Studiemiddag over recente ontwikkelingen met ... - De Brink

de.brink.com

Studiemiddag over recente ontwikkelingen met ... - De Brink

Kosten

De kosten voor deze studiemiddag bedragen 345,- excl. btw (inclusief studiemateriaal,

koffie/thee, lunch en aperitief).

Het studiemateriaal omvat o.m. recente regeringsstukken, alsmede een exemplaar

van het proefschrift van dr. Jaap Timmer.

Aanmelding

Voor uw aanmelding kunt u gebruikmaken van bijgevoegde antwoordkaart. Na

uw aanmelding ontvangt u eerst een factuur met de bevestiging van uw reservering

(die definitief wordt na ontvangst van de betaling). Bij verhindering kunt u

een ander in uw plaats laten deelnemen. Voor de algemene voorwaarden verwijzen

wij naar www.de-brink.com (zie bij ‘cursussen’).

Medio oktober ontvangt u het definitieve programma, een lijst van deelnemers,

een routebeschrijving en een inhoudsopgave van het studiemateriaal. Het

studiemateriaal wordt aan het begin van de bijeenkomst uitgereikt.

Inlichtingen

De organisatie is in handen van Adviesbureau De Brink, Juridische Raadgevers, te

Muiderberg (www.de-brink.com).

U kunt contact opnemen via: info@de-brink.com t.a.v. mevr. mr. Constance

van Rooijen of per tel. nr. 06-23116254.

DE BRINK,een in 2004 opgericht Juridisch Adviesbureau, beschikt over

een netwerk van juridisch specialisten en legt zich toe op advisering aan

beroepsbeoefenaren (zoals advocaten). Het bureau organiseert in dit verband

ook speciale cursussen, trainingen en studiebijeenkomsten ten behoeve

van politie, openbaar ministerie, rechtsprekende macht en advocatuur.

DE BRINK is door de Nederlandse Orde van Advocaten officieel

erkend als opleidingsinstituut dat bevoegd is aan deelnemende advocaten

studiepunten toe te kennen. Algemene informatie: www.de-brink.com

Studiemiddag over

recente ontwikkelingen

met betrekking tot

politiegeweld en terrorisme


Op donderdag 27 oktober a.s. wordt speciaal voor politie en justitie

in Bilderberg Kasteel ’t Kerckebosch te Zeist een studiemiddag georganiseerd

waarin alle gelegenheid bestaat om actuele informatie

uit te wisselen met betrekking tot geweldsdreigingen vanuit de

samenleving en het geweld dat de politie daar tegenover kan of

moet stellen.

Vanwege het (besloten) karakter van de studiemiddag is het aantal deelnemers

beperkt tot 40 personen. Voorzitter is prof. mr. Tom Schalken, hoogleraar

strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bilderberg Kasteel ’t Kerckebosch te Zeist

Programma:

12.00 lunch

12.45 dr. Jaap Timmer, senior-onderzoeker politie- en veiligheidswetenschappen

alsmede universitair docent criminologie Vrije Universiteit,

onlangs gepromoveerd op het proefschrift ‘Politiegeweld, Geweldgebruik

van en tegen de politie in Nederland’:

14.15 pauze

De geweldcriminaliteit is de afgelopen decennia fors toegenomen, evenals het geweld

tegen de politie. De kans dat politiemensen letsel oplopen door geweld is de laatste decennia

verdubbeld. In een dergelijke verhardende samenleving is het te verwachten dat

ook het politiegeweld ten opzichte van burgers toeneemt, hetgeen echter niet het geval

is. De samenleving lijkt evenwel te staan aan de vooravond van een nieuwe periode van

zware geweldcriminaliteit. Zwaargewapende hit-and-run criminaliteit en terreur eisen

flexibele, professionele en geïntegreerde run-and-hit interventie-eenheden. Is de politie

opgewassen tegen deze deels nieuwe vormen van geweld? Zijn de bestaande eenheden

voor preventie en interventie adequaat toegerust en georganiseerd voor deze taak?

14.45 prof. dr. Cyrille Fijnaut, hoogleraar rechtsvergelijking Universiteit

Tilburg, politiedeskundige en auteur van diverse op verzoek van regering

en parlement geschreven rapporten:

De opkomst van islamitisch terrorisme heeft ook in Nederland de bestaande configuratie

van de politiële terrorismebestrijding verregaand ter discussie gesteld. Enerzijds

komt dit onder meer tot uitdrukking in het voorstel van de Minister van Justitie om een

vroegtijdiger toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden mogelijk te maken,

anderzijds in het plan van de regering om het stelsel van de speciale eenheden her in te

richten. Wat te denken van deze voornemens in het licht van de aard van het islamitisch

terrorisme?

16.00 Discussie onder leiding van prof. mr. Tom Schalken

17.00 aperitief met hapjes

Similar magazines