<br />

te maken voor on<strong>de</strong>rnemers. Primair om hun bank-<br />

zaken te regelen, maar daarnaast ook om an<strong>de</strong>re<br />

on<strong>de</strong>rnemers te ontmoeten, kennis op te doen en<br />

kennis te <strong>de</strong>len. We zullen seminars gaan organise-<br />

ren en er een echt on<strong>de</strong>rnemershuis van maken<br />

voor zowel grote als kleine on<strong>de</strong>rnemers. Daar is<br />

het nieuwe pand bij uitstek geschikt voor. Het<br />

beschikt straks over prachtige ontmoetingsruim-<br />

ten, die zijn voorzien van alle technieken en voor-<br />

zieningen die je maar kunt be<strong>de</strong>nken.’’<br />

Hoewel het financieel adviescentrum nog niet is<br />

geopend, anticipeert Rabobank LiemersePoort al<br />

wel op <strong>de</strong> nieuwe situatie. Zo zijn er enkele concre-<br />

te initiatieven opgepakt die passen in <strong>de</strong> nieuwe<br />

visie. Van Moerkerk:“We ontwikkelen een op maat<br />

PAGINA 12 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


gesne<strong>de</strong>n pakket voor <strong>de</strong> starten<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemer.<br />

Hiervoor werken we samen met diverse on<strong>de</strong>rwijs-<br />

instellingen zoals <strong>de</strong> Hogeschool <strong>Arnhem</strong><br />

Nijmegen, ROC Rijn IJssel en A12 en SVOL.<br />

On<strong>de</strong>rnemen vereist kennis. Rabobank<br />

LiemersePoort wil haar financiële kennis graag met<br />

klanten <strong>de</strong>len en waar mogelijk en noodzakelijk<br />

on<strong>de</strong>rnemers met <strong>de</strong>skundigen op an<strong>de</strong>r gebied in<br />

contact brengen. We zien onszelf als kennismake-<br />

laar voor onze relaties en brengen partijen graag<br />

tot elkaar.’’<br />

ICT<br />

Een bezoek aan <strong>de</strong> bewuste locatie maakt dui<strong>de</strong>lijk<br />

dat <strong>de</strong> daadwerkelijke werkzaamhe<strong>de</strong>n nog moe-<br />

ten beginnen. Op dit moment wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> laatste<br />

voorbereidingen hiervoor afgerond, zo krijgen we<br />

te horen. Vermon<strong>de</strong> is een architectonisch fraai<br />

pand met ondanks <strong>de</strong> nieuwbouw van woningcor-<br />

poratie Baston Wonen toch nog ge<strong>de</strong>eltelijk zicht<br />

op <strong>de</strong> belangrijke verkeersa<strong>de</strong>r A12. Vermon<strong>de</strong> is<br />

jaren gele<strong>de</strong>n gebouwd door Ross Advocaten, dat<br />

<strong>de</strong> gehele bovenverdieping in gebruik heeft.<br />

Rabobank LiemersePoort is straks <strong>de</strong> belangrijkste<br />

huur<strong>de</strong>r.<br />

Het Vermon<strong>de</strong>-gebouw gaat plaats bie<strong>de</strong>n aan<br />

ruim hon<strong>de</strong>rd van <strong>de</strong> totaal 130 Rabobank-me<strong>de</strong>-<br />

werkers. In het gebouw wordt zoals gezegd veel<br />

aandacht geschonken aan ICT-mogelijkhe<strong>de</strong>n,<br />

zodat in <strong>de</strong> toekomst bijvoorbeeld vi<strong>de</strong>oconferen-<br />

cing mogelijk zal zijn.<br />

De planning ligt nog steeds op schema. Het is <strong>de</strong><br />

bedoeling dat Rabobank LiemersePoort in het<br />

najaar het financieel adviescentrum in gebruik<br />

neemt.<br />

Bijzon<strong>de</strong>r is dat <strong>de</strong> Rabobank diverse partijen heeft<br />

laten mee<strong>de</strong>nken over <strong>de</strong> invulling van het nieuwe<br />

kantoor. Zo hebben <strong>de</strong> Le<strong>de</strong>nraad en <strong>de</strong> Raad van<br />

Commissarissen inmid<strong>de</strong>ls een kijkje genomen in<br />

het nog ‘kale’ pand en een advies gegeven. Er is<br />

daarnaast een speciale projectgroep opgesteld om<br />

<strong>de</strong> inrichting te bewerkstelligen. Van Moerkerk:“De<br />

projectgroep heeft veel werk verricht. De interieu-<br />

rarchitect kreeg <strong>de</strong> opdracht mee een inrichting te<br />

ontwerpen die past bij onze omgeving en onze<br />

me<strong>de</strong>werkers optimaal on<strong>de</strong>rsteunt bij het uitvoe-<br />

ren van <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n. Omdat Rabobank<br />

Liemersepoort Maatschappelijk Verantwoord<br />

On<strong>de</strong>rnemen hoog in het vaan<strong>de</strong>l heeft staan,<br />

wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van<br />

multifunctionele en natuurvrien<strong>de</strong>lijke materialen.<br />

Naast <strong>de</strong> kantoorinrichting wordt er ook hard<br />

gewerkt aan een plan voor <strong>de</strong> toekomstige ICT<br />

voorzieningen. Wij willen voorop blijven lopen met<br />

<strong>de</strong> inzet van toepassingen als mobiele telefonie,<br />

internet en an<strong>de</strong>re interactieve multimedia. Voor<br />

het nieuwe pand betekent dit dat <strong>de</strong> technische<br />

infrastructuur moet aansluiten bij (toekomstige)<br />

verkoopprocessen.”<br />

De komst van het financieel adviescentrum bete-<br />

kent niet dat er kantoren zullen verdwijnen. “We<br />

willen zichtbaar blijven in <strong>de</strong> markt. De kantoren in<br />

Lobith en Panner<strong>de</strong>n blijven gewoon in gebruik. En<br />

ook Duiven en Zevenaar behou<strong>de</strong>n een eigen ver-<br />

koopkantoor. In Duiven wordt het bestaan<strong>de</strong> pand<br />

daarvoor gebruikt. Al zal straks een <strong>de</strong>el van het<br />

gebouw wor<strong>de</strong>n verhuurd aan <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n. In Zevenaar<br />

wordt een nieuw verkoopkantoor gezocht dichter<br />

bij het centrum en wordt het bestaan<strong>de</strong> pand aan<br />

<strong>de</strong> Lentemorgen verkocht.’’<br />

Leo van Paassen<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 13


ADVERTORIAL<br />

Kosteloos uw woonruimte(s) verhuren via MUVA Makelaars<br />

Wat kunnen wij voor u doen?<br />

U heeft een geweldige woning, een mooie etage of bij-<br />

voorbeeld een fijne kamer. Maar als u daar zelf geen<br />

gebruik van maakt, is het – ook financieel gezien - zon<strong>de</strong><br />

om die ruimte onbenut te laten. MUVA Makelaars kan u<br />

helpen. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het bemid<strong>de</strong>-<br />

len tussen mensen die een huurwoning zoeken en huis-<br />

eigenaren, projectontwikkelaars en investeer<strong>de</strong>rs.<br />

Waarom MUVA Makelaars<br />

Natuurlijk wilt u uw woonruimte zo snel mogelijk verhu-<br />

ren. MUVA Makelaars helpt u daarbij. Onze site wordt<br />

elke week weer door duizen<strong>de</strong>n unieke bezoekers<br />

bezocht, en een groot <strong>de</strong>el van hen registreert zich bij<br />

ons als woningzoeken<strong>de</strong>. Dat geeft u <strong>de</strong> garantie dat<br />

onze database snel en doeltreffend een zo optimale<br />

match maakt tussen uw onroerend goed en een toekom-<br />

stige huur<strong>de</strong>r.<br />

Ervaring leidt tot effectiviteit<br />

Onze makelaars hebben jarenlange ervaring in <strong>de</strong> ver-<br />

huur van alle mogelijke vormen van onroerend goed. De<br />

expertise die we daar mee hebben opgedaan, zetten we<br />

voor u om in snelheid en effectiviteit. Dat betekent dat u<br />

niet onnodig veel bezichtigingen krijgt: <strong>de</strong> potentiële<br />

huur<strong>de</strong>rs die wij introduceren zijn ook écht op zoek naar<br />

<strong>de</strong> woonruimte die u aanbiedt.<br />

Advies op maat<br />

Voor sommigen is het verhuren van hun woning iets wat<br />

ze al vaker hebben gedaan, maar voor <strong>de</strong> meeste men-<br />

sen is <strong>de</strong> stap om hun eigen onroerend goed te gaan ver-<br />

huren een avontuur. Ook daarom bent u bij ons aan het<br />

juiste adres. MUVA Makelaars staat u namelijk met sug-<br />

gesties en adviezen terzij<strong>de</strong> om uw woonruimte snel te<br />

verhuren. Daarbij spreekt het voor zich dat wij zeer zorg-<br />

vuldig om zullen gaan met al uw wensen, zodat voor <strong>de</strong><br />

samenwerking voor alle partijen een even productieve<br />

als plezierige samenwerking op maat ontstaat.<br />

Bezichtigen zon<strong>de</strong>r zorgen<br />

MUVA Makelaars neemt u alle zorgen uit han<strong>de</strong>n door<br />

het hele verhuurproces volledig te begelei<strong>de</strong>n. Dat<br />

scheelt u een hoop tijd en energie! Dat begint met het -<br />

in overleg met u – organiseren van bezichtigingen.<br />

Uiteraard mag u bij zo’n bezichtiging zelf aanwezig zijn,<br />

maar meestal verzorgen onze verhuurmakelaars <strong>de</strong><br />

bezichtigingen zelf. De verhuurmakelaars van MUVA<br />

Makelaars informeren u na afloop wat <strong>de</strong> uitkomst van<br />

<strong>de</strong> bezichtiging is. Kandidaten die <strong>de</strong> woonruimte heb-<br />

ben bezichtigd, krijgen uiterlijk tot <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> dag <strong>de</strong><br />

tijd om na te <strong>de</strong>nken of ze <strong>de</strong> woonruimte al dan niet<br />

willen huren.<br />

Zorgeloos verhuren<br />

Op het moment dat een kandidaat serieuze interesse<br />

toont in <strong>de</strong> woonruimte, nemen wij direct contact met u<br />

op. Indien u akkoord gaat met <strong>de</strong>ze kandidaat-huur<strong>de</strong>r –<br />

u mag hem altijd afwijzen - vragen wij uw huur<strong>de</strong>r een<br />

aanbetaling te doen. Nadat wij <strong>de</strong> aanbetaling hebben<br />

ontvangen, maken wij een afspraak om ver<strong>de</strong>r kennis te<br />

maken en tot contracttekening over te gaan.<br />

U wilt natuurlijk zekerheid hebben dat <strong>de</strong> nieuwe huur-<br />

<strong>de</strong>r zijn afspraken na kan komen. Daarom vragen we van<br />

elke huur<strong>de</strong>r een: kopie loonstrookje van <strong>de</strong> laatste<br />

maand, kopie legitimatiebewijs, eventuele borgstelling<br />

van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs en een werkgeversverklaring. De bemid<strong>de</strong>-<br />

ling en het opstellen van een contract wordt kosteloos<br />

verzorgd door MUVA Makelaars.<br />

Ook kunnen wij u helpen aan het vin<strong>de</strong>n van een (2e)<br />

woning in het buitenland!<br />

Kijk voor alle mogelijkhe<strong>de</strong>n van MUVA Makelaars op<br />

onze website: ww.muvamakelaars.nl of bezoek vrijblij-<br />

vend ons kantoor in het centrum van <strong>Arnhem</strong> aan <strong>de</strong><br />

Nieuwstad 70 te <strong>Arnhem</strong> MUVA Makelaars, Nieuwstad<br />

70 <strong>Arnhem</strong>. tel: 026 – 388 28 03 www.muvamakelaars.nl<br />

PAGINA 14 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Businessklanten Volvo<br />

naar Gent<br />

Onlangs vertrokken <strong>de</strong>rtig zakelijke rij<strong>de</strong>rs van Volvo<br />

<strong>de</strong>aler Harrie Arendsen uit Zevenaar naar het<br />

Belgische Gent.‘Service tot in <strong>de</strong>tail’, is het motto<br />

van <strong>de</strong> Volvo <strong>de</strong>aler in <strong>de</strong> Liemers. Het bedrijf organi-<br />

seert regelmatig <strong>de</strong>ze businesstrips.“Onze klanten<br />

kunnen dan met eigen ogen zien hoe ‘hun’Volvo<br />

geassembleerd wordt”, aldus vestigingsmanager<br />

Peter Holstein. De <strong>de</strong>elnemers van <strong>de</strong>ze trip kon<strong>de</strong>n<br />

zelfs kennis nemen van <strong>de</strong> eerste XC60, die ook in<br />

Gent van <strong>de</strong> band gaat lopen. De nieuwe Volvo XC60<br />

is een compleet nieuwe auto en een zogenaamd<br />

cross-over mo<strong>de</strong>l, waar, binnen het zakenauto seg-<br />

ment, veel belangstelling voor bestaat.<br />

Saab Centre Gol levert<br />

Cabrio aan CabrioRent<br />

Op 3 april jl. werd door Saab Centre Gol <strong>de</strong> nieuwe<br />

Saab 9-3 Cabrio afgeleverd aan CabrioRent.<br />

CabrioRent is voor het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> jaar actief in <strong>de</strong> regio<br />

Veenendaal met het verhuren van cabrio’s in<br />

diverse soorten en maten. De Saab Cabrio is al<br />

sinds <strong>de</strong> eerste, inmid<strong>de</strong>ls klassieke, 900 Cabrio uit<br />

1989 een gelief<strong>de</strong> auto en <strong>de</strong> verkopen laten jaar<br />

in jaar uit constante aantallen zien. “We wor<strong>de</strong>n<br />

regelmatig gebeld met <strong>de</strong> vraag of wij Cabrio’s<br />

verhuren voor een bruiloft of een weekendje”, zegt<br />

Daniëlle Gol van Saab Centre Gol.<br />

Feestje bij Carmediation<br />

Nou zijn ze in Oosterbeek wel wat gewend, maar<br />

menigeen keek toch wel zijn ogen uit bij <strong>de</strong> fees-<br />

telijke opening van Carmediation. Henny Jansen<br />

en zijn team had<strong>de</strong>n dan ook hun best gedaan om<br />

een groot aantal ‘exoten’ bij elkaar te krijgen om<br />

<strong>de</strong> verhuizing en opening van <strong>de</strong> nieuwe vestiging<br />

aan <strong>de</strong> Veritasweg 5 in Oosterbeek luister bij te<br />

zetten. Van Lamborghini’s, Maserati’s, Audi R8 en<br />

Q7 tot Fiat 500 (nieuw en old timer) gaven <strong>de</strong> slo-<br />

gan ‘from big to small’ meer dan voldoen<strong>de</strong> invul-<br />

ling. Het veteranen hockeyteam van MHCO verras-<br />

te hun sponsor met een leuk openingsca<strong>de</strong>au. Wie<br />

op zoek is naar een ‘bijzon<strong>de</strong>re auto’ (iets min<strong>de</strong>r<br />

bijzon<strong>de</strong>r mag ook) kan op<br />

www.carmediation.com voor meer informatie<br />

terecht.<br />

(ADVERTENTIES)<br />

Henny Jansen kon <strong>de</strong> geste van ‘zijn hockeyteam’ wel<br />

waar<strong>de</strong>ren.<br />

De laatste ontwikkelingen voor <strong>de</strong><br />

vakantie.<br />

De vorige keer hebben we gesproken over <strong>de</strong> nieuwe<br />

Han<strong>de</strong>lsregisterwet. Deze gaat werkelijk op 1 juli<br />

2008 in. In <strong>de</strong>ze nieuwe wet dienen ook beroepen als<br />

advocaten, huisartsen en notarissen aangemeld te<br />

wor<strong>de</strong>n, maar ook VvE’s en publiekrechtelijke<br />

personen. Velen zullen dit al gedaan hebben maar er<br />

zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die dit nog<br />

moeten doen.<br />

Wat niet in werking treedt op 1 juli 2008 is <strong>de</strong> nieu-<br />

we wet op <strong>de</strong> personenvennootschappen. Mr. Klein<br />

gaf in het vorige nummer aan dat <strong>de</strong>ze naar ver-<br />

wachting op 1 augustus van kracht zou gaan maar<br />

ook daarvan gaan er geruchten dat dit niet gehaald<br />

wordt. Wij wachten het af en zo gauw er ontwikke-<br />

lingen zijn over <strong>de</strong> werkelijke datum zal <strong>de</strong> media<br />

daar ongetwijfeld over berichten.<br />

Over <strong>de</strong> belastingdienst hebben wij in het verle<strong>de</strong>n al<br />

geschreven. Inmid<strong>de</strong>ls lijken <strong>de</strong> digitale aangiften<br />

goed te gaan maar werken <strong>de</strong> programma’s die<br />

gebruikt wor<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> papieren aangiften in te voe-<br />

ren niet goed te werken of komt dat misschien door<br />

menselijke fouten? Als het werkelijk aan <strong>de</strong> program-<br />

ma’s ligt zou ik <strong>de</strong> belastingdienst willen adviseren<br />

<strong>de</strong> programma’s voor <strong>de</strong> aangiftes in 2009 uiterlijk 31<br />

<strong>de</strong>cember 2008 getetst te hebben zodat <strong>de</strong> proble-<br />

men zoals <strong>de</strong>ze dit jaar hebben plaatsgevon<strong>de</strong>n het<br />

komen<strong>de</strong> jaar niet meer voorkomen.<br />

Dan het BTW percentage. Wordt dit nu wel of niet<br />

verhoogd per 1 januari 2009. Vanuit <strong>de</strong> vakbon<strong>de</strong>n<br />

wordt hierover druk op <strong>de</strong> politiek gezet om dit te<br />

schrappen maar of <strong>de</strong> politiek dat wil is nog maar <strong>de</strong><br />

vraag. Voor bedrijven maakt het niet zoveel uit aan-<br />

gezien zij <strong>de</strong> BTW terug kunnen vragen. Voor <strong>de</strong> eind-<br />

gebruiker scheelt het uiteraard wel in <strong>de</strong> portemon-<br />

naie en zij zullen er niet blij mee zijn zeker gezien <strong>de</strong><br />

recente koopkrachtontwikkelingen. Zelf <strong>de</strong>nk ik dat<br />

het kabinet voet bij stuk houdt, maar verrassingen<br />

zijn niet uitgesloten.<br />

Over verrassingen gesproken, Oranje verrast op dit<br />

moment op het EK, laten we hopen dat dit doorzet<br />

en dat we als Europees kampioen op vakantie kun-<br />

nen. Een prettige vakantie allemaal.<br />

Hans Heijwegen<br />

Hans Heijwegen<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 15<br />

Column<br />

Andministratiekantoor<br />

Heylo<br />

Tel: 026 - 3831138<br />

info@administratie-<br />

kantoorheylo.nl


BUSINESSPARTNERS<br />

MEER WETEN? KIJK DAN<br />

OP: WWW.ZAKELIJK-<br />

ARNHEM.NL<br />

OF BEL VRIJBLIJVEND<br />

VOOR MEER INFORMATIE<br />

MET: MARIEN NIJLAND<br />

(06-16469115) OF<br />

THEO VAN LEEUWEN<br />

(06-29535547)<br />

Nancy en Richard Hommerson<br />

geven met hun kantoor aan <strong>de</strong><br />

Delta 38 op bedrijventerrein<br />

IJsseloord II het goe<strong>de</strong> voor-<br />

beeld. Wie over <strong>de</strong> drempel van<br />

hun pand stapt, stapt in <strong>de</strong><br />

wereld van reinheid en or<strong>de</strong>lijk-<br />

heid. Een frisse geur doet <strong>de</strong><br />

rest.<br />

Naast enveloppen produceert<br />

Tompla on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Tompla<br />

Packaging sinds vier jaar ook<br />

hoogwaardig verpakkings-, pro-<br />

motie- en presentatiemateri-<br />

aal. Met hetzelf<strong>de</strong> uitgangpunt:<br />

alles is mogelijk, maar kwaliteit<br />

staat voorop.<br />

WORDT OOK BUSINESS PARTNER!<br />

DE INMIDDELS TOEGETREDEN BUSINESS PARTNERS:<br />

BEDRIJF PLAATS CONTACTPERSOON INTERNET<br />

MUVA Makelaars <strong>Arnhem</strong> Mike Inge www.muva.nl<br />

Saab Centre Gol Duiven Klaas Gol www.saabcentregol.nl<br />

Miss Jones Shoes & Bags <strong>Arnhem</strong> Irma Runneboom www.miss-jones.nl<br />

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl<br />

Schil<strong>de</strong>rwerken Rhe<strong>de</strong>n Rhe<strong>de</strong>n Rian van Kleef tel: 026 - 495 48 94<br />

Erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans Erren www.erren.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong> Alwin klein www.advocatenpunt.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche www.gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl<br />

Gel<strong>de</strong>rse Vlaggenhan<strong>de</strong>l Giesbeek Erik van ‘t Wout www.gel<strong>de</strong>rsevlaggenhan<strong>de</strong>l.nl<br />

Bosan Fiat <strong>Arnhem</strong> Hugo Dokter www.bosan-fiat.nl<br />

Bosan Nissan <strong>Arnhem</strong> Victor Oostenrijk www.bosan-nissan.nl<br />

RijnIJssel Administratie&On<strong>de</strong>rnemerschap <strong>Arnhem</strong> Theo Seesing www.rijnijssel.nl<br />

Gibo Groep <strong>Arnhem</strong> Mertin Durmus www.gibogroep.nl<br />

Koffiebran<strong>de</strong>rij G. Peeze <strong>Arnhem</strong> Paul van <strong>de</strong>r Hulst www.peeze.nl<br />

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen <strong>Arnhem</strong> Frank van Dijk www.drostenzonen.nl<br />

ACR Group Scha<strong>de</strong>herstel <strong>Arnhem</strong> Bauke Dekker www.acrgroup.nl<br />

Carmediation Oosterbeek Henny Jansen www.carmediation.com<br />

Ambiance Bistro en Grand Cafe <strong>Arnhem</strong> Kenan Öz<strong>de</strong>mir www.bistro-ambiance.nl<br />

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl<br />

Golfbaan Kasteel Engelenburg Brummen Nanna van Ginhoven www.golfbaanengelenburg.nl<br />

Bodyline Aestetics <strong>Arnhem</strong> Caroline van <strong>de</strong>r Sluys www.mooimaaktgelukkiger.nl<br />

Willemsen Bedrijfsmakelaars <strong>Arnhem</strong> Johan <strong>de</strong> Rooij www.willemsen.nl<br />

Multicopy <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Marius Kamberg www.multicopy.nl<br />

Autobedrijf Bochane <strong>Arnhem</strong> Mark Dalhuisen www.bochane.nl<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Critstel Hensen www.kpn.nl<br />

IP Computer Training Center <strong>Arnhem</strong> Ton Visser www.ip-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

Bex Reizen <strong>Arnhem</strong> Yolanda Kroef www.bex.nl<br />

BDO CampsObers <strong>Arnhem</strong> Harry Corbeek www.bdo.nl<br />

Univé Stad en Land <strong>Arnhem</strong> Rob Stoker www.univesta<strong>de</strong>nland.nl<br />

Kastenstudio Duiven Albert Dorland www.kastenstudio.nl<br />

Universal Media Adviesbureau <strong>Arnhem</strong> Mariëlle Spruijt www.um.nl<br />

Superbob Chauffeursdiensten <strong>Arnhem</strong> Ferdinand Menting www.superbob.nl<br />

Thermen De Lingetuin Elst Gerbine Blankers www.<strong>de</strong>lingetuin.nl<br />

Lasik Centrum Velp Carla van <strong>de</strong>r Miessen www.lasikcentrum.nl<br />

Office Assisitant Elst Monique van Koppenhagen www.officeassistant.nl<br />

Aqua World Westervoort Harold Hartman www.aqua-world.nl<br />

Hommerson Schoonmaaakbedrijf <strong>Arnhem</strong> Nancy Hommerson www.hommerson-schoonmaakbedrijf.nl<br />

Sensus Groep Rotterdam Benno Ceelen www.sensusgroep.nl<br />

Schäfer Shop <strong>Arnhem</strong> John van Maanen www.schaefer-shop.nl<br />

Jong MKB <strong>Arnhem</strong>-Nijmegen Velp Albert Jan van Weij www.jongmkbkan.nl<br />

RijnIJssel Training & Opleiding <strong>Arnhem</strong> Wouter Groothed<strong>de</strong> www.rijnijssel.nl<br />

DigiConcept Velp Marcel Wassenaar www.digiconcept.nl<br />

Tompla Velp Ànnemiek Vanger www.tompla.com<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 17


RIJNKADE<br />

Tekst: Albert Oost<br />

STEEDS MEER MENSEN KOMEN BIJ MOOI WEER VOOR EEN ZAKENLUNCH NAAR DE TERRASSEN LANGS DE ARNHEMSE RIJNKADE<br />

Tussen ‘Smaak’ en ‘Ambiance’<br />

De terrassen langs <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se Rijnka<strong>de</strong><br />

zijn bij mooi weer steeds meer in trek bij<br />

mensen die er een zakenlunch gebruiken.<br />

Door <strong>de</strong> diversiteit aan horecabedrijven,<br />

van smaak tot ambiance, van stijlvol tot<br />

gezellige chaos en van gerookte zalm tot<br />

uitsmijter, is er genoeg te kiezen. Voor elk<br />

wat wils en daar wordt door gasten, die<br />

tussen <strong>de</strong> middag het zaken doen willen<br />

combineren met een lunch aan het water,<br />

meer en meer gebruik van gemaakt, zegt<br />

Kenan Óz<strong>de</strong>mir, eigenaar/uitbater van<br />

bistro Ambiance. Ook Rolf <strong>de</strong> Bas, eigenaar/uitbater<br />

van Dining 56, ziet een toename<br />

van het aantal gasten die bij hem<br />

op het terras in het zonnetje zaken<br />

bespreken. In het centrale horecagebied<br />

langs <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se Rijnka<strong>de</strong> zijn acht<br />

horecabedrijven gevestigd. Het Thaise<br />

Salathai, Ambiance, Dining 56, CC, Troya,<br />

Rijnmozaik, Roses en Smaak. Salathai<br />

richt zich voornamelijk op diners. Roses<br />

op <strong>de</strong> middagborrel en diners. De an<strong>de</strong>re<br />

zaken hebben een speciale lunchkaart en<br />

zien allemaal een gestage toename van<br />

het aantal lunches die ze serveren. Vier<br />

zaken lichten we er wat uit. Deze restaurants<br />

geven een re<strong>de</strong>lijk beeld van <strong>de</strong><br />

diversiteit die <strong>de</strong> totale horeca aan <strong>de</strong><br />

Rijnka<strong>de</strong> te bie<strong>de</strong>n heeft.<br />

Bistro Ambiance<br />

Eigenaar/uitbater van bistro Ambiance is Kenan<br />

Öz<strong>de</strong>mir. Zijn keuken is Frans/Italiaans met medi-<br />

terrane invloe<strong>de</strong>n. Hij omschrijft zijn terras aan <strong>de</strong><br />

Rijn als ‘huiselijk en sfeervol’. ”We hebben een<br />

knusse, intieme sfeer die <strong>de</strong> naam ambiance eer<br />

aan doet.“ Het terras van Ambiance straalt kwali-<br />

teit uit. De stoelen zitten goed en <strong>de</strong> vele bloem-<br />

bakken op en rondom het terras maken het een<br />

warme plek om een hapje te eten. Zo’n negentig<br />

procent van <strong>de</strong> gasten die bij Ambiance komen<br />

lunchen, combineren een lunch met een zakelijk<br />

gesprek. Het favoriete lunchgerecht van Kenan<br />

Öz<strong>de</strong>mir is <strong>de</strong> maaltijdsala<strong>de</strong>. Een combinatie van<br />

verschillen<strong>de</strong> vis- en vleessoorten. On<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

gerookte zalm en kipfilet. Daarbij wordt rauwkost-<br />

sala<strong>de</strong> en zelfgemaakt brood geserveerd.<br />

Mozarella en chorizo salami maken van <strong>de</strong>ze sala-<br />

<strong>de</strong> een exclusieve Ambiance-sala<strong>de</strong>. Prijs: € 8.50,-.<br />

Dining 56<br />

‘Even iets an<strong>de</strong>rs’ is <strong>de</strong> tekst waarmee <strong>de</strong> eigena-<br />

ren/uitbaters Rolf <strong>de</strong> Bas en Monique Franssen<br />

hun gasten nieuwsgierig maken. De Bas noemt<br />

zijn terras ‘informeel èn zakelijk’. “Het niveau van<br />

ons terras is gelijk aan het hoge niveau van onze<br />

mediterrane, klassieke keuken.“ De stoelen bij<br />

Dining 56 wijken qua kleur en vormgeving (strak<br />

en wit) af van <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> terrasstoelen op <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re terrassen. Het aantal bloembakken is min-<br />

<strong>de</strong>r uitbundig, ze stralen wel kwaliteit uit. Het<br />

aantal zakelijke lunches zorgt voor driekwart van<br />

<strong>de</strong> omzet. “We zijn geen uitsmijterzaak”, bena-<br />

drukt De Bas. Maar als <strong>de</strong> gast daarom vraagt kan<br />

PAGINA 18 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


een uitsmijter ook geserveerd wor<strong>de</strong>n. Het lunch-<br />

gerecht dat <strong>de</strong> uitbater van Dining adviseert is:<br />

een sala<strong>de</strong> van gerookte zalm waarin haricots<br />

verts, aardbeien, gestoof<strong>de</strong> ro<strong>de</strong> ui en een frambo-<br />

zendressing zijn verwerkt. Prijs: € 9.50,-.<br />

Troya<br />

Het Turkse restaurant Troya (‘een Turkse eeterva-<br />

ring’ staat er achter <strong>de</strong> naam van dit restaurant)<br />

zit sinds 1998 aan <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se Rijnka<strong>de</strong>.<br />

Eigenaar/uitbater is Ömer Bulut. Hij benadrukt<br />

dat Troya sinds het begin met hetzelf<strong>de</strong> personeel<br />

werkt en dat ook <strong>de</strong> leveranciers al tien jaar<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>n zijn. “Die continuïteit is belangrijk.<br />

Daardoor kunnen onze gasten rekenen op een<br />

constante kwaliteit.” De kaart voor <strong>de</strong> lunch is met<br />

22 gerechten behoorlijk uitgebreid en zoals het <strong>de</strong><br />

Turkse gastvrijheid betaamt; wie iets bijzon<strong>de</strong>rs<br />

wil eten kan daar altijd om vragen. Nee zullen ze<br />

niet snel zeggen bij Troya. Maar dat geldt ook voor<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re restaurants die voor <strong>de</strong> helft in han<strong>de</strong>n<br />

zijn van uitbaters met een Turkse achtergrond.<br />

Ömer Bulut zou zijn gasten <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> lunch<br />

adviseren: Gamse salatasi. Een sala<strong>de</strong> waarin sla,<br />

komkommer, tomaten, tonijn, ui, maïs en dillesaus<br />

zijn verwerkt. Prijs: € 7.20,-.<br />

Smaak<br />

Eigenaar/uitbater Sydney Hartog van<br />

restaurant/café Smaak op <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong><br />

Nieuwstraat en <strong>de</strong> Rijnka<strong>de</strong> noemt zijn terras, ‘rus-<br />

tiek en gezellig aan een kabbelen<strong>de</strong> Rijn’. “Het is<br />

daarnaast ook nog het grootste terras van<br />

<strong>Arnhem</strong> met 220 stoelen”, benadrukt hij. Hartog is<br />

dolblij met zijn plek aan het water: ‘mid<strong>de</strong>n in het<br />

centrum maar niet gehaast’. En over een aantal<br />

jaren zit hij met zijn restaurant/café aan <strong>de</strong> mond<br />

van <strong>de</strong> haven die in <strong>de</strong> Nieuwstraat gegraven gaat<br />

wor<strong>de</strong>n. Ook hij ziet een toename van het aantal<br />

zakenlunches. Die gasten wil hij in <strong>de</strong> nabije toe-<br />

komst nog beter gaan bedienen en daar maakt<br />

het voltallige personeel nu plannen voor. Gasten<br />

die bij Smaak een lunch willen gebruiken beveelt<br />

Hartog een Focaccia Carpaccio aan. Italiaans brood<br />

dat is belegd met carpaccio en een crème van<br />

basilicum. Het geheel wordt bestrooid met grana<br />

padano, een geraspte Italiaanse kaas.<br />

Prijs: € 11.00,-.<br />

Rijnmozaïk<br />

Het Turkse restaurant Rijnmozaïk was het eerste<br />

restaurant dat zich aan <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se Rijnka<strong>de</strong> ves-<br />

tig<strong>de</strong>. De huidige eigenaar Metin Cirtiki weet er<br />

een sfeer te creëren die het best kan wor<strong>de</strong>n<br />

omschreven als ‘gezellig, warm en heerlijk rom-<br />

melig’. Bij Rijnmozaïk, met <strong>de</strong> grootste palmboom<br />

van <strong>Arnhem</strong> op het terras, is niets te gek. Wilt u<br />

uw eigen lunchgerecht samenstellen, dan kan dat.<br />

Uw eigen pizza bakken; geen probleem. Hier<br />

ervaart <strong>de</strong> gast <strong>de</strong> Turkse gastvrijheid in optima<br />

forma. Het eten is eerlijk. ‘What you see is what<br />

you get’. Gasten wor<strong>de</strong>n bij Rijnmozaïk in <strong>de</strong> wat-<br />

ten gelegd en ze kunnen daarnaast altijd rekenen<br />

op een stralen<strong>de</strong> glimlach van <strong>de</strong> eigenaar.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 19


ZAKELIJK ONTMOET ARTISTIEK<br />

Tekst: Albert Oost<br />

BIJZONDER BOERSMA-DUO RESTAUREERT SCHILDERIJEN OP HET HOOGSTE NIVEAU IN HET ARNHEMSE MODEKWARTIER<br />

'Goed kleuren mengen<br />

negentig procent van het werk'<br />

Ze zijn een bijzon<strong>de</strong>r goed op elkaar ingespeeld duo. Broer en zus. Han Boersma (37) is<br />

al zeventien jaar schil<strong>de</strong>rijrestaurator en wordt vanaf het begin van zijn carrière alom<br />

gerespecteerd. “Sommigen zien mij al als een ou<strong>de</strong> rot in het vak.”<br />

Op <strong>de</strong> jeugdige leeftijd van 24 jaar kreeg Boersma al <strong>de</strong> eervolle opdracht mee te werken<br />

aan <strong>de</strong> restauratie van het Panorama Mesdag. Het cilin<strong>de</strong>rvormige schil<strong>de</strong>rij van<br />

ongeveer 14 meter hoog met een omtrek van 120 meter. Het schil<strong>de</strong>rij, een van <strong>de</strong> oudste<br />

19e-eeuwse panorama's in <strong>de</strong> wereld, is een vergezicht op <strong>de</strong> Noordzee, <strong>de</strong> duinen,<br />

Den Haag en Scheveningen. Het is in 1881 geschil<strong>de</strong>rd door Hendrik Willem Mesdag, een<br />

beroem<strong>de</strong> kunstschil<strong>de</strong>r uit <strong>de</strong> Haagse School. Op het panorama, dat in het gelijknamige<br />

Haagse museum staat tentoongesteld, heeft Mesdag zijn vrouw Sientje geschil<strong>de</strong>rd.<br />

Ze zit tussen <strong>de</strong> boten op het strand on<strong>de</strong>r een witte parasol, gezeten voor haar schil<strong>de</strong>rsezel.<br />

Hele goeie<br />

Zijn zus, Ellen Boersma (42), is sinds drie jaar zijn<br />

leerling. “Ellen is een heel leergierige leerling. Ze<br />

wordt een hele goeie", zegt hij over haar. "Ze is een<br />

perfecte mierenneuker. Die eigenschap is een<br />

na<strong>de</strong>el in je dagelijkse leven. In relaties bijvoor-<br />

beeld. Maar als je een schil<strong>de</strong>rij restaureert, werkt<br />

die eigenschap juist in je voor<strong>de</strong>el."<br />

De <strong>Arnhem</strong>mer Han Boersma 'gaat als een speer'<br />

zoals zus Ellen het verwoordt. “Ellen en ik kunnen<br />

hier goed ons brood verdienen”, beaamt hij.<br />

Onlangs betrok hij een nieuw atelier annex werk-<br />

plaats in een pand in het <strong>Arnhem</strong>se Mo<strong>de</strong>kwartier<br />

aan <strong>de</strong> Sonsbeeksingel in <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se wijk<br />

Klarendal. Pal naast hem heeft zijn vriendin Irene<br />

Schaepman met haar winkel Eva Luna (bruidsmo-<br />

<strong>de</strong> en avondkleding) haar intrek genomen. Boven<br />

bei<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n wonen ze. Het restauratie-atelier is<br />

wel een vreem<strong>de</strong> eend in het Mo<strong>de</strong>kwartier. “Dat<br />

is zeker zo”, beaamt Boersma. “Er was aanvankelijk<br />

ook nogal wat scepsis bij <strong>de</strong> initiatiefnemers voor<br />

het Mo<strong>de</strong>kwartier rond mijn komst. Maar omdat<br />

ze Eva Luna hier erg graag wil<strong>de</strong>n hebben, werd ik<br />

gedoogd. Achteraf hebben <strong>de</strong>genen die <strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n<br />

in het ka<strong>de</strong>r van het Mo<strong>de</strong>kwartier toewijzen daar<br />

geen spijt van <strong>de</strong>nk ik.”<br />

Hoog niveau<br />

En dat is voor te stellen. Het hoge niveau waarop<br />

en <strong>de</strong> passie waarmee Boersma werkt, kan alleen<br />

maar een inspiratiebron zijn voor <strong>de</strong> bedrijfjes<br />

rondom hem. Naast het Panorma Mesdag zijn<br />

enkele opdrachten die hij in het verle<strong>de</strong>n kreeg<br />

zeker ook het vermel<strong>de</strong>n waard. Rond 2000 res-<br />

PAGINA 20 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


taureer<strong>de</strong> Boersma een plafondschil<strong>de</strong>ring van het<br />

Bijbelsmuseum in Amsterdam. Zojuist heeft hij<br />

een vijf jaar durend project afgerond in <strong>de</strong> Heilige<br />

Nicolaaskerk in Helvoirt waar hij tientallen, op<br />

koper geverf<strong>de</strong> olieverfschil<strong>de</strong>rijen, restaureer<strong>de</strong>.<br />

Momenteel is hij in zijn atelier bezig met <strong>de</strong> res-<br />

tauratie van een plafond<strong>de</strong>el uit <strong>de</strong> laat zeventien-<br />

<strong>de</strong> eeuw van Herensociëteit De Haagsche Club dat<br />

door een lekkage is beschadigd.<br />

Net twee maan<strong>de</strong>n huist hij nu met zijn zus Ellen<br />

in zijn nieuwe atelier aan <strong>de</strong> Sonsbeeksingel. Hij<br />

voelt zich er al helemaal thuis.<br />

“We zitten op een prachtige plek, dichtbij het her-<br />

bouw<strong>de</strong>, ou<strong>de</strong> postkantoor dat het hart is van het<br />

Mo<strong>de</strong>kwartier. Mijn vriendin werkt hiernaast en<br />

we wonen ruim. Onze woning beslaat <strong>de</strong> ruimte<br />

boven bei<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n. I<strong>de</strong>aler kan het haast niet.”<br />

En dat geldt ook voor <strong>de</strong> samenwerking met zijn<br />

zus Ellen. Ze stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> in het verle<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r meer<br />

aan <strong>de</strong> Rietveldaca<strong>de</strong>mie. Ook volg<strong>de</strong> ze een oplei-<br />

ding e<strong>de</strong>lsmid. Toen haar broer Han drie jaar gele-<br />

<strong>de</strong>n een grote restauratie-opdracht kreeg in het<br />

Vre<strong>de</strong>spaleis had hij daar hulp bij nodig. “Toen<br />

vroeg hij mij”, zegt Ellen. “Ik ben gebleven en in<br />

een fantastisch lopend bedrijf gestapt.<br />

Mengen<br />

Ze is nog altijd blij dat het toen zo gelopen is en<br />

dat zegt ook veel over <strong>de</strong> relatie tussen broer en<br />

zus. Ellen: “jazeker, want het samen restaureren<br />

van een schil<strong>de</strong>rij is een vertrouwenskwestie. Je<br />

moet echt op elkaar kunnen rekenen. Een schil<strong>de</strong>-<br />

rij is een heel precair object en ie<strong>de</strong>r schil<strong>de</strong>rij<br />

vraagt een eigen aanpak. Een schil<strong>de</strong>rij verpoetsen<br />

Klarendal timmert aan <strong>de</strong> weg<br />

(verknallen, A.O) zoals wij dat noemen is heel mak-<br />

kelijk.” Ze is, na drie jaar, al heel blij met <strong>de</strong> verant-<br />

woor<strong>de</strong>lijkheid die Han haar nu al geeft. Ellen res-<br />

taureert al bijna zelfstandig schil<strong>de</strong>rijen.<br />

“Fantastisch dat ik dit mag doen. Het is intens<br />

werk, zeer verantwoor<strong>de</strong>lijk en spannend. Je krijgt<br />

met ie<strong>de</strong>r schil<strong>de</strong>rij een intieme verhouding.” Dat<br />

intense werk doet Han al ruim zeventien jaar. Zijn<br />

kwaliteiten specificeert hij als volgt: “ik kan heel<br />

goed kijken en ik heb respect voor ie<strong>de</strong>r schil<strong>de</strong>rij.<br />

Daarnaast probeer ik gevoelig te blijven. En je<br />

moet goed kleuren kunnen mengen. Goed men-<br />

gen is negentig procent van het werk.”<br />

Wie meer wil weten over Han Boersma en zijn<br />

werkwijze kan via internet zijn mooie website<br />

bezoeken: www.schil<strong>de</strong>rijrestaurator.nl.<br />

Het Mo<strong>de</strong>kwartier is een project dat van <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se wijk Klarendal een mo<strong>de</strong>wijk moet maken met tenminste<br />

nationale bekendheid. Het is een plan van tal van organisaties zoals <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se woningcorporatie Volkshuisves-<br />

ting, Het Hoofdkwartier, Adviesbureau Seinpost, Slak, <strong>de</strong> Hogeschool <strong>Arnhem</strong> Nijmegen en <strong>de</strong> gemeente <strong>Arnhem</strong>.<br />

Volkshuisvesting nam het initiatief voor het Mo<strong>de</strong>kwartier en vervult <strong>de</strong> voortrekkersrol. De eerste vier mo<strong>de</strong>-<br />

on<strong>de</strong>rnemers namen op 26 augustus vorig jaar hun intrek in pan<strong>de</strong>n die door <strong>de</strong> woningcorporatie waren<br />

aangekocht. De organisaties willen met het ambitieuze plan twee vliegen in een klap slaan. Voor jonge talentvolle<br />

ontwerpers is het een stimulans om voor <strong>Arnhem</strong> als werkplek te kiezen. Daarnaast heeft <strong>de</strong> corporatie twee-<br />

duizend woningen in Klarendal. Voor <strong>de</strong> pakweg vijfduizend bewoners in <strong>de</strong>ze woningen wil Volkshuisvesting <strong>de</strong><br />

leefomgeving aantrekkelijker maken.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 21


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Zijm SEAT presenteert <strong>de</strong> nieuwe Ibiza<br />

in <strong>de</strong> Exposurebox op het Velperplein<br />

in <strong>Arnhem</strong><br />

Begin juni is <strong>de</strong> nieuwe SEAT Ibiza in Ne<strong>de</strong>rland<br />

gearriveerd. Om het <strong>Arnhem</strong>se publiek kennis<br />

te laten maken met <strong>de</strong> fraai gelijn<strong>de</strong> nieuwko-<br />

mer van het Spaanse merk, heeft reclamebu-<br />

reau Mediaz Creatie | Communicatie een crea-<br />

tief voorstel gemaakt welke <strong>de</strong> afgelopen twee<br />

weken in <strong>de</strong> Exposurebox op het Velperplein in<br />

<strong>Arnhem</strong> was te bewon<strong>de</strong>ren. Zijm SEAT is <strong>de</strong><br />

eerste lokale on<strong>de</strong>rnemer in Ne<strong>de</strong>rland die dit<br />

impactvolle medium inzet. Rolf Lepp, Business<br />

Unit Manager van Zijm SEAT; ‘De nieuwe SEAT<br />

Product Plus opent<br />

vestiging in <strong>Arnhem</strong><br />

Product Plus Reclamebureau uit Nijmegen heeft<br />

begin juni een twee<strong>de</strong> vestiging in <strong>Arnhem</strong><br />

geopend: ‘Product Plus Reclamebureau <strong>Arnhem</strong>’.<br />

Met <strong>de</strong> opening van een extra bureau geeft het<br />

bedrijf invulling aan haar groeiambities. Chris<br />

Ouweneel heeft <strong>de</strong> dagelijkse leiding van <strong>de</strong> ves-<br />

tiging <strong>Arnhem</strong> en zal zich daarnaast bezighou-<br />

<strong>de</strong>n met accountmanagement en new business.<br />

L A S T IGE M A A T ?<br />

<strong>Arnhem</strong>: Bakkerstraat 52<br />

026-370.46.16, www.miss-jones.nl<br />

(ADVERTENTIES)<br />

Ibiza toert op het moment<br />

in een glazen truck door<br />

Europa. Mediaz Creatie |<br />

Communicatie presenteer-<br />

<strong>de</strong> ons een voorstel met<br />

<strong>de</strong> nieuwe SEAT Ibiza in <strong>de</strong><br />

Exposurebox, we waren<br />

direct razend enthou-<br />

siast!”. Diana van Kesteren<br />

van Mediaz Creatie |<br />

Communicatie; ‘Wij wil<strong>de</strong>n<br />

voor onze klanten telkens<br />

weer met verrassen<strong>de</strong><br />

i<strong>de</strong>eën en ontwerpen komen. De Exposurebox<br />

sluit perfect aan op <strong>de</strong> Europa tour van SEAT’!<br />

De Nieuwe SEAT Ibiza markeert een enorme<br />

sprong voorwaarts op het gebied van <strong>de</strong>sign,<br />

kwaliteit, technologie, veiligheid en uitrusting.<br />

Eigenschappen die er zon<strong>de</strong>r enige twijfel voor<br />

gaan zorgen dat <strong>de</strong> nieuwe Ibiza een absoluut<br />

succesnummer wordt. Uiteraard is <strong>de</strong> nieuwe<br />

SEAT Ibiza ook bij Zijm SEAT aan <strong>de</strong> Marga<br />

klompélaan in <strong>Arnhem</strong> in <strong>de</strong> showroom te<br />

bewon<strong>de</strong>ren.<br />

Product Plus <strong>Arnhem</strong> is te vin<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> Simon<br />

Stevinweg 27. Meer informatie:<br />

www.productplus.nl.<br />

Mr. Ing. Alwin Klein<br />

Advocatenpunt<br />

<strong>Arnhem</strong> Zuid -<br />

De Overmaat 26<br />

Tel : 026-3270134<br />

In<strong>de</strong>plaatsstelling bij bedrijfsruimte.<br />

De wet biedt aan <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>r van bedrijfsruimte <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om bij een verkoop van zijn on<strong>de</strong>rne-<br />

ming met succes te vor<strong>de</strong>ren dat een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> zijn<br />

plaats als huur<strong>de</strong>r inneemt. Het gaat om een<br />

gebouw<strong>de</strong> onroeren<strong>de</strong> zaak bestemt bijvoorbeeld<br />

voor <strong>de</strong> uitoefening van een kleinhan<strong>de</strong>lsbedrijf, een<br />

restaurant, café, afhaal- of besteldienst, ambachtsbe-<br />

drijf. Als een huur<strong>de</strong>r zijn rechten en plichten over-<br />

draagt aan een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> noemt men dit een in<strong>de</strong>plaats-<br />

stelling. Indien <strong>de</strong> verhuur<strong>de</strong>r met een in<strong>de</strong>plaats-<br />

stelling instemt is er uiteraard niets aan <strong>de</strong> hand. Een<br />

verhuur<strong>de</strong>r zal echter lang niet altijd instemmen. In<br />

dat geval kan <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>r bij <strong>de</strong> rechter vor<strong>de</strong>ren dat<br />

<strong>de</strong>ze hem machtigt om een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> in zijn plaats te<br />

stellen. Om een <strong>de</strong>rgelijke machtiging te verkrijgen<br />

moet wel aan een aantal voorwaar<strong>de</strong>n zijn voldaan.<br />

Er moet sprake zijn van overdracht van het in het<br />

gehuur<strong>de</strong> uitgeoefen<strong>de</strong> bedrijf. Ver<strong>de</strong>r moet <strong>de</strong> huur-<br />

<strong>de</strong>r een voldoen<strong>de</strong> zwaarwichtig belang hebben.<br />

Tevens moet <strong>de</strong> nieuwe huur<strong>de</strong>r voldoen<strong>de</strong> waarbor-<br />

gen bie<strong>de</strong>n voor een volledige nakoming van <strong>de</strong><br />

huurovereenkomst én voor een behoorlijke bedrijfs-<br />

voering. Is aan <strong>de</strong>ze voorwaar<strong>de</strong>n voldaan dan wil<br />

dat nog niet zeggen dat <strong>de</strong> rechter een machtiging<br />

verleend. De rechter neemt in zijn beslissing namelijk<br />

alle omstandighe<strong>de</strong>n van het geval mee. De rechter<br />

heeft daarmee een ruime mogelijkheid om <strong>de</strong> belan-<br />

gen van <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> verhuur<strong>de</strong>r af te wegen.<br />

Het is met name hierom dat het lastig is om te voor-<br />

spellen hoe een rechter zal oor<strong>de</strong>len. In het geval dat<br />

een huur<strong>de</strong>r zijn on<strong>de</strong>rneming overdraagt, maar ver-<br />

zuimt (bewust of onbewust) om tijdig een in<strong>de</strong>-<br />

plaatsstelling te vor<strong>de</strong>ren, dan kan <strong>de</strong> nieuwe eigen-<br />

aar van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rneming geen rechten aan <strong>de</strong> huur-<br />

overeenkomst ontlenen. Dit kan verstrekken<strong>de</strong> gevol-<br />

gen hebben. De verhuur<strong>de</strong>r kan bijvoorbeeld een vor-<br />

<strong>de</strong>ring tot ontruiming instellen. Doordat <strong>de</strong> nieuwe<br />

eigenaar geen nieuwe huur<strong>de</strong>r is gewor<strong>de</strong>n kan hij<br />

daartegen niets doen. In<strong>de</strong>plaatsstelling is meestal<br />

niet meer mogelijk als er geruime tijd na <strong>de</strong> over-<br />

dracht van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rneming is verstreken. De in<strong>de</strong>-<br />

plaatsstelling staat dan namelijk niet in direct ver-<br />

band met <strong>de</strong> overdracht van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rneming.<br />

Het is raadzaam om u bij <strong>de</strong> voorgenomen over-<br />

dracht van uw on<strong>de</strong>rneming en daarmee <strong>de</strong> huur-<br />

overeenkomst, te laten adviseren door een advocaat.<br />

PAGINA 22 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS<br />

Column<br />

www.advocatenpunt.nl


ADVERTORIAL<br />

Zorgeloze zomer met Univé Stad en Land<br />

<strong>Arnhem</strong> – Univé Stad en Land wil weten<br />

wat haar klanten bezig houdt, omdat elke<br />

klant bijzon<strong>de</strong>r en belangrijk is als individu.<br />

Onze dienstverlening draait om uw<br />

wensen en vragen. Bij ons bent u geen<br />

nummer. Elke klant is voor ons even<br />

belangrijk.<br />

Univé Stad en Land hecht dan ook veel waar<strong>de</strong><br />

aan het belonen van haar relaties. Dit komt on<strong>de</strong>r<br />

meer tot uiting in het aanbie<strong>de</strong>n van gratis infor-<br />

matieve avon<strong>de</strong>n voor on<strong>de</strong>rnemers en particulie-<br />

ren, een nieuwsbrief speciaal voor bedrijven en<br />

een regelmatig aanbod van leuke kortingen in het<br />

le<strong>de</strong>nmagazine ‘Voor Elkaar’. Sinds vorig jaar is<br />

Univé Stad en Land ook in het bezit van haar eigen<br />

luchtballon. Wellicht hebt u hem al eens voorbij<br />

zien varen? Onze relaties maken kans om <strong>de</strong> unie-<br />

ke ervaring van een ballonvaart te beleven.<br />

Muziekzomer<br />

Univé Stad en Land wil dicht bij haar klanten<br />

staan, mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> maatschappij. Dit komt on<strong>de</strong>r<br />

meer tot uiting in het sponsoren en on<strong>de</strong>rsteunen<br />

van lokale sportieve en culturele evenementen en<br />

activiteiten. Deze zomer is er bijvoorbeeld een<br />

keur aan muzikaal jong toptalent te ont<strong>de</strong>kken op<br />

podia door heel Gel<strong>de</strong>rland vanwege <strong>de</strong><br />

Internationale Muziekzomer van het NJO<br />

(Nationaal Jeugd Orkest). Univé Stad en Land is<br />

hoofdsponsor van <strong>de</strong> Internationale Muziekzomer.<br />

Wij willen u graag laten meegenieten van <strong>de</strong>ze<br />

mooie (luister)momenten. Relaties profiteren van<br />

een speciale entreeprijs door het gebruiken van <strong>de</strong><br />

unieke kortingsco<strong>de</strong>. Bovendien is er ook een aan-<br />

tal exclusieve concerten geselecteerd die helemaal<br />

gratis zijn voor Univé-relaties. In uw regio is dit<br />

het concert op 15 augustus – een blazersensemble<br />

van <strong>de</strong> NJO Summer Aca<strong>de</strong>my - in het Musis<br />

Sacrum in <strong>Arnhem</strong> en het groot symfonieorkest<br />

dat op 23 augustus in Nijmegen in <strong>de</strong> Vereeniging<br />

speelt. Wij dragen klassieke muziek een warm hart<br />

toe en zien u graag zorgeloos genieten en ont-<br />

spannen. Het festivalprogramma is te verkrijgen in<br />

<strong>de</strong> Univé Stad en Land winkels of te vin<strong>de</strong>n op<br />

www.muziekzomer.nl.<br />

Ook zorgeloos <strong>de</strong> zomer in? Maak nu een afspraak<br />

met één van <strong>de</strong> zakelijke adviseurs voor een<br />

on<strong>de</strong>rnemersscan. U wilt toch ook een hel<strong>de</strong>r<br />

inzicht hebben in <strong>de</strong> risico’s die u loopt als on<strong>de</strong>r-<br />

nemer? En precies weten wat u allemaal moet<br />

regelen als u personeel in dienst heeft? Of wie<br />

weet heeft u als (starten<strong>de</strong>) on<strong>de</strong>rnemer behoefte<br />

aan een sparringpartner? Dan is Univé Stad en<br />

Land <strong>de</strong> juiste gesprekspartner. Een organisatie<br />

zon<strong>de</strong>r winstoogmerk, mét scherpe premies,<br />

advies op maat en hulp in <strong>de</strong> winkel bij <strong>de</strong> afhan-<br />

<strong>de</strong>ling van een scha<strong>de</strong>.<br />

Bel nu voor een afspraak met onze binnendienst<br />

Bedrijven, tel. (0571) 27 71 22.<br />

Univé Stad en Land is on<strong>de</strong>r meer te vin<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>de</strong> Ir. J.P. van Muylwijkstraat 68 b-c in <strong>Arnhem</strong>.<br />

Een persoonlijk gesprek met één van onze zakelij-<br />

ke adviseurs kan plaatsvin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> winkel, maar<br />

ook bij u op kantoor of op uw privé-adres.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!