Bijlage: jaarstukken 2011 - Gemeente Drimmelen - 22 juli 2013

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Bijlage: jaarstukken 2011 - Gemeente Drimmelen - 22 juli 2013

Jaarstukken 2011

Gemeente Drimmelen

29 mei 2012


Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................... 4

Programmaverantwoording 2011............................................................................... 9

1 Relatie met de burger.............................................................................. 11

2 Veiligheid ................................................................................................. 13

3 Openbare ruimte ..................................................................................... 17

4 Verkeer en vervoer.................................................................................. 21

5 Economische zaken en toerisme ............................................................ 25

6 Jeugd en jongeren................................................................................... 29

7 Ruimte en wonen .................................................................................... 35

8 Zorg ......................................................................................................... 39

9 Milieu ....................................................................................................... 45

10 Sociale infrastructuur............................................................................... 49

11 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................. 55

Paragrafen ................................................................................................................ 67

§ A Weerstandsvermogen ............................................................................. 70

§ B Lokale heffingen ...................................................................................... 88

§ C Onderhoud kapitaalgoederen.................................................................. 92

§ D Financiering........................................................................................... 110

§ E Bedrijfsvoering....................................................................................... 116

§ F Verbonden partijen ................................................................................ 122

§ G Grondbeleid........................................................................................... 134

§ H Grote projecten...................................................................................... 153

§ I Begrotingsrechtmatigheid...................................................................... 161

Jaarrekening 2011.................................................................................................... 164

Balans per 31 december 2011................................................................................... 165

Programmarekening .................................................................................................. 167

Toelichting balans ...................................................................................................... 171

Toelichting programmarekening ................................................................................ 198

Exploitatiesaldo 2011................................................................................................. 207

Resultaatbestemming ................................................................................................ 209

SISA ............................................................................................................... 212

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ……..…………………………216

3


Inleiding

Middels het jaarverslag 2011 wordt aan de gemeenteraad, maar ook aan de burgers en alle

andere maatschappelijke partners verantwoording afgelegd over het gerealiseerde beleid in het

jaar 2011.

Deze jaarstukken bestaan uit twee onderdelen. Het eerste deel betreft de beleidsinhoudelijke

verantwoording middels programma’s en paragrafen. In het onderdeel met de programma’s

wordt aangegeven in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd welke waren opgenomen in,

de op het coalitieakkoord gebaseerde, programmabegroting 2011.

Op de programma’s volgen de wettelijk verplichte paragrafen. Paragrafen zijn ingesteld om een

dwarsdoorsnede van de begroting te geven van onderwerpen die versnipperd in de begroting

staan. De paragrafen maken een goede beoordeling van de financiële positie van de gemeente

op de korte en langere termijn mogelijk.

Het tweede deel betreft de jaarrekening. Dit is een financiële verantwoording waarbij toelichting

wordt gegeven op de balans en het resultaat.

De belangrijkste ontwikkelingen 2011

Relatie met de burger

In het najaar van 2010 is gestart met de voorbereidingen om mediationvaardigheden in de

bezwaarprocedures in te zetten door het geven van trainingen aan de betrokken medewerkers.

In 2011 is daadwerkelijk gestart. Concreet betekent dit dat bij ieder ontvangen bezwaarschrift

wordt gekeken of door middel van het inzetten van mediationvaardigheden een oplossing

gevonden kan worden. Dit heeft er in geresulteerd dat 30 % van de ingediende bezwaarschriften

niet meer voorgelegd hoefde te worden aan de adviescommissie en er op een andere

manier tot een oplossing is gekomen. Voordeel van deze manier van werken is dat de oplossing

vaak beter gedragen wordt door alle betrokkenen en relaties goed gehouden kunnen worden.

Gekeken gaat worden hoe deze vaardigheden ook in andere trajecten ingezet kunnen worden.

Veiligheid

Sinds enkele jaren vind de verantwoording van de activiteiten van het handhavingsteam plaats

door middel van een zogeheten naleefeffectrapportage. Voordeel van deze rapportage boven

het meer cijfermatige inzicht zoals dat vooreen werd samengesteld is dat inzicht ontstaat in de

effecten van de handhavingsinspanningen door het handhavingsteam. Door de provincie is

deze werkwijze als “best practice” betiteld en dient als voorbeeld voor andere gemeenten.

Openbare ruimte

Ook in de openbare ruimte is het afgelopen jaar weer behoorlijk wat werk uitgevoerd. Dit is met

name te lezen in de Programma’s 3 en 4 en in de paragraaf kapitaalgoederen.

Op beleidsgebied zijn drie belangrijke stukken vastgesteld. Om te beginnen het

wegenbeleidsplan. Uitgangspunt blijft hergebruik van materialen indien dit mogelijk is. In

afwijking van voorgaande jaren is hierin nu echter ook de mogelijkheid geboden om als

materialen versleten zijn, nieuwe materialen in de plaats te gebruiken.

Verder is het Waterbeleidsplan vastgesteld. Het Waterbeleidsplan bestaat uit een verbreed

GRP, en een baggerplan. Beide plannen lopen tot en met 2016.

Als laatste is het beleidsplan”Kiezen voor biodiversiteit in bermen en bermsloten” vastgesteld.

Tevens is voor 2012 en 2013 budget vastgesteld om een start te maken met ecologisch

bermbeheer.

Concrete uitvoering in de verschillende vakgebieden (wegen, riolering, verlichting, groen,

verkeer) heeft, zoveel als mogelijk, integraal en met participatie van belanghebbenden

plaatsgevonden.

Een greep uit de in 2011 afgeronde projecten: Kalkvliet/ Vierhoven Terheijden, Grijze wijk

Hooge Zwaluwe en Molenstraat Made.

Er zijn weer 19 bushaltes uitgevoerd in het kader van het project Toegankelijk Openbaar

Vervoer.

Het groen in de Ruitervaartseweg en Kooikersstraat is aangepast en de bomen in de Kerkdijk

(Hooge Zwaluwe) zijn vervangen.

De verkeersregelinstallatie in Drimmelen is vervangen en voor het kruispunt Godfried

Schalkenstraat zijn nieuwe ontwerpen gemaakt die besprekingsklaar zijn.

Ook zijn er wat zaken niet uitgevoerd. Zo heeft de uitvoering van het Bomenbeleidsplan

vertraging opgelopen, enerzijds omdat deze tot veel weerstand vanuit de bevolking heeft geleid

4


en anderzijds omdat het werk aan het bermenbeleidsplan meer tijd heeft gevergd dan voorzien

was.

Verder is ook de Blauwe zone in de Marktstraat in Made niet tot uitvoering gekomen. De

plannen zijn klaar, maar hierop zijn meerdere bezwaren van de bewoners gekomen. Momenteel

wordt gewacht tot behandeling hiervan door de rechtbank.

Jeugd en Jongeren

Op het gebied van Jeugd en jongeren is in 2011 een aantal mijlpalen bereikt. Zo is gestart met

de bouw van een tweetal brede scholen in Terheijden en Lage Zwaluwe, hiermee wordt het

aantal brede scholen in de Gemeente Drimmelen uitgebreid tot vier. Ook is in 2011 het startsein

gegeven voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen gericht op vroegtijdige signalering

en aanpak. Medio 2011 heeft de gemeenteraad besloten om aan te sluiten bij de regionale

samenwerking met betrekking tot leerplicht en leerlingenadministratie met het doel om

schooluitval te voorkomen. Om het drinken door jongeren te verminderen en schade te

beperken is in 2011 het regionale project “Think before you drink” uitgevoerd.

Zorg

Het programma zorg bestaat uit diverse onderdelen, zoals ondermeer de Wet maatschappelijke

ondersteuning, sociale zekerheid, ouderenbeleid en volksgezondheid.

In 2011 is het nieuwe Wmo beleid geïmplementeerd, waarbij de Kanteling en kostenbeheersing

centraal staan.

Drimmelen heeft deelgenomen aan een pilot Werken met loonwaarde in de Groenvoorziening

Wava/Go en heeft hiermee ervaring opgedaan in het werken met loondispensatie ter

voorbereiding op de nieuwe Wet werken naar vermogen.

De gemeenteraad heeft incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van

schuldhulpverlening. Met deze middelen zijn vrijwillige budgetcoaches geworven, opgeleid en

ingezet om mensen met schulden te begeleiden.

SWO is in 2011 gestart met de signalerende huisbezoeken onder 75+ ouderen. Ook hierbij

worden vrijwilligers ingezet om met ouderen te kijken hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis

kunnen blijven wonen.

Sociale infrastructuur

Het programma sociale infrastructuur omvat voorzieningen die nodig zijn om de leefbaarheid in

de kernen van Drimmelen te behouden.

In 2011 is het Kids-project afgerond. Bijna alle basisscholen hebben hieraan deelgenomen en

zo hebben de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kennis gemaakt met de verschillende

sporten.

Eind 2011 is Woningstichting Goed Wonen gestart met de bouw van een nieuwe sporthal in

Lage Zwaluwe en de gemeente heeft een begin gemaakt met nieuwbouw van de

kleedaccommodatie van voetbalvereniging Madese Boys. De raad heeft ingestemd met een

krediet voor een kunstgrasveld van voetbalvereniging vvZwaluwe en met de investering van

een nieuw kunstgrasveld van hockey Made in combinatie met privatisering.

In het kader van de Kerntakendiscussie is in 2011 gestart met uitvoering van de opdrachten

zwembaden, binnensport/sociaal culturele accommodaties en buitensport.

Gemeentefonds.

In 2011 hebben we € 439.000 meer ontvangen in het gemeentefonds dan was begroot. Dit

komt hoofdzakelijk door nabetalingen uit de voorgaande jaren.

Kerntakendiscussie (KTD).

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2011 ingestemd met een bezuiniging van bijna € 6 ton

oplopend tot een bezuiniging van ruim € 1,7 miljoen vanaf 2015.

De voorbereidingen op de te realiseren bezuinigingen – met name die in 2012 – zijn uiteraard al

gestart in 2011. Naast de bezuinigingen op producten, heeft de raad ook diverse opdrachten en

taakstellingen aan het college gegeven.

In programma 11 vindt u de laatste stand van zaken weer voor wat betreft de opdrachten.

Bij de besluitvorming KTD heeft de raad ook een reserve frictiekosten geaccordeerd. Deze

reserve is gevormd bij de najaarsnota 2010 en heeft als doel dekking te geven aan nog niet

nader in te schatten kosten als gevolg van de bezuinigingstaakstellingen.

In 2011 zijn hieruit (deels) de onderzoekskosten ten behoeve van de opdrachten (o.a.

zwembaden, subsidies) bekostigd (zie ook bij vaste activa, eigen vermogen in het onderdeel

jaarrekening).

5


Resultaat

Na de Najaarsnota 2011 was er een positief resultaat geraamd van € 33.000. Het werkelijke

financiële resultaat van de gemeente Drimmelen bedraagt € 96.396 negatief. Voorgesteld wordt

het bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve.

Voorts wordt voorgesteld om een aantal claims te honoreren voor een bedrag van € 256.570 en

een nieuwe bestemmingsreserve Bevordering gezondheid in te stellen voor een bedrag van

€ 65.000.

Dit betekent in concreto dat voorgesteld wordt om een bedrag van € 417.966 te onttrekken uit

de Algemene reserve.

Voor toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel resultaatbestemming.

De belangrijkste financiële afwijkingen tussen begroting en de jaarrekening die het

jaarrekeningsaldo beïnvloeden, zijn:

• Inkomsten begraafplaatsen € 42.000 nadelig (programma 3 Openbare ruimte)

• Aandelen BMD € 477.000 nadelig (programma 5

Economische Zaken)

• Bos project € 64.000 voordelig (Programma 6 Jeugd)

• Afrekening rijksgelden inburgering € 90.000 voordelig (programma 8 Zorg)

• Vrijval reserve kapitaallasten € 82.000 voordelig (programma 11 Alg.

• dekkingsmiddelen)

• Algemene uitkering € 439.000 voordelig (programma 11 Alg.

dekkingsmiddelen)

• Vordering Sluizeweg 80 € 543.000 nadelig (programma 11 Alg.

dekkingsmiddelen)

• Personeelslasten € 245.000 voordelig (Bedrijfsvoering)

Bovenstaande afwijkingen zijn incidenteel van aard en hebben dus geen invloed op de

begroting 2012 en verder.

De voordelen met betrekking tot reiniging, riolering en Grondbedrijf beïnvloeden het

rekeningresultaat niet doordat deze voordelen worden toegevoegd aan reserves.

Deze voordelen zijn daarom niet meegenomen in bovenstaand overzicht.

Voor een gedetailleerde verklaring van de financiële verschillen wordt verwezen naar de

financiële toelichting per programma.

Opbouw inkomsten en uitgaven

De begrote uitgaven voor 2011 bedroegen € 65,9 miljoen, de werkelijke uitgaven waren € 60,9

miljoen en zijn opgebouwd uit:

Programma

Uitgaven in

€ miljoen

Begroot Werkelijk

1 Relatie met de burger 4,2 4,1

2 Veiligheid 2,4 2,3

3 Openbare ruimte 7,8 7,7

4 Verkeer en vervoer 0,8 1,1

5 Economische zaken en toerisme 0,8 1,3

6 Jeugd en jongeren 3,4 3,2

7 Ruimte en wonen 15,7 11,7

8 Zorg 11,9 11,7

9 Milieu 3,7 3,5

10 Sociale infrastructuur 4,1 3,9

Alg. dekkingmiddelen 0,9 1,1

Reserves 10,2 9,6

Totaal uitgaven 65,9 61,2

6


De inkomsten waren evenals de uitgaven lager dan geraamd. Deze inkomsten bestaan uit:

Inkomsten in € miljoen

Begroot Werkelijk

Algemene uitkering 19,2 19,6

Belastingen 9,4 9,2

Grondbedrijf 15,1 12,6

Reserves en voorz 6,0 3,8

Verkoop aandelen 4,0 2,7

Rijks- en provinciale subsidies 5,3 5,7

Rente en dividenden 2,0 1,9

Leges 1,1 1,1

Overige ontvangsten 3,8 4,3

Totaal inkomsten 65,9 61,1

Uit het overzicht met de uitgaven per programma komen veel grotere afwijkingen naar voren

dan in bovenstaande tabel met afwijkingen. Dit komt doordat tegenover de uitgaven ook

afwijkingen op de inkomsten per programma staan, er verschuivingen van kosten plaats vinden

en tegenover de kosten ook mutaties in de reserves staan.

Reservepositie voor resultaatbestemming

Aan het begin van 2011 had de gemeente € 39,4 miljoen aan reserves. Deze reserves zijn in de

loop van 2011 toegenomen tot € 45,2 miljoen. Belangrijk deel van deze vermeerdering (€ 3,8

miljoen) is het gevolg van, o.b.v. besluitvorming, toevoeging aan reserve kapitaallasten om

daaruit in de toekomst de kapitaallasten van investeringen te betalen. In 2011 is € 0,9 miljoen

uit deze reserve onttrokken Deze systematiek van dekken van investeringen uit reserves werd

en wordt bij veel gemeentes toegepast op grond van de huidige voorschriften. Per saldo zorgt

het Grondbedrijf ook tot een toename van de reserves van in totaal € 0,3 miljoen.

De reserves voor resultaatbestemming bestaan ultimo 2011 uit:

Omschrijving in € miljoen

Vast kapitaal € 20,4

Algemene reserve € 2,9

Egalisatiereserves (tarieven) € 1,7

Reserve kapitaallasten € 15,7

Overige bestemmingsreserves € 2,2

Reserves Grondbedrijf € 2,2

Totaal reserves € 45,2

Deze reserves zijn grotendeels bestemd voor het dekken van toekomstige uitgaven. Indien

deze reserves voor een ander doel worden ingezet, ontstaan er in de toekomst financiële

dekkingsproblemen. Alleen de Algemene reserve is grotendeels vrij besteedbaar en bedoeld

om financiële risico’s op te vangen. Op basis van de huidige risico-inventarisatie is deze reserve

toereikend. De relatie tussen de Algemene reserve en de risico’s is toegelicht in de paragraaf

Weerstandsvermogen.

Grondbedrijf

In 2011 is er per saldo een negatief resultaat voor het grondbedrijf behaald van ca. € 192.714,

welke onttrokken is uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Hierbij dient opgemerkt te

worden dat bij de berekening van het saldo voor de verwachte (toekomstige) verliezen uit

voorzichtigheidsprincipe al in 2011 voorzieningen zijn getroffen. De gemeente voldoet hierdoor

al aan de strengere eisen en aanbevelingen zoals opgenomen in de nieuwe notitie

Grondexploitatie (bijgesteld) februari 2012 door de commissie BBV.

In de nieuwe vastgestelde grondnota 2011 is opgenomen dat er een minimale buffer aanwezig

dient te zijn van € 1,0 mln. voor het opvangen van tegenvallers. Gezien het weerstandsvermogen

per 31 december 2011 is er een tekort van ca. € 0,190 mln. wat reden tot zorg is.

De berekening van het weerstandscapaciteit per ultimo 2012 gaat uit van een rooskleuriger

saldo (€ 1,135 mln.). De toename van het weerstandscapaciteit ultimo 2012 wordt grotendeels

veroorzaakt door de winstneming op het project Prinsenpolder van € 1,1 mln.

7


Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de woningbouwmarkt alsmede de

financiële ontwikkelingen bij de woningcorporaties, welke de belangrijkste partners zijn voor de

realisatie van de diverse woningbouwprojecten, is met de bepaling van deze weerstandscapaciteit

geen rekening gehouden. Indien de risico’s m.b.t. de woningcorporaties zich wel

voordoen, zal van een toename van het Weerstandsvermogen zeker geen sprake zijn.

Op basis van het weerstandscapaciteit per ultimo 2012 van € 1,135 mln. kan geconcludeerd

worden dat het grondbedrijf momenteel geen risico vormt voor de gemeente Drimmelen. Gelet

op de huidige ontwikkelingen en de onzekere factoren betreffende de woningbouwcorporaties is

deze conclusie niet voldoende te onderbouwen. Het gehele bedrag van het weerstandscapaciteit

per ultimo 2012 van € 1,135 mln. dient vooralsnog gereserveerd te blijven voor het

opvangen van deze voornoemde maar nog niet te berekenen risico’s.

8


Jaarverslag

Programmaverantwoording 2011

9


1 Relatie met de burger

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het vergroten van het vertrouwen van burgers in de gemeente.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening

1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming

1.3 Het maken van een cultuuromslag

1.4 Het zijn van een betrouwbare partner

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

1.1 Het vasthouden maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening

1.1.1 Telefoonnummer 140162

Het telefoonnummer 140162 (samenwerkingsverband tussen Oosterhout, Geertruidenberg,

Dongen en Drimmelen) is per 1-1-11 succesvol geïmplementeerd. Drimmelen

neemt een tweede plaats in als het gaat om het aantal gesprekken, namelijk ruim 25%

van alle oproepen zijn bestemd voor de gemeente Drimmelen (Oosterhout 50% en

Geertruidenberg ca 15%).

1.1.2 Invoeren kwaliteitshandvest

Door omstandigheden (kerntakendiscussie) is besloten dit in 2012 op te pakken.

1.1.3 Afspraken online maken

1.1.4 Meer digitale producten online

Door omstandigheden (verandering van webleverancier en hack van de website) is dit

uitgesteld.

1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming

1.2.1 Burgerenquête

De eerstvolgende burgerenquête staat gepland voor 2013. In 2011 is derhalve geen

burgerenquête gehouden.

1.2.2 Aangepaste vergaderwijze

In 2011 zijn op dit onderdeel geen activiteiten uitgevoerd.

1.3 Samen doen, samen werken (speerpunt/aandachtspunt coalitieprogramma)

1.3.1 Training aanspreken en aangesproken worden

De training aansprekend aanspreken is begin 2011 afgerond.

1.3.2 Toepassen mediationvaardigheden in bezwaarprocedure

Mediationvaardigheden is in 2011 ingezet in de bezwaarprocedure. Dit heeft er

uiteindelijk toe geleid dat van de 61 bezwaarschriften die in 2011 zijn ingediend 18

bezwaarschriften in 2011 zijn ingetrokken. Voor 4 bezwaarschriften bestaat op dit

moment nog geen duidelijkheid of die ook ingetrokken zullen worden, waarmee het

aantal ingetrokken bezwaarschriften nog op 22 uit kan komen.

11


Prestatie-indicatoren

Dienstverlening Begroot Werkelijk

invoering van het 140162 telefoonnummer per 1-1-2011

1-1-2011

invoering van een kwaliteitshandvest per 1-1-2011 1-7-2012

aantal jaarlijks nieuwe digitale producten beschikbaar 5 2

Vasthouden van de kwaliteit Begroot Werkelijk

de wachttijd in de hal is gemiddeld 15 minuten

14.28 min

de afhandeltijd aan de balie is gemiddeld 10 minuten 10 minuten 7.48 min

de telefoon wordt opgenomen binnen 30 sec 28 sec

Toepassen mediationvaardigheden in bezwaarprocedure Begroot Werkelijk

het aantal ingetrokken bezwaarschriften 20 %

Wat heeft het gekost?

12

30 %

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

bestuursorganen 1.852.993 1.627.666 1.818.833

1.818.714

bestuursondersteuning 619.428 620.148 628.846

644.825

voormalig personeel 260.932 225.114 212.658

213.145

voorlichting 382.806 443.611 404.181

397.859

burgerzaken front-office 681.616 635.198 636.263

602.142

burgerzaken back-office 320.109 356.012 295.423

267.264

samenwerking 41.487 42.372 42.372

40.548

griffie 96.584 157.915 125.219

125.666

Totaal lasten 4.255.954 4.108.035 4.163.794 4.110.162

bestuursorganen 1.000

-

10.772

14.772

bestuursondersteuning -

-

-

-

voormalig personeel -

-

-

-

voorlichting -

-

-

-

burgerzaken front-office 506.697

395.031

568.196

581.624

burgerzaken back-office 700

5.500

5.825

5.825

samenwerking -

-

-

-

griffie -

-

-

-

Totaal baten 508.397 400.531 584.793 602.221

Totaal budget 3.747.556 3.707.504 3.579.001 3.507.942

Totaal stortingen -

Reserve claims 29.720

Totaal onttrekkingen 29.720

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

-

-

-

-

-

13.020

13.020

-

13.020

13.020

Saldo mutaties reserves 29.720-

-

13.020-

13.020-

Totaal budget incl. dekking 3.717.836 3.707.504 3.565.981 3.494.922


2 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend

houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking

2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid

2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

2.1 Integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente

2.1.1 Opstellen nieuwe nota Integrale Veiligheid 2011-2014

In 2011 zijn verdere afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van

Integrale veiligheid met de gemeente Geertruidenberg. Beide colleges van B&W

hebben ingestemd met samenwerking en de opdracht verstrekt om in 2012 de

samenwerking vorm te geven in een gezamenlijk veiligheidsbeleid.

2.1.2 Opstellen Jaar Uitvoerings Programma 2012

Het jaar 2012 moet worden gezien als overgangsjaar. In 2011 is nog geen

uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2012.

2.1.3 Uitvoeren JUP 2011

Aan alle actiepunten in het JUP 2011 is uitvoering gegeven. In het eerste kwartaal van

2012 zal in een evaluatierapport verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden

worden gegeven. Het opstellen van horecabeleid 2012-2015 heeft de meeste prioriteit

gekregen in 2011.

2.1.4 Evaluatie JUP 2010

De evaluatie van het JUP 2010 is begin 2011 aan het college en als leespost aan de

gemeenteraad aangeboden.

2.2 Het bevorderen van de nalevingsbereidheid

2.2 .1 Opstellen / uitvoeren THUP (Toezicht & Handhaving Uitvoeringsprogramma)

Het Toezicht & Handhaving uitvoeringsprogramma gemeente Drimmelen 2011 is

opgesteld en op 29 maart 2011 door het college vastgesteld. De uitvoering is conform

planning verlopen.

2.2.2 Opstellen Naleefeffectrapportage

De naleefeffectrapportage gemeente Drimmelen 2010 is opgesteld en op 6 september

2011 door het college vastgesteld. Naar aanleiding van de verkregen inzichten in deze

naleefeffectrapportage kan geconcludeerd worden dat het naleefgedrag binnen de

gemeente op een behoorlijk niveau ligt.

2.2.3 Participeren in (landelijke/regionale) projecten

Er wordt door de gemeente Drimmelen geparticipeerd in het landelijk project

‘Energiebesparing bij supermarkten’. Dit landelijke project loopt vanaf 2010 en heeft

een doorlooptijd tot 2015.

2.3 De organisatie van de rampenbestrijding tenminste op het basisniveau hebben en houden

2.3.1 Interne rampenbestrijdingsorganisatie onderhouden

In dit kader worden opleidingen, trainingen en oefeningen voor de ambtenaren

georganiseerd zodat zij voldoen aan het basisniveau. Een belangrijk deel van de

sleutelfunctionarissen heeft deelgenomen aan een opleiding, training of oefening. Deze

zijn regionaal en lokaal georganiseerd.

Middels periodieke en ad-hoc overleggen en informatievoorziening via de mail en via

intranet is er de nodige aandacht besteed aan de rampenbestrijdingsorganisatie.

13


2.3.2 Implementatie Wet op de Veiligheidsregio’s (Wvr)

Waar mogelijk is de WVR geïmplementeerd, zoals o.a. bij cluster en lokale oefeningen.

Toch gaat het nog een aantal jaren duren voor de WVR en het daaruit voortkomende

Regionale Crisisplan (RCP) volledig zijn geïmplementeerd bij alle medewerkers. Dit

komt omdat de meeste medewerkers niet dagelijks met dit onderwerp bezig zijn.

2.3.3 Uitvoeren Organisatieplan Onderdeel Gemeenten VRMWB

Dit is nog niet uitgevoerd, hiermee wordt gewacht tot na vaststelling en implementatie

van het nieuwe RCP.

2.4 Externe Veiligheid

2.4.1 Afstemming van het uitvoeringsprogramma op de beschikbare middelen

Bij ruimtelijke besluiten en bij de afgifte van milieuvergunningen wordt een afweging

gemaakt tussen het belang van veiligheid voor de burger en andere belangen. De

vastgestelde beleidsvisie is hiervoor gehanteerd als beoordelingskader. Het

Uitvoeringsprogramma is deels uitgevoerd en wordt voor 2012 enigszins bijgesteld.

Ook zijn de buisleidingen die in het kader van het Bevi relevant zijn beoordeeld. Deze

beoordeling wordt verwerkt en geborgd in het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan

Buitengebied. Inmiddels wordt een gemeentelijk borgingsdocument opgesteld teneinde

te kunnen voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken op Brabantse schaal met het

programmabureau Brabant Veiliger.

Prestatie-indicatoren

O.g.v. de Naleefeffectrapportage kunnen de volgende gegevens geleverd worden:

- Aantal bedrijven dat voldoet na eerste controle

- Aantal bedrijven dat voldoet na hercontrole

- Aantal bedrijven dat voldoet na tweede hercontrole.

De naleefeffectrapportage over 2011 wordt eerst in de loop van 2012 opgesteld. Daarom

kunnen bij het opstellen van de jaarrekening nog geen cijfers worden vermeld.

Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

brandweer repressie 1.417.280

1.359.014

1.356.188

1.365.634

brandpreventie 10.133

9.068

9.068

8.499

rampenbestrijding 108.830

167.564

156.906

143.951

openbare orde en veiligheid 188.975

145.411

187.633

175.995

A.P.V. 187.521

119.959

184.616

148.487

handhaving 266.713

423.570

457.549

456.919

Totaal lasten 2.179.451

2.224.587

2.351.962

2.299.485

brandweer repressie 112.314

brandpreventie 3.201

rampenbestrijding 7.694

A.P.V. -

openbare orde en veiligheid -

handhaving 25

Totaal baten 123.235

Totaal budget 2.056.217

14

-

3.900

-

-

-

6.000

9.900

2.214.687

-

3.900

-

-

11.626

7.815

23.341

2.328.621

1.679

2.161

3.589

-

7.446

8.160

23.035

2.276.450


Totaal stortingen -

Reserve kapitaallasten 54.170

Totaal onttrekkingen 54.170

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

Tabelinvesteringen:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant

eind 2010 2011 2011 eind 2011

Openbare orde en veilgheid

Nieuwbouw dierenasiel Breda 160.500 160.500 -

- 160.500

160.500 160.500 -

- 160.500

Gemeenten zijn nog steeds in overleg met het dierenasiel. Men wil eerst financiële zekerheden

en meer duidelijkheid over het programma van eisen alvorens kredieten beschikbaar te stellen.

Volgens de planning zou het nieuwe dierenasiel in 2013 moeten worden opgeleverd. De

procedures om te komen tot uiteindelijke bouwvergunning en rond krijgen van de financiën

nemen echter veel tijd in beslag.

-

38.346

38.346

-

38.346

38.346

-

38.346

38.346

Saldo mutaties reserves 54.170-

38.346-

38.346-

38.346-

Totaal budget incl. dekking 2.002.047 2.176.341 2.290.274 2.238.103

15


3 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het op zo effectief mogelijke manier schoon, heel en veilig houden van de woon-, en

werkomgeving in de gemeente met (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en

bedrijven.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

3.1 Beeldkwaliteit dient minimaal op een veilige en voor onze inwoners leefbaar niveau

gehandhaafd te blijven.

3.2 Mede verantwoordelijkheid van inwoners om beeldkwaliteit van de openbare ruimte

“samen” in stand te houden

3.3 Bewerkstelligen van een goede afstemming (intern en extern)rond de uit te voeren

werkzaamheden

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

3.1 Beeldkwaliteit dient minimaal op een veilige en voor de inwoners leefbaar niveau

gehandhaafd te blijven.

3.1.1 Kwaliteitscontrole van door externe partijen uitgevoerd werk en evaluatie

Het betreft hier met name de controle op de uitvoering van het groenonderhoud. De

kwaliteitsschouw en bouwvergaderingen zijn structureel opgezet en worden structureel

uitgevoerd. Een evaluatie van deze werkwijze heeft op 27 september 2011 plaatsgevonden.

Ervaring met de nieuwe werkwijze en de effecten van de intensivering van

het toezicht op de kwaliteit van het onderhoud is positief. Met een enkele wijziging

(n.a.v. de evaluatie) blijft de nieuwe werkwijze gehandhaafd.

3.1.2 Bij het maken van het uitvoeringsplan koppeling leggen tussen dorpsprioriteiten en

onderhoudsprogramma’s.

Wensen van bewoners worden jaarlijks door de coördinator dorpsgericht werken

ingebracht bij bespreking van de jaarplanning. Afhankelijk van de prioriteiten worden

deze in de planning meegenomen of niet. Indien dat niet het geval is, vindt terugkoppeling

naar de bewonersgroepen plaats.

3.1.3 Integrale uitvoering div. projecten/ meerjarige planning beschikbaar voor de partners in

het dorpsgericht werken

In 2011 is door de afdeling Openbare Werken gewerkt aan de meerjarenplanning

2012-2016. Het was de bedoeling deze eind 2011 klaar te hebben. Helaas is dat niet

gelukt en is hij begin 2012 beschikbaar gekomen voor de partners. Deze planning is

voor het eerste jaar een werkplanning. Voor de overige jaren geeft de planning inzicht

in mogelijke projecten: naarmate we verder in de tijd kijken zijn er meer onzekerheden

en kunnen andere projecten tussendoor komen afhankelijk van de dan geldende

onderhoudsituatie.

3.1.4 Start met de uitvoering van het Bomenbeleidsplan/ bermen en bermsloten

Beleidsplan Bermen en bermsloten 'Kiezen voor biodiversiteit' is in november 2011

vastgesteld door de gemeenteraad. In het vierde kwartaal van 2011 is het

onderhoudsbestek inclusief de inventarisatie geactualiseerd. In februari 2012 wordt het

geactualiseerde bestek conform planning voor twee jaar aanbesteed met optie van

twee keer één kalenderjaar verlengen.

Uitvoering van het bomenbeleidsplan

De uitvoering van het bomenbeleidsplan is in het voorjaar van 2011 met de publicatie

van een voorlichtingsartikel en een aanvraag omgevingsvergunning gestart. Vanuit

bewoners en de gemeenteraad zijn hier veel vragen over gekomen en is de

voorlichting uitgebreid naar een informatieavond voor de Nieuwstraat en Ganshoeksingel

in Lage Zwaluwe. De uitvoering van het bomenbeleidsplan is o.a. door de vele

reacties vertraagd. Ook andere werkzaamheden zoals het bermenbeleidsplan eisten

meer aandacht dan vooraf geraamd. Naar verwachting komt er in het eerste kwartaal

2012 meer tijd vrij om tot uitvoering te komen van het bomenbeleidsplan.

17


18

Met de jaarrekening zal een claim gelegd worden op het resterende uitvoeringsbudget

van 2010 € 22.912 (claim jaarrekening 2010) en van 2011 € 38.500 (nieuwe claim

2011).

Straatmeubilair

De nota Straatmeubilair stond ter vaststelling op de planning voor 2011. Hierin zal de

sanering in het kader van de Kerntakendiscussie worden meegenomen. Door andere

prioriteiten is het vaststellen van dit plan in 2011 niet gehaald. Het opstellen van het

plan is nog wel gestart in 2011. Het beleidsplan zal dan begin 2012 ter vaststelling

worden voorgelegd. De uitvoering (inclusief de sanering) zal vanaf 2012 ter hand

worden genomen.

3.1.5 Uitvoeren van Waterbeleidsplan

In de raadsvergadering van 11 november 2011 is het waterbeleidsplan 2012 - 2016

goedgekeurd. De projecten liggen gedeeltelijk op schema. Een complicatie is

opgetreden bij enkele projecten. Zie hiervoor de inhoudelijke toelichtingen zoals

opgenomen bij onderdeel Voortgang kapitaalgoederen (kredieten).

Het baggerplan stedelijk gebied is opgesteld en er is begonnen met de uitvoering.

Vlasweel staat als eerste op de planning en wordt inmiddels uitgevoerd.

In 2011 is aan diverse projecten, volgens planning, uitvoering gegeven. Zie voor de

uitgevoerde werken de paragraaf Kapitaalgoederen. In de raadsvergadering van

oktober 2011 is het nieuwe wegenbeheersplan 2012-2016 vastgesteld.

3.1.6 Uitvoeren van geactualiseerd wegenbeheersplan

In 2011 is aan diverse projecten volgens planning uitvoering gegeven. Zo zijn in het

kader van elementenverhardingen de Kievitstraat en Brugdam herstraat. De

reconstructie van de Molenstraat is voorbereid, gestart en inmiddels afgerond.

Het onderhoud van de asfaltverhardingen bestond dit jaar uit het asfalteren van het

voetpad Markdijk, het onderhoudsbestek asfalt en een slijtlagenbestek asfalt (waarvan

een gedeelte doorloopt tot in 2012). In verband met de aanwezige winterschade is de

asfaltdeklaag van de Adel- en Blockmekerstraat vervangen.

De projecten Wagenstraat en Groenendijk zijn voorbereid en wachten op uit te voeren

werkzaamheden door Brabant Water. Daarnaast is er kleinschaliger gepland

onderhoud uitgevoerd aan diverse wegvakonderdelen. In de raadsvergadering van

oktober is het nieuwe wegenbeheersplan 2012-2016 vastgesteld.

3.1.7 Opstellen baggerplan en starten met de uitvoering

Begin 2011 is een meting uitgevoerd in de gemeentelijke havens van de gemeente

Drimmelen. Deze meting was bedoeld om het oorspronkelijke profiel van de

onderwaterbodem en de huidige diepte van de havens vast te stellen. Tevens is de

sliblaagdiepte berekend.

Gezien de hoeveelheden en het huidige gebruik van de havens is het voornemen om

de havens niet in zijn geheel op oorspronkelijke diepte te brengen, maar op de

gewenste diepte.

Een bijkomende complicatie bij het bepalen van de gewenste diepte is het besluit tot

het openzetten van de Haringvlietsluizen, waarmee weer een groter verval ontstaat.

Een plan van aanpak over de te baggeren havens en hoeveelheden wordt eind 2011 /

begin 2012 opgesteld.

3.2 Mede verantwoordelijkheid van inwoners om beeldkwaliteit van de openbare ruimte

“samen” instant te houden.

3.2.1 Bij het maken van het uitvoeringsplan koppeling leggen tussen dorpsprioriteiten en

onderhoudsprogramma’s.

Zie bij 3.1.2.

3.3 Bewerkstelligen van een betere afstemming (intern en extern) teneinde de efficiency in

het werk te vergroten.

3.3.1 Vaststellen van beleid met betrekking tot opslag van grond en materialendepots en in

kaart brengen van de werkprocessen hieromtrent.

Is een ambtelijk werkproces. Het proces is beschreven en wordt momenteel in

softwarepakket Protos vastgelegd.

3.3.2 Implementeren WABO

Proces is afgerond en in het reguliere werk opgenomen.


3.3.3 Vaststellen werkwijze lokale ondernemers en roulatieafspraak

Is onderdeel van het nieuwe aanbestedingsbeleid wat in december 2011 is

vastgesteld.

Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

wegen en verlichting 3.183.113

3.099.583

3.025.151

2.945.291

waterkering -

895

447

-

natuurbescherming 80.058

42.460

57.070

45.266

plantsoenen 2.102.336

2.077.004

2.096.195

2.076.067

speelterreinen 123.320

135.955

197.129

181.736

riolering 2.135.857

2.625.070

2.160.953

2.210.928

begraafplaatsen 197.693

203.311

218.720

208.577

Totaal lasten 7.822.376

8.184.278

7.755.665

7.667.865

wegen en verlichting 44.208

waterkering -

natuurbescherming -

plantsoenen 5.440

speelterreinen 288

riolering 2.235.645

begraafplaatsen 163.037

Totaal baten 2.448.618

Totaal budget 5.373.758

26.754

26.754

20.614

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'

-

-

6.159

-

2.426.161

179.462

2.638.535

5.545.743

-

-

6.159

55.770

2.426.161

179.462

2.694.305

5.061.360

-

-

18.091

55.770

2.357.109

127.717

2.579.301

5.088.565

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

Reserve claims 50.700

Totaal stortingen -

-

-

50.700

Res. Bovenwijkse voorz 29.000

Res. Groenaanleg 16.400

Reserve claims 158.641 62.000

Reserve kapitaallasten 20.434 27.513 27.513

Egalisatiereserve riolering 90.758 602.267 146.205

Totaal onttrekkingen 298.833

629.780

252.117

16.400

39.088

25.576

226.714

307.778

Saldo mutaties reserves -298.833 -629.780 -252.117 -257.078

Totaal budget incl. dekkin 5.074.925 4.915.963 4.809.243 4.831.486

19


Tabelinvesteringen:

Tractie

Riolering

Sneeuwploegen

De sneeuwploegen zijn besteld. De levering zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2012.

Riolering

Voor een inhoudelijke toelichting op de afzonderlijke kredieten / investeringen zie hiervoor de

paragraaf C. Kapitaalgoederen.

Overige informatie

Meldingen in Openbare gebied:

a. Er wordt binnen deze termijn actie

ondernomen in de uitvoering ofwel

b. Er wordt rechtstreeks aan de telefoon

informatie verstrekt waarmee de beller

vooruit kan ofwel

c. Er zal geen uitvoeringsactie

plaatsvinden; de beller wordt dit

verteld met een uitleg waarom ofwel

d. Er wordt actie ondernomen, maar deze

actie wordt opgenomen in de planning van

andere werkzaamheden (wordt dus later

dan die 5 dagen uitgevoerd). De beller

wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Wijkgericht werken:

20

Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant

eind 2010 2011 2011 eind 2011

Sneeuwploegen 20.000 20.000 -

vrijverval riolering 2.906.975 1.705.719 310.913

waterbeleidsplan 2.378.000 2.378.000 81.815

vervanging gemalen 503.889 300.942 99.466

maatregelen vuilemissiespoor 232.955 -417 -

Eenheid Realisatie

2010

% binnen

termijn van

vijf dagen

Begroting

2011

Realisatie

2011

83% 65% 75%**

Doelstelling

In iedere kern minstens 1 bewonersavond per Aantal per

6 ** Min. Iedere

jaar

jaar

kern 1

Bewonersvertegenwoordiging per kern aantal 6 6 In alle

kernen

* het percentage is ten opzichte van 2010 gedaald wat met name te maken heeft met een vertraging in

de afmeldingen openbaar groen, onderdeel Bomen. Dit heeft te maken met een capaciteitsprobleem.

Indien deze buiten beschouwing wordt gelaten is het afhandelpercentage binnen de termijn: 82%.

** de bewonersgroepen hebben afgezien van een totale bewonersavond per jaar voor de kern. Zij

kiezen ervoor om meer thema of probleemgericht bewoners te benaderen waarbij de thema-avonden in

de regel voor de hele kern is (Voorlichting inbraakpreventie) en voor de probleemgerichte avonden een

selectie gemaakt wordt.

-

80%*

20.000

1.512.168 1.394.806

81.815 2.296.185

302.413 201.476

233.372 -417

Begraafplaatsen 239.000 19.375 434 220.058 18.942

6.280.819 4.423.620 492.627 2.349.827 3.930.992


4 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor leefbaarheid

en bereikbaarheid. Daarbij is het beleid gericht op een goede bereikbaarheid van alle kernen,

een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

4.1 Garanderen van een goede bereikbaarheid en veilig gebruik voor het verkeer door het

optimaliseren van de inrichting van de wegen conform de wegencategorisering.

Alle omgevingsplannen bij bouwlocaties zullen voorzien worden van/ beoordeeld

worden op, hun verkeersveiligheidsaspecten.

Bij integrale werken (reconstructies) zal in de ontwerpen altijd ook het onderdeel

verkeer (veiligheid, parkeren) worden meegenomen (voor zover budgettair haalbaar).

4.2 Het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor iedereen, ook voor minder

validen.

Verdere uitvoering wordt gegeven aan het toegankelijk maken van de bushaltes.

4.3 Het verbeteren van de kennis op gebied van verkeer bij diverse groepen verkeersdeelnemers

door een betere voorlichting en educatie.

Speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers bv. ouderen en kinderen.

3.1 Het bevorderen van het gebruik van de fiets;

Door te zorgen voor directe, veilige en comfortabele fietsroutes kan het fietsgebruik

worden bevorderd. Een regionaal fietsnetwerk, met daarin voor de gemeente de

belangrijkste fietsroutes, is vastgesteld. Hierbij zijn kwaliteitseisen benoemd waar deze

fietspaden aan moeten voldoen. Daarnaast zal deelgenomen worden aan de regionale

projectgroep ‘stimulering fietsgebruik’ waar allerlei mogelijke projecten, zoals

bijvoorbeeld Veilig Honk, de revue passeren.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

4.1 Garanderen van een goede bereikbaarheid en veilig gebruik voor het verkeer door het

optimaliseren van de inrichting van de wegen conform de wegencategorisering.

4.1.1 Visie ontwikkelen om de dorpen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe te ontlasten van

doorgaand verkeer.

Om een visie op Hooge en Lage Zwaluwe te kunnen ontwikkelen, zal eerst het

probleem goed in kaart gebracht moeten worden. Dit begint met het actualiseren van

bestaande onderzoeksgegevens. Wanneer het probleem voldoende bekend en

gekwantificeerd is door middel van een kentekenonderzoek kan aan een oplossing

worden gewerkt. Mocht de oplossing zijn: het creëren van een nieuwe ontsluitingsweg

voor beide kernen, dan zal een tracéstudie gedaan moeten worden. Het grootste deel

van de onderzoeken / werkzaamheden zijn dermate specialistisch dat ze niet door

eigen inzet kunnen worden uitgevoerd. Voor al deze onderzoeken / plannen geldt dat

er geen budget beschikbaar was om deze uit te laten voeren. Inmiddels is hiervoor bij

vaststelling van de begroting 2012 budget beschikbaar gesteld. Om die reden kan

hiermee wel in 2012 worden gestart.

4.1.2 Verantwoorde afstemming tussen de diverse verkeersdeelnemers, te weten openbaar

vervoer, auto en fiets.

Een goede afstemming tussen verkeersdeelnemers ontstaat als duidelijk is waar ieders

plaats op de weg is. Dit betekent dat duidelijk aangegeven moet worden waar de

hoofdroutes lopen voor het autoverkeer, het fietsverkeer en het openbaar vervoer.

E.e.a. wordt vastgelegd in verkeersstructuurplannen. Het maken van een verkeersstructuurplan

voor Hooge en Lage Zwaluwe kan onderdeel uitmaken van

bovengenoemde visie voor beide dorpen. Het maken van een verkeersstructuurplan

voor Made heeft de hoogste prioriteit, in verband met ruimtelijke ontwikkelingen zoals

Prinsenpolder, Made-Oost en Stuivezand. Dit verkeersstructuurplan staat op de

planning voor 2012. Bij vaststelling van de begroting 2012 is budget hiervoor

beschikbaar gesteld. Voor de resterende kernen lijkt het vooralsnog voldoende dat de

21


22

wegcategorisering wordt geactualiseerd (2013).

De website zal in 2012 reeds worden voorzien van een eigen pagina met informatie

over het openbaar vervoer, vooral over de minder bekende zaken zoals het Tarief

Kleine Kernen.

4.1.3 Uitvoering blauwe zone.

Met betrekking tot de invoering van een blauwe zone in het centrum van Made is

inmiddels een definitief besluit genomen. Dit besluit behelst het invoeren van een

parkeerschijfzone in de Marktstraat gedurende openingstijden van de winkels. Dit

besluit is bekendgemaakt in 't Carillon van 20 oktober 2011 en per brief aan de

bewoners van het gebied en de indieners van zienswijzen. Gedurende zes weken

konden degenen die een zienswijze hebben ingediend, in beroep gaan tegen het

besluit bij de rechtbank. Er is één beroepschrift namens meerdere bewoners

ingediend. Momenteel zijn wij in afwachting van een uitnodiging voor de hoorzitting bij

de rechtbank.

4.1.4 Uitvoeren bewegwijzeringsplan.

Uitvoering van het bewegwijzeringsplan is momenteel in volle gang.

4.1.5 Uitvoeren Parkeernota.

Aangezien bij de kerntakendiscussie is besloten om op het parkeerbudget te

bezuinigen, heeft verdere uitvoering van de parkeernota niet meer plaatsgevonden. In

2012 zal, zoals tijdens de begrotingsbehandelingen 2012 is gevraagd, een

geactualiseerde projectenlijst worden voorgelegd met een voorstel voor een

aanvullend uitvoeringsbudget.

4.1.6 Uitvoeren uitvoeringsprogramma verkeerstekens.

Bij de kerntakendiscussie is besloten het aantal verkeersborden te verminderen.

Hiertoe dient een saneringsplan opgesteld te worden. Met het opstellen van dit

saneringsplan is in 2011 gestart. Uitvoering zal in de loop van 2012 plaatsvinden.

4.2 Het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor iedereen, ook voor minder

validen.

4.2.1 Uitvoeren tweede t/m vierde fase toegankelijke bushaltes.

De tweede fase toegankelijke haltes is uitgevoerd. Alleen de financiële afhandeling

moet nog plaatsvinden. De derde fase staat op de planning voor 2013. Daarmee is het

project afgerond. Er komt derhalve geen vierde fase meer.

4.3 Het verbeteren van de kennis op gebied van verkeer bij diverse groepen

verkeersdeelnemers door een betere voorlichting en educatie.

4.3.1 Veilige participatie in het verkeer voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

In 2011 zijn de volgende educatieve projecten uitgevoerd: Jongleren in het verkeer

(gericht op kinderen van 0 - 4 jaar), Brabants verkeersveiligheidslabel (gericht op

kinderen van 4 - 12 jaar), Veilig op weg (ondergebracht bij BrabantsVerkeersveiligheidsLabel

(BVL), gaat om dode hoek bij vrachtwagens), Fietsverlichtingsactie

(ondergebracht bij BVL) en de scootmobiel-cursus. Deze vijf projecten maken deel uit

van het verkeersbeleid om permanente verkeerseducatie aan te bieden, zodat onze

bewoners goede verkeerskennis krijgen en houden. Dit draagt bij aan een veiliger

verkeersgedrag en dus minder ongevallen. Bij de kerntakendiscussie is besloten de

scootmobielcursus en BROEM-dag niet meer aan te bieden.

4.4 Het bevorderen van het gebruik van de fiets.

4.4.1 Fietspaden binnen regionaal netwerk aanpassen aan kwaliteitseisen.

De fietsroute Brandestraat staat qua uitvoering op de planning voor 2012. De

voorbereiding hiervoor heeft grotendeels al plaatsgevonden. Voor dit project is subsidie

aangevraagd en gekregen.


Voor de fietsroute Lageweg was eveneens subsidie aangevraagd. Deze is echter niet

toegekend, omdat het project nog niet ver genoeg was voorbereid. Dit vindt in 2012

plaats. Dan wordt het project opnieuw ingediend voor subsidie. Uitvoering kan dan op

zijn vroegst plaatsvinden in 2013.

4.4.2 Invoeren “Veilig honk”.

Het invoeren van veilige honken dient in nauwe samenwerking met de ambtenaar

Openbare Orde en Veiligheid en de coördinator dorpsgericht werken te gebeuren. Het

draaiboek voor invoering dat vanuit de regio Breda beschikbaar zou komen, is er

echter nog niet. Om die reden is dit project doorgeschoven naar 2012.

Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

verkeer 726.801

655.667

733.632

737.672

openbaar vervoer 14.538

23.915

22.125

344.608

Totaal lasten 741.339

679.581

755.756 1.082.280

verkeer 60.878

openbaar vervoer -

Totaal baten 60.878

Totaal budget 680.461

36.510

58.279

60.105

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

-

36.510

643.071

-

58.279

697.477

323.192

383.296

698.983

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

Reserve claims 19.133

Totaal stortingen -

-

-

19.133

Reserve kapitaallasten 122.852 120.256 120.256

119.927

Reserve claims 78.705 -

38.450

38.450

Res. Bovenwijkse voorz 65.000 15.000 15.000 15.000

Totaal onttrekkingen 266.557

135.256

173.706

173.377

Saldo mutaties reserves 266.557-

135.256-

173.706- 154.244-

Totaal budget incl. dekkin 413.904 507.816 523.772 544.739

23


5 Economische zaken en toerisme

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

5.1 Versterken van de economische structuur.

5.2 Versterken van toerisme en recreatie.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

5.1 Versterken van de economische structuur

5.1.1 Revitalisering van bedrijventerrein Stuivezand

In 2011 zijn ter uitwerking van de structuurvisie bedrijventerrein Stuivezand (2010) een

aantal particuliere initiatieven ter hand genomen, welke uiteindelijk zullen leiden tot

herstructurering en revitalisering van bedrijventerrein Stuivezand.

Enerzijds betreft het een uitbreiding van het bedrijfsperceel van textielbedrijf Sengers /

Marja Textiel (Jola) aan de Oude Kerkstraat. Anderzijds betreft het een omzetting van

agrarische grond in bedrijfsgrond aan de Kerkdijk 1 ten behoeve van bedrijf “De

Opkamer”. Tevens zijn de onderhandelingen succesvol afgerond middels een

ondertekende koopovereenkomst, waardoor waterretentie aan de Watertorenstraat

t.b.v. de afwatering van het zuidelijk deel van bedrijventerrein Stuivezand is geborgd.

Bovengenoemde initiatieven vinden hun vertaalslag in hiervoor op te stellen

bestemmingsplannen. In het kader van het wettelijk vooroverleg is voor het

bestemmingsplan t.b.v. textielbedrijf Sengers / Marja Textiel succesvol overleg gevoerd

met de gedeputeerde van de provincie Noord Brabant. De gedeputeerde geeft zijn

instemming aan de verdere uitwerking van dit plan.

Bovengenoemde plannen leiden tot behoud en uitbreiding van werkgelegenheid en

verbeteren het totale vestigingsklimaat op het bedrijventerrein Stuivezand.

5.1.2 Faciliteren van ontwikkelingskansen voor bedrijven aan de Thijssenweg.

Middels partiele herziening van het bestemmingsplan “kern Wagenberg”, ingevolge de

wijzigingsbevoegdheden in het betreffende bestemmingsplan en middels het voeren

van planologische procedures anderszins worden ontwikkelingsmogelijkheden

geboden aan de Thijssenweg voor bedrijven die in de kern Wagenberg weg moeten

dan wel geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben.

5.1.3 Verkenning Brieltjenspolder II

Al in het Uitwerkingsplan Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk was bij Brieltjenspolder

een zoeklocatie voor bedrijvigheid aangegeven. In het beleid werd de

mogelijkheid gegeven om het bestaande bedrijventerrein te vergroten met zes hectare.

In de Verordening Ruimte is deze aanduiding echter niet meer specifiek als zodanig

opgenomen. De locatie ligt in het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling.

Het huidige aanbod van bedrijfsgronden binnen de gemeentegrenzen lijkt voldoende

aangezien er geen concrete vraag bekend is bij de gemeente op dit moment. Er zijn

zelfs een aantal locaties waar de bedrijfspanden momenteel in de verkoop staan en

dus niet functioneel in gebruik zijn. Gesteld kan worden dat er momenteel geen

duidelijke behoefte is naar verruiming van bedrijfsareaal. Eind 2011 is in Amerstreekverband

een onderzoek opgestart met als doel een gemeenschappelijke visie te

ontwikkelen voor bedrijventerreinen. Dit onderzoek zal in 2012 richting raad worden

gebracht.

Er is echter wel de behoefte om als strategische reserve de mogelijkheid van

uitbreiding open te houden. Hiermee kan dan ruimte worden geboden aan nieuwe

bedrijvigheid of het uitplaatsen van bedrijvigheid midden in de kern die ter plaatse een

ongunstige invloed hebben op de woonomgeving. Een strook grond van circa 1,5

hectare ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Brieltjenspolder is hiervoor

ruimtelijk gezien een logische locatie. Het kan dan gezien worden als afronding van het

bedrijventerrein. Het perceel ligt direct aan bestaande infrastructuur, waardoor het

direct ontsloten kan worden. In feite gaat het dus om een stuk grond dat, na eventuele

bestemmingswijziging, in principe direct uitgegeven kan worden.

De gronden waarop deze reservering kan plaatsvinden zijn echter niet in eigendom

25


26

van de gemeente. Momenteel vigeert de agrarische bestemming en voorlopig is er

geen reden om de bestemming te gaan wijzigen. Vooralsnog is er ook geen druk

vanuit de vraag naar bedrijfsgronden om aankoop van de gronden en een

bestemmingswijziging door te voeren. Het gaat dan ook alleen om een verkenning. Dat

heeft enerzijds vooral te maken met de vraag of de gemeente de mogelijkheid heeft

deze gronden aan te kopen en anderzijds of de eigenaren bereid zijn deze gronden te

verkopen aan de gemeente.

5.1.4 Herziening markt- en standplaatsenbeleid

In 2011 is een nieuw standplaatsenbeleid ontwikkeld.

5.1.5 Uitwerking toeristische bepaling/zondagopenstelling

In 2011 is een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de behoefte bij winkeliers aan de

zondagopenstelling. Op basis hiervan heeft de raad in december 2011 de verordening

Toerismebepaling vastgesteld. Hiermee kunnen winkeliers vanaf 1 januari 2012 elke

zondag open zijn. Bij de vaststelling is met betrokken partijen afgesproken dat de

zondagopenstelling in 2012 wordt geëvalueerd.

5.2 Versterken van Toerisme en Recreatie

5.2.1 Herontwikkeling Haven Lage Zwaluwe

De concept structuurvisie uit 2010, met eindbeeld en een aantal deelontwikkelingen of

scenario’s zijn niet verder uitgewerkt, omdat de financiële situatie drastisch veranderd

is. Daarom is het project geherdefinieerd in 2011. Doel zoals het project nu is

gedefinieerd luidt: in kaart brengen wat de knelpunten en mogelijke kansen zijn in het

gebied haven Lage Zwaluwe en hoe deze op adequate wijze het hoofd geboden c.q.

benut kunnen worden op de schaal van Lage Zwaluwe, met bijbehorende financiële

consequenties. Daarnaast zal inzicht gegeven worden in de consequenties als er niets

wordt gedaan. In 2011 is een eerste opzet gemaakt hoe het project aangepakt moet

worden, uitvoering van het project in 2012.

5.2.2 Uitvoering geven aan projecten Uitvoeringsprogramma T&R

Ontwikkeling linies Terheijden

In het voorjaar van 2011 heeft een werksessie plaatsgevonden waarbij naar voren

kwam dat er vragen waren over het definitief ontwerp dat in 2008 in opdracht van

stichting Cultuurhistorie West-Brabant is opgesteld.

Een vervolgsessie op de eerste werksessie is gehouden waarbij nadrukkelijk is

aangegeven dat allereerst de stabiliteit van het fort prioriteit heeft.

In het najaar is met een bouwkundige van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het

fort bezocht. Enerzijds om een deskundige oordeel (op basis van visuele inspectie)

over de stabiliteit te krijgen, anderzijds om de subsidiemogelijkheid vanuit de BRIMsubsidie

in beeld te krijgen.

Regionale samenwerking

De toeristische regiokaart is geactualiseerd en uitgegeven. De opening van het

toeristisch seizoen herhaalt zich in 2012. Tevens zijn er QR codes geplaatst in de regio

die gehangen worden onder de knooppuntenborden.

5.2.3 Haalbaarheidsonderzoek volwaardig VVV-kantoor

Vanwege de ontwikkelingen met het Biesboschcentrum Drimmelen is het

haalbaarheidsonderzoek in wacht gesteld. Als er meer zekerheid is over de continuïteit

van het Biesboschcentrum, zal dit worden opgepakt.

5.2.4 Bestuursontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch

Op 1 januari 2011 is de GR Parkschap NP De Biesbosch in werking. Het betreft een

samenvoeging van twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk het Natuur- en

recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch en de GR Natuur- en recreatieschap De

Hollandse Biesbosch. De oude GR, waarin gemeente Drimmelen samenwerkte met

Provincie Noord-Brabant en gemeente Werkendam, is in 2011 beëindigd.


5.2.5 Verzelfstandiging beheer jachthavens

Doel van dit project is om voor het derde kwartaal van 2012 tot een overeenkomst te

komen met de watersportvereniging (WSV) over de exploitatie van de haven

Terheijden en een gedeelte rondom de haven, hetzij via huur of (erf)pacht, hetzij via

koop. Daarnaast kan eventueel het havengebouw overgenomen zijn door WSV (huur

of koop). In 2011 is een eerste opzet gemaakt hoe het project aangepakt moet worden,

uitvoering van het project in 2012.

5.2.6 Ontwikkeling Biesbosch Marina Drimmelen

In de raadsvergadering van 24 februari 2011 heeft het college van de raad de opdracht

gekregen om onderhandelingen te starten om de camping tegen een marktconforme

prijs te verkopen onder de ontbindende voorwaarde dat uw raad met het resultaat van

deze onderhandelingen in moet stemmen. Tevens is het college gevraagd om -indien

zich partijen aanbieden, en onder dezelfde ontbindende voorwaarde- onderhandelingen

te starten om de havens tegen een marktconforme prijs te verkopen.

In 2011 heeft het college verschillende geïnteresseerde partijen verkennende

gesprekken gevoerd over de haven en de camping.

Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

industriehaven 1.317 8.229 6.732 1.175

markten en standplaatsen 43.273

33.012

45.373

43.756

bevordering bedryfsleven/werkgelegenheid 119.183

79.194

106.409

101.044

deelname nutsbedrijven 41.127

32.776

114.109

109.561

waterrecreatie 308.834 308.826 288.401 766.799

recreatie 216.284 228.146 217.148 201.339

parkschap N.P. De Biesbosch 54.628

25.562

30.636

35.742

mediazaken 15.385

18.272

24.254

24.807

Totaal lasten 800.029

734.017

833.063

1.284.224

industriehaven

markten en standplaatsen

14.809

15.595

bevordering bedryfsleven/werkgelegenheid

deelname nutsbedrijven

waterrecreatie

recreatie

parkschap N.P. De Biesbosch

-

22.000

173.789

64.782

26.174

mediazaken -

Totaal baten 317.149

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

15.101

18.879

-

-

168.523

52.287

26.687

-

281.477

15.101

14.229

4.029.294

168.473

-

52.502

26.687

4.306.285

-

15.050

14.229

2.664.209

159.965

-

58.387

26.174

2.938.013

Totaal budget 482.881 452.540 3.473.222- 1.653.790-

Reserve vast kapitaal -

-

Reserve toerisme en recreatie 48.775 -

Totaal stortingen 48.775

-

Reserve kapitaallasten 57.993 -

Res. Bovenwijkse voorz 125.000 -

Totaal onttrekkingen 182.993

-

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

4.029.294

-

4.029.294

-

-

-

-

2.686.209

81.183

2.767.392

Saldo mutaties reserves 134.218-

-

4.029.294

2.767.392

Totaal budget incl. dekking 348.663 452.540 556.072 1.113.602

-

-

-

27


6 Jeugd en jongeren

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het scheppen van voorwaarden c.q. stimuleren dat alle jongeren in de gemeente kansen

hebben om op te groeien tot volwaardige burgers en deel te nemen aan de maatschappij.

Tevens wordt extra inzet gepleegd om mogelijke achterstanden van jongeren op te sporen, te

voorkomen en te beperken c.q. op te heffen.

Kinderen en jongeren zijn volwaardige deelnemers aan onze Drimmelense samenleving waar

we trots op zijn. Een beperkte groep heeft soms ondersteuning, bijsturing of opvang nodig op

weg naar volwassenheid (coalitieakkoord).

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

6.1 Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen

6.2 Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren

6.3 Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, muziek,

cultuur en recreatie

6.4 Versterken netwerken Jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van

vroegtijdige signalering en aanpak

6.5 Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

6.1 Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen

6.1.1 Uitvoering Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP)

• Brede school De Zonzeel Terheijden

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van basisschool De Zonzeel in combinatie met

appartementen en voorzieningen zijn in 2011 volgens planning en binnen het

beschikbare krediet verlopen. De nieuwbouw is gestart 2 e kwartaal 2011 en wordt naar

verwachting voorjaar 2012 opgeleverd.

• Brede school bij basisschool ’t Rietland in Lage Zwaluwe

Ook de nieuwbouw van de brede school in Lage Zwaluwe West is voorspoedig

verlopen. Bij de begrotingsbehandeling 2010 heeft de gemeenteraad een motie

aangenomen voor de aanleg van een bouwweg. De bouwweg is begin 2011

gerealiseerd over het vooralsnog braakliggende terrein van Plan Havenlande.

De eerste oplevering heeft eind 2011 plaatsgevonden en daarmee kan voldaan worden

aan de gestelde subsidievoorwaarden van het Rijk. De Provincie heeft uitstel verleend

voor de verantwoording van de ISV-subsidie tot 2015, gelet op de vertraging van de

woningbouw in Lage Zwaluwe West. Mogelijk levert de vertraging woningbouw Lage

Zwaluwe West een financieel risico op in verband met de voorwaarden ISV subsidie.

Dit geldt eveneens voor de financiële bijdrage van de Bouwcombinatie aan de brede

school.

De ontsluiting van de nieuwe brede school zou via het plan Havenlande gerealiseerd

worden. Door vertraging van de uitvoering van deze plannen heeft de gemeente de

ontsluiting opgepakt. De gemeenteraad heeft op 26 januari 2012 een motie

aangenomen, waarbij de ontsluiting van de brede school niet via de Onderstraat maar

via de Nieuwstraat moet plaatsvinden.

6.1.2 Actualisering Integraal Huisvestingsplan onderwijs

In overleg met de schoolbesturen is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

geactualiseerd voor de periode 2011-2014. De gemeenteraad heeft bij de behandeling

begroting 2012 het IHP vastgesteld en ingestemd met een dekkingsvoorstel voor

benodigde investeringen.

6.1.3 Openbaar onderwijs op afstand plaatsen

De gemeenteraad heeft op 25 november 2010 besloten om per 2011 het openbaar

basisonderwijs Drimmelen over te dragen aan het Openbaar Basis Onderwijs West-

Brabant. De jaarrekening 2010 is vastgesteld en heeft niet tot bijzonderheden geleid.

29


6.1.4 Aanbesteding van het leerlingenvervoer

In het voorjaar van 2011 is het leerlingenvervoer aanbesteed. Aan de hand van de

tarieven en toen benodigde lijnen werd dit als een gunstige aanbesteding gezien. De

facturen najaar 2011 waren echter hoger dan aanvankelijk werd ingeschat. Dit heeft te

maken met een toename van het aantal lijnen per het nieuwe schooljaar. Op basis

hiervan is voor leerlingenvervoer bij vaststelling van de Najaarsnota 2011 een bedrag

bijgeraamd voor de periode tot en met 2013. Stappen worden ondernomen om na

2013 de overschrijding omgebogen te hebben.

6.2 Het verbeteren van de aanpak gericht op het voorkomen van schooluitval en

werkloosheid onder jongeren

6.2.1 Regionalisering van leerplicht en voorkoming voortijdig schoolverlaten.

De gemeenteraad heeft medio 2011 besloten om per 2012 aan te sluiten bij de

regionale samenwerking op het gebied van leerlingenadministratie en leerplicht.

Uitgangspunt voor de gemeente Drimmelen is een budgettair neutrale uitvoering. De

implementatie heeft vertraging opgelopen vanwege de aanbestedingsprocedure van

het softwarepakket voor de leerlingenadministratie door de gemeente Breda. De

implementatie is daarom doorgeschoven naar 1 augustus 2012; zijnde de start van het

nieuwe schooljaar 2012-2013.

6.3 Het behouden van deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten

6.3.1 Implementatie bezuiniging Amadeus

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de begroting voor 2011 (uitvoering besluit

coalitieakkoord) besloten om het muziekonderwijs door Centrum voor de Kunsten

Amadeus per 2011 te commercialiseren. Het ingediende bezwaar door Amadeus is op

basis van het advies van de bezwarencommissie ongegrond verklaard. De subsidie

aan CvK Amadeus wordt derhalve in een periode van vier jaar afgebouwd. Om

genoemde bezuinigingen op te kunnen vangen, bezien de harmonieën en

muziekverenigingen de mogelijkheden om het professioneel muziekonderwijs te

organiseren.

6.3.2 Besluitvorming continuering van het project Cultuureducatie

De provincie heeft de nieuwe aanvraag voor provinciale subsidie voor de periode mei

2011 tot en met december 2012 gehonoreerd. Het project kan daarom met

cofinanciering van de gemeente voor deze periode gecontinueerd worden. De SKADgelden

komen per 2013 te vervallen gelet op besluitvorming KTD. Per 2013 vervalt

waarschijnlijk ook de provinciale subsidie. De enige mogelijkheid om het project te

continueren is door inzet van autonome middelen jeugdbeleid. Dit wordt meegenomen

in het beleidsplan jeugd.

6.4 Het versterken van netwerken Jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten

behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak

6.4.1 Realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin

Op 14 september 2011 is het startsein gegeven voor het Centrum voor Jeugd en Gezin

Drimmelen. De telefonische bereikbaarheid is gerealiseerd en de fysieke loketten zijn

geïmplementeerd.

In de septembercirculaire is de decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin

voor 2012 opgenomen. Bij de besluitvorming KTD heeft de gemeenteraad een

opdracht vastgesteld om te komen tot een overkoepelend jeugdbeleid. De

gemeenteraad heeft besloten de subsidie aan Blitz/Surplus te beëindigen en de

middelen samen met de overige middelen jeugd en jongeren in te zetten voor de

doelgroep jeugd, zie programma 11.

6.4.2 Aanbesteding schoolmaatschappelijk werk en straathoekwerk

In afwachting van het overkoepelend jeugdbeleid vanaf 2013 wordt het contract

schoolmaatschappelijk werk verlengd voor de periode 2012.

De financiering van straathoekwerk kan voor 2012 opgevangen worden binnen de

afbouw van de subsidie Blitz/welzijnswerk voor jeugd en jongeren. Ook dit onderdeel

wordt meegenomen in het overkoepelend jeugdbeleid.

6.4.3 Maatschappelijke stages

Met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn leerlingen in het voorgezet onderwijs

verplicht om een maatschappelijke stage te vervullen.

De gemeenteraad heeft besloten om de middelen voor maatschappelijke stages niet

30


eschikbaar te stellen voor dit doel. Voor het schooljaar 2011-2012 heeft de gemeente

de maatschappelijke stage gefaciliteerd door begin 2011 in samenwerking met het

Dongemondcollege een stagemarkt te organiseren. Najaar 2012 wordt wederom een

stagemarkt georganiseerd.

6.4.4 Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en de Kinderopvang

Medio 2010 is gestart met de het traject gericht op harmonisatie van

peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de Gemeente Drimmelen. De gemeenteraad

heeft juni 2011 ingestemd met harmonisatie en daarmee met de aansluiting van

peuterspeelzaalwerk bij De Roef in Lage Zwaluwe en Eskadee in de overige kernen

per juli 2011.

6.5 Het bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren

6.5.1 Invoering van een bedrijfscoöperatie m.b.t. de jeugdgezondheidszorg

Vanwege onduidelijkheden en tegenstrijdige adviezen rondom de aanbesteding van de

integrale jeugdgezondheidszorg is besloten om 2012 als laatste overgangsjaar te

beschouwen. Het contract met de huidige aanbieder van JGZ 0 – 4 jaar is daarom

verlengd voor 2012. In de loop van 2012 moet duidelijkheid komen over de definitieve

vormgeving van de integrale Jeugdgezondheidszorg vanaf 2013.

6.5.2 Uitvoering nota volksgezondheid en actualisatie

De uitvoering van de nota Volksgezondheid vindt volgens planning plaats. In 2012

worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een geactualiseerde nota voor de

periode 2013-2016.

In de huidige nota volksgezondheid zijn de volgende speerpunten benoemd: het

bevorderen van een gezonde leefstijl (voeding en bewegen) van jongeren en het

terugdringen en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik door jongeren. In 2011 is

uitvoering gegeven aan het regionale project ‘Think before you drink’ en is een

actieplan Overgewicht opgesteld.

Indicatoren: prestatie, output, outcome

W 2010 B 2011 W 2011

subdoelstelling 6.1

Ingebruikname brede school Oranjeplein Terheijden

per augustus 2012, of zoveel eerder als mogelijk

- -

subdoelstelling 6.1

Ingebruikname brede school Lage Zwaluwe West per 2012 - - x

Per 2012 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd 1 x x

subdoelstelling 6.2

Behoud percentage voortijdig schoolverlaters V.O. 2 2 0.5 X1

Behoud percentage voortijdig schoolverlaters M.B.O.: 5 4 4.7 X1

(bron: Onderwijs Informatie Systeem)

subdoelstelling 6.5

Behoud percentage jongeren in Drimmelen dat lid is van 80% 80% X2

een vereniging voor maatschappelijke activiteiten: 80%

(bron: jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD, volgende

resultaten zijn bekend in 2012 op basis van meting in 2011)

Afname van percentage ‘binge’ drinkers (meer dan 5 glazen 37% 31% X2

alcohol bij 1 gelegenheid in tijdsbestek van 4 weken)

naar het gemiddelde van de regio

(bron: jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD,

volgende resultaten zijn bekend in 2012 op basis van meting in 2011)

x1: betreft cijfers van schooljaar 2010-2011

x2: resultaten 2011 worden medio 2012 bekend

31


Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

openbaar basisonderwijs 1.410.364

1.270.040

254.208

251.381

huisvesting bijz. basisonderwijs 1.882.926

1.418.957

1.537.144

1.401.806

bijzonder voortgezet onderwijs 125.581

124.749

131.348

133.018

onderwijs verzorging 739.367

785.364

859.869

820.296

jeugd- en jongerenwerk 408.136

453.118

461.139

430.023

peuterspeelzalen 194.052

151.779

196.764

176.099

Totaal lasten 4.760.425

4.204.007

3.440.472

3.212.622

openbaar basisonderwijs 1.045.651

huisvesting bijz. basisonderwijs 366.314

bijzonder voortgezet onderwijs -

onderwijs verzorging 6.806

jeugd- en jongerenwerk 158.518

peuterspeelzalen -

Totaal baten 1.577.289

Totaal budget 3.183.136

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

Tabelinvesteringen:

bijzonder basisonderwijs

St. Jan/Frederikhendrikschool 1.552.300

Oranjeplein Zonzeelschool 3.133.432

Brede school Lage Zwaluwe West 4.127.250

8.812.982

St. Jan/Frederikhendrikschool

Na de zomer 2010 is de school alsmede de zorgwoningen, in gebruik genomen. In het najaar

2010 is het groen verder aangepland en begin 2011 zijn er zowel op het schoolplein als bij de

woningen enkele speeltoestellen voor jong en oud geplaatst, welke bekostigd zijn middels

fondsenwerving. In januari 2012 is splitsingsakte en gebruikersovereenkomst gereed.

Financieel is dit project afgerond. Het beschikbare budget is licht overschreden, met name

vanwege enkele niet begrote advieskosten. Voor verdere toelichting, Zie Paragraaf Grote

Projecten.

Oranjeplein Zonzeelschool

De bouw is eind 2010 ruim binnen het krediet aanbesteed. Het krediet is vervolgens neerwaarts

bijgesteld. De nieuwbouw is in het 2 e kwartaal van 2011 is gestart. De bouw is volgens planning

verlopen, ook financieel. De school wordt begin april 2012 opgeleverd. Eind 2012 verwachten

we het krediet te kunnen afsluiten.Voor uitgebreide toelichting zie Paragraaf Grote Projecten.

32

Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant

eind 2010 2011 2011 eind 2011

15.000

2.392.911

3.842.518

6.250.429

890.395

-

-

35.000

212.961

5.770

1.144.126

3.059.881

17.314

940.921

2.879.570

3.837.805

-

1.388.937

-

35.000

212.961

20.362

1.657.260

1.783.211

1.554.614

1.681.442

3.164.302

6.400.358

-

1.282.834

-

3.279

205.217

3.538

1.494.868

1.717.754

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

Reserve kapitaallasten 1.494.100 2.157.000 3.406.850

Totaal stortingen 1.494.100

2.157.000

3.406.850

Reserves Grondbedrijf 1.350.000 2.157.000

Reserve kapitaallasten 354.545 2.784.403 568.472

Algemene Reserve 134.294

Res. Maatschappelijke knelpunten 14.116 1.349

Totaal onttrekkingen 1.852.955

2.784.403

2.726.822

3.290.055

3.290.055

397.289

1.349

398.639

Saldo mutaties reserves 358.855-

627.403-

680.028

2.891.416

Totaal budget incl. dekking 2.824.281 2.432.478 2.463.239 4.609.169

2.314-

1.451.990

962.948

2.412.624


Brede school Lage Zwaluwe West

In overleg met het schoolbestuur is besloten tot een twee-onder-een kap school met

basisschool Willibrordus. In februari 2010 heeft de raad unaniem een positief besluit genomen

over de voortgang van dit project en hiervoor een krediet gevoteerd. Eind 2011 is de school

voorlopig opgeleverd. Begin januari 2012 zijn de geconstateerde opleverpunten opgelost. Op 8

maart 2012 is de school feestelijk geopend. De aanbesteding is ruim binnen het beschikbare

budget afgerond. Het budget is vervolgens bijgesteld. Ook de bouw blijft binnen het beschikbare

budget. Medio 2012 wordt het krediet afgesloten.

De Provincie heeft uitstel verleend voor de verantwoording van de ISV-subsidie tot 2015, gelet

op de vertraging van de woningbouw in Lage Zwaluwe West. Mogelijk levert de vertraging

woningbouw Lage Zwaluwe West een financieel risico op in verband met de voorwaarden ISV

subsidie. Dit geldt eveneens voor de financiële bijdrage van de Bouwcombinatie aan de brede

school. In de begroting van het Grondbedrijf is uit voorzichtigheid geen rekening gehouden met

de inkomsten.

33


7 Ruimte en wonen

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het behouden en versterken van een goede ruimtelijke kwaliteit en woonkwaliteit.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

7.1 Behoud van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van de Drimmelense kernen

7.2 Ontwikkelen van een vitaal en duurzaam buitengebied

7.3 Realiseren van het gemeentelijke woningbouwprogramma

7.4 Actualiseren en reduceren van bestemmingsplannen

7.5 Verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

7.1 Behoud van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving van de Drimmelense kernen

7.1.1 Dorpsvisie Wagenberg en Drimmelen

Dorpsvisie Wagenberg

In 2011 is de raad het rapport “Ontwikkelingsmogelijkheden kern Wagenberg”

aangeboden. In de behandeling van het rapport heeft de raad verzocht om een

aanvulling op het gebied van het woningbouwprogramma, het voorzieningenniveau,

het bedrijventerrein en de infrastructuur.

Naar verwachting wordt de gemeenteraad in maart/april 2012 de gevraagde aanvulling

aangeboden. Wellicht ontstaan er mogelijkheden na 2020 indien Woningstichting

Volksbelang besluit wat zij gaat doen met het complex “Onder de toren”.

Dorpsvisie Drimmelen

Voor de kern Drimmelen is een ruimtelijke visie voorbereid waaraan de afzonderlijke

verzoeken en ideeën in de toekomst getoetst kunnen worden en waar mogelijk nieuwe

ontwikkelingen uit voort zullen komen. In deze stedenbouwkundige visie is de huidige

situatie geanalyseerd waaruit knelpunten en kwaliteiten naar voren zijn gekomen.

Daarnaast is gekeken waar potentiële ontwikkelingskansen liggen. Liggende

verzoeken zijn meegewogen in de stedenbouwkundige studie. Het document is in

samenwerking met bewoners en ondernemers opgesteld.

De afronding en vaststelling van het document wacht op de ontwikkelingen rondom de

BMD.

7.1.2 Opstellen Structuurvisie Plus

In 2011 is een aanvang gemaakt met het actualiseren van de Structuurvisie Plus. Deze

werkzaamheden worden in het voorjaar van 2012 afgerond, waarna het plan verder in

procedure kan worden gebracht (inspraak en bestuurlijke behandeling).

7.1.3 Herzien van het monumentenbeleid

De herziening van het monumentenbeleid is gestart, maar door capaciteitsgebrek is

vertraging opgetreden. Gestreefd wordt om het geactualiseerde Monumentenbeleid

eind 2012 aan te bieden aan de raad.

De herziening omvat:

• Het opstellen van nieuwe criteria voor het toekennen en het intrekken van de

monumentenstatus.

• Het inventariseren van de bestaande gemeentelijke monumenten en de

kwaliteit daarvan.

• Het opstellen van een nieuwe lijst van gemeentelijke monumenten getoetst

aan de nieuw opgestelde criteria.

• Herziening van het toetsingskader bij verbouw en renovatie van monumenten

incl. richtlijnen inzake dakkapellen enz.

35


7.1.4 Evaluatie Welstandsbeleid

Zoals bepaald bij de vaststelling van de nieuwe welstandsnota in 2009, zal het nieuwe

welstandsbeleid over elke periode van 3 jaar uitgebreid worden geëvalueerd. Conform

deze afspraak zal de evaluatie in 2012 plaatsvinden en worden gerapporteerd aan de

raad. De raad kan op basis daarvan bepalen of aanpassing van het beleid gewenst is.

7.1.5 Ontwikkelen bouwbeleidsplan

Het bouwbeleidsplan dient als basis voor de uitvoering van werkzaamheden op het

terrein van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Gezien de ontwikkelingen

rondom de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) is er nog veel onduidelijkheid over

hoe het bouw- en woningtoezicht er in de toekomst uit zal zien. Duidelijk is dat deze

ontwikkeling een grote impact kan hebben en dat de RUD’s in 2013 operationeel

dienen te zijn.

Daarbij spelen de eerder aangekondigde kwaliteitscriteria van VROM een belangrijke

rol in dit geheel. Het is verstandig de exacte inhoud en impact van deze regelingen af

te wachten. Hierom is in 2011 het bouwbeleidsplan nog niet ontwikkeld en zal in 2012

nog moeten worden bezien hoe het beste gestalte en invulling kan worden gegeven

aan dit beleid.

7.2 Ontwikkelen van een vitaal en duurzaam buitengebied

7.2.1 Opstellen bestemmingsplan Buitengebied

Op 6 oktober 2011 is de Nota van Uitgangspunten met de bijbehorende zoneringskaart

voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied door de gemeenteraad vastgesteld.

De eerst volgende stap is het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan

buitengebied op basis van deze vastgestelde Nota van uitgangspunten en

zoneringskaart.

7.2.2 Uitvoeren van uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch

In 2011 is het bestemmingsplan “Laakdijk” vastgesteld, waardoor een gedeelte van de

financiën gegenereerd kunnen worden voor het herontwikkelen van de Kleine Schans

als cultuurhistorisch project.

36

Op 3 maart 2011 heeft een tweede grondoverdracht plaatsgevonden in het kader van

de Kavelruil “Gat van den Ham”. Daarmee werd een periode afgesloten waarin het

initiatief voor de kavelruil bij Waterschap Brabantse Delta lag. Overeenkomstig eerder

gemaakt afspraken neemt de ZLTO het initiatief over voor een derde en tevens

afsluitende kavelruil. Hoewel onderhandelingen met agrariërs nog gaande zijn, heeft dit

tot heden nog niet tot een afsluitende kavelruil geleid.

In 2011 is een aanvang gemaakt met een heroriëntatie, i.v.m. de voorbereiding op een

mogelijke nieuwe samenwerking met de verschillende partners in de Wijde Biesbosch.

De gebiedscommissie Wijde Biesbosch stopt in 2012 als bestuursorgaan.

7.3 Realiseren van het gemeentelijke woningbouwprogramma

7.3.1 Opstellen van Woonvisie 2011-2015

In de Raadsvergadering van 3 november 2011 is de nieuwe Woonvisie 2011-2016

vastgesteld.

7.3.2 Actualiseren van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties

De prestatieafspraken zullen n.a.v. de vastgestelde woonvisie worden geactualiseerd

in 2012.

7.3.3 Implementeren Grondnota 2011-2015

De nota Grondbeleid is in het voorjaar van 2011 door de raad vastgesteld. De

implementatie van de nota heeft in 2011 vervolg gekregen in de ontwikkeling van

projectfasedocumenten, waarin het projectmatig werken, zoals dat in de grondnota is

beschreven, op een praktische wijze wordt uitgewerkt in de vorm van standaarddocumenten

voor alle genoemde projectfasen. Deze fasedocumenten zijn in 2011 niet

gereedgekomen, maar worden naar verwachting in het voorjaar van 2012 door B&W

vastgesteld.

7.3.4 Planvorming/bestemmingsplannen

Zie inhoudelijke toelichtingen paragraaf Grote projecten en paragraaf Grondbeleid.


7.4 Actualiseren en reduceren bestemmingsplannen.

7.4.1 Opstellen plan van aanpak herziening reguliere bestemmingsplannen

In de opiniërende raadsvergaderingen van juni 2011 is in hoofdlijnen besproken welke

ideeën er leven over de inhoud van de op te stellen bestemmingsplannen voor de

kernen (uniformering van de regels blijft wenselijk en deregulering wordt nagestreefd

met behoud van het eigene van de kernen).

Op basis van deze uitgangspunten is een aanbestedingsprocedure gevolgd waarna

een stedenbouwkundig bureau is gekozen om de bestemmingsplannen voor deze vier

kernen uit te werken in de regels en een verbeelding.

Alle vier de plannen zullen in 2012 in procedure worden gebracht.

7.5 Verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven

7.5.1 Evaluatie en optimalisatie invoering Omgevingsvergunning

In het eerste kwartaal van 2011 is het project Omgevingsvergunning (Wabo)

geëvalueerd. De slotconclusie van deze evaluatie is dat de Wabo per 1 oktober 2010

(datum inwerkingtreding Wabo) is geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie

ofwel dat de gemeente waboproof is. Ook een belangrijke conclusie is dat het

enthousiasme en de betrokkenheid bij het project groot is.

Verder is een eerste evaluatie uitgevoerd naar het werken met de Wabo. Daaruit is

gebleken dat het werken met de Wabo vooralsnog goed verloopt. Met deze evaluaties

is het project definitief afgerond.

In 2012 vindt een uitgebreide evaluatie naar het werken met de Wabo plaats. Daarbij

worden ook de ervaringen van burgers en bedrijven betrokken die een omgevingsvergunning

hebben aangevraagd. Hiermee kan het werken met de Wabo worden

geoptimaliseerd.

7.5.2 Uitwerking en implementatie van regionale Omgevingsdiensten (RUD's)

In 2011 hebben de ontwikkelingen met betrekking tot de RUD’s niet stilgestaan. Binnen

de Regio West-Brabant heeft een strategische verkenning plaatsgevonden naar de

huidige situatie, de wensen en ambities. In april 2011 werd duidelijk dat de Regio

Midden-Brabant het niet voor elkaar krijgt om een voldoende robuuste RUD op te

richten. Beide regio’s hebben daarom besloten samen te werken. Er komt nu dus één

RUD voor de Regio Midden- en West-Brabant. Alle deelnemers aan deze toekomstige

RUD (26 gemeenten en de provincie) hebben hiertoe een bestuurlijke intentieverklaring

ondertekend. Vervolgens is een businesscase opgesteld waarin de

uitgangspunten en de kaders voor de RUD zijn geformuleerd. Aan de hand van deze

businesscase hebben tien werkgroepen (bestaande uit medewerkers van de

verschillende gemeenten en provincie) een eerste conceptbedrijfsplan opgesteld. Na

enige aanpassing is deze in december voorgelegd aan het overleg van de

portefeuillehouders RUD. In 2012 is het bedrijfsplan nog verschillende keren

aangepast. In maart 2012 wordt het bedrijfsplan aan alle colleges van de gemeenten

en provincie ter besluitvorming aangeboden. Tevens moet in 2012 een besluit worden

genomen over de GR en moet de RUD daadwerkelijk worden ingericht. De RUD moet

per 1 januari 2013 operationeel zijn. In de loop van 2012 wordt pas duidelijk wat de

financiële, personele en organisatorische gevolgen van deze RUD zijn voor de

gemeente Drimmelen.

Met betrekking tot de kwaliteitscriteria voor de vergunningverlening, toezicht en

handhaving van alle Wabotaken heeft de gemeente Drimmelen in 2011 een zelfevaluatietool

ingevuld en is feedback gegeven op de criteria. Met name in de criteria

rond de kritieke massa kan de gemeente zich niet geheel vinden. In 2012 komt een,

naar aanleiding van alle ontvangen feedback, aangepaste set kwaliteitscriteria. In de

loop van 2012 wordt ook pas duidelijk in hoeverre de gemeente verplicht is te voldoen

aan deze criteria en per wanneer.

37


Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

klokken en uurwerken 6.244

15.212

31.592

30.148

monumenten 91.692

85.319

67.089

59.236

ruimtelijke ordening 889.687

766.590

784.252

805.820

woningbouw 7.378

5.028

30.158

32.923

stads- en dorpsvernieuwing 16.717

13.971

13.971

13.971

volkshuisvesting 336.527

122.163

565.338

565.416

bouwzaken 568.085

786.267

327.579

343.362

woonwagencentrum 13.189

2.055

18.253

13.408

grondzaken 6.027.733

11.950.446

13.901.876

9.875.934

Totaal lasten 7.957.251

13.747.052

15.740.110

11.740.217

klokken en uurwerken -

monumenten 1.665

ruimtelijke ordening 361.596

woningbouw 321.546

stads- en dorpsvernieuwing -

volkshuisvesting 211.554

bouwzaken 708.678

woonwagencentrum 5.111

grondzaken 7.394.860

Totaal baten 9.005.009

Totaal budget 1.047.758-

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

38

-

4.165

149.609

-

-

25.568

625.465

-

15.311.752

16.116.559

2.369.507-

Algemene reserve 154.000 -

Res. gemeentelijke monument -

-

Res. Ruimtelijke ontwikk. 300.398 316.523

Res. bestemmingsplannen 41.310 42.033

Res. Bovenwijkse voorzieninge 52.698 148.542

Reserve Groenfonds 149.737 155.743

Alg. Reserve Grondbedrijf 826.982 2.768.351

Totaal stortingen 1.525.124

3.431.192

-

3.200

273.484

326.266

-

233.161

320.465

3.742

15.060.251

16.220.569

480.459-

-

3.295

297.449

326.233

-

233.719

334.360

3.966

12.467.465

13.666.489

1.926.272-

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

-

-

494.677

42.033

114.293

204.585

897.249

1.752.837

Algemene Reserve 63.620

Res. gemeentelijke monument 34.638

Res. bestemmingsplannen 38.970 65.000 50.000

Alg. Reserves Grondbedrijf 191.769 38.423 461.313

Res. Bovenwijkse voorzieninge -

-

237.368

Reserve Groenfonds 67.796 27.818 27.818

Totaal onttrekkingen 396.793

131.241

776.498

4.078

440.374

42.033

208.145

203.527

1.184.735

2.082.891

75.570

1.455.366

266.397

16.767

1.814.100

Saldo mutaties reserves 1.128.331

3.299.951

976.338

268.791

Totaal budget incl. dekking 80.573 930.444 495.879 1.657.481-


8 Zorg

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

De gemeente tracht te bevorderen dat ook kwetsbare groepen mee blijven doen aan de

samenleving en wil voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

8.1 Het behouden van het rapportcijfer 7,5 voor de dienstverlening en producten Wmo

8.2 Het verhogen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden van de Gemeente Drimmelen

met jaarlijks 2%

8.3 Het terugbrengen van de wachtlijst schuldhulpverlening met jaarlijks 5%

8.4 Het bewerkstelligen van een efficiënte en efficiënte uitvoering van de Wet sociale

werkvoorziening (Wsw)door Wava/Go

8.5 Het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen (75+) met jaarlijks 2%

alsmede het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen (75+), waardoor ze langer

zelfstandig kunnen blijven wonen in onze gemeente

8.6 Het terugdringen en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik en van overgewicht met

jaarlijks 2%

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

8.1 Het behouden van het rapportcijfer 7,5 voor de dienstverlening en producten Wmo

8.1.1 Verordening beleidsregels WMO

De gemeenteraad heeft december 2010 ingestemd met de geactualiseerde

Verordening Wmo. Vanaf 2011 wordt op basis van de vastgestelde verordening

uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid, waaronder de Kanteling en

kostenbeheersing van de Wmo. De beleidsregels zijn begin 2011 aangepast en

vastgesteld.

8.1.2 De indicatiestelling voor de WMOvoorzieningen, evenals voor de hulp bij het

huishouden, in huis te halen.

De casemanagers zorg hebben in 2011 de benodigde opleiding gevolgd. Vanaf medio

2011 wordt door de eigen organisatie uitvoering gegeven aan de indicering van de

Wmo-voorzieningen.

8.1.3 Verlenging van de contracten met de aanbieders van hulp bij het huishouden dan wel

een nieuwe aanbesteding.

De huidige contracten met de uitvoerders hulp bij het huishouden hebben betrekking

op de periode 2010 tot en met 2011 met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal

één jaar. Het college heeft voorjaar 2011 besloten om het contract met in ieder geval

één jaar te verlengen, omdat de ervaringen met de uitvoering tot op heden goed zijn en

de klanten gebaat zijn bij de nodige continuïteit.

Bos Thuiszorg, een van de zorgaanbieders, is eind 2011 door een ander bedrijf

overgenomen. Mede in het licht van contractuele verplichten / afspraken is het contract

met Bos Thuiszorg ontbonden en zijn de huidige 35 cliënten van Bos Thuiszorg bij de

andere zorgaanbieders ondergebracht.

8.1.4 Op basis van een evaluatie eind 2010 wordt bezien in hoeverre de huidige organisatie

van de alfazorg gecontinueerd wordt.

De bemiddeling en service rondom de alfazorg is geëvalueerd en gebleken is, dat alle

betrokkenen tevreden zijn over de dienstverlening door SWO voor de alfaondersteuning.

Het college heeft daarom eind 2010 besloten om de dienstverlening

door SWO te verlengen voor een periode van twee jaar, met de optie voor verlenging

met één jaar, waardoor de termijn parallel loopt aan de contracten voor hulp bij het

huishouden.

39


8.2 Het verhogen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden van de Gemeente

Drimmelen met jaarlijks 2%

8.2.1 Reïntegratie van werkzoekende in onze gemeente.

Ook in 2011 zijn diverse instrumenten in gezet om uitkeringsgerechtigden aan het werk

te krijgen. De werkmakelaar speelt hierin, in samenwerking met Werklink, een

belangrijke rol. De werkmakelaar zoekt naar vacatures, begeleidt de werkzoekenden

naar werk, denkt mee met de werkgever ofwel zoekt naar een passende kandidaat

voor de vacature.

Er is een begin gemaakt met het verbinden van de Wwb met de Wmo. Het mes snijdt

daarbij aan twee kanten: de cliënt heeft een plaats om te participeren en werkervaring

op te doen en de vervulling van Wmo-taken levert maatschappelijk rendement op.

Activiteiten die in dit kader in 2011 hebben plaatsgevonden, zijn ondermeer een project

met SWO waarin Wwb cliënten als alfahulp aan de slag gaan en een project met

Thebe waarin Wwb cliënten worden ingezet als hulp in de huishouding.

40

Tenslotte heeft de gemeente deelgenomen aan de pilot Werken met loonwaarde in de

Groenvoorziening van Wava/Go. Vacatures van Wava/Go binnen de groenvoorziening

zijn in dit project ingevuld met kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Drimmelen heeft hiermee ervaring opgedaan in het werken met loonwaarde als een

voorloper van de Wwnv.

8.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van een Drimmelenpas

Najaar 2010 zijn de mogelijkheden en kosten van een Drimmelenpas geschetst als

input voor de kerntakendiscussie. Najaar 2011 zijn de uitgaven van het huidige

minimabeleid in beeld gebracht als een nulmeting. Op deze wijze kunnen de gevolgen

van de Kerntakendiscussie voor het minimabeleid gevolgd worden.

8.2.3 Aanpak laaggeletterdheid bekeken

In het 1 e kwartaal 2011 is een startbijeenkomst georganiseerd voor professionals over

het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Met alle betrokken

organisaties heeft in 2011 periodiek overleg plaatsgevonden over de stand van zaken

en vervolgstappen. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over een regionale aanpak van

laaggeletterdheid in samenwerking met de stichting Lezen en Schrijven. Een belangrijk

actiepunt is het benaderen van grote werkgevers met mogelijk veel laaggeletterden om

laag-geletterdheid aan te pakken. Wava/Go wordt hier ook bij betrokken.

8.3 Het terugbrengen van de wachtlijst schuldhulpverlening met jaarlijks 5%

8.3.1 Aanpak schuldhulpverlening.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2011 een motie

aangenomen om voor 2011 tijdelijk extra middelen beschikbaar te stellen. Medio 2011

is gestart met de inzet van budgetcoaches op basis van inzet van tijdelijke gelden voor

2011. Voor continuering van de budgetcoaches en benodigde extra uren

schuldhulpverlening (8 uur per week) is structureel vanaf 2012 jaarlijks € 25.000 nodig.

De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling een bedrag van in totaal

€ 50.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2012 en 2013 gelet op de economische

crisis.

8.4 Het bewerkstelligen van een efficiënte en efficiënte uitvoering van de Wet sociale

werkvoorziening (Wsw)door Wava/Go

8.4.1 Voorstel Wava/Go m.b.t. financieel meerjarenperspectief

Wava/Go heeft de opdracht gekregen om in 2011 een aantal toekomstscenario's uit te

werken en een ombuigingsplan op te stellen gelet op de Wet Werken Naar Vermogen

en de Rijksbezuinigingen. In 2012 moet het betreffende scenario uitgewerkt worden,

zodat per 2013 een toekomstbestendige organisatie is gevormd met een sluitende

begroting.

Per 1 januari 2013 wordt de Wet werken naar vermogen (WWNV) naar verwachting

ingevoerd, een brede voorziening die in plaats komt van verschillende regimes,

namelijk de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning

jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB). De instroom in

de Wsw wordt behoorlijk beperkt. De rechten van de personen die op dit moment een

Wsw-indicatie hebben, blijven behouden wat een groot beslag zal leggen op de

beschikbare middelen. Het participatiebudget (instrument reïntegratie), dat de

komende jaren aanzienlijk wordt teruggebracht, zal helemaal ingezet moeten worden

om de risico's Wsw af te dekken.


De Wava/Go gemeenten hebben in 2011 in samenwerking met Wava/Go de

voorbereidingen voor de Wwnv opgepakt. Voor april 2012 dient bij het Rijk een

herstructureringsplan voor de Wsw ingediend te worden om een beroep te kunnen

doen op de middelen van het landelijk herstructureringsfonds.

8.5 Het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen (75+) met jaarlijks

2% alsmede het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen (75+), waardoor ze

langer zelfstandig kunnen blijven wonen in onze gemeente

8.5.1 Signalerende huisbezoeken 75+ door vrijwilligers

De Beleidsgroep Wmo (voorheen beleidsoverleg BWO) heeft besloten prioriteit te

leggen bij het opzetten van preventieve huisbezoeken onder zelfstandig wonende 75plussers,

ondanks dat er geen aanvullende middelen voor deze activiteit door de

gemeente beschikbaar gesteld kunnen worden. Begin 2012 is SWO met alle betrokken

organisaties gestart met het bezoeken van alle 75-plussers in Hooge Zwaluwe.

Het is de bedoeling om in 2012 de preventieve huisbezoeken uit te breiden naar alle

kernen van Drimmelen.

8.5.2 Het opzetten van een vrijwilligerscentrale.

Zie punt 8.5.1 Bovengenoemd beleidsoverleg heeft eveneens prioriteit gelegd bij het

instellen van een vrijwilligerscentrale. Naar verwachting is het echter niet mogelijk om

een vrijwilligerscentrale binnen de reguliere middelen op te zetten. Tevens wordt

momenteel onderzocht welke mogelijkheden er zijn in relatie tot een brede

welzijnsinstelling.

8.6 Het terugdringen en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik en van overgewicht met

jaarlijks 2%

8.6.1 In 2011 wordt uitvoering gegeven aan de huidige nota volksgezondheid.

De uitvoering van de nota Volksgezondheid vindt volgens planning plaats. In 2012

wordt een start gemaakt met de actualisatie van de voorliggende nota.

8.6.2 Op 1 januari 2011 treedt de nieuwe Wet op de Ambulancezorg (WAZ) in werking,

waarin het vergunningsstelsel is aangepast.

De nieuwe Wet op de Ambulancezorg (WAZ) is per 2011 niet in werking getreden. De

ministerraad heeft besloten om de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke Wet

Ambulancezorg. Deze wet wijst zittende aanbieders voor vijf jaar aan. In het

oorspronkelijke voorstel zouden ambulancevervoerders een vergunning voor

onbepaalde tijd krijgen. Deze oorspronkelijke procedure is niet EU-proof. De Tijdelijke

wet is bedoeld om een meer structurele oplossing te vinden die past binnen Europese

wet- en regelgeving.

Gezocht wordt naar mogelijkheden om het probleem ten aanzien van de aanrijdtijden

in de gemeente Drimmelen op te lossen.

8.6.3 Dekkend AED-netwerk in Drimmelen.

Een dekkend netwerk wil zeggen: ingeval van een hartstilstand binnen zes minuten

kunnen starten met reanimatie met gebruik van AED. Op dit moment telt de gemeente

ongeveer 45 AED locaties (hoofdzakelijk tot stand gekomen op basis van particulier

initiatief) verspreid over de verschillende kernen. Op basis van een door de

gemeenteraad in 2007 beschikbaar gestelde subsidie heeft de werkgroep AED

netwerk Drimmelen een aantal ''witte vlekken'' kunnen invullen. De meeste AED’s zijn

particulier eigendom. In de meeste gevallen is de bereikbaarheid van deze AED’s

beperkt tot openingstijden en uren bedrijfsvoering. Via EHBO-verenigingen en Stichting

Reanimatie worden inwoners gestimuleerd tot het volgen van cursussen reanimatie en

AED gebruik. Voor een dekkend netwerk zijn meer AED locaties nodig.

41


Prestatie-indicatoren

W 2010 B 2011 W 2011

Subdoelstelling 8.1

Tevredenheid klanten over Wmo-dienstverlening:

Aanvraagprocedure 7,6 7,5 7,3

Hulp bij het huishouden 8 8 7,9

Voorzieningen 7,2 7,5 7,1

(bron klanttevredenheidsonderzoek 2009 VNG/SGBO)

Aantal Wmo-verstrekkingen (rolstoel, vervoer en woonvoorz. 2.200 2.250 2.650

Aantal Hulp bij huishouden voorzieningen 1.077

(bron Gws4all )

Subdoelstelling 8.2

Aantal WWB/WIJ-uitkeringen

Totaal 112 117 131

Tot 27 jaar 8 10 17

(bron Gws4all, peildatum 30 juni 2010)

Percentage uitstroom WWB 28% 30% 34% 1

(bron Gws4all)

Subdoelstelling 8.3

Wachtlijst schuldhulpverlening 61 58 61 2

(bron registratie Meldpunt)

Subdoelstelling 8.4

Aantal wsw-ers 110 110 110

(bron registratie gemeente)

Subdoelstelling 8.5

Percentage kwetsbare ouderen (van 65+) 27% 25%

(bron ouderenmonitor GGD, wordt per 4 jaar uitgevoerd)

Percentage eenzame ouderen (matig tot zeer ernstig, van 65+) 48% 46%

(bron ouderenmonitor GGD, wordt per 4 jaar uitgevoerd)

Percentage overmatig alcoholgebruik

19 t/m 64 jarigen 15% 13%

65+ 8% 6%

Percentage inwoners met overgewicht

19 t/m 64 jarigen 54% 52%

65+ 17% 15%

1

Percentage uitstroom afgezet tegen totaal uitkeringsbestand, inclusief instroom

2

Stand per 7-12-2011: 33 trajecten en 28 wachtlijst

3

De ouderenmonitor wordt iedere 4 jaar uitgevoerd. De laatste monitor vond plaats in 2009 en

de volgende is gepland in 2012, de resultaten zijn in 2013 bekend

4

De eerstvolgende jeugdmonitor 12-18 jaar is in 2011 uitgevoerd, de resultaten zijn medio

2012 bekend

42

3

3

4

4


Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

bijstandsverlening 2.658.946

2.647.175

2.863.193

2.693.110

inkomensvoorziening 258.874

255.300

284.969

272.745

maatschappelijke begeleiding 216.755

215.799

218.116

217.729

ouderenzorg 292.304

289.320

281.279

283.566

zorg voor gehandicapten 14.731

20.989

14.367

13.591

WMO - huishoudelijke verzorging 2.455.449

2.684.839

2.469.856

2.499.886

volwassenen- en basiseducatie 213.472

172.135

167.318

165.761

werkeloosheids, werkgelegenheidsproj. 2.559.270

3.113.416

2.707.114

2.766.719

vluchtelingenzorg 441.141

94.931

94.931

103.951

kosten levensonderhoud 7.152

10.000

10.000

5.828

kinderopvang 32.928

34.006

44.821

38.507

WMO gehandicaptenvoorzieningen 1.705.854

1.631.803

1.744.186

1.741.570

openb. gezondheidszorg 943.871

964.562

1.002.636

921.635

Totaal lasten 11.800.746

12.134.274

11.902.787

11.724.596

bijstandsverlening 1.784.155

inkomensvoorziening 8.490

maatschappelijke begeleiding -

ouderenzorg 464

zorg voor gehandicapten 3.161

WMO - huishoudelijke verzorging 312.321

volwassenen- en basiseducatie 209.378

werkeloosheids, werkgelegenheidsproj. 2.379.831

vluchtelingenzorg 499.465

kosten levensonderhoud -

kinderopvang -

WMO gehandicaptenvoorzieningen 232.836

openb. gezondheidszorg 484.541

Totaal baten 5.914.642

Totaal budget 5.886.104

Totaal stortingen -

1.742.775

1.833.492

1.750.168

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

-

-

1.100

5.795

273.000

167.500

2.929.380

-

-

-

194.750

309.889

5.624.189

6.510.085

19.406

-

-

5.795

353.000

162.683

2.551.108

-

-

-

230.268

368.045

5.523.796

6.378.991

30.007

-

-

6.155

351.420

162.683

2.565.732

90.562

-

-

239.359

366.981

5.563.066

6.161.530

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

Algemene Reserve -

50.000 50.000 15.669

Reserve claims 3.152 -

-

-

Totaal onttrekkingen 3.152

50.000

50.000

15.669

Saldo mutaties reserves 3.152-

50.000-

50.000-

15.669-

Totaal budget incl. dekking 5.882.952 6.460.085 6.328.991 6.145.861

-

-

-

43


9 Milieu

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het bereiken van en onderhouden van een duurzame leefkwaliteit in Drimmelen.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

• Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen

gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en

provinciaal beleid en regelgeving.

• Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving.

• De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden.

• Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers.

• Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en

zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt.

• Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul.

• Milieuhinderlijke bedrijven worden indien mogelijk uitgeplaatst.

• Vermindering van de overlast van honden.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

9.1 Streven naar een duurzame leefomgeving

9.1.1 Nota duurzaamheid

In maart 2011 was het projectplan hiervoor gereed. Dit projectplan ging uit van twee

fases: startnotitie (gereed eind 2011) en beleidsplan duurzaamheid (gereed in 2013).

Dit projectplan is door B&W ook vastgesteld, maar wel met de voorwaarde dat niet met

het project wordt gestart voordat het projectbudget beschikbaar zou zijn. Bij de

Voorjaarsnota 2011 is echter besloten om over nieuw beleid (dus ook het

projectbudget duurzaamheid) pas bij de behandeling van de begroting 2012 een

uitspraak te doen. Na de zomer van 2011 werd ook duidelijk dat bij afdeling Openbare

Werken als gevolg van de KTD toch niet voldoende capaciteit aanwezig is voor het

uitvoeren van het project. Ofwel het projectplan was te ambitieus. Gelet hierop, is nog

eens goed gekeken naar de projectopdracht. Dit heeft geleid tot een nieuw projectplan

waarvoor minder capaciteit en minder budget nodig is. Het resultaat is een Beleidsplan

duurzaamheid 2013-2016 met duurzaamheidsambities voor 2040, duurzaamheidsprincipes

en doelstellingen voor 2016. Dit nieuwe projectplan is goedgekeurd en bij de

begrotingsbehandeling is ook het projectbudget goedgekeurd. Uitvoering van het

project start in mei 2012 en wordt eind tweede kwartaal 2013 afgerond.

9.1.2 Ontwikkelen beleid biodiversiteit

Met de ontwikkeling van beleid is nog geen aanvang genomen. In de uitvoeringspraktijk

is een bijdrage geleverd aan het beleidsplan bermen en bermsloten, kiezen

voor biodiversiteit. Vanuit de Wijde Biesbosch wordt een educatieproject voor deze

regio gestart waarvoor input is geleverd. Tevens is een start gemaakt met een

herhaling van de voortuinenactie. Na onvoldoende belangstelling is deze komen te

vervallen. Wegvallen van capaciteit in 2011 is een directe oorzaak geweest van

stilstand in de beleidsontwikkeling.

9.1.3 Indien mogelijk uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven

De gemeente heeft in een voorkomend geval meegedacht met uitplaatsing op termijn

van een milieuhinderlijk bedrijf. De plannen zijn ingehaald door ontwikkelingen bij met

name de woningcorporaties.

9.1.4 Uitvoering SLOK

Voor het SLOK-project Duurzame Energie is een regionale visie opgesteld en

vastgesteld. Verder is in 2011 hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld. Naar

verwachting wordt dit programma begin 2012 vastgesteld. Verder ligt er een regionaal

bod windenergie en wordt groenafval ingezameld ten behoeve van de opwekking van

duurzame energie.

45


46

Met betrekking tot het SLOK-project nieuwbouwwoningen is er een conceptbeleidsadvies

opgesteld. Een onderdeel daarvan is het opstellen en ondertekenen van een

convenant door corporaties, bouwbedrijven, gemeenten e.d. Met betrekking tot het

SLOK-project huurwoningen is het de bedoeling dat er ten behoeve van energiebesparingen

prestatie-afspraken worden gemaakt met de woningcorporaties.

Ten behoeve van de bestaande particuliere woningen is er de aanpak

‘Steekenergieinjehuis’: via een telefoonnummer en een website kunnen bewoners

terecht voor allerlei informatie op het gebied van energiebesparing.

Met betrekking tot het SLOK-project handhaving EPC komt er een gerichte cursus

omdat de verschillen in werkwijzen sterk verschillen per gemeente. Het SLOK-project

energie in vergunningverlening is door gewijzigde wetgeving achterhaald. Bezien wordt

of op een andere wijze invulling aan dit project kan worden gegeven.

Voor de SLOK-projecten inzake de gemeentelijke gebouwen (bestaand en nieuw)

krijgen vijf gemeentelijke gebouwen uit de gemeente Drimmelen een gratis EPAadvies.

Voor nieuw te bouwen gemeentelijke gebouwen wil men concreet maken hoe

energie kan worden bespaard en wordt hierover ook een voorlichtingsbijeenkomst

georganiseerd. In de paragraaf Grote Projecten wordt uitgebreid ingegaan op de

verschillende SLOK-projecten.

9.1.5 "Duurzaamheid" opnemen in het format van het raadsvoorstel

Zodra de Nota Duurzaamheid gereed is, kan ‘duurzaamheid’ worden opgenomen in

het format van het raadsvoorstel. Pas dan zijn namelijk de visie, de kaders, de

doelstellingen en de leidende principes duidelijk. De Nota Duurzaamheid is in het

tweede kwartaal van 2013 gereed. Dit betekent dat vanaf dat moment ‘duurzaamheid’

kan worden opgenomen in het format raadsvoorstel.

9.2 Het beperken van de hoeveelheid restafval die burgers aanbieden

9.2.1 (Bij-)sturen op afvaltarieven

Het (bij)sturen op de afvaltarieven kan alleen gepaard gaan met de mogelijkheden en

communicatie van de gescheiden inzamelingmogelijkheden die onze inwoners worden

geboden. Een voorbeeld hiervan is de gescheiden inzameling van het verpakkingsplastic

uit huishoudens en een betere voorlichting omtrent het scheiden van GFT-afval

(ca. 35% van het GFT-afval komt terecht bij het restafval), wat een aanzienlijk verschil

maakt in de stort- en verwerkingskosten. Ook de (mogelijke) voordelen van

aanbestedingen op het gebied van afvalverwerking van de afvalstromen en

afvalinzameling spelen hierbij een rol. Voor 2012 heeft de gemeenteraad (december

2011) besloten de ledigingstarieven voor het GFT-afval aanzienlijk te verlagen t.o.v. de

ledigingstarieven voor het restafval. Dit om een betere (dus goedkopere) scheiding van

het GFT-afval te stimuleren.

9.2.2 Duurzame verwerking van afvalstromen

Bij de aanbesteding van alle vrijkomende afvalstromen (huis-aan-huis en milieustraat)

wordt bij de aanbesteding rekening gehouden met duurzame verwerking. Hierbij valt te

denken aan de technieken die worden toegepast bij de verwerking van iedere

afvalstroom.


Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

reiniging 2.726.948

2.804.599

2.824.054

2.613.940

hondenoverlastbestrijding 100.986

162.848

148.480

142.642

milieu 687.318

412.131

733.398

723.063

ongediertebestrijding 7.378

11.817

18.008

16.720

destructie 2.401

2.043

2.504

2.154

Totaal lasten 3.525.031

3.393.437

3.726.444

3.498.519

reiniging 3.753.472

hondenoverlastbestrijding 168.330

milieu 31.160

ongediertebestrijding -

destructie -

Totaal baten 3.952.962

Totaal budget 427.931-

3.360.410

156.178

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

Tabelinvesteringen:

Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant

eind 2010 2011 2011 eind 2011

Reiniging

Heftruck milieustraat (inv.progn. 2010) 48.000 48.000 47.000 47.000 1.000

Hondenoverlastbestrijding

Faecalienzuiger 55.500 55.500 -

- 55.500

103.500 103.500 47.000 47.000 56.500

1.415

Heftruck Milieustraat / shovel

De tweedehands shovel is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten.

3.412.731

167.178

32.363

Faecaliënzuiger

De machine is besteld. De levering zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2012.

-

-

3.518.003

124.565-

Egalisatieres. Reiniging 554.321 -

Eg. Res hondenoverlast 56.901 21.970-

Totaal stortingen 611.222

21.970-

Reserve claims 83.402 -

Alg. res grondbedrijf 77.106 -

Totaal onttrekkingen 160.508

-

-

-

3.612.272

114.172

3.381.121

163.055

37.266

-

-

3.581.442

82.922-

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

42.397

3.398

45.795

49.776

-

49.776

279.455

6.472

285.927

43.697

-

43.697

Saldo mutaties reserves 450.714

21.970-

3.981-

242.230

Totaal budget incl. dekking 22.783 -146.535 110.191 159.307

47


Overige informatie

Begroot 2011 Werkelijk 2011

Aantal milieuvergunningen 8 10

Aantal meldingen (art. 8.40 en 8.19 Wet Milieubeheer) 60 40

Deelname aan provinciale projecten Externe Veiligheid 1 1

Totaal vermogen Duurzame Energie Onbekend 5,5% (RWB)

Hoeveelheid afval per deelstroom In afvalmonitor In afvalmonitor

Afvalmonitor 1 x 1 x

Sorteeranalyse 2 x 2 x

Aantal afvalpublicaties wekelijks wekelijks

Aantal klachten - -

Afdoeningstermijn van klachten < 2 werkdagen < 2 werkdagen

Uitgifte Afvalwijzer jaarlijks jaarlijks

Aantal Publicaties in ‘t Carillon wekelijks wekelijks

Aantal via Website toegankelijke milieudocumenten 25 15

Aantal uitgeplaatste bedrijven 1 -

Gebruikte hoeveelheid gebruikte

260 liter 80 liter

onkruidbestrijdingsmiddelen

Aantal publicaties hondenoverlastbestrijding 4 2

Aantal klachtbrieven hondenoverlast 9 7

Aantal klachtmeldingen hondenoverlast 60 33

Aantal processen verbaal hondenoverlast 20 n.b.

48


10 Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het programma is gericht op voorzieningen ten behoeve van de sociale leefbaarheid in de

kernen. Hierbij gaat het om het beschikbaar stellen van accommodaties en het subsidiëren van

instellingen en organisaties die zich inzetten ten behoeve van leefbaarheid en participatie.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

10.1 Het stimuleren van zelfredzaamheid van burgers en organisaties

10.2 Het bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren (zie doelstelling 6.5)

10.3 Het behouden van het voorzieningenniveau in de kernen

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

10.1 Het stimuleren van zelfredzaamheid van burgers en organisaties

10.1.1 Uitvoering onderhoudsprogramma kunst

In 2011 is uitvoering gegeven aan het onderhoudsplan voor de periode 2009-2011. De

buitenkunstwerken in Drimmelen zijn geïnventariseerd. Alle kunstwerken zijn

onderzocht op eventuele beschadigingen en/of gebreken ontstaan door vernielingen

en/of weersinvloeden. In Made is het kunstwerk de "Kabouters" op een nieuw

vervaardigde sokkel geplaatst bij de ingang van het gemeentehuis. Het kunstwerk “de

drie sculpturen” uit Wagenberg is hersteld en wordt in 2012 teruggeplaatst.

10.1.2 Onderzoek multifunctioneel evenemententerrein

In het coalitieakkoord 2010-2014 is een onderzoek naar een multifunctioneel

evenemententerrein opgenomen. Uitgangspunt blijft, dat er geen gemeentelijke

financiële middelen beschikbaar komen voor voorzieningen op bestaande

evenemententerreinen, dan wel voor een nieuw evenemententerrein. In 2011 is

vanwege andere prioriteiten geen actie ondernomen ten aanzien van dit actiepunt.

10.1.3 Voor dorpsgericht werken, zie programma 3 openbare ruimte

Zie programma 3 openbare ruimte.

10.2 Het bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren (zie doelstelling 6.5)

10.2.1 Uitvoering Kids-programma

Vanaf 2008 wordt het Kids-project in Drimmelen uitgevoerd en hebben bijna alle

kinderen uit de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan het project. Het project is aan het

einde van het schooljaar 2010-2011 afgerond vanwege beëindiging van de BOSsubsidie.

Wel wordt met de scholen en verenigingen gezocht naar een mogelijk vervolg

met een faciliterende rol voor de gemeente.

Begin 2012 is het project Schooljudo gestart, waarbij gedurende een kwartaal

judolessen verzorgd gegeven worden aan kinderen op de basisscholen.

10.2.2 Subsidie Leergeld t.b.v. sport jongeren

De stichting Leergeld ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Drimmelen om

schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te ondersteunen bij zowel

schoolse als buitenschoolse activiteiten zoals onder andere bij deelname aan

sportactiviteiten.

10.2.3 Aanpak bevordering gezonde leefstijl jongeren en terugdringen schadelijk alcohol

gebruik

In 2011 is uitvoering gegeven aan de nota volksgezondheid met de speerpunten het

bevorderen van een gezonde leefstijl (voeding en bewegen) van jongeren en het

terugdringen en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik door jongeren, zoals het

project Think before you drink.

49


10.3 Het behouden van het voorzieningenniveau in de kernen

10.3.1 Nieuwe sporthal Lage Zwaluwe

Binnen de bouwcombinatie zijn afspraken gemaakt over de realisatie van de sporthal

door Woningstichting Goed Wonen. Voor realisatie van de sporthal is door de

gemeente najaar 2011 een omgevingsvergunning verleend. De bouwactiviteiten zijn

eind 2011 gestart. Oplevering vindt naar verwachting plaats in de zomer van 2012.

10.3.2 Renovatie gymzaal Terheijden

De gemeenteraad heeft begin 2009 bij de besluitvorming met betrekking tot brede

school en appartementen op het Oranjeplein in Terheijden een krediet beschikbaar

gesteld voor het achterstallig onderhoud van gymzaal Terheijden. De gymzaal is in

2011 opgeknapt in afwachting van de besluitvorming over zwembad het Puzzelbad.

10.3.3 Besluitvorming gymzaal Romboutstraat

Eind 2010 heeft de gemeenteraad een aantal keuzevarianten met betrekking tot

vervanging van gymzaal Romboutsstraat besproken. Op verzoek van de

gemeenteraad is begin 2011 ten behoeve van de Kerntakendiscussie een aantal

varianten nader uitgewerkt. In 2011 zijn de varianten nader uitgewerkt en is met

betrokken partijen besproken ten behoeve van besluitvorming door de gemeenteraad

begin 2012. Januari 2012 heeft zich echter een nieuwe partij aangediend voor

nieuwbouw gymzaal Romboutsstraat. Zodra deze optie nader onderzocht is op

mogelijkheden en consequenties wordt een integraal voorstel aan de gemeenteraad

ter besluitvorming voorgelegd.

10.3.4 Nieuwbouw kleedaccommodatie Madese Boys

De gemeenteraad heeft in het kader van de maatschappelijke knelpunten in maart

2007 middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van nieuwe kleedaccommodatie

bij de Madese Boys. Op basis van de NOC/NSF normen is het

oorspronkelijke bedrag uit 2007 in juni 2008 opgehoogd tot een bedrag van € 525.000.

Het uitblijven van een akkoord met de belastingdienst heeft de gemeente genoopt tot

het terugnemen van het initiatief voor de bouw en het aanscherpen van de plannen. In

overleg met de vereniging is een nieuw scenario opgezet, het bestek aangepast en

met de aannemer onderhandeld om binnen de beschikbare financiële kaders te blijven.

Het uiteindelijke tekort op de bouw betrof € 40.000. Dit bedrag was noodzakelijk om te

kunnen voldoen aan het vigerende beleid. De gemeenteraad heeft daarom juni 2011

ingestemd met een aanvullend krediet van € 40.000. Hierbij is ervan uitgegaan, dat

aanpassing van de riolering niet noodzakelijk is. Najaar 2011 is gestart met de bouw,

die zomer 2012 wordt afgerond.

10.3.5 Aanleg Kunstgrasveld vvZwaluwe

Bij de besluitvorming maatschappelijke knelpunten is een bedrag van € 365.800

beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld bij VV Zwaluwe. De

benodigde investering bleek op grond van recente kostenramingen echter hoger, te

weten € 466.000 inclusief BTW. Aanvankelijk is gezocht naar financiële oplossingen

met de Bouwcombinatie binnen het plan Lage Zwaluwe West, maar deze optie bleek

niet haalbaar. De gemeenteraad heeft daarom in juni 2011 ingestemd met een

aanvullend krediet van € 100.000. Najaar 2011 is gestart met de voorbereidingen voor

aanbesteding van een nieuw kunstgrasveld, aanleg vindt plaats in 2012.

10.3.6 Besluitvorming toekomst zwembaden

Met Sportfondsen Nederland is voor de periode 2003 tot en met 2012 een

exploitatieovereenkomst gesloten voor de zwembaden in onze gemeente, te weten de

Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheijden. De gemeenteraad heeft bij de

besluitvorming Kerntakendiscussie 2011 een onderzoeksopdracht vastgesteld met

betrekking tot privatisering van de zwembaden de Randoet en het Puzzelbad. De

mogelijkheden moeten onderzocht worden om beide zwembaden vanaf 2013 open te

houden zonder gemeentelijke bijdrage, zie programma 11.

10.3.7 Actualisatie sportnota

De resultaten van opdrachten Kerntakendiscussie worden afgewacht alvorens de

sportnota te actualiseren.

50


10.3.8 Huisvesting Amadeus

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de begroting 2011 als een nadere

uitwerking van het coalitieakkoord besloten om de subsidie Amadeus over een periode

van vier jaar af te bouwen. Het ingediende bezwaar is ongegrond verklaard. Gelet op

besluitvorming bouwt Amadeus dienstverlening en huisvesting af tot en met schooljaar

2012-2013.

10.3.9 Huisvesting bibliotheken in brede scholen Lage Zwaluwe en Terheijden

(Zie ook programma 6 - subdoelstelling 6.1.)

Eind 2011 is de nieuwe brede school in Lage Zwaluwe opgeleverd en de brede school

in Terheijden medio 2012. De bibliotheek gaat onderdeel uitmaken van deze brede

scholen en verhuist respectievelijk uit Den Domp en de bibliotheek Brabantstraat

Terheijden naar de brede school.

Bij de besluitvorming Kerntakendiscussie 2011 is besloten tot een bezuiniging van 25%

op de subsidie aan Theek 5, gefaseerd in twee jaar. Het uitgangspunt van de

gemeenteraad is, dat de bibliotheek in de brede scholen gehandhaafd blijft, zie

programma 11.

Indicatoren: prestatie/output/outcome

Subdoelstelling 10.1

W 2010 B 2011 W 2011

Aantal opgeknapte kunstwerken 4 2 1

Subdoelstelling 10.2

Deelname aan Bos-project 8 scholen 11 scholen 8 scholen

Aantal jeugdleden sportverenigingen 3.100 3.100 2.983

(bron: laatste peildatum 1 juli 2009)

Subdoelstelling 10.3

Realisatie nieuwe sporthal Lage Zwaluwe 0 1 0

Renovatie gymzaal Terheijden 0 1 1

Realisatie nieuwbouw kleedlokalen Madese Boys 0 1 0

51


Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

openbaar bibliotheekwerk 519.973

554.340

537.948

527.675

vrijwilligersbeleid 3.789

7.251

5.319

5.597

muziekonderwijs 130.959

12.679

102.702

102.220

volksontwikkeling 76.126

81.087

77.997

76.207

zwembaden 482.030

497.325

498.533

496.797

Binnen accommodaties sport 721.209

831.067

912.099

843.412

sportzaken 183.094

196.592

185.681

175.151

Buiten accommodaties sport 566.669

597.699

688.190

644.107

kunst 50.496

34.019

58.295

60.716

oudheidkunde 24.631

25.654

24.089

23.350

volksfeesten/evenementen 77.638

96.327

79.746

77.532

accommodaties sociaal cultureel werk 829.464

809.197

882.259

859.314

Totaal lasten 3.666.080

3.743.237

4.052.859

3.892.077

openbaar bibliotheekwerk 13.373

vrijwilligersbeleid -

muziekonderwijs -

volksontwikkeling -

zwembaden -

Binnen accommodaties sport 268.817

sportzaken 19

Buiten accommodaties sport 99.205

kunst 7.500

oudheidkunde 6.378

volksfeesten/evenementen -

accommodaties sociaal cultureel werk 190.514

Totaal baten 585.807

Totaal budget 3.080.273

Reserve kapitaallasten -

Totaal stortingen -

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij

'toelichting resultaat'.

52

20.290

-

-

-

-

287.315

19

93.481

4.918

6.490

-

207.860

620.373

3.122.864

Algemene reserve -

-

Reserve claims -

Reserve kapitaallasten 30.572 78.608

Totaal onttrekkingen 30.572

78.608

16.759

-

-

-

-

291.845

19

459.632

20.789

6.490

-

220.861

1.016.394

3.036.465

16.759

-

-

-

-

280.757

9

464.770

19.568

6.480

-

225.727

1.014.070

2.878.007

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

-

-

505.800

505.800

250.023

60.000

96.541

406.564

505.800

505.800

250.023

60.000

38.239

348.262

Saldo mutaties reserves 30.572-

78.608-

99.236

157.538

Totaal budget incl. dekking 3.049.701 3.044.256 3.135.700 3.035.546


Tabelinvesteringen:

Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant

eind 2010 2011 2011 eind 2011

Buitensport

Kunstgrasveld VV Zwaluwe 466.000 466.000

-

- 466.000

Binnensport

Kleedaccommodaties Madese Boys 565.000

1.031.000

Kunstgrasveld VV Zwaluwe

Zie 10.3.5.

Kleedaccommodaties Madese Boys

Zie 10.3.4.

560.937

1.026.937

385.547

385.547

389.610

389.610

175.390

641.390

53


11 Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het komen tot een structureel sluitende begroting.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

11.1 Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau.

11.2 Het goed benutten van bronnen.

Algemeen: Het programma is gericht op het verkrijgen van dekking voor de gemeentelijke

uitgaven en het hiermee realiseren van een gezond en evenwichtig financieel beleid.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt?

11.1 Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau.

De belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente bestaan uit de lokale belastingen

en bijdragen van het rijk. De onroerende zaakbelastingen en de algemene uitkering

zijn de belangrijkste. De hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de fysieke

en sociale structuur van de gemeente. Voor de gemeente Drimmelen is de hoogte

nauwelijks beïnvloedbaar. Mutaties in de algemene uitkering door rijksbeleid geven

ook mutaties in de exploitatie. Wel heeft een toename van het aantal woningen (en

inwoners) een positief effect op de hoogte. Deze toename wordt in de berekening (ook

meerjarig) meegenomen. Voor het lokale lastenniveau (heffingen en belastingen) wordt

verwezen naar paragraaf B lokale heffingen.

11.1.1 Inflatiepercentages

De lasten in de exploitatie stijgen elk jaar met een loon- en prijscomponent. In de

begroting 2011 is rekening gehouden met de indicatie zoals aangegeven in de mei- en

septembercirculaire gemeentefonds. In de jaarrekening is uiteraard rekening gehouden

met de werkelijke loon- en prijsontwikkeling. In de begroting was uitgegaan van een

prijsontwikkeling van 2,75% en een loonontwikkeling van 2,0%. De werkelijke indices

waren volgens de CPB cijfers van maart 2012 respectievelijk 2,3% en 0,6%.

11.1.2 Gemeentefonds

Gemeenten krijgen van diverse ministeries specifieke uitkeringen. Deze specifieke

uitkeringen mogen alleen worden besteed aan de omschreven taak (geoormerkte

middelen). Daarnaast ontvangen gemeenten een algemene uitkering uit het

gemeentefonds. Deze uitkering is vrij besteedbaar, hoewel een aantal wettelijke taken

hier tegenover staan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt jaarlijks een

aantal circulaires uit, waaronder de mei- en de septembercirculaire. De meicirculaire is

gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. In de septembercirculaire worden de

laatste bijstellingen verwerkt op grond van de Miljoenennota. De uitgangspunten in de

meicirculaire zijn voor gemeenten vooral belangrijk voor het opstellen van de eigen

begroting en de meerjarenramingen. Naast bestuurlijke informatie geeft de circulaire

ook informatie over de financiële ontwikkelingen. Op grond van genoemde circulaires

kan de algemene uitkering aan de gemeente worden berekend.

De algemene uitkering kent twee belangrijke factoren die de omvang van de uitkering

bepalen, te weten: het accres en de gemeentelijke taken. Via het accres worden de

meer- of minderuitgaven van het Rijk gecompenseerd. Geeft het Rijk meer geld uit,

dan krijgen gemeenten ook meer geld uit het fonds en andersom. Het accres is voor

iedere gemeente gelijk.

55


Per saldo geven de in 2011 ontvangen circulaires onderstaand beeld te zien.

Overzicht uitkeringen uit gemeentefonds (afgerond en x € 1.000)

Circulaire 2011

AU volgens septembercirculaire 2010 19.286

Mutaties decembercirculaire 2010 38-

Mutaties maartcirculaire 2011 47-

Stand maart 2011 (Berap 1) 19.201

Mutaties meicirculaire 2011 22-

AU op basis van meicirculaire 2011 19.179

Diverse nagekomen mutaties 11-

Mutaties septembercirculaire 2011 11

Totaal begroot AU 2011* 19.179

Totaal rekening AU 2011* 19.618

Verschil tussen begroting en jaarrrekening 439

incl. nabetalingen voorgaande jaren. Bedrag wijkt af van ‘Tabel financiële consequenties’ daar

onder de inkomsten teven een btwvoordeel is opgenomen.

De belangrijkste mutaties betreffen:

• Het, als gevolg van de economische crisis, tijdelijk (t/m 2011) buiten werking stellen

van de normeringssystematiek.

Zwaarwegende redenen hebben aanleiding gegeven het “samen de trap op, samen de

trap af” principe tijdelijk los te laten.

Ten aanzien van latere jaren (2012 e.v.) treedt de normeringssystematiek, zoals

vermeld in de decembercirculaire 2010, weer in werking.

• Het in plaats daarvan afspreken van een nominale reeks bedragen (t/m 2011).

• Het, mede als gevolg van het bovenstaande, eveneens tijdelijk buiten werking stellen

van de behoedzaamheidreserve (komt, gelet op de meicirculaire 2011, definitief te

vervallen).

• In 2011 minder ontvangen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) budget.

• Bekostiging van het nationaal uitvoeringsprogramma (voorfinanciering i.h.k.v. Eoverheid,

over de jaren 2011 tot en met 2015 budgettair neutraal voor gemeenten).

• Het in de loop van het jaar, zowel in- als extern, beschikbaar komen van (definitieve)

gegevens omtrent verdeelmaatstaven.

56

Meerjarenperspectief:

Door ondermeer de bestuursafspraken 2011 - 2015 en de zekerheid van herinvoering van

de “trap op, trap af-systematiek” met ingang van 2012 is er inmiddels al wel wat meer

duidelijkheid geschapen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds vanaf 2012.

Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat er, door onder andere de voortdurende

onrust op de financiële markten en rond de euro, nog steeds de nodige veranderingen

plaats kunnen vinden.

Onduidelijk blijft verder ook wat de in het Bestuursakkoord aangegeven taakoverdrachten

(incl. doelmatigheidskorting) de gemeente per saldo gaan kosten.

Op grond van informatie van verschillende ministeries, de VNG, en de septembercirculaire

2011, is getracht om een inschatting te maken van de daaraan verbonden financiële

gevolgen.

Zoals reeds eerder aangegeven, heeft het Rijk hieromtrent tot op heden nog steeds geen

volledige duidelijkheid gegeven.

Om deze reden is besloten een stelpost op te nemen in de begroting 2012 om op deze

manier toekomstige tegenvallers op te vangen.

Verder is met ingang van 2013 een gewijzigde verdeling van het gemeentefonds voorzien

(n.b. laatste geluiden zijn, dat in lijn met de wens van de VNG, minister Spies van BZK de

integrale herverdeling van het gemeentefonds in ieder geval tot 2014 wil uitstellen).

Onderzoeken om de richting en reikwijdte van de aanpassingen te bepalen zijn in 2010

reeds van start gegaan.


11.1.3 Het aantal inwoners 2011 is t.o.v. 2010 met 114 afgenomen. Het aantal woningen

bedraagt 11.434 en is t.o.v. 2010 met 64 toegenomen:

31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011

Burgers 26.624 26.591 26.477

Woningen 11.353 11.370 11.434

11.1.4 Lastendruk en kostendekkende tarieven

Voor de lastendruk en kostendekkende tarieven wordt verwezen naar paragraaf B

Lokale Heffingen.

11.2 Het goed benutten van bronnen

Behalve de autonome tariefsstelling voor de lokale lasten heeft de gemeente ook de

beschikking over algemene reserves en in mindere mate over bestemmingsreserves.

En over de wijze waarop overtollige of benodigde middelen worden uitgezet c.q.

worden aangetrokken. Op verschillende plekken in de jaarrekening wordt dit toegelicht.

Veel van deze middelen zijn in beleidsnota’s vastgelegd, o.a. in de Nota reserves en

voorzieningen. De uitvoering van deze nota is een continu proces. De stortingen en

onttrekkingen zijn op de betreffende programma’s aangegeven.

Kerntakendiscussie (KTD)

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2011 ingestemd met een bezuiniging van bijna € 6 ton

oplopend tot een bezuiniging van ruim € 1,7 miljoen vanaf 2015.

De voorbereidingen op de te realiseren bezuinigingen - met name die in 2012 - zijn uiteraard al

gestart in 2011. Hieronder vindt u de stand van zaken weer van de opdrachten zoals in maart

2012 in het College is besproken. De stand van zaken van de bezuinigingen op productniveau

wordt vooralsnog niet gerapporteerd in deze jaarrekening, maar in de bestuursrapportages

vanaf 2012.

Het raadsbesluit bestaat uit de volgende drie delen:

1. een bezuinigingstaakstelling per door de raad aangewezen product. Stand van zaken

wordt opgenomen in de betreffende bestuursrapportages vanaf 2012.

2. een aantal opdrachten aan het college ter uitvoering, t.w.:

a. Het opstellen van een overkoepelend jeugdbeleid.

Bij de besluitvorming KTD heeft de gemeenteraad een opdracht vastgesteld

om te komen tot overkoepelend jeugdbeleid. De gemeenteraad heeft

besloten de subsidie aan Blitz/Surplus te beëindigen en de middelen samen

met de overige middelen jeugd en jongeren in te zetten voor de doelgroep

jeugd.

Het college heeft voor het jaar 2012 ter overbrugging naar een nieuw

beleidsplan het werkplan eind 2011 vastgesteld.

Het beleidsplan Jeugd 2013-2016 wordt in het eerste kwartaal 2012 ter

besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

b. Het onderzoeken van de mogelijkheden van één brede welzijnsorganisatie.

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden te

onderzoeken van één brede welzijnsorganisatie in Drimmelen.

Vrijwilligersorganisaties zijn najaar 2011 aangeschreven om te inventariseren

welke ondersteuning ze wensen van een brede welzijnsinstelling.

Bij het nieuwe subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties is ten aanzien van

de ouderenorganisaties bepaald, dat SWO een ondersteunende en

coördinerende rol krijgt om de ouderenactiviteiten zoveel mogelijk in stand te

houden. Hiervoor is een bedrag van jaarlijks € 9.000 vrijgemaakt.

Het conceptrapport brede welzijnsinstelling is gereed en wordt besproken met

de klankbord, een overlegplatform van externe partijen.

Naar verwachting wordt het eindrapport het tweede kwartaal 2012 ter

besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Verdere uitwerking kan dan

in de 2 e helft van 2012 plaatsvinden.

c. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot privatiseren van de zwembaden.

De gemeenteraad heeft bij de besluitvorming Kerntakendiscussie 2011 een

onderzoeksopdracht vastgesteld met betrekking tot privatisering van de

zwembaden de Randoet en het Puzzelbad. De mogelijkheden moeten

57


58

onderzocht worden om beide zwembaden vanaf 2013 open te houden zonder

gemeentelijke bijdrage. De financiële taakstelling betreft een bedrag van

structureel € 370.000 per 2013. Zomer 2011 is Grontmij ingehuurd en gestart

met het onderzoek. Eind 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de

marktconsultatie van een tweetal partijen in een tweede fase nader te

concretiseren. Verder zal tevens extra onderzoek plaatsvinden naar de

exploitatiemogelijkheden op basis van een vrijwilligersmodel.

Besluitvorming door de raad wordt 2 e kwartaal 2012 verwacht.

d. Het opstellen van een nieuw subsidiebeleid voor verenigingen.

De raad heeft in het kader van de Kerntakendiscussie het college opdracht

gegeven nieuw beleid te ontwikkelen voor de verstrekking van waarderingssubsidies

aan vrijwilligersorganisaties.

De raad heeft eind 2011 ingestemd met het nieuwe subsidiebeleid. Met het

nieuwe beleid wordt de subsidieverstrekking eenduidiger en gericht op het

bevorderen van de deelname van jongeren aan sport en cultuur. Het levert

vanaf 2013 de begrote besparing van jaarlijks € 40.000 op.

e. Het onderzoeken van meer zelfwerkzaamheden door gebruikers van de

gemeentelijke buitensportaccommodaties.

De opdracht betreft het onderzoeken van de mogelijkheden tot overdracht van

onderhoud en beheer aan de buitensportverenigingen met een financiële

taakstelling van € 50.000 per 2014.

Gelet op de prioriteit bij de andere opdrachten is de uitvoering van deze

opdracht naar achteren geschoven. De oorspronkelijke planning (plan van

aanpak KTD) was uitwerking varianten in 2011 en 2012, besluitvorming 3 e

kwartaal 2012.

De gemeentelijke KTD enerzijds en de vraag naar optimalisering en

uitbreiding van de bestaande hockeyclub Made heeft in 2011 geleid tot een

business case privatisering hockey Made. De raad heeft hiermee najaar 2011

ingestemd. Het college heeft begin 2012 besloten eerst een bovenliggend

kader voor uitvoering van deze KTD-opdracht op te laten stellen alvorens tot

een besluit te kunnen komen over verdere privatisering.

In de eerste helft van 2012 wordt een dergelijk kader opgesteld. Hierbij

worden de mogelijkheden met betrekking tot BTW wetgeving meegenomen.

f. Het afstoten van gemeentelijke accommodaties, waarbij de gemeentelijke

accomodaties een multifuncioneel karakter krijgen.

De onderzoeksopdracht is gericht op het op afstand plaatsen van de

accommodaties en het verlagen van de kosten. De financiële taakstelling voor

binnensport betreft € 25.000 in 2013 en € 50.000 vanaf 2014. De taakstelling

voor de sociaal culturele accommodaties is € 50.000 vanaf 2015.

Drijver en Partners heeft in najaar 2011 het onderzoek uitgevoerd en heeft de

gemeenteraad op 2 februari 2012 geïnformeerd over de uitkomsten van beide

onderzoeken.

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2012 ingestemd met uitvoering van de

financiële taakstelling met betrekking tot binnensport en sociaal culturele

accommodaties. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met een

vervolgopdracht gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden en

consequenties van een privaatrechtelijke verzelfstandiging van de binnensport

in combinatie met andere accommodaties.

De besluitvorming over de 2 e fase vindt naar verwachting 4 e kwartaal 2012

dan wel 1 e kwartaal 2013 plaats.

g. Het afstoten van gemeentelijke gebouwen, waarin geen gemeentelijke

kerntaak wordt uitgevoerd

Sport en sociaal-culturele accommodaties

De gebouwen c.q. accommodaties maken onderdeel uit van lopende KTDopdracht.

Besluitvorming hierover volgt later en vormt het uitgangspunt voor

de opdracht afstoten gemeentelijke gebouwen.

Haven Terheijden

De Bierkelder in Terheijden wordt afgestoten. Deze locatie wordt

meegenomen in het traject verzelfstandiging jachthaven Terheijden.


Gemeentehuis Hooge Zwaluwe

De raad gaf in de KTD-besluitvorming een bijzondere opdracht mee voor het

voormalige gemeentehuis in Hooge Zwaluwe. Het college is verzocht te

onderzoeken of het pand tegen een symbolisch bedrag kan worden

overgedragen aan de heemkundekring. Het college bewandelt een

tweesporen-traject voor het afstoten van het pand. Met de heemkundekring

worden gesprekken gevoerd om te onderzoeken of de heemkundekring de

exploitatie van het pand op zich kan nemen. Hierin dient meegenomen te

worden dat door het in 2011 geactualiseerde subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties,

de huisvestingssubsidie voor Willem Snickerieme per 2013 is

komen te vervallen.

Omdat de heemkundekring er rekening mee houdt dat ze dit niet voor elkaar

krijgt, is aan de NV Monumentenfonds Brabant - eigenaar van het vm.

raadhuis in Made -, gevraagd om een voorstel te doen voor overname en

exploitatie van het voormalige raadhuis in Hooge Zwaluwe.

De huidige huurovereenkomst met Willem Snickerieme voor het pand

Raadhuisstraat 5 in Hooge Zwaluwe loopt tot 1-1-2014. Eerdere ontbinding

kan alleen met instemming van zowel huurder als verhuurder.

Mortuarium

Het college van B&W heeft voor het mortuarium en het bijbehorende kantoor

besloten het per open inschrijving op de markt te zetten.

Overige zaken KTD.

Voor wat betreft alle klokken, uurwerken, torens en de molen De Arend zijn in

2011 de eigenaren aangeschreven dat gemeentelijke bijdrage onderhoud

wordt afgebouwd.

Bijdragen aan comités voor jaarlijkse monumentendag Rijksmonumenten zijn

stopgezet.

Het projectplan voor de verzelfstandiging van haven Terheijden is inmiddels

vastgesteld. Gesprekken met de watersportvereniging zijn aanstaande.

Milieubeleid (Milieustuur) en Energiebeheer zijn stopgezet.

Woonwagenkamp Wagenberg: WSG heeft aangegeven de locatie niet over te

zullen nemen. College van B&W heeft besloten tot een uitsterfconstructie.

h. Onderzoek naar verhoging van efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering.

De gemeentelijke samenwerking vindt op hoofdlijnen plaats via een drietal

sporen:

A. Gemeenschappelijke regelingen;

B. Amerstreekgemeenten (Drimmelen/Geertruidenberg/Oosterhout);

C. Overige samenwerkingsvormen zowel binnen als buiten onze regio.

A. Gemeenschappelijke regelingen

Onze gemeente is aangesloten bij zo`n negental gemeenschappelijke

regelingen waarvan de meest relevante zijn:

• WAVA voor uitvoering van de wet Sociale Werkvoorziening. Het betreft

hier een samenwerking tussen de Dongemondgemeenten;

• Openbare gezondheidszorg West-Brabant. Hierbij zijn alle 18 West-

Brabantse gemeenten bij aangesloten;

• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hierin participeren een 26-tal

gemeenten vanuit zowel West- als Midden-Brabant;

• Regionale ambulancevoorziening Brabant M-W-N;

• Natuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

• Regionale samenwerking leerplicht en RMC taken;

• Strategische Samenwerking West-Brabant. Hierin participeren de 18

West-Brabantse gemeenten (nieuwe gemeenschappelijke regeling RWB)

Met name de samenwerking in de nieuwe GR Regio-West-Brabant neemt

een steeds prominentere plaats in als het gaat over de regionale

samenwerking tussen de gemeenten.

Zo bevindt de nieuwe Strategische Agenda 2012-2020 zich in een

afrondende fase. De raad heeft in de opiniërende vergadering van 22

september 2011 zijn zienswijze afgegeven. Op 15 februari 2012 vond de

definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur plaats.

De samenwerking in de Regio West-Brabant vindt plaats in een 7-tal

59


60

bestuurscommissies welke vier maal per jaar bij elkaar komen.

B. Amerstreekgemeenten (Drimmelen/Geertruidenberg/Oosterhout)

De colleges van de Amerstreekgemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en

Oosterhout hebben in 2010 – separaat van elkaar – in hun coalitieakkoorden

opgenomen dat de gemeenten dienen te onderzoeken of samenwerking haalbaar

is. Dit standpunt is eind 2011 herbevestigd door de respectievelijke colleges.

Vanaf mei 2011 (kennismaking) zijn werkgroepen op diverse taakvelden bijeen

gekomen om de mogelijkheden te bespreken. De 2 e gezamenlijke bijeenkomst

was eind 2011. Deze bijeenkomst stond in het teken van het formuleren van een

vergezicht, de stip op de horizon.

De stelling die op deze bijeenkomst door de werkgroepen – zo veel mogelijk - is

beantwoord, was:

‘Over vijf jaar bestaat er voor de drie Amerstreekgemeenten één gezamenlijke

afdeling op het taakveld……’.

De uitkomsten nemen de diverse werkgroepen mee in hun overleggen. In mei

2012 wordt wederom in een gezamenlijke bijeenkomst het doek opgehaald.

Op bepaalde terreinen heeft dit al tot concrete resultaten geleid:

• binnen de unit P&O vindt momenteel al personeeluitwisseling plaats;

• samen met de gemeente Geertruidenberg wordt voor beide gemeenten

een integraal veiligheidsbeleid opgesteld met als gevolg efficiency

voordelen en een hogere kwaliteit.

• decentralisatie van rijkstaken: op 1.1.2013 treedt de wet werken naar

vermogen in werking. Op 16 dec jl. vond een eerste themadag (onder

leiding van een extern projectleider) plaats met de zes gemeenten die

participeren in de Gr WAVA/GO. De zes gemeenten willen nagaan op

welke punten de voorbereiding, de implementatie en de uitvoering van de

WWNV, Jeugdzorg en AWBZ- begeleiding gezamenlijk kan gebeuren;

• invoering van het nummer 140162 t.b.v. het telefonisch afhandelen van

informatie;

• interne controle op het terrein van sociale zaken d.m.v. inhuur van

menskracht vanuit de gemeente Oosterhout.

C. Overige samenwerkingsvormen zowel binnen als buiten onze regio.

Hier moet met name gedacht worden aan dienstverleningsovereenkomsten,

samenwerkingsovereenkomsten, participatie in regionale overlegstructuren e.d.

De meest relevante zijn:

• samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dordrecht inzake de

rekenkamer. Hierdoor heeft de raad een instrument in handen voor het

instellen van eigen doelmatigheidsonderzoeken;

• dienstverleningsovereenkomst met het regionaal archief Tilburg waarmee

voldaan wordt aan de wettelijke verplichting inzake de archiefzorg;

• dienstverleningsovereenkomst met het inkoopbureau West-Brabant t.b.v.

ondersteuning bij aanbestedingen zodat deze conform de gestelde

wettelijke richtlijnen plaatsvinden;

• dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Tilburg inzake de

uitvoering WOZ/OZB/hondenbelasting;

• convenant bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit met als doel

een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad;

• participatie in de regionale overleggen om te komen tot een Regionale

Uitvoeringsdienst binnen Midden- en West-Brabant;

• regionaal overleg Volwasseneducatie t.b.v. de afstemming regionale

aanpak laaggeletterdheid.

Verder mag niet onvermeld blijven het projectvoorstel “Krachtig bestuur in

Brabant”. Dit projectvoorstel is een gezamenlijk product van de Vereniging van

Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie Noord-Brabant. Zij bevestigen

hiermede hun beider voornemen om in deze bestuursperiode samen te werken

aan behoud en versterking van de slagkracht van gemeenten, die ondermeer

nodig is om de grote maatschappelijke opgaven in de regio en uitdagingen naar

de toekomst op te pakken.


Het doel van het project is tweeledig nl:

• Versterking van de toekomstbestendigheid van gemeenten als

belangrijke partners bij de uitvoering van de Agenda van Brabant;

• Een spiegel voor de gemeenten en een stimulans tot discussie over hun

toekomstbestendigheid in relatie tot een toenemend takenpakket.

Eindresultaat van het project zal een visie zijn op de bestuurlijke organisatie van

Noord-Brabant.

i. Onderzoek naar de verhoging van efficiency en effectiviteit van de

buitendienst van openbare werken incl. de milieustraat;

In 2011 is een opdracht geformuleerd ter vaststelling door het college. Deze

opdrachtformulering is op 24 januari 2012 besproken en voorlopig vastgesteld door het

college. Tevens is besloten tot het beschikbaar stellen van een onderzoeksbudget uit

de reserve frictiekosten. De raad zal middels een raadsbrief op de hoogte worden

gebracht van de opdrachtformulering en de onderzoeksopdracht.

In de eerste bestuursrapportage 2012 wordt de stand van zaken inzake de taakstellingen op het

gebied van communicatie, personeel en bedrijfsvoering toegelicht.

Wat heeft het gekost?

Tabel financiële consequenties:

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

Beleggingen 2.735

2.735

2.735

2.735

Financiering 21.553

4.154

4.154

3.359

Algemene uitkeringen 13.189

14.774

14.774

21.858

Algemene baten en lasten -

50.000

-

-

Plaatselijke belastingen 434.482

425.848

441.545

443.434

Saldo kostenplaatsen 17.234-

26.207-

433.436

90.367

mutatie reserves 6.341.597

6.044.655

10.714.356

9.557.470

Exploitatiesaldo -

57.730

27.064

543.606

Totaal lasten 6.796.322

6.573.690

11.638.064

10.662.829

Beleggingen 91.186

Financiering 1.064.850

Algemene uitkeringen 19.497.816

Algemene baten en lasten 176.500

Plaatselijke belastingen 3.955.971

Saldo kostenplaatsen 521.812

mutatie reserves 6.346.421

Exploitatiesaldo -

Totaal baten 31.654.556

Totaal budget 24.858.234-

53.304

1.129.153

19.286.120

-

3.867.958

831.257

4.286.509

118.308-

29.335.992

22.762.302-

84.265

1.206.237

19.179.400

-

3.975.158

621.949

5.602.587

5.915-

30.663.681

19.025.617-

84.265

1.242.477

19.627.192

-

3.954.869

503.833

3.820.044

-

29.232.680

18.569.851-

61


Toelichting resultaat

De belangrijkste afwijkingen zijn:

Beleggingen

Verantwoord zijn de navolgende dividenden:

Belang Nominaal Prim. Begroting na wijziging Realisatie Afwijking

Drimmelen 31-12-2011 2011 2011 2011

NV Brabant Water 1,300% 120.251,76

-

-

-

0

Bank Nederlandse gemeenten 0,065% 82.646,99

53.304 84.265 84.265 0

Intergas 6,700% 125.245,32

0 2.686.209 2.664.209 -22.000

Exploitatiemaatschappij 90,000% 477.194,90

0 0 0 0

53.304 2.770.474 2.748.474 -22.000

Alleen dividend ontvangen van de BNG wordt verantwoord op programma algemene

dekkingsmiddelen.

Financiering

Excl. uren Prim. Begroting na wijziging Realisatie Afwijking

2011 2011 2011

Financiering korter dan 1 jaar 0 40.000 76.240 36.240

Financiering langer dan 1 jaar 1.129.153 1.166.237 1.166.237 0

1.129.153 1.206.237 1.242.477 36.240

Algemene uitkeringen

De Algemene uitkering is, zoals bij de Najaarsnota reeds was aangekondigd, per saldo

€ 438.000,- hoger (excl. uren en licentielasten) dan was geraamd (zie bovenstaande toelichting

11.1.2. Gemeentefonds).

Algemene baten en lasten/ onvoorzien

Aan het bedrag (€ 50.000) van de post onvoorzien is geen bestemming gegeven; deze post is

vrijgevallen middels de Najaarsnota 2011.

Plaatselijke belastingen/ lokale middelen

De gemeente kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke

heffingen:

Excl. invorderingskosten Prim. Begroting na wijziging Realisatie Afwijking

2011 2011 2011

Onroerendezaakbelasting 3.738.583 3.838.583 3.777.656 60.927-

Toeristenbelasting 105.000 105.000 144.032 39.032

Precariobelasting 14.035 14.035 16.034 1.999

Baatbelasting riolering 340

340

340

-

62

Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie

2010 2011 2011 2011

Algemene reserve 53.939 58.914 93.597

Reserve kapitaallasten -

397.549 371.679

Algemene reserve Grondbedrijf 2.528.713 -

-

Totaal stortingen 2.582.652

456.463

465.276

Algemene reserve Grondbedrijf 2.249.432 -

-

Algemene reserve -

-

41.000

Reserve hypotheekfonds 74.238 74.238 74.238

Reserve Intergas 82.262 82.262 82.262

Reserve kapitaallasten 165.870 -

-

Totaal onttrekkingen 2.571.803

156.500

197.500

Saldo mutaties reserves 10.849

Totaal budget incl. dekking 24.847.385-

299.963

22.462.340-

267.775,40

18.757.841-

93.597

371.679

-

465.275

41.000

74.238

82.262

81.825

279.325

185.950

18.383.900-


Bovenstaande bedragen sluiten aan met de Lokale heffingen zoals opgenomen in de

recapitulatie. Naast bovenstaande inkomsten ontvangt de gemeente ook hondenbelasting.

Deze inkomsten worden echter verantwoord op programma 9.

Prim. Begroting na wijziging Realisatie Afwijking

2011 2011 2011

Hondenbelasting (progr. 9) 156.178 162.178 163.055 877

Saldo Kostenplaatsen

In de jaarrekening wordt gewerkt met dezelfde tarieven als in de begroting. Hierdoor leiden

wijzigingen van de begroting op interne producten tot een mutatie op saldo kostenplaatsen.

Mutatie reserves

In totaal is een bedrag van € 5,6 miljoen gestort in de reserves. Er is € 0,5 miljoen meer gestort

dan begroot. In de jaarrekening bij het onderdeel Exploitatiesaldo 2011 is een overzicht

gegeven van de diverse mutaties.

Exploitatiesaldo

Het begroot exploitatiesaldo voor 2011 bedraagt ca. € 33.000 positief. Het werkelijke bedrag

van € 543.606 betreft een storting in de voorziening Dubieuze debiteuren ten behoeve van

vordering Sluizeweg 80 op de BMD. Voor een toelichting van het werkelijk saldo wordt

verwezen naar het onderdeel “Exploitatiesaldo 2011”.

Incidentele baten & lasten

Incidentele baten Realisatie

begrotingsjaar

Raming

begrotingsjaar

ná wijziging

Raming

begrotingsjaar

voor wijziging

Programma 1. Relatie met de burger 0 0 0

Programma 2. Veiligheid 0 0 0

Programma 3. Openbare ruimte 0 0 0

Programma 4. Verkeer en vervoer 325.142 18.000 0

Programma 5. Economische zaken en toerisme 2.686.209 4.029.294 0

Programma 6. Jeugd en jongeren 0 0 0

Programma 7. Ruimte en wonen 4.006.525 2.350.626 597.928

Programma 8. Zorg 258.177 152.956 0

Programma 9. Milieu 0 0 0

Programma 10. Sociale infrastructuur 0 0 0

Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen 910.374 325.734 111.000

Bedrijfsvoering 130.624 78.900 0

Totaal baten 8.317.051 6.955.510 708.928

Incidentele lasten Realisatie

begrotingsjaar

Raming

begrotingsjaar

ná wijziging

Raming

begrotingsjaar

voor wijziging

Programma 1. Relatie met de burger 38.360 36.457 0

Programma 2. Veiligheid 0 0 0

Programma 3. Openbare ruimte 31.794 114.200 38.500

Programma 4. Verkeer en vervoer 337.395 41.000 0

Programma 5. Economische zaken en toerisme 477.195 0 0

Programma 6. Jeugd en jongeren 124.711 124.711 0

Programma 7. Ruimte en wonen 105.026 100.806 4.570

Programma 8. Zorg 15.669 50.000 50.000

Programma 9. Milieu 337.514 322.326 0

Programma 10. Sociale infrastructuur 0 0 0

Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen 3.788.833 4.644.294 0

Bedrijfsvoering 38.498 45.428 40.000

Totaal lasten 5.294.994 5.479.222 133.070

Saldo 3.022.057 1.476.288 575.858

63


Specificatie incidentele baten Realisatie

begrotingsjaar

64

Raming

begrotingsjaar

ná wijziging

Raming

begrotingsjaar

voor wijziging

Programma 4. Verkeer en vervoer

* Toegankelijke haltes (subsidie) 323.192 0 0

* Project 'modder op de weg' (subsidie en verkoop borden) 1.950 18.000 0

Totaal Programma 4. 325.142 18.000 0

Programma 5. Economische zaken en toerisme

* Deelname nutsbedrijven 2.686.209 4.029.294

Totaal Programma 5. 2.686.209 4.029.294 0

Programma 7. Ruimte en wonen

* Verkoop Prinsenpolderstraat te Made (Optimaliseringsslag Planon) 326.233 326.266 0

* Subsidies/bijdragen t.b.v. Brede school Lage Zwaluwe 498.705 615.000 0

* Volkshuisvesting: overschot liquidatie Regioburo 159.171 159.171 0

* Opbrengst verkoop snippergroen 900 900 25.000

* Resultaat Grondbedrijf (paragraaf G. Grondbeleid - onderdeel B5) 3.021.516 1.249.289 572.928

Totaal Programma 7. 4.006.525 2.350.626 597.928

Programma 8. Zorg

* Vrijval BOS gelden 64.177 0 0

* Vrijval inburgeringsgelden 90.000 0 0

* Aanvullende rijksbijdrage vanwege hogere uitgaven WWB (IAU) 104.000 152.956 0

Totaal Programma 8. 258.177 152.956 0

Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen

* Algemene uitkering (voorgaande jaren & wijziging gehanteerde maatstaven) 438.335 0 0

* Reserve kapitaallasten: vrijval vanwege overschot 81.825 0 0

* Reserve e-dienstverlening 38.498 0 0

* Reserve frictiekosten 60.313 0 0

* Reserve kapitaallasten: tijdelijke huisvesting 124.711 124.711 0

* Algemene reserve: Coalitieakkoord niet realiseerbaar deel bezuinigingen 151.023 151.023 61.000

* Algemene reserve: extra budget schuldhulpverlening 15.669 50.000 50.000

Totaal Programma 11. 910.374 325.734 111.000

Bedrijfsvoering

* Vrijval claim incidentele loonstijging 78.900 78.900 0

* Verkoopopbrengst tractie en gereedschappen 13.226 0 0

* E-dienstverleningslasten 38.498 0 0

Totaal Bedrijfsvoering 130.624 78.900 0


Specificatie incidentele lasten Realisatie

begrotingsjaar

Raming

begrotingsjaar

ná wijziging

Raming

begrotingsjaar

voor wijziging

Programma 1. Relatie met de burger

* Aanvullende storting wet APPA 38.360 36.457 0

Totaal Programma 1. 38.360 36.457 0

Programma 3. Openbare ruimte

* Aansprakelijkheidsstellingen (wegen) 8.806 0 0

* Uitvoering bomenbeleidsplan 2010 (claim 2011) 2.088 25.000 0

* Uitvoering bomenbeleidsplan 2011 (claim 2011) 0 38.500 38.500

* KTD Nr. 201.1: reduceren knotwilgen en bolbomen (claim 2011) 0 30.700 0

* KTD Nr. 236.2: Speelvoorzieningen, verwijderen zandbakken (claim 2011) 0 20.000 0

* Ontvangstplicht van maaisel en baggerspecie (Waterschap) 20.900 0 0

Totaal Programma 3. 31.794 114.200 38.500

Programma 4. Verkeer en vervoer

* Toegankelijke haltes (subsidie) 323.192 0 0

* KTD Nr. 86.1: Verkeersmaatregelen, verwijderen verkeersborden (claim 2011) 1.868 21.000 0

* Project 'modder op de weg' 12.336 20.000 0

Totaal Programma 4. 337.395 41.000 0

Programma 5. Economische zaken en toerisme

* Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. 477.195 0 0

Totaal Programma 5. 477.195 0 0

Programma 6. Jeugd en jongeren

* Kosten tijdelijke huisvesting Zonzeelschool 124.711 124.711 0

Totaal Programma 6. 124.711 124.711 0

Programma 7. Ruimte en wonen

* Woningbouw: afboeken boekwaarden huurwoningen 24.586 22.157 0

* Rente geldleningen woningbouwvereniging (vervroegde aflossing) 9.079 9.079 0

* Erfgoed kaart (claim 2011) 0 6.570 4.070

* Verleggen gasleidingen in particuliere gronden 71.361 63.000 500

Totaal Programma 7. 105.026 100.806 4.570

Programma 8. Zorg

* Extra budget schuldhulpverlening 15.669 50.000 50.000

Totaal Programma 8. 15.669 50.000 50.000

Programma 9. Milieu

* Bodemsanering Drimmelenseweg te Made 337.514 322.326 0

* Opstellen BKK en bodembeheersplan (claim 2010) 0

Totaal Programma 9. 337.514 322.326 0

Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen

* Frictiekosten; dekking reserve 60.313 0 0

* Reserve kapitaallasten; subsidies/bijdrage Brede school L Z. 498.705 615.000 0

* Storting voorziening Dubieuze debiteuren (vordering Sluizeweg 80) 543.606 0 0

* Algemene reserve: deelname nutsbedrijven 2.686.209 4.029.294 0

Totaal Programma 11. 3.788.833 4.644.294 0

Bedrijfsvoering

* E-dienstverleningslasten 38.498 0 0

* E-dienstverleningslasten; BGT (claim) 0 0 40.000

* Sluitplan/ beveiligingsplan (claim) 0 32.928 0

* Risicomanagement (claim) 0 12.500 0

Totaal Bedrijfsvoering 38.498 45.428 40.000

65


Paragrafen

67


Inleiding paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is in artikel 9 bepaald dat

de begroting naast de programma’s, paragrafen dient te bevatten waarin de beleidslijnen

worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen.

Paragrafen zijn ingesteld om een dwarsdoorsnede van de begroting te geven van onderwerpen

die versnipperd in de begroting staan. De paragrafen maken een goede beoordeling van de

financiële positie van de gemeente op de korte en langere termijn mogelijk.

Actuele beleidsnota’s kunnen onderdeel uitmaken van de toelichting. In deze gevallen wordt

verwezen naar de relevante beleidsnota’s.

69


§ A Weerstandsvermogen

Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente Drimmelen financiële

tegenvallers kan opvangen. Tezamen met de meerjaren begrotingsruimte is het

weerstandsvermogen een indicator voor de financiële gezondheid van een gemeente.

Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 11 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording

Provincies en Gemeenten) en de daarop van toepassing zijnde toelichting.

Conform dit artikel bevat deze paragraaf ten minste :

• het beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico’s ;

• een inventarisatie van de weerstandscapaciteit ;

• een inventarisatie van de risico’s.

In het vervolg van deze paragraaf worden de weerstandscapaciteit, de risico’s binnen de

gemeente Drimmelen en ten slotte het weerstandsvermogen nader uitgewerkt en toegelicht.

Beleid

In de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet – dit is de vigerende Financiële verordening

gemeente Drimmelen - vinden we de grondslag voor het weerstandsvermogen risicomanagement.

In de verordening is het volgende opgenomen:

Artikel 15. Weerstandsvermogen en risicomanagement

1. Het college geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de

jaarstukken aan, de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat

deze risico's zich voordoen. Het college brengt hierbij in elk geval de risico's in beeld

en actualiseert de risico's.

2. Het college geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de

jaarstukken aan de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als

gevolg van de risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen

worden opgevangen.

Het bestaande beleid t.a.v. reserves is vastgelegd in de volgende beleidsnota:

Nota reserves en voorzieningen gemeente Drimmelen, vastgesteld op 24 januari 2008.

Tevens wordt aan het eind van deze paragraaf aan de hand van een normeringstabel het

weerstandsvermogen beoordeeld.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Drimmelen een goede vermogenpositie opgebouwd. De

economische ontwikkelingen vergroten de noodzaak om in 2012 het risicomanagement verder

vorm te geven. In 2012 zal daarom een gemeentebrede inventarisatie van de risico’s

plaatsvinden en zal het beleid t.a.v. het weerstandsvermogen en risicomanagement worden

opgesteld.

Weerstandscapaciteit

De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die

onverwachts en substantieel zijn te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in:

Incidentele weerstandscapaciteit

Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder

dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.

Structurele weerstandscapaciteit

De middelen die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie

op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.

Bestemmingsreserves kunnen op grond van het vorenstaande geen onderdeel zijn van de

weerstandscapaciteit. Aanwending van bestemmingsreserves in het kader van het

weerstandsvermogen heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk door uw raad gegeven bestemming

komt te vervallen. Dit betekent dat voor de oorspronkelijk aangegeven bestemming een

alternatieve dekking gezocht moet worden.

70


De beschikbare weerstandscapaciteit kan bestaan uit:

• Algemene reserve;

• Bestemmingsreserves;

• Voorzieningen;

• Stille reserves;

• Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening;

• Onvoorzien;

• Onbenutte inkomstenbronnen (belastingcapaciteit);

• Bezuinigingsmogelijkheden.

Algemene reserve

De algemene reserve is ingesteld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen door als

buffer te fungeren bij het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van

onvoorziene ontwikkelingen.

De algemene reserve van de gemeente Drimmelen bestaat uit twee onderdelen:

Vast kapitaal van de algemene dienst, waarvan de rente structureel ten gunste van de

exploitatie komt en dus niet vrij aanwendbaar is en daardoor buiten beschouwing blijft

voor de bepaling van de weerstandscapaciteit;

Algemene reserve, die sinds de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen

gemeente Drimmelen (januari 2008) niet meer beklemd is. Nagestreefd moet worden

dat de algemene reserve toereikend is voor afdekking van de risico’s.

Onderdeel van de weerstandscapaciteit is alleen het vrij aanwendbare deel van de Algemene

reserve.

De bouwgrondexploitatie waarvoor reserves en voorzieningen zijn gevormd, blijven buiten

beschouwing. Het grondbeleid wordt in een aparte paragraaf beschreven.

Bestemmingsreserves en voorzieningen

Het beleidskader met betrekking tot reserves en voorzieningen is neergelegd in de vigerende

Nota reserves en voorzieningen gemeente Drimmelen.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft

gegeven. De bestemmingsreserves kunnen, zolang de raad de bestemming kan wijzigen, tot de

weerstandscapaciteit worden gerekend. Voor de meeste bestemmingsreserves zal een

aanwending als weerstandscapaciteit echter aanzienlijke negatieve consequenties voor

bestaande voorzieningen met zich meebrengen. Derhalve worden bestemmingsreserves en

voorzieningen niet meegerekend in de beschikbare weerstandscapaciteit.

Stille reserves

In werkelijkheid kan de beschikbare weerstandscapaciteit van een gemeente hoger zijn dan uit

de jaarrekening blijkt. Men spreekt dan over niet direct zichtbare reserves, de zogenaamde stille

reserves. Deze reserves zijn er, omdat niet alle eigendommen van de gemeente op een

werkelijke waarde zijn (en mogen) gewaardeerd in de administratie. De voorschriften geven

bijvoorbeeld aan dat activa tegen verkrijgingswaarde moeten worden geactiveerd. Bij een

taxatie kan blijken dat de waarde in het economische verkeer is toegenomen. Deze

waardestijging mag niet zichtbaar worden gemaakt. Dit is een stille reserve.

Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

Afhankelijk van de bestemming wordt dit resultaat meegenomen in de berekening van de

beschikbare weerstandscapaciteit.

Post onvoorzien

De post ‘onvoorzien’ wordt bij de begroting opgenomen om onvoorziene ontwikkelingen te

kunnen afdekken. Bij de begrotingsbehandeling is besloten voor de post onvoorzien budgettaire

ruimte op te nemen van € 50.000.

Onbenutte belastingcapaciteit

De ruimte die gemeenten nog hebben om hun tarieven te verhogen, werd aangeduid met de

onbenutte belastingcapaciteit. Op basis van de wijziging van de Gemeentewet zijn de

bepalingen m.b.t. maximumtarieven en het stijgingspercentage komen te vervallen. Hierdoor is

in theorie deze ruimte oneindig. In werkelijkheid wordt de ‘onbenutte belastingcapaciteit’

bepaald door de financiële positie van een gemeente en met name de politieke verhoudingen

binnen een gemeente. Om toch enige beeld te krijgen van de ‘onbenutte belasting capaciteit’

wordt aansluiting gezocht bij de artikel 12 norm. Om bij het Rijk toegelaten te worden als zgn.

art 12-gemeente (= gemeente in financieel noodlijdende positie) dient een gemeente te voldoen

aan een redelijk peil van het zgn.belastingpakket. Hierbij moeten de tarieven voor riolering en

reiniging zorgen voor 100% kostendekkendheid. Hiervan is in Drimmelen reeds sprake.

71


Tevens dienen de OZB tarieven op een minimumniveau gebracht te worden. Ten opzichte van

de in de meicirculaire 2011 vermelde artikel 12 norm (0,1432%) is er nog een structurele

belastingcapaciteit van ca. € 1.325.000 oftewel bijna 36 % stijging t.o.v. het volume 2012. Deze

belastingcapaciteit is sterk gestegen t.o.v. de begroting 2011, doordat de artikel 12 norm door

het Rijk, vanaf de meicirculaire 2011, op een andere wijze wordt berekend.

Bezuinigingsmogelijkheden

Door middel van een verdere versobering van het beleid is het mogelijk de omvang van de

begroting onder het huidige niveau te brengen. Gezien de nog lopende implementatie van de

besluitvorming over de kerntakendiscussie worden bezuinigingen op voorhand niet als

beschikbare weerstandscapaciteit meegenomen.

De gemeente Drimmelen rekent dus tot de beschikbare weerstandscapaciteit::

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve;

Resultaat na bestemming;

De onbenutte belastingcapaciteit;

De post onvoorzien.

Beschikbare weerstandscapaciteit voor bestemming (in € 1.000) Begroting Begroting Jaarrekening

2011 2011 2011

Incidentele weerstandscapaciteit (vermogen)

primair na wijzigingen

Vrij aanwendbare algemene reserve 2.000

2.000 2.117

Resultaat voor bestemming 118

33

Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie)

Onvoorzien 50

Onbenutte belastingcapaciteit 700

Totale weerstandscapaciteit voor resultaatbestemming 2011 2.868

Buiten beschouwing gelaten reserves

Reserve grondbedrijf

De algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (ABG) (raadsbesluit 24 februari 2011) en het vrije

deel van de reserve bovenwijkse voorzieningen (raadsbesluit 28 januari 2010) worden voor het

weerstandsvermogen van de gemeente buiten beschouwing gelaten. De middelen in deze

reserves zijn specifiek aangewezen en benodigd voor het weerstandsvermogen van het

grondbedrijf.

Met het weerstandsvermogen van het grondbedrijf worden de middelen bedoeld, die

beschikbaar zijn om eventuele conjuncturele risico’s op te vangen. Deze conjuncturele risico’s

hebben betrekking op (het merendeel van) de activiteiten binnen de portefeuille van het

grondbedrijf en zijn relatief algemeen van aard.

De omvang van het benodigde weerstandsvermogen wordt berekend en onderbouwd in de

jaarlijkse risicoanalyse, die met het herzien van de grondexploitaties wordt opgesteld. Daarbij

wordt tenminste rekening gehouden met de effecten van achterblijvende opbrengsten en

planvertragingen als gevolg van algemene economische omstandigheden.

Met het weerstandsvermogen worden alle bekende risico’s gedekt, voor zover verbonden aan

de nu bekende activiteiten en projecten binnen de portefeuille van het grondbedrijf. Wijzigingen

in de portefeuille (bijvoorbeeld toevoegen van projecten of het vaststellen van een

grondexploitatie) en de gebruikelijke dynamiek binnen projecten hebben direct effect op dit

risicoprofiel. Hierdoor zal de behoefte aan risicodekking met regelmaat wijzigen. Tenminste

72

-

700

2.733

-

1.325

3.442

Beschikbare weerstandscapaciteit na bestemming (in € 1.000) Begroting Begroting Jaarrekening

2011 2011 2011

Incidentele weerstandscapaciteit (vermogen)

primair na wijzigingen

Vrij aanwendbare algemene reserve 2.000

2.000 2.117

Resultaat na bestemming (rekeningresultaat 2011) 118

33

96-

Resultaat na bestemming (claims 2011) 322-

Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie)

Onvoorzien 50

Onbenutte belastingcapaciteit 700

Totale weerstandscapaciteit na resultaatbestemming 2011 2.868

-

700

2.733

-

1.325

3.024


eenmaal per jaar, bij de behandeling van de jaarrekening en op basis van de risicoanalyse,

worden de middelen voor risicodekking in overeenstemming gebracht met de berekende

behoefte. In geval van significante wijzigingen in de bekende risico’s kan dit ook tussentijds

geschieden.

De berekende weerstandscapaciteit van het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2011 ca

€ 0,190 mln. negatief. In dit bedrag is rekening gehouden met een bedrag van € 1,0 mln. voor

het opvangen van tegenvallers. De weerstandscapaciteit ultimo 2012 is berekend op € 1,135

mln. Zie voor de berekening en onderbouwing van deze bedragen: § G Grondbeleid; B7.

weerstandscapaciteit Grondbedrijf.

Naast de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf en de reserve bovenwijkse voorzieningen

beschikt de gemeente over een reserve groenaanleg en een reserve ruimtelijke ontwikkelingen.

Deze reserves worden gevoed uit verkoop van gronden van projecten in exploitatie of door

specifieke bijdragen van derden.

Deze reserves worden voor de bepaling van het weerstandscapaciteit van het grondbedrijf

buiten beschouwing gelaten. De reserve groenaanleg is beklemd door provinciaal beleid en de

reserve ruimtelijke ontwikkeling wordt specifiek aangewend in het kader van de Wro.

Alle bovengenoemde reserves worden voor de bepaling van het weerstandscapaciteit van de

algemene dienst buiten beschouwing gelaten, aangezien de risico’s welke uit het grondbedrijf

voortvloeien, afgedekt worden uit de reserves van het grondbedrijf die onder het

weerstandsvermogen van het grondbedrijf behoren.

Zoals ook in de paragraaf Grondbeleid is aangegeven, zijn de reserves van het grondbedrijf

voldoende voor het opvangen van risico’s, maar gelet op de huidige ontwikkelingen en

onzekere factoren betreffende de woningbouwcorporaties is deze conclusie geen vaststaand

feit.

Risico’s

In deze paragraaf staan de risico’s vermeld die meegenomen worden bij de beoordeling van het

weerstandsvermogen. Het gaat hierbij om risico’s groter dan € 10.000 die niet op een andere

manier zijn te ondervangen. Risico’s die zich regelmatig voordoen en die meestal goed

meetbaar zijn (reguliere risico’s) maken hier geen deel van uit. Voor deze risico’s zijn reeds

voorzieningen gevormd of kunnen verzekeringen worden afgesloten.

De risico’s binnen de gemeente Drimmelen worden jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening

in kaart gebracht en bijgesteld bij de Voor- en Najaarsnota. De risico’s zijn onderverdeeld in de

volgende categorieën:

a. Risico’s voortvloeiende uit eigen beleid;

b. Risico’s voortvloeiende uit wettelijke regelingen;

c. Risico’s voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties;

d. Risico’s voortvloeiende uit het doen/nalaten van derden;

e. Risico’s voortvloeiende uit niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen.

a. Risico’s voortvloeiende uit eigen beleid

1. Grondbedrijf

Het grondbedrijf kan een financieel risico vormen voor de exploitatiebegroting van de algemene

dienst. Om de risico’s van grondexploitatie te beperken zijn specifiek voor het grondbedrijf

reserves gevormd (de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf en de reserve bovenwijkse

voorzieningen).

De grondexploitatieopzetten, alsmede de financiële positie (waaronder de risico-inschattingen)

van het grondbedrijf worden jaarlijks geactualiseerd en worden toegelicht in de § Grondbeleid.

Ze blijven hier buiten beschouwing.

In de reserves is een weerstandscapaciteit beschikbaar van € 1,45 mln. per ultimo 2012. Deze

reserves zijn voldoende voor het opvangen van risico’s, rekening houdende met de buffer voor

het opvangen van financiële tegenvallers. Gelet op de huidige ontwikkelingen en onzekere

factoren betreffende de woningbouwcorporaties is deze conclusie geen vaststaand feit.

73


2. Beleidsgestuurde contractfinanciering

De afgelopen jaren heeft, gelet op de financiële positie van de gemeente Drimmelen geen

trendmatige verhoging plaatsgevonden van de subsidies aan de welzijns- en zorginstellingen.

De financiële grenzen zijn hiermee bereikt en dit heeft inmiddels consequenties voor het

takenpakket van betreffende instellingen (vermindering producten en uren). Bij de BCFafspraken

(beleidsgestuurde contractfinanciering) voor de komende jaren dient ruimte

gecreëerd te worden voor de instellingen om een weerstandsvermogen op te bouwen. Het

risico voor de gemeente Drimmelen wordt maximaal geschat op € 95.000 structureel. Dit is 5%

van de totale subsidies aan professionele organisaties. De kans dat de gemeente substantieel

financieel moet bijdragen wordt als klein ingeschat.

3. Diverse objecten in de openbare ruimte

In de openbare ruimte zijn diverse objecten aanwezig (riolering, wegen, straatverlichting,

bebording, bruggen, speelelementen enz.) welke vanuit gemeentewege zijn geplaatst, die ook

vanuit gemeentewege (moeten) worden onderhouden en als de tijd rijp is, moeten worden

vervangen. De gemeente is beheerder van de openbare ruimte in de zin van het Burgerlijk

Wetboek en zodoende risicoaansprakelijk.

Uitvoering van deze taken moet gezien worden als een wettelijke verplichting met gemeentelijke

beleidsvrijheid. Bijvoorbeeld: De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid in de keuze

van wat voor weg wordt aangelegd (zandpad, asfalt). In alle gevallen zijn we wel verplicht de

weg veilig te onderhouden. De gemeente kan zelf besluiten tot het inrichten van speelplekken,

als ze echter zijn ingericht, zijn we verplicht om op basis van het Attractiebesluit onderhoud en

beheer uit te voeren.

Voor een aantal objecten is sprake van een onderhoudsachterstand. Afhankelijk van de aard, is

er sprake van een grotere/ kleinere mate van risico wat de gemeente loopt ten gevolge van

deze achterstand.

De afgelopen jaren is gewerkt aan het in beeld brengen van de hoeveelheid, en de staat van

onderhoud van de diverse objecten. Inmiddels is dit beeld gereed.

Bij de begroting voor 2012 is voor nagenoeg alle objecten voldoende budget beschikbaar voor

de uitvoering van het structurele onderhoud. Alleen voor wat betreft het product

Civieltechnische kunstwerken, geldt dat nog niet. Bij de begroting 2012 is in het kader van

“nieuw beleid” een budget opgenomen, dit is echter lager dan volgens de berekening

noodzakelijk wordt geacht ( ⅓ deel van het berekende budget, in 2013 en verder groeiend naar

de helft). Het beschikbare budget maakt het echter wel mogelijk om een start te maken met

noodzakelijke maatregelen.

Een ander knelpunt wordt nog gevormd door de onderhoudsachterstand in het

bomenonderhoud. Hiervoor is vanaf 2010 budget beschikbaar gesteld om in drie jaar tijd de

huidige onderhoudsachterstand in te kunnen gaan halen. Met de uitvoering hiervan is in 2010

een aanvang gemaakt. In 2011 was een tweede fase gepland, echter een capaciteitsprobleem

op de afdeling, gecombineerd met veel weerstand vanuit de bevolking heeft ertoe geleid dat

deze fase een uitvoeringsachterstand heeft opgelopen. Deze zal alsnog in 2012 worden

uitgevoerd, waarna de derde fase in 2013 zal worden opgepakt.

Voor deze twee onderdelen geldt op dit moment dus nog dat we een verhoogd risico op

aansprakelijkheidsproblemen lopen.

Een inschatting geven van de kans dat we überhaupt een risico op aansprakelijkheid lopen en

de kosten die daarmee gemoeid zijn is lastig. De kans dat iemand betrokken raakt in een

ongeval, omdat een brugdek niet meer voldoet of in een storm een lichtmast of boom omvalt

o.i.d., is moeilijk in te schatten. Daarbij is het nog moeilijker om aan te geven met wat voor

gevolgschade/ letsel rekening gehouden moet worden. In 2011 hebben zich in dit kader geen

bijzondere problemen voorgedaan.

4. Gymzaal Romboutstraat

De gymzaal Romboutsstraat in Made verkeert in een slechte staat van onderhoud waardoor de

onderhoudskosten niet meer beheersbaar zijn. Vervanging dan wel renovatie is dringend

noodzakelijk. De afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om budgettairneutraal

vervanging te realiseren van de gymzaal op basis van een PPS-constructie met een externe

partner. Deze varianten hebben helaas niet tot een reële optie geleid.

Voorjaar 2012 worden de resterende varianten ter besluitvorming aan de gemeenteraad

voorgelegd. De gemeenteraad wordt verzocht een keuze te maken tussen renovatie van de

huidige gymzaal dan wel uitbreiding van sporthal De Amerhal. De minimale investering

bedraagt ca. € 343.000 (renovatie) en de maximale investering betreft ca. € 1.234.000

(uitbreiding Amerhal). De kapitaallasten variëren tussen de € 42.000 en € 57.000.

De kans op dat de kosten gemaakt gaan worden is heel groot.

74


. Risico’s voortvloeiende uit wettelijke regelingen

Een aantal regelingen, die de gemeente uitvoert, heeft nog het karakter van een

‘openeindregeling’. Dit houdt in dat door externe factoren voordelige of nadelige afwijkingen

kunnen optreden ten opzichte van de door de gemeente gemaakte ramingen.

5. Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Huishoudelijke Verzorging

Per 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden en is de gemeente

ook verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging (Hulp bij het Huishouden; HbH).

De gemeente Drimmelen maakt reeds maximaal gebruik van de mogelijkheid een eigen

bijdrage voor Hulp bij het Huishouden te vragen. De individuele voorzieningen (waaronder HbH)

in het kader van de Wmo hebben een open eind karakter.

Nog steeds zijn er diverse onzekerheden m.b.t. het HbH-budget, zoals het effect van de

verwachte vergrijzing op de vraagtoename. In de begroting van 2012 is gerekend met een

vraagtoename van 2%, terwijl landelijk en regionaal van 5% wordt uitgegaan. Het verschil

tussen 2% en 5% groei bedraagt voor 2012 ongeveer € 86.000.Er is jurisprudentie over de

hoogte van een PGB t.o.v. de tarieven voor zorg in natura. Als bepaald wordt dat deze tarieven

gelijk moeten zijn, zullen de tarieven voor PGB-HbH sterk stijgen waardoor de kosten maximaal

met € 20.000 toenemen.

De gemeente Drimmelen kent nu een zeer succesvolle alfahulpbemiddeling en –service door

SWO. De inkoop van deze dienst is aanbestedingsplichtig. Dit zou kunnen betekenen dat de

dienst door een andere partij geleverd zou kunnen worden vanaf 2013, of vanaf 2014 wanneer

het college gebruik maakt van de optie tot verlenging van het contract van één jaar. Een andere

aanbieder zou gevolgen kunnen hebben voor de aantrekkelijkheid van de alfahulp voor

geïndiceerden. Als deze geïndiceerden dan voor zorg in natura zouden kiezen zou dit vanaf

2013 maximaal € 200.000 meer kunnen gaan kosten. Vanwege de beperkte

vraag/kostenstijging in 2011 is de begroting 2012 (te) ruim opgesteld waardoor nu een groot

gedeelte van bovenstaande risico’s kan worden opgevangen. Het totale risico m.b.t. Hulp bij het

Huishouden wordt voor 2012 ingeschat op maximaal € 106.000 met een gemiddelde kans.

6. Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Gehandicaptenvoorzieningen

In 2011 is gewerkt met de nieuwe gekantelde Wmo verordening en tevens zijn de Wmo

casemanagers opgeleid om zelf eenvoudige indicaties af te geven. Er is in navolging van de

indicaties voor Hulp bij het Huishouden veelvuldig gewerkt met huisbezoeken. Huisbezoeken

voor woningaanpassingen begint meer regel dan uitzondering te worden. T.a.v.

rolstoelvoorzieningen wordt incidenteel een huisbezoek ingepland, omdat hiervoor in het

algemeen wel extern medisch advies wordt ingewonnen.

De “gekantelde” Wmo legt nadruk op de onderzoeksverplichting voor de gemeente en een

goede vastlegging van de afspraken die tijdens het huisgesprek zijn gemaakt over de eigen

verantwoordelijkheid van de aanvrager en compensatie die de gemeente eventueel daarnaast

dient te bieden. Het betreft een forsere tijdsinvestering aan de voorkant van het werkproces,

maar de uitkomst is een goede afweging tussen zelfredzaamheid en ondersteuningbehoefte en

hoeft niet te leiden tot het verstrekken van meer voorzieningen. Vanwege de vergrijzing en de

krapte aan voor ouderen geschikte woningen is het waarschijnlijk dat meer woonvoorzieningen

worden aangevraagd. Op het terrein van Welzijn, wordt geïnvesteerd in projecten “Blijf langer

thuis in eigen huis” en hierbij kan op basis van compensatieverplichting inzet van de Wmo

noodzakelijk zijn. De kans is aanwezig dat er in een boekjaar één of meerde grote

woningaanpassingen uitgevoerd gaan worden, waardoor het risicobedrag (op grond van

historische declaraties maximaal € 150.000) geheel of gedeeltelijk zal moeten worden ingezet.

Dit is met name ook van toepassing op boekjaar 2011.

Voorafgaande aan het boekjaar 2011 is aangenomen dat het gaan werken met de gekantelde

verordening een besparing zou opleveren aan inzet middelen voor woonvoorzieningen voor een

bedrag van € 30.000,-. In verband echter met verplichtingen vanuit 2010 is het budget

woonvoorzieningen voor 2011 niet toereikend gebleken en is het budget incidenteel verhoogd.

De verwachting is dat in 2012 het budget wel voldoende zal zijn, omdat er in 2011 nauwelijks

verplichtingen zijn die in 2012 leiden tot grote uitgaven.

7. Wet Maatschappelijke Ondersteuning – vervoersvoorzieningen

De gemeente Drimmelen heeft op 1 januari 2011 een aantal kostenbesparende maatregelen

ingevoerd. Het ging hierbij om het opleggen van maximale eigen bijdragen bij

woonvoorzieningen, het heffen van gebruikelijke bijdragen bij vervoersvoorzieningen zoals

scootermobielen en fietsen in bijzondere uitvoering, en het hanteren van inkomensgrenzen

waarboven inwoners in principe niet in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening. Er zijn

uitspraken van de centrale raad die gemeenten het voeren van inkomenspolitiek verbieden.

Enkel het opleggen van eigen bijdragen via het CAK is nog toegestaan.

Als blijkt dat Drimmelen haar verordening n.a.v. deze jurisprudentie aan moet passen, levert dit

op langere termijn een kostenverhoging op van ca. € 100.000 op vervoersvoorzieningen. De

kans hierop is groot.

75


8. Wet bundeling uitkeringen en inkomensvoorziening gemeenten (wet BUIG)

De wet BUIG is een samenvoeging van de middelen voor WWB, WIJ, IOAZ en IOAW in een

lumpsum inkomensvoorziening. Deze lumpsum van € 1.437.796 voor 2011 is niet toereikend

gebleken. Met een totaal uitgave bedrag voor de BUIG uitkeringen van € 1.758.280 is er een

tekort van € 246.948. Dit tekort kan deels worden opgeheven door het aanvragen van een

Individueel Aanvullende Uitkering (IAU) bij het ministerie voor het bedrag dat hoger is dan 10%

van de lumpsum vergoeding wet BUIG. Hierbij is 10% van de middelen van de wet BUIG voor

eigen risico en wordt het meerdere eventueel door het ministerie vergoed mits voldaan wordt

aan de financieringsvoorwaarden van de IAU. De aanvulling zal dan € 103.169 voor 2011

bedragen. Doordat met het volledige eigen risico reeds rekening is gehouden in de begroting,

heeft de BUIG geen invloed heeft op het weerstandsvermogen. Zolang de IAU wordt verstrekt,

loopt de gemeente geen risico.

9. Invoering nieuwe wet Wet Werk en Bijstand

Voor het taakveld sociale zaken zal 2012 voornamelijk in het teken staan van voorbereidingen

treffen voor de uitvoering van de nieuw in te voeren Wet Werken naar Vermogen (hierna

WWVN). Daarnaast zijn per 1-1-2012 de Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in

Jongeren na drie jaar weer in elkaar geschoven. Daarnaast is de huishoudtoets in de WWB

ingevoerd, die regelt dat maar één inkomen op minimumniveau per huishouden kan worden

verkregen, waarbij het inkomen van inwonende meerderjarige kinderen ook als

huishoudinkomen wordt aangemerkt.

Per 1-1-2013 zal de huishoudtoets doorgetrokken gaan worden in de WWVN als daar de

Wajong regeling en WSW uitvoering volledig bij betrokken worden.

Door de nieuwe WWB per 1-1-2012 is ingegaan terwijl het wetsontwerp pas in week 52 van

2011 is vastgesteld, levert implementatie problemen op voor alle gemeenten. In het

wetsontwerp is voorzien in een overgangstermijn van een half jaar voor bestaande uitkeringen

per 31-12-2011. De implementatie van de wet samenvoeging WWB/WIJ en de voorbereidingen

op de WWVN worden ten aanzien van de uitvoering als ongelukkig ervaren. Er zal zoveel

mogelijk samengewerkt worden binnen de regio, maar dan nog kan het zijn dat in 2012 extern

capaciteit moet worden ingehuurd. Bijvoorbeeld het mede dragen van kosten voor een

projectleider en kosten van de uren inzet van een werkgroep van beleidsmedewerkers uit

andere gemeenten. De kosten worden geraamd op € 50.000,-. Om deze reden wordt

voorgesteld om middels een claim budget voor 2012 beschikbaar te stellen. Er vanuit gaande

dat de claim wordt gehonoreerd, wordt het risico op nihil gesteld.

10. AWBZ- vrijwilligerswerk

Met het vervallen van de functie begeleiding uit de AWBZ wordt de gemeente verantwoordelijk

voor het ‘bieden van begeleiding’ aan inwoners die dat nodig hebben. Gemeenten zoeken naar

mogelijkheden om deze begeleiding in te laten vullen door vrijwilligers. Deze vrijwilligers dienen

gevonden, evt. opgeleid en ondersteund te worden. Voor vrijwilligers wordt nu enkel een

verzekering door de gemeente afgesloten (€ 3.400,-). De gemeenteraad kan besluiten

vrijwilligersbeleid op te laten stellen en daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Vanuit

verschillende kanalen wordt aangegeven dat er behoefte is aan een vrijwilligerscentrale. De

kosten daarvoor zijn al snel € 20.000. Voor de invoering van de AWBZ is er in de begroting

2012 een stelpost ‘Bestuursakkoord en andere rijksmaatregelen’ opgenomen. De verwachting

is dat met deze stelpost ook dit risico kan worden opgevangen.

11. AWBZ- begeleiding

Met het vervallen van de functie begeleiding uit de AWBZ wordt de gemeente verantwoordelijk

voor het ‘bieden van begeleiding’ aan inwoners die dat nodig hebben. De kosten die de

gemeente hiervoor ontvangt, zijn gelijk aan de kosten die het rijk in 2010 betaalde aan

begeleiding met een doelmatigheidskorting hierop van 5%. De gevolgen van de PGB-maatregel

op het budget zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat deze maatregel het beschikbare

budget zal verlagen, zonder dat de ondersteuningbehoefte afneemt. Het over te hevelen bedrag

ontwikkelt zich tot het moment van decentralisatie in 2013/2014, met de daarvoor geraamde

groeivoet binnen het Budgettair Kader Zorg. Als de huidige groei van de aanspraken op

begeleiding groter is dan de geraamde groeivoet, wordt het financiële risico voor de gemeente

nog groter dan de genoemde 5% plus de gevolgen van de PGB-maatregel. Een ander risico is

de IQmaatregel, die stelt dat mensen met een IQ van 70 tot 85 geen recht meer hebben op

AWBZ-zorg. Het budget voor zorg aan deze mensen komt dus ook niet naar de gemeenten,

maar zij blijven wel enige vorm van ondersteuning nodig hebben, die door de gemeenten

bekostigd dient te worden. De hoogte van de kosten hiervan zijn niet aan te geven. Ook het

doorgaan van de IQmaatregel staat nog ter discussie.

76


Om eventueel tegenvallende kosten op te vangen, is er in de gemeentelijke begroting een in de

jaren oplopende stelpost ‘Bestuursakkoord en andere rijksmaatregelen’ opgenomen. Maar deze

dient ook om de tegenvallende inkomsten en uitgaven voor de transitie Jeugdzorg en de Wet

Werken naar Vermogen op te vangen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de stelpost

toereikend is.

12. Toezicht Drank- en horecawet

Voorzien wordt dat op 1 januari 2013 de wijziging van de Drank- en Horecawet wordt

doorgevoerd. Hierdoor zullen de gemeenten verantwoordelijk worden gehouden voor het

toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Deze taak wordt tot op heden vervuld

door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Om te kunnen handhaven op de Drank-

en Horecawet moeten middelen worden vrijgemaakt voor de inhuur van de

handhavingscapaciteit (€ 15.000,-). Gemeenten worden hiervoor financieel niet

gecompenseerd.

13. Arbo- en milieuwetgeving

Zowel de huidige milieu- als arbowetgeving (onder andere: bouwstoffenbesluit, bouwprocesarbobesluit

en maatregelen bij werken in uitvoering) is zodanig dat de gemeente er rekening

mee dient te houden dat zij als eindverantwoordelijke c.q. opdrachtgever van werken

aangesproken kan worden voor kosten die een gevolg zijn van mogelijke overtredingen of

schadeclaims voortvloeiend uit eerder genoemde wetten en regelingen. Denk hierbij aan

bodemverontreinigingen door grondwerken en gevolgen bouwprocesbesluit. De omvang van

het risico is afhankelijk van het aantal en de hoogte van de ingediende aansprakelijkstellingen.

In 2011 is dit niet aan de orde geweest met betrekking tot de milieuwetgeving.

Om risico’s naar de toekomst toe te verkleinen is begin 2011 het werkproces, m.b.t. hoe om te

gaan met grondtransporten binnen diverse werken, met de medewerkers beschreven.

14. Wet Ketenaansprakelijkheid

De gemeente kan op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken worden voor het

niet afdragen van belastingen en premies sociale verzekeringen door aannemers. Over de

werkingssfeer van de Wet Ketenaansprakelijkheid is inmiddels meer duidelijkheid ontstaan. In

het kader van deze wet is de gemeente niet aansprakelijk als het gaat om de aanleg van

gemeenschapsvoorzieningen, zoals wegen, rioleringen en watergangen in het openbaar

gebied. Dit is het leeuwendeel van de projecten. Bij projecten die niet onder openbare

voorzieningen vallen, is de wet wel volledig van toepassing. Hierbij valt te denken aan het

ophogen van bouwterreinen en andere zaken die voor de verkoop bestemd zijn.

De omvang van het risico is dus niet erg groot. Om het risico te beperken kunnen maatregelen

genomen worden. Naast het opvragen van verklaringen van goed betaalgedrag wordt gebruik

gemaakt van zogenaamde G-rekeningen voor betalingen aan aannemers.

15. Planschade (niet verantwoord in het grondbedrijf)

In 2011 konden alle uitgekeerde planschadevergoedingen m.u.v. een vergoeding voor het

Burgemeester Smitsplein worden verhaald bij de ontwikkelende partijen. De uitgekeerde

planschade voor het Burgemeester Smitsplein is ten laste gebracht van het Grondbedrijf, omdat

de wettelijke mogelijkheden hiervoor ontbraken. Gemeente was immers zelf eigenaar van de

grond en initiatiefnemer van de wijziging van het bestemmingsplan.

16. Bestemmingsplannen

In 2011 heeft het regiobureau Breda op verzoek van de gemeente een aantal adviezen

uitgebracht. De hiermee gemoeide kosten zijn beperkt gebleven. Waar mogelijk zijn de

advieskosten doorberekend.

17. Rijksbezuinigingen op de Algemene uitkering

Voor de komende jaren is er veel onzekerheid t.a.v. de Algemene uitkering.

Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat het Rijk gaat bezuinigen. Of en hoeveel het kabinet

extra gaat bezuinigen, weten we mogelijk pas bij de junicirculaire 2012. Over hoe rijksbezuinigingen

doorwerken op de gemeentefinanciën, valt al wel iets te zeggen. De gevolgen

van rijksbezuinigingen voor gemeenten hangen af van de keuzes die het kabinet maakt.

Belastingverhogingen en extra bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid raken het

gemeentefonds niet. Kiest het kabinet voor uitgavenbeperking van de departementen, dan

voelen gemeenten dit wel. Het gemeentefonds deelt voor grosso modo 18% mee in

bezuinigingen op de departementale uitgaven (m.u.v. ontwikkelingssamenwerking en Europa).

Dit zijn de zogenoemde normeringsafspraken. Verder kunnen gemeenten geraakt worden door

kortingen op specifieke uitkeringen. In de media circuleert een bezuinigingsbedrag van € 10

miljard. Tot nu toe koos het kabinet echter steeds voor 50-50: de ene helft voor rekening van de

departementen en de andere voor sociale zekerheid en zorg. Maakt men ook nu weer dezelfde

77


keuze, dan zou dat een korting op het gemeentefonds betekenen van € 900 miljoen oftewel ca.

€ 54 per inwoner. Voor Drimmelen zou dit dan puur op basis van inwoneraantallen een nadeel

van ruim € 1.400.000 betekenen. De kans op rijksbezuinigingen die de gemeenten treffen,

wordt hoog geacht; de zekerheid over het bedrag is echter zeer gering.

Daar het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2012 voorrang geeft aan een goede inbedding

van de decentralisaties ‘begeleiding’ en ‘Werken naar vermogen’ vindt de effectuering van een

herijking van het gemeentefonds pas in 2014 plaats. Over de omvang van het voor- of nadeel

voor de gemeente Drimmelen kan nu nog niets worden gezegd.

Naast de bezuinigingen op de Algemene uitkering bestaat er nog veel onzekerheid over de

financiële gevolgen van de decentralisaties. Hiervoor is een stelpost opgenomen waardoor dit

risico nu niet wordt meegenomen.

c. Risico’s voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente heeft zich verplicht bij te dragen in eventuele nadelige saldi van een aantal

gemeenschappelijke regelingen. De structuur van deze regelingen is veelal zo dat de gemeente

individueel slechts beperkte invloed uit kan oefenen op de uitgaven. Inhoudelijk wordt op de

gemeenschappelijke regelingen ingegaan in de paragraaf Verbonden partijen. De meest

risicovolle gemeenschappelijke regeling is de GR Wava/Go en wordt onderstaand verder

toegelicht.

18. WAVA/GO

Ten aanzien van de prognose over het jaarresultaat 2011 gaat het dagelijks bestuur er vanuit

dat er geen tekort zal zijn. Op basis van de gewijzigde begroting 2012 zou de bijdrage voor

onze gemeente € 170.000,-- bedragen (12,1% van € 1.404.000,--). In de gemeentelijke

begroting 2012 is rekening gehouden met een bijdrage van ruim € 159.000,--. De verhoging van

onze bijdrage met € 11.000,-- wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2012.

Op basis van ervaring over voorafgaande jaren wordt het ingeschat op minimaal € 48.000 met

een hoge kans.

Daarnaast beschikt WAVA/GO over een geldlening van € 6 miljoen die de directie graag wil

overdragen aan de deelnemende gemeenten, dit tegen de achtergrond dat in 2014 ook aan de

aflossingsverplichting actueel wordt. Dit zou dus een kapitaalinjectie van de gemeente vergen

van ca. € 720.000. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat WAVA zelf voor de aflossing en

rente zorgt binnen de huidige begroting.

WAVA/GO – Wet Werken naar Vermogen

Per 1 januari 2013 wordt de gemeente belast met de uitvoering van de Wet Werken naar

Vermogen. Het betreft een brede voorziening welke in de plaats komt van verschillende

bestaande regimes zoals de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), Wet werk en arbeidsondersteuning

jonggehandicapten (Wet Wajong), wet werk en bijstand (WWB) en de Wet

investeren in jongeren (WIJ) Insteek van de nieuwe wetgeving is om vanaf 2015 een structurele

bezuiniging te realiseren van € 650 miljoen. Voor de gemeente Drimmelen is dit structureel

circa € 585.000 Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door de rijkssubsidie van

€ 25.759 per SE WSW de komende jaren gefaseerd te verlagen tot € 22.050 per WSW

werkplek.

Om de gemeenten te ondersteunen bij de overgang naar de Wet Werken naar Vermogen heeft

het rijk een herstructureringsfonds van € 400 miljoen beschikbaar gesteld. Het fonds is bedoeld

voor de ondersteuning van een efficiëntere bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening. Het

herstructureringsplan moet uiterlijk 30 april zijn ingediend. Het trekkingsrecht voor onze

gemeente beloopt een bedrag van circa € 360.000. De Gr WAVA/GO is momenteel bezig om

dit herstructureringsplan handen en voeten te geven zodat deze gelden voor de deelnemende

gemeenten worden veiliggesteld. Overigens betreft het een cofinanciering: de gemeente

moeten zelf 25% van de herstructureringskosten voor hun rekening nemen. Samen met de Gr

WAVA en de participanten in deze gemeenschappelijke regeling is er een werkgroep gevormd

om te bezien hoe deze bezuinigingen op grond van het Bestuursakkoord kunnen worden

opgevangen en hoe tot een duurzame en financieel gezonde exploitatie en vermogenssituatie

van het wsw-bedrijf WAVA/GO kan worden gekomen. De aanbevelingen resp. adviezen uit

deze werkgroep zijn momenteel nog niet bekend.

Voorlopig wordt er van uit gegaan dat de mogelijke negatieve financiële gevolgen opgevangen

kunnen worden binnen de stelpost Bestuursakkoord (zie begroting 2012).

78


19. Regionale Uitvoeringsdienst Midden- en West-Brabant

In juni 2009 hebben Rijk, IPO en VNG een packagedeal gesloten, waarin onder andere is

afgesproken dat er per 1 januari 2013 (was 1 januari 2012, is later met 1 jaar verlengd)

landsdekkend Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) zijn voor met name het milieudeel van de

Wabo-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Met deze RUD’s moet er een

kwaliteitsslag gemaakt worden en moet versnippering (bevoegdheden, afstemming e.d.)

tegengegaan worden. Binnen de regio Midden- en West-Brabant, waartoe ook de gemeente

Drimmelen behoort, komt er 1 RUD (RUD Midden- en West-Brabant). In deze RUD moet de

gemeente verplicht het landelijk basistakenpakket inbrengen:

• Milieudeel omgevingsvergunning en milieutoezicht op de BRZO- en IPPC-bedrijven;

• Omgevingsvergunning en toezicht in geheel van voormalige provinciale inrichtingen;

• Milieudeel omgevingsvergunning en milieutoezicht op de overige vergunningplichtige

gemeentelijke inrichtingen;

• Ketentoezicht/milieucriminaliteit;

• Milieutoezicht meer complexe niet-vergunningplichtige inrichtingen (hiervoor is een lijst

opgesteld).

De RUD-vorming heeft naar verwachting personele, financiële en organisatorische gevolgen.

Aan het bedrijvenbestand dat naar de RUD wordt overgeheveld (het landelijk

basistakenpakket), wordt met betrekking tot toezicht jaarlijks 0,34 fte besteed. Het gaat dan om

€ 25.000. Voor vergunningverlening gaat het om 0,0 fte, omdat het milieudeel van de

omgevingsvergunning volledig is uitbesteed.

De RUD gaat echter ook taken verrichten (verplicht), die tot op heden binnen onze gemeente

weinig prioriteit hadden of die lagen bij een ander bevoegd gezag. Het gaat dan bijvoorbeeld

om ketenaanpak-/milieucriminaliteit, flora en fauna, Natuurbeschermingswet. Dit betekent extra

kosten. Het risico voor 2013 voor de inbreng van taken wordt op basis van de huidige inzichten

daarom ingeschat op € 44.000 (de hierboven genoemde € 34.000 + € 10.000 extra taken).

Daarnaast zijn er aanloopkosten van de RUD. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan

het feitelijk functioneren van de RUD: de projectkosten voor het daadwerkelijk oprichten van de

RUD. Deze kosten worden nog in 2012 gemaakt. De kosten ofwel het risico wordt ingeschat op

€ 10.000.

20. Dierenasiel

De gemeente Drimmelen maakt gebruik van de diensten van het Dierenasiel Breda e.o. voor de

uitvoering van haar wettelijke taak inzake de opvang van zwerfdieren. Het dierenasiel in huidige

staat is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd in het

Honden- en kattenbesluit. Om aan dit voornoemde besluit te voldoen is nieuwbouw

noodzakelijk gebleken. De gemeente Breda, die voor de overige deelnemende gemeenten

fungeert als centrumgemeente, heeft de nieuwbouwplannen van het dierenasiel getoetst. Deze

bouwplannen zijn door de gemeente Breda betiteld als sober en doelmatig. Momenteel vindt

overleg plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de wijze van financiering van het wettelijk

deel (€ 2,5 mln.=70,1%). Het bovenwettelijk deel (€1,1 mln. = 29,1%) is voor rekening van het

dierenasiel. Een deel van dit bedrag (€ 0,25 mln.) kan het dierenasiel zelf bijdragen. De overige

€ 0,83 mln. moet gefinancierd worden door derden die voor een groot deel van dit bedrag

toezeggingen hebben gedaan. De deelnemende gemeenten hebben duidelijk gemaakt dat de

BTW problematiek en dekking van het bovenwettelijke deel een punt van aandacht blijft. De

verwachte bijdrage van de gemeente aan de nieuwbouw van het dierenasiel ligt tussen de

€ 148.000 en ca. € 205.000. De bijbehorende kapitaallasten (40 jaar, 3 procent) liggen dan

tussen de € 8.000 en € 11.000. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een eenmalige

bijdrage van € 165.000.

De deelnemende gemeenten hebben een aantal harde eisen op tafel gelegd. Zo moet men de

dekking van het benodigde budget beter motiveren en dan met name op de het punt van de

bijdrage uit de jaarlijkse exploitatiebegroting en eventuele stijging van de financiële bijdrage

gemeenten. Verder verwachten de gemeenten dat de stichtingskostenraming in de volgende

fases zullen blijven stijgen i.v.m. posten die nu niet opgenomen zijn of te laag zijn ingeschat. De

gemeenten zijn voornemens om met een taakstellend budget te blijven werken.

In de volgende fase (bestek) verwachten de deelnemende gemeenten dat voornoemde zaken

zijn opgelost, anders zal dit mogelijk kunnen leiden tot een negatief advies m.b.t. het overgaan

naar die volgende fase (aanbesteding/uitvoering). Het risico bedraagt dus maximaal € 40.000.

79


d. Risico’s voortvloeiende uit het doen/nalaten van derden

21. Aansprakelijkstellingen

Er is in de samenleving een tendens van toenemend claimgedrag. In 2011 is aanzienlijk meer

beroep gedaan op de aansprakelijkheid van de gemeente, ook bij kleine schades. De gemeente

heeft echter een goede verzekering ter dekking van het aansprakelijkheidsrisico. Enkele thans

nog lopende grotere zaken, veelal met enige vorm van letselschade, geven aan dat een

verzekering, hoewel niet goedkoop, zeker onmisbaar is. Tevens fungeert de verzekeraar als

vraagbaak en worden veelal nuttige cursussen aangeboden om intern de kennis op orde te

houden. Door het in de arm nemen van een verzekeringsmakelaar als beheerder van de gehele

verzekeringsportefeuille, staat er een extra vraagbaakvoorziening en verzekeringscheck tot

onze beschikking. Het zijn juist de kleinere dossiers die in aantal toenemen. Deze dossiers

blijven qua geclaimde schade onder het eigen risico op onze aansprakelijkheidsverzekering en

worden daarom door de organisatie zelf afgehandeld. De kosten hiervan liggen tussen de

€ 15.000 en € 35.000 met een kans van 100% op het minimale bedrag en 50% op het maximale

bedrag.

Getracht wordt om de aansprakelijkstellingen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast mediation

wordt daarom in de organisatie voorlichting gegeven; bv. m.b.t. onze aansprakelijkheid als

wegbeheerder en worden een aantal mogelijke problemen die tot een aansprakelijkstelling

kunnen leiden gemeentebreed aangepakt

22. Wabo en handhaving indirecte lozingen

In 2011 is dit niet aan de orde geweest. Het risico wordt daarom ingeschat op < 50%.

23. Omgevingsvergunningen (Wabo)

In 2011 is dit niet aan de orde geweest. Dit kan echter per jaar verschillen. De risico-inschatting

blijft dus < 50%.

24. Bodemverontreiniging

De bodemverontreiniging aan de Drimmelenseweg te Made is door de gemeente eind 2010-

begin 2011 in eigen beheer door de gemeente gesaneerd. Het hiervoor door de gemeenteraad

gevoteerde krediet van € 292.000 exclusief BTW is door meerwerk en dergelijke met € 88.388

exclusief BTW overschreden.

Voor de bodemverontreiniging aan de Stationsstraat 19 te Made heeft C1000 uiteindelijk haar

verantwoordelijkheid genomen en, via een gecertificeerd saneringsbedrijf, een saneringsplan

opgesteld en voorgelegd aan de provincie (bevoegd gezag). De provincie heeft dit

saneringsplan medio 2011 goedgekeurd, waarop de sanering eind 2011 van start is gegaan. In

2011 is de bodem (ook op gemeentegrond) gesaneerd. In 2012 zal het grondwater worden

gesaneerd.

25. Gemeentegarantie t.b.v. BMD

In 2004 is bij besluit van het college, de raad gehoord, een gemeentegarantie verstrekt op een

geldlening van de Exploitatie Maatschappij Nieuw jachthaven B.V. (hierna “Exploitatiemaatschappij”),

ter grootte van € 10,8 miljoen. Indien de Exploitatiemaatschappij niet aan de

betalingsverplichting van rente en aflossing kan voldoen, wordt de gemeente op grond van de

verstrekte garantie hiervoor aangesproken. Om voldoende zicht te kunnen houden op dit

potentieel risico, is aan de garantie de voorwaarde verbonden dat, overeenkomstig onze interne

planning & control-cyclus, de Exploitatiemaatschappij gehouden is om tweemaal per jaar

tussentijds informatie te verschaffen over de voortgang van het project, inclusief de daarbij

behorende financiële aspecten. Tevens is een eerste recht van hypotheek gevestigd ten

behoeve van de gemeente op de onroerende zaken van de Exploitatiemaatschappij.

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2011 ingestemd met een voorstel om de gemeentegarantie

te verhogen tot € 14 miljoen. Deze verhoging is niet geëffectueerd omdat er kopers

gevonden zijn voor aankoop van de haven en de camping. De gemeenteraad heeft op 22 maart

2012 goedkeuring gegeven aan een voorstel tot verkoop van de nieuwe jachthaven en de

camping te Drimmelen. Met de opbrengst kunnen t.z.t. de geldleningen van de Exploitatiemaatschappij

afgelost worden waarna de borg (en het risico) vervalt. Op dit moment is de

overeenkomst nog niet getekend.

e. Risico’s voortvloeiende uit niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen

26. Wet veiligheidsregio’s en gevolgen voor btw compensatie

Met ingang van 1 januari 2010 is de gemeentelijk brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio

m.u.v. de kazernes. De kazernes van de gemeentes zijn in eigendom en beheer van de

gemeentes gebleven vanwege de onzekerheid over de fiscale gevolgen.

Nu wordt voorzien dat in juni 2012 een wetswijziging Wet veiligheidsregio’s in werking treedt,

wellicht met een overgangsregeling tot 1 januari 2013. Hiermee wordt de volledige

80


egionalisering van de brandweer geregeld. Dit heeft fiscale en financiële gevolgen, omdat

thans de btw voor de brandweertaken via de fiscale transparantiemethode door de

deelnemende gemeenten geclaimd kan worden bij het BTW compensatiefonds. Nu de

gemeenten geen keuze meer krijgen (brandweertaak verplicht bij veiligheidsregio) vervalt de

claimmogelijkheid. De Veiligheidsregio geeft aan dat dit nadeel binnen de Veiligheidsregio

wordt opgevangen middels verhoging van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding en dus

niet leidt tot hogere exploitatiebijdrages.

Indien de Belastingdienst van oordeel blijft dat het in bezit hebben van kazernes geen

gemeentelijke taak is en daardoor de btw compensatie vervalt, worden de gemeenten

geconfronteerd met een tweetal risico`s:

• Alle btw in de exploitatiekosten (groot onderhoud e.d.) zal kostenverhogend zijn

(gemeenten krijgen immers geen compensatie meer uit het BCF);

• Voor nieuw gebouwde kazernes worden we met btw-herziening geconfronteerd. Een

deel van de btw over de (ver)bouw van de kazernes (die na 2005 zijn geleverd) moet

worden terugbetaald aan de fiscus. Voor onze gemeente is dit een bedrag van circa €

27.000. Dit is te voorkomen door alle brandweerkazernes voor 1.1.2014 over te dragen

aan de regio. Hierover wordt met de veiligheidsregio nog overleg gevoerd.

Omdat deze materie ook op landelijk niveau speelt (immers alle veiligheidsregio`s worden met

deze problematiek geconfronteerd) wordt hierover ook overleg gevoerd met de

verantwoordelijke staatssecretaris.Hoe e.e.a. gaat uitpakken laat zich thans moeilijk inschatten.

27. Leerlingenvervoer

In 2011 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden van het leerlingenvervoer o.b.v van het

toenmalige leerlingenbestand en benodigde lijnen. Ondanks dat de oude vervoerder de

aanbesteding heeft gewonnen, was er sprake van een aanzienlijk financieel voordeel.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2011/2012 hebben er belangrijke mutaties

plaatsgevonden in het leerlingenbestand. Het gevolg hiervan was dat de kosten in het laatste

kwartaal van 2011 aanzienlijk zijn gestegen en er bij de Najaarsnota een bijraming heeft

plaatsgevonden van € 47.000 (voor jaren 2012 en 2013).

De overschrijding is in overleg met de vervoerder nader geanalyseerd en kent diverse

oorzaken: extra solo-vervoer op medische gronden, toename aantal schoollocaties, extra

vervoer in verband met toename aantal kinderen van betreffende school en inzet persoonlijke

begeleiding. De mogelijkheden om het vervoer aan te scherpen en kosten te besparen zijn

echter zeer beperkt.

Tevens heeft de gemeente recent een rechtszaak verloren m.b.t. individueel vervoer van een

leerling. De kosten hiervan bedragen voor 2011 € 19.000, de kosten zijn geboekt op 2012. Het

vervoer is ondertussen gestopt waardoor de kosten incidenteel zijn.

Het tekort voor 2012 wordt begroot op ongeveer € 40.000 (gelet op eenmalige extra kosten van

€ 19.000 en aanvullend budget van € 47.000), voor 2013 € 20.000 (gelet op aanvullend budget

van € 47.000) en vanaf 2015 € 67.000.

28. Onderwijshuisvesting

De raad heeft bij vaststelling van het Integraal Huisvestings Plan onderwijshuisvesting 2011-

2014 een bedrag van € 37.000 (€ 9.282 per jaar) voor een periode van 4 jaar beschikbaar

gesteld voor plaatsing van 2 noodlokalen bij het Dongemondcollege. Inmiddels heeft de directie

van het Dongemondcollege aangegeven dat 3 lokalen nodig zijn op basis van het aantal

inschrijvingen voor het schooljaar 2012-2013. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de

exacte locatie, te weten of locatie basketbalveld dan wel locatie Crullaan.

Op basis van de aanbestedingsresultaten blijken de maximale kosten (op basis van 3

noodlokalen gedurende drie jaar en locatie Crullaan) € 82.000 te bedragen (€ 27.400 per jaar).

Hiermee ontstaat een maximaal tekort in totaal van ruim € 54.000 over een periode van 3 jaar.

29. Te nemen maatregelen i.h.k.v. Arbeidsomstandighedenwet

Op grond van de Arbowet zijn bedrijven en instellingen verplicht een risico- inventarisatie en –

evaluatie (RIE) uit te (laten) voeren. In 2008 heeft de eerste opname voor onze organisatie

zowel voor het gemeentehuis alsmede alle buitenaccommodaties plaatsgevonden. Het plan van

aanpak met de daarin de te nemen maatregelen naar aanleiding van eventueel geconstateerde

risico’s is in 2009 opgesteld. Inmiddels hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die een

actualisatie van de RIE, inclusief plan van aanpak, noodzakelijk maken. Daarnaast is het

gewenst een Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO) te doen doen plaatsvinden.

In principe had dit in 2011 al moeten plaatsvinden. Door allerlei omstandigheden heeft dit niet

kunnen plaatsvinden. De totale kosten begroot op € 37.500 zijn in 2011 niet meer uitgeven. Om

werkzaamheden in 2012 te kunnen doen plaatsvinden wordt dit bedrag van € 37.500, uitgaande

van een positief rekeningssaldo, als claim opgevoerd bij de jaarrekening.

81


30. Wachtgeldverplichtingen (voormalig) ambtelijk personeel

Tot de kleine groep van oud-medewerkers die nog een beroep kunnen doen op de

wachtgeldregeling behoren twee oud-medewerkers die momenteel niet of nauwelijks hiervan

gebruikmaken. De reden hiervan is dat beiden elders werkzaam zijn. Alleen in de situatie dat er

geen emplooi meer is, zal het recht op wachtgeld volledig herleven. Mocht dit laatste aan de

orde zijn, dan zal hierbij op jaarbasis een bedrag gemoeid zijn van circa € 86.000. De kans

hierop is gezien de ervaring van de laatste jaren gering.

31. Wachtgeldverplichtingen huidig ambtelijk personeel

Indien als uitvloeisel van de bezuinigingen als gevolg van het coalitieakkoord 2010-2014 of de

kerntakendiscussie medewerkers eventueel hun baan verliezen moet, indien er geen sprake is

van herplaatsing, een beroep worden gedaan op hoofdstuk 10d “Voorzieningen bij

werkloosheid”. De kosten voor ww- en eventuele nawettelijke uitkeringen komen geheel voor

rekening werkgever, omdat wij eigen risicodrager zijn. Vooraf is niet aan te geven welk bedrag

er eventueel mee gemoeid is. Indien we te maken krijgen met aanspraken op ww-rechten zullen

de meerkosten worden meegenomen bij de respectievelijke Bestuursrapportages. Indien van

toepassing bedragen de gemiddelde kosten per fte per jaar globaal € 30.000. Uitgaande van de

huidige situatie is er vanaf medio 2012 sprake van uikeringskosten. Het risico bedraagt

maximaal € 75.000 met een kleine kans.

32. Wachtgeld-/pensioenverplichtingen voormalige bestuurders

In 2011 is geen aandacht meer besteed aan het kortlevenrisico bij bestuurders. Dit risico doet

zich voor wanneer een wethouder of wachtgelder overlijdt voor de pensioengerechtigde leeftijd.

Wettelijk wordt dan uitgegaan van de fictie dat deze wethouder/wachtgelder tot de pensioendatum

bij de gemeente pensioenaanspraken heeft opgebouwd, welke onmiddellijk bij het

overlijden tot uitbetaling dienen te komen. Dit vergt vaak veel geld. Om dit financiële risico af te

dekken, wordt in 2012 onderzocht of daartoe een verzekering moet worden afgesloten.

Indien, als gevolg van de gewijzigde politieke situatie per maart 2012, de samenstelling van het

actieve wethouderskorps wijzigt, voorzover betrokkenen de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben

bereikt, krijgen we te maken met uitkeringsverplichtingen die per 1,0 fte kunnen oplopen tot

€ 72.000 op jaarbasis.

33. Wet APPA

Voor gewezen bestuurders afgetreden na 2001 worden toekomstige pensioenverplichtingen

jaarlijks bijgesteld en gereserveerd in de voorziening Wet Appa. De bijstelling/reservering via de

Voorziening Wet APPA vindt zowel over de actieve als over de uitkeringstijd plaats voorzover

sprake is van pensioenopbouw. De kosten pensioenopbouw over de actieve diensttijd worden

jaarlijks geraamd in de begroting De pensioenopbouw over de wachtgeldtijd wordt na afloop

ieder kalenderjaar bijgeraamd bij het opstellen van de Voorziening Wet APPA. Op basis van

historische cijfers bedraagt het financiële risico max. € 50.000 per jaar met een gemiddelde

kans.

34. Ontwikkelingen gemeentelijke CAO en kosten bijdrage ABP

Op het moment dat de jaarrekening 2011 wordt opgesteld is er nog geen duidelijkheid over de

gemeentelijke CAO die per 1 juni 2011 is afgelopen. Dit houdt in dat we ook nog niet weten of

er nog met een ingecalculeerde contractloonstijging vanaf 1 juni 2011 rekening moet worden

gehouden. Vanwege deze onduidelijkheid wordt een claim opgevoerd van € 80.000.

Daarnaast is er al wel duidelijkheid over de hersteloperatie ABP vanaf 1 april 2012. Dit houdt in

dat we als werkgever extra 1,4% aan premie gaan betalen. Dit brengt een meerkost met zich

mee van globaal € 98.000. Dit bedrag kan worden opgevangen middels de stelpost

contractloonstijging.

35. Fiscale werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2011 is de nieuwe fiscale werkkostenregeling in werking getreden. De

regeling moet uiterlijk 1 januari 2014 zijn ingevoerd. Het huidige systeem voor de loonheffingen

van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen wordt hiermede fors gewijzigd. Dit zal naar

verwachting veel impact hebben op het vigerende personeelsbeleid en de financiële

bedrijfsvoering. Niet uitgesloten wordt geacht dat het nieuwe systeem ook meerkosten voor ons

als werkgever met zich zal meebrengen. In regionaal verband gaat ook de gemeente

Drimmelen de nieuwe regeling uitwerken/ implementeren. Naar verwachting wordt de nieuwe

regeling 1 januari 2013 ingevoerd. De omvang van het risico kan nog niet ingeschat worden.

36. Bouwleges

Onder invloed van de onrustige en tegenvallende marktomstandigheden en de financiële

situatie bij WSG, zijn in 2011 veel grote projecten vertraagd of zelfs uitgesteld. Deze grote

projecten zijn tezamen goed voor ongeveer 50% van de verwachte bouwkostenomzet en

daarmee ongeveer 50% van de verwachte bouwleges. De inkomsten van de bouwleges zijn in

82


2011 achtergebleven, in 2011 bedraagt het tekort ten opzichte van de primaire begroting ca.

€ 291.000.

Bij de Najaarsnota is dit al gesignaleerd en is een bedrag van € 305.000 afgeraamd. Daarnaast

is aan de raad een analyse toegezegd over de mogelijk structurele effecten van de

'stagnerende markt' op de bouwleges en op de organisatie. In het voorjaar van 2012 zal de

gemeenteraad worden geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek.

Wat geldt voor de bouwleges, geldt ook voor de legesopbrengsten "omgevingsvergunning -

ruimtelijke ordening", deze vallen lager uit dan verwacht (door minder aanvragen). In de

Najaarsnota heeft er een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden van € 23.360 ten opzichte van

de primaire begroting € 50.139.

37. Openstaande vorderingen Bouwcombinaties

Op 31 december 2011 bedroeg de totale vordering op de bouwcombinaties, € 2.737.779.

Hieronder volgt een uiteenzetting:

Lage Zwaluwe West te Lage Zwaluwe

Voor het project Lage Zwaluwe West werd een samenwerkingsverband gezocht tussen

Stichting WSG te Geertruidenberg en Woningstichting Goed Wonen te Lage Zwaluwe. Als

onderdeel van de afgesloten exploitatieovereenkomst werd door de bouwcombinatie een

bijdrage van € 800.000 in het vooruitzicht gesteld als bijdrage in de realisatie van de

bredeschool. Hoewel dat bedrag inmiddels aan de bouwcombinatie in rekening werd gebracht,

en de bredeschool inmiddels gereed is, werd de bijdrage door de bouwcombinatie nog niet

voldaan. Naar aanleiding van een betalingsherinnering werd de vordering door de

bouwcombinatie betwist en worden momenteel vervolg stappen overwogen om alsnog tot

invordering van dit bedrag over te gaan. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het bedrag tzt

wordt ontvangen.

In juni 2012 wordt de nieuwe sporthal in Lage Zwaluwe-west opgeleverd. In de financiering

hiervan zijn door de Bouwcombinatie de noodzakelijke aanpassingen aan de waterberging niet

meegenomen. Deze aanpassingen zijn nodig als gevolg van de verharding voor het parkeren

t.b.v. de sporthal.

De sporthal kan pas in gebruik worden genomen als de waterberging is gerealiseerd. Kosten

hiervoor worden ingeschat op ca. € 250.000. Indien de gemeente zich bereid toont om deze

kosten voor te financieren, en hiertoe met de bouwcombinatie tot goede en sluitende afspraken

kan komen, dan bedraagt het neemt het risico toe met dit bedrag.

Prinsenpolder te Made

Voor het project Prinsenpolder werd een samenwerkingsverband gezocht tussen Stichting

WSG te Geertruidenberg en Woningstichting Volksbelang te Made. Op basis van afspraken in

de exploitatieovereenkomst werden aan de bouwcombinatie de kosten van bouw- en woonrijp

maken en de bijdragen in de Ambtelijke kosten, Ruimtelijke Ontwikkeling en Groenfonds in

rekening gebracht. Hoewel een deel van deze kosten inmiddels aan de gemeente Drimmelen

werd voldaan, resteerde op 31 december 2011 nog een totale vordering van € 1.937.779. Naar

aanleiding van een betalingsherinnering werd van de bouwcombinatie verzoek tot

bestemmingswijziging ontvangen, die gekoppeld was aan de betaling van een bedrag van

€ 1.497.661 en het resterende bedrag van € 440.118 voor 31 december 2012 afhankelijk van

de verkoopresultaten. Vooralsnog heeft het college besloten geen medewerking te verlenen

aan de bestemmingswijziging en wordt er vanuit gegaan dat het bedrag ad

€ 1.497.661 aan de gemeente Drimmelen wordt voldaan.

38. Grondpositie BMD/WSG

Bij akte van 21 september 2006 verkocht BMD aan WSG een perceel bouwterrein aan de

Dorpsstraat te Drimmelen ter grootte van 27 are voor een bedrag van € 270.000. Indien koper

binnen 5 jaar na ondertekening van de akte geen rechtsgeldige bouwtitel heeft verkregen, is

verkoper verplicht de grond terug te kopen voor de oorspronkelijke koopsom te vermeerderen

met een cumulatieve jaarlijkse rente van 3%. Er is geen rechtsgeldige bouwtitel verkregen.

Omdat het BMD aan voldoende middelen ontbreekt om aan deze verplichting te kunnen

voldoen, kan er van uitgegaan worden dat de gemeente uiteindelijk de contractuele positie over

moet nemen. Een potentiële verkoopopbrengst is nog niet bekend dus de terugkoopsom met

rente is voorshands aan te merken als maximaal risico.

39. Woningbouw contingent

Naar aanleiding van de bevolkings- en woningbouwprognose 2011 van de Provincie, zijn de

woningbouwaantallen (richtgetallen) voor de gemeente bijgesteld. Dit heeft invloed op de

projecten die in ontwikkeling zijn. Ondanks het achterblijven van de vraag naar woningbouw,

staat nog steeds een groot aantal woningbouwprojecten op de rol. Provincie Noord-Brabant

83


heeft in 2010 de taakstelling nieuwbouw (in de periode 2009 - 2020) voor de gemeente

vastgesteld op 1.250 woningen. Op basis van de nieuwe prognose 2011 is de bouwopgave

aangepast. Het aantal is naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de nieuwe bevolkings- en

woningbouwprognose 2011: de komende 10 jaar (2012 - 2022) mogen 737 woningen worden

toegevoegd.

In de gemeente zijn de afgelopen jaren diverse bouwplannen opgeleverd. Als gekeken wordt

om hoeveel woningen het gaat, dan valt op dat er gemiddeld 70 woningen per jaar zijn

opgeleverd in de periode 2002-2011. Het jaar 2011 is hierop een uitzondering, toen zijn er 188

woningen opgeleverd. Dit heeft te maken met het plan Prinsenpolder. Er zijn ook uitschieters

naar beneden: in 2009 zijn er 17 woningen opgeleverd. De Provincie gaat uit van een

woningbouwproductie voor onze gemeente van 737 woningen in 10 jaar, een gemiddelde van

73,7 woningen per jaar. Gezien de afgelopen 10 jaar, is dat meer dan het gemiddelde dat in

een economisch betere tijd is opgeleverd (2002 - 2011).

Plancapaciteit

Van het aantal te bouwen woningen tot 2022, zijn 100 woningen in aanbouw. De harde

plancapaciteit (ruimtelijke procedures onherroepelijk, maar nog niet in aanbouw) bedraagt 607

woningen. Het is de vraag of deze capaciteit volledig benut wordt tot 2022. Het plan Lage

Zwaluwe-West loopt grote vertraging op, de verwachting is dat het totale aantal niet gebouwd

zal zijn in 2022. Voor de overige projecten lijkt de realisatie voor 2022 wel reëel.

Zachte plancapaciteit waarbij de gemeente overeenkomsten heeft gesloten met ontwikkelende

partijen, bedraagt 65 woningen. Hiermee is het totaal aantal te bouwen woningen van de

Provincie bereikt. Toch bestaan er in de gemeente nog veel plannen, naast eerder genoemde

plannen, die samen goed zijn voor nog eens + 250 woningen. Dit is de zogenaamde

’overcapaciteit’ in plannen.

Tegen het licht van de stilstaande woningmarkt is het maar zeer de vraag of er afzet van

nieuwbouw mogelijk is. Ook gezien het bouwverleden in de gemeente, is het de vraag of het

teveel aan plannen een risico vormt en of de bijgestelde prognose een risico vormt. Vooralsnog

wordt hier niet van uit gegaan.

84


Samenvattend leiden bovenstaande risico’s tot het volgende overzicht.

Omschrijving

Risicoinschatting (% kans)

< 50% 50% > 50%

1 Grondbedrijf p.m. S

2 Beleidsgestuurde contractfinanciering 95.000

S

3 Diverse objecten in de openbare ruimte 49.000 S

4 Gymzaal Romboutstraat 58.000 S

5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Huishoudelijke Verzorging 106.000

S

6 Wet Maatsch. Ondersteuning - Gehandicaptenvoorzieningen huisvesting 150.000

I

7 Wet Maatsch. Ondersteuning - Gehandicaptenvoorzieningen vervoer 100.000

S

8 Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten -

S

9 Invoering nieuwe wet Wet Werk en Bijstand -

I

10 AWBZ- vrijwilligerswerk - S

11 AWBZ- begeleiding - S

12 Toezicht Drank- en horecawet 15.000 S

13 Arbo- en milieuwetgeving p.m. I

14 Wet Ketenaansprakelijkheid 50.000

I

15 Planschade 62.500 S

16 Bestemmingsplannen 37.500

S

17 Rijksbezuinigingen op de Algemene uitkering 1.400.000

S

18 WAVA/GO 48.000 S

19 Regionale uitvoeringsdienst 44.000 S

Regionale uitvoeringsdienst 10.000 I

20 Dierenasiel 40.000

I

21 Aansprakelijkheidsstellingen 20.000

I

22 Wabo en handhaving indirecte lozingen p.m. I

23 Omgevingsvergunningen (Wabo) p.m. I

24 Bodemverontreiniging p.m. I

25 Gemeentegarantie t.b.v. BMD p.m. I

26 Wet veiligheidsregio’s en gevolgen voor btw compensatie p.m. I

27 Leerlingenvervoer 45.000 S

28 Onderwijshuisvesting 18.000 S

29 Te nemen maatregelen i.h.k.v. Arbeidsomstandighedenwet - I

30 Wachtgeldverplichtingen (voormalig) ambtelijk personeel 86.000

S

31 Wachtgeldverplichtingen huidig ambtelijk personeel 75.000

S

32 Wachtgeld-/pensioenverplichtingen voormalige bestuurders -

S

33 Wet APPA 50.000

I

34 Ontwikkelingen gemeentelijke CAO en kosten bijdrage ABP - S

35 Fiscale werkkostenregeling S

36 Bouwleges 300.000 S

37 Openstaande vorderingen bouwcombinaties 1.050.000 I

38 Grondpositie BMD/WSG 323.000 I

39 Woningbouw contingent p.m. I

Totaal incidenteel 50.000

Totaal structureel 1.693.500

Daar niet alle risico’s tegelijk en in maximale omvang zullen optreden, zijn de risico’s middels

een risico-inschatting gewogen waarna de benodigde weerstandscapaciteit is bepaald.

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico’s

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In

deze paragraaf kan een relatie worden gelegd tussen deze twee componenten om het

weerstandsvermogen van de gemeente te bepalen en daarover een oordeel te vellen.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet

tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het

weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandscapaciteit

Voor Drimmelen leidt dit op dit moment tot een ratio van

• voor resultaatbestemming: 3,49 / 2,19 = 1,60

• na resultaatbestemming (inclusief claims): 3,07 / 2,19 = 1,41

260.000

1.179.750

206.000

1.006.000

1.383.000

639.500

85


Beoordeling weerstandsvermogen

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van

onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is

opgesteld.

A > 2,0 Uitstekend

B 1,4 - 2,0 Ruim voldoende

C 1,0 - 1,4 Voldoende

D 0,8 - 1,0 Matig

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende

F < 0,6 Ruim onvoldoende

Een algemeen aanvaarde normstelling voor de hoogte van het weerstandsvermogen is er niet.

De gemeente Drimmelen streeft na zo min mogelijk risico te lopen en -mits financieel

verantwoord- zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Dit betekent dat een weerstandsvermogen

moet worden nagestreefd dat ten minste voldoende is. Dit betekent een ratio

weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 met als waarderingscijfer C.

De ratio voor en na resultaatbestemming vallen beiden in klasse B. Dit duidt op een

weerstandsvermogen dat ruim voldoende is. De hoogte van de ratio houdt in dat momenteel

geen nadere beheersmaatregelen nodig zijn. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat niet

alle risico’s financieel zijn gekwantificeerd en verdere ontwikkeling van het risicomanagement

kan leiden tot een beter inzicht in de risico’s waardoor de ratio in werkelijkheid lager zal zijn.

86


§ B Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

1. beleid en hoofdlijnen ten aanzien van lokale heffingen;

2. een aanduiding van de lokale lastendruk;

3. de inkomsten;

4. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleid en hoofdlijnen

Deze paragraaf heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden

(retributieve heffingen) als heffingen waarvan de besteding vrij is (ongebonden).

De onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting en de toeristenbelasting hebben het

karakter van een algemeen dekkingsmiddel. Dat wil zeggen dat de opbrengst in principe vrij

aanwendbaar is ter dekking van de algemene gemeentelijke kosten en een belangrijke

inkomstenpost betekent naast de uitkering uit het gemeentefonds. De overige heffingen en

rechten worden geheven om de kosten te verhalen die de gemeente maakt bij realisering en

onderhoud van specifieke voorzieningen of verleende diensten. Hierbij wordt uitgegaan van

100% kostendekking. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden volledig dienen te

worden goedgemaakt in de tarieven. In de begroting is hiervan ook uitgegaan.

Onroerende zaakbelastingen en Wet WOZ

2010 2011 Mutatie in

%

zakelijk recht woningen 0,0855% 0,0913% 6,78

zakelijk recht niet-woningen 0,1432% 0,1518% 6,01

feitelijk gebruik niet-woningen 0,1154% 0,1224% 6,07

Totaal woningen 0,0855% 0,0913% 6,78

Totaal niet-woningen 0,2586% 0,2742% 6,03

Met ingang van het belastingjaar 2007 wordt de waarde van alle onroerende zaken jaarlijks

vastgesteld. De waardepeildatum voor de heffing 2011 was 1-1-2010. De getaxeerde waarden

zijn gerelateerd aan de gerealiseerde verkopen omstreeks de waardepeildatum. Het tarief per

eenheid wordt jaarlijks op basis van de gemiddelde waardeontwikkeling aangepast. Vanaf 2007

worden de werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ en de OZB verricht door de

gemeente Tilburg.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven met betrekking tot de inzameling van huishoudelijke

afvalstoffen en is sinds 2003 gebaseerd op het Diftar principe. Deze heffing wordt binnen de

gemeente Drimmelen aangemerkt als een 100% kostendekkende heffing.

Uit ervaring blijkt dat de 140 ltr. gft-container jaarlijks gemiddeld tien maal ter lediging wordt

aangeboden en de 240 ltr. restfractie elf maal. Hierop zijn onderstaande tarieven gebaseerd:

88

2010 2011 Mutatie in % nominaal

vastrecht tarief € 160,51 € 140,98 -12,17 € 19,53-

- per lediging gft containerinhoud 25 liter € 1,31 € 0,95 -27,48 € 0,36-

- per lediging gft containerinhoud 140 liter € 5,86 € 4,26 -27,30 € 1,60-

- per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh. 40 liter € 2,09 € 1,66 -20,57 € 0,43-

- per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh. 240 liter € 10,05 € 7,99 -20,50 € 2,06-

- per perceel bij verzamelcontainers € 110,78 € 106,87 -3,53 € 3,91-

Inzameling grove huishoudelijke afvalstoffen

- per aanvraag € 15,00 € 15,00 0,00 € -

- per 0,5 m³ € 25,00 € 25,00 0,00 € -

Inzameling grof tuinaanval

- per aanvraag € 40,00 € 40,00 0,00 € -

Aanbieding op de milieustraat

-grove huishoudelijke afvalstoffen per 10 kilogram € 2,10 € 2,10 0,00 € -

- bouw- en sloopafval per 10 kilogram € 2,10 € 2,10 0,00 € -

- schoon puin per 10 kilogram € 0,45 € 0,45 0,00 € -


Rioolheffing

2010 2011 Mutatie in % nominaal

vast tarief € 150,35 € 154,48 2,75 € 4,13

- waterverbruik 0 – 250m³ : per m³ € 0,43 € 0,44 2,33 € 0,01

-waterverbruik 251 - 500m³: € 110,00 + per m³ € 0,30 € 0,31 3,33 € 0,01

-waterverbruik 501 – 1000m³: € 187,50 + per m³ € 0,06 € 0,06 0 € -

-waterverbruik >1000m³: € 217,50 + per m³ € 0,02 € 0,02 0 € -

De inning van de riool- en de afvalstoffenheffing wordt naar tevredenheid verzorgd door Brabant

Water.

Hondenbelasting

Het beleid is dat de kosten van hondenoverlastbestrijding en van invordering van

hondenbelasting geheel gedekt kunnen worden uit de opbrengst hondenbelasting.

2010 2011 Mutatie in % Nominaal

Belasting per hond € 73,32 € 75,36 2,78 € 2,04

Belasting per kennel € 265,56 € 272,88 2,76 € 7,32

Toeristenbelasting

Met ingang van 2006 wordt watertoeristenbelasting en landtoeristenbelasting geheven. Het

tarief watertoeristenbelasting bedraagt per persoon per etmaal € 1,00. Het tarief landtoeristenbelasting

is vastgesteld op € 1,00 per persoon per overnachting. Het tarief wordt uitsluitend

berekend op verblijf van niet-ingezetenen van de gemeente.

Met dagtekening 31 oktober 2011 zijn de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2011

opgelegd. Medio december 2011 zijn de aangiftebiljetten over 2011 verzonden. Naar

verwachting kunnen medio maart 2012 de definitieve aanslagen 2011 worden opgelegd.

Begraafrechten

Begraafrechten zijn rechten die in rekening gebracht worden voor het begraven van stoffelijke

overschotten, het bijzetten van urnen en het onderhoud van graven op de gemeentelijke

begraafplaatsen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Verordening lijkbezorgingrechten

Drimmelen.

Leges omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Door de

invoering van de Wabo zijn 25 vergunningen samengevoegd in één omgevingsvergunning en

worden meer bouwwerken vergunningsvrij. Daarnaast is sprake van één loket, één aanvraagformulier,

één bevoegd gezag en één procedure. De komst van de Wabo heeft als effect dat

meer bouwwerken vergunningvrij worden en dat heeft zijn effect op de inkomsten bouwleges.

Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen etc.)

Secretarieleges worden in rekening gebracht voor de verstrekking van o.a. reisdocumenten,

rijbewijzen, uittreksels uit de GBA en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag,

huwelijksvoltrekkingen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Legesverordening.

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde

gemeentegrond wordt precariobelasting geheven. De belasting wordt opgelegd ingevolge de

verordening Precariobelasting.

Havengelden

In de gemeente kan gebruik gemaakt worden van drie ligplaatsvoorzieningen, te

weten die in de kern Terheijden, Drimmelen en in de kern Lage Zwaluwe. Havengeld wordt

opgelegd ingevolge de verordening havengelden.

Marktgeld

De gemeente heeft een drietal weekmarkten op drie verschillende locaties: het Dorpsplein te

Terheijden, de Marktstraat te Made en de Nieuwstraat te Lage Zwaluwe.

Voor het innemen van een standplaats op de aangewezen plaatsen wordt marktgeld geheven

op grond van de Verordening Marktgelden.

89


Lokale lastendruk

De gemiddelde lastendruk per huishouding kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Belastingsoort lastendruk lastendruk mutatie in% nominaal

2010 2011

Onroerende zaakbelastingen € 234,44 € 239,11 1,99 € 4,67

Rioolrechten (gemiddeld) € 196,79 € 202,00 2,65 € 5,21

Afvalstoffenheffing (gemiddeld)* € 329,66 € 271,47 -17,65 € 58,19-

Milieustraat (gemiddeld) € 21,24 € 21,24 0 € -

Totaal gemiddeld per huishouden € 782,13 € 733,82 -6,18 € 48,31-

* O.b.v. lediging 10 maal 140 ltr gft-container en 11 maal 240 ltr. restfractie

Bij de berekening van de lastendruk is de waarde van een woning voor de onroerende

zaakbelastingen 2010 gesteld op € 274.200 en voor 2011 op € 261.900 (de gemiddelde

waardeontwikkeling tussen deze jaren was - 4,5%). Daarnaast zijn de riool- en de

afvalstoffenheffing gebaseerd op een gemiddeld tarief voor een huishouden in onze gemeente,

op basis van het aantal huishoudens en de inkomsten.

De inkomsten

Soort belasting of heffing Begroting 2011 Verdeling Jaarrekening 2011 Verdeling

(incl. wijzigingen) (excl. voorgaandejaren)

(in €) (in %) (in €)

(in %)

OZB gebruiker niet woning 480.869 462.510

OZB eigenaar niet-woning 2.603.711 2.596.189

OZB eigenaar woning 754.003 713.997

3.838.583 36% 3.772.696 36%

Afvalstoffenheffing 2.949.441 28% 2.833.622 27%

Rioolheffing 2.415.845 23% 2.336.965 22%

Hondenbelasting 162.178 2% 163.055 2%

Toeristenbelasting 105.000 1% 144.032 1%

Begraafrechten 176.020 2% 124.739 1%

Leges omgevingsvergunning 346.227 3% 358.721 3%

Overige leges 1.750 0% 3.272 0%

Secretarieleges burgerlijke stand 36.927

36.632

Secretarieleges bevolkingsregister 331.924

352.545

Secretarieleges rijbewijzen 166.534

154.036

Secretarieleges naturalisatie 3.500

6.005

Overige secretarieleges 29.311

32.406

568.196 5% 581.624 6%

Precariobelasting 10.397 0% 10.865 0%

Inkomsten havens (liggelden, huur, pacht etc.) 101.869 1% 105.037 1%

Marktgelden 14.229 0% 14.229 0%

Totaal 10.689.733 100% 10.448.856 100%

Voor een nadere verklaring van bovenstaande inkomsten wordt verwezen naar de betreffende

programma’s.

Kwijtschelding

Als een belastingplichtige niet beschikt over vermogen en/of voldoende betalingscapaciteit kan

geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van de opgelegde belastingen worden verleend. In de

gemeente Drimmelen kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de onroerende

zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeente volgt hierbij de landelijk te

hanteren normen voor vermogen en inkomen.

Over 2011 hebben 157 (2010; 139) personen kwijtschelding aangevraagd. Hiervan zijn 136

(2010; 103) aanvragen toegewezen en 21 (2010; 36) geheel of gedeeltelijk afgewezen. Voor

automatische verlening van kwijtschelding kwamen in 2011 51 (2010; 36) personen in

aanmerking.

90


Het totaal bedrag dat is kwijtgescholden over 2011 bedraagt ca. € 71.000 en is als volgt

onderverdeeld over de belastingen:

Soort belasting of heffing 2010 2011

Onroerende zaakbelastingen 920 291

Rioolheffing 19.502 28.681

Afvalstoffenheffingen 34.923 42.054

Totaal kwijtschelding 55.345 71.027

De bedragen die worden kwijtgescholden voor rioolheffing en afvalstoffenheffing worden in de

tariefstelling meegenomen. Dit betekent uiteindelijk dat het bedrag aan verleende kwijtschelding

voor rioolheffing en afvalstoffenheffing door de overige belastingbetalers moet worden

opgebracht.

Eventuele kwijtschelding van onroerende zaakbelasting komt voor rekening van de gemeente.

Omdat het gebruikersdeel van deze belasting is afgeschaft en voor het eigenarendeel de

vermogenstoets doorgaans negatief uitvalt, is de aanspraak op kwijtschelding van onroerende

zaakbelasting beperkt van omvang.

Sinds 2010 wordt gebruik gemaakt van de diensten van het inlichtingenbureau van het

Ministerie van Sociale zaken. Op grond van de resultaten van dit inlichtingenbureau wordt

kwijtschelding verleend aan personen die in het verleden een aanvrage kwijtschelding hebben

ingediend en toestemming hebben gegeven voor deelneming aan de toets door het

Inlichtingenbureau, zonder dat daarvoor een volledig formulier met bewijsstukken moest worden

overlegd.

91


§ C Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Drimmelen beheert ca. 385 ha aan openbare ruimte. Elke burger, inwoner,

bezoeker en werknemer in de gemeente Drimmelen maakt gebruik van deze openbare ruimte

voor vele diverse activiteiten zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn veel

kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, civieltechnische kunstwerken, groen, straatmeubilair,

verkeersmaatregelen, verlichting en gebouwen.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn van invloed op de kwaliteit

van het voorzieningenniveau, maar daarmee ook op de jaarlijkse lasten.

Hieronder wordt voor de belangrijkste kapitaalgoederen een toelichting gegeven op het

bestaande beleid en de ontwikkelingen in het jaar 2011.

Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de volgende gemeentelijke

beleidsnota’s:

• Beheerbeleid wegen Drimmelen 2006-2010 (in 2011 geactualiseerd)

• Operationele planning wegen

• Beleidsplan Verkeer en Vervoer (2006)

• GVVP 1 (2000)

• Groenbeleidsplan 2005-2015; Kwaliteit in beeld

• Groenstructuurplannen gemeente Drimmelen

• Landschapsbeleidplan (kern Made en Drimmelen)

• Groenonderhoudsplannen

• Gebouwenbeheerplan 2003-2005

• Integraal Huisvestingsplan 2007-2011

• Sportnota gemeente Drimmelen 2006 – 2010

• Groot onderhoud buitensportaccommodaties 2008-2011

• Waterbeleidsplan (waarin opgenomen het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2007

t/m 2010) (in 2011 geactualiseerd)

Bij inrichting, onderhoud en beheer moet verder rekening gehouden worden met de volgende

wetgeving:

• De Wegenwet van 1930

• De Wegenverkeerswet van 1994

• Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

• Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

• Wet geluidshinder

• Bouwstoffenbesluit

• Wet milieubeheer

• Waterschapskeur

• Reglement op de watergangen Noord Brabant

• Wet telecomvoorzieningen

• Wet energiedistributie artikel 16

• Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen van 1997

In 2011 is opnieuw gewerkt, waar mogelijk, met een integrale aanpak bij de voorbereiding en

uitvoering van het onderhoud van de diverse kapitaalgoederen. Zo zijn bij rioolvervangingen en

renovaties van straten, tevens de openbare verlichting, het openbaar groen en verkeersmaatregelen

in de plannen geïntegreerd. Tevens zijn belanghebbenden betrokken bij het

uitwerken van de plannen.

In 2011 zijn een Waterbeleidsplan inclusief verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2012 t/m

2016 vastgesteld en een nieuw Beleidsplan Wegenbeheer (looptijd tot eveneens 2016).

Het Bomenbeleidsplan en Beleidsplan Openbare verlichting zijn in de loop van 2009

vastgesteld.

Voor Openbare verlichting is (getemporiseerd) budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering

van structureel onderhoud en vervanging. Momenteel betekent dit dat Openbare Verlichting ook

onderdeel vormt van de integrale projecten.

Naar aanleiding van het Bomenbeleidsplan is per 2010 budget beschikbaar gesteld voor het in

drie jaar tijd opheffen van de onderhoudsachterstand in het areaal bomen.

Voor Civieltechnische kunstwerken geldt dat duidelijk in beeld is gebracht wat het benodigde

budget is om ook op een adequate wijze structureel uitvoering te geven aan het onderhoud en

vervanging. Hierbij geldt echter dat het budget hiervoor nog niet beschikbaar was in 2011.

Vanaf 2012 en verder is een (beperkt) budget hiervoor beschikbaar gesteld.

92


Totaaloverzicht Kapitaalgoederen

Prg. Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

3. Riolering € 388.934 € 0 € 388.934 € 560.130 € 171.196-

3. Wegen € 1.115.747 € 33.900- € 1.081.847 € 1.062.713 € 19.134

3. Openbare verlichting € 618.800 € 0 € 618.800 € 617.185 € 1.615

3. Civiele kunstwerken € 5.678 € 0 € 5.678 € 12.975 € 7.297-

3. Openbaar Groen € 951.802 € 91.098 € 1.042.900 € 967.944 € 74.956

3. Speelvoorzieningen € 63.826 € 20.000 € 83.826 € 64.705 € 19.121

3./4. Verkeer en vervoer € 144.224 € 47.450 € 191.674 € 138.340 € 53.334

5. Havens € 89.060 € 1.576 € 90.636 € 75.738 € 14.898

10. Buitensportaccommodaties € 250.585 € 70.615 € 321.200 € 327.625 € 6.426-

10. Kunst in de openbare ruimte € 5.088 € 0 € 5.088 € 5.088 € 0

Div. Gebouwenbeheer € 970.242 € 0 € 970.242 € 977.676 € 7.434-

Totaal Exploitatie € 4.603.986 € 196.839 € 4.800.825 € 4.810.120 € 9.295-

Prg. Voorzieningen Stand Vermeerde- Totaal Uitgaven Saldo

(rek. 2010) 2011 2011 2011 31.12.2011

3. Wegen € 1.004.172 € 974.105 € 1.978.277 € 1.433.225 € 545.052

3. Openbare verlichting € 249.470 € 469.050 € 718.520 € 306.415 € 412.104

3. Civiele kunstwerken € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3. Speelvoorzieningen € 36.219 € 37.363 € 73.582 € 19.534 € 54.049

5. Havens (baggeren) € 700.436 € 69.228 € 769.664 € 13.299 € 756.365

10. Buitensportaccommodaties € 661.499 € 187.993- € 473.506 € 150.561 € 322.946

10. Kunst in de openbare ruimte € 73.000 € 5.088 € 78.088 € 6.146 € 71.942

Div. Gebouwenbeheer € 1.356.772 € 977.676 € 2.334.448 € 827.452 € 1.506.996

Totaal Voorzieningen € 4.081.568 € 2.344.517 € 6.426.085 € 2.756.631 € 3.669.454

Prg. Lopende investeringen Krediet-

raming

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

3. Riolering € 4.097.486 € 358.000 € 4.455.486 € 652.949 € 3.802.536

6. Onderwijshuisvesting € 7.502.682 € 242.000- € 7.260.682 € 4.845.744 € 2.414.938

10. Buitensportaccommodaties € 365.800 € 100.200 € 466.000 € 0 € 466.000

Div. Gebouwenbeheer € 525.000 € 40.000 € 565.000 € 389.610 € 175.390

Totaal Lopende investeringen € 12.490.968 € 256.200 € 12.747.168 € 5.888.304 € 6.858.864

Prg. Af te sluiten investeringen Krediet-

raming

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

3. Riolering € 2.466.685 € 900.352- € 1.566.333 € 1.476.819 € 89.514

6. Onderwijshuisvesting € 1.537.300 € 15.000 € 1.552.300 € 1.554.614 € 2.314-

Div. Gebouwenbeheer € 28.709 € 28.709- € 0 € 0 € 0

Totaal Af te sluiten investeringen € 4.032.694 € 914.061- € 3.118.633 € 3.031.433 € 87.201

Integrale projecten

Bij de uitvoering van het onderhoud wordt zoveel mogelijk getracht om werkzaamheden

integraal uit te voeren (riolering, wegen, groen, openbare verlichting en verkeer). Tevens

worden de projecten waar nodig / mogelijk in samenspraak met de bewoners voorbereid.

Het project afkoppelen en herinrichten Vierhoven / Kalkvliet is eind april 2011 opgeleverd.

Aansluitend op dit project zijn de werkzaamheden in het project rioolvervanging en reconstructie

Ravendal en Hoekbeemden in Terheijden in volle gang. De verwachting is dat het project medio

april 2012 gereed zal zijn.

De projecten rioolvervanging Groenendijk en Afkoppelen riolering Oudlandstraat in Lage

Zwaluwe worden momenteel voorbereid. Vanwege de benodigde tijd die de nutsbedrijven nodig

hadden om hun werkzaamheden voor te bereiden was het niet mogelijk om hier in 2011 te

straten. De verwachting is dat we medio april / mei met de werkzaamheden zullen beginnen.

Voor wat betreft de Grijze wijk is in september 2011 het hertenkamp voltooid en overgedragen

aan de bewoners. Hiermee is het project in z’n geheel afgerond.

De voorbereidingen voor het project rioolvervanging en herstraten Wagenstraat zijn nagenoeg

afgerond. Hier kan begonnen worden zodra Brabant Water zijn leiding heeft vervangen. De

verwachting is dat in april 2012 wordt gestart.

De start van de voorbereiding van de Ds. Jamesstraat e.o. in Lage Zwaluwe stond voor eind

2011, aansluitend aan de projecten Groenendijk en Oudlandstraat gepland. Met het opschuiven

van deze twee projecten is ook de start van de voorbereiding van Ds. Jamesstraat verschoven

naar 2012. Gezien de te verwachten voorbereidingstijd zal dit project pas in 2013 worden

uitgevoerd.

93


Wegen

Beleidskader en beleidsuitgangspunten

Het beleidskader met betrekking tot Wegen was vastgelegd in de nota Beheerbeleid wegen

Drimmelen 2006-2010. Er is in 2011 een nieuw beleidsplan door de Raad vastgesteld. De

operationele planning wegen is opgenomen in de jaarplanning Openbare Werken.

Het uitgangspunt blijft handhaving van het huidige onderhoudsniveau voor zowel de wegen als

de daarbij behorende onderdelen van de openbare ruimte. De voorziening wegenonderhoud is

op dit niveau gebaseerd. Planning van maatregelen vind plaats in combinatie met de

maatregelen riolering.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Regulier onderhoud (*) € 141.642 € 33.900- € 107.742 € 88.608 € 19.134

Storting in voorz. groot onderh. wegen: asfalt € 274.284 € 0 € 274.284 € 274.284 € 0

Storting in voorz. groot onderh. wegen: elementen € 699.821 € 0 € 699.821 € 699.821 € 0

Totaal storting in voorz. groot onderhoud wegen € 974.105 € 0 € 974.105 € 974.105 € 0

Totaal exploitatie € 1.115.747 € 33.900- € 1.081.847 € 1.062.713 € 19.134

(*) Betreft 'Klein' onderhoud van asfalt, elementen, semi-verhard en betonverhardingen en herprofileren bermen.

Voorziening Stand Vermeerde- Totaal Uitgaven Saldo

01.01.2011 ring

rekening voorziening

(rek. 2010) 2011 2011 2011 31.12.2011

964400 Voorziening groot onderhoud wegen € 1.004.172 € 974.105 € 1.978.277 € 1.433.225 € 545.052

Realisatie t.o.v. planning

In het kader van elementenverhardingen zijn de Kievitstraat en Brugdam herstraat.

De reconstructie van de Molenstraat is voorbereid, gestart en inmiddels afgerond.

Daarnaast is kleinschaliger gepland onderhoud uitgevoerd aan diverse wegvakonderdelen.

Het onderhoud van de asfaltverhardingen bestond dit jaar uit het asfalteren van het voetpad

Markdijk, het onderhoudsbestek asfalt en een slijtlagenbestek asfalt (waarvan een gedeelte

doorloopt tot in 2012). In verband met de aanwezige winterschade is de asfaltdeklaag van de

Adel- en Blockmekerstraat vervangen. De projecten Wagenstraat en Groenendijk zijn

voorbereid en wachten op uit te voeren werkzaamheden door Brabant Water.

Zie verder de integrale projecten.

Openbare verlichting

Beleidskader en beleidsuitgangspunten

Het beleidskader met betrekking tot Openbare verlichting is vastgelegd in de nota Beleidsplan

Openbare Verlichting, Duurzaam en herkenbaar 2009-2013.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Regulier onderhoud (incl. schades) € 149.750 € 0 € 149.750 € 148.135 € 1.615

Storting in de voorziening ond. Openbare verlichting € 469.050 € 0 € 469.050 € 469.050 € 0

Totaal exploitatie € 618.800 € 0 € 618.800 € 617.185 € 1.615

Voorziening Stand Vermeerde- Totaal Uitgaven Saldo

01.01.2011 ring

rekening voorziening

(rek. 2010) 2011 2011 2011 31.12.2011

964032 Voorziening onderhoud openbare verlichting € 249.470 € 469.050 € 718.520 € 306.415 € 412.104

Realisatie t.o.v. planning

In 2011 is het ingezette beleid voor wat betreft Openbare verlichting gecontinueerd: bij

vervanging wit licht in de bebouwde kom, het toepassen van energiezuinige armaturen (dimmen

of led) en het komen tot een gelijkmatige lichtverdeling door het uitfaseren van de avond-

/nachtschakeling. Er zijn div. projecten uitgevoerd in het kader van maatregelen n.a.v.

groepsremplace (Bredaseweg, Hoofdstraat, Bergen, Zeggelaan).

Tevens zijn vervangingsprojecten uitgevoerd (Stuivezandsestraat, Heidehof, Valkenhof,

Ganzenhof, Duivenhof, Ameroever, Tuinbouwweg, Sluizeweg en kassengebied). Tevens zijn

vervangingen uitgevoerd bij integrale projecten (Kalkvliet,/Vierhoven, Hoekbeemden/Ravendal

en Molenstraat).

94


Hoewel de verbruiksgegevens nog niet volledig bekend zijn over 2011 blijkt dat, ondanks de

areaalvergroting (uitbreidingswijken), het energieverbruik zowel relatief als absoluut is

afgenomen.

Civiele kunstwerken

Het beleidskader met betrekking tot Civiele kunstwerken is vastgelegd in de nota’s:

• Beheerplan civiele kunstwerken en havens

• Raadsvoorstel 18 mei 2009

Beleidsuitgangspunten

• De civiele kunstwerken die bij de gemeente in eigendom zijn worden 2 jaarlijks

geïnspecteerd

• Onderhoud aan de kunstwerken vindt plaats op prioriteit “veilig” [ Als de kans op

persoonlijk letsel voor mens en dier de grens van wat nog aanvaardbaar wordt

beschouwd wordt overschreden]

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Regulier onderhoud € 5.678 € 0 € 5.678 € 12.975 € 7.297-

Storting in voorziening Civiele kunstwerken (*) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal exploitatie € 5.678 € 0 € 5.678 € 12.975 € 7.297-

(*) geen voorziening aanwezig, zie ook paragraaf A. Weerstandsvermogen - onderdeel Risico's.

Realisatie t.o.v. planning

Om de civiele kunstwerken op het onderhoudsniveau "veilig" te onderhouden is conform het

beheerprogramma een bedrag van € 63.000,- per jaar nodig.

In 2011 was echter nog geen voorziening beschikbaar voor uitvoering van het programma.

Daardoor zijn op ad- hoc basis aan diverse kunstwerken alleen noodzakelijke werkzaamheden

uitgevoerd. Deze hebben geleid tot de hierboven aangegeven overschrijding.

In het kader van nieuw beleid is besloten om vanaf 2012 en veder een beperkt extra budget

beschikbaar te stellen voor uitvoering van onderhoud.

Verkeer en vervoer

Straat- en haltemeubilair

Het beleidskader met betrekking tot straat- en haltemeubilair wordt vastgelegd in de nota:

• Beleidsplan straatmeubilair (2012)

Aangezien de beleidsnota nog niet is vastgesteld, kunnen er formeel nog geen

beleidsuitgangspunten worden benoemd. Voor onderhoud van straatmeubilair zijn beperkte

middelen voorhanden. Binnen de wijkteams van de afdeling Openbare Werken worden de

objecten onderhouden. Vanwege het ontbreken van een beleidskader voor straatmeubilair

wordt nu ad hoc gewerkt. Het te maken ‘Beleidsplan Straatmeubilair’ staat voor 2012 op de

planning. In 2005 heeft reeds een heroverweging plaatsgevonden van noodzakelijk

straatmeubilair. Wat weg kon, is toen zoveel mogelijk weggehaald. Na vaststelling van het

Beleidsplan Straatmeubilair zal wederom bekeken worden of straatmeubilair verwijderd kan

worden, e.e.a. conform de besluitvorming bij de KTD.

Sinds 2008 is op diverse plekken in de gemeente gestart met het toegankelijk maken van de

bushaltes voor minder validen. Het betrof toen de eerste veertien haltes. Deze haltes zijn

volledig betaald uit het OV-investeringsfonds, een fonds dat gevuld is door gelden vanuit de

Deeltaxi.

Bebording en markering

Het beleidskader met betrekking tot bebording en markering wordt vastgelegd in de nota:

• Saneringsplan bebording (2012)

Aangezien de beleidsnota nog niet is vastgesteld, kunnen er formeel nog geen

beleidsuitgangspunten worden benoemd. Wel ligt veel op het gebied van bebording en

markering vast vanuit de Wegenverkeerswet.

95


Middels een goede bebording en markering dient het juiste gedrag bij de verkeersdeelnemer

teweeg te worden gebracht. Een veilig, vlot en correct gebruik van het wegennet van de

gemeente is daarbij het uitgangspunt.

Een meerjarenplanning voor het onderhoud van bebording is er nog niet. Hierdoor is veelal op

ad hoc basis gewerkt hetgeen de kwaliteit van zowel het onderhoud als het beheer niet ten

goede is gekomen.

Qua markering is in 2007 gestart met het project ‘Toepassen Essentiële Herkenbaarheidskenmerken’.

Hierbij gaat het om het toepassen van eenduidige markering op dezelfde typen

wegen. Het aanbrengen van deze nieuwe markering wordt veelal gecombineerd met

onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt.

Verkeersregelinstallatie (VRI)

Met betrekking tot de verkeersregelinstallaties is geen beleidskader vastgesteld of in de maak.

Hierdoor ontbreken tevens de beleidsuitgangspunten.

De gemeente heeft 2 VRI’s in beheer: één in Drimmelen bij de Batterij en één in Made, op de

kruising Adelstraat – Godfried Schalckenstraat – Nieuwstraat - Marktstraat. De enige

werkzaamheden voor dit onderwerp bestaan uit het onderhoud bij storingen en het

voorbereiden van besluitvorming bij vervanging van de installatie. Beleidsmatige

werkzaamheden zijn er vrijwel niet.

Bewegwijzering

Het beleidskader met betrekking tot bewegwijzering is vastgelegd in de nota:

• Beleidsrichtlijn ‘Bewegwijzering van objecten’ uit 2007

Beleidsuitgangspunten

• Objecten met vooral plaatselijke bezoekers krijgen geen verwijzing;

• Commerciële objecten dienen hun eigen verwijzing te bekostigen;

• De objectbewegwijzering ziet er in de hele gemeente hetzelfde uit (wit bord met zwarte

letters en een blauwe omlijsting).

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Kleine reconstructies wegen i.k.v. verkeersveiligheid € 26.904 € 24.000 € 50.904 € 59.994 € 9.090-

Uitbreiding parkeerplaatsen (*) € 19.070 € 1.000 € 20.070 € 21.143 € 1.073-

Regulier onderhoud: bebording (incl. schades) € 48.757 € 21.000 € 69.757 € 9.363 € 60.394

Regulier onderhoud: markering / belijningen € 27.000 € 0 € 27.000 € 24.543 € 2.457

Regulier onderhoud: verkeersregelinstallaties € 2.358 € 0 € 2.358 € 1.874 € 484

Regulier onderhoud: straatmeubilair (incl. schades) € 15.000 € 3.000- € 12.000 € 11.570 € 430

Regulier onderhoud: bewegwijzering € 5.135 € 4.450 € 9.585 € 9.852 € 267-

Totaal exploitatie € 144.224 € 47.450 € 191.674 € 138.340 € 53.334

(*) Jaarlijkse onttrekking € 15.000 t.l.v. reserve Bovenwijkse Voorzieningen (Grondbedrijf) t/m 2012 - besluit kadernota.

Realisatie t.o.v. planning

Straat- en haltemeubilair

In 2011 zijn wederom 19 haltes tegelijk toegankelijk gemaakt. Deze werkzaamheden zijn deels

bekostigd uit een subsidie van de provincie, deels vanuit de opbrengsten van de Deeltaxi. Van

de Deeltaxi is een voorschot ontvangen. De eindafrekening is reeds bij de provincie ingediend,

maar is nog niet uitgekeerd. Bij de Deeltaxi / KCV moet de eindafrekening nog worden

ingediend. Momenteel zijn wij in afwachting van de resultaten van de accountantscontrole.

Bebording en markering

Momenteel wordt, op basis van de resultaten van een eerder uitgevoerde inspectie, een

saneringsplan verkeersborden opgesteld. Aan de hand daarvan zullen zo veel mogelijk

verkeersborden worden verwijderd, conform de besluitvorming bij de kerntakendiscussie.

Vervolgens zal bekeken worden welke borden vervangen dienen te worden. Dus, eerst

verminderen van het aantal borden, dan de overgebleven borden op orde brengen.

Verkeersregelinstallatie (VRI)

In 2011 is de verkeersregelinstallatie in Drimmelen onherstelbaar beschadigd geraakt.

Inmiddels is de installatie vervangen door een nieuwe. Gelijktijdig zijn de lantaarns vervangen

door LED-lantaarns.

Ook de installatie in Made is aan vervanging toe. Er is een ontwerp gemaakt voor herinrichting

van het kruispunt, waarbij de verkeerslichten achterwege blijven. Dit ontwerp is ingediend voor

subsidie. Echter, de subsidie is afgewezen omdat het ontwerp nog niet ter inspraak is geweest.

Dit zal in 2012 alsnog gebeuren, waarna het opnieuw wordt ingediend voor subsidie.

96


Bewegwijzering

Voor het onderwerp objectbewegwijzering is eind 2010, begin 2011 een bewegwijzeringsplan

opgesteld. De uitvoering daarvan is inmiddels in volle gang. Daarbij zijn alle oude palen en

borden vervangen door blauwe palen, met witte borden met blauwe omlijsting.

Riolering en stedelijk water

Beleidskader en beleidsuitgangspunten

Het beleidskader riolering en stedelijk water ligt vast in het recent (3 november 2011)

vastgesteld waterbeleidsplan met hierin opgenomen het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

2012 – 2016.

Aan het waterbeleidsplan liggen een 4-tal onderzoeksrapporten ten grondslag:

• Waterkwaliteitspoor gemeente Drimmelen –uitvoering ecoscans 19 maart 2010

• Masterplan afkoppelen Drimmelen 26 maart 2010

• Baggerbeheersplan stedelijk gebied gemeente Drimmelen 2010 – 2016 6 april 2010

• Stedelijke wateropgave – inventarisatie knelpunten watersysteem 30 maart 2010

Beleidsuitgangspunten

• Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater;

• Doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater;

• Voorkomen dat grondwater de bestemming van een gebied structureel nadelig

beïnvloedt;

• Effectieve integrale planvorming;

• Effectief intern en extern communiceren;

• Voortgangsbewaking.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Regulier onderhoud vrij verval riolering € 174.377 € 0 € 174.377 € 348.140 € 173.763-

Regulier onderhoud drukriolering € 160.503 € 0 € 160.503 € 163.102 € 2.599-

Rioolontstoppingen € 54.054 € 0 € 54.054 € 48.888 € 5.166

Totaal exploitatie € 388.934 € 0 € 388.934 € 560.130 € 171.196-

Lopende investeringen Krediet-

raming

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 € 718.487 € 0 € 718.487 € 264.725 € 453.762

Rioolvervanging Groenendijk € 600.000 € 358.000 € 958.000 € 18.156 € 939.844

Rioolvervanging Hoekbeemden € 220.000 € 0 € 220.000 € 48.902 € 171.098

Rioolvervanging Oudlandstraat € 250.000 € 0 € 250.000 € 14.756 € 235.244

Rioolvervanging Wagenstraat € 181.000 € 0 € 181.000 € 0 € 181.000

Rioolvervanging Ds Jamesstraat eo € 114.000 € 0 € 114.000 € 0 € 114.000

Project Stuivezand € 868.000 € 0 € 868.000 € 16.275 € 851.725

Gemalen (bouwkundig / mechanisch / elektr.) € 545.998 € 0 € 545.998 € 290.134 € 255.864

Vervanging telemetrie € 500.000 € 0 € 500.000 € 0 € 500.000

Deelname grondwatermeetnet € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 50.000

Plaatsen terugslagkleppen € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 50.000

Totaal Investeringen € 4.097.486 € 358.000 € 4.455.486 € 652.949 € 3.802.536

Af te sluiten investeringen Krediet-

raming

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 € 918.487 € 175.000- € 743.487 € 699.130 € 44.358

Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2011 € 555.798 € 555.798- € 0 € 0 € 0

Rioolvervanging Grijze Wijk Hooge Zwaluwe € 615.000 € 38.000- € 577.000 € 532.038 € 44.962

Gemaal Brugdam € 12.891 € 0 € 12.891 € 12.279 € 612

Gemaal Zeggelaan (bouwkundige aanpassing) € 55.462 € 55.462- € 0 € 0 € 0

Aanpassing overstort Hofstad / Aanvullende € 277.955 € 45.000- € 232.955 € 233.372 € 417maatregelen

stelsels Terheijden / Wagenberg

Persleiding zwembad Made € 31.092 € 31.092- € 0 € 0 € 0

Totaal Af te sluiten investeringen € 2.466.685 € 900.352- € 1.566.333 € 1.476.819 € 89.514

Opmerking: de voordelen (lagere kapitaallasten) van de af te sluiten kredieten zullen bij de

tweede bestuursrapportage 2012 en bij de begrotingsopstelling 2013 worden verwerkt. Conform

vastgesteld beleid komt dit ten gunste van de egalisatiereserve Riolering.

97


Realisatie t.o.v. planning

Vrij verval riolering

Onderhoud

Door het noemen van projecten was het niet mogelijk reparaties die uitgevoerd zijn aan de

instekende inlaten in het Liesveld te Terheijden te boeken op het krediet dit omdat reparaties

niet gekapitaliseerd mogen worden. Hierdoor is op onderhoud een overschrijding ontstaan van

€ 27.000. Voor de toekomst is hiervoor een post opgenomen in de begroting. Daarnaast is er

een € 15.000 overschrijding te verklaren doordat er 14 putkoppen in de Dorpsstraat te

Wagenberg vervangen dienden te worden i.v.m. rammelen en beschadiging (verkeersveiligheid)

en omdat er een spindel is geplaatst in het stelsel van Terheijden om

oppervlaktewater inloop te voorkomen.

Er is in 2011 € 48.000 meer uitgegeven op onderhoud riolering. Dit is deels te wijten aan een

toename van wortelingroei met tijdrovende reparaties als gevolg en deels aan de meer

regisserende rol van de buitendienst waardoor voor meer onderhoudswerkzaamheden vaker

aannemers dienen te worden ingeschakeld.

IBA’s

Tijdens het onderhoud van de iba’s in de gemeente is gebleken dat door de (mechanischelectrische)

toestand van 61 iba’s het niet onwaarschijnlijk was dat deze de emissie-eisen,

zoals gesteld in de waterwet, overschreden. Naar aanleiding van deze constatering heeft een

verbeterronde plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een tekort van € 17.000 op het budget

van de iba’s.

Watergangen

Met de inwerkingtreding van de waterwet is het mogelijk het onderhoud van de bermen langs

watergangen met een rioolfunctie toe te rekenen aan de rioolheffing. Hiervan is in 2011 voor het

eerst gebruik gemaakt. Dit resulteert in een overschrijding van het budget van € 56.000.

Voor de toekomst is in de exploitatie voor 2012 een onderscheid gemaakt in watergangen,

stedelijk water en waterpartijen om dit beter te sturen.

Inspectie

In 2011 was er minder behoefte aan inspectie van de riolering (ca. € 8.300).

Reiniging kolken

Als gevolg van het (te) laat factureren van de aannemer is er in 2011 een ronde kolken reinigen

extra betaald met als gevolg een overschrijding van ca. € 13.700. Echter hierdoor is er in 2010

een ronde minder gefactureerd (budgettair neutraal; wordt verrekend middels de egalisatiereserve

Riolering.

Drukriolering

Elektriciteitsverbruik

Door het goedkoop inkopen van energie heeft dit geleid tot een onderschrijding van ca.

€ 11.000 op de elektriciteitsrekening van de drukgemalen.

Onderhoud / inspectie

Tijdens het onderhoud aan de mini-gemalen (244 stuks) en hoofdgemalen en

bergbezinkbassins (42 stuks) zijn er een tiental grotere reparaties uitgevoerd om de gemalen

operationeel te hebben en te houden. Te denken valt aan pompvervangingen,

niveauregelingen, leidingwerk en balkeerkleppen. Per saldo een overschrijding van ca. € 6.200.

Rioolontstoppingen

Tijdens de aanbesteding is voor het ontstoppen van de riolering een andere methodiek gekozen

waarbij een ontstopping wordt behandeld als een standaard werk. Deze andere manier van

werken heeft geresulteerd in een besparing van € 5.000.

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen

Naast de reguliere exploitatielasten valt op te merken dat door de onderuitputting als gevolg van

vertraagde uitvoering van de vervangingsinvesteringen de kapitaallasten werkelijk in 2011 met

ca. € 76.300 lager uitvallen. Zie toelichtingen hieronder.

98


Lopende investeringen

Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006

Op het krediet zijn de rioolwerkzaamheden geboekt van de Onderstraat in Hooge Zwaluwe. Dit

project is inmiddels afgerond. Op basis van beoordeling inspectie 2011 wordt het restant

ingezet ten behoeve van de rioolwerkzaamheden aan de Pieter Jacobstraat te Made. Verwacht

wordt dat er een bedrag hiervoor benodigd is van ca. € 192.800 waarvan ten behoeve van de

riolering € 125.750. Daarnaast wordt de Merelhof in Made gereconstrueerd. De maatregelen

aan de riolering zijn afhankelijk van de uit te voeren inspectie. Vooralsnog is de verwachting dat

er minimaal wordt afgekoppeld en er diverse reparaties worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat

er een bedrag hiervoor benodigd is van circa € 370.000 waarvan ten behoeve van de riolering €

241.000.

Rioolvervanging Groenendijk

Dit betreft het vervangen van het hoofdriool. Door de aanwezigheid van oppervlakte water wordt

op enkele plaatsen afgekoppeld. (daar waar regenwater tegen de gevels van de huizen blijft

staat). De rioolvervanging behelst ca. 1.800 meter. De voorbereiding is gestart in 2011 en de

uitvoering zal plaatsvinden in 2012. Een en ander is afhankelijk van de watermaatschappij

Brabant Water die op voorhand leidingen dient te vervangen en de woningen dient te voorzien

van een deugdelijke aarding van de elektrische installatie. Dit is ook de aanleiding dat pas met

de start in het tweede kwartaal 2012 kan worden begonnen.

Rioolvervanging Hoekbeemden

Dit is een afkoppelproject waarbij het rioolstelsel aansluit op Vierhoven / Kalkvliet. De

afkoppeling lost de bestaande waterproblemen op in de wijk. De lengte van het te vervangen

riool is ca. 330 meter. De werkzaamheden zijn gestart in 2011 en lopen qua uitvoering één á

twee maanden door in het jaar 2012. Momenteel betreft het uitgevoerde deel circa 30%.

Rioolvervanging Oudlandstraat

Omdat er direct oppervlaktewater in de nabijheid is wordt hier afgekoppeld om het gehele

stelsel in Lage Zwaluwe te ontlasten (minder overstorten en gemalen nodig, zoals opgenomen

in het Masterplan afkoppelen Drimmelen d.d. 26 maart 2010). De vervanging betreft ca. 382

meter. De werkzaamheden zijn voorbereid in 2011 en met de uitvoering zal in 2012 (tweede

kwartaal) gekoppeld aan de Groenendijk worden gestart.

Rioolvervanging Wagenstraat

De riolering in de Wagenstraat wordt vervangen het betreft ca. 273 meter. Hier is geen

mogelijkheid om eenvoudig en goedkoop af te koppelen. Ook bij dit project dient de waterleiding

te worden vervangen wat de oorzaak is tot het vertragen van de uitvoering. De voorbereiding

heeft inmiddels wel plaatsgevonden in 2011 en de uitvoering zal in het tweede kwartaal van

2012 aanvangen.

Rioolvervanging Ds Jamesstraat e.o (uitvoering 2011)

Dit project behelst het vervangen van de riolering in de Ds. Jamesstraat, Sav. Lohmanstraat,

Thorbeckestraat, Schaepmanstraat, Dr. Dooremanstraat (gedeeltelijk) en Abraham

Kuijperstraat (gedeeltelijk). Met een totale lengte van ca. 578 meter. De geografische ligging,

het ontbreken van oppervlaktewater, de relatief hoge grondwaterstand en de ligging in een

kleigebied maakt dat het economisch niet verantwoord is om dit gebied af te koppelen. De

planning is dat de voorbereidingen voor dit project starten in 2012 en dat de uitvoering in 2013

zal starten.

Project Stuivezand (rio/wg.)

Er is een koopovereenkomst opgesteld welke is ondertekend door de gebroeders van Alphen.

Hierdoor komt de gemeente in het bezit van een perceel grond aan de Watertorenstraat t.b.v.

waterretentie.

In augustus 2011 is het bestemmingsplan Stuivezand Oude Kerkstraat 52-54 + retentiewater in

het kader van het wettelijk vooroverleg aan de orde geweest. Door de provincie is vooralsnog

een negatief advies afgegeven voor het omzetten van een agrarisch bedrijfsperceel Oude

Kerkstraat 52-54 naar een bedrijfsbestemming, en ook de aanleg van waterretentie roept

vooralsnog vragen op. Vanwege het feit dat beide ontwikkelingen in één plan zijn vervat,

worden de uitkomsten van bestuurlijk overleg met de provincie afgewacht. De verwachting is

dat binnenkort duidelijk wordt of het gehele plan doorgang kan vinden, of dat het plan wordt

afgeslankt tot alleen de waterberging. Zodra de bestemmingsplanprocedure is doorlopen,

kunnen de civiel technische werkzaamheden t.b.v. de waterretentie, riolering en bestrating op

bedrijventerrein Stuivezand doorgang vinden.

99


Gemaal Kruisstraat (mech./electr.)

Gemaal Kerkdijk (mech. / electrisch)

Gemaal Havenkade (mech. / electrisch)

Gemaal Stelvenseweg (mech. / electrisch)

Gemaal Nieuwe Jachthaven (mech. / electrisch)

Gemaal Dijkje (mech. / electrisch)

Gemaal Blauwe Sluis (mech. / electrisch)

Gemaal Vogelstraat Zwaluwe (mech. / electrisch)

Gemaal Zeggelaan (mech. / electrisch)

Gemaal Ameroever (mech. / electrisch)

In 2008 en 2009 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de vervanging van de

drukrioolkasten en het elektrische gedeelte uitgevoerd. Momenteel is er opdracht verstrekt voor

het vervangen van het mechanische gedeelte voor een bedrag van ca. € 150.000 exclusief

BTW. Echter is gebleken met betrekking tot het gemaal Kruisstraat, dat vanwege de

hoeveelheid storingen en het aantal overstorten het wenselijk is, gezien de omvang van de

meerkosten, een nieuwe aanbesteding uit te voeren. Dit is inmiddels opgestart.

Gemaal Zeggelaan (bouwkundig)

Het gemaal Zeggelaan is bouwkundig afgeschreven. Het oorspronkelijk ontwerp dient te

worden herzien. Vooralsnog lijkt het geraamde bedrag voldoende. Gezien de vertraging van de

besluitvorming van het waterbeleidsplan en langdurige ziekte van een medewerker heeft deze

vervanging een lage prioriteit gekregen en wordt voorgesteld dit krediet door te schuiven naar

2012.

Gemaal Gaete (mech. / elektrisch), Plasstraat (mech. / elektrisch), Groenendijk (mech. /

elektrisch), Zwingel (mech. / elektrisch)

De renovatie van de gemalen nadert zijn einde. De laatste werkzaamheden en bestellingen

worden verricht waarna de werkzaamheden begin van kwartaal 2 afgerond zullen zijn .

Vervanging Telemetrie

Het telemetriesysteem is technisch afgeschreven en sinds langere tijd manifesteren zich

tekortkomingen. Het totale systeem dient dan ook vervangen te worden. Bij de vervanging zal

rekening worden gehouden met de kansen die zich voordoen als de definitieve samenwerking

binnen de afvalwaterketen gerealiseerd is, denk hierbij aan het gezamenlijk meten en monitoren

van stelsels en overstorten. De geraamde kosten voor het vernieuwen, updaten en in

bedrijfstellen worden geraamd op € 500.000. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden

c.q. inventarisatie gestart. De verwachting is dat medio 2012 tot uitvoering kan worden

overgegaan.

Deelname grondwatermeetnet

Met het van kracht worden van de waterwet dient ook onze gemeente te beschikken over een

grondwatermeetnet. In samenwerkingsverband zijn reeds al bij enkele gemeenten

grondwatersystemen gerealiseerd. Ook deelgebied vier (waar wij deel van uitmaken van de

samenwerking Water West-Brabant) heeft concrete plannen om gezamenlijk een

grondwatermeetnet op te zetten. Het grondwatermeetnet is opgenomen als zijnde een quickwin

(Bestuursakkoord Water). Economisch en effectief bezien is het voor de hand liggend hierbij

aan te sluiten. De kosten worden voorlopig geraamd op € 50.000. De overleggen hiervoor zijn

gestart en zijn in volle gang. De inschatting is dat pas tot uitvoering kan worden overgegaan

medio 2012.

Plaatsen terugslagkleppen ( Instroming oppervlaktewateren)

Het uitgevoerde onderzoek naar de Stedelijke wateropgave (Inventarisatie knelpunten

watersysteem d.d. 30 maart 2010) in het kader van het Waterbeleidsplan heeft aangetoond dat

op diverse plaatsen oppervlaktewater het riool kan binnendringen door de overstorten. Dit is

zeer onwenselijk in verband met de berging en het bemalen van het stelsel. Om dit te

voorkomen dienen terugslagkleppen te worden geplaatst op de overstorten. De kosten voor het

plaatsen van veertien terugslagkleppen worden geraamd op € 50.000 exclusief BTW. Een

civiele aannemer heeft inmiddels opdracht gekregen het werk uit te voeren.

Af te sluiten investeringen

Maatregelen rioolinspectie 2007

Oorspronkelijk zou het restantkrediet worden ingezet voor de rioolwerkzaamheden aan de

Kalkvliet en Vierhoven in Terheijden. Derhalve kan het restantkrediet vervallen.

100


Rioolinspectie 2011

In het kader van het nieuwe Waterbeleidsplan (inclusief Gemeentelijk Riolerings Plan) zijn deze

kredieten afgesloten bij de Voorjaarsnota en heeft er een reshuffling van de kredieten plaatsgevonden.

Rioolvervanging Grijze Wijk Hooge Zwaluwe

De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

Gemaal Brugdam

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden afgesloten.

Gemaal Zeggelaan (bouwkundige aanpassing)

In het kader van het nieuwe Waterbeleidsplan (inclusief Gemeentelijk Riolerings Plan) zijn deze

kredieten afgesloten bij de Voorjaarsnota en heeft er een reshuffling van de kredieten plaatsgevonden.

Aanpassing overstort Hofstad / Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kredieten kunnen worden afgesloten.

Persleiding zwembad Made

In het kader van het nieuwe Waterbeleidsplan (inclusief Gemeentelijk Riolerings Plan) zijn deze

kredieten afgesloten bij de Voorjaarsnota en heeft er een reshuffling van de kredieten plaatsgevonden.

Havens

Het beleidskader met betrekking tot Baggeren havens is vastgelegd in de nota’s :

• Beleidsnota Baggerbeleidsplan (d.d. B&W 21 juli 2000; commissie Ruimtelijke Zaken

15 augustus 2000; raadsbesluit juni 2002 (jaarrekening 2001))

• Rapport Onderhoudsbaggeren Jachthavens Gemeente Drimmelen (Grontmij Advies &

Techniek d.d. 31 mei 2000)

Beleidsuitgangspunten

Een onderzoek zal aantonen of het haalbaar is om enkel de vaargeulen en specifiek aan te

wijzen locaties op een gewenste diepte te brengen.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Regulier onderhoud havens € 19.832 € 1.576 € 21.408 € 6.510 € 14.898

Storting in voorziening baggerfonds havens:

* Oude haven Drimmelen € 9.511 € 0 € 9.511 € 9.511 € 0

* Oude jachthaven Drimmelen € 9.511 € 0 € 9.511 € 9.511 € 0

* Nieuwe jachthaven Drimmelen € 9.722 € 0 € 9.722 € 9.722 € 0

* Jachthaven Lage Zwaluwe € 36.295 € 0 € 36.295 € 36.295 € 0

* Jachthaven Terheijden € 4.189 € 0 € 4.189 € 4.189 € 0

Totaal storting baggeren havens € 69.228 € 0 € 69.228 € 69.228 € 0

Totaal exploitatie € 89.060 € 1.576 € 90.636 € 75.738 € 14.898

Voorziening Stand Vermeerde- Totaal Uitgaven Saldo

01.01.2011 ring

rekening voorziening

(rek. 2010) 2011 2011 2011 31.12.2011

964000 Voorziening baggerfonds havens € 700.436 € 69.228 € 769.664 € 13.299 € 756.365

Realisatie t.o.v. planning

In tegenstelling tot de verwachte uitvoeringsmethode is het financieel niet mogelijk alle havens

op de oorspronkelijke aanleg diepte te brengen. Om deze reden wordt er momenteel een

onderzoek gedaan om te bepalen waar, welke diepte noodzakelijk is, met in acht name van

vaargeul, strategie van de haven en de invloed van het openen van de Haringvlietsluizen.

Na afronding van dit onderzoek kan op de aangegeven plaatsen de wenselijke diepte worden

aangebracht. Dit kan plaatsvinden na het vaarseizoen 2012.

101


Openbaar groen

Het beleidskader met betrekking tot Openbaar groen is vastgelegd in de nota’s:

• Groenbeleidsplan 2005-2015; Kwaliteit in beeld incl. beheercatalogus.

• Bomenbeleidsplan gemeente Drimmelen

• Groenstructuurplannen gemeente Drimmelen

• Landschapsvisie gemeente Drimmelen

• Groenonderhoudsplannen

Beleidsuitgangspunten

Het groenbeleid is gericht op duurzaam kwaliteitsgroen. Dit groen wordt op een ecologische

basis beheerd, waarbij in de plantsoenen geen gebruik wordt gemaakt van chemische

onkruidbestrijdingsmiddelen. Om het onderhoud te beperken wordt zoveel mogelijk

bodembedekkende beplanting aangebracht en bij plantsoenen die daarvoor geschikt zijn wordt

een bepaalde mate van kruidengroei geaccepteerd.

De doelstelling van het beleid voor de planperiode is het in stand houden en waar mogelijk

verbeteren van de groenstructuur binnen de gemeente Drimmelen, zowel in het stedelijk gebied

als in het landelijk gebied. Met het groenbeleidsplan zijn de beleidsdoelen vastgesteld,

benevens het plan van aanpak voor de nadere uitwerking daarvan.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Renovaties openbaar groen € 89.872 € 37.000 € 126.872 € 128.280 € 1.408-

Onderhoud openbaar groen (incl. grasvegetaties) € 699.046 € 55.700 € 754.746 € 639.698 € 115.048

Onderhoud bermen en bermsloten € 134.606 € 0 € 134.606 € 168.996 € 34.390-

Plantmateriaal / inboet / meststoffen € 28.278 € 1.602- € 26.676 € 30.970 € 4.294-

Totaal exploitatie € 951.802 € 91.098 € 1.042.900 € 967.944 € 74.956

Realisatie t.o.v. planning

Groenrenovatie

De groenvoorzieningen die “functioneel” versleten zijn of waar gelijk opgetrokken dient te

worden met civieltechnische werken (integrale benadering) worden als eerste aangepakt. In

2011 zijn diverse kleinere groenobjecten, in de verschillende kernen, gerenoveerd. Een groter

groenobject is het integraal project Molenstraat Made. In 2011 is de inrichting van de straat hier

gewijzigd en zijn de boomvakken verruimd en zijn er nieuwe bomen met onderbeplanting

aangebracht. Daarnaast is het groen gerenoveerd in de Ruitersvaartseweg Terheijden en in

een deel van de Kooikerstraat. Met de integrale aanpak van de Kerkdijk (Hooge Zwaluwe) zijn

de bomen vervangen.

Groenbeheer

Op 25 februari 2010 is de openbare aanbesteding van de groenbestekken gehouden. De

aanbestedingsresultaten van de twee Europese aanbestedingen inclusief de inbesteding aan

GR WAVA/!GO zijn passend binnen het totale beschikbare budget voor het groenonderhoud

inclusief de onkruidbestrijding verhardingen.

De drie bestekken zijn gemaakt op basis van de indeling van het dorpsgericht werken. In Hooge

en Lage Zwaluwe heeft Verwijmeren Groen BV te Prinsenbeek het groen onderhouden. In

Terheijden en Wagenberg is het onderhoud uitgevoerd door Gebr. Brouwers b.v.

groenverzorging te De Moer. Beide aannemers hadden in de afgelopen jaren deze gebieden

ook al in onderhoud. In Made en Drimmelen is het groenonderhoud uitgevoerd door de GR

WAVA/!GO. De onderhoudsbestekken zijn voor 2010 en 2011 aanbesteed met een optie van

twee keer één jaar verlengen. Bij het toezicht op de onderhoudsbestekken zijn de voormannen

van de wijkteams ingeschakeld. Zij hebben voor de toezichthouder van het openbaar groen een

ondersteunende rol.

Bomenbeleid (Uitvoering bomenbeleidsplan: eenmalige ingrepen)

De uitvoering van het bomenbeleidsplan is in het voorjaar van 2011 met de publicatie van een

voorlichtingsartikel en een aanvraag omgevingsvergunning gestart. Vanuit bewoners en de

gemeenteraad zijn hier veel vragen over gekomen en is de voorlichting uitgebreid naar een

informatieavond voor de Nieuwstraat en Ganshoeksingel in Lage Zwaluwe. De uitvoering van

het bomenbeleidsplan is o.a. door de vele reacties vertraagd. Ook andere werkzaamheden

zoals het bermenbeleidsplan eisten meer aandacht dan vooraf geraamd. Naar verwachting

komt er in het 1ste kwartaal 2012 meer tijd vrij om tot uitvoering te komen van het

bomenbeleidsplan. Met de jaarrekening zal een claim gelegd worden op het resterende

uitvoeringsbudget.

102


Bermenbeleid

Beleidsplan Bermen en bermsloten 'Kiezen voor biodiversiteit' is in november 2011 vastgesteld

door de gemeenteraad. In het vierde kwartaal van 2011 is het onderhoudsbestek inclusief de

inventarisatie geactualiseerd. In februari 2012 wordt het geactualiseerde bestek conform

planning voor 2 jaar aanbesteed met optie van 2 keer 1 kalenderjaar verlengen.

Speelplekken

Beleidskader en beleidsuitgangspunten

Voor inrichting en onderhoud van speelvoorzieningen geldt het “Besluit veiligheid attractie-, en

speeltoestellen“ van 1997. Buiten voorschriften m.b.t. de keuze van materialen legt dit besluit

ook een periodieke veiligheidscontrole op van één keer per maand. Op grond hiervan wordt het

dagelijks beheer uitgevoerd. De gemiddelde levensduur van een toestel ligt tussen de 10 en 20

jaar. Deze is afhankelijk van het soort speeltoestel, maar daarnaast ook van de wijze van

gebruik.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Regulier onderhoud € 26.463 € 20.000 € 46.463 € 27.342 € 19.121

Storting in voorz. Speeltoestellen / speellocaties (*) € 37.363 € 0 € 37.363 € 37.363 € 0

Totaal exploitatie € 63.826 € 20.000 € 83.826 € 64.705 € 19.121

(*) Onttrekking € 29.000 (2011) t.l.v. reserve Bovenwijkse Voorzieningen (Grondbedrijf).

Realisatie t.o.v. planning

In 2011 zijn speeltoestellen vervangen en teruggeplaatst in de Zandakker Wagenberg.

Daarnaast is een speeltoestel vervangen in de Lijsterhof Made. Op verschillende plekken is de

valbescherming bij speeltoestellen aangepast en deels vervangen zodat deze voldoet aan de

gestelde normen. Conform de planning zijn diverse kleinere vervangingen aan toestellen

uitgevoerd om de levensduur van speeltoestellen te verhogen zodat de gehele vervanging van

een toestel uitgesteld kan worden.

Gemeentelijke gebouwen

Beleidskader en beleidsuitgangspunten

Het beleidskader met betrekking tot gemeentelijke gebouwen is vastgelegd in diverse nota’s:

• B&W nota globaal stappenplan inzake onderhoudsbeheersysteem Planon d.d. 19 april

2007. Het college heeft hierin kennisgenomen van de stand van zaken en betrekt

e.e.a. integraal bij het project optimaliseringslag 2007-2008. Eerste kwartaal 2008

actualisatie waardoor aanpassing storting noodzakelijk om beleidsuitgangspunt te

handhaven.

• B&W nota Beleidsplan Gemeentelijk vastgoed d.d. 10 juli 2008. Besluitvorming over de

jaarlijkse structurele verhoging van het onderhoudsbudget. In deze nota zijn tevens

een aantal beleidskeuzes aangegeven met betrekking tot het gemeentelijke vastgoed.

Met betrekking tot deze beleidskeuzes heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. In

raadsvergadering van oktober 2008 is de besluitvorming hierover aangehouden.

• In oktober 2009 is de raad in kennisgesteld van het beleidskader gemeentelijk

vastgoed en aangegeven het beleidskader gemeentelijk vastgoed te betrekken bij de

kerntakendiscussie Gemeente Drimmelen. De KTD-besluitvorming heeft in mei 2011

plaatsgevonden.

Beleidsuitgangspunten

Het streven van het gemeentelijk gebouwenbeheer dient erop gericht te zijn het onderhoud van

de gebouwde eigendommen te waarborgen op de “nulsituatie”. Hieronder wordt verstaan: een

nulsituatie waarbij sprake is van een normale onderhoudscyclus en waarbij het gebouw of delen

van het gebouw niet toe is/zijn aan vervanging als gevolg van achterstallig onderhoud en

waarbij geen sprake is van noodzakelijke renovatie van (delen van) het gebouw.

Voorzieningen onderhoud gebouwen

In juni 2010 heeft er een actualisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden plaats

gevonden voor uitvoeringsperiode 2011-2013. Tevens zijn tijdens deze actualisatie de standen

van de voorzieningen per pand doorgenomen.

Uitgangspunt bij deze actualisatie is het vastgesteld beleid waarin is vastgelegd dat alle panden

gewaarborgd worden op de nulsituatie.

103


Door ontwikkelingen in het vastgoed bestand is gebleken dat de storting van de

onderhoudsvoorziening structureel verlaagd kan worden om de gebouwen ook voor de

toekomst in een redelijke/goede conditie te houden. De verlaging is mede ontstaan door het

afstoten van de woningen, herhuisvesting brandweerkazerne Lage Zwaluwe en het opschonen

van de voorzieningen.

Het is nog steeds aan de orde dat een aantal panden wordt afgestoten en wordt gesloopt,

omdat deze deel uitmaken van een groter project. De woning Prinsenpolderstraat 21 is in 2011

verkocht.

Het bestaande uitgangspunt huidig vastgoedbestand inclusief investeringen blijft gehandhaafd.

Als gemeenschapshuis “Den Domp”, voormalig gemeentehuis Hooge Zwaluwe en gymzaal

Terheijden eigendom blijven van de gemeente zal een extra onderhoudsvoorziening nodig zijn

van ongeveer € 200.000 per jaar voor een periode van 10 jaar. Definitieve besluitvorming is

eveneens doorgeschoven en zal plaatsvinden in het kader van de kerntakendiscussie en zal in

2012 plaatsvinden.

De raad heeft het college in de KTD-besluitvorming in mei 2011 opdracht gegeven om in het

kader van het gemeentelijke gebouwenbeheer dié gebouwen af te stoten, waarin geen

gemeentelijke kerntaak uitgeoefend wordt.

Voor een aantal gemeentelijke panden is de besluitvorming over het wel/niet afstoten

afhankelijk van de besluitvorming in andere KTD-opdrachten. Als voorbeeld: de toekomst van

de sociaal-culturele accommodaties zal in de KTD-opdracht II worden uitgewerkt, dit besluit is

vervolgens uitgangspunt voor de opdracht “afstoten gemeentelijke gebouwen”.

In de KTD-besluitvorming is het college meegegeven om het beheer van de uren en klokwerken

af te stoten. Ook gaf de raad een bijzondere opdracht mee met betrekking tot het voormalige

gemeentehuis op Hooge Zwaluwe, waarin heemkundekring Willem Snickerieme is gehuisvest.

Het college is verzocht te onderzoeken of het pand tegen een symbolisch bedrag kan worden

overgedragen naar de heemkundekring.

In het voorjaar van 2012 zal de raad het plan van aanpak voor de KTD-opdracht “Afstoten

gemeentelijke gebouwen” worden aangeboden.

Mogelijke investeringen in de toekomst:

Panden voorzien van energielabel.

Panden, die volgens de wet moeten zijn voorzien van een energielabel, hebben een

energielabel. De voorstellen die zijn opgenomen in de diverse rapportages van het energielabel

om het pand duurzaam te verbeteren zijn nog niet uitgewerkt en van een kostenopzet voorzien.

Na afronding van de kerntakendiscussie zal e.e.a worden uitgewerkt.

Aanpassingen aan wettelijke regelgevingen gezien Volksgezondheid blijft altijd actueel.

Wanneer eisen worden aangescherpt zal dit apart worden voorzien van een financiële

onderbouwing. In 2010 en 2011 zijn geen wettelijke regelingen uitgewerkt.

Er is een Arbouw richtlijn voor het werken op daken boven een bepaalde hoogte. Diverse

panden moeten worden voorzien van valbeveiliging voorzieningen. Er heeft nog geen

inventarisatie met kostenopzet plaatsgevonden. Werkzaamheden aangehouden tot er

duidelijkheid is over welke panden eigendom blijven van de gemeente. E.e.a wordt pas duidelijk

na afronding kerntakendiscussie.

104


Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

(*) (**)

Storting in voorziening Planon (**) € 688.411 € 281.831 € 970.242 € 977.676 € 7.434-

Totaal exploitatie € 688.411 € 281.831 € 970.242 € 977.676 € 7.434-

(*) In 2011 is het pand Prinsenpolderstraat te Made verkocht, de netto-opbrengst is conform besluitvorming Optimaliseringsslag gestort

(**) Hogere werkelijke storting dan geraamd met € 7.433,88 als gevolg van ontvangen subsidie klimaatbeheersing bijz. basisschool

Voorziening Stand Vermeerde- Totaal Uitgaven Saldo

(rek. 2010) 2011 2011 2011 31.12.2011

964xxx Voorzieningen Planon gebouwenbeheer € 1.356.772 € 977.676 € 2.334.448 € 827.452 € 1.506.996

Lopende investeringen Krediet-

raming

Realisatie t.o.v. planning

Uit het onderstaande is op te maken dat een aantal werkzaamheden niet of deels zijn

uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in overleg met de betrokkenen doorgeschoven en

verwerkt in geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2012.

Uitgevoerd zijn de volgende werkzaamheden in 2011:

- Brandweerkazerne te Made, behandeling vloer stalling € 8.500,-

- Gemeentehuis te Made, herstel bliksembeveiliging en airco computerruimte € 10.000,-

- Gemeentewerf te Made, aanpassingen aan poort en berging € 7.000,-

- Mayboom te Made, aanpassingen koelcel, vluchttrap, inbraakbev. goten enz. € 47.800,-

- Gemeentewerf/brandweer te Terheijden, aanpassen kantine en afzuiginstal. € 35.500,-

- Gymzaal Terheijden, diverse onderhoudswerken € 18.000,-

- Voormalig politiebureau te Terheijden. Vernieuwen cv-ketel € 2.200,-

- Jeugd en Jongerenwerk te Made, vernieuwen cv-ketel en dakherstel € 3.000,-

- Handbal/hockey te Made, buiten en binnen schilderwerk € 11.000,-

- Amerhal te Made, facelift sportvloer, buitenschilderwerk, diverse keuringen € 46.000,-

- Gymzaal Romboutsstraat te Made, inspectie € 4.000,-

- Sporthal Driedorp te Wagenberg, vervangen armaturen en tegelwerk € 12.000,-

- Dorpshuis te Drimmelen, herstellen noodverlichting € 2.000,-

- Dorpshuis Zonzeel te Hooge Zwaluwe, vern. plafonds en verlichting zaal € 49.000,-

- Stuifhoekschool te Made, spijlenhekwerk speelplaats € 2.000,-

- Duinschool te Made, herstellen vandalismeschade lood € 13.000,-

- Lage Weide te Made, hekwerk en ladder € 6.000,-

- Elsenhof te Wagenberg, renovatie puien enz. € 287.000,-

- Rietland te Lage Zwaluwe, vernieuwen ramen en isolerende beglazing € 40.000,-

- De Cour te Terheijden, vernieuwen cv, regeling enz. € 58.000,-

- Diverse onderhoudscontracten en werkzaamheden en leveringen € 165.452,-

Totaal € 827.452,-

In totaal bedragen de subsidies en bijdragen van derden (SKOD) als gevolg van

gecombineerde uitvoering werkzaamheden bij Basisschool de Elsenhof te Wagenberg

€ 95.297.

Lopende investeringen

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

Kleedaccommodaties Madese Boys € 525.000 € 40.000 € 565.000 € 389.610 € 175.390

Totaal Lopende investeringen € 525.000 € 40.000 € 565.000 € 389.610 € 175.390

Af te sluiten investeringen Krediet-

raming

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

Renovatiewerkzaamheden gymz. Romboutsstraat € 28.709 € 28.709- € 0 € 0 € 0

Totaal Af te sluiten investeringen € 28.709 € 28.709- € 0 € 0 € 0

Kleedaccommodaties Madese Boys

De fiscus gaat definitief niet akkoord met het model om via een Stichting de volledige

nieuwbouw van primaire en secundaire voorzieningen te realiseren. Dit betekent dat een

nieuwe werkopdracht en werkbestek is opgesteld om uitsluitend het primaire deel (14

kleedlokalen) te realiseren, waarbij de voetbalvereniging in eigen beheer in de afbouwfase het

secundaire deel aan voorzieningen realiseert. In september 2011 is de nieuwbouw in aanvang

genomen; afronding van het krediet in voorjaar van 2012. De bijdrage van de gemeente is

maximaal gelijk aan het restant van het krediet.

105


Af te sluiten investeringen

Renovatiewerkzaamheden gymzaal Romboutsstraat Made

Op verzoek van de Raad zal het college begin 2012 de raad een voorstel doen toekomen m.b.t.

het handhaven van de gymzaal op de huidige locatie of invulling van de functie in combinatie

met de Amerhal. In 2011 is binnen Planon een kleine renovatie uitgevoerd. Het krediet kan

daarom vervallen.

Onderwijshuisvesting

Het beleidskader met betrekking tot Onderwijshuisvesting is vastgelegd in de nota Integraal

Huisvestingsplan 2011-2014. Dit IHP is in de raadsvergadering van 3 november 2011

vastgesteld als actualisering van het plan voor de periode 2007-2010. De uitvoering is een

voortschrijdende taak van de gemeente.

In onze gemeente zijn elf schoolgebouwen voor het basisonderwijs en één gebouw voor het

voortgezet onderwijs aanwezig. De belangrijkste lopende projecten zijn: nieuwbouw van De

Zonzeel te Terheijden en de bouw van de brede school ’t Rietland/ Willibrordus. Reeds

afgeronde projecten: nieuwbouw brede school De Windhoek te Terheijden, uitbreiding

Dongemondcollege te Made en de nieuwbouw brede school te Hooge Zwaluwe.

Beleidsuitgangspunten

Voldoen aan de wettelijke verplichting om de scholen voor basisonderwijs en voortgezet

onderwijs binnen de gemeentegrenzen te voorzien van adequate huisvesting, volgens de

wettelijke regelingen.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Lopende investeringen Krediet-

raming

Realisatie t.o.v. planning

Brede school in Hooge Zwaluwe

Eind 2011 is het project nagenoeg binnen de gevoteerde middelen afgesloten. Voor uitgebreide

toelichting zie Paragraaf Grote Projecten.

Brede School ’t Rietlandt-Willibrordus Lage Zwaluwe West

Eind 2011 is de school opgeleverd. Begin 2012 worden nog enkele opleverpunten opgelost,

waarna in februari de gebruikers verhuisd zijn naar de nieuwbouw. Op 8 maart is de feestelijke

opening van de brede school geweest. Naar verwachting zal het krediet medio 2012 worden

afgesloten. Het krediet zal niet overschreden worden. Voor uitgebreide toelichting zie Paragraaf

Grote Projecten.

Oranjeplein Terheijden: Brede school Zonzeel

In april 2011 is men gestart met de bouw van de school. Deze loopt op dit moment volgens

planning, zowel qua tempo als qua kosten. De school wordt april 2012 opgeleverd. Eind 2012

verwachten we het krediet te kunnen afsluiten.Voor uitgebreide toelichting zie Paragraaf Grote

Projecten

106

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

Zonzeelschool (Terheijden) € 3.375.432 € 242.000- € 3.133.432 € 1.681.442 € 1.451.990

Brede school Lage Zwaluwe West € 4.127.250 € 0 € 4.127.250 € 3.164.302 € 962.948

Totaal Investeringen € 7.502.682 € 242.000- € 7.260.682 € 4.845.744 € 2.414.938

Af te sluiten investeringen Krediet-

raming

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

St. Jan / Frederik hendrikschool € 1.537.300 € 15.000 € 1.552.300 € 1.554.614 € 2.314-

Totaal Af te sluiten investeringen € 1.537.300 € 15.000 € 1.552.300 € 1.554.614 € 2.314-


Buitensportaccommodaties

Het beleidskader met betrekking tot Buitensportaccommodaties is vastgelegd in de nota’s:

• Sportnota gemeente Drimmelen 2006 – 2010 vastgesteld in de Raad van 10 november

2005.

• Actualisering overzicht meerjaren onderhoudsprogramma en vervangingsinvesteringen

buitensportaccommodaties 2008 –2011(B&W 18 maart 2008)

Beleidsuitgangspunten

• Vervanging en onderhoud van primaire buitensportvoorzieningen.

• NOS/NSF/ISA normen en gerelateerde normen van sportbonden als richtsnoer.

• Op een adequaat, sober doch doelmatig niveau handhaven van de bestaande

voorzieningen.

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2011

Regulier onderhoud € 134.778 € 8.615 € 143.393 € 149.818 € 6.426-

Storting in voorziening buitensportaccommodaties:

* De Schietberg (Made) € 48.017 € 5.000 € 53.017 € 53.017 € 0

* Ruitersvaart (Terheijden) € 16.743 € 81.000 € 97.743 € 97.743 € 0

* Heesterbosch (Wagenberg) € 11.826 € 3.000- € 8.826 € 8.826 € 0

* De Kwarrenhoek (Lage Zwaluwe) € 20.600 € 8.000 € 28.600 € 28.600 € 0

* Het Moerbos (Hooge Zwaluwe) € 18.621 € 29.000- € 10.379- € 10.379- € 0

Totaal storting buitensportaccomodaties € 115.807 € 62.000 € 177.807 € 177.807 € 0

Totaal exploitatie € 250.585 € 70.615 € 321.200 € 327.625 € 6.426-

Voorziening Stand Vermeerde- Totaal Uitgaven Saldo

01.01.2011 ring

rekening voorziening

(rek. 2010) 2011 2011 2011 31.12.2011

964200 Voorziening buitensportacc. Ruitersvaart € 4.686- € 93.122 € 88.436 € 52.833 € 35.603

964201 Voorziening buitensportacc. Tennisb. Thd. € 30.730 € 4.621 € 35.351 € 0 € 35.351

964202 Voorziening buitensportacc. Schietberg € 139.846 € 53.017 € 192.863 € 67.699 € 125.164

964203 Voorziening buitensportacc. Heesterbosch € 31.334 € 8.826 € 40.160 € 863 € 39.297

964204 Voorziening buitensportacc. Sportp. L.Zw. € 415.379 € 337.200- € 78.179 € 1.726 € 76.453

964205 Voorziening buitensportacc. Sportp. H.Zw. € 48.896 € 10.379- € 38.517 € 27.441 € 11.076

Totaal voorzieningen buitensportaccomodaties € 661.499 € 187.993- € 473.506 € 150.561 € 322.946

Lopende investeringen Krediet-

raming

Wijziging

2011

Totaal krediet Uitgaven t/m Restant

krediet

raming 2011 31.12.2011

Kunstgrasveld VV Zwaluwe € 365.800 € 100.200 € 466.000 € 0 € 466.000

Totaal Lopende investeringen € 365.800 € 100.200 € 466.000 € 0 € 466.000

T.b.v. het groot onderhoud/vervanging wordt jaarlijks een bedrag gestort in de voorziening t.l.v.

de exploitatie. Vanaf 2009 is het jaarlijkse dotatiebedrag ten behoeve van deze voorziening met

ruim € 31.000 verhoogd. De structurele storting bedraagt ca. € 116.000.

In 2011 is bij de vaststelling van de jaarrekening (claim) besloten tot een eenmalige extra

storting van € 60.000 t.b.v. de herstelwerkzaamheden van het trainingsveld op de Ruitersvaart.

Realisatie t.o.v. planning

De planning voor 2011 was teruggebracht tot de niet of slechts ten dele uitgevoerde

onderhoudswerken uit 2010:

• Onderhoud schilderwerk trainingsveldverlichting (ged) voetbal en hockey Schietberg

Made.

• Onderhoud hekwerken Schietberg Made na realisatie kleedaccommodatie.

• Aanleg kunstgrasveld Voetbal Lage Zwaluwe (omgezet in een investeringskrediet

uitstel tot 2012).

Uitgevoerd in 2011 zijn:

• Voor wat betreft de hekwerken Schietberg is vervangen een groot deel van het

hekwerk en de ballenvangers op het hoofdveld van de Madese boys en

vervangingsonderhoud aan de drainage bij de voetbal in Hooge Zwaluwe.

• Voorbereidingswerkzaamheden aanleg kunstgrasveld voetbal in Lage Zwaluwe

• Voorbereidingswerkzaamheden voor de vervanging van een kunstgrasveld hockey op

de Schietberg.

107


Niet uitgevoerd zijn de werkzaamheden m.b.t. schilderwerk trainingsveldverlichting voetbal.

M.b.t hockey vindt een toetsing plaats bij de vervanging van het A-veld.

Kunst in de openbare ruimte

Het beleidskader met betrekking tot Kunst is vastgelegd in de nota:

• Beleidsplan “Samen sterk voor een kunstwerk”, onderhoudsplan 2006 – 2011

(vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 14-12-2006).In 2012 zal in samenwerking met

St. Kunstkring aangevangen worden met een nieuw onderhoudsplan 2012-2015. Een

eerste “buiten” kunst inventarisatie heeft in 2011 plaats gevonden.

Beleidsuitgangspunten

• In de periode 2006/2011 aan de hand van inventarisatie door de Kunstkring en het

onderhoudsplan de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren;

• De kunstkring coördineert de onderhoudswerkzaamheden;

• Werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met betrokken kunstenaars en door

professionele kunstenaars;

• De gemeente verricht hand- en spandiensten (o.a. regelen vervoer van kunstwerken

als tijdelijke opslag aan de orde is, verrichten van klein onderhoud, onderhoud groen

rondom kunstwerken).

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Exploitatie Primaire Wijzigingen Totaal Uitgaven Saldo

begroting 2011 begroot 2011 2010

Storting in de voorziening Kunst € 5.088 € 0 € 5.088 € 5.088 € 0

Totaal exploitatie € 5.088 € 0 € 5.088 € 5.088 € 0

Voorziening Stand Vermeerde- Totaal Uitgaven Saldo

01.01.2011 ring

rekening voorziening

(rek. 2010) 2011 2010 2011 31.12.2011

962001 Voorziening kunst € 73.000 € 5.088 € 78.088 € 6.146 € 71.942

Stand van zaken 2011

• Het kunstwerk “de kabouters” is in samenwerking met de kunstenaar en een

leerlingenwerkplaats medio 2011 teruggeplaatst voor het gemeentehuis.

• De drie stenen sculpturen uit Wagenberg zijn gerepareerd en worden begin 2012

teruggeplaatst op de zelfde locatie.

• Reparatie van het kunstwerk “De Stuifhoekkinderen” is geoffreerd door de kunstenaar

en in gang gezet. Verwachtte oplevering eind 2012.

• Reparatie rolpaardjes t.b.v. kanonslopen is inmiddels in gang gezet.

• Reparatie/onderhoud diverse kunstwerken conform begrotingsplan.

• Inventarisatieronde buiten kunstwerken heeft plaatsgevonden en inmiddels is gestart

met een nieuw onderhoudsplan 2012-2015.

Nog te verwachten kosten in 2012 n.a.v. offertes 2011.

• Voor de terugplaatsing stenen sculpturen in Wagenberg zal de 2 e termijn van de

factuur in rekening worden gebracht. Verwachtte kosten € 8.000.

• Verwachtte kosten reparatie kunstwerk De Stuifhoekkinderen € 4.000.

• Reparatie/vervaardiging nieuwe rolpaardjes wordt door de buitendienst medewerkers

uitgevoerd. Verwachtte kosten € 1.000.

• Reparatie en/of onderhoudskosten conform onderhoudsplan € 2.500.

Nog te offreren reparaties in 2012

• Reparatie affuit kanon op de Schietberg.

• Reparatie kunstwerk “Net niet” te Made. Offerte is inmiddels opgevraagd bij

belangenbehartiger van de kunstenaar.

Ultimo 2012 heeft de voorziening een saldo van ca. € 72.000. De voorziening is toereikend voor

de werkzaamheden. Na vaststellen van het nieuwe onderhoudsplan in 2012 zal de voorziening,

indien noodzakelijk, hierop worden aangepast.

108


109


§ D Financiering

Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met het besturen en beheersen, het

verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities

en de hieraan verbonden risico’s.

Iedere gemeente is ingevolge de in december 2000 van kracht geworden wet FIDO

(Financiering Decentrale Overheden) verplicht een treasurystatuut vast te stellen. Het

treasurystatuut van de gemeente Drimmelen is laatstelijk gewijzigd vastgesteld in de

raadsvergadering van 25 november 2010. Hierin worden de randvoorwaarden geschapen

waaronder de treasury/financieringsfunctie wordt uitgeoefend. In deze financieringsparagraaf

wordt de realisatie van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de programmabegroting

2011 ten aanzien van risicobeheer en de financieringspositie verantwoord.

Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de beleidsnota:

1. Treasurystatuut (2008)

A. Risicobeheer

Ten behoeve van het risicobeheer wordt een analyse gegeven van de risicoaspecten die

verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente Drimmelen. In

algemene zin kunnen de relevante risico’s worden onderverdeeld in renterisico’s, kredietrisico’s,

koersrisico’s en valutarisico’s.

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het renterisico (A 1.) en het kredietrisico

(A 2.). De overige vermelde risico’s zijn niet op onze gemeente van toepassing.

A 1. Renterisico’s

Renterisico’s worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (de

kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (de renterisiconorm).

A 1.1. Renterisico vlottende schuld: kasgeldlimiet

De wet FIDO verplicht gemeenten om per drie maanden aan de toezichthouder (Provincie) een

rapportage te verstrekken over de liquiditeitspositie. Hierbij wordt vastgesteld of sprake is van

een vlottende schuld of van een overschot aan vlottende middelen. Aan de vlottende schuld is

een maximum gesteld van 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming (dus

afgezien van stortingen in reserves). Dit is de kasgeldlimiet. Als deze limiet gedurende twee

achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden, dient de financiering te worden omgezet in

een langlopende lening.

De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële

regeling bij de wet FIDO. Voor 2011 komt het totaal aan lasten vóór bestemming voor de

gemeente Drimmelen uit op circa € 51,6 miljoen. Op grond van deze gegevens is de volgende

berekening opgesteld.

110


Berekening kasgeldlimiet per 31 december 2011

(bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Verschil

Omschrijving

Begrotingstotaal m.u.v. functie 980 53.682 51.617 -2.065

1. Toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 0,00%

in een bedrag 3.771 4.387 616

2. Omvang vlottende korte schuld

Opgenomen gelden korten dan 1 jaar

Schuld in rekening-courant 1.250 0 -1.250

Gestorte gelden door derden korten dan 1 jaar

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

3. Vlottende middelen

Contante in kas 3 3

Tegoeden in rekening courant 3.570 3.570

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 1.000 1.000

4. Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) 1.250 -4.573 -5.823

Toegestane kasgeldlimiet (1) 3.771 4.387 616

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (1) - (4) 2.521 8.960 6.439

In 2011 behoefden geen vaste geldleningen aangetrokken te worden. Hieraan was

mede debet dat medio juli 2011 revenuen werden ontvangen i.v.m. de verkoop van de

aandelen Intergas. Voor het overige gedeelte heeft financiering plaatsgevonden met

rekening-courant krediet. Voordeel van rekening-courant krediet is dat gebruik

gemaakt kan worden van de actuele lage rentestanden en nimmer meer geld wordt

geleend dan daadwerkelijk benodigd is.

A 1.2. Renterisico vaste schuld: rente risiconorm

Vaste geldleningen worden doorgaans afgesloten voor een periode van 20 tot 40 jaar.

De rente kent veelal een rentevaste periode van 10 jaar. Dit impliceert een risico dat na

het verstrijken van de rentevaste periode de rentekosten fors kunnen toenemen door

hogere rentepercentages. Dit renterisico kan niet worden uitgesloten. Als de tijdstippen

waarop de rentevaste periode van diverse geldleningen afloopt, samenvallen in één

boekjaar neemt het risico op een onevenredige toename van de rentekosten in dat jaar

en de daaropvolgende (9) jaren toe.

Hiervoor is een rente risiconorm vastgesteld die in de wet FIDO is bepaald op 20% van

het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming. De vaste schuld is hierbij

gedefinieerd als de opgenomen leningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk

aan 1 jaar.

111


112

Op basis van de staat van langlopende geldleningen kan voor 2011 de renterisiconorm

als volgt berekend worden:

(bedragen x € 1.000) 2011 2012 2013 2014

Omschrijving

(exclusief financiering toegelaten instellingen)

1. Renteherziening

2. Aflossing 1.249 801 2.901 325

3. Renterisico (1+2) 1249 801 2901 325

4. Renterisiconorm 10.323

5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 9.016

5b Overschrijding renterisiconorm (3>4)

7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

Berekening renterisiconorm

4a Begrotingstotaal 2011 51.617

4b Percentage regeling 20

4. Renterisiconorm 4a x 4b/100 10.323

In 2011 waren er geen geldleningen waarvan de renteherzieningsperiode afliep. Zoals

uit bovenstaand overzicht blijkt blijft het renterisico van de gemeente Drimmelen

ruimschoots binnen de normen.

A 2. Kredietrisico’s

Het kredietrisico bepaalt in welke mate de gemeente het risico loopt dat verplichtingen door een

tegenpartij niet (tijdig) nagekomen kunnen worden als gevolg van insolventie en deficit (tekort).

Kredietrisico’s worden beperkt door de eisen die de wet FIDO stelt aan tegenpartijen en

producten op de geld- en kapitaalmarkt.

Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het risico dat direct

wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen.

Ten tweede is een kredietrisico aan de orde ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (ook

wel borgstellingen genoemd). Dit laatste kan worden omschreven als een indirect kredietrisico.

A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen

De gemeente Drimmelen heeft uit hoofde van haar publieke taak in het verleden leningen

verstrekt en beleggingen gerealiseerd. Deze verstrekkingen/beleggingen geschieden met

inachtneming van de Wet Fido en het treasurystatuut. In het kader van de met de BNG gesloten

kredietfaciliteit worden gelden die voor korte termijn belegging in aanmerking komen,

doorgaans belegd bij de BNG of hun dochteronderneming BCM. Het kredietrisico op leningen

en beleggingen is laag.

A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)

De gemeente Drimmelen staat jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing

op langlopende geldleningen die door organisaties, instellingen of verenigingen zijn

aangetrokken die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke

publieke taak.

Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de woningbouwverenigingen, sportverenigingen

en Biesbosch Marina Drimmelen.

Met betrekking tot de borgstellingen aan een groot gedeelte van de woningbouwverenigingen

staat de gemeente Drimmelen garant als achtervang op het Waarborgfonds Sociale

Woningbouw (WSW).


Op basis van de jaarrekening 2011 kan het navolgende overzicht worden gegeven.

Gewaarborgde geldleningen Restantbedrag Aflossing

(bedragen x € 1.000) per 31-dec-11 2011

Zorginstellingen 2.790 135

Woningbouwverenigingen 3.861 736

Sportverenigingen 84 9

Garantieverleningen op grond van deelnemingen 9.600 -508

Woningbouwverenigingen onder WSW verband 143.579 -5.651

Totaal 159.914 -5.279

Als uitgangspunt hanteert de gemeente Drimmelen het volgende: ‘Geen gemeentegarantie

verlenen voor geldleningen die worden aangegaan door derden (stichtingen en verenigingen)

met uitzondering van de herfinanciering van reeds bestaande geldleningen waarvoor in het

verleden gemeentegarantie is verleend en met uitzondering van geldleningen, aan te gaan door

sportverenigingen, alsmede welzijnzorginstellingen, zulks onder voldoende zekerheid, telkens

apart te beoordelen’.

Het kredietrisico uit hoofde van de borgstellingportefeuille is, met uitzondering van de

borgstelling voor de leningen van één deelneming, beperkt van omvang.

B. Financieringspositie

Financieringsfunctie

Onder de financieringsfunctie valt het aantrekken van financiële middelen en eventueel

uitzetten van tijdelijk overtollige gelden e.e.a. afhankelijk van het tempo waarin de programma’s

binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uitgevoerd worden. De uitvoering

van deze financieringsfunctie vereist snelle beslissingen in een complexe geldmarkt. Dit heeft

budgettaire gevolgen, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de financieringsfunctie

valt niet het garanderen van rente en aflossing van geldleningen aan derden.

Algemene ontwikkelingen; rentebeleid

Een belangrijke algemene ontwikkeling betreft de ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt en

dan met name de rente op de kapitaalmarkt. Historisch gezien is de huidige rente op de

kapitaalmarkt laag te noemen. Er zijn vooralsnog geen indicaties die wijzen op een stijging van

de rente.

Solvabiliteit

Een oordeel over een vermogenspositie kan worden gevormd middels een bepaling van de

solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling

in staat is aan haar korte en lange termijn verplichtingen te voldoen. Deze maatstaf kan worden

bepaald door de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het vreemd

vermogen (opgenomen financiering). Het spreekt voor zich dat de ratio wordt bepaald aan de

hand van het eigen vermogen, omdat dat immers als buffer dient voor het opvangen van een

eventuele strop.

Ten behoeve van de beoordeling van de solvabiliteit kan de onderstaande verhouding tussen

eigen en vreemd vermogen per begin en eind 2011 worden gemaakt:

Omschrijving Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2010 31-12-2011

(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen 39.434 45.075

Vreemd vermogen 26.272 20.324

Ratio (EV/VV) 150% 222%

De solvabiliteit is dus uitermate solide.

Financiering vaste activa

De gemeente Drimmelen bezit per 31 december 2011 voor een bedrag van € 51,1 miljoen aan

vaste activa. Deze zijn gefinancierd door middel van € 8,8 miljoen aan opgenomen geldleningen

en € 42,3 miljoen aan reserves en voorzieningen.

113


Renteomslag

De renteomslag wordt bij de begroting en bij de jaarrekening berekend aan de hand van:

• de rentelasten van langlopende geldleningen;

• de rentelasten van kortlopende leningen;

• de rente van eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen);

• het totaal geïnvesteerd vermogen (boekwaarde per 1 januari).

Voor het jaar 2011 is de renteomslag voor de gemeente Drimmelen berekend op 0,95 %.

Bij de toerekening van rente op investeringen wordt in het jaar 2011 uitgegaan van een vast

rentepercentage van 3%. Het voordelige verschil (administratief) tussen de toerekening van het

rentepercentage en de renteomslag voor het jaar 2011 is berekend op ca. € 504.000.

C. EMU-saldo

Medio 2007 is in het BBV de verplichting opgenomen om, mede ter bevordering van de

bewustwording rond het begrip EMU-saldo – met name in slechte tijden - het EMU-saldo op te

nemen in de gemeentelijke begroting, echter niet in de jaarrekening. De berekening van het

EMUsaldo is niet opgenomen, omdat dit niet verplicht is en omdat andere rapportages deze

berekening vervangen.

114


115


§ E Bedrijfsvoering

Algemeen

De programmabegroting 2011 (en volgende jaren) is - gezien onze financiële situatie –

beleidsarm opgesteld. Dit betekent dat in de jaarrekening 2011 niet of nauwelijks nieuwe

activiteiten met financiële consequenties zijn opgenomen.

Het besluit van de raad inzake de bezuinigingsvoorstellen in het kader van de

Kerntakendiscussie (KTD) heeft voor een aantal medewerkers in de organisatie extra (werk-)

druk gegeven. Het uitvoeren van de opdrachten en het tussentijds rapporteren naar organisatie

en bestuur zijn taken die – voor zover mogelijk - naast de reguliere werkzaamheden zijn

ingepast. In programma 11 (algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) zijn centraal de

resultaten en de stand van zaken inzake de te bezuinigen taakstellingen, producten en

opdrachten verder toegelicht.

In deze paragraaf worden de volgende taken belicht:

A. Personeel en organisatie

B. Informatievoorziening en automatisering

C. Financiën

D. Huisvesting en facilitaire zaken

E. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

F. DigiDrim (e-dienstverlening)

G. Investeringen

A. Personeel en Organisatie

A1 Personeel

A1.1Personeel

De HRM-projecten die lopen in het kader van de Strategische samenwerking West-Brabant zijn

toegelicht in de paragraaf grote projecten (inhuur derden, stagebeleid, regionaal loopbaancentrum,

strategische personeelsplanning).

A1.2 Kerntaken Discussie:

Het aanleveren van de nodige informatie over personele kosten, formatie, wel of niet tijdelijke

invulling van vacatures heeft dit jaar extra aandacht en werkzaamheden van de medewerkers

van P&O gevraagd, waardoor een aantal andere activiteiten niet volgens de planning zijn

gehaald.

A2 Organisatie

A2.1 Organisatie ontwikkeling:

Het verbeterplan als op zichzelf staand plan is in december officieel afgerond. De kernwaarden

krijgen niet langer speciale aandacht maar worden in de dagelijkse praktijk, net als andere

regels en waarden, meegenomen.

Naar aanleiding van de beslissingen van de Raad met betrekking tot de KTD is een Plan van

Aanpak opgesteld. Dit plan voorziet in een aantal werkgroepen, waaronder de Werkgroep

Personeel en Financiën. Deze werkgroep houdt zich bezig met het bewaken van de overall

resultaten planning m.b.t. personeel en financiën. De resultaten van de werkgroep vormen

vervolgens de basis voor verdere discussie en besluitvorming m.b.t. personeel en organisatie.

A2.2 Samenwerking P&O Geertruidenberg/Amerstreek

In het kader van de samenwerking op P en O gebied met de gemeente Geertruidenberg is in

2011 gestart met een uitwisseling. In eerste instantie was dit ter vervanging in verband met een

zwangerschapsverlof. Vervolgens is de detachering gecontinueerd in verband met een

vacature.

116


Deze vorm van samenwerking, waarbij vooral kennis en ervaring gedeeld wordt, wordt door alle

betrokken partijen als zeer waardevol ervaren. In dit traject wordt ook de gemeente Oosterhout

betrokken (zie ook in paragraaf grote projecten, samenwerking Amerstreekgemeenten).

B. Informatievoorziening en automatisering

In 2011 zijn op het gebied van digitalisering de volgende onderdelen uitgevoerd:

• Digitaal besluitvormingsproces

Het bestuurlijke besluitvormingsproces van MT en College is vanaf de ambtelijke

voorbereiding tot en met het besluit volledig digitaal in gebruik genomen (via een

workflow binnen Corsa). Voor het gedeelte van de bestuurlijke besluitvorming van de

verschillende vormen van Raadsvergaderingen is de voorbereiding in 2011 afgerond

en kan dit, op een geschikt moment door de griffie in gebruik worden genomen. De

laatste stap om de stukken via de website volledig gekoppeld aan het document

management systeem van de gemeente te ontsluiten, is in 2011 nog niet afgerond. Dit

gebeurt vooralsnog op handmatige wijze.

• Digitaal vergaderen

Eind 2011 zijn zowel het College als het MT overgegaan tot het digitaal vergaderen

(via een tablet). Deze wordt gevoed vanuit de workflow via Corsa. Deze wijze van

vergaderen zit in een pilot om de goede werking te testen.

• Zaaksgewijs werken

De voorbereidingen op het gebied van digitalisering om te komen tot zaaksgewijs

werken zijn uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Implementatie van deze nieuwe wijze

van werken staat gepland medio 2012. Onderdeel van dit proces is het kunnen

plaatsen van de “gewone” digitale handtekening onder een brief of ander te

ondertekenen stuk.

In relatie tot digitaal archiveren is in 2011 het proces van zaaksgewijs opbergen

doorontwikkeld. De hybride situatie van digitaal en fysiek opbergen wordt steeds meer

richting digitaal archiveren geschoven. Ook zijn in 2011 de fysieke dossiers van

bouwvergunningen van de voormalige gemeenten Made en Drimmelen, Terheijden,

gedigitaliseerd. Momenteel wordt de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

nog verwerkt waarna deze gedigitaliseerde documenten en tekeningen kunnen worden

ingelezen en digitaal ter beschikking komen.

C. Financiën

Het jaar 2011 heeft grotendeels in het teken gestaan van de Kerntakendiscussie en de reguliere

financiële administratie en P&C producten. Ten behoeve van deze P&C producten heeft in 2011

de volledig uitrol van het nieuwe rapportagepakket plaatsgevonden.

De beleidsontwikkeling bleef in 2011 beperkt tot actualisatie van de budgethoudersregeling. Het

doel is om aan de hand van deze budgethoudersregeling de verantwoordelijkheden m.b.t.

budgetbeheer nog eens te benadrukken en de daarbij behorende taken en doelen explicieter

vast te leggen.

Vanwege de relatief grote omvang van de reguliere werkzaamheden is het niet mogelijk

geweest om risicomanagement in 2011 uit te rollen. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van de

specifieke kennis en kunde die reeds bij de gemeente Geertruidenberg aanwezig is. De raad is

bij de Najaarsnota 2011 akkoord gegaan om de financiële middelen uit 2011 beschikbaar te

stellen in 2012 (claim).

Als aanvulling op het reguliere financiële pakket is in 2011 ook een verplichtingenadministratie

ingevoerd waarbij budgethouders beter hun budgetten kunnen beheren.

Kostentoerekening bedrijfsvoering

Na vragen van gemeenteraadsleden over de manier waarop de bedrijfsvoering binnen de

gemeente Drimmelen wordt geadministreerd, is er een gesprek geweest tussen een

gemeenteraadslid en het cluster Planning en Control (P&C). De laatste jaren is in de raad een

aantal malen een discussie geweest over de kosten(toerekening) van de bedrijfsvoeringscomponenten.

Voor raadsleden is het niet altijd duidelijk wat nu precies de kosten van de

bedrijfsvoering zijn.

In dit gesprek is door P&C aangegeven dat elke gemeente zijn eigen methode hanteert van

kostentoerekening, o.a.

- de manier waarop met de urenberekening en daarmee gepaard gaande toerekening

hanteert (indirect, direct, bijzondere uren)

- de manier waarop met reserves wordt omgegaan, bijvoorbeeld wordt de nieuwbouw

van een gemeentehuis direct uit een reserve betaald of is het gebouw volledig

afgeschreven (geen kap.lasten)?

117


Benchmarking met andere gemeente is daardoor veel te complex. Dit kost heel veel tijd (en dus

geld) en uitbesteding door een bureau kost eveneens veel geld. Bovendien levert het resultaat

geen expliciet rendement op, zijn er veel te veel voorbehouden, etc.

D. Huisvesting en facilitaire zaken.

In 2011 zijn 2 aanbestedingstrajecten doorlopen. Eén voor een nieuw contract voor de

multicopiers en één voor een nieuw contract voor de schoonmaakwerkzaamheden voor zowel

het gemeentehuis als voor de gemeentewerf. De contracten inzake catering, koffieapparaten,

kantoorartikelen zijn verlengd. Deze zullen in 2012 opnieuw worden aanbesteed.

E. Inkoop –en aanbestedingsbeleid

Het document inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2011 grondig herzien (zowel het beleid als

het bijbehorend protocol). Door nieuwe en gewijzigde wetgeving (zowel Europees als nationaal)

en door politieke en organisatiewensen was het noodzakelijk het beleid hierop aan te passen.

Belangrijke aandachtspunten die in het nieuwe beleidsdocument zijn opgenomen zijn:

duurzaamheid, lokaal en regionaal ondernemerschap, specifieke doelgroepen en

samenwerking. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is op 3 november 2011 door de raad

vastgesteld. Het bijbehorende protocol is door het College vastgesteld op 13 september 2011.

F. DigiDrim (e-dienstverlening)

Wat hebben wij tot en met 2011 gerealiseerd.

Doorontwikkeling publiekszaken (KCC)

In 2011 heeft een aantal geplande zaken geen doorgang kunnen vinden. In 2011 is hard

gewerkt om de nieuwe website te bouwen. Belangrijk onderdeel hiervan is de gemeentelijke

producten- en dienstencatalogus. Deze is in 2011 weer helemaal up-to-date gebracht en dient

als belangrijke bron voor de medewerkers van het KCC i.o. Overige zaken, zoals verdere

digitalisering van formulieren, is doorgeschoven naar 2012.

Doorontwikkeling website (Internet/Intranet)

In 2011 is de website geheel vernieuwd, als gevolg van de verkoop van de site van de oude

webleverancier aan een andere leverancier. Hierdoor heeft de site een enorme facelift gehad

en is deze ook klaar voor de nieuwste ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en

dienstverlening.

In de overgangsfase van de oude leverancier Gemeenteweb naar de nieuwe leverancier SIM is

gewerkt met sitemanager 3.0 van Gemeenteweb voor zowel internet als intranet. De afspraak

was dat Gemeenteweb de beide sites in de lucht zou houden tot 1 januari 2012. De nieuwe

internetomgeving van SIM zou officieel 1 november 2011 de lucht in gaan, maar door allerlei

vertragingen aan de kant van SIM was deze datum op voorhand al niet haalbaar.

Per 7 oktober 2011 is zowel internet als intranet door de VNG uit de lucht gehaald vanwege het

feit dat de sites hackbaar zouden zijn. Om onze externe bezoekers zo snel mogelijk weer van

gemeentelijke informatie te voorzien, is besloten een noodoplossing te bieden in de vorm van

een nieuwe, in eerste instantie summier gevulde website van leverancier SIM. Deze

internetomgeving is live gegaan op 17 oktober 2011. Geleidelijk is deze internetomgeving

uitgebouwd en is het ook weer mogelijk het Burgerloket te bezoeken voor informatie over onze

producten en diensten. Het via DigiD aanvragen van gemeentelijke producten en diensten is

sinds 8 oktober 2011 nog niet mogelijk. Alle partijen werken er hard aan om de bezoekers zo

snel mogelijk weer via DigiD producten te kunnen laten aanvragen.

In tussentijd is in het derde kwartaal van 2011 ook een nieuwe intranetomgeving gebouwd.

Deze intranetomgeving is op 1 februari 2012 live gegaan.

Voor, in eerste instantie intranet en in tweede instantie internet maken we gebruik van

webredacteuren vanuit alle afdelingen uit de organisatie. Het decentraal werken aan de

websites krijgt hiermee een nieuwe impuls.

Uniek in gemeenteland is het feit dat we ook zijn gaan werken met externe webredacteuren

(afgevaardigden van de bewonersgroepen uit alle kernen van onze gemeenten) die een aantal

pagina’s vullen onder de dorpen die breed worden uitgelicht op internet. Dit in het kader van de

burgerparticipatie.

Aan de beveiliging van zowel de internet- als intranetomgeving wordt de hoogste prioriteit

gegeven. Dit in samenspraak met de leverancier.

118


Antwoord@ (voor de burger)

Met het overgaan naar een nieuwe leverancier van de website, is ook beschikking gekregen

over een nieuwe kennisbank, van de nieuwe webleverancier. Deze wordt medio 2012 verder

ingericht; de burger krijgt dan altijd snel het juiste antwoord op zijn vraag, zonder eerst drie keer

te worden doorverbonden. Het project is nog niet afgerond.

Koppeling BAG-GBA succesvol afgerond

Op 1 november 2011 is voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

het verplicht gebruik van adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

ingegaan. Op 17 oktober 2011 is de koppeling tussen de BAG en de GBA succesvol afgerond.

Gegevensmakelaar

In 2011 is de migratie van CiVision Basis Registratie naar CiVision Makelaar Gegevens

uitgevoerd. Hiermee heeft de gemeente Drimmelen een volledig autoriseerbare oplossing voor

het distribueren en het raadplegen van Basis objectgegevens gerealiseerd. CiVision Makelaar

Gegevens ondersteunt het enkelvoudig beheer en het meervoudig gebruik van basisgegevens

en speelt hiermee in op de ontwikkeling van Andere Overheid, waaronder het tot stand brengen

van een basis (gegevens) infrastructuur voor uw gemeente. Met CiVision Makelaar is de kern

distributiesysteem binnen informatiehuishouding van basisregistraties gerealiseerd.

G. Investeringen

Krediet Restant Uitgaven Uitgaven tm Restant

eind 2010 2011 2011 eind 2011

Huisvesting

Gemeentehuis 10.422.500 85.637 63.276 10.400.139 22.361

Vervanging tractie 153.749

ICT

Project Digitalisering 244.661

Vervanging servers 49.948

Vervanging overige hardware 414.857

Vervanging overige software 465.498

E-Dienstverlening 244.950

11.996.164

De belangrijkste kredieten zijn toegelicht in de (financiële) jaarrekening bij het onderdeel

“Restant kredieten”.

De belangrijkste budgetafwijkingen zijn:

151.725

139.101

49.948

225.160

287.510

217.572

1.156.652

48.045

41.639

-

-

67.238

-

220.199

Kapitaallasten € 139.000 nadeel

Personeelslasten € 127.000 voordeel

Overige personeelslasten € 118.000 voor deel

Huisvesting en facilitaire zaken € 358.000 voordeel

Automatisering en informatievoorziening € 316.000 voordeel

Financiën € 60.000 voordeel

E-dienstverlening € 181.000 voordeel

Tractie en gereedschappen € 9.600 nadeel

Werk- en opslagplaatsen € 22.200 nadeel

Frontoffice, telefonisch informatiecentrum € 64.000 voordeel

50.070

147.199

-

189.698

245.227

27.378

11.059.710

103.679

97.462

49.948

225.160

220.271

217.572

936.454

Kapitaallasten

Geconstateerd kan wel worden dat er dit jaar ruim € 139.000 meer is doorbelast dan geraamd.

De overschrijding wordt veroorzaakt door het afwaarderen (ca. € 477.000) van het

aandelenkapitaal Biesbosch Marina Drimmelen. Daarnaast vertaging in investeringen met name

op het gebied van huisvesting bijzonder basisonderwijs, software, hardware, e-dienstverlening

en Kwarrenhoek L.Z.). Een belangrijk deel van deze kapitaallasten wordt gedekt uit reserves en

heeft dus maar voor een deel effect op het jaarrekeningsaldo.

Personeelslasten

De salariskosten beïnvloeden het jaarrekeningsaldo € 127.000 positief. Enerzijds is

terughoudend ingehuurd bij vacatures en langdurige afwezigheid (ziekte en zwangerschap).

Anderzijds zijn diverse bedragen ontvangen van de Belastingdienst en het UWV (ziektegelden).

119


Overige personeelslasten

De overige personeelskosten hebben het jaarrekeningsaldo € 118.000 positief beïnvloed. De

grootste afwijking betreft het niet doorgaan van de Risico Inventarisatie vanwege andere

prioriteiten bij het cluster P&O (€ 37.500). Om de RIE alsnog in 2012 uit te voeren, wordt bij de

resultaat bestemming voorgesteld het budget naar 2012 over te hevelen middels een claim.

Per saldo waren de kosten voor opleidingen € 36.000 lager dan begroot. Een deel hiervan is

o.a. vanwege doorlopende kosten in betreffende reserve gestort. Oorzaken van de lagere

kosten kunnen zijn werkdruk, langdurige ziekte/zwangerschap of de KTD. Tevens zijn er minder

flexibele beloningen toegekend. Zwangerschapsverlof en ziekte hebben geleid tot besteding

van minder uren (€ 11.000).

Huisvesting en facilitaire zaken

Energieverbruik is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden, vandaar ook moeilijk te

ramen. Overigens is de inkoop van energie opnieuw aanbesteed met een gunstig resultaat.

Totaal een voordeel van € 11.000. Wegens ziekte medewerker (langdurig) zijn enkele dingen

niet ter hand genomen en zullen pas in 2012 uitgevoerd worden (€ 19.000). De raad is bij de

NJN 2011 akkoord gegaan om de restantmiddelen beveiligingsplan (€ 7.928) en sluitplan (€

25.000) samen te voegen en voor 2012 beschikbaar te stellen. Een werkgroep bestaande uit

medewerkers van de diverse betrokken vakgebieden buigt zich over het conceptbeveiligingsplan

en de onderliggende protocollen.

Het voordeel bij facilitaire zaken bestaat grotendeels (€ 224.000) uit minder verantwoorde uren

Middelen. De oorzaak hiervan is een nog niet ingevulde vacature in afwachting van wat

benodigd is aan uren i.v.m. efficiënter werken door digitalisering, verschil werkelijk tarief inhuur

personeel met het gehanteerde tarief Middelen, ziekte en elders verantwoorde uren.

Digitalisering van de milieuvergunning heeft niet conform de planning kunnen plaats vinden in

2011. Dit zal in 2012 uitgevoerd worden en komen de kosten (€ 15.000) ook ten laste van 2012.

Door de aanbesteding van multifunctionals is een aanzienlijk voordeel (€ 16.000) bereikt. Bij de

raming van de vaste telefoonkosten is geen rekening gehouden met de achteraf te berekenen

korting. Voorts is het verbruik (tellertikken) moeilijk in te schatten. Dit samen geeft een voordeel

€ 10.000. Door een vertraagde uitvoering een onderuitputting te constateren op de

kapitaallasten ten grootte van € 23.000 (voordelig).

Automatisering en informatievoorziening

Ondanks de voornemens, is risicomanagement (€ 12.500) in 2011 niet geïmplementeerd in de

organisatie. Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden niet uitgevoerd: helpdesk (€ 7.000),

uitbreiding beheer sport accommodatie (€ 7.500), en Archiefweb (€ 5.000). Module Roplannen

(€ 5.700) is later in gebruikgenomen en bodembeheer NAZCA (€ 3.200) is opgezegd. Door een

vertraagde uitvoering een onderuitputting te constateren op de kapitaallasten ten grootte van

€ 82.000 (voordelig). Door de afdeling Middelen zijn minder uren gemaakt op de posten

Automatisering en informatievoorziening dan geraamd wat in zijn totaliteit een onderschrijding

geeft van € 44.000. Doorbelasting E-dienstverlening € 152.000 voordelig, zie toelichting

hieronder.

Financiën

De verschillende afdelingen hebben minder uren verantwoord (€ 38.000). Tevens wordt budget

overgehouden vanwege de latere afronding van het onderzoek naar de btw (€ 6.000). Het

overige verschil (€ 12.000) wordt veroorzaakt door lagere doorbelastingen bovenstaande

hulpkostenplaatsen.

E-dienstverlening

Door een vertraagde uitvoering is een onderuitputting te constateren op de kapitaallasten van

€ 40.000 (voordelig). Hierdoor vindt er een lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten

plaats. De definitieve vaststelling van de informatiemodellen BGT en IMGeo hebben langer op

zich laten wachten dan in eerste instantie was voorzien. Derhalve zijn er nog geen activiteiten

geweest in het kader van de BGT. Als gevolg hiervan zijn de geraamde middelen (€ 40.000)

niet besteed. Er zijn minder verantwoorde uren Middelen door een nog niet ingevulde vacature.

Tractie en gereedschappen

Met name de kosten voor onderhoud tractie en de door de gestegen brandstofprijzen is er een

overschrijding van ca. € 21.500 respectievelijk ca. € 14.500. Op de post onderhoud wordt de

overschrijding veroorzaakt door hogere onderhoudskosten aan de gladheidbestrijding machines

door intensief gebruik in het strooiseizoen 2010 / 2011 en door schade aan de vrachtwagen.

Daarnaast waren er ook extra reparaties nodig voor de hakselaar en de heftruck.

Hiertegenover staat een extra opbrengst als gevolg van verkoop / inruil van materieel

hakselaar, stenenklem, pallethaak, kiepwagens en aanhangwagens ten grootte van ca.

120


€ 13.000. Tevens zijn, als gevolg van onderuitputting op de vervangingsinvesteringen, de

kapitaallasten lager (ca. € 7.000). Het overige voordelige verschil van ca. € 6.000 bestaat

grotendeels uit een lagere urenbesteding van de afdeling Openbare Werken buitendienst.

Werk- en opslagplaatsen

De overschrijding van ca. € 22.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere

urenbesteding van afdeling Openbare Werken buitendienst van ca. € 15.000 en de afdeling

Grondgebied (gebouwenbeheer) van ca. € 2.000. Het overige nadelige verschil van ca. € 5.000

bestaat uit een scala van factoren zoals hogere onderhoudskosten, gasverbruik, elektriciteitsverbruik,

alarmering en lagere kosten verzekering, telefonie, waterverbruik, schoonmaakkosten,

belastingen / heffingen e.d.

Frontoffice, telefonisch informatiecentrum en receptie

De kosten waren lager dan begroot met name doordat bij opstelling van de begroting teveel

PC’s waren toegerekend aan het TIC (€ 40.500 voordelig). Hierbij is slechts sprake van een

andere verdeling en heeft dus geen effect op het jaarrekeningsaldo. Ten slotte is in de

zomervakantie minder extern ingehuurd (€ 6.500) en waren de kosten E-dienstverlening

(€ 10.000) lager.

121


§ F Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties en verbindingen van de gemeente

met verbonden partijen. Van een verbonden partij is sprake wanneer bestuurlijke invloed wordt

uitgeoefend en er financiële belangen mee gemoeid zijn.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel hebben in het bestuur of het hebben van

stemrecht.

Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en

dat bij financiële problemen de gemeente aangesproken kan worden.

Concreet gaat het om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen,

stichtingen en verenigingen.

Doel verbonden partijen

Een gemeente kan bepaalde (wettelijke) taken zelf uitvoeren of de uitvoering regelen via een

gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten, omdat ze te klein is om deze

taken zelf efficiënt en effectief uit te kunnen voeren of omdat het wettelijk verplicht is. De

gemeente houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde

doelstellingen van de programma’s.

Kernvragen zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds overeenkomen met

die van de gemeente en/of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen

gerealiseerd worden. Een tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s

die de gemeente met verbonden partijen kan lopen.

De gemeente zal steeds moeten afwegen welke aanpak de beste garantie geeft dat de taak

wordt uitgevoerd op een manier die de gemeente voor ogen heeft. De gemeente moet ook

afwegen op welke manier de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel toezicht, heeft op

het uitvoeren van een taak.

Wettelijk kader

Het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 is, onder andere vanwege de Wet Dualisering

Gemeentebestuur vervangen door het Besluit begroting en verantwoording provincies en

gemeenten (17 januari 2003). Aangegeven wordt dat een paragraaf ‘Verbonden partijen‘

onderdeel is van de programmabegroting. De paragraaf is gewenst vanwege de bestuurlijke,

beleidsmatige en/of financiële belangen en risico’s die worden veroorzaakt door deelname aan

derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële belang heeft in

deze rechtspersonen.

Als gevolg van de bovenstaande voorschriften is in door de raad op 26 maart 2009 de

‘Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet’ vastgesteld conform artikel 212 van de

gemeentewet. Artikel 19 van de verordening luidt:

In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval

ingegaan op (kaders voor het beleid voor het aangaan van) nieuwe verbonden partijen, het

beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden

partijen, de visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen,

de wijze waarop de gemeente vertegenwoordigt wordt in het bestuur van de verbonden

partijen, het openbaar belang per verbonden partij alsmede de financiële bijdrage aan de

verbonden partij

Beleid ten aanzien van verbonden partijen

In regionaal verband is een nota Verbonden Partijen opgesteld welke 11 februari 2009

opiniërend in de Raad is besproken. In deze nieuwe Nota Verbonden Partijen zijn zeven

kaderstellende spelregels benoemd m.b.t.:

• Informatievoorziening

• Bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging

• Zitting in Dagelijks Bestuur

• Actieve ondersteuning

• Aangaan Verbonden Partij

• Financieel instrumentarium

• Zienswijze begrotingen en kennisname jaarrekening

122


Na verwerking van alle ingebrachte op -en aanmerkingen heeft de Bestuurlijke regiegroep op

25 november 2009 ingestemd met het ontwerp Kadernota Verbonden Partijen In de

raadsvergadering van 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders

(spelregels) zoals opgenomen in de nota Verbonden Partijen.

Ontwikkelingen 2011

Bij raadsbesluit van 30 juni 2011 heeft de raad haar zienswijze kenbaar gemaakt omtrent de

begrotingen 2012 van de gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunt voor de financiële

toetsing is het normenkader geweest zoals dit is vastgesteld in de Bestuurscommissie Middelen

in de regiobijeenkomst van 29 maart 2011. Een van de belangrijkste toetsingscriteria is het al of

niet voldoen aan de korting van 3 x 3% over de periode 2012 –2014. Op basis van het

normenkader is de raad akkoord gegaan met alle begrotingen van de diverse Gemeenschappelijke

regelingen met uitzondering van de begroting van de Veiligheidsregio, omdat hier

niet voldaan werd aan de 3 x 3% bezuinigingstaakstelling (amendement raad 29 juni 2011).

In het kader van de stroomlijning van de regionale samenwerking in West-Brabant is de

gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant opgericht. Voor het aangaan van deze

regeling heeft de raad op 21 oktober 2010 een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Deze

nieuwe gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2011 in werking getreden en vervangt een

aantal bestaande gemeenschappelijke regelingen (Regionale Samenwerking Volkshuisvesting;

overlegplatform Breda; sociaal economische Samenwerking en KCV West-Brabant) en enkele

andere samenwerkingsverbanden (Loopbaancentrum; GebiedsGerichteAanpak Breda en het

Bestuursconvenant West-Brabant).

Op 1 januari 2011 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De

Biesbosch in werking getreden. (raadsbesluit 25 november 2010). Het betreft hier een

samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Werkendam. Hiermede is het

Natuur- en Recreatieschap De Biesbosch per 1 januari 2011 opgeheven.

Bij raadsbesluit van 16 juni 2011 heeft de raad besloten om in te stemmen met de regionale

samenwerking op het terrein van leerplicht (leerlingenadministratie en uitvoering leerplicht en

RMC). Hierbij zal de gemeente Breda de rol op zich nemen van centrumgemeente cq

uitvoeringsgemeente. De gemeenschappelijke regeling “Programma schoolverzuim en

voortijdig schoolverlaten” gaat in op 1 januari 2012 en eindigt op 1 januari 2014. Na één jaar

wordt de regeling geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Overzicht verbonden partijen

Onze gemeente heeft met veel participanten een relatie die onder de verbonden partijen

gerekend kunnen worden. In dit kader beperken wij ons in deze rapportage tot die partijen

waarbij sprake is van een aanmerkelijk financieel en bestuurlijk belang.

De belangrijkste verbonden partijen voor onze gemeente zijn:

• Regio West-Brabant

• Veiligheidsregio

• Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

• Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

• Werkvoorzieningschap Werk Voor Allen

• MARB Nazorg gesloten stortplaatsen

• Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Voorts neemt de gemeente deel in het maatschappelijk kapitaal (aandelen) van:

Deelneming Belang Nominaal bedrag

Drimmelen (%) 31/12/2010

N.V. Brabant Water 1,3 € 120.251,76

Bank Nederlandse Gemeenten 0,065 € 82.646,99

Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. 90 € 477.194,90

Intergas Holding B.V. 6,7 € 125.245,32

Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2011 van de deelnemingen van de gemeente

Drimmelen genoemd.

123


N.V. Brabant Water

Is ontstaan uit een fusie in 2002 tussen de waterleidingbedrijven West Noord-Brabant en Oost

Brabant, heeft in 2011 geen dividend uitgekeerd. In 2010 zijn de eerste stappen gezet voor het

nieuwe financiële beleidsplan 2012 – 2016. In november 2010 is door een werkgroep onder

leiding van de provincie met de aandeelhouders een eerste verkenning uitgevoerd om te komen

tot het nieuwe beleidsplan. Naast een tarievenbeleid; reservebeleid e.d. zijn steeds meer

aandeelhouders de mening toegedaan dat in het nieuwe beleidsplan ook ruimte moet zijn voor

een dividendbeleid. Definitieve besluitvorming over het financiële beleidsplan 2012 –2016 heeft

plaatsgevonden in de aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2011.

Tijdens de AVA zijn door het bestuur de volgende toezeggingen gedaan:

1. Procesgang

Het bestuur heeft toegezegd om bij belangrijke ontwikkelingen t.a.v. het TWM-dossier in overleg

met de ahc een extra vergadering van aandeelhouders (BAVA) te beleggen. Ook zal dan

duidelijkheid worden gegeven over de wijze waarop de afwikkeling van TWM in de boeken van

Brabant Water zal plaatsvinden.

2. Solvabiliteitsnorm

Er zal eerst een discussie worden gevoerd alvorens de solvabiliteitsnorm wordt vastgesteld. Er

zal een voorstel worden uitgewerkt met een duidelijke omschrijving van het risicoprofiel

Bank Nederlandse Gemeenten

In deze jaarrekening wordt het in 2011 ontvangen dividend over 2010 verantwoord. De

nettowinst na belastingen van BNG over 2010 bedroeg € 257 miljoen (2009: € 278 miljoen).

Over 2010 is een dividend vastgesteld van € 128 miljoen, een pay-out van 50 procent. Het

dividend bedraagt € 2,30 per aandeel van € 2,50 (2009: € 2,49 per aandeel).

Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V.

De Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. keert wegens de teleurstellende resultaten

sedert 2008 geen dividend uit. De raad van de gemeente Drimmelen heeft in 2008 aan het

college mandaat verleend om onderhandelingen te starten die moeten leiden tot verkoop van

het gemeentelijk aandelenpakket in de Beheersmaatschappij c.q. verkoop van (delen van) de

activa van de onderneming. Medio maart 2012 wordt de gemeenteraad voorgesteld om de

haven en de camping te verkopen aan geïnteresseerde partijen. Zie ook de paragraaf

weerstandsvermogen, onder risico's, onderdeel d.

Intergas Holding B.V.

In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 februari 2011 is

besloten om over te gaan tot verkoop van Intergas aan Enexis. Bij raadsbesluit van 12 mei

2011 is de raad akkoord gegaan met de aandelenverkoop De waarde van de aandeelhouders

wordt ingeschat op ± € 101 miljoen. Onze gemeente zal aan deze transactie netto ± € 3,9

miljoen overhouden. . Conform raadsbesluit worden de baten uit deze transactie toe gevoegd

aan de reserve vast kapitaal zodat jaarlijks een rentebaat van 3% wordt gegenereerd.

Regio West-Brabant

Vestigingsplaats

Etten-Leur (Brabant huis)

De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt

behartigd

Sinds 2007, ondertekening van het Bestuursconvenant West-Brabant, werken de 19

gemeenten in de regio intensief samen om een sterke veelzijdige regio te zijn. Met het

vaststellen van de Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011 hebben de 19 West-

Brabantse gemeenten een gezamenlijke richtsnoer voor de verdere ontwikkeling in onze regio.

Het huidige convenant liep eind 2010 af. In 2011 is een proces in gang gezet om te komen tot

een geactualiseerde Strategische Agenda 2012-2020. Bij dit proces is de gemeenteraad ook

uitvoerig betrokken. In de opiniërende vergadering van 22 september 2011 heeft de

gemeenteraad haar zienswijze kenbaar gemaakt op het concept visiedeel van de Strategische

Agenda. Via een raadsconsultatiebrief van 3 januari 2012 heeft de raad zich kunnen uitspreken

in hoeverre de zienswijze van de raad adequaat is meegenomen in het concept visiedeel. Op

15 februari 2012. heeft het Algemeen Bestuur van de RWB de nieuwe Strategische Agenda

vastgesteld.

124


Relatie met programma`s en doelstellingen

Uitvoering van de Strategische Agenda vindt plaats binnen de volgende acht programma’s:

• Algemeen

• Economie

• Ruimtelijke ontwikkeling

• Duurzame ontwikkeling

• Voorzieningen

• Bereikbaarheid

• Communicatie

• Dienstverlening

Om in al die werkzaamheden enige ordening aan te brengen, is in 2009 begonnen met een

belangrijk proces nl. dat van de stroomlijning. Dit proces is in 2010 afgerond door de oprichting

van een gemeenschappelijke regeling voor het totale werkgebied van De West-Brabantse

Vergadering. Deze nieuwe gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2011 in werking

getreden. Hierbij zijn een zestal van de huidige gemeenschappelijke regelingen op de schaal

van West-Brabant samengevoegd in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-

Brabant. De meerwaarde is een efficiëntere werkwijze en het bevorderen van integraliteit

tussen de verschillende beleidsterreinen.

Bestuurlijk belang

De besluitvorming in de regio West-Brabant vindt plaats in een zestal bestuurscommissies

welke vier keer per jaar vergaderen.

Het betreft hier de volgende bestuurscommissies:

• Zorg Welzijn en Onderwijs

• Sociaal economische Zaken (waaronder de voormalige Gr SES)

• Ruimtelijke Ontwikkeling en volkshuisvesting

• Mobiliteit (waaronder taken overlegplatform Verkeer en Vervoer)

• Kleinschalig collectief vervoer (waaronder de voormalige Gr KCV

• Middelen

De portefeuillehouder is G. de Kok. Hij is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de

RWB.

Wethouder M. v. Oosterhout is voorzitter van de bestuurscommissie Zorg, welzijn en Onderwijs.

Wethouder Van Brummen is verkeersambassadeur voor de regio.

Participanten

Aalburg; Alphen-Chaam; Baarle Nassau; Bergen op Zoom; Breda; Drimmelen; Etten-Leur;

Geertruidenberg; Halderberge; Moerdijk; Oosterhout; Roosendaal; Rucphen; Steenbergen;

Werkendam; Woensdrecht; Woudrichem en Zundert

Uittredingsbepalingen

De West-Brabantse Vergadering regelt na overleg met de betrokken gemeenten, onder

mededeling aan Gedeputeerde Staten, de financiële verplichtingen, alsmede de overige

gevolgen van de uittreding.

Financieel belang

De begroting bestaat uit een algemeen deel, waarin de kosten die samenhangen met de West-

Brabantse Vergadering, het Dagelijks Bestuur en de strategische visie en agenda zijn

opgenomen alsmede deelbegrotingen per bestuurscommissie. Derhalve een bijdrage in de

apparaatskosten (algemeen deel) en een bijdrage in de programmakosten (deelbegroting per

bestuurscommissie) dit afhankelijk van de afname van goederen en diensten. Ook op de

begroting van het RWB is de efficiency korting van 3 x 3% van toepassing.

Afspraak is dat de RWB de participanten gedurende het begrotingsjaar via een tweetal

bestuursrapportages informeert over de voortgang van de diverse activiteiten. In 2011 zijn beide

bestuursrapportages aan uw raad ter kennisname voorgelegd en wel via de rubriek leespost

d.d. 6 december 2011 (1e rapportage) en d.d. 31 januari 2012 (2e rapportage)

Ontwikkelingen

De organisatie heeft als opdracht meegekregen om structureel 10% te bezuinigen op de

apparaatskosten (efficiencykorting). Dit alles naast de op regionaal niveau afgesproken 3 x 3%

korting op de gemeentelijke bijdrage. In hoeverre de bezuinigingen gevolgen hebben voor de

uitvoering van de recentelijk nieuw vastgestelde strategische agenda zal moeten blijken uit de

komende begroting 2013 en het daarbij behorende meerjarenperspectief. Vanuit de

bestuurscommissies is de begroting van het KCV verreweg de grootste.

125


De kosten voor de dienstafname bedroegen in 2011 € 420.979,-- voor ruim 1.270 Wmo

pashouders van de Deeltaxi. T.o.v. 2010 is de bijdrage met 2,6% afgenomen. Dit is een gevolg

van de op initiatief van de gemeente gestarte maatregelen om te komen tot kostenbeheersing.

Dit heeft ook zijn doorwerking naar de uitgaven van de deeltaxi voor 2012. In 2013 komt het

AWBZ vervoer ten behoeve van de functie Begeleiding tezamen met de functie Begeleiding

naar de gemeenten.

Veiligheidsregio

Vestigingsplaats

Tilburg

De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt

behartigd

Per 1 januari 2005 is de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Midden - en West

Brabant” in werking getreden. Een samenwerkingsverband tussen de brandweerregio Midden -

en West Brabant, de GHOR-organisatie en de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK).

Het doel van Veiligheidsregio is het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en

gecoördineerde uitvoering van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en

crisisbeheersing en voorts het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en

rampen. Dit alles onder één regionale bestuurlijke regie.

Relatie met programma en doelstellingen

De ontwikkelingen in de Veiligheidsregio dragen mede bij aan de hoofddoelstelling van het

programma Veiligheid genoemd in de programmabegroting; het verhogen van het algemene

veiligheidsgevoel. Met name waar het de subdoelstelling betreft waarin staat vermeld de politie-

en brandweerkorpsen op voldoende sterkte te houden, voldoende geoefend te blijven en zoveel

mogelijk te komen tot regionale samenwerking.

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het AB van de Veiligheidsregio. In het AB

zitten de portefeuillehouders van de 26 deelnemende gemeenten.

Participanten

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-

Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand,

Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk,

Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Uittredingsbepalingen

Een rechtspersoon kan alleen uittreden na instemming van het algemeen bestuur dat de

gevolgen van uittreden regelt (art. 33).

Financieel belang en risico

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per inwoner. Voor 2011 was de inwonerbijdrage voor

de brandweer € 9,427; voor de GHOR € 1,114 voor de GMK € 0,825, voor de Organisatieonderdeel

Gemeenten € 0,605. Totaal voor de Veiligheidsregio bedraagt de bijdrage per

inwoner € 12. De begrotingswijziging van september 2011 heeft niet geleid tot wijziging in onze

gemeentelijke bijdrage. De daadwerkelijke gemeentelijke bijdrage komt overeen met de begrote

bijdrage.

Vermogenspositie

Eigen vermogen 01-01-2010 € 3.348.351 31-12-2010 € 7.285.481

Vreemd vermogen 01-01-2010 € 11.263.998 31-12-2010 € 41.443.838

De vermogenspositie is op basis van de jaarrekening 2010.

Resultaat verbonden partij

Exploitatieresultaat 2010 verbonden partij € 1.435.845.

Ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur heeft het model duurzaam financieren afgewezen en zal in 2012

besluiten over een nieuw zgn. kostenverdeelsysteem.

126


Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

Vestigingsplaats

Breda

De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt

behartigd

De Openbare gezondheidszorg West-Brabant heeft als doel bij te dragen aan de voorbereiding

van en uitvoering te geven aan het beleid van de gemeente Drimmelen op het terrein van de

openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Het

samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en uitvoering aan de voor de gemeente

Drimmelen gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg.

Relatie met programma en doelstellingen

Programma Zorg. De gemeente Drimmelen heeft de zorg voor kwetsbare inwoners die

onvoldoende in staat zijn om zelfredzaam te opereren, o.a. gezondheid of leefomstandigheden.

De gemeentelijke taken richten zich op uitvoering van o.a. collectieve preventieve

gezondheidszorg.

Bestuurlijk belang

Wethouder dhr. M. van Oosterhout vertegenwoordigt de gemeente in het Algemeen Bestuur

van de Openbare Gezondheidszorg West-Brabant.

Participanten

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur,

Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,

Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Uittredingsbepalingen

Opzegtermijn is één jaar. Eerste drie jaar na uittreding is een boete verschuldigd van

respectievelijk 100% (1 e jaar), 66% (2 e jaar), 33% (3 e jaar).

Financieel belang en risico

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per inwoner. Voor 2011 bedraagt de totale

gemeentelijke bijdrage € 499.428,- t.b.v. de GGD. Vanwege een groter aandeel compensabele

btw waren de netto lasten voor de gemeente € 9.000 lager dan geraamd.

Elektronisch kinddossier (EKD)

Voor de invoering van het EKD zijn door de rijksoverheid via het gemeentefonds specifieke

middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn echter niet toereikend voor de bekostiging

van de totale kosten EKD. Daarom is besloten om voor 2011 en volgende jaren rekening te

houden met een structurele bijdrage van € 48.000 per jaar voor de financiering van het EKD

voor GGD en Thuiszorginstellingen in de regio.

Vermogenspositie

Eigen vermogen 01-01-2010 € 3.212.912 31-12-2010 € 2.999.000

Vreemd vermogen 01-01-2010 € 17.269.000 31-12-2010 € 14.988.000

Resultaat verbonden partij

Resultaat 2010 verbonden partij € - 213.000

Ontwikkelingen

In de beleidsbegroting 2012 -2014 wordt uitgegaan van een bezuiniging van 3 keer 3% vanaf

2012 (in totaal 9%), op basis van het principe: gelijk trap op, gelijk trap af. De inzet van de

GROGZ is bedoeld voor ondersteuning lokale volksgezondheid en uitvoeren wettelijke taken

binnen publieke gezondheid. Het effect van de bezuinigingsvoorstellen is dat een aantal taken

niet meer worden gedaan of op een lager niveau uitgevoerd.

Daarnaast heeft het Algemeen bestuur de bezuinigingsopdracht op 14 april 2011 als volgt

aangescherpt:

- nullijn voor loon- en prijscompensatie voor periode 2012-2014. Voor 2011 was dit

reeds besloten. In totaal structurele ombuiging van 8,47%.

- heroverweging intensiveringen 2012 ( jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding)

of compenseren door alternatieve bezuinigingen (2%).

- vinden van frictiekosten ( kosten ontslag) binnen eigen budget.

127


In de beleidsbegroting is voorts rekening gehouden met een bezuiniging op de basisproducten

van de GGD, t.w. preventie infectieziekten, jeugd en gezin, lokaal gezondheidsbeleid,

publieksinformatie en documentatie, gezonde en veilige leefomgeving en kwetsbare groepen.

Beleidsrisico’s.

Voorts zijn er een aantal autonome ontwikkelingen, waardoor er sprake is van uitbreiding

wettelijk verplichte taken, zoals Technische Hygiënezorg Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen,

Psychosociale Hulpverlening en invoering GGD rampen opvangplan (Wet Publieke

Gezondheid). De gemeente ontvangt via het gemeentefonds alleen een bijdrage voor de

uitvoering van de Technische Hygiënezorg Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. De

gemeentelijke bijdrage THZ kindercentra/gastouders wordt berekend op basis van het aantal

kindplaatsen per 1 januari 2011.

Vanaf 2012 stelt het ministerie van SZW structureel extra middelen beschikbaar voor de

uitvoering van inspecties THZ in het kader van de WKO en op de peuterspeelzalen. Op 14 april

2011 heeft het AB GROGZ besloten om o.a. te bezuinigen op de basistaak THZ kindercentra

middels risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat per gemeente 25% van de voorzieningen niet

meer jaarlijks wordt bezocht. Voor het uitvoeren van deze vorm van risico gestuurd toezicht is

jaarlijks een bedrag nodig van in totaal € 630.000. Het aandeel van de gemeente Drimmelen

bedraagt € 19.523,- De GGD verzoekt middels een 1 e begrotingswijziging 2012 om

medewerking voor het beschikbaar stellen van deze middelen. De gemeenteraad is hierover om

een zienswijze gevraagd. Op 12 april 2012 stelt het AB van de GROGZ de 1 e begrotingswijziging

definitief vast.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt

behartigd

Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg ten behoeve van zieken en gewonden

alsmede het leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en

Rampen in het werkgebied.

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:

• Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten

behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord;

• Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het

werkgebied Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord;

• Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s

Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord;

• Het (doen)leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij

Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant

en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

Relatie met programma en doelstellingen

De programma’s Zorg en Veiligheid; een goed functionerende RAV dient de hoofddoelstelling

van dit programma: het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. Tevens is het verweven

in het programma Zorg.

Bestuurlijk belang

Wethouder dhr. M. van Oosterhout vertegenwoordigt de gemeente in het Algemeen Bestuur

van GR RAV Brabant Midden-West-Noord.

Participanten

West-Brabant: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen,

Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen,

Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,

Tilburg en Waalwijk.

Brabant Noord: Boxtel. Haaren, ’s Hertogenbosch, Sint Michielsgestel, Schijndel, Heusden,

Vught, Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Oss, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St.

Hubert, St. Anthonis, St. Oedenrode, Uden en Veghel.

128


Uittredingsbepalingen

Opzegtermijn is twee jaar, de financiële gevolgen hiervan worden door het Algemeen Bestuur

bepaald.

Financieel belang en risico

De gemeente Drimmelen betaalt in 2011 een bijdrage van € 6.138 in de meerkosten van een

publieke organisatie en in de kosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer/C2000. Ook

betaalt de gemeente een bijdrage van € 4.198 in de kosten verbonden aan de regeling

meerkosten bezwarende beroepen. In totaal een bedrag van € 10.336,-

Vermogenspositie

Eigen vermogen 01-01-2010 € 10.462.181 31-12-2010 € 11.620.070

Vreemd vermogen 01-01-2010 € 14.681.315 31-12-2010 € 16.211.315

Resultaat verbonden partij

Resultaat 2010 verbonden partij € 1.157.889

Ontwikkelingen

Wet Ambulancezorg (WAZ).

De voor 1 januari 2011 geplande invoering van het nieuwe Wet Ambulance zorg heeft geen

doorgang gevonden. De minister is voornemens om per 1 januari 2012 een voorlopige

vergunning voor vijf jaar toe te wijzen aan de huidige RAV’s. Hiervoor dient de WAZ gewijzigd

te worden. Voor het verstrijken van de vijf jaren termijn zal de minister het definitieve beleid

bepalen.

Opschaling meldkamers

Het huidige kabinet is voornemens om het aantal meldkamers in Nederland binnen afzienbare

tijd terug te brengen van de huidige 25 naar maximaal 3 tot 5. De RAV Midden- en West-

Brabant (afgekort MWN )ziet hierin mogelijkheden om de zorg aan de hulpvrager efficiënter en

kwalitatief beter in te richten.

Efficiencykorting Ambulancesector

In het convenant tussen Ambulancezorg Nederland en VWS is een efficiencykorting

overeengekomen van 1,5%, te realiseren in 2010, 2011 en 2012. Daarnaast is voor RAV’s een

productiestijging overeengekomen van 2,5% per jaar. Indien deze productiestijging over 3 jaar

minder bedraagt dan 7.5%, dan wordt het budget voor 2013 evenredig gekort.

Overschrijdingspercentage urgentie A1 (spoedritten).

In het werkgebied MWB is de spreiding en paraatheid van ambulances zo geregeld dat 95%

van de inwoners binnen de normtijd van 15 minuten kan worden aangereden.

In 2010 was er in MWB sprake van een overschrijdingspercentage van 10,6% ( in Drimmelen

14,6%). De RAV MWB heeft de ambitie om in 2012 een overschrijdingspercentage urgentie A1

te behalen van 7%. Ze wil dit bereiken door de in 2011 geactualiseerde paraatheidsplannen uit

te voeren.

Werkvoorzieningschap Aanvullend werk Voor Allen (WAVA)

Vestigingsplaats

Oosterhout

De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt

behartigd

Het doel van het werkvoorzieningschap is het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening

(WSW) in het rechtsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) door op een zo

doelmatig mogelijke wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde

arbeid en de arbeidsreïntegratie te behartigen. Het werkvoorzieningschap heeft voor de

uitvoering van haar taken de werkmaatschappij GO BV opgericht. Deze werkmaatschappij is

onderdeel van WAVA Beheermaatschappij BV. De GR WAVA is de enige aandeelhouder van

deze beheermaatschappij en kan zo sturing aan het gehele proces geven. De belangrijkste taak

van de GR is toe te zien op een juiste uitvoering van de WSW. Hiertoe is met GO een

overeenkomst afgesloten (incl. verhuur onroerend goed en detachering personeel).

Relatie met programma en doelstellingen

De hoofddoelstelling van het programma Zorg is, dat de gemeente wil bevorderen dat ook

kwetsbare groepen mee blijven doen aan de samenleving en wil voorkomen dat mensen in een

kwetsbare positie terechtkomen. Onderdeel van deze hoofddoelstelling is de inzet van

129


werkgelegenheidsmaatregelen, arbeidsreïntegratie en de invulling van de wettelijke taak op

grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De GR WAVA is in regionaal verband in het

leven geroepen om de gemeentelijke zorgplicht WSW en de reïntegratieplicht te kunnen

vervullen.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft één vertegenwoordiger, te weten wethouder mevr. M. Vos - Kroeze, in het

Dagelijks Bestuur (DB) van WAVA. In dit DB zitten de portefeuillehouders van de zes

deelnemende gemeenten. Ook heeft de gemeente één vertegenwoordiger, te weten wethouder

de heer J. van Meggelen, in het Algemeen Bestuur (AB) van WAVA. In het AB zijn alle WAVAgemeenten

vanuit het college van B&W vertegenwoordigd, aangevuld met twee externe

deskundigen op WSW-gebied en financieel/ bedrijfseconomisch gebied. In het kader van de

nieuwe juridische structuur van WAVA hebben dus twee vertegenwoordigers vanuit het college

van B&W van iedere gemeente in het WAVA-bestuur zitting. De gemeenteraad heeft op 13

december 2007 met de betreffende statutenwijziging ingestemd. Bij schrijven van 20 mei 2010

zijn de door alle WAVA-gemeenten ondertekende nieuwe statuten door GR WAVA

toegezonden.

Participanten

Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Uittredingsbepalingen

Uittreding per raadsbesluit. AB stelt in overleg met uittredende gemeente uiterlijk drie maanden

vóór uittreding een bindende regeling vast met alle gevolgen. Gemeente kan pas uittreden als

aan alle verplichtingen is voldaan.

Financieel belang en risico

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per geplaatste WSW-er plus een bijdrage in het

exploitatietekort. Voor 2011 is deze bijdrage in totaal geraamd op € 202.500,- (76 personen).

Uiteraard heeft WAVA/GO ook te kampen met de gevolgen van de economische crisis. Zowel

via de rubriek leespost d.d. 18 oktober 2011 als d.m.v. de raadsconsultatiebrief d.d. 20

december 2011 hebben wij uw raad geïnformeerd over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat

van het wsw-bedrijf over 2011 . Tot en met het 3e kwartaal 2011 geeft de exploitatie een tekort

te zien van € 312.000,-- Ten aanzien van het totale resultaat heeft het dagelijks Bestuur een

prognose afgegeven dat het nadelige resultaat over 2011 zal uitkomen tussen de € 350.000,--

en de € 450.000,--. Het definitieve resultaat zal bekend zijn bij de jaarrekening 2011 van het

wsw-bedrijf. Voorts hebben de deelnemende WAVA-gemeenten, waaronder Drimmelen, zich

uitgesproken om het gemeentelijk opdrachtgeverschap richting WAVA/GO als “preferred

supplier” via inbesteding, contract compliance, social return te intensiveren.

Vermogenspositie

Eigen vermogen 01-01-2010 € 645.000,-- 31-12-2010 € 674.000,--

Vreemd vermogen 01-01-2010 € 6.063.000,-- 31-12-2010 € 10.813.000,--

Resultaat verbonden partij

Het resultaat over 2010 van GR WAVA geconsolideerd is € 28.000 positief na de bijdrage van

de deelnemende gemeenten in het resultaat.

Ontwikkelingen

Per 1 januari 2013 wordt de gemeente belast met de uitvoering van de Wet Werken naar

Vermogen. Het betreft een brede voorziening welke in de plaats komt van verschillende

bestaande regimes zoals de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), Wet werk en

arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), wet werk en bijstand (WWB) en de

Wet investeren in jongeren (WIJ). Insteek van de nieuwe wetgeving is om vanaf 2015 een

structurele bezuiniging te realiseren van € 650 miljoen.

Voor de gemeente Drimmelen is dit structureel circa € 585.000,-- Deze bezuiniging wordt

gerealiseerd door de rijkssubsidie van € 25.759,-- per SE WSW de komende jaren gefaseerd te

verlagen tot € 22.050,-- per WSW werkplek.

Om de gemeenten te ondersteunen bij de overgang naar de Wet Werken naar Vermogen heeft

het rijk een herstructureringsfonds van € 400 miljoen beschikbaar gesteld. Het fonds is bedoeld

voor de ondersteuning van een efficiëntere bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening.

Het herstructureringsplan moet uiterlijk 30 april 2012 zijn ingediend. Het trekkingsrecht voor

onze gemeente beloopt een bedrag van circa € 360.000,-- . De Gr WAVA/GO is momenteel

bezig om dit herstructureringsplan handen en voeten te geven zodat deze gelden voor de

deelnemende gemeenten worden veiliggesteld. Overigens betreft het een cofinanciering: de

gemeente moeten zelf 25% van de herstructureringskosten voor hun rekening nemen.

130


Samen met de GR WAVA en de participanten in deze gemeenschappelijk regeling is er een

werkgroep gevormd om te bezien hoe deze bezuinigingen op grond van het Bestuursakkoord

kunnen worden opgevangen en hoe tot een duurzame en financieel gezonde exploitatie en

vermogenssituatie van het wsw-bedrijf WAVA/GO kan worden gekomen. De aanbevelingen

resp. adviezen uit deze werkgroep zijn momenteel nog niet bekend.

MARB Nazorg gesloten stortplaatsen

Vestigingsplaats

Breda

Besluitvorming

Gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 2010

De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt

behartigd

Deze Gr behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten bij de nazorg van de inmiddels

gesloten regionale stortplaatsen Zevenbergen en Bavel-Dorst. Het betreft hier een Gr zonder

eigen personeel. In de vorm van dienstverlening worden de taken grotendeels uitgevoerd door

de gemeente Breda.

Bestuurlijk belang

Onze gemeente wordt in deze vertegenwoordigd door wethouder M. Vos-Kroeze

Participanten

Aalburg; Alphen-Chaam; Baarle-Nassau; Breda; Drimmelen; Etten-Leur; Geertruidenberg;

Moerdijk; Oosterhout; Werkendam en Zundert.

Uittredingsbepalingen

2/3 van de participanten moet instemmen met de uittreding en het Dagelijks Bestuur doet een

voorstel aan de raden van de participanten over de consequenties van de uittreding.

Financiële aspecten

De bijdrage in de zin van een bedrag per inwoner is nihil, omdat het alleen de nazorg

stortplaatsen betreft.

Volgens de jaarrekening 2010 bedroeg de voorziening voor de nazorg van de stortplaatsen per

31-12-2010 € 21,4 miljoen en de algemene risicoreserve € 1,0 miljoen.

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Ter kennisneming:

Het betreft hier een nieuwe gemeenschappelijke regeling die op 1 januari 2011 in werking is

getreden (raadsbesluit 25 november 2010). Het betreft een samenvoeging van twee

gemeenschappelijke regelingen, namelijk het Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De

Biesbosch en de GR Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch.

Vestigingsplaats

Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch

De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt

behartigd.

Het Parkschap behartigt de bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden en recreatie van

het gebied de Biesbosch in combinatie met een meer integraal en eenduidig bestuur over het

gebied.

Relatie met programma en doelstellingen

In programma 5 “Economische zaken en Toerisme”, is als subdoelstelling in dit programma

opgenomen: het op de kaart zetten van de gemeente en het toeristisch en recreatief product.

Gestreefd wordt naar verdere samenwerking op het gebied van natuurbeheer.

Bestuurlijk belang

De gemeente Drimmelen heeft in het Algemeen Bestuur één vertegenwoordiger zitten in de

persoon van wethouder Vos.

131


Financieel belang en risico

De participanten in de nieuwe regeling zijn: de provincie`s Noord-Brabant en Zuid-Holland

(ieder voor 25%) en de gemeenten Dordrecht; Sliedrecht; Drimmelen en Werkendam.

De gemeenten dragen voor 50% bij in het nadelige saldo echter naar rato van het aantal

inwoners per gemeente. De bijdrage voor 2012 voor onze gemeente wordt geraamd op

€ 14.706.

Vermogenspositie

De financiële gegevens zijn niet in het format opgenomen omdat deze informatie nog niet

beschikbaar is. Het betreft hier een nieuwe Gemeenschappelijke regeling die op 01.01.2011 in

werking is getreden.

132


133


§ G Grondbeleid

De paragraaf geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen

uit de begroting en een aanduiding van de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert.

Tevens is een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

en een onderbouwing van de verliezen en de winstneming opgenomen. Inzicht wordt gegeven

in de toepassing van de beleidsuitgangspunten inzake reserves voor grondzaken in relatie tot

de risico’s van grondzaken.

De paragraaf is als volgt ingedeeld:

A. Grondbeleid

B. Financiële positie grondexploitatie

B1. Stand van zaken eigen projecten

B2. Projecten met infrastructuur in ontwikkeling bij derden

B3. Projecten zonder infrastructuur in ontwikkeling bij derden

B4. Te verwachten risico’s projecten

B5. Resultaat grondbedrijf jaarrekening

B6. Stand van zaken reserves grondbedrijf

B7. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

A. Grondbeleid

Grondbeleid is het instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde

ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren.

De gemeente heeft de keuze uit verschillende vormen van grondbeleid. De gemeente speelt bij

de uitvoering van het grondbeleid een actieve of een faciliterende rol met uiteraard diverse

gradaties daar tussen met verschillende kenmerken, een verschillend instrumentarium, met

daarbij behorende voor- en nadelen en verschillende risicoprofielen en beïnvloedingsmogelijkheden.

De gemeente heeft per locatie een visie en maakt een keuze uit de

mogelijkheden die er bestaan bij grondbeleid. Deze visie en strategie is vastgelegd en

beargumenteerd in de nota grondbeleid.

In februari 2011 werd de op 14 april 2005 door de raad vastgestelde Grondnota aangepast en

voor de periode 2011 – 2014 opnieuw vastgesteld. Aanpassing was noodzakelijk om te voldoen

aan gemaakte afspraken. Daarnaast werden zowel interne ontwikkelingen, zoals de kerntakendiscussie

in de gemeente en de taakstelling met betrekking tot woningbouw als externe

ontwikkelingen zoals de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de recente jurisprudentie

rondom het aanbestedingsrecht in de nieuwe Grondnota verwerkt.

De Grondnota vormt het beleidskader waarbinnen activiteiten op het gebied van grondexploitatie

plaatsvinden en geeft voor het grondbeleid de taak- en rolverdeling binnen de

gemeente aan.

De kern van het gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in een 25-tal beleidsregels die nader

zijn uitgewerkt in de Grondnota en deze kan als volgt worden samengevat:

Bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert de gemeente maatwerk. In principe wordt gekozen voor

faciliterend grondbeleid en indien mogelijk voor actief grondbeleid.

Bij faciliterend grondbeleid worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en marktpartijen

over de ontwikkeling van een locatie, de te betalen exploitatiebijdrage, het te realiseren

programma en bijzondere locatie-eisen. Het voor de ontwikkeling benodigde ruimtelijke besluit

wordt eerst vastgesteld nadat deze afspraken in overeenkomsten zijn vastgelegd.

Bij actief grondbeleid opteert de gemeente voor een passend verwervingsinstrument en wordt

een strategie ontwikkeld afhankelijk van grondpositie, beperking van risico en inzet van

expertise. Te hanteren grondprijzen worden marktconform op grond van de bestemming en de

planopzet bepaald.

Kosten en opbrengsten behorende bij een grondexploitatieproject worden vastgelegd in een

financiële raming, de grondexploitatieberekening. De herziening hiervan, de ontwikkeling van de

resultaten en de risico’s worden jaarlijks gerapporteerd. Bij het bepalen van winsten en

verliezen worden het voorzichtigheid- en realisatieprincipe gehanteerd. Grondexploitaties

moeten bij opening minimaal sluitend zijn, positieve of negatieve resultaten worden bij afsluiting

verrekend met de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Deze reserve kent een minimale

omvang voor het structureel opvangen van (conjuncturele) risico’s van de grondbedrijfsfunctie,

het weerstandsvermogen. Deze omvang wordt in een jaarlijks samen te stellen risicoanalyse

grondbedrijfsfunctie berekend.

134


B. Financiële positie grondexploitatie

Ten behoeve van de bepaling van het weerstandsvermogen voor de grondexploitatie zijn de

verwachte boekwaardes (saldo investeringen minus ontvangsten) en financiële risico’s voor de

plannen in beeld gebracht. Daarbij is er van uitgegaan dat de niet in exploitatie genomen

gronden, dus indien er nog geen overeenkomst is getekend, als een risico aangemerkt worden.

Daarnaast wordt tevens uitgegaan van (executie)waarden indien sprake is van eigen onroerend

goed. Deze worden uiteraard in mindering gebracht op het te lopen risico (boekwaarden). Met

andere woorden de opgesomde risico’s zijn berekend op basis van projectbeëindiging (reeds

geïnvesteerde bedragen c.q. boekwaarden) en na aftrek van eventueel verkoop van goederen

tegen minimaal te verwachten waarden (executiewaarden). Het risico is derhalve te kenmerken

als een theoretisch maximaal risico (momentopname).

B1. Stand van zaken eigen projecten

Dit betreft de ontwikkeling van grondposities van de gemeente Drimmelen al of niet in

samenwerking met derden. De baten en lasten worden jaarlijks bijgeschreven op de

boekwaarde van deze projecten in de balans. Eerst bij afsluiting van het project wordt het

definitieve resultaat afgewikkeld met de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Hieronder is een totaal overzicht gegeven van begrote en werkelijke resultaten van zowel in

exploitatie genomen gronden en niet in exploitatie genomen gronden, inclusief

onderbouwingen.

B1.1 In exploitatie genomen gronden

De gemeenteraad heeft voor deze actieve gebiedsontwikkelingen een grondexploitatiebegroting

vastgesteld. Deze ontwikkelingen zijn geen éénjarige processen. De met deze ontwikkelingen

samenhangende kosten van o.a. bouwrijp en woonrijp maken van de locatie worden

geactiveerd ofwel bijgeschreven op het actief onderhanden werk bij de post voorraden in de

balans. Is er sprake van een gepland tekort, dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de

vorm van een voorziening ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Is er sprake

van een gepland overschot, dan wordt het resultaat gewoonlijk genomen voor zover dat met

voldoende zekerheid gerealiseerd is of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde

van het ontwikkelingsproces.

Rekening houdend met de nog te maken kosten en de nog te verwachten opbrengsten volgens

de grondexploitatieberekeningen van de projecten is de verwachting dat de projecten op termijn

gezamenlijk met een voordelig resultaat kunnen worden afgesloten.

Het verloop van de investeringen in deze projecten voor het boekjaar 2011 is als volgt:

(* - cumulatief per saldo meer opbrengsten, is positief resultaat / + cumulatief per saldo meer

kosten, is negatief resultaat)

Begrote resultaten 2011 van de onderhanden werken, gronden in exploitatie

Project

nummer

Project

naam

Boekwaarde

31-12-2010

Voorziening Boekwaarde

31-12-2010

Begrote

lasten

2011

Begrote

opbrengsten

2011

Begroot

expl.

resultaat

Overb

NIEGG-

IEGG

Begrote

boekwaarde

31-12-2011

Voorziening Begrote

boekwaarde

31-12-2011

135

Jaar van

afsluiting

G.101 Lage Zwaluwe West -930.451 -930.451 2.219.165 -800.000 488.714 0 488.714 2018

G.106 Vogelstraat III H Zwaluwe -39.218 -39.218 1.071 30.000 -8.147 0 -8.147 2012

G.107 Kerkstraat Lage Zwaluwe 1.189 1.189 1.189 0 1.189 2010

G.116 Prinsenpolder Made -407.414 -407.414 1.719.101 -3.538.818 500.000 -1.727.131 0 -1.727.131 2012

G.119 Thijssenweg / Zoutopslag -90.616 -90.616 300.000 -209.384 0 0 0 2011

G.120 Lisdodde Lage Zwaluwe -483 -483 1.340 857 0 857 2012

G.122 Ruitersvaartseweg Terh -371.992 -371.992 331.606 -40.386 0 -40.386 2013

Totaal -1.838.985 0 -1.838.985 4.572.283 -4.338.818 320.616 0 -1.284.904 0 -1.284.904

Werkelijke resultaten 2011 van de onderhanden werken, gronden in exploitatie

Project

nummer

Project

naam

Boekwaarde

31-12-2010

Voorziening Boekwaarde

31-12-2010

Werkelijke

lasten

2011

Werkelijke

opbrengsten

2011

Werkelijk

expl.

resultaat

Overb

NIEGG-

IEGG

Werkelijke

boekwaarde

31-12-2011

Voorziening Werkelijke

boekwaarde

31-12-2011

Jaar van

afsluiting

G.101 Lage Zwaluwe West -905.909 -905.909 1.788.326 -800.000 82.417 0 82.417 2018

G.106 Vogelstraat III H Zwaluwe -1 -1 1 0 0 0 2011

G.110 Burg. Smitaplein Made 2.635.931 2.635.931 1.640.000 995.931 2012

G.116 Prinsenpolder Made 1.058.329 1.058.329 1.413.006 -4.270.372 500.000 -1.299.037 0 -1.299.037 2012

G.118 Dahliastraat Made 406.634 406.634 224.000 182.634

G.119 Thijssenweg / Zoutopslag -62.632 -62.632 329.030 -266.397 0 0 0 2012

G.120 Lisdodde Lage Zwaluwe 0 0 38.279 -38.549 269 0 0 0 2011

G.122 Ruitersvaartseweg Terheijden 146.194 146.194 381.570 -1.251.730 -723.966 0 -723.966

G.125 Stuivezand 1.188.921 1.188.921 130.000 1.058.921 2012

Totaal 235.982 0 235.982 3.950.210 -6.360.651 233.872 4.231.486 2.290.900 1.994.000 296.900

Nog te maken kosten 3.904.483

Nog te verwachten opbrengsten -5.436.266

-1.531.783

Verwacht exploitatieresultaat (voordelig) -1.234.882


Per project kan de volgende toelichting gegeven worden:

G.101 Lage Zwaluwe West

Met het project Lage Zwaluwe West wil de gemeente de ruimtelijke inrichting van de kern Lage

Zwaluwe een kwaliteitsimpuls geven en de leefbaarheid verhogen. Voor de realisatie van dit

project is in december 2007 een exploitatieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente,

stichting WSG en Woningstichting Goed Wonen (tezamen vormend de Bouwcombinatie). Naast

de bouw van ruim driehonderd woningen is in het plan opgenomen een nieuw zorgcentrum De

Ganshoek, een nieuwe sporthal, nieuwe winkels en de uitbreiding van basisschool 't Rietland

naar een brede school.

Echter, enige tijd voor het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Lage Zwaluwe -

West op 28 mei 2011 is duidelijk geworden dat Stichting WSG in financiële problemen is

geraakt, waardoor de realisatie van het project wordt vertraagd. Na intern overleg heeft

woningstichting Goed Wonen de realisatie van de sporthal voor haar rekening genomen en zal

deze naar verwachting in het tweede kwartaal van 2012 gereed zijn.

Hoewel de bouwcombinatie te kennen heeft gegeven nog steeds tot ontwikkeling van het

aangepast plan te willen overgaan, wordt op dit moment met een drietal externe partijen

gesproken over deelname aan / overname van de realisatie van andere onderdelen van het

plan. Onderwerp van gesprek daarbij zijn onder andere de noodzakelijke en gewenste

nieuwbouw van Zorgcentrum “de Ganshoek”, de bouw van het nieuwe winkelcentrum en de

realisatie van de woningbouw.

Rekening houdende met de eerste exploitatieopzet en dat het project middels eerdere

uitgangspunten tot ontwikkeling komt, wordt begroot dat dit project met een gering nadeel kan

worden afgesloten. Vooralsnog wordt er nog geen voorziening voor dit minimale begrote verlies

opgenomen. In 2012 zal de gemeenteraad verder geïnformeerd gaan worden inzake de

financiële consequenties.

G.106 Vogelstraat III Hooge Zwaluwe

Het project werd in 2010 afgesloten.

G.110 Burgemeester Smitsplein Made

Vanuit haar grondpositie heeft Woningstichting Volksbelang het plan opgepakt om de

mogelijkheden tot herontwikkeling van het Burgemeester Smitsplein verder te onderzoeken.

Hiertoe heeft zij een plan laten opstellen dat voorziet in onder meer het oprichten van drie

appartementengebouwen, een parkeervoorziening op maaiveld en inrichting van de overige

ruimten tussen de gebouwen met wandelpaden en groen.

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2011 ingestemd met de verkoop van de gemeentelijke

eigendommen en benodigde openbare ruimte aan het Burgemeester Smitsplein overeenkomstig

het definitieve voorstel c.q. bod van Woningstichting Volksbelang van 27 april 2011.

De verkoopopbrengst wordt, op de gebruikelijke wijze, verantwoord binnen de voornoemde

exploitatie van het Grondbedrijf en zal vooralsnog verantwoord worden in 2012.

De ruimtelijke procedure om de gewenste herontwikkeling mogelijk te maken is reeds opgestart

en zal naar verwachting leiden tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan en het afgeven

van een omgevingsvergunning medio 2012.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal een geactualiseerde exploitatieopzet

vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. Bij deze geactualiseerde opzet wordt rekening

gehouden met de te ontvangen ISV subsidie van € 188.000. De termijn voor indiening is uiterlijk

1 januari 2015 en de intentie is dat het project voor deze datum afgerond zal zijn. Door de te

ontvangen ISV subsidie kan dit project met een klein positief saldo worden afgesloten. In het

verleden is reeds voor € 1.640.000 verliezen genomen ten laste van de algemene

bedrijfsreserve grondbedrijf.

De boekwaarde van dit project is overgeboekt van niet in exploitatie genomen gronden.

G.116 Prinsenpolder Made

Woningbouwplan Prinsenpolder is gelegen aan de noodwestzijde van de kern Made en wordt

begrensd door de Prinsenpolderstraat, de Fresiastraat, de Geraniumstraat en de Haagstraat.

Het bestemmingsplan “Made, Prinsenpolder” is 26 november 2009 vastgesteld en met ingang

van 2 april 2010 onherroepelijk geworden.

Op basis van de opgestelde verkaveling is ruimte voor 192 woningen, waarbij een aanzienlijk

deel in de sociale sfeer (goedkope en betaalbare koop/huurwoningen) wordt gerealiseerd. Met

de bouwcombinatie, bestaande uit woningstichting Volksbelang Made en stichting WSG

Geertruidenberg, zijn de gebruikelijke overeenkomsten afgesloten. Conform de exploitatie-

136


overeenkomst is in 2009 50% van de koopsom van de gemeentegrond gerealiseerd. De

realisatie van de verkoop van het resterende gedeelte in 2010 werd vertraagd door het zoeken

naar een oplossing voor de verplaatsing van de paardenvereniging. Begin 2011 werd hiervoor

een oplossing gevonden waardoor medio 2011 de resterende koopsom werd ontvangen. In

2011 zijn enkel kosten gemaakt voor het bouwrijp maken. Deze kosten, tot en met november

2011, werden in december 2011 aan de bouwcombinatie gefactureerd. Voor 2012 staat het

woonrijpmaken gepland. De aanbesteding hiervoor dient nog te geschieden. Nadat deze

werkzaamheden zijn afgerond in 2012 of 2013 kan het project definitief afgesloten worden.

Voorzichtigheidshalve is er in 2011 een tussentijdse winstneming genomen van € 500.000. Dit

is 15% van de totaal begrootte winst van ongeveer € 3,3 miljoen. Na deze winstneming staat er

nog een bedrag van € 1.100.000 gereserveerd voor winstneming in volgende jaren.

G.118 Dahliastraat Made

Naar aanleiding van het beëindigen van twee bedrijven en sloop van een pand zijn in het

verleden deze bedrijven aangekocht en is in september 2010 het voorontwerp bestemmingsplan

Dahliastraat Made opgesteld. Hierin wordt ingegaan op het herbestemmen van in totaal vijf

percelen aan de Dahliastraat. Het betreft het omvormen van twee bedrijfsbestemmingen naar

woonbestemming, het positief bestemmen van een agrarisch bouwblok naar een woonbestemming

en het positief bestemmen van een perceel naar tuin als gevolg van sloop van het

pand ter plekke. Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure werd met partijen een

overeenkomst gesloten.

Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en verkoop van Dahliastraat 75a

heeft reeds in december 2011 plaats gevonden.

Inmiddels is per ultimo 2011 in dit plan per saldo een bedrag geïnvesteerd van ca € 406.634,

voornamelijk als gevolg van de aankopen in de jaren 2006 en 2008. Dit bedrag is inclusief de

baat ten gevolge van de verkoop van Dahliastraat 75a in 2011. Verwacht wordt dat deze

investering niet geheel kan worden terugverdiend in de verkoop van de beschikbare

bouwgrond. Voor het verwachte verlies werd in 2009 een voorziening ad ca € 224.000

gevormd. In het voorjaar van 2012 zal de verkoop van Dahliastraat 75 worden gestart, waarna

in 2012 dit project vermoedelijk budgettair neutraal kan worden afgesloten (rekening houdende

met het al opgenomen verlies).

G.119 Ontwikkelingen Thijssenweg (Wagenberg)

Uit de transacties rondom de voormalige zoutopslagloods werd conform het raadsbesluit van 28

mei 2009 een bedrag gereserveerd voor toekomstige werkzaamheden Thijssenweg.

Op 25 februari 2010 is de raad definitief akkoord gegaan met de herinrichting van de

Thijssenweg en om geld vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen hiervoor beschikbaar te

stellen. Het begrote bedrag voor herinrichting van de Thijssenweg van € 488.000 wordt

voldoende geacht de totale kosten te dekken. In 2011 werden diverse kosten verantwoord en

onttrokken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen tot een bedrag van € 266.397. Voor de

restant van de werkzaamheden in 2012 staat nog een bedrag gereserveerd van € 122.212. In

2012 kan dit project worden afgesloten.

G.120 Lisdodde Lage Zwaluwe

Met de Woningstichting Goed Wonen zijn op 17 maart 2010 de noodzakelijke overeenkomsten

gesloten voor de realisatie van dit woningbouwproject aan de Kerkstraat te Lage Zwaluwe. In

2010 vond de grondoverdracht plaats en heeft er een winstneming plaatsgevonden van

€ 106.618. In 2011 zijn de bijdragen voor de reserves en planvoorbereiding in rekening

gebracht en gestort in de diverse reserves. Dit project is in 2011 definitief afgesloten.

G.122 Ruitersvaartseweg F-veld Terheijden

Het voormalige voetbalveld F-veld is ontwikkeld voor de realisatie van starterswoningen en ligt

aan de noordzijde van de kern Terheijden. Het plangebied wordt globaal begrensd door Klein

Ruitersvaart, woningen aan de Vlierlaan en het E-veld (trainingsveld van SVT).

Startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen heeft destijds het initiatief genomen om middels

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningen voor starters te ontwikkelen. Door middel

van dit project kan worden voorzien in de behoefte van starterswoningen, zoals verwoord in de

gemeentelijke Woonvisie 2004+.

De startersvereniging heeft in samenwerking met Woningstichting Volksbelang het schetsplan

opgesteld. Naast 20 koopwoningen voor starters is er ruimte voor 10 huurwoningen voor

starters en 4 vrije sectorwoningen (duurder segment). Het schetsplan is na twee informatieavonden

verder in procedure gebracht. Tijdens deze bijeenkomsten bleken de meningen met

name over de ontsluiting van het F-veld verdeeld. Na vaststelling van het bestemmingsplan is

137


door twee belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening ingediend en tevens

beroep ingesteld bij de Raad van State. Uiteindelijk is het beroep ongegrond verklaard en de

voorlopige voorziening afgewezen op 5 oktober 2011 en is het bestemmingsplan onherroepelijk

geworden.

Het project is grotendeels gerealiseerd en deels opgeleverd. Inmiddels is gestart met de bouw

van de laatste twee woningen uit het duurdere segment. Naar het zich laat aanzien wordt dit

project in 2013 afgesloten.

In 2011 zijn er kosten verantwoord voor het bouwrijp maken. De verwachting is dat eind 2012

gestart kan worden met het woonrijp maken.

De boekwaarde op dit project is eind 2011 fors positief. Nadat de nog te maken kosten voor het

bouwrijp maken zijn verantwoord, is de verwachting dat dit project met een gering voordelig

resultaat kan worden afgesloten.

G.125 Stuivezand bedrijventerrein

Al sinds de jaren ’90 is de gemeente Drimmelen voornemens het verouderde bedrijventerrein

Stuivezand te herstructureren en een kwaliteitsimpuls te geven. In september 2007 heeft de

gemeenteraad het besluit genomen voor het herstructureren van het bedrijventerrein en tot het

vestigen van Wet Voorkeursrecht Gemeenten op diverse percelen binnen het gebied.

In samenspraak met een stedenbouwkundig bureau is in 2009 een structuurvisie opgesteld.

Deze is in de gemeenteraad van januari 2010 definitief vastgesteld. Verder heeft de gemeenteraad

ingestemd met de randvoorwaarde dat de investeringen in het private gebied budgettair

neutraal moeten plaatsvinden.

In 2010 werden een tweetal panden aangekocht welke grenzen aan de gemeentelijke grond.

Inmiddels is één pand weer doorverkocht. Voor de afstoting van het andere pand en de

gemeentelijke grond zijn in 2010 initiële overeenkomsten afgesloten met een derde partij. In

2011 hebben vervolggesprekken met de derde partij plaatsgevonden en naar het zich laat

aanzien worden binnenkort (in 2012) de definitieve overeenkomsten gesloten. De eerder

gevestigde Wet Voorkeursrecht Gemeenten op het bedrijventerrein zijn in het najaar van 2011

vervallen.

In oktober 2010 is middels een vertrouwelijke raadsbrief de voortgang van dit project

medegedeeld. Daarbij is tevens aangegeven dat door het aan- en verkopen van de diverse

percelen grond en de ontwikkelingen daarvan door de gemeente een positiever resultaat

behaald kan worden ten opzichte van het niet ontwikkelen van deze gronden. Indien er geen

wijzigingen in het gebied hadden plaatsgevonden, diende de boekwaarde van het project en de

agrarische gronden afgeboekt te worden tot een bedrag van ca. € 346.555. Door

bovengenoemde ontwikkelingen wordt uitgegaan dat dit project kan worden afgesloten met een

negatief exploitatiesaldo van ca. € 128.218. Concreet betekenen deze ontwikkelingen een

positiever resultaat voor de gemeente, gezien de boekwaarde van de overgedragen agrarische

gronden per 31 december 2010 van € 182.666. Vooruitlopend op het vaststellen van het

bestemmingsplan en het vertrouwelijk ter inzage leggen van de geactualiseerde

exploitatieopzet is in 2011 een voorziening opgenomen voor het verwachte verlies van €

130.000.

B1.2 Niet in exploitatie genomen gronden

De gemeenteraad heeft voor deze (voorgenomen) gebiedsontwikkelingen nog geen

grondexploitatiebegroting vastgesteld. Deze (nog) niet in exploitatie genomen (bouw)grond is

meestal anticiperend of strategisch aangekocht. De grond past wel in de verwachtingen over

gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Deze verwachting is gebaseerd op interne besluitvorming

of de bestaande structuurvisie die aan een bestemmingsplan voorafgaat.

De met deze ontwikkelingen samenhangende kosten worden tegen maximaal de marktwaarde

van de betreffende gronden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief voorraad

bouwgrond. Bij overschrijding van deze marktwaarde wordt dat verlies onmiddellijk genomen in

de vorm van een voorziening.

138


Het verloop van de investeringen in deze projecten voor het boekjaar 2011 is als volgt:

Begrote resultaten 2011 van de voorraad bouwgrond, gronden niet in exploitatie

Project

nummer

Project

naam

Boekwaarde

31-12-2010

Voorziening Boekwaarde

31-12-2010

Begrote

lasten

2011

Begrote

opbrengsten

2011

(* - cumulatief per saldo meer opbrengsten, is positief resultaat / + cumulatief per saldo meer

kosten, is negatief resultaat)

Per project kan de volgende toelichting gegeven worden:

Begroot

expl.

resultaat

Overb

NIEGG-

IEGG

Begrote

boekwaarde

31-12-2011

Voorziening Begrote

boekwaarde

31-12-2011

G.111 Oranjeplein Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft in samenwerking met Woningstichting Volksbelang het initiatief

opgepakt om te komen tot herontwikkeling van een aantal gebieden nabij het Oranjeplein te

Terheijden. De aanleiding voor deze herontwikkeling is enerzijds gelegen in basisschool

Zonzeel, een schoolgebouw dat verouderd is en in functioneel opzicht ook niet meer voldoet

aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw van de basisschool is nodig om in de toekomst op een

goede manier te kunnen onderwijzen. Anderzijds is een cluster van 16 seniorenwoningen aan

de Brabantsstraat sterk verouderd. De bouwtechnische staat van de woningen is slecht,

waardoor Volksbelang het voornemen heeft deze woningen te slopen en nieuwbouw te plegen.

De twee bovengenoemde initiatieven vormen de basis van het project, maar in de loop van de

tijd zijn meer deelgebieden betrokken geraakt, zoals de locatie van de bibliotheek en het

voormalig politiebureau.

Op 26 maart 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van een brede school en

appartementen en de verkoop van een drietal deelgebieden. De opbrengsten komen ten gunste

van de bouw van de brede school. Hiervoor werd een krediet gevoteerd met een bruto

investering van € 3.375.432 gedekt uit het grondbedrijf. Op 22 december 2010 werd een

overeenkomst afgesloten voor de bouw brede school inclusief 18 appartementen (plandeel 4)

met Woningstichting Volksbelang. Naar verwachting zal de bouw in het tweede kwartaal van

2012 gereed zijn.

Het Oranjeplein is na realisatie van de verkoop van de diverse gronden geen project voor het

grondbedrijf. In 2011 is de boekwaarde van dit project (€ 49.623) als verlies geboekt ten laste

van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Voorts zijn de appartementsrechten behorende bij bouw brede school en appartementen

(plandeel 4) in 2011 ontvangen van woningstichting Volksbelang en ten gunste van de

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf geboekt (€ 400.000).

In 2012 en 2013 worden vooralsnog ten gunste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

bedragen geboekt voor de nog resterende grondverkopen van plandelen 1, 2 en 3. Het betreft

de verkoop van de locatie huidige bibliotheek: € 440.000 (plandeel 1), verkoop locatie ten

behoeve van woningbouw aan de Brabantstraat: € 196.000 (plandeel 2) en verkoop locatie

voormalig politiebureau: € 111.300 (plandeel 3). Voor deze plandelen dienen de definitieve

overeenkomsten nog gesloten te worden met woningstichting Volksbelang. Volksbelang heeft

aangegeven het woningbouwproject aan de Brabantstraat anders te gaan ontwikkelen en nog

139

Jaar van

afsluiting

G.110 Burg. Smitsplein 2.593.363 1.640.000 953.363 82.762 2.676.125 1.640.000 1.036.125 onbekend

G.111 Oranjeplein 0 20.567 -551.300 530.733 0 0 onbekend

G.113 De Ligne 137.874 137.874 7.294 145.168 145.168 onbekend

G.114 Dorpsstraat Drimm 81.873 81.873 983 82.856 82.856 onbekend

G.115 Oude begraafplaatsen Made 182.333 182.333 446 182.779 182.779 onbekend

G.118 Dahliastraat Made 481.362 224.000 257.362 10.771 492.133 224.000 268.133 onbekend

G.124 Woonwagencentrum Wberg 188.548 188.548 4.443 192.991 192.991 onbekend

G.125 Stuivezand bedrijventerr 237.493 237.493 30.148 267.641 267.641 onbekend

G.126 Brandweerkzaerne L Zwal 1.375 1.375 1.375 1.375 onbekend

G.127 Van Hooijdonklaan L Zwal 0 0 8.545 8.545 8.545 onbekend

G.901 Ruilgronden 1.297.383 582.649 714.733 1.297.383 582.649 714.733 onbekend

Totaal 3.904.221 1.864.000 2.040.221 165.959 -551.300 530.733 0 4.049.613 1.864.000 2.185.613

Werkelijke resultaten 2011 van de voorraad bouwgrond, gronden niet in exploitatie

Project

nummer

Project

naam

Boekwaarde

31-12-2010

Voorziening Boekwaarde

31-12-2010

Werkelijke

lasten

2011

Werkelijke

opbrengsten

2011

Werkelijk

expl.

resultaat

Overb

NIEGG-

IEGG

Werkelijke

boekwaarde

31-12-2011

Voorziening Werkelijke

boekwaarde

31-12-2011

Jaar van

afsluiting

G.110 Burg. Smitsplein 2.571.417 1.640.000 931.417 67.894 -3.380 -2.635.931 0 0 2012

G.111 Oranjeplein 47.257 47.257 50.224 -447.858 350.377 0 0 2012

G.113 De Ligne 101.943 101.943 39 101.982 101.982 0 onbekend

G.114 Dorpsstraat Drimm 76.116 76.116 421 76.537 76.537 0 onbekend

G.115 Oude begraafplaatsen Made 182.333 182.333 182.333 182.333 0 onbekend

G.118 Dahliastraat Made 492.477 224.000 268.477 14.157 -100.000 -406.634 0 0 2012

G.121 Nieuwstraat 2 Made 95 95 -95 0 0 2011

G.124 Woonwagencentrum Wberg 192.409 192.409 1.238 -193.647 0 0 onbekend

G.125 Stuivezand bedrijventerr 955.018 955.018 233.903 -1.188.921 0 0 2012

G.126 Brandweerkazerne -95 -95 -1.517 1.612 0 0

G.127 Van Hooijdonklaan L Zwal 17 17 17

G.128 Grondruil Gerstr/Cyclaamstr 5.505 5.505 5.505 2012

G.901 Ruilgronden 1.297.383 582.649 714.733 -182.666 1.114.717 582.649 532.068 onbekend

Totaal 5.916.353 2.446.649 3.469.704 371.882 -551.238 158.247 -4.414.152 1.481.092 943.502 537.590


niet over te gaan tot aankoop van de gemeentegronden.

Bij de opstelling van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf is het bedrag voor realisatie

woningbouw aan de Brabantstraat (plandeel 2) niet voor bepaling van het verwachte omvang

van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf meegenomen. Zie opstelling Algemene

Bedrijfsreserve Grondbedrijf punt B6.1.

G.113 De Ligne Made

Het project De Ligne betreft de invulling van het gebied dat ligt ingeklemd tussen de

Nachtegaalstraat, de Stuivezandsestraat, de huidige begraafplaats en het fietscrossterrein aan

de Vinkenlaan te Made. Het plan moet worden doorgerekend op haalbaarheid. Omdat dit

project niet is gelegen in het, in provinciaal beleid aangeduide, stedelijk gebied komen

ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied in principe pas aan de orde als de projectlocaties

binnen het stedelijk gebied zijn ingevuld.

Ultimo 2011 was voor dit project een bedrag van ca € 101.982 aan voorbereidingskosten

geïnvesteerd. Voor het blijven activeren van deze kosten en het verantwoorden hiervan in de

balans dient een reëel en stellig voornemen te bestaan dat deze in de nabije toekomst zal

worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit. Op dit moment

is het niet duidelijk dat de voorgenomen bestemming in het geheel niet of gedeeltelijk zal

worden gerealiseerd en er is ook geen raadsbesluit hierover genomen.

Bij de opstelling van de jaarrekening 2011 is voor de totale boekwaarde van € 101.982 een

voorziening getroffen ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

G.114 Dorpsstraat Drimmelen

Het college heeft eind 2009 besloten dat voor de hele kern Drimmelen (inclusief havens) een

integrale stedenbouwkundige visie dient te worden voorbereid. De locatie Dorpsstraat zal

onderdeel uitmaken van deze totaalvisie. De investeringen in dit project (per ultimo 2011 ca

€ 76.537) worden daarin meegenomen.

Vooruitlopend op de integrale stedenbouwkundige visie is bij de opstelling van de jaarrekening

voor de boekwaarde per 31 december 2011 ten bedrage van € 76.537 een voorziening

getroffen ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Deze voorziening is getroffen

aangezien op dit moment onduidelijk is of de dorpsvisie voor de hele kern Drimmelen

gerealiseerd zal gaan worden.

G.115 Oude begraafplaatsen Made

In 2008 zijn de boekwaarden van de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Julianastraat en de

Voogtstraat te Made door het Grondbedrijf overgenomen van de algemene dienst. Dit in

afwachting van beëindiging van het gebruik als begraafplaats en ter realisering van

woningbouwprojecten. De boekwaarde van dit project bedragen ultimo 2011 ca. € 182.333 en

worden in de ontwikkeling van het gebied meegenomen. In 2011 hebben geen investeringen

plaatsgevonden.

Voor het blijven activeren van deze kosten en het verantwoorden hiervan in de balans dient een

reëel en stellig voornemen te bestaan dat deze gronden in de nabije toekomst zal worden

bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit. Op dit moment is het

niet duidelijk dat de voorgenomen bestemming in het geheel niet of gedeeltelijk zal worden

gerealiseerd en er is ook geen raadsbesluit hierover genomen.

Bij de opstelling van de jaarrekening 2011 is voor de totale boekwaarde van € 182.333 een

voorziening getroffen ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

G.124 Woonwagencentrum

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat zowel Stichting WSG als woningstichting Volksbelang

geen interesse hebben om het woonwagencentrum in Wagenberg over te nemen van de

gemeente Drimmelen. De exploitatie zal dan ook vooralsnog voor rekening van de gemeente

Drimmelen blijven.

Het saldo ultimo 2011 van € 193.647 op dit project wordt veroorzaakt door de kosten die

gemaakt zijn voor de handhavingprocedure. Daar er geen potentiële koper c.q. belangstellenden

meer zijn, is dit saldo afgeboekt ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve

Grondbedrijf. Dit is bij de Najaarsnota 2011 besloten en administratief verwerkt.

G.127 Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe

Met het raadsbesluit van 25 februari 2010 is ter dekking van de kosten voor de Brede School

Lage Zwaluwe West de boekwaarde van de locatie aan de Van Hooijdonklaan te Lage Zwaluwe

ingebracht. Deze boekwaarde ten bedrage van € 900.000 zijn in 2010 geboekt ten laste van de

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Voor het toekomstige woningbouwproject Van

Hooijdonklaan is een eigen project aangemaakt en de voorbereidings- en onderzoekskosten

voor het opstellen van het bestemmingsplan worden hierop verantwoord.

140


G.128 Grondruil Geraniumstraat/Cyclaamstraat Made

In december 2011 is door de Raad besloten het bestemmingsplan Nieuwstraat 104 te Made

vast te stellen. Ingevolge deze vaststelling is een anterieure overeenkomst afgesloten met de

belanghebbende voor het aangaan van een grondruil c.q. grondverkoop. De financiële

consequenties hiervan worden binnen het grondbedrijf verantwoord.

In 2012 zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn, waarna de afwikkeling van de grondruil

kan plaatsvinden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit project met een minimaal positief

saldo zal worden afgesloten.

B2. Projecten met infrastructuur in ontwikkeling bij derden

Dit betreft de ontwikkeling van gronden (met infrastructuur) van derden waarbij geen gronden

van de gemeente Drimmelen betrokken zijn. Door de gemeente wordt met de ontwikkelaars een

overeenkomst afgesloten waarin de afspraken over de ontwikkeling en de financiële bijdragen

zijn vastgelegd.

De voor deze projecten door de gemeente gemaakte kosten worden extracomptabel bewaakt

op verhaalsmogelijkheden. Om risico’s van afboekingen te vermijden, heeft in 2011 (net als in

het voorgaande jaren) afrekening plaatsgevonden van de werkelijke lasten en opbrengsten met

de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. In 2011 werd in dat kader per saldo een bedrag van

€ 255.767 ten gunste van de reserve gebracht.

Dit bedrag wordt mede veroorzaakt door het in rekening brengen van de kosten voor

planvoorbereiding en bouw- en woonrijp maken waarvoor de afgelopen jaren de kosten zijn

gemaakt en deze uit de Algemene Bedrijfsreserve zijn verantwoord.

Tevens is er een voorziening getroffen voor het verwachte verlies van Made Oost tot een

bedrag van € 220.496 ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Het verloop van de investeringen in deze projecten voor het boekjaar 2011 is als volgt:

Begrote resultaten 2011 projecten in ontwikkeling bij derden

Project

nummer

Project

naam

Cumulatief

saldo per

31-12-2010

Verwachte

lasten

2011

Verwachte

opbrengsten

2011

Storting Cumulatief

reserves 2011 saldo per

31-12-2011

Verwacht

expl.

resultaat

Jaar van

afsluiting

G.201 Achter de Dreef Made 18.020 13.352 31.372 -13.352 onbekend

G.203 Burg v Campenhoutstr/Hofst 3.231 625 3.856 -625 onbekend

G.204 Zeggelaan 111-113 Terh -108.362 105.179 -105.000 -108.183 -179 2010

G.205 markstraat / Markhof 4.563 9.578 14.141 -9.578 onbekend

G.206 Antwerpsestraat 9b Made -6.494 32.284 -38.809 10.007 -3.012 -3.482 2011

G.207 Plukmadehof / Kalverstraat 0 250.602 -322.039 80.570 9.133 -9.133 2010

G.212 Kastanjelaan Made 4.528 14.524 19.052 -14.524 onbekend

G.216 Postweg 15 Wagenberg 8.072 9.277 17.349 -9.277 onbekend

G.218 Parkbos Terheijden -85.450 893 -84.557 -893 onbekend

G.230 Brouwerijstraat 25a Wberg -10.534 85.380 -63.157 63.157 74.846 2.339 2011

G.237 Made Oost / Kalverstr / Voorstr 51.042 16.023 67.065 -16.023 onbekend

G.239 Hoofdstraat 72 Terheijden 474 179 653 -179 onbekend

G.263 Elsakker Wberg 2.922 9.010 11.932 -9.010 onbekend

G.267 Rozenbloemhof / Molenstraat 15.918 14.534 30.452 -14.534 onbekend

Totaal -102.070 561.440 -529.005 153.734 84.099 -98.450

(* - cumulatief per saldo meer opbrengsten, is positief resultaat / + cumulatief per saldo meer

kosten, is negatief resultaat)

Werkelijke resultaten 2011 projecten in ontwikkeling bij derden

Project

nummer

Project

naam

Cumulatief

saldo per

31-12-2010

Werkelijke

lasten

2011

Werkelijke

opbrengsten

2011

Voorziening

tbv verlies

Storting

overige

reserves

Cumulatief

saldo per

31-12-2011

Afgerekend

in 2011

tgv/tlv AR

GB

Jaar van

afsluiting

G.201 Achter de Dreef Made 31.495 6.483 -126.089 61.544 -26.567 58.062 2012

G.203 Burg v Campenhoutstr/Hofst 3.137 3.137 0 onbekend

G.204 Zeggelaan 111-113 Terh -186.785 13.259 -10.049 -183.575 -3.210 2011

G.205 Markstraat / Markhof Terh 4.725 1.370 6.095 -1.370 onbekend

G.206 Antwerpsestraat 9b Made 60.489 1.761 -81.212 19.530 568 59.921 onbekend

G.207 Plukmadehof / Kalverstraat 14.404 288.596 -380.350 80.570 3.220 11.184 2012

G.212 Kastanjelaan Made 13.242 1.051 14.293 -1.051 onbekend

G.216 Postweg 15 Wagenberg 8.072 21.286 -43.165 -13.808 21.879 2012

G.218 Gruytpark -85.450 14.712 -70.739 -14.712 2012

G.230 Brouwerijstraat 25a Wberg 13.204 97.411 -111.221 3.675 3.068 10.136 onbekend

G.237 Made Oost / Kalverstr / Voorstr 69.256 66.638 -220.497 159.248 74.645 -5.389 onbekend

G.238 Plexat Wagenberg 7.345 4.239 11.585 -4.239 onbekend

G.239 Hoofdstraat 72 Terheijden 460 0 460 0 onbekend

G.263 Elsakker Wberg 3.729 3.328 7.057 -3.328 onbekend

G.266 Prinses Margrietstraat HZ 3.548 16.859 20.408 -16.859 onbekend

G.267 Rozenbloemhof / Molenstraat 15.393 14.503 29.897 -14.503 onbekend

Totaal -23.737 551.496 -752.086 -220.497 324.567 -120.257 96.520

141


Per project kan de volgende toelichting gegeven worden:

G.201 Achter de Dreef Made

Om tot herontwikkeling van het perceel Dreef 34 en achter gelegen terrein te komen, is het

bestemmingsplan “Achter de Dreef” in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan is op 12

augustus 2011 in werking getreden. Uitvoering van de werkzaamheden moet nog worden

gestart. Met de initiatiefnemer zijn de gebruikelijke overeenkomsten aangegaan. De gemaakte

kosten worden in het kader van deze overeenkomsten verhaald op de ontwikkelaar. Dit heeft in

2011 geresulteerd in een positief saldo van € 58.062.

G.203 Burg. Van Campenhoutstraat / Hofstedestraat

Het gebied dat ligt ingeklemd tussen Hofstedestraat, Burg. Van Campenhoutstraat en

Boerenhoekstraat is momenteel grotendeels bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Na beëindiging

van alle bedrijvigheid in betreffend gebied, is ter plaatse woningbouw mogelijk. In 2011 hebben

geen nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Op dit moment is het onzeker of het plan ooit

doorgaat.

G.204 Zeggelaan 111-113 Terheijden

Met Stichting WSG te Geertruidenberg werden de gebruikelijke overeenkomsten gesloten voor

de realisatie van een drietal woontorens op de oude locatie Zusterflat te Terheijden. Inmiddels

is de bouw van de woontorens afgerond. De werkzaamheden, inclusief woonrijp maken, van de

projectlocatie zijn gereed gekomen in 2011. Op basis van de exploitatieovereenkomst van 19

maart 2009 heeft een verrekening van de gemaakte kosten in 2010 en 2011 plaatsgevonden .

G.205 Marktstraat / Markhof

Voor de voormalige bedrijfslocatie van Rasenberg aan de Markstraat in Terheijden is een aantal

jaar geleden al een schetsplan ingediend. In 2011 heeft Volksbelang de planvorming opgepakt.

Voor de betreffende locatie is een wijzigingsmogelijkheid in het bestemmingsplan Kern

Terheijden opgenomen. Het schetsplan is verder nog niet in behandeling genomen, aangezien

momenteel onderzoek wordt gedaan naar de zwembaden in de gemeente. Het college heeft

onlangs besloten alle planvorming aan te houden die direct grenst aan het terrein van het

Puzzelbad, zodat eerst duidelijkheid verkregen kan worden over de toekomst van het zwembad.

G.206 Antwerpsestraat 9b Made

Het plan aan de Antwerpsestraat, genaamd Blasiushof, betreft de wijziging van een

bedrijfslocatie naar een kleine woningbouwontwikkeling. De wijzigingsprocedure is reeds in

2007 afgerond. Inmiddels is het terrein bouwrijp gemaakt en is gedeeltelijk met de woningbouw

gestart. De kosten verbonden aan het bouwrijpmaken van de projectlocatie zijn inmiddels bij de

ontwikkelaar in rekening gebracht. Dit heeft geresulteerd in een positief saldo in 2011 van

€ 59.921. Op dit moment is niet te voorzien wanneer de locatie woonrijp gemaakt kan worden.

G.207 Plukmadehof / Kalverstraat

Voor rekening en risico van Woningstichting Volksbelang zijn acht woningen en elf zorgappartementen

gerealiseerd, nadat het bestemmingsplan in 2010 onherroepelijk was geworden.

Alle kosten verbonden aan het bouw- en woonrijpmaken van de projectlocatie, uitgekeerde

planschades en daaraan verbonden kosten worden op basis van de afgesloten

overeenkomsten in rekening gebracht bij de Woningstichting. Naar het zich laat aanzien zullen

de werkzaamheden in 2012 gereed zijn en kan het project afgesloten worden.

G.212 Kastanjelaan Made

In het najaar van 2011 is duidelijk geworden dat de eigenaar van de grond, Stichting WSG te

Geertruidenberg niet voornemens is tot woningbouw op deze locatie over te gaan. Momenteel

is de gemeente in afwachting van initiatieven door Stichting WSG.

G.216 Postweg 15 Wagenberg

Het bestemmingsplan Postweg is in procedure gebracht en inmiddels onherroepelijk.

Met woningstichting Volksbelang zijn in 2011 de gebruikelijke overeenkomsten aangegaan,

voor de overdracht van de openbare ruimte binnen de projectlocatie en vergoeding van kosten

door de woningstichting

G.218 Parkbos / Gruytpark Terheijden

Het project is grotendeels afgewikkeld met uitzondering van de overdracht van de openbare

ruimte. Vanwege mogelijke ontwikkelingen op een aansluitend terrein van Sovak is de

overdracht van de openbare ruimte op verzoek van Sovak vooralsnog aangehouden tot medio

2012.

142


G.230 Brouwerijstraat 25a Wagenberg

Dit projectplan bestaat uit een bestaande woning, drie nieuwe woningen en vier woningen met

loods tussen de Brouwerijstraat 25a en Thijssenweg te Wagenberg. In 2006 zijn hiervoor reeds

overeenkomsten aangegaan. Daarna is besloten tot herinrichting van de Thijssenweg.

Door hernieuwde wetgeving is een nieuwe overeenkomst met de ontwikkelende partij gesloten.

In 2011 heeft de overdracht van de openbare ruimte plaatsgevonden en is gestart met het

bouwrijp maken van de projectlocatie. De kosten verbonden aan de grondoverdracht en het

bouwrijp maken werden op basis van de afgesloten overeenkomsten bij de ontwikkelaar in

rekening gebracht.

G.237 Made Oost / Kalverstraat / Voorstraat

Het bestemmingsplan Made Oost is in het 4 e kwartaal van 2011 onherroepelijk geworden. Een

gang naar de Raad van State was hiervoor noodzakelijk. Tevens is in 2011 een uitvoeringsgereed

bestek voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied opgesteld. Eind

december 2011 konden aannemers hierop inschrijven. Gelijktijdig met het onherroepelijk

worden van het bestemmingsplan zijn door diverse partijen aanvragen om omgevingsvergunning

voor het onderdeel wonen ingediend

Ook heeft de gemeente Drimmelen met hulp van een advocaat een vaststellingsovereenkomst

gesloten met één van de ontwikkelaars. Dit was nodig daar er verschil van mening was over

een juiste interpretatie van de gesloten anterieure overeenkomst met één van de ontwikkelaars.

Tussen partijen is inmiddels ook overeenstemming over de overdracht van de openbare ruimte

binnen het project aan de gemeente. Op basis van de afgesloten overeenkomsten wordt op

korte termijn, voor rekening en risico van de ontwikkelaars, gestart met het bouwrijp maken van

de projectlocatie.

Bij de opstelling van de exploitatieopzet is uitgegaan van de eerder ondertekende overeenkomsten

in 2008 en 2010 en deze overeenkomsten zijn ter inzage gelegd voor de

gemeenteraad bij het raadsbesluit van 25 april 2010. Deze exploitatieopzet laat een verwacht

verlies zien van € 220.496. Dit wordt veroorzaakt door de afspraken welke gemaakt zijn met

Ruimte voor Ruimte waardoor diverse kosten en bijdragen niet in rekening gebracht kunnen

worden. De gecalculeerde bijdragen door Ruimte voor Ruimte voor de reserves bovenwijkse

voorzieningen en groenaanleg zijn in 2011 al op voorhand geboekt ten gunste van deze

reserves. Voor dit verwachte verlies van € 220.496 dient conform wettelijke regels een

voorziening getroffen te worden ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Deze voorziening is bij de opstelling van de jaarrekening 2011 verwerkt.

G.239 Hoofdstraat 72 Terheijden

Voor deze locatie van garagebedrijf van Riel is in 2008 een schetsplan ingediend. In het

vigerende bestemmingsplan is voor de betreffende locatie een wijzigingsmogelijkheid

opgenomen. Het schetsplan is destijds aan de hand van het bestemmingsplan beoordeeld maar

niet voldoende bevonden om voor te leggen voor verdere besluitvorming. Thans wordt gewacht

op nieuwe initiatieven voor herinvulling van deze locatie.

G.263 Elsakker Wagenberg

In het kader van het rapport Ontwikkelingsmogelijkheden kern Wagenberg kunnen op de locatie

tien kavels voor vrije sectorbouw worden uitgegeven. Hiervoor wordt een bestemmingsplan

voorbereid. Mocht blijken dat er in de nabije toekomst meer behoefte is om ter plaatse te

bouwen dan zullen hiertoe de planologische mogelijkheden worden onderzocht.

G.266 Prinses Margrietstraat HZ

Hoewel het wettelijk vooroverleg op het voorontwerp bestemmingsplan Prinses Margrietstraat in

het tweede kwartaal 2011 had kunnen worden afgerond, is dit project vanwege de financiële

situatie binnen WSG stop gezet totdat door de stichting garanties worden afgegeven die

nakoming van financiële verplichtingen garanderen waardoor de gemeente geen financiële

risico’s loopt.

G.267 Rozenbloemhof / Molenstraat Made

Woningstichting Volksbelang te Made heeft een plan in voorbereiding voor de bouw van 25

woningen op deze locatie. De benodigde gronden zijn inmiddels voor een deel in eigendom van

de Woningstichting. Met de Woningstichting worden de gebruikelijk overeenkomsten gesloten

voor de overdracht van de openbare ruimte binnen het project, en het verhalen van kosten op

de woningstichting. De bestemmingsplanprocedure is inmiddels opgestart.

143


B3. Projecten zonder infrastructuur in ontwikkeling bij derden

Dit betreft de ontwikkeling van gronden (zonder infrastructuur) van derden waarbij geen

gronden van de gemeente Drimmelen betrokken zijn. Door de gemeente wordt met de

ontwikkelaars een overeenkomst afgesloten waarin de afspraken over de ontwikkeling en de

eventuele financiële bijdragen zijn vastgelegd.

Voor woningbouwprojecten zonder infrastructurele werken voert de gemeente de

bestemmingsplanprocedure uit en draagt zorg voor de vereiste vergunningen. In ruil hiervoor

verplicht de ontwikkelende partij zich tot het betalen van een bijdrage voor de

planvoorbereidings- en begeleidingskosten en bijdragen voor reserves bovenwijkse

voorzieningen, ruimtelijke ontwikkelingen en groenaanleg.

De ontwikkeling van deze ‘kleinere’ bouwprojecten wordt financieel extracomptabel bewaakt op

verhaalsmogelijkheden. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de afwikkeling van het

mogelijke saldo aan kosten (boekwaarde) voor deze projecten. Nagegaan wordt in hoeverre

hiervan nog bedragen kunnen worden verhaald op derden op grond van afgesloten

overeenkomsten en/of andere afspraken over de gebiedsontwikkeling binnen deze projecten.

Om risico’s van afboekingen te vermijden, heeft vooralsnog in 2011 (net als in de voorgaande

jaren) afrekening plaatsgevonden van de werkelijk lasten en opbrengsten met de Algemene

Bedrijfsreserve Grondbedrijf. In 2011 werd in dat kader per saldo een bedrag van € 13.761 ten

laste van de reserve gebracht. Niet specifiek aan een project te relateren kosten ad ca € 9.138

werden ten laste van de reserve gebracht. Per saldo werd voor deze projecten een bedrag ad €

22.899 (begroot was in 2011 € 27.175) ten laste van de reserve gebracht.

B4. Te verwachten risico’s projecten

De projectenportefeuille van het grondbedrijf is gevuld met projecten in verschillende stadia van

ontwikkeling. Hierdoor zijn sommige verwachte projectresultaten nog onzeker (bv. door nog niet

definitief overeengekomen anterieure overeenkomsten met derden, de langere looptijd van de

projecten als gevolg van een stagnerende economie, de daarmee samenhangende

kostenontwikkeling en stabilisatie van de verkoopprijzen). Ook zijn voor sommige projecten nog

geen exploitatieopzetten vastgesteld. Een extra buffer is dan nodig voor het afdekken van deze

veronderstelde te verwachten risico’s. Veiligheidshalve worden deze risico’s berekend en

meegewogen in de presentatie van de financiële positie en de berekening van de

weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf.

De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft in februari 2011 een bijgestelde

versie van de notitie grondexploitatie vervaardigd. Voor de jaarrekening 2011 geldt de oude

notitie nog als kader, maar de commissie beveelt echter aan om de bijgestelde notitie al zoveel

als mogelijk toe te passen. De bijgestelde notitie bevat stellige uitspraken waarbij de opstelling

van deze voorliggende jaarrekening al rekening mee is gehouden. Een van de uitspraken is

verder verwerkt. Voortijdig zijn voor diverse niet in exploitatie genomen gronden verliezen

genomen van de boekwaarde per 31 december 2011. Dit betreft de projecten De Ligne te Made

en Dorpsstraat te Drimmelen. Zie voor verdere informatie punt B1.2.

Verder is voor het verwacht verlies bij het project Made Oost een voorziening opgenomen (zie

punt B.2 project G.237). Het risicoprofiel voor de gemeente Drimmelen is hierdoor minimaal te

noemen.

De verwachte verliezen en risico’s zijn reeds verantwoord ten laste van de Algemene

Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Te verwachten risico's projecten

Project

nummer

In de kolom risico’s zijn opgenomen de voor de betreffende projecten per balansdatum per

saldo gedane investeringen. In de kolom mogelijke executiewaarde is opgenomen de minimaal

te verwachten opbrengsten bij stopzetten van het project. In de kolom getroffen

voorzieningen zijn opgenomen de daadwerkelijk ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve

144

Project

naam

Risico's Mogelijke

executiewaarde

Getroffen

voorziening

Te

verwachten

risico's

G.113 De Ligne 101.982 101.982 0

G.114 Dorpsstraat Drimm 76.537 76.537 0

G.115 Oude begraafplaatsen Made 182.333 182.333 0

G.118 Dahliastraat 75a/76 406.634 182.634 224.000 0

G.124 Woonwagencentrum Wberg 193.647 193.647 0

G.125 Stuivezand bedrijventerrein 1.188.921 1.060.703 130.000 0

G.237 Made Oost 220.497 220.497 0

Totaal 2.370.551 1.243.337 1.128.996 0


Grondbedrijf per balansdatum getroffen voorzieningen (verwachte afboekingen van de

boekwaarde). In de kolom te verwachten risico’s resteert dan de mogelijk nog te verwachten

risico’s waarmee in de presentatie van de financiële positie en de berekening van de

weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf nog rekening wordt gehouden (zie B7 hierna).

B5. Resultaat grondbedrijf jaarrekening

Het exploitatieresultaat van het grondbedrijf bestaat uit het saldo op de volgende

kostenplaatsen:

- 6.830.000 Exploitatie eigen projecten / gronden

- 6.830.001 Exploitaties in ontwikkeling bij derden met infrastructuur

- 6.810.020 Exploitaties in ontwikkeling bij derden zonder infrastructuur

Het exploitatieresultaat is als volgt begroot en verantwoord:

Voor het jaar 2011 is het volgende resultaat begroot en verantwoord

Omschrijving Primair

Begroot

begroot bedrag incl

bedrag wijzigingen

Het resultaat kan als volgt worden toegelicht:

Verantwoord

bedrag

Verschil

begroot+wijz

verantwoord

Saldo 6.830.000, eigen projecten -3.317.529 -1.011.502 -2.468.683 -1.457.181

Saldo 6.830.001, projecten derden

met infrastructurele werken

-44.675 -207.916 -200.590 7.326

Saldo 6.810.020, projecten derden

zonder infrastructurele werken

11.467 -29.871 -39.910 -10.039

Resultaat grondbedrijf -3.350.737 -1.249.289 -2.709.183 -1.459.894

Samenstelling van het resultaat:

Eigen projecten, IEGG winstnemingen -30.000 0 -270 -270

Eigen projecten, NIEGG winstnemingen -551.300 -400.000 -401.517 -1.517

Eigen projecten, IEGG tussentijdse winstneming -500.000 -500.000 -500.000 0

Eigen projecten, IEGG verliesnemingen 209.384 237.368 266.397 29.029

Eigen projecten, NIEGG verliesnemingen 20.567 244.281 243.270 -1.011

Eigen projecten, voorzieningen 0 0 490.853 490.853

Ontvangen bijdragen reserves eigen projecten -440.118 -567.177 -623.918 -56.741

Overige lasten en baten eigen projecten 130.938 -25.974 213.501 239.476

Bijdrage brede school ten laste van boekwaarde -2.157.000 0 -2.157.000 -2.157.000

subtotaal eigen projecten -3.317.529 -1.011.502 -2.468.683 -1.457.181

Projecten derden met infrastructuur 109.059 -18.584 -96.519 -77.935

Projecten derden, voorzieningen 0 0 220.497 220.497

Ontvangen bijdragen reserves projecten derden -153.734 -189.332 -324.568 -135.236

subtotaal projecten derden -44.675 -207.916 -200.590 7.326

Projecten derden zonder infrastructuur -750 -11.998 13.761 25.759

Overige baten en lasten projecten derden 39.173 39.173 9.138 -30.035

Ontvangen bijdragen reserves projecten derden -26.956 -57.046 -62.809 -5.763

subtotaal projecten derden 11.467 -29.871 -39.910 -10.039

Totaal resultaat grondbedrijf (voordelig) -3.350.737 -1.249.289 -2.709.183 -1.459.894

Op de eigen projecten die in voorgaande jaar werden afgesloten werden in 2011 nog bedragen

ontvangen en als winst in het resultaat meegenomen (€ 270 en € 1.517).

Voor het project Oranjeplein werden de appartementsrechten verkocht en op het project

Prinsenpolder zijn grondverkopen gerealiseerd waardoor tussentijdse winstneming mogelijk is.

Voor diverse projecten zijn bijdragen ontvangen voor de reserve bovenwijkse voorzieningen,

reserve ruimtelijke ontwikkelingen en reserve groenaanleg. Voor verdere uitsplitsing naar

projecten wordt verwezen naar punt B6.2, B6.3 en B6.4. Zowel de appartementsrechten (€

400.000), de tussentijdse winstneming (€ 500.000) als de reservestortingen (€ 623.918) worden

in het resultaat als voordeel meegenomen.

Voor het project Oranjeplein zijn voorgaande jaren nog uren gemaakt en verantwoord. De

boekwaarde van het woonwagencentrum, welke hoofdzakelijk is veroorzaakt door de

handhavingprocedure, is afgeboekt. Voor bedrijventerrein Stuivezand is voor het te verwachte

verlies een voorziening getroffen. Verder zijn voor de projecten De Ligne, Dorpsstraat

Drimmelen en Oude begraafplaatsen Made voorzieningen genomen ingevolge de nieuwe

richtlijnen. De uren Oranjeplein (€ 49.623), de boekwaarde van het woonwagencentrum (€

193.647), het verwachte verlies van bedrijventerrein Stuivezand (€ 130.000), de voorzieningen

voor de Ligne (€ 101.982), Dorpsstraat (€ 76.537) en Oude begraafplaatsen Made (€ 182.333)

145


zijn in het resultaat als nadeel meegenomen.

Voor het project Lage Zwaluwe West is een bijdrage voor de brede school geboekt ten gunste

van de reserve kapitaallasten en ten laste van de boekwaarde van dit project. Deze bijdrage is

verantwoord op het resultaat (€ 2.157.000).

Daarnaast zijn er voor de eigen projecten in het grondbedrijf nog baten en lasten verantwoord

welke niet direct zijn toe te wijzen aan een project. Het saldo hiervan (€ 213.501) werd in het

resultaat verwerkt.

Voor de projecten met infrastructuur zijn meer inkomsten ontvangen, dan er uitgaven zijn

geboekt. Dit wordt veroorzaakt door het in rekening brengen van kosten, welke voorgaande

jaren zijn verantwoord. Het betreft de bijdragen voor planvoorbereiding en de kosten voor het

bouw- en woonrijp maken van de diverse projecten. Dit voordeel (€ 255.768) is verwerkt in het

resultaat.

Verder is voor het project Made Oost een voorziening getroffen in 2011 voor het verwacht

verlies. Dit verlies wordt veroorzaakt door afspraken waardoor de diverse bijdragen niet geïnd

kunnen worden. Deze voorziening (€ 220.497) is in 2011 verwerkt.

Daarnaast zijn bijdragen ontvangen voor de reserves bovenwijkse voorzieningen, ruimtelijke

ontwikkelingen en groenaanleg. Deze reservestortingen (€ 324.568) worden in het resultaat

meegenomen.

Het saldo van baten en lasten van de projecten zonder infrastructuur (per saldo uitgaven

€ 13.761) en de voor deze projecten niet direct toe te wijzen baten en lasten (per saldo uitgaven

€ 9.138) zijn in het resultaat verwerkt. Voor deze projecten werden bijdragen ontvangen voor de

reserves bovenwijkse voorzieningen, ruimtelijke ontwikkelingen en groenaanleg. Deze

reservestortingen (€ 62.809) worden in het resultaat meegenomen.

Het resultaat 2011 op de grondbedrijfexploitatie (€ 2.709.183 voordelig) wordt via de

kostenplaats 6.980.000 mutaties reserves (programma 11) afgerekend met de reserves.

De verdeling is:

Resultaatverdeling

Omschrijving Primair

begroot

bedrag

Het resultaat van het grondbedrijf heeft door deze verdeling geen invloed op het resultaat van

de gemeente (algemene dienst).

Met betrekking tot het resultaat wordt nog opgemerkt dat in 2011, conform de nota reserves en

voorzieningen, geen rente (3%) is bijgeschreven op de reserves van het Grondbedrijf. Door de

rentebijschrijving van de reserves wordt de “Algemene Dienst” extra belast met deze

rentelasten. In het verlengde daarvan werd in 2011 ook de financieringsrente niet ten laste van

de projecten gebracht.

B6. Stand van zaken reserves grondbedrijf

Grondexploitaties kunnen een financieel risico vormen voor de begroting van de gemeente

(algemene dienst). Om deze risico’s te beperken zijn volgende reserves gevormd:

• Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

• Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Deze reserves worden in de beschouwing van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf (zie

hierna B7. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf) betrokken.

Verder beschikt de gemeente nog over de volgende reserves:

• Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen

• Reserve Groenaanleg

Deze reserves worden voor de bepaling van het weerstandscapaciteit van het grondbedrijf

buiten beschouwing gelaten, aangezien de reserve groenaanleg reeds door provinciaal beleid

en de reserve ruimtelijke ontwikkeling via de geactualiseerde grondnota 2011 zijn beklemd.

146

Begroot

bedrag incl

wijzigingen

Verantwoord

bedrag

Verschil

begroot+wijz

verantwoord

Verdeling resultaat:

toegevoegd aan Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf 572.929 673.102 -192.714 -865.816

toegevoegd aan Reserve kapitaallasten 2.157.000 2.157.000 2.157.000

onttrekking aan Reserve Bovenwijkse Voorzieningen -237.368 -266.397 -29.029

toegevoegd aan Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 148.542 114.293 316.839 202.545

toegevoegd aan Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling 316.524 494.677 440.374 -54.303

toegevoegd aan Reserve Groenaanleg 155.742 204.585 254.082 49.497

Totaal verdeeld resultaat 3.350.737 1.249.289 2.709.183 1.459.894


Bovenstaande reserves worden gevoed uit verkoop van gronden of door specifieke bijdragen

van derden. Onderstaand wordt per reserve een toelichting gegeven.

B6.1 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

De Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf dient als buffer voor de activiteiten van het

grondbedrijf. De risico’s welke uit het grondbedrijf voortvloeien, moeten door deze reserve

worden opgevangen. Het verloop van de reserve is in onderstaand overzicht opgenomen.

Overzicht algemene reserve Grondbedrijf

Omvang per 31 december 2010 598.584

geen rente bijschrijving in 2011 0

saldo beschikbaar 598.584

Beklemmingen voorgaande jaren

* Bijdrage bodemsanering Drimmelenseweg -237.166

-237.166

Mautaties jaarrekening 2011

* Oranjeplein dekking boekwaarde, marap II 2011 -49.623

* Resultaat eigen projecten (100 proj) -213.501

* Made Oost voorziening -220.497

* De Ligne voorziening -101.982

* Dorpsstraat Drimmelen voorziening -76.537

* Oude begraafplaatsen Made voorziening -182.333

* Woonwagencentrum Wagenberg afboek boekwaarde -193.647

* bedrijventerrein Stuivezand voorziening -130.000

* Resultaat projecten van derden zonder infrastructuur (300 proj) -22.899

Totaal onttrekkingen -1.191.020

* Prinsenpolder tussentijdse winstneming 500.000

* Oranjeplein grondopbr deelgebied 4 400.000

* Vogelstraat III correctie boekwaarde 1

* Lisdodde afsluiting project 269

* Brandweerkazerne Lage Zwaluwe afsluiting project 1.517

* Resultaat projecten van derden met infrastructuur (200 proj) 96.519

Totaal stortingen 998.306

Per saldo mutaties in 2011 -192.714

werkelijke omvang per 31 december 2011 168.704

Reeds genomen besluiten berap II 2011 en begroting 2012

Verwacht resultaat eigen projecten (directe lasten) -84.320

Verwacht resultaat eigen projecten (winstneming grondruil) 8.780

Verwacht resultaat eigen projecten (Prinsenpolder) 1.100.000

Verwacht resultaat projecten van derden met infrastructuur -77.975

Totaal 946.485

Resultaat Oranjeplein, Bibliotheek plandeel 1 440.000

Resultaat Oranjeplein, woningbouw Brabantstraat plandeel 2 196.000

Resultaat Oranjeplein, vrm politieburau plandeel 3 111.300

Resultaat Oranjeplein, totaal 747.300

Resultaat Oranjeplein, onzeker plandeel 2* -196.000

Totaal stortingen 551.300

Verwachte omvang algemene reserve Grondbedrijf

* woningstichting Volksbelang heeft aangegeven anders te gaan ontwikkelen aan de

Brabantstraat te Terheijden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er geen verkoop

plaats gaat vinden binnen afzienbare tijd van de gemeentegrond

1.497.785

1.666.489

Per ultimo 2011 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 168.704. In 2011 werd ter

uitvoering van genomen besluiten ca. € 1,191 mln. en € 0,24 mln. onttrokken en een bedrag

gestort van ca. € 0,998 mln. Op termijn dienen de onttrekkingen van afgelopen jaren worden

“terugverdiend” via grondverkopen in de projecten Prinsenpolder en Oranjeplein. Het project

Oranjeplein is nog onzeker door niet definitief afgesloten overeenkomsten.

Indien rekening wordt gehouden met reeds genomen besluiten (o.a. via Najaarsnota 2011 en

de begroting 2012) kan per saldo in 2012 een storting verwacht worden van ca. € 0,9 mln.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat voor het project Oranjeplein met name de plandelen 1

(Bibliotheek) en plandeel 3 (politiebureau) overeenkomsten in 2012 worden afgesloten. Het

plandeel 2 (woningbouw Brabantsstraat) is onzeker en is zodoende niet meegenomen in het

saldo. Per saldo wordt een bedrag van € 0,55 mln. gestort, waardoor in de reserve per saldo ca

€ 1,66 mln. beschikbaar kan zijn ultimo 2012.

147


B6.2 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Deze reserve werd gevoed door een bijdrage van belanghebbenden die een woningproject in

de gemeente Drimmelen realiseerden op basis van “oude” regelgeving van vóór 1 juli 2008.

Eind 2009 heeft een actualisatie plaatsgevonden van deze reserve (raadsbesluit 28 januari

2010) waarbij is vastgesteld de eerder vastgestelde criteria voor onttrekking te verruimen.

Verder is vastgesteld dat het vrij besteedbare bedrag enkel te beklemmen voor de aanleg van

parkeervoorzieningen en het restant van de reserve onbeklemd te laten en mee te wegen in de

beschouwing van de weerstandcapaciteit van het grondbedrijf. Het verloop van de reserve is in

onderstaand overzicht opgenomen.

Overzicht Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Omvang per 31 december 2010 605.645

geen rente bijschrijving in 2011

werkelijk geboekte mutaties

0

605.645

Kadernota 2009 parkeeronderzoek bijdrage 2011 -15.000

herinrichting Thijssenweg Wagenberg -266.397

Totaal onttrekkingen -281.397

Ontvangen bijdragen opslag werken 100-projecten 84.192

Ontvangen bijdragen opslag werken 200-projecten 204.468

Ontvangen bijdragen opslag werken 300-projecten 28.178

Totaal stortingen 316.839

Per saldo mutaties in 2011 35.441

werkelijke omvang per 31 december 2011 641.086

Reeds genomen besluiten berap II 2011 en begroting 2012

Kadernota 2009 parkeeronderzoek bijdrage 2012 -15.000

herinrichting Thijssenweg, raad februari 2010 -122.212

afstemming verkeersdeelnemers, begroting 2012 -10.000

uiitvoering visie Hooge en Lage Zwaluwe, begroting -45.000

Totaal onttrekkingen -192.212

Verwachte bijdragen opslag werken 300-projecten 20.550

Totaal stortingen 20.550

Per saldo mutaties in 2012 -171.662

Totaal vrije reserve bovenwijkse voorzieningen ultimo 2012 469.424

Per ultimo 2011 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 0,64 mln. In 2011 werd ter

uitvoering van genomen besluiten ca. € 0,281 mln. onttrokken en € 0,317 gestort. Indien

rekening wordt gehouden met reeds genomen besluiten (o.a. via de Najaarsnota 2011 en de

begroting 2012) zal per saldo in 2012 nog een onttrekking verwacht worden van ca. € 0,172

mln., waardoor in de reserve per saldo ca € 0,469 mln. beschikbaar kan zijn ultimo 2012.

Dit bedrag kan ingevolge de nota actualisatie reserve bovenwijkse voorzieningen meegenomen

worden ter dekking van het totale weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

B6.3 Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen

De kosten van bovenwijkse voorzieningen, die geheel of voor een gedeelte aan het project

kunnen worden toegerekend, kunnen met de nieuwe wetgeving rechtstreeks aan een

projectontwikkelaar in rekening worden gebracht als exploitatiebijdrage, in plaats van een

bijdrage aan een reserve.

Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro; eind 2008) kan de gemeente ook een

financiële bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen opleggen in de vorm van een bijdrage aan

een reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen.

Met de vaststelling van de geactualiseerde grondnota 2011 is de reserve Ruimtelijke

Ontwikkelingen ingesteld. De spelregels hiervoor worden toegepast op de projecten die

ingevolge de nieuwe Wro worden ontwikkeld. De criteria profijt, toerekenbaarheid en

proportionaliteit zijn van toepassing. Mede hierdoor kan deze reserve niet worden meegewogen

in de beschouwing van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf.

148


Het verloop van de reserve is in onderstaand overzicht opgenomen.

Overzicht Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen

Omvang per 31 december 2011 300.398

geen rente bijschrijving in 2011 0

300.398

werkelijk geboekte mutaties

Ontvangen bijdragen opslag werken 100-projecten 367.500

Ontvangen bijdragen opslag werken 200-projecten 51.890

Ontvangen bijdragen opslag werken 300-projecten 20.984

Per saldo mutaties in 2010 440.374

werkelijke omvang per 31 december 2011 740.772

Reeds genomen besluiten berap II 2011 en begroting 2012

Verwachte bijdragen opslag werken 300-projecten 5.880

Per saldo mutaties in 2011 5.880

Totaal vrije reserve ruimtelijke ontwikkelingen ultimo 2012 746.652

Per ultimo 2011 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 0,74 mln. In 2011 zijn de

bijdragen geïnd ingevolge de afgesloten anterieure overeenkomsten (waaronder het project

Prinsenpolder) op basis van de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat rekening kan worden

gehouden met een beperkte storting in 2012, waardoor in de reserve per saldo ca € 0,747 mln.

beschikbaar kan zijn ultimo 2012.

B6.4 Reserve Groenaanleg

De Reserve Groenaanleg heeft een reserveringsfunctie en biedt de mogelijkheid om, gekoppeld

aan de uitgifte van grond, per m 2 een bedrag in deze reserve te storten en dit bedrag in te

zetten voor de realisatie van “groen” projecten voortkomend uit het gebiedsplan Wijde

Biesbosch. Op dit moment zijn twee projecten gestart: de ecologische verbindingszones en het

agrarisch landschapsbeheer. Deze reserve dient volledig ten behoeve van deze projecten

besteed te worden. Mede hierdoor kan deze reserve niet worden meegewogen in de

beschouwing van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf.

Het verloop van de reserve is in onderstaand overzicht opgenomen.

Overzicht Reserve Groenaanleg

Omvang per 31 december 2010 466.538

geen rente bijschrijving 2011 0

466.538

werkelijk geboekte mutaties

Beheer natte EVZ -16.767

Groenaanleg Gat van den Ham -16.400

Totaal onttrekkingen -33.167

Ontvangen bijdragen opslag werken 100-projecten 172.226

Ontvangen bijdragen opslag werken 200-projecten 68.209

Ontvangen bijdragen opslag werken 300-projecten 13.647

Totaal stortingen 254.082

Per saldo mutaties in 2011 220.914

werkelijke omvang per 31 december 2011 687.452

Reeds genomen besluiten berap II 2011 en begroting 2012

Beheer natte EVZ (t/m 2018), raad januari 2009 -19.818

-19.818

Verwachte bijdragen opslag werken 300-projecten 1.998

1.998

Per saldo mutaties in 2011 -17.820

Verwachte omvang per 31 december 2011 669.632

Uitvoering raadsbesluit januari 2009 bijdragen beheer natte zones, restant t/m 2018, -138.726

Totaal vrije reserve groenaanleg ultimo 2012 530.906

149


Per ultimo 2010 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 0,69 mln. In 2011 werd ter

uitvoering van genomen besluiten ca. € 0,221 mln. gestort. Indien rekening wordt gehouden met

reeds genomen besluiten (o.a. via de Najaarsnota 2011 en de begroting 2012) kan per saldo in

2012 nog een onttrekking verwacht worden van ca. € 0,017 mln.. Rekening moet worden

gehouden met de onttrekking van de jaarlijkse bijdrage beheer natte zones tot 2018 ad ca. €

0,138 miljoen waardoor per saldo ca. € 0,531 mln. ultimo 2012 beschikbaar is.

Bij de Voorjaarsnota 2012 zal deze reserve overgeboekt worden naar de algemene dienst.

Deze reserve wordt enkel gevoed door projecten van het grondbedrijf, maar de besteding is

enkel ten behoeve van kwaliteitsverbetering elders in het buitengebied in de vorm van

landschapsontwikkeling en groenaanleg. Deze reserve mag niet meegenomen worden in het

weerstandscapaciteit van het grondbedrijf en is qua besteding niet aan het grondbedrijf

gerelateerd.

B7. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf is te zien als buffer die binnen een gemeente

aanwezig moet zijn om de mogelijke risico’s in het kader van de door haar ondernomen

activiteiten op het gebied van bouwprojecten op te vangen. Hiervoor is in de geactualiseerde

grondnota 2011 de doelstelling van de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf reserve

geformuleerd en bij de nota actualisatie reserve bovenwijkse voorzieningen (raadsbesluit 28

januari 2010) is vastgesteld dat het totale reservevolume van het grondbedrijf, wat niet beklemd

is, wordt meegenomen om het weerstandscapaciteit te berekenen.

De onderdelen voor de berekening van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf van de

gemeente dienen te bestaan uit:

• Beschikbare nog vrij besteedbare deel van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

na stortingen en onttrekking op basis van raadsbesluiten (hieronder vallen ook de

voorlopige winstnemingen) en na aftrek van de berekende risico’s;

• Beschikbare nog vrij besteedbare deel van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

• Berekende te verwachten risico’s projecten

• Vaste buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers

Het vrij beschikbare deel van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf is bepaald bij B6.1

hiervoor. Het vrij beschikbare deel van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen is bepaald bij

B6.1 hiervoor. De te verwachten risico’s zijn berekend bij B4 hiervoor. De vaste buffer werd in

de grondnota 2005 vastgelegd en is bij actualisatie van de grondnota niet aangepast.

De weerstandscapaciteit per ultimo 2011 is als volgt in beeld te brengen:

Weerstandscapaciteit Grondbedrijfexploitaties

Vrije Algemene Reserve Grondbedrijf 168.704

Berekende risico's lopende projecten 0

Nog vrij te besteden Algemene Reserve Grondbedrijf 168.704

Aan te houden buffer opvangen tegenvallers -1.000.000

Beschikbaar in Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf -831.296

Beschikbaar in Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 641.086

Beschikbaar als weerstandscapaciteit per 31-12-2011 -190.210

De opstelling van het weerstandscapaciteit per eind 2011 laat zien dat het weerstandscapaciteit

inclusief het vastgestelde volume van € 1,0 mln. ten behoeve van opvangen tegenvallers

(grondnota 2011) per 31 december 2011 negatief bedraagt. Er kan geconcludeerd worden dat

er geen ruimte in de reserves van het Grondbedrijf aanwezig is.

Voor de bepaling van het toekomstige weerstandscapaciteit op basis van de huidige

woningbouwprojecten is een doorkijk gemaakt naar 2012. Hieronder is het overzicht

weergegeven:

150


Weerstandscapaciteit Grondbedrijfexploitaties

Vrije Algemene Reserve Grondbedrijf 1.666.489

Berekende risico's lopende projecten 0

Nog vrij te besteden Algemene Reserve Grondbedrijf 1.666.489

Aan te houden buffer opvangen tegenvallers -1.000.000

Beschikbaar in Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf 666.489

Beschikbaar in Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 469.424

Beschikbaar als weerstandscapaciteit 1.135.913

Geinvesteerd door het grondbedrijf per 31 december 2011 (= boekwaarde) 834.490

Nog te verwachten periode 2012 - 2018 per saldo investeringen minus opbrengsten -1.531.783

Reeds opgenomen toekomstige winst Prinsenpolder (in berekening weerstandsvermogen) 1.100.000

Geinvesteerd op termijn door grondbedrijf 402.708

Verhouding investering / weerstandscapaciteit in percentage 282%

Door het grondbedrijf zal na afwikkeling van de lopende projecten meer zijn ontvangen dan er

geïnvesteerd is. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 1,136 mln. afgezet

tegen het negatieve te investeren bedrag dekt dit meer dan voldoende. Dit bedrag is tevens

voldoende om kleine risico’s de komende jaren op te vangen. Hierbij dienen de volgende

kanttekeningen gemaakt te worden:

• De beschouwing van de weerstandscapaciteit is een momentopname en gaat uit van

het verloop van de projectontwikkelingen zoals deze momenteel bekend zijn.

• De vrij te besteden ruimte in de algemene bedrijfsreserve is (ca € 1,667 mln.) is gering

voor het realiseren van taakstellingen in het kader van de woningbouw of voor

ontwikkeling van bedrijventerreinen (o.a. opvangen gevolgen vertraging in de vraag

naar bouwgrond als gevolg van financieel-economische ontwikkeling).

• Daarnaast wordt speelruimte nodig geacht om faciliterend op te kunnen treden op de

grondmarkt (bijv. geldelijke bijdrage dan wel het afdekken van lasten van c.q. een

strategische aankoop door de gemeente).

• Overwogen dient te worden of het huidige aan te houden bufferbedrag van € 1,0

miljoen voldoende is voor het afdekken van risico’s en het waarborgen van

speelruimte.

Conclusie

In 2011 is er per saldo een negatief resultaat voor het grondbedrijf behaald van ca. € 192.714,

welke onttrokken is uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Hierbij dient opgemerkt te

worden dat bij de berekening van het saldo voor de verwachte (toekomstige) verliezen uit

voorzichtigheidsprincipe al in 2011 voorzieningen zijn getroffen. De gemeente voldoet hierdoor

al aan de strengere eisen en aanbevelingen zoals opgenomen in de nieuwe notitie

Grondexploitatie (bijgesteld) februari 2012 door de commissie BBV.

In de nieuwe vastgestelde grondnota 2011 is opgenomen dat er een minimale buffer aanwezig

dient te zijn van € 1,0 mln. voor het opvangen van tegenvallers. Gezien het

weerstandsvermogen per 31 december 2011 is er een tekort van ca. € 0,190 mln. wat

zorgwekkend te noemen is.

De berekening van het weerstandscapaciteit per ultimo 2012 gaat uit van een rooskleuriger

saldo (€ 1,135 mln.). De toename van het weerstandscapaciteit ultimo 2012 wordt grotendeels

veroorzaakt door de winstneming op het project Prinsenpolder van € 1,1 mln.

Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de woningbouwmarkt alsmede de

financiële ontwikkelingen bij de woningcorporaties, welke de belangrijkste partners zijn voor de

realisatie van de diverse woningbouwprojecten, is met de bepaling van deze weerstandscapaciteit

geen rekening gehouden. Indien de risico’s m.b.t. de woningcorporaties zich wel

voordoen, zal van een toename van het Weerstandsvermogen zeker geen sprake zijn wat

reden tot zorg is.

Op basis van het weerstandscapaciteit per ultimo 2012 van € 1,135 mln. kan geconcludeerd

worden dat het grondbedrijf momenteel geen risico vormt voor de gemeente Drimmelen. Gelet

op de huidige ontwikkelingen en de onzekere factoren betreffende de woningbouwcorporaties is

deze conclusie niet voldoende te onderbouwen. Het gehele bedrag van het weerstandscapaciteit

per ultimo 2012 van € 1,135 mln. dient vooralsnog gereserveerd te blijven voor het

opvangen van deze voornoemde maar nog niet te berekenen risico’s.

151


152


§ H Grote projecten

Inleiding

Vanaf 2009 wordt, aanvullend op de informatie die in de reguliere raadsvergadering wordt

verstrekt, in de begroting en de jaarrekening informatie verstrekt over de belangrijkste

projecten. Dit betreffen in het algemeen grote (woning) bouw projecten en projecten met een

grote politieke relevantie waarbij de toelichting in de programma’s niet toereikend is.

Herinrichting Burgemeester Smitsplein

Portefeuillehouder

Wethouder: J. van Meggelen

Verantwoordelijk Projectleider

Afdeling Grondgebied: C. Segeren

Vanuit haar grondpositie heeft Woningstichting Volksbelang het plan opgepakt om de

mogelijkheden tot herontwikkeling van het Burgemeester Smitsplein verder te onderzoeken.

Hiertoe heeft zij een plan laten opstellen dat voorziet in onder meer het oprichten van 3

appartementengebouwen, een parkeervoorziening op maaiveld en inrichting van de overige

ruimten tussen de gebouwen met wandelpaden en groen.

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2011 ingestemd met de verkoop van de gemeentelijke

eigendommen en benodigde openbare ruimte aan het Burgemeester Smitsplein

overeenkomstig het definitieve voorstel c.q. bod van Woningstichting Volksbelang d.d. 27 april

2011.

De verkoopopbrengst wordt, op de gebruikelijke wijze, verantwoord binnen de exploitatie van

het Grondbedrijf (woningbouwproject G110 Burgemeester Smitsplein Made).

De ruimtelijke procedure om de gewenste herontwikkeling mogelijk te maken is reeds opgestart

en zal naar verwachting leiden tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan en het afgeven

van een omgevingsvergunning medio 2012.

F-veld Terheijden

Portefeuillehouder

Wethouder: J. van Meggelen

Verantwoordelijk projectleider

Afdeling Grondgebied: N. Stremme-van Pelt

Het voormalige voetbalveld F-veld is ontwikkeld voor de realisatie van starterswoningen. Dit Fveld

ligt aan de noordzijde van de kern Terheijden. Het plangebied wordt globaal begrensd door

Klein Ruitersvaart, woningen aan de Vlierlaan en het E-veld (trainingsveld van SVT).

Startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen heeft destijds het initiatief genomen om middels

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningen voor starters te ontwikkelen. Door middel

van dit project kan worden voorzien in de behoefte van starterswoningen, zoals verwoord in de

gemeentelijke Woonvisie 2004+.

De startersvereniging heeft in samenwerking met Woningstichting Volksbelang een schetsplan

opgesteld. Naast 20 koopwoningen voor starters is er ruimte voor 10 huurwoningen voor

starters en 4 vrije sectorwoningen (duurder segment).

Dit schetsplan is na twee informatieavonden verder in procedure gebracht. Tijdens deze

bijeenkomsten bleken de meningen met name over de ontsluiting van het F-veld verdeeld. Na

vaststelling van het bestemmingsplan is door twee belanghebbenden een verzoek om

voorlopige voorziening ingediend en tevens beroep ingesteld bij de Raad van State. Uiteindelijk

is het beroep ongegrond verklaard en de voorlopige voorziening afgewezen op 5 oktober 2011

en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Het project is grotendeels gerealiseerd en inmiddels deels opgeleverd. Alleen twee woningen

uit het duurdere segment dienen nog gebouwd te worden.

153


Brede School Hooge Zwaluwe

Portefeuillehouder

Wethouder: M. van Oosterhout

Verantwoordelijk Projectleider

Afdeling Maatschappelijke aangelegenheden: J. Schortemeijer

Het project omvat samenvoeging (fusie) van de twee basisscholen in Hooge Zwaluwe tot een

brede school in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Ter verhoging van

de leefbaarheid zullen de volgende aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd: circa 30

zorgwoningen voor ouderen/gehandicapten, een steunpunt en een winkelvoorziening.

De raadscommissies Grondgebied en Inwonerszaken hebben op 15 februari 2006 ingestemd

met de voorbereidingen voor een nieuwe brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met

zorgwoningen, een steunpunt en een buurtwinkel. In 2007 zijn de plannen verder uitgewerkt. De

fusie van de basisscholen Sint Jan en Frederik Hendrik was per augustus 2007 een feit. Op

verzoek van de scholen zijn per schooljaar 2007-2008 noodlokalen bij de Frederik

Hendrikschool beschikbaar gesteld om de gefuseerde school samen met de peuterspeelzaal en

de kinderopvang te huisvesten.

De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met afsluiting van een overeenkomst met

Woningstichting Goed Wonen ter realisering van het project brede school Hooge Zwaluwe.

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de gefuseerde bijzondere basisschool de

Schittering (voorheen Sint Janschool en Frederik Hendrikschool) gehuisvest in de voormalige

Frederik Hendrikschool en de daarbij geplaatste tijdelijke units. Hierdoor kon de fusie ook fysiek

worden gerealiseerd.

De formele grondoverdracht voor het eerste deel heeft plaatsgevonden begin 2009. De

vrijgekomen Sint Janschool aan de Burgemeester Godwaldtstraat is in 2009 gesloopt. Na de

zomer 2009 is gestart met de bouw van de school. Op 25 juni 2010 is het complex, dus zowel

de brede school als de zorgwoningen, zorgsteunpunt en appartementen, feestelijk geopend

door de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant.

Na de zomer 2010 is de school alsmede een deel van de zorgwoningen, in gebruik genomen.

De gebruikers zijn enthousiast over de nieuwe ruimte. In het najaar 2010 is het groen verder

aangepland en begin 2011 zijn er op het schoolplein enkele speeltoestellen worden geplaatst,

welke bekostigd worden middels fondsenwerving. Financieel is het krediet eind 2011 nagenoeg

binnen budget afgesloten. In februari 2012 is de splitsingsakte opgesteld door de notaris; op dit

moment wordt er nog gewerkt aan een huishoudelijk reglement .

Oranjeplein Terheijden

Portefeuillehouder

Wethouder: M. van Oosterhout

Verantwoordelijk Projectleider

Afdeling Maatschappelijke aangelegenheden: J. Schortemeijer en J. Reinarz (extern bureau)

De gemeente Drimmelen heeft in samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang het

initiatief opgepakt om te komen tot herontwikkeling van een aantal gebieden nabij het

Oranjeplein te Terheijden. De aanleiding voor deze herontwikkeling is enerzijds gelegen in

basisschool Zonzeel, een schoolgebouw dat verouderd is en in functioneel opzicht ook niet

meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw van de basisschool was nodig om in de

toekomst op een goede manier te kunnen onderwijzen. Anderzijds is een cluster van 16

seniorenwoningen aan de Brabantstraat sterk verouderd. De bouwtechnische staat van de

woningen is slecht, waardoor Volksbelang het voornemen heeft deze woningen te slopen en

nieuwbouw te plegen. De twee bovengenoemde initiatieven vormden de basis van het project,

maar in de loop van de tijd zijn meer deelgebieden betrokken geraakt, zoals de locatie van de

bibliotheek en het voormalig politiebureau.

Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad tijdens de opiniërende raad op 16 oktober 2008

aangegeven meerdere varianten te willen zien voordat tot besluitvorming overgegaan kon

worden. Hierbij diende bouw van basisschool De Zonzeel centraal te staan. Op 26 maart 2009

heeft de gemeenteraad vervolgens ingestemd met de bouw van een brede school en

appartementen op basis van de zogenaamde variant 2b voor een bruto investering van ruim

€ 3,3 miljoen. Tevens heeft de raad ingestemd met de verkoop van een drietal deelgebieden in

154


het kader van de herontwikkeling van de omgeving van het Oranjeplein; de opbrengsten komen

ten gunste van de bouw van de brede school.

De brede school bestaat uit basisschool De Zonzeel, Theek 5 en de Kunstuitleen. De raad heeft

besloten de gymzaal vooralsnog te renoveren. De stichting Lokale Omroep Drimmelen moet

nog alternatieve huisvesting vinden.

Teneinde de nieuwbouw op de plek van de huidige Zonzeelschool te kunnen realiseren, is er

tijdelijke huisvesting voor de school gerealiseerd, zodat de huidige school gesloopt kan worden.

Het Oranjeplein, recht tegenover de huidige school, is daarvoor de meest geschikte locatie.

Deze tijdelijke huisvesting is aanbesteed. Eén en ander bleef binnen het budget. Sinds februari

2010 wordt de school, voor een periode van minimaal twee jaar, gehuisvest in deze tijdelijke

voorziening. In mei 2012 wordt de tijdelijke huisvesting weer afgebroken.

Het definitief ontwerp is vastgesteld en de bestemmingsplanprocedure is afgerond. De oude

school is gesloopt. De aanbestedingsprocedure is op 7 december 2010 afgerond. Het project

bestaat uit een gemeentelijk deel (grofweg de begane grond: school + bibliotheek) en een deel

voor Volksbelang (de appartementen op de 1 e verdieping). Daar ruim binnen het beschikbare

budget is aanbesteed, is het krediet verlaagd. In april 2011 is men gestart met de bouw van de

school. Deze loopt op dit moment volgens planning, zowel qua tempo als qua kosten. De school

wordt april 2012 opgeleverd. Naar verwachting wordt het krediet eind 2012 afgesloten.

Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe

Portefeuillehouder

Wethouder: J. van Meggelen

Verantwoordelijk Projectleider

Afdeling Grondgebied: M. Verschuren

De bijgestelde concept structuurvisie uit 2010, met eindbeeld en aantal deelontwikkelingen of

scenario’s zijn niet verder uitgewerkt, omdat de financiële situatie drastisch veranderd is.

Daarom is het project geherdefinieerd. Doel zoals het project nu is gedefinieerd luidt: in kaart

brengen wat de knelpunten en mogelijke kansen zijn in het gebied haven Lage Zwaluwe en hoe

deze op adequate wijze het hoofd geboden c.q. benut kunnen worden op de schaal van Lage

Zwaluwe, met bijbehorende financiële consequenties. Daarnaast zal inzicht gegeven worden in

de consequenties als er niets wordt gedaan. Aan het eind van het project zullen er concrete

afspraken liggen met partijen over het uitvoeringsprogramma.

Ontwikkeling Lage Zwaluwe West

Portefeuillehouder

Wethouder: J. van Meggelen

Verantwoordelijk Projectleider

Afdeling Grondgebied: H. van Steenoven

Zie toelichting paragraaf G. Grondbeleid - G.101 Lage Zwaluwe West .

Brede School ’t Rietland (Verantwoordelijk wethouder: M. van Oosterhout)

In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor de brede school ’t Rietland als onderdeel van het

project Lage Zwaluwe West. In 2008 is met de gebruikers, te weten onderwijs, bibliotheekwerk,

kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en consultatiebureau een programma van eisen opgesteld

en zijn doorrekeningen gemaakt. Ook is in 2008 een vervolg gegeven aan de bestemmingsplanprocedure.

In april 2009 was de uitwerking op schetsplanniveau redelijk ver afgerond.

Echter, op 9 april 2009 heeft het schoolbestuur Stichting De Waarden een verzoek bij het

college ingediend om de mogelijkheden ten aanzien van samenvoeging van beide scholen in

Lage Zwaluwe verder te onderzoeken. Het schoolbestuur gaf aan dat de hoognodige renovatie

van basisschool Willibrordus, in samenwerking met woningstichting Goed Wonen, niet

haalbaar bleek. Gevraagd werd of de mogelijkheid onderzocht kon worden of de Willibrordus

bij de Brede School kon worden betrokken.

In overleg zijn toen een aantal scenario's opgesteld en door een extern adviesbureau nader

onderzocht op haalbaarheid. Scenario 2b (fusie van beide scholen) bleek over het geheel

genomen het beste en meest haalbare scenario. Het schoolbestuur heeft vervolgens op 14

december 2009, na een quick scan onder beide scholen, laten weten dat de tijd helaas nog

155


niet rijp is voor een fusieschool. Er is nog te weinig draagvlak onder het personeel en de

ouders. Dit heeft meer tijd nodig; temeer daar de scholen zowel qua onderwijsconcept als

grondslag aanzienlijk verschillen. Een 2-onder-1 kapschool (scenario 3b) wordt echter wel door

alle partijen als zeer wenselijk aangemerkt. Ruimtes zouden dan al wel zoveel mogelijk

gedeeld kunnen worden. Voor realisatie van scenario 3b dient op de verdieping een extra (15 e )

lokaal bijgebouwd te worden én de personeelskamer moet worden gesplitst doormiddel van

een flexibele wand. De speellokalen worden gedeeld, evenals de ingangen. Het schoolbestuur

heeft uiteindelijk ingestemd met een eigen bijdrage van € 150.000,-. Hiermee zijn de

meerkosten ten opzichte van scenario 2b afgedekt. De overige partijen kunnen zich goed

vinden in deze opzet. Dit scenario betekent dat de locatie Willibrordus te zijner tijd vrij valt en

gebruikt kan worden voor het realiseren van woningbouw. De provincie heeft hiertegen geen

bezwaar. Met de geschatte opbrengst is dit scenario mede gedekt.

In februari 2010 heeft de raad unaniem een positief besluit genomen over de voortgang van dit

project en hiervoor een krediet gevoteerd. Vervolgens is een externe projectleider aangesteld

en is de architect aanbesteed. Sinds februari jl. zijn er al diverse gebruikersoverleggen

geweest wat heeft geresulteerd in een vastgesteld definitief ontwerp.

Medio juli is het DO (definitief ontwerp) vastgesteld door alle gebruikers. In september is gestart

met de aanbesteding. Er is gekozen voor een openbare aanbesteding met voorselectie. Begin

2011 is gestart met de bouw. Zowel qua planning als budgettair ligt de bouw van de Brede

School op schema. Eind juni 2011 is het bereiken van het hoogste punt gevierd. Eind 2011 is

de school opgeleverd. Begin 2012 worden nog enkele opleverpunten opgelost, waarna in

februari de gebruikers zullen verhuizen naar de nieuwbouw. Op 8 maart is de feestelijke

opening gepland. Medio 2012 wordt naar verwachting het krediet afgesloten. Het krediet zal

naar verwachting niet overschreden worden.

Project Omgevingsvergunning (Wabo)

Portefeuillehouder

Wethouder: M. Vos

Verantwoordelijk Projectleider

Afdeling Grondgebied: K. van der Spek

Per 1 oktober 2010 is het project Omgevingsvergunning (Wabo) formeel afgerond. In het eerste

kwartaal van 2011 is het project geëvalueerd. De slotconclusie van deze evaluatie is dat de

omgevingsvergunning per 1 oktober 2010 is geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie

ofwel dat de gemeente Drimmelen waboproof is. Ook is geconcludeerd dat het enthousiasme

en de betrokkenheid bij de uitvoering van het project groot was.

Verder is een eerste evaluatie verricht naar het werken met de Wabo. Uit deze evaluatie is

gebleken dat het werken met de Wabo vooralsnog goed verloopt.

Met deze evaluaties is het project Omgevingsvergunning (Wabo) definitief afgerond.

Project Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Portefeuillehouder

Wethouder: M. Vos

Verantwoordelijk Projectleider

Afdeling Grondgebied: K. van der Spek

In 2011 is aan diverse SLOK-projecten aandacht besteed:

1. SLOK-project 1; Duurzame Energie:

Op 15 februari 2011 heeft B&W van Drimmelen ingestemd met de regionale DE-visie, met

inachtneming van het raadsbesluit d.d. 27 januari 2011 (Eersteweg is als windlocatie

afgeschreven) met betrekking tot windenergie. In 2011 is vervolgens gestart met het opstellen

van een uitvoeringsplan DE aan de hand van de visie. Dit uitvoeringsplan wordt opgesteld voor

alle gemeenten van de Regio West-Brabant. Dit plan moet in het eerste kwartaal van 2012 zijn

afgerond.

Met betrekking tot windenergie is in 2011 een onderzoek gedaan naar potentiële windlocaties.

Dit heeft geresulteerd in een regionaal aanbod. Dit bod is ook naar de provincie gegaan en zal

ook naar het Rijk gaan. In 2012 zal de gemeente gevraagd worden te besluiten het regionale

156


od te beschouwen als het gemeentelijk windenergiebeleid.

Binnen een deel van de Regio West-Brabant wordt groenafval ingezameld ten behoeve van

duurzame energie. De gemeente Drimmelen neem hieraan deel. Het contract voor de

inzameling loopt tot en met 2012 (met een optie tot 1 jaar verlenging). In 2011 en 2012 bekijkt

de gemeente Drimmelen samen met de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg of het

inzamelen vanaf 2013 anders kan: ook betrekken van andere duurzaamheidfsaspecten zoals

CO2-uitstoot van transport. Blijkt dit geen optie te zijn, dan wordt wellicht gezamenlijk

aanbesteed met de Regio West-Brabant.

2.SLOK-projecten 2 en 3; regionale aanpak nieuwbouwwoningen en regionale aanpak

huurwoningen:

Voor nieuwbouwwoningen is een concept-beleidsadvies opgesteld. Op basis van dit advies is in

juni 2011 een informatiebijeenkomst GPR-gebouw belegd om te bezien of dit voor de regio

meerwaarde heeft. Een ander onderwerp binnen het advies is het ondertekenen van een

convenant. Het advies wordt begin 2012 nog definitief gemaakt. Vervolgens is het de bedoeling

dat in 2012 het convenant wordt ondertekend door de belangrijkste partijen (corporaties,

bouwbedrijven e.d.) en uitgevoerd. Hiertoe behoren ook de gemeenten.

Voor huurwoningen is men in 2011 gestart met het opstellen van een raamwerk voor

prestatieafspraken met de woningcorporaties. Het is de bedoeling dat deze prestaties worden

ondertekend door de corporaties en dat de afspraken ook worden uitgevoerd.

3. SLOK-project 4; aanpak bestaande particuliere woningen:

Na het afsluiten van de pilot ‘Maak je verbouwing duurzaam’ wordt dit project verder opgepakt

via de aanpak ‘Steekenergieinjehuis’. Via een speciaal telefoonnummer en een website kunnen

mensen terecht voor informatie. Dit wordt ook actief onder de aandacht gebracht.

4. SLOK-project 6; handhaving EPC:

In de eerste helft van 2011 is via een enquête een nulonderzoek uitgevoerd. De verschillen

tussen de gemeenten blijken groot te zijn. In het eerste kwartaal van 2012 zal er daarom een

cursus worden gegeven waarin gerichte informatie wordt gegeven op het gebied van

handhaving EPC.

5. SLOK-project 7; Energie in vergunningverlening en handhaving:

Door gewijzigde wetgeving is het project deels achterhaald. Eind 2011/begin 2012 wordt nog

bezien hoe met dit project verder moet worden gegaan. In 2012 volgt dan tevens de uitvoering.

6. SLOK-projecten 8 en 9: gemeentelijke gebouwen (bestaand en nieuw)

Maximaal 5 gebouwen per gemeente komen in aanmerking voor een gratis EPA-advies. Het

moet dan wel gaan om gebouwen met een vloeroppervlak van meer dan 500 m² waarbij de

verwachting is dat deze gebouwen de komende 15 jaar blijven bestaan. Vanuit de gemeente

Drimmelen zijn de volgende gebouwen opgegeven: Amerhal, Driedorp, De Cour, Mayboom,

Zonzeel.

Bij nieuw te bouwen gemeentelijke gebouwen wil men in 2012 concreet maken hoe

energiebesparing is te realiseren en komt er een voorlichtingsbijeenkomst.

Het jaar 2012 is het laatste SLOK-jaar. Dan moeten alle projecten zijn uitgevoerd. Een aantal

activiteiten stopt uiteraard niet per 1 januari 2013. Binnen de RWB wordt daarom in 2012

nagedacht over het vervolg van de betreffende activiteiten.

Project Regionale Uitvoeringsdienst Midden- en West-Brabant

Portefeuillehouder

Wethouder: M. Vos

Verantwoordelijk projectleider

Afdeling Grondgebied: K. van der Spek

Afdeling Bestuurs- en managementondersteuning: D. Reniers

In juni 2009 hebben Rijk, IPO en VNG een packagedeal gesloten, waarin onder andere is

afgesproken dat er per 1 januari 2012 landsdekkend Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)

moeten zijn voor met name het milieudeel van de Wabo-taken (vergunningverlening, toezicht en

handhaving). De deadline is inmiddels bijgesteld naar 1 januari 2013. In deze RUD’s moet

minimaal het landelijk basistakenpakket worden ondergebracht:

157


• Milieudeel omgevingsvergunning en milieutoezicht BRZO- en IPPC-bedrijven;

• Omgevingsvergunning en toezicht in geheel bij voormalige provinciale inrichtingen;

• Milieudeel omgevingsvergunning en milieutoezicht overige vergunningsplichtige

gemeentelijke inrichtingen;

• Ketentoezicht/milieucriminaliteit;

• Meer complex milieutoezicht niet-vergunningsplichtige gemeentelijke inrichtingen (is

lijst van opgesteld).

De provincies hebben de regie op de vorming van de RUD’s.

Daarnaast zijn (worden) er kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

wabobreed opgesteld. De RUD’s moeten per 1 januari 2013 aan deze criteria voldoen en naar

verwachting moeten ook de gemeenten op enig moment voor de achterblijvende taken voldoen

aan de definitieve kwaliteitscriteria. Wordt hieraan niet voldaan dan kan dit uiteindelijk

betekenen dat deze taken overgeheveld moeten worden naar de RUD.

In de regio Midden- en West-Brabant, waarbinnen ook de gemeente Drimmelen valt, komt er 1

RUD. In eerste instantie zou minimaal het Brabantse takenpakket worden ondergebracht in

deze RUD. Omdat het Brabantse takenpakket minder omvattend is dan het landelijke

basistakenpakket, is de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hier niet mee akkoord

gegaan. Daarom brengen nu alle deelnemers aan de RUD Midden- en West-Brabant (26

gemeenten en provincie) minimaal het landelijke basistakenpakket in.

In 2011 is de strategische verkenning naar de huidige situatie, de wensen en ambities afgerond.

Verder hebben alle deelnemers in de RUD Midden- en West-Brabant een bestuurlijke

intentieverklaring omtrent de RUD-vorming ondertekend. Vervolgens is een businesscase

opgesteld waarin de uitgangspunten voor het oprichten van een RUD zijn geformuleerd. Daarin

is onder andere aangegeven dat de RUD MWB een flexibele organisatie moet zijn en dat de

juridische vorm een Openbaar Lichaam onder een GR moet worden. Aan de hand van deze

businesscase is in het laatste kwartaal van 2011 een aantal werkgroepen bezig geweest met

het opstellen van het bedrijfsplan. In december is het eerste concept opgeleverd.

Eind maart/april 2012 wordt het definitieve bedrijfsplan samen met een voorstel voor het

oprichten van een GR voorgelegd aan de colleges en raden. Verder worden dan de RUDdirecteur

en het MT geworven en benoemd en vindt de daadwerkelijke inrichting van de RUD

plaats.

In 2012 wordt ook berekend wat de personele, financiële en organisatorische gevolgen zijn van

de RUD MWB voor de gemeente Drimmelen. In de paragraaf Weerstandsvermogen is op basis

van de huidige inzichten een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen (risico’s). De

verwachting is dat bij de voorjaarsnota 2012 meer duidelijkheid kan worden verschaft over de

gevolgen voor de gemeente.

Strategische agenda West-Brabant

Portefeuillehouder:

Burgemeester G. de Kok

Verantwoordelijk projectleider

Gemeentesecretaris C. Smits

Inleiding/historie

Bij raadsbesluit van 1 februari 2007 heeft uw raad ingestemd met ondertekening van het

bestuurlijk convenant West-Brabant. Op 30 januari 2007 is dit convenant door 18 colleges uit

West-Brabant, aangevuld met het Zeeuwse Tholen, ondertekend.

Zo ook door de gemeente Drimmelen.

Doel van dit convenant was dat de daarin participerende gemeenten afspraken om op

strategische onderwerpen te zullen samenwerken dit alles in het belang van West-Brabant en

haar burgers.

Daarnaast heeft uw raad zich, als het om intergemeentelijke samenwerking gaat, de voorkeur

uitgesproken dat:

• Het voor de hand ligt om in geval van samenwerking allereerst te kijken naar de

nabuurgemeenten Geertruidenberg en Oosterhout;

• Mocht het onderwerp daartoe aanleiding geven en is de schaalgrootte hierbij een

afweging er eerst gekeken moet worden naar de zogenaamde Dongemondgemeenten;

• Vraagt het onderwerp een nog grotere opschaling dan is uw raad voorstander van een

intensief samenwerkingsverband op de schaal van (de) West Brabant(se gemeenten)

158


Om in de samenwerking enige ordening aan te brengen, is in 2009 begonnen met een

belangrijk proces nl. dat van de stroomlijning. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de oprichting

per 1.1.2011 van een nieuwe gemeenschappelijke regeling “Regio West-Brabant” waarin zes

oude gemeenschappelijke regelingen zijn opgegaan. Om sturing en uitvoering te geven aan de

regionale samenwerking zijn er bestuurscommissies actief op de volgende beleidsterreinen:

• Middelen

• Zorg, Welzijn en onderwijs (ZWO)

• Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting

• Economische Zaken

• Duurzaamheid West-Brabant

• Mobiliteit

Regionale Ontwikkelingen

In het kader van de samenwerking in West-Brabant hebben in 2011 de volgende activiteiten

plaatsgevonden:

Actualisering Strategische Agenda.

Het huidige convenant liep eind 2011 af. Omdat de 19 gemeenten hun succesvolle alliantie ook

na 2011 verder willen uitbouwen en versterken, heeft een periodieke herijking van de

Strategische Agenda West-Brabant plaatsgevonden. Op 8 juli 2011 is in het algemeen Bestuur

van de Regio West-Brabant het concept vastgesteld. In de opiniërende vergadering van 22

september 2011 heeft de gemeenteraad van Drimmelen haar zienswijze geformuleerd.

Op 12 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur de nieuwe Strategische agenda definitief

vastgesteld. In 2012 staat de uitvoeringsagenda centraal.

Dienstverlening

Een vijftal bijeenkomsten, waarin veel kennis, kunde en vooral ervaringen zijn gedeeld hebben

we met elkaar een positiebepaling gedaan (waar sta je, binnen Antwoord©?). Daarnaast heeft

er een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden, is er een workshop georganiseerd waaruit bleek

waar vraag en aanbod liggen; zo is er bijvoorbeeld in kaart gebracht wie er al een

kwaliteitshandvest hebben en wie er nog één moet gaan maken; dus wie elkaar in dat opzicht

kunnen vinden.

Verder is er een inventarisatie gemaakt van gezamenlijke vraagstukken en mogelijke oplossing,

zoals omgaan met Social Media, mystery-guest shopping en gezamenlijk opleiden in de regio.

Deze laatsten worden in 2012 nader uitgewerkt. Verder is er nauw overleg met de koplopers, de

BER-gemeenten. Tot slot is gezamenlijk een pilot gedraaid m.b.t. het doen van aangifte bij de

gemeente zelf m.b.t. een vermist document (reisdocument, rijbewijs).

ICT

Achter de schermen zijn de 5 koplopergemeenten (Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal,

Oosterhout en Etten-Leur) hard bezig een doelarchitectuur op te stellen die gaat dienen als

referentiearchitectuur voor de regionale automatisering. Dit heeft geresulteerd in het document:

‘Visie op de ICT Infrastructuur 2010-2015 Regionale samenwerking gemeenten West-Brabant’.

Daarnaast is een kennisgroep ingesteld die deze architectuur onderhoudt, de communicatie

hierover verzorgt en gemeenten adviseert. Dat dit een proces is dat tijd kost, is wel duidelijk.

Afgesproken is dat bij natuurlijke vervangingsmomenten het principe ‘comply or explain’ wordt

gehanteerd. Dit betekent dat elke gemeente de vervangingsinvestering toetst aan de

vastgestelde architectuurplaat.

Inkoop

In 2010 is ingestemd met een intentieverklaring tot regionale inkoopsamenwerking. Daarnaast

is een inventarisatie gemaakt van alle inkooppakketten van de gemeenten, zodat elke

gemeente op het gewenste inkooptraject kan inschrijven. Een moeilijkheid daarbij blijft dat de

gemeente Drimmelen is aangesloten bij de Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Dit geldt voor

meer kleine gemeenten. Dit bureau verzorgt al zo veel mogelijk de gezamenlijke (en

individuele) inkooptrajecten.

159


HRM

De gemeente Drimmelen participeert op regionaal niveau in de volgende HRM projecten :

• Inhuur derden

De samenwerking op het gebied gezamenlijke inhuur derden heeft in 2011 verder

vorm gekregen. Vanaf het derde kwartaal 2011 is de software operationeel waardoor

aanvragen bij de gecontracteerde uitzendbureaus online kunnen worden aangevraagd

en verwerkt. Tevens kan via de zogenaamde marktplaats constructie op tijdelijke

werkzaamheden worden ingeschreven door bureaus en ZZP-ers. Bij de invoering van

het systeem zijn de nodige opstartproblemen geweest.

• Stagebeleid:

Het opstellen van een regionaal stagebeleid is in 2011 nog niet afgerond. Neemt niet

weg dat de gemeente Drimmelen ook in 2011 daar waar mogelijk stage verzoeken

heeft gehonoreerd.

• Regionaal loopbaancentrum

Ook in 2011 zijn loopbaanadviezen voor een aantal medewerkers van de gemeente

Drimmelen uitgevoerd. De financiële bijdrage van alle gemeenten aan het

loopbaancentrum moest in 2011 worden verhoogd. Deze extra kosten konden ten

laste worden gebracht van het daarvoor bestemde budget.

• Strategische Personeelsplanning

In 2011 is de eerste fase van het project uitgevoerd. Dit houdt in dat de huidige situatie

van het personeelsbestand per gemeente in beeld is gebracht. De “foto” van onze

organisatie zal tevens benut worden bij de uitwerking van de personele gevolgen van

de KTD. Daarnaast heeft het een nauwe relatie met de overige HRM-instrumenten

zoals arbeidsmarktbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De volgende twee fasen

van het project moeten nog worden uitgevoerd, waarbij Drimmelen daar waar mogelijk

zal aansluiten bij de regionale aanpak.

Amerstreekgemeenten

Op het terrein van samenwerking is ook ruimte zijn voor samenwerking op kleinere schaal

(maatwerk). Inmiddels wordt hier in de praktijk ook uitvoering aan gegeven door de

Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg)

In 2010 hebben de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout, separaat van

elkaar, in hun coalitieakkoorden opgenomen dat de gemeenten dienen te onderzoeken of

samenwerking haalbaar is. Dit standpunt hebben de drie colleges nogmaals bevestigd in een

collegebijeenkomst eind 2011. Hierbij hebben de colleges aangegeven dat samenwerking

gezocht dient te worden tussen de drie gemeenten en dat de randvoorwaarden voor

samenwerking de taakvelden HRM en ICT in dit proces extra (versnelde) aandacht verdienen.

Ambtelijk treffen de gemeenten elkaar op verscheidene taakvelden al langer, maar in mei 2011

heeft de eerste grootschalige Amerstreekbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze eerste

kennismakingsbijeenkomst zijn medewerkers, van dertien verschillende taakvelden, vanuit de

drie gemeenten bijeen gekomen om kennis te maken en samenwerkingsmogelijkheden tussen

de drie gemeenten te bespreken. Deze bijeenkomst was een succes en heeft aan het eind van

2011 een vervolg gekregen.

De tweede Amerstreekbijeenkomst eind 2011 stond in het teken van het formuleren van een

vergezicht, de stip op de horizon. De medewerkers van de diverse taakvelden hadden elkaar

tussentijds al meerdere keren gesproken en waren in staat om aan de hand van een

prikkelende stelling een stip op de horizon te formuleren.

De stelling was de volgende:

“Over vijf jaar bestaat er voor de drie Amerstreekgemeenten één gezamenlijke afdeling op het

taakveld ………”.

Op grond van de uitkomsten van deze bijeenkomst gaan de verschillende werkgroepen in 2012

verder met het proces om tot vergaande samenwerking te komen. In mei 2012 worden de

resultaten wederom in een gezamenlijke bijeenkomst besproken.

160


§ I Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.

In de toelichting op het BAPG wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de

balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde

begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn

de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de

financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste

programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van

belang zijn.”

Indien een begrotingswijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven

het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle

vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de

gemeenteraad vallen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven

wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat om

overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad

uitgezette beleid is gebleven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatie (uitgaven op

de programma’s) en kredieten.

Exploitatie

Bij het programma 4. Verkeer en vervoer is er sprake van lasten welke hoger zijn dan de

begroting.

na wijziging Realisatie Saldo

2011 2011

verkeer en vervoer Lasten 755.756 1.082.280 326.523-

De overschrijding op het programma 4. Verkeer bedraagt € 326.523. Dit wordt grotendeels

veroorzaakt door Openbaar vervoer met € 322.483.

De overschrijding komt door het project 'Toegankelijk Openbaar Vervoer fase 2'. Dit is een

project waarin 19 bushaltes toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Het

project wordt volledig vergoed: een deel van de subsidie is afkomstig van de provincie, het

andere deel is afkomstig van Deeltaxi West-Brabant. Oftewel, tegenover de uitgaven staan

inkomsten. Deze inkomsten zijn echter nog niet volledig ontvangen. De eindafrekening bij de

provincie is al ingediend. De eindafrekening bij de Deeltaxi kan pas ingediend worden als de

goedgekeurde accountantsverklaring binnen is; hiervoor zijn reeds alle stukken aangeleverd.

Deze inkomsten staan opgenomen als nog te ontvangen bedragen. Tegenover deze hogere

kosten staan hogere inkomsten waardoor het per saldo geen gevolgen heeft voor het saldo van

de jaarrekening (budgettair neutraal). Bij de bestuursrapportage is verzuimd om zowel bij de

uitgaven als de inkomstenkant een bedrag op te nemen waardoor er nu aan de uitgaven- en

inkomstenkant een overschrijding te constateren valt.

Bij het programma 5. Economische zaken en toerisme is er sprake van lasten welke hoger zijn

dan de begroting.

na wijziging Realisatie Saldo

2011 2011

economische zaken Lasten 833.063 1.284.224 451.160-

Deze overschrijding is ontstaan door de afboeking aandelenkapitaal BMD Drimmelen. Uit de

geconsolideerde jaarrekening 2010 van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V.

blijkt een negatief eigen vermogen per 31-12-2010 van € 3.894.447.

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) dat administratieve voorschriften geeft voor de

overheid is bepaald dat de waarde van aandelen in deelnemingen met een negatief eigen

vermogen op nihil moet worden gesteld. In de jaarrekening 2011 van de gemeente zijn de

aandelen afgewaardeerd tot nihil. Het rekeningsaldo 2011 wordt hierdoor verlaagd met een

bedrag van € 477.195. Deze informatie was in januari 2012 bekend en kon dus niet eerder in de

begroting worden verwerkt.

161


Kredieten

Van het totale bedrag aan gevoteerde kredieten van € 28,4 miljoen is € 3,5 miljoen in 2011

gevoteerd en was het restant ouder. Van de kredieten resteert nog een bedrag van € 8,1

miljoen. Van de gevoteerde kredieten van € 28,4 miljoen wordt nu € 13,8 miljoen afgesloten.

Echter enkele (deel) kredieten zijn in heel beperkte mate overschreden voor in totaal € 23.453

waardoor deze uitgaven in principe onrechtmatig zijn.

Het betreffen:

a. St. Jan/Frederikhendrikschool € 2.314

b. Drie gemalen € 19.357 onderdeel groter geheel aan gemalen

c. Aanpassing overstort Hofstad € 1.398

d. Vier aanhangwagens € 385

Toelichting

Ad a.

De overschrijding is het gevolg van niet begrote advieskosten op het krediet.

Ad b. (niet onrechtmatig)

Dit betreft een overschrijding op een drietal afzonderlijke (deel)kredieten van de vervanging van

de gemalen / pompunits. De vervanging van de gemalen (afzonderlijke kredieten) zijn

gebundeld in één bestek en als zodanig ook aanbesteed. De kosten worden naar rato van de

afzonderlijke (deel) kredieten verdeeld. Per saldo is het totaalkrediet voor de vervanging van

diverse gemalen niet overschreden (begroot ca. € 451.400 – uitgaven t/m 2011 € 179.100).

Zie ook paragraaf C. Kapitaalgoederen onderdeel Riolering – toelichting Lopende kredieten.

Ad c.

Het project Aanpassing overstort Hofstad is gecombineerd uitgevoerd met het project