Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2013 - Streekziekenhuis Koningin ...

skbwinterswijk.nl

Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2013 - Streekziekenhuis Koningin ...

Het SKB, hét ziekenhuis

voor de Achterhoek”

Onze missie en bestaansrecht

Het SKB ontleent haar bestaansrecht aan de statutaire plicht

medisch specialistische zorg voor zowel acute als chronische

aandoeningen te leveren aan de inwoners van het verzorgingsgebied.

Wij zien het als onze missie om dit zo goed mogelijk te doen:

kwalitatief hoogwaardig, gastvrij en veilig. Het beschikbaar zijn van

een ziekenhuis in de Achterhoek beschouwen we als absolute

voorwaarde voor de leefbaarheid van de streek.

Onze ambitie

Het is onze ambitie om vooral door patiënten, maar ook door onze

verwijzers, zorgverzekeraar en regionale partners gezien te worden

als een ziekenhuis waar goede zorg geleverd wordt, waar patiënten

gastvrij onthaald worden, waar efficiënt gewerkt wordt en waar

mensen professioneel en met veel plezier hun functie uitoefenen.

Deze ambitie zal concrete vertaalslag krijgen op de diverse

beleidsterreinen en moet zich primair vertalen in een hoge score

op cliënttevredenheid.

Het SKB stelt zich ten doel om binnen de beleidsperiode een 8,5

te scoren op cliënttevredenheid.

Onze waarden

In 2005 hebben we als ziekenhuis een aantal kernwaarden centraal

gesteld voor ons handelen; dienstbaar, professioneel, innovatief,

betrouwbaar en maatschappelijk ondernemend. Hoewel we het

met elkaar eens zijn dat deze waarden nog steeds gelden, zijn we

het er ook over eens dat ze erg abstract en algemeen zijn en niet

goed aangeven waar patiënten op mogen rekenen. Zonder onze

kernwaarden overboord te zetten, zal ons handelen voor de

komende jaren bepaald worden door:

• GOED “Wat we doen, doen we goed”

• GASTVRIJ “Iedere SKB-er is gastvrij”

• VEILIG “Veiligheid gaat voor alles”

meerjarenbeleidsplan I pagina 4

De analyse: waar staan we nu?

In 2010 is uitgebreid met elkaar gesproken over ‘de stand van zaken’

in en rond het SKB: wat zijn ontwikkelingen in ons verzorgingsgebied

en op de zorgmarkt, hoe verandert de zorgvraag, met

welke medisch inhoudelijke ontwikkelingen hebben we te maken,

wat vragen huisartsen van ons en wat vraagt de zorgverzekeraar?

Daarnaast hebben we ons zelf de maat genomen: wat zijn onze

sterke punten, wat zijn onze zwakke punten en hoe moeten we ons

zelf verbeteren om onze bedrijfsdoelstellingen te halen?

Wij als SKB

“De organisatie SKB is kleinschalig en betrokken maar zakelijkheid

en slagvaardigheid kan nog verbeteren”

In de analyse van de situatie in het SKB constateren we dat we een

organisatie zijn die zijn kracht ontleent aan kleinschaligheid en

betrokkenheid van medewerkers en medisch specialisten. Deze

betrokkenheid uit zich in een hoge inzet en de “drive” zich extra in

te spannen en meer dan gemiddeld te willen presteren. Uit eigen

cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt een gemiddeld hoge

waardering voor het SKB. Daarnaast worden we in de regio gezien

als een betrouwbare samenwerkingspartner.

Tegenover deze sterke punten moeten we vaststellen dat onze

slagkracht te wensen overlaat. Veel ontwikkelingen worden in gang

gezet, maar bereiken niet altijd het stadium van afronding en

borging. Ook ontbreekt het nog wel eens aan samenhang van de

dingen. Het vermogen van het SKB om vernieuwingen in gang te

zetten en te innoveren is groot, maar we sturen te weinig op

resultaten. We constateren dat juist nú slagvaardigheid van belang

is: onze marktpositie is niet meer vanzelfsprekend, er is sprake van

concurrentie en er wordt ondernemend gedrag gevraagd van

ziekenhuizen. Vergroting van onze slagvaardigheid zal vooral tot

uiting moeten komen in de wijze van organiseren, het “lean” (slank)

inrichten van communicatie- en besluitvormings-procedures,

het toedelen van verantwoordelijkheden en het stimuleren van

ondernemerschap binnen de zorgeenheden.

Het SKB stelt zich ten doel om haar slagvaardigheid te vergroten.

Ons verzorgingsgebied

Het aantal mensen dat binnen ons verzorgingsgebied gebruik

maakt van het SKB is sinds een aantal jaren stabiel. Demografische

statistieken laten zien dat de totale bevolking in de regio afneemt,

vooral wat betreft de jonge populatie. Daarentegen is er in de

Achterhoek sprake van een snellere vergrijzing dan in de rest van

Nederland. Vooral dit laatste zal gevolgen hebben voor de aard en

de omvang van de zorgvraag. Het aantal chronische aandoeningen

zal toenemen, door comorbiditeit zal de complexiteit van de

zorgvraag toenemen, de vraag naar revalidatie en herstel van

ouderen zal groeien en er zal sprake zijn van een groeiende

behoefte aan het voorkomen van ziekte bij ouderen. Wanneer je

daarbij in ogenschouw neemt dat het overheidsbeleid erop gericht

is de zorg voor ouderen en chronisch zieken te organiseren op het

snijvlak van eerste en tweede lijn (“eerste lijn wanneer het kan,

tweede lijn wanneer het moet”) zal dit niet zonder strategische

betekenis voor het SKB blijven.

More magazines by this user
Similar magazines