19.09.2013 Views

WEDSTRIJDREGLEMENT DE OUDSTE POORT - Hormann.be

WEDSTRIJDREGLEMENT DE OUDSTE POORT - Hormann.be

WEDSTRIJDREGLEMENT DE OUDSTE POORT - Hormann.be

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>WEDSTRIJDREGLEMENT</strong><br />

<strong>DE</strong> <strong>OUDSTE</strong> <strong>POORT</strong><br />

1. NV Hörmann Belgium organiseert een wedstrijd met als doel de oudste nog in gebruik<br />

zijnde kantelpoort te vinden en de eigenaar ervan te <strong>be</strong>lonen. Diegene die bij het einde<br />

van deze wedstrijd als winnaar wordt aangeduid zal hieronder vermelde prijs krijgen<br />

van de organisator.<br />

De wedstrijd staat alleen open voor natuurlijke personen die eigenaar zijn van (1) een<br />

particuliere woning waarin een Hörmann kantelpoort is ingebouwd die dateert van<br />

vóór 01.01.1974 dan wel (2) van een appartement met bijhorende garage waarin een<br />

Hörmann kantelpoort is ingebouwd die dateert van vóór 01.01.1974. Deze woning/dit<br />

appartement moet de deelnemer en zijn gezin tot voornaamste woning dienen dan wel<br />

verhuurd worden als hoofdverblijfplaats. De poort moet o.a. volgende kenmerken<br />

heb<strong>be</strong>n: verluchting aan de onderzijde, een slot aan de buitenzijde en een sluiting aan<br />

binnenzijde (zie dienaangaande de foto’s in de campagne tot <strong>be</strong>kendmaking van deze<br />

wedstrijd).<br />

Een deelnemer kan bovendien slechts eenmaal zijn kans wagen. Deelnemers die zich<br />

hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten. Zij<br />

komen dan ook niet in aanmerking voor de prijs.<br />

2. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en<br />

elke mogelijke wedstrijd<strong>be</strong>slissing.<br />

3. De wedstrijd loopt van 25.01.2012 t.e.m. 30.11.2012.<br />

4. Deelnemen kan, op straffe van uitsluiting, alleen op de volgende manier:<br />

- Men dient een kopie van de aankoopfactuur en/of een leveringsbon van de<br />

Hörmann kantelpoort te <strong>be</strong>zorgen aan Hörmann Belgium NV/SA.<br />

- Men moet daarnaast volgende gegevens mededelen aan Hörmann Belgium<br />

NV/SA: naam, voornaam, adres, adres waar de poort is ingebouwd (indien de<br />

woning/het appartement verhuurd wordt) en telefoonnummer. Het staat de<br />

deelnemer vrij om ook zijn e-mailadres mede te delen.<br />

- Ten slotte dient ook volgende schiftingsvraag te worden <strong>be</strong>antwoord: Hoeveel<br />

personen nemen deel aan deze wedstrijd vóór 01.12.2012?<br />

Deze gegevens kunnen <strong>be</strong>zorgd worden via e-mail (garagedoor.ton@hormann.<strong>be</strong>), per<br />

fax (078/15.16.83) of per post (Industrieterrein Tongeren Oost, Vrijheidweg 13, 3700<br />

Tongeren).<br />

Slechts wanneer Hörmann Belgium NV/SA al het bovenvermelde ontvangt, wordt<br />

men als deelnemer geregistreerd.<br />

5. De deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.<br />

6. De gegevens worden door Hörmann Belgium NV/SA opgeslagen voor de afhandeling<br />

van de wedstrijd alsook voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Hörmann<br />

Belgium NV/SA <strong>be</strong>houdt zich het recht voor om deze gegevens voor diezelfde<br />

doeleinden door te geven aan elke officiële Hörmann-dealer in België. Door deelname<br />

aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij in kennis werd gesteld van de


inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.<br />

Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem <strong>be</strong>treffende<br />

gegevens en om onjuiste gegevens te ver<strong>be</strong>teren mits een aanvraag per aangetekend<br />

schrijven aan Hörmann Belgium NV/SA. Eenieder heeft bovendien het recht om deze<br />

toestemming kosteloos te herroepen mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan<br />

Hörmann Belgium NV/SA. Indien de wedstrijd op dat moment nog loopt, impliceert<br />

een dergelijke herroeping uiteraard dat men automatisch wordt uitgesloten van verdere<br />

deelname.<br />

7. Hörmann Belgium NV/SA zal de oudste poort aankopen voor een <strong>be</strong>drag van €<br />

2.500,00, inclusief BTW. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer<br />

dan ook dat hij bij winst zijn poort ter <strong>be</strong>schikking zal stellen van Hörmann Belgium<br />

NV/SA.<br />

8. In geval van ex aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het antwoord het<br />

dichtst <strong>be</strong>nadert, haalt het. Indien er een nieuw ex aequo wordt vastgesteld, dan haalt<br />

de deelnemer het die het eerst zijn gegevens en aankoopfactuur doorstuurde.<br />

9. De winnaar zal per brief verwittigd worden. Deze brief zal verstuurd worden naar het<br />

adres waarmee de deelnemer is geregistreerd.<br />

10. De prijs is niet cumuleerbaar met andere acties. Indien de winnaar <strong>be</strong>slist om een<br />

nieuwe Hörmann poort te plaatsen, kan hij dan ook geen aanspraak maken op de op<br />

dat moment geldende acties, promoties,…<br />

De prijs is verder niet overdraagbaar.<br />

11. Elke deelnemer van de wedstrijd verleent aan Hörmann Belgium NV/SA de<br />

toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is,<br />

foto’s van de winnende poort te maken en deze foto’s te reproduceren en te publiceren<br />

in het kader van communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Hörmann<br />

Belgium NV/SA, en dit zonder enige territoriale <strong>be</strong>perking of tijds<strong>be</strong>perking.<br />

Wanneer de winnaar <strong>be</strong>slist om de poort te vervangen door een Hörmann poort, heeft<br />

Hörmann Belgium NV/SA, eveneens zonder dat zij daartoe enige vergoeding<br />

verschuldigd is, het recht om foto’s van deze nieuwe poort te maken en deze foto’s te<br />

reproduceren en te publiceren in het kader van communicatie rond de wedstrijd of ter<br />

promotie van Hörmann Belgium NV/SA, en dit zonder enige territoriale <strong>be</strong>perking of<br />

tijds<strong>be</strong>perking.<br />

12. Er worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd <strong>be</strong>treffende het<br />

reglement, de modaliteiten voor deelname, de vragen, de uitslag, … Het niet<br />

<strong>be</strong>antwoorden zal dan ook nooit kunnen worden <strong>be</strong>schouwd als een formele<br />

aanvaarding ervan in hoofde van de organisator.<br />

13. Geschillen zullen worden <strong>be</strong>slecht door de rechtbanken van Tongeren en uitsluitend<br />

het Belgisch recht zal van toepassing zijn.


.<br />

VOORWAAR<strong>DE</strong>N TOT HET BEKOMEN VAN EEN<br />

KORTING VAN 250,00 EURO<br />

1. De korting wordt slechts verleend bij de aankoop van een Hörmann sectionaalpoort<br />

EPU40 of LPU 40 met aandrijving.<br />

2. De actie loopt van 25.01.2012 t.e.m. 30.11.2012.<br />

3. De korting wordt alleen toegekend aan natuurlijke personen die eigenaar zijn van (1)<br />

een particuliere woning waarin een Hörmann kantelpoort is ingebouwd die dateert van<br />

vóór 01.01.1974 dan wel (2) van een appartement met bijhorende garage waarin een<br />

Hörmann kantelpoort is ingebouwd die dateert van vóór 01.01.1974. Deze woning/dit<br />

appartement moet de deelnemer en zijn gezin tot voornaamste woning dienen dan wel<br />

verhuurd worden als hoofdverblijfplaats. De poort moet o.a. volgende kenmerken<br />

heb<strong>be</strong>n: verluchting aan de onderzijde, een slot aan de buitenzijde en een sluiting aan<br />

binnenzijde. (zie dienaangaande de foto’s in de campagne tot <strong>be</strong>kendmaking van deze<br />

wedstrijd).<br />

4. Er kan slechts één korting per gezin <strong>be</strong>komen worden. Onder gezin wordt verstaan<br />

alle op hetzelfde adres gedomicilieerde personen.<br />

5. Om aanspraak te maken op de korting dienen de in artikel 3 <strong>be</strong>doelde natuurlijke<br />

personen zich te richten tot één van de deelnemende erkende officiële Hörmanndealers.<br />

Een lijst van de deelnemende dealers kan men terugvinden op<br />

www.hormann.<strong>be</strong>.<br />

De <strong>be</strong>treffende dealer zal n.a.v. een werf<strong>be</strong>zoek nagaan of de poort voldoet aan de in<br />

artikel 3 opgesomde kenmerken en vervolgens een offerte opstellen. Mits aan de<br />

voorwaarden voldaan is, zal hij een korting van € 250,00 toekennen op de in de offerte<br />

vermelde tarief prijs inclusief BTW. (te verifiëren op basis van de officiële prijslijst<br />

garagepoorten aandrijvingen en voordeuren en carports 01-11A of nieuwe tarieflijst zo<br />

er één zou uitgegeven worden in de loop van de wedstrijd)<br />

6. De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties.<br />

Niets verhindert de in artikel 3 <strong>be</strong>doelde personen evenwel om deel te nemen aan de<br />

wedstrijd waarin Hörmann Belgium NV/SA op zoek gaat naar de oudste garagepoort.<br />

Wanneer de poort op het ogenblik van de <strong>be</strong>kendmaking van de winnaar reeds<br />

vervangen is door een Hörmann sectionaalpoort EPU40 of LPU 40 met aandrijving,<br />

zal Hörmann Belgium NV/SA in uitvoering van haar engagementen nog een som van<br />

€ 2.250,00 (d.i. € 2.500,00 verminderd met de reeds verkregen korting t.b.v. € 250,00)<br />

uitkeren.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!