20.09.2013 Views

Watercondities beschermde natuurgebieden - Natuur en ...

Watercondities beschermde natuurgebieden - Natuur en ...

Watercondities beschermde natuurgebieden - Natuur en ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- Refer<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> maatlatt<strong>en</strong> voor <strong>Natuur</strong>lijke Watertyp<strong>en</strong> voor de Kaderrichtlijn Water<br />

(STOWA <strong>en</strong> Waterdi<strong>en</strong>st Rijkswaterstaat).<br />

- Omschrijving MEP <strong>en</strong> maatlatt<strong>en</strong> voor slot<strong>en</strong> <strong>en</strong> kanal<strong>en</strong> voor de Kaderrichtlijn water<br />

(STOWA <strong>en</strong> Waterdi<strong>en</strong>st Rijkswaterstaat).<br />

- Overige bek<strong>en</strong>de informatie over project<strong>en</strong>, beleidsafsprak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

meerjar<strong>en</strong>programma’s van de waterschapp<strong>en</strong>, voor zover bek<strong>en</strong>d bij de auteurs van<br />

dit rapport.<br />

Als derde stap zijn de doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> voor de 51 gebied<strong>en</strong> uit de<br />

ontwerp-waterplann<strong>en</strong> vergelek<strong>en</strong> met de gew<strong>en</strong>ste doel<strong>en</strong>, watercondities <strong>en</strong><br />

maatregel<strong>en</strong>. Op regionale workshops met regionale verteg<strong>en</strong>woordigers van de<br />

natuurbeheerders <strong>en</strong> in bilaterale contact<strong>en</strong> zijn de gesignaleerde knelpunt<strong>en</strong> nader<br />

getoetst aan hun ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> beheersdoelstelling<strong>en</strong> voor de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>.<br />

De resultat<strong>en</strong> van deze drie stapp<strong>en</strong> zijn per gebied in zog<strong>en</strong>aamde fiches opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

waarin alle aspect<strong>en</strong> per gebied op vergelijkbare wijze zijn ondergebracht (zie Figuur 2,<br />

pagina 10).<br />

Analyse ontwerp-waterplann<strong>en</strong><br />

Daarnaast zijn de ontwerp-waterplann<strong>en</strong> van de provincies <strong>en</strong> waterschapp<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

aantal aspect<strong>en</strong> met elkaar vergelek<strong>en</strong>. Deze analyse staat dus los van de 51<br />

geselecteerde gebied<strong>en</strong>. De aspect<strong>en</strong> waarop de ontwerp-waterplann<strong>en</strong> met elkaar<br />

vergelek<strong>en</strong> zijn, zijn:<br />

- Hoe wordt omgegaan met het begrip significante schade? Wordt daarbij expliciet<br />

gewerkt vanuit verschill<strong>en</strong>de ambiti<strong>en</strong>iveaus?<br />

- Hoe word<strong>en</strong> de doel<strong>en</strong> (GEP) afgeleid? En hoe wordt de fasering van de maatregel<strong>en</strong><br />

gemotiveerd?<br />

- Hoe kom<strong>en</strong> doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> voor N2000-gebied<strong>en</strong> aan de orde? En hoe<br />

wordt omgegaan met TOP-gebied<strong>en</strong> in de planning van GGOR?<br />

- Is er beleid geformuleerd voor kleine water<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de overige EHS (buit<strong>en</strong> de<br />

KRW-oppervlaktewaterlicham<strong>en</strong>)<br />

1.6 Leeswijzer<br />

De fiches van de 51 geselecteerde gebied<strong>en</strong> zijn in e<strong>en</strong> apart basisrapport opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Hierin is voor elk gebied het resultaat van de vergelijking tuss<strong>en</strong> “natuurbeheer” <strong>en</strong><br />

“waterbeleid” aangegev<strong>en</strong>. In hoofdstuk 2 wordt het resultaat van de analyse van de 51<br />

gebied<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>.<br />

In hoofdstuk 3 is het resultaat van de algem<strong>en</strong>e vergelijking van de ontwerpwaterplann<strong>en</strong><br />

van de provincies <strong>en</strong> waterschapp<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Omdat de ambities per<br />

waterlichaam voor e<strong>en</strong> belangrijk deel door de provincies word<strong>en</strong> vastgelegd, is deze<br />

analyse per provincie uitgevoerd. Indi<strong>en</strong> nodig, is per provincie e<strong>en</strong> nadere aanduiding<br />

naar waterschap gemaakt.<br />

In hoofdstuk 4 word<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e conclusies getrokk<strong>en</strong>.<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!