Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2013 - Streekziekenhuis Koningin ...

skbwinterswijk.nl

Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2013 - Streekziekenhuis Koningin ...

Onze marktpositie

“Concurrentie en demografie zetten druk op de marktpositie van

het SKB. Keuzes zijn noodzakelijk”

Analyse van onze marktpositie heeft opgeleverd dat het marktaandeel

van het SKB in het verzorgingsgebied weliswaar stabiel, maar

ook kwetsbaar is. In vergelijking met andere ziekenhuizen in een

soortgelijke omgeving is het marktaandeel van het SKB in het

verzorgingsgebied zelfs suboptimaal te noemen. In een speelveld

van concurrerende ziekenhuizen, opkomende ZBC’s en een

verschuiving van een deel van de zorgvraag van tweede naar eerste

lijn, zien we deze suboptimale marktpositie als een bedreiging en

zal onze strategie gericht moeten zijn op het verstevigen daarvan.

Het SKB stelt zich ten doel zich kwalitatief te onderscheiden van

andere zorgaanbieders, keuzes te maken in haar zorgaanbod en

haar marktpositie te verstevigen.

Waar willen we naar toe?

Het SKB heeft zich altijd geprofileerd als breed basisziekenhuis waar

een groot palet aan medisch specialismen, diagnostiek en behandelmogelijkheden

geboden werd. Het was tot voor kort voor de meeste

ziekenhuizen gebruikelijk een breed pakket aan te bieden. Sinds een

aantal jaren, vooral als gevolg van de marktwerking, is dit geen

vanzelfsprekendheid meer. De vrijheid voor de patiënt om naar de

zorgaanbieder van eigen keuze te gaan is enorm toegenomen.

Ook zorgverzekeraars nemen de vrijheid om wel of geen contracten

aan te gaan. Daarnaast hebben we te maken met steeds hogere

eisen die aan de kwaliteit van de zorgverlening gesteld worden.

Om op alle fronten goede kwaliteit te kunnen leveren én om

het SKB te kunnen onderscheiden van de andere ziekenhuizen in

de regio, zullen we keuzes gaan maken: welke zorg biedt het SKB,

waar zijn we dus goed in en hoe onderscheiden we ons van

andere ziekenhuizen? Bij het maken van keuzes zullen medisch

inhoudelijke argumenten een rol spelen, maar ook zullen we

afwegen wat de financiële gevolgen van keuzes zijn. Wanneer we

bepaalde zorg niet zelf bieden zien we het als onze opdracht er voor

te zorgen dat de patiënt vlot en goed op de juiste plaats komt.

“Eerste jaren focus op basiszorg, speerpunten en fundament.

Tevens starten van verander- en optimalisatieprogramma

GOED: “Wat we doen, doen we goed”

Keuze: Zelfstandigheid én samenwerking

De belangrijkste strategische keuze is reeds gemaakt en bevat het

zelfstandig voortbestaan als ziekenhuis voor de Achterhoek.

Samenwerken vinden we van het grootste belang, samengaan

vinden we geen optie. Motivatie voor zelfstandigheid is gelegen in

het feit dat we belangrijke functies als spoedeisende hulp, intensive

care, kindergeneeskunde en verloskunde voor de inwoners van ons

verzorgingsgebied willen blijven aanbieden. Samengaan kan leiden

tot het opdelen van genoemde functies. Gezien de omvang en

ligging van ons verzorgingsgebied vinden we dit ongewenst.

Samenwerking zien wij als onlosmakelijk verbonden aan de keuze

om zelfstandig te blijven. We kunnen immers niet alles zelf,

sterker nog, we willen niet alles zelf kunnen. Samenwerking zal op

meerdere fronten vorm en inhoud

gaan krijgen. Als eerste betreft dit

de medisch inhoudelijke samenwerking

tussen vakgroepen en

medisch specialismen. Voor de

topklinische zorg zullen we ons

met name richten op het MST

Enschede, en voor academische

zorg op het UMC St. Radboud.

Naast de reeds bestaande samenwerking

met ZorgGroep Twente

is het onze ambitie de banden

met het Slingeland Ziekenhuis

Doetinchem te verstevigen.

Los van medisch inhoudelijke samenwerking zoeken we, om kosten

van onze bedrijfsvoering te reduceren, naar mogelijkheden om

op het gebied van ondersteunende diensten zoals inkoop en

administratieve processen samen te werken. Het realiseren van een

keten van ziekenhuizen waar onder 1 merknaam ondersteunende

diensten, maar ook zorgproducten worden georganiseerd, is één

van onze ambities.

Hoewel het tot op heden lastig is gebleken door verschillen in de

financieringssystemen blijven we bij onze ambitie samen te

willen werken in de “eu-regio”. We zien goede mogelijkheden om

aanvullend te zijn in de Duitse markt.

“Samenwerking in de interne en externe keten is voorwaarde gezien

de toename van het aantal chronische aandoeningen en een

veelheid van zorgvragen die over de muren van het ziekenhuis gaan.

Het vraagt om de bereidheid én het vermogen tot samenwerken”

Keuze: Basiszorg

Kern van ons zorgaanbod noemen wij de ‘basiszorg’. Het is de zorg

die elk specialisme moet kunnen bieden om veel voorkomende

zorgvragen volgens de standaarden van het vakgebied te kunnen

diagnosticeren en behandelen. Het is onze ambitie om, passend

bij de behoefte van de patiënten in ons verzorgingsgebied en de

behoefte van de huisartsen, deze basiszorg inclusief de eerder

genoemde spoedeisende functies te blijven bieden.

We realiseren ons dat het begrip basiszorg met de door ons

gebruikte definiëring rekbaar is en dat dit tot discussie kan leiden.

Wanneer er discussie ontstaat over bestaand of nieuw aanbod

zullen tenminste de volgende vragen betrokken worden:

• Sluit het aan bij een brede behoefte

van patiënt en huisarts?

• Hebben we de benodigde expertise

en kunnen we hier continuïteit in garanderen?

• Zijn er gevolgen voor medewerkers

en medisch specialisten?

• Zijn er gevolgen voor externe partners?

• Is de zorgvorm financieel verantwoord?

Het SKB stelt zich ten doel om haar basiszorg en “zorgportfolio”

te definiëren en bekend te maken.

meerjarenbeleidsplan I pagina 5

More magazines by this user
Similar magazines