20.09.2013 Views

2007-2008 - Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

2007-2008 - Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

2007-2008 - Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Verkeersslachtoffers

Kerkuilen sneuvelden massaal in 2007/2008

51


52

Kris Degraeve

Verkeersslachtoffers

Verkeersslachtoffers

Kerkuilen sneuvelden massaal in 2007/2008

Het jaar 2007 was voor de Kerkuil een topjaar. Officieel bereikten we dat jaar weliswaar

net niet de kaap van 1.000 broedgevallen, in het veld was dat ongetwijfeld wel het geval.

Vele pulli zochten in het najaar van 2007 een eigen stek. Welke weerslag zou deze piek

hebben op het aantal verkeersslachtoffers tijdens deze periode? Alles viel nog wel mee,

dachten we eind 2007. Er vielen amper verkeersslachtoffers. De situatie veranderde compleet

vanaf januari 2008. De Kerkuilen vielen als vliegen tijdens de eerste vier maanden

maar ook het najaar van 2008 kleurde zwart.

Meldingen

Met net geen vijftig meldingen in 2007 viel

alles reuze mee. Het aantal was vergelijkbaar

met 2004 (47) maar opvallend minder

dan 2005 (63), toen de Kerkuilen hun

vorige hoogtepunt beleefden. De vele

aantal meldingen 2002-2008

pulli die in 2007 uitgevlogen waren, hadden

blijkbaar zonder veel omzwervingen

langs onbekend gebied (met alle risico’s

van dien) een vaste stek kunnen verwerven.

2008 werd een compleet ander verhaal

want vanaf de winter tot in het vroege

voorjaar als tijdens de herfst vielen er ont


foto: Kris Degraeve

zettend veel kerkuilenslachtoffers. De teller

bleef maar stijgen en klokte op 31 december

2008 uiteindelijk af op maar liefst

184 geregistreerde verkeersslachtoffers,

wat een stijging betekende van 276%.

Vinddatum

In de winter en het voorjaar van 2007

vielen er opvallend weinig slachtoffers,

wat enigszins logisch was na een minder

goed kerkuilenjaar in 2006. Enkel

in maart was er een kleine piek waar te

nemen met wellicht vooral mannelijke

slachtoffers die ietwat onstuimig tewerk

gingen bij de jacht op prooien voor het

vrouwtje. Kwam er een piek in het najaar

na het lange broedseizoen 2007? Neen,

van een spectaculaire stijging van het

aantal slachtoffers in het najaar (oktoberdecember)

was er geen sprake. Er was

weliswaar een verhoging vast te stellen

maar toch beperkter dan bijvoorbeeld

in het najaar van 2005, het vorige piekjaar

bij de Kerkuilen. Dit betekende wellicht

dat de voedselsituatie in het najaar

van 2007 nog redelijk stabiel was zodat

de vele jonge Kerkuilen niet massaal aan

het zwerven gingen op zoek naar betere

voedselsituaties. Vaak eindigden deze

omzwervingen langs de bermen van

(autosnel)wegen als ultiem maar nefast

redmiddel.

53

Verkeersslachtoffers


54

Dat die omslag er misschien zou komen

met zo’n hausse aan pulli kon men verwachten

maar eind 2007 dacht men in

kerkuilenland dat we zonder ‘kleerscheuren’

naar het volgende broedseizoen

konden schuiven. De voedselsituatie

sloeg blijkbaar compleet om rond Nieuwjaar

2008, met alle gevolgen van dien.

Kerkuilen gingen en masse zwerven en

sneuvelden bij bosjes langs de autosnelwegen.

Wat volgde, waren vier gitzwarte

maanden voor de Kerkuil, vooral langs

de autosnelwegen, met gemiddeld bijna

twintig geregistreerde verkeersslachtoffers

per maand! Tijdens het broedseizoen

daalden de cijfers uiteraard maar

de aantallen bleven nog steeds hoog in

vergelijking met de corresponderende

maanden uit voorgaande jaren. Vanaf

september gingen de cijfers terug de

2

jan

20

1

Verkeersslachtoffers

22

7

16

2

21

hoogte in (17 verkeersslachtoffers) maar

de zwartste maand tot nu toe beleefden

wij in de maand oktober 2008 met maar

liefst 26 noteringen van verkeersslachtoffers.

Daarna daalden de cijfers gelukkig

terug: 18 in november en 8 in december.

Provincie

Vinddatum 2007 + 2008

3

7

1

8

Net zoals de vorige jaren vielen de meeste

verkeersslachtoffers in de provincie

Antwerpen met 40 tot 46% van de totaliteit.

Bijna even traditioneel volgde de

provincie West-Vlaanderen als tweede

(24% in 2007, 19% in 2008) ondanks het

beduidend minder aantal broedgevallen

in deze provincie maar wel met een autosnelweg

die dwars door de kustpolders

trekt. In 2007 bleven de andere provin-

3

11

6

10

2

17

9

26

2007 2008

febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec

7

18

6

8


cies wat achter op deze twee koplopers

(vooral Oost-Vlaanderen op met amper

twee meldingen) maar in 2008 werden

bijvoorbeeld uit Vlaams-Brabant maar

liefst 29 slachtoffers (16%) gemeld, ook

in Limburg noteerden we een ongekend

hoog aantal (21 kadavers of 11%).

De oorzaak van de ‘lagere’ cijfers van

de andere provincies is waarschijnlijk te

verklaren door het feit dat de autosnelwegen

in deze provincies minder ‘open’

gebieden doorsnijden. Maar ook omdat

daar mogelijk minder bereidwillige melders

actief waren. Misschien maakten de

persberichten omtrent de problematiek

van de verkeersslachtoffers een aantal

mensen actiever? De vele nieuwe melders

op het meldpunt wijzen hier alleszins op.

12

West-Vl

35

Aantallen verkeersslachtoffers per provincie 2007 + 2008

2

14

20

foto: Kris Degraeve

85

2007 2008

Oost-Vl Antw Limb Vl-Br

8

21

7

29

55

Verkeersslachtoffers


56

Zwarte wegen

In het zwarte jaar 2008 spanden de twee

meest ‘open’ autosnelwegen, enerzijds

de E-34 in Antwerpen en anderzijds de

E-40 in West-Vlaanderen, de kroon. Deze

laatste kende het trieste record van 44

dode Kerkuilen op zijn traject in Vlaanderen

terwijl de E-34 kort volgde met 39

slachtoffers. Maar ook andere E-wegen

Verkeersslachtoffers

Zwarte periodes en autowegen

in Vlaanderen kenden hoge mortaliteitscijfers:

de E-314 (8), de E-313 (12) en de

E-19 (10). Samen hebben de zogenaamde

EAR-wegen een aandeel van 67% in de

totaliteit van de geregistreerde verkeersslachtoffers

in Vlaanderen. Eén nationale

weg, namelijk de N-74 in Limburg, kende

ook een hoog aantal kerkuilenslachtoffers:

liefst 8 meldingen kwamen van dat

traject binnen door slechts één melder.


Tenslotte vielen er op de ‘andere’ wegen

(buurtwegen in het Vlaamse land) in 2008

19 kerkuilenslachtoffers.

Wanneer we de combinatie maken tussen

de periodes waarin de verkeersslachtoffers

vallen en de zwarte autowegen, dan

komen we op onderstaande grafiek uit.

Hieruit kunnen we ondermeer afleiden

dat in de eerste maanden van 2008 voor-

al de E-34 de ‘dodenweg’ was, terwijl dit

in het najaar verschoof naar het westen

met de E-40. Het is van belang om bij de

melding van slachtoffers op de autosnelwegen

ook het hectometerpaaltje aan te

geven. Door deze gegevens hebben we

reeds een ‘mooie’ databank aangelegd,

die ons in de toekomst in staat stelt om

zogenaamde ‘black points’ aan te duiden.

57

Verkeersslachtoffers


58

foto: Rollin Verlinde / Vilda

18

Ongeringd

Verkeersslachtoffers

86

9

Geringde Kerkuilen

Het aantal ‘met zekerheid geringde verkeersslachtoffers’

daalde van 45% in 2007

tot 31% in 2008. Sinds vorig jaar moet de

melder op het meldpunt een keuze maken

tussen ‘met zekerheid ongeringde’

Kerkuilen en ‘onbekend’ (wanneer verificatie

niet mogelijk was wegens te druk

verkeer). Dit had tot gevolg dat deze laatste

categorie sterk gestegen is. Het aantal

uit Nederland geringde Kerkuilen blijft

zeer laag: twee vogels in 2008, het jaar

voordien slechts één. Gelukkig blijven

ook de Kerkuilen met gesloten kweekringen

beperkt. In 47% van de gevallen kon

vorig jaar worden vastgesteld dat de

gevonden Kerkuil niet geringd was. Het

aantal ongeringde Kerkuilen wekt soms

verwondering bij sommige medewerkers

die intensief hun pulli ringen. Dit

kan lokaal/regionaal soms het geval zijn

maar dit geldt niet voor heel Vlaanderen.

Bovendien zijn sommige locaties onbereikbaar

of gewoonweg onbekend bij de

Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, wat uiteraard

heel wat ongeringde vogels oplevert.

Geringde verkeersslachtoffers 2007 + 2008

42

19

51

Onbekend België Nederland Kweekring

1

2

2007 2008

2

3


foto: Kris Degraeve

Melders

Dank aan volgende personen die één of meerdere kerkuilslachtoffers meldden op ons meldpunt:

Carlo Verheyen (57), Kris Degraeve (19), Kristof Denys (15), Ludo Smets (11), Philippe Smets (11),

VOC Herenthout (9), Patrick Schuurmans (8), Stany Cerulis (7), Johan Versmissen (7), Herman

Berghmans (5), Eddy D’Huyvetter (5), Ronny Huybrechts (3), André Vanmarsenille (3), Armand

Destombes (2), Marc Herremans (2), Paul Laeveren (2), Bart Mulkens (2), Marcel Peeters (3),

Paul Segers (2), Joris Bosmans, Jonas Deconinck, Renaat Jacbos, Bart Piette, Marcel Pottier,

Jan Rodts, Niko Van Wassenhove, Eddy Vandenbouhede, Maciej Sobieraj, Jan Purnot, Bram Van

Duyck, Jef De Pooter, Ludo Leper, Sofie Butaye, Isabelle Respillaux, Carine Richerzhagen, Rudi

Oyen, Kristof Van Breedam, Christophe Houthoofd, Dirk Braem, VOC Malderen, Luc De Muynck,

Joren Stynen, Stijn Boenders, Willy Lemmens, Johan De Meirsman, Joris Elst, Wegpolitie Zone

Meer, Simonne Janssen, Luc Lemmens, Regis Nossent, Johan Lefebvre, Pieter Dhaluin, Wim

Verheyen, Ivan Steenkiste, Hendrik van de Sande, Christine Vanhellemont, Walter Wackenier, Rik

De Baere, Danny Vander Beken, Rudi Mallaerts, Sigri Vandeweyer, Désiré Vanautgaerden, Wim De

Bock, Luc Damen, Jos Van Kerckhoven, J. Roosbroeckx, Johan Vandeplas, Jan Dermauw, Johannes

Jansen, G. Boelens, Walter Hamelinck, Kristof De Ketelaere, Rémar Erens, Els Van Looy, Alain

Kerwyn, Aurel Vande Walle, Walter De Smet, Swa Heylen, Claude Velter, Dieter Heylen, Werner

Langhmans, Norbert Claeyssens, Eric Niville, Bert Hoeyberghs.

59

Verkeersslachtoffers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!