Formulier: indicatie MSVT (medisch specialistische ... - CombiCare

mediqcombicare.nl

Formulier: indicatie MSVT (medisch specialistische ... - CombiCare

Indicatie MSVT Bijlage 1 bij N-11-3443

(verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Naam ziekenhuis………………………..……..…….. AGB code………………

Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend thuiszorgorganisatie Datum 1 ste aanvraag:………………………...…..………

Naam:…………...................................................................................... geslacht: M / V

Voorletters:……..… geboortedatum……..……. Telefoonnummer:…………………….………

Adres: ………….......................................................................huisnummer........................

Postcode:………..…...………..…Woonplaats:………..……….………….…............................

Zorgverzekeraar………...…….……….…..…………………….

nummer verzekering…………..……….………...……..…...….

BSN:……………………........................................................

Thuiszorgorganisatie:……..………………..……..……..………

Criterium: Onderstaande uit te voeren handelingen vallen alleen onder MSVT wanneer de uitvoering

onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist valt.

Hoogcomplex Infuustechnologie, toedienen medicatie/vocht/bloed

√ nr normtijd Afwijkende tijd

1 inzetten/starten medicatietoediening via een pomp (morfine, dormicum) 60

2 het toedienen of aansluiten van intraveneuze medicatie 30

3 toedienen te prepareren medicatie via rechtstreekse intraveneuze injectie of via

een lopend infuus

20

4 inbrengen perifere catheter 30

5 aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie, bv antibiotica of chemo en

aansluiten en afkoppelen

60-180

6 aansluiten en afkoppelen elastomeerpomp/infuuspomp 45

7 aanprikken PAC of aankoppelen CVC of PICC tbv toedienen van medicatie / vocht 30

8 afsluiten medicatie en of flushen, plaatsen van slot (heparineslot/ NaCl slot) bij 30

Hoogcomplex

CVC, PICC of PAC en verwijderen grippernaald bij een PAC

9 verzorging insteek/uittrede plaats PAC, CVC, PICC of perifeerinfuus 30

10 TPV aan en of afkoppelen 30

11 intrathecaal medicatie toediening / wissel bacteriefilter 60

12 oplossen / bereiden medicatie 30

13a bloedtransfusie voorbereiding 60

13b aanwezigheid bij inloop bloedtransfusie per zak 60-180

13c afsluiten en materiaal retour lab 60

14

Overige verpleegkundige handelingen

uitzuigen trachea, mond/keelholte 20

15 verwisselen van de buitencanule 30

16 drainage maag/ thorax 20

17 peritoneaal dialyse ?

Laagcomplex Wond- en/of stomazorg

1 verzorging wonden/niet-intacte huid rondom onnatuurlijke lichaamsopeningen 15

2 wondverzorging 30

3 zalven niet-intacte huid 10

4 aanleggen druk/steunverband na wondverzorging per lokalisatie 15

5 VAC therapie 30-45

6 stomazorg bij complicaties 30

7 spoelen van een drain /katheter in een niet natuurlijke lichaamsopening 20

Laagcomplex Overige verpleegkundige handelingen

8 compressief zwachtelen 1 been / 2 benen 15/25

9 inbrengen peritoneaal sonde (PEG, Mickeybutton) 45

10 subcutane injecties 10

Indien extra tijd geïndiceerd boven normtijd, toelichting reden:


Aantal zorgmomenten …………………..X per □ dag / □ week / □ anders nl……………………………..…….…..

startdatum……………………….…………………………..… (verwachte) einddatum:……………………………………

Indien verwachte einddatum niet is te stellen, is verwachte einddatum gelijk aan de maximale termijn van 3 maanden.

In uitzonderingsgevallen kan gebruik worden gemaakt van een indicatie voor maximaal 6 of 12 maanden. Zie hiervoor de bijgevoegde

handleiding indicatie MSVT. De uitzonderingssituatie dient onderbouwd te zijn in het overdrachtsformulier zorg en/ of

uitvoeringsverzoek (wat van toepassing is) en kort toegelicht op dit indicatieformulier.

Indicatiestelling: 6 / 12 maanden na startdatum, reden: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bereikbaarheid ziekenhuis …………………….………. ……

Specialist ………………….………..……… □ zie het uitvoeringsverzoek

Identificatie:

Afdeling/specialisme………….…………….……..…………AGB code:………………………………………..…………………………….……

Naam specialist………………………..….…………….………….………..….Handtekening………………………….………….…………………………………………………..……………..…

Indien van toepassing

Datum 1 ste verlenging………….………

(herziene verwachte) einddatum …………..……(max 3 mnd)

Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging

□ max 6 mnd / □ max 12 mnd na vervaldatum 1 e aanvraag : reden

…..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Handtekening:………………………………..……………………………………..

Indien van toepassing

Datum 2e verlenging………….………

(herziene verwachte) einddatum ……………..……… (max 3mnd)

Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging:

□ max 6 mnd / □ max 12 mnd na vervaldatum 1ste verlenging: reden

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

.

Handtekening:……………………………………………………………………….


Handleiding indicatie MSVT

(verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze handleiding wordt toegelicht wanneer er sprake is van MSVT in de Zvw en wordt de

handelswijze uitgelegd voor het opstellen van een indicatie MSVT.

1. Toelichting MSVT (medische specialistische verpleging thuis) in de Zvw

1.1 Wat is MSVT?

Als iemand verpleging thuis ontvangt in vervolg op een behandeling in het ziekenhuis is het nodig

om te bepalen of deze zorg al dan niet onder de Zvw valt.

In artikel 2.11 van het Besluit zorgverzekering staat beschreven dat verpleging die in het kader van

medisch specialistische zorg wordt gegeven onder de Zvw valt. Er is sprake van MSVT in de Zvw

wanneer de uitvoering onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist plaats vindt. Het

criterium is “de verantwoordelijkheid voor de behandeling” Niet: op voorschrift van. Immers, de

medisch specialist kan een handeling voorschrijven, maar die overdragen aan een huisarts.

MSVT is zorg die direct samenhangt met medisch specialistische zorg. Het gaat in ieder geval om:

• Voorbehouden handelingen die in opdracht van de medisch specialist worden uitgevoerd,

• Andere activiteiten en handelingen waarover de medisch specialist de directe regie voert

(opdracht geeft, instrueert en terugkoppeling krijgt),

• De noodzakelijke instructie en voorlichting die direct samenhangt met de behandeling.

1.2 Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling of verpleging die verband houdt met medisch specialistische zorg onder de Zvw

valt, spelen de volgende factoren een rol:

• Ernst van de aandoening/ ingreep (levensbedreigend/ risicovol)

• Complexiteit van de situatie (instabiel, onvoorspelbaar);

• Mate van bemoeienis van de medisch specialist (aanwijzingen, toezicht, tussenkomst, controle).

Een polibezoek na ontslag wil nog niet zeggen dat de medisch specialist de directe regie voert over

de behandeling thuis. De meeste patiënten hebben bij ontslag uit het ziekenhuis een polibezoek.

Wanneer de verantwoordelijkheid voor de behandeling is overgedragen aan de huisarts, behoort de

verpleging niet tot de Zvw.

1.3 Verpleging die vanuit de AWBZ vergoed wordt en niet onder de MSTV vallen zijn:

• Palliatief terminale zorg

• Kinderen die in de doelgroep omschrijving van de BIKZ passen; zie daarvoor de bijgevoegde

omschrijvi ng.

• In 2012; kinderen tot 18 jaar reeds in bezit van een door het CIZ ambtshalve tot 31.12.2012

verlengde indicatie voor intensieve kindzorg.


• Thuisbeademing

• Specialistische verpleegkundige handelingen in opdracht van de huisarts

2. Handvatten indicatiestelling MSVT in de Zvw

2.1 Handelingenlijst niet limitatief

MSVT is opgesplitst in hoog complexe en laagcomplexe handelingen.

De standaard vermelde handelingen zijn de meest voorkomende handelingen met een MSVT

indicatie. Echter de lijst is niet limitatief. Staat een handeling niet op de lijst, maar wordt deze wel als

MSVT geïndiceerd dan kan deze worden opgeschreven in de vrije tekst ruimte onder de handelingen.

Voor deze handelingen dient de transferverpleegkundige een normtijd in te vullen en aan te geven

of dit een hoog of lage complexe handeling is.

2.2 Afbakeningsdiscussies

Tot op heden is het nog niet mogelijk om de verantwoordelijkheid van de medisch specialist volledig

te duiden met concrete criteria. Een exacte scheidslijn is niet altijd scherp te stellen. Hierdoor zullen

voorlopig in de praktijk grijze gebieden blijven bestaan over de afbakening verantwoordelijkheid

medisch specialist in de thuissituatie. Zorgverzekeraars zijn zich hiervan bewust. Het is mogelijk dat

een handeling in de ene casus wel als MSVT geïndiceerd kan worden en in de andere niet. Dit kan

bijvoorbeeld aan de orde zijn bij zeer risicovolle situaties. Zie daarvoor ook de beoordelingscriteria

onder 1.2. De huidige handelingenlijst is dan ook geen statische lijst, maar zal op basis van evaluaties

bijgesteld worden.

In de praktijk is gebleken dat er een aantal handelingen zijn die zeer regelmatig tot

afbakeningsdiscussies leiden. De meest voorkomende handelingen worden hieronder toegelicht.

• Stomazorg

Stomazorg is alleen MSVT wanneer er sprake is van complicaties. Denk bijvoorbeeld ernstige

necrose of loslating van de stoma.

• Subcutaan injecteren

Het subcutaan injecteren van bijvoorbeeld insuline en fraxiparine zijn over het algemeen geen

handelingen die geïndiceerd worden als MSVT. De behandeling wordt overgedragen aan de

huisarts, de medisch specialist geeft de patiënt een voorschrift. In uitzonderlijke gevallen kan het

subcutaan injecteren van bijvoorbeeld insuline geïndiceerd worden als MSVT. Het gaat dan om

een zeer ernstig ontregelde diabeet waarbij alleen de medisch specialist de dosering in de

thuissituatie kan bijstellen (directe regie)

• Peritoneaal dialyse

Indien de patiënt instructie en begeleiding nodig heeft voor het aanleren van het zelfstandig

uitvoeren van peritoneaal dialyse dan kan deze zorg voor maximaal 6 weken als hoogcomplexe

handeling onder MSVT worden geïndiceerd.

Wanneer na deze 6 weken blijkt dat de patiënt niet zelfstandig zijn peritoneaal dialyse kan

uitvoeren en blijvende ondersteuning noodzakelijk is, dient deze zorg geïndiceerd te worden als

laagcomplexe MSVT handeling zolang de medisch specialist verantwoordelijk is.

• Wondverzorging

Wondverzorging wordt normaliter overgedragen worden aan de huisarts en is daarmee geen

MSVT. De medisch specialist heeft weliswaar het wondbehandelplan bij ontslag

voorgeschreven, maar in de thuissituatie is de huisarts verantwoordelijk.


Complexe wondzorg is daarentegen wel MSVT aangezien het een handeling betreft waarbij de

medisch specialist het proces volgt, verantwoordelijk blijft voor de uitvoering en het

wondbehandelplan daar waar nodig bijstelt. Hier is dus sprak e van complexiteit en directe regie

van de medisch specialist.

2.3 Continuering van de indicatie MSVT:

De thuiszorgorganisatie dient na het verstrijken van de indicatie MSVT contact op te nemen met de

medisch specialist. Dit contact kan lopen via het transferbureau van het ziekenhuis. Hoe het contact

wordt afgestemd zal per ziekenhuis verschillen. Het is aan de ziekenhuizen om dit te organiseren.

2.4 Scheiding indicatie MSVT en uitvoeringsverzoek

De indicatie MSVT en het uitvoeringsverzoek behoren op afzonderlijke formulieren te worden

opgesteld aangeleverd aan de thuiszorgorganisatie. Een indicatie en een uitvoeringsverzoek zijn

twee verschillende zaken. Een indicatie dient voor het bekostigen en declareren van de zorg en een

uitvoeringsverzoek is een opdracht van een arts aan een verpleegkundige om voorbehouden en

risicovolle handelingen uit te voeren. Let er dus op dat bij ontslag zowel een indicatie MSVT

aanwezig is als een uitvoeringsverzoek.

3. Toelichting indicatiestellingsformulier MSVT

Voor het eenduidig opstellen van een indicatie MSVT dienen de onderstaande richtlijnen gevolgd te

worden; hierbij dienen alle velden die van toepassing zijn duidelijk leesbaar (handmatig/digitaal)

ingevuld te worden.

3.1 Vul de volgende patiëntgegevens in

• naam, geslacht, voorletters, geboortedatum, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats (

een patiënten sticker met bovenstaande informatie voldoet ook)

• zorgverzekeraar en verzekeringsnummer

• BSN

• Uitvoerende thuiszorgorganisatie

3.2 Uit te voeren handeling

Vink in betreffende kolom de uit te voeren handeling(en) aan. Dit kunnen zowel hoogcomplexe als

laagcomplexe handelingen tegelijkertijd zijn.

De handelingen dienen dan wel eenzelfde start als einddatum te hebben. Ingeval start en einddatum

niet gelijk zijn dient er een afzonderlijk indicatie MSVT uitgeschreven te worden. Dit laatste is ook

van toepassing wanneer het aantal zorgmomenten niet gelijk is.

3.3 Normtijden

Normtijden zijn de maximale richttijden en zijn richtinggevend. Uitgangspunt is dat er realistische

tijden worden geïndiceerd. Het kan voorkomen, bijvoorbeeld doordat meerdere handelingen in

combinatie worden uitgevoerd, dat van deze tijden afgeweken wordt naar een kleinere

tijdsinvestering dan de normtijd aangeeft, dus naar beneden.


Het kan bij uitzondering ook voorkomen dat de geïndiceerde tijd hoger dient te zijn dan normtijd

aangeeft, dus afwijkt naar boven. Het overschrijden van de normtijd door de zorgaanbieder wordt

alleen door de zorgverzekeraar geaccepteerd indien hiervoor een casus gerelateerde reden wordt

aangegeven. Hiervoor is ruimte ingebouwd in het indicatieformulier.

Wanneer bij opstellen van de indicatie MSVT blijkt dat de tijdsinvestering voor de uitvoering afwijkt

van de normtijd dient de transferverpleegkundige de geïndiceerde tijd in de kolom ‘afwijkende tijd’

in te vullen.

3.4 Inhoudelijke informatie / geldigheidsduur van de opdrachtverlening voor MSVT

- Vul aantal zorgmomenten per dag/week of anders in.

- Vul start en (verwachte) einddatum in.

Ingeval de einddatum niet bekend is mag de indicatie MSVT voor maximaal 3 maanden worden

afgegeven.

Uitzonderingen zijn de behandelingen waarvan vooraf al duidelijk is dat deze zeker langer dan 3

maanden zal duren. Voor deze patiënten kan er een indicatie voor MSVT met een geldigheid van

maximaal 6 of 12 maanden worden afgegeven. Denk hierbij aan een chronisch patiëntencategorie

waarbij de medisch specialist voortdurend verantwoordelijk is in de thuissituatie. Voorbeelden zijn

patiënten die TNF alfaremmers subcutaan krijgen toegediend of chronisch afhankelijk zijn van TPV.

De reden hiervoor dient in het indicatieformulier te worden ingevuld.

3.5 Bereikbaarheid

Vul het telefoonnummer in waarop de medisch specialist bereikbaar is.

3.6 Identificatie

Invulllen naam afdeling/specialisme, AGB code medisch specialist. Indien de medisch specialist geen

eigen AGB code heeft, mag ook de AGB code van het medisch afdelingshoofd ingevuld worden. De

medisch specialist dient het formulier te ondertekenen.

3.7 Verlenging

In geval de indicatie MSVT na het verlopen van de einddatum gecontinueerd wordt kan deze, mits er

sprake is van ongewijzigd beleid, tot maximaal 2 keer toe worden verleng. Bij verlengingen met een

geldigheid van meer dan drie maanden dient telkens de reden te worden aangegeven. Na de 2 e

verlenging dient er een nieuwe indicatie voor MSVT te worden uitgeschreven.

3.8 Ondertekening

De ondertekening dient plaats te vinden door de verantwoordelijke medisch specialist.

Eventueel kan ondertekening plaats vinden door de transferverpleegkundige waarbij duidelijk wordt

aangegeven dat dit ‘in opdracht van’ (i.o.v.) de medisch specialist gebeurt.

More magazines by this user
Similar magazines