20.09.2013 Views

Marketing - KHLim

Marketing - KHLim

Marketing - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ECTS-FICHES<br />

PBA BEDRIJFSMANAGEMENT<br />

Afstudeerrichting<br />

MARKETING<br />

Fase 1<br />

Academiejaar 2011-2012


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Juridische vorming<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 7<br />

• Examencontract: ja<br />

Rechtsbegrippen / Burgerlijk recht<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 42<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ann Coolen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1a Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A1b Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A1e Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

Inhoud<br />

Herkent een probleemsituatie<br />

Verzamelt relevante informatie<br />

Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria<br />

Het onderdeel Rechtsbegrippen / Burgerlijk Recht bestaat uit twee grote onderdelen:<br />

- in een eerste deel zal je de principes over de grondwettelijke inrichting van België (de<br />

verschillende machten) en internationale instellingen leren;<br />

- in een tweede deel maak je kennis met de drie klassieke delen van burgerlijk recht: personen-<br />

en familierecht, zakenrecht en verbintenissenrecht.<br />

Deze delen worden aangevuld met rechtsbegrippen en principes van procesrecht. Zo leer je de<br />

burgerrechtelijke redeneringswijze begrijpen.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek VRG Codex 2011-2021, Kluwer uitgave, ISBN onbekend<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Ja<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 90 % …. % 10 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % …. % …. % 100 %<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Handels- en economisch recht<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ann Coolen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1a Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A1b Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A1e Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

Inhoud<br />

…<br />

…<br />

Herkent een probleemsituatie<br />

Verzamelt relevante informatie<br />

Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria<br />

Het onderdeel Handels- en economisch recht is op te delen in 10 hoofdstukken.<br />

Zo zal je kennis maken met de fundamentele elementen van het handelsrecht.<br />

De bronnen van het handelsrecht, de voornaamste bewijsmiddelen, de daden van koophandel,<br />

handelaars en hun<br />

verplichtingen, handelshuur en de handelszaak komen onder andere aan bod. Ook intellectuele<br />

rechten worden besproken.<br />

In het ondernemingsrecht maak je kennis met vennootschappen, handelstussenpersonen en<br />

ondernemingen in moeilijkheden.


In het marktrecht bespreek je onder andere de wet op de handelspraktijken en de wet<br />

consumentenkoop.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek VRG Codex 2011-2012, Kluwer uitgave, ISBN onbekend<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 90 % …. % 10 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans:<br />

Toelichting<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % …. % …. % 100 %<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Nationale en internationale economie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 6<br />

• Onderwijstaal: Nederlans<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 70<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Annita Dalemans, Kerry Cuypers<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1a Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A1b Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A6b Kwaliteitsvol handelen om door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

A8a Initiatief nemen en de impact darrvan<br />

inschatten<br />

A9b De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk en in minstens 3<br />

vooraf gespecificeerde talen<br />

Inhoud<br />

Volgende aspecten zullen in de cursus behandeld worden:<br />

- Wat is economie?<br />

- Economische kringloop<br />

- Economische groei<br />

- Inflatie<br />

- Arbeidsmarkt<br />

- Economie en overheid<br />

- Geld en financiële instellingen<br />

- Internationale handel<br />

- Sociale economie<br />

- Consumentengedrag<br />

- Producentengedrag<br />

- Marktwerking<br />

Herkent een probleem / situatie<br />

Verzamelt relevante informatie<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog<br />

voor details, ook onder tijdsdruk<br />

Ziet werk, problemen, oplossingen,<br />

kansen en alternatieven<br />

Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Ja<br />

Deelexamen:Ja<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel 1 …% …. % …. % … %<br />

Evaluatie deel 2 …% …. % 10 % … %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: tweede kans mogelijk: 100% schriftelijk examen


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Algemeen boekhouden<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 7<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 84<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Brigitte Cuypers<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

Inhoud<br />

a. Herkent een probleem/situatie<br />

b. Verzamelt relevante informatie<br />

c. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog<br />

voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

- algemene principes inzake boekhouden (boekhoudwetgeving, boekhoudprincipes,<br />

boekhoudmethodes)<br />

- het boeken van de meest courante verrichtingen (commerciële en financiële verrichtingen,<br />

inventarisverrichtingen…) volgens het systeem van dubbel boekhouden<br />

- verdere studie van de belangrijkste rubrieken van de jaarrekening<br />

- het bestuderen van de link tussen geboekte verrichtingen en de BTW-aangifte


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Algemeen Boekhouden NU 1, C. Van Liedekerke, G. Walraevens, Uitgeverij De Boeck, 12de editie<br />

(2010), ISBN 9789045532455<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Ja<br />

Deelexamen:Ja (einde eerste semester)<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 40 % …. % …. % 40 %<br />

Evaluatie deel2 60 % …. % …. % 60 %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

MAR<br />

2 e examenkans: 100% schriftelijk examen over de volledige leerstof van het academiejaar (geen<br />

overzetting van deelcijfer mogelijk)


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Beschrijvende statistiek<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Brigitte Cuypers, Kerry Cuypers, Annita Dalemans, Fanny Thomassen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1a<br />

A1b<br />

A6b<br />

Inhoud<br />

Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering.<br />

Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering.<br />

Kwaliteitsvol handelen door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken.<br />

Herkent een probleem/situatie.<br />

Verzamelt relevante informatie.<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met ook<br />

voor details, ook onder tijdsdruk.<br />

Volgende onderdelen zullen uitvoerig behandeld worden:<br />

- De verschillende fases van een statistisch onderzoek.<br />

- De grafische voorstelling van gegevens.<br />

- De berekening en interpretatie van kengetallen van waarnemingen en frequentieverdelingen.<br />

- De normaalverdeling.<br />

- De analyse van historische tijdsreeksen.<br />

- Het verband tussen 2 numerieke variabelen d.m.v. correlatie en regressieanalyse.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % …. % …. % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Formularium<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Toegepaste informatica<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 42<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Dirk Janssens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.6.b. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en<br />

nauwkeurig te werken<br />

Inhoud<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met het<br />

oog voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

- introduceren van Typ-Top (10-vingerblind kunnen tikken) als zelfstudiepakket<br />

- presentatie<br />

- hardware en software in een notendop<br />

- tekstverwerking: basis- en gevorderd gebruik - tabulator - kop- en voetteksten - secties indelen -<br />

stijlen definiëren, wijzigen en toepassen - tabellen - opmaak kopiëren - pagina-indeling aanpassen -<br />

voet- en eindnoten - overzichtsweergave - tekstkolommen - randen en arcering - sjablonen maken en<br />

toepassen - inhoudstafels en trefwoordenregister - figuren invoegen - …<br />

- rekenbladen: basisgebruik: - gegevens invoeren en reeksen maken - formules en adressen - opmaak<br />

en getalnotatie - werkbladfuncties - grafieken - …<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Opdrachten en andere cursussen in elektronische vorm kunnen<br />

afgehaald worden van het netwerk of Internet.<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma Typ-top/PowerPoint/Excel/Word<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Ja/nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 85 % 15 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: 100 % mondeling examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Communicatieve vaardigheden<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 12<br />

• Examencontract: Nee<br />

Communicatieve vaardigheden Nederlands: algemene<br />

vaardigheden<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Bert De Roo, Esther Desair, Liesbet Moons<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.6. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken.<br />

A.9.<br />

Inhoud<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in minstens drie vooraf<br />

gespecificeerde talen.<br />

b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog<br />

voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk.<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag).<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat.<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit.<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd.<br />

Vier grote items worden tijdens de lessen behandeld, ingeoefend en/of getest:<br />

1. spelling;<br />

2. woordenschat (zelfstudiepakket);<br />

3. tekstanalyse en tekstopbouw (bouwplannen en spreekschema’s);<br />

4. presenteren (verzamelen bronnenmateriaal en opmaken spreekschema’s, korte<br />

spreekoefeningen, gebruik van multimedia en lichaamstaal).


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek (Spel(l)enderwijs)<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s (verspreid via Toledo)<br />

Softwareprogramma (onder voorbehoud: SNS, uitgeverij Plantyn, via Toledo)<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften (afhankelijk van de afstudeerrichting, als bronnenmateriaal voor de presentatie)<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 0 % 0 % 100 % 100 %<br />

Weging van de onderdelen:<br />

Woordenschat 17%<br />

Spelling 24%<br />

Tekstanalyse<br />

Tekstanalyse<br />

Tekstopbouw<br />

14%<br />

10%*<br />

24%<br />

Presenteren<br />

Oefenmomenten<br />

Individuele presentatie<br />

10%<br />

25%<br />

35%<br />

* De student dient een schriftelijke examenopdracht in aan het begin van de examenperiode. Dit<br />

indienmoment wordt samen met de andere examens ingepland. Indienen buiten dit geplande moment<br />

is niet mogelijk.<br />

Omwille van de voortdurende evaluatie, is een examencontract voor dit deelopleidingsonderdeel niet<br />

mogelijk. Wel kunnen alle onderdelen in 2 de kans worden afgelegd (zie onderaan).


Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans: voor tekstopbouw dient de student een opdracht in<br />

aan het begin van de examenperiode, de andere items worden op de examendag getest, met<br />

inbegrip van een nieuwe individuele presentatie. De afzonderlijke onderdelen behouden<br />

dezelfde weging als voor de eerste examenkans (zie boven), het presentatiemoment telt voor<br />

35% van het eindtotaal.<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Communicatieve vaardigheden Nederlands: handelscorrespondentie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 14<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Bert De Roo, Esther Desair, Liesbet Moons


Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.7.<br />

A.9.<br />

Inhoud<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in minstens drie vooraf<br />

gespecificeerde talen.<br />

a. Leeft zich in de situatie van anderen in.<br />

b. Verdiept zich in de situatie van klanten.<br />

c. Luistert actief (naar klachten, problemen en<br />

wensen van klanten).<br />

e. Communiceert adequaat met klanten.<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag).<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat.<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit.<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd.<br />

Inleidend wordt tijdens de lessen enerzijds aandacht besteed aan veelgemaakte fouten bij<br />

briefwisseling in het algemeen en handelscorrespondentie in het bijzonder, met daarnaast aandacht<br />

voor elektronische communicatie. Anderzijds behandelen we de meest recente BIN-normen voor<br />

schriftelijke communicatie.<br />

Hierna werken de studenten in een bedrijvencarrousel alle stappen van een handelstransactie af<br />

(prijsaanvraag, offerte, tegenofferte, klachtenbrief, …). Van elke behandelde brief bestuderen we<br />

klassikaal goede en slechte voorbeelden, waarbij we samen bouwplannen opmaken.<br />

Elke student maakt steeds een brief namens het bedrijf waarvoor hij “werkt”. Van elke student worden<br />

een aantal brieven verbeterd en gequoteerd. Het gemiddelde van de scores geldt als eindcijfer.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek: (BIN-normen Efficiënte communicatie, VVKSO, Uitg. LICAP, ISBN 90 6858 6513)<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s (verspreid via Toledo)<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus met aanvullend bedrijfsinformatie voor de bedrijvencarrousel<br />

(Vak)tijdschriften (afhankelijk van de afstudeerrichting, als bronnenmateriaal voor de presentatie)<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 0 % 0 % 100 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Eigen syllabus met gecorrigeerde brieven<br />


2 e examenkans: voor de tweede examenkans werkt de student tijdens de zomermaanden<br />

zelfstandig aan een portfolio met een viertal brieven (opdracht op Toledo). Dit portfolio wordt<br />

afgegeven bij aanvang van de examenperiode. Het gemiddelde resultaat voor deze brieven<br />

geldt als eindcijfer.<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Communicatieve vaardigheden Frans<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Onderwijstaal: Frans<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 56<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ghislaine Decerf, Katrien Lannoy, Karen Vandeurzen, Martine Janssens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.9<br />

Inhoud<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in minstens drie vooraf<br />

gespecificeerde talen<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

- grammatica: De volgende grammaticale thema’s zal je doornemen, herhalen en inoefenen<br />

doorheen het jaar: le verbe, les numéraux, l’article, le substantif et l’adjectif qualificatif, les<br />

adjectifs et les pronoms indéfinis, les adjectifs et les pronoms possessifs, les adjectifs et les<br />

pronoms démonstratifs, la traduction de “Het is”, les pronoms personnels, les pronoms relatifs, la<br />

question, la comparaison.<br />

- teksten: Actuele teksten met economisch zakelijke inhoud dienen als uitgangspunt bij dit<br />

onderdeel. Bij het analyseren van teksten verrijk je je woordenschat en leer je discussiëren over<br />

een bepaald onderwerp.<br />

- persoonlijk werk: Je krijgt een bundeltje van vijf zakelijke teksten. Je moet in staat zijn hierover<br />

vlot te praten en je eigen mening te verwoorden. In groepjes krijg je een onderwerp van algemeen<br />

maatschappelijke of meer zakelijke aard. Je legt een woordenschatlijst aan en je stelt een aantal<br />

vragen rond dit onderwerp op, ter voorbereiding van een debat.<br />

- woordenschat: Je krijgt algemene en economische woordenschatlijsten. Je moet in staat zijn de<br />

woordenschat te verwerken en vlot te gebruiken.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Bescherelle, De kunst van het vervoegen, Didier Hatier > zie boekenlijst. Minigram, Plantijn > zie<br />

boekenlijst. Vocabulaire 2000, Plantijn > zie boekenlijst.<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma: Teach 2000, Plurilingua<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % 25 % 75 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: mondeling examen (25%) + schriftelijk examen (75%)<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Communicatieve vaardigheden Engels: examen<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Engels<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Esther Desair, Romy Di Costanzo, Sara Geyskens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A9<br />

Inhoud<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan<br />

(inclusief non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

Je leest en discussieert over economisch-zakelijke teksten en onderwerpen. Bij het analyseren van<br />

teksten verrijk je je woordenschat en leer je discussiëren over een bepaald onderwerp.<br />

Luisteroefeningen over economische onderwerpen. Grammatica: functionele oefeningen op het<br />

gebruik van de tenses etc.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % …. % …. % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Communicatieve vaardigheden Engels: permanente evaluatie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Engels<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Esther Desair, Romy Di Costanzo, Sara Geyskens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A9<br />

Inhoud<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen<br />

…<br />

…<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan<br />

(inclusief non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

- Groepsdiscussies: je selecteert artikels over een onderwerp van algemeen-maatschappelijke<br />

of zakelijke aard uit Engelstalige kranten en/of tijdschriften. Je moet in staat zijn hierover vlot<br />

te praten en je eigen mening te verwoorden. Je legt een woordenschatlijst aan en je stelt een<br />

aantal vragen rond dit onderwerp op, ter voorbereiding van een debat in kleine groepjes.<br />

- Presentaties: in groepjes bereid je een economisch-zakelijke presentatie voor. Je moet in<br />

staat zijn om samen met medestudenten deze presentatie op een professionele manier in het<br />

Engels geven.<br />

- Woordenschat: hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 23, 24 uit 'Thematische Woordenschat Engels voor<br />

Handel en Economie'


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie, Intertaal, ISBN 978 90 5451 1069<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % 100 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: Mondeling examen (presentatie, discussies) en schriftelijk examen<br />

(‘Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie')<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Communicatieve vaardigheden Duits<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Onderwijstaal: Duits<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 56<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Romy Di Costanzo<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A9<br />

Inhoud<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in het Duits<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag)<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

De Duitse taal wordt op basisniveau grammaticaal en lexicaal bestudeerd.<br />

Deze theoretische studie wordt actief geïntegreerd in een bestendige training van de receptieve<br />

(luisteren - lezen) en productieve (spreken - schrijven) communicatieve vaardigheden.<br />

Grammatica en lexicon zijn middel tot taalvaardig handelen; ze zijn geen doel op zich.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

(1) Kontext. Woordenschat met oefeningen Duits, E. Tschjirner u.A., uitg. INTERTAAL, ISBN 978 94<br />

6030 0165<br />

(2) D. Macaire und G. Nicholas. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Grundstufe. Intertaal- Klett Edition<br />

Deutsch, Amsterdam/Antwerpen, 1999 (of recentste uitgave), ISBN: 978 90 5451 0116<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 70 % % 30 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


2 e examenkans: zie eerste examenkans: alle items uit de eerste examenkans worden opnieuw<br />

getoetst, voor 100% van het totale eindcijfer. Het percentage voor permanente evaluatie uit de<br />

eerste examenkans valt weg.<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – <strong>KHLim</strong>-op<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Examencontract: Nee<br />

<strong>KHLim</strong>-op: Taal en methodologie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: Niet van toepassing<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Bert De Roo, Lieve Delahaye, Esther Desair, Liesbet Moons, Romy Di Costanzo en<br />

mediatheekmedewerkers.<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A2<br />

A5<br />

Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

a. Stelt zijn eigen functioneren en de<br />

werking van de organisatie in vraag<br />

b. Herkent sterktes en zwaktes in het<br />

eigen functioneren en de werkomgeving<br />

c. Formuleert verbeterpunten<br />

d. Stuurt eigen aanpak bij op basis van<br />

feedback en nieuwe inzichten<br />

e. Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden<br />

a. Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat (vb<br />

uitwisselen van informatie en<br />

informatiedelen)<br />

b. Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of<br />

voor het eigen deel van het teamwerk<br />

c. Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken<br />

met de persoonlijke mening


Inhoud<br />

d. Heeft een open houding (geeft en<br />

aanvaardt feedback en kritiek; houdt<br />

rekening met de mening van anderen)<br />

e. Bevordert de teamgeest (vermijdt<br />

spanningen, enthousiasmeert en sluit<br />

compromissen)<br />

- Introductie studiecentrum, OLIB en databanken<br />

- initiatie zoekstrategieën op het internet<br />

- initiatie correcte elektronische communicatie<br />

- monitoraat taalvaardigheden Nederlands (indien niet geslaagd voor screening)<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % 100 % 100 %


Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: zie 1 ste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

<strong>KHLim</strong>-op: Project hoofdvakken<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: Niet van toepassing<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): vakdocenten<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A2<br />

Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...<br />

a. Stelt zijn eigen functioneren en de<br />

werking van de organisatie in vraag<br />

b. Herkent sterktes en zwaktes in het<br />

eigen functioneren en de werkomgeving<br />

c. Formuleert verbeterpunten<br />

d. Stuurt eigen aanpak bij op basis van<br />

feedback en nieuwe inzichten


A5<br />

Inhoud<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

- beroepenpanel<br />

- bedrijfsbezoek(en)<br />

- project gerelateerd aan één van de hoofdvakken<br />

e. Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden<br />

a. Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat (vb<br />

uitwisselen van informatie en<br />

informatiedelen)<br />

b. Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of<br />

voor het eigen deel van het teamwerk<br />

c. Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken<br />

met de persoonlijke mening<br />

d. Heeft een open houding (geeft en<br />

aanvaardt feedback en kritiek; houdt<br />

rekening met de mening van anderen)<br />

e. Bevordert de teamgeest (vermijdt<br />

spanningen, enthousiasmeert en sluit<br />

compromissen)<br />

<strong>KHLim</strong>-op is een geheel van activiteiten die je als eerstejaars maximaal moeten leren inspelen op de<br />

eisen die het hoger onderwijs aan je stelt. Je legt er een basis voor enkele van de algemene<br />

competenties die je als jong professional zal moeten aanwenden. Ook voor de beroepsspecifieke<br />

competenties leg je de eerste fundamenten: Je verzamelt in groep de informatie die relevant is voor<br />

de geïntegreerde opdracht van je project en verwerkt deze tot een verslag dat je in je portfolio steekt.<br />

Je maakt daarbij gebruik van de moderne technologie om informatie te kunnen vinden op het internet,<br />

je gebruikt OLIB om snel de juiste naslagwerken te vinden in het studiecentrum en je kiest de gepaste<br />

software om een werkstuk verzorgd vorm te geven.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % 100 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: zie 1 ste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


ECTS-FICHES<br />

PBA BEDRIJFSMANAGEMENT<br />

Afstudeerrichting<br />

MARKETING<br />

Keuzetraject KMO-management<br />

Fase 1<br />

Academiejaar 2011-2012


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, keuzetraject KMO-management<br />

1e opleidingsfase – Inleiding tot de marketing<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Kerry Cuypers<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.7 Klantgericht denken en handelen b. Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Inhoud<br />

- Betekenis van het begrip marketing<br />

- Bedrijfsstrategie en marketingbeleid<br />

- De marketingomgeving<br />

- Marktsegmentatie, doelgroepkeuze en positionering<br />

- Product- en assortimentsbeleid<br />

- Prijsbeleid<br />

- Distributiebeleid<br />

- Promotiebeleid<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

<strong>Marketing</strong>, de essentie, P. Kotler & G. Armstrong, uitg. Pearson Education,editie 9<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 90 % …. % 10 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: 100% schriftelijk examen


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, keuzetraject KMO-management<br />

1e opleidingsfase – BTW<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deel opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 6<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 56<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Rudi Vandewal<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.<br />

2.1 Beheersen en toepassen van de<br />

fiscale en parafiscale wetgeving<br />

2.2 Vervullen van fiscale verplichtingen<br />

en beheren van fiscale dossiers<br />

(verzamelen, consulteren, actuele<br />

wetgeving opvolgen, aangiften invullen)<br />

2.3 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid<br />

a. Herkent een probleem/situatie<br />

b. Verzamelt relevante informatie<br />

c. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

d. Stelt relevante vragen<br />

e. Beargumenteert een standpunt<br />

op basis van relevante criteria<br />

a. ficale cases/vraagstukken oplossen,<br />

rekening houdend met fiscale en<br />

parafiscale wetgeving, rechtsleer en<br />

rechtspraak<br />

b. fiscale optimalisaties voorstellen en<br />

uitvoeren<br />

a.verzamelen en opstellen van de nodige<br />

stukken voor het toepassen de fiscale<br />

wetgeving.<br />

b. gebruiken van de gepaste (digitale)<br />

formulieren en documenten<br />

c. hanteren van de fiscale procedures<br />

a. advies formuleren bij<br />

managementbeslissingen op korte en<br />

lange termijn


Inhoud<br />

1. Inleiding - Historiek - Kenmerken<br />

BTW - Binnenland<br />

2. BTW-Belastingplichtige (Soorten en kenmerken)<br />

3. Verplichtingen BTW-BP<br />

4. Oefeningen (BP + Toevallige BP + Buitenlandse BP + Voertuigen)<br />

5. Levering van Goederen (plaats, tijdstip, Art 12, oefeningen)<br />

6. Diensten (Art 18, plaats van de dienst, oefeningen)<br />

7. Aftrek BTW (+ oefeningen)<br />

8. Herzieningen (versus Onttrekkingen , oefeningen)<br />

9. Maatstaf van Heffing (+ Art 19 + oefeningen)<br />

10. Tarieven (+ oefeningen)<br />

BTW - Buitenland<br />

11. Invoer (+ oefeningen)<br />

12. Uitvoer (+ oefeningen)<br />

13. VIL, BIV, Overbrengingen,VEDV, Groep van 4, Speciale regelingen (+ oefeningen)<br />

14. Geïntegreerde toepassing<br />

BTW – Aangiften<br />

15. Twee zeer uitgebreide oefeningen (overgang van belastbare feiten naar de roosters van de<br />

BTW-aangiften)<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Praktisch BTW-recht S. Ruysschaert Uitg. De Boeck<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Ja<br />

Deelexamen: Nee


Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 80 % % 20 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: 100 % schriftelijk examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, keuzetraject KMO-management<br />

1e opleidingsfase – Human Resources Management<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Annelies Bakos<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie<br />

A1<br />

A2<br />

A4<br />

A6<br />

door middel van persoonlijke voorbereiding van HR-gerelateerde teksten je<br />

professionele competentie door zelfstudie en navorming ontwikkelen;<br />

door de bewustwording van het bestaan van verschillende bedrijfsculturen en types<br />

van mensen, flexibel en creatief omgaan met multiculturele aspecten in de<br />

werkomgeving en bij cliënteel;<br />

door groepsgesprekken en groepswerkjes als volwaardig teamlid optreden;<br />

door het lezen en becommentariëren van actuele teksten en theorieën kritisch<br />

reflecteren over het werk en de werkomgeving<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie<br />

2.1<br />

5.1 tot 5.5<br />

6.1.<br />

informatiebeheerder<br />

- zelfstandig en in groep beroepsspecifieke opdrachten kunnen uitvoeren (o.a.<br />

persoonlijke voorbereiding & klas- en groepsdiscussies);<br />

- in staat zijn diverse informatiebronnen op te sporen en relevante én volledige<br />

gegevens te verzamelen en te raadplegen (in functie van het lezen van en kritisch<br />

becommentariëren van teksten);<br />

coördinator<br />

door de kennis van de humanresourcesmanagementhouding, de uitvoerende<br />

organisatie op middenkaderniveau mee kunnen coördineren, de effectiviteit en<br />

efficiëntie van uitgevoerde plannen mee kunnen (bij-)sturen en controleren en<br />

tactische beslissingen uitvoeren en je hiervoor zelfstandig of in team kunnen<br />

organiseren;<br />

beleidsondersteuner, -adviseur en –maker,<br />

vanuit het bewustzijn van het belang van de human resources, het bedrijfsbeleid<br />

ondersteunen en het beleid helpen optimaliseren .


Inhoud<br />

- algemene introductie op het hedendaagse HRM:<br />

- recruteren en selecteren van personeel<br />

- introductie en integratie van nieuwe medewerkers<br />

- prestatiemanagement en ontwikkeling<br />

- competentiemanagement<br />

- beloning en waardering<br />

- HR organisatie<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Handboek: Caers Ralf, Inleiding HRM, Praktische kennis wetenschappelijk onderbouwd. Intersentia,<br />

2008, ISBN 978-90-5095-833-2<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % 80 % 20 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %


Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans


ECTS-FICHES<br />

PBA BEDRIJFSMANAGEMENT<br />

Afstudeerrichting<br />

MARKETING<br />

Keuzetraject <strong>Marketing</strong><br />

Fase 1<br />

Academiejaar 2011-2012


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, keuzetraject <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Inleiding <strong>Marketing</strong><br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig<br />

• Studiepunten: 8<br />

• Onderwijstaal: Nederlans<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 70<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ilse Bollens, Dirk Janssen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

AC2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

streven naar levenslang leren<br />

AC7 Klantgericht denken en handelen door<br />

zich in te leven in anderen<br />

AC9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecifieerde taken<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden<br />

- leeft zich in de situatie van anderen in<br />

- verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

1.1 De markt analyseren en interpreteren - een afnemersanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

- een concurrentie-analyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

- de macro-omgeving analyseren en<br />

interpreteren<br />

- een SWOT-analyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

2.1 Positioneringsbeleid Bepalen van segmenten, doelgroepen en<br />

positionering<br />

Inhoud<br />

- wat is marketing<br />

- maatschappelijke verantwoordelijkheid en marketingethiek<br />

- klantenrelaties opbouwen<br />

- de marketingomgeving<br />

- strategie-ontwikkeling


- consumentengedrag<br />

- marktsegmentatie- en doelgroepkeuze<br />

- positionering<br />

- concurrentieanalyse en concurrentiestrategieën<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek principes van marketing, Philip Kotler<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Ja<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 90 % …. % 10 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: 100% schriftelijk examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, keuzetraject <strong>Marketing</strong><br />

1e opleidingsfase – Reclame en consumentengedrag<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 42<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ilse Bollens, Danny Van Rompaey.<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• Algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A9 De externe communicatie ondersteunen<br />

en verzorgen, zowel mondeling als<br />

schriftelijk<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Gebruiken van beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.4 Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

Inhoud<br />

communicatietheorie<br />

Identiteit, imago en huistijl<br />

communicatieplan<br />

marketingcommunicatie<br />

hoe marketingcommunicatie werkt?<br />

media<br />

Tekst en beeld<br />

uitvoering van communicatie<br />

Communicatietools en communicatiemix<br />

kritisch beoordelen<br />

Een geïntegreerd communicatieplan<br />

opstellen<br />

Communicatietools ontwikkelen in functie<br />

van de marketingstrategie


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Communicatiehandboek Michels<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 80 % % 20 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: 100% schriftelijk examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


ECTS-FICHES<br />

PBA BEDRIJFSMANAGEMENT<br />

Afstudeerrichting<br />

MARKETING<br />

Fase 2<br />

Academiejaar 2011-2012


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – <strong>Marketing</strong><br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 6<br />

• Examencontract: Nee<br />

<strong>Marketing</strong>beleid<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 49<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Vicky Strauven<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

AC2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

streven naar levenslang leren<br />

AC7 Klantgericht denken en handelen door<br />

zich in te leven in anderen<br />

AC9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecifieerde talen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden<br />

- leeft zich in de situatie van anderen in<br />

- verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.2 Product- en dienstenbeleid uitwerken<br />

en mee bepalen<br />

2.3 Distributiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

- Beslissingen nemen over producten<br />

en diensten<br />

- Beslissingen nemen over het<br />

assortiment<br />

- Beslissingen nemen over de<br />

distributiekanalen<br />

2.5 Prijsbeleid uitwerken en mee bepalen - Beslissingen nemen over prijsbeleid<br />

in functie van de marketingstrategie


Inhoud<br />

- merken, producten, verpakking en ondersteunende dienstverlening<br />

- productontwikkeling en levenscyclusstrategieën<br />

- distributiebeleid<br />

- detailhandelsmarketing<br />

- prijsstrategieën<br />

- prijszetting<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek: Kotler, marketing de essentie<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 90 % % 10 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %


Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: 100% schriftelijk examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Industriële marketing<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Danny Van Rompaey<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A7 Klantgericht denken en handelen door<br />

zich in te leven in anderen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

1.1<br />

Markt analyseren en interpreteren<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...<br />

Leeft zich in de situatie van anderen in<br />

Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Een afnemersanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

Een leveranciersanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren


2.1<br />

2.2<br />

4.1<br />

Inhoud<br />

Positioneringsbeleid<br />

Product-en dienstbeleid uitwerken en<br />

mee bepalen<br />

Ondersteunen van het bedrijfsbeleid<br />

vanuit de marketingcontext<br />

- Definiëring B-B marketing<br />

- Waarde creëren<br />

- Koopgedrag van organisaties<br />

- Marktsegmentatie<br />

- Waardepropositie<br />

- Productmanagement<br />

- <strong>Marketing</strong>communicatie<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Een concurrentieanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

De macro omgeving analyseren en<br />

interpreteren<br />

Een SWOT-analyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

Bepalen van segmenten, doelgroepen en<br />

positionering<br />

Beslissingen nemen over producten en<br />

diensten<br />

Inzicht hebben in de wisselwerking<br />

tussen de marketingfuncties en de<br />

overige bedrijfsfuncties


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: Schriftelijk examen 100%<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Supply Chain Management<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlans<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Patrick Yperman<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering.<br />

A6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

a. Herkent een probleem/situatie<br />

b. Verzamelt relevante informatie<br />

c. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

e. Beargumenteert een standpunt op<br />

basis van relevante criteria<br />

b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met<br />

oog voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

c. Bedenkt alternatieve ideeën,<br />

voorstellen, oplossingen en acties en<br />

werkt ze uit<br />

A7 Klantgericht denken en handelen b. Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

d. Onderneemt acties om de<br />

dienstverlening aan de klanten te<br />

optimaliseren<br />

A9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

1.1 De markt analyseren en interpreteren Een afnemersanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

Een leverancieranalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

Een concurrentieanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren


2.2 Product- en dienstenbeleid uitwerken en<br />

mee bepalen<br />

2.3 Distributiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

4.1 ondersteunen van het bedrijfsbeleid<br />

vanuit de marketingcontext<br />

Inhoud<br />

- Beslissingen nemen over<br />

producten en diensten<br />

- Beslissingen nemen over het<br />

assortiment (bv. Assortimentsuitbreiding)<br />

Beslissingen nemen over de<br />

distributiekanalen<br />

Een geïntegreerd distributiebeleid<br />

uitwerken (o.m. rekening houdend met<br />

logistieke processen)<br />

Interpreteren van financiële ratio’s,<br />

kostprijsberekening en jaarrekening<br />

Waar men vroeger over logistiek sprak, spreekt men tegenwoordig over supply chain management,<br />

om zo het belang van het bedrijfsoverschrijdend managen van gans de logistieke ketting (van aanvoer<br />

t.e.m. afvoer) te benadrukken. SCM is van cruciaal belang voor het commercieel beleid: De logistiek<br />

bepaalt hoe een bedrijf uiteindelijk zijn producten tot bij de klant krijgt, en bepaalt dus naar de klant toe<br />

het dagdagelijkse gezicht van een bedrijf, en dit zeker in een business-to-business omgeving. Veel<br />

succesvolle bedrijven onderscheiden zich door hun doorgedreven logistiek besef.<br />

De cursus bestaat uit 2 delen:<br />

- logistieke deeltrajecten en begrippen ; logistiek denken in productie- en distributieomgevingen<br />

- logistiek raamwerk en logistieke concepten in productie- en distributie-omgevingen<br />

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel, ben je vertrouwd met SCM en logistieke theorieën en<br />

begrippen, en weet je wat bedrijfsoverschrijdend logistiek denken betekent. Verder benadrukken we<br />

het belang van nieuwe informatie-, productie- en opslagtechnologieën in integrale goederenstroombeheersing.<br />

Doel is uiteindelijk een op de afnemer gerichte strategie en optimale servicegraad te<br />

bepalen, waarbij je de juiste kosten en opbrengsten t.o.v. elkaar moet afwegen. De juiste positionering<br />

van het klant-order-ontkoppelpunt laat toe de logistieke flexibiliteit te vergroten en de goederenstroom<br />

te optimaliseren. Aldus plaats je het SCM in een breed commercieel en strategisch kader.<br />

Elk hoofdstuk bevat naast voorbeelden en cases, een verklarende begrippenlijst.<br />

De op te lossen cases worden toegelicht tijdens de les. Via deze cases leer je de logistiek relevante<br />

issues analyseren en een eerste aanzet te geven tot logistieke oplossingen en verbeteringen.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 80 % …. % 20 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Product Proces Perm.<br />

eval.<br />

Schrift.<br />

ex.<br />

Mond.<br />

ex.<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. % …. % …. %<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: schriftelijk examen: 100%


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Psychologie en techniek van de verkoop<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Vicky Strauven<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A7 Klantgericht denken en handelen Leeft zich in de situatie van anderen in<br />

Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Luistert actief (naar problemen en<br />

wensen van de klanten<br />

Communiceert adequaat met klanten<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

3.1<br />

Inhoud<br />

Verkooptechnieken toepassen<br />

- inleiding verkopen een vak apart<br />

- adresmanagement<br />

- suspectmanagement<br />

- prospectmanagement<br />

- klantenmanagement<br />

Een verkoopsgesprek voorbereiden<br />

Een verkoopsgesprek voeren


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 100 % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: Mondeling examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Marktonderzoek<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 56<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Lut Lenssen<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

1.2 Marktonderzoek uitvoeren en<br />

resultaten interpreteren<br />

Inhoud<br />

- Een onderzoeksplan uitschrijven<br />

- Analyses uitvoeren<br />

In het eerste deel worden een aantal kernbegrippen behandeld. Hierna komt het belang en gebruik<br />

van secundaire informatiebronnen aan bod. Een volgend deel bestaat uit het verloop van het<br />

beschrijvend onderzoek. Aspecten als de voorbereiding, de enquêtemethode, de steekproeftrekking,<br />

het opstellen van de vragenlijst, het veldwerk, de gegevenscontrole en -verwerking ) en het principe<br />

van segmenteren komen hier aan bod. Deel vier handelt over het verklarend onderzoek. Het<br />

kwalitatief verklarend onderzoek, attitudemetingen, het metrisch psychodynamisch onderzoek en<br />

experimenten vormen de inhoud van dit vierde deel. Overal, waar mogelijk, worden toepassingen en<br />

gevallenstudies uitgewerkt.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek: Marktonderzoek in rechte lijn, Marc De Laet en Pol toye. Uitg De Boeck<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

.Tabellen..<br />

...<br />

2 e examenkans: Zie 1 e examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – <strong>Marketing</strong>communicatie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Examencontract: Nee<br />

Direct marketing<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 21<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ilse Bollens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1<br />

Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering.<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.4<br />

Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen.<br />

Herkent een probleemsituatie.<br />

Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken.<br />

Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria.<br />

Communicatietools en communicatiemix<br />

kritisch beoordelen.<br />

3.2. Prospect- en klantenbeheer verzorgen Op basis van klantengegevens<br />

eenvoudige CRM-gegevens<br />

interpreteren.<br />

Inhoud<br />

Elke marketing professional komt ooit met Direct <strong>Marketing</strong> in aanraking. In deze discipline tracht men<br />

op langere termijn een relatie met de consument aan te knopen, door hem op een gerichte manier te<br />

benaderen, en dit met alle relevante mediavormen. De evolutie en digitalisering van de mediavormen<br />

brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee.


De consument zo goed mogelijk kennen is daarvoor belangrijk, maar ook respect opbrengen voor zijn<br />

privacy. Vanuit de bedrijfskant telt dan weer de meetbaarheid van de resultaten.<br />

In de cursus behandelen we:<br />

- Direct marketing vs. Massamarketing<br />

- Rol van DM in de communicatiemix<br />

- Diverse vormen van direct marketing<br />

- Belang van klantenmanagement en crm<br />

- Databasebeheer: interne database vs. externe adresbestanden<br />

- Planning van een DM-cyclus<br />

- Berekenen van de ROI van een DM-campagne<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Toolbook Direct <strong>Marketing</strong> (BDMA), Hoppe N., Plantyn 2010, ISBN: 978-90-301-9663-1<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 80 % …. % 20 % …. %


Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: Enkel schriftelijk examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Online marketingcommunicatie<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 14<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ilse Bollens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

A.7. Klantgericht denken en handelen e. Communiceert adequaat met klanten<br />

A.9. De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in minstens drie vooraf<br />

gespecificeerde talen<br />

…<br />

…<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd


• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.4<br />

Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen.<br />

Communicatietools (mee) ontwikkelen in<br />

functie van de marketingstrategie<br />

3.2. Prospect- en klantenbeheer verzorgen Inzicht hebben in een customer<br />

database.<br />

Inhoud<br />

Online communicatie wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker. Naast schriftelijke<br />

communicatietools, kan een bedrijf vandaag niet meer zonder website, waarbij het aangaan van een<br />

echte conversatie met de (potentiële) klant belangrijk is. Dit betreft zowel de interactiviteit op de<br />

website als het contact met de klant door middel van nieuwsbrieven enz. Direct marketing principes<br />

dus, maar dan online toegepast. Hier gaan we in dit onderdeel dieper op in.<br />

In de cursus behandelen we o.a.:<br />

- <strong>Marketing</strong>functie van een website<br />

- Structuur van een website, sitemap en navigatie<br />

- Schrijven voor website en nieuwsbrief<br />

- Vinden en gevonden worden op het web<br />

- Online (direct) marketing<br />

- e-mailmarketing<br />

Dit passen we toe op het Project Evenement.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek:Toolbook Direct <strong>Marketing</strong> (BDMA), Hoppe N., Plantyn 2010, ISBN: 978-90-301-9663-1<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma: Sycro.cms - Zie OLOD Webbuilding en beeldbewerking<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 50 % …. % …. % 50 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 50% …. % 50 %<br />

Website en nieuwsbrief die gemaakt worden in het kader van Project Evenement worden beoordeeld<br />

op marketingeffectiviteit, usability, communicatieve waarde en ‘conversatie-waarde’.<br />

Structuur, navigatie, lay out, taal,interactiviteit, … worden beoordeeld.<br />

Je begeleider zal rekening houden met je bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling.<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />


2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Bedrijfsbeleid<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 56<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Lut Lenssen, Annita Dalemans.<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

beroepsspecifieke competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

4.1 ondersteunen van het bedrijfsbeleid<br />

vanuit de marketingcontext<br />

Inhoud<br />

* Interpreteren van financiële ratio’s,<br />

kostprijsberekening en jaarrekening.<br />

* Budgetten opstellen en opvolgen.<br />

De cursus bedrijfsbeleid bestaat uit vijf delen:<br />

- Deel I omvat de studie van de kosten. Hier wordt naast de integrale kostprijsberekening<br />

ingegaan op het principe van direct costing. Ook de break-even-analyse komt uitvoerig aan<br />

bod.<br />

- In deel II wordt a.h.v. toepassingen ingegaan op de verschillende bedrijfseconomische<br />

methoden om investeringen te evalueren.<br />

- In deel III wordt ingegaan op het belang en de manier van budgetteren in een onderneming.<br />

Als praktische toepassing worden uitgaande van gegevens omtrent een handelsonderneming<br />

de verschillende budgetten voor deze onderneming opgesteld.<br />

- In deel IV wordt aandacht geschonken aan financiële analyse. Uitgaande van concrete<br />

jaarrekeningen worden in dit verband allerlei ratio’s en kengetallen berekend en besproken.<br />

- Deel V behandelt de voornaamste kredietvormen voor bedrijven.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

..<br />

...<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Toegepaste informatica<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 6<br />

• Examencontract: Nee<br />

Rekenblad Excel<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 42<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Evi Timmers, Bart Timmermans, Stan Wouters, Patrick Yperman<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1A Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering.<br />

A6B<br />

Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

A6C Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

Inhoud<br />

a. Herkent een probleem/situatie<br />

b.Werkt zorgvuldig en nauwgezet met<br />

oog voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

c. Bedenkt alternatieve ideeën,<br />

voorstellen, oplossingen en acties en<br />

werkt ze uit<br />

- diverse modellen ontwerpen die een hulp zijn bij bedrijfsproblemen<br />

- het inoefenen van gevorderde formules en functies die de basis zijn voor de modellen<br />

- De passende rekenbladfuncties leren toepassen op een complexe opdracht<br />

- koppeling spreadsheetmodellen met andere applicaties<br />

- Statistische functies<br />

- Datum- en tijdfuncties<br />

- professioneel werken met grafieken<br />

- Draaitabellen<br />


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % 100 % …. % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

SPSS<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 7<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Bart Timmermans<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A6 B Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

Inhoud<br />

- software kunnen gebruiken voor het verwerken van enquêtes (SPSS).<br />

- koppeling met andere applicaties<br />

- statistische gegevens verwerken en interpreteren<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Helpindex programma<br />

…<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor<br />

details en afwerking, ook onder tijdsdruk


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % 100 % …. % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Helpindex programma<br />

…<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Webbuilding en digitale beeldvorming<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Guido Schepers<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A6 B Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en<br />

nauwkeurig te werken<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor<br />

details en afwerking, ook onder tijdsdruk<br />

3.2A Prospect- en klantenbeheer verzorgen Inzicht hebben in een customer database<br />

Inhoud<br />

Digitale beeldbewerking: programma "Photoshop Elements"<br />

- Kleurbeheer en vormgeving: tips & trics >programma: Adobe Kuler<br />

- Digitale beelden en drukwerk: terminologie en technische aspecten:<br />

DPI<br />

Cmyk of RGB<br />

Anti aliasing<br />

Soorten beelden en hun specifieke toepassingen: jpg, psd, tiff, png, bmp, eps, ai...<br />

Flyer, brochure, affiche


- Aspecten van webbuilding: terminologie, voorbeelden, pro's en contra's, demo's<br />

Html: basis en codeherkenning<br />

Wysisyg-editors<br />

Flash (Flex builder - Catalyst), java, ajax<br />

Dynamic pages: asp, php, coldfusion<br />

Css, consistentie van kleuren en lettertypes<br />

Multimedia: movies, 360° foto's en geluid,...<br />

Hosting en domeinen<br />

Zoekmachines, metatags, SEO en page ranking (Google, DMOZ)<br />

FTP<br />

CMS systemen: Joomla, Drupal, MM-Tools, Sycro,...<br />

Web2.0: Blogging, Wordpress, Facebook, Twitter, YouTube<br />

- Bouwen van webpagina's voor marketingevenement met CMS-systeem:<br />

Systeem configureren<br />

Properties instellen<br />

Vormgeving uitwerken en implementeren<br />

Structuur en navigatie opbouwen<br />

Content plaatsen<br />

Elektronische nieuwsbrief met links aanmaken en verzenden<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 50 % …. % 50 % 100 %


Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Helpindex programma<br />

…<br />

2 e examenkans: Schriftelijk 100%<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – <strong>Marketing</strong>projecten<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 9<br />

• Examencontract: Nee<br />

Marktonderzoek<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: Niet van toepassing<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Liesbet Moons, Katrien Lannoy, Lut Lenssen, Vicky Strauven, Bart Timmermans<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. - Herkent een probleem/situatie<br />

- Verzamelt relevante informatie<br />

- Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

- Stelt relevante vragen<br />

- Beargumenteert een standpunt op basis van<br />

relevante criteria<br />

A.5 Samenwerken als lid van een team en van de<br />

organisatie.<br />

A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken.<br />

- Draagt actief bij tot een gemeenschappelijk<br />

resultaat (vb uitwisselen van informatie en<br />

informatie delen)<br />

- Neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren<br />

van gedelegeerde taken en/of voor het eigen<br />

deel van het teamwerk<br />

- Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken met de<br />

persoonlijke mening<br />

- Heeft een open houding (geeft en aanvaardt<br />

feedback en kritiek; houdt rekening met de<br />

mening van anderen)<br />

- Bevordert de teamgeest (vermijdt<br />

spanningen, enthousiasmeert en sluit<br />

compromissen)<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor<br />

details en afwerking, ook onder tijdsdruk.


• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

1.2. Marktonderzoek uitvoeren en resultaten<br />

interpreteren.<br />

Inhoud<br />

− Een onderzoeksplan uitschrijven<br />

− Onderzoeksinstrumenten ontwikkelen<br />

− Desk- en fieldresearch organiseren<br />

− Analyses uitvoeren<br />

− Resultaten interpreteren, advies verlenen<br />

en rapporteren<br />

- Je team krijgt een concrete marktonderzoeksopdracht te verrichten. Zowel het opstellen van<br />

een vragenlijst als het afnemen en verwerken van de enquêtes komen aan bod;<br />

enquêtemethode, steekproeftrekking, opstellen vragenlijst, veldwerk en verwerking (m.b.v.<br />

SPSS) komen aan bod.<br />

- Tot slot dient je team een rapport in met onder andere je bevindingen en<br />

marketingaanbevelingen omtrent het gedane onderzoek<br />

- Presentatie (m.b.v. PowerPoint) van het rapport in het Frans.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee


Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 70 % % 30% 100 %<br />

Je begeleiders zullen rekening houden met je bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: Verbetering rapport en/of presentatie<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Organisatie evenement<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: Niet van toepassing<br />

• Examencontract: Nee


Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Lut Lenssen, Vicky Strauven, Ilse Bollens, Danny Van Rompaey<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A2<br />

A5<br />

A6<br />

A8<br />

A10<br />

Kritisch evalueren van eigen functioneren<br />

en de werkomgeving en daarbij streven<br />

naar levenslang leren<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

Initiatief nemen en de impact daarvan<br />

inschatten<br />

Leidinggevende taken opnemen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Stelt zijn eigen functioneren en de<br />

werking van de organisatie in vraag<br />

Herkent sterktes en zwaktes in het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving<br />

Formuleert verbeterpunten<br />

Stuurt eigen aanpak bij op basis van<br />

feedback en nieuwe inzichten<br />

Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat<br />

Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of<br />

voor het eigen deel van het teamwork<br />

Houdt zich aan de genomen beslissingen<br />

ook als deze niet stroken met de<br />

persoonlijke mening<br />

Heeft een open houding<br />

Bevordert de teamgeest<br />

Blijft doelgericht functioneren in<br />

veranderende marktomstandigheden<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog<br />

voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen<br />

oplossingen en acties en werkt ze uit<br />

Ziet werk, problemen, kansen,<br />

oplossingen en alternatieven<br />

Onderneemt gepaste actie<br />

Neemt uit eigen beweging<br />

verantwoordelijkheid op<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.4<br />

4.1<br />

Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

Ondersteunen van het bedrijfsbeleid<br />

vanuit de marketingcontext<br />

Plant en coördineert taken en acties<br />

Delegeert en geeft duidelijke instructies<br />

Volgt werkzaamheden op<br />

Communicatietools (mee)ontwikkelen in<br />

functie van de marketingstrategie<br />

Budgetten opstellen en opvolgen


Inhoud<br />

In groepen van 4 à 5 studenten werk je een evenement uit. Dit evenement wordt gebruikt als<br />

instrument om een aantal basisvaardigheden aan te leren, te trainen en te toetsen.<br />

De briefing van de opdracht en seminaries over bepaalde inhouden worden georganiseerd in blok 1.<br />

De begeleiding en uitwerking van het evenement gebeurt in blok 2, 3 en 4.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 100% 0% 0 % 100 %


Je begeleider zal rekening houden met je bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling.<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: Organisatie van een nieuw evenement<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Creatieve denktechnieken<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Inleidend<br />

• Jaaruren: 14<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Luc De Schryver<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering.<br />

A6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen,<br />

oplossingen en acties en werkt ze uit


A5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

A5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

• beroepsspecifieke competentie<br />

Heeft een open houding (geeft en<br />

aanvaardt feedback en kritiek; houdt<br />

rekening met de mening van anderen)<br />

Bevordert de teamgeest (vermijdt<br />

spanningen, enthousiasmeert en sluit<br />

compromissen)<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

4.2 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid om<br />

sneller en beter om te gaan met interne<br />

en externe verandering<br />

Inhoud<br />

- Het CPS proces (creatief probleemoplossen)<br />

- Technieken om opties te genereren<br />

- Technieken om te focussen<br />

- Persoonlijke stijlen voor probleemoplossen (VIEW)<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Meewerken aan het bedenken en<br />

ontwikkelen van nieuwe producten en<br />

diensten


Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 75 % 25 % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: Nieuwe case<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Communicatieve vaardigheden Nederlands<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Hilde Gysen, Liesbet Moons, Bert De Roo<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met<br />

oog voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

A7 Klantgericht denken en handelen a. Leeft zich in de situatie van anderen in<br />

c. Luistert actief (naar klachten,<br />

problemen en wensen van klanten)<br />

e. Communiceert adequaat met klanten<br />

A9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen<br />

Inhoud<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan<br />

(inclusief non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

In dit opleidingsonderdeel worden de volgende vaardigheden getraind en getoetst :<br />

1. vergaderen en notuleren (praktische doe-oefeningen, eventueel gekoppeld aan de reisweek);<br />

2. rapporteren en tekstopbouw;<br />

3. zakelijk telefoneren (praktische doe-oefeningen rond 3 thema's: adequaat informatie<br />

inwinnen/geven; klachtenbehandeling; afspraken maken);<br />

4. uitbreiding woordenschat (zelfstudiepakket).<br />

Voor de evaluatie van deze onderdelen geldt de volgende weging:<br />

- vergaderen: 20%<br />

- notuleren: 20%<br />

- woordenschat: 10%<br />

- tekstopbouw-rapporteren: 30%<br />

- zakelijk telefoneren: 20%<br />

De student dient aan het begin van de examenperiode zijn schriftelijke examenopdracht<br />

(tekstopbouw-rapporteren) in. Dit indienmoment wordt net zoals de andere examens ingepland.<br />

Indienen van de opdracht buiten dit moment is niet mogelijk.


Omwille van het permanent karakter van de evaluatie is een examencontract voor dit<br />

opleidingsonderdeel niet mogelijk. Wel kunnen alle onderdelen in 2de kans worden afgelegd (zie<br />

onderaan).<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Stoomcursus woordenschat, uitg. Deviant, Amersfoort, ISBN 9789080474642, Bundel Rapporteren<br />

VVKSO ISBN 9789068587616<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften: Als bronnenmateriaal voor het onderdeel tekstopbouw-rapporteren<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 30 % …. % 70 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans: voor rapporteren schrijft de student een nieuwe<br />

argumentatieve tekst die hij aan het begin van de examenperiode afgeeft, de overige vaardigheden<br />

worden op de examendag getest. Hierbij wordt telkens de weging aangehouden zoals hierboven<br />

reeds aangegeven (zie "Inhoud").


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Communicatieve vaardigheden Frans<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Frans<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 56<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Katrien Lannoy<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens<br />

drie vooraf gespecificeerde talen<br />

Inhoud<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan<br />

(inclusief non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

- mondelinge en schriftelijke vaardigheden: je zal enkele economische teksten lezen,<br />

analyseren en bespreken. Hierbij zal je je woordenschat verrijken en zal je leren discussiëren<br />

over een bepaald onderwerp.<br />

- grammatica: de behandelde basisgrammatica van het 1ste jaar wordt dit jaar verder<br />

ingeoefend, uitgebreid en verdiept. Daarnaast worden nog een aantal nieuwe thema’s<br />

behandeld.<br />

- handelscorrespondentie: aan het einde van het jaar zal je de volledige transactie hebben<br />

doorgenomen. Je zal de specifieke handelsterminologie zelfstandig inoefenen aan de hand<br />

van woordenschatoefeningen, vertalingen en briefopgaven.<br />

- persoonlijk werk: Je zal zelfstandig een bundel economisch-zakelijke woordenschat moeten<br />

instuderen. Je kiest individueel een actuele tekst over je vakgebied van minimum 2 bladzijden.<br />

Je legt een woordenschatlijst aan en resumeert de tekst met je eigen woorden. Uiteindelijk zal<br />

je de tekst voorstellen tijdens het mondeling examen. Je zal voor dit werk zowel mondeling als<br />

schriftelijk geëvalueerd worden. Je krijgt een bundel van een aantal teksten die verband<br />

houden met je vakgebied. Op het examen moet je in staat zijn om daar vlot over te praten. Je<br />

herhaalt zelfstandig bepaalde hoofdstukken van de grammatica uit het 1ste jaar.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

- Bescherelle, De kunst van het vervoegen, Didier Hatier > zie boekenlijst,<br />

- Minigram, Plantijn > zie boekenlijst<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 30 % 30 % 40 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: 50% schriftelijk + 50% mondeling<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Communicatieve vaardigheden Engels<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Engels<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 42<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Romy Di Costanzo<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.9<br />

Inhoud<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in het Engels.<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan<br />

(inclusief non verbaal gedrag);<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat;<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit;<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd.<br />

- Je breidt je woordenschat uit: hierbij ligt de klemtoon op vakgericht Engels.<br />

- Je leest en discussieert over economische teksten die persoonlijk of in team werden<br />

voorbereid. Je krijgt aan de hand van spreekoefeningen over deze teksten de mogelijkheid om<br />

je mondelinge vaardigheid te vergroten en je woordenschatkennis uit te breiden.<br />

- In groepjes geef je een professionele presentatie.<br />

- Je bekwaamt je in de Engelstalige handelscorrespondentie en telefoneren<br />

- Grammatica wordt alleen behandeld als er zich concrete problemen voordoen.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

S. France, P. Mann, B. Kolissa: Thematische woordenschat Engels voor handel en economie;<br />

Intertaal; 90-5451-1060<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 60 % ….% 40 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: schriftelijk examen + vervangende opdracht voor 2e zittijd (presentatie artikels +<br />

brieven)


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Communicatieve vaardigheden Duits<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Duits<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 56<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ivy Verbeeck<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1<br />

A9<br />

Inhoud<br />

Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in het Duits<br />

a. Herkent een probleemsituatie<br />

b. Verzamelt relevante informatie<br />

c. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

Grammaticale en lexicale leerstofinhouden van de 1 e opleidingsfase worden in de 2 e opleidingsfase<br />

uitgediept, verruimd en/of aangevuld.<br />

Taal en taalgebruik worden overwegend economisch georiënteerd, mee bepaald door de aangereikte<br />

inhouden van handelscorrespondentie.<br />

Het lesproces integreert de leerstofinhoud in een gestage communicatieve vaardigheidstraining.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

(1) D. Macaire und G. Nicolas, Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Aufbaustufe. Intertaal, Ernst Klett<br />

International, Amsterdam / Antwerpen, 1999 (of recentste uitgave). ISBN:3 12 675162 8.<br />

(2) P. Catteeuw, G. Mensels, G. Wils, Von Wörtern zu Worten. Teil A. De Nederlandsche Boekhandel,<br />

uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2000 (of recentste uitgave). ISBN: 90 289 1558 3.<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 70 % % 30 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %


Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans: alle items uit de eerste examenkans worden opnieuw<br />

getoetst, voor 100% van het totale eindcijfer. Het percentage voor permanente evaluatie uit de<br />

eerste examenkans valt weg.<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

2e opleidingsfase – Kritische Reflectie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Examencontract: Ja<br />

Filosofie<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Elly Leus, Peter Meylaerts<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A.2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

a. Herkent een probleem/situatie.<br />

b. Verzamelt relevante informatie.<br />

c. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken.<br />

d. Stelt relevante vragen.<br />

e. Beargumenteert een standpunt<br />

op basis van relevante criteria.<br />

a. Stelt zijn eigen functioneren en<br />

de werking van de organisatie in<br />

vraag.<br />

b. Herkent sterktes en zwaktes in<br />

het eigen functioneren en de<br />

werkomgeving.<br />

c. Formuleert verbeterpunten.<br />

d. Stuurt eigen aanpak bij op basis<br />

van feedback en nieuwe<br />

inzichten.<br />

e. Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden.


A.5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie.<br />

A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken.<br />

A.9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen.<br />

Inhoud<br />

a. Heeft een open houding (geeft en<br />

aanvaardt feedback en kritiek,<br />

houdt rekening met de mening<br />

van anderen)<br />

b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet<br />

met oog voor details en<br />

afwerking, ook onder tijdsdruk.<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit.<br />

De cursus beoogt een eerste verkenning van de wereld van filosofie, filosofen en filosoferen.<br />

Bovendien beperkt hij zich tot de studie van het westers denken en worden enkel de meest<br />

richtingaangevende wijsgeren besproken in een historisch-encyclopedisch overzicht.<br />

In een gemeenschap van onderzoek en in breuk met de ervaring van de student worden de wijsgerige<br />

projecten van de besproken denkers aan het eigen denken afgetoetst.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal


Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % …. % …. % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Ethiek<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 14<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Peter Meylaerts<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

…<br />


Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

A.2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

A.3 Handelen vanuit ethische en<br />

deontologische principes<br />

A.4 Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes<br />

en diversiteit<br />

A.5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie.<br />

f. Herkent een probleem/situatie.<br />

g. Verzamelt relevante informatie.<br />

h. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken.<br />

i. Stelt relevante vragen.<br />

j. Beargumenteert een standpunt<br />

op basis van relevante criteria.<br />

f. Stelt zijn eigen functioneren en<br />

de werking van de organisatie in<br />

vraag.<br />

g. Herkent sterktes en zwaktes in<br />

het eigen functioneren en de<br />

werkomgeving.<br />

h. Formuleert verbeterpunten.<br />

i. Stuurt eigen aanpak bij op basis<br />

van feedback en nieuwe<br />

inzichten.<br />

j. Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden.<br />

a. Houdt zich aan de<br />

deontologische<br />

beroepsregels (bijv.<br />

beroepsgeheim)<br />

b. Handelt volgens algemeen<br />

aanvaarde ethische normen<br />

(bijv. in onze cultuur geen<br />

kinderarbeid)<br />

c. Handelt respectvol en integer<br />

(bijv.gaat<br />

vertrouwelijk om met informatie)<br />

a. Gaat adequaat om met<br />

verscheidenheid binnen de<br />

organisatie.<br />

b. Houdt rekening met de belangen<br />

en gevoeligheden van andere<br />

culturen.<br />

c. Gaat zorgzaam om met de<br />

belangen en de gevoeligheden<br />

van andere culturen.<br />

b. Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat.<br />

c. Neemt verantwoordelijkheid in<br />

het uitvoeren van gedelegeerde<br />

taken en/of voor het eigen deel<br />

van het teamwerk.


A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken.<br />

d. Heeft een open houding (geeft<br />

en aanvaardt feedback en kritiek,<br />

houdt rekening met de mening<br />

van anderen)<br />

d. Werkt zorgvuldig en nauwgezet<br />

met oog voor details en<br />

afwerking, ook onder tijdsdruk.<br />

e. Bedenkt alternatieve ideeën,<br />

voorstellen, oplossingen en<br />

acties en werkt ze uit.<br />

A.7 Klantgericht denken en handelen a. Leeft zich in de situatie van<br />

anderen in.<br />

A.8 Initiatief nemen en de impact daarvan<br />

inschatten<br />

A.9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen.<br />

Inhoud<br />

b. Verdiept zich in de situatie van<br />

klanten.<br />

c. Luistert actief<br />

a. Ziet werk, problemen, kansen,<br />

oplossingen en alternatieven.<br />

b. Onderneemt gepaste actie.<br />

c. Neemt uit eigen beweging<br />

verantwoordelijkheid op.<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit.<br />

d. Formuleert een boodschap<br />

logisch en gestructureerd<br />

De cursus reikt een aantal ethische en zakenethische theorieën en centrale concepten aan die<br />

relevant kunnen zijn voor het toekomstig functioneren in het werkveld. Er wordt, een op de praktijk<br />

gericht, ethisch beslissingsmodel aangeleerd. Met dit model worden case studies ethisch<br />

geanalyseerd. Er wordt kritisch gekeken naar de economische actualiteit. De student wordt<br />

uitgenodigd ethisch standpunten in te nemen en te onderbouwen met argumenten.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % …. % …. % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – Accountancy Fiscaliteit<br />

2e opleidingsfase – Internationale Congresweek<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: niet van toepassing<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: /<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Bert De Roo, Liesbet Moons, Bart Timmermans<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A4 Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en<br />

diversiteit.<br />

A.5 Samenwerken als lid van een team en van de<br />

organisatie<br />

Inhoud<br />

a. Gaat adequaat om met verscheidenheid<br />

binnen de organisatie (bijv. functiebeperking,<br />

cultuur,<br />

godsdienst, geslacht, ... )<br />

b. Houdt rekening met de belangen en de<br />

gevoeligheden van andere culturen<br />

c. Gaat zorgzaam om met mensen, middelen<br />

en omgeving (bijv. ecologisch bewust, welzijn<br />

van de<br />

werknemers)<br />

a. Draagt actief bij tot een gemeenschappelijk<br />

resultaat (vb uitwisselen van informatie en<br />

informatie<br />

delen)<br />

b. Neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren<br />

van gedelegeerde taken en/of voor het eigen<br />

deel<br />

van het teamwerk<br />

e. Bevordert de teamgeest (vermijdt<br />

spanningen, enthousiasmeert en sluit<br />

compromissen)<br />

- Je werkt actief mee aan de voorbereiding van de reis in verschillende taalvakken.<br />

- Je neemt actief deel aan het congres, bouwt mee aan de groepssfeer en zorgt mee voor een<br />

interculturele wisselwerking.<br />

- Je neemt deel aan rondleidingen, culturele bezoeken en bedrijfsbezoeken door native<br />

speakers verzorgd, als die taal ook in je studieprogramma voorkomt (in het andere geval<br />

gebeurt dit in het Engels of het Nederlands).<br />

- Je ontdekt (een deel van) de stad zelfstandig (eventueel via een groepsopdracht).<br />

- Je neemt samen met anderstalige studenten actief deel aan een internationaal<br />

vakoverschrijdend business game.


Evaluatie:<br />

- De uitgevoerde opdrachten, zowel in verband met de voorbereiding van de reis als met de<br />

rapportering achteraf worden geevalueerd in de opleidingsonderdelen CV Nederlands en CV<br />

Frans.<br />

- Als je wegens (reële en bewezen) overmacht niet aan de reis kunt deelnemen, krijg je een<br />

vervangende opdracht, die aangepast is aan je afstudeerrichting en/of betrekking heeft op het<br />

gastland en de activiteiten ter plaatse.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

reisweek.<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal


ECTS-FICHES<br />

PBA BEDRIJFSMANAGEMENT<br />

Afstudeerrichting<br />

MARKETING<br />

Fase 3<br />

Academiejaar 2011-2012


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

3e opleidingsfase – Project opstarten van een marketingbureau<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 9<br />

• Examencontract: Nee<br />

Businessplan<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Vicky Strauven, Danny Van Rompaey<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1<br />

A2<br />

A5<br />

Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

Herkent een probleem/situatie<br />

Verzamelt relevante informatie<br />

Analyseer een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

Stelt relevante vragen<br />

Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria<br />

Herkent sterktes en zwaktes in het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving<br />

Formuleert verbeterpunten<br />

Stuurt eigen aanpak bij op basis van<br />

feedback en nieuwe inzichten<br />

Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden<br />

Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat<br />

Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of


A6<br />

A7<br />

Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

voor het eigen deel van het teamwork<br />

Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken<br />

met de persoonlijke mening<br />

Heeft een open houding<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.4<br />

2.5<br />

2.6<br />

Inhoud<br />

Positioneringsbeleid<br />

Product- en dienstbeleid uitwerken en<br />

meebepalen<br />

Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

Prijsbeleid uitwerken en mee bepalen<br />

<strong>Marketing</strong>strategie uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

- Projectbriefing<br />

- commerciële planning<br />

- financiële planning<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog<br />

voor details en afwerking, ook onder<br />

prijsdruk<br />

Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Bepalen van segmenten, doelgroepen en<br />

postionering<br />

Beslissingen nemen over producten en<br />

diensten<br />

Communicatietools en-mix kritisch<br />

beoordelen<br />

Geïntegreerd communicatieplan<br />

opstellen<br />

Communicatietools (mee) ontwikkelen in<br />

functie van de marketingstrategie<br />

Beslissingen nemen over prijsbeleid in<br />

functie van de marketingstrategie<br />

Opstellen van een strategisch<br />

marketingplan met integratie van<br />

producten-/diensten-,communicatie en<br />

prijsstrategische elementen en met<br />

aandacht voor interne marketing


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 80% 0% 20% 100 %<br />

Je begeleider zal rekening houden met bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling.<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: Herformuleren businessplan<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Sociaal recht<br />

Algemeen<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Inge Henry<br />

...<br />

...


Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering a. Herkent een probleem/situatie<br />

b. Verzamelt relevante informatie<br />

c. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

d. Stelt relevante vragen<br />

e. Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria<br />

A.3 Handelen vanuit ethische en deontologische<br />

principes<br />

A.5 Samenwerken als lid van een team en van de<br />

organisatie<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

4.1 ondersteunen van het bedrijfsbeleid vanuit de<br />

marketingcontext<br />

Inhoud<br />

b. Handelt volgens algemeen aanvaarde<br />

ethische normen (bijv. in onze cultuur geen<br />

kinderarbeid)<br />

a. Draagt actief bij tot een gemeenschappelijk<br />

resultaat (vb uitwisselen van informatie en<br />

informatie delen)<br />

b. Neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren<br />

van gedelegeerde taken en/of voor het eigen<br />

deel van het teamwerk<br />

c. Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken met de<br />

persoonlijke mening<br />

d. Heeft een open houding (geeft en<br />

aanvaardt feedback en kritiek; houdt rekening<br />

met de mening<br />

Onderkennen van problemen van juridische<br />

aard en bijdragen tot het formuleren van een<br />

oplossing<br />

De Wet op de Arbeidsovereenkomsten wordt bestudeerd. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan<br />

de sociale zekerheid en meer in het bijzonder aan het sociaal statuut van de zelfstandige. De opstart<br />

van een eigen kantoor wordt toegelicht.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 75 % % % 75 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 25 % % % 25 %


Reflectie<br />

Portfolio<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: Ja<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Ontwikkeling marketingcommunicatietools<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Hilde Gysen en Guido Schepers<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A 9<br />

A.9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen<br />

• beroepsspecifieke competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.4 Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

Communicatietools (mee) ontwikkelen in<br />

functie van de marketingstrategie


Inhoud<br />

- copywriting<br />

Gedurende een aantal contacturen neem je samen met de docent de theorie van de syllabus<br />

door . De volgende weken werk je in team ( als marketingbureau) aan een concrete opdracht rond<br />

copywriting, zodat je een aantal krachtige marketinginstrumenten kan uitwerken (folder, brochure,<br />

advertentie) om de huisstijl van je marketingbureau te weerspiegelen.<br />

Het voorstellen van het eindresulaat in een kort verslag en een mondelinge presentatie.<br />

ook het taalgebruik van je website zal beoordeeld worden.<br />

- online communicatie: website<br />

Je zal een website ontwikkelen voor je marketingbureau. Hiervoor wordt de nodige theorie opgefrist en<br />

aangevuld. Je zal werken met Photoshop om logo en grafische omgeving te ontwerpen.<br />

Met Adobe Kuler wordt de kleurenkeuze voor de huisstijl vastgelegd > zie folder, brochure,<br />

advertentie.<br />

Met SycroCMS zal je een volledige website uitbouwen met aandacht voor alle details.<br />

° Technische realisatie<br />

° Inpassen grafisch ontwerp<br />

° Pagina layout en invoeging van inhoud (oa flipbo ok van folder)<br />

° Metadata en SEO-optimalisatie<br />

° Aanmelding bij zoekmachines (Google, DMOZ …)<br />

° Elektronische Nieuwsbrief opmaken en verzenden > koppelen aan webformulier om database van<br />

emailadressen aan te leggen.<br />

copywriting en taalgebruik website: 50%<br />

website ontwerpen: 50%<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee


Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % 100 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: herwerken van de folder/brochure / website<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

3e opleidingsfase – Customer Relations Management<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 7<br />

Internetmarketing<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: Niet van toepassing<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ilse Bollens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. a. Herkent een probleem/situatie<br />

b. Verzamelt relevante informatie<br />

A7 Klantgericht denken en handelen a. Leeft zich in de situatie van anderen in<br />

b. Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

A10 Leidinggevende taken opnemen a. Plant en coördineert taken en acties<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.3. Distributiebeleid uitwerken en mee bepalen a. Beslissingen nemen over de<br />

distributiekanalen<br />

b. Een geïntegreerd distributiebeleid<br />

uitwerken (o.m. rekening houdend met<br />

logistieke processen)<br />

2.4. Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

a. Communicatietools en communicatiemix<br />

kritisch beoordelen<br />

b. Een geïntegreerd communicatieplan<br />

opstellen (inclusief het mediaplan)<br />

3.2. Prospect- en klantenbeheer verzorgen a. Inzicht hebben in een customer<br />

database.<br />

b. Op basis van klantgegevens eenvoudige<br />

CRM-gegevens interpreteren.


Inhoud<br />

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. Bedrijven maken handig gebruik van het online<br />

kanaal om hun goederen te promoten en te verkopen. Kennis van online marketing is voor de<br />

toekomstige marketeer dan ook essentieel. In dit vak komen de communicatiemogelijkheden via<br />

internet aan bod,alsook webvertising, zoekmachinemarketing, e-mailmarketing, online mediaplanning,<br />

social media, blogging, communities en mobiel internet.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 60 % …. % 40 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %


Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie … % …. % …% … %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Toegepaste informatica<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Patrick Yperman<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering.<br />

A6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

…<br />

…<br />

a. Herkent een probleem/situatie<br />

c. Bedenkt alternatieve ideeën,<br />

voorstellen, oplossingen en acties en<br />

werkt ze uit<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

3.2. Prospect- en klantenbeheer verzorgen c. Inzicht hebben in een customer<br />

database.


Inhoud<br />

- relationele database<br />

- opbouw van database-tabellen<br />

- koppeling tabellen<br />

- ontwerp van formulieren<br />

- maken van rapporten<br />

- query’s<br />

- externe data importeren in de database<br />

- data uit de database exporteren<br />

- . . .<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

d. Op basis van klantgegevens<br />

eenvoudige CRM-gegevens<br />

interpreteren.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % …. % …. % 100 %


Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Frans & ICT<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Frans<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Els Steuckers<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Helpfunctie in het<br />

software programma<br />


Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. a. Herkent een probleem/situatie<br />

b. Verzamelt relevante informatie<br />

c. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

d. Stelt relevante vragen<br />

e. Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A5 Samenwerken als lid van een team en van de<br />

organisatie<br />

A9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in minstens drie vooraf<br />

gespecificeerde talen<br />

Inhoud<br />

a. Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat (vb<br />

uitwisselen van informatie en informatie<br />

delen)<br />

b. Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of<br />

voor het eigen deel van het teamwerk<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

De studenten zullen naar een Franstalig bedrijf gaan om te kijken hoe ICT wordt toegepast. Zij krijgen<br />

een aantal inhoudelijke documenten om zich op deze opdracht voor te bereiden. Bepaalde items, ter<br />

ondersteuning van de opdracht, worden verder uitgediept in de les. Voor dat de studenten naar het<br />

bedrijf gaan, maken zij een interessante vragenlijst op. Zij nemen in het bedrijf een interview af met<br />

een native speaker en zij doen hier achteraf een PowerPoint presentatie over. Zij bespreken de<br />

website van het bedrijf op een kritische manier.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...


Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % 100 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

3e opleidingsfase – Project <strong>Marketing</strong>planning<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Examencontract: Nee<br />

<strong>Marketing</strong>plan<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Vicky Strauven<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

AC 1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

AC 2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

streven naar levenslang leren<br />

AC 5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

- Herkent een probleem/situatie<br />

- verzamelt relevante info<br />

- analyseert het probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

- stelt relevante vragen<br />

- beargumenteert een standpunt op<br />

basis van relevante criteria<br />

- herkent sterktes en zwaktes in het<br />

eigen functioneren en de werkomgeving<br />

- draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat<br />

- neemt verantwoordelijkheid op voor het<br />

eigen deel van het teamwerk<br />

- houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken<br />

met de persoonlijke mening<br />

- heeft open houding<br />

- bevordert teamgeest


AC 6 Kwaliteitsvol handelen door problemen<br />

o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te<br />

lossen<br />

AC 7 Klantgericht denken en handelen door<br />

zich in te leven in anderen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

- werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog<br />

voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

- bedenkt alternatieve ideeën,<br />

voorstellen, oplossingen en acties en<br />

werkt ze uit<br />

- Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

1.1 De markt analyseren en interpreteren - de macro-omgeving analyseren en<br />

interpreteren<br />

- een SWOT-analyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

2.1 Positioneringsbeleid - bepalen van segmenten, doelgroepen<br />

en positionering<br />

2.2 Product- en dienstenbeleid uitwerken<br />

en mee bepalen<br />

2.3 distributiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

2.4 comunicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

- beslissingen nemen over producten<br />

en diensten<br />

- beslissingen nemen over het<br />

Assortiment<br />

- beslissingen nemen over de<br />

distributiekanalen<br />

- een geïntegreerd communicatieplan<br />

opstellen<br />

2.5 Prijsbeleid uitwerken en mee bepalen - beslissingen nemen over het<br />

prijsbeleid in functie van de<br />

marketingstrategie<br />

2.6 <strong>Marketing</strong>strategie uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

Inhoud<br />

- plaats en functie van het marketingplan in een onderneming<br />

- interne analyse, externe analyse, SWOT-analyse<br />

- doelstellingen en marketingstrategie<br />

- marketingtaktiek<br />

- planning en budgettering<br />

- opstellen van een strategisch<br />

marketingplan met integratie van<br />

product-, distributie, communicatie-<br />

en prijsstrategische elementen


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 70 %<br />

30 % 100 %<br />

Je begeleider zal rekening houden met je bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling.


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

2 e examenkans: optimalisering van het eigen marketingplan<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Duits project marketingbureau<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 2<br />

• Onderwijstaal: Duits<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: Niet van toepassing<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ivy Verbeeck<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A5<br />

A9<br />

Samenwerken als lid van een team en van de<br />

organisatie<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling<br />

als schriftelijk, in het Duits.<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

.eigen marketingplan<br />

...<br />

a. Draagt actief bij tot een gemeenschappelijk<br />

resultaat (vb uitwisselen van informatie en<br />

informatie delen)<br />

b. Neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren<br />

van gedelegeerde taken en/of voor het eigen<br />

deel van het teamwerk<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag)<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd


Inhoud<br />

Spreekoefeningen en klasdiscussies in het Duits<br />

Woordenschatuitbreiding en verder inoefenen van grammaticale structuren<br />

Presentaties over marketinggerichte onderwerpen<br />

Zowel mondeling als schriftelijk rapporteren over marketinggerichte onderwerpen<br />

Verwerven van meer vakgerichte woordenschat door oefeningen en zelfstudie<br />

De beoogde inhoudelijke onderdelen moeten resulteren in 3 onderscheiden en waarneembare<br />

activiteiten m.b.t. talige handelingen:<br />

- het voorleggen van een individueel werkstuk thematisch gerelateerd aan marketingplanning (zie<br />

concrete toelichting van de opgave in cursus);<br />

- het houden van een beknopte individuele spreekoefening thematisch gerelateerd aan<br />

marketingplanning (5 à 7 min.);<br />

- het presenteren in groepsverband van een marketingbureau.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % 100 % 100 %


Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

2 e examenkans: vervangende opdracht verdedigd in mondeling examen, zonder schriftelijke<br />

voorbereiding<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

...<br />

...


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

3e opleidingsfase – Project internationale marketing<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Examencontract: Nee<br />

Internationale marketing<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Luc De Schryver<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

AA5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

AB5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

AB6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel ennauwkeurig te werken<br />

Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat (vb<br />

uitwisselen van informatie en informatie<br />

delen)<br />

Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of<br />

voor het eigen deel<br />

van het teamwerk<br />

Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog<br />

voor details en afwerking, ook onder<br />

tijdsdruk<br />

AB7 Klantgericht denken en handelen Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

AC5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

AC6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken<br />

met de persoonlijke<br />

mening<br />

Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen,<br />

oplossingen en acties en werkt ze uit<br />

AD5 Samenwerken als lid van een team en Heeft een open houding (geeft en


van de organisatie aanvaardt feedback en kritiek; houdt<br />

rekening met de mening van anderen)<br />

AE5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Bevordert de teamgeest (vermijdt<br />

spanningen, enthousiasmeert en sluit<br />

compromissen)<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

1.1. De markt analyseren en interpreteren · Een afnemersanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

· Een leverancieranalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

· Een concurrentieanalyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

· De macro-omgeving analyseren en<br />

interpreteren<br />

· Een SWOT- analyse uitvoeren en<br />

interpreteren<br />

2.1 Positioneringsbeleid Bepalen van segmenten, doelgroepen en<br />

positionering<br />

2.2 Product- en dienstenbeleid uitwerken en<br />

mee bepalen<br />

2.3 Distributiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

· Beslissingen nemen over producten en<br />

diensten<br />

· Beslissingen nemen over het<br />

assortiment (bv. assortimentsuitbreiding)<br />

Beslissingen nemen over de<br />

distributiekanalen<br />

2.5 Prijsbeleid uitwerken en mee bepalen Beslissingen nemen over prijsbeleid in<br />

functie van de marketingstrategie<br />

Inhoud<br />

- Situering internationale marketing<br />

- Onderscheidend vermogen<br />

- Domeinbepaling<br />

- Marktdiffrentiatie en standaardisatie<br />

- Motieven voor en tegen internationalisering<br />

- Succesvolle internationalisatie<br />

- Visies op internationalisatie


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % 10 % 10 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 50% 40 % 90 %<br />

“Je begeleider zal rekening houden met je bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling”<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: Nieuwe opdracht<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

De lancering van een product/merkartikel op een Engelstalige markt<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Engels<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 14<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Romy Di Costanzo<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A.9<br />

Inhoud<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in het Engels.<br />

...<br />

...<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan<br />

(inclusief non verbaal gedrag);<br />

b. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat;<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit;<br />

d. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd.<br />

Vaardigheden zoals vergaderen, overleggen, presenteren en schrijven komen aan bod.<br />

Je scherpt je schrijfvaardigheid in het Engels aan via individuele schrijfoefeningen waarover je<br />

ook steeds feedback krijgt.<br />

Je werkt tenslotte in groep aan je projectopdracht internationale marketing waarover je<br />

wekelijks rapporteert aan je begeleiders.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

S. France, P. Mann, B. Kolissa: Thematische woordenschat Engels voor handel en economie;<br />

Intertaal; 90-5451-1060<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % 100 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

2 e examenkans: vervangopdrachten voor permanente evaluatie (zie Toledo)<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

…<br />


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

3e opleidingsfase – Project marketing van industriële producten en<br />

diensten<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Danny Van Rompaey<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1<br />

A5<br />

A7<br />

Opbouwen van een kwaliteitsvolle<br />

redenering<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.3<br />

2.4<br />

2.5<br />

Positioneringsbeleid<br />

Product- en dienstbeleid uitwerken en<br />

mee bepalen<br />

Distributiebeleid uitwerken en<br />

meebepalen<br />

Communicatiebeleid uitwerken en mee<br />

bepalen<br />

Prijsbeleid uitwerken en mee bepalen<br />

Herkent een probleem/situatie<br />

Verzamelt relevante informatie<br />

Analyseer een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

Stelt relevante vragen<br />

Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van diverse vragen<br />

Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat<br />

Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of<br />

voor het eigen deel van het teamwork<br />

Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken<br />

met de persoonlijke mening<br />

Heeft een open houding<br />

Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Bepalen van segmenten, doelgroepen en<br />

positionering<br />

Beslissingen nemen over producten en<br />

diensten<br />

Beslissingen nemen over<br />

distributiekanalen<br />

Communicatietools en communicatiemix<br />

kritisch beoordelen<br />

Beslissingen nemen over het prijsbeleid<br />

in functie van de marketingstrategie


Inhoud<br />

Waarom gaat het fout met onze diensten?<br />

Kenmerken van diensten en managementgevolgen<br />

Managen van diensten<br />

Een service management model<br />

Projectopdracht marketingbureau<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 60 % % % 60 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 40 % % % 40 %


Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: Schriftelijk examen 100%<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, major Sales Management<br />

3e opleidingsfase – Sales management en onderhandelen<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 5<br />

• Examencontract: Nee<br />

Sales management<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Danny Van Rompaey<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A7 Klantgericht denken en handelen Leeft zich in de situatie van anderen in<br />

Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Luistert actief<br />

Onderneemt acties om de dienstverlening<br />

aan de klanten te optimaliseren<br />

Communiceert adequaat met klanten<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

3.1<br />

3.2<br />

3.3<br />

4.1<br />

Verkooptechnieken toepassen<br />

Prospect- en klantenbeheer verzorgen<br />

Commercieel beleid voeren<br />

Ondersteunen van het bedrijfsbeleid<br />

vanuit de marketingcontext<br />

Verkoopgesprek voorbereiden<br />

Verkoopgesprek voeren en opvolgen<br />

Inzicht hebben in customer database<br />

Op basis van klantgegevens eenvoudige<br />

CRM-gegevens interpreteren<br />

Opstellen en verantwoorden (intern en<br />

extern) van een accountplan<br />

Meewerken aan een geïntegreerd<br />

commercieel plan<br />

Inzicht hebben in de wisselwerking<br />

tussen de marketingfunctie en de overige<br />

bedrijfsfuncties


Inhoud<br />

Creëren van een klant- en marktgerichte organisatie<br />

Verkoop en verkoopmanagement een verkennend overzicht<br />

Opdracht en functie van verkoop<br />

Verkoop: Planning, strategieën en doelstellingen<br />

Verkoopmanagementinformatie<br />

PLanning van verkoopteam<br />

Leidinggeven aan een verkoopteam<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek Verkoopmanagement Johan Vanhaverbeke<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 60 % % 40% 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %


Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 40 % % % 40 %<br />

Je begeleider zal rekening houden met je bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling.<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: 100% Schriftelijk examen<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Onderhandelen<br />

Algemeen<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 1<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Hilde Gysen, Danny Van Rompaey<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1<br />

A9<br />

Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en<br />

verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in<br />

minstens drie vooraf gespecificeerde talen<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...<br />

a. Herkent een probleem/situatie<br />

e. Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria<br />

a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief<br />

non verbaal gedrag)<br />

c. Drukt zich helder en vlot uit


• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

3.1 Verkooptechnieken toepassen a.Een verkoopgesprek voorbereiden<br />

b.Een verkoopsgesprek voeren en opvolgen<br />

Inhoud<br />

In het onderdeel onderhandelen leer je enkele methodes en technieken om beter gewapend te zijn<br />

aan de onderhandelingstafel en met succes het verkoopsgesprek af te sluiten.<br />

- Wat is onderhandelen?<br />

- Het doel van onderhandelen: behoeften vervullen<br />

- De stijl van onderhandelen<br />

- Onderhandelingsklimaat<br />

- De tactieken<br />

- Het voorbereiden op een onderhandeling<br />

- Communicatie bij onderhandelen<br />

- Assertiviteit bij het onderhandelen<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % 50 % 50 % 100 %


Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans: nieuwe onderhandelingscase<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, major Sales Management<br />

3e opleidingsfase – Beursverkopen en telemarketing<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: 20<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Ilse Bollens<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A5a<br />

A5d<br />

A5e<br />

A7b<br />

A7c<br />

A7d<br />

A7e<br />

A9c<br />

A10a<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecifieerde talen<br />

Leidinggevende taken opnemen<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat<br />

Heeft een open houding<br />

Bevordert de teamgeest<br />

Verdiept zich in de situatie van klanten<br />

Luistert actief<br />

Onderneemt acties om de dienstverlening<br />

aan klanten te optimaliseren<br />

Communiceert adequaat met klanten<br />

Drukt zich helder en vlot uit<br />

Volgt werkzaamheden op<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

1.2c<br />

3.1a<br />

3.1b<br />

Marktonderzoek uitvoeren en resultaten<br />

interpreteren<br />

Verkoopstechnieken toepassen<br />

Verkoopstechnieken toepassen<br />

Desk en fieldresearch organiseren<br />

Een vrkoopsgesprek voorbereiden<br />

Een verkoopsgesprek voeren en<br />

opvolgen


Inhoud<br />

Beursverkopen:<br />

Een kort overzicht van het toenemend belang van beurzen in het ondernemingsbeleid zal je beslist<br />

overtuigen van de uitstralingskracht van beurzen. Je zal leren hoe beurzen (zowel de info- als de<br />

salesfunctie) te integreren in het marketingbeleid van je onderneming. De klemtoon ligt vooral op<br />

eenvoudige en praktische tips om het sales-aspect optimaal te laten renderen.<br />

Telemarketing:<br />

De telefoon blijft nog steeds het belangrijkste en snelste communicatiemiddel. Je leert hier je weg<br />

vinden in het jargon van de telemarketing (inbound, outbound, …), dat elk telefoongesprek eigenlijk<br />

een marketingaspect heeft en wat je kan uitbesteden aan call-centers. De belangrijkste klemtoon zal<br />

evenwel liggen op scripts en guidelines voor efficiënte hot en cold calls.<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 70 % …. % 30 % 100 %


Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: enkel schriftelijke evaluatie


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, major Innovatief <strong>Marketing</strong><br />

Management<br />

3e opleidingsfase – Innovatief <strong>Marketing</strong> Management<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Engels<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Luc De Schryver<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

AA2 Kritisch evalueren van het eigen functioneren<br />

en de werkomgeving en daarbij streven naar<br />

levenslang leren.<br />

AB2 Kritisch evalueren van het eigen functioneren<br />

en de werkomgeving en daarbij streven naar<br />

levenslang leren.<br />

AC2 Kritisch evalueren van het eigen functioneren<br />

en de werkomgeving en daarbij streven naar<br />

levenslang leren.<br />

• beroepsspecifieke competentie<br />

Stelt zijn eigen functioneren en de werking<br />

van de organisatie in vraag<br />

Herkent sterktes en zwaktes in het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving<br />

Formuleert verbeterpunten<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

4.2 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid om<br />

sneller en beter om te gaan met interne en<br />

externe verandering<br />

Inhoud<br />

De link tussen creativiteit en marketing<br />

Het belang van creativiteit binnne organisaties<br />

Een systeembenadering van creativiteit en innovatie<br />

VIEW: Het eten van je probleemoplossingsstijl<br />

MBTI: Een beter zich op je individuele voorkeuren<br />

SOQ: een klimaat voor creativiteit, innovatie en verandering<br />

Diverse visies op creativiteit<br />

Het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie op creatief gedrag<br />

Onderkennen van organisatie-elementen die<br />

innovatie bevorderen


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek: Wiley, Meeting the innovation challenge (Isaksen)<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 100 % % % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: geziene leerstof<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong>, major Innovatief <strong>Marketing</strong><br />

Management<br />

3e opleidingsfase – Creativiteitstechnieken<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Engels<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Luc De Schryver<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

AA2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

AA5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

AB2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

AC2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

AC6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

AD2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

AE2 Kritisch evalueren van het eigen<br />

functioneren en de werkomgeving en<br />

daarbij streven naar levenslang leren.<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Stelt zijn eigen functioneren en de<br />

werking van de organisatie in vraag<br />

Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat (vb<br />

uitwisselen van informatie en informatie<br />

delen)<br />

Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken en/of<br />

voor het eigen deel van het teamwerk<br />

Houdt zich aan gezamenlijk genomen<br />

beslissingen ook als deze niet stroken<br />

met de persoonlijke mening<br />

Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen,<br />

oplossingen en acties en werkt ze uit<br />

Stuurt eigen aanpak bij op basis van<br />

feedback en nieuwe inzichten<br />

Zoekt uit eigen beweging nieuwe<br />

leermogelijkheden<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

4.2 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid om<br />

sneller en beter om te gaan met interne<br />

en externe verandering<br />

· Meewerken aan het bedenken en<br />

ontwikkelen van nieuwe producten en<br />

diensten<br />

· Zoeken naar nieuwe potentiële<br />

afnemersgroepen


Inhoud<br />

Het CPS Proces (creatief probleemoplossen)<br />

Technieken om opties te genereren<br />

technieken om te focussen<br />

Een klimaat voor creativiteit , innovatie en verandering helpen creëren<br />

Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

· Brainstormsessies voorbereiden,<br />

opzetten en sturen<br />

· Onderkennen van organisatieelementen<br />

die innovatie bevorderen<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %


Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 35 % 30 % 35 % 100 %<br />

“Je begeleider zal rekening houden met je bijdrage aan de groepswerking bij de eindbeoordeling”<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

2 e examenkans: Nieuwe case<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

Reflectie<br />

Portfolio<br />

...<br />

...


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

3e opleidingsfase – Communicatieve vaardigheden Nederlands /<br />

Frans / Engels / Duits<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 4<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Uitdiepend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Romy Di Costanzo, Hilde Gysen, Els Steuckers, Ivy Verbeeck<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. f. Herkent een probleem/situatie<br />

g. Verzamelt relevante informatie<br />

h. Analyseert een probleem vanuit<br />

verschillende invalshoeken<br />

i. Stelt relevante vragen<br />

j. Beargumenteert een standpunt op basis<br />

van relevante criteria<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A5 Samenwerken als lid van een team en<br />

van de organisatie<br />

A6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief,<br />

flexibel en nauwkeurig te werken<br />

A7<br />

Klantgericht denken en handelen<br />

c. Draagt actief bij tot een<br />

gemeenschappelijk resultaat (vb<br />

uitwisselen van informatie en<br />

informatie delen)<br />

d. Neemt verantwoordelijkheid in het<br />

uitvoeren van gedelegeerde taken<br />

en/of voor het eigen deel van het<br />

teamwerk<br />

b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met<br />

oog voor details en afwerking, ook<br />

onder tijdsdruk<br />

a. Leeft zich in de situatie van anderen<br />

in<br />

c. Luistert actief (naar klachten,<br />

problemen en wensen van klanten)<br />

e. Communiceert adequaat met klanten


A9 De interne en externe communicatie<br />

ondersteunen en verzorgen, zowel<br />

mondeling als schriftelijk, in minstens drie<br />

vooraf gespecificeerde talen<br />

Inhoud<br />

Nederlands<br />

e. Past de stijl aan het publiek aan<br />

(inclusief non verbaal gedrag)<br />

f. Gebruikt beroepsspecifieke<br />

woordenschat<br />

g. Drukt zich helder en vlot uit<br />

h. Formuleert een boodschap logisch en<br />

gestructureerd<br />

Solliciteren<br />

In een syllabus bestudeer je zelfstandig de richtlijnen voor de sollicitatieprocedure en modellen<br />

van brieven en CV's. Daarnaast komt er een professional in de selectie van marketinggerichte<br />

profielen langs om de studenten wegwijs te maken in het verloop van de sollicitatieprocedure<br />

in deze sector.<br />

Het accent ligt op de toepassing van de theorie: je kiest een advertentie en je schrijft<br />

zelfstandig een brief en CV . Daarna bereid je je voor op het voeren van een sollicitatiegesprek<br />

,dat gebaseerd zal zijn op je brief en het CV.<br />

Frans<br />

De onderwijstaal is uiteraard Frans.<br />

Solliciteren<br />

Via een zelfstudiepakket bereid je je voor op het sollicitatiegesprek . Je baseert dit<br />

gesprek op de advertentie die je ook voor Nederlands gebruikt hebt. Het sollicitatiegesprek zal<br />

immers door een meertalige jury afgenomen worden. Daarnaast bezorg je ook een CV en<br />

sollicitatiebrief opgesteld in het Frans aan je docent.<br />

Er wordt per taal geëvalueerd door de betrokken taaldocent (elke taal voor 25%)<br />

Engels<br />

De onderwijstaal is uiteraard Engels<br />

Solliciteren<br />

Via een zelfstudiepakket dat op Toledo staat , bereid je je voor op het sollicitatiegesprek . Je baseert<br />

dit gesprek op de advertentie die je ook voor Nederlands gebruikt hebt. Het sollicitatiegesprek zal<br />

immers door een meertalige jury afgenomen worden. Daarnaast bezorg je je docent ook een CV<br />

opgesteld in het Engels.<br />

Er wordt per taal geëvalueerd door de betrokken taaldocent (elke taal voor 25%)<br />

Duits<br />

Solliciteren<br />

De onderwijstaal is uiteraard Duits.<br />

Via een zelfstudiepakket bereid je je voor op een Duits sollicitatiegesprek dat je op basis van je zelf<br />

gekozen Nederlandse advertentie zal voeren.<br />

Eveneens bezorg je een CV opgesteld in het Duits aan je docent.<br />

De evaluatie gebeurt op een totaal van 25% van het geheel aan communicatieve vaardigheden.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % 100 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

...<br />

...<br />

2 e examenkans:<br />

nieuwe sollicitatiebrief en CV (Nederlands), nieuw gesprek<br />

zie eerste examenkans (Frans)<br />

zie eerste examenkans Duits<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.


Bedrijfsmanagement – <strong>Marketing</strong><br />

3e opleidingsfase – Stage<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 15<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: "Niet van toepassing"<br />

• Examencontract: Nee<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Vicky Strauven, llse Bollens, Luc De Schrijver, Danny Van Rompaey<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

• algemene competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A1-A10 In functie van stagebedrijf en<br />

stageprojectvoorstel!<br />

De algemene competenties worden in<br />

overleg tussen stagebedrijf en<br />

stagestudenten ingevuld voor de aanvang<br />

van de stage.<br />

• beroepsspecifieke competenties<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

Inhoud<br />

Afhankelijk van projectvoorstel dat wordt<br />

uitgewerkt tijdens de stage.Ook deze<br />

competenties worden in overleg tussen<br />

stagestudent en stagebedrijf ingevuld.<br />

Stageactiviteiten conform het stageprojectvoorstel in samenwerking met het stagebedrijf.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

...<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen: Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie % % % %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 % % % %<br />

Evaluatie deel2 % % % %<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie 65 % 15 % 20 % 100 %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder<br />

grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

2 e examenkans: uitwerking van een nieuw stageprojectvoorstel in een stagebedrijf en/of<br />

herverdediging<br />

Toelichting<br />

Overzetting van deelcijfer is mogelijk.<br />

...<br />

...


Bedrijfsmanagement – Rechtspraktijk<br />

3e opleidingsfase – Godsdienstwetenschap<br />

Algemeen<br />

• Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

• Studiepunten: 3<br />

• Onderwijstaal: Nederlands<br />

• Niveau: Integrerend<br />

• Jaaruren: 28<br />

• Examencontract: Ja<br />

Docenten/didactisch team<br />

Naam docent(en): Elly Leus<br />

Te verwerven (eind)competenties:<br />

algemene competentie<br />

Nummer Competentie Gedragsindicator<br />

A4 Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes<br />

en diversiteit.<br />

Inhoud<br />

a. Gaat adequaat om met<br />

verscheidenheid binnen de organisatie<br />

(bijv. functiebeperking, cultuur,<br />

godsdienst, geslacht, ... )<br />

b. Houdt rekening met de belangen en de<br />

gevoeligheden van andere culturen<br />

c. Gaat zorgzaam om met mensen,<br />

middelen en omgeving (bijv. ecologisch<br />

bewust, welzijn van de werknemers)<br />

In de hoorcolleges wordt een analyse gegeven van de actuele evolutie i.v.m. godsdienst en<br />

godsdienstigheid met inbegrip van een beknopt overzicht van sekten.<br />

Een overzicht van de grote religieuze tradities vanuit hun oorsprong, hun inhoud en hun betekenis legt<br />

de basis van de zelfstandige studie.<br />

In de zelfstandige studie wordt door de student – in overleg met de docent – een specifiek onderwerp<br />

bepaald dat enerzijds aansluit bij dit opleidingsonderdeel en anderzijds ook links heeft met de<br />

afstudeerrichting.


Werkvormen<br />

Bedrijfsbezoeken<br />

Deelname aan seminaries<br />

Hoorcolleges<br />

Klasgesprek<br />

Meeloopstage<br />

Oefensessies<br />

Portfolio<br />

Praktijkopdracht<br />

Practicum<br />

Project<br />

Stage<br />

Zelfstudie<br />

Werksessies<br />

Zelfstandig werk<br />

…<br />

Aard van het studiemateriaal<br />

Toledo<br />

Handboek<br />

Hand-outs seminaries<br />

Presentatiedia’s<br />

Softwareprogramma<br />

Eigen syllabus<br />

(Vak)tijdschriften<br />

Video- en audiomateriaal<br />

Evaluatieactiviteiten<br />

Proefexamen: Nee<br />

Deelexamen:Nee<br />

Modaliteit van de evaluatie:<br />

Evaluatie zonder deelexamen<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie 0 % 100 % 0 % 100 %<br />

Evaluatie met deelexamen.<br />

Project<br />

Toetsvorm:<br />

Kennistoets<br />

Vaardigheidstoets<br />

Case<br />

Project<br />

Schriftelijk Mondeling Permanent Totaal<br />

Evaluatie deel1 …. % …. % …. % …. %<br />

Evaluatie deel2 …. % …. % …. % …. %<br />

Eindproduct Proces Mondelinge<br />

toelichting<br />

Totaal<br />

Evaluatie …. % …. % …. % …. %<br />

Praktijkopdracht<br />

Assessment<br />

Stage-opdracht<br />

Afstudeeropdracht<br />

Reflectie<br />

Portfolio


Toegestane hulpmiddelen:<br />

Codex<br />

Woordenboek<br />

Rekenmachine zonder grafisch geheugen<br />

Handboek<br />

…<br />

…<br />

2 e examenkans: zie eerste examenkans

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!