20.09.2013 Views

Thuisdiensten Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) - Gemeente ...

Thuisdiensten Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) - Gemeente ...

Thuisdiensten Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) - Gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>T<strong>huis</strong>diensten</strong><br />

<strong>Assist</strong> 1 <strong>at</strong> <strong>Home</strong> (poetsdienst)<br />

Uw maaltijd <strong>aan</strong> <strong>huis</strong> 2<br />

De Seniorenconsulent 3<br />

De Dinnerclub 4<br />

<strong>Assist</strong> <strong>at</strong> <strong>Home</strong> ( <strong>Poetsdienst</strong> <strong>aan</strong> <strong>huis</strong>)<br />

Interesse? Als klant/gebruiker:<br />

Het OCMW Waasmunster biedt zelf geen poetsdienst meer <strong>aan</strong>. Sedert 1 januari 2012 is er wel een kantoor<br />

van <strong>Assist</strong> <strong>at</strong> <strong>Home</strong> <strong>aan</strong>wezig in het Sociaal Huis. Iedere particulier die in Waasmunster woont kan beroep<br />

doen op deze dienst. Deze hulp kan best<strong>aan</strong> uit <strong>huis</strong>houdelijke taken binnens<strong>huis</strong>, denk bijvoorbeeld <strong>aan</strong> :<br />

poetsen, koken, strijken en wassen. De poetshulp wordt <strong>aan</strong>geboden met een minimumblok van twee uur,<br />

indien u meerdere blokken wenst dienen deze <strong>aan</strong> te sluiten.<br />

Kostprijs?<br />

Een dienstencheque kost 7,5 euro (1 cheque per uur) en is fiscaal aftrekbaar.<br />

Hoe deze diensten <strong>aan</strong>vragen?<br />

Op eenvoudig verzoek (zie contactgegevens hieronder) sturen wij u een <strong>aan</strong>vraagformulier op. Op dit<br />

inschrijvingsformulier worden naast een <strong>aan</strong>tal persoonsgegevens, en het <strong>aan</strong>tal uren <strong>huis</strong>houdhulp d<strong>at</strong> u<br />

wenst, ook uw inschrijvingsnummer gevraagd.<br />

Dit inschrijvingsnummer vraagt u <strong>aan</strong> bij Sodexho, dit kan online via het formulier d<strong>at</strong> u hiervoor vindt op<br />

http://www.dienstencheques-rva.be/ of u kan dit telefonisch <strong>aan</strong>vragen op 02/ 547.54.95. Na ontvangst van<br />

dit inschrijvingsnummer, kan u het <strong>aan</strong>vraagformulier voor poetshulp van onze dienst <strong>aan</strong>vullen en ons zo<br />

snel mogelijk opsturen.<br />

1. #<strong>Poetsdienst</strong> <strong>aan</strong> <strong>huis</strong><br />

2. #Uw maaltijd <strong>aan</strong> <strong>huis</strong><br />

3. #De seniorenconsulent<br />

4. #De Dinnerclub<br />

<strong>T<strong>huis</strong>diensten</strong> 1<br />

ID: 161-www | Versie: 31 | D<strong>at</strong>um: 27/06/13 15:09:20


Opgelet! Wacht met het bestellen van cheques tot u zekerheid heeft over de start van een poetshulp: de<br />

cheques zijn slecht beperkte tijd geldig.<br />

Interesse? Als werknemer:<br />

U zou graag <strong>huis</strong>houdelijke taken uitvoeren bij particulieren onder contract van <strong>Assist</strong> <strong>at</strong> <strong>Home</strong>?<br />

U poetst momenteel bij privé-personen zonder enig st<strong>at</strong>uut, en zou u graag in regel stellen?<br />

U werkt momenteel in het PWA-systeem maar zou graag tewerkgesteld worden in het reguliere circuit?<br />

Om in <strong>aan</strong>merking te komen wordt als enige voorwaarde gesteld d<strong>at</strong> u ingeschreven bent als werkzoekende<br />

bij de VDAB. Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor verdere inform<strong>at</strong>ie, misschien kan u wel bij<br />

ons <strong>aan</strong> de slag.<br />

Contacteer ons:<br />

<strong>Assist</strong> <strong>at</strong> <strong>Home</strong><br />

Coördin<strong>at</strong>or: Annie Swyngedouw<br />

Administr<strong>at</strong>ief medewerker: Jo Venesoen<br />

Sociaal Huis Waasmunster<br />

Molenstra<strong>at</strong> 41<br />

9250 Waasmunster<br />

Tel. 052 202 987<br />

jo.venesoen@assist<strong>at</strong>home.be 6<br />

Uw maaltijden <strong>aan</strong> <strong>huis</strong><br />

De middagmalen, bereid in de keuken van het OCMW Waasmunster, worden verdeeld in twee kleine<br />

bestelwagens die elk tot 56 maaltijden kunnen vervoeren. De boxen waarin de maaltijden worden vervoerd,<br />

garanderen het optimale behoud van de temper<strong>at</strong>uur.<br />

Deze dienstverlening sta<strong>at</strong> open voor alle inwoners van Waasmunster en wordt in de praktijk vooral door<br />

senioren gebruikt en door mensen die na zieken<strong>huis</strong>verblijf tijdelijk niet zelf kunnen koken.<br />

De dienst werkt alle dagen van het jaar, ook in weekends en op feestdagen.<br />

Er wordt alle dagen vers gekookt. U kan zowel voor één als voor meerdere dagen of langere perioden<br />

bestellen. De maaltijd wordt bezorgd tussen 10u30 en 12u00, en besta<strong>at</strong> uit soep, een hoofdschotel en een<br />

dessert.<br />

6. mailto:jo.venesoen@assist<strong>at</strong>home.be<br />

<strong>T<strong>huis</strong>diensten</strong> 2<br />

ID: 161-www | Versie: 31 | D<strong>at</strong>um: 27/06/13 15:09:20


<strong>T<strong>huis</strong>diensten</strong> 3<br />

ID: 161-www | Versie: 31 | D<strong>at</strong>um: 27/06/13 15:09:20


Diëten<br />

Een speciale service die andere diensten maaltijden <strong>aan</strong> <strong>huis</strong> meestal niet kennen, is d<strong>at</strong> alle mogelijke<br />

diëten op <strong>aan</strong>vraag van arts of diëtist kunnen geleverd worden: zoutloos, diabetes, vetarm, licht verteerbaar,<br />

gemalen of gesneden vlees, vervanging aardappelen door puree en dit in alle mogelijke combin<strong>at</strong>ies.<br />

Dit ma<strong>at</strong>werk is in de service inbegrepen.<br />

Factur<strong>at</strong>ie/ Betaling<br />

Uw maaltijden worden m<strong>aan</strong>delijks gefactureerd op het einde van iedere m<strong>aan</strong>d.<br />

Indien u langere tijd maaltijden afneemt, kan u ook via domiciliëring de betaling autom<strong>at</strong>isch regelen.<br />

Tarieven warme maaltijden<br />

Uitgangspunt is de normale prijs voor een maaltijd die €6,77 bedraagt (€6,27 voor de tweede maaltijd op<br />

hetzelfde adres).<br />

Wie een verlaagd tarief wenst, moet zijn inkomstengegevens meedelen. Naargelang de gezinssitu<strong>at</strong>ie en het<br />

inkomen kan de prijs dan verlaagd worden naar €5,34 of €3,91.<br />

Alleenst<strong>aan</strong>den Kostprijs eerste maaltijd Kostprijs tweede maaltijd<br />

Inkomen<br />

van tot<br />

0,00 € 843,33 € 3,91 € 3,41<br />

€ 843,34 € 1225,29 € 5,34 € 4,84<br />

€ 1225,30 + € 1225,30 € 6,77 € 6,27<br />

Is uw niet-geïndexeerd KI hoger dan 1500 EUR, dan wordt uw prijs met één c<strong>at</strong>egorie verhoogd<br />

Samenwonenden<br />

(gezinsinkomen)<br />

Inkomen<br />

van tot<br />

Kostprijs eerste maaltijd Kostprijs tweede maaltijd<br />

€0,00 € 1312,98 € 3,91 € 3,41<br />

€1312,99 € 1969,50 € 5,34 € 4,84<br />

€ 1969,51 + € 1969,51 € 6,77 € 6,27<br />

Is uw niet-geïndexeerd KI hoger dan 1500 EUR, dan wordt uw prijs met één c<strong>at</strong>egorie verhoogd<br />

Modaliteiten:<br />

inkomensgrenzen worden <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> de index 135,92 van augustus 2012 (basis 1996).<br />

de inkomensgegevens worden eenmaal per jaar opgevraagd in juni en de toegepaste prijzen geactualiseerd<br />

in september<br />

Aanvragen<br />

De <strong>aan</strong>vraag of stopzetting kan de werkdag vooraf gebeuren, persoonlijk, telefonisch of via mail.<br />

<strong>T<strong>huis</strong>diensten</strong> 4<br />

ID: 161-www | Versie: 31 | D<strong>at</strong>um: 27/06/13 15:09:20


Sociaal <strong>huis</strong> - maaltijden <strong>aan</strong> <strong>huis</strong><br />

Tel. 052 251 302<br />

Email: maaltijden@sociaal<strong>huis</strong>waasmunster.be 7<br />

De seniorenconsulent<br />

De seniorenconsulent heeft als taak om de t<strong>huis</strong>wonende ouderen van Waasmunster door middel van<br />

een <strong>huis</strong>bezoek te informeren, adviseren en te begeleiden in hun t<strong>huis</strong>situ<strong>at</strong>ie. De seniorenconsulent kan<br />

tijdens het <strong>huis</strong>bezoek nageg<strong>aan</strong> of u <strong>aan</strong>spraak kan maken op tegemoetkomingen, zoals mantelzorgpremie,<br />

tegemoetkoming hulp <strong>aan</strong> bejaarden, verwarmingstoelage …<br />

De doelstelling van de seniorenconsulent besta<strong>at</strong> erin om de senioren persoonlijk te informeren over de<br />

best<strong>aan</strong>de hulp- en dienstverlening, het <strong>aan</strong>bod beter bekend maken en dit op een actieve manier, door<br />

naar de ouderen toe te stappen. Dit kan er ook toe bijdragen om sociaal isolement tegen te g<strong>aan</strong>. Op deze<br />

manier wil het OCMW een beter zicht krijgen op de wensen en noden van de t<strong>huis</strong>wonende senioren binnen<br />

Waasmunster.<br />

De afgelopen jaren heeft de seniorenconsulent alle t<strong>huis</strong>wonende 80-plussers van Waasmunster bezocht.<br />

De doelgroep zal de komende jaren alleen maar toenemen, en wij willen hierop inspelen door preventief de<br />

ouderen te bezoeken.<br />

De seniorenconsulent is reeds jaren actief bezig met preventieve <strong>huis</strong>bezoeken in de gemeente Waasmunster.<br />

Hij heeft een rapport gemaakt van de <strong>huis</strong>bezoeken bij de t<strong>huis</strong>wonende 80-plussers. De vaststellingen en<br />

<strong>aan</strong>bevelingen naar het lokale bestuur kan u nalezen in het rapport: Rapport 2012 8<br />

Voor meer inform<strong>at</strong>ie kan u contact opnemen met de seniorenconsulent.<br />

De Dinnerclub<br />

De Dinnerclub is gericht naar alle gebruikers van de dienst warme maaltijden én alle geïnteresseerden vanaf<br />

75 jaar. Gezellig samen zijn en genieten van een warme maaltijd is het motto. U kan wekelijks op dinsdag<br />

komen eten in 't Amusement omstreeks 11u45. Indien u geen vervoer heeft, kan daar voor gezorgd worden.<br />

7. mailto:maaltijden@sociaal<strong>huis</strong>waasmunster.be<br />

8. daisy:2180-www (Rapport 2012)<br />

<strong>T<strong>huis</strong>diensten</strong> 5<br />

ID: 161-www | Versie: 31 | D<strong>at</strong>um: 27/06/13 15:09:20


Inform<strong>at</strong>iefolder: Folder DINNERCLUB.2013 9<br />

Pla<strong>at</strong>s<br />

Zaal 't Amusement<br />

Woonzorgcentrum 't Heuverveld<br />

Molenstra<strong>at</strong> 41<br />

9250 Waasmunster<br />

Inschrijven<br />

Voor meer inform<strong>at</strong>ie en indien u wenst in te schrijven gelieve 1 week op voorhand telefonisch te<br />

resererveren op een van de volgende nummers:<br />

Maarten Bogaert (seniorenconsulent 10 )<br />

tel. 052 251 395<br />

Viviane Van de Moortel<br />

tel. 052 251 302<br />

Waar kan ik terecht?<br />

Dienst Sociaal Huis<br />

Molenstra<strong>at</strong> 41<br />

9250 Waasmunster<br />

T 052 251 300<br />

F 052 251 389<br />

email<br />

info@sociaal<strong>huis</strong>waasmunster.be<br />

9. daisy:1917-www (Folder DINNERCLUB.2013)<br />

10. daisy:170-www (Seniorenconsulent)<br />

<strong>T<strong>huis</strong>diensten</strong> 6<br />

ID: 161-www | Versie: 31 | D<strong>at</strong>um: 27/06/13 15:09:20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!