December 2011 - VV Heino

vvheino.nl

December 2011 - VV Heino

December 2011


2 Heino Sport December 2011 41e jaargang (2011 - 2012) No. 03 3

Voorwoord van de voorzitter

Even wat anders …

We gaan richting de feestdagen en het veldvoetbal staat stil. Even wat anders en voor velen niet zomaar wat

anders, maar de belangrijkste tijd van het jaar. Ook een periode van enige relativering en daarbij bedenken dat

voetbal ‘slechts’ een prettige bijzaak is in het leven. Toch doe ik daarbij ook leden tekort voor wie het voetbal en

met name ons verenigingsleven superbelangrijk is. In onze ledenvergadering van 22 november hebben we naast

de begroting, parkeerplaatsen, kampioenen, evenementen, onderhoud e.d. vooral ook willen benadrukken dat we

een goed verenigingsleven nastreven. Iedereen is welkom en we zijn meer dan voetbal alleen; dat is niet voor niets

ons motto! Het veldvoetbal mag dan stilstaan, ondertussen is er wel van alles te doen. Te beginnen met de eindejaarsborrel

op 17 december, vervolgens het Kersttoernooi in de sporthal, de kaartmiddagen en tot slot de veldloop

op 7 januari. De veldloop wordt voor de 25e keer georganiseerd voor onze leden en voor velen uit de regio. Een

prestatie van formaat van de groep die dit al zo lang organiseert. Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat er nog

meer lopers deelnemen en dat we de grootste blijven in de regio.

Dat we meer zijn dan voetbal alleen wordt elk jaar in de winterperiode ook bewezen door de evenementencommissie

die tal van activiteiten organiseert voor onze jongste jeugd. Klasse! Als je deze activiteiten op een rij zet en

je realiseert dat er in een korte periode veel vrijwilligerswerk wordt verricht, hebben we als bestuur alle reden om

trots te zijn op onze club, leden en vrijwilligers. Dit stralen we graag uit en we wensen iedereen een goede Kerst en

een sportief en gelukkig 2012.

Mede namens Linda, Joey, Raymond, Koen, Arjen, Wilco, Jan, Rene en Dirk-Jan,

Peter Vervloet

In deze extra dikke editie van het clubblad ziet u weer veel vaste rubrieken terug. Roddels en achterklap leest u in

Heino’s Weekend, de jeugdpagina’s zijn weer goed gevuld met onder andere een leuk kerstverhaal en we hebben

een van de mooiste wedstrijdverslagen van de site ook in dit blad geplaatst. Ook een oproep voor de jaarlijkse

Veldloop op 7 januari vindt u terug in dit blad en natuurlijk informatie van de verschillende commissies, een overzicht

van de winteractiviteiten en van de verjaardagen van de jeugdspelers. Als extra in dit dubbeldikke kerstnummer

lees u op blz. 22-27 een interview met een oude bekende uit het hoge noorden …

Bovendien nodigt het bestuur iedereen die betrokken is bij onze vereniging uit voor de Oudejaarsborrel op zaterdag

17 december 2011! Komt allen!

De deadline voor het inzenden van stukken voor plaatsing in het volgende clubblad is 8 februari 2012. Wij wensen

iedereen fijne feestdagen en een heel sportief en gezond 2011!

Met feestelijke groeten,

de redactie

Op zaterdag 17 december is de traditionele oudejaarsborrel

van de voetbal om 17.00 uur in de kantine.

Komt Allen !


4

Heino Sport December 2011

INHOUDSOPGAVE

Sponsoren ________________________________________________ 2

Voorwoord van de voorzitter ________________________________ 3

Inhoudsopgave/Colofon ____________________________________ 4

Van het algemeen bestuur __________________________________ 5

Verbod KNVB afsteken vuurwerk _____________________________ 6

Sponsoren ________________________________________________ 7

Notulen algemene ledenvergadering 2011/sponsoren ___________ 8-10

Sponsoren ________________________________________________ 11

Van de activiteitengroep ____________________________________ 12

Sponsoren ________________________________________________ 13

Van de activeitengroep(vervolg) ______________________________ 14-15

Van de jeugdcommissie _____________________________________ 16-17

Van het vrijwilligerscoördinaat _______________________________ 18-20

Sponsoren ________________________________________________ 21

Uit de oude doos __________________________________________ 20

Sponsoren ________________________________________________ 21

Hoe vergaat het een oude bekende? __________________________ 22-27

De geschiedenis van Sportclub Heino (slot) ____________________ 28

Sponsoren ________________________________________________ 29

De geschiedenis van Sportclub Heino(vervolg slot) ______________ 30-32

Sponsoren _______________________________________________ 33

De geschiedenis van Sportclub Heino (vervolg slot) _________ 34

Sponsoren ____________________________________________ 35-36

De geschiedenis van Sportclub Heino(vervolg slot) ___________ 37

Buitenspel _______________________________________________ 38

Sponsoren ________________________________________________ 39

Informate Rabobank -vv Heino Veldloop 2012 __________________ 40-41

Jeugd Heino Sport _________________________________________ 42-43

Sponsoren ________________________________________________ 44

Jeugd Heino Sport(vervolg) _________________________________ 45-46

Verjaardagskalender jeugd __________________________________ 47

Episch wedstrijdverslag _____________________________________ 48-49

Heino’s Weekend __________________________________________ 50-51

Topscorerscompetitie Seizoen 2011/2012 ______________________ 52

Overzicht sponsoren vv Heino ________________________________ 53

Wie moet u hebben? _______________________________________ 54

Agenda VV Heino __________________________________________ 55

Colofon

V .V. Heino

Opgericht 7 juli 1969

Koninklijke goedkeuring

16 september 1969, nr.38

Giro: P900148

Bank: 3271.04.953

Terrein: Gemeentelijk Sportpark

‘De Kampen,

Stationsweg 10

Postbus 13, 8140 AA Heino

Redactie:

Eric Weertman

Aleid Mulder (productie)

Dorien Kouwert

Arjen Stegeman

Gudy Luchjenbroers

E-mail redactie:

clubkrantheino@gmail.com

Van het algemeen bestuur

Leiders en trainers, graag attentie voor de volgende zaken:

Uitgangspunten

U maakt gebruik van de eigendommen van de vereniging. Doe alsof het ook uw eigendommen zijn en wees zuinig op

onze velden, de gebouwen en het materiaal. Denk niet: ‘Dat ruimt een ander wel op’ of ‘Dat is niet mijn verantwoordelijkheid’.

We dragen de vereniging met z’n allen. Naast leider/ trainer bent u ook gastheer/-vrouw namens de vereniging. Wij

staan gastvrijheid voor! Al onze gasten, dus ook de tegenstanders, moeten zich welkom voelen bij vv Heino. Dat is een

basishouding maar dit bereiken we ook door een mooi en opgeruimd sportpark.

Regels

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

A. Kleedkamers

1. U krijgt een sleutel in bruikleen waarmee u toegang heeft tot de kleedkamers en het materialenhok. Deze sleutel is te

verkrijgen bij de accommodatiecommissie.

2. Na gebruik van de kleedkamer wordt deze opgeruimd achtergelaten en de verlichting uitgedaan. In kleedkamers 9,

10, 11 en 12 gaat de verlichting vanzelf uit.

3. Als uw team op een trainingsavond de laatste gebruiker is van de kleedkamer dient u deze af te sluiten. Als leider/

trainer bent u hiervoor verantwoordelijk. Ook als u regelt dat een ander afsluit.

B. Materialen

4. In het materialenhok treft u alles wat u nodig heeft voor de training. Aan het begin van het seizoen krijgt u een sleutel

van de ballenrekken.

5. Ook krijgt u aan het begin van het seizoen wedstrijdballen en een waterzak.

6. De gebruikte materialen voor een training zoals hesjes, pylonen en ballen dienen na afloop weer netjes te worden

opgeruimd.

7. Laat de spelers niet weggaan van een training voordat alle ballen zijn verzameld.

8. Dat betekent ook dat als een bal over een ballenvanger in de struiken terechtkomt, deze direct moet worden gezocht.

9. Indien de gebruikte hesjes nat zijn geworden, moeten deze worden opgehangen om te drogen.

10. Als de ballen vies zijn geworden, moeten deze worden schoongemaakt voordat ze teruggelegd worden in het

ballenrek.

11. Als u het materiaal hebt opgeruimd, moet het materialenhok worden afgesloten. De laatste trainer op een avond

controleert de afsluiting van het materialenhok. Aan het begin van het seizoen wordt met de trainers doorgenomen

wie de laatste op een avond is.

C. Verlichting

12. Als u de laatste gebruiker/ trainer bent van een veld/ oefenstrook moet u de verlichting uitdoen (materialenhok).

Vergeet dit a.u.b. niet! De laatste trainer op een avond wordt gevraagd om dit extra te controleren. Aan het begin

van het seizoen wordt met de trainers doorgenomen wie de laatste op een avond is.

D. Oefenstroken/ kunstgrasvelden

13. Op de daarvoor aangewezen oefenstroken en kunstgrasvelden mag getraind worden. Niet op de velden 2 en 3!

14. Na elke training moeten de gebruikte kleine verplaatsbare doeltjes van de oefenstrook worden gehaald. Dit geldt

ook voor het kunstgrasveld. U kunt natuurlijk met de volgende gebruiker afspreken de doeltjes te laten staan, maar

dan is uiteindelijk de laatste gebruiker/ trainer/ team verantwoordelijk voor het leeghalen van de oefenstrook/ kunst

grasveld. Dit is nodig om het onderhoud mogelijk te maken. Blijven de doeltjes staan dan zal de Gemeente/ uitvoer

der het desbetreffende veld slechts ten dele onderhouden.

5


6 Heino Sport December 2011 v.v. Heino 40 jaar 7

Van het algemeen bestuur (vervolg)

E. Gebruik kunstgrasvelden

15. Bij het opruimen van de doeltjes op het kunstgrasveld mag niet worden gesleept over het veld. Als er scherpe pun

ten of bramen aan de doeltjes zitten, wordt het kunstgrasveld onnodig vernield. Dit geldt al helemaal voor het

slepen van de gróte mobiele doelen. Slepen is niet toegestaan!

16. De mobiele doelen a.u.b. over de boarding pláátsen en niet gooien!

17. Het is niet toegestaan met scherpe zaken het kunstgrasveld te betreden.

18. Kauwgom mag niet worden achtergelaten op het kunstgrasveld. Als het kauwgom in het kunstgrasveld terecht

komt, is het er niet uit te halen.

19. Roken op het kunstgrasveld is verboden!

F. Wedstrijddagen

20. Op wedstrijddagen ruimt u (en het team) de kleedkamers op.

21. Graag ook controle op het schoonmaken van de kleedkamer van de tegenstander. Het beste kan dit voor de wed

strijd worden afgesproken met de tegenstander.

G. Oefenwedstrijden

22. Er mogen geen oefenwedstrijden georganiseerd worden op eigen gezag. Overleg altijd met een van de wedstrijd-

secretarissen.

23. Het opruimen van het gebruikte veld is, bij een oefenwedstrijd, de verantwoordelijkheid van de leider. Dit geldt ook

voor het opruimen van de cornervlaggen.

H. Vernielingen

24. Schade aan veld, materiaal of gebouwen moet ogenblikkelijk worden gemeld bij de Jeugd- of Seniorencommissie.

25. Op het bewust vernielen staan sancties. Te bepalen door Jeugd- of Seniorencommissie en na goedkeuring door het

dagelijks bestuur.

Elk jaar zullen de bovenstaande regels worden geëvalueerd door het algemeen bestuur. Voel u vrij om hier een

bijdrage aan te leveren door suggesties te doen voor verbeteringen.

Bedankt alvast voor de medewerking in de handhaving van bovenstaande regels.

Dagelijks bestuur vv Heino, december 2011

Verbod afsteken vuurwerk

De KNVB heeft de voetbalverenigingen nogmaals herinnerd aan het verbod om op of rond de

voetbalvelden vuurwerk af te steken. De aanleiding hiervoor is een afschuwelijk ongeluk: een

negenjarig voetballertje is ernstig gewond geraakt door vuurwerk dat afgestoken werd door

supporters. Ook onze (kampioens)wedstrijden zijn wel eens opgevrolijkt met vuurwerk, maar dit mag

dus niet meer. Wij gaan ervan uit dat onze supporters dit verbod respecteren.

Dagelijks bestuur


8 Heino Sport December 2011 41e jaargang (2011 - 2012) No. 03 9

Notulen van de algemene ledenvergadering van de vv Heino d.d. 22-11-2011

Aanwezig volgens de presentielijst: 52 personen.

1. Opening

Voorzitter Peter Vervloet opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Notulen algemene ledenvergaderingen van 23 november 2010

Bert van der Horn vraagt wanneer het tweede koffiepunt wordt gerealiseerd tijdens wedstrijden van

Heino 1. Dit krijgt geen definitieve invulling. Per wedstrijd wordt bekeken of er een tweede punt wordt

ingericht onder de tribune.

Anton Nijboer voegt hieraan toe dat dit vaker zou moeten gebeuren. Er valt meer omzet te behalen. De

kantinecommissie deelt deze mening vooralsnog niet.

De notulen hebben in februari 2011 in het clubblad en op internet gestaan en worden ongewijzigd

goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken

Afmeldingen zijn ontvangen van Jan van Tongeren, Wim Oud Ammerveld en Bauke van der Heide.

4. Mededelingen

• Er is een brief ontvangen van de gemeente Raalte over het onderhoud van het sportpark. Hierin is een

opsomming weergegeven van eigendommen van vv Heino en eigendommen van gemeente Raalte. Hier

hebben we als vv Heino nogal wat opmerkingen over, met name betreffende diverse investeringen bo-

ven en onder de grond. Dit wordt teruggekoppeld naar de gemeente via de accommodatiecommissie.

• Als er klachten zijn over de accommodatie, dan dienen deze gericht te worden aan de voorzitter accom-

modatiecommissie, Wilco Lindeboom, en niet rechtstreeks aan de gemeente in de persoon van Henny

Krosman.

• Stand van zaken parkeren, Peter geeft de laatste informatie: de raad neemt hierover in het eerste kwar-

taal van 2012 een besluit. De ingang van het sportpark en de plaatsen van de oud-papier-containers

worden in dit besluit meegenomen.

• Verzoek aan iedereen om met elkaar zorg te dragen voor het sportpark. Denk hierbij aan niet met sme-

rige schoenen naar boven richting commissiekamer, verlichting uit doen na de training, kleedkamers en

materiaalruimte afsluiten. Peter vraagt hier ook aandacht voor in het eerstvolgende clubblad.

• 17 december: eindejaarsborrel in de kantine

• 25e crossloop wordt gehouden op 7 januari 2012. Oproep aan alle teams om daaraan mee te doen.

Heino – Stevo a.s. zaterdag om 18.00 uur. Kitty vraagt hier aandacht voor via Salland Centraal.

• De ballenvanger op veld 1 wordt voor 1 februari 2012 vervangen.

• Het hekwerk achter veld 3 en 4 wordt vervangen door de gemeente in samenwerking met Veteranen 1.

• Gerben doet een aantal mededelingen vanuit De Vrienden van vv Heino:

o Op 7 december komt Co Adriaanse naar Heino. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Niet-vrienden Euro 7,50,

vanaf donderdag 24-11 via de Bruna.

o De Vrienden telt momenteel 174 leden. We willen graag naar de 200!!!

5. Evaluatie bestuursstructuur

Drie jaar geleden heeft de vereniging een fundamentele wijziging aangebracht in haar bestuursstruc-

tuur en het beleid bepaald voor de periode 2009-2014. Toegezegd was een tussentijdse evaluatie van

het bestuur. Zie hiervoor het verslag dat in de bestuurskamer ligt. Conclusie: geen wijzigingen in struc-

tuur en beleid. Uitgebreide evaluatie vindt plaats in najaar 2012.

Bert van der Horn vraagt of er nog sprake van is dat het kledingfonds verschuift van seniorencommissie

naar sponsorcommissie. Dit is nog niet ingegaan, maar zal in de toekomst mogelijk wel gebeuren.

6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2010-2011

Linda leest het jaarverslag voor, dit jaar in een vernieuwde opzet.

7. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2010 / 30-06-2011

Joey Lute geeft uitleg bij het opgestelde jaarverslag over het boekjaar 2010-2011. Het verenigingsjaar

is afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo van € 8.504, terwijl er een overschot van € 1.905 was

begroot. Joey bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan dit resultaat. Verder zijn er geen vragen.

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.

8. Verslag van de kascommissie

Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door de voorzitter. Udo Oortwijn (tweede jaar) en

Martin van Ommen (eerste jaar) van de kascommissie hebben de kascontrole gedaan en stellen voor het

bestuur decharge te verlenen voor zijn gevoerde financiële beleid. De ledenvergadering gaat hiermee ak-

koord.

Udo Oortwijn wordt bedankt voor bewezen diensten. Martin van Ommen en Jan Meijerman zullen volgend

jaar de kascommissie vormen met Elwin Slotman als reserve.

9. Bestuursverkiezing

Bestuurslid Bertus Neimeijer is dit jaar periodiek aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar.

Peter spreekt Bertus mooie woorden toe en heeft een bloemetje voor zijn vrouw. Het zaterdagteam is ook

aanwezig en bedankt Bertus ook met een bloemetje en een pakje shag … We hebben Jan Spijkerman be-

reid gevonden om de taak van Bertus als voorzitter van de seniorencommissie over te nemen.

René van der Valk, Dirk Jan Slotman en Koen Velner zijn bereid gevonden om de functies van voorzitter

sponsorcommissie, voorzitter jeugdcommissie en voorzitter kantinecommissie over te nemen van resp.

Pascal Eijkelkamp, Peter Vervloet en Martin Bekkink (tussentijds afgetreden). Martin Bekkink en Bert Jan

Korteschiel (niet aanwezig) worden bedankt voor hun voorzitterschap. Joey Lute en Arjen Stegeman zijn

periodiek aftredend en stellen zich herkiesbaar.

De ledenvergadering stemt in met alle benoemingen.

10. Rondvraag

Frits Lindeboom:

1. Kunnen de uitslagen op zondag weer bijgewerkt worden op de site?

2. Hij is van mening dat er meer gebruikgemaakt kan worden van reclame via onze internetsite.

Antwoord 1: We gaan hier aandacht aan besteden via de sportparkdiensten op zondag.

Reactie 2: Klopt. Wordt nog nader bekeken via sponsoruitingen en opmaak website.

Herman Kortstee:

1. Vorig jaar was er sprake van diefstal in de kantine. Zijn de daders gepakt?

2. Kan er een afzuigkap in de keuken worden geplaatst?

3. Ballen gehakt zijn regelmatig op om 12 uur.

Antwoord 1: Er zijn geen daders bekend.

Antwoord 2: Kantinecommissie gaat samen met accommodatiecommissie bekijken hoe dit kan worden aangepakt.

Antwoord 3: Het heeft de aandacht van de kantinecommissie.

Anton Nijboer:

1. Hulde aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

2. 80 vrijwilligers waren geen lid vorig jaar. Hoe staat het hier nu mee?

3. Vut-ploeg wil graag weer een tafel in de keuken.

4. Koffie betaald voorafgaande aan de vergadering.

Reactie 1: Bedankt.

Antwoord 2: Het zijn er nu 78. In de wintermaanden gaat het DB dit oppakken.

Reactie 3: Antwoord was reeds bekend.

Reactie 4: Niet de bedoeling.

Bert van der Horn:

Verzoek aan de leden om bestuursleden gelijk te trekken in het toekennen van vrijwilligerskorting aan andere

vrijwilligers.

De leden ondersteunen dit applaudisserend.

Peter geeft aan dat we dit niet door zullen voeren. Bedankt voor het initiatief.


10

Heino Sport December 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de VV Heino d.d. 23-11-2010(2)

Harm Steg:

De doelen op velden A, B en D staan niet aan het betonblok vast. Dit is levensgevaarlijk.

Peter geeft aan dat de accommodatiecommissie dit direct zal oppakken.

Henk Slotman:

Mag er in de zomermaanden worden doorgetraind op het kunstgrasveld?

Peter geeft aan dat het een veld is van de gemeente en dat dit veld het hele jaar open is om te gebruiken

door voetballers en niet-voetballers. Vanuit de vereniging wordt er gekozen voor een aantal weken rust

voor alle vrijwilligers. Er kan dus geen beroep worden gedaan op kleedkamers, materialen en kantine.

Huub van Wijnen vult dit aan door aan te geven dat de veteranen rustig kunnen trainen. Ze ruimen zelf hun

materiaal / rommel op, dat kun je van de jeugd niet altijd zeggen. Bestuur blijft bij besluit om voetballoze

periode te handhaven.

Huub van Wijnen:

Zijn de doelnetten van de gemeente of van de vv Heino? De jeugd maakt massaal gebruik van de velden

buiten voetbaltijden om. Onze netten gaan er aan terwijl de gemeente het veld openstelt.

Peter geeft aan dat dit meegenomen zal worden in het overzicht van eigendommen gemeente / vereniging

door de accommodatiecommissie.

Jan van Hittersum:

We hebben een prachtige fietsenstalling gekregen van de gemeente, echter deze is ’s avonds als de verlichting

uit is op veld 1 pikkedonker. Kan hier iets aan gedaan worden?

Peter antwoordt dat de accommodatiecommissie dit meeneemt in overleg met de gemeente.

11. Sluiting

Onder dankzegging door de voorzitter wordt er door de penningmeester een rondje gedaan onder de

aanwezige leden van de vv Heino.

Deze vergadering wordt gesloten om circa 22.30 uur.

‘Het gaat goed met vv Heino

Persbericht

‘Voetbalvereniging Heino heeft zich het afgelopen jaar op vele fronten weer prima gepresenteerd. Een sterke

groei van het aantal leden, een fantastisch onderhouden sportpark, puike sportieve prestaties en vooral een

goed verenigingsleven’, zo vertelde secretaris van het bestuur Linda Bruggink bij de presentatie van het jaarverslag.

Naast deze terugblik en de financiële verantwoording door penningmeester Joey Lute, werd er in de

Algemene Ledenvergadering ook vooruitgekeken en stemden de leden in met de huidige koers. Uiteraard zijn

er ook zaken te verbeteren en de noodzaak van een parkeerplaats kwam opnieuw aan de orde. Voorzitter Peter

Vervloet kon hierover aangeven dat de Gemeenteraad heeft toegezegd dat er in het eerste kwartaal een voorstel

volgt van de wethouder. Daartoe is er in januari een overleg tussen de wethouder, ambtenaren en betrokken

sportverenigingen.

In het Algemeen Bestuur werden nieuwe commissievoorzitters verwelkomd. Achter de bestuurstafel schoven

aan: Koen Velner, Kantinecommissie, René van de Valk, Sponsorcommissie, Dirk Jan Slotman, Jeugdcommissie

en Jan Spijkerman, Seniorencommissie. Laatstgenoemde vervangt Bertus Neimeijer die na negen jaar stopt

met bestuurswerkzaamheden maar gelukkig nog wel betrokken blijft bij de vereniging. Neimeijer werd door de

voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet.

Samen met de zittende bestuursleden Arjen Stegeman, Evenementencommissie, Wilco Lindeboom, Accommodatiecommissie

en Raymond Pot, Technische commissie is het bestuur weer compleet en klaar voor de komende

jaren.


12

Heino Sport December 2011

Van de Activiteitengroep

Sint vindt gelukkig

de weg naar de kantine

Vrijdag 25 november was het weer zover: de Sint en zijn Pieten kwamen op bezoek bij vv Heino. Eerst zou de Sint op

bezoek komen bij de voetbalschool, maar de Wegwijspiet kon de weg niet vinden! Zelfs toen hij al bij de kantine was,

wist hij niet hoe hij naar binnen moest … Gelukkig wezen de aanwezige kinderen hem de weg naar de deur en kon de

Wegwijspiet eindelijk naar binnen.

In de kantine zaten heel veel jongens en meisjes van de voetbalschool in spanning te wachten. Ze gingen samen met

Piet heel hard zingen, zodat de Sint en zijn Pieten op het gezang af konden komen. En ja hoor, daar was de Sint met

een heel stel Pieten. Ook dit jaar had de Sint zijn laptop meegenomen, want tegenwoordig wordt alles digitaal aangeleverd

door zijn Luisterpieten.

Sint vertelde dat hij al heel wat over de voetbalschool had gehoord. De kinderen kwamen in groepjes bij hem en ze

mochten aan hem laten zien wat zij geleerd hadden. Ze hadden de ‘schaar’ al geleerd, en ook koppen lukte al heel

goed. De Sint wist ook dat de meesten elke zaterdag al 4-tegen-4-wedstrijden spelen en dat er mooie doelpunten

worden gemaakt.

De kinderen mochten een kleurplaat kleuren en tot slot kreeg iedereen ook nog een mooi cadeau mee naar huis.

Bij de F-teams ging het er wat heftiger aan toe. Er was een spellencircuit opgezet waarbij elk team om de beurt een

spel mocht doen. Zo moest elk team het pepernotendobbelspel spelen. Je moet dan eerst 6 gooien. Heb je 6 gegooid,

dan moet je een Pietenpakje aantrekken inclusief handschoenen en dan met mes en vork pepernoten eten. Je stopt

pas met eten zodra iemand anders 6 gooit. Ook stond er een sjoelbak met chocolademunten en mochten de spelers

cadeautjes grabbelen uit de zak van Sinterklaas. Daar zat van alles in, van lego tot mais!

Er was ook een onderdeel Pietengym bij: een hele sportieve Piet ging met de groep gymmen waarbij zelfs de warming-up

werd niet vergeten. Als je goed was in pepernootvangen had je geluk, want dat was ook een spel. En bij

een voetbalvereniging hoort natuurlijk ook doelschieten: er stond een Piet als keeper in het doel en iedereen moest

proberen om een grote dobbelsteen in het doel te schieten. Natuurlijk mochten de spelers een kleurplaat kleuren en

stond er een bezoek aan Sinterklaas op het programma. Per team gingen de spelers op bezoek bij de Sint. De Sint wist

dankzij de informatie op zijn laptop heel wat dingen over de jonge spelers te vertellen ...

Het was een geweldige avond en de tijd vloog voorbij. Sint en zijn Pieten hadden vast van Pietje (Paulusma) gehoord,

dat er misschien nog wel sneeuw komt, want alle kinderen kregen na afloop een cadeau waar ze mee kunnen spelen

als er sneeuw ligt.

Bedankt Sint en Pieten, het was weer supergeslaagd!!

Groeten van de Activiteitengroep


14 Heino Sport December 2011 41e jaargang (2011 - 2012) No. 03 15

Van de Activiteitengroep: De Recordshow vv Heino E-jeugd !

Vrijdagavond 9 december hadden de E-teams de Recordshow op het programma staan.

Er gingen vooraf allerlei geruchten door Heino, want wat was nu eigenlijk een Recordshow? Er werd van

alles gegist, maar wat het precies was, niemand wist het.

Eindelijk was het zover … Presentatoren M & E vertelden eindelijk wat de avond zou brengen door van elk

spel een cryptische omschrijving te geven. Alle E-teams zaten per een of twee teams (afhankelijk van het

aantal aanwezigen van een team) aan een tafel. Per spel moest er van ieder team één speler naar voren komen.

Zo kon iedereen die wilde met een spel meedoen. De leiders van de teams waren de scheidsrechters

bij de spellen. Ze mochten natuurlijk niet bij hun eigen team de stopwatch indrukken, maar bij een ander

team.

Het eerste spel heette De bal hooghouden. Maar het ging hier niet om gewoon hooghouden; de spelers

moesten de bal met twee vingers -van elke hand één- in de lucht houden! Dat viel nog niet mee ... Wie dat

het langst vol kon houden, had gewonnen.

Het tweede spel was De voice of Holland. Alle zangtalenten werden naar voren geroepen.

Maar er mocht niet gewoon gezongen worden; de talenten moesten een droog beschuit eten en wie dan

het eerst kon fluiten had het maximum van zeven punten verdiend.

Het derde spel heette Met beide benen op de grond. Elke deelnemende speler moest een ballon opblazen

tot die knapte. Er werden hele grote ballonnen geblazen, maar het diirde soms best lang voordat hij

knapte.

Tussendoor werd er een vragenronde gespeeld. Per team moesten de spelers de antwoorden opschrijven

en dan tegelijk laten zien. De leiders mochten niet meedoen. Een vraag was bijvoorbeeld: ‘Welke rol speelt

Ferri Somogyi in Goede Tijden Slechte Tijden?’ En ook: ‘Wie speelden in de finale van het laatste EK?’

Daarna was het vierde spel aan de beurt: Tot het gaatje. Van elk team moest een speler een lolly zo klein

sabbelen dat hij door de opening van een flesje kon. Maar let op: je mocht er geen stukken afbijten, want

dan werd je laatste. Er werd heel wat afgesabbeld en na een paar minuten paste de eerste lolly in de fles.

Het vijfde spel heette het Huilspel. Er werden gelukkig geen uien gebruikt … Elk team moest proberen zo

vlug mogelijk een doos met tissues leeg te krijgen. Het moeilijke was dat je maar één hand mocht gebruiken

om de tissues uit de doos te halen.

Het zesde spel was Zumba. Nu waren de leiders aan de beurt. Ze waren immers niet voor niets meegekomen!

Ze kregen allemaal een panty met onderin bij de voet een bierdopje. Ze moesten nu gaan ‘dansen’ en

zich in allerlei bochten wringen om het bierdopje te pakken te krijgen. Degene met de langste armen had

geluk!

Na een korte pauze met drinken en chips was het zevende spel De natte neuzenshow aan de beurt. Bij dit

spel werden geen honden ingezet, maar de spelers. Alle deelnemers aan dit spel moesten met hun handen

op de rug proberen een bord vla leeg te likken. Dat gebeurde met twee of drie personen tegelijk.

Het achtste spel was het De mond vol tanden. Iedereen moest proberen om zonder zijn handen te gebruiken

een (neger)zoen te eten. Dat leverde hele leuke plaatjes op! Probeer het zelf maar eens, het valt echt

niet mee …

Tip: Als je een tand hebt die al loszit, en je wilt hem eruit hebben doe dan dit spel. Ook met een kies

lukt het, ze gaan er spontaan uit!

Het negende en laatste spel was Hersens kraken. En er zijn heel wat hersens gekraakt! De vragen waren

pittig, maar er kwamen toch best wat goede antwoorden.

Alle teams zetten hun beste beentje voor en gingen allemaal voor de hoofdprijs. Maar er kon maar één

team winnen, en dat was … E2! Jongens gefeliciteerd, jullie zijn de recordhouders van 2011!

Het was een zeer geslaagde avond, ookal ging het er soms heftig aan toe. Iedereen was heel fanatiek en er

werd ook flink aangemoedigd. Jammer voor degenen die aanwezig waren: jullie hebben zeker iets gemist,

dus zorg dat je er de volgende keer bij bent!

.

De uitslagen van alle spellen.

Als je een spel won kreeg je 7 punten, de tweede 6, enz.

E1 E2 E3 E4 E6G E7 + 9 E8G

Huilspel 3 5,5 5,5 2 7 1 4

Bal hooghouden 1 4 7 5 2 6 3

Hersens kraken 2 1 7 5 6 3 4

Natte neuzen show 3 6 5 7 4 2 1

Niet met volle mond praten 2 7 3 1 5 4 6

The voice of Holland

Met beide benen op de

6 4 2 1 5 7 3

grond 3 5 6 7 1 2 4

Tot aan het gaatje 2 4 5 6 1 7 3

Zumba 4,5 7 2 4,5 6 1 3

Bonuspunten (de vragen) 10 9 8 8 7 6 5

Totaal 36,5 52,5 50,5 46,5 44 39 36

E1 E2 E3 E4 E6G E7 + 9 E8G

Stand 6 1 2 3 4 5 7


16 Heino Sport December 2011 41e jaargang (2011 - 2012) No. 03 17

Van de Jeugdcommissie

Combinatiefunctionaris

Als voetbalvereniging Heino werken wij samen met de combinatiefunctionaris voor Heino, Ingrid Anemaat.

Het doel van de combinatiefunctionaris is om de basisschoolleerlingen in contact te brengen met de sportverenigingen

in het dorp. Zij stelt zich hieronder aan jullie voor.

Hallo iedereen,

Mag ik mezelf even voorstellen.

Mijn naam is Ingrid Anemaat en ik ben sinds 1 september 2011 de combinatiefunctionaris voor Heino.

Ik geef aan alle drie basisscholen in Heino één keer per week de gymles. Daarnaast organiseer ik bij Kinderopvang

KOOS op dinsdag- en donderdagmiddag extra sportactiviteiten.

Als combinatiefunctionaris ondersteun ik bovendien de jeugdafdelingen van de sportverenigingen uit Heino.

Hierbij houd ik mij bezig met de werving van jeugdleden en het bijscholen/begeleiden van jeugdtrainers.

Tijdens de gymlessen op school en bij de naschoolse activiteiten ondersteun ik de sportverenigingen bij het werven

van jeugdleden. Ook adviseer ik kinderen (en hun ouders) bij het maken van een geschikte(re) sportkeuze.

Speciaal voor jeugdtrainers organiseer ik in het voorjaar van 2012 trainersbijeenkomsten. Meer informatie over

deze bijscholingen kun je vinden in de speciale flyer. Heb je hierin interesse en/of vind je het leuk om nieuwe

aspecten in je trainingen op te nemen? Geef je dan z.s.m. bij mij op of meld je bij de jeugdcommissie.

Ik ben één van de vier combinatiefunctionarissen op de basisscholen in de gemeente Raalte: Kristel zit in Heeten,

Rob werkt in Mariënheem en Broekland en Kai is de gymleraar in Raalte. We organiseren ook gezamenlijke

activiteiten en werken veel samen. Heb je vragen of wil je meer weten over mijn werkzaamheden? Neem dan

gerust contact met me op via ingrid.anemaat@raalte.nl of spreek mij aan als je mij tegenkomt op de sportvelden

in Heino.

Combinatiefunctionarissen Gemeente Raalte

v.l.n.r.: Kristel Meijer, Rob van Egmond, Kai Rensen en Ingrid Anemaat

VV Heino feliciteert eerste kampioen van het seizoen

De meiden van vv Heino MB1 zijn al snel kampioen. In een spannende uitwedstrijd tegen nummer drie

de Zweef behaalden de meiden één punt en dat was genoeg voor het kampioenschap in de tweede

klasse. Deze fantastische prestatie werd natuurlijk uitbundig gevierd in het clubhuis. De feesttaart werd

niet alleen opgegeten; de slagroom diende voor menig speelster ook als make-up. Of de leiding het hierbij

ook moest ontgelden is de plaatselijke reporter niet duidelijk geworden. Namens de Jeugdcommissie

sprak voorzitter Dirk-Jan Slotman de meiden toe en werd er getrakteerd. Hulde voor deze snelle kampioen

en op naar de volgende!

Clubscheidsrechters

Wederom is er binnen vv Heino een groot aantal jeugdspelers geslaagd voor de scheidsrechtercursus die in de

herfstvakantie is gegeven. Egbert heeft het weer voor elkaar gekregen om een club enthousiaste voetballers bereid

te vinden om ook af en toe een wedstrijd te gaan fluiten. Wij wensen Sander, Tim, Auke, Lars, Sander, Teun, Niek,

Thomas, Jesse, Jorn, Morris, Chiel, Ivo, Koen, Anne, Duen en René veel succes met het leiden van de wedstrijden

voor onze vereniging.

Tevens een verzoek aan onze trainers en leiders om deze nieuwbakken scheidsrechters tijdens de wedstrijd te voorzien

van positieve en opbouwende adviezen.

Nieuwe F-teams

Na de winterstop zullen in de voorjaarscompetitie twee nieuwe F-teams meespelen in de KNVB-competitie. Dit

houdt in dat we in de F-jeugd een F10 en een F11 verwelkomen.

We wensen de nieuwe spelers van F10 en F11 enorm veel succes. Zij zullen, na hun krachten gemeten te hebben op

de voetbalschool, nu in een uit- en thuisduel met omliggende buurtverenigingen hun krachten moeten meten. We

gaan ervan uit dat de basis op de voetbalschool is gelegd en dat er met plezier naar wordt uitgekeken om in een

7-tal te gaan voetballen.

Wij zoeken nog leiders en trainers voor F10 en F11.

Voel je je geroepen of wil je meer informatie over de werkzaamheden, meld je dan

bij de jeugdcommissie!


18 Heino Sport December 2011 41e jaargang (2011 - 2012) No. 03 19

Van het Vrijwilligerscoördinaat

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is onbetaald, onverplicht werk in georganiseerd verband ten behoeve van een ander of

de samenleving.

Zonder vrijwilligers zou Nederland er heel anders uitzien: mensen zouden minder gelukkig zijn omdat veel

activiteiten niet meer georganiseerd en ondersteund kunnen worden.

Ga zelf maar eens na wat er in het ons dorp dan niet meer mogelijk zou zijn aan culturele en sportieve activiteiten.

Hoe stil zou het zijn op het sportpark en in het dorp?! Tijdens de Pompdagen en de Pompcup zou

je dan kanonnen af kunnen schieten zonder iemand te raken.

En denk ook eens aan al die vrijwilligers die ondersteuning bieden aan daklozen, buurt- en clubhuizen,

scholen etc.

Zonder vrijwilligers staat de samenleving stil!

Wat betekent vrijwilligerswerk?

Voor het dorp/samenleving:

• Zinvolle (vrije)tijdsbesteding voor inwoners -> sport, educatie en cultuur.

• Versterking van de sociale samenhang -> ontmoeting, aandacht, beleving en ondersteuning.

Voor de vereniging:

• De vereniging kan (voort)bestaan dankzij de vrijwilliger.

• Zonder vrijwilligers wordt de contributie onbetaalbaar.

Voor de vrijwilliger:

• Leert andere mensen kennen.

• Kijkt achter de schermen van het voetbal en snapt beter waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

• Kan gemakkelijker invloed uitoefenen op de vereniging en weet wat belangrijk is.

• Heeft een plek om iets te leren -> kennis, houding en vaardigheid opdoen.

• Mogelijke opstap tot arbeidsplek/stageplek -> werklozen, studenten en scholieren.

• Actieve deelname aan de samenleving -> voor senioren na vut of pensioen.

• Het geeft voldoening en plezier dat je voor anderen betekenis hebt.

Kortom, je inzet levert veel meer op dan je euro’s bij wat voor bank dan ook.

Zie dus de vacaturebank op de website en kom in actie!

Vrijwilligerscoördinaat,

Piet Schippers

Yvonne in ‘t Veld

SLUIT EEN CONTRACT MET DE MAATSCHAPPIJ

Juist door het doen van vrijwilligers werk laat je zien dat je

maatschappelijk betrokken bent. Je inzet is jouw persoonlijk

contract.

Hieronder nog een toelichting op diverse vacatures bij de Evenementencommissie.

Twijfel niet en meld je aan.

Voorzitter Toernooigroep

Op dit moment is onze Toernooigroep nog zonder voorzitter. Deze club bestaat uit een aantal enthousiastelingen

die ervoor zorgen dat onze jeugd elk jaar naar verschillende externe toernooien kan. Ook regelen zij

het Kersttoernooi voor de jeugd en het schoolvoetbal op Koninginnedag.

Tijdsbesteding: gemiddeld zo’n 4 uur per maand met pieken in december, eind april en de maand mei.

Voorzitter Pompcup

Het mooiste toernooi van Salland is op zoek naar een (interim)voorzitter. Deze persoon heeft een passie voor

het organiseren van een eenmalig evenement. Hij/zij kan projectmatig werken, kan leidinggeven en samenwerken

waar het nodig is. Onder zijn/haar leiding beleven we ook in 2012 weer een fantastische Pompcup.

De draaiboeken liggen al klaar. Over enthousiaste medewerkers hoeft deze voorzitter niet te klagen. Zie ook

de Pompcupsite op www.vvheino.nl

Tijdsbesteding: gemiddeld 3 uur per week. In het Pinksterweekend ligt vanzelfsprekend de grootste piek. De

voorzitter is dan de belangrijkste persoon op het sportpark. In principe zoeken we iemand die deze rol voor

1 jaar wil vervullen. In overleg kan het ook een functie voor meerdere jaren zijn.

Leden Vrijwilligersweekend-groep

Deze groep is nieuw binnen de EC. De leden gaan ervoor zorgen dat er aan het einde van het seizoen een

groot afsluitend vv Heino-feest georganiseerd wordt. Dit jaar hebben we de vrijwilligers van de vereniging

en hun partners een borrel op de middag of een groot feest op de zaterdagavond aangeboden. Op zondag

was er het Gerard Satink Toernooi en een Crazy Sunday i.s.m. de Bazargroep. Aankomend seizoen mag/moet

het allemaal nog wat bruisender. Er is genoeg ruimte voor nieuwe ideeën en originele inbreng.

Tijdsbesteding: 4 uur per maand.

De Evenementencommissie zoekt een drietal commissieleden

Momenteel bestaat de commissie uit een secretaris, een budgetbeheerder en een voorzitter. Gezien de omvang

van onze club is dit wat aan de krappe kant. Er komt veel werk op de EC af en dat moet goed verdeeld

en verwerkt worden. Kijk maar eens op de site welke groepen er allemaal onder de EC vallen. De EC vergadert

zo’n vier keer per jaar en komt één a twee keer bijeen met alle groepen (breed EC-overleg).

PR Evenementen

We zijn op zoek naar iemand die de PR voor de evenementen wil beheren. Dit houdt in: foto’s en stukjes tekst

op de site en in het clubblad zetten en de site updaten met de juiste informatie bij elk tabblad van de EC.

In overleg met het webteam beschik je over de juiste kennis en software om zelf zaken op de site te zetten.

Wellicht schiet je zelf wat plaatjes of vergaar je foto’s van een EC-groep, bijvoorbeeld voor een stukje tekst

over ons Koninginnedagtoernooi of de Veldloop. Er is een PR-functionaris bij de vv Heino, met haar zul je ook

in overleg moeten.

Taakbelasting: 8 uur per maand, veel werk is vanuit huis te doen.

1 á 2 Commissieleden Evenementen

Ook willen we onze commissie graag uitbreiden met één of twee extra commissieleden. Deze leden denken

mee over de bestaande en eventueel nieuwe evenementen voor vv Heino. Ook zullen zij gevraagd worden

om een aantal groepen onder hun hoede te nemen. Dit houdt in dat je weet wat er speelt bij bijvoorbeeld de

Activiteitengroep of de D-kampgroep. Je schuift een keer bij een vergadering aan.

Voorzitters van een bepaalde groep binnen de EC zouden ook goede kandidaten kunnen zijn. Taakbelasting:

8 uur per maand.

Meer info bij Arjen Stegeman, janderkstegeman@hotmail.com of

06-21532974.


20

Heino Sport December 2011

Van het Vrijwilligerscoördinaat (VERVOLG)

Wat is er nodig om een speler te laten spelen (1)

• Het webteam onderhoudt de website met actuele informatie en biedt een plek waar nieuwe leden zich

kunnen aanmelden.

• De administratie verzorgt de inschrijving en zorgt dat de speler aangemeld wordt bij de KNVB.

• De ledenadministratie en financiële administratie nemen de speler op in het bestand.

• De wedstrijdsecretaris meldt zijn team aan bij de KNVB en zorgt dat het wedstrijdschema bekend wordt

gemaakt via de begeleiders en via de website.

• Via het kledingfonds krijgt de speler het sporttenue.

• De Jeugd-/Seniorencommissie bepaalt in welk team de speler kan spelen.

• De contactpersoon uit de betreffende categorie neemt contact op met ouders,

trainers en begeleiders.

• De speler krijgt informatie over wanneer hij waar verwacht wordt

Wat is er nodig om een speler te laten spelen (2)

• De trainer verzorgt de trainingen.

• Voor de training zijn velden voor zijn team ingepland.

• Er zijn kleedkamerindelingen gemaakt die op het bord gepubliceerd worden.

• De trainer wordt begeleid en er zijn contacten met diverse commissies.

• Bij uitwedstrijden moet vervoer geregeld zijn.

• De wedstrijden moeten geleid worden.

• Bij thuiswedstrijden is de kantine open met personele bezetting.

• Op wedstrijddagen is er toezicht en wordt de tegenpartij ontvangen door leden van de sportparkdienst.

• Trainers en begeleiders overleggen met Jeugd-/seniorencommissie en Technische Commissie over in

deling van spelers: voor, tijdens en na het seizoen.

• Circa 100 jeugdleiders/-trainers zijn daarbij betrokken.

Wat is er nodig om een speler te laten spelen (3)

• De velden moeten onderhouden worden.

• Kleedkamers worden schoongehouden en beheerd.

• De accommodaties worden beheerd, onderhouden, vernieuwd, etc.

• Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zijn er sponsoren gezocht.

• Het clubblad wordt geschreven en verstrekt.

• In de winter zijn er evenementen voor de jeugd.

• Er zijn door het jaar heen toernooien voor alle categorieën.

• Er zijn contacten met de gemeente nodig.

• De juiste vrijwilliger moet op de juiste plek aan de slag.

• En op de achtergrond zijn een dagelijks bestuur en zes commissies de spinnen in het

vrijwilligersweb.


22

Heino Sport December 2011

Hoe vergaat het een oude bekende ?

Het is alweer ruim 2,5 jaar geleden dat een van onze leden met zijn gezin emigreerde naar Noorwegen

om daar een boerderij over te nemen. Velen waren verbaasd, maar mensen die hem beter kenden niet. We

hebben het hier over Sjaak Mocking en zijn gezin. Met hun vertrek naar Noorwegen namen we niet alleen

afscheid van Sjaak als seniorenlid maar ook van zijn kinderen als jeugdleden van vv Heino. Want ook Joost,

Jelle en Jolien Mocking waren een enthousiast beoefenaar van het spelletje voetbal.

Wat bezielt iemand met een goede baan bij de plaatselijke Rabobank om boer te worden in Noorwegen?

Een antwoord op deze vraag was al te lezen in de Stentor van zaterdag 6 juni 2009.

Wij zijn benieuwd naar hoe het de familie Mocking vergaat in Noorwegen. We hebben Sjaak daarom een

paar vragen voorgelegd.

Mis je Nederland nog veel?

Hahaha. Meteen met de deur in huis vallen. Een veelgestelde vraag. Als ik voor mezelf spreek moet ik eerlijk

zeggen van niet. Wil niet zeggen dat je geen moeilijke momenten kent. Heel vervelend vond ik het om in november

2009, erg kort na ons vertrek, te horen dat het met mijn moeder niet goed ging. Ze ging zo achteruit

dat ze zelfs bediend moest worden en we werden voorbereid op het ergste. Zulke intense momenten met de

familie mis je dan en de drang om mijn moeder te bezoeken werd dan ook heel erg groot. Gelukkig hebben

we haar in februari 2010 nog op kunnen zoeken en ook nog afgelopen zomer. Zo zie je maar hoe het leven

kan verkeren. Ze leeft nog steeds en we weten dat we op elk moment een telefoontje kunnen krijgen dat het

is afgelopen. Daar zijn we nu meer op ingesteld dan in november van 2009. Ook Corrie en de kinderen hebben

hun draai goed gevonden. Bij Jolien is het verlangen naar Nederland wellicht nog het grootst. Er zit een

heel groot verschil in de vriendschappen die ze in Nederland had en hier heeft. Dat was en is erg wennen

voor haar. Joost heeft inmiddels een vriendin en Jelle is alweer een tijdje vrijgezel.

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Hoe gaat het met de taal?

Ter voorbereiding op onze verhuizing hebben we in Nederland 24 lessen in de Noorse taal gevolgd. Natuurlijk

veel te kort om vloeiend Noors te spreken maar voldoende om basistermen tot je te nemen. In het begin sprak

ik veel Engels maar na een week of zes heb ik de knop omgezet en ben ik Noors gaan spreken. Ik heb altijd

gevonden dat je de taal moet spreken van het land waar je woont. Dus nu ik zelf in een ander land woon, moet

ik me aan die regel houden. In het begin ging het nog met vallen en opstaan. Gelukkig heb ik geen angst om

fouten te maken. Dat is denk ik een voorwaarde om het snel te leren. Grammaticaal ben ik niet sterk, maar dat

was ik ook niet in het Nederlands of in andere talen. Het gaat erom dat je je weet te redden. En tot nu toe kijk ik

daar met tevredenheid op terug. Er zijn nog twee dingen moeilijk voor me: in een gezelschap met veel geroezemoes

het gesprek volgen tussen de Noren onderling en het dialect, maar dat gaf in Salland soms ook wel een

probleem. Corrie heeft nog moeite met de taal, al gaat ook dat steeds beter nu ze sinds augustus 2011 een vaste

baan heeft. En de kinderen leren de taal nog weer veel sneller dan wij. In het begin kwamen ze nog wel eens bij

mij als het om de taal ging maar tegenwoordig is het omgedraaid.

Zijn de winters niet heel erg lang en koud daar?

Tja. Wat is lang en wat is koud? Wat de een te warm vindt, vindt de ander te koud. Laat ik vooropstellen dat

de luchtvochtigheid in Noorwegen veel lager is dan in Nederland. Dat scheelt al enorm. Maar een winter van

gemiddeld vier maanden of langer is best wel lang ja. De moeilijkste tijd vind ik persoonlijk de tijd vanaf eind

oktober tot de sneeuw komt en ook daadwerkelijk blijft liggen. Sneeuw geeft toch het gevoel dat het lichter is.

In 2010 bleef de sneeuw begin november al liggen en dat vond ik wel prettig. Aan de andere kant was het toen

ook direct -25 graden en dat is toch andere koek. Zeker als er dan wat wind bij komt, is het toch wel koud te

noemen. Het koudst hebben we het gehad in januari 2010 toen het meer dan een week -30 graden was met een

record hier van -33. Dan is een warmte-overall wel aan te bevelen als je even een rondje loopt met de hond. En

als er dan nog wat wind bij is, dan wordt het wel een heel kort rondje.

De vervelendste tijd is eigenlijk de periode dat de zon definitief verdwenen is hier. Die staat dan zo laag dat de

zonnestralen niet over de berg komen. Het wordt hier nog wel licht rond 9.00 uur ’s morgens, maar het licht is

dan te vergelijken met licht schemerig. Rond 15.00 uur wordt het dan donker of valt de avond in. Vanaf eind november

vangen we op onze boerderij geen zonnestralen meer op en de eerste zonnestralen zijn pas weer waar

te nemen vanaf half februari. Dan kan het echt lekker weer zijn met bijvoorbeeld -10. En als je dan in het hout

bezig bent, zweet je zelfs.

23


24

Heino Sport December 2011

Hoe vergaat het een oude bekende ? (vervolg)

In het hout bezig?

Ja, wij zorgen zelf voor onze warmte. Wij hebben behoorlijk wat bos en in Noorwegen stoken de meeste mensen

hun huis warm met hout. Wij zorgen dus voor onze eigen houtproductie. Elk jaar zagen we bomen, vooral

berken, en zagen de stammen kort en kloven het dan. Elke winter hebben we zo’n beetje wel tussen de 12 en 15

m3 nodig, afhankelijk van hoe koud het is. Met -30 stook je meer dan wanneer het rond het vriespunt is. Zo hebben

we diverse keren warmte van het hout. De eerste keer bij het zagen in het bos, een tweede keer bij het kort

zagen en kloven. Dan laten drogen en een derde keer bij het opstapelen in het houthok om er vervolgens een

vierde keer warmpjes bij te zitten in huis. De slaapkamers worden bijverwarmd met elektrische wandkachels als

het heel erg koud is.

Hoe kijk je terug op je emigratie tot nu toe?

Het was altijd een droom van mij om een eigen boerderij te hebben. Corrie wist dit al vanaf onze verkeringstijd.

Er zijn veel momenten in ons leven geweest dat we het hier over hadden. In begin jaren negentig hebben we

zelfs zeer serieus overwogen om een boerderij in Frankrijk te kopen. Door omstandigheden hebben we dit toen

geparkeerd.

Maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. In 2008 kwam het gevoel weer sterk bovendrijven. De

vraag kwam steeds naar boven: Wat wil ik nu met mijn verdere leven? Wil ik nog wel 20 jaar bij de bank werken?

Je komt ook op een leeftijd dat e.e.a. aardig zijn vaste bestemming krijgt. Het gevoel bekroop me dat ik dan nog

20 jaar geketend zou zijn. Ik wilde gewoon een vrij man zijn. Van al dat moderne gedoe van managementstijlen

werd ik een beetje moe. Ook van de steeds meer bureaucratische zaken werd ik enorm moe. Alles moest steeds

meer vastgelegd worden tot vervelens toe. Een simpele financiering vergde zoveel rompslomp dat het werk

me tegen begon te staan. En toen hebben we de knoop doorgehakt. We zouden er nu serieus werk van maken

om te kijken of de droom gerealiseerd kon worden. Ook omdat de kinderen nog net op een leeftijd waren dat

een emigratie nog kon. Toen hebben we er vaart achter gezet. Het rommelde al wel van alle kanten binnen de

financiële wereld maar van een crisis was nog geen sprake. Maar een maand of vier later brak de financiële crisis

uit. We wisten al wel dat we onze pijlen op Noorwegen moesten richten. Gewoonweg omdat we daar met de

ons beschikbare middelen een boerderij konden kopen.

Maar het werd wel erg spannend. Ons huis moest verkocht worden. We waren wel met iets bezig maar we wisten

ook niet of het door zou gaan. Maar met het begin van de financiële crisis op komst wilden we zo vlug mogelijk

van ons huis af. Dat is gelukt en dat was een hele opluchting. Je weet dan ook direct wat je financieel wel

en niet kunt. Een teleurstelling was het dan ook voor ons hele gezin toen we de eerste serieuze optie moesten

laten varen. Er was nog een koper geïnteresseerd was en die had net een wat grotere beurs dan wij, dus moesten

we opnieuw beginnen. Gelukkig konden we een half jaar later vertrekken omdat we onze huidige boerderij

hebben weten te kopen. Een spannende tijd in ieder geval en een emotioneel afscheid. Maar tegelijkertijd ook

weer de start van een nieuw begin.

Hoe vergaat het iedereen?

Gelukkig kunnen we stellen dat we, alles afwegende, tot nu toe geen spijt hebben van de stap. We hebben

nooit op een roze wolk gezeten, Noorwegen is niet het beloofde land. Er zijn zaken die hier beter geregeld zijn

maar ook zaken die minder goed geregeld zijn. Ting tar tid (dingen hebben de tijd nodig) of is i magen (letterlijk

‘ijs in de maag’ of, op zijn Hollands, ‘je moet geduld hebben’) zijn weleens zaken waar je tegenaan loopt. Je wilt

dat zaken snel opgepakt of afgehandeld worden maar dat gaat hier anders. Wel constateren wij een veel groter

vertrouwen in de mens hier.

Alles overwegende genieten we erg van de vrijheid die we hier hebben. Niet alleen in ons doen en laten maar

we genieten ook van de vrije en mooie natuur. Zo zitten we regelmatig aan de oever van de rivier te genieten

van de enorme stilte en de natuur om ons heen. Nee, heimwee hebben we niet en we missen Nederland niet.

Het is eerder andersom. We missen Noorwegen als we in Nederland zijn, zoals afgelopen zomer. Je wordt stapelgek

van de drukte op de wegen als je in Nederland bent, bijvoorbeeld.

Of het project geslaagd is? Tot nu toe wel, maar we zijn er nog lang niet. Als we de eerste vijf jaar door zijn dan

weten we of we geslaagd zijn in onze opzet. Maar ook dan zal er genoeg werk en te wensen over zijn. Een bedrijf

moet zich blijven ontwikkelen en daar houden we ons op dit moment erg mee bezig.

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Hoe gaat het met het bedrijf?

We hebben het bedrijf in melkquotum verdubbeld. Toen we het bedrijf kochten was het melkquotum ongeveer

82.000 liter en we mogen het komend jaar circa 165.000 liter leveren. Van 14 koeien zijn we doorgegroeid naar

21 koeien. We hebben een productiestijging weten te realiseren van bijna 3.000 liter per koe. Maar voor wie

echt meer over ons bedrijf wil weten, moet onze website maar volgen: www.mockinggard.nl. Hier plaatsen we

regelmatig verhalen over het wel en wee van ons bedrijf. Ook kan men een bericht in het gastenboek achterlaten.

Berichten beantwoorden we altijd. We vinden het belangrijk om zo met onze familie, vrienden en kennissen

contact te houden. Maar ook gewoon om geïnteresseerden te informeren over ons wel en wee in Noorwegen.

En voetbalt iedereen ook in Noorwegen?

Jolien en Jelle zijn inderdaad ook in Noorwegen gaan voetballen. Jelle heeft er na een jaar de brui aan gegeven.

Die vond de trainingen niet goed genoeg en vond ook dat de trainer hem niet goed gebruikte in het veld. Dus

is hij gestopt. Jolien heeft nog een jaar gevoetbald. Het tweede jaar is ze gestopt omdat ze het niet meer leuk

vond.

Joost doet sinds kort aan kickboksen en Jolien doet aan Taekwondo. Moet je dus een beetje voor oppassen. Zelf

voetbal ik in de winter met wat boeren voor de lol in de zaal. In een kleine gymzaal in Bergsmo, het dorp waar

we bij horen, met hele kleine goals en we voetballen dan maximaal 3 tegen 3. De Jacob-norm zoals we die kennen

ligt bij ons op de aanwezigheid van vier personen. Op zondagavond voetbal ik in de winter in de sporthal in

Grong. Daar komen dan allerlei voetballers die een partijtje in de zaal willen ballen. We zijn dan in de regel met

15 personen zodat er drie ploegen geformeerd kunnen worden.

25


26

Heino Sport December 2011

Hoe vergaat het een oude bekende ? (vervolg)

Volg je vv Heino nog?

Jazeker! Ik ben een actief lid geweest binnen de vereniging en vanaf het begin hebben we ons als familie thuisgevoeld

binnen de vv Heino. Een grote familie om zo te zeggen. Natuurlijk heb ik het persoonlijk erg naar gevonden

dat er destijds een bestuurscrisis is ontstaan. Ik blijf erbij dat het onnodig is geweest. Maar zaken lopen

zoals ze lopen en ik blijf bij wat ik toen ook op de ledenvergadering heb gezegd: ‘Niemand is groter dan de club.’

Ik ben dan ook heel erg blij voor vv Heino dat verstandige mensen zoals Freddy Kemerink de club weer in rustig

vaarwater hebben gebracht, iets wat de vereniging verdient. We hebben dan ook het afgelopen seizoen een

e-mail gestuurd waarbij we vv Heino, bestuur en spelers gefeliciteerd hebben met de promotie naar de tweede

klasse, waar vv Heino minimaal thuishoort. Daar kregen we van Linda Bruggink een welgemeende e-mail op

terug. En dat voelt goed.

Wekelijks bekijk ik op de site van vv Heino wat voor nieuws er is en dan gaat zeker mijn belangstelling uit naar

de stukjes van Henkie Helder over Heino 9. Ja, ik weet het, ik moet tegenwoordig zeggen ‘Veteranen 1’. Ook met

Henkie heb ik zo nu en dan e-mailcontact over het wel en wee van de Veteranen 1 en ook met diverse spelers

heb ik nog contact. Bij speciale gebeurtenissen probeer ik altijd contact te leggen. Zo is het ons aan het hart

gegaan dat we hebben moeten vernemen dat Dinny Stappenbelt van ons is heengegaan. Dan komen de herinneringen

boven van de feesten die we gehad hebben en van de reizen naar Rhodos. Dan merk je dat je warme

herinneringen hebt, ook al was en is het een elftal met allemaal ‘rare snuiters’. Maar dat maakt dat elftal ook zo

uniek binnen de vereniging: allemaal gasten die direct klaarstaan als er een beroep op ze gedaan wordt. Dat

sprak en spreekt me eigenlijk nog het meeste aan: samen de club vormen maar ook samen de handen uit de

mouwen steken als dat moet.

Maar niet alleen de vv Heino dragen we een warm hart toe. Ook de voetbalclub uit Brabant waar we gewoond

hebben, de RKSV Odiliapeel, volgen we nog steeds en hebben we contacten mee.

Wil je nog iets kwijt?

Nou ik denk dat ik alles wel gezegd heb of het moet zijn dat we iedereen binnen vv Heino hele fijne feestdagen

toewensen en vooral een gezond en sportief 2012!

Ha det bra ->Heb het goed

og ->en

Vi Snakkes ->We spreken elkaar

Sjaak, Corrie, Joost, Jelle en Jolien Mocking

Jørum

7870 Grong

Noorwegen

www.mockinggard.nl

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

27


28

Heino Sport December 2011

De geschiedenis van Sportclub Heino (slot).

Seizoen ’65 /’66

In seizoen ’65/’66 namen drie seniorenteams, een A-, een B- en een C-team, twee D-teams en een E-team deel

aan de competitie. De huur van het nieuwe sportveld moest door beide verenigingen (S.C. Heino en Hevo) betaald

worden en bedroeg elfhonderd en vijftig gulden.

Omdat de kleedkamers niet op tijd klaar waren, kleedden de Heinose spelers zich om in het clubcafé Van Rijssen.

Op de eerste verdieping werd een kamer gereserveerd voor de voetballers en in de keuken konden ze zich een

beetje opfrissen. De voetballers liepen dan van het café naar het sportpark. Op 28 april 1966 werden de nieuwe

kleedkamers voor het eerst gebruikt bij de wedstrijd S.C. Heino 1 tegen het Selectie-elftal van de afdeling

Zwolle.

Beide Heinose verenigingen zaten weer in dezelfde klasse. De eerste wedstrijd werd met 4-0 (doelpunten van

Anton Beltsnijder 2x, Henk Dekker en Frits Stappenbelt) gewonnen door S.C. Heino. Als laatste wedstrijd van het

seizoen stond wederom de derby op het programma. Deze keer wist Hevo te winnen met 2-1 (doelpunten van

Anton Beltsnijder 0-1, Nico Willemsen 1-0 en Bernard Melenhorst 1-2), maar het mocht niet baten; Hevo degradeerde

dat jaar.

Eindstand vierde klasse H: 1. Rohda 20 – 32, 2. Sallandia 20 – 24, 3. Heerde 20 – 24, 4. Wilp 20 -23, 5. Helios 20 –

21, 6. S.C. Heino 20 -21, 7. Deventer 20 -19, 8. ABS 20 -17, 9. Diepenveen 20 -15, 10. Activia 20 -14 en 11. Hevo 20

– 10.

S.C. Heino 2 en 3 eindigden in hun klasse beide op de tweede plaats.

Trainer Van Veen gaf eind april aan dat hij voor het nieuwe seizoen niet meer beschikbaar zou zijn als trainer. Hij

ging naar het gepromoveerde Rohda, waar hij de laatste maanden ook al trainer was.

In de zomer van 1966 werd Gert van der Veen (onderwijzer van de openbare school) hoofdredacteur van het

clubblad ‘Sportclub Nieuws’.

In verband met het geldtekort van de gemeente was de verlichting van de oefenstrook nog steeds niet klaar.

Noodgedwongen stonden er oude lampen die te weinig licht gaven. De kabels lagen ook nog steeds bovengronds.

In de zomer van 1966 werd de heer Vruwink (oud-voetballer van Tubantia) uit Hengelo benoemd als trainer. Hij

verdiende daarmee honderdzeventig gulden in de maand. Bé en Trui van Rijssen hadden hun café overgedaan

aan de familie Muller. Vooral het laatste jaar had de familie Van Rijssen de voetbalvereniging erg geholpen met

het verschaffen van kleedaccommodatie, met daardoor steeds overstekende voetballers in hun café.

De heer W. Pellegrom werd als bestuurslid gekozen en volgde daarmee de vertrekkende heer Langedijk op.

Jan Lozeman werd de eerste kantinebeheerder op het nieuwe sportpark. De kantine was niet meer dan een

ruimte ter grootte van drie meter.

Seizoen ’66/’67

S.C. Heino schreef voor de competitie ’66/’67 vier seniorenelftallen en zeven jeugdelftallen in: twee A-, twee C,

twee D en een E-team.

In dit jaar werd de gymnastiekafdeling een aparte vereniging naast de voetbal.

Op 20 december 1966 werd er een buitengewone ledenvergadering gehouden met als onderwerp de elftalcommissie.

De vergadering kon geen unanieme beslissing nemen en de elftalcommissie beëindigde in de maanden

hierna haar werk. De trainer stelde vanaf nu het eerste team op, terwijl de leiders en een drietal bestuursleden

zorgen voor de opstelling van de overige drie elftallen.

In het eerste team speelden toen: Dick Haar, Willem te Broeke, Jan Hageman, Aleid Mulder, Herman Klein Gansey,

Anton Beltsnijder, Jan Bosch, Dick Stegeman, Henk Jacobs, Henk Dekker, Frits en Frans Stappenbelt, Hendrik

Kolk, Jaap Oosterveld en Dick Langevoort. Doordat in die tijd veel jongens hun dienstplicht moesten vervullen,

kwam het nog al eens voor dat er op zondag enkele spelers afwezig waren, vooral als er grote oefeningen waren

in Duitsland.


30 Heino Sport December 2011 41e jaargang (2011 - 2012) No. 03 31

De geschiedenis van Sportclub Heino (vervolg slot)

Seizoen ’66/’67

Eindstand vierde klasse H: 1. Sallandia 20 -27, 2. Heerde 20 – 26, 3. Wijhe 20 – 25, 4. Helios 20 – 23, 5. ABS 20 –

23, 6. Wilp 20 – 21, 7. Kampen 20 – 18, 8. Deventer 20 – 18, 9. S.C. Heino 20 – 16, 10. Diepenveen 20 – 14 en 11.

Activia 20 – 10.

Eindstand derde klasse C: 1. S.C. Heino 2 16 – 28, 2. Zuidwolde 2 16 – 22, 3. Rohda 5 16 – 18, 4. Marienheem 2

16 – 18, 5. Ommen 2 16 – 16, 6. EMMS 2 16 – 12, 7. Broekland 2 16 – 11, 8. Hevo 2 16 – 10 en Balkbrug 2 16 – 9.

Sportclub Heino.

Seizoen 1966-1967. Afscheid van een aantal spelers, in het nieuwe seizoen spelen zij

niet meer in Heino 1.

Van links naar rechts:

Achter: Frits Stappenbelt (afscheid), Anton Beldsnijder (afscheid), Jan Bosch (afscheid),

Henk Dekker, Dick Stegeman, Henk Jacobs, Gerrit Roeke, Frans Stappenbelt.

Voor: Wim ten Broeke, Jan Hageman, Dick Haar (afscheid), Aleid Mulder (afscheid), Herman

Klein Ganseij (afscheid).

Via contacten van Ton van der Veen, die werkzaam was op de Schaarshoek, kwam er een jeugdteam van DJK

Schwarz-Weiss uit Braunschweig een weekend in juni bij S.C. Heino op bezoek. Van beide kanten was dit een

succes, met als gevolg een uitnodiging voor het grote Pinkstertoernooi van de Stad Braunschweig in de zomer

van 1968.

Op 27 augustus 1967 werd het nieuwe sportpark officieel geopend door de burgemeester van Heino. Ter gelegenheid

van de opening speelden de twee kampioenen uit de eerste klasse KNVB, Rheden en Sneek (met in de

gelederen oud-Heinoër Johnny Veluwenkamp), een wedstrijd in Heino.

In de ledenvergadering van september 1967 werd in verband met het begrotingstekort (veertienhonderd gulden)

een contributieverhoging ter stemming gebracht. Het voorstel werd aangenomen en de nieuwe bedragen

waren: leden tot 12 jaar 25 cent per week, leden van 12 tot 18 jaar 35 cent per week en vanaf 18 jaar tweevijftig

per maand. Tevens werden de entreegelden herzien en op een gulden gebracht.

Seizoen ’67/’68

In seizoen ’67/’68 waren er vier seniorenteams actief. De jeugd verdedigde de clubkleuren met een A-, twee C- en

twee D- elftallen.

De heer G. v.d. Veen werd aangesteld als masseur voor de selectie. Hij kreeg zelfs een massagetafel en tien gulden

per wedstrijd, een bedrag dat door de spelers zelf moest worden betaald.

De voetbalverenigingen kregen toestemming van de gemeente om op zondag voor twaalf uur wedstrijden te

spelen, mits er geen muziek gespeeld werd.

Tijdens de bestuursvergadering van 25 september 1967 vroeg een 14-tal jeugdige voetballers toestemming aan

het bestuur om in zomer te mogen deelnemen aan het Pinkstertoernooi van de Stad Braunschweig. Ze hadden

berekend dat het in totaal vijfhonderd gulden zou gaan kosten. De jongelui willen een ‘beatavond’ organiseren

om geld op te halen. Er werden twee beatavonden georganiseerd en die leverden meer dan voldoende op om de

onkosten te dekken, zodat het bestuur niets bij hoefde te leggen.

Trainer Vruwink meldde in maart 1968 dat hij in het nieuwe seizoen niet meer beschikbaar zou zijn als trainer.

Volgens bestuurslid Pleiter zou oud-trainer R. van Veen eens rondkijken naar een kandidaat. Hij vond inderdaad

een kandidaat, namelijk de heer Tjeerd Henstra. Tjeerd Henstra had betaald voetbal gespeeld bij Zwolsche Boys

en Veendam en had het plan naar Heino te verhuizen. Hij wilde graag twee keer in de week trainen. Na bestuurlijk

overleg werd de heer Henstra aangenomen met als wedde vijftienhonderd en zestig gulden in het jaar, plus de

reiskosten zolang hij niet in Heino woonde.

Sportclub Heino.

Begin seizoen 1967 – 1968. Datum: 10 september 1967.

Van links naar rechts:

Achter: Bep van der Veen (grensrechter), Vruwink (trainer), Hendrik Kolk (geblesseerd), Henk

Jacobs, Henk v.d. Bend, Henk Deklker, Aleid Mulder (invaller), Gerrit Dekker.

Voor: Wim ten Broeke, Jan Hageman (aanvoerder), Frans Stappenbelt, Dick Stegeman, Dick

Haar, Gerrit Roeke.


32

Heino Sport December 2011

De geschiedenis van Sportclub Heino (vervolg slot)

Aan het einde van het seizoen stond het eerste elftal op de vijfde plaats, het tweede (tweede klasse B) werd

tweede, Sportclub 3 (vierde klasse C) eindigde op een tweede plaats, het vierde (vierde klasse D) legde beslag

op de zesde plaats, A1 werd negende, C1 vierde en C2 eindige op de tweede plaats. De twee pupillenteams

speelden een onderlinge competitie.

In mei 1968 werd Dick Stegeman hoofdredacteur van het clubblad. Hij volgde Gert van der Veen op, die in verband

met zijn ziekte rust moest nemen.

Van 31 mei tot en met 4 juni 1968 ging een jeugdteam van S.C. Heino voor de eerste keer naar Braunschweig. De

ploeg had twee VW-busjes gehuurd bij Willink uit Dalfsen. Chauffeurs Aleid Mulder (tevens leider) en Ton van der

Veen reden de voetballers schadevrij heen en terug.

Het werd een onvergetelijk voetbalweekend. Van de zestien deelnemende elftallen wist S.C. Heino beslag te

leggen op de vijfde plaats. Een geweldige extra was dat de laatste wedstrijd tegen NDS Hannover gespeeld

werd in het grote Eintracht Braunschweig-stadion. S.C. Heino won die wedstrijd met 3-2. De ploeg bestond uit

de volgende voetballers: Han Hogeboom, Henk Slotman, Dick Nijman, Ton van der Veen, Gerrit Roeke, Hendrik

Kolk, Dick Stegeman, Jan Roeke, Jan Lozeman (Barry), Henk Jacobs, Henk van der Bend, Gerrit Dekker en Flip van

Leeuwen. Als leiders gingen trainer Vruwink en Aleid Mulder mee.

Op 18 augustus 1968 werd het 20-jarig jubileum van S.C. Heino gevierd door alle senioren- en juniorenelftallen

op een dag te laten spelen. Na afloop was er een dansavond in café Muller. De jeugd werd later getrakteerd op

een filmmiddag.

Sportclub Heino.

16 augustus 1968. Afscheidswedstrijd van Wim ten Broeke.

Heino versloeg Broekland met 4 – 2.

Van links naar rechts:

Achter: Frans Stappenbelt, voorzitter G.C. Stapel, Wim Delmte, Trainer Tjeerd Henstra, Henk

Dekker, oud trainer Drost, bestuurslid Henk Pleiter, Anton Beldsnijder, Herman Klein Ganseij,

oud trainer Rein van der Veen.

Midden: Jan Hagemen, Frits Stappenbelt.

Voor: Henk Jacobs, Wim ten Broeke. Aleid Mulder, Jan Bosch, Dick Stegeman.


34

Heino Sport December 2011

De geschiedenis van Sportclub Heino (vervolg slot)

Seizoen ’68/’69

S.C. Heino nam in het seizoen ’68/’69 deel aan de competitie met vier seniorenelftallen, twee B-, een C- en twee

D-teams.

Vanaf september ’68 was er een commissie bezig om nogmaals te onderzoeken of er een fusie mogelijk zou zijn

tussen de beide voetbalverenigingen. De commissie bestond uit de heren P.J.D. van Egmond, A.H. Leuverink, J.P.M.

van Oosterhout, B. Polstra, A.G.B. Spit en H. v.d. Veen.

Doordat een gedeelte van het hoofdveld was verzakt in oktober 1968, moesten de wedstrijden van het eerste

team gespeeld worden op het tweede veld. Er werd een tijdelijke afrastering aangebracht.

Tijdens dit seizoen waren maar liefst acht selectiespelers in militaire dienst, zodat vaak gewisseld moeten worden

in de opstelling van het eerste en tweede team.

In december 1968 stelde de gemeente geld beschikbaar om verwarming aan te brengen in de kleedkamers.

De spelers van S.C. Heino 1 dit seizoen: Aleid Mulder, Hans Wiegerink, Dick Stegeman, Anton Beltsnijder, Han Hogeboom,

Henk van der Bend, Frans en Frits Stappenbelt, Henk en Gerrit Dekker, Henk Jacobs, Gerrit en Jan Roeke,

Hendrik Kolk en Dick Nijman.

Eindstand vierde klasse H: 1. Helios 20 – 27, 2. Zwolle 20 – 23, 3. Holten 20 – 23, 4. UD 20 – 23, 5. Wijhe 20 – 22, 6.

ABS 20 – 20, 7. Heerde 20 – 18, 8. Wilp 20 – 18, 9. S.C. Heino 20 – 17, 10. Raalte 20 – 15 en 11. Sp. Deventer 20 – 14.

Eindstand reserve tweede klasse B: 1. Zwolle 3 18 - 29, 2. S.C. Heino 2 18 – 27, 3. Wijhe 2 18 – 23, 4. Kampen 2 18

– 20, 5. Ommen 2 18 – 18, 6. Lemelerveld 2 18 – 17, 7. ZAC 4 18 – 16, 8. Hevo 2 18 – 12, 9. Heerde 3 18 – 11 en 10.

KHC 3 18 – 9.

Eindstand reserve vierde klasse B: 1. USV 3 18 – 37, 2. S.C. Heino 3 18 – 32, 3. Ommen 3 18 -32, 4. Broekland 3 18

– 20, 5. Ruinerwold 3 18 – 19, 6. Balkbrug 3 18 – 17, 7. EMMS 3 18 – 12, 8. IJhorst 3 18 – 8, 9. Zuidwolde 3 18 – 5

en 10 . Wacker 3 16 – 3.

Sportclub Heino.

Seizoen 1968-1969. Datum: september 1968.

Van links naar rechts:

Achter: Tjeerd Henstra – trainer, Henk van der Bend, Gerrit Roeke, Henk Dekker, Gerrit

Dekker, Hendrik Kolk, Frans Stappenbelt.

Voor: Hans Wicherink, Henk Jacobs, Aleid Mulder, Dick Stegeman, Han Hogeboom.


Voor het winterprogramma van zowel de Senioren als de

jeugd van de vv Heino gaat u naar:

www.vvheino.nl

Aan de linkerkant onder programma vindt u het volledige

winterprogramma van zowel de jeugd als de senioren.

De geschiedenis van Sportclub Heino (vervolg slot)

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Eindstand reserve vierde klasse D: 1. Raalte 3 18 – 30, 2. Rohda 6 18 – 28, 3. Hattem 6 18 – 27, 4. Lemelerveld 3

18 – 20, 5. Zwolle 6 18 – 19, 6. EMMS 4 18 – 18, 7. S.C. Heino 4 18 – 11, 8. Ommen 4 18 – 11, 9. Marienheem 3 18 –

10 en 10. Broekland 4 14 – 3.

S.C. Heino B1 eindigde op de derde plaats met Hevo B1 als kampioen, B2 eindigde op de vijfde plaats, terwijl C1 de

onderste plaats voor zijn rekening nam. De beide pupillenteams verblijven het gehele seizoen in de middenmoot.

Wederom ging er een jeugdelftal van S.C. Heino naar het Pinkstertoernooi van de Stad Braunschweig. Men eindigde

op de negende plaats met drie overwinningen en twee nederlagen. De ploeg bestond uit de volgende voetballers:

Henk Jacobs, Gerrit Dekker, Henk van der Bend, Henk Smeenk, Dick en Wim Nijman, Gerrit Roeke, Derk Jan

Smeenk, Jan Lozeman, Henk Slotman, Jan Roeke, Frits Lindeboom en Jan Jonkman.

Op 30 juni 1969 was er een bijzondere ledenvergadering van beide voetbalverenigingen in hun eigen clubcafé. Bij

S.C. Heino waren alle aanwezige leden (39) voor de fusie, terwijl bij Hevo van de 57 aanwezige leden 8 tegen waren.

De fusie ging door. De uitgewerkte voorstellen van de fusiecommissie werden aangenomen en zo ontstond

onze nieuwe voetbalvereniging: vv Heino.

In de week tussen opheffing en oprichting gingen in totaal twaalf Sportclubleden naar een andere vereniging: een

naar Schonenbeek, een naar S.V. Raalte, een naar S.C. Brummen en negen naar Wijthmen.

Op maandag 7 juni 1969 werd de oprichtingsvergadering gehouden in café Muller. Aanwezig waren 72 leden. De

heer P.J.D. van Egmond werd de nieuwe voorzitter van de vv Heino.

De contributie voor de nieuwe vereniging werd vastgesteld: 18 jaar en ouder 35 gulden per jaar, 16 tot 18 jaar 20

gulden per jaar, 14 tot 16 jaar 16 gulden per jaar, 12 tot 14 jaar 12 gulden per jaar en onder 12 jaar 10 gulden per

jaar.

Trainer bij de senioren was de heer H. Poppe. De vv Heino zou waarschijnlijk met zes senioren- en een veteranenelftal

deelnemen aan de competitie.

Sportclub Heino.

Omstreeks 1968.

Van links naar rechts:

Aleid Mulder, Wim Delmte, Dick de Weerd, Flip van Leeuwen, Ton van der Veen,

Dick Langevoort, Henk van der Bend, Jan Bosch, Jan (Barry) Lozeman, Hans Bendijk,

Hans Wicherink, Gerrit van der Veen, Gerrit Dekker.

37


38

Heino Sport December 2011

Beste Johan,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij contact met

elkaar hebben gehad. Jouw inhoudelijk en letterlijk

magere epistel heeft mij echter wel geïnspireerd om

een passend antwoord aan jou te dichten.

Jouw betoog over de diskwalificatie van het vrouwenvoetbal

komt mij enigszins tegenstrijdig over.

Ook ik heb jou toch enige wedstrijden in het damesvoetbal

zien begeleiden als assistent-scheidsrechter,

dus enige piëteit met het damesvoetbal is jou niet

vreemd. Dat het vrouwenvoetbal nooit de status van

het mannenvoetbal zal behalen is even evident als

voor de hand liggend. Overigens, en dat zal ik verderop

betogen, is het maar de vraag of de ‘vervuilde’

mannenvoetbalwereld op Europees en wereldniveau

iets is wat het waard is om na te streven. Als de

entourage van een gemiddelde Jupiler-competitie

zou kunnen worden geëvenaard, is dit erg mooi voor

het damesvoetbal. Ook valt het mij op en betreurt

het mij dat de ontwikkeling niet zo snel gaat als ik

zou wensen. Het is mijn stellige overtuiging dat

er een moment komt dat de clubs met de relatief

grotere begrotingen een damesafdeling zullen

gaan opbouwen en dan kan alles vrij snel gaan. We

wachten rustig af.

De afgelopen weken hebben behoorlijk wat nieuwsitems

mijn aandacht en die van heel voetbalminnend

Nederland getrokken. Om te beginnen de loting

voor het Europees Kampioenschap. Mijn complimenten

voor jouw voorspelling dat Duitsland zou

worden gekoppeld aan Nederland in de groepsfase

door één van de protegés van jouw alter ego. Dat

doet mij afvragen: ben je nu goed in gelukspelletjes

of is het doorgestoken kaart …? Ik ben de afgelopen

weken erg argwanend geworden, zul je begrijpen.

Dan de enorme puinzooi bij de Amsterdamsche

Football Club, ook al mede veroorzaakt door jouw

alter ego J.C. Erg ‘verlossend’ is de bemoeienis van

mijnheer Cruijff met Ajax niet geweest, in tegendeel.

Mijn mening is, en dat zal je niet

verbazen, dat hij met zijn onbegrijpelijke vocabulaire

beter in Barcelona kan blijven zitten. Dat heeft

hij ook al gedaan ten tijde van de meest belangrijke

RvC-vergaderingen, waardoor het ‘gezeik’ is begonnen.

Mijnheer Cruijff was een begenadigd voetballer,

maar is geen manager. De nu door de RvC geïnstalleerde

(interim)bestuurders zijn dat wel. Llaat hen

dan ook gewoon hun werk doen in het belang van

de club! Daarnaast ben ik van mening dat onze alter

ego’s eens een voorbeeld aan ons moeten nemen en

gewoon met elkaar in debat zouden moeten gaan.

Wij schrijven elkaar ook nog steeds zonder het maar

één moment eens te zijn met elkaar.

En dan de corruptie in voetballand. Clubs die met

enorme verliezen kampen, maar als een soort systeembank

door (inter)nationale bonden overeind

worden gehouden. Oké, daar probeert Michel Platini

wat aan te doen, maar dat is nog lang niet opgelost.

Overigens is de voetbalwereld door de vele miljoenenbelangen

langzaam aan het bederven. Dat

het een Franse bende uit Lyon lukt om zowel een

Portugese grensrechter als enkele spelers uit Zagreb

een extra boterham voor de kerst te gunnen, verbaast

me geenszins. Tenslotte is het de hoogste baas

van de FIFA zelf die het goede voorbeeld geeft van

‘foul play’. En als de heer Platini de ‘financial fair play

ruling’ erdoor heeft en zelf uiteindelijk de hoogste

FIFA-bobo wordt, zal hij het vermoedelijk niet anders

doen dan Blattertje. Geen wonder dat hij het onderzoek

naar het Zagreb-complot al na één dag heeft

laten staken.

Met kennersgroeten,

v.v. Heino 40 jaar

41


40

6

Heino Sport December 2011

7 januari 2012

Sportpark DE KAMPEN

Stationsweg te Heino

Op zaterdag 7 januari 2012 vindt de Rabobank – vv Heino Veldloop plaats. De start en finish is wederom op het sportpark

DE KAMPEN aan de Stationsweg te Heino.

Inschrijven, afstanden, starttijden en prijzen

U kunt zich inschrijven tot en met 6 januari 2012 tot 22.00 uur via onze website www.vvheino.nl en op 7 januari 2012

vanaf 12.00 uur tot 10 minuten voor de start in de kantine van de vv Heino.

De starttijden en inschrijfgelden zijn als volgt:

1 km 14.15 uur € 1,00

2,5 km 13.45 uur € 2,00

5 km 13.00 uur € 5,00

10 km 14.10 uur € 5,00

De prijsuitreiking vindt plaats om ongeveer 15.30 uur. Voor de deelnemers aan de 1 en 2,5 km is er een herinneringsmedaille.

Voor de 1 km. komen alleen kinderen t/m 6 jaar in aanmerking voor de prijzen. Voor de 2,5 km. komen

jongens t/m 10 jaar en meisjes t/m 12 jaar in aanmerking voor de prijzen. Voor de 5 en de 10 km zijn er prijzen in

natura.

Routebeschrijving

Route 1 km:

Start Sportpark vv Heino-Brinkweg-Rozendaelseweg-Stationsweg-finish Sportpark vv Heino

Route 2,5 km:

Start Sportpark vv Heino-Brinkweg-Rozendaelseweg-Centsweg-Stationsweg-finish Sportpark vv Heino

Route 5 km:

Start Sportpark vv Heino-Brinkweg-Rozendaelseweg-Centsweg-Parallelweg-Paalweg-Woolthuisweg-Bendijksweg-

Raalterstraat-Fluitekruid-Plataan-Stationsweg-finish Sportpark vv Heino

Route 10 km:

Twee keer de route van 5 km.

Toelichting:

Door de weersomstandigheden waren we vorig gedwongen om met alternatieve routes te werken. Voor de 10 km

is toen voor het eerst gelopen via twee ronden van 5 km. Zowel door lopers als het publiek is hier zo enthousiast op

gereageerd, dat is besloten om dit jaar opnieuw de 10 km via twee rondes te laten verlopen. Wel via de route zoals we

die al jaren zijn gewend.

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Algemeen

De loop in 2012 is een jubileumloop, want hij wordt voor de 25e keer gehouden. De loop is in 1986 voor het eerste

gehouden als een trainingsloop van 10 km voor de selectiespelers van de vv Heino. Er waren 21 deelnemers.

Inmiddels is de loop uitgegroeid tot een Sallandse loop met vier afstanden en de laatste jaren rond de

600 deelnemers.

Eigenlijk zou dit al de 27e loop moeten zijn, maar in 1997 is vanwege de Elfstedentocht de loop niet doorgegaan

en in 2010 was het niet mogelijk vanwege de winterse omstandigheden.

Voor het verbeteren van het parcoursrecord op de 5 km. 15.24 min. en 10 km. 32.48 min. zijn extra prijzen te

winnen van respectievelijk 25 en 50 euro.

De 2,5, 5 km en 10 km maken deel uit van de inmiddels bekende Sallandse Cross Competitie. De Sallandse

veldlopen vinden plaats in:

Raalte, Lierderholthuis, Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten, Heino, Broekland, Ommen, Mariënheem en

Lemelerveld.

Het “eigene” van de veldloop van de vv Heino is de teamwedstrijd bij de 5 km. Zowel de seniorenteams,

juniorenteams en de D-pupillen kunnen zich als team opgeven. De tijden van de zes snelsten van elk team worden

bij elkaar opgeteld. Afhankelijk van het team wordt op die totaaltijd een factor losgelaten. De dan

verkregen tijd is bepalend voor de eindrangschikking. Via de factor maakt in principe elk team kans op de winst.

Iedere deelnemer(ster) kan gebruik maken van de kleed- en douchegelegenheden op het sportpark.

De vrijwilligers die het mogelijk maken dat u ongehinderd kunt deelnemen aan deze veldloop zien u graag op

7 januari 2012 aan de start verschijnen.

De VelDloopCommissie wenst u prettige kerstDagen

en een gelukkig nieuwjaar !

41


42

12

Heino Sport December 2011

Jeugd Heino Sport

Luchtpost voor de kerstman

Een kerstverhaal over een jongen die zijn wensen per ballon verstuurt

Martijn en zijn moeder woonden in een dorpje hoog in de bergen. Ze waren arm. Martijn had geen

vader. Martijns moeder was naaister, maar in zo’n klein dorp is er niet veel naaiwerk. Martijn ging

elke dag na school naar het bos om hout te sprokkelen dat hij kon verkopen. Toch hadden ze maar

net genoeg geld voor wat ze echt het allernodigst hadden.

Op een avond kwam de bakkersvrouw haar nieuwe rok halen. Ze legde drie geldstukken voor

Martijns moeder op tafel en een boekje voor Martijn. “Het is maar een oude agenda. Maar er staan

mooie plaatjes in.”

“Dank u wel!” zei Martijn blij. Hij ging met het boekje bij het flakkerende lampje zitten en bekeek

de plaatjes. Het plaatje bij de maand december vond hij het mooist. Elk jaar komt de kerstman met

zijn rendierslee vanaf de noordpool naar ons toe. Hij brengt cadeautjes mee voor alle lieve kinderen,

stond eronder. Voor alle lieve kinderen? Ben ik dan niet lief geweest? vroeg Martijn zich af. Ik heb

nog nooit een cadeautje van de kerstman gekregen.

“Mama, wat voor cadeautjes brengt de kerstman?” vroeg hij.

“Ik geloof dat hij geeft wat de kinderen graag willen hebben,” antwoordde zijn moeder. Ze wreef in haar ogen. “Ik zou

best een nieuwe lamp willen hebben. Dan zou ik beter licht hebben om bij te naaien. Kom Martijn, we gaan slapen.”

Maar Martijn sliep helemaal niet lekker. Hij moest de hele tijd aan de kerstman denken. Misschien had de kerstman hem

nog nooit een cadeautje gebracht omdat hij niet wist wat Martijn wilde hebben. Dat kon toch? Maar hoe moest Martijn

de kerstman laten weten wat hij graag wilde hebben? Ach, het had ook allemaal geen zin. Verdrietig trok Martijn de

deken over zijn hoofd.

De volgende ochtend kwam Martijn Dirk, de voerman tegen. “Ik heb wat voor je meegebracht,” fluisterde Dirk geheimzinnig.

Hij hield iets achter zijn brede rug verstopt. “Wat dan? Een snoepje? Of een paardje van houtsnijwerk?” raadde

Martijn. “Fout! Helemaal fout!” lachte Dirk. Op dat moment ging achter hem bol en rood de maan op. “Een ballon!”

“Die heb ik op de kermis in Urma voor je gekocht,” vertelde Dirk. “En er zit speciale lucht in, waardoor hij kan

vliegen.”

Voorzichtig pakte Martijn het touwtje vast. Hij was er stil van. Dirk streek Martijn door zijn haar. Toen klom hij

weer op zijn slee.

Dolblij met zijn mooie ballon liep Martijn weg. Die middag sprokkelde hij geen hout. Hij zat op het hek om de

schapenwei en keek naar zijn ballon. Hij kon zijn ogen er niet van afhouden. Zo rood als de jas van de kerstman en

zo rond als zijn buik. En hij danste zo mooi in de wind! Als Martijn het touwtje los zou laten, zou hij tot in de hemel

vliegen. Of naar de noordpool. Opeens begon Martijns hart sneller te kloppen. Misschien kon de ballon zijn wensen naar

de kerstman brengen! Martijn sprong van het hek en liep naar huis. Daar scheurde hij voorzichtig een blaadje uit zijn

kerstman brengen! Martijn sprong van het hek en liep naar huis. Daar scheurde hij voorzichtig een blaadje uit zijn

schoolschrift. Hij schreef een lange brief:

Lieve kerstman,

Ik heet Martijn en ik ben acht jaar.

Ik heb een plaatje van u in een agenda gezien en ik heb een paar wensen. Wilt u alstublieft een

lamp voor mijn moeder brengen? En ik zou graag warme laarzen willen hebben. Mijn schoenen

zijn zo koud in de winter. En graag ook warme handschoenen. De mijne zijn zo dun geworden.

Als ik maar één ding mag vragen, brengt u dan de lamp alstublieft.

Ik hoop dat u mij kunt vinden. Ik woon in Strenca op de berg.

Kom alstublieft!

Dag Martijn.

Martijn vouwde de brief op en bond hem aan het touwtje van de ballon. Toen klom hij de berg achter het dorp op, helemaal

tot de top.

Lang staarde Martijn in de verte. Waar zou de noordpool zijn? Moest hij zijn prachtige ballon nu echt laten gaan? Maar

het was de enige manier om zijn brief bij de kerstman te krijgen. Martijn keek nog een keer of de knoopjes allemaal

goed vast zaten. Toen drukte hij een kus op de dikke wang van de ballon en liet hem los.

(vervolg kestverhaal)

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Maar de koude bergwind blies niet naar het noorden. Hij kwam juist uit het noorden, en hij blies Martijns ballon naar

het zuiden. Over bossen, bergen en dalen tot aan de zee. Aan de rand van een grote stad had de ballon niet genoeg

kracht meer om verder te vliegen. Hij zweefde langs een dak naar beneden en kwam in een tuin terecht.

Even later kwam de oude Thijs uit zijn huisje. Hij zag de leeggelopen ballon. “Wat is dat voor rommel,” bromde hij. Thijs

was vaak brommerig sinds zijn vrouw gestorven was. Dat kwam doordat hij zich zo eenzaam voelde. Toen zag Thijs

Martijns brief. Hij vouwde hem open en las hem. “Hij wil wat van de kerstman hebben,” snoof de oude man. “Ha! Wat

verbeeldt die verwende aap zich wel! Wensen heb ik ook!” Thijs verfrommelde de brief en gooide hem in de vuilnisbak.

Maar die nacht sliep Thijs niet goed. Hij moest steeds aan de kerstman denken. Hij had vroeger ook wensen gehad,

kinderen, kleinkinderen - en toch was hij helemaal alleen. En die Martijn was misschien toch niet zo’n verwend kereltje.

Laarzen, handschoenen en een lamp voor zijn moeder. Welk kind vroeg nou zulke dingen aan de kerstman?

Heel vroeg in de ochtend stond Thijs op. Hij haalde Martijns brief weer uit de vuilnisbak. Strenca. Waar lag dat eigenlijk?

Twee dagen later stond er een wonderlijke, oude man op het station van Urma. Hij had een rode jas aan en hij had een

zak vol pakjes bij zich. Boven zijn hoofd danste een rode ballon. “Hoe kom ik in Strenca?” vroeg de wonderlijke oude

man. “Daar kun je nu alleen met een paardenslee komen,”

antwoordde de stationschef. “Hé, Dirk, kom eens hier. Deze

heer wil naar Strenca.”

13

Een paar uur later werd er bij Martijn op de deur geklopt. En

toen kwam de kerstman binnen. Echt, heus waar - de kerstman!

Hij had met bont gevoerde laarzen en heerlijk warme

wanten voor Martijn bij zich. En een lamp die veel licht gaf

voor Martijns moeder. Fruit en snoepgoed. En de prachtige

kerstballon had hij ook teruggebracht!

De kerstman bleef de hele nacht bij Martijn. Hij hield zijn

hand vast tot hij in slaap gevallen was. Daarna praatte hij

heel lang met Martijns moeder.

Toen het de volgende ochtend licht werd, laadden ze een

bundel kleren, de nieuwe lamp en de naaimand op Dirks

slee. Toen gingen ze naar het station van Urma.

Nu wonen Martijn en zijn moeder bij Thijs. Elke dag speelt

Martijn na school in de tuin. De oude Thijs kan weer lachen

en Martijn en zijn moeder noemen hem ‘opa’.

Elk jaar als het Kerstmis wordt, kopen Martijn, zijn moeder

en Thijs een rode ballon. Dan schrijven ze de kerstman een

bedankbrief en binden hem aan het touwtje. Daarna laten ze de ballon vliegen - over dalen, bergen en bossen naar de

noordpool.

* * * EINDE * * *

Winterprogramma

2011/2012

kijk op www.vvheino.nl

43


12

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...?

Conditietraining deel 3 - In de praktijk

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

De praktijk van de conditietraining in het jongere jeugdvoetbal.

Bij de jeugd en dan vooral de jongere jeugd, gaat het om andere zaken dan het verbeteren van het voetbalvermogen

gericht op het resultaat in de echte wedstrijd.

Voor de jongere jeugd gaat het om zaken die dichter bij de speler zelf liggen en niet zozeer bij het resultaat van een

team, het functioneren van een linie, of de stand in de competitie. De conditie (door ons dus eerder het voetbalvermogen

genoemd) van de zeer jeugdige voetballer laat zich veel meer vertalen in de wijze waarop en de mate waarin

de speler met een van de eerste moeilijkheidsfactoren of weerstanden in zijn voetbalontwikkeling nl. de bal kan

omgaan. Dit is in de ontwikkeling van het voetbalvermogen van kinderen een van de eerste voorwaarden. Eerder

hebben we aangegeven dat het leren voetballen steeds gepaard moet gaan met het

nastreven van voetbalbedoe-lingen, dus het gaat ergens om:

Dribbelen om te ...

Passen om te ...

Schieten om te ...

Lopen om te ...

Springen om te ...

Juist in de ontwikkelingsfase waarin kinderen aangeven dat ze de eerste

moeilijkheidsfactor, de bal, onder de knie hebben, is het noodzakelijk ze verder te

‘conditioneren’, te leren omgaan met de andere typische voetbalweerstanden,

zoals:

• medespelers

• tegenstanders

• tijd/ruimte

• doelgerichtheid

• spelregels

• spanning.

Bij de pupillen staat het leren omgaan met al deze factoren centraal. Steeds zal gezocht moeten worden om het leren

omgaan met de bal (de technische vaardigheid) in voetbaleigen situaties (in de spel- en wedstrijdvorm) verder te

benadrukken en te ontwikkelen. Kortweg komt het er dus op neer dat al spelend inzicht wordt gekweekt om de juiste

oplossingen in de verschillende voetbalsituaties te vinden.

Even terug naar eerdere opvattingen over jeugdconditietraining. Natuurlijk is het toe te juichen wanneer kinderen

worden geconfronteerd met allerlei bewegingservaringen en lichaamsoefeningen bijvoorbeeld via gym op school.

Vooral in de leeftijd waarin ze voordat soort prikkels (invloeden) gevoelig zijn, moet voor een zo gevarieerd mogelijk

aanbod worden gezorgd. In de voetbaltraining is dat ook zo. Kinderen kunnen op een bepaalde leeftijd (8-14 jaar)

zeer snel voetbalervaringen verwerken, opslaan en later in vergelijkbare situaties weer oproepen.

Uitgangspunt in deze opvatting is dat kinderen in deze fase zoveel mogelijk worden geconfronteerd met voetbalsituaties.

Het is dan ook zinloos, ook al gezien de geringe tijd en de vaak geringe belevingswaarde, de kinderen

tijdens de voetbaltraining lastig te vallen met allerlei oefeningen die tot doel hebben meer kracht, een sterker hart,

een groter uithoudingsvermogen etc. te krijgen. Als we naar wedstrijden bij deze leeftijdsgroep kijken, blijkt dat de

voetbalsituaties niet stuklopen op het gebrek aan bijvoorbeeld uithoudingsvermogen, kracht, maar veel meer op

het gebrek aan inzicht. Het niet op elkaar ingesteld zijn, het elkaar niet begrijpen, aanvoelen is een probleem van

een veel hogere orde dan het ontbreken van kracht (overigens, welke kracht?) Het ontwikkelen van en functionele

technische vaardigheid, dus gericht op wat je er in een voetbalsituatie mee kunt, staat in de training van de jongere

jeugd centraal.

De praktijk van de conditietraining in het oudere jeugdvoetbal

Bij oudere jeugdspelers en senioren gaat het vooral om het verbeteren van het voetbalvermogen gericht op het

resultaat in de echte wedstrijd. Een en ander wijst dan in de richting van het zo effectief mogelijk kunnen omgaan

45


46

12

Heino Sport December 2011

- vervolg laatste deel 3 -

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...?

met de verschillende mogelijkheden, kwaliteiten, tekortkomingen binnen een elftal. Belangrijk in dat verband zijn

dan ook op welke plaats in het elftal spelers worden neergezet (bepaalde kwaliteiten van spelers overeen laten

komen met plaats en functie in een team), hoe de speelwijze van een team is, welke formatie bij balbezit en welke

formatie bij balbezit van de tegenpartij, etc.

Zoals eerder gesteld gaat het er in het voetballen om op basis van de gelezen wedstrijd, de beschreven problemen en

het formuleren van de doelstellingen, de juiste omstandigheden (training/coaching situaties) neer te zetten om

aan reeds eerder genoemde principes te beantwoorden, waarbij het streven van de spelbedoeling (dus binnen de

regels van het spel) de basis van de doelstelling van de training is. Bijvoorbeeld: er wordt een vorm getraind, waarbij

de aanvallers tegen de verdedigers spelen (bijvoorbeeld 5 tegen 4). Verdedigers krijgen (met een man minder dus) de

opdracht zo actief mogelijk te verdedigen en te trachten zo snel mogelijk de bal te veroveren.

Als deze vorm en deze opdracht echter door de verdedigers zo wordt vertaald dat het slechts vrije trappen

tegen oplevert dan wordt de voetbalbedoeling van verdedigen en het omschakelen naar opbouw/aanval geweld

aangedaan. De coach zal dus opmerkingen maken of voorbeelden geven hoe het betermoet, effectiever, meer gericht

op de bedoelingen. Hij kan zoeken in opmerkingen over bijvoorbeeld de technische uitvoering van het veroveren

van de bal, het positiespel wanneer de bal veroverd is e.d. Als we deze vorm nu eens bekijken in termen van conditietraining,

dan zien we dat het hierbij vooral gaat om inhoud te geven aan deze zware opdracht. De 4 verdedigers

moeten heel wat werk verzetten om de bal terug te winnen. Het vraagt nog al wat. Wat deze spelers stuurt, motiveert,

ligt in de opdracht verankerd (n.l. de bal zien te krijgen zonder gepasseerd te worden overigens). Door deze opdracht

en het er duidelijk mee aan de gang gaan door spelers gebeurt er het een en ander in de

lichamen: hart, longen, bloedsomloop, spieren, gewrichten, stofwisseling etc.

Ze krijgen dus geen opdracht in de zin van: harder lopen, langer lopen, explosiever lopen zodat daardoor je hart,

longen, bloedsomloop, spierkracht, lenigheid en coördinatie worden verbeterd, nee het lichaam luistert naar wat de

opdrachtgever wil, n.l. de bal terugwinnen en volgt slaafs.

Uiteraard tot een bepaalde hoogte. Nu komt het vakmanschap van de trainer/coach om de hoek kijken. Hij heeft

geleerd (althans hij moet het weten), dat wanneer de speler(s) geen uitvoering meer aan de opdracht kunnen geven,

niet na 1 misser, maar structureel, de grens is bereikt. De spelers zijn te vermoeid om nog scherp te dekken, te

jagen op de bal, de bal technisch juist af te pakken e.d.

Om spelers nu op dit vlak beter te laten worden (het langer vol te kunnen houden, sneller de bal terug te hebben,

goede voortzetting te kiezen, enz.) gaat het er om, ze net nog even door te laten gaan, met de juiste coaching, zodat

ze onder extreem zware omstandigheden toch nog redelijk de opdracht hebben volbracht.

De beoordelingscriteria van de trainer/coach zijn dan ook niet de hartslag, de afstand, het aantal kilo’s of de tijd, maar

wel of de voetballer de bedoeling van de voetbalopdracht nog kunnen realiseren. Hij kijkt dan naar de kwaliteit van

het gebodene, het rendement, de tijd dat het volgehouden kan worden, de taken dien nog buiten de

specifieke opdracht gedaan kunnen worden (overzicht), het steeds weer proberen of het laten afweten (hij is onzichtbaar

geworden), het kunnen blijven beïnvloeden (coachen) van andere (mede)spelers. Deze criteria hebben dus een

zeer nauwe relatie met de doelstelling van de trainingsactiviteiten/vormen. Door goed te kunnen spelen manipuleren

met de weerstanden (eerder genoemd) kan de coach bepaalde voetbalbedoelingen zichtbaar maken, verduidelijken,

verzwaren, verlichten, accentueren. Hij is dan ook per definitie met conditietraining bezig.

Nogmaals: spieren leren niet, het gaat erom of de bedoelingen herkend worden, het lichaam volgt wel. Conditietraining

is dan ook geen facet waarbij in fysieke factoren gedacht moet worden. Maar veel meer om een onlosmakelijke

samenhang tussen verstandelijke, emotionele en fysieke elementen. Conditietraining is vooral begrijpen en willen.

Dan kom je al een heel eind.

M(bronvermelding: Artikel overgenomen uit KNVB opleidingsboek Coachen van Jeugdvoetballers)

December

2-dec Anne van der Naald

3-dec Remco de Ruig

3-dec Sander Feijen

4-dec Sjoerd Kloosterman

5-dec Ties Eelman

7-dec Dorus de Jongh de Leeuw

8-dec Roel Joxhorst

9-dec Mees Hoppen

10-dec Emiel Hut

10-dec Daniël Griffioen

10-dec Ties Karstens

11-dec Julia Jalink

13-dec Arnoud Edens

13-dec Gijs Braakman

16-dec Bram Vervloet

16-dec Robin Katoele

18-dec Sil Slotman

20-dec Marcel van der Valk

21-dec Maurits Nijensteen

21-dec Ruben Dijk

22-dec Jacco Kruisdijk

22-dec Marc Heetkamp

23-dec Tim van Tongeren

23-dec Timo Homma

24-dec Wouter Grotjohan

24-dec Carlijn Tensen

26-dec Dennis Snel

26-dec Lilly Pham

27-dec Krijn Antonissen

27-dec Rosanne Engberts

28-dec Christiaan Brummer

28-dec Ashley van Dam

29-dec Robin van den Berg

30-dec Femke Dijkhuis

31-dec Luka Meijer

Januari

2-jan Marijn Bruggeman

2-jan Joris Bosman

2-jan Victor Flore

4-jan Loïs Köhler

4-jan Mikel Timmerman

6-jan Kerwin Fuselier

7-jan Tim Brouwer

8-jan Kees Hehenkamp

8-jan Britt Slotman

10-jan Luuk Rechterschot

10-jan Ruben van den Brink

10-jan Conner Maas

11-jan Morris Lammers

12-jan Niels Schokker

12-jan Niels ten Vergert

13-jan Daan van den Eykel

13-jan Thomas van der Hoek

13-jan Linda Vreeswijk

14-jan Yorick Lindeboom

15-jan Jasper Timmerman

15-jan Tijmen Esman

16-jan Mark Beldsnijder

16-jan Lars Peters

17-jan Jason Pham

17-jan Larissa Mars

17-jan Esther Strijtveen

18-jan Twan ter Laak

18-jan Duncan Vos

21-jan Joppe Groenewoud

22-jan Niels Veltmaat

23-jan Luc van den Belt

24-jan Ivo Tammens

25-jan Sander Holterman

26-jan Stefan Hulsebos

27-jan Danny Pol

28-jan Emma Smook

28-jan Stijn van Gurp

28-jan Owen Kogelman

29-jan Lars Soesman

29-jan Jochem Steijn

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Februari - 1e helft

1-feb Gianni Huter

2-feb Frank Groot Koerkamp

3-feb Mark Tiebot

3-feb Sven Hoes

4-feb Nick Pol

4-feb Timon Schrijver

5-feb Niek Stolte

7-feb Ivo Bakker

9-feb Daniël Reemeijer

9-feb Jelmer Klink

9-feb Aron Nieuwenhuis

13-feb Laura Peters

13-feb Celeste Weertman

14-feb Daan Metz

15-feb Brent Hoppen

15-feb Jaël Holterman

15-feb Jesse Pot

15-feb Ryan Groteboer

119-feb Dylan Lamers

20-feb Jordi Hengeveld

13

13

47


48

Heino Sport December 2011

Episch wedstrijdverslag: Selectie Heino 6 – Wijhe 5

In het tweeëntwintigste jaar van zijn regering, nog geen jaar na de dood van Hatsjepsoet, vertrok Thoetmosis

III met zijn leger om de opstandige steden te onderwerpen. In het drieëntwintigste jaar van zijn regering (1457

v.Chr.) komt hij aan in Gaza. Vandaar trok hij verder naar Yehem waarbij hij de keuze uit drie routes had: een

zuidelijke via Taanach, een noordelijke via Djefty, of de kortste, de Aroenaweg. Deze laatste was echter zeer smal

en ideaal voor een hinderlaag.

Thoetmosis waagde het er echter op en koos niet voor een omweg zoals zijn generaals voorstelden. Na drie

dagen marcheren door de vallei kwamen ze aan bij het vijandelijke kamp. De vijanden werden verrast door een

frontale aanval en ze werden onder de voet gelopen.

(Bron: www.wikipedia.nl)

Dit was ook ongeveer het aanvalsplan van Selectie Heino 6 in de wedstrijd tegen Wijhe 5. Wij hadden twee

wedstrijden op rij gewonnen en Wijhe had slechts vier punten meer dan wij. Bij een overwinning zouden

we dus weer helemaal meedoen in de strijd om de schaal.

Onze generaals hadden weer voldoende troepen op de been kunnen brengen en iedereen had er zin in.

Helaas moesten er drie mannen van de infanterie gepasseerd worden. Eén hiervan had geluk: hij mocht

ons vaandel dragen. Nadat onze generaals hadden aanschouwd hoe de manschappen van Wijhe zich

opwarmden voor de veldslag, kwamen ze tot een strategie. De spelers van Wijhe zagen er namelijk uit als

vermoeide soldaten die de meeste veldslagen wel achter de rug hadden en keken uitgehongerd met holle

ogen van zich af alsof ze snakten naar de terugtocht huiswaarts op hun uitgemergelde paarden via landgoed

het Nijenhuis.

De tactiek was dus om er keihard en frontaal in te gaan om deze strijd zo snel mogelijk te beslechten. Als

goedgetrainde soldaten deden we wat ons werd opgedragen en het leek ook te gaan lukken. Onze defensie

werd niet aangevallen en hield eenvoudig stand. Na een goed kwartier hadden we een fraaie aanval

waarbij onze cavalerie voor het vijandelijk doel in stelling werd gebracht. De sluitpost van de vijand hield

de bal echter op een onmogelijke manier op zijn doel waarbij hij eigenlijk uit zijn harnas had moeten barsten.

Deze wonderschone aanval gaf ons moed en we trokken als een hecht team gezamenlijk ten strijde.

Hiermee speelden we onze laffe vijand echter in de kaart en ze toverden een verschrikkelijke tactische

variant uit de helm. Wij waren continu in de aanval maar wisten slechts speldenprikjes uit te delen met

onze slecht geslepen zwaarden terwijl zij twee keer vernietigend counterden en ons zo twee keiharde

tegenslagen toebrachten. Onze vaandeldrager zwaaide met de witte vlag en de veldmaarschalk floot voor

een rustpauze en de manschappen van beide partijen trokken zich tijdelijk terug om bij te komen met

een lokaal brouwsel van lauwe thee. Tevens werd de strategie enigszins aangepast en werden er drie verse

infanteristen ingebracht. Onze generaals probeerden ons, als echte William Wallaces, ervan te overtuigen

dat we, ondanks de tegenslagen, echt nog wel als overwinnaars van het veld konden stappen. Vol goede

moed betraden we de arena weer en nadat de veldmaarschalk had gefloten voor het resterende deel van

de veldslag trokken we onder luide oerkreten opnieuw ten strijde.

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Na enkele minuten kon de strategie echter weer het koude kabinet in. De defensie had de helm iets te strak

over de oren getrokken waardoor de communicatie misliep en de voorwaartse beweging iets te laat werd

ingezet. Onze vaandeldrager had kunnen zwaaien maar zoals het een goede soldaat tijdens een eerlijke

veldslag betaamt, hield hij zijn vaandel omlaag waardoor ons een derde tegenslag werd toegebracht. Hierna

gaven we het op maar helaas moest de gifbeker tot op de bodem leeg en onze vijand wist ons nog drie keer

hard te raken. We kwamen er nog één keer goed uit maar de vaandeldrager van de vijand (die ze volgens

onze verkenners niet alle 24 in een krat had) vond het bij de stand van 0-6 nodig om enorm gemeen te

zwaaien waardoor deze goede aanval werd afgeblazen. Na twee keer 45 minuten te hebben geleden lagen

we met z’n allen verslagen op de grond. Toen onze vijand dit zag en begon te juichen wist infanterist Jan nog

geniepig te ontsnappen en wist hij in de slotseconde de vijandelijke sluitpost te passeren. Dit kwam mede

doordat hij als enige soldaat van de manschappen voor de veldslag een stroopwafel had weten te bemachtigen

die hij stiekem alleen had opgepeuzeld.

Conclusie van deze teleurstellend verlopen veldslag is dat onze generaals voor de komende veldslagen beter

de strategie achterwege kunnen laten en moeten zorgen dat er voor elke soldaat voldoende stroopwafels

zijn. Verder zijn de paarden van de kampioenskoets weer teruggezet op stal.

49


50

18

412

Heino Sport December 2011

Heino’s Weekend

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Oud papier

Heino 3 7 januari 2012

Heino 4 4 februari 2012

Heino 5 3 maart 2012

De teams worden verzocht om met minimaal zes personen te

helpen. Om kwart voor negen dient men op de parkeerplaats

naast de tennis aanwezig te zijn. Kom

op tijd, dan ben je ook lekker vlot

klaar!

Advertentie

Wegens succes nu ook in Heino, een

relatieconsulent. Zit uw relatie in een

dip, het is zo opgelost, in een wip!

J. Ganseij, voor al uw liefdesproblemen.

Hennie Meulman herintroduceert

gulden in de kantine

Hennie Meulman herintroduceert gulden in de

kantine

Iedereen kent hem wel. Is het niet als goedlachse

barmedewerker, dan wel als chef Oud

Papier. Ook zou je Hennie in alle vroegte

op zaterdag de goaltjes voor de F- en

E-jeugd klaar kunnen zien zetten op de

velden. Kortom, een supervrijwilliger

voor de vv Heino!

Als je zoveel voor de club doet is het logisch

dat je wel eens een steekje laat vallen.

Dat overkwam meneer Meulman ook. Op een

zaterdagochtend kwamen er twee jongetjes van

een jaar of zes de kantine binnenlopen. Natuurlijk

wilden de belhamels snoep hebben. Maar

ja, ze hadden geen geld bij zich. Van Sinterklaas

hadden zij nog wel wat chocolademunten

over en bedachten dat zij daar wel mee konden

betalen. Het chocoladegeld van tegenwoordig is

schijnbaar niet van echt te onderscheiden, want

Hennie gaf hen het snoep mee. De blij verraste

kereltjes renden vlug met hun buit de kantine uit.

Even later scheen Hennie (volgens onze spionnen)

erachter te komen dat er iets niet in de haak

was: ‘Hé, maar dit zijn helemaal geen guldens!’

Jalink nieuw bestuurslid TC?

Het is altijd leuk om een positief verhaal over onze

vereniging te lezen in de krant. Zo werd

Peter Marissink onlangs geïnterviewd door Eric

Bosman van de Stentor. In het artikel van 9

december stond ook dat ‘Berndt Jalink,

bestuurslid TC, Peter in 2009 over de streep

heeft getrokken om bij Heino te komen spelen’.

Als ik dat lees, vraag ik me een aantal zaken af.

Heb ik iets gemist? Is er een machtstrijd gaande

geweest tussen Pot en Jalink? Krijgen we hier

ook van die Amsterdamse perikelen? Het lijkt

me zeer zinvol dat de spelers van Heino 1 de

volgende Algemene Ledenvergadering maar

eens hun gezicht laten zien. Dan weten

ze ook wie in het bestuur zit…

Martin Roeke enfant terrible Heino 4?

Een paar weken geleden is Martin gezellig wezen

stappen in Zwolle. Gelukkig voor de verkeersveiligheid

nam deze bonkige speler de taxi terug.

Helaas voor de chauffeur (en Martins portefeuille)

werd het voertuig van een riekend nieuw interieur

voorzien. Kan gebeuren, is gebeurd. De volgende

dag stond het vierde tevergeefs te wachten

op zijn sterspeler. Wie er ook die dag kwam

opdagen, geen Martin Roeke. Helemaal verschrikkelijk

als je je bedenkt dat Heino 4 eindelijk een

keer om 14.00 uur mocht voetballen ... Bij navraag

bleek de reden van zijn afwezigheid een slechte

maaltijd te zijn geweest. Ja ja …

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

KNVB heeft interesse in lotingsmethode Groot Beumer

Nadat Marco van Basten ons in de poule des doods heeft gestort, heeft de KNVB zich achter de oren gekrabd en

zijn oor te luisteren gelegd bij de vv Heino. Ene Gait ‘Goei’ndag’ Groot Beumer verzorgt daar namelijk al jaren

de loting voorafgaand aan het schitterende Sport Real toernooi. Groot Beumer gaat als volgt te werk. De beker

wordt gevuld met kokertjes van fotorolletjes waarin nummers staan. Deze nummers corresponderen met de deelnemende

teams. Welke weet niemand, maar de trekking is vaak al achter de rug voordat iemand dat kan vragen.

Bij het noteren van de poules blijkt altijd weer dat de Averboys en de Beverboys nooit in dezelfde groep zitten.

Ook zijn de finalisten van het jaar ervoor keurig gescheiden. Dit doet Gait waarschijnlijk door deze kokertjes

van tevoren te verwarmen. Als men wat nauwkeuriger zou observeren, valt het op dat de kokertjes verschillende

kleuren dekseltjes hebben. De KNVB heeft ook nog gekeken naar de linguïstische kwaliteiten van Gait om te

bepalen of hij in aanmerking zou kunnen komen voor internationale trekkingen. Uit onderzoek is gebleken dat men

zelfs in China het woord ‘Goei’ndag’ nog wel kent. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

De volgende deadline van

Heino-Sport” is op woensdag

8 februari 2012.

Inzameling oud papier alleen op zaterdagochtend

Al 38 jaar zamelt vv Heino oud papier in en vele inwoners van Heino weten als vanzelfsprekend

dat op de eerste zaterdag van de maand vrijwilligers van de vereniging klaarstaan om het oud

papier te ontvangen en in de containers te doen. Het bestuur en de vrijwilligers vinden het

belangrijk om te benadrukken dat de inzameling alleen mag plaatsvinden op de zaterdagochtend.

Dan staan wij voor u klaar! Dus geen aanvoer op de vrijdag of na de zaterdagochtend.

Bedankt alvast voor uw medewerking. Evenzo bedankt voor uw oud papier!

Vrijwilligers inzameling oud papier en

Bestuur vv Heino

Hoort u de meest weerzinwekkende

uitspraken, blunders of andere nuttige

informatie? Laat het ons dan weten. Dat

kan via de kopijbus op een bierviltje of via

de site www.vvheino.nl of op

clubkrantheino@gmail.com Verder willen

we alle spionnen en slachtoffers van deze

natuurlijk ietwat overdreven roddeleditie

weer bedanken voor hun aandeel.

135

51


52

18

12

Heino Sport December 2011

Topscorerscompetitie Seizoen 2011/2012

Ook dit seizoen houden we een Topscorerscompetitie bij voor de senioren- en Dames-teams van v.v. Heino.

Doelpunten zijn de mooiste onderdelen van het voetbalspel, daarom een competitie om te kijken welke speler

het hoogste aantal doelpunten scoort. In de onderstaande tabel staat de stand van deze competitie t/m het

weekeinde van 12/13 november 2011.

Astrid Simons van Heino dames 2

voert de ranglijst aan met een totaal

van maar liefst 13 doelpunten. Ook Kevin

Bonhof heeft al aardig vaak het net

getroffen, maar er zijn ook al behoorlijk

wat spelers met 8 doelpunten.

Het belooft weer een spannende

topscorerscompetitie te worden dit

seizoen.

Naam Elftal Doelpunten

Astrid Simons Heino Da2 13

Kelvin Bonhof Heino 3 10

Antoine Westerbeek Heino 7 9

Thomas Dekkers Heino 4 9

Danny de Kruyf Heino Za2 8

Robert Oldenhof Heino Ve2 8

W. Azimi Heino Za2 8

Ferdi Blom Heino 4 8

Rick Ramaker Heino 6 8

Bas Jansen Heino 1 8

sponsoren VV heino

Aarnink Accountants + Adviseurs

Aberson

AB Oost

Adficount Salland BV

Anytime De Pomp

Attack Pestcontrol

Auto Service Heino

Autobedrijf Harrie Nijboer

Autohandel Dalhuisen

Bandencentrum Heino

Barry Dijkman

Boerdijk juwelier

Boertjes oppervlaktebehandeling

Boni Supermarkt

Bosch Car Service Heino

Bouwbedrijf Te Kiefte

C1000 Van der Worp

Cafe de Baron

Catering en Partyservice van Dam

Constructiebedrijf Kruiper BV

DA Marlou van der Worp

Dansschool Ruitenberg

De Haan Machinefabriek BV

De Jong & Laan Accountants

De Smulbaai

De Zaak Electronics

Dorie Haarman

Dreamteam

DW Makelaardij

Elbo Tours BV

Elektrocentrum

EnergieWacht

Erwin Otten Advies (Regiobank)

Feyenoord Supporters

Frits v.d. Linden

Gasterij de Kruidentuin

GIBO Groep Accountants

Globe reisburo

Groenrijk Raalte Holtkuile

Grondverzet van Lenthe

Haarco Tapijt

Haarmode Spiegelbeeld

Hartholt Bewindvoering

Hartholt - Olie

Heeger Makelaardij

Heineken

Herbrink Parketvloeren

Herenkapsalon De Barbier

Heyden vd. Makelaardij

Hoppen B.V.

Hunneman Milieu-Advies

I-Signaal

Jansman Bouwbedrijf

Joop Elders

Joop van Enk Partycatering

Jos Lamers Bouw- en Verbouw

K. van der Spijk en Zn.

Kamphof Veetransporten VOF

Kartplaza Actionworld

Klunder Bouwbedrijf

K&K Relatiegeschenken

Knock Knock jeansstore

Koenen Bouw

Korbeld Verhuur

Kroese en Wevers Accountants

Lenferink Schilderwerken

LenS Accountants

Lindeboom & Zn Ford

Lobbert Bouwkundig Teken- en

Adviesbureau

Marktzicht Cafe-restaurant

Meijer Heino Vastgoed

Mekers slagerij

Multimate

Nivelco

Offenberg Sierbestrating

Ogink asperges Raalte

Oosterlaar automaterialen

Oosterlaar Rijschool

Ottenschot letselschade

Overmars Installatie

Password Translations

Pension Salouwe

Pijffers B.V.

R&S aftimmerbedrijf

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

Rabobank Salland

Reko B.V.

Restaurant zalen de Veldhoek

Restaurant De Mol

Restaurant Jan Steen

Rob Hartholt

Robair Groep

Ruiter Aftimmer- en Onderhoud

Satink keukens

Schutte Intersport

Schuurman Haarstylisten

Seine Wonen

SERCO B.V.

Slaapzaal

Smeenk Verhuur

Sono-druk B.V.

Sportcafe Time Out

SummerCamp Schaarshoek

Supporters Vereniging vv Heino

Ter Weele Vlees en Vleeswaren

Timelight

Unive “De Onderlinge”

V.d. Vechte Hoveniersbedrijf

Vakantiepark Heino

Van Gelder B.V.

van Riel B.V.

Vepeha

Vincent Hartman Fotografie

VitalCenter Heino

Volkerink Heino

Vosman Bouwbedrijf

Vreeswijk Groentechniek

Vrienden van de VV Heino

Wagenmans Wonen

Welkoop

Wijnhout Bouwbedrijf

Willemsen Installatie

Zeevishandel Gebr. van Diermen

13

37

53


54

18

12

Heino Sport December 2011

Wie moet u hebben?

Dagelijks bestuur Wedstrijdsecretarissen

Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Schwarte, S. senioren 06-10427711

Bruggink, L. secretaris 394790 Schotman, M. junioren 06-12327672

Lute, J. penningmeester 06-54965974 Strijtveen, A. pupillen 06-52416919

Vrijwilligerscoördinator Sponsorcommissie

Schippers, P. voorzitter 393530 Valk, Rene vd. voorzitter 06-51181760

Zomerdijk, T. secretaris 0572-393771

Financiële administratie Kemerink, F. penningmeester 0572-393196

Lute, J. voorzitter 06-54965974 Bekkink, S. lid 0572-390830

Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Schuttert, R. lid 06-23073755

Heide v.d., B. ledenadministratie 392402 vacature lid

Horn, v.d. B. contributies 392131

Technische commissie

PR/Communicatie Pot, R. voorzitter 06-10125848

Stegeman, K. voorzitter 06-41044808 Jalink, B. Selectie 1/2/3 06-10982872

Bruggink, M. Selectie 1/2/3 06-54355524

Accommodatiecommissie Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771

Lindeboom, W. voorzitter 394364 Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703

Hoppen, R. secretaris 391410 Fuhler, R. E en F jeugd 06-51419777

Lindeboom, W. penningmeester 394364 Grafhorst, M.C. dames/meisjes 06-19032359

Bol, B. uitvoering 06-10759694

Trainers:

Jeugdcommissie Lobbert, M. Heino 1 06-28642633

Slotman, D.J. voorzitter 06-30293016 van Dellen, R. Heino 2 06-30538991

Roessink, W secretaris 391019 Zwakenberg, F. Heino 3 393491

Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Rosink, D. keepers 391016

de Haan, F. coörd cont pers 06-21102187 Vastenavond, T. keepers jeugd 06-22810817

Bluemink, S. Meidenpromotie 393243 Vonderman, E.

hfd jeugdopleidingen

06-10041435

Hylkema, P. dames 1 06-30065432

Contactpersonen jeugd Brinke, D. ten A1 06-52632319

Bomhof, M. contact A/B 06-41013447 Jansen, H. B1 393547

Heetkamp, E. contact C/D 06-38308873 Bonhof, K. C1 06-33606978

Groteboer, R. contact E 06-10976704 Strijtveen, E. D1 06-12894865

Elshof, H. contact F 393948 Huis in 't Veld, T. E1 06-22804131

Lindeboom, R. contact meiden 393811 Dijk, R. F1 06-51253310

Bomhof, E. contact VBS 392839 Grafhorst, M.C. Meisjes 390685

Evenementencommissie Verzorging:

Stegeman, A. Voorzitter 06-21532974 Roeke, J. verzorger 06-50951133

vacature Secretaris Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765

Bos, W. Administrateur 06-53211450

Swuste, F. Loterij 393775 Materialen:

Bomhof, M. Activiteiten 06-41013447 Hollewand, B. belijnen velden 392856

Metz, M. D-kamp 394979

Bos, W. Jeugdtoernooi 06-53211450 Ontvangst zondag

Bruggink, M. Soccer Event 06-54355524 Korstee, H. 393812

Meulman, H. Oud papier 06-46658938 Lozeman, B. 391816

Ekkelkamp, H. Pompcup 06-19354608

Schwarte, S. Sen Kersttoernooi 06-10427711 Consul

Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Steg, H. 392382

Hittersum, v. J. Veldloop 394489

Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 kledingbeheer

Horn, v.d. B 392131

Kantinecommissie Neimeijer, B. 392670

Velner, K. voorzitter 06-46410237 Riessen,v,M 390244

Blanke, C. secretars 393277 Nijensteen J 392011

Luchjenbroers, M. penningmeester 850494

Bijsterveld, J. coördinatie vrijw. 392019 scheidsrechters

Fuhler, E. inkoop 393216 Hittersum, v. J. 394489

Slotman, E. ICT 038-3338090

Logtenberg, E. lid 391732 Seniorencommissie

Neimeijer, B. voorzitter 392670

Schwarte, S. secretaris 06-10427711

41e jaargang (2011 - 2012) No. 03

agenDa VV heino

DECEMBER

Zaterdag

JANUARI

17 december 2011 Eindejaarsborrel VV Heino om 17.00 uur in de kantine

Zaterdag 7 januari 2012 Oud papier actie door Heino 3

Zaterdag 7 januari 2012 25e Rabobank VV Heino Veldloop

Starttijden:

5 km (teamwedstrijd) om 13.00 uur

2,5 km om 13.45 uur

10 km om 14.10 uur

1 km om 14.15 uur

Prijsuitreiking:

15.30 uur in de kantine

37

Vrijdag 13 januari 2012 Spooktocht voor de D-jeugd

vertrek vanaf de kantine om 19.00 uur MD 6-7-8, 19.15 uur D5, 19.30 uur D4, 19.40 uur

D3, 19.50 uur D2 en om 20.00 uur D1. Tocht/avond duurt meestal zo’n anderhalf uur.

Vrijdag

FEBRUARI

20 januari 2012 Peking Mysterie voor de E-jeugd

Info volgt.

Donderdag 2 februari 2012 Leidervergadering senioren om 21.00 uur in de kantine

Vrijdag 3 februari 2012 Fear Factor voor de D-jeugd

Info volgt.

Zaterdag 4 februari 2012 Oud papier actie door Heino 4

Maandag 6 februari 2012 Jeugdleidervergadering vanaf 20.30 uur in de kantine

Woensdag 8 februari 2012 Deadline clubblad

Vrijdag 10 februari 2012 Vossenjacht voor VBS en de F-jeugd

Info volgt.

Dinsdag

MAART

28 februari 2012 Talententoernooi < 13 op ons sportpark. Deelnemers onder meer: Vitesse/AGOVV,

VA FC Twente, Twente/GA Eagles, Wijhe D1 en ons eigen Heino D1.

Zaterdag 3 maart 2012 Oud papier actie door Heino 5

Woensdag

APRIL

21 maart 2012 Deadline clubblad

Zaterdag 7 april 2012 Oud papier actie door Heino 6

ALVAST IN JE AGENDA NOTEREN .......

Zaterdag 5 mei 2012 Oud papier actie door Heino 7

Woensdag 9 mei 2012 Deadline clubblad

Weekend 25 t/m 27 mei Pompcup

Zaterdag 2 juni 2012 Oud papier actie door Heino 8

Zaterdag 9 juni 2012 VV Heino-familiedag.

O.a. Gerard Satink toernooi, Loterij, vertier voor de kinderen, Nederland – Denemarken op

een groot scherm! Gezelligheid voor iedereen die lid of vrijwilliger is!

Weekend 15 t/m 17 juni D-weekend

Zaterdag 7 juli 2012 Oud papier actie door Heino 9

Zaterdag 4 augustus 2012 Oud papier actie door Heino Ve2

Woensdag 12 september 2012 Deadline clubblad

Woensdag 24 oktober 2012 Deadline clubblad

Woensdag 5 december 2012 Deadline clubblad

13

55


30

jubileumgids

More magazines by this user
Similar magazines