infofiches_avertissement logt collectif_NL_08052009 - IBGE

ibgebim.be

infofiches_avertissement logt collectif_NL_08052009 - IBGE

NOTA MET BETREKKING TOT HET BEREKENEN

VAN DE FINANCIËLE RENDABILITEIT VAN HET

AUTONOOM OPWEKKEN VAN ELEKTRICITEIT

VIA WARMTEKRACHTKOPPELING OF

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN IN DE

COLLECTIEVE HUISVESTING

1. Het plaatselijk opwekken van elektriciteit wordt in functie van het gebruik 1 anders

gewaardeerd.

Als de opgewekte elektriciteit:

-ter plaatse wordt aangewend voor de gemeenschappelijke ruimten, dan wordt de elektriciteit aan de

maximumprijs , m.a.w. de totale aankoopprijs (met inbegrip van leveringskosten, distributie- en

transportkosten, taksen en rechten), gewaardeerd.

-ter plaatse wordt aangewend, via herdistributie naar de woningen, dan ligt de waardering lager. Voor de

herdistributie naar de appartementen worden tegenwoordig distributiekosten 2 , taksen, verkoops- en

distributierechten aangerekend. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest compenseert deze kosten

gedeeltelijk met een bijkomende 3 premie 4 van 2,5 eurocent per kWh geproduceerde elektriciteit.

-terug naar het elektriciteitsnet gaat, dan hangt de waardering af van de grootte van de installatie.

• als de installatie een vermogen van meer dan 5 kW opwekt, dan wordt de prijs van de terug ter

beschikking gestelde energie onderhandeld met een leverancier en ligt hij waarschijnlijk minder

hoog. De onderhandeling gebeurt immers alleen op basis van de aankoopprijs van de

elektriciteit, zonder taksen, onkosten en rechten.

• als de installatie een vermogen van minder dan of gelijk aan 5kW (hetzij minder dan 40 m²

polykristallijne panelen voor een fotovoltaïsche installatie) heeft, dan komt de geproduceerde

groene energie in aanmerking voor het « compensatieprincipe 5 . »

1 Merk op dat er voor deze productie een bidirectionele teller nodig is.

2 In ruil wordt het beheer van het plaatselijke netwerk verzekerd door de netwerkdistributiebeheerder Sibelga.

3 Naast de groenestroomcertificaten en de regionale premies voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

4 Deze premie is beperkt tot 3000 kWh elektriciteit per woning per jaar. Ze is geldig gedurende 15 jaar en ze is

beperkt tot 20.0000€ / jaar voor het geheel van de installatie.

5 Dit principe maakt deel uit van een besluit dat nog moet worden goedgekeurd. Het komt hier op neer:

als de installatie een vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 kW heeft, dan wordt de geproduceerde groene

elektriciteit – voor zover de installatie enkel verbonden is met de teller voor de gemeenschappelijke

ruimten en dat deze teller inkomende en uitgaande stromen kan registreren - als volgt gewaardeerd :

- indien de opgewekte elektriciteit ter plaatse wordt aangewend in de gemeenschappelijke ruimten, dan wordt de

elektriciteit aan de maximumprijs gewaardeerd (aankoopprijs van de elektriciteit),

1 / 2


De softwares die het BIM ( Leefmilieu Brussel) ter beschikking stelt om de haalbaarheidsstudies

te realiseren, maken een schatting van de rendabiliteit op basis van de kWh-productie,

gewaardeerd aan de globale aankoopprijs van de elektriciteit. In het kader van de collectieve

huisvesting zal dit niet systematisch het geval zijn (cf. hierboven). Ter informatie geven we nog

graag mee dat de rendabiliteitsberekeningen die de softwareprogramma’s aanbieden standaard

gebaseerd zijn op het geraamde verbruik voor het gebouw in zijn geheel (gemeenschappelijke

ruimten en appartementen).

2. Merk op dat er voor de herdistributie van opgewekte elektriciteit naar appartementen een

vergunning voor plaatselijke levering nodig is. Het dossier moet overgemaakt worden aan

Brugel, dat een advies uitbrengt bij de Regering. Deze laatste beslist om de vergunning al dan

niet toe te kennen. De huidige toekenningsvoorwaarden voor deze vergunning zijn gedefinieerd

binnen het kader van de “klassieke” vergunning voor elektriciteitslevering (cf. besluit van 18 juli

2002). Het Gewest werkt momenteel aan de vereenvoudiging van de procedures en de

voorwaarden voor de toekenning van een vergunning voor plaatselijke levering.

3. Tegenwoordig worden groenestroomcertificaten afgeleverd op basis van het begrip

“elektriciteitsproductiesite”. Een site wordt onder andere gedefinieerd op basis van zijn adres.

Indien u meerdere fotovoltaïsche installaties (één per appartement) op het dak van een

woningcomplex 6 plaatst, zal bijgevolg het aantal groenestroomcertificaten berekend worden op

de totale oppervlakte van alle installaties samen en niet per installatie.

4. Voor nadere inlichtingen contacteert u het best de facilitator voor Grote Hernieuwbare

Energiesystemen en de facilitator Warmtekrachtkoppeling op het nr. 0800 85 775. Voor het

verkrijgen van groenestroomcertificaten contacteert u Brugel op het nr. 02/563.02.00.

- indien de opgewekte elektriciteit terug naar het elektriciteitsnet gaat, wordt de elektriciteit eveneens aan de

maximumprijs gewaardeerd ; de hoeveelheid elektriciteit die terug naar het elektriciteitsnet gaat, wordt afgetrokken

van de hoeveelheid elektriciteit die van het elektriciteitsnet afgenomen wordt, voor zover het overblijvende saldo

positief is.

6

De kost van deze installaties zal hoger zijn dan deze voorgesteld door fotovoltacalc voor collectieve huisvesting

gezien de verhoging van het aantal modulatoren.

2 / 2

More magazines by this user
Similar magazines