19.09.2013 Views

Faculteit Toegepaste Bio ... - Hogeschool Gent

Faculteit Toegepaste Bio ... - Hogeschool Gent

Faculteit Toegepaste Bio ... - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aanvullingen bij en afwijkingen op de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013<br />

Geassocieerde faculteit <strong>Toegepaste</strong> <strong>Bio</strong> - ingenieurswetenschappen<br />

Academiejaar 2012-2013<br />

Artikel 1. Afwezigheid op de examens<br />

De studenten moeten bij ieder examen hun identiteitskaart / studentenkaart kunnen voorleggen en<br />

de aanwezigheidslijst tekenen als bewijs dat zij aan het examen deelgenomen hebben.<br />

Wanneer de afwezigheid voor een examen niet gewettigd is, wordt de student “AFWEZIG” genoteerd<br />

voor dat opleidingsonderdeel in de puntenadministratie.<br />

Artikel 2. Inhaalexamens<br />

In toepassing van artikel 48 van de Onderwijs- en examenregeling kunnen op basis van ernstige<br />

redenen of in geval van overmacht inhaalexamens georganiseerd worden. De student dient het<br />

formulier “Wijziging van examenschikking” in te vullen, te laten ondertekenen door de examinator<br />

en het volledig ingevulde formulier in te dienen op het examensecretariaat. De voorzitter van de<br />

examencommissie keurt desgevallend de voorgestelde regeling goed of zal de reden van weigering<br />

meedelen.<br />

Een aanvraag voor een “Wijziging van examenschikking” impliceert niet automatisch dat er een<br />

inhaalexamen kan georganiseerd worden.<br />

Artikel 3. Examenorganisatie bij een geïndividualiseerd traject<br />

Een student die ingeschreven is met een geïndividualiseerd traject legt de examens af van het<br />

jaarprogramma waarvoor hij/zij ingeschreven is. Er dient prioriteit gegeven te worden aan de<br />

examens van het laagste jaar.<br />

Voor de examens van de opleidingsonderdelen die hij/zij in de hogere jaren volgt, legt hij/zij in<br />

principe ook de examens af op de dagen en de uren die specifiek voor deze jaarprogramma’s zijn<br />

voorzien. Indien bepaalde examens echter op dezelfde dag vallen met de examens van een<br />

opleidingsonderdeel in een lager jaar waarvoor de student ingeschreven is, werkt de student met de<br />

examinator een regeling uit voor de examens in het hoger jaar die ter goedkeuring voorgelegd wordt<br />

aan de voorzitter van de examencommissie. Daartoe kan een formulier “Wijziging van<br />

examenschikking” afgehaald worden op het examensecretariaat.<br />

1


Artikel 4. Examenbeslissing voor een jaarprogramma<br />

Artikel 59 §1 van de OER bepaalt dat een opleidingsonderdeel waarvoor de student geen 10/20 heeft<br />

behaalt, hernomen dient te worden. De examencommissie kan beslissen een opleidingsonderdeel te<br />

delibereren zodat het niet hernomen moet worden.<br />

In toepassing van artikel 59 kan een student ingeschreven met diplomacontract of een<br />

examencontract voor het behalen van een diploma enkel gedelibereerd worden indien voldaan is<br />

aan volgende cumulatieve criteria:<br />

−Het tekort om te slagen voor één of twee opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 1% van het<br />

gewogen totaal van het jaarprogramma waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd.<br />

Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te<br />

vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend 1 .<br />

−De student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende jaarprogramma minimaal 8/20<br />

behaald.<br />

−De student heeft in het betreffende jaarprogramma voor maximaal twee opleidingsonderdelen<br />

minder dan 10/20 behaald.<br />

−De student behaalde een totaal van minimaal 50% voor het jaarprogramma.<br />

Indien een student niet voldoet aan de vastgelegde criteria kan de examencommissie voor een<br />

jaarprogramma beslissen dat de student toch geslaagd wordt verklaard. Deze beslissing kan enkel in<br />

uitzonderlijke omstandigheden worden genomen en dient voor elk geval afzonderlijk en concreet te<br />

worden gemotiveerd.<br />

Artikel 5. Evaluatie van de onderwijsactiviteiten, controle en sancties voor afwezigheden van<br />

studenten<br />

§ 1. Hoorcolleges (theorie) : periodegebonden evaluatie (examen).<br />

Het examen van de hoorcolleges (theorie) wordt mondeling (met schriftelijke voorbereiding) of<br />

schriftelijk afgenomen. De student wordt over de manier van examineren ingelicht via de<br />

studiefiches.<br />

De examens van de hoorcolleges (theorie) worden afgenomen in de eerste en tweede examenzittijd.<br />

§ 2. Werkcolleges en begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten : niet-<br />

periodegebonden (permanente) evaluatie tijdens het academiejaar en/of periodegebonden evaluatie<br />

(examen).<br />

De quotering voor de werkcolleges (oefeningen, labo’s, practica en seminaries) en het begeleid<br />

zelfstandig leren en externe leeractiviteiten gebeurt onder de vorm van niet- periodegebonden<br />

(permanente) evaluatie, eventueel gecombineerd met een eindtoets. Bijgevolg gelden de<br />

1 Voor een modeltraject van 60 studiepunten is het gewogen totaal 1200 en is het maximaal tekort 12.<br />

Bijvoorbeeld: Volgens deze bepaling kan deliberatie voor een opleidingsonderdeel van 6<br />

studiepunten waarop de student een 8/20 behaalde.<br />

2


toegekende punten voor de eerste en tweede examenzittijd. Er wordt dus in principe geen tweede<br />

examenzittijd ingericht, tenzij anders vermeld in de studiefiche.<br />

Indien er conform de studiefiche voor een opleidingsonderdeel een tweede examenzittijd wordt<br />

toegestaan moet de student tijdens de feedback na de eerste examenzittijd overleggen met de<br />

lesgever van de oefeningen over deelname aan de tweede examenzittijd voor de oefeningen. Indien<br />

de student niet deelneemt worden de punten van de eerste examenzittijd behouden zoals voor de<br />

andere oefeningen waarvoor geen tweede examenzittijd wordt ingericht.<br />

In uitzonderlijke gevallen kan er voor de oefeningen naar de tweede examenzittijd toe, aan de<br />

student een remediërende alternatieve opdracht worden opgelegd. Hierover wordt beslist tijdens de<br />

deliberatie door de examencommissie.<br />

§ 3. Controle en sancties voor afwezigheden voor de oefeningen, labo’s en seminaries en het<br />

begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten<br />

1° De aanwezigheid van de studenten voor de oefeningen, labo’s, practica en seminaries en het<br />

begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten is verplicht.<br />

Wettige afwezigheden worden gestaafd via een attest overhandigd aan het<br />

studentensecretariaat. Eventuele vergissingen kunnen dan worden rechtgezet.<br />

In geval van betwisting wordt de handtekening van de student op de aanwezigheidslijsten als<br />

geldig bewijs aanvaard. De door de studenten getekende aanwezigheidslijsten moeten door<br />

de lesgever bewaard worden tot 90 dagen na de feedback van de tweede examenzittijd van<br />

het academiejaar.<br />

In geval van afwezigheid om gegronde redenen of gevallen van heirkracht (vb. ziekte),<br />

kunnen projectstudies, oefeningen of labosessies ingehaald worden mits akkoord van de<br />

lesgever.<br />

Procedure: De student dient in dit geval onmiddellijk na zijn afwezigheid persoonlijk contact<br />

op te nemen met de lesgever van de oefeningen, labo’s, practica en/of seminaries en te<br />

vragen op welke wijze hij deze eventueel kan inhalen. De student legt een fotokopie van het<br />

attest voor aan de lesgever als bewijs van gewettigde afwezigheid.<br />

Een student die de procedure niet heeft gevolgd wordt door de lesgever schriftelijk in<br />

gebreke gesteld.<br />

2° De evaluatie van het totaal aantal afwezigheden per opleidingsonderdeel gebeurt door de<br />

titularis op voorstel van de lesgevers. Deze evaluatie gebeurt voor de blok- en<br />

examenperiode en de student kan door de titularis schriftelijk in gebreke worden gesteld.<br />

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 20% kan aanleiding geven tot de quotatie<br />

“AFWEZIG” voor het volledige opleidingsonderdeel in de puntenadministratie.<br />

3° Indien een student laattijdige is ingeschreven kan de opleidingscommissie in afwijking van<br />

punt 1° beslissen om de te verwerven competenties van reeds gemiste werkcolleges en het<br />

begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten via een alternatieve opdracht te laten<br />

compenseren.<br />

3


Artikel 6. Quotering van opleidingsonderdelen<br />

§ 1. Wijze van vastleggen van de eindquotatie van samengestelde opleidingsonderdelen die<br />

bestaan uit twee of meer deelopleidingsonderdelen<br />

1° De opleidingscommissie heeft de gewichten van de deelopleidingsonderdelen bij<br />

samengestelde opleidingsonderdelen bepaald en de titularis is verantwoordelijk voor de<br />

correcte vermelding in de studiefiche.<br />

2° De eindquotatie voor een samengesteld opleidingsonderdeel bestaande uit twee of meer<br />

deelopleidingsonderdelen wordt rekenkundig berekend (gewogen gemiddelde) op basis van<br />

de behaalde examencijfers voor de deelopleidingsonderdelen. De examinatoren kunnen bij<br />

een examencijfer van 7 of minder op 20 voor een bepaald deelopleidingsonderdeel het<br />

gewogen gemiddelde blijven hanteren om de eindquotatie te bepalen. De examinatoren<br />

kunnen evenwel bij een examencijfer van 7 of minder op 20 voor een bepaald<br />

deelopleidingsonderdeel, waarbij de student zijn bekwaamheid voor bepaalde<br />

deelcompetenties nog onvoldoende heeft bewezen, afwijken van de rekenkundige<br />

berekening (gewogen gemiddelde) voor de eindquotatie van het samengesteld<br />

opleidingsonderdeel. De punten kunnen in dit geval bij consensus worden toegekend.<br />

3° Er worden geen deelcijfers overgedragen worden naar een volgend academiejaar.<br />

§ 2. Wijze van vastleggen van de eindquotatie van opleidingsonderdelen die bestaan uit twee of<br />

meer onderwijsvormen<br />

1° Opleidingsonderdelen kunnen uit meerdere onderwijsactiviteiten bestaan, met name uit<br />

verschillende onderwijsvormen zoals uren hoorcolleges en/of uren werkcolleges en/of uren<br />

begeleid zelfstandig leren en externe leeractiviteiten. Voor opleidingsonderdelen die uit<br />

verschillende onderwijsactiviteiten bestaan, kunnen in de studiefiche de wegingcoëfficiënten<br />

van de afzonderlijke onderwijsvormen opgenomen worden. De opleidingscommissie bepaalt<br />

deze coëfficiënten en de titularis is verantwoordelijk voor de correcte vermelding in de<br />

studiefiche.<br />

2° Bij opleidingsonderdelen die uit verschillende onderwijsactiviteiten bestaan, komt de<br />

eindquotatie tot stand op basis van het gewogen gemiddelde. De examinatoren kunnen bij<br />

examencijfers van 7 of minder op 20 voor een bepaalde onderwijsvorm (hoorcolleges,<br />

werkcolleges of begeleid zelfstandig leren of externe leeractiviteiten) van een<br />

opleidingsonderdeel het gewogen gemiddelde blijven hanteren om de eindquotatie te<br />

bepalen. De examinatoren kunnen evenwel bij een examencijfer van 7 of minder op 20 voor<br />

een bepaalde onderwijsvorm (hoorcolleges, werkcolleges of begeleid zelfstandig leren of<br />

externe leeractiviteiten) van een opleidingsonderdeel, waarbij de student zijn bekwaamheid<br />

voor bepaalde deelcompetenties nog onvoldoende heeft bewezen, afwijken van de<br />

rekenkundige berekening (gewogen gemiddelde) voor het opleidingsonderdeel. De punten<br />

kunnen in dit geval bij consensus worden toegekend. De student zal in de tweede<br />

examenzittijd enkel opnieuw examen dienen af te leggen voor de onderwijsvorm waarvoor<br />

de deelcompetenties nog niet voldoende bewezen zijn.<br />

3° Voor een niet geslaagd opleidingsonderdeel kunnen geen deelcijfers (behaald voor een<br />

bepaalde onderwijsvorm : hoorcolleges, werkcolleges of begeleid zelfstandig leren of externe<br />

leeractiviteiten) overgedragen worden naar een volgend academiejaar.<br />

4


Artikel 7. Stage<br />

§ 1. Voor elke stageactiviteit dient, in toepassing van artikel 4 §3 van de onderwijs- en<br />

examenregeling, een stageovereenkomst (model van de <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> - directie Onderwijs)<br />

opgesteld te worden en ondertekend door de stagegever, de student en de decaan.<br />

§ 2. In de studiefiches kan informatie worden gevonden over de stage. Het uitvoeren van een<br />

stage in een bedrijf of andere werkorganisatie veronderstelt dat de stagiair probleemgericht werkt.<br />

De stage-inhoud kan zowel wetenschappelijk, sociaal- economisch, technisch- commercieel zijn, doch<br />

onderscheidt zich duidelijk van de uitvoering van routinematige activiteiten. Het aanleren van<br />

technische vaardigheden is eerder ondergeschikt aan andere vormen van ontplooiing zoals zich<br />

aanpassen aan een nieuwe werkomgeving, leren werken in teamverband, mondelinge en schriftelijke<br />

rapportering, kennis maken met de economische realiteit van bedrijfsleven of organisatie.<br />

Aangezien gestreefd wordt naar een polyvalente opleiding, worden overlappingen en dubbel gebruik<br />

van masterproef en stage niet aanvaard. De masterproef kan dus geen verdere uitdieping zijn van de<br />

stage. De onderwerpen van masterproef en stage kunnen wel binnen dezelfde discipline gesitueerd<br />

worden, maar moeten duidelijk verschillen.<br />

De stageplaats wordt aangereikt door de vakgroep. De keuze van de stageplaats is gebaseerd op een<br />

grondige doorlichting in relatie tot de doelstellingen en is de verantwoordelijkheid van de<br />

vakgroepen. Een student kan zelf geen stageplaats aangeven. De stage onderscheidt zich volledig van<br />

een vakantiejob daar er geen betaling is.<br />

§ 3. De mogelijkheid om een stage te volgen, wordt voorzien via het pakket keuzevakken en heeft<br />

een duur van 4 weken. Gezien de duur van vier weken, wordt de stage meestal in het zomerverlof<br />

uitgevoerd tussen het derde bachelorjaar/ schakeljaar en het masterjaar.<br />

§ 4. De stage wordt begeleid door iemand van het bedrijf en door een OP- lid. Deze begeleiders<br />

hebben regelmatig contact.<br />

§ 5. Na het beëindigen van de stage moet een stageverslag in 3 exemplaren ingediend worden.<br />

§ 6. Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste stageverslagen, worden deze niet via de<br />

bibliotheek consulteerbaar gesteld. Het ondertekenen van een overeenkomst inzake confidentialiteit<br />

zal in onderling overleg gebeuren tussen het stagebedrijf en de faculteit.<br />

§ 7. De stage wordt aan de hand van de SAM- schaal beoordeeld door de verantwoordelijke van<br />

het stagebedrijf. De stageverslagen worden geëvalueerd door een examenjury, bestaande uit<br />

minstens drie OP- leden. De mondelinge stagepresentaties worden in principe buiten de<br />

examenperiodes georganiseerd.<br />

Artikel 8. Masterproef<br />

§ 1. Studenten met een geïndividualiseerd traject die gelijktijdig opleidingsonderdelen volgen in<br />

het schakel- of voorbereidingsprogramma of in de academisch gerichte bachelor en de<br />

masteropleiding kunnen slechts na het behalen van het bachelordiploma of het getuigschrift van het<br />

schakel- of voorbereidingsprogramma de masterproef opnemen in hun studietraject.<br />

5


§ 2. Definities :<br />

Een masterproef: een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Een masterproef<br />

wordt uitgevoerd onder de begeleiding van een promotor.<br />

Coördinator : een lid van het onderwijzend personeel dat instaat voor de organisatie van de<br />

masterproef.<br />

De faculteitsraad stelt jaarlijks één of meerdere coördinatoren aan. De coördinator fungeert als<br />

voorzitter voor de desbetreffende leescommissie.<br />

Promotor : de titularis, lid van het onderwijzend personeel, die de student inhoudelijk en vormelijk<br />

begeleidt bij de realisatie van de masterproef. De student kan in samenspraak met de ombudsman<br />

de aangeduide promotor wraken. De promotor maakt deel uit van de examencommissie en van de<br />

leescommissie.<br />

Co- promotor : een OP-lid van de associatie U<strong>Gent</strong> kan de promotor bijstaan en adviseren bij de<br />

beoordeling van de student.<br />

Leescommissie : deskundigen van binnen en/of buiten de hogeschool die de promotor adviseren bij<br />

de beoordeling van een masterproef. Deze personen maken geen deel uit van de examencommissie.<br />

§ 3. Taal masterproef :<br />

Gelet op artikel 9 Gedragscode onderwijstaal anders dan het Nederlands, §2 punt 4, van de<br />

onderwijs- en examenregeling van de Ho<strong>Gent</strong> kan de opmaak van de masterproef in het Engels een<br />

meerwaarde voor de student betekenen. De voorzitter van de examencommissie kan daarvoor zijn<br />

toestemming geven op voorstel van de promotor.<br />

§ 4. Organisatie van de begeleiding en de beoordeling :<br />

- De openbaarheid moet gewaarborgd worden.<br />

- De promotoren worden aangeduid en opgenomen in de examencommissie.<br />

- De promotor begeleidt en evalueert de activiteiten van de student verdeeld over het ganse<br />

jaar.<br />

- De promotor is verantwoordelijk voor de beoordeling en het toekennen van de punten.<br />

- De promotor bepaalt vooraf in overleg met de leden van de leescommissie het verloop van<br />

de beoordeling.<br />

- Plaats van de beoordeling: de beoordelingen moeten plaatsvinden op de vastgestelde dagen<br />

en locaties, zoals aangeduid op het examenrooster. Beoordelingen kunnen slechts<br />

plaatsvinden buiten de gebouwen van de faculteit mits goedkeuring van de decaan.<br />

§ 5. Samenstelling van de leescommissie :<br />

- De leescommissie bestaat uit minstens drie leden, nl. de promotor en minstens twee leden<br />

van het onderwijzend personeel van academische opleidingen van de associatie Universiteit<br />

<strong>Gent</strong>. De leden van de leescommissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de<br />

faculteitsraad.<br />

§ 6. Evaluatie van de masterproef:<br />

6


- De quotering van de masterproef is het resultaat van een niet- periodegebonden<br />

(permanente) evaluatie van het jaarwerk en van een waardering van het eindproduct.<br />

- Bij de beoordeling door de jury zal de betrokken student zijn masterproef verklaren en<br />

verdedigen. Deze verdediging is openbaar.<br />

De promotor formuleert de motieven bij een onvoldoende voor de masterproef, die integraal<br />

opgenomen worden in het proces-verbaal van de examencommissie.<br />

§ 7. Plagiaat :<br />

Het overnemen van kleine of grote stukken tekst, figuren, tabellen, cijfermateriaal, enz. uit boeken,<br />

tijdschriften, cursussen, eindwerken, jaarverslagen, internet, enz. wordt beschouwd als<br />

onregelmatigheid conform art. 60 van de Onderwijs- en examenregeling, als niet is voldaan aan al de<br />

volgende voorwaarden :<br />

- de bronvermelding is duidelijk, correct en volledig;<br />

- het is toegelaten de bron te gebruiken (auteursrecht, confidentialiteit, …);<br />

- de citaten worden ondersteunend gebruikt binnen een eigen tekst (dus eigen structuur,<br />

eigen gedachteontwikkeling, …);<br />

- er is een persoonlijke verwerking van de geciteerde stukken in de eigen tekst.<br />

Het vertalen van stukken tekst zonder zowel duidelijke verwijzing naar de bron als persoonlijke<br />

verwerking is ook plagiaat. Alle stukken tekst die men doet voorkomen als eigen werk terwijl zij dat<br />

niet zijn, zijn plagiaat en worden als onregelmatigheid gesanctioneerd.<br />

Artikel 9. Procedure opvolging en beoordeling masterproef<br />

Deze procedure vormt de leidraad voor de opvolging en de beoordeling van de masterproef .<br />

§ 1. Verantwoordelijken :<br />

De promotoren van de masterproef zijn verantwoordelijk voor de opvolging (permanente evaluatie)<br />

en de eindbeoordeling van de masterproef. De eindbeoordeling gebeurt in overleg met en na<br />

goedkeuring van de voltallige leescommissie.<br />

§ 2. Werkwijze :<br />

2.1. Timing:<br />

2.1.1. Opstart procedure<br />

- meedelen van onderwerp masterproef tijdens periode april-juni van het derde modeltraject<br />

van de Bachelor;<br />

- per 1 juli of 1 oktober (in geval van 2 de zittijd) vastlegging van definitief onderwerp en starten<br />

van werkzaamheden masterproef:<br />

o aanduiding van promotor en begeleidingsteam (aantal personen in functie van gestelde<br />

problematiek; het begeleidingsteam bestaat bij voorkeur uit de interne leden van de<br />

leescommissie);<br />

o in samenspraak met promotor en begeleidingsteam wordt een werkplan opgemaakt; dit<br />

houdt verwijzingen in naar de literatuurstudie en naar het experimenteel gedeelte;<br />

7


2.1.2. Verloop van de niet- periodegebonden (permanente) evaluatie<br />

- 1 ste evaluatie door promotor en begeleidingsteam 5 de week van het academiejaar:<br />

o te beoordelen:<br />

activiteitenverslag of werkboek;<br />

vorderingen i.v.m. de literatuurstudie;<br />

o op basis van eerste resultaten wordt de structuur van de masterproef uitgewerkt;<br />

o werkplan wordt eventueel bijgestuurd;<br />

o de evaluatie gebeurt met het "formulier permanente evaluatie" en de student tekent voor<br />

gezien;<br />

- 2 de evaluatie door promotor en begeleidingsteam in de 12 de week van 1 ste semester van<br />

het academiejaar:<br />

o te beoordelen:<br />

activiteitenverslag of werkboek;<br />

bereikte proefresultaten;<br />

resultaten van literatuurstudie (op basis van reeds uitgewerkte teksten);<br />

o structuur van de masterproef en werkplan worden eventueel bijgewerkt;<br />

o de evaluatie gebeurt met het "formulier permanente evaluatie" en de student tekent voor<br />

gezien;<br />

- 3 de evaluatie door promotor en begeleidingsteam in de 8 ste week van 2 de semester van het<br />

academiejaar:<br />

o te beoordelen:<br />

volledige versie van masterproef;<br />

proefresultaten;<br />

o laatste bijsturing van structuur van de masterproef;<br />

o verplichte raadpleging door student van leden van de leescommissie die niet zouden<br />

behoren tot de begeleidingscommissie;<br />

2.2. Indienprocedure :<br />

De masterproef wordt in zijn geheel tegen de daartoe voorziene datum (vrijdag 24 mei 2013) en na<br />

goedkeuring door de promotor en de leescommissie ingediend op het studentensecretariaat.<br />

2.3. Eindbeoordeling masterproef:<br />

2.3.1. Procedure :<br />

- de promotor vraagt de leescommissie om haar evaluatie aan te brengen op het<br />

evaluatieformulier minstens één week voor de openbare verdediging;<br />

- de leden van de leescommissie overhandigen aan de coördinator voor de masterproef per<br />

student een formulier “evaluatie van de masterproef” met de toegekende evaluatiescores,<br />

dit ten laatste twee dagen voor de verdediging van de masterproef;<br />

8


- na de verdediging van de masterproef krijgen de aanwezige leden van de leescommissie de<br />

evaluatiescores voorgelegd en wordt na het toekennen van de punten voor de openbare<br />

verdediging bij consensus een totaalcijfer als eindbeoordeling vastgelegd;<br />

- indien de student niet slaagt voor de masterproef wordt door de promotor een<br />

motiveringsrapport toegevoegd aan de beslissing van de examencommissie, tevens worden<br />

alle punten bij deze beslissing gevoegd.<br />

2.3.2. Beoordelingscriteria en wegingscoëfficiënten :<br />

Permanente evaluatie 3/10<br />

Wetenschappelijke waarde en kwaliteit 5/10<br />

Presentatie 1/10<br />

Verdediging 1/10<br />

Artikel 10. Schakelprogramma naar Master in de biowetenschappen en Master in de<br />

industriële wetenschappen: biochemie<br />

§ 1. voor verwante opleidingen :<br />

Worden de studenten ingeschreven op basis van vastgelegde schakelprogramma’s, rekening<br />

houdend met de vooropleiding.<br />

§ 2. voor niet verwante opleidingen :<br />

De studietrajectbegeleider overlegt met de voorzitter van de opleidingscommissie of zijn vervanger<br />

en adviseert de decaan die een beslissing neemt.<br />

Artikel 11. Organisatie van het onderwijs in de faculteit<br />

§ 1. Semesterplan<br />

Indien de aard van het opleidingsonderdeel het niet toelaat om het in één semester in te richten, kan<br />

hiervoor een afwijking worden toegestaan. In toepassing van artikel 46 §1 van de onderwijs- en<br />

examenregeling worden bepaalde opleidingsonderdelen georganiseerd als jaaropleidingsonderdeel.<br />

Periodegebonden evaluaties van jaaropleidingsonderdelen vinden plaats in de tweede<br />

examenperiode van de eerste examenzittijd.<br />

In bepaalde gevallen kan voor de masterproef afgeweken worden van de semesterorganisatie op<br />

gemotiveerde schriftelijke aanvraag van de student gericht aan de faculteitsraad.<br />

§ 2. Volgtijdelijkheid en vereiste begincompetenties<br />

Bij de opbouw van de opleidingsprogramma’s werd de volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen<br />

bepaald.<br />

In de studiefiche worden door de opleidingscommissie de begincompetenties vastgelegd inzake het<br />

gevolgd hebben of geslaagd zijn voor een opleidingsonderdeel of het bezitten van de competenties<br />

9


vooraleer een student een examen kan afleggen voor een ander opleidingsonderdeel. De student<br />

moet bij de opbouw van zijn studietraject deze volgtijdelijkheid respecteren.<br />

Op aanvraag aan de faculteitsraad kunnen afwijkingen op de volgtijdelijkheid worden toegestaan. De<br />

studietrajectbegeleider overlegt met de voorzitter van de opleidingscommissie of zijn vervanger en<br />

adviseert de decaan die een beslissing neemt.<br />

De volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen kan worden afgeleid uit de<br />

volgtijdelijkheidstabellen (bijlage 1) die te raadplegen zijn op de elektronische leeromgeving.<br />

§ 3. Geïndividualiseerd traject<br />

Conform artikel 35 §3 punt 2° van de onderwijs- en examenregeling van de Ho<strong>Gent</strong> zal de student<br />

tijdig de aanvraag voor zijn geïndividualiseerd traject richten aan de faculteitsraad.<br />

De ondertekening van dit individueel jaarprogramma dient te gebeuren vóór 1 december van het<br />

lopende academiejaar voor de opleidingsonderdelen van het 1 ste semester en vóór 15 maart van het<br />

lopende academiejaar voor de opleidingsonderdelen van het 2 de semester.<br />

Er kunnen geen wijzigingen meer aan het curriculum aangebracht worden vanaf 1 december voor de<br />

opleidingsonderdelen van het 1 ste semester en vanaf 15 maart voor de opleidingsonderdelen van het<br />

2 de semester.<br />

§ 4. Inschrijving voor een examencontract / creditcontract<br />

De inschrijvingsmogelijkheden voor een examencontract / creditcontract van de opleidingen worden<br />

weergegeven in de studiefiches.<br />

Bij het vastleggen van het studietraject voor een examen- of creditcontract wordt in toepassing van<br />

artikel 35 §4 van de Onderwijs- en examenregeling rekening gehouden met de toelatingsvereisten en<br />

vereiste begincompetenties zoals gestipuleerd in de studiefiches en de volgtijdelijkheidstabel.<br />

De studietrajectbegeleider overlegt met de voorzitter van de opleidingscommissie of zijn vervanger<br />

en adviseert de decaan die een beslissing neemt.<br />

10


FOER GTB Bijlage 1<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Bachelor in de biowetenschappen 2012-2013<br />

Cluster 1 ste voltijds jaar 2 de voltijds jaar 3 de voltijds jaar<br />

Wiskunde, fysica<br />

en ICT<br />

Chemie<br />

<strong>Bio</strong>- en ecologische<br />

wetenschappen<br />

Economie en<br />

maatschappij<br />

Wiskunde I<br />

Wiskunde II<br />

Wiskunde III<br />

Statistiek<br />

Informatica 1 Informatica 2<br />

Algemene en anorganische chemie I<br />

Algemene en anorganische chemie II<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Algemene dierkunde<br />

Bouw en fysiologie van het dier<br />

Algemene en anorganische chemie I + II<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Algemene dierkunde<br />

Bouw en fysiologie van het dier<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Organische chemie<br />

Genetica<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Algemene en anorganische chemie I + II Microbiologie<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

Voedingsleer<br />

Analytische chemie<br />

<strong>Bio</strong>technologie<br />

Milieukunde<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Algemene dierkunde<br />

Bouw en fysiologie van het dier<br />

Ethiek<br />

Algemene economie Ondernemersvaardigheden<br />

11


FOER GTB Bijlage 1<br />

Cluster 1 ste voltijds jaar 2 de voltijds jaar 3 de voltijds jaar<br />

Ingenieurstechnieken<br />

Bachelorproef<br />

Landbouwkunde<br />

Wiskunde I + II<br />

Fysica I + II<br />

Ingenieurswetenschappen<br />

Wiskunde III<br />

Fysica III<br />

Statistiek<br />

Alle opleidingsonderdelen van het 1 ste en 2 de modeltraject Ba in de biowetenschappen<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Algemene dierkunde<br />

Bouw en fysiologie van het dier<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Algemene dierkunde<br />

Algemene en anorganische chemie I + II<br />

Algemene en anorganische chemie I + II<br />

Algemene dierkunde<br />

Bouw en fysiologie van het dier<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Verteringsfysiologie van dieren<br />

Fysica III<br />

Ingenieurswetenschappen<br />

Organische chemie<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Microbiologie<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

Agro-ingenieurstechnieken<br />

Proefopzet en dataverwerking<br />

Bachelorproef: geïntegreerd project<br />

Landbouwmechanisatie en agro-constructies<br />

Gewasbescherming<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Voortplantingsfysiologie en dieren<br />

12


FOER GTB Bijlage 1<br />

Cluster 1 ste voltijds jaar 2 de voltijds jaar 3 de voltijds jaar<br />

Tuinbouwkunde<br />

Voedingsindustrie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Algemene en anorganische chemie I + II<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Fysica I + II<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Algemene dierkunde<br />

Algemene en anorganische chemie I + II<br />

Algemene en anorganische chemie I + II<br />

Algemene en anorganische chemie I + II<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Genetica<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

Plantenweefselteelt<br />

Tuinbouwplantenteelt en –techniek Beschermde teelten<br />

Organische chemie<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Microbiologie<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Gewasbescherming<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Organische chemie<br />

Instrumentele technieken en levensmiddelenanalyse<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Microbiologie<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Levensmiddelenmicrobiologie<br />

Levensmiddelenchemie<br />

Fysica III<br />

Wiskunde III Eenheidsprocessen in de voedingsindustrie<br />

13


FOER GTB Bijlage 1<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde 2012-2013<br />

Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen / Schakelprogramma Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Gewasbescherming<br />

Genetica<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Algemene dierkunde<br />

Bouw en fysiologie van het dier<br />

Verteringsfysiologie<br />

Voortplantingsfysiologie<br />

Gewasbescherming<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Landbouwmechanisatie en agroconstructies<br />

Verteringsfysiologie<br />

Voortplantingsfysiologie<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Genetica<br />

Verteringsfysiologie<br />

Voedingsleer<br />

Algemene economie<br />

Ondernemersvaardigheden<br />

Eindcompetenties Ba in de biowetenschappen<br />

Met succes het schakelprogramma gevolgd hebben<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Genetica<br />

Proefopzet en dataverwerking<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Gewasbescherming<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

Afstudeerrichting plantaardige en dierlijke productie<br />

Plant- en gewaswetenschappen 1 en 2<br />

Dierlijke productiesystemen 1 en 2<br />

Rundveevoeding<br />

Geïntegreerde plantaardige en dierlijke productie<br />

Voeding éénmagigen<br />

Toegepast management<br />

Masterproef<br />

Keuze plantaardige en dierlijke productie<br />

Plantenveredeling en -vermeerdering<br />

Fytofarmacie en toxicologie<br />

14


FOER GTB Bijlage 1<br />

Algemene dierkunde<br />

Organische chemie<br />

Verteringsfysiologie van dieren<br />

Voortplantingsfysiologie en dieren<br />

Voedingsleer<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Genetica<br />

Proefopzet en dataverwerking<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Tuinbouwplantenteelt- en techniek<br />

Gewasbescherming<br />

Algemene dierkunde<br />

Organische chemie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Tuinbouwplantenteelt en -techniek<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Tuinbouwplantenteelt en –techniek<br />

Genetica<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Beschermde teelten<br />

<strong>Bio</strong>technologie<br />

Algemene economie<br />

Ondernemersvaardigheden<br />

Eindcompetenties Ba in de biowetenschappen<br />

Met succes het schakelprogramma gevolgd hebben<br />

Keuze dierenmanagement<br />

Voeding van gezelschapsdieren<br />

Plantenveredeling en -vermeerdering<br />

Fytofarmacie en toxicologie<br />

Bomenteelt<br />

Nutriëntenbeheer<br />

Groei- en ontwikkelingsbeheersing bij planten<br />

Toegepast management<br />

Masterproef<br />

Keuze tuinbouwproductie<br />

Tuinbouwplantenteelt en –techniek Fruitteelt<br />

Algemene en anorganische chemie I en II<br />

Hydroteelt en grondloze teelten<br />

Tuinbouwplantenteelt en –techniek<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Tuinbouwplantenteelt en -techniek<br />

Plant- en gewaswetenschappen 2<br />

Gewasbescherming<br />

Genetica<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

Afstudeerrichting tuinbouwkunde<br />

15


FOER GTB Bijlage 1<br />

Keuze landschaps- en groenbeheer<br />

Bodemkunde en ecologie Bosbeheer<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Natuur en landschapsinrichting<br />

Algemene dierkunde<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Aanleg en beheer van groene ruimten<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Gewasbescherming<br />

Genetica<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Genetica<br />

Proefopzet en dataverwerking<br />

Plantenfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Gewasbescherming<br />

Algemene dierkunde<br />

Organische chemie<br />

Algemene dierkunde<br />

Bouw en fysiologie van het dier<br />

Verteringsfysiologie<br />

Voortplantingsfysiologie<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Plantenfysiologie<br />

Gewasbescherming<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Algemene en anorganische chemie I en II<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Anatomie en morfologie van hogere planten<br />

Plantenfysiologie<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Gewasbescherming<br />

Bodemkunde en ecologie<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

GIS<br />

Afstudeerrichting tropische plantaardige productie<br />

Plant- en gewaswetenschappen 1 en 2<br />

Plantenveredeling en -vermeerdering<br />

Fytofarmacie en toxicologie<br />

Dierlijke productiesystemen 1 en 2<br />

Rundveevoeding<br />

Tropische plantenteelt<br />

Tropische bodemkunde<br />

Geïntegreerde landbouwproductie in tropische en subtropische gebieden<br />

16


FOER GTB Bijlage 1<br />

Algemene economie<br />

Ondernemersvaardigheden Toegepast management<br />

Eindcompetenties Ba in de biowetenschappen<br />

Met succes het schakelprogramma gevolgd hebben Masterproef<br />

Keuzeopleidingsonderdelen<br />

Landbouwmechanisatie en agroconstructies Aanvullingen landbouwmechanisatie<br />

Agro-ingenieurstechnieken Veevoedertechnologie<br />

Fytotechnie en ecofysiologie<br />

Verteringsfysiologie<br />

Voortplantingsfysiologie<br />

Duurzame productiesystemen in landbouw en tuinbouw<br />

Gewasbescherming<br />

Plantenvoeding en bodembeheer<br />

Tuinbouwplantenteelt en -techniek<br />

Bodemkunde en ecologie Bodemecologie<br />

Eindcompetenties Ba in de biowetenschappen<br />

Met succes het schakelprogramma gevolgd hebben<br />

Stage<br />

Verteringfysiologie<br />

Pluimvee en siervogels<br />

Voortplantingsfysiologie<br />

Productie van jong- en vleesvee<br />

Voedingsleer<br />

Paardenhouderij en -voeding<br />

Genetica<br />

<strong>Bio</strong>technologie<br />

Fokkerij en selectie van gezelschapsdieren<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

17


FOER GTB Bijlage 1<br />

Bachelor in de biowetenschappen / Schakelprogramma Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie<br />

Levensmiddelenmicrobiologie<br />

Voedingsmiddelentechnologie<br />

HACCP en risicomanagement<br />

Eenheidsprocessen in de voedingsindustrie<br />

Analytische chemie<br />

Levensmiddelenchemie<br />

Instrumentele karakterisering en kwantificatietechnieken<br />

Instrumentele technieken en levensmiddelenanalyse<br />

Organische chemie<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Enzymatische en biochemische toepassingen<br />

Microbiologie<br />

Genetica<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Moleculaire identificatietechnieken<br />

<strong>Bio</strong>technologie<br />

Levensmiddelenchemie<br />

Algemene en anorganische chemie I en II<br />

Zuiveltechnologie<br />

Levensmiddelenmicrobiologie<br />

Agro-ingenieurstechnieken<br />

Voedingsmiddelentechnologie Reologie en textuuranalyse<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

Levensmiddelenchemie<br />

Graantechnologie<br />

Algemene economie<br />

Ondernemersvaardigheden<br />

Toegepast management<br />

Eindcompetenties Ba in de biowetenschappen<br />

Met succes het schakelprogramma gevolgd hebben<br />

Masterproef<br />

Agro-ingenieurstechnieken<br />

Levensmiddelenchemie<br />

Eindcompetenties Ba in de biowetenschappen<br />

Met succes het schakelprogramma gevolgd hebben<br />

Genetica<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

<strong>Bio</strong>technologie<br />

Informatica 1 en 2<br />

Genetica<br />

<strong>Bio</strong>chemie<br />

<strong>Bio</strong>technologie<br />

Keuzeopleidingsonderdelen<br />

Veevoedertechnologie<br />

Vleestechnologie<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

Stage<br />

<strong>Bio</strong>-informatica<br />

<strong>Toegepaste</strong> biotechnologie<br />

18


FOER GTB Bijlage 1<br />

VOLGTIJDELIJKHEIDSTABEL<br />

Master in de industriële wetenschappen: biochemie 2012-2013<br />

Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie / Schakelprogramma Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

Instrumentele analyse I<br />

Enzymologie<br />

<strong>Bio</strong>chemie I en II<br />

<strong>Bio</strong>technologie<br />

Microbiologie<br />

<strong>Bio</strong>chemische en chemische technologie en <strong>Bio</strong>chemische Ingenieurstechnieken<br />

Enzymologie en biotechnologie<br />

Microbiologie<br />

<strong>Bio</strong>chemie I en II<br />

<strong>Bio</strong>technologie en Microbiologie<br />

Microbiologie<br />

Analytische chemie en instrumentele analyse I<br />

Eindcompetenties bachelor of met succes het schakelprogramma gevolgd hebben<br />

Instrumentele technieken: industriële implementatie<br />

Reologie en textuuranalyse<br />

Toepassingen van de biokatalyse<br />

<strong>Bio</strong>chemische analysetechnieken<br />

<strong>Bio</strong>technologie: moleculaire genetica<br />

Industriële microbiologie<br />

Technologie biochemische bedrijven<br />

<strong>Gent</strong>echnologie<br />

Milieutechniek 1: waterzuivering<br />

Toepassingen biochemische analysetechnieken<br />

Brouwerijtechnologie<br />

Milieutechniek 2: afvalverwerking, bodemsanering en luchtzuivering<br />

Milieuanalyse<br />

Masterproef<br />

Volgtijdelijkheidstabel 2012-2013<br />

Bachelor in de biowetenschappen, Master in de biowetenschappen en Master in de industriële wetenschappen: biochemie<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!