Watercondities beschermde natuurgebieden - Natuur en ...

nmu.nl

Watercondities beschermde natuurgebieden - Natuur en ...

- Referenties en maatlatten voor Natuurlijke Watertypen voor de Kaderrichtlijn Water

(STOWA en Waterdienst Rijkswaterstaat).

- Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn water

(STOWA en Waterdienst Rijkswaterstaat).

- Overige bekende informatie over projecten, beleidsafspraken en

meerjarenprogramma’s van de waterschappen, voor zover bekend bij de auteurs van

dit rapport.

Als derde stap zijn de doelen en voorgenomen maatregelen voor de 51 gebieden uit de

ontwerp-waterplannen vergeleken met de gewenste doelen, watercondities en

maatregelen. Op regionale workshops met regionale vertegenwoordigers van de

natuurbeheerders en in bilaterale contacten zijn de gesignaleerde knelpunten nader

getoetst aan hun ervaringen en beheersdoelstellingen voor de komende jaren.

De resultaten van deze drie stappen zijn per gebied in zogenaamde fiches opgenomen,

waarin alle aspecten per gebied op vergelijkbare wijze zijn ondergebracht (zie Figuur 2,

pagina 10).

Analyse ontwerp-waterplannen

Daarnaast zijn de ontwerp-waterplannen van de provincies en waterschappen op een

aantal aspecten met elkaar vergeleken. Deze analyse staat dus los van de 51

geselecteerde gebieden. De aspecten waarop de ontwerp-waterplannen met elkaar

vergeleken zijn, zijn:

- Hoe wordt omgegaan met het begrip significante schade? Wordt daarbij expliciet

gewerkt vanuit verschillende ambitieniveaus?

- Hoe worden de doelen (GEP) afgeleid? En hoe wordt de fasering van de maatregelen

gemotiveerd?

- Hoe komen doelen en maatregelen voor N2000-gebieden aan de orde? En hoe

wordt omgegaan met TOP-gebieden in de planning van GGOR?

- Is er beleid geformuleerd voor kleine wateren en voor de overige EHS (buiten de

KRW-oppervlaktewaterlichamen)

1.6 Leeswijzer

De fiches van de 51 geselecteerde gebieden zijn in een apart basisrapport opgenomen.

Hierin is voor elk gebied het resultaat van de vergelijking tussen “natuurbeheer” en

“waterbeleid” aangegeven. In hoofdstuk 2 wordt het resultaat van de analyse van de 51

gebieden besproken.

In hoofdstuk 3 is het resultaat van de algemene vergelijking van de ontwerpwaterplannen

van de provincies en waterschappen opgenomen. Omdat de ambities per

waterlichaam voor een belangrijk deel door de provincies worden vastgelegd, is deze

analyse per provincie uitgevoerd. Indien nodig, is per provincie een nadere aanduiding

naar waterschap gemaakt.

In hoofdstuk 4 worden algemene conclusies getrokken.

9

More magazines by this user
Similar magazines