Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

radiobloemendaal.nl

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen

voor een viering samen met de luisteraars van

Radio Bloemendaal

Zondag : 5 augustus 2012

Aanvang : 19.00 uur

Voorganger : Ds. Aart Mak

Lector : Liesbeth Dollekamp

Organist : Leo Kramer

Nr. 2230


SAMENZANG voor de DIENST

Zingen: Tussentijds 208: 1-6

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

Uitgaande van Kerk Zonder Grenzen

1. Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

‘Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.’

Refrein: Here God wij zijn vervreemden

door te luist’ren naar uw stem.

Breng ons saam met Uw ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.

2. Door de wereld gaat een stoet

die de ban brak van het bloed.

die bij wat op aarde leeft

nu geen burgerrecht meer heeft.

Refrein:Here God…

3. Menigeen ging zelf op pad

daar hij thuis geen vrede had.

Eeuwig heimwee spoort hem aan

laat ook hem het woord verstaan.

Refrein:Here God…

4. Door de wereld klinkt een lied

tegen angsten en verdriet,

tegen onrecht, tegen dwang

richten pelgrims hun gezang.

Refrein:Here God…

5. Velen, die de moed begaf,

blijven staan of dwalen af.

Hunk’rend naar hun oude land.

Reisgenoten, grijp hun hand.

2


Refrein:Here God…

6. Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

‘Breek uw tent op, ga op reis

naar het land, dat Ik u wijs.’

Refrein:Here God…

Zingen: Lied 186B: 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Wees mijn leidsman, trouwe Here,

voer mij, pelgrim, door de nacht.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

van Wie 'k al mijn steun verwacht.

Brood des hemels, brood des hemels,

voed mij door uw heil'ge kracht,

voed mij door uw heil'ge kracht!

AANVANG DIENST

2. Open uw kristalfonteinen,

waar de heilstroom uit ontspringt.

Laat uw wolkkolom verschijnen

als mij moed en kracht ontzinkt.

Doe mij reizen, doe mij reizen

door uw trouwe zorg omringd,

door uw trouwe zorg omringd.

3. Komt het uur, dat ik moet sterven,

red mij dan uit angst en nood.

Doe mij Kanaän beërven;

vrij van satan, hel en dood.

Eeuwig durend, eeuwig durend

maak ik dan uw liefde groot,

maak ik dan uw liefde groot.

Welkom en groet aan de mensen in de kerk en aan de radio

Zingen (staande): Psalm 27: 6 en 7

6. Wijs mij de wegen die ik zal betreden,

maak nu de paden effen voor mijn voet.

Als mij benauwt een drieste leugenrede,

leer mij de woorden die ik zeggen moet.

O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,

als zij mij kwellen met een vals bewijs.

Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:

wees Gij de helper die mij niet verraadt.

3


7. O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goedemoed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,

wacht op den Heer en houd u onversaagd.

allen gaan zitten

Gebed

Zingen: Tussentijds 9: 1-6

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.

God houd uw oog op ons gericht:

Kyrie eleison!

3. Ontvlam in ons en vuur ons aan!

Getroost zullen wij verder gaan:

Kyrie eleison!

5. Wanneer het donker ons verrast,

houd ons dan met uw goedheid vast:

Kyrie eleison!

Reis zonder landkaart

2. De vragen huizen in ons hart.

Gij die de duisternis ontwart:

Kyrie eleison!

4. Begrens de eindeloze nacht

van wie geen morgen meer verwacht:

Kyrie eleison!

6. Het lied van wie zijn voorgegaan

zet ons vandaag tot zingen aan:

Amen. Halleluja!

Durf te beginnen aan de langste reis in een mensenleven,

van je hoofd naar je hart.

Ga de confrontatie aan met weggestopte herinneringen en angsten,

vertrouw alleen je hart als je de nacht ingaat

en de schaduwen van je leven onder ogen ziet

en uit het donker tevoorschijn haalt.

Ontdek dat al je verdriet wordt genezen,

al je angst van je weggenomen,

en je fantasie weer alle ruimte krijgt,

door de tedere kracht van de liefde.

Je hart wordt weer een veilige plaats van geluk en schoonheid,

van stil en verborgen verlangen naar het moment dat je ziel vleugels krijgt.

David Hodges, trappist van de abdij op Caldy Island

4


Schriftlezing: 1 Koningen 19: 3-16

3 Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in

Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver

de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar

de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik

ben niet beter dan mijn voorouders.’ Hij viel onder de bremstruik in slaap,

maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet

wat.’ Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende

kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en

gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de

HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat,

anders is de reis te zwaar voor je.’ Elia stond op, en toen hij had gegeten

en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig

nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.

Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’

1Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de

God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond

met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten

gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn

leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg

voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige

windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan

stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de

windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die

aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich

niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar

buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die

tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle

overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar

de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw

altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en

nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ De HEER zei tegen Elia:

‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet

je Hazaël tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je

zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola,

moet je tot je eigen opvolger zalven.

5


Zingen: Tussentijds 2: 1-5

1. Heer, onze Heer,

hoe zijt Gij aanwezig

en hoe onzegbaar ons nabij.

Gij zijt gestadig met ons bezig,

onder uw vleugels rusten wij.

3. Gij zijt onzichtbaar

voor onze ogen

en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Preek: ‘De reis van de ziel’

Orgelmeditatie

5. Heer, onze Heer,

hoe zijt Gij aanwezig

waar ook ter wereld mensen zijn.

Blijf zo genadig met ons bezig,

tot wij in U volkomen zijn.

Gebeden, persoonlijk gebed en Onze Vader

Mededelingen

2.Gij zijt niet ver

van wie U aanbidden,

niet hoog en breed van ons vandaan.

Gij zijt zo mens'lijk in ons midden

dat Gij dit lied wel zult verstaan.

4. Gij zijt in alles

diep verscholen

in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen

met hart en ziel aan ons getrouwd.

Collecte bestemd voor het werk van Kerk Zonder Grenzen

(geen collectebonnen)

Zingen (staande): Gezang 441: 7 en 10

7. Wij gaan als ingekeerden

stil door een vreemd gebied,

verachten voor de wereld,

die men niet hoort of ziet.

Maar geeft men op ons acht,

dan hoort men hoe wij zingen

van onze grote dingen:

wij weten wat ons wacht!

10. Wordt een die zwak is, moede,

een sterker grijp' zijn hand.

De broeder steun' de broeder,

zo blijft de liefd' in stand.

Sluit vaster u aaneen!

Weest voor een elk de minste,

maar ook weer graag de meeste

in liefdedienst alleen!

6


Zegen

Zingen: Gezang 392: 1 en 2

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.

Alles verdoft wat glans bezat en gloed.

Alles vervalt in 't wisselend getij,

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

****

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en

koffie- of thee te drinken.

Kerk Zonder Grenzen zendt deze dienst rechtstreeks uit via Radio

Bloemendaal. Ook zal deze dienst op zondag 12 augustus a.s. om 11.16

uur op golflengte 1116 AM te beluisteren zijn.

Van deze dienst zijn CD’s te bestellen telefonisch van maandag tot en met

vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bij ons kantoor aan de Vijverweg 14 te

Bloemendaal. Telefoon: 023-5254842.

Prijs per CD: € 3,50 (incl. verzending). No. 2230

7


Wist u dat het werk van Kerk Zonder Grenzen, o.a. de diensten met

belangstellenden, omroeppastoraat, evangelisatiewerk, afhankelijk is van

giften? U steunt ons werk door donateur te worden.

Ons ING rek.nr. is: 15 22 22 2 t.n.v. Kerk Zonder Grenzen te Bloemendaal.

U kunt zich abonneren op het Radio Bloemendaal Kerk Zonder Grenzen

Magazine, abonnement € 12,50 per jaar. (6 nummers)

Vraag een gratis proefnummer aan: 023-5254842 of via mail:

radiobloemendaal@kerkzondergrenzen.nl

EEN GOED BEGIN, elke zondag om 9.15 uur op 1116 AM

Elke dinsdag vanaf 12.00 uur via Radio Bloemendaal muziek met om

12.30 uur een dienst vanuit de ‘Alle-Dag-kerk’.

De eerstvolgende uitzending is op dinsdag 7 augustus a.s.

Voorganger: Dhr. Leo Fijen, Maartensdijk

Aart Mak : Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

telefoon : 06-47761030 (dagelijks bereikbaar)

of via

telefoon bureau : 023- 5254842, Ds. Mak belt u dan terug.

(ma-vrij 9.00-12.00)

e-mail : aartmak@dds.nl; info@kerkzondergrenzen.nl

website : www.kerkzondergrenzen.nl

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

VAN KERK ZONDER GRENZEN

aanvang samenzang: 18.50 uur

Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

Zondag 12 augustus 2012 Zondag 19 augustus 2012

Ds. Aart Mak Ds. Aart Mak

8

More magazines by this user
Similar magazines