september 2012

belgianrail.be

september 2012

time to

HORIZON

Klaarstaan voor toekomstige groei

BINNENLAND

Ecologischer reizen met Railease

DEsIRO, DE tREIN

vAN mORgEN

# 16 . september 2012

Bestemming beter


Nieuw op Nmbs.tv

Achter de schermen van tractiewerkplaats Oostende

De tractiewerkplaatsen van NMBS zijn voor de meeste

treinreizigers onbekend terrein. Maar daarom niet

minder interessant! Ontdek onze nieuwste film op

nmbs.tv voor een unieke blik op het onderhoudswerk

in de tractiewerkplaats van Oostende.

www.nmbs.tv

Bestemming beter


De toekomst begint nu: een boutade die vaak

open deuren intrapt. voor NmBs is de

uitspraak zonder meer van toepassing. Als we

nieuwe treinen bestellen, vraagt het drie tot

vier jaar vooraleer het eerste stel effectief

wordt geleverd. Dan zijn er al een aantal jaren

verlopen voor het studiewerk, het opstellen

van de lastenboeken en de aanbestedingspro-

cedure. En dat is niet alles: treinen hebben

een lange levensduur. Onze treinen blijven

dertig tot veertig jaar in dienst, soms zelfs

langer.

De nieuwe Desiro-motorstellen waar het

dossier in dit nummer aan gewijd is, moeten

NmBs wapenen voor de komende decennia.

We hebben er 305 van besteld, meteen het

grootste order uit de geschiedenis van NmBs.

Deze nieuwe generatie moet ons de moge-

lijkheid bieden om de eerstkomende jaren de

verwachte reizigersgroei op te vangen.

NmBs werkt ook in andere opzichten aan de

toekomst: we hebben de scenario’s voor de

toekomstige groei bestudeerd (zie artikel

rubriek “horizon”) en houden daar terdege

rekening mee bij het uitwerken van de

toekomstige vervoersplannen. Een eerste

grote vernieuwing van de dienstregeling zal

het vervoersplan 2013 zijn, maar we werken

ondertussen voort aan de plannen voor de

komende decennia.

Onze toekomstige mobiliteit voorbereiden

De komende jaren zal de rol van de trein nog

toenemen, in het woon-werkverkeer en vooral

in het woon-schoolverkeer. Door de uitbouw

van het gewestelijk Express Net rond Brussel

zal de capaciteit van het netwerk uitbreiden.

De afwerking van andere projecten zoals de

Diaboloverbinding met de luchthaven en de

tunnel tussen schuman en Josaphat geeft

eveneens nieuwe mogelijkheden en

ademruimte aan het spoornet.

Willen we daarna nog meer treinen inzetten,

dan moet de infrastructuurbeheerder een

oplossing vinden voor de flessenhals van de

Brusselse Noord-Zuidverbinding. Ook de

komende decennia zal Brussel immers het

hart van het Belgische spoornet blijven.

marc Descheemaecker

gedelegeerd bestuurder


04

> INHOUD

> Engagement

06 > BLIK Glenn elet

10 > HORIzON Klaarstaan voor de toekomst

14 > SAMENSPOREN Lezers op de foto

> Actie

16 > PRIKBORD

22 > DOSSIER Desiro, de trein van morgen

28 > binnenland - buitenland

> Achtergrond

30 > eXPeRtenWeRK tractieverdelers

32 > de WeRKdaG Stéphane Lorge

34 > tOen biJ nMbS 1981, de Breaks

35 > MiJn tRein Dirk Draulans

CoLoFoN eN daNk – Concept: NMBS / – teksten: Jacqueline Capier, bruno Van Calster, Vanessa Vandenbruwaene

Foto’s: John deroo, denis Moinil, Reporters – opmaak: Kathleen Van Vaerenbergh – eindredactie: bruno Van Calster

druk: Geers Offset – met de medewerking van Glenn elet, Geoffroy dotreppe, Stéphane lorge – met dank aan Dirk Draulans

verantwoordelijke uitgever: Michaël Vanloubbeeck, Hallepoortlaan 40, 1060 brussel – info: infocorporate@nmbs.be


06

> BLIK

de WeReld Met een KniPOOG

glenn Elet aanschouwt de wereld op

eigengereide wijze, wetend dat hij hem

niet kan veranderen. Zijn werk is nooit

kwetsend of scherp, het is een vette,

goedbedoelde knipoog. Zijn inspiratie

haalt hij uit zijn onmiddellijke omgeving,

de actualiteit of de wijde wereld.

voor time to B grasduint glenn door

de artikels. Zijn cartoons zijn een

humoristische echo van al het nieuws

dat NmBs te bieden heeft.

glenn Elet

glenn Elet is geboren in 1957 en werkt als cartoonist

en illustrator voor kranten en magazines. Zijn

cartoons ondermijnen de maatschappij niet, ze

roepen nooit op tot revolutie. De werkjes wringen

zich vrolijk in het brein van de argeloze lezer en

nodigen hem met zwierige zwans uit tot een glimlach.

Een moot mantelzorg voor de moegestreden man in

de straat, een prikkende plaagstoot naar een politicus

zonder pudeur, de wasem van een wolkje weemoed...

glenn’s stift zift en schift. Hij biedt de lezer een

lachertje met laagjes, een zinsbegoocheling die

uitnodigt tot zelfreflectie. Meer màg dat niet zijn.

www.glennelet.be


10

> HORIzON

KlaaRStaan VOOR

tOeKOMStiGe GROei


In goed tien jaar tijd kan NMBS indrukwekkende groeicijfers voorleggen in het binnenlandse

reizigersvervoer. tussen 2000 en 2010 is het aantal reizigers met 54% toegenomen. Ook in

2011 zet deze trend zich voort en stijgt het aantal met 2,9% tot 221,3 miljoen.

Volgens prognoses van het Federale Planbureau blijft het aantal treinreizigers met tenminste

1,5% groeien tijdens de komende decennia. die groei opvangen en de kwaliteit van het aanbod

opdrijven, vormen een dubbele uitdaging voor NMBS.

indrukwekkende groeicijfers

In een historisch perspectief is de groei van

NMBS indrukwekkend te noemen. De im-

mense terugval van het aantal reizigers, die

verwachte groei volgens Federaal Planbureau

(Langetermijnvooruitzichten voor transport in België: referentiescenario)

miljoen reizigers-kilometer

27.500

25.500

23.500

21.500

19.500

17.500

15.500

13.500

11.500

9.500

begon in de jaren zestig van vorige eeuw en

zijn effect had tot het begin van het nieuwe

millennium, is quasi volledig weggewerkt.

Deze groei is bovendien gekoppeld aan een

2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035

afname met meer dan 50% van het aantal

personeelsleden, dat medio jaren zestig

boven de 80.000 piekte.

aanpassing groeiprognose

door specifieke beperkingen

oorspronkelijke prognose

4,3% reizigers-kilometer/jaar

(2,9% reizigers)

verzadiging NZ-verbinding

prognose Planbureau

2,05% reizigers-kilometer/jaar

(1,5% reizigers)

aangepaste prognose Planbureau

4,3% reizigers-kilometer/jaar vanaf 2024

(2,9% reizigers)


In reizigers-kilometer uitgedrukt, bedraagt

de reizigersgroei in de periode 2005 –

2008 gemiddeld 4,9%, in de crisisjaren

2009 – 2010 neemt dit af tot 1,6%. de

groei (reizigers-km) over de periode 2000 –

2010 (*) bedraagt in totaal 35,7%, wat ook

in Europees opzicht indrukwekkend is. In

dezelfde periode gaan de buurlanden heel

wat minder sterk vooruit (SnCF met 22%,

nS met 4,7% en db met 4,3%). in aantal

reizigers groeit NMBS over dezelfde periode

met 43,8% (SnCF met 26,9%, nS met 4,6%

en db met 10,8%).

(*) Europese vergelijking op basis van cijfers

UIC: aantal reizigers en reizigers-km betreffen

het aantal binnenlandse en internationale

reizigers op nationaal territorium.

Evolutie aantal reizigers en personeelsleden sinds 1960

(mln. reizigers)

de toekomstige groei voorbereiden

Op basis van het referentiescenario van het

Planbureau (Working Paper 12 08: Langeter-

mijnvooruitzichten van transport in België:

Referentiescenario en twee beleidsscenario’s)

effectief mln. reizigers

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

NmBs gaat uit van een gematigd scenario waarbij het aantal reizigers groeit met 1,5% per jaar.

heeft NMBS de groeivoet van de mobiliteit

per spoor berekend. In reizigers-kilometer

zal het spoorvervoer met 2,05% per jaar

groeien tot 2030, of een gecumuleerde groei

met 39%. Het referentiescenario gaat uit

Aantal reizigers bij Europese spoorwegoperatoren

(groei in % 2000 - 2010)

bron UIC

50%

40%

30%

20%

10%

0%

43,8%

26,9%

1960 1970 1980 1990 2000 2011

NMBS SNCF

DB

230

200

170

140

110

10,8%

4,6%

NS


van een ongewijzigd beleid. Bij een beleid

dat duurzaam vervoer extra stimuleert (sce-

nario 2 in de Working Paper 12 08), kan de

groeivoet oplopen tot 4,3% per jaar!

Om die groei te realiseren, moeten twee

voorwaarden vervuld zijn. In de eerste plaats

dient er een oplossing te komen voor de ver-

zadiging van de Brusselse Noord-zuidverbin-

ding. Een belangrijk deel van het treinver-

keer gaat door deze flessenhals en met de

bestaande infrastructuur is het onmogelijk

om nog veel meer treinen in te leggen.

In de tweede plaats moet NMBS over

voldoende investeringsmiddelen kunnen

beschikken. Binnen de huidige context, waar

de overheid belangrijke inspanningen doet

om de uitgaven te beheersen, legt de rege-

ring budgettaire beperkingen op. Daarom

gaat NMBS uit van het referentiescenario,

waarbij het aantal reizigers-kilometer met

2,05% aangroeit tot 2024 (1,5% reizigers-

groei), daarna gaat NMBS uit van een groei

met 4,3% (2,9% reizigersgroei). Met de

instroom van de treinen die de jongste jaren

besteld zijn, beschikt NMBS in principe over

een voldoende groot zitplaatsenaanbod tot

2023 - 2024.

Nieuw vervoersplan binnenlands

reizigersvervoer

nMbS Mobility ontwikkelt momenteel een

nieuw vervoersplan dat eind 2013 wordt

ingevoerd. De krachtlijnen van dat plan

zijn een verhoogde robuustheid, betere aan-

sluitingen (ook met ander vervoer) en een

duidelijke, klokvaste dienstregeling. Dit plan

zal op korte tot middellange termijn soelaas

bieden om de toenemende reizigersaantal-

len op te vangen.

Voor de langere termijn heeft nMbS een

strategische oriëntatiestudie uitgevoerd die

de toekomstige mobiliteitsvraag in kaart

brengt en de hoofdlijnen uitzet voor een

aanbod 2020 - 2030. De basisprincipes

van het vervoersplan 2013 blijven gelden,

maar krijgen een veel striktere invulling. Het

plan gaat uit van een minimale bediening

van twee treinen per uur en per richting

voor alle stations en stopplaatsen (indien

voldoende vraag). De treinen rijden om het

half uur of om het kwartier, wat de nood aan

extra piektreinen sterk vermindert. Momen-

teel rijdt 31% van de treinen in de basis-

dienstregeling niet volgens het klokvaste

schema, zodat de risico’s op verstoringen

in de treindienst verhogen en de stiptheid

onder druk komt te staan.

Andere aspecten van het toekomstige ver-

voersplan concentreren zich op twee polen:

meer duidelijkheid en comfort voor de klant

en een beter en vlotter beheer van het

treinverkeer. Een strak exploitatieschema

biedt de reiziger een duidelijker zicht op het

aanbod, maar vereenvoudigt ook het beheer

in real time voor NMBS en Infrabel. In het

nieuwe vervoersplan zal de klant bovendien

ruimere overstaptijden krijgen, aangepast

aan de reële omstandigheden.

Het nieuwe vervoersplan van december 2013 mikt op een verhoogde stiptheid, betere

aansluitingen en een duidelijkere dienstregeling.


Lezende reizigers op de foto

eind juni, vlak voor de start van de grote vakantie, konden treinreizi-

gers in de stations van Gent-sint-pieters, antwerpen-Centraal,

oostende en brussel-Nationaal-Luchthaven op de foto met hun

favoriete boek. een fotograaf, professionele fotolampen, honderden

enthousiaste lezers en het overweldigende decor maakten van de

treinstations een verrassende fotostudio.

De zomervakantie is traditioneel de periode waarin mensen de meeste

boeken lezen. Om die enthousiaste groep van lezers in het zonnetje te

zetten én om de leeszomer in te luiden, sloegen Stichting Lezen en

nMbS de handen in elkaar. treinreizigers met een boek konden op de

foto tijdens vier glamoureuze fotoshoots en maakten kans om NMBS-

tickets of boekenpakketten te winnen. Het initiatief kon op heel wat

bijval rekenen: “Schitterende actie. Ook heel zomers! Dit nodigt zo

uit om een boekenwinkel of bibliotheek binnen te stappen”,

vertelt a. Oyen uit antwerpen. alle foto’s zijn te bekijken op

www.iedereenleestindetrein.be.

Iedereen Leest is een project van Stichting Lezen i.s.m. NMBS.

Foto: Julie Feyaerts


mobility Deal tijdens de Week van de mobiliteit

NMBS heeft ook dit jaar de schouders gezet

onder de Week van de Mobiliteit. Zo was er een

speciaal biljet beschikbaar: met de Mobility

Deal konden reizigers tegen een forfaitaire prijs

van 9,9 euro sporen in 2de klas tussen twee

Belgische stations. In Brussel deelden trein-

begeleiders in het station Delta 200 ontbijten

trein rijmt op zomerfestival

Het is ondertus-

sen een klassiek

gegeven: met de trein naar een zomerfestival.

Elk jaar doet NMBS heel wat inspanningen

om de bezoekers vlot en veilig van en naar de

belangrijkste zomerfestivals te brengen. Heel

wat jongeren voelen zich aangesproken door

uit aan de treinreizigers. Bedrijven en scholen

die deelnamen aan de actie “Naar school/naar

het werk zonder auto” konden rekenen op 200

weekabonnementen voor de trein.

in Vlaanderen ondersteunt nMbS de nieuwe

mobiliteitswebsite Smove (www.s-move.be), wat

het extra aanbod van NMBS: ze vermijden de

verkeersdrukte en kunnen na een soms slo-

pende meerdaagse veilig huiswaarts.

Dit jaar heeft NMBS speciale treinen ingezet

voor een aantal grote festivals zoals tW Classic,

tW boutique, Graspop, Pukkelpop en Franco-

folies. Voor dour waren dan weer extra haltes

15

> SAMENSPOREN

staat voor “Smart Move”, in haar zoektocht naar

originele nieuwtjes over duurzaam vervoer. Ook

werkte de spoorwegmaatschappij mee aan de

fotowedstrijd, georganiseerd naar aanleiding

van de autovrije zondag (zie www.weekvan-

demobiliteit.be), waarbij treinreischeques

gewonnen kunnen worden ter waarde van

25 euro per stuk. Daarnaast werden op zondag

16 september in de treinen tussen Antwerpen-

Centraal en antwerpen-berchem teksten en

gedichten over mobiliteit voorgelezen.

voorzien. Ook een aantal “kleinere” evenemen-

ten kunnen in aanmerking komen. Het gaat dan

bijvoorbeeld om laundry day in antwerpen of

Openfields in Charleroi. Openfields doet bijzon-

dere inspanningen om zo ecologisch mogelijk

te werk te gaan, zodat vervoer per trein een

evidente keuze is.


ecologische en efficiënte

treinwasinstallatie

De trainwash van Oostende bespaart tot 80% leidingwater.

HOE WERKt EEN tRAINWAsH?

1

Sproeistand

1. Het treinstel wordt nat gemaakt in

de sproeistand. In de winter, bij

temperaturen onder de 5°C,

wordt hier water gebruikt van 60°C,

zodat het waswater niet aanvriest.

2

Inzetstand zuur

2. De trein rijdt aan 5km/u

verder door de trainwash.

Aan de inzetstand zuur

wordt het wasproduct

aangebracht.

3

Borstels

3. Borstels met een licht

schurend effect (met

siliciumcarbide korrels in

verwerkt) reinigen de

kast.

treinen wassen is geen eenvoudige zaak:

het vergt veel water en moet het hele jaar

door gebeuren. Om in alle seizoenen te

kunnen werken is een overdekte treinwas-

installatie de oplossing. En om het water-

verbruik binnen de perken te houden, is

hergebruik de oplossing. Liefst met respect

voor het milieu, uiteraard.

4

Spoelstand

4. Het treinstel wordt

afgespoeld. Voor de

ramen wordt zachter

water gebruikt.


De tractiewerkplaats van Oostende be-

schikt sinds 2005 over een overdekte

trainwash. Het vervuilde waswater wordt

opgevangen, gezuiverd en daarna opnieuw

gebruikt om de treinen te reinigen. Op die

manier wordt per rijtuig tot 80% leiding-

water bespaard! Om een rijtuigkast te was-

sen, is er ongeveer 800 liter water nodig.

Dankzij de waterzuivering is er slechts een

effectief verbruik van 210 liter (ongeveer

1/3 daarvan is regenwater en 2/3 is leiding-

water). De overige 590 liter is gerecuper-

eerd, gezuiverd water.

5

Blaasstand

5. In de blaasstand wordt het

materieel al gedeeltelijk

drooggeblazen.

NIEUW tRAvEL CENtRE

BRUssEL-NOORD

eind april opende nMbS een nieuw travel

Centre in het station brussel-noord.

Het bevat 5 loketten voor binnenlands

treinverkeer. Het gaat om een met glazen

wanden afgesloten ruimte die het omge-

trappenklimmer voor reizigers

met beperkte mobiliteit

Momenteel zijn 114 van de 209

belgische stations toegankelijk voor

rolstoelgebruikers, mits assistentie.

Om die toegankelijkheid nog te

verbeteren, kocht nMbS 23 trappenklimmers.

dat toestel zorgt ervoor

dat, bij defecte liften, bij werken in het

station of in uitzonderlijke omstandigheden

de reizigers met beperkte

mobiliteit toch zonder problemen de

trein kunnen nemen.

17

> PRIKBORD

vingsgeluid sterk vermindert, zodat klanten

in alle rust tickets kunnen aankopen of

informatie kunnen vragen. Het is de eerste

fase van een grondige opfrisbeurt voor

Brussel-Noord.


Diabolo: vlot van trein op vliegtuig

In juni 2012 is de Diabolo-verbinding

met de luchthaven in gebruik genomen.

De ondergrondse verbinding tussen het

station Brussel-Nationaal-Luchthaven en

mechelen maakt de nationale luchthaven

rechtstreeks toegankelijk vanuit het

noorden van het land. De opening van de

treintunnel onder het tarmac is een

eerste grote stap in een veel ruimer

project dat op termijn van de luchthaven

één van de best bereikbare luchthavens

van Europa zal maken, zowel voor

binnenlands als internationaal treinverkeer.

Aanzienlijke tijdswinst

vanuit het noorden

treinreizigers vanuit Mechelen en antwerpen

zullen maximaal voordeel hebben

bij de diabolo. Wie van antwerpen naar

de luchthaven spoorde, was 51 minuten

Kalender grote infrastructuurwerken rond Brussel

6/2012

Diabolo-verbinding

Noord van de luchthaven

12/2015

Diabolo-verbinding op L26

tunnel Schuman-Josaphat

bypass Mechelen

Dankzij de Diaboloverbinding winnen treinreizigers 20 tot 30 minuten tijd op hun

traject naar de luchthaven.

onderweg omdat tot Brussel-Noord diende

gereden en dan overgestapt. Dankzij de Diabolo

wordt dat 34 minuten zonder overstap.

Ook reizigers uit Neerpelt (104 minuten

tegenover 121), Beveren (52 minuten in

plaats van 87), Lier (nu 38 minuten, voordien

54) en Noorderkempen (68 minuten in

plaats van 103) winnen heel wat tijd, al die-

12/2016

Diabolo-verbinding op L25

4 sporen op

L161 Ottignies – Brussel

4 sporen op L50A

St-Kat-Lombeek – Brussel

nen deze reizigers wel nog over te stappen.

Sinds 10 juni rijdt om het uur een trein tussen

Antwerpen en de luchthaven, die verder

richting Leuven en Landen rijdt. Mechelen

krijgt daar nog een tweede trein per uur

bovenop omdat de trein vanuit Gent zal verder

rijden via de nieuwe lijn. Antwerpen zal

in december een tweede trein krijgen.

12/2017

Vierhoek Oost

Vierhoek West

12/2020

4 sporen op L124

tussen Linkebeek

en Nijvel


Dendermonde

Denderleeuw

Jette

Brussel-

West

2 sporen l161/1

12/2016

Vierhoek West

12/2017

Brugge

Gent

4 sporen l50A

12/2016

Brussel-

Noord

Brussel-

Zuid

12/2016

Halle

Antwerpen

Doornik

hsl 1

Bergen

Nieuwe infrastructuur

Het indrukwekkendste onderdeel van de

Diabolo is de tunnel onder de luchthaven,

maar dat is slechts een deel van het project.

Om aan te sluiten op de sporen richting

Antwerpen heeft de infrastructuurbeheerder

Infrabel ook een nieuwe spoorlijn aangelegd

tussen Schaarbeek en Mechelen

op de middenberm van de E19. Ook het

stationsgebouw is volledig vernieuwd, met

meer ruimte voor de loketten.

missing links

Om de voordelen van de Diabolo maximaal

te benutten, ontbreken nog twee belangrijke

schakels: een verbinding in Mechelen

met de bestaande lijn naar Antwerpen (lijn

25) voorbij het station van Mechelen-Nekkerspoel

en een aansluiting op diezelfde

By-Pass Mechelen

12/2015

Mechelen

Moensberg

Charleroi

Nijvel

6/2012

12/2015

Brussel-

Schuman

Diabolo

6/2012

Vierhoek Oost

12/2017

Tunnel Schuman-

Josaphat

12/2015

4 sporen l124

12/2020

Zaventem

Meiser

Zaventem

(Brussels Airport)

Louvain-la-Neuve

Namen

Leuven

4 sporen l161

12/2016

lijn ter hoogte van Schaarbeek. Die zouden

respectievelijk einde 2015 en einde 2016 in

dienst komen.

Ook andere projecten hebben een invloed

op het treinverkeer naar de luchthaven: een

19

> PRIKBORD

verbinding met de oostelijke ringlijn rond

Brussel (lijn 26), de realisatie van de tunnel

Schuman – Josaphat en de uitbreiding naar

4 sporen van de spoorlijnen richting Gent,

Charleroi en namen.

Diabolotoeslag

Doordat de Diabolo-infrastructuur nu grotendeels

afgewerkt is en het treinaanbod

naar de luchthaven verbetert voor een

belangrijk deel van de klanten, verhoogt de

Diabolo-toeslag: 4,33 euro i.p.v. de huidige

2,16 euro. De toeslag kadert in een regeringsbeslissing

met betrekking tot de financiering

van de infrastructuur. NMBS stort

deze integraal door aan Northern Diabolo

nv, de PPS-constructie (privaat-publieke samenwerking)

die instaat voor de bouw van

de Diabolo-tunnel.

Het station Brussel-Nationaal-Luchthaven kreeg gloednieuwe, ruimere loketten.


Operationeel resultaat NmBs

beter dan verwacht

Het eerste semester van 2012 heeft Nmbs

haar bedrijfskasstroom (ebitda*) fors

opgekrikt. voor gedelegeerd bestuurder

marc descheemaecker het bewijs dat het

besparingsplan, gelanceerd in oktober 2011,

werkt.

(*) Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen,

afschrijvingen en amortisatie of ‘Earnings Before

Interest, Tax, Depreciation and Amortization’.

Nmbs doet het blijkbaar heel wat beter dan

voorzien?

marc descheemaecker: “Onze kasstroom voor

het eerste semester van dit jaar bedraagt -8,5

evolutie ebitda 1ste semester (miljoen euro)

0

-50

-100

2011

-65,9

2012

-8,5

-47,6

(gebudgetteerd)

De kasstroom bedraagt -8,5 miljoen euro

tijdens -150 het eerste semester van 2012, tegen

65,9 miljoen euro in 2011. Een meevaller in

vergelijking met de begrote -47,6 miljoen euro.

NmBs is erin geslaagd haar exploitatiekosten sterk te verminderen.

miljoen euro, waar we -47,6 miljoen gepland

hadden. Veel beter dan verwacht dus. nMbS

komt uit een diep dal. Onze kasstroom op

jaarbasis was in 2009 gezakt tot -288 miljoen

euro, vooral vanwege de economische crisis

en de sterke stijging van een aantal kosten,

zoals de energiekost.”

Heeft Nmbs de kosten beter onder controle?

md: “Onze exploitatiekosten zijn gedaald in

vergelijking met vorig jaar. De kosten voor

tractie-energie dalen met 22% tot 25% voor

het reizigersverkeer. Andere exploitatiekosten

verminderen met gemiddeld 4,5%.

Het besparingsplan dat we in 2011 hadden

uitgewerkt om tegen 2015 opnieuw een positief

ebitda te bereiken, blijkt goed te werken.

De semestriële resultaten bevestigen dat we

vooruitgaan. Er was ook een niet-recurrente

impact van 25 miljoen euro.”

is er ook op andere vlakken vooruitgang?

md: “Ons actieplan stiptheid bewijst zijn

nut. We tellen nu 87,9% treinen op tijd ten

opzichte van 87% voor dezelfde periode vorig

jaar. De stiptheid na neutralisatie bedraagt

nu 92,8% in 2012 ten opzichte van 91,7% in

2011.”

en wat met de maatregelen voor een hogere

veiligheid?

md: “We hebben ons geëngageerd om het

automatische remsysteem tbl1+ versneld te

installeren op onze treinen. Eind juni 2012

beschikte al 80% van het materieelpark over

tbl1+, of iets meer dan 800 voertuigen. in

2013 zullen alle locomotieven en motorstellen

uitgerust zijn.”

blijft het aantal reizigers groeien?

md: “We vervoerden sinds begin dit jaar

meer dan 119 miljoen reizigers, een lichte

stijging van 0,5% ten opzichte van diezelfde

periode vorig jaar. Ook voor de komende jaren

verwachten we dat de steile groeicurve van

het jongste decennium wat afvlakt.”


tweets #nmbs

Bericht aan de @nmbs: ZEt DIE AIRCO AF, mijn

eicellen hoeven nu nog niet ingevroren te worden.

Sunday, July 29, 2012, 12:29:25

by Sabriniski

Leve gratis #wifi in de treinen in #finlande

Ideetje voor de #nmbs?

tuesday, July 31, 2012, 13:08:05

by buryha

In een half uur van Leuven naar Luik, dankzij de

hogesnelheidslijn van de #NmBs. toch een nuttige

investering, blijkbaar.

Monday, July 30, 2012, 10:54:57

by Coasterboy76

treinen naar de kust

2.200.000

In de zomermaanden

vervoerde NMBS

2,2 miljoen reizigers

naar de kust.

Aantal reizigers per dag

op topdagen woensdag 25

en donderdag 26 juli.

Airco en tot mijn grote verwondering nog vrije

plaatsen op de trein richting zee. thank you @

NmBs! #NmBs

Sunday, august 19, 2012, 11:41:59

by Yurikuse

sympathiek van de #nmbs: gratis water en suikerwafels

in Knokke door problemen met trein

naar Brugge.

Monday, July 23, 2012, 17:25:40

by bram_vdp

@JanvdE bij #nmbs kan je ticket uploaden op

je eID, geen print nodig. Email als bevestiging.

#handig

Monday, July 23, 2012, 13:24:59

by Olimaes

Aantal extra treinen

per week naar de kust

in het zomerseizoen

NmBs elke

weekavond in

primetime op Eén

21

> PRIKBORD

“Iedereen beroemd”, de opvolger van

“Man bijt hond”, is eind augustus van

start gegaan. Het programma opent met

“de pendelquiz”, een quiz in de trein. een

aantal willekeurige treinreizigers moet

drie vragen proberen te beantwoorden.

Beantwoorden ze de eerste vraag juist

dan krijgen ze 50 euro, voor de tweede

krijgen ze 100 euro en voor de derde 150

euro. Geven ze echter een fout antwoord,

dan moeten ze in het volgende station de

trein verlaten. NMBS wint hoe dan ook:

ze komt immers elke avond in beeld.

45 kilometer file naar de

kust op 25 juli, rampdag

voor het wegverkeer met

verscheidene ongevallen.


DEsIRO,

DE tREIN vAN mORgEN


23

> DOssIER

In 2008 plaatst NMBS een order om 305 motorstellen

aan te kopen. Kostprijs 1.425 miljoen

euro, meteen de grootste aankoop uit de geschiedenis

van de spoorwegonderneming. De nieuwe

treinen zijn broodnodig om de fors toenemende reizigersaantallen

een comfortabele reis te garanderen. ze

zullen ook ingezet worden op het toekomstige Gewestelijk

expresnet (Gen) rond brussel. de moderne, lichte motorstellen

krijgen de naam Desiro. Sinds enkele maanden rijden de eerste

stellen op het spoornet. Welkom in de trein van morgen.


Om het in- en uitstappen gemakkelijk en snel te laten verlopen, zijn de

rijtuigen uitgerust met brede zwenkschuifdeuren.

sprinten tussen stations

de desiro (officieel MS08) is gemaakt voor interregio- en omnibus-

diensten. dat betekent frequente stops en een doelgroep van

pendelaars die zo snel mogelijk in en uit moeten kunnen stappen. De

trein heeft daarom de allures van een sprinter. Hij trekt veel sneller op

dan andere treinen op het net, zodat ondanks de haltes een traject

toch met een hoge gemiddelde snelheid kan gereden worden. Ander

voordeel: de trein beschikt over een ruimere marge om vertragingen

in te halen, wat de stiptheid ten goede komt.

Om het in- en uitstappen gemakkelijk en snel te laten verlopen, zijn

de rijtuigen uitgerust met brede zwenkschuifdeuren. De motorstellen

bestaan uit drie rijtuigen en bieden 280 zitplaatsen. In nood kunnen

nog eens 300 extra staande reizigers worden vervoerd. tot vier

motorstellen kunnen aan elkaar worden gekoppeld, goed voor 1.120

plaatsen.

Klantgericht ontwerp

Desiro’s kunnen massa’s mensen vervoeren. Mocht de huidige

capaciteit niet volstaan, als de volgende jaren het aantal reizigers nog

sterk zou groeien, dan bestaat de mogelijkheid gemakkelijk een extra

rijtuig tussen te plaatsen. Alle bekabeling is reeds voorzien.

Het massagegeven doet niets af aan het comfort. De klimaatregeling is

standaard ingesteld op 22° C, maar kan door de treinbegeleider

aangepast worden in functie van de buitentemperatuur. Elk rijtuig

beschikt over 8 stopcontacten, zodat bijvoorbeeld een laptop met

platte batterij toch kan gebruikt worden.

Informatie aan reizigers verloopt via grote lcd-panelen en via het

omroepsysteem. een bijkomend systeem van infoschermen maakt het

mogelijk extra informatie te verschaffen of nMbS-producten in de

kijker te zetten.

veiligheid troef

De 305 Desiro-stellen bieden

samen 84.500 zitplaatsen

De Desiro beschikt over een indrukwekkend arsenaal veiligheidsuit-

rustingen. de treinen zijn zowel met het veiligheidssysteem tbl1+ als

etCS1 uitgerust, zodat het risico op het voorbijrijden van een rood

sein minimaal is.

Onderaan de deuren is een optische sensor geplaatst die de deuren

sluit als er gedurende 10 seconden geen beweging wordt gedetec-

teerd. Bovendien beschikken de deuren over gevoelige boorden

bekleed met vingerbeschermend rubber, die automatisch openen als

ze een hindernis waarnemen. Van zodra de trein 5 km/u rijdt, sluiten


de deuren automatisch. zowel binnen als buiten aan het motorstel

zijn er noodopeningen die door NMBS-personeel kunnen bediend

worden.

Voorts zijn in de rijtuigen en in het toilet SOS-alarmknoppen

geplaatst. Elk rijtuig beschikt over consoles die aangeven welke

alarmknop werd ingedrukt, zodat de treinbegeleiders meteen de

juiste richting kunnen uitgaan. De Desiro’s beschikken uiteraard over

een uitgebreide brandbeveiliging, met manuele brandmelders en

rookdetectoren. tussen de verschillende compartimenten bevinden

zich brandwerende deuren die sluiten bij brandalarm (maar steeds

geopend kunnen worden om eventuele evacuatie niet te hinderen).

Om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen en potentiële

agressors af te schrikken, zijn de Desiro’s uitgerust met camerabewa-

king. Ook het open concept verhoogt de sociale controle. In tegen-

Desiro’s hebben minder tussenschotten zodat een zeer ruimtelijke

indruk ontstaat.

vlot toegankelijk voor personen

met een beperkte mobiliteit

De Desiro heeft een lage instapdrempel en brede deuren en beschikt

ook over een laadbrug voor personen in een rolstoel. In de multifunc-

tionele ruimte zijn twee plaatsen gereserveerd voor rolstoelen. Ook het

toilet is toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Een

SOS-alarm onderaan moet mensen die per ongeluk vallen en niet

zelfstandig kunnen rechtstaan, soelaas bieden.

stelling tot de huidige motorstellen zijn er namelijk veel minder

tussenschotten. De Desiro heeft in dat opzicht meer weg van een

metrostel.

Beter voor het leefmilieu

De Desiro weegt een stuk minder dan vergelijkbare treinen bij NMBS

(146,8 ton tegenover 156 ton voor een motorstel MS96) en heeft dus

minder energie nodig dan een klassieke trein. Hij kan ook zelf een

deel energie opwekken via de elektrische rem, die als generator werkt.

Het globale energieverbruik daalt zo met 15%. nog andere elemen-

ten maken van de desiro een groenere trein: efficiënte isolatie, getinte

ruiten en de automatisch sluitende deuren.

(uitgebreider artikel, zie Time to B nr. 11)

Ergonomie voor de treinbestuurder

De treinbestuurder heeft een grote verantwoordelijkheid. Ergonomie

en comfort zijn daarom belangrijke aandachtspunten. De stuurposten

van de Desiro bieden op dat vlak het neusje van de zalm. De


Uitgebreid computergestuurd diagnosesysteem

Het diagnosesysteem van de MS08 herkent, registreert en meldt

storingen in het treinstel. Alle relevante functionele beperkingen van de

systemen, zoals aandrijving, boordnet, koppeling, remmen, klimaatrege-

ling en deuren worden aan de treinbestuurder gemeld. Het onderhouds-

personeel kan via computer specifieke storingsmeldingen met

gedetailleerde informatie opvragen.

technische gegevens

treintype elektrisch drieledig motorstel

Netspanning • 95 meerspanningsstellen 3 kV gelijkstroom / 25 kV wisselstroom

• 210 enkelspanningsstellen 3 kV gelijkstroom

max. snelheid 160 km/h

Lengte 79,9 meter

Inhoud waterreservoir toilet 400 liter

max. vermogen 2.200 kW 1 Desiro = 27,5 auto’s *

gewicht leeg 146,8 ton 1 Desiro = 112 auto’s *

Aantal zitplaatsen 280

(248 2

1 Desiro = 70 auto’s *

de klas, 32 1ste klas)

stuurtafel met de diverse bedieningsinstrumenten en panelen is

rondom de bestuurder gebouwd, zodat hij een goed overzicht heeft.

een bestuurdersdisplay geeft alle nuttige info over de toestand van de

trein. Heel wat zaken gebeuren, in tegenstelling tot oudere treinen,

computergestuurd. De treinbestuurder kan zich zo nog beter concen-

treren op het rijden zelf. Bovendien beschikt de bestuurder over een

zeer comfortabele zetel, klimaatregeling in de stuurpost en een

koelvak voor voeding en drank.

* vergelijking op basis van middenklasse auto


Waar rijden de Desiro’s?

Momenteel beschikt NMBS over 18 motorstellen. ze rijden voornamelijk

als omnibustrein op de verbindingen Dinant – Libramont, Libramont –

Aarlen, Eigenbrakel – Aalst en Brussel – Leuven via de luchthaven.

samenstelling

8

8

1

1 Stuurpost uiteinde 2

2

3

4

5

1 ste klas-afdeling

2 de klas-afdeling

Plaats PBM-laadhelling

Sanitaire ruimte - WC

Enkele stellen rijden als IR-trein tussen Antwerpen en Nijvel. Op termijn

zullen de Desiro’s over heel het land sporen. In totaal zullen 95 van de

305 stellen specifiek ingezet worden op het toekomstige Gewestelijk

Express Net rond Brussel.

2 3 4

6

7

8

9

5

6

7

Klapzetels in de multifunctionele ruimte

Plaats rolwagen reizigers

Brandwerende deur

Stuurpost uiteinde 1

2

9


28

> BINNENLAND

Een combinatie van firmawagen en trein, dat is

het opzet waarmee NmBs in 2008 Railease op

de markt bracht. met deze handige oplossing

kunnen werknemers steeds het geschiktste

vervoermiddel van het moment uitkiezen.

wat is Railease?

Railease richt zich op bedrijven met een

wagenpark. Het bestaat uit een pakket dagreizen

die werknemers kunnen gebruiken wanneer ze

maar willen. ze dienen enkel de juiste reisdatum

in te vullen om een hele dag onbeperkt te reizen

op het belgische spoornet. Flexibiliteit en

gebruiksgemak staan hierbij centraal.

Hoe werkt Railease?

Elke werknemer die van Railease gebruik wil

maken, krijgt een persoonlijke moederkaart.

Daarnaast kan het bedrijf een aantal strippenkaarten

kopen voor 20, 40 of 60 reisdagen. Die

zijn niet op naam en kunnen dus uitgewisseld

worden onder alle personeelsleden die in het

bezit zijn van een moederkaart. Op de strippen-

Evolutie aantal gebruikers

3.000

2.000

1.000

0

969

1.515

2008 2009

2.222

2010

Meer ecologische professionele

verplaatsingen met Railease

2.623

2011

Railease bespaart tot 1 ton CO 2 per auto/per jaar

90 bedrijven gebruiken Railease

1 gecentraliseerde factuur per bestelling

kaart dient enkel de datum van de reisdag

ingevuld te worden. Gedurende heel die dag kan

de gebruiker vrij reizen op het binnenlandse

spoornet, eventueel aangevuld met ander

openbaar vervoer (de lijn, MiVb, teC).

voordelen voor het bedrijf?

• Kostenbesparend:

• daling van het aantal gereden km, dus

minder kosten voor brandstof, leasing… ;

• minder parkeerplaatsen nodig;

• recuperatie btW (6%).

• Verhoogde productiviteit van werknemers:

• steeds de best mogelijke reistijd;

• de werknemer kan in de trein werken.

• eenvoudige administratie:

• eenvoudige bestelprocedure;

• één centrale factuur.

• ecologie:

• gebruik van meer ecologisch vervoer

(trein, tram, bus);

• dalende CO -uitstoot.

2

voordelen voor de werknemer?

• Gebruiksvriendelijk:

• geen biljet vooraf aankopen;

• datum invullen volstaat.

• Minder stress tijdens de verplaatsingen

• Mogelijkheid om te werken tijdens de rit

meer weten over Railease?

Contacteer het Businesscenter van NmBs mobility:

B-MO.072 s.13/8, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel

02/528.25.28, business@nmbs.be


eurostar vervoert 2% meer passagiers

Eurostar, de snelle treinverbinding tussen het

europese vasteland en het Verenigd Konink-

rijk, heeft in de eerste helft van dit jaar 4,8

miljoen passagiers vervoerd, 2 procent meer

dan in dezelfde periode vorig jaar.

De groei is volgens Eurostar te danken aan

de omzet van thalys is in vergelijking met de

eerste helft van 2011 gestegen met 3,2%. Zoals

meerdere spelers op de markt kent ook thalys

een lichte daling van het aantal reizigers (-0,5%)

voor het eerste semester van 2012. Deze daling

is tekenend voor de globale economische

vertraging. Op de drukke verbinding Brussel -

Parijs gaat het aantal reizigers met 3,6%

achteruit. De extra treinen naar Nederland

missen hun doel niet: op die verbinding stijgt

het aantal reizigers met 13,8%.

thalys blijft grote inspanningen doen om haar

aanbod nog aantrekkelijker te maken voor de

diverse doelgroepen. Zakelijke en zeer frequente

een toenemend aantal toeristen aan beide

zijden van het Kanaal. Het jubileumfeest van

Koningin Elizabeth II in juni trok bijvoorbeeld

veel toeristen naar Londen.

Vooral zakenlui doen minder beroep op de

hogesnelheidstrein, waarschijnlijk door de

HalFJaaRReSultaten tHalYS:

StiJGinG OMZet, liCHte dalinG ReiZiGeRS

thalys verbeterde de

stiptheid met 4%

reizigers krijgen nog meer voordelen via theCard

PlatiniuM+. Voor vrijetijdsreizigers is een nieuw

promotietarief gelanceerd: dankzij het 1ste

minuten-tarief kost een rit Brussel-Parijs nog

slechts 22 euro.

Half juli heeft thalys de kaap gerond

van 2 miljoen Wifi-gebruikers aan

boord. Sinds maart 2012 is

Wifi ook gratis voor

reizigers met een

Semi-Flex ticket in

Comfort 2.

De stiptheid verbeterde

met 4%:

29

> buitenland

financiële crisis in de eurozone. bedrijven

voorzien kleinere reisbudgetten ten gevolge

van het onzekere economische klimaat.

89,5% van de treinen reed op tijd (internationale

normen, 15 minuten marge). Om haar doelstelling

van 90% van de treinen op tijd te bereiken

tegen het einde van het jaar, zet thalys in op een

extra onderhoudsprogramma.


Geoffroy dotreppe, sinds 2005 tractiever-

deler, legt uit: “Wij beheren alle locomo-

tieven, motorstellen en rijtuigen. Een

De tractieverdelers

werken met behulp

van geavanceerde

informatica-

toepassingen

De tractieverdelers:

centraal beheer van de treinen

Om het treinverkeer in goede banen te leiden, is een dienstregeling nodig die bepaalt wanneer

en waar een trein circuleert. Dat is een enorme opdracht. maar het is slechts één aspect van het

treinverkeer: vooraleer de treinen kunnen rijden, moeten ze rijklaar aan de start verschijnen.

Dat is de taak van de ploeg “tractieverdelers” die vanuit Brussel het volledige materieelpark beheren.

eerste taak is ervoor zorgen dat de

treinen uit het juiste aantal rijtuigen

bestaan: op een drukke verbinding in de

piek hebben we immers behoefte aan

langere treinen dan op landelijke lijn. Al

die treinen moeten ’s avonds op de goede


plek staan zodat ze de volgende ochtend

meteen van start kunnen. Wij ‘verdelen’

dus al het rollend materieel over het

volledige Belgische net en soms zelfs tot

net over de grenzen.“

Dat is niet alles. De verdelers volgen ook

de onderhoudsplanning op. Alle treinen

moeten immers regelmatig, op basis van

het aantal gereden kilometer of kalender-

dagen, in onderhoud. Geoffroy vervolgt:

“En wij moeten er, samen met de eige-

naarswerkplaats, voor zorgen dat dit

onderhoud op tijd kan plaatsvinden. Lukt

dat niet dan wordt de trein uit circulatie

gehaald. Wat natuurlijk een negatieve

invloed heeft op de stiptheid en de

samenstelling van de treinen.“

Voor die taken maken de verdelers

gebruik van atlas (advanced train

location and administration System),

een complexe informaticatoepassing die

continu de exacte locatie van al het

tractiematerieel doorgeeft (dankzij GPS).

En ook de staat van het materieel,

bijvoorbeeld afgelegde kilometers, wordt

bijgehouden.

stressbestendig werken

De verdelers werken in een 3x8 regime.

Elke verdeler is verantwoordelijk voor

één of meerdere treintypes en beschikt

over een goede technische kennis van

het rollend materieel en een goede

kennis van het spoornet. Verdelers

moeten ook stressbestendig zijn en

31

> eXPeRtenWeRK

Ook de onderhoudsplanning speelt een

rol bij het verdelen van het materiaal

proactief kunnen handelen. Als er

technische problemen zijn met een trein

moeten zij immers de oplossing vinden.

Dat gaat van technische assistentie tot

het voorzien van een vervangingstrein. In

de ochtend- of avondpiek is dat een

bijzondere uitdaging.

Geoffroy Dotreppe is sinds 2005 tractieverdeler: een uitdagende en boeiende job.


DE WERKDAg vAN

StéPHane lORGe

10:15 mengen en doseren

De doseringen worden minutieus

afgemeten om daarna de diverse

componenten goed te mengen,

volgens de normen weergegeven op

de technische fiches.

SCHildeR

Stéphane Lorge

Stéphane studeert af aan het technisch instituut Henri-Maus van Namen in 1993,

in de afdeling schilder- en plaatwerk. Hij werkt 11 jaar in verschillende garages

(bMW, Mercedes, Renault en Ford) vooraleer als contractueel werknemer aan

de slag te gaan in de centrale werkplaats van Salzinnes in 2006. Hij is statutair

personeelslid sinds 2009.

07:20

Planning

van de dag

Bij aanvang wordt

een opdracht

ingescand, zodat

de exacte tijd die

aan een onderdeel

besteed is, kan

berekend worden.

10:40

Bescherming

Vooraleer het schilderwerk te

beginnen, doet Stéphane zijn

beschermpak aan, met masker

en handschoenen.


07:25

schuren van een treindeur

Om te schuren moet Stéphane

een stofmasker en beschermhandschoenen

dragen. Het schuren zelf

dient uiterst secuur te gebeuren om

een goed resultaat te krijgen.

10:45 schilderwerk

Na het afplakken van de delen

die niet geschilderd dienen te

worden, brengt Stéphane de verf

aan met behulp van een spuitbus.

Het spuiten gebeurt in een

afgeschermde spuitcabine.

07:05 Begin van de werkdag

Stéphane en zijn collega’s krijgen een briefing over

de programma’s, de planning en de doelstellingen

die ze dienen te halen.

15:30 Einde werkdag

Na reiniging en onderhoud

van het schildersmateriaal

zit de goedgevulde

werkdag er op.

33

> de WeRKdaG

10:00

Keuze van de producten

Stéphane gaat naar het

magazijn om de verf te halen

en kijkt na of de kleurcode de

juiste is voor het onderdeel dat

hij moet schilderen.


34

> tOen biJ nMbS

De oorspronkelijke tweeledige Breaks in Bordeaux-rood

waren krachtige motorstellen, geschikt voor snelheden tot

160 km/u, die meer ruimte boden en beter rijcomfort dan de

oudere motorstellen.

Break anno 1992, met derde tussenrijtuig.

1981

MS Break: breuk met het verleden

tot in de jaren 1980 hadden motorstellen

van NMBS doorgaans hetzelfde uiterlijk, al

kon de techniek verschillen. De komst van de

tweeledige Break-motorstellen in 1981

vertegenwoordigde een breuk met het

verleden. ze leken in niets meer op de oude

stellen. ze beschikten bovendien over een

volautomatische koppeling. ze konden

daarom niet worden gekoppeld aan oudere

motorstellen, waar dat nog handmatig

gebeurde. De Breaks waren ook de eerste

treinen die een elektrodynamische rem

hadden, die bij het remmen energie pro-

Break jaargang 2009, volledige vernieuwingsoperatie.

duceert. NMBS nam in de eerste helft van de

jaren tachtig in totaal 140 Break-treinstellen

in gebruik. Producent was La Brugeoise et

Nivelles.

In april 1992 besliste de toenmalige

NMBS-directie de motorstellen uit te rusten

met een derde tussenrijtuig. Die oplossing

had een dubbel voordeel: er kwam extra

capaciteit om het groeiende aantal reizigers

op te vangen en ze was bovendien goedkoper

dan de aankoop van nieuwe treinen. Om

hetzelfde aantal zitplaatsen te bieden

zouden 62 dubbeldeksmotorstellen moeten

besteld worden, wat zo’n 40% duurder zou

uitvallen als de uitrusting van de Breaks met

een derde rijtuig.

Het extra rijtuig tweede klas gaf al aan waar

NMBS met haar nieuwere treinen naar toe

wilde. Het was uitgerust met individuele

zetels in een opstelling 2+2, terwijl de versie

1981 nog over een 2+3 opstelling beschikte

met zitbanken. tijdens de vernieuwing

kregen de Breaks ook een volledig nieuwe

beschildering. Sinds 2009 ondergaan ze

opnieuw een complete moderniseringsoperatie

zodat ze weer helemaal bijdetijds zijn.


Wat als NmBs een dier was?

de bladsnijdermier of parasolmier. trekt eindeloos langs een

dubbel spoor van het nest naar de eindbestemming (en weer

terug) om blaadjes te gaan halen. Soms reizen kleine miertjes op

de stukjes blad van de grotere mee. En omdat de miertjestrein

nooit stopt, kan er nooit vertraging zijn. Alleen als een catastrofe,

zoals een met lompe voeten passerende mens, het mierentreintje

verstoort, is er een probleem.

Een stad?

Je hebt van die afrikaanse stadjes die echt op het kruispunt van

wegen liggen, waar veel mensen langs de ene kant binnenkomen en

langs de andere kant weer vertrekken, als in een station. Stadjes als

Morogoro in tanzania, Ruhengeri in Rwanda of Mambassa in Congo.

treinstadjes zonder trein.

Een film?

er zijn films, zoals enkele van de beroemde spaghettiwesterns van

Sergio leone, genre Once upon a time in the West, die geconcentreerd

zijn rond het leven in de trein of langs het spoor. Héél NMBS!

(Maar misschien daardoor wat te voor de hand liggend als keuze).

Een kleur?

Bordeauxrood, de kleur waar ik in mijn kinderlijke fantasie

treinen mee associeer, omwille van de zachte zetels van héél

vroeger (maar misschien hadden die zetels wel een andere

kleur, of komt de connectie tussen kleur en trein in mijn

hoofd uit een film – die moeilijke associaties toch altijd).

Een beroemde persoon?

Wel, laten we het grappig maken. ik vind het altijd

ergerlijk als mensen te laat komen, en aangezien de

stiptheid van de treinen toch op zijn minst in de

perceptie van veel reizigers een heikel punt blijft, is

een van de toppers uit mijn lijstje van gepatenteerde

telaatkomers: ex-politicus luc Van den brande.

Dirk Draulans

35

> MiJn nMbS

Dirk Draulans is bekend als wetenschappelijk redacteur van Knack en

tot de rang van Bv opgeklommen door zijn deelname aan het

tv1-programma De Laatste show en ander televisiewerk. Zo deed hij

in 2010 de reis van Darwin over met de Beagle voor Canvas. Deze

doctor in de wetenschappen is daarnaast actief als schrijver van

fictie en non-fictiewerken, waaronder een vijftigtal publicaties in

wetenschappelijke vakbladen, romans en reisverhalen. Als ornitholoog

nam hij deel aan tal van wetenschappelijke expedities, vooral

naar Afrika, maar ook, bijvoorbeeld, naar het Canadese poolgebied.

More magazines by this user
Similar magazines