KENTERINGen], Sint

abelweb.be

KENTERINGen], Sint

is het levensbeschouwelijk klimaat gekanteld,

ook onder heel wat gelovigen. Het draait om het

leven hier en nu, en je moet zelf de loop van je

leven bepalen en er een gelukt en gelukkig leven

van maken. Dat is een zware opgave. Gezondheid

scoort het hoogst in statistisch onderzoek onder

de bevolking naar welke waarden ze aanhangen.

Dat klopt met die veranderde manier van tegen

het leven aankijken: wie na de dood niets meer

verwacht, zal sterker hechten aan gezondheid als

het hoogste goed. Immers, wie erg ongezond is

gaat sneller dood.

Gezondheidszorg als

nieuwe religie

Er zijn critici die de gezondheidszorg zélf een

nieuwe religie noemen. Ze zien er een macht

in met sacrale trekken en alle leden van de

samenleving brengen er grote fi nanciële offers

aan. Volgens deze critici heeft zich verhouden

tot ongemak, pijn en verdriet plaats gemaakt

voor een nieuwe standaard van tegen het leven

aankijken. Men eist het recht op gezondheid en

geluk. Artsen merken dat als patiënten - soms

op hoge toon, met geweld, of onder dreiging

van juridische claims - eisen om bepaalde behandelingen

te verrichten. De Duitse psychiater

en fi losoof Klaus Dörner, zelf kankerpatiënt,

noemt dit de gezondheidsval. 2 Volgens hem

lopen rijke westerlingen in die val wanneer

ze obsessief bezig zijn met hun gezondheid:

Het draait om het leven

hier en nu, en je moet zelf

de loop van je leven bepalen

en er een gelukt en gelukkig

leven van maken. Dat

is een zware opgave.

vitamines slikken, op hun cholesterol letten en

meedoen aan preventieve onderzoeken. Door die

kommervolle aandacht voor de eigen gezondheid

verliezen ze wat gezondheid in wezen is:

namelijk het zelfvergeten zich kunnen weggeven

aan wat van buitenaf de aandacht vraagt. Dat

gezondheid eerder de áfwezigheid is van iets,

in plaats de aanwezigheid van iets welomschrevens,

heeft ook de fi losoof Hans-Georg Gadamer

mooi beschreven toen hij zelf al bijna honderd

jaar oud was. 3

Globalistisch gezien

Kritische geluiden, die vanuit christelijke waarden

gezien het beluisteren meer dan waard zijn,

klinken ook vanuit de zogenaamde derde wereld.

De vraag is dan of de verhoudingen niet zoek

zijn. Wij spenderen zoveel geld aan de zorg

terwijl elders ter wereld mensen sterven door

gebrek aan schoon water, genoeg voedsel en

elementaire medische voorzieningen. 4 Als je

globalistisch naar de westerse gezondheidszorg

kijkt, dringt zich de vraag van rechtvaardigheid

op, ofwel van eerlijke verdeling. Zou de menslievendheid

zich niet verder dan de landsgrenzen

{KENTERINGen] °9 ➤ nov 2006 - 5

moeten uitstrekken? Soms gebeurt dat ook. Zo

gebeuren bijvoorbeeld vanuit het Nijmeegse

Universitair Medisch Centrum Sint Radboud projecten

in Afrika waar Nijmeegse artsen tijdelijk

hun expertise inzetten. Het ziekenhuis ziet dat

als een van de manieren waarop het vorm geeft

aan de katholieke identiteit.

Levensbeschouwelijke pluriformiteit

Onze samenleving, en dus ook de sector van de

gezondheidszorg en welzijnswerk, is pluriform,

geseculariseerd en multireligieus. Mensen met

de meest uiteenlopende achtergronden komen

elkaar daar intensief tegen. Ze werken samen

als teams, en ze ontmoeten elkaar in het zorg

geven en aanvaarden. Eigenlijk wonderlijk, hoe

vreedzaam en soepel dat loopt, in vergelijking

met de interculturele trubbels in de rest van

de samenleving. Zo bezien zou de zorgsector

More magazines by this user
Similar magazines