20.09.2013 Views

Wij zijn op zoek naar mensen met een breed blikveld en open visie ...

Wij zijn op zoek naar mensen met een breed blikveld en open visie ...

Wij zijn op zoek naar mensen met een breed blikveld en open visie ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoudstafel

Voorblad 1

Inhoudstafel 2

Voorwoord: Voorzitter Jef De Vrij 3

Internationaal Comité manifesteert 4/5

Vereniging in de kijker: Konitza 6

ikVrijwillig Antwerpen 7

Pasar en IC bouwen samen een feestje 8/9

Club het Zonnetje van Antwerpen 10

Vrouwenbeweging: ETKI 11

Culturele Kring: Cocktail komt op voor ‘Moeder Natuur’ 12

Project onderwijs Limburg 13

Beeldvorming van de vrouw in verschillende culturen 14/15

Voorstelling van SEVINC een nieuwe collega in Limburg 16

Opening lokaal ABC Rupelstreek vzw 17

Wie doet het licht uit? IC verhuist in Leuven 18

Opening van de nieuwe club: Troitsky bridge 19

Jij en jou gezondheid: tips ter preventie en vermijden van ziekten 20

Project IC en KAV 21

Soepwedstrijd: Braziliaans recept wint 22/23

Wie ben ik: Louiza Erifi 24

Vormingenreeks: Projectmanagement 24

Grote opening van het Wereldhuis Bonangana in Sint-Niklaas 25

Samenwerking met Pax Christi Vlaanderen: identiteit, migratie en

geweldpreventie 26

Ontmoetingsreceptie voor alle bestuursleden van IC 27

Contactgegevens 27

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

2


Voorwoord

Voorzitter Jef De Vrij

Beste vrienden,

Het voorwoord van deze Arena zullen we

deze keer kort houden. De Arena is reeds

goed gevuld.

Eén item wil ik jullie onder de aandacht

brengen. Op 11 mei 2011 organiseert het

Internationaal Comité in Hasselt namelijk

een studiemoment omtrent onderwijsproblematiek

in allochtone gezinnen.

Er worden op dit moment nog teveel talenten

van kinderen verspild. Het aantal kinderen

van allochtone afkomst dat het onderwijs

verlaat zonder diploma is veel te hoog.

Ook voor ouders is het soms erg moeilijk het

onderwijs te begrijpen en hun kinderen

daadwerkelijk te steunen.

Ook willen we de bredere samenleving

warm maken om volop in te zetten op de

kansen van onze kinderen. Zij zijn namelijk

de toekomst en in belangrijke mate de

oplossing van de toekomstige samenleving.

Als gemeentebesturen hun financiële draagkracht

willen behouden zijn ze er immers bij

gebaat dat iedereen die in hun gemeente

woont een goede job heeft en mee kan bij

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

dragen tot de welvaart van de plaats waar

ze wonen.

Wij vragen van het onderwijs en van de

overheid geen liefdadigheid om kinderen

kansen te geven. Maar we vragen om in te

zetten op goed begrepen eigen belang en in

de toekomst van ons allemaal...

Daarom willen we dus op 11 mei dit studiemoment

organiseren voor onze bestuursleden.

Noteer deze datum alvast in jullie

agenda, de uitnodiging volgt later.

Met vriendelijke groeten

Jef De Vrij

Voorzitter IC

3


Internationaal Comité manifesteert!

Investeer in mensen, niet in wapens!

De zelfverbranding van Mohammed Bouazizi in Sidi Bou Said, een kleine stad in Tunesië,

leidde tot een massale opstand in heel het land. Dit was een protest tegen corruptie bij de

politie en zijn uitzichtloze zakelijke en persoonlijke toestand.

Het individuele incident leidde tot de Jasmijnrevolutie

op 14 januari. Later volgden

Egypte met de revolutie op het Tahrir-plein,

de opstanden in Jemen, Algerije, Djibouti,

Jordanië, Bahrein, de Westelijke Jordaanoever,

Mauritanië, Marokko, Oman, Soedan…

Maar ook diverse niet-Arabische islamitische

landen (zoals Iran, Albanië en

Senegal) en diverse landen in de westerse

wereld en zelfs de Volksrepubliek China

voelden de schokgolven van de Jasmijnrevolutie.

Wat wij als IC doen, is in vele Arabische

en Noord Afrikaanse landen onmogelijk.

Verenigin

gen, sociale bewegingen, niet-gouverne

mentele organisaties, coöperaties, zelfhulpgroepen,

milieubewegingen, worden in

veel landen dikwijls vervolgd.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

Deze krachten van onderuit bepalen de

samenleving, geven de democratie vorm.

Vandaar dat we het belangrijk vinden dat

deze democratische krachten door Europa

gesteund worden.

De geschiedenis van Europa toont aan dat

de middenveldorganisatie ervoor zorgen

dat er een grote middenklasse kan ontstaan.

Het Internationaal Comité Limburg samen

met het ACW Limburg namen het

initiatief om zaterdag 26 februari een manifestatie

te houden aan het monument van

de onbekende oorlogsvrouw in Hasselt.

Ten eerste wilden we onze solidariteit met

de burgers in deze landen tonen. Ten

tweede gaven we boodschappen aan Europese

leiders en de leiders in Arabische

landen.

Onze boodschap was:

-aan de leiders in de Arabische

landen

* stop het geweld tegen burgers.

* werk mee aan een vreedzame

overgang naar een betere tijd

voor de gewone mensen.

-aan de leiders van de Europese

landen:

6 4


Respecteer het leven!

* wij eisen een Europese politiek die democratische

krachten in Arabische landen

actief steunt.

* jullie, onze leiders, mogen zich niet langer

verschuilen achter speculaties, achter

twijfels over welke regime er aan de macht

zou kunnen komen.

* kies voor de gewone mensen die een

normale toekomst willen.

Investeer in mensen, niet in wapens!

Ariana Barku

Na de manifestatie werden bloemen

neergelegd bij het standbeeld van De

Onbekende Oologsvrouw in Hasselt

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 5


Vereniging in de kijker:

Konitza

“Dagboek van een Kosovaarse vrouw”

en andere activiteiten

Culturele vereniging “Konitza” organiseert

socio-culturele en artistieke activiteiten,

altijd met een link naar de Albanese

cultuur. Het multicultureel en creatief

bestuur van Konitza wil zich inzetten

voor het bevorderen van wederzijds begrip

tussen de verschillende gemeenschappen

die in België samenleven.

Het volgende toneelstuk is één van hun

creaties, en heeft een jaar lang gespeeld

in verschillende Belgische steden:“Dagboek

van een Kosovaarse

vrouw” Performance – Theaterstuk

naar het boek van Sevdije Ahmeti

“Dagboek van een Kosovaarse vrouw”

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011

Ook organiseert Konitza debatten en conferenties,

waarbij vertegenwoordigers of andere

kenners van de Albanese cultuur het

woord nemen.

In januari dit jaar vond bijvoorbeeld het debat

plaats over “20 jaar vrijheid: Een Europese

kijk op Albanië”. Twintig jaar geleden

zorgden studentendemonstraties in Tirana

voor de doorbraak van het politiek pluralisme

en voor de val van het communistisch

Albanees regime. Konitza organiseerde ter

gelegenheid van deze twintigste verjaardag

een herdenkingsavond om samen stil te

staan bij deze gebeurtenis.

Een naakt podium: een slagershaak

aan het plafond, een waskom, zwart en

wit, enkele beelden.

Een vrouwenstem draagt het lijden van

een volk. Geen schreeuw, geen klacht.

Deze naakte stem vertelt simpelweg de

verschrikkingen die Kosovo hebben geraakt,

in naam van “de zuivere etnie” .

Muziek verlengt de stiltes en laat de

hoop en moed van een volk oplichten.

De voorstelling is een allegorie van het

verlangen naar zuiverheid, dat de wereld

verdeelt in beulen en slachtoffers,

ongeacht tijdperk of plaats. Dit theaterstuk

werd geïnspireerd door het verhaal

van Sevdije Ahmeti, bewerkt door Safet

Kryemadhi, geregisseerd door Zenel

Laci, en geïnterpreteerd door Anila Dervishi

en Afrim Jahja.

6


„ikVRIJWILLIG‟

...in Antwerpen

Honderd verenigingen in Antwerpen organiseerden samen met de stad de 2 de editie het evenement:

„ikVRIJWILLIG‟ op zondag 27 februari 2011.

Op ikVRIJWILLIG vonden bezoekers allerlei info over vrijwilligerswerk. Honderd verenigingen

o.a. het Internationaal Comité stelden er zichzelf voor. Zo kunnen geïnteresseerden zien wat

de Antwerpse organisaties te bieden hebben aan vrijwilligerswerk. Er zijn ook workshops, lezingen

en getuigenissen in het gezellige babbelsalon geweest.

De Vrijwilligersmeter van Internationaal Comité prikkelde vele bezoekers met korte getuigenissen

over het engagement dat in de talrijke verenigingen binnen IC wordt opgenomen.

Pacquée Maarten

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 7


Pasar en Internationaal Comité

bouwen samen een feestje

IC en Pasar slaan in 2011de handen

in elkaar

We willen contact en samenwerking tussen

onze afdelingen bevorderen. Hoe

konden we dat mooier starten dan met

een vrolijk feestje?

“Hey, mijn naam is Winston. Hallo, ik

ben Willy.”

Pasar en het Internationaal Comité (IC)

behoren tot dezelfde ACW-beweging. Beiden

zijn we socio-culturele verenigingen

die mensen samenbrengen in afdelingen

en op activiteiten.

Bij Pasar zien we heel weinig kleur onder

de deelnemers, bij IC zien ze heel weinig

wit in de vereniging -tenzij in een afdeling

met roots in het Oostblok bijvoorbeeld.

Enfin, spontaan vinden we mekaar te weinig.

Nochtans heeft de Vlaamse overheid Pasar

en vele anderen de afgelopen jaren

uitgedaagd om wat meer kleur in het klassieke

verenigingsleven te brengen. Via

het project „managers voor diversiteit‟

krijgt Pasar hiervoor een extra steuntje in

de rug.

In dit project zullen afdelingen uit het allochtone

middenveld kennismaken en samenwerken

met een Pasarafdeling.

Wie zou er bijvoorbeeld niet eens met oude

Italiaanse mijnwerkers de cités van

Winterslag bezoeken? Of met een groep

Belgen en Congolezen eens door de Marollen

trekken. Of naast een reisverhaal uit

een verre bestemming het verhaal zetten

van iemand die haar roots heeft in dat

land. Kleine samenwerkingsverbanden,

fijne ontmoetingen, op een ongedwongen

gezellige manier.

Om die samenwerking te starten zette Pa-

sar de nieuwjaarsdrink in het teken van de

diversiteit.

Twee IC-afdelingen hebben er met Pasar

een geweldig feest van gemaakt.

Manuel, voorzitter van Gilab (Gilab verenigt

mensen van Ghanese afkomst in regio

Leuven).

Wij organiseren regelmatig activiteiten

waarbij ontmoeting en het beleven van

onze cultuur centraal staan. We zamelen

ook geld in om projecten mee te steunen

in Ghana. Eten en drinken is hierbij uiteraard

vanzelfsprekend!

Wanneer we van Pasar de vraag kregen

om aan het nieuwjaarsfeest mee te werken

waren we onmiddellijk bereid. We

hebben onze Pasarvrienden laten proeven

van enkele typisch Afrikaanse gerechten:

yam - een typisch knolgewas-, vis en

bakbanaan, een bonenstoofpot en pittige

sausjes. Weet je wat hier héél lekker bij is

als drank? Een heerlijk bruin Trappistje!

Het beste uit twee continenten!”

De reacties op deze culinaire ontdekkingstocht

waren erg positief. Om alles

wat te verteren nodigden onze Kameroenese

vrienden van het African Cultural

Centre de Belgsiche aanwezigen uit om

met hun te zingen en te dansen. Denkt u

dat schuchtere Belgen niet zo makkelijk

van hun stoel komen? Hoe verder de

avond en de trappist vorderde, hoe meer

de Afrikaans ritmes hen te pakken kregen

Kris Daniels, Pasar:

“Samen een feestje bouwen is natuurlijk

fantastisch. Het is de kortste weg om het

ijs te breken. Toch willen we onze afdelingen

uitdagen om nog een stapje verder te

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 8


zetten. We willen her en der in de regio Leuven afdelingen van IC en Pasar laten samenwerken

aan een activiteit. Zo willen we onze medewerkers en deelnemers en die van het

Internationaal Comité kansen bieden op ontmoeting. En wie weet vieren we komend jaar

wel samen met alle afdelingen van Pasar en IC het nieuwe jaar?”

Kris Daniels en Kebe Ibrahim

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 9


Club:het Zonnetje

Afdeling aangesloten bij IC Antwerpen

Club het Zonnetje is één van de afdelingen

aangesloten bij het Internationaal Comité in de

provincie Antwerpen.

IC: wat is Club het Zonnetje

Het is een startende jeugdvereniging

die bestaat uit kinderen en jongeren

van verschillende nationaliteiten

en hun gezinnen.

De club is meer dan vier jaar

geleden ontstaan. In het begin

was de informele groep mensen

van 6 tot 30 jaar die regelmatig

bijeenkwamen. Later

is de werking sterker geworden

en is de groep geëvalueerd

en gegroeid tot 30 vaste

leden. Op basis van deze prestaties

werd besloten om in april

2010 een feitelijke vereniging op

te richten. Zo is club het Zonnetje in

IC terechtgekomen.

IC: welk zijn jullie taken?

-Onze belangrijkste taken zijn opvoeding en begeleiding

op maat bieden aan kinderen, jongeren

en hun gezinnen.

IC: wat doen jullie concreet?

-We voeren verschillende projecten en activiteiten

uit zoals ons jaarlijks kinderkamp in de Ardennen,

werkateliers, bijscholingen, educatieve en culturele

momenten, voordrachten en nog veel meer.

IC: zijn die activiteiten aangepast aan de noden?

-Jazeker. Alle onze activiteiten worden aangepast

aan het niveau, de noden en de individuele bijzonderheden

van de leden. Binnen onze werking hebben

we ook specifieke sub- doelgroepen zoals kinderen

met beperkingen, jongeren met leermoeilijkheden,

leden die meertalig opgevoed worden, kansarmen…We

vinden dan deze mensen ook aandacht

verdienen, wat we ook proberen te geven.

IC: wat willen jullie in deze werking nastreven?

Het niveau van onze leden verhogen op verschillende

vlakken: educatie, communicatie, integratie…

Ook de mensen aanleren hoe ze zich in dagelijkse

situaties kunnen redden, bijvoorbeeld in

het verkeer, openbaar vervoer gebruiken, in

dagelijkse schoolsituaties, gezondheid

(preventie AIDS en SOAS, eetstoornissen,

sport en beweging,

gezonde voeding)… Kortom,

iedereen zich goed in eigen vel,

zelfverzekerd en gerealiseerd

laten voelen.

IC: werken jullie dat theoretisch

uit?

-Neen! We vinden het zeer belangrijk

niet te theoretisch te werken

maar zoveel mogelijk actief

bezig te zijn. Verschillende sportactiviteiten,

daguitstappen, creatieve

ateliers, expressie, muziek en dans,

dat doen we graag!

IC: doet iedereen mee?

We bieden een kans aan iedereen om de eigen

talenten te ontplooien en dromen waar maken. De

visie van de club is dat elke persoon, jong of oud,

uniek is en zo aanvaard en gewaardeerd moet

worden.

IC: welk is jullie belangrijkste activiteit?

Één van onze grootste en belangrijkste activiteiten

is het jaarlijkse zomerkamp in de Ardennen.

De club is hier heel trots op. Er komen veel kinderen

en jongeren van verschillende afkomst samen.

Ze worden door professionele opvoeders,

animators en sportinstructeurs begeleid. Dansen,

zingen, lezen, schilderen- iedereen kiest zijn lievelingstak.

IC: gaat dat deze zomer ook door?

Deze zomer zijn we weer aan de slag van 20 juli

tot 20 augustus in het prachtige I.W.C.A. -

complex in de Ardennen.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 10


IC: is de werking alleen in de zomer?

Buiten de zomervakantie speelt de organisatie van

vrijetijdsmomenten ook een groot rol. Het is noodzakelijk

dat kinderen en jongeren zich niet eenzaam

en niet verloren voelen wanneer hun ouders

het zeer druk hebben. We willen onze leden van

straat halen, daarom houden we ze in de weekends

en in de vakantie bezig. Op de activiteiten

kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen en

ondersteuning krijgen. Ze worden ook gemotiveerd

om binnen verenigingsleven te participeren.

IC: hoe zit dat met roken, drinken…?

Als jeugdafdeling vinden we het ook belangrijk om

aan onze leden een goed voorbeeld te geven: niet

Vrouwenbeweging: ETKI

Op 1 april 2011: vrouwenfeest

Dat vrouwenfeest gaat door in het

Cultureel Centrum op de Koninginnenlaan

42 in Maasmechelen. De

opbrengst gaat naar de dove kinderen

van de basisschool in Edirne.

Edirne ligt in “Europees Turkije”, in

een kromming van de Tinja, zijrivier

van de beroemde Marica en

de grens met Griekenland en Bulgarije.

Hapjes, live orkest en tombola

worden voorzien op deze avond.

Schooldirecteur Hidem Hakli zal

ons vertellen dat het gaat om kinderen

met gehoorproblemen die

uit de verschillende regio‟s van

Anatolië komen, meestal uit arme

gezinnen. Het doel is om deze kinderen

een beroepsopleiding te

geven zodat ze op hun eigen benen

kunnen staan in de samenleving.

De leerkrachten werken vaak

met foto‟s en beelden, omdat de

kinderen hun gedachten en gevoelens

niet kunnen uiten. We hechten

roken, gezond leven, ouderen respecteren, veel

lezen… Kinderen en jongeren zullen in de toekomst

de maatschappij vormen. Het speelt dus

een grote rol hoe ze opgevoed worden, welke normen

en waarden ze meekrijgen, hoe ze in diversiteit

leren leven. We vinden ook dat er een wederzijds

contact tussen alle generaties moet zijn.

De club het Zonnetje zou graag hieraan willen

werken en ook een eigen steentje hierin bijdragen.

We hebben veel plannen naar de toekomst toe.

En natuurlijk zien we graag nieuwe mensen op

onze aanstaande activiteiten. Tot dan!

ten voordele dove kinderen in Edrine

Jevgenia Kovalova

enorm veel belang aan het onderwijs.

Het is een essentiële fysiologische

behoefte.

ETKI zal geld inzamelen voor een

aantal prioritaire behoeften, zoals

een waterzuiveraar voor alle studenten,

briefpapier, schriften, pennen,

Turkse woordenboeken, tassen,

gummen, linialen, verf, karton,

etc ... Maar ook school- en

ontspanningsmeubilair is nodig,

naast kleding zoals schoenen,

sportschoenen, trainingspakken,

winterjassen, schooluniformen

voor meisjes en jongens, slippers,

handdoeken, zeep, enz.

Zeker de moeite dus om eens een

kijkje te komen nemen op dit benefietfeest

van onze Turkse vrouwen

met een groot hart!

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 11


Culturele Kring Coctail komt op

voor “Moeder Natuur”.

Onze vereniging Culturele Kring Cocktail wordt 1

jaar en dat hebben wij gevierd met een opening van

de tentoonstelling „Help De Wonderbaarlijke

Natuur‟. Deze tentoonstelling vond plaats dankzij

onze samenwerking met Openbare Bibliotheek Park

in Merksem (o.a. verantwoordelijke Jan Didelez en

medewerkers An DeLey en Anita Put), Internationaal

Comité (Hulnara Khaynus) en onze Russische

kunstenaressen Irina Yagan en Galina Manioutina.

Beide dames hebben verschillende werken uitgestald

die tonen hoe mooi en kwetsbaar onze wilde natuur is.

Wij willen op een creatieve manier campagne voeren

tegen de milieuproblemen en nog eens de aandacht

van de mensen te trekken dat de natuur dreigt

kapot te gaan. Wij willen mensen inspireren tot meer

zorg voor de natuur in hun dagelijkse leven.

Op 8 januari hielden wij een rondetafel gesprek

waarin verschillende mensen hun mening en gevoelens

konden delen. Steeds meer mensen raken vervreemd

van de natuur, vooral in de steden.

Wij willen ons inzetten voor de milieubescherming in

Antwerpen en met deze actie willen wij de participatie

van Antwerpenaars verhogen in bewustzijn voor

de natuurbescherming en zorg voor het milieu.

Ik vond persoonlijk de uitleg van kunstenares Irina

Yagan, waarom ze dat soort werk doet, heel emotioneel

– ze zei: “Ik wil voorkomen dat onze kleinkinderen

wilde dieren enkel op DVD of schilderijen

kunnen zien en wil me daar vrijwillig voor inzetten.”

Verder had ze gezegd dat ze al jaren lid is van

WSPA (World Society for the Protection of Animals)

en dat ze een website opgericht heeft en dat 10 %

van de verkoop van haar schilderijen naar WSPA

gaat.

De tentoonstelling liep gedurende de hele maand

januari door en we kregen enorm veel positieve reacties

van de lezers van de bibliotheek!

Uiteraard zal onze samenwerking met de Merksemse

Bibliotheek verder lopen en plannen wij volgend

jaar nog een tentoonstelling, dit keer niet

alleen met schilderijen maar ook foto‟s.

Onze kring breidt uit en in onze programma voor dit

jaar is ook een thematische voorstelling gepland.

Onze artiesten (verschillende nationaliteiten) zullen

in het Engels optreden. Daarom geven wij de cursus

“Acteren volgens Stanislavski en Method acting”

gratis en wordt onze verenigingsnaam verandert

van Cocktail naar SKIT.

Voor alle info ivm de cursus kunnen geïnteresseerden

onze regisseur Peter Rizhuk contacteren

op 02/305 45 16 en 0486/497 841.

Met vriendelijke groeten

Iryna Goncharova

Voorzitter

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 12


Project Onderwijs in LIMBURG

Ouders worstelen met moeilijkheden

Veel ouders die nog niet zolang

in België wonen met schoolgaande

kinderen, worstelen met een

aantal vragen en moeilijkheden

zoals:

*de kinderen helpen met het huiswerk,

*overgang van lager naar middelbaar

onderwijs,

*communicatie met scholen,

*praktische vragen ( geen snoep

op school, schoolagenda, …)

enz.

Sinds januari werkt Stefany

deeltijds als projectmedewerkster

in Limburg rond het thema onderwijs.

Limburgse verenigingen die

met zulke vragen zitten, kunnen

bij hun educatieve medewerkster

of bij Stefany zelf terecht.

Stefany en de educatieve medewerkster

van jouw vereniging zullen

eerst met het bestuur van de

vereniging een gesprek voeren.

Daarna probeert zij de vragen

van de vereniging te beantwoorden

in samenwerking met een

spreker uit CLB, opvoedingswinkel

of een andere organisatie die

ervaring heeft over het onderwijs.

Zijn er in jouw vereniging ouders

met vragen zoals:

„Er zijn verschillende onderwijsnetten

in Vlaanderen: bv. Gemeenschapsonderwijs,

Katholieke

scholen, provinciale -en privé

scholen,… Maar hoe zit dat nu

precies?

In memoriam

Lorenzo Ferro, gekend als Checco

Geboren in Arcevia (IT) op 4/10/1919 en overleden te Heusden-Zolder op 8/02/2011

Krijgsgevangene in Zuid Afrika en in 1947 in België in de koolmijnen komen werken

Eén van de eerste Italiaanse ACV-delegees in de koolmijn van Zolder

„Wat is een CLB? Waarvoor

kan je er terecht?‟ Kan ik als ouder

het advies van CLB weigeren?

„Kom ik in aanmerking voor

studiebeurs? Wat moet ik hiermee

doen? Wie kan me hierbij

helpen?‟

Kan ik zomaar een gesprek

regelen met de directeur van de

school wanneer ik met een vraag

of een probleem zit?

Wat doet de opvoedingswinkel?

Mijn kinderen spreken meer

en meer Nederlands, maar ik

vind dat ze ook de taal van de

ouders moeten spreken? Is

meertaligheid een probleem?

Hoe pak ik dit aan als ouder?

Bespreek dit gerust met je educatieve

medewerkster (Aga, Aicha ,

Sevinc). De medewerkster die

jouw vereniging ondersteunt, zal

samen met Stefany en jouw bestuur

bekijken hoe ze de vragen

verder aanpakken.

Stichtend lid in 1951 van de ANCRI en sinds 1988 tot 2009 voorzitter.

Oudste actief bestuurslid van ANCRI (Italiaanse oud-strijders) – aangesloten bij het IC.

Doelstelling van de vereniging is: Vergeet het verleden niet, voor vrijheid en democratie

zijn mensen gestorven. Samenleven zonder racisme en haat is de beste oplossing.

Stefany Giglio

De vereniging bedankt je voor je passie en inzet. Je werk wordt voort gezet.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 13


Mijn Leven Mijn Cultuur

Beeldvorming van de vrouw in

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 14


verschillende culturen

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 15


Voorstelling nieuwe collega

Nieuwe medewerker in Limburg!

Hallo, ik ben Sevinc! Ik ben 26 jaar en

kom uit het kleurrijk Maasmechelen.

Ik draag ook graag het betekenis van

mijn naam uit, nl “vreugde”.

En bij deze: jazeker, hoe meer multiculturele

mensen hoe meer vreugde en

liefde.

Mijn ouders zijn afkomstig uit Oost -

Anatolië , dat grenst aan Irak, Iran,

Azerbeidzjan, Georgië en Armenië.

Na mijn studies van Vormingsleergang

voor sociaal en pedagogisch werk in

Hasselt, waar mijn stage -ervaringen

een positieve indruk nalieten, mocht ik

aan de slag bij het Internationaal comité

als educatieve medewerkster.

Voor ik begon deed ik nog vrijwilligerswerk

voor de stad Genk: wetenschappelijk

effectenonderzoek bij een voorschools

programma waarvan de meerderheid

allochtone vrouwen waren.

Ik ben van oorsprong positief ingesteld,

en heb de idee dat als je open

staat voor je medemens, ongeacht ras

of geloof, je een mooi leven kan hebben

in dit rijke land!

Aspecten die je in mijn rugzak zult vinden

zijn een liefdevolle omgang en respect

voor 'elk-ander'.

Iets wat je bij mij absoluut niet zult vinden,

zijn onderdrukking van cultuur, geloofsovertuiging

en discriminatie.

Ik vind het heel boeiend dat ik mag

proeven van het cultuurbad van het Internationaal

Comité! Ik heb geleerd dat

het verenigingsleven een identiteit en

een zekere uitstraling geeft aan de stad

en gemeente. Elke cultuur heeft zijn eigen

rijke gebruiken en gewoontes met

gevulde programma‟s. DUS veel tijd om

je te vervelen is er niet.

Ik wil afsluiten met het credo voor het

dagelijks leven „Wees de meester over

je handen, tong en driften‟…

Vriendelijke groeten Sevinc

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 16


Opening lokaal ABC Rupelstreek vzw

Een toonaangevend voorbeeld van diversiteit!!!

Op zaterdag 29 januari heeft ABC Rupelstreek

haar deuren geopend van hun lokaal

ter ondersteuning van hun werking in

de Kerkstraat te Boom.

ABC Rupelstreek is een kleurrijke vereniging

die samen met enthousiaste vrijwilligers

vorm geeft aan interculturele ontmoeting,

vrijtijdsbesteding, ondersteuning

van zwakke Bomenaars en ondersteuning

van schoolgaande kinderen

zowel op vlak van taal als op vlak van

huiswerkbegeleiding.

Een toonaangevend voorbeeld wat diversiteit

betreft…

Met deze opendeurdag stelden ze zowel

hun werking als de lokalen voor aan de

buurtbewoners, sympathisanten en andere

geïnteresseerden.

Met allerlei lekkernijen van Marokkaanse

makelij, koffie en muntthee werd iedereen

onthaald en gegidst doorheen de lokalen

om stil te staan bij de werking en mogelijke

toekomstige projecten.

Er hing een sfeer van warmte en verbondenheid.

We wensen ABC Rupelstreek

veel succes met de werking in

de nieuwe lokalen.

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 17


Wie doet het licht uit?

Wij verhuizen!

Internationaal Comité (IC), ACW, Pasar, Vokans,

Familiehulp en DVV verhuizen eind april

van Bondgenotenlaan 131 in Leuven naar de Kop

van Kessel-lo.

We nodigen je uit om samen afscheid te vieren.

Misschien ben jij wel diegene die het licht komt

uitdoen?

Het ACW-gebouw te Leuven was het „sociaal gebouw‟

en „gebouw van diversiteit‟ voor veel verenigingen

in Leuven, en zeker voor de verenigingen van

het IC.

Vaak hebben onze verenigingen gebruik gemaakt

van dit gebouw voor hun activiteit. De activiteiten in

dit gebouw waren zeer divers. Voor veel verenigingen

was dit gebouw een cinemazaal, een danszaal, een

vergaderzaal, een vormingszaal, een feestzaal, ontmoetingszaal

tussen allochtonen en autochtonen, en

nog veel meer.

Voor vele IC verenigingen is het jammer dat we dit

gebouw gaan verlaten. Het was een laagdrempelig

gebouw. IC vrijwilligers vonden gemakkelijk hun weg

naar en in dit gebouw.

Als IC-team Vlaams-Brabant willen we het ACW-

Leuven bedanken voor hun dienst van voorbij jaren.

We hebben onvergetelijk en waardevolle momenten

gehad in dit gebouw dankzij hen. We hopen ook dat

het IC met het ACW en ACW-deelorganisaties in de

toekomst dit soort laagdrempelige dienstverlening

kan blijven bieden voor

onze verenigingen en voor

het verenigingsleven tout

court.

NOG ÉÉN KEER FEEST IN DE

BOND!

Alles heeft een einde! Ook

dit gebouw. Dit roept

nostalgie op, je beleeft het

verleden. Voor sommigen

is het gebouw verlaten

jammer, spijtig, erg… Ja,

maar toch nog één keer

feest in super diversiteit.

Op 9 april is het zo ver.

We komen samen voor de

laatste keer in dit gebouw

en we zullen ook het licht

uit doen. Wie doet het licht

uit? Misschien jij of zij/hij of … IC verenigingen en het

ACW en deelorganisaties hebben nog een verrassing

voor u.

PROGRAMMA ZATERDAG 9 APRIL 2011 - BONDGENO-

TENLAAN 131, LEUVEN

Vanaf 15 uur: Rol omhoog, schuifdeur open, zoek

je metrolijn

Van 16 tot 18 uur: Beleven(is) quiz, een blik op

onze wereld

19 uur: Culinaire proevertjes

20 uur: Verjaardagstaart en 30 kaarsjes uitblazen

21 uur: Werelddansmuziek

Het wereld(praat)café is doorlopend open.

??? uur: Rol omlaag en licht uit

KOM JIJ OOK?

Je bent van harte welkom, om gewoon eens binnen

te lopen, om bekenden en onbekenden te ontmoeten,

om mee te doen met de quiz, voor een hapje, voor

een drankje, voor een dansje ... (Voor de quiz zijn de

plaatsen beperkt. Daarvoor vragen we wel om in te

schrijven.)

HERINNERINGEN?

Heb jij over “Bondgenotenlaan 131” nog ergens een

foto, een anekdote, een leuke herinnering, …? Bezorg

ze ons, je zou ons er een groot plezier mee

doen!

Stuur je inschrijving voor de quiz en je herinneringen

naar: ACW, Bondgenotenlaan 131, Leuven

Of mail ibrahim.kebe@internationaalcomite.be

of lydia.vanhirtum@acw.be

MEER INFO: 016 29 81 29 of 0495 689399.

VANAF 1 MEI vindt u IC in het nieuwe gebouw op het

volgende adres:

Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo

CONTACTPERSOON BLIJFT:

ibrahim.kebe@internationaalcomite.be

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 18


Opening van de nieuwe club

“Troitsky Bridge” !

Kom op 29 april 2011 naar Antwerpen!

Op 29 april 2011 presenteren we

onze nieuwe club “Troitsky

Bridge” in Antwerpen.

Het idee om een nieuwe

club te openen waarin

elke wereldburger zich

thuis voelt, ontstond al

een aantal jaren geleden.

We zijn echt op zoek

naar mensen met een

breed blikveld en een

open visie voor alle culturen.

In onze club willen we een ‟brug‟

creëren, tussen landen van de ex-Sovjet-

Unie en de Belgische/Europese samenlevingen.

Daarbij willen we ook een link leggen

tussen de bestaande Russischtalige

migrantenorganisaties en de Europese/

Belgische/Vlaamse culturele instellingen en

organisaties.

„Troitsky Bridge’ symboliseert een brug naar

de toekomst waarop een individu zich op de

beste manier kan ontwikkelen en presteren

in de nieuwe samenleving.

Met onze activiteiten en evenementen willen

we ook informeren over belangrijke actualiteiten

op cultureel, economisch en maatschappelijk

vlak in de landen van de ex-

Sovjet-Unie.

Zowel bedrijven, non-profit organisaties als

particulieren kunnen bij ons advies krijgen

op diverse gebieden zoals cultuur, zaken

doen en toerisme.

Wij zijn op zoek

naar mensen met

een breed blikveld

en open visie voor

alle culturen

Het bestuur van de club

bestaat uit:

Irina Troitskaia – socioloog,

antropoloog, auteur

publicatie:

„Russischtaligen migranten

in Brussel’,

2009 Foyer.

Vladimir Ronin-

Prof. Historicus , docent

Lesius Hogeschool,

auteur van diverse

publicatie over de ex-

Sovjet-Unie en België.

Pavel Radjuk – werktoeleider Internationaal

Comité

Petra Heyse- onderzoeker, migranten

analyse, Universiteit van Antwerpen

De eerste avond van de club wordt gewijd aan

de samenwerking tussen twee steden: Antwerpen

en Sint-Petersburg.

Tijdens de “Sint-Petersburg nachten” in Antwerpen

komt u meer te weten over de historische

en culturele banden tussen de twee steden,

maakt u een onvergetelijke reis tussen

Moskou en Sint-Petersburg en neemt u een

kijkje in het nachtleven van het moderne Sint-

Petersburg.

Naderhand kunt u genieten van prachtige

zang van de vocale groep „Katjoescha‟ onder

het genot van een glaasje wijn met typische

Russische hapjes.

U bent van harte welkom tussen 18.30 - 23.00

in het gebouw van “Europa Direct”, Lombardenvest

23, Antwerpen.

Irina Troitskaia

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 19


Jij en jouw gezondheid.

Tips om ziekte te vermijden

Het gebruik van chemische stoffen en onze afhankelijkheid

van kernenergie maken veiligheidsmaatregelen

voor de volksgezondheid noodzakelijk. Er is altijd

een risico voor lekken, ongevallen en zelfs opzettelijke

lozingen. Het recente ongeluk in de kerncentrale

na de aardbeving in Japan is zo een voorbeeld. Ook

diverse ziekten zoals aids, ademhalingsaandoeningen,

hart- en vaatziekten, diabetes, en kanker zijn

over heel de wereld in opkomst. Inzicht in

de oorzaken van ziekten kan helpen

om ze te voorkomen en is essentieel

om de vorderingen ervan te vertragen.

Inzicht in de oorzaken van

ziekten kan helpen om ze te

voorkomen en is essentieel

om de vorderingen ervan te

vertragen.

Op 29 januari 2011 heeft

club “Harmonie” daarom een

activiteit uitgevoerd rond

ziektepreventie, met als titel:

“Jij en jouw gezondheid” voor

mensen van de Russisch sprekende

gemeenschap en de bewoners

van Luchtbal.

Mensen van onze gemeenschap zijn immigranten,

vaak zonder een stabiel inkomen. Zij zijn

druk op zoek naar levensmiddelen, huisvesting, een

school voor hun kinderen, …. Deze mensen gaan

vaak alleen naar een arts in geval van ernstige ziekte.

Vaak gebeurt hun bezoek aan een arts te laat dat

leidt het tot onomkeerbare en zelfs fatale processen

in het lichaam.

Met verkoudheid en griep liggen ze niet in bed maar

nemen het openbaar vervoer en winkelen, wat een

bedreiging is voor de gezondheid van anderen.

Met onze activiteit wilden we de aandacht vestigen

op de problemen van de gezondheid en hen leren

ziektes te voorkomen. We gaven aan alle deelnemers

informatie over ziektepreventie en tips om ziekte

te vermijden. Naast het vele voorlichtingsmateriaal

konden mensen deelnemen aan verschillende workshops.

Bijzondere aandacht werd besteed aan alternatieve

en niet-traditionele medicijnen, zoals een combinatie

van oosterse en westerse geneeskunde, aromathe-

rapie voor de preventie van verschillende ziekten:

infectie, kanker, hartziekten, enz.

Deelnemers van de gezondheidsdag luisterden naar

de boeiende informatie over de mogelijkheden van

aromatherapie, de geur in ons leven en de impact

ervan op fysische en geestelijke gezondheid.

Eindelijk was ik in

staat om met een arts

te praten en alles te

begrijpen! Mijn Nederlands

is niet zo goed

maar hier was een

Russisch sprekende

arts

Iedereen kon zijn persoonlijke vragen aan

de arts stellen en advies vragen.

Mensen verhuisden van de ene

tafel naar de andere, maten

bloeddruk bij de huisarts en

kregen haar aanbevelingen

en vervolgens haastten

ze zich naar de

plaats waar Lev Kotchkin

hun grootte en gewicht

definieerde. De

ervaren kinesist, Oleksandr

Kinakh, vertelde

niet alleen over zelfmassage

-technieken,

maar gaf ook massages!

Svitlana Mytsenko vertelde

vrouwen wat te doen om gewicht

te verliezen zonder de

hulp van artsen en medicijnen. Op

alle tafels waren groene appels voorzien

en heerlijk vers drinkwater.

“Eindelijk was ik in staat om met een arts te praten

en alles te begrijpen,” zegt Nugzari uit Georgië.

De eerste bezoekers op die dag waren twee vriendinnen,

Elena en Marianna, die zeker niet de workshop

over aromatherapie wilden missen! “Een dergelijke

specialist is erg duur, maar hier is het gratis.”

Er was ook een vertegenwoordiger van Buurtsport

Antwerpen aanwezig, namelijk Dirk Van Hoeydonck,

die het aanbod van die organisatie presenteerde.

Hij was aangenaam verrast door de belangstelling

van de Russisch sprekenden over hun gezondheid!

Alle bezoekers vonden onze activiteit noodzakelijk

en nuttig! Veel vroegen om meer van dergelijke evenementen

te organiseren.

Vera Mironova

Arena, vzw Internationaal Comité maart 2011 20


Project IC en KAV

Een woord, een dans, een leuke reis, ...

een nieuwe vriendin krijg je als prijs!

1. Ontmoetingsavond

Groot kennismakingsspel met multiculturele hapjes en dansoptreden

Wanneer: dinsdag 5 april 2011om 19u.30

Waar: ACW-gebouw (foyer) Mgr. Broekxplein 6, Hasselt

2. Bustocht: Opstapplaatsen:

In Genk: vertrek om 8u.30 aan station, Europalaan 39, aankomst om 18 uur

à 18u.15

* In Hasselt: vertrek om 9 uur, vóór „t ACW -gebouw Mgr. Broekxplein (tgo

station), aankomst om 17.30 u à 17.45u

Programma:

- Bezoek aan de Cosmogolem in domein Bovie, Bolderberg

- Bezoek aan het Asielcentrum in Heusden-Zolder

- Middagmaal

- Bezoek aan de stoomstroopfabriek of het fruitbedrijf in

Borgloon

(keuze doorgeven op ontmoetingsavond)

- Bezoek aan de gurdwara en ontmoeting met de Sikh-gemeenschap in Sint-

Truiden

Wanneer: zaterdag 7 mei 2011

Prijs: 8 euro (voor beide activiteiten samen, incl. toegangsgelden en

middagmaal) te storten op reknr. 784-5490432-64

Info en inschrijvingen: Internationaal Comité, Aga Cholewa tel: 011 29 09 12

of aga.cholewa@internationaalcomite.be

Inschrijven: vóór 4 april 2011

(Opstapplaats voor busreis doorgeven bij

inschrijving!)

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.

Aga Cholewa

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 21


Soepwedstrijd

Braziliaans recept wint!

Art‟Nativa Brasil is lid van IC Brussel en werkt rond sociale en culturele thema‟s, zich baserend op de

rijke ervaringen met multiculturaliteit in Brazilië.

Samen met IC namen zij dit jaar deel aan het intercultureel

Soepfestival, een jaarlijks evenement

dat wordt georganiseerd door KAV intercultureel,

in samenwerking met het Gemeenschaps-

Centrum Ten Weyngaert.

Zowel allochtonenverenigingen als Belgische verenigingen

waren uitgenodigd om een typische

soep uit hun land te koken, die op de festivaldag

door een jury van professionele en amateurkoks

werd geproefd.

De “Exotische Kippensoep van Goiás gemaakt

door Myriam Marques van Art‟Nativa Brasil, veroverde

de harten en magen van jury en publiek

met haar sterke kippesmaak gekruid met kurkuma,

een typisch ingrediënt dat in het Midden-

Westen van Brazilië veel wordt gebruikt. Myriam:

“Er zijn vele soepen in Brazilië, meestal van Europese

oorsprong, maar deze soep is waarschijnlijk

eerder beÏnvloed door de Aziatische of Arabische

immigranten daar. We hebben gekozen om deze

soep te maken, omdat ik dacht dat dit perfect bij

de „Belgische smaak‟ paste… Ik denk dat mensen

hier van de combinatie van traditionele smaak

met exotische kruiden houden: grootmoeders kippensoep

met kurkuma! Een ander heerlijk ingre-

diënt is maïscrème, wat een goede consistentie

geeft.”

De competitie was moeilijk, want er waren 16

heerlijke soepen, onder andere een Marokkaanse

en Russische (van de Belgisch-Russische Culturele

Club) die op de 2de en 3de plaats kwamen.

“Maar ik ben ontzettend blij dat we gewonnen

hebben, ook omdat deze soep uit Goiás komt, het

deel van Brazilië waar de meeste Brazilianen hier

in België vandaan komen. Deze soep wordt daar

gegeten in bars en kleine restaurantjes, maar

vooral wordt het aangeraden voor vrouwen net na

de bevalling, om terug op krachten te komen!”

zegt Myriam.

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009

Braziliaanse kippensoep:

Benodigdheden

Bereiding

1 kg hele kip of kippenpootjes en kippenborst

800 g verse of ingevroren maïs

2 middelgrote witte uien, in stukjes

5 teentjes knoflook, fijn gehakt

4 liter water

1 eetlepel gele kurkuma

2 eetlepels extra-virgin olijfolie

zout en peper naar smaak

1 bosje verse peterselie

1 bosje verse lente uitjes

2 blokjes kippenbouillon

Kook de kip in water met de kippenbouillon

en een beetje zout

Haal de kip uit het water, haal de huid eraf,

en haal het vlees van de botjes, en snij in

fijne stukjes

Mix de maïs in een blender met een klein

beetje water en haal het door een grove

zeef om de grote stukjes eruit te halen.

Bak de knoflook en ui in olijfolie in een koekenpan

tot ze goudkleurig zijn en doe de

kurkuma erbij

Doe de kip erbij en laat kort sudderen

Doe de kippenbouillon erbij

Voeg langzaam roerend de maïs erbij,

breng al roerend aan de kook, tot het een

crèmige soep wordt.

Breng op smaak met zout, peper en eventueel

groentebouillon (naar smaak)

Serveer in een kom en strooi de verse peterselie

en lente-uitjes erover

22


Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 23


Wie ben ik: Louiza Erifi

Identy-kit

Ik ben Louiza Erifi, geboren en getogen Mechelaar

en mama van 4 dynamische kindjes…

Als jonge vrouw ben ik altijd geïntrigeerd geweest

door de aanwezigheid van verschillende

culturen in en rond Mechelen en de emancipatie

van de vrouw in het geheel.

Ik heb altijd sympathie gehad voor de werking

van het verenigingsleven en de maatschappelijke

versterking die het met zich meebrengt.

Mensen die door gemeenschappelijke belangen

elkaar ontmoeten om samen voor een maatschappelijk,

emancipatorisch doel te gaan is

enorm nobel.

Op die manier heb ik ook de fundering gelegd

voor de vrouwenwerking Karama.

Karama is een interculturele vrouwenwerking die

het levenslicht heeft gezien in 2002. Met 7 vrouwen,

bijzondere vrouwen, met een immens groot

engagement, is vorm gegeven aan interculturele

ontmoetingen, vrijetijdsaanbod zowel recreatief

als cultureel, educatieve ontmoetingen, taalacti-

Vormingenreeks:

Projectmanagement

De Brusselse koepels van etnisch-culturele

verenigingen slaan de handen in elkaar en organiseren

samen met het Minderhedenforum

het vormingstraject “Projectmanagement”.

Het traject bestaat uit 6 vormingen, gegeven

op zaterdagen van 14u tot 18u. Van maart tot

!!! Schrijf je nu in (bij Ylva of Kebe) voor

de eerste vorming “Visie en Missie”,

op 12 maart in GC De Pianofabriek,

Fortstraat 35, 1060 St Gillis

en 26 maart in GC De Kriekelaar,

Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek.

vering, en nog zoveel meer.

Ik mag echt stellen dat dit een beweging is van

en door vrouwen ter versterking van hun vrouw

zijn, moeder zijn, partner zijn, enz.

Vrouwen die elk op hun beurt het beton vormen

van hun gezin en zij weer de samenhang vormen

van de samenleving.

Gebeten door de verenigingsmicrobe, was de

keuze om verenigingen, alle verenigingen, hoe

klein ook, te mogen versterken, zeer snel gemaakt.

Ik heb zelf mogen ondervinden dat de

kracht van onze samenleving zich in de mens

zelf bevindt. En mensen moeten ondersteund

worden.

Binnen IC, die de kracht van alle naties wilt erkennen,

wil ik me zeker scharen om verenigingen

te versterken om op die manier hun steentje

en het mijne bij te dragen in de samenleving,

onze samenleving!

Louiza Erifi

en met juni komen de visie en missie van uw

organisatie aan bod, we behandelen concrete

subsidiedossiers en boekhoudkundige en andere

financiele vragen. Van september tot en

met november gaat de aandacht naar partners

en samenwerking, communicatietechnieken,

conflicthantering en fondsenwerving.

Voor meer info: 02 5578775 of

ylva.berg@internationaalcomite.be

In samenwerking met Citizenne, met steun van

de Vlaamse GemeenschapsCommissie.

24


Grote opening van Wereldhuis

Bonangana!!

In Sint –Niklaas start dit voorjaar een uniek project:

het “Wereldhuis Bonangana”.

Sofa Touré van onze vereniging Sin Afrika had een

droom. Hij droomde van een ontmoetingsplek in Sint

Niklaas waar iedereen, ongeacht huiskleur, achter-

grond of etnie zich thuis kan voelen. Door Sofa‟s enthousiasme

en werkkracht en dankzij de sterke

schouders van het ACV en ACW – Waas en Dender

werd samen met het Internationaal Comité deze

droom realiteit. Dromen zijn dus niet altijd bedrog!

Daarom nodigen we iedereen uit om op

zaterdag 30 april vanaf 15u.

het lint te komen doorknippen en een kijkje te komen nemen in

ons mooie Wereldhuis Bonangana

De weerman verzekerde ons dat het een prachtige lentedag wordt, en je zal alvast

niet met dorst terug naar huis trekken!

Zo een fantastisch project verdient een sterke opening!

Met de sympathieke financiële steun van:

Samenwerking met Pax Christi

Vlaanderen

Identiteit, migratie en geweldpreventie

Binnen het Internationaal Comité werkt het Platform

voor Russisch sprekenden “Solidariteit” al jaren samen

met Pax Christi Vlaanderen om de situatie van

onze herkomstlanden toe te lichten bij politici en het

brede Belgische publiek. Zo organiseerden wij in het

verleden verschillende ontmoetingsdagen, filmavonden

en conferenties. Met onze Wit -Russische en

Tsjetsjeense vrienden werkte Pax Christi al geruime

tijd intensief samen om de politieke situatie in hun

thuisland beter op de kaart te zetten en om vluchte

lingen uit die landen hier te steunen in hun asiel- en

integratieproces.

Sinds 2010 is deze werking intensiever geworden

dankzij de toekenning van subsidies binnen het programma

“Managers van Diversiteit” van de Vlaamse

overheid.

Dat programma wil de samenwerking en het samenleven

tussen de verschillende nationaliteiten in Vlaanderen

bevorderen en versterken. Pax Christi Vlaanderen

zette samen met de Tsjetsjeense

Gemeenschap Antwerpen en het Koerdisch Instituut

in Brussel een project op rond identiteit, migratie en

geweldpreventie. We laten Annemarie Gielen van

Pax Christi Vlaanderen aan het woord om hierover

meer uitleg te geven:

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 25


IC: Hoe is het begonnen?

Annemarie Gielen: Pax Christi wil haar pijlen niet

alleen richten op verre conflicten, maar ook op spanningen

in ons eigen land. Tijdens ons vredeswerk in

Tsjetsjenen met vluchtelingen uit Tsjetsjenië werd

duidelijk dat, naast de problemen in het thuisland, ook

de problemen hier zwaar wegen op een geslaagd integratieproces.

Wij zijn samen op zoek gegaan naar

manieren om een oplossing te zoeken voor frustratie,

machteloosheid, angst en geweld. Dat heeft geresulteerd

in een aantal projecten, maar de nood is zodanig

groot dat wij samen met hen blijven zoeken naar

middelen om zowel jongeren als volwassenen te bereiken.

Daarna zijn ook de migranten en vluchtelingen

uit de rest van de ex-Sovjet-Unie erbij gekomen,

dankzij het Platform voor Russisch sprekenden

“Solidariteit”, en vluchtelingen uit Koerdisch gebied,

dankzij het Koerdisch Instituut in Brussel.

IC: Hoe pakken jullie dat aan?

Annemarie Gielen: “Wij bieden vorming aan om zowel

jongeren en volwassenen, inclusief de ouders te

leren omgaan met de problemen, die migratie teweeg

brengt. Dat zijn problemen rond de vorming van hun

identiteit, problemen van opvoeding (de oude tradities

tegenover de nieuwe cultuur hier), problemen in de

omgang met Belgen (onbegrip, weinig aansluiting),

enz. De nadruk wordt steeds gelegd op geweldloosheid,

omdat dit de enige duurzame oplossing biedt.”

IC: Is dat niet heel veel werk?

Annemarie Gielen: “Wij proberen zoveel mogelijk

vrijwilligers te betrekken bij de begeleiding van de

workshops, zoals de jongerenbeweging U Move 4

Peace (UM4P) van Pax Christi. Sinds enkele jaren

zijn zij betrokken bij onze projecten met vluchtelingenjongeren.

Enkele van hen hebben ondertussen al veel

ervaring rond het geven van workshops. Enkelen hebben

vorming gevolgd bij het Theater van de Onder-

drukte: door het naspelen van een levensechte situatie

van onderdrukking wordt de problematiek ervan

duidelijker, maar ook de veelheid aan (geweldloze)

oplossingen wordt duidelijker. De jongeren van UM4P

begeleiden de verschillende groepen in het uitwerken

van theaterstukken. Wij vinden het belangrijk dat ook

binnen de partnerorganisaties mensen betrokken zijn

bij wat wij doen: zo leren zij niet alleen iets over de

inhoud, maar maken zij ook kennis met het organiseren

van weekends, kampen, activiteiten, enz.”

IC: Kan je nog eens concreet uitleggen wat jullie

precies doen?

Annemarie Gielen: “Met technieken van de geweldloze

opvoeding geven wij de jongeren en hun begeleiders

de kans om zich veilig te voelen en om na te

denken over hoe conflicten ontstaan, waar agressie

vandaan komt en op welke manieren je een conflict

kan oplossen zonder jezelf weg te cijferen of zonder

de ander tot iets te dwingen. Ook de rechten van de

mens krijgen een plaats, omdat dit het fundament is

waarop onze staat is gebouwd. Via die rechten van

de mens komen we tot het werken rond racisme en

discriminatie: wat is dat eigenlijk en hoe moeten we

daarop reageren. En zijn wij soms zelf niet schuldig

aan racisme en discriminatie? Veelal komen er voorbeelden

naar boven van politieagenten die racistisch

zouden zijn: daarom dat wij specifiek met de politie

contacten aanknopen om met hen in dialoog te gaan.

In 2009 en 2010 zijn we met 20 jongeren naar de

politieschool van Vlaams-Brabant getrokken (zie

foto).

Tenslotte is de dialoog tussen de jongeren en de ouders

erg belangrijk. Wij horen van beide groepen dat

er hier een groot probleem ligt. Daarom organiseren

wij binnenkort enkele avonden rond deze thematiek.”

Contact nemen met Pax Christi?

annemarie.gielen@paxchristi.be

of 03/225.10.00

Galina Matushina


Ontmoetingsreceptie

voor alle bestuursleden van IC:

IC gaat vreemd op 28 mei!

Wil je graag proeven van al het vreemde in elk van ons?

Geraak je in extase van interculturele lekkernijen?

Kom dan 28 mei 2011 naar onze Ontmoetingsdag

In de Lindepoort, Begijnestraat 18 te Mechelen vanaf 13u.

Gelieve in te schrijven bij je educatieve medewerker!

Laat ons allen vreemd gaan, DOE HET MET HET IC!

Contactgegevens

REDACTIE

Lode DRAELANTS

Anniek NAGELS

Aïcha BOUHARRA

Fatmagul DINC

Ariana BARKU

Aga CHOLEWA

Stefany GIGLIO

Sevinc DONMAZ

Galina MATUSHINA

Hulnara KHAYNUS

Naira VARDANIAN

Pavel RADJUK

Vera MIRONOVA

Rachida ACHAHBAR

Ylva BERG

Ibrahim KEBE

Hakan KILIC

LAY -OUT: Lutgarde Goemans

DRUKWERK: Christelijke Mutualiteit

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Lode Draelants

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

MAILADRESSEN INTERNATIONAAL COMITÉ

lode.draelants@internationaalcomite.be

anniek.nagels@internationaalcomite.be

aicha.bouharras@internationaalcomite.be

fatmagul.dinc@internationaalcomite.be

ariana.barku@internationaalcomite.be

aga.cholewa@internationaalcomite.be

stefany.giglio@internationaalcomite.be

sevinc.donmaz@internationaalcomite.be

galina.matushina@internationaalcomite.be

hulnara.khaynus@internationaalcomite.be

naira.vardanian@internationaalcomite.be

pavel.radjuk@internationaalcomite.be

vera.mironova@internationaalcomite.be

rachida.achahbar@internationaalcomite.be

ylva.berg@internationaalcomite.be

ibrahim.kebe@internationaalcomite.be

hakan.kilic@internationaalcomite.be

AFGIFTEKANTOOR: 3500 Hasselt

MAILCENTER

Tel.: 011 29 09 17

Fax: 011 22 99 14

E-mail: info@internationaalcomite.be

Arena, vzw Internationaal Comité, maart 2011 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!