19.09.2013 Views

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

arnhem & de liemers - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bouw mee aan het<br />

<strong>Arnhem</strong>se<br />

Ronald<br />

MCDonaldhuis<br />

#<br />

3<br />

april/mei 2008<br />

jaargang 2<br />

Z AKEL I J K<br />

ARNHEM & DE LIEMERS<br />

h ét on d e r n e m e r s platform<br />

‘Zon<strong>de</strong>r file naar je<br />

werk’<br />

Persoonlijke<br />

Golfcoaching &<br />

Netwerkdag<br />

‘Prijzen winnen is leuk,<br />

maar er is meer te doen’


PAGINA 2 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Zin in een wijnproeverij? Of met uw collega’s,<br />

me<strong>de</strong>werkers en uw relaties nog steeds iets van<br />

plan, maar u weet nog niet precies wat?<br />

Dan vindt u in <strong>de</strong>ze <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

een aantal mogelijkhe<strong>de</strong>n om hier ‘han<strong>de</strong>n en voe-<br />

ten’ aan te geven. Samen met Business Club<br />

Velperbroeck en Golfbaan Kasteel Engelenburg<br />

krijgt u van ons <strong>de</strong> juiste mogelijkhe<strong>de</strong>n op een pre-<br />

senteerblaadje aangereikt. Het enige wat u nog<br />

hoeft te doen, is uit die luie (bureau-) stoel komen<br />

en nu ein<strong>de</strong>lijk eens wat actie te on<strong>de</strong>rnemen. Een<br />

telefoontje of -nog makkelijker wellicht- een email-<br />

tje sturen en het is geregeld. En voor <strong>de</strong> Hollandse<br />

zuinigheid hoeft u het niet te laten, wij hebben <strong>de</strong><br />

spreekwoor<strong>de</strong>lijke citroen al voor u uitgeknepen!<br />

Business Talent Club!<br />

Een nieuw en bijzon<strong>de</strong>r initiatief, wat als thuisbasis<br />

het Nationaal Sportcentrum Papendal kent, heeft<br />

zijn eerste bijeenkomst achter <strong>de</strong> rug. Met het<br />

adagium: ’BRENGEN IN PLAATS VAN HALEN’ vond er<br />

op 8 april j.l. <strong>de</strong> aftrap plaats. U kunt er vrijblijvend<br />

kennis komen brengen, maar óók halen…op www.<br />

businessstalentclub.nl vindt u meer informatie.<br />

In het ‘BusinesMeal met Klaas’ ontmoet Klaas<br />

KuiperBouwgroep<br />

BCV<br />

Ronald McDonaldhuis<br />

<strong>Zakelijk</strong> Nieuws<br />

CWI<br />

Engelenburg Lezersactie<br />

ZAKELIJK ARNHEM<br />

Postbus 53, 6920 AB Duiven<br />

T. 026 319 57 02<br />

F. 026 319 57 01<br />

info@zakelijk-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

www.zakelijk-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

UITGEVER<br />

Nijland Media - Duiven<br />

Marien Nijland<br />

BLADCOÖRDINATIE<br />

Theo van Leeuwen<br />

REDACTIE<br />

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,<br />

Albert Oost<br />

FOTOGRAFIE<br />

Marion Keijzer/<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

DRUK<br />

4<br />

9<br />

10<br />

12<br />

14<br />

16<br />

JP Tamminga, Duiven<br />

ADVERTENTIES<br />

T. 026 – 319 57 02,<br />

Marien Nijland:<br />

06 16 46 91 15<br />

Dijkstra een<br />

bekend <strong>Arnhem</strong>s<br />

gezicht: Henk<br />

Ramautar. Vitesse<br />

voorzitter, maar<br />

ook druk met een<br />

scala van an<strong>de</strong>re<br />

bezighe<strong>de</strong>n.<br />

En u zag hem al op <strong>de</strong> voorpagina, Guillaume<br />

Keulen. De oud voorzitter van <strong>de</strong> Kamer van<br />

Koophan<strong>de</strong>l in <strong>Arnhem</strong> maakt zich nu sterk voor <strong>de</strong><br />

totstandkoming van het <strong>Arnhem</strong>se Ronald<br />

McDonaldhuis en doet een beroep op zowel het<br />

bedrijfsleven in <strong>de</strong> regio <strong>Arnhem</strong> & De Liemers, als-<br />

me<strong>de</strong> particulieren, om ‘mee te bouwen’ aan <strong>de</strong>ze<br />

uiterst sympathieke voorziening. Dus laat uw hart<br />

spreken!<br />

En oh ja, mocht uw on<strong>de</strong>rneming iets te vieren,<br />

me<strong>de</strong> te <strong>de</strong>len hebben of wilt u wat an<strong>de</strong>rs kwijt?<br />

Laat het ons even weten en mail het ons, want wij<br />

zijn er tenslotte voor U! Veel leesplezier…<br />

Marien Nijland en Theo van Leeuwen.<br />

RijnIJssel<br />

Barbecue Business<br />

De Nieuweling<br />

Businesspartners<br />

Businessmeal met Klaas<br />

Showroomnieuws<br />

Theo van Leeuwen:<br />

06 29 53 55 47<br />

Jaap Flokstra:<br />

06 20 01 64 66<br />

advertenties@zakelijk-<br />

<strong>arnhem</strong>.nl<br />

REDACTIE & TIPS<br />

redactie@zakelijk-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

APRIL/MEI 2008,<br />

JAARGANG 2, NUMMER 3<br />

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld, <strong>de</strong>son-<br />

danks zijn fouten nooit helemaal te voorkomen. De uit-<br />

gever is <strong>de</strong>rhalve niet aansprakelijk te stellen voor <strong>de</strong><br />

(mogelijke-) gevolgen hiervan en is niet verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor <strong>de</strong> inhoud van <strong>de</strong> advertenties. Niets uit <strong>de</strong>ze uitga-<br />

ve mag op welke wijze dan ook wor<strong>de</strong>n verveelvoudigd<br />

en/of overgenomen zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> toestemming<br />

van <strong>de</strong> uitgever.<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> is een uitgave van Nijland Media en ver-<br />

schijnt maan<strong>de</strong>lijks. Het magazine wordt op naam ver-<br />

spreid bij alle bedrijven in <strong>Arnhem</strong>, Duiven, Elst,<br />

Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rhe<strong>de</strong>n,<br />

Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam en<br />

Rijnwaar<strong>de</strong>n.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 3<br />

19<br />

20<br />

22<br />

24<br />

25<br />

26<br />

Lezersactie <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers<br />

Persoonlijke Golfcoaching &<br />

Netwerkdag<br />

In samenwerking met Golfbaan Kasteel Engelenburg<br />

en een aantal partners organiseert <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> &<br />

De Liemers voor haar lezers een uitgelezen mogelijk-<br />

heid om <strong>de</strong>el te nemen aan een bijzon<strong>de</strong>re dag. U<br />

hoeft alleen te kiezen of uw voorkeur uitgaat naar <strong>de</strong><br />

ochtend of <strong>de</strong> middag op woensdag 28 mei a.s. Een<br />

buitenkansje voor zowel <strong>de</strong> ervaren golfer, alsme<strong>de</strong><br />

voor ie<strong>de</strong>reen die kennis wil maken met <strong>de</strong> golfsport,<br />

want met een aantal golfpro’s werkt u individueel aan<br />

uw persoonlijke spelverbetering! Bovendien is er een<br />

uitermate interessant randprogramma met o.a. <strong>de</strong><br />

unieke Chrysler SRT Experience en wordt ook <strong>de</strong> inwen-<br />

dige mens niet vergeten. Reageer dus snel, want het<br />

aantal <strong>de</strong>elnemers dat kan inschrijven is beperkt en vol<br />

is vol… Kijk snel op pagina 16


ONDERNEMEN & GROEIEN<br />

Tekst: Albert Oost en foto’s: Marion Keijzer<br />

ARNHEMS BOUW- EN VASTGOEDBEDRIJF SLEEPT TWEE PRESTIGIEUZE PRIJZEN IN DE WACHT<br />

Het ‘Philip Cocu-effect’ bij<br />

KuiperBouwgroep<br />

> Hans Winters mag terecht trots zijn op zijn bedrijf en<br />

is zuinig op zijn me<strong>de</strong>werkers...<br />

Voetballiefhebbers kennen Philip Cocu zeker. Cocu, <strong>de</strong> altijd energieke, betrouwbare<br />

mid<strong>de</strong>nvel<strong>de</strong>r. In zijn gloriejaren was <strong>de</strong> voetballer een vaste waar<strong>de</strong> voor het<br />

Ne<strong>de</strong>rlands team. In zijn nadagen nam hij het jonge succesvolle elftal van PSV op<br />

sleeptouw. "Binnen ons bedrijf hebben wij ons daardoor laten inspireren. Ook wij<br />

zien <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van ou<strong>de</strong>ren. Twee jaar gele<strong>de</strong>n zou<strong>de</strong>n zes van onze<br />

meest ervaren uitvoer<strong>de</strong>rs tegelijkertijd met pensioen gaan. Ze werken nu nog allemaal<br />

bij ons. Sommigen twee, an<strong>de</strong>ren drie dagen per week. Ze coachen onze jonge<br />

werknemers."<br />

Algemeen directeur/eigenaar Hans Winters van<br />

KuiperBouwgroep noemt het Het Cocu-effect.<br />

Dat effect blijkt ook bij het <strong>Arnhem</strong>se bouwbe-<br />

drijf zijn vruchten af te werpen. Het sluit ook<br />

naadloos aan op zijn filosofie van leiding geven.<br />

"Ik ben geen sturen<strong>de</strong> directeur, maar een<br />

coachen<strong>de</strong>."Twintig jaar gele<strong>de</strong>n werd Winters<br />

(60) benoemd tot algemeen-directeur. Nu is hij<br />

‘Handjes die het<br />

werk doen<br />

behou<strong>de</strong>n..’<br />

eigenaar. Tien jaar gele<strong>de</strong>n kocht Winters het<br />

bedrijf. De afgelopen twee jaar verdubbel<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

omzet. Het ou<strong>de</strong>renbeleid en <strong>de</strong> spectaculaire<br />

omzetgroei, nu rond <strong>de</strong> 40 miljoen euro per jaar,<br />

lever<strong>de</strong>n KuiperBouwgroep eind vorig jaar twee<br />

lan<strong>de</strong>lijke prestigieuze prijzen op.<br />

PAGINA 4 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Prijzen<br />

Een twee<strong>de</strong> prijs, De Senior Power prijs 2007, die<br />

in 2004 werd geïnitieerd door het ministerie van<br />

Sociale Zaken, vanwege het koppelen van ou<strong>de</strong>re<br />

en ervaren werknemers aan jongere collega's. En<br />

een eerste prijs, De Gou<strong>de</strong>n FD Gazellen Award.<br />

Deze prijs is door het Financieel Dagblad in het<br />

leven geroepen en wordt uitgereikt aan het<br />

bedrijf dat <strong>de</strong> afgelopen drie jaar een forse<br />

omzetgroei heeft behaald. Winters is terecht<br />

trots op bei<strong>de</strong> erkenningen, maar hij wil meer.<br />

"Ook <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re mensen die bij ons het dagelijkse<br />

handwerk doen, proberen we binnen het bedrijf<br />

te hou<strong>de</strong>n. Dat lukt al aardig. Ze vervullen <strong>de</strong> rol<br />

van leermeester. Op dit moment hebben we met<br />

Volkshuisvesting een stageproject voor leerlingen<br />

van het VMBO. Volkshuisvesting heeft daarvoor<br />

drie woningen in Klarendal beschikbaar gesteld.<br />

Die wor<strong>de</strong>n nu door twintig leerlingen on<strong>de</strong>r<br />

begeleiding van onze leermeesters gerenoveerd.<br />

Maatschappelijk on<strong>de</strong>rnemen is mijn missie. Ik<br />

wil een bijdrage leveren aan onze ingewikkel<strong>de</strong><br />

maatschappij. Want we bestaan bij <strong>de</strong> gratie van<br />

<strong>de</strong>ze maatschappij. Daar wil ik iets voor terug-<br />

doen. We moeten natuurlijk ook geld verdienen,<br />

an<strong>de</strong>rs houdt het op."<br />

Loyaliteit on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> werknemers en een goe<strong>de</strong><br />

sfeer zijn volgens <strong>de</strong> energieke directeur twee<br />

belangrijke peilers waarop KuiperBouwgroep rust.<br />

"Dat betekent dat je veel moet <strong>de</strong>legeren. Dus<br />

an<strong>de</strong>ren verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n geven. Dankzij<br />

die goe<strong>de</strong> sfeer en loyaliteit kon<strong>de</strong>n we goed<br />

omgaan met <strong>de</strong> spectaculaire groei die we <strong>de</strong><br />

laatste jaren hebben doorgemaakt."<br />

‘Prijzen winnen is<br />

leuk, maar er is meer<br />

te doen’<br />

Netwerken<br />

Een groei die <strong>de</strong>els valt toe te schrijven aan een<br />

economie die <strong>de</strong> laatste jaren flink aantrok.<br />

"An<strong>de</strong>rzijds hebben we daar natuurlijk ook zelf<br />

een belangrijke rol in gehad. Na <strong>de</strong> bouwenquête<br />

zes jaar gele<strong>de</strong>n (een parlementaire commissie<br />

on<strong>de</strong>rzocht illegale prijsafspraken binnen <strong>de</strong><br />

bouwnijverheid, AO) hebben we nieuw beleid<br />

ontwikkeld. We waren ook wel verwend.<br />

Opdrachten kwamen voor <strong>de</strong> bouwenquête te<br />

makkelijk binnen. Nu kan je vergeten dat je pro-<br />

jecten zomaar uit <strong>de</strong> hand krijgt zoals wij dat<br />

noemen. Tegenwoordig moet je succesvol zijn op<br />

<strong>de</strong> aanbestedingsmarkt. We moeten bestaan<strong>de</strong><br />

klanten vasthou<strong>de</strong>n en we doen, naast onze<br />

bouwgroep, met onze twee<strong>de</strong> poot in het bedrijf,<br />

KuiperVastgoed, aan projectontwikkeling. In alle-<br />

drie <strong>de</strong> takken zijn we succesvol. Je kunt dat zeker<br />

een visie noemen, maar we hebben <strong>de</strong> laatste<br />

jaren ook <strong>de</strong> markt mee."<br />

Toch liggen een 'goed on<strong>de</strong>rbuikgevoel' gecombi-<br />

neerd met het maken van professionele plannen<br />

volgens Winters zeker ten grondslag aan het hui-<br />

dige succes van <strong>de</strong> KuiperBouwgroep. "We zijn<br />

voortdurend in beweging en leunen niet achter-<br />

over. Netwerken is daarbij heel belangrijk. Het is<br />

een van onze sterke kanten. Daarnaast zoeken<br />

we graag <strong>de</strong> samenwerking met an<strong>de</strong>ren."<br />

De herbouw van <strong>de</strong> afgebran<strong>de</strong> Witte School aan<br />

<strong>de</strong> Rosendaalsestraat in <strong>Arnhem</strong> is een van <strong>de</strong><br />

projecten waar <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se bouwon<strong>de</strong>rneming<br />

momenteel aan werkt. "Een mooie, maar lastige<br />

klus", noemt hij <strong>de</strong> bouw. Maar <strong>de</strong> opdracht om<br />

<strong>de</strong> monumentale school vanaf <strong>de</strong> grond weer op<br />

te bouwen, is ook een eervolle vermelding waard.<br />

Winters: "KuiperBouwgroep heeft een goe<strong>de</strong><br />

naam. We bestaan niet voor niets al 106 jaar in<br />

<strong>Arnhem</strong>."<br />

Keurmerk<br />

Die goe<strong>de</strong> naam werd in februari van dit jaar nog<br />

eens on<strong>de</strong>rstreept toen KuiperBouwgroep het keur-<br />

merk Klantgericht Bouwen opnieuw kreeg uitge-<br />

reikt. De prijs is ingesteld door <strong>de</strong> vereniging Eigen<br />

Huis en Bouwend Ne<strong>de</strong>rland. Het keurmerk houdt<br />

in dat <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se bouwon<strong>de</strong>rneming haar<br />

nieuwbouwhuizen beter aflevert en haar klanten<br />

een betere dienstverlening biedt dan <strong>de</strong> doorsnee<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse bouwon<strong>de</strong>rneming.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 5


PAGINA 6 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ONDERNEMEN & EDUCATIE<br />

ROBERT WIMMERS BLIJFT IJVEREN VOOR EEN EDUCATIEF THEMAPARK<br />

“De Waalsprong is een<br />

i<strong>de</strong>ale locatie’’<br />

> Voor <strong>de</strong> gelegenheid probeert Robert Wimmers <strong>de</strong> uitrusting<br />

van een Bataafse soldaat uit<br />

Het is vijf voor twaalf, maar nog steeds<br />

heeft Robert Wimmers van <strong>de</strong> Stichting<br />

Archeologisch Themapark Limes <strong>de</strong> strijdbijl<br />

niet begraven. Al zeven jaar ijvert hij<br />

voor <strong>de</strong> realisatie van een uniek belevingspark<br />

op <strong>de</strong> plek waar tweeduizend<br />

jaar gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Romeinen en Bataven<br />

leef<strong>de</strong>n: Noviolocus. Het hete hangijzer<br />

blijft een geschikte locatie in dit gebied,<br />

dat strekt van Lobith tot Katwijk.<br />

Na Rijnwaar<strong>de</strong>n en een mooie plek bij Heteren<br />

heeft Robert Wimmers zijn hoop gevestigd op een<br />

terrein in Nijmegen-Noord. ,,Daar ligt een stuk<br />

grond, dat goed ontsloten is.’’ Op het Nijmeegse<br />

gemeentehuis hield Wimmers al een presentatie<br />

voor <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>rs Paul Depla, Jan van <strong>de</strong>r Meer,<br />

Hannie Kunst en <strong>de</strong> Romeinse Alliantie, een initia-<br />

tief van <strong>de</strong> gemeente Nijmegen om te komen tot<br />

een gezamenlijke aanpak voor <strong>de</strong> verbeelding van<br />

<strong>de</strong> Romeins-Bataafse geschie<strong>de</strong>nis. ,,Ze waren alle-<br />

maal enthousiast. Het is ook een uitermate ver-<br />

antwoord verhaal. I<strong>de</strong>alisme is goed, maar er moet<br />

wel een soli<strong>de</strong> bedrijfseconomische basis zijn. Bij<br />

<strong>de</strong> exploitatiebegroting zijn we zelfs aan <strong>de</strong> voor-<br />

zichtige kant geweest.<br />

Beleving<br />

Door een combinatie van educatie en entertain-<br />

ment wil Wimmers <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong> Limes<br />

voor een breed publiek toegankelijk maken.<br />

,,Beleving is het toverwoord,’’ zegt <strong>de</strong> senior advi-<br />

seur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Grondmij.<br />

Vechten<strong>de</strong> ruiters, een badhuis, een castellum,<br />

schepen. Noviolocus vertelt het verhaal van hoe<br />

<strong>de</strong> Romeinen en Bataven in het jaar hon<strong>de</strong>rd na<br />

Christus samen met <strong>de</strong> inheemse bevolking leef-<br />

<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>ze omgeving. ,,Nijmegen krijgt hiermee<br />

een publiekstrekker in <strong>de</strong> schoot geworpen. Ze<br />

hoeven er helemaal niets voor te doen. Het pro-<br />

bleem is echter dat in het Collegeakkoord is vast-<br />

gelegd dat het beoog<strong>de</strong> gebied ten zui<strong>de</strong>n van<br />

Ressen haar groene en open karakter moet behou-<br />

<strong>de</strong>n. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt<br />

daarom uitgegaan van een agrarische bestem-<br />

ming. Jammer, want dit is een gou<strong>de</strong>n kans. De<br />

hoeveelheid gebouwen blijft beperkt en niets is<br />

hoger dan elf meter, terwijl <strong>de</strong> uitstraling heel<br />

groen is en dat ook zal blijven. We brengen het<br />

historische landschap terug, inclusief een ou<strong>de</strong><br />

restgeul.’’<br />

Ultieme poging<br />

Robert Wimmers doet daarom nog een ultieme<br />

poging <strong>de</strong> gemeente Nijmegen te overtuigen.<br />

,,Ze staan inhou<strong>de</strong>lijk positief tegenover<br />

Noviolocus en hebben aangegeven met ons alter-<br />

natieve locaties te willen on<strong>de</strong>rzoeken. Dat vin<strong>de</strong>n<br />

wij heel positief, maar het aantal locaties dat aan<br />

<strong>de</strong> vestigingscriteria voor een <strong>de</strong>rgelijk park vol-<br />

doet zou wel eens tegen kunnen vallen. De<br />

Romeinse Alliantieheeft een positief advies gege-<br />

ven aan het College van B en W over ons plan. Met<br />

name het educatieve element en <strong>de</strong> aanvulling op<br />

bestaand aanbod vin<strong>de</strong>n ze belangrijk. Ook stellen<br />

ze dat het van groot belang is om onze activitei-<br />

ten goed af te stemmen met an<strong>de</strong>re gemeenten<br />

en instellingen en in <strong>de</strong> regio, die zich richten op<br />

<strong>de</strong> Romeins-Bataafse geschie<strong>de</strong>nis zoals Het<br />

Valkhof. Ook daar willen we aan bijdragen.<br />

We moeten alleen een goe<strong>de</strong> plek hebben.’’<br />

www.noviolocus.nl<br />

(ADVERTENTIE)<br />

Computer<br />

Training Training Centrum Centrum<br />

Gegaran<strong>de</strong>erd het gewenste resultaat!<br />

IP Computer Training Centrum <strong>Arnhem</strong><br />

Janspoort 1-2, 6811 GE <strong>Arnhem</strong><br />

Tel: 026 3554474, www.ip-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 7


BEDRIJFSREPORTAGE FOXHEUVEL<br />

VOOR ZAKENMENSEN DIE EENS ANDERS WILLEN OVERNACHTEN…<br />

Vakantieverblijf Foxheuvel in Didam<br />

In <strong>de</strong> uitlopers van het prachtige Montferland<br />

zorgt Willie Looman er persoonlijk voor, dat zaken-<br />

mensen op een bijzon<strong>de</strong>re manier kunnen verblij-<br />

ven. Wie <strong>de</strong> ‘kille hotelkamers’ wel gezien heeft,<br />

vindt hier een ‘warm thuiskomen’ in een luxe<br />

vakantieverblijf én één waar het aan niets ont-<br />

breekt. Maar ook voor bedrijfsuitjes, of brain-<br />

stormsessies in een rustgeven<strong>de</strong> sfeer, kunnen<br />

gezelschappen tot 16 personen er prima terecht.<br />

Verlaat <strong>de</strong> A-12 op <strong>de</strong> afslag Zevenaar/Didam, of rij<br />

het centrum van Didam uit, en nog geen 3 km ver-<br />

<strong>de</strong>r kom je in een heel an<strong>de</strong>re wereld terecht. Eén<br />

van onthaasten. En dat is na een lange werkdag<br />

een weldaad voor <strong>de</strong> drukke zakenman. Maar het<br />

is ook een prima plek om inspireren<strong>de</strong> nieuwe<br />

i<strong>de</strong>eën op te doen. Het is maar net wat u zoekt.<br />

Bovendien loopt u zo naar het prachtige recreatie-<br />

gebied De Nevelhorst, waar het goed toeven is.<br />

Voor <strong>de</strong> bedrijfsuitjes met overnachting zorgen<br />

diverse recreatieve on<strong>de</strong>rnemers in <strong>de</strong> directe<br />

omgeving voor <strong>de</strong> gewenste dagbesteding. En ook<br />

hier geldt, dat Willie Looman graag met u mee-<br />

<strong>de</strong>nkt voor een ‘bedrijfsuitje’ op maat.<br />

Foxheuvelstraat 10, 6941 RJ Didam, T. 0316-523597<br />

<strong>Zakelijk</strong>e verhuur van:<br />

• luxe appartementen<br />

• bedrijfsuitjes met overnachting<br />

• brainstormdagen of lekker privé vakantie vieren.<br />

PAGINA 8 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ONDERNEMEN & NETWERKEN<br />

BUSINESSCLUB VELPERBROECK GAAT OP LOCATIE<br />

Bedrijfsbezoek bij Robbers &<br />

van <strong>de</strong>n Hoogen<br />

Op 20 mei a.s. gaat BusinessClub Velperbroeck op<br />

bedrijfsbezoek naar wijnhan<strong>de</strong>l Robbers & van <strong>de</strong>n<br />

Hoogen in <strong>Arnhem</strong>. Tij<strong>de</strong>ns het bezoek krijgen we<br />

een rondleiding door <strong>de</strong> wijnkel<strong>de</strong>rs en wordt er<br />

een wijnproeverij gehou<strong>de</strong>n.<br />

Bij mooi weer wordt er een wedstrijd jeu <strong>de</strong> bou-<br />

les gehou<strong>de</strong>n. Wie wordt er jeu <strong>de</strong> boules kampi-<br />

oen 2008? De winnaar krijgt een weekend lang<br />

een Volvo C70 tot zijn/haar beschikking. Deze prijs<br />

wordt aangebo<strong>de</strong>n door Volvo <strong>de</strong>aler Harrie<br />

Arendsen te Zevenaar.<br />

Kortom, <strong>de</strong>ze bijeenkomst van BusinessClub<br />

Velperbroeck wordt een sportieve en culinaire net-<br />

werkavond. Wil je dit bedrijfsbezoek bijwonen,<br />

meldt je dan aan via info@bcvnetwerk.nl. Kosten<br />

van dit bezoek zijn € 35,- excl. btw (incl. drankjes<br />

en buffet).<br />

Dinsdag 20 mei 2008<br />

van 17.00 -21.00 uur<br />

Robbers & van <strong>de</strong>n Hoogen BV<br />

Velperweg 23<br />

6824 BC ARNHEM<br />

Aanmel<strong>de</strong>n?<br />

Stuur een mail met je NAW-gegevens naar<br />

info@bcvnetwerk.nl<br />

foto’s Gerth van Ro<strong>de</strong>n fotografie.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 9


ONDERNEMERS & HET GOEDE DOEL<br />

ERICA TERPSTRA LEGT MEDIO MEI EERSTE STEEN VOOR HUIS VOOR GEZINNEN MET LANGDURIG ZIEKE KINDEREN<br />

‘Bouw mee aan het <strong>Arnhem</strong>se<br />

Ronald McDonaldhuis’<br />

> Ad van Hamburg (links op <strong>de</strong> foto) namens het Amersfoortse advies- en ingenieursbureau DHV overhandig<strong>de</strong> een<br />

cheque van € 8.185,- aan Guillaume Keulen, voorzitter van Ronald McDonald Huis <strong>Arnhem</strong>.<br />

‘Bouw mee aan het <strong>Arnhem</strong>se Ronald McDonaldhuis’. Met <strong>de</strong>ze oproep hoopt voorzitter<br />

Guillaume Keulen van <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se af<strong>de</strong>ling van het Ronald McDonald Kin<strong>de</strong>rfonds <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> twaalf maan<strong>de</strong>n sponsoren, particulieren en het bedrijfsleven, over <strong>de</strong> streep<br />

te trekken. Een miljoen euro wil het <strong>Arnhem</strong>se bestuur nog bijeen zien te krijgen. “Dan<br />

hebben we onze doelstelling gehaald om 1,75 miljoen euro aan <strong>de</strong> bouw bij te dragen.<br />

Ik hoop en verwacht dat we dat bedrag uitein<strong>de</strong>lijk zullen halen.”<br />

In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van volgend jaar zal het<br />

<strong>Arnhem</strong>se Ronald McDonaldhuis wor<strong>de</strong>n opgele-<br />

verd. In Ronald McDonald Huizen logeren gezin-<br />

nen in <strong>de</strong> nabije omgeving van een ziekenhuis,<br />

revalidatiecentrum of psychiatrische instelling om<br />

dicht bij hun kind te kunnen zijn. Met an<strong>de</strong>re pro-<br />

jecten zorgt het Kin<strong>de</strong>rfonds ervoor dat zieke of<br />

gehandicapte kin<strong>de</strong>ren kunnen sporten en spelen,<br />

of met hun ou<strong>de</strong>rs op vakantie kunnen gaan. Het<br />

welzijn van het kind staat altijd centraal.<br />

Het Ronald McDonaldhuis wordt gebouwd op <strong>de</strong><br />

bovenste verdieping van <strong>de</strong> nieuwbouw van het<br />

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal aan <strong>de</strong><br />

‘we zijn afhankelijk<br />

van giften…’<br />

Heijenoordseweg in <strong>Arnhem</strong>. Met <strong>de</strong> bouw is een<br />

bedrag van drie miljoen euro gemoeid. Daarna is<br />

er structureel geld nodig voor <strong>de</strong> exploitatie van<br />

het Huis. Op 14 mei komt Erica Terpstra, voorzitter<br />

van <strong>de</strong> sportkoepel NOC/NSF, <strong>de</strong> eerste steen leg-<br />

gen. Het <strong>Arnhem</strong>se Ronald McDonaldhuis is het<br />

zeventien<strong>de</strong> huis in Ne<strong>de</strong>rland. An<strong>de</strong>re ste<strong>de</strong>n<br />

waaron<strong>de</strong>r Nijmegen (reeds in 1985) gingen<br />

<strong>Arnhem</strong> voor. Keulen: “Vanaf 14 mei gaan we ons<br />

als bestuur nog nadrukkelijker manifesteren.<br />

Bedrijven kunnen een telefoontje of bezoekje van<br />

ons verwachten. Dan is Erica Terpstra bij ons in<br />

<strong>Arnhem</strong> geweest en gaat <strong>de</strong> bouw beginnen. Dan<br />

kunnen we ook wat laten zien aan toekomstige<br />

sponsoren en zal het vermoe<strong>de</strong>lijk makkelijker<br />

wor<strong>de</strong>n om geld binnen te halen.”<br />

Echt makkelijk ging het tot nu toe volgens Keulen<br />

niet. Een Ronald McDonaldhuis is voor het over-<br />

grote <strong>de</strong>el afhankelijk van giften van bedrijven en<br />

particulieren. Gemeenten dragen niet bij aan een<br />

Ronald McDonaldhuis. ‘We moeten keuzes maken’,<br />

kreeg ik in <strong>Arnhem</strong> te horen en net als an<strong>de</strong>re<br />

gemeenten in Ne<strong>de</strong>rland kiest ook <strong>Arnhem</strong> niet<br />

voor het Ronald McDonaldhuis. Dat is natuurlijk<br />

jammer. Terwijl ze wel een voetbalclub (Vitesse,<br />

A.O) steunen. Zo’n Huis is toch een belangrijk<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> infrastructuur van een zieken-<br />

huis. En nog belangrijker; het maakt kin<strong>de</strong>ren<br />

PAGINA 10 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Guillaume Keulen is sinds begin 2007 voorzitter van<br />

het bestuur van <strong>de</strong> <strong>Arnhem</strong>se af<strong>de</strong>ling van het<br />

Ronald McDonald Kin<strong>de</strong>rfonds. Keulen (65) was <strong>de</strong><br />

laatste tien jaar tot zijn pensionering voorzitter van<br />

<strong>de</strong> Kamer van Koophan<strong>de</strong>l in <strong>Arnhem</strong>. Daarvoor was<br />

hij twaalf jaar directeur van <strong>de</strong> Renkumse papierfa-<br />

briek Parenco en daarvoor twaalf jaar in dienst van<br />

Hoogovens. Nu hoopt hij, als vrijwilliger, zijn grote<br />

netwerk in het bedrijfsleven in <strong>Arnhem</strong> en <strong>de</strong> regio<br />

enthousiast te kunnen maken om bij te dragen aan<br />

<strong>de</strong>ze zo uiterst sympathieke voorziening.<br />

gewoon beter. Maar ik krijg hiervoor bij <strong>de</strong><br />

gemeente <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n niet op elkaar. En ook het<br />

bedrijfsleven staat nog niet te springen als ik ze<br />

bena<strong>de</strong>r”, aldus Keulen. “Tot nu toe zijn <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r-<br />

nemers die onmid<strong>de</strong>llijk enthousiast zijn en geld<br />

geven op twee han<strong>de</strong>n te tellen. Terwijl hun naam<br />

toch op een mooi bord in <strong>de</strong> hal van het Huis<br />

komt te staan.”<br />

Hij begrijpt het wel. “Het zijn vaak <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>n die je<br />

belt. Deze bedrijven hebben <strong>de</strong> naam dat ze regel-<br />

matig allerlei goe<strong>de</strong> doelen financieel on<strong>de</strong>rsteu-<br />

nen. Maar ik bespeur nu ook bij hen een zekere<br />

moeheid. Ze zeggen overstelpt te wor<strong>de</strong>n met dit<br />

soort aanvragen. Het is natuurlijk ook een beetje<br />

<strong>de</strong> tijdgeest.” Dat het uitein<strong>de</strong>lijk toch goed gaat<br />

sponsors krijgen er<br />

veel voor terug’<br />

komen, is <strong>de</strong>sondanks zijn overtuiging. “Misschien<br />

wil ik wel te snel resultaat. Bedrijven zullen heus<br />

wel over <strong>de</strong> brug komen voor het Ronald<br />

McDonaldhuis. Het is natuurlijk een geweldige<br />

voorziening en een substantieel on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong><br />

zorginstellingen in <strong>Arnhem</strong> en <strong>de</strong> regio. Zoals een<br />

restaurant bij een ziekenhuis dat tegenwoordig<br />

ook is.” Dat Keulen overtuigd is dat hij met zijn<br />

bestuur het streefbedrag van 1,75 miljoen euro<br />

gaat halen, is ook te danken aan steeds meer gif-<br />

ten van particulieren. “Bij huwelijken, jubilea en<br />

an<strong>de</strong>re feestelijkhe<strong>de</strong>n vragen mensen steeds<br />

vaker om een financiële bijdrage ten gunste van<br />

het Ronald McDonaldhuis. Dat is natuurlijk hart-<br />

verwarmend.”<br />

On<strong>de</strong>rnemers en particulieren die informatie willen<br />

ontvangen over het Ronald McDonald Huis <strong>Arnhem</strong><br />

kunnen een email sturen naar info@kin<strong>de</strong>rfonds.nl<br />

o.v.v. informatiepakket Huis <strong>Arnhem</strong>. Ze kunnen ook<br />

bellen met <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling fondsenwerving & commu-<br />

nicatie van het Ronald McDonald Kin<strong>de</strong>rfonds: 030-<br />

2219 000.<br />

Donateurs leveren een substantiële bijdrage aan <strong>de</strong><br />

instandhouding en ontwikkeling van Ronald<br />

McDonald Huis <strong>Arnhem</strong>.<br />

Voor een bedrag van minimaal ¤ 12,50 per jaar bent<br />

u donateur van Ronald McDonald Huis <strong>Arnhem</strong> en<br />

maakt u het mogelijk dat een gezin een dag in het<br />

Ronald McDonald Huis kan logeren, vlak bij het<br />

zieke kind.<br />

Wilt u liever direct een eenmalige donatie doen?<br />

Maak dan direct geld over via iDEAL. Met <strong>de</strong>ze<br />

iDEAL-link komt u eenvoudig in uw eigen telebank-<br />

omgeving. Hier kunt u op veilig wijze direct een<br />

eenmalige donatie overmaken aan het Ronald<br />

McDonald Huis in <strong>Arnhem</strong>.<br />

Het Ronald McDonald Kin<strong>de</strong>rfonds.<br />

De formele datum van oprichting was 17 juni 1986. Dit<br />

was on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Stichting Steunfonds Ronald<br />

McDonald Huis. In 1989 is <strong>de</strong> naam veran<strong>de</strong>rd in Ronald<br />

McDonald Kin<strong>de</strong>rfonds. Het Fonds helpt het leed te ver-<br />

zachten bij een langdurige ziekte van kin<strong>de</strong>ren door<br />

accommodatie beschikbaar te stellen die een thuis<br />

biedt aan het gezin. In De Bilt zetelt Het Ronald<br />

McDonald Kin<strong>de</strong>rfonds, <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse af<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong><br />

internationale Ronald McDonald House Charities. Het<br />

Fonds fungeert als overkoepeling van <strong>de</strong> Huizen in<br />

Ne<strong>de</strong>rland. Het zorgt voor <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke PR en fondsen-<br />

werving en staat <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> Huizen met raad en<br />

daad bij. Daarnaast is het Kin<strong>de</strong>rfonds verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor <strong>de</strong> ontwikkeling van nieuwe Huizen en an<strong>de</strong>re pro-<br />

jecten. McDonald’s is <strong>de</strong> hoofdsponsor van het Ronald<br />

McDonald Kin<strong>de</strong>rfonds. McDonald’s draagt jaarlijks een<br />

substantieel bedrag bij aan <strong>de</strong> fondsenwervingkosten.<br />

Maar McDonald’s draagt niet alleen financieel bij.<br />

Directielid Pieter Honing en franchisenemer Ron<br />

Feenstra nemen <strong>de</strong>el in het Kin<strong>de</strong>rfondsbestuur en in<br />

elk bestuur van ie<strong>de</strong>re beheerstichting van een Ronald<br />

McDonald Huis of project heeft een franchisenemer van<br />

McDonald’s bestuursverantwoor<strong>de</strong>lijkheid. Daarnaast<br />

zit in elk bestuur van ie<strong>de</strong>re beheerstichting van een<br />

Ronald McDonald Huis een franchisenemer in commis-<br />

sies, zoals <strong>de</strong> bouw- en inrichtingscommissie. De voorzit-<br />

ter van het bestuur is <strong>de</strong> huidige Commissaris van <strong>de</strong><br />

Koningin in Friesland drs. E.H.T.M. Nijpels.<br />

foto: Luuk van <strong>de</strong>r Lee<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 11


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Kantoorgebouwen op strategische plekken<br />

Nieuwe kantoren moeten in <strong>Arnhem</strong> op aantrek-<br />

kelijke, strategische locaties wor<strong>de</strong>n gebouwd. Dat<br />

stellen burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs van <strong>Arnhem</strong><br />

in <strong>de</strong> nieuwe nota ‘herijking kantorenbeleid 2008-<br />

2020’. Met bijna één miljoen vierkante meter aan<br />

kantoorruimte is <strong>Arnhem</strong> <strong>de</strong> zes<strong>de</strong> kantorenstad<br />

van Ne<strong>de</strong>rland, maar er staan ook veel kantoren<br />

leeg. Het college kiest ervoor om nieuwe kantoren<br />

op strategische plekken te bouwen. De komen<strong>de</strong><br />

vijf jaar krijgt <strong>Arnhem</strong> er zeker 93.500 vierkante<br />

meter aan kantoren bij, vooral op aantrekkelijke,<br />

Skantrae begint nog dit jaar met <strong>de</strong> bouw van<br />

haar bedrijfspand op het gloednieuwe bedrijven-<br />

terrein 7Poort in Zevenaar. De groothan<strong>de</strong>l in bin-<br />

nen- en buiten<strong>de</strong>uren is het eerste bedrijf dat in<br />

het nieuwe gebied begint te bouwen. Het bedrijf,<br />

nu nog in Duiven gevestigd, krijgt een kavel op het<br />

<strong>de</strong>elgebied Noord van het park. Het beslaat bijna<br />

strategische locaties als <strong>Arnhem</strong> Centraal,<br />

Centrum Zuid-1e fase (Gelredome) en het nieuwe<br />

Stadskantoor. Op het ogenblik is er een overschot<br />

aan bouwplannen voor kantoren. In overleg met<br />

beleggers en ontwikkelaars heeft <strong>de</strong> gemeente <strong>de</strong><br />

omvang van het nieuwbouwprogramma beperkt.<br />

Enkele kantoren krijgen een an<strong>de</strong>re functie: De<br />

Enk aan <strong>de</strong> Velperweg, het grootste kantoorpand<br />

dat langer dan drie jaar leeg staat, on<strong>de</strong>rgaat een<br />

metamorfose en wordt verzamelgebouw voor<br />

(door)starten<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers.<br />

Skantrae eerste bedrijf op<br />

7Poort Zevenaar<br />

vier hectare. Het totale terrein omvat zestig hecta-<br />

re, waarvan <strong>de</strong> helft op dit moment wordt uitge-<br />

geven. De rest wordt verkocht in 2009, als het via-<br />

duct over het spoor naar Winterswijk klaar is.<br />

Skantrae wil voor het eind van 2009 verhuizen<br />

naar <strong>de</strong> nieuwe locatie.<br />

Via3 marketing & Media<br />

Nog niet zo lang gele<strong>de</strong>n besloten BGMC en Inturi<br />

te gaan samenwerken. Met het aannemen van<br />

een nieuwe naam is een volgen<strong>de</strong> stap gezet in<br />

het fusieproces. Via3 marketing & media, geves-<br />

tigd aan <strong>de</strong> Mercurion 32D in Zevenaar, is een<br />

marketingbureau dat nieuwe concepten<br />

ontwikkelt en realiseert. Meer info: www.via3.nl.<br />

Swanenberg IJzer Groep<br />

doet het goed<br />

De Swanenberg IJzer Groep is in <strong>de</strong> prijzen geval-<br />

len. Het bedrijf, met een vestiging in het Liemerse<br />

Spijk, behoort volgens <strong>de</strong> Deloitte competitie<br />

‘Building the Best’ tot <strong>de</strong> vijftig best gelei<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rnemingen van Ne<strong>de</strong>rland. Het bedrijf blinkt<br />

volgens het juryrapport uit in financieel manage-<br />

ment, talentmanagement en inzet van technolo-<br />

gie en daarom mag een jaar lang <strong>de</strong> titel<br />

‘Netherlands 50 Best Managed Companies 2008’<br />

gevoerd wor<strong>de</strong>n. Op 4 juni wor<strong>de</strong>n alle manage-<br />

mentteams van <strong>de</strong> winnen<strong>de</strong> DGA-bedrijven<br />

tij<strong>de</strong>ns een feestelijk gala gehuldigd.<br />

PAGINA 12 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Grote bedrijven kiezen voor <strong>Arnhem</strong><br />

Het eerste openbare waterstoftankstation van<br />

Ne<strong>de</strong>rland wordt geopend in <strong>Arnhem</strong>. Op vrijdag 1<br />

mei vindt <strong>de</strong> officiële ingebruikname plaats van<br />

het tankstation, dat on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uitmaakt van het<br />

bestaan<strong>de</strong> tankstation van AVIA VéBé van Steijn<br />

aan <strong>de</strong> Van Ol<strong>de</strong>nbarneveldtstraat 91.<br />

In <strong>Arnhem</strong> gaan vier partijen met een waterstof-<br />

auto rij<strong>de</strong>n: het bedrijf Van <strong>de</strong>r Wou<strong>de</strong>/Peeze<br />

<strong>Arnhem</strong> is een aantrekkelijke vestigingsplaats.<br />

Diverse bedrijven hebben bekend gemaakt een<br />

kantoor te openen in <strong>de</strong> Gel<strong>de</strong>rse hoofdstad. Zo<br />

verplaatst het Amerikaanse bedrijf Firestone<br />

Industrial Products haar Europese hoofdkantoor<br />

van Lon<strong>de</strong>n naar <strong>Arnhem</strong>. Het bedrijf is wereldlei-<br />

<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> productie en verkoop van luchtveringen<br />

voor vrachtwagens, bussen en <strong>de</strong> industrie. Ook<br />

UVIT - <strong>de</strong> combinatie van verzekeraars Univé, VGZ,<br />

Primeur voor <strong>Arnhem</strong>:<br />

nieuw waterstoftankstation<br />

Holding, <strong>de</strong> woningcorporatie Volkshuisvesting<br />

<strong>Arnhem</strong>, wegbeheer<strong>de</strong>r Rijkswaterstaat Oost-<br />

Ne<strong>de</strong>rland en <strong>de</strong> gemeente <strong>Arnhem</strong>. Op <strong>de</strong>ze<br />

manier wil <strong>Arnhem</strong> laten zien, dat schoon en zui-<br />

nig rij<strong>de</strong>n op het ein<strong>de</strong>loos beschikbare waterstof<br />

in <strong>de</strong> praktijk echt kán. De kosten van het tanksta-<br />

tion - 1,2 miljoen euro – wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> betrokken<br />

partners zelf <strong>de</strong>els gedragen. SenterNovem, agent-<br />

schap voor duurzaamheid en innovatie van het<br />

IZA en Trias - heeft <strong>Arnhem</strong> uitgekozen als nieuwe<br />

vestigingslocatie. Net als Ernst & Young accoun-<br />

tants en adviseurs, economisch advies- en on<strong>de</strong>r-<br />

zoeksbureau Stec Groep en Bureau Bob voor <strong>de</strong>ta-<br />

chering. De gemeente <strong>Arnhem</strong> is blij met <strong>de</strong><br />

nieuwkomers, die volgens <strong>de</strong> overheid <strong>de</strong> positie<br />

van <strong>Arnhem</strong> als het dienstencentrum van Oost-<br />

Ne<strong>de</strong>rland ver<strong>de</strong>r versterkt.<br />

Ministerie van Economische Zaken, beslist binnen-<br />

kort over een subsidieaanvraag van circa een half<br />

miljoen euro. <strong>Arnhem</strong> zet zich overigens niet<br />

alleen in voor <strong>de</strong> toepassing van waterstof voor<br />

verkeer en vervoer, maar ook voor <strong>de</strong> energievoor-<br />

ziening van kantoren en woningen. House of<br />

Energy, het nieuwe hoofdkantoor in aanbouw van<br />

Cumae management- en ingenieursbureau voor<br />

<strong>de</strong> bouw en industrie, haalt een <strong>de</strong>el van zijn ener-<br />

gie uit waterstof. Ver<strong>de</strong>r is een plan in voorberei-<br />

ding voor het verlichten en verwarmen op water-<br />

stof van een blok van tien woningen in nieuw-<br />

bouwwijk Schuytgraaf.<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 13


ONTWIKKELINGEN IN DE LIEMERS<br />

ROBIN MACCO VOELT ZICH PRIMA THUIS IN ‘VREEMDE’ OMGEVING<br />

Nieuwe uitdagingen voor<br />

CWI <strong>de</strong> Liemers<br />

De Liemers als gebied ken<strong>de</strong> hij nog niet. Maar Robin Macco voelt zich na ruim een<br />

half jaar prima thuis in zijn nieuwe werkomgeving. Begin oktober 2007 volg<strong>de</strong> hij<br />

Hans Forkink op als vestigingsmanager van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)<br />

<strong>de</strong> Liemers. Tijd om rustig om zich heen te kijken, was hem niet gegund. Hij moest<br />

meteen vol aan <strong>de</strong> bak. Arbeidsbeurs De Liemers bevindt zich namelijk in een ‘turbulente’<br />

perio<strong>de</strong>.<br />

We ontmoeten Macco (35) in <strong>de</strong> vestiging van<br />

Arbeidsbeurs De Liemers in het centrum van<br />

Zevenaar. Enkele jaren gele<strong>de</strong>n was dit <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

locatie in Ne<strong>de</strong>rland waar gemeenten, CWI en<br />

UWV on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noemer Arbeidsbeurs intensief gin-<br />

gen samenwerken. Inmid<strong>de</strong>ls is het in heel<br />

Ne<strong>de</strong>rland een bekend fenomeen. In <strong>de</strong> Liemerse<br />

Arbeidsbeurs zijn vier gemeenten vertegenwoor-<br />

digd. Naast Zevenaar en Duiven trekken binnen-<br />

kort ook Rijnwaar<strong>de</strong>n en Westervoort er bij in.<br />

Robin Macco is al zo’n twaalf jaar werkzaam bij het<br />

CWI. Hij bekleed<strong>de</strong> diverse functies, laatstelijk was<br />

hij actief als teamcoördinator bij het CWI E<strong>de</strong>.<br />

“Het CWI-kantoor in Zevenaar was me niet onbe-<br />

kend. Ik ben hier als auditor van het CWI regelma-<br />

tig geweest. Maar <strong>de</strong> Liemers als gebied ken<strong>de</strong> ik<br />

min<strong>de</strong>r goed. Inmid<strong>de</strong>ls heb ik wel gevoel gekregen<br />

bij <strong>de</strong> Liemers. Wat opvalt, is <strong>de</strong> enorme gedreven-<br />

heid bij on<strong>de</strong>rnemers. Dat merk ik bijvoorbeeld bij<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemersassociatie Lindus. Daarnaast zijn<br />

<strong>de</strong> inwoners hier erg plichtsgetrouw. Hier geldt<br />

nog echt afspraak is afspraak. Ik heb dat wel eens<br />

an<strong>de</strong>rs meegemaakt. De Liemers is een gebied<br />

waar je goed kunt samenwerken met mensen,<br />

bedrijven en instanties. Wat dat betreft kan ik zeg-<br />

gen dat het me hier prima thuis voel.’’<br />

Roerige tijd<br />

De Arbeidsbeurs bevindt zich volgens Macco in een<br />

‘roerige tijd’. Wat dat betreft is hij met <strong>de</strong> neus in<br />

<strong>de</strong> boter gevallen. “Ik merk dat alle partijen binnen<br />

<strong>de</strong> Arbeidsbeurs elkaar hebben gevon<strong>de</strong>n. De<br />

bereidheid tot samenwerken is erg groot. Er staat<br />

het komend jaar een aantal belangrijke zaken te<br />

gebeuren. Zo schuiven <strong>de</strong> sociale diensten in elkaar<br />

PAGINA 14 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


vanaf 2009 één loket en één aanspreekpunt voor het<br />

hele traject...<br />

tot één Regionale Sociale Dienst. Daarnaast zullen<br />

het CWI en <strong>de</strong> UWV per 1 januari 2009 gaan fuse-<br />

ren. Alle organisaties schuiven nog dichter naar<br />

elkaar toe. Een afgelei<strong>de</strong> hiervan is dat ook <strong>de</strong><br />

In <strong>de</strong> Liemers geldt<br />

nog ‘afspraak is<br />

afspraak’<br />

‘vormgeving’ van <strong>de</strong> Arbeidsbeurs gaat veran<strong>de</strong>ren.<br />

Zo ontstaat er bijvoorbeeld een integraal dienstver-<br />

leningspakket voor burgers. Mensen die hier bin-<br />

nenkomen, mel<strong>de</strong>n zich bij <strong>de</strong> service<strong>de</strong>sk en wor-<br />

<strong>de</strong>n vervolgens door <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> contactpersoon<br />

zonodig door het hele werkproces van <strong>de</strong><br />

Arbeidsbeurs geleid. Of het nu om een uitkering<br />

gaat of om <strong>de</strong> zoektocht naar werk. Deze veran<strong>de</strong>-<br />

ring vergt veel van het personeel, dat van alle<br />

markten thuis moet zijn. Ver<strong>de</strong>r is <strong>de</strong>ze wijziging<br />

ook re<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> Arbeidsbeurs<br />

aan te passen. Hopelijk volgt nog dit jaar een aan-<br />

passing van het pand aan <strong>de</strong> werkprocessen.<br />

Kortom: er liggen genoeg uitdagingen.’’<br />

Arbeidsmarkt<br />

Dan <strong>de</strong> actuele situatie van <strong>de</strong> arbeidsmarkt. Ook<br />

Robin Macco merkt dat <strong>de</strong> economie goed draait.<br />

Toch constateert hij een vreem<strong>de</strong> ontwikkeling.<br />

“Nog steeds is het aantal vacatures groter dan het<br />

aanbod. Maar wat opvalt, is dat het aantal werk-<br />

zoeken<strong>de</strong>n ook aantrekt. We hebben op dit<br />

moment 35 procent meer instroom dan onze prog-<br />

noses, terwijl we vorig jaar bijna 20 procent on<strong>de</strong>r<br />

onze prognoses zaten. Dit verschil is erg groot. Als<br />

we kijken naar leeftij<strong>de</strong>n dan blijkt vooral veel 40-<br />

plussers op zoek zijn naar werk.’’<br />

Wat betreft <strong>de</strong> doelstellingen die voor 2008 zijn<br />

gesteld, ligt het CWI <strong>de</strong> Liemers voor op schema.<br />

Van <strong>de</strong> 491 ‘ou<strong>de</strong>ren’ die dit jaar aan het werk moe-<br />

ten wor<strong>de</strong>n geholpen, had<strong>de</strong>n er het eerste kwar-<br />

taal al 178 een baan gevon<strong>de</strong>n. En van <strong>de</strong> taakstel-<br />

Vooral veel 40 plussers<br />

zijn op zoek<br />

naar werk…<br />

ling om dit jaar totaal 600 vacatures te vervullen,<br />

staat <strong>de</strong> teller nu al op 166! Toch is Macco maar<br />

gematigd tevre<strong>de</strong>n. “Er blijkt een groot verschil tus-<br />

sen vraag en aanbod. Opleidingen vormen vaak het<br />

probleem. Als CWI kunnen we doorgaans alleen<br />

een oplossing bie<strong>de</strong>n als het om min<strong>de</strong>r grote ver-<br />

schillen gaat. Wij kunnen voor mensen een chauf-<br />

feurs- of heftruckopleiding verzorgen. Maar we<br />

kunnen ze geen HTS-opleiding bie<strong>de</strong>n. Wel advise-<br />

ren en begelei<strong>de</strong>n we bedrijven in een proces<br />

waarin we samen kijken of het mogelijk is <strong>de</strong> vraag<br />

om te buigen. Bijvoorbeeld door het intern an<strong>de</strong>rs<br />

te organiseren of functies te differentiëren.’’<br />

Richting het bedrijfsleven heeft het CWI <strong>de</strong> Liemers<br />

sowieso ambitieuze plannen. “De dienstverlening<br />

wordt verbeterd. We gaan ons an<strong>de</strong>rs positioneren.<br />

Veel bedrijven hebben te maken met allerlei initia-<br />

tieven van verschillen<strong>de</strong> partners. Ook UWV,<br />

Gemeenten en CWI werken daarin af en toe nog<br />

langs elkaar. Wij willen één punt creëren van waar-<br />

uit bedrijven wor<strong>de</strong>n bena<strong>de</strong>rd. We gaan onze ini-<br />

tiatieven dus bun<strong>de</strong>len. De on<strong>de</strong>rnemer wil niet<br />

steeds weer lastig gevallen wor<strong>de</strong>n door al die ver-<br />

schillen<strong>de</strong> partijen met plannen die in elkaars ver-<br />

leng<strong>de</strong> liggen. Bun<strong>de</strong>ling is hierbij het<br />

toverwoord.’’<br />

CWI <strong>de</strong> Liemers topper in Ne<strong>de</strong>rland<br />

Het aantal niet-werken<strong>de</strong>n dat staat ingeschreven bij<br />

het CWI <strong>de</strong> Liemers is in 2007 met 26 procent<br />

gedaald. Dit is <strong>de</strong> hoogste daling van alle CWI-kanto-<br />

ren in Gel<strong>de</strong>rland en Overijssel. In <strong>de</strong> provincie<br />

Gel<strong>de</strong>rland daal<strong>de</strong> dit percentage gemid<strong>de</strong>ld met 15<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 15<br />

procent.<br />

(ADVERTENTIE)<br />

Renovatie • Restauratie • Nieuwbouw<br />

en Machinaal timmerwerk<br />

Pinkelseweg 12, 6991 GJ Rhe<strong>de</strong>n<br />

tel: 026 - 3613195


LEZERSACTIE ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS<br />

WOENSDAG 28 MEI: WERKEN AAN ‘SPELVERBETERING’ EN RELATIES<br />

Persoonlijke Golfcoaching & Netwerkdag<br />

In samenwerking met Golfbaan Kasteel<br />

Engelenburg en een aantal partners organiseert<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De Liemers voor<br />

haar lezers een uitgelezen mogelijkheid om<br />

<strong>de</strong>el te nemen aan een bijzon<strong>de</strong>re dag.<br />

U hoeft alleen te kiezen of uw voorkeur<br />

uitgaat naar <strong>de</strong> ochtend of <strong>de</strong> middag op<br />

woensdag 28 mei a.s. Een buitenkansje voor<br />

zowel <strong>de</strong> ervaren golfer, alsme<strong>de</strong> voor ie<strong>de</strong>r-<br />

Stijg mee in <strong>de</strong> Univé luchtballon tot grote<br />

hoogte<br />

Deelnemers aan dit bijzon<strong>de</strong>re event maken bovendien<br />

kans op een gratis ballonvaart, welke beschikbaar is<br />

gesteld door Univé Stad en Land.<br />

Een unieke mogelijkheid om een stukje van Ne<strong>de</strong>rland<br />

Programma<br />

Ochtendsessie van 7.15 tot 12.15 uur<br />

• 7.15 uur ontvangst op Kasteel Engelenburg<br />

• 7.30 uur aanvang netwerk-ontbijt & 1e <strong>de</strong>el bin-<br />

nen programma<br />

• 9.00 uur aanvang persoonlijke Golfcoaching<br />

met Pro’s en Chrysler SRT Experience<br />

• 12.15 uur afsluiting ochtendsessie<br />

Middagsessie van 13.15 tot 18.15 uur<br />

• 13.15 uur ontvangst op Kasteel Engelenburg<br />

een die kennis wil maken met <strong>de</strong> golfsport,<br />

want met een aantal golfpro’s werkt u<br />

individueel aan uw persoonlijke spelverbetering!<br />

Bovendien is er een uitermate interessant<br />

randprogramma met o.a. <strong>de</strong> unieke<br />

Chrysler SRT Experience en wordt ook <strong>de</strong><br />

inwendige mens niet vergeten. Reageer dus<br />

snel, want het aantal <strong>de</strong>elnemers dat kan<br />

inschrijven is beperkt en vol is vol…<br />

eens op een an<strong>de</strong>re manier te zien en een ervaring die u<br />

nog lang bij zult blijven. Van het opstijgen tot aan <strong>de</strong> lan-<br />

ding waant u zich in een an<strong>de</strong>re wereld en bovendien<br />

krijgt u ook nog een aan<strong>de</strong>nken mee van uw ‘luchtdoop’.<br />

Kortom een ballonvaart in een hete luchtballon is een<br />

unieke ervaring…<br />

• 13.30 uur aanvang met 1e <strong>de</strong>el binnen<br />

programma<br />

• 14.00 uur aanvang persoonlijke Golfcoaching<br />

met Pro’s en Chrysler SRT Experience<br />

• 17.00 uur netwerk-borrel met hapjes en<br />

drankjes<br />

Opgeven<br />

U kunt vóór woensdag 28 mei uzelf én uw rela-<br />

ties opgeven voor <strong>de</strong> ochtend- of middagsessie<br />

Geef bij uw aanmelding aan : nog geen golfer /<br />

beginnend golfer / GVB en eventuele handicap. U<br />

kunt met maximaal 4 personen (bedrijf en/of<br />

relaties) inschrijven.<br />

Golfbaan Kasteel Engelenburg heeft een eigen<br />

Business Club. Mocht u eens vrijblijvend willen<br />

kennismaken dan kan dat op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> data:<br />

6 mei 2008: thema on<strong>de</strong>rnemen<br />

3 juni 2008: thema communicatie<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

www.golfbaanengelenburg.nl<br />

U ontvangt na uw aanmelding een persoonlijke<br />

uitnodiging en factuur.<br />

De bijdrage in <strong>de</strong> kosten zijn € 99,-; excl. BTW per<br />

<strong>de</strong>elnemer.<br />

Voor informatie en opgeven <strong>de</strong>elname:<br />

Golfbaan Kasteel Engelenburg<br />

Telefoon receptie 0575 – 569998<br />

Email : receptie@golfbaanengelenburg.nl<br />

PAGINA 16 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


KORT ZAKELIJK NIEUWS<br />

Combine-IT bestaat 5 jaar: 20 mei seminar in OpenluchtMuseum<br />

Combine-IT is een dienstverlener in ICT-oplos-<br />

singen met speerpunten in systeembeheer en<br />

-on<strong>de</strong>rhoud, advisering, netwerken en het<br />

naadloos laten samenwerken van hard- en<br />

software. Combine-IT zorgt voor oplossingen<br />

die werken, efficiënter en kostenbesparend,<br />

voor zowel kleine als mid<strong>de</strong>lgrote bedrijven en<br />

organisaties. Samen met <strong>de</strong> opdrachtgever<br />

wordt gezocht naar een ICT-oplossing die past<br />

binnen <strong>de</strong> organisatie en het budget. Binnen<br />

die oplossing levert Combine-IT zonodig ook<br />

<strong>de</strong> hardware evenals <strong>de</strong> ‘standaard’ software,<br />

eventueel aangevuld met maatwerk software<br />

om het geheel naar wens te laten werken.<br />

Nu dit tot volle tevre<strong>de</strong>nheid van een inmid-<br />

Saab is niet het merk dat ie<strong>de</strong>r jaar nieuws<br />

brengt, alhoewel?Zojuist is bij Saab Centre Gol<br />

<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re 9-3 Turbo X in <strong>de</strong> showroom<br />

gesignaleerd!<br />

Deze 9-3 Turbo X is 4 wiel aangedreven en<br />

wordt voortgestuwd door een machtige 2.8V6-<br />

turbomotor met maar liefst 280 pk!<br />

Bovendien kunnen we van <strong>de</strong> Saab in het<br />

komen<strong>de</strong> jaar nog veel verwachten: een prach-<br />

tige 9-4X als Crossover, een nieuwe 9-5 en …<br />

Saab toon<strong>de</strong> onlangs in Genève hun i<strong>de</strong>eën<br />

voor een kleinere Saab; <strong>de</strong> 9-X conceptcar.<br />

De eind vorig jaar geïntroduceer<strong>de</strong> 9-3 Sport<br />

Sedan en Sport Estate is leverbaar in diverse<br />

specificaties, met benzine en diesel motoren.<br />

Nieuw is <strong>de</strong> 9-3 Nor<strong>de</strong>n uitvoering; met o.a. Bi-<br />

Xenon koplampen, stoelverwarming, Parking<br />

Assistance, Dual zone klimaatregeling, voor en<br />

achter elektrische raambediening, etc.<br />

Exclusief voor haar klanten heeft Saab Centre<br />

Gol enkele aantrekkelijke pakketten samenge-<br />

steld. Zo is er een Executive Accessory Pack om<br />

het interieur nog ver<strong>de</strong>r te verfraaien met o.a.<br />

<strong>de</strong>ls grote klantenschare al vijf jaar lang te<br />

hebben waargemaakt, wordt het tijd voor een<br />

feestje. Op 20 mei wordt het bedrijfsleven uit<br />

<strong>Arnhem</strong> en omgeving uitgenodigd voor een<br />

seminar over mo<strong>de</strong>rne telefonie op het terrein<br />

van het Ne<strong>de</strong>rlands Openluchtmuseum.<br />

Naast <strong>de</strong> informatie krijgen <strong>de</strong> bezoekers een<br />

uitstapje in het museum, want daar is natuur-<br />

lijk altijd iets leuks te on<strong>de</strong>rnemen.<br />

Het Ne<strong>de</strong>rlands Openluchtmuseum is niet<br />

zomaar een keuze. Hier ervaart u het werk van<br />

Combine-IT in praktijk; het Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Openluchtmuseum draait op <strong>de</strong> ICT-oplossin-<br />

gen van Combine-IT.<br />

Voor meer informatie: www.combine-it.nl.<br />

Goed zaken doen bij Saab Centre Gol<br />

le<strong>de</strong>ren bekleding en aluminium accenten. Dit<br />

pakket is extra interessant voor <strong>de</strong> zakelijke rij-<br />

<strong>de</strong>r: door montage achteraf telt dit niet in <strong>de</strong><br />

bijtelling. Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor het<br />

Infotainment Pack met geïntegreerd navigatie-<br />

systeem, Bluetooth telefoon interface,<br />

radio/MP3/CD/DVD/USB-speler etc.<br />

De Saab 9-3 is leverbaar vanaf € 30.590,-.<br />

Voor meer informatie: www.saabcentregol.nl<br />

InformatiecentrumZevenaar Oost<br />

De gemeente Zevenaar heeft het informatiecen-<br />

trum nabij het nieuwe bedrijventerrein &Poort<br />

(Bemweg 1) in gebruik genomen. De publieks-<br />

opening laat nog even op zich wachten. Die<br />

vindt plaats op het moment dat <strong>de</strong> eerste<br />

woningen wor<strong>de</strong>n verkocht. Dit is vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

nog voor <strong>de</strong> zomer. Vanaf dat moment kunnen<br />

zowel particulieren als on<strong>de</strong>rnemers terecht in<br />

het centrum voor vragen over <strong>de</strong> wijk Groot<br />

Holthuizen en BusinessPark 7Poort.<br />

Openingstij<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n gecommuniceerd via <strong>de</strong><br />

website www.grootholthuizen.nl<br />

Algemene Voorwaar<strong>de</strong>n<br />

Bijna ie<strong>de</strong>r bedrijf hanteert algemene voorwaar<strong>de</strong>n,<br />

meestal aangeduid als <strong>de</strong> kleine lettertjes. In <strong>de</strong> algemene<br />

voorwaar<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n telkens terugkeren<strong>de</strong> contractuele<br />

aangelegenhe<strong>de</strong>n, zoals beperking van aansprakelijkheid,<br />

betalingsafspraken, geschilbeslechting ,etc. schriftelijk<br />

vastgelegd zodat <strong>de</strong> eigenlijke overeenkomst eenvoudig<br />

en overzichtelijk blijft. Omdat <strong>de</strong> meeste mensen <strong>de</strong> kleine<br />

lettertjes niet lezen, in elk geval niet of nauwelijks door<br />

consumenten, blijven discussies uit. An<strong>de</strong>rs ligt het bij<br />

on<strong>de</strong>rnemers on<strong>de</strong>rling, die inmid<strong>de</strong>ls door scha<strong>de</strong> en<br />

schan<strong>de</strong> wijs gewor<strong>de</strong>n zijn, wel weten dat het <strong>de</strong> moeite<br />

kan lonen het vergrootglas erbij te pakken.<br />

Algemene voorwaar<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n tot contractsinhoud door<br />

aanbod en aanvaarding. De we<strong>de</strong>rpartij hoeft niet alle<br />

afzon<strong>de</strong>rlijke bepalingen één voor ëén te hebben goed-<br />

gekeurd, voldoen<strong>de</strong> is indien <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n zijn aan-<br />

vaardt, hetgeen meestal geschiedt doordat <strong>de</strong>ze door<br />

on<strong>de</strong>rtekening van het contract zelf, van toepassing wor-<br />

<strong>de</strong>n verklaard. Een gebruikelijke zinsne<strong>de</strong> hiervoor is: “Door<br />

on<strong>de</strong>rtekening van on<strong>de</strong>rhavige overeenkomst verklaart<br />

koper kennis te hebben genomen van <strong>de</strong> algemene voor-<br />

waar<strong>de</strong>n / een exemplaar van <strong>de</strong> algemene voorwaar<strong>de</strong>n<br />

te hebben ontvangen en <strong>de</strong>ze te aanvaar<strong>de</strong>n”.<br />

Consumenten en kleine bedrijven (


PAGINA 18 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ONDERNEMING & OPLEIDING<br />

Rijn IJssel en kapsalon Hulstein<br />

zijn geknipt voor elkaar<br />

Kapsalon Hulstein uit El<strong>de</strong>n en het Rijn<br />

IJssel College zijn geknipt voor elkaar.<br />

Elk jaar doen meer<strong>de</strong>re leerlingen van <strong>de</strong><br />

instelling voor mid<strong>de</strong>lbaar beroepson<strong>de</strong>rwijs<br />

praktijkervaring op in <strong>de</strong> 75-jarige<br />

kapsalon van Derk Jan Hulstein. De<br />

boodschap van <strong>de</strong> eigenaar aan collegaon<strong>de</strong>rnemers:<br />

‘Het werkveld moet zich<br />

bewuster wor<strong>de</strong>n van wat er in samenwerking<br />

allemaal mogelijk is. Daar heeft<br />

ie<strong>de</strong>reen baat bij: bedrijven, <strong>de</strong> school en<br />

<strong>de</strong> leerling.’<br />

De woor<strong>de</strong>n van Derk Jan Hulstein (links op <strong>de</strong><br />

foto) klinken als muziek in <strong>de</strong> oren bij Helen van<br />

Dalen, BPV-coördinator (2e van links) en Jeroen<br />

Marée af<strong>de</strong>lingsmanager bij Rijn IJssel (3e van links<br />

op <strong>de</strong> foto) “Wij willen jonge mensen een zo goed<br />

mogelijke toekomst bie<strong>de</strong>n. Daar heb je bedrijven<br />

voor nodig die net zoals wij van mening zijn dat<br />

jonge mensen <strong>de</strong> moeite waard zijn om in te inves-<br />

teren. Derk Jan heeft dat als geen an<strong>de</strong>r in zich. Wij<br />

kunnen leerlingen met een gerust hart naar hem<br />

doorsturen. Het gaat altijd goed,’’ vertelt het duo.<br />

Volwaardige werknemers<br />

,,Wij investeren net iets meer in stagiaires dan<br />

an<strong>de</strong>ren’’, verklapt Derk-Jan Hulstein het geheim<br />

van <strong>de</strong> smid. ,,Ik zie <strong>de</strong> leerlingen die hier komen als<br />

volwaardige werknemers. Natuurlijk is het nodig<br />

dat je ze individueel begeleidt, maar je moet ze ook<br />

ruimte en kansen geven. Ik geloof niet in mensen<br />

die zeggen dat ze niets kunnen. Als <strong>de</strong> wil er is, dan<br />

lukt het je ook. Als je bijvoorbeeld Jemy ziet, wat<br />

die meid allemaal al kan’’, wijst hij naar <strong>de</strong> 19-jarige<br />

leerling van Rijn IJssel, die in <strong>de</strong> kapsalon net met<br />

het kapsel van een klant bezig is.<br />

“Dat is echt ongelofelijk.’’ Jemy van <strong>de</strong>r Burg voelt<br />

zich zichtbaar op haar gemak bij kapsalon<br />

Hulstein. “Het is een goed leerbedrijf, waar je alle<br />

technieken leert. Als ik op school terugkom, merk ik<br />

dat ik ver<strong>de</strong>r ben dan mijn klasgenoten. Sommigen<br />

mogen alleen maar vegen of wassen. Ik leer hier<br />

echt alles,’’ vertelt <strong>de</strong> Huissense enthousiast. Door<br />

haar tot nu toe opgedane ervaring weet Jemy<br />

zeker dat ze na haar kappersopleiding daadwerke-<br />

lijk in het kappersvak ver<strong>de</strong>r wil. “Ik zoek straks een<br />

fulltime job. Misschien hier wel.’’<br />

Bagage<br />

“Zo zien we het graag’’, sluit Helen van Dalen aan<br />

op het verhaal van Jemy. “Maar ook al is er bedrijfs-<br />

matig geen klik, dan nog probeer je <strong>de</strong> leerlingen<br />

zoveel mogelijk bagage mee te geven, zodat ze na<br />

hun schoolopleiding goed aansluiting kunnen vin-<br />

<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> praktijk. Dat betekent dat je ook kritisch<br />

moet kijken naar hoe je <strong>de</strong> dingen doet en dat je<br />

het bedrijfsleven zoveel mogelijk bij <strong>de</strong> school<br />

moet betrekken. Zo hebben we een bedrijfsadvies-<br />

commissie, die zorgt voor <strong>de</strong> nodige feedback om<br />

<strong>de</strong> kloof tussen theorie en praktijk ver<strong>de</strong>r te ver-<br />

kleinen. Hier zit Derk Jan Hulstein ook in. Het toont<br />

zijn betrokkenheid.’’<br />

Het domein ‘Uiterlijk Verzorging’ binnen Rijn IJssel kent<br />

twee soorten leerwegen: BeroepsOplei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Leerweg<br />

(BOL) en BeroepsBegelei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Leerweg (BBL). Wie <strong>de</strong><br />

opleiding kapper of allround kapper volgt, kan voor een<br />

van <strong>de</strong>ze twee leerwegen kiezen. Voor <strong>de</strong> opleidingen<br />

schoonheidsverzorging, pedicure en wellness bestaat<br />

er alleen <strong>de</strong> BOL-opleiding.<br />

BOL: tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze leerweg brengen leerlingen <strong>de</strong> mees-<br />

te tijd op school door. Daarnaast kent <strong>de</strong>ze leerweg een<br />

stage (<strong>de</strong> beroepspraktijkvorming (BPV). Deze stage<br />

> Jemy van <strong>de</strong> Berg, stagiare maar wel on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van team…<br />

(BPV) is minimaal twintig procent van <strong>de</strong> studieduur.<br />

BBL: De beroepspraktijkvorming is het grootste <strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> opleiding. Deze bedraagt minimaal zestig pro-<br />

cent van <strong>de</strong> studieduur. Leerlingen leren dus vooral in<br />

<strong>de</strong> kapsalon waar ze werken. Eén dag in <strong>de</strong> week ga ze<br />

naar school. Meer informatie vind u op:<br />

www.rijnijssel.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 19


PAGINA 20 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 21


ONTWIKKELINGEN IN DE LIEMERS<br />

Tekst: Sjoerd Geurts<br />

GROTE BELANGSTELLING VOOR DUURZAME WOON-WERKWONINGEN DUIVEN<br />

Zon<strong>de</strong>r file<br />

naar je werk<br />

> Artist impressions van <strong>de</strong> nieuwe woon-werkwoningen<br />

op <strong>de</strong> Nieuweling<br />

De cijfers spreken boek<strong>de</strong>len. Jaarlijks<br />

beginnen steeds meer mensen een eigen<br />

bedrijf. Vaak gebeurt dat in eerste instantie<br />

vanuit huis. Een prima manier om<br />

privé en zakelijk te combineren. Maar wat<br />

als het bedrijf groeit en je meer ruimte<br />

nodig hebt? Dan moet je op zoek naar<br />

bedrijfs- of kantoorruimte el<strong>de</strong>rs. Of je<br />

maakt gebruik van het bijzon<strong>de</strong>re woonwerkplan<br />

in Duiven!<br />

In Duiven kunnen on<strong>de</strong>rnemers straks zon<strong>de</strong>r file<br />

naar hun werk. Op dit moment bestaat het plan<br />

alleen nog op papier, maar binnen een jaar zullen<br />

<strong>de</strong> eerste werk-woonwoningen waarschijnlijk in<br />

gebruik zijn genomen. Het gaat allemaal gebeuren<br />

op het nieuwe bedrijventerrein De Nieuweling in<br />

Duiven. De plek waar wij vandaag een bezoek aan<br />

brengen.<br />

De Nieuweling ligt ter hoogte van <strong>de</strong> plaatsen<br />

Groessen en Duiven. Daar waar twintig jaar gele-<br />

<strong>de</strong>n <strong>de</strong> voetballers van het Duivense DVV een balle-<br />

tje trapten, verrees <strong>de</strong> afgelopen tien jaar een<br />

mo<strong>de</strong>rne nieuwbouwwijk. Deze is inmid<strong>de</strong>ls zo<br />

goed als gereed. Daarom is <strong>de</strong> focus nu verlegd naar<br />

het terrein daar pal naast. In het verleng<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

nieuwbouwwijk, dicht langs <strong>de</strong> spoorlijn Zevenaar-<br />

<strong>Arnhem</strong>, is ruimte gereserveerd voor een nieuw<br />

bedrijventerrein dat weer naast het bestaan<strong>de</strong><br />

industrieterrein ‘t Holland komt te liggen.<br />

Op dit moment heerst er nog serene rust op <strong>de</strong><br />

PAGINA 22 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


overwegend kale vlakte. De enige daadwerkelijke<br />

bedrijvigheid die er op dit moment is, komt op<br />

naam van Privéhuis Coco dat zich hier enkele jaren<br />

gele<strong>de</strong>n al mocht vestigen. Binnenkort on<strong>de</strong>rgaat<br />

het terrein een metamorfose. Het terrein is inmid-<br />

<strong>de</strong>ls bouwrijp gemaakt en <strong>de</strong> gemeente Duiven zit<br />

om <strong>de</strong> tafel met belangstellen<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> eerste<br />

kavels en <strong>de</strong> eerste bouwvergunningen zijn aange-<br />

vraagd.<br />

On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

Project De Nieuweling bestaat uit diverse on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>-<br />

len. Zo omvat het project <strong>de</strong> bouw van zes aparte<br />

kantoorunits, tien bedrijfs-/showroomunits en<br />

negentien bedrijfsunits. Maar het meest bijzon<strong>de</strong>re<br />

‘Voldoen<strong>de</strong> ruimte<br />

om te werken en<br />

geen overlast in<br />

huiselijke omgeving’<br />

zijn wel <strong>de</strong> vijftien woon-werk-woningen. Hierbij<br />

wor<strong>de</strong>n bijvoorbeeld geen standaardkavels uitgege-<br />

ven, maar <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n afgestemd op <strong>de</strong> exacte<br />

vraag van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemer. Wethou<strong>de</strong>r Nico Verlaan<br />

van <strong>de</strong> gemeente Duiven is in zijn nopjes met het<br />

bijzon<strong>de</strong>re project dat een duurzaam karakter kent.<br />

“De woon-werkwoningen vormen <strong>de</strong> overgang tus-<br />

sen ‘gewone’ woningen op De Nieuweling en bedrij-<br />

venlocaties meer richting <strong>de</strong> spoorlijn’’, vertelt<br />

Verlaan.“Er is veel belangstelling voor <strong>de</strong>ze plan-<br />

nen, die dus in een dui<strong>de</strong>lijke behoefte voorzien. Het<br />

is vanuit verschillen<strong>de</strong> opzichten een bijzon<strong>de</strong>r pro-<br />

ject. Niet alleen <strong>de</strong> combinatie wonen-werken is op<br />

<strong>de</strong>ze wijze uitgevoerd vrij uniek, maar het project<br />

voldoet ook aan <strong>de</strong> ambitie van <strong>de</strong> gemeente<br />

Duiven om steeds meer duurzame projecten te rea-<br />

liseren. Het project scoort goed op alle drie pijlers<br />

van duurzaamheid: sociaal, fysiek en economisch.’’<br />

“Sociaal, omdat het <strong>de</strong> combinatie van wonen-wer-<br />

ken voor gezinnen met kin<strong>de</strong>ren gemakkelijker<br />

maakt. De openbare ruimte biedt een veilige plek<br />

aan bewoners en gebruikers voor sociale ontmoe-<br />

Artist impressions van <strong>de</strong> nieuwe woon-werkwoningen op<br />

<strong>de</strong> Nieuweling<br />

tingen. Dat is een van <strong>de</strong> belangrijke functies van <strong>de</strong><br />

openbare ruimte die vroeger teveel uit het oog is<br />

verloren. Fysiek, omdat regenwater ter plaatse<br />

wordt geïnfiltreerd, er een waterdoorlatend weg<strong>de</strong>k<br />

wordt aangelegd en <strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n aangeslo-<br />

ten op stadsverwarming die weer gevoed wordt<br />

met afvalwarmte van <strong>de</strong> Afval Verwerking (AVR). En<br />

economisch, omdat het op <strong>de</strong>ze manier voor veel<br />

beginnen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers mogelijk wordt om te<br />

starten. Voor an<strong>de</strong>ren betekent het een besparing<br />

aan verloren uren die je an<strong>de</strong>rs aan reizen kwijt<br />

bent. Bovendien kan het bij grootschalige toepas-<br />

sing een mid<strong>de</strong>l zijn om files te beperken en brand-<br />

stof te besparen.’’<br />

Een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van duurzaamheid waar <strong>de</strong> gemeen-<br />

te Duiven ook rekening mee heeft gehou<strong>de</strong>n is <strong>de</strong><br />

invoering van parkmanagement op dit terrein.<br />

Nieuwe on<strong>de</strong>rnemers moeten lid wor<strong>de</strong>n van een<br />

Vereniging van Eigenaren, die gezamenlijk <strong>de</strong> collec-<br />

tieve beveiliging regelen en meedoen aan beweg-<br />

wijzering.<br />

‘Voor veel on<strong>de</strong>rnemers<br />

is dit een<br />

perfecte oplossing’<br />

Amper aanbod<br />

Op dit moment is er in <strong>de</strong> regio amper aanbod op<br />

het gebied van nieuw te bouwen woon-werk-com-<br />

binaties. Een eerste informatiebijeenkomst over De<br />

Nieuweling werd vorig jaar dan ook druk bezocht.<br />

Met resultaat.“Inmid<strong>de</strong>ls hebben zich acht kandi-<br />

daten gemeld voor het plangebied ‘wonen en wer-<br />

ken’’, vertelt Jeroen Dijkmans van Pagus<br />

Vastgoedontwikkeling.“Zoals wij er nu tegenaan<br />

kijken, verwachten we begin mei <strong>de</strong> bouwvergun-<br />

ning binnen te hebben. Net voor of na <strong>de</strong> zomerva-<br />

kantie kunnen we dan waarschijnlijk starten met <strong>de</strong><br />

bouwactiviteiten. Ook voor <strong>de</strong> bedrijfsgebouwen op<br />

‘De kop van het Terrein’ hebben zich inmid<strong>de</strong>ls een<br />

aantal kandidaten gemeld. We sluiten niet uit dat<br />

ook dit <strong>de</strong>el op korte termijn in uitvoering genomen<br />

gaat wor<strong>de</strong>n.’’ Meeùs <strong>Arnhem</strong>, dat <strong>de</strong> woningen in<br />

<strong>de</strong> verkoop heeft, verwacht veel van het project.<br />

“Voor veel on<strong>de</strong>rnemers is dit een perfecte oplos-<br />

sing voor <strong>de</strong> praktische problemen waar ze met een<br />

bedrijf aan huis vaak tegenaan lopen’’, zo laat een<br />

woordvoer<strong>de</strong>r van Meeùs weten.“Of <strong>de</strong> ruimte is te<br />

klein, of je veroorzaakt teveel overlast in <strong>de</strong> huiselij-<br />

ke omgeving. Daar komt een ein<strong>de</strong> aan met <strong>de</strong>ze<br />

woon-werkwoningen. De keuze is gevarieerd en in<br />

alle gevallen is <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemer binnen 20 secon<strong>de</strong>n<br />

op zijn werk.’’<br />

> Wethou<strong>de</strong>r Nico Verlaan: ‘bijzon<strong>de</strong>r project met duurzaam<br />

karakter’<br />

Geschakeld en vrijstaand<br />

De woon-werkwoningen wor<strong>de</strong>n in twee typen aan-<br />

gebo<strong>de</strong>n: geschakeld en vrijstaand. Bij <strong>de</strong> 11 gescha-<br />

kel<strong>de</strong> woon-werkwoningen van het project ligt <strong>de</strong><br />

bedrijfsruimte tussen <strong>de</strong> woningen in. Ze wor<strong>de</strong>n in<br />

verschillen<strong>de</strong> formaten aangebo<strong>de</strong>n. De bedrijfsruim-<br />

te varieert van 80 m2 tot 533 m2. De inhoud van <strong>de</strong><br />

woningen loopt uiteen van 612 m3 tot 978 m3.<br />

(ADVERTENTIE)<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 23


BUSINESSPARTNERS<br />

MEER WETEN? KIJK DAN<br />

OP: WWW.ZAKELIJK-<br />

ARNHEM.NL<br />

OF BEL VRIJBLIJVEND<br />

VOOR MEER INFORMATIE<br />

MET: MARIEN NIJLAND<br />

(06-16469115) OF<br />

THEO VAN LEEUWEN<br />

(06-29535547)<br />

ACR <strong>Arnhem</strong>, bekend van kos-<br />

tenbesparend scha<strong>de</strong>herstel,<br />

combineert het herstel van<br />

<strong>de</strong>uken en krassen met herstel,<br />

vervanging en blin<strong>de</strong>ren van<br />

autoruiten. Bauke Dekker:<br />

GlassConnect Autoglasservice<br />

is een nog jonge franchiseorga-<br />

nisatie met <strong>de</strong>rtig zelfstandige<br />

vestigingen in het land die zich<br />

nog moeten on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n<br />

door flexibiliteit en kwaliteit.<br />

Elke klant, met een groot of<br />

klein wagenpark, wil korte lij-<br />

nen en directe actie. Dat bie-<br />

<strong>de</strong>n.wij onze klanten’’<br />

Dankzij productinnovatie, mar-<br />

keting, an<strong>de</strong>re productmarkt-<br />

combinaties en meer concurre-<br />

ren<strong>de</strong> prijzen gaat het Bex<br />

Reizen voor <strong>de</strong> wind en heeft <strong>de</strong><br />

direct verkopen<strong>de</strong> reisorganisa-<br />

tie het bloemetjesjurk, appel-<br />

moes en kersenvlaai imago<br />

helemaal van zich afgeschud.<br />

,,Ja, het is leuk om succes te<br />

hebben’’, lacht directeur<br />

Yolanda Kroef, die <strong>de</strong> credits<br />

graag <strong>de</strong>elt met haar enthousi-<br />

aste team van 25 mensen.<br />

WORDT OOK BUSINESS PARTNER!<br />

DE INMIDDELS TOEGETREDEN BUSINESS PARTNERS:<br />

BEDRIJF PLAATS CONTACTPERSOON INTERNET<br />

Saab Centre Gol Duiven Klaas Gol www.saabcentregol.nl<br />

Miss Jones Shoes & Bags <strong>Arnhem</strong> Irma Runneboom www.miss-jones.nl<br />

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl<br />

Schil<strong>de</strong>rwerken Rhe<strong>de</strong>n Rhe<strong>de</strong>n Rian van Kleef tel: 026 - 495 48 94<br />

Erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans Erren www.erren.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong> Alwin klein www.advocatenpunt.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche www.gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl<br />

Gel<strong>de</strong>rse Vlaggenhan<strong>de</strong>l Giesbeek Erik van ‘t Wout www.gel<strong>de</strong>rsevlaggenhan<strong>de</strong>l.nl<br />

Bosan Fiat <strong>Arnhem</strong> Hugo Dokter www.bosan-fiat.nl<br />

Bosan Nissan <strong>Arnhem</strong> Victor Oostenrijk www.bosan-nissan.nl<br />

RijnIJssel Administratie&On<strong>de</strong>rnemerschap <strong>Arnhem</strong> Theo Seesing www.rijnijssel.nl<br />

Gibo Groep <strong>Arnhem</strong> Mertin Durmus www.gibogroep.nl<br />

Koffiebran<strong>de</strong>rij G. Peeze <strong>Arnhem</strong> Paul van <strong>de</strong>r Hulst www.peeze.nl<br />

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen <strong>Arnhem</strong> Frank van Dijk www.drostenzonen.nl<br />

ACR Group Scha<strong>de</strong>herstel <strong>Arnhem</strong> Bauke Dekker www.acrgroup.nl<br />

Carmediation Oosterbeek Henny Jansen www.carmediation.com<br />

Ambiance Bistro en Grand Cafe <strong>Arnhem</strong> Kenan Öz<strong>de</strong>mir www.bistro-ambiance.nl<br />

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl<br />

Golfbaan Kasteel Engelenburg Brummen Nanna van Ginhoven www.golfbaanengelenburg.nl<br />

Bodyline Aestetics <strong>Arnhem</strong> Caroline van <strong>de</strong>r Sluys www.mooimaaktgelukkiger.nl<br />

Willemsen Bedrijfsmakelaars <strong>Arnhem</strong> Johan <strong>de</strong> Rooij www.willemsen.nl<br />

Multicopy <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Marius Kamberg www.multicopy.nl<br />

Autobedrijf Bochane <strong>Arnhem</strong> Mark Dalhuisen www.bochane.nl<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Critstel Hensen www.kpn.nl<br />

IP Computer Training Center <strong>Arnhem</strong> Ton Visser www.ip-<strong>arnhem</strong>.nl<br />

Bex Reizen <strong>Arnhem</strong> Yolanda Kroef www.bex.nl<br />

BDO CampsObers <strong>Arnhem</strong> Harry Corbeek www.bdo.nl<br />

Univé Stad en Land <strong>Arnhem</strong> Rob Stoker www.univesta<strong>de</strong>nland.nl<br />

Kastenstudio Duiven Albert Dorland www.kastenstudio.nl<br />

Universal Media Adviesbureau <strong>Arnhem</strong> Mariëlle Spruijt www.um.nl<br />

Superbob Chauffeursdiensten <strong>Arnhem</strong> Ferdinand Menting www.superbob.nl<br />

Thermen De Lingetuin Elst Gerbine Blankers www.<strong>de</strong>lingetuin.nl<br />

Lasik Centrum Velp Carla van <strong>de</strong>r Miessen www.lasikcentrum.nl<br />

Office Assisitant Elst Monique van Koppenhagen www.officeassistant.nl<br />

Aqua World Westervoort Harold Hartman www.aqua-world.nl<br />

Hommerson Schoonmaaakbedrijf <strong>Arnhem</strong> Nancy Hommerson www.hommerson-schoonmaakbedrijf.nl<br />

Sensus Groep Rotterdam Benno Ceelen www.sensusgroep.nl<br />

Schäfer Shop <strong>Arnhem</strong> John van Maanen www.schaefer-shop.nl<br />

Jong MKB <strong>Arnhem</strong>-Nijmegen Velp Albert Jan van Weij www.jongmkbkan.nl<br />

RijnIJssel Training & Opleiding <strong>Arnhem</strong> Wouter Groothed<strong>de</strong> www.rijnijssel.nl<br />

DigiConcept Velp Marcel Wassenaar www.digiconcept.nl<br />

Tompla Velp Ànnemiek Vanger www.tompla.com<br />

PAGINA 24 ZAKELIJK ZAKELIJK ARNHEM ARNHEM & DE LIEMERS


ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 25


SHOWROOMNIEUWS<br />

Uit het dagboek van<br />

Willem Kien en zijn passie voor<br />

HEROES LEGEND<br />

Van 8 t/m 22 maart trok een ‘bonte stoet’<br />

avonturiers van Parijs naar Dakar. Willem<br />

Kien nam met zijn co-piloot Phillipus<br />

Snoeck <strong>de</strong>el aan dit auto- en motorspektakel<br />

in een Jeep Wrangler Willem Kien is<br />

in zijn dagelijkse on<strong>de</strong>rnemersleven<br />

meestal bezig met zijn an<strong>de</strong>re passie:<br />

‘auto’s verkopen’. Op industrieterrein De<br />

Beemd in Velp is hij met zijn <strong>de</strong>alerbedrijf<br />

al jaren succesvol met een drietal<br />

Amerikaanse automerken, Chrysler, Jeep<br />

en Dodge. In <strong>de</strong>ze <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> & De<br />

Liemers een verslag van zijn bevindingen<br />

met leuke –of min<strong>de</strong>r leuke- voorvallen,<br />

welke zich tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Heroes Legend Rally<br />

2008 hebben voorgedaan.<br />

Want voor on<strong>de</strong>rnemers met passie<br />

maken wij graag ruimte vrij in <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong> & De Liemers.<br />

zaterdag 8 maart vertrek Parijs…<br />

Uit parc fermme vertrokken met alle an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>el-<br />

nemers in colonne naar <strong>de</strong> Eiffeltoren, <strong>de</strong> Champs<br />

Elizée was helemaal super...op naar Pau, bijna 800<br />

km ver<strong>de</strong>r, genoeg tijd gehad om melig te wor<strong>de</strong>n,<br />

samen met onze maatjes hebben we ons ‘keurig<br />

gedragen’ op <strong>de</strong> Franse autoroute.<br />

Woensdag 12 maart, we beginnen het spelletje n<br />

beetje te snappen…<br />

Gisterenavond laat kregen we tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> dagelijkse<br />

briefing het een en an<strong>de</strong>r te horen van Hubert<br />

Auriol, zeg maar <strong>de</strong> directeur course. Met een bre<strong>de</strong><br />

glimlach op <strong>de</strong> mond...<br />

...kreeg hij al snel alle lachers op <strong>de</strong> hand, met <strong>de</strong><br />

me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling dat het waarschijnlijk allemaal te moei-<br />

lijk was geweest <strong>de</strong> dag ervoor…<br />

Maar 18 procent van <strong>de</strong> hele club had al zijn of haar<br />

taken helemaal op <strong>de</strong> rit, d.w.z. eigenlijk bijna fout-<br />

loos, en volgens <strong>de</strong> regels. We krijgen overigens wel<br />

te horen dat wij met onze Jeep op <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats<br />

zijn geëindigd in het dagetappe klas<br />

sement, prachtig nieuws, en applaus van onze<br />

collega’s… 3 etappes voor <strong>de</strong> boeg vandaag; 35 km<br />

per uur gemid<strong>de</strong>ld. Dat lijkt makkelijk en weinig,<br />

maar al snel blijkt dat een hele opgave. Het parcours<br />

is langzaam, erg veel grote kuilen, gaten hobbels,<br />

stenen, nou ja eigenlijk alles wat je tegenkomt in<br />

een mooi aangeleg<strong>de</strong> siertuin…, maar dan eentje<br />

van 20 vierkante kilometer.<br />

Het navigeren gaat me steeds beter af, en merk ook<br />

dat op min<strong>de</strong>r goed zichtbare plekken je steeds<br />

beter leert hoe je kijken moet en welke instructie<br />

daar bij hoort, het gaat echt super, alleen lopen die<br />

veren in mijn achterwerk wat moeilijk,“toch<br />

bedankt Willem..’’<br />

Maandag 17 maart, dubbel gevoel; gevecht met <strong>de</strong><br />

zwaartekracht en moe<strong>de</strong>r natuur…<br />

De morgen begon vandaag wat min<strong>de</strong>r, een zeer<br />

geëmotioneer<strong>de</strong> Hubert Auriol doet in het kort<br />

verslag van een dramatische ongeval gisteren avond.<br />

Hij is tot in tranen geroerd, het is een goe<strong>de</strong> beken-<br />

<strong>de</strong> van hem, en een man die vanaf het eerste uur<br />

van Heroes Legend van <strong>de</strong> partij is geweest, en met<br />

zijn 67 jaar een zeer markante verschijning.<br />

We sluiten af met een minuut stilte, volgens mij<br />

waren het er meer, met ie<strong>de</strong>reen even in gedach-<br />

ten…., ‘’The show must go on’’, zo zou Jean-Marie<br />

het ook gewild hebben, en we starten, zij het enigs-<br />

zins met dubbele gevoelens, aan <strong>de</strong> special die ons<br />

recht <strong>de</strong> duinen in stuurt. Wij starten in vier<strong>de</strong> posi-<br />

tie, onze tactiek heeft vruchten afgeworpen, en met<br />

enige trots nemen we ons startbewijs in ontvangst.<br />

Als <strong>de</strong> motoren gestart zijn mogen wij om <strong>de</strong><br />

minuut vertrekken. Het gaat echter al snel goed mis,<br />

we nemen <strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong> track, die ons een stuk <strong>de</strong><br />

duinen instuurt, gang is alles en het motortje moet<br />

hard werken om ons door het losse zand terug naar<br />

<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> track te brengen, als we er bijna zijn zien<br />

we een ‘’afstap’’ van een kleine an<strong>de</strong>rhalve meter<br />

over het hoofd, en duiken vol met <strong>de</strong> neus naar<br />

bene<strong>de</strong>n in het zand, en staan in een fractie van ‘n<br />

secon<strong>de</strong> stil en muurvast. Mijn rug kan <strong>de</strong> zwaarte-<br />

kracht niet verwerken, en doet even enorm pijn, als<br />

ik uitstap en in het duin ga zitten knap ik weer een<br />

beetje op. Binnen no-time hangt <strong>de</strong> heli boven ons<br />

hoofd, <strong>de</strong> directe stop geeft via <strong>de</strong> iritrack meteen<br />

een seintje aan het hoofdkantoor. We komen wel op<br />

tv <strong>de</strong>nk ik met <strong>de</strong>ze actie, ik steek nog even mijn<br />

duim op om aan te geven dat het ok is. Even een pil-<br />

letje tegen <strong>de</strong> pijn en ik ben weer helemaal nieuw….<br />

PAGINA 26 ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS


Don<strong>de</strong>rdag 20 maart, lopen<strong>de</strong> jurken…<br />

Vandaag staat het echte werk op het morgen menu,<br />

een korte verbinding over <strong>de</strong> weg naar <strong>de</strong> start van<br />

<strong>de</strong> eerste twee specials, eerst nog even ..op zoek<br />

naar een beetje echte pomp. Er is veel rommel te<br />

koop en ze doen hier zelfs aan het mengen van die-<br />

sel. Opletten dus, het zal niet <strong>de</strong> eerste keer zijn dat<br />

een auto komt stil te staan met vuile brandstoffil-<br />

ters, in <strong>de</strong> verte net bij het uitrij<strong>de</strong>n van Atar zien we<br />

het beken<strong>de</strong> logo van Total, dat is in ie<strong>de</strong>r geval ver-<br />

trouwd.<br />

Tij<strong>de</strong>ns het tanken proberen allerlei lopen<strong>de</strong> ‘’jurken’’<br />

iets te slijten of wat voor je te regelen. Van een licht-<br />

blauw gekleur<strong>de</strong> maken we bij hoge uitzon<strong>de</strong>ring<br />

gebruik omdat hij ons kent, hij spreekt ons tenmin-<br />

ste aan met ‘’hey my friend…’’, en gaat tien blikjes<br />

kou<strong>de</strong> cola regelen voor in <strong>de</strong> koelbox, het zal een<br />

lange en slopen<strong>de</strong> dag wor<strong>de</strong>n vandaag.<br />

De blikjes zijn in no-time geregeld, waar ze vandaan<br />

komen, joost mag het weten, maar koud zijn ze.<br />

Zaterdag 22 maart, Lac Rose, we komen eraan..<br />

We wor<strong>de</strong>n langs <strong>de</strong> kustlijn naar bene<strong>de</strong>n<br />

gestuurd, vol door <strong>de</strong> duinen, in een woord Prachtig,<br />

het pad slingert enorm, en we rij<strong>de</strong>n alleen maar op<br />

ons elektronisch kompas en waypoints, het navige-<br />

ren gaat inmid<strong>de</strong>ls prima, als het roadbook ons<br />

verteld dat er na 150 meter een autoband rechtop<br />

staat, dan passeren we hem ook echt, we wor<strong>de</strong>n<br />

steeds beter, en Willem heeft <strong>de</strong> auto ook volledig<br />

on<strong>de</strong>r controle.<br />

Bij het passeren van <strong>de</strong> eerste ‘chott’, een soort<br />

droog gevallen meertje, of waterbedding, gaat het<br />

ongelooflijk mis, niet met ons want met volle kracht<br />

vliegen we er werkelijk doorheen, een beetje gehol-<br />

pen door <strong>de</strong> paar auto’s die al wel vaststaan tot aan<br />

<strong>de</strong> bo<strong>de</strong>mplaat, weten we precies waar we niet<br />

moeten zijn. We zetten <strong>de</strong> Jeep even stil in een duin,<br />

en aanschouwen <strong>de</strong> puinhoop. We tellen even snel<br />

negen auto’s, echt helemaal schocking-klem, vast in<br />

<strong>de</strong> klei. We krabben even achter <strong>de</strong> oren en kunnen<br />

eigenlijk maar een ding doen, en dat is helpen.<br />

Het is inmid<strong>de</strong>ls al weer bijna één uur ’s nachts als<br />

we in het donker <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> weg zomaar slecht kun-<br />

nen vin<strong>de</strong>n, met een paar keer op en neer lukt het<br />

ons toch prima, we raken wel wat mensen kwijt, en<br />

komen on<strong>de</strong>rweg ook nog een vrachtauto tegen<br />

met panne, we moeten nog even een bandje plak-<br />

ken, valt niet mee, maar uitein<strong>de</strong>lijk lukt ook dat<br />

nog. Als Willem op een goed moment olifanten ziet<br />

oversteken, die achterna gezeten wor<strong>de</strong>n door beren<br />

en an<strong>de</strong>re wil<strong>de</strong> dieren, Landrovers met ’dubbel<br />

lucht’ en huifjes van zes meter hoog, besluiten we<br />

op <strong>de</strong> Jeep aan <strong>de</strong> kant te zetten en het tentje op te<br />

zetten. We zitten nog maar een goe<strong>de</strong> 15 kilometer<br />

van het bivak vandaan, maar het wil echt niet meer,<br />

’t is inmid<strong>de</strong>ls half 5…<br />

De morgen bestaat uit wakker wor<strong>de</strong>n van voorbij<br />

razen<strong>de</strong> motoren, die op weg zijn naar <strong>de</strong> grens, we<br />

pakken het boeltje in en gaan ze maar achterna,<br />

<strong>de</strong>ze keer zon<strong>de</strong>r koffie en gebakken eitje…<br />

Vandaag geen specials of proeven, maar gewoon via<br />

een mooie route op weg naar Lac Rose, waar <strong>de</strong><br />

finish is. We komen op bekend terrein, en weten <strong>de</strong><br />

weg goed te vin<strong>de</strong>n, en rij<strong>de</strong>n als een van <strong>de</strong> eerste<br />

on<strong>de</strong>r het ‘poortje’ door, wor<strong>de</strong>n gefeliciteerd door<br />

Hubert en Roel en we nemen wat ‘hug’s’ van <strong>de</strong><br />

organisatie dames in ontvangst. Een koud biertje in<br />

<strong>de</strong> bivaktent en een lunch, voor ons het ontbijt,<br />

schuiven we met plezier naar binnen. We hebben<br />

het gehaald…..<br />

Nu eerst maar even op zoek naar een beetje<br />

fatsoenlijke douche, hoop dat het gaat lukken, want<br />

daar hebben we wel zin an….<br />

Heroes Legend<br />

Na het succes van <strong>de</strong> 2e editie in 2007, die massaal live<br />

gevolgd is op internet, gingen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Eiffeltoren zo’n<br />

160 equipes in Parijs van start op zaterdag 8 maart.<br />

Na <strong>de</strong> afzegging van ‘Dakar 2008’ was het even onze-<br />

ker of <strong>de</strong> 3e Heroes Legend wel van start kon gaan.<br />

Maar organisator Hubert Auriol besloot om <strong>de</strong> “Heroes<br />

Legend 2008” volgens planning te laten plaatsvin<strong>de</strong>n.<br />

De route liep via Frankrijk, Spanje, Marokko, Mauritanië<br />

naar Senegal. Wie nog meer zand wil snuiven vindt<br />

op: www.heroeslegend.com alle informatie over<br />

editie 2008.<br />

De gemeente <strong>Arnhem</strong> en Vitesse.<br />

Een ongebruikelijk on<strong>de</strong>rwerp in <strong>de</strong>ze column.<br />

Of misschien toch niet. Economisch gezien heeft dit<br />

wel te maken met het zakelijke gebeuren in <strong>Arnhem</strong>.<br />

Kort gele<strong>de</strong>n is <strong>de</strong> gemeente <strong>Arnhem</strong> akkoord<br />

gegaan met <strong>de</strong> schuldsanering van Vitesse. On<strong>de</strong>r<br />

dwang weliswaar maar ja beter een ge<strong>de</strong>elte terug<br />

dan helemaal niets. Tactisch is het spel natuurlijk ook<br />

goed gespeeld, want directe schuldsanering was<br />

veroor<strong>de</strong>eld door Europa vanwege subsidie aan een<br />

ZAKELIJK ARNHEM & DE LIEMERS PAGINA 27<br />

BVO.<br />

Na <strong>de</strong> schuldsanering viel half <strong>Arnhem</strong> over <strong>de</strong><br />

gemeente heen, maar is dat terecht? Mijns inziens<br />

niet. Zijn <strong>de</strong> mensen dan vergeten dat het Gelredome<br />

er door toedoen van <strong>de</strong> toenmalige voorzitter van<br />

Vitesse, Karel Aalbers, is gekomen. Sindsdien is het<br />

Gelredome een belangrijke pijler in <strong>de</strong> economische<br />

ontwikkeling van <strong>Arnhem</strong>, want op vele fronten<br />

wordt ervan gerpofiteerd. Want zeg nou zelf, <strong>Arnhem</strong><br />

wordt hierdoor wel op <strong>de</strong> kaart gezet en sindsdien<br />

zijn er diverse topacts geweest zoals U2, Madonna,<br />

Borsato, EWF, Anouk, Paul McCartney en ga zo maar<br />

door. Me<strong>de</strong> door het Gelredome hebben in ie<strong>de</strong>r<br />

geval <strong>de</strong> winkeliers en <strong>de</strong> horeca een positieve impuls<br />

gehad. Wie herinnert zich niet <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> gloed die<br />

<strong>Arnhem</strong> kreeg tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Borsato concerten.<br />

Maar er is meer. Het station en Rijnboog. Dit zijn<br />

geldverslin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> projecten die veel meer kosten dan<br />

begroot. In dat ka<strong>de</strong>r is <strong>de</strong> schuldsanering van Vitesse<br />

een schijntje, laat <strong>de</strong> bevolking daar maar commen-<br />

taar op maken. Ik wil <strong>de</strong> situatie waarin Vitesse is<br />

beland niet goed praten, sterker nog in het verle<strong>de</strong>n<br />

is er slecht management geweest, maar wat mij<br />

betreft heeft Vitesse wel een belangrijk aan<strong>de</strong>el<br />

gehad in <strong>de</strong> economische ontwikkeling van <strong>Arnhem</strong><br />

en daar mag best iets tegenover staan. Tegen Vitesse<br />

zou ik willen zeggen bedankt voor het Gelredome,<br />

maar zorg wel dat <strong>de</strong> financiële huishouding op or<strong>de</strong><br />

komt. <strong>Arnhem</strong> behoudt dan 2 ‘fraaie uithangbor<strong>de</strong>n’:<br />

Vitesse en het Gelredome!<br />

Hans Heijwegen<br />

Column<br />

Andministratiekantoor<br />

Heylo<br />

Tel: 026 - 3831138<br />

info@administratie-<br />

kantoorheylo.nl


Tevens organiseren wij<br />

thema-avon<strong>de</strong>n zoals<br />

nosing/tasting/wijn en<br />

spijs/whisky/sigarenproeverijen.<br />

Wij verzorgen ook recepties<br />

en bruiloften vanaf<br />

25 t/m 150 personen.<br />

Kijk op onze website<br />

voor meer informatie.<br />

www.bistro-ambiance.nl<br />

U bent van harte welkom bij Bistro Ambiance<br />

ZAKELIJK PAGINA 28ARNHEM<br />

& DE LIEMERS ZAKELIJK ARNHEM & DE PAGINA LIEMERS 24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!